ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE"

Átírás

1 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M Szám Oldal T Ö R V É N Y E K É S D E K R É T U M O K 10. Törvény D]PiUFLXVpVGHFHPEHUN ] WWLLG V]DNEDQYLVV]DpOpVVHOiWYHWW HJ\HVLQJDWODQRNMRJLUHQGV]HUpU O Dekrétum az márciuspvghfhpehun ] WWLLG V]DNEDQYLVV]DpOpVVHOiWYHWW HJ\HVLQJDWODQRNMRJLUHQGV]HUpU OV]yOyW UYpQ\NLKLUGHWpVpU O T Ö R V É N Y E K É S D E K R É T U M O K ROMÁNIA PARLAMENTJE $.e39,6(/ +È= A SZENÁTUS T Ö R V É N Y D]PiUFLXVpVGHFHPEHUN ] WWLLG V]DNEDQYLVV]DpOpVVHOiWYHWW HJ\HVLQJDWODQRNMRJLUHQGV]HUpU O x) Románia Parlamentje elfogadja a jelen törvényt. I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. szakasz. $] PiUFLXV pv GHFHPEHU N ] WWL LG V]DNEDQ D] ioodp D szövetkezeti szervezetek vagy bármely más jogi személy által visszaéléssel átvett, nemkülönben a rekvirálásról szóló 139/1940. számú törvény alapján az állam által átvett és vissza nem szolgáltatott ingatlanok rendszerint természetben visszaszolgáltatandók, a jelen törvény feltételei között. (2) Ha nem lehetséges a természetbeni visszaszolgáltatás, egyenértékes jóvátételi intézkedések állapítandók meg. Az egyenértékes jóvátételi intézkedéseket a bírlaló által a jogosult személy beleegyezésével egyenértékben nyújtandó egyéb javakkal illetve szolgáltatásokkal való kompenzálás, a x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének február 14-i 75. számában.

2 2 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 39/2001. szám. W NHSLDFRQWUDQ]DNFLRQiOWJD]GDViJLWiUVDViJRNUpV]YpQ\HLEHQNL]iUyODJDSULYDWL]iFLós folyamatban használt QpYpUWpN FtPOHWHNEHQYDJ\SpQ]EHOLNiUWpUtWpVEHQUpV]HVtWpVNpSH]L (3) A egyenértékes jóvátételi intézkedések kombinálhatók. 2. szakasz. (1) A jelen törvény érdelmében visszaéléssel átvett ingatlanok DODWW D N YHWNH] N puwhqg k: a) az ipari, bankügyi, biztosítási, bányaügyi és szállítási vállalatok államosításáról szóló 119/1948. számú törvénnyel, valamint az érvényes jogcím nélkül államosított ingatlanok; EDE QWHW W UYpQ\KR]iVEDQIHOW QWHWHWWDNRPPXQLVWDWRWDOLWiULXVUendszerrel szembeni ellenállás NLQ\LOYiQtWiVDNpQWHON YHWHWWSROLWLNDLWHUPpV]HW E QFVHOHNPpQ\HNpUWYDOyEtUyLHOtWpO KDWiUR]DWRQDODSXOy vagyonelkobzással átvett ingatlanok; F D] PiUFLXV pv GHFHPEHU N ] WWL LG V]DNEDQ HOIRJDGRWW HJ\HV speciális jogszabályok alapján az államnak vagy más jogi személyeknek adományozott ingatlanok, valamint az ioodpqdn DGRPiQ\R]RWW PiV LQJDWODQRN KD MRJHU V pv YLVV]DYRQKDWDWODQ EtUyL KDWiUR]DWWDO KHO\W DGWDN D] adománnyal kapcsolatos érvénytelenítési keresetnek vagy semmisségi panasznak; d) az március 6 és december 22 között valamely adminisztratív rendelkezés vagy bírói határozat alapján a tulajdonos akaratától független indokokból ki nem fizetett adók vagy elhagyottaknak PLQ V OpV NPLDWWD] állam által átvett ingatlanok; H D] iwypwho LG SRQWMiEDQ D +LYDWDORV. ]O Q\EHQ N ]]p QHP WHWW HJ\HV W UYpQ\HN YDJ\ PiV jogszabályok alapján az állam által átvett ingatlanok; f) a rekvirálásról szóló 139/1940. számú törvény alapján az állam által átvett és vissza nem szolgáltatott illetve olyan ingatlanok, amelyek tekintetében a tulajdonosok nem kaptak méltányos kiegyenlítést; J D N ]WXODMGRQUyO pv MRJL UHQGV]HUpU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ V]DNDV]iQDN bekezdésében meghatározott érvényes jogcímen az állam által átvett bármely más ingatlan; K D] puypq\hv MRJFtP QpON O YDJ\ D] iwypwho LG SRQWMiEDQ KDWiO\RV W UYpQ\HV UHQGHONH]pVHN megszegésével az állam által, nemkülönben az államhatalom vagy -DGPLQLV]WUiFLyKHO\LV]HUYHLQHNHOUHQGHO irataival törvényes alap nélkül átvett bármely más ingatlan. $]puypq\hvmrjftpqpon OiWYHWWLQJDWODQRNWXODMGRQRVDLPHJ U]LND]iWYpWHOLG SRQWMiEDQEtUODOW WXODMGRQRVLPLQ VpJ NHWDPHO\HWDYLVV]DV]ROJiOWDWiVLEtUyLG QWpVYDJ\KDWiUR]DWiWYpWHOpW OJ\Dkorolják, a MHOHQW UYpQ\HO tuivdlqdnphjihoho HQ 3. szakasz. $ MHOHQ W UYpQ\ puwhoppehq WHUPpV]HWEHQL YLVV]DV]ROJiOWDWiVW NpSH] YDJ\ D] HVHWQHN PHJIHOHO HQHJ\HQpUWpNHVMyYiWpWHOLLQWp]NHGpVHNUHMRJRVXOWDN a) azok a természetes személyek, amelyek az ingatlanok tulajdonosai voltak azoknak a visszaéléses iwypwhohlg SRQWMiEDQ E D]RQ MRJL V]HPpO\ WiUVXOWMD PLQ VpJJHO UHQGHONH] WHUPpV]HWHV V]HPpO\HN DPHO\ D] LQJDWODQW pv HJ\pEDNWtYiNDWWXODMGRQEDQEtUODOWDD]RNQDNDYLVV]DpOpVHViWYpWHOHLG SRQtjában; c) az március 6-L LG SRQW XWiQ D] ioodp D V] YHWNH]HWL V]HUYH]HWHN YDJ\ EiUPHO\ PiV MRJL V]HPpO\ iowdo YLVV]DpOpVVHO iwyhww LQJDWODQRNDW ELUWRNOy MRJL V]HPpO\HN D MHOHQ V]DNDV]EDQ HO tuw MyYiWpWHOL intézkedésekre az érintett jogi személyekdnnrumrjrvxowdnkddmhohqw UYpQ\KDWiO\EDOpSpVpQHNLG SRQWMiLJ jogi személyként folytatták tevékenységüket vagy a tevékenységüket az március 6 és december N ] WWL LG V]DNEDQ EHWLOWRWWiN YDJ\ PHJV]DNtWRWWiN GH D] GHFHPEHU -i id SRQW XWiQ D]W ~MUD megkezdték, és bírói határozattal megállapítják, hogy ez utóbbiak azonosak a megszüntetett vagy betiltott jogi személyekkel, nemkülönben jogosultak azok a politikai pártok, amelyeknek a tevékenységét az március 6 és decembern ] WWLLG V]DNEDQEHWLOWRWWiNYDJ\PHJV]DNtWRWWiNGHDW UYpQ\IHOWpWHOHL között újból tevékenykedni kezdtek. 4. szakasz. (1) Ha a visszaszolgáltatást több jogosult személy kéri, a tulajdonjogot a közjognak PHJIHOHO HQD]LGHiOLVKiQ\DGUpV]HNEHQillapítják meg. $MHOHQW UYpQ\HO tuivdledqdmrjrvxowwhuppv]hwhvv]hppo\hn U N VHLLVUpV]HV OQHN

3 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 39/2001. szám. 3 (3) Azok az örökösök, amelyek az március 6-L LG SRQW XWiQ QHP IRJDGWiN HO D] U NVpJHW YLVV]DKHO\H]HQG N MRJDLNED D MHOHQ W UYpQ\ WiUJ\iW NpSH] MDYDN U NOpVpQHN HOIRJDGiViYDO NDSFVRODWRV KDWiULG QEHO O$YLVV]DV]ROJiOWDWiVLNpUHOHPD] U NVpJHOIRJDGiViQDNHUHMpYHOEtUD]RQMDYDNWHNLQWHWpEHQ amelyeknek a visszaszolgáltatását igénylik a jelen törvény alapján. 5. szakasz. Nem jogosultak visszaszolgáltatásra vagy más jóvátételi intézkedésekre azok a V]HPpO\HNDPHO\HNDI JJ EHQOHY SpQ] J\LSUREOpPiNV]DEiO\R]iViUD5RPiQLDiOWDOPHJN W WWDMHOHQ W UYpQ\ V]HUYHV UpV]pW NpSH] PHOOpNOHWEHQ IHOVRUROW QHP]HWN ]L HJ\H]PpQ\HN V]HULQW NiUWpUttésben részesültek. 6. szakasz. (1) A jelen törvény értelmében ingatlanokdodwwpuwhqg NDEHpStWHWWYDJ\EHQHPpStWHWW I OGWHU OHWHN LV EiUPHO\ OHWW YROQD UHQGHOWHWpV N D YLVV]DpOpVHV iwypwho N LG SRQWMiEDQ YDODPLQW D] LOOHW építményekbe való beléptwpv NNHOLQJDWODQRNNiYiOWLQJyViJRNLGHpUWYHDMyYiKDJ\RWWN ]pughn EHUXKi]iVL P YHNNHOHOIRJODOWEHQHPpStWHWWI OGWHU OHWHNHWLVKDQHPNH]G G WWPHJD]RNpStWpVH (2) A jóvátételi intézkedések az állam vagy más jogi személyek által az ingatlannal együtt átvett felszerelésekre és berendezésekre is vonatkoznak, kivéve azt az esetet, ha ezeket helyettesítették, kiselejtezték vagy megsemmisítették. 7. szakasz. (1) A visszaéléssel átvett ingatlanok rendszerint természetben szolgáltatandók vissza. (2)+DOHKHW VpJYDQDWHUPpV]HWEHQLYLVV]DV]ROJiOWDWiVUDDMRJRVXOWV]HPpO\FVDNDMHOHQW UYpQ\EHQ NLPRQGRWWDQHO tuwhvhwhnehqrswiokdwhj\hqpuwpnhvmyyiwpwhollqwp]nhgpvhnuh 8. szakasz. (1) Nem esnek a jelen törvény hatálya alá a földalapról szóló, újraközzétett 18/1991. számú törvénnyel és a földalapról szóló 18/1991. számú törvénynek és a 169/1997. számú törvénynek az HO tuivdl V]HULQW LJpQ\HOW PH] JD]GDViJL I OGWHU OHWHN pv HUG WHU OHWHN IHOHWWL WXODMGRQMRJ KHO\UHiOOtWiViUyO szóló 1/2000. számú törypqq\hov]deio\r]rwwmrjluhqgv]hu I OGWHU OHWHN (2) A vallásfelekezetek vagy a nemzeti kisebbségek közösségei által bírlalt, az állam vagy más jogi V]HPpO\HN iowdo iwyhww LQJDWODQRN MRJL UHQGV]HUH N O Q MRJV]DEiOO\DO UHQGH]HQG 7LORV H V]DEiO\R]iV elfogadásáig elidegeníteni az érintett ingatlanokat vagy ezeknek megváltoztatni a rendeltetését. II. FEJEZET A természetbeni visszaszolgáltatás vagy az egyenértékes jóvátételi intézkedések 9. szakasz. (1) A visszaéléssel átvett ingatlanok, függetlenül attyo KRJ\ NL EtUODOMD NHW MHOHQOHJ WHUPpV]HWEHQ pv EiUPHO\ WHKHUW O PHQWHVHQ YLVV]DV]ROJiOWDWDQGyN DEEDQ D] ioodsrwedq DPHO\EHQ YDQQDN D visszaszolgáltatási kérelem keltekor. $ NL]iUyODJ ODNiVWyO HOWpU UHQGHOWHWpV D]RQ LQJDWODQRN HVHWpEHQ DPHO\HNet lebontottak vagy amelyeknek a természetbeni visszaszolgáltatása részben vagy egyáltalán nem lehetséges, az egyenértékes jóvátételi intézkedésekkel való visszaszolgáltatás kizárólag a privatizációs folyamatban használatos QpYpUWpN FtPOHWHNEHQ D W NHSLDcon tranzakcionált gazdasági társaságok részvényeiben részesítéssel, YDODPLQW D EtUODOy iowdo D MRJRVXOW V]HPpO\ EHOHHJ\H]pVpYHO Q\~MWRWW HJ\HQpUWpN PiV MDYDNNDO YDJ\ szolgáltatásokkal való kompenzálással valósítandó meg. 10. szakasz. (1) A visszaéléssel átvett és egészükben vagy részben lebontott ingatlanok esetében a természetbeni visszaszolgáltatást a szabad telek és a fennmaradt építmények tekintetében rendelik el, betartva a jóváhagyott törvényes urbanisztikai dokumentációkat, a lebontott építményekért és az elfoglalt telkekért pedig egyenértékes jóvátételi intézkedések állapítandók meg. (2) Amennyiben a visszaéléssel átvett ingatlanok járulékos telkein építményeket emeltek, a jogosult személy elérheti a szabad telekrész természetbeni visszaszolgáltatását, betartva a jóváhagyott törvényes urbanisztikai dokumentációkat. (3) Természetben visszaszolgáltatandók azok a földterületek, amelyeken január 1-je után a W UYpQ\IHOWpWHOHLN ] WWQHPHQJHGpO\H]HWWYDODPLQWN QQ\ YDJ\OHV]HUHOKHW pstwppqyeket emeltek. (4) A visszaéléssel átvett és egyes természeti csapások nyomán megsemmisült ingatlanok esetében a jogosult személy jogosult a szabad terület természetbeni visszaszolgáltatására. Ha a telek nem szabad, egyenértékes jóvátételi intézkedések állapítandók meg.

4 4 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 39/2001. szám. $EHNH]GpVUHQGHONH]pVHLPHJIHOHO NpSSHQDONDOPD]DQGyNDV]iP~W UYpQ\DODSMiQ rekvirált és a háború idején megsemmisült ingatlanok tekintetében is, ha a tulajdonosaik nem részesültek kártérítésben. (6) A visszaéléssel átvett és lebontoww pstwppq\hn puwpnh D OHERQWiV LG SRQWMiEDQ KDWiO\RV jogszabályok szerint állapítandó meg és aktualizálandó az inflációmutatóval a tényleges kifizetés LG SRQWMiEDQ (7) A telkek, valamint a visszaéléssel átvett, lebontott és természetben vissza nem szolgáltatható építmények értéke a hatályos jogszabályok szerint állapítandó meg. (8) Az (1), (2) és (4) bekezdésben említett helyzetek tekintetében a 9. szakasz (2) bekezdésében feltüntetett egyenértékes jóvátételi intézkedések a jogosult személyek választása szerint alkalmazandók. $] pv EHNH]GpVEHQ HPOtWHWW KHO\]HWHNEHQ D NL]iUyODJ ODNiVWyO HOWpU UHQGHOWHWpV ingatlanok esetében az egyenértékes jóvátételi intézkedések a 9. szakasz (2) bekezdése szerint állapítandók meg. 11. szakasz. (1) A kisajátított azon ingatlanok, amelyeknek az építményeit nem bontották le, ha nem LGHJHQtWHWWpN HO NHW HJpV] NEHQ WHUPpV]HWEHQ YLVV]DV]ROJiOWDWKDWyN D MRJRVXOW V]HPpO\HNQHN D W UYpQ\HV rendelkezések betartásával. Ha a jogosult személy kártérítésben részesült, a természetbeni visszaszolgáltatás DNiUWpUtWpVQHND]LQIOiFLyPXWDWyYDODNWXDOL]iOWpUWpNpWNpSYLVHO VV]HJPHJWpUtWpVHIHOWpWHOpKH]N W WW (2) Amennyiben a kisajátított építményeket részben vagy egészükben lebontották, de nem vitelezték NLDP YHNHWDPHO\HNpUWDNLVDjátítást elrendelték, a szabad terület a megmaradt építményekkel természetben visszaszolgáltatandó, a lebontott építmények tekintetében pedig egyenértékes jóvátételi intézkedések állapítandók meg. Ha a jogosult személy kártérítésben részesült, a visszaszolgáltatás a kártérítésnek és a lebontott építménynek az inflációmutatóval aktualizált értéke közötti különbözet megtérítése feltételéhez kötött. +DDNLVDMiWtWRWWpStWPpQ\HNHWHJpV] NEHQOHERQWRWWiNpVDP YHNDPHO\HNQHNDNLYLWHOH]pVpUHD kisajátítást elrendelték, csak részben foglalják el a földterületet, a jogosult személy elérheti a szabad területrész természetbeni visszaszolgáltatását, a] ~M pstwppq\hnnho pv D] H]HN PHJIHOHO NLKDV]QiOiViKR] szükséges építményekkel elfoglalt területért pedig egyenértékes jóvátételi intézkedésekben részesülhet. +DDP YHNDPHO\HNNLYLWHOH]pVppUWHOUHQGHOWpNDNLVDMiWtWiVWIXQNFLRQiOLVDQHOIRJODOMiNaz egész területet, egyenértékes jóvátételi intézkedések állapítandók meg az egész ingatlan tekintetében. $OHERQWiVFpOMiEyONLVDMiWtWRWWpStWPpQ\HNpUWpNHDNLVDMiWtWiVLG SRQWMiEDQKDWiO\RVMRJV]DEiO\RN szerint állapítandó meg és aktualizálandó az LQIOiFLyPXWDWyYDODWpQ\OHJHVNLIL]HWpVLG SRQWMiEDQ (6) A lebontás céljából kisajátított ingatlanok járulékos telkeinek értéke a jelen törvény hatályba OpSpVpQHNLG SRQWMiEDQDONDOPD]DQGyMRJV]DEiO\RNV]HULQWiOODStWDQGyPHJ (7) A (2), (3) és (4) bekezdésben említett helyzetekben az egyenértékes jóvátételi intézkedések értékének megállapításakor a telekért illetve az építményért kapott kártérítések aktualizált értékét levonják a kisajátított ingatlanból WHOHNE OpVpStWPpQ\E O természetben vissza nem szolgáltatható résznek az (5) és EHNH]GpVV]HULQWPHJiOODStWRWWpUWpNpE O (8) A (2), (3) és (4) bekezdésben említett helyzetekben az egyenértékes jóvátételi intézkedéseket NL]iUyODJ D SULYDWL]iFLyV IRO\DPDWEDQ KDV]QiOW QpYpUWpN FtPOHWHN YDJ\ D W kepiacon tranzakcionált JD]GDViJLWiUVDViJRNUpV]YpQ\HLNpSH]LNDMRJRVXOWV]HPpO\RSFLyMiWyOI JJ HQ $ pv EHNH]GpVEHQ PHJiOODStWRWW KHO\]HWHNEHQ D NL]iUyODJ QHP ODNiV UHQGHOWHWpV ingatlanok esetében az egyenértékes jóvátételi intézkedések a 9. szakasz (2) bekezdése szerint állapítandók meg. 12. szakasz. (1) Az érvényes jogcímen átvett, az állam, valamely szövetkezeti szervezet vagy bármely más jogi személy által bírlalt ingatlanok esetében, ha a jogosult személy kártérítésben részesült, a WHUPpV]HWEHQL YLVV]DV]ROJiOWDWiV D NpUWpUtWpV puwpnpw NpSYLVHO D] LQIOiFLyPXWDWyYDO DNWXDOL]iOW VV]HJ visszafizetése feltételéhez kötött. (2) Az (1) bekezdésben említett helyzetben, ha a kártérítés nem felel meg az ingatlan értékének, a jogosultv]hppo\rswiokdwdniuwputwpvqhndndsrwwniuwputwpvlqioiflypxwdwyydodnwxdol]iowpuwpnpw OD]LQJDWODQ PHJIHOHO puwpnpljwhumhg HJ\HQpUWpNHVNLHJpV]tWpVpUH

5 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 39/2001. szám. 5 $] pstwppq\hn PHJIHOHO puwpnh D V]DNDV] EHNH]GpVpEHQ IRJODOW HO tuivrnqdn D WHOkek HVHWpEHQSHGLJDV]DNDV]EHNH]GpVpEHQIRJODOWHO tuivrnqdnphjihoho HQiOODStWDQGyPHJ (4) A (2) bekezdésben említett helyzetekben az egyenértékes jóvátételi intézkedéseket kizárólag a SULYDWL]iFLyVIRO\DPDWEDQKDV]QiOWQpYpUWpN FtPOHWHNYDJ\DW NHSLDFRQWUDQ]DNFLRQiOWJD]GDViJLWiUVDViJRN UpV]YpQ\HLNpSH]LNDMRJRVXOWV]HPpO\RSFLyMiWyOI JJ HQ 13. szakasz. $ MHOHQ W UYpQQ\HO YDJ\ D EtUyL KDWiUR]DWRNNDO HO tuw DGPLQLV]WUDWtY HOMiUiVRNNDO visszaszolgáltatott ingatlanok esetében alkalmazandók a EpUO N ROWDOPD]iViUyO pv D ODNiV UHQGHOWHWpV KHO\LVpJHN EpUpQHN PHJiOODStWiViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL UHQGHOHWQHN D EpUOHWL V]HU] GpVUH YRQDWNR]yHO tuivdl (2) A diplomáciai képviseletek, konzuli hivatalok, a Romániában akkreditált kormányközi nemzetközi szervezetek képviseletei és ezek idegen személyzete által elfoglalt, természetben YLVV]DV]ROJiOWDWRWW LQJDWODQRNNDO NDSFVRODWRV EpUOHWL V]HU] GpVHN MRJ V]HULQW PHJKRVV]DEEtWDQGyN pyhv LG V]DNUDDV]HU] GpVW EELNLN WpVpQHN~MEyli megtárgyalásával. 14. szakasz. (1) Ha a 13. szakasz (1) bekezdésében említett ingatlan koncesszionálási, haszonbérleti, UpV]YpWHOL WiUVXOiVL V]HU] GpVQHN YDJ\ Ot]LQJP YHOHWQHN D WiUJ\iW NpSH]L D MRJRVXOW V]HPpO\ RSWiOKDW D természetbeni visszaszolgáltatásra vagy az egyenértékes jóvátételi intézkedésre. (2) A természetbeni visszaszolgáltatásra optálás esetén a jogosult személy az (1) bekezdésben említett V]HU] GpVHNEHQ KHO\HWWHVtWL D] ioodprw YDJ\ D EtUODOy MRJL V]HPpO\W MRJDLEDQ KD HV]HU] GpVHNHWa törvény szerint kötötték meg. 15. szakasz. $ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW V]DNDV]iEDQ HPOtWHWW EpUOHWL V]HU] GpVHNpYHVLG V]DNUDN WHQG NPHJ$PHQQ\LEHQDEpUO UHQGHONH]pVpUHERFViWDQDNPiVPHJIHOHO lakást, az köteles azonnal felszabadítani az általa elfoglalt lakást. $V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWpVV]DNDV]iEDQHPOtWHWWHVHWEHQD]~MEpUOHWL V]HU] GpVQHN D WXODMGRQRV iowdo N YHWHOW EpUOHWL GtM VV]HJpYHO NDSFVRODWRV Qp]HWHOWpUpVHN PLDWW YDJ\ D]RQ okból való meg nem kötése, hogy a tulajdonos követeli az ugyanazon rendelet 32. szakaszának (1) EHNH]GpVpEHQHPOtWHWWV]HPpO\HNODNIHO OHWpQHNFV NNHQWpVpWPDJDXWiQYRQMDDEpUOHWLV]HU] GpVQHND]~M EpUOHWLV]HU] GpVPHJN WpVpLJYDOyMRJV]HULQWLPHJKRVV]Dbbítását. $ WHUPpV]HWEHQ YLVV]DV]ROJiOWDWRWW LQJDWODQRNQDN YDODPLQW D V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW V]DNDV]D EHNH]GpVpEHQ HPOtWHWW ODNiVRNQDN D]RQ WHUPpV]HWHV V]HPpO\ EpUO L esetében, amelyek családtagonként a gazdaság tekintetében megállapított havi nettó átlagjövedelem és ennek kétszerese közötti havi nettó jövedelmet valósítanak meg, a lakbér maximális szintje nem haladhatja meg a FVDOiGRQNpQWL KDYL QHWWy M YHGHOHP V]i]DOpNiW 0HJIHOHO NpSSHQ DONDOPD]DQGyN D V]iP~ süuj VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW V]DNDV]D EHNH]GpVpQHN pv V]DNDV]iQDN D UHQGHONH]pVHL $EEDQ D] HVHWEHQKDD]LO\PyGRQNLV]iPtWRWWEpUOHWLGtMNLVHEEDV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHW-30. szakaszai szerint kiszámítottnál, a tulajdonos mentesített a telek- és épületadó, a bérleti díjra kivetett adó és D]LOOHW EpUOHWLV]HU] GpVLG WDUWDPDDODWWUHiKiUXOyN WHOH]HWWVpJHNNHONDSFVRODWRVIHOHO VVpJDOyO (4) A fogyatékos személyek, az 1989 decemberi forradalom mártír-k VHLHPOpNHHO WWLWLszteletadásról pv MiUDQGyViJRN Q\~MWiViUyO XWyGDLNQDN D VHEHV OWHNQHN D IRUUDGDORP J\ ]HOPppUW KDUFROyNQDN WiUJ\~ 42/1990. számú törvényben, a háborús veteránokról, valamint a hadirokkantak és a hadiözvegyek egyes járandóságairól szóló 44/1994. számú törvényben és az egyes járandóságok nyújtásáról az március 6. után bevezetett diktatúra által politikai okokból üldözütt, valamint a külföldre deportált vagy fogságba ejtett személyeknek tárgyú 118/1990. számú törvényrendeletben említett személyek esetében a 40/1999. számú V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW,, IHMH]HWpEHQ HO tuw N WHOH] FVHUH DONDOPiYDO D EtUODOW ODNiVEDQ OHY NK ] hasonló használati feltételeket biztosító lakást kell felajánlani. $]RQEpUO NDPHO\HNQHNDEpUOHWLV]HU] GpVpWDV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHW V]DNDV]DEHNH]GpVpQHNDpVESRQWMiEDQHPOtWHWWLQGRNRNEyOQHP~MtWRWWiNIHOHOV EEVpJEHQUpV]HV OQHN az újraközzétett 114/1996. számú lakásügyi törvényben, valamint az Országos Lakásügynökség létrehozásáról szóló 152/199V]iP~W UYpQ\EHQHO tuwn QQ\tWpVHNWHNLQWHWpEHQ

6 6 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 39/2001. szám. 16. szakasz. (1) A költségvetési oktatási, egészségügyi egységek, szociális kulturális létesítmények vagy közintézmények által, a törvényesen bejegyzett politikai pártok székhelyei, a diplomáciai képviseletek, konzuli hivatalok, Romániában akkreditált nemzetközi kormányközi szervezetek képviseletei, valamint ezek GLSORPiFLDL UDQJ~ V]HPpO\]HWH iowdo HOIRJODOW D N ]pughn WiUVDGDOPL-NXOWXUiOLV YDJ\ N ] VVpJL pughn tevékenységek folytatásához szükséges ingatlanok esetében a volt tulajdonosok egyenértékes jóvátételi intézkedésekben részesülnek, a jelen törvény feltételei között. (2) Az ágazati minisztériumoknak, valamint az érdekelt többi közintézménynek javasolnia kell, a Kormánynak pedig határozattal meg kell állapítania azokat az ingatlanokat, amelyeket nem szolgáltatják vissza természetben és amelyekért egyenértékes jóvátételi intézkedéseket foganatosítanak az (1) bekezdés szerint. (3) Amennyiben az ingatlan már nem szükséges a törvényesen megállapított cél szerint, az (1) EHNH]GpVEHQ HPOtWHWW HVHWHNEHQ D] HJ\HQpUWpNHV MyYiWpWHOL LQWp]NHGpVHNEHQ UpV]HV O YROW WXODMGRQRVRN tuivedqpuwhvtwhqg NKRJ\DM Y EHQRSWiOKDWQDNDWHUPpV]HWEHQLYLVV]DV]ROJiOWDWiVUD(]HNEHQD]HVHWHNEHQ a jóvátételi intézkedésekben részesült személyeknek vissza kell fizetniük a kapott összegeket vagy a javak illetve szolgáltatások egyenértékét, az inflációrátával aktualizáltan. (4) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezései az érvényes jogcím nélkül átvett ingatlanok tekintetében is alkalmazandók. $YLWiV J\HNDN ]MRJQDNPHJIHOHO HQJ\RUVtWRWWHOMiUiVVDOROGDQGyNPHJ 17. szakasz. $] ioodp YDODPLQW D] LQJDWODQW EpUOHWL V]HU] GpVVHO HOIRJODOy N ]LQWp]PpQ\HN RNWDWiVL HJ\VpJHN YDJ\ WiUVDGDOPL NXOWXUiOLV OpWHVtWPpQ\HN HO YpWHOL MRJEDQ Upszesülnek azok megvásárlásánál. (2) E jog az eleséssel való büntetés terhe alatt az eladási szándékról való értesítés átvételének LG SRQWMiWyOV]iPtWRWWQDSRVKDWiULG QEHO OJ\DNRUROKDWy $]puwhvtwpvetuyvijlypjuhkdmwynrqnhuhv]w OHV]N ]OHQG, a törvény feltételei között. $]HO YpWHOLMRJPHJV]HJpVpYHOPHJN W WWDGiVYpWHOLV]HU] GpVHNVHPPLVVpJJHOV~MWRWWDN 18. szakasz. $ MyYiWpWHOL LQWp]NHGpVHN FVDNLV HJ\HQpUWpNEHQ ioodstwdqgyn PHJ D N YHWNH] esetekben: a) a jogosult személy az ingatlanokat és aktívákat birtokló jogi személyek társultja volt azoknak a YLVV]DpOpVHV iwypwhoh LG SRQWMiEDQ NLYpYH D]W D] HVHWHW KDDMRJRVXOWV]HPpO\HJ\HG OLWiUVXOWYROWYDJ\D jogosult társult személyek egyazon család tagjai voltak; b) az ingatlan amhohqw UYpQ\KDWiO\EDOpSpVpQHNLG SRQWMiEDQPiUQHPOpWH]LNNLYpYHDWHUPpV]HWL csapások nyomán megsemmisült ingatlanokat; c) az ingatlant átalakították oly módon, hogy az átvetthez viszonyítva új ingatlanná vált, amennyiben a felek másként nem állapodtak meg; G D] LQJDWODQW D] ioodp WXODMGRQiED KHO\H]HWW ODNiV UHQGHOWHWpV HJ\HV LQJDWODQRN MRJL KHO\]HWpQHN UHQGH]pVpU OV]yOyV]iP~W UYpQ\UHQGHONH]pVHLWEHWDUWYDHOLGHJHQtWHWWpNDYROWEpUO QHN 19. szakasz. (1) A 112/1995. számú törvény feltételei között kártérítésben részesült személyek csakis természetbeni visszaszolgáltatást igényelhetnek, kötelesek lévén visszafizetni a kártérítésnek az LQIOiFLyPXWDWyYDO DNWXDOL]iOW puwpnpw KD D] LQJDWODQW D MHOHQ W UYpQ\ KDWiO\ED OpSpVpQHN LG SRQWjáig nem idegenítették el. (2) Amennyiben a jogosult személy kártérítésre optált és az ingatlant a jelen törvény hatályba OpSpVpQHNLG SRQWMDHO WWHODGWiNDV]iP~W UYpQ\HO tuivdlqdnehwduwiviydodmrjrvxowv]hppo\d teljes ingatlannak teleknek és építménynek PHJIHOHO puwpn WHNLQWHWpEHQ HJ\HQpUWpNHV MyYiWpWHOL intézkedésekre jogosult. Ha a jogosult személyek kártérítésben részesültek, a bevételezett, az LQIOiFLyPXWDWyYDODNWXDOL]iOWpUWpNpVD]LQJDWODQQDNPHJIHOHO puwpnn ] WWLN O QE ]etre jogosultak, amely NL]iUyODJ D SULYDWL]iOiVL IRO\DPDWEDQ KDV]QiOW QpYpUWpN FtPOHWHNNHO YDJ\ D W NHSLDFRQ WUDQ]DNFLRQiOW JD]GDViJLWiUVDViJRNUpV]YpQ\HLYHOIHGH]HQG DMRJRVXOWWHUPpV]HWHVYDJ\MRJLV]HPpO\RSFLyMiWyOI JJ HQ Ha a jogosult személy tenlqwhwpehqphjioodstwrwwindniuwputwpvwdv]ip~w UYpQ\HO tuivdlv]hulqw pvd]wqhpypwhoh]whehd]tj\phjioodstwrwwpuwpnhwspq]eholniuwputwpvnpqwiro\yvtwmind]lqjdwodqphjihoho

7 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 39/2001. szám. 7 puwpnpljwhumhg N O QE ]HWSHGLJNL]iUyODJDSULYDWL]iOiVLIRO\DPDWEDQKDV]QiOWQpYpUWpN FtPOHWHNNHOYDJ\D W NHSLDFRQWUDQ]DNFLRQiOWJD]GDViJLWiUVDViJRNUpV]YpQ\HLYHOIHGH]HQG D]pULQWHWWRSFLyMiWyOI JJ HQ $PHQQ\LEHQDNiUWpUtWpVpUWpNpWPpJQHPiOODStWRWWiNPHJDV]iP~W UYpQ\HO tuivdi V]HULQWDMyYiWpWHOLLQWp]NHGpVHNNLV]iPtWiVDpVNLIL]HWpVHDEHNH]GpVHO tuivdlv]hulqwioodstwdqgyphj $ V]iP~ W UYpQ\ HO tuivdl V]HULQWL NpUHOPHW EH QHP Q\~MWy YDODPLQW D]RQ MRJRVXOW személyek, amelyeknek a kérelmét elutasították YDJ\ D MHOHQ W UYpQ\ KDWiO\ED OpSpVpQHN LG SRQWMiLJ QHP oldották meg, jogosultak a jelen törvény feltételei között kérelmet benyújtani. III. FEJEZET Visszaszolgáltatási eljárások 20. szakasz. (1) A visszaéléssel átvett, a jelen törvény hatályba lépéséqhn LG SRQWMiEDQ YDODPHO\ önállóan gazdálkodó egység, országos társaság, az állam illetve valamely központi vagy helyi közigazgatási KDWyViJ W EEVpJL UpV]YpQ\HVL YDJ\ WiUVXOWL UpV]YpWHOpYHO P N G JD]GDViJL WiUVDViJ YDODPHO\ V] YHWNH]HWL szervezet vagy bármely más jogi személy által bírlalt ingatlanok telkek és építmények, DUHQGHOWHWpV NW O I JJHWOHQ OWHUPpV]HWEHQYLVV]DV]ROJiOWDWDQGyNDMRJRVXOWV]HPpO\QHNDEtUODOyHJ\VpJHNYH]HW V]HUYHLQHN PHJLQGRNROWG QWpVHYDJ\D]HVHWQHNPHJIHOHO HQUHQGHlkezése alapján. $]EHNH]GpVHO tuivdldeedqd]hvhwehqlvdondopd]dqgynkdd]ioodpydj\ydodpho\n ]SRQWL vagy helyi közhatóság illetve valamely szövetkezeti szervezet kisebbségi részvényes vagy társult az ingatlant bírlaló egység keretében, ha a bírlalt részvények vagy törzsbetét értéke nagyobb a természetbeni YLVV]DV]ROJiOWDWiVUDLJpQ\HOWLQJDWODQPHJIHOHO puwpnpqpoydj\h]]hohj\hqo (3) A polgármesteri hivatalok esetében a jogosult személyek iránti természetbeni vagy egyenértékes visszaszrojiowdwiv D SROJiUPHVWHUQHN YDJ\ %XNDUHVW PXQLFtSLXP I SROJiUPHVWHUpQHN D PHJLQGRNROW UHQGHONH]pVpYHOHV]N ]OHQG (4) Az (1) és (2) bekezdés alóli kivételként a valamely szövetkezeti szervezet által bírlalt javak esetében a jogosult személy más javakkal illetve szolgáltatásokkal vagy pénzbeli kártérítéssel való kompenzálásból álló egyenértékes jóvátételi intézkedésekre is optálhat. 21. szakasz. $ MRJRVXOW V]HPpO\QHN D MHOHQ W UYpQ\ KDWiO\ED OpSpVpW O V]iPtWRWW KyQDSRV KDWiULG Q EHO O tuivedq puwesítenie kell a bírlaló jogi személyt, igényelve az ingatlan természetbeni visszaszolgáltatását. Amennyiben több ingatlant igényelnek, ezek mindegyike tekintetében külön értesítés HV]N ]OHQG (2) Az értesítésnek tartalmaznia kell az értesített személy megnevezését és lakcímét, a jogosult személy azonosítási elemeit, az igényelt ingatlan azonosítási elemeit, valamint ennek felbecsült értékét. (3) Az értesítést azon bíróság melletti bírósági végrehajtón keresztül kell közölni, amelynek területi körzetében van az ingatlan vagy az ingatlant bírlaló jogi személy székhelye. A bírósági végrehajtónak iktatnia kell az értestwpvw pv D] LNWDWiV LG SRQWMiWyO V]iPtWRWW QDSRV KDWiULG Q EHO O N ] OQLH NHOO D] puwhvtwhww személlyel. $]LNWDWRWWpUWHVtWpVEiUPHO\KDWyViJWHUPpV]HWHVYDJ\MRJLV]HPpO\HO WWWHOMHVHQWDQ~VtWMDD] EHNH]GpVEHQHO tuwkdwiulg EHWDUWiViWPpJDNNRULVKDD]LQJDWODQWEtUODOyWyOHOWpU HJ\VpJKH]FtPH]WpN $]puwhvtwpvhon OGpVHWHNLQWHWpEHQHO tuwkyqdsrvkdwiulg EHWDUWiViQDNHOPXODV]WiVDPDJDXWiQ vonja a természetbeni vagy egyenértékes jóvátételi intézkedéseknek az igazságszolgáltatáv HO WWL NpUpVpUH vonatkozó jog elvesztését. 22. szakasz. $WXODMGRQRVLMRJFtPHWWDQ~VtWyLUDWRNDWYDODPLQWD] U N V NHVHWpEHQD]HPLQ VpJHW WDQ~VtWyLUDWRNDWD]pUWHVtWpVPHOOpNOHWHNpQWH]]HOHJ\ WWYDJ\DMHOHQW UYpQ\KDWiO\EDOpSpVpQHNLG SRQWMitól V]iPtWRWWOHJIHOMHEEKyQDSRVKDWiULG QEHO OOHWpWEHNHOOKHO\H]QL 23. szakasz. $]puwhvtwpvlnwdwiviwyoydj\d]hvhwqhnphjihoho HQDV]DNDV]V]HULQWLWDQ~VtWy LUDWRNEHQ\~MWiViWyOV]iPtWRWWQDSRVKDWiULG QEHO ODEtUODOyHJ\VpJNöteles megindokolt döntéssel vagy, D]HVHWQHNPHJIHOHO HQUHQGHONH]pVVHOQ\LODWNR]QLDWHUPpV]HWEHQLYLVV]DV]ROJiOWDWiVVDONDSFVRODWRVNpUHOHP tekintetében.

8 8 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 39/2001. szám. $ MRJRVXOW V]HPpO\ D EtUODOy HJ\VpJ YH]HW VpJH HO WW DOiWiPDV]WKDWMD D WHUPpV]HWEHQL visszaszrojiowdwivudyrqdwnr]ynpuhoppw(ee ODFpOEyOPHJIHOHO LG EHQtUiVEDQPHJNHOOKtYQL WDEtUODOy HJ\VpJYH]HW V]HUYpQHNPXQNiODWDLQYDOyUpV]YpWHOUH $ PHJLQGRNROW G QWpV YDJ\ D] HVHWQHN PHJIHOHO HQ UHQGHONH]pV D] HOIRJDGiViQDN LG SRQWMiWyO száptwrwwohjihomheeqdsrvkdwiulg QEHO ON ]OHQG DMRJRVXOWV]HPpOO\HO $] LQJDWODQ WHUPpV]HWEHQL YLVV]DV]ROJiOWDWiViW MyYiKDJ\y G QWpV YDJ\ D] HVHWQHN PHJIHOHO HQ UHQGHONH]pV WDQ~VtWMD D MRJRVXOW V]HPpO\QHN D] LOOHW LQJDWODQ IHOHWWL WXODMGRQMRJát, hiteles okirat tanúsító erejével bír és végrehajtható jogcím a tulajdonba helyezéshez, az ingatlannyilvánossággal kapcsolatos alakiságok teljesítése után. $EHNH]GpVEHQHPOtWHWWG QWpVWYDJ\D]HVHWQHNPHJIHOHO HQUHQGHONH]pVWDMRJRVXOWV]Hmély iowdoliwypwhopqhnlg SRQWMiWyOV]iPtWRWWpYHVKDWiULG QEHO OYpJUHNHOOKDMWDQL (6) Az (1)-(5) bekezdések rendelkezései a 20. szakasz (3) bekezdése szerint a polgármesterek által kibocsátott rendelkezések tekintetében is alkalmazandók. 24. szakasz. (1) Ha a természetbeni visszaszolgáltatást nem hagyják jóvá vagy az nem lehetséges, az LQJDWODQEtUODOyMDN WHOHVDV]DNDV]EHNH]GpVpEHQHPOtWHWWKDWiULG EHQPHJLQGRNROWG QWpVVHOYDJ\D] HVHWQHN PHJIHOHO HQ UHQGHONH]pVVHO D MRJRVXOW V]HPpO\ V]iPiUD D] LQJDWODQ puwpnpqhn PHJIHOHO egyenértékes visszaszolgáltatási ajánlatot tenni. $ODNiVUHQGHOWHWpV LQJDWODQRNHVHWpEHQKDDWHUPpV]HWEHQLYLVV]DV]ROJiOWDWiVUDQLQFVOHKHW VpJ az egyenértékes visszaszolgáltatásra vonatkozó ajánlat pénzbeli kártérítésre vonatkozhat. A jogosult személy D]LQJDWODQpUWpNpQHNPHJIHOHO PiVHJ\HQpUWpNHVYLVV]DV]ROJiOWDWiVLIRUPiNUDLVRSWiOKDW $] DMiQODW iwypwhopw O V]iPtWRWW QDSRV KDWiULG Q EHO O D MRJRVXOW V]HPpO\ N WHOHV tuivedq válaszolni, hogy elfogadja avagy elutasítja az ajánlatot. Írásos válasz hiányában az ajánlat elutasítottnak WHNLQWHQG (4) Ha az elfogadott ajánlat ingatlan javakra vonatkozik, alkalmazandók a 23. szakasz (4) EHNH]GpVpQHND]HO tuivdl (5) Ha az elfogadott ajánlat ingó javakra vagy szolgáltatásokra vonatkozik, a közjog tárgyköri UHQGHONH]pVHLDONDOPD]DQGyND]HVHWQHNPHJIHOHO HQ +DD]HOIRJDGRWWDMiQODWNL]iUyODJDSULYDWL]iOiVLIRO\DPDWEDQKDV]QiOWQpYpUWpN FtPOHWHNUHYDJ\ D] HVHWQHN PHJIHOHO HQ UpV]YpQ\HNUH Yonatkozik, a jogosult személynek a IV. fejezetben foglaltak szerint kell eljárnia. +DD]DMiQODWRWDEHNH]GpVV]HULQWHOXWDVtWMiNDMRJRVXOWV]HPpO\D]LJD]ViJV]ROJiOWDWiVHO WW PHJWiPDGKDWMDD]EHNH]GpVEHQHPOtWHWWG QWpVWDN ]OpVpW OV]iPtWRWWQDSRVKDWiULG QEHO O (8) A megoldási illetékesség a bírlaló egység székhelyének területi körzete szerinti törvényszék polgárjogi tagozatára hárul. A törvényszék határozata alá ven vetve a törvényes jogorvoslatnak. 25. szakasz. (1) A 23. szakasz rendelkezései alkalmazandók abban az esetben is, ha az értesített jogi személy csak részben bírlalja az igényelt ingatlan javakat. Ebben az esetben a bírlaló jogi személy csak az általa bírlalt ingatlanrész tekintetében bocsátja ki a visszaszolgáltatásra vonatkozó megindokolt döntést. (2) Az értesített személynek közölnie kell a jogosult személlyel az igényelt ingatlan többi részét bírlaló természetes vagy jogi személyekre vonatkozó valamennyi adatot. Ugyanakkor a közléshez mellékelnie kell a tulajdonovl YDJ\ D] HVHWQHN PHJIHOHO HQ D] DGPLQLV]WUiOiVL MRJ iwuxki]iviud YRQDWNR]y LUDWRN PiVRODWiW LV $PHQQ\LEHQ QHP UHQGHONH]LN H]HQDGDWRNNDOD]pUWHVtWHWWMRJLV]HPpO\QHNHUU OWiMpNR]WDWQLD kell a jogosult személyt. (3) A (2) bekezdésben említett közlévpvd]hvhwqhnphjihoho HQDPHOOpNHOWLUDWRNYHYpQ\HVDMiQORWW OHYpO~WMiQN OGHQG NHODMRJRVXOWV]HPpO\QHN $ V]DNDV] EHNH]GpVpEHQ HO tuw KyQDSRV KDWiULG HEEHQ D] HVHWEHQ D EHNH]GpVEHQ HPOtWHWWN ]OpViWYpWHOpQHNLG SRQWMiWyOIROyik. $pvehnh]gpvuhqghonh]pvhlphjihoho NpSSHQDONDOPD]DQGyNDEEDQD]HVHWEHQLVKD az értesített egység az igényelt ingatlant részben sem bírlalja, de a jogosult személlyel közli a bírlaló egység azonosítási adatait.

9 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 39/2001. szám. 9 0HJIHOHO NpSpen alkalmazandók a 24. szakasz rendelkezései. 26. szakasz. (1) Amennyiben a jogosult személy nem ismeri az igényelt ingatlan javak bírlalóját, az értesítés az ingatlan fekvése szerinti polgármesteri hivatalhoz illetve Bukarest municípium polgármesteri hlydwdoikr] N OGHQG $ V]DNDV] EHNH]GpVpEHQ HO tuw KyQDSRV KDWiULG D MHOHQ W UYpQ\ KDWiO\ED OpSpVpQHN LG SRQWMiWyO YDJ\ D] HVHWQHN PHJIHOHO HQ D V]DNDV] EHNH]GpVpEHQ HPOtWHWW N ]OpV iwypwhopqhnlg SRQWMiWyOIRO\LN (2) Az értesített projiuphvwhulklydwdon WHOHVQDSRVKDWiULG QEHO OD]RQRVtWDQLDEtUODOyHJ\VpJHW és ennek azonosítási elemeit közölni a jogosult személlyel. $PHQQ\LEHQDEtUODOyHJ\VpJHWQHPD]RQRVtWRWWiND]EHNH]GpVEHQHPOtWHWWKDWiULG OHMiUWiWyO ha nem kapott közlést a polgármesteri hivataltól YDJ\DN ]OpVLG SRQWMiWyOV]iPtWRWWQDSRVKDWiULG Q belül a jogosult személy a Közpénzügyi Minisztériumon keresztül perbe foghatja az államot, természetbeni YLVV]DV]ROJiOWDWiVW YDJ\ D] HVHWQHN PHJIHOHO HQ D W UYpQ\EHQ HO tuw IRUPiM~ HJ\HQpUWpNHV MyYiWpWHOL intézkedéseket igényelve. 27. szakasz. (1) Az érvényes jogcímen átvett, a törvényes rendelkezések betartásával privatizált YDODPHO\JD]GDViJLWiUVDViJYDJ\RQiOODJiEDQV]HUHSO LQJDWODQRNHVHWpEHQDMRJRsult személy egyenértékes MyYiWpWHOL LQWp]NHGpVHNUH MRJRVXOW DPHO\HN D] LJpQ\HOW LQJDWODQRN puwpnpqhn PHJIHOHO MDYDNEyO LOOHWYH V]ROJiOWDWiVRNEyO D JD]GDViJL WiUVDViJQDN D W NHSLDFRQ WUDQ]DNFLRQiOW UpV]YpQ\HLE O YDJ\ NL]iUyODJ D privatizálási folyamatbaqkdv]qiowqpypuwpn FtPOHWHNE OiOO (2) Az (1) bekezdés szerinti visszaszolgáltatás igénylésére vonatkozó értesítést a privatizálást lebonyolított azon közintézményhez a Privatizálással és az Állami Érdekeltség Adminisztrálásával Foglalkozó Hatósághoz (a volt Állami Vagyonalaphoz), az ágazati minisztériumhoz, a helyi közigazgatási hatósághoz LQWp]HQG DPHO\QHNWHU OHWLN U]HWpEHQYDQYDJ\YROWD]LQJDWODQHQQHNpUWpNpW OI JJHWOHQ O (3) Az érvényes jogcímen átvett, a központi vagy helyi közigazgatás vagyonából bármely formában HOLGHJHQtWHWWLQJDWODQMDYDNHVHWpEHQDMRJRVXOWV]HPpO\QHND]HPOtWHWWKDWyViJYH]HW V]HUYHLWNHOOpUWHVtWHQLH Ebben az esetben a 9. szakasz (2) bekezdésében említett egyenértékes jóvátételi intézkedések alkalmazandók, a jogosult személy választása szerint. (4) Az érvényes jogcímen átvett, valamely szövetkezeti szervezet által bírlalt és a törvény betartásával elidegenített ingatlanok esetében a jogosult személynek javakból illetve szolgáltatásokból vagy pénzbeli kártérítpve OiOOyHJ\HQpUWpNHVMyYiWpWHOLLQWp]NHGpVHNUHYDQMRJD$]pUWHVtWpVD]LQJDWODQWEtUODOWV] YHWNH]HWL V]HUYH]HWKH]LQWp]HQG DQQDNpUWpNpW OI JJHWOHQ O 28. szakasz. $ MRJRVXOW V]HPpO\ NpUHOPpQHN iwypwhopw O V]iPtWRWW QDSRV KDWiULG Q EHO O a privatizálásban részt vett, a 27. szakasz (2) bekezdésében említett közintézménynek illetve a 27. szakasz (4) EHNH]GpVpEHQHPOtWHWWV] YHWNH]HWLV]HUYH]HWQHNDYH]HW V]HUYHLN WHOHVHNPHJLQGRNROWG QWpVVHOYDJ\D] HVHWQHN PHJIHOHO HQ UHQGHONH]pVVHOmegállapítani az egyezkedéssel megállapodott jóvátételi intézkedések értékét és módját. $]EHNH]GpVEHQHPOtWHWWQDSRVKDWiULG FVDNLVDMRJRVXOWV]HPpO\NpUpVpUHKRVV]DEEtWKDWy meg, a szükséges bizonylatok kiegészítése érdekében vagy abban az esetben, ha a jogosult személy iratokkal LJD]ROWDQ QHP MHOHQKHW PHJ $ KDWiULG QHN D V] NVpJHV EL]RQ\ODWRN NLHJpV]tWpVpW FpO]y PHJKRVV]DEEtWiVD QHPKDODGKDWMDPHJD]pUWHVtWpVLNWDWiViWyOV]iPtWRWWKyQDSRWDNpUHOHPQHND]LUDWFVRPyEDQOHY LJD]ROy iratok alapján való megoldása büntetés terhe alatt. 29. szakasz. $ SULYDWL]iOiVEDQ UpV]W YHWW N ]LQWp]PpQ\ LOOHWYH D V] YHWNH]HWL V]HUYH]HW YH]HW V]HUYpQHN PHJLQGRNROW G QWpVH YDJ\ D] HVHWQHN PHJIHOHO HQ UHQGHONH]pVH D. ]SpQ] J\L 0LQLV]WpULXP területi szhuyhlqhn YpOHPpQ\H]pVH DODSMiQ ERFViWDQGy NL pv D] HOIRJDGiViWyO V]iPtWRWW QDSRV KDWiULG Q EHO O N ]OHQG D MRJRVXOW V]HPpOO\HO 0HJIHOHO NpSSHQ DONDOPD]DQGyN D V]DNDV] EHNH]GpVpQHN D] HO tuivdl$. ]SpQ] J\L0LQLV]WpULXPWHU OHWLV]HUYHLQHNDYpOHPpQ\H]pVWDMHOHQW UYpQ\EHQHO tuwpughpl és alakisági feltételek betartásával kell kibocsátaniuk. 30. szakasz. $ NL]iUyODJ D SULYDWL]iOiVL IRO\DPDWEDQKDV]QiOWQpYpUWpN FtPOHWHNUHIHOMRJRVtWy PHJLQGRNROW G QWpVQHN YDJ\ D] HVHWQHN PHJIHOHO HQ UHQGHONH]pVQHN D] iwypwhopw O V]iPtWRWW KyQDSRV

10 10 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 39/2001. szám. KDWiULG QEHO ODMRJRVXOWV]HPpO\N WHOHVNpUQLD. ]SpQ] J\L0LQLV]WpULXPWyOH]HQFtPOHWHNNLERFViWiViWD késedelemnek a megállapított érték 10 százalékos csökkentésével való büntetése terhe alatt. (2 $ MRJRVXOW V]HPpO\ NpUHOPpQHN iwypwhopw O V]iPtWRWW KyQDSRV KDWiULG Q EHO O D. ]SpQ] J\L Minisztérium köteles kibocsátani a kizárólag a privatizálási folyamatban használt, az állam által garantált QpYpUWpN FtPOHWHNHWDWHOMHV VV]HJV]i]DOpNiWNLWHY QDSLNpVHGHOPLNDPDWWDOYDOyE QWHWpVWHUKHDODWW 31. szakasz. $PHQQ\LEHQ D V]DNDV] EHNH]GpVpEHQ PHJiOODStWRWW KDWiULG Q EHO O QHP ioodsrgwdn PHJ D PHJIHOHO puwpn pv D MyYiWpWHOL LQWp]NHGpVHN PyGR]DWD WHNLQWHWpEHQ D Qp]HWHOWpUpVUH vrqdwnr]ymhj\] N Q\YN WHQG $Qp]HWHOWpUpVUHYRQDWNR]yMHJ\] N Q\YNHOWpW OV]iPtWRWWKyQDSRVKDWiULG QEHO ODMRJRVXOW V]HPpO\DMHOHQW UYpQQ\HOHO tuwmyyiwpwhollqwp]nhgpvhnw OYDOyHOHVpVWHUKHDODWWD]RQW UYpQ\V]pNSROJiUMRJL tagozatához fordulhat, amelynek területi körzetében van a peres fél jogi személy székhelye. $ NpUHOHP WHNLQWHWpEHQ J\RUVtWRWW HOMiUiVVDO twponh]qhn$npuhohpiwypwhohnrunlw ]HQG D]HOV KDWiULG DIHOHNQHND]tWpO WDQiFVEDLGp]pVpUHDPLNRUD]HJ\HQpUWpNHVMyYitételi intézkedések alkalmazása FpOMiEyO HOUHQGHOLN D] LQJDWODQ PHJIHOHO puwpnpqhn PHJiOODStWiViUD YRQDWNR]y V]DNYpOHPpQ\H]pV OHERQ\ROtWiViWpVNLMHO OQHNHJ\P V]DNLV]DNpUW WYDJ\D]HVHWQHNPHJIHOHO HQHJ\N Q\YHO W$]LQJDWODQ PHJIHOHO puwpnhfvdnis szakvéleményezés alapján állapítandó meg, amelynek figyelembe kell vennie a javat PLQGD]iWYpWHONRUPLQGSHGLJDYLVV]DV]ROJiOWDWiVNRUWHUKHO MRJRNDW +D D MRJRVXOW V]HPpO\ NpUHOPpYHO NL]iUyODJ D SULYDWL]iOiVL IRO\DPDWEDQ KDV]QiOW QpYpUWpN címlhwhnuhrswiophjlgp]hqg D. ]SpQ] J\L0LQLV]WpULXPLV (5) A törvényszék határozata alá van vetve a törvényes jogorvoslati utaknak. (6) Amennyiben a jogosult személy az igazságszolgáltatáshoz intézett kérelmében részvényekre optált, a bírói hatóság bíryl KDWiUR]DWWDO PHJiOODStWMD D V]DNYpOHPpQ\H]pV V]HULQWL PHJIHOHO puwpnhw pv N WHOH]L D SULYDWL]iOiVEDQ UpV]W YHWW N ]LQWp]PpQ\W D PHJLQGRNROW G QWpV YDJ\ D] HVHWQHN PHJIHOHO HQ rendelkezés kibocsátására, amely alapján a jogosult személy megkapja a részvényeket. (7) Amennyiben a jogosult személy kérelmében kizárólag a privatizálási folyamatban használt QpYpUWpN FtPOHWHNUH RSWiOW D EtUyL KDWyViJ EtUyL KDWiUR]DWWDO PHJiOODStWMD D V]DNYpOHPpQ\H]pV V]HULQWL PHJIHOHO puwpnhwpvn WHOH]LD. ]SpQ] J\L0LQLV]WpULXPRWD]LOOHW FtPOHWHNNLERFViWiViUD 32. szakasz. (1) Azok a személyek, amelyek a 119/1948. számú törvénnyel vagy más jogszabályok- NDO ioodprvtwrww MRJL V]HPpO\HN WiUVXOWMD PLQ VpJJHO UHQGHONH]WHN MyYiWpWHOL LQWp]NHGpVHNUH MRJRVXOWDN amelyek eov EEVpJJHO D] ioodprvtwrww MRJL V]HPpO\ YDJ\RQiOODJiW iwyhww JD]GDViJL WiUVDViJ UpV]YpQ\HLE O YDJ\HOV EEVpJJHODW NHSLDFRQWUDQ]DNFLRQiOWPiVJD]GDViJLWiUVDViJUpV]YpQ\HLE OiOOQDN $]EHNH]GpVHO tuivdledqqhpupv]hv OQHND]RNDWHUPpV]HWHVYagy jogi személyek, amelyek a jelen törvény hatályba lépéséig kártérítésben részesültek, az 5. szakasz feltételei között. (3) A részvények a jogosult személyek kérésére az (1) bekezdésben említett gazdasági társaság privatizálásában részt vett intézmény által nyújtandók. (4) A részvények értékét a privatizálásban részt vett közintézmény számítja újra a nettó aktívának a 5RPiQLD +LYDWDORV. ]O Q\H,9 5pV]pEHQ N ]]pwhww YDJ\ D] ioodprvtwiv HO WW D FpJMHJ\]pNEH EHMHJ\]HWW XWROVy N Q\YYLWHOL PpUOHJEHQ V]HUHSO puwpnh DODSMiQ, alkalmazva a Románia Nemzeti Bankja által megállapított aktualizálási koefficienst és az Országos Statisztikai és Közgazdaságkutatási Intézet által megállapított inflációmutatót. $ MHOHQ W UYpQ\ KDWiO\ED OpSpVpQHN LG SRQWMiWyO V]iPtWRWW QDSRV KDWiULG Q EHO O 5RPiQLD Nemzeti Bankjának meg kell állapítania a lej értékének aktualizálási koefficiensét az június 11-i LG SRQWWyODMHOHQW UYpQ\KDWiO\EDOpSpVLLG SRQWMiLJ $MRJRVXOWV]HPpO\NpUHOPpQHNiWYpWHOpW OV]iPtWRWWQDSRVKDWiULG Q belül vagy a 28. szakasz V]HULQWHOQDSROWKDWiULG QEHO ODSULYDWL]iOiVEDQUpV]WYHWWN ]LQWp]PpQ\QHNPHJLQGRNROWG QWpVVHOYDJ\D] HVHWQHNPHJIHOHO HQUHQGHONH]pVVHOPHJNHOOiOODStWDQLDDUpV]YpQ\HN~MUDV]iPtWRWWpUWpNpW (7) Ha a jogosult személy részvényeket igényel, a privatizálásban részt vett közintézménynek az HJ\H]NHGpVQ\RPiQPHJLQGRNROWG QWpVVHOYDJ\D]HVHWQHNPHJIHOHO HQUHQGHONH]pVVHOPHJNHOOiOODStWDQLD DJD]GDViJLWiUVDViJRNDWpVD]~MUDV]iPtWRWWpUWpNQHNPHJIHOHO UpV]YpQ\V]iPRW

11 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 39/2001. szám. 11 (8) A jogosult személy a privatizálásban részt vett közintézménnyel más egyenértékes jóvétételi intézkedésekben is megállapodhat. 33. szakasz. (1) Azon ingatlanok tekintetében, amelyek esetében a 10. és 11. szakaszban egyenértékben való visszaszolgáltatást állapítottak meg, a 21. szakasz (1) bekezdésében említett jogosult személynek az értesítést az ingatlan fekvése szerinti polgármesteri hivatalhoz illetve Bukarest municípium polgármesteri hivatalához kell intéznie. (2) Az egyenértékes jóvátételi intézkedések a Közpénzügyi Minisztérium terület iszervei által a jelen W UYpQ\EHQHO tuwpughplpvdodnlvijlihowpwhohnwhomhvtwpvpqhnhoohq U]pVHDODSMiQQ\~MWRWWYpOHPpQ\H]pVpYHOD SROJiUPHVWHUQHNLOOHWYH%XNDUHVWPXQLFtSLXPI SROJiUPHVWHUpQHNPHJLQGRNROWUHQdelkezésével állapítandók meg. 0HJIHOHO NpSSHQDONDOPD]DQGyND-26. szakaszok rendelkezései. IV. FEJEZET (J\HQpUWpNHVMyYiWpWHOLLQWp]NHGpVHNQpYpUWpN FtPOHWHNYDJ\UpV]YpQ\HNIRUPiMiEDQ 34. szakasz. $MHOHQW UYpQ\KDWiO\EDOpSpVpQHNLG SRQWMiWyOV]iPtWRWWQDSRVKDWiULG QEHO O D. ]SpQ] J\L 0LQLV]WpULXPQDN PHWRGROyJLDL V]DEiO\RNDW NHOO NLGROJR]QLD D QpYpUWpN FtPOHWHN kibocsátására, bejegyzésére és felhasználására. (2) A Közpénzügyi Minisztérium által a 30. szakasz (2) bekezdésének megfhoho HQ NLERFViWRWW QpYpUWpN FtPOHWHNIRUJDOPD]KDWyNDSLDFRQpVNL]iUyODJDSULYDWL]iOiVLIRO\DPDWEDQKDV]QiOKDWyNIHO (3) A privatizálásban részt vett közintézmények, valamint a Privatizálással és az Állami Érdekeltség Adminisztrálásával Foglalkozó Hatóság (a volt Állami Vagyonalap) köteles fizetségként átvenni a (2) EHNH]GpVEHQHPOtWHWWQpYpUWpN FtPOHWHNHWDSULYDWL]iOiVLIRO\DPDWEDQOHY JD]GDViJLWiUVDViJUpV]YpQ\HLQHN és aktíváinak megvásárlása céljából. (4) A kizárólag a privatizálási folyamatbaqkdv]qiowqpypuwpn FtPOHWHNDNLERFViWiVXNWyOV]iPtWRWW OHJIHOMHEEpYHVKDWiULG QEHO OpUWpNHVtWKHW ND]LQIOiFLyPXWDWyYDODNWXDOL]iOWpUWpNHQ 35. szakasz. (1) Amennyiben az egyenértékes jóvátételi intézkedések részvények útján valósítandók meg, a jogosult személynek a privatizálásban részt vett, a 27. szakasz (2) bekezdésében említett valamely N ]LQWp]PpQ\KH] NpUHOHPPHO NHOO IRUGXOQLD D PHJLQGRNROW G QWpV YDJ\ D] HVHWQHN PHJIHOHO HQ UHQGHONH]pVNp]KH]YpWHOpW OV]iPtWRWWQDSRVKDWiULG QEHOül. $ SULYDWL]iOiVEDQ UpV]W YHWW N ]LQWp]PpQ\ N WHOHV D NpUHOHP iwypwhopw O V]iPtWRWW QDSRV KDWiULG Q EHO O PHJKtYQL D MRJRVXOW V]HPpO\W D] HJ\HQpUWpNHV MyYiWpWHOL LQWp]NHGpVHNNHO NDSFVRODWRV egyezkedésekre. V. FEJEZET Egyenértékes intézkedések pénzbeli kártérítések formájában 36. szakasz. 3pQ]EHOLNiUWpUtWpVHNDMHOHQIHMH]HWHO tuivdlqdnphjihoho HQQ\~MWDQGyN (2) Az értesítéseket, amelyekkel a jogosult személy pénzbeli kártérítést igényel vagy erre optál, ahhoz DSUHIHNW~UiKR]LQWp]HQG amelynek területi körzetében volt vagy van a visszaéléssel átvett ingatlan, a 21. V]DNDV]V]HULQWV]DEiO\R]RWWKDWiULG UHpVIHOWpWHOHNN ] WW (3) Amennyiben a jogosult személy természetbeni visszaszolgáltatást igényelt, de ezt nem hagyták jóvá vagy errh QLQFV OHKHW VpJ D W UYpQ\ V]HULQW D EtUODOy HJ\VpJ YDJ\ D] HVHWQHN PHJIHOHO HQ D SROJiUPHVWHUL KLYDWDO D] puwhvtwpv Np]KH]YpWHOpW O V]iPtWRWW QDSRV KDWiULG Q EHO O D SpQ]EHOL NiUWpUtWpVL ajánlatára vonatkozó döntését illetve rendelkezését eljuttatja a székhelyének területi körzete szerinti prefektúrához. Ha az ingatlan értékét szakvéleményezéssel állapították meg, csatolandó a szakvéleményezés PiVRODWD KD SHGLJ D MRJRVXOW V]HPpO\ QHP IRJDGWD HO D] DMiQODWRW pv D EtUyL KDWyViJKR] IRUGXOW HUU O megmhj\]pvwhhqg (4) Ha az ingatlan értékének megállapítása érdekében nem végeztek szakvéleményezést, a (2) EHNH]GpVEHQHPOtWHWWG QWpVQHNYDJ\D]HVHWQHNPHJIHOHO HQUHQGHONH]pVQHNN WHOH] HQWDUWDOPD]QLDNHOO az ingatlan felbecsült értékét.

12 12 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 39/2001. szám. 37. szakasz. Az értesítések és a pénzbeli kártérítésekre vonatkozó ajánlatok központosítása után a prefektúráknak a központosított helyzetkimutatást a kapott anyagokkal együtt el kell juttatnia a Közpénzügyi Minisztériumhoz. 38. szakasz. A jogosult személynek nyújtandó pénzbeli kártérítés felmérése érdekében a jelen W UYpQ\ KDWiO\ED OpSpVpQHN LG SRQWMiWyO V]iPtWRWW KyQDSRV KDWiULG Q EHO O D PLQLV]WHUHOQ N G QWpVpYHO létrehozandó a Közmunkálat-, Szállítás- és Lakásügyi Minisztérium, a Közpénzügyi Minisztérium és a Közigazgatási Minisztérium 2-NpSYLVHO MpE OiOOyWiUFDN ]LEL]RWWViJ 39. szakasz. A tárcaközi bizottság titkárságát a Közmunkálat-, Szállítás- és Lakásügyi Minisztérium biztosítja. 40. szakasz. A pénzbeli kártérítések felbecslése alapján a törvényben az értesítések benyújtása WHNLQWHWpEHQ HO tuw KyQDSRV KDWiULG OHMiUWiW N YHW HJ\ pyhq EHO O N O QW UYpQQ\HO V]DEiO\R]DQGyN D korlátozható pénzbeli kártérítések összege, folyósítási módja és eljárása. VI. FEJEZET Átmeneti és záró rendelkezések 41. szakasz. $ MHOHQ W UYpQ\ UHQGHONH]pVHLQHN PHJV]HJpVH D] HVHWQHN PHJIHOHO HQ IHJ\HOPL DGPLQLV]WUDWtYSROJiULYDJ\E QWHW MRJLIHOHO VVpJHWYRQPDJDXWiQ 42. szakasz. $MHOHQW UYpQ\WiUJ\iWNpSH] LQJDWODQRNQDNDW UYpQ\KDWiO\EDOpSpVpW ODMRJRVXOW szeméo\hn V]iPiUD YDOy WpQ\OHJHV YLVV]DV]ROJiOWDWiVXNLJ W UWpQ PHJVHPPLVtWpVH pv PHJURQJiOiVD D] ingatlan bírlalóját terheli. $]LQJDWODQEtUODOyMiQDNDMRJRVXOWV]HPpO\MHOHQOpWpEHQMHJ\] N Q\YHWNHOONpV]tWHQLHD]LQJDWODQ tényleges állapotáról, az igén\opvlg SRQWMiWyOV]iPtWRWWOHJIHOMHEEQDSRVKDWiULG QEHO O $ EHNH]GpVEHQ HO tuw KDWiULG QHN D] LQJDWODQW EtUODOy iowdol PHJV]HJpVH HVHWpQ D MRJRVXOW személy bírósági végrehajtóhoz fordulhat, aki majd elkészíti az ingatlan tényleges helyzetére vonatkozó MHJ\] N Q\YHW $ MRJRVXOW V]HPpO\ iowdo D] LQJDWODQ WpQ\OHJHV KHO\]HWpUH YRQDWNR]y MHJ\] N Q\YQHN EtUyViJL YpJUHKDMWyQNHUHV]W OLHONpV]tWpVpYHONDSFVRODWEDQHV]N ] OWNLDGiVRNYLVV]DQ\HUpVHFpOMiEyODMHJ\] N Q\Y hitelesített másolata az ingatlan bírlalójával szembeni végrehajtható okiratot képez. 43. szakasz. (1) Azok az ingatlanok, amelyeket a III. fejezetben feltüntetett eljárások nyomán nem szolgáltatnak vissza a jogosult személyeknek, a jelenlegi bírlalóik adminisztrálásában maradnak. $ ODNiVWyO HOWpU UHQGHOWHWpV D] EHNH]GpVEHQHPOtWHWWLQJDWODQRNHOLGHJHQtWKHW NDKDWiO\RV W UYpQ\KR]iV V]HULQW $ MHOHQ W UYpQ\ KDWiO\ED OpSpVpQHN LG SRQWMiEDQ D] LQJDWODQRNDW puypq\hv MRJFtPHQ EtUODOyNQDNHO YpWHOLMRJXNYDQ (3) Az (1) bekh]gpvehq HPOtWHWW ODNiV UHQGHOWHWpV LQJDWODQRN HOLGHJHQtWKHW N D KDWiO\RV W UYpQ\KR]iVV]HULQWDEpUO NQHNHO YpWHOLMRJXNOpYpQ (4) A (3) bekezdésben említett ingatlanok eladásából bevételezett összegekkel táplálandó a 112/1995. számú törvény 13. szakaszának 6. bekezdésében említett alap. 44. szakasz. $]RNDEpUO NDPHO\HNV]iPiUDDV]iP~W UYpQ\V]DNDV]iQDN-4. EHNH]GpVHLEHQ IRJODOW HO tuivrn V]HULQW H W UYpQ\ HO tuivdlw EHWDUWYD HODGWiN D] iowdoxn ODNRWW ODNiVRNDW ezeket a viviuoivlg SRQWMiWyOV]iPtWRWWpYHVKDWiULG OHWHOWHHO WWFVDNLVD]LOOHW ODNiVRNYROWWXODMGRQRVD PLQ VpJJHOUHQGHONH] MRJRVXOWV]HPpO\HNV]iPiUDLGHJHQtWKHWLNHO $] HODGiVL iu QHP KDODGKDWMD PHJ D EpUO iowdo D V]iP~ W UYpQ\ DODSMiQ a lakás vásárlásakor fizetett ár aktualizált értékét, kivéve azt az esetet, amelyben a felek másként állapodnak meg. $ MHOHQ W UYpQ\ KDWiO\ED OpSpVpQHN LG SRQWMiWyO V]iPtWRWW QDSRV KDWiULG Q EHO O D MRJRVXOW személynek értesítenie kell a birtokló EpUO WDODNiVPHJYiViUOiViUDYRQDWNR]yV]iQGpNiUyOpVDODNFtPpU O (4) Az ingatlanért pénzbeli kártérítésben részesült jogosult személy köteles visszaszolgáltatni az ioodpqdn KD HVHGpNHV D NiUWpUtWpVHN pv D YROW EpUO QHN IL]HWHWW YiViUOiVL iu N ] WWL aktualizált értékkülönbözetet.

13 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 39/2001. szám szakasz. (1) Azok a személyek, amelyeknek természetben visszaszolgáltattak valamely lakás UHQGHOWHWpV LQJDWODQWpVXJ\DQD]RQKHO\VpJEHQD]iOODPLODNiVDODSEyOEpUHOWODNiVVDOUHQGHONH]QHNN WHOHVHN ezt a polgármesteri hivatal rendelkezésére bocsátani a visszaszolgáltatott ingatlanba való tényleges EHN OW ]pv N LG SRQWMiEDQ $] ioodpl ODNiVDODSEyO IHOV]DEDGtWRWW ODNiVRN D YROW WXODMGRQRVRNQDN YLVV]DV]ROJiOWDWRWWLQJDWODQRNEpUO LQHNUHQGHOWHWHWWVSHFLiOLVODNiVDODSRWNépeznek. (2) A gazdaság tekintetében megállapított minimális jövedelemszint alatti pénzügyi eszközökkel UHQGHONH] FVDOiGRN D URNNDQWDN D Q\XJGtMDVRN pv D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN V]iPiUD D SULYDWL]iOiVEyO származó összegek 2 százalékos hányadából létrehozott és az állami költségvetési törvénnyel évente HO LUiQ\]RWWDODSEyOpStWHWWV]RFLiOLVODNiVRNEL]WRVtWDQGyN 46. szakasz. (1) Az elidegenítési jogi aktusok, ideértve a privatizálási folyamat keretében eszközölteket is, amelyeknek tárgyát a jelen törvén\kdwio\ddoihv LQJDWODQRNNpSH]LNpUYpQ\HVHNKDD] HOLGHJHQtWpVLG SRQWMiEDQKDWiO\RVW UYpQ\HNEHWDUWiViYDON W WWpNPHJ (2) Az elidegenítési jogi aktusok, ideértve a privatizálási folyamat keretében eszközölteket is, amelyeknek tárgyát érvényes jogcím nélkül átvett ingatlanok képezik, abszolút semmisséggel sújtottak azok NLYpWHOpYHODPHO\HNHWMyKLV]HP HQN W WWHNPHJ (3) Az elidegenítési jogi aktusok, ideértve a privatizálási folyamat keretében eszközölteket is, amelyeknek tárgyát a 2. szakasz (1) bekezdésének b) pontjában említett ingatlanok képezik, abszolút VHPPLVHNHEEHQD]HVHWEHQQHPOHKHWMyKLV]HP VpJUHKLYDWNR]QL (4) Az elidegenítési jogi aktusok, ideértve a privatizálási folyamat keretében eszközölteket is, amelyeknek tárgyát érvényes jogcímen átvett ingatlanok képezik, abszolút semmisséggel sújtottak, ha az HOLGHJHQtWpVLG SRQWMiEDQKDWiO\RVW UYpQ\HNNpQ\V]HUtW UHQGHONH]pVHLQHNPHJV]HJpVpYHON W WWpNPHJ (5) A közjogtól való eltéréssel, a semmisségi októl függetlenül, a kereseti jog elévül a jelen törvény KDWiO\EDOpSpVpQHNLG SRQWMiWyOV]iPtWRWWHJ\pYHVKDWiULG QEHO O 47. szakasz. $ M HOHQ W UYpQ\ HO tuivdl D] twponh]pv DODWW iooy NHUHVHWHN WHNLQWHWpEHQ LV alkalmazandók, a jogosult személy pedig választhatja e törvény útjáw OHPRQGYD D] J\ IHOHWWL twponh]pvu O vagy kérve a per felfüggesztését. (2) A 46. és 48. szakasz szerint benyújtott keresetek esetében a jelen törvény alapján megkezdett YLVV]DV]ROJiOWDWiVL HOMiUiV IHOI JJHV]WHQG D] HPOtWHWW NHUHVHWHNQHN MRJHU V pv YLVszavonhatatlan bírói határozattal való megoldásáig. A jogosult személynek azonnal tájékoztatnia kell az értesített személyt, a 21. szakasz (1) bekezdése szerint. (3) Amennyiben a jogosult személynek az ingényelt javak természetbeni visszaszolgáltatására vrqdwnr]y NHUHVHWpW MRJHU V pv YLVV]DYRQKDWDWODQ EtUy KDWiUR]DWWDO HOXWDVtWRWWiN D V]DNDV] EHNH]GpVpEHQ HPOtWHWW puwhvtwpvl KDWiULG D EtUyL KDWiUR]DW M RJHU VVp pv YLVV]DYRQKDWDWODQQi YiOiViQDN LG SRQWMiWyOIRO\LN 48. szakasz. A jogosult, valamint valamely jogukban sértett azon személyek, amelyeknek a jelen W UYpQ\KDWiO\EDOpSpVpLJMRJHU VpVYLVV]DYRQKDWDWODQEtUyLKDWiUR]DWWDOHOXWDVtWRWWiND]iOODPDV] YHWNH]HWL szervezetek vagy bármely más jogi személy által visszaéléssel átvett javakra vonatkozó keresetét, a NLKLUGHWHWWPHJROGiVRNWHUPpV]HWpW OI JJHWOHQ OWHUPpV]HWEHQLYDJ\HJ\HQpUWpNHVMyYiWpWHOLLQWp]NHGpVHNHW igényelhetnek, a jelen törvény feltételei között. 49. szakasz. $EpUO NNiUWpUtWpVUHMRJRVXOWDNDODNiVUHQGHOWHWpV LQJatlanoknak a szükséges és hasznos javításokkal növelt értéke tekintetében. (2) Amennyiben a visszaszolgáltatandó ingatlant érvényes jogcímen vették át, az (1) bekezdésben említett kártérítési kötelezettség a jogosult személyre hárul. (3) Amennyiben a visszaszolgáltatandó ingatlant érvényes jogcím nélkül vették át, az (1) bekezdésben említett kártérítési kötelezettség az államra vagy a bírlaló egységre hárul. (4) Az (1) bekezdésben említett kártérítések értéke szakvéleményezés alapján állapítandó meg. (5) Javítások DODWW D MHOHQ W UYpQ\ puwhoppehq D V] NVpJHV pv KDV]QRV NLDGiVRN puwhqg N $ kártérítések összege a kiadások aktualizált értékén állapítandó meg, levonva a javítások kopásfokát a V]RNYiQ\RVpOHWWDUWDPXNKR]YLV]RQ\tWYDDPHO\HWDEpUO IHGH]

14 14 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 39/2001. szám. 50. szakasz. A területi közigazgatási egységek titkárainak intézkedéseket kell foganatosítaniuk a 112/1995. számú törvényt alkalmazó bizottságok által összeállított valamennyi iratcsomó konzerválására, kérésre másolatokat kell kibocsátaniuk az iratcsomóbaq OHY LUDWRNUyO pv PHJ NHOO DGQLXN D MRJRVXOW személyek által kért tájékoztatásokat. 51. szakasz. $MHOHQW UYpQ\HO tuivdlqdndondopd]iviudpvhqqhnwiuj\iwnpsh] MDYDNUDYRQDWNR]y igazságszolgáltatási kérelmek vagy keresetek, valamint birtoklevélátírások vagy nyilvántartásba vételek bélyegilletékmentesek. 52. szakasz. $ MHOHQ W UYpQ\ KDWiO\ED OpSpVpQHN LG SRQWMiEDQ EiUPHO\ HOOHQWpWHV UHQGHONH]pV hatályát veszti. Ezt a törvényt a Szenátus a november 14-i ülésén fogadta el, betartva Románia Alkotmánya 74. V]DNDV]DEHNH]GpVpQHND]HO tuivdlw 1,&2/$(9 & 52,8 A SZENÁTUS ELNÖKE helyett (]WDW UYpQ\WD.pSYLVHO Ki]DMDQXiU-i ülésén fogadta el, betartva Románia Alkotmánya V]DNDV]DEHNH]GpVpQHND]HO tuivdlw VALER DORNEANU $.e39,6(/ +È=(/1g.( Bukarest, február szám. MELLÉKLET J E G Y Z É K D5RPiQLDiOWDODI JJ EHQOHY SpQ] J\LSUREOpPiNUHQGH]pVpUHPiViOODPRNNDO PHJN W WWHJ\H]PpQ\HNU O a) a Románia és az Osztrák Köztársaság között Bukarestben, július 3-án aláírt, a Hivatalos Közlöny december 31-i 25. számában közzétett december 31-L V]iP~ W UYpQ\HUHM rendelettel ratifikált, április 27-én hatályba lépett egyezmény; b) az egyrészt Románia Kormánya, másrészt pedig a Belga Királyság és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között Bukarestben, november 13-án aláírt, az március 2-i 197. számú MTH-val jóváhagyott, szeptember 9-én hatályba lépett egyezmény; c) a Románia és a Dán Királyság között Bukarestben, március 17-én aláírt, a Hivatalos Közlöny június 17-i 8. számában közzétett 173/1960. számú törvényerhm UHQGHOHWWHO UDWLILNiOW szeptember 12-én hatályba lépett egyezmény; d) a Románia és a Francia Köztársaság között Bukarestben, február 9-én aláírt, az március 25-i 353. számú MTH-YDOUDWLILNiOWD]DOitUiVLG SRQWMiEDQKDWiO\EDOpSHWW egyezmény; e) a Románia és Görögország között Athénban, szeptember 2-án aláírt, a Hivatalos Közlöny I. Részének december 6-i 76. számában közzétett november 30-L V]iP~ W UYpQ\HUHM UHQGHOHWWHOUDWLILNiOWpVD]DOitUiVLG SRQWMiEDQ hatályba lépett egyezmény; f) a Románia és Olaszország Kormánya között Rómában, január 23-án aláírt, a Hivatalos Közlöny I. Részének július 10-i 91. számában közzétett július 4-L V]iP~ W UYpQ\HUHM rendelettel ratifikált, március 7-én hatályba lépett egyezmény; g) a Románia Kormánya és a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között Londonban, november 10-pQDOitUWD]DOitUiViQDNLG SRQWMiEDQKDWiO\EDOpSHWWHJ\H]PpQ\ h) a Románia és a Norvég Királyság között Bukarestben, május 21-én aláírt, a Hivatalos Közlöny július 9-i 22. számában közzétett július 5-L V]iP~ W UYpQ\HUHM UHQGHOHWWHO ratifikált, április 5-én hatályba lépett egyezmény;

15 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 39/2001. szám. 15 i) a Románia Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között Hágában, május 8-án aláírt, az július 13-i számú MTH-val jóváhagyott, július 31-én hatályba lépett egyezmény; j) a Románia Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között Bukarestben, június 22-én aláírt, a Hivatalos Közlöny I. Részének augusztus 20-i 28. számában közzétett augusztus 19-i V]iP~W UYpQ\HUHM UHQGHOHWWHOUDWLILNiOWPiUFLXV-én hatályba lépett egyezmény; k) a Románia Kormánya és Kanada Kormánya között Ottawában, július 13-án aláírt, a Hivatalos Közlöny I. Részének október 27-i 136. számában közzétett október 18-i 373. számú W UYpQ\HUHM UHQGHOHWWHOUDWLILNiOWGHFHPEHU-én hatályba lépett egyezmény; l) a Románia és az Amerikai Egyesült Államok között Washingtonban, március 30-án aláírt, az DOitUiViQDNLG SRQWMiEDQKDWilyba lépett egyezmény; P D 5RPiQLD iowdo D I JJ EHQ OHY SpQ] J\L SUREOpPiN UHQGH]pVpUH PiV ioodprnndo PHJN W WW bármely más hasonló egyezmény. ROMÁNIA ELNÖKE D E K R É T U M D]PiUFLXVpVGHFHPEHUN ] WWLLG V]DNEDQYLVV]DpOpVVHOiWYett HJ\HVLQJDWODQRNMRJLUHQGV]HUpU OV]yOyW UYpQ\NLKLUGHWpVpU O x) Románia Alkotmánya 77. szakaszának (1) bekezdése és 99. szakaszának (1) bekezdése alapján, Románia elnöke d e k r e t á l j a: Egyetlen szakasz. Kihirdetjük az március 6 és 19 GHFHPEHU N ] WWL LG V]DNEDQ YLVV]DpOpVVHO iwyhww HJ\HV LQJDWODQRN MRJL UHQGV]HUpU O V]yOy W UYpQ\W pv HOUHQGHOM N N ]]pwpwhopw 5RPiQLD Hivatalos Közlönyében. ION ILIESCU ROMÁNIA ELNÖKE Bukarest, február szám. x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének február 14-i 75. számában. MEGJEGYZÉS: A jelen szám a Monitorul Oficial al României I. Részének évi 75. számából tartalmaz kivonatokat. Értelmezés tekintetébenmrjlkdwio\dfvdndurpiqq\hoy V] YHJQHNYDQ

16 16 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 39/2001. szám. O L V A S Ó I N K F I G Y E L M É B E! 5RPiQLD+LYDWDORV. ]O Q\HPDJ\DUQ\HOY NLDGiViQDNpYLHO IL]HWpVLGtMD lej, negyedévenként pedig lej. (O IL]HWpVHNHW IHOYHV]QHN 5RPán Posta Országos Társaság hivatalai, a Rodipet.HUHVNHGHOPL5pV]YpQ\WiUVDViJILyNMDLDYDODPLQWDN YHWNH] WHUMHV]W N INTERPRESS SPORT - S.R.L. -%XFXUHúWL&DOHD9LFWRULHLQU-135, parter - (telefon/fax: ) G & F PRESS DISTRIBUTION - S.R.L. -%XFXUHúWLùRV$OH[DQGULHLQUEO3&VFHWDS - (telefon/fax: ) PRESS EXPRES - S.R.L. -%XFXUHúWLEG,RQ0LKDODFKHEODS - (telefon/fax: ) CURIER PRESS - S.R.L. -%UDúRYVWU7UDLDQ*UR] YHVFXQU - (telefon/fax: 068/ ) CALLIOPE - S.R.L. -3ORLHúWLVWU&DQGLDQR3RSHVFXQU - (telefon/fax: 044/ ; 044/ ) ROESTA - S.R.L. -&XUWHDGH$UJHúVWU9DOHD,DúXOXLEO3VF%HWDS - (telefon/fax: 048/ ) MIMPEX - S.R.L. -+XQHGRDUD6WU/LEHUW LLQUEODS - (telefon/fax: 054/ ) KIADÓ: ROMÁNIA PARLAMENTJE Ã$Ã.e39,6(/ +È= 5HJLD$XWRQRP 0RQLWRUXO2ILFLDO VWU,]YRUQU-4, Palatul Parlamentului, sectruxo%xfxuhúwl cont nr /%DQFD&RPHUFLDO 5RPkQ - S.A. -6XFXUVDOD 8QLUHD %XFXUHúWL úlqu7uh]ruhuldvhfwru%xfxuhúwldorfdwqxpdlshuvrdqhorumxulglfhexjhwduh $GUHVDSHQWUXSXEOLFLWDWH&HQWUXOSHQWUXUHOD LLFXSXEOLFXOúLDJHQ LLHFRQRPLFL%XFXUHúWL ùrvhdxd3dqgxulqueo3sduwhuvhfwruxo, telefon LSDUXO5HJLD$XWRQRP 0RQLWRUXO2ILFLDO WHOúL Internet: Románia Hivatalos Közlönye 39/2001. számának terjedelme 16 oldal. Ára lej ISSN

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II.

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Közszektor számvitele $V]iPYLWHOUO 1 $V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N ]H$V]iPYLWHOHQEHO OQpJ\ egymáshoz szervesen kapcsolódó

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ 5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ %HYH]HWpV 1DJ\NDQL]VDD]RUV]iJGpOQ\XJDWLV]pOpQDKRUYiWpVV]ORYpQKDWiUN ]HOpEHQHOKHO\H]NHG H]UHV OpOHNV]iP~ YiURV DKRO QDJ\ V]iPEDQ poqhn URPiN G QW HQ EHiVRN $ magyarországi

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 176. (XX) évfolyam 33. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2008. május 15., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester )HOHOVWHOHS OpVUHQGH]pVL YH]HWWHUYH] ----------------------- Veres István okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT-1-15-0125/2001/2006 Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. ÁLMOSD Településrendezési

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173.(XVII.) évfolyam 262. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. december 16., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R

Részletesebben

EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat

EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat HÉSZ(záradékolt) Mohácsi István okleveles építészmérnök WHOHS OpVUHQGH]pVLYH]HWWHUYH] WHUYH]LMRJRVXOWViJV]iPD77-1 09-0138/2006.) 4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 1. Törzsszám: M12 / 2006. Telefon: 06 20

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Szécheyi Istvá Egyetem Regioális és Gazdaságtudom áyi 'RNWRUL,VNROD 'U1DJ\*\XOD okleveles közgazda QHP]HWN ]LJD]GDViJLV]DNpUW $JOREDOL]iFLypVDSpQ] J\LYiOViJ VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Doktori értekezés.rq]xohqv3uri'ukdeil.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában 1 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK 7e0$9(=(7: DR. %+0$17$/

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7.

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7. 0pUpVL~WPXWDWy 3RO\VRPQRJUDSKLiVMHOHNIHOGROJR]iVD $OYiVLDSQRHV]LQGUyPiVMHOHNNLpUWpNHOpVH0DWODEN UQ\H]HWEHQ A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000.

Részletesebben

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában *

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Vedres Balázs BANK ÉS HATALOM A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Bevezetés Az Amerikai Egyesült Államokban már hosszú évtizedek óta folyik az a gazdaságszociológiai vita, amely

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés

Doktori (Ph.D.) értekezés Doktori (Ph.D.) értekezés *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW Dr. Pupos

Részletesebben

JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA

JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA A MEGFELELė ELJÁRÁSI MÓD SZABÁLYAI Az értékpapírszlgáltatás frmái Befektetési tanácsadás alkamassági teszttel A befektetési tanácsadás az ügyfél számára szóló

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak

Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak N OWpVLLG V]DNában Doktori értekezés Készítette: Michl Gábor Környezettudományi Doktori Iskola Veszprémi Egyetem Limnológia Tanszék 2005 2 ' QWpVLKHO\]HWHNpVPHFKDQL]PXVRNDPDGDUDNN

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 2 3 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ PILLÉREZETT RÉTEGS=,/,.È72.(/ È//Ë7ÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ Veszprémi Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék 2004 1 BEVEZETÉS Az agyagásványok, név szerint is

Részletesebben

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Dr. Salné Lengyel Mária 6]HU]N 6]HUNHV]WN Dr. Balázs Anna Farkas Edit Gosztonyi

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 142. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. június 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M U

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban. dr. Czap László

Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban. dr. Czap László Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban dr. Czap László Miskolci Egyetem Villamosmérnöki Intézet Automatizálási Tanszék Miskolc, Egyetemváros e-mail: czap@mazsola.iit.uni-miskolc.hu Abstract Audio-visual

Részletesebben

1. Globális dohányzási tendenciák

1. Globális dohányzási tendenciák 1. Globális dohányzási tendenciák Bár az emberiség már több évszázada dohányzik, a cigaretta tömeggyártás formájában csupán a XIX. században jelent meg. Azóta a cigarettázás hatalmas méretekben ter- MHGWHOD]HJpV]YLOiJRQ0DPiUPLQGHQKiURPIHOQWWN

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Petróczki Ferenc Keszthely 2004 *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszhely Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni

Részletesebben

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug.

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR $0$=21(%%* PEGASUS Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. 3 Németország HU +DV]QiODW HO WW ILJ\HOPHVHQ tanulmányozza a használati

Részletesebben