Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -"

Átírás

1 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY NEMZETKÖZI KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK JÓVÁHAGYÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA MAGYARORSZÁGON BÁZELI EGYEZMÉNY EGYEZMÉNY HATÁROKON È77(5-(' /(9(* 6=(11<(=e65/ Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése $FpONLW&]pVHNpVN WHOH]HWWVpJHNiWWHNLQWpVH Csatlakozás az egyezményekhez $]HJ\H]PpQ\HNEODGyGyKD]DLIHODGDWRN Az egyezmények végrehajtásának helyzete EGYEZMÉNY A BÁLNÁKRÓL P I C R O T T E R D A M C O N V E N T I O N C O N V E N T I O N DE R O T T E R D A M C O N V E N I O D E R O T T E R D A M ROTTERDAMI EGYEZMÉNY BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG EGYEZMÉNY SIVATAGOSODÁSI EGYEZMÉNY ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI EGYEZMÉNY

2 1 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK JÓVÁHAGYÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA MAGYARORSZÁGON $NLDGYiQ\V]HUNHV]WL FARAGÓ TIBOR (KvVM) és NAGY BOLDIZSÁR (ELTE ÁJT) $QHP]HWN ]LMRJLHV]N ] NEHPXWDWiViEDQN ]UHP&N GV]DNpUWN (a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, illetve más minisztériumok* hatáskörében az egyezményekkel kapcsolatos programok és a nemzetközi HJ\ WWP&N GpVEO IDNDGy KD]DL IHODGDWRN NRRUGLQiOiViEDQ LV N ]UHP&N G V]DNpUWN ' PHOOpNOHW (I.) FARAGÓ TIBOR DF H.81 *$%5,(//$ G LOTZ TAMÁS IK.29È&6 *È%25 $77,/$ DE TÓTH RÓBERT D )$5$*Ï 7,%25 D 0 GALAMBOS MÁRIA E 6$//$, $'5,(11 0 GALAMBOS MÁRIA 6$//$, $'5,(11 KULAUZOV DÓRA ),6.86 2/*$.,661e ÁROKHÁTI ZSUZSA, POMÁZI ISTVÁN %g+0 ANDRÁS, SCHMIDT ANDRÁS 7$5'<-È a) PRÁGER ANNA D &=,5È. =2/7È1 RODICS KATALIN, GREGUSS DITTA D+202., HAJNALKA 52',&6.$7$/,1 52',&6 KATALIN, KÖRÖSI LEVENTE.(/(0(1 -Ï=6() (17.a) SALLAI ADRIENN 5$'1$, $11$ / =(5*, ILONA D5$'1$,$11$'$1&6Ï.1e)Ï5,6(',1$.È7$,85%È1/$-26 * 32Ï60,./Ï6 * BAKONYINÉ MOSER JUDIT D +259È7+ %$/È=6 (22.) KOZÁK KRISTÓF.29È&6GÁBOR ATTILA Kiadja: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, ELTE Állam és Jogtudományi Kar ISBN X A címlapon: nemzetközi környezet- és természetvédelmi egyezmények jelképei 2005

3 2 TARTALOM, $= (*<(=0e1<(. 7g57e1(7( 7È5*<$/È6$, e6 È/7$/È126 -(//(0=,... 3 $ KDWiURNRQ iwwhumhg N UQ\H]HWYpGHOPL SUREOpPiN pv D QHP]HWN ]L HJ\ WWP&N GpV... 3 A nemzetközi környezetvédelmi mejioodsrgivrn HJ\HV VV]HI JJpVHL MHOOHP]L... 7 II. A NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK ÉS A HAZAI FELADATOK... 9 $.g51<(=(7 g66=(7(9,1(. 9$*< 6$-È7266È*$,1$. 9e'(/0( 1. 2UV]iJKDWiURNRQ iwwhumhg OHYHJV]HQQ\H]pV a. $ KDWiURNRQ iwwhumhg OHYHJV]HQQ\H] DQ\DJRN PHJILJ\HOpVH pv puwpnhopvh b. A kénkibocsátások csökkentése c. A nitrogén-oxidok kibocsátásának szabályozása d. Az illékony szerves vegyületek kibocsátásának szabályozása e. A kénkibocsátások további csökkentése f. A környezetben WDUWyVDQ PHJPDUDGy V]HUYHV V]HQQ\H]DQ\DJRN NLERFViWiViQDN csökkentése g. A nehézfémek kibocsátásának csökkentése h. A savasodás, az eutrofizáció és a talajközeli ózon csökkentése Az ózonréteg védelme a. Az ózonkárosító anyagok kibocsátásának csökkentése b. Az ózonkárosító anyagok kibocsátás-szabályozásának módosításai, szigorításai Az üvegházhatású gázok kibocsátásának korlátozása a. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése Az országhatárokat iwops Yt]IRO\iVRN pv D QHP]HWN ]L WDYDN YpGHOPH a. Víz és egészség b. 3ROJiUL MRJL IHOHOVVpJ pv NiUWpUtWpV D KDWiUYL]HNHQ RNR]RWW NiURNpUW A Duna védelme és fenntartható használata $ KDWiURNDW iwops YL]HN QHP KDMy]iVL FpO~ Kasználata HP]HWN ]L HJ\ WWP&N GpV D VLYDWDJRVRGiV pv D] DV]iO\RN HOOHQL N ]GHOHPEHQ Az európai tájak védelme HJLRQiOLV N UQ\H]HWYpGHOPL pv IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL HJ\ WWP&N GpV D Kárpátok térségében A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELME 10. $ YL]HV WHU OHWHN D Yt]LPDGDUDN pokho\hlqhn YpGHOPH $ YLOiJ NXOWXUiOLV pv WHUPpV]HWL U NVpJpQHN PHJU]pVH $ YiQGRUOy YDGRQ po ioodwidmrn YpGHOPH a. 0HJiOODSRGiVRN pv PHPRUDQGXPRN HJ\HV IDMRN YpGHOPpUO Az európal WHUPpV]HWHV poyloij pv pokho\hln YpGHOPH $ ELROyJLDL VRNIpOHVpJ PHJU]pVH a. -HJ\]N Q\Y D ELROyJLDL EL]WRQViJUyO Nemzetközi bálnavédelmi egyezmény A KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁT BEFOLYÁSOLÓ TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYOZÁSA 16. A ves]po\h]whwhww YDGRQ po ioodw pv Q YpQ\IDMRN nemzetközi kereskedelmének szabályozása $ YHV]pO\HV KXOODGpNRN RUV]iJKDWiURNRQ W~OUD V]iOOtWiViQDN pv HOKHO\H]pVpQHN HOOHQU]pVH a. -HJ\]N Q\Y D] DQ\DJL IHOHOVVpJUO pv NiUWpUtWpVUO $] RUV]iJKDWiURNRQ iwwhumhg N UQ\H]HWL KDWiVRN YL]VJiODWD a. A stratégiai környezeti vizsgálat Egyezmény az ipari balesetek országhatárokon túli hatásairól Az energiatermelés és energiafelhasználás környezeti hatásainak csökkentése (J\H]PpQ\ D] LQIRUPiFLyNKR] YDOy KR]]iIpUpVUO pv D WiUVDGDOPL UpV]YpWHOUO a. $ V]HQQ\H]DQ\DJ NLERFViWiV pv iwdgiv Q\LOYiQWDUWiVL UHQGV]HUH Veszélyes vegyi anyagok nemzetközi kereskedelmének szabályozása Egyezmény D N UQ\H]HWEHQ WDUWyVDQ PHJPDUDGy V]HUYHV V]HQQ\H]DQ\DJRNUyO MELLÉKLETEK A. HIVATKOZÁSOK B. AZ EGYEZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE C. AZ EGYEZMÉNYEK JEGYZÉKE D. $= (*<(=0e1<(.%/ $'Ï'Ï )(/$'$ ',1È725$, E. RÖVIDÍTÉSEK

4 3 AZ EGYEZMÉNYEK TÖRTÉNETE, TÁRGYALÁSAI e6è/7$/è126-(//(0=, $+$7È52.21È77(5-('.g51<(=(79e'(/0,352%/e0È. e6$1(0=(7.g=,(*<h770%.g'e6 $] HPEHUL WHYpNHQ\VpJHN N UQ\H]HWL KDWiVDL VRNUpW&Yp pv PLQG QDJ\REE PpUWpN&Yp váltak az elmúlt évszázadok során, különösen az ipari forradalom korszaka óta. E folyamatok IHOLVPHUpVH pv N YHWNH]PpQ\HLQHN IHOPpUpVH D N UQ\H]HWL PHJILJ\HO HV]N ] N pv UHQGV]HUHN IHMOGpVpQHN WRYiEEi D WXGRPiQ\RV NXWDWiV HUHGPpQ\HLQHN N V] QKHW $ JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJHN NLWHOMHVHGpVpYHO D KDWiVRN HJ\UH QDJ\REE OpSWpN&Yp LV YiOWDN V HOVVRUEDQ D OpJN U pv D IHOV]tQL YL]HN N ]YHWtWpVpYHO iwopswpn D] RUV]iJKDWiURNDW LOOHWYH JOREiOLVDNOHWWHN$V]HQQ\H]DQ\DJNLERFViWiV pvpivn UQ\H]HWNiURVtWyKDWiVRN PHOOHWW D JD]GDViJL IHMOGpV D WHUPpV]HWL HUIRUUiVRN LUiQWL LJpQ\HN Q YHNHGpVpYHO LV HJ\ WW MiUW (] XWyEEL D W EE RUV]iJRW RUV]iJFVRSRUWRW pulqw pughnn U NEH LOOHWYH IHQQKDWyViJXN DOi tartozó) terppv]hwlhuiruuivrnkdv]qrvtwivdhvhwpehqjd]gdvijlpvsrolwlndlpughn WN ]pvwvw esetenként fegyveres konfliktust okozott. Nyilvánvalóvá vált, hogy e környezeti problémák megrogivd PiU FVDN D QHP]HWN ]L HJ\ WWP&N GpV NHUHWpEHQ PHJIHOHO pughnhj\h]whwpvvho lehetséges. Különösen felgyorsult a nemzetközi megállapodások kidolgozása az elmúlt mintegy három évtizedben és napjainkban már több száz nemzetközi multilaterális környezetypghopl MRJL HV]N ] OpWH]LN (]HN FpONLW&]pVHL pv UHQGHONH]pVHL J\DNRUODWLODJ PiU minden környezeti elemre, természeti értékre, káros környezeti hatást okozó emberi WHYpNHQ\VpJUHpVKDWiVN ]YHWtWIRO\DPDWUDNLWHUMHGQHNLOOHWYHDJOREiOLVOpSWpN&SUREOpPiN PHOOHWWPLQGHQUpJLyVDMiWRV±D]iOODPN ]WLNDSFVRODWRNDWpULQW±N UQ\H]HWL J\HLUH +D]iQN LV WHYpNHQ\HQ UpV]W HEEHQ D QHP]HWN ]L HJ\ WWP&N GpVEHQ $] LWW IRO\y HJ\HV JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJHN N YHWNH]WpEHQ LV V]HQQ\H]DQ\DJRN MXWQDN D N UQ\H]HWEH pv hozzájárulnak regionális, illetve globális szinten a környezet károsodásához, a környezet ioodsrwiqdn YiOWR]iViKR] 8J\DQDNNRU WHU OHW QNUH LV MHOHQWV PpUWpN& V]HQQ\H]DQ\DJ érkezik és a globális változások hatásai sem kerülik el országunkat. Erre tekintettel Magyarország is számos környezet- és természetvédelmi egyezmény részese lett és N WHOH]HWWVpJHWYiOODOWD]D]RNEDQIRJODOWHOtUiVRNEHWDUWiViUD A hatályos környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. tv.) megkülönböztetett figyelmet szenwho D QHP]HWN ]L HJ\ WWP&N GpVEHQ YDOy UpV]YpWHOQHN pv D QHP]HWN ]L N WHOHzett- VpJHNEODGyGyIHODGDWRNYpJUHKDMWiViQDN$W UYpQ\V]Hrint az állam biztosítja a környezet YpGHOPpKH]I&]GiOODPSROJiULMRJRNpVDPiViOODPRNNDOYDJ\QHPzetközi szervezetekkel kötött környezetvédelmi egyezméq\hn V]HU]GpVHN puypq\hv lését, továbbá a Kormány környezetvédelmi feladata különösen a nemzetközi szer]désekeodgygyn UQ\H]HWYpGHOPL kötelezettségek teljesítése és jogok érvényesítése. Hasonlóképpen fontos feladat a környezetpv WHUPpV]HWYpGHOPL LVPHUHWHNUO VV]HfüggésekUO D N UQ\H]HWL KDWiVRNUyO pv N WHOH]HWWVpJHNUODPHJIHOHOWiMpNR]WDWiVEL]WRVtWiVD A környezetvédelmi minisztérium által korábban kiadott négykötetes sorozat (szerk. Lakosné H. A., illetve Mihályfi Á., ) 1991-ig bezárólag ismertette a legfontosabb nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú egyezmények és nyilatkozatok DQJRO pv PDJ\DU Q\HOY& V] YHJpW $ PLVNROFL gnroyjldl,qwp]hw RNWDWiVL FpO~ VV]HiOOtWiVD (ÖIFF, 1994) hat természetvédelmi egyezmény részletes elemzését tartalmazta. A közelmúltban megjelent kötet is több nemzetközi megállapodás szövegét adta közre (Nagy, 2003).

5 4 A környezetvédelmi minisztérium által kiadott további kiadványok összefoglalták a OHJIRQWRVDEEQHP]HWN ]LPHJiOODSRGiVRNpVKD]DLYpJUHKDMWiVXNIEELVPpUYHLW%iQGL*\ Faragó T., Lakosné H. A., 1994, Faragó T., Lakosné H. A., 1995, 1996). Az 1990-es évtized N ]HSHyWDD]RQEDQV]iPRV~MHJ\H]PpQ\pVMHJ\]N Q\YV] OHWHWWVV]iPRWWHYYiOWR]iVRN történtek a nemzetközi megállapodások hazai végrehajtásának vonatkozásában is. $ MHOHQ VV]HiOOtWiV iwirjy NpSHW DG D PXOWLODWHUiOLV PHJiOODSRGiVRNUyO HOVVRUEDQ D magyarországi feladatok szempontjából. Az egyes jogi eszközök bemutatására az azzal fog- ODONR]yV]DNpUWNLOOHWYHQHP]HWLNRRUGLQiWRURNÄNDSFVRODWWDUWyN NDSWDNIHONpUpVW$U YLG LVPHUWHWNWHUPpszetesen nem jellemezhetik teljes egészében a tárgyalt egyezményeket vagy azok kiegészíwpvhlwghplqghq WWD]DODSYHWW UHNYpVDFpONLW&]pVHNpVDWHHQGNOpQ\HJpQHN kiemelése volt. Az egyes nemzetközi egyezmények ismerete fontos a környezetvédelemben és a környezetvédelemért tevékenykegnv]ipiud(phoohwwd]hj\h]ppq\hnnldodnxoiviydo tartalmával, végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók hasznosak lehetnek a két- és többoldalú környezetvédelmi tárj\doivrnedq pv YLWiV NpUGpVHN UHQGH]pVpEHQ UpV]WYHYN V]iPiUD egyebek mellett a környezeti veszélyek, hatások, kiváltó okok, válaszstratégiák, nemzetközi politikai és gazdasági vonatkozások, tárgyalási megoldások (precedensek), tapasztalatok megértése, átvétele érdekében. A KÖRNYEZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK )(-/'e6e1(.)%%6=$.$6=$, A környezet állapotával és a természetvédelemmel kapcsolatos nemzetközi megállapodá- VRN NH]GHWHLQHN WHNLQWKHWN D ;,; V]i]DGWyO HOHMpWO PHJN W WW QHPzetközi halászati, a PH]gazGDViJV]iPiUDKDV]QRVPDGDUDNDYDGRQpOiOODWIDMRNYpGelmére vonatkozó, valamint a határvizekkel kapcsolatos egyezmények (Bándi et. al, 1993). Természetvédelmi jelen- WVpJ N PLDWW N O Q NLHPHOM N D] EHQ PHJN W WW HJ\H]PpQ\W D IyNiN YpGHOPpUH D] 1946-os egyezményt a bálnavadászat szabályozására, továbbá az 1950-es madár- és az HVQ YpQ\YpGHOPLHJ\H]PpQ\W$NpWpVW EEROGDO~KDWiUYL]LHJ\H]PpQ\HNHOKtUQ NHYROW az 1906-os egyezmény, amelyet az USA és Mexikó kötött a Rio Grande vízkészletének öntö- ]pvlfpo~kdv]qrvtwiviuyo$n UQ\H]HWYpGHOPLpVDWHUPpV]HWPHJU]pVLHJ\H]PpQ\HNPHOOHWW fontos szerepe volt azoknak a nemzetközi megállapodásoknak és programoknak, amelyek a OpJN UL pv D WHQJHUiOODSRW HOUHMHO]pVHNKH] YHV]pO\MHO]pVHNKH] V] NVpJHV PHJILJ\HOUHQG szerek kiépítésére, az információk átadására irányultak. Ugyancsak idesorolhatók a nehezen PHJN ]HOtWKHWI OGUDM]LWHU OHWHNIHOWiUiViWFpO]y±QHP]HWN ]L VV]HIRJiVVDOPHJvalósított kezdeményezések. A földi környezet átfogó állapotának elemzése, az ehhez elengedhetetlenül szükséges QHP]HWN ]LHJ\ WWP&N GpVDÄKLGHJKiERU~ LGV]DNDXWiQNH]GGKHWHWWPHJ$QHP]HWN ]L NHUHVNHGHOHP pv D JD]GDViJL HJ\ WWP&N GpV URKDPRV IHMOGpVQHN LQGXOW pv HJ\UH W EE QHP]HWN ]LMHOHQWVpJ&N UQ\H]HWV]HQQ\H]pVLHVHPpQ\WU J]tWHWWHNNH]GHWEHQN O Q VHQD WHQJHULV]iOOtWiVRNNDONDSFVRODWEDQ(UUHD]LGV]DNUDPiUDPHJILJ\HOpVHNKH]pVD]D]RNEyO HUHG NLWHUMHGW DGDWiOORPiQ\RN IHOGROJR]iViKR] V] NVpJHV WHFKQLND IHMOHV]WpVH LV MHOHQWV eredményeket ért el: a számítástechnika gyors fejogpvqhn LQGXOW pv psshq HEEHQ D] LG V]DNEDQMHOHQWHNPHJD]HOVP&KROGDN$]iWIRJyN UQ\H]HWPHJILJ\HOpVLSURJUDPRNVRUi EDQNLHPHONHGiOORPiVQDNWHNLQWKHWD]HV1HP]HWN ]L*HRIL]LNDLeY $QDJ\OpSWpN&N UQ\H]HWYpGHOPLSUREOpPiNNDOIRJODONR]yHJ\H]PpQ\HNVRUiEDQD]HOV QHND]EDQHOIRJDGRWWÄ(J\H]PpQ\DQ\tOWWHQJHUHNUO WHNLQWKHW3RQWRVDEEDQHPHJ ioodsrgivqdnduuyodqpkiq\uhqghonh]pvpuoydqv]yflnnhndpho\hnpiunlihmhzet- WHQN UQ\H]HWYpGHOPLWpPiNDWpULQWHQHN6FRYD]]L7UHYHV0pJXJ\DQHEEHQD]LG

6 5 V]DNEDQIRJDGWiNHOD]$QWDUNWLV]6]HU]GpVWpVD9LOiJ&U6]HU]GpVW$WRYiE ELDNEDQHJpV]DQWDUNWLV]LV]HU]GpVUHQGV]HUM WWOpWUHH]PDJiEDQIRJODOWDD]RNDWDNLHJpszí- WHJ\H]PpQ\HNHWDPHO\HNDWpUVpJiOODWpVQ YpQ\YLOiJiQDNYDODPLQWiVYiQ\vagyonának védelmére vonatkoztak; a részletes környezetvédelmi rendelkezéseket tarwdopd]y MHJ\] N Q\YHWD]RQEDQD'pOL6DUNYLGpNUHFVDNMyYDONpVEEEHQNpV]tWHWWpNHO+DVRQOykép- SHQDYLOiJ&UÄWLV]WD IHOKDV]QiOiViUDYRQDWNR]yPHJiOODSRGiVRND]DVpYHNHOHMpQPpJ QHPOHKHWWHNLGV]HU&HNKLV]HQDP&KROGDVYLOiJ&UNXWDWiVFVDNDNNRULEDQYHWWHNH]GHWpW $ QHP]HWN ]L N UQ\H]HWYpGHOPL HJ\ WWP&N GpV LGV]DND WpQ\OHJHVHQ FVDN D] HV évtizeddel érkezett el. Ez a détente korszaka, a kelet-nyugat szembenállás enyhülése, egyebek mellett a tudományos, a kulturális és egyúttal a környe]hwypghoplhj\ WWP&N GpVNLERQ takozásának kezdeti évei ben rendezik meg a nevezetes stockholmi ENSZ-konferenciát D] (PEHUL. UQ\H]HWUO DPHO\HQ iooivw IRJODOQDN D QHPzetközi környezetvédelem jogi V]DEiO\R]iViQDNV] NVpJHVVpJpUOLVD]HOIRgadott alapelvek keretében (UN, 1972; Dunay et DOROGHOY(]HND]DODSHOYHNNpVEEV]LQWHPLQGHQ további konkrét nemzetközi környezetvédelmi egyezppq\ehq KHO\HW NDSWDN (EEHQ D] LG V]DNEDQD]HVpYHNHOVIHOpben) azonban legalábbis a politikai döntéshozás szintjén még nincs szó globális környezeti veszéo\h]whwhwwvpjuo+iurpiwhu OHWHQM WWHNOpWUHD] HOVPHJiOODSRGiVRN QiOOyUpV]OHWHVHJ\H]mények születtek a tengeri szennyezések megho ]pvpuo (London , 1973); létrem WWHND]HOViWIRJypOYLOiJYpGHOPLSRQWRVDEEDQpO helyvédelmi és a veszélyeztetett fajokkal foglalkozó egyezmények (Ramsar ; Washington , Bonn ); továbbá elfogadták a kulturális örökség mellett a természeti örökség védelmévellvirjodonr]ynhuhwmhoohj&qhp]hwn ]LHJ\H]PpQ\W3iUL]V $ODSYHWYiOWR]iVWKR]DQDJ\WpUVpJ&N UQ\H]HWLSUREOpPiNQHP]HWN ]LMRJLV]LQW&HOLV PHUpVpQHN±pVH]]HOD]RUV]iJRNÄN UQ\H]HWLI JJVpJpQHN ±PHJfogalmazásában az es Genfi Egyezmény a nagy távolságra jutó, országhatárokon áttermhgohyhjv]hqq\h]pvuo. (]WDSiQHXUySDLPHJiOODSRGiVWDV]DNHPEHUHNKRVV]~LGQNHUHV]W OIRO\WDWRWWPHJILJ\HOp sekkel alapozták meg, amelyekkel kimutatták az európai és az észak-amerikai régión belül a körq\h]hwvdydvrgivedq QDJ\ V]HUHSHW MiWV]y Ji]RN PLQGHQHNHOWW D NpQGLRxid nagy WiYROViJUD YDOy WHUMHGpVpQHN pv D OpJN UEO YDOy NLNHU OpVpQHN D IRO\DPDWiW (] D] HJ\H]PpQ\MHOOHJpQpOIRJYDSpOGDpUWpN&QHNEL]RQ\XOWDNpVEELQDJ\térVpJ&LOOHWYHJOREiOLV környezetvédelmi megállapodások kidolgozásánál. $] DV pywl]hg NLHPHONHG MHOHQWVpJ& HVHPpQ\H D] (16=. ]J\&OpVpQHN KDWiUR zata a Környezet és Fejlesztés Világbizottság megalakításáról (1983), majd a bizottság Ä. ] VM YQN FtP&MHOHQWpVpQHNHVHOIRJDGiViUyO$Q YHNYN UQ\Hzeti kockázatok- NDONDSFVRODWRVWXGRPiQ\RVHOHP]pVHNPLQWSpOGiXO D 5yPDL.OXE YLOiJPRGHOOHNUH ps O MHOHQWpVHLHNNRUUDPiUHOMXWRWWDNDSROLWLNDLG QWpVKR]DWDOpVD]HO]HWHVQHP]HWN ]LHJ\H] tetések szintjéig. Az ENSZ-bizottság jelentése nagyon határozottan szól e kockázatokról (Brundtland, 1987; o.). A bizottság által akkor felsorolt környezeti kockázatokra utaló program a nemzetközi jog és programalkotás tekintetében azóta jórészt valóra vált: az összes említett környezeti kocni]dw PpUVpNOpVpUH PiU N O QE ] V]LQW& pvkdwpnonyságú nemzetközi megállapodások születtek. A globális nemzetközi környezetvédelmi megállapodások kidolgozása területén az elmúlt másfél évtized gyakorlatilag a Brundtlandjelentés és az azt elfogadó ENSZ-határozat végrehajtása jegyében telt el. 0LQGHQHNHOWW KiURP JOREiOLV MHOHQWVpJ& HJ\H]PpQ\W NHOO PHJHPOtWHQL az ózonréteg YpGHOPpUO %pfv LOOHWYH D 0RQWUHDOL -HJ\]N Q\Y az éghajlatváltozásról (1992), és DELROyJLDLVRNIpOHVpJYpGHOPpUOV]yOyHJ\H]ményt (1992).

7 6 $WRYiEELPHJiOODSRGiVRNN ] OMHOHQWVpJHPLDWWNLHPHOKHWM N a veszélyes hulladékok RUV]iJKDWiURNRQW~OUDV]iOOtWiViQDNpVHOKHO\H]pVpQHNHOOHQU]pVpUOV]yOyHJ\H]PpQ\W(Bázel ), az ipari balesetek országhatáronrqiwwhumhgkdwivdluyov]yoyhj\h]ppq\w, amelynek rendelkezései a környezeti hatásokra is vonatkoznak (Helsinki ), valamint az ország- KDWiURNRQiWWHUMHGN UQ\H]HWLKDWiVRNYL]Vgálatáról elfogadott egyezményt (Espoo ). A Brundtland-jelentésben említett két további problémáról a sivatagosodásról és az HUGSXV]WXOiVRNUyO±DNpVEELHNEHQHMW QNV]yW $ N UQ\H]HWYpGHOHP QHP]HWN ]L MRJL V]DEiO\R]iViQDN M YMH V]HPSRQWMiEyO LV PHJha- WiUR]y MHOHQWVpJH YROW D] EHQ 5LR GH -DQHLUyEDQ PHJUHQGH]HWW ENSZ Környezet és )HMOGpV.RQIHUHQFLiQDN 7~OD]RQKRJ\pSSHQHQDJ\V]DEiV~W EEPLQWV]i]iOODPpVNRUPiQ\IUpV]vételével PHJWDUWRWW PDJDVV]LQW& NRQIHUHQFLiQ Q\LWRWWiN PHJ DOitUiVUD D I OGL pjkdmodw pv D ELROyJLDL VRNIpOHVpJYpGHOPHpUGHNpEHQHONpV]tWHWW±IHQWHPOtWHWW±HJ\H]PpQ\HNHW)DUDJy.HUpQ\L H] D] (16=IyUXP PiU D QHP]HWN ]L N UQ\H]HWYpGHOPL HJ\ WWP&N GpV ~MDEE távlataival is foglalkozott. Itt fogadták el D N UQ\H]HWYpGHOPL MRJRN DODSHOYHLW U J]tW5LyL Nyilatkozatot pv D IHQQWDUWKDWy IHMOGpV UpV]OHWHV IHODGDWDLW WDUWDOPD]y ÄFeladatok a XXI. századra FtP&SURJUDPRW(NpWGRNXPHQWXPXJ\DQMRJLpUWHOHPEHQQHPN WHOH]pUYpQ\& ajánlásondw WDUWDOPD] GH PHJKDWiUR]y MHOHQWVpJ&HN OHWWHN D QHP]HWN ]L N UQ\H]HWYpGHOPL HJ\ WWP&N GpVWRYiEELIHMOGpVHV]HPSRQWMiEyO A Riói Nyilatkozat több olyan fontos elvet sorol fel, amelyek a korábban elfogadott N O QE ] QHP]HWN ]L HJ\H]PpQ\HNEHQ YDJ\ Q\LODWkozatokban már helyet kaptak. Az (16=NRQIHUHQFLiQ H]HNHW D OHJPDJDVDEE V]LQW& SROLWLNDL iooivirjodoivvdo HUVtWHWWpN PHJ 8J\DQDNNRUPHJNHOOHPOtWHQLKRJ\HNRQIHUHQFLiQDIHMOGpVKH]YDOyMRJOHJDOiEEDNNRUD ha nem nagyobb hangsúlyt kapott, mint a környezeti kockázatok, az egészséges környezethez való jog kérdései. A riói konferencia után már az említett programra hivatkozva dolgozták ki a sivatagosodás és az aszályok elleni küzdelemmel foglalkozó egyezményt, létrejött az ENSZ új intézméq\hd)hqqwduwkdwy)hmogpv%l]rwwvijdvdsurjudphohphlirnr]dwrvdqehépülnek a szakosított és a regionális szervezetek feladatterveibe. A környezetvédelem és a WHUPpV]HWPHJU]pV JOREiOLV LOOHWYH QHP]HWN ]L SUREOpPiL LUiQW PHJHUV G WW ILJ\HOHP D környezeti hatásoknak a fejlesztési kérdésekkel való együttes vizsgálata és a legmagasabb szinten megszervezett koordinációs intézményrendszer új távlatokat adott a korábban megkötött egyezményekben rögzített feladatoknak, az egyezményekkel foglalkozó V]HUYH]HWHNpVD](16=pULQWHWWV]DNRVtWRWWV]HUYH]HWHLN ] WWLHJ\ WWP&N GpVQHNLV$ULyL konferencia állásfoglalásai rámutattak a hatékonyabb koordináció szükségességére az egyes egyezményekkel foglalkozó nemzetközi szervezetek között. $ N UQ\H]HWL YHV]pO\HN KDWiVRN IHOLVPHUpVpEHQ D PHJIHOHO PHJROGiVRN NLdolgozá- ViEDQpVH]iOWDODN UQ\H]HWYpGHOPLHJ\H]PpQ\HNWDUWDOPLNpUGpVHLQHNV]DNV]HU&pVFpOV]HU& kimunkálásában legalább ennyire fontos a tudományos közösségek közuhp&n GpVH $ NpW riói egyezmény sajátos módon hívta fel a figyelmet azokra a rendkívül bonyolult kérdésekre, amelyeket tisztázni kell a földi környezet állapotának egyensúlyával, a hatásterjedések folyamataival, az emberi beavatkozások értékelésével kapcsolatban. A környezeti kockázatok bemutatásán és a környezetvédelmi fogalmaknak, ismereteknek az egyezményekbe, a gazdasági-fejlesztési programokba való beépíwpvpqw~ophqhqdwxgyvrnpvdsrolwlnxvrnwduwdopdv SiUEHV]pGHDN O QE ]SROLWLNDLWiUsadalmi, gazdasági, technológiai, természettudományos szempontok együttes figyelemehypwhoh YH]HWKHW HO D PHJIHOHO LQWp]NHGpVHN PHJha-

8 7 tározásához és a tényleges végrekdmwivkr] (] N O Q VHQ MyO pu]pnhokhw D] RO\DQ JOREiOLV OpSWpN&N UQ\H]HWLNRFNi]Dtok esetében, mint az éghajlat megváltozása vagy a biológiai rend- V]HUHNVRNIpOHVpJpQHNYHV]pO\H]WHWpVHDPLNRUPpJMHOHQWVDWXGRPiQ\RVEL]RQ\WDODQViJD folyamatok üteppwnlwhumhgpvpwn YHWNH]PpQ\HLWLOOHWHQGHHQQHNHOOHQpUHFVHOHNHGQLNHOO D]HOYLJ\i]DWRVViJHOYHDODSMiQ$NpVEEHOpUWQDJ\REEWXGRPiQ\RVEL]RQ\RVViJHJ\~WWDO ugyanis azt jelentheti, hogy akkor már visszafordíthatatlan folyamatokkal állunk szemben. A világkonferencia megmutatta a nem-kormányzati szervezetek közötti és mind nemzetközi, mind pedig nemzeti szinten a kormányközi és kormányzati intézmények számára ± D] H V]HUYH]HWHNNHO YDOy HJ\ WWP&N GpV MHOHQWVpJpW LV ( V]HUYH]HWHN KDWpkony HJ\ WWP&N GpVHDN UQ\H]HWYpGHOPLHJ\H]mények megkötése és végrehajtása szempontjából is rendkívülien fontos. $JOREiOLVV]LQW&HJ\ WWP&N GpVPHOOHWWD]RNNDOSiUKX]DPRVDQERQWDNR]RWWNLD]HJ\HV UpJLyNEDQ LV D PXOWLODWHUiOLV N UQ\H]HWYpGHOPL HJ\ WWP&N GpV 6]iPXQNUD PHJKDWiUR]y MHOHQWVpJ& OHWW D] (16= (*% pjlv]h DODWW ~WMiUD LQGtWRWW PLQLV]WHUL NRQIHUHQFLDVRUR]DW D luzerni-dobrisi folyamat ), amelyhez kapcsolódóan számos új megállapodást dolgoztak ki, majd fogadtak el, például az évi (Aarhus), majd a évi (Kijev) találkozón. $ ULyL NRQIHUHQFLD MHOHQWVHQ KDWRWW D QHP]HWN ]L N UQ\H]HWL MRJ LQWp]PpQ\UHQGV]HU IHMOGpVpUH GH D] RWW HOKDWiUR]RWW iwirjy SURJUDP FVDN QDJ\RQ UpV]OHJHVHQ YDOyVXOW PHJ miközben a földi környezet állapota összességében tovább romlott. Az azóta eltelt több mint Wt] pyehq LV V]iPRV QDJ\MHOHQWVpJ& ~M QHP]HWN ]L ± JOREiOLV pv UHJLRQiOLV ± N UQ\H]HWYpGHOPL PHJiOODSRGiV OiWRWW QDSYLOiJRW RO\DQRN PLQW.LRWyL -HJ\]N Q\Y D N UQ\H]HWEHQWDUWyVDQPHJPDUDGyV]HUYHVV]HQQ\H]DQ\DJRNNDOIRJODONR]yHJ\H]PpQ\YDJ\ SpOGiXO D WiUVDGDOPL UpV]YpWHOUO V]yOy (*%HJ\H]PpQ\ $DUKXVL (J\H]PpQ\ $ ULyL NRQIHUHQFLD W GLNpYIRUGXOyMiQPHJWDUWRWWUHQGNtY OL(16=N ]J\&OpVL OpVV]DNRQPDMGD WL]HGLNpYIRUGXOyQEHQPHJWDUWRWWMRKDQQHVEXUJL)HQQWDUWKDWy)HMOGpVL9LOiJWDOiONR]yQ MyYiKDJ\RWW WHUYHN H]pUW HOVVRUEDQ D NRUiEEL SURJUDPRN KDWpNRQ\ YpJUHKDMWiVD pughnpehq születtek. A NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI MEGÁLLAPODÁSOK (*<(6g66=()h**e6(,-(//(0=, Az egyezmények környezetvédelmi szemsrqweyo NLHPHONHGHQ IRQWRV WpUVpgekre, a környezet meghatározott elemeire, vagy az azok állapotát hátrányosan befolyásoló emberi KDWiVRNUDYRQDWNR]QDN$WiJDQpUWHOPH]HWWN UQ\H]HWDODSYHWHOHPHLV]HULQWPHJkülönböztethetjük például a léjn UUHODYt]LN UQ\H]HWWHOD]pOYLOiJJDOIRJlalkozó nemzetközi megállapogivrndw GH YpJV VRURQ LGHWDUWR]QDN D YLOiJ&U IHOhasználásának vagy az antarktiszi ELROyJLDLpViVYiQ\LHUIRUUiVRNYpdelmének és fenntartható hasznosításának egyes kérdéseit tárgyaló nemzetközi egyezmények is. A konkrét egyezmények azonban nem átfogóan intézkednek a földi környezet elemeinek YpGHOPpUOKDQHPD]RNHJ\HJ\VDMiWRVViJiWYDJ\YHV]pO\H]WHWHWWpVDQHP]HWN ]LN ] VVpJ V]iPiUDMHOHQWV VV]HWHYMpWWiUJ\DOMiN3pOGDNpSSHQDKLGroV]IpUD VV]HWHYLQEHO ODQ\tOW WHQJHUHNNHO YDJ\ D KDWiURNDW iwops IRO\yNNDO pv QHPzetközi tavakkal foglalkozó egyezményeket említhetjük. A légkör sem önmagában és egészében szorul védelemre, hanem például az ózonréteget YHV]pO\H]WHWYDJ\DKDWiURNRQiWWHUMHGpVDN UQ\H]HWVDYDVRGiViEDQV]HUHSHWMiWV]yYDJ\

9 8 a légköri üvegházhawivw HUVtW OpJN UL NLERFViWiVRN MHOHQWHQHN PLHOEE PHJROGDQGy feladatokat. $]poyloijhvhwpehqd]hj\hvhj\h]ppq\hnfponlw&]pvhln ] WWV]HUHSHODYHV]plyeztetett IDMRN pv pokho\hn YDJ\ SpOGiXO iowdoiqrvdeedq YpYH D ELROyJLDL VRNIpOHVpJ ± D ELROyJLDL genetikai források védelme. 9pJ OD]HJ\H]PpQ\HNHJ\UpV]HQHPV]LJRU~DQN WGLNDWHUPpV]HWLUHQGV]HUYDODPHO\ NRQNUpW HOHPpKH] KDQHP RO\DQ WHYpNHQ\VpJHNUH YRQDWNR]LN DPHO\HNQHN MHOHQWV D N UQ\H]HWW EE VV]HWHYMpWpULQWN YHWkezményei vannak. Az egyezmények bármilyen csoportosítása beleértve a környezetvédelmi és természet- YpGHOPLWHUPpV]HWPHJU]pVLHJ\H]PpQ\HNUHYDOyIHORV]WiVW±IHOWpWHOHV$WHQJHUHNV]HQQ\H ]pvpqhnnpugpvhwhuppv]hwhvhqpulqwldwhqjhupoyloijiwlv$n UQ\Hzet meghatározott össze- WHYLUHYRQDWNR]yHJ\H]PpQ\HNRO\DQN UQ\H]HWNiURVtWyWHYpkenységekre utalnak, amelyek közvetve más környezeti elemekre is hatással vannak (a savas csapadék témája és a vege- WiFLyD]HUGHL NROyJLDLUHQGV]HUHNpVD]pJKDMODWDYt]V]HQQ\H]pVHNpVDYt]pOYLOiJDVWE ( FVRSRUWRVtWiVL V]HPSRQWRN ILJ\HOHPEHYpWHOpYHO W QWHWL IHO D & PHOOpNOHW D IEE egyezményeket és kerülnek ismertetésre a továbbiakban a hazai szempontból kiemelnhghq MHOHQWVLOOHWYHVDMiWRVMHOHQWVpJ&HJ\H]PpQ\HN $] HJ\pUWHOP&VpJ NHGYppUW PHJMHJ\H]] N KRJ\ D PDJ\DU FVDWODNR]iV HPOttésekor a továbbiakban azt az évszámot adjuk meg, amikor hazánk hivatalosan meghuvttette az adott HJ\H]PpQ\DOitUiViWYDJ\±DQpON OKRJ\D]HUUHUHQGHONH]pVUHiOOyLGszakon belül aláírta YROQDD]HJ\H]PpQ\W±XWyODJFVDWODNR]RWWDKKR]LOOHWYHMyYiKDJ\WDD]W$PHJHUVtWpVYDJ\ DFVDWODNR]iVLGpontját a hivatalos letétbe helyezés (a Letéteményeshez való benyújtás) ideje KDWiUR]]DPHJ0LQGH]HNDODSMiQKDHJ\iOODPD]DGRWWHJ\H]PpQ\KDWiO\EDOpSpVHHOWWD] egyezppq\ehq PHJDGRWW LGWDUWDPPDO HOEE HUVtWHWWH PHJ DOitUiViW DNNRU V]iPiUD D hatálybalépés ideje egybeesik az egyezmény általános hatálybalépésének idejével. Példaként az 1989-ben elfogagrww%i]hol(j\h]ppq\whpotwkhwm NDPHO\HWDPHJIHOHOIHOhatalmazással a magyar delegáflyyh]hwmh%i]hoehqpiuflxvpqdoituwpdmgd]hqqhnklydwdorv jóváhagyását igazoló okiratot a Letéteményes május 21-én vette át. Ezzel azonban negyedik csatlakozóként Magyarország számára még nem vált hatályossá az egyezmény. Az egyezmény hatálybalépéséhez szükséges számú (húsz) csatlakozási okirat csak IHEUXiUpUH J\&OW VV]HpVtJ\ DKDWiO\EDOpSpV LGSRQWMD PLQGHQ H]W PHJHO] LGSRQWEDQ FVDWODNR]yiOODPWHKiW0DJ\DURUV]iJV]iPiUDLVD] HPOtWHWW GiWXPRW N YHW QDS WHKiW május 5.

10 9 $=256=È*+$7È52.21È77(5-('/(9(*6=(11<(=e6 $ $ MRJL HV]N ] pv QHP]HWN ]L V]HUYH]HWpQHN IEE MHOOHP]L $$ODSYHWDGDWRN Egyezmény a nagy távolságra jutó, RUV]iJKDWiURNRQiWWHUMHGOHYHJV]HQQ\H]pVUO NEMZETKÖZI * elfogadás: november 13. * helyszín: Genf (Svájc) * hatálybalépés: március 16. * szervezet: ENSZ Európai Gazdasági Bizottság * letéteményes: (16=)WLWNiU MAGYAR * aláírás: november 13. * csatlakozás: szeptember 22. * hatálybalépés: március 16. * közzététel/kihirdetés: június 8. $&ponlw&]pv $] DV pyhnwo NH]GGHQ HJ\UH W EE WXGRPiQ\RV HUHGPpQ\ OiWRWW QDSYLOiJRW D OpJN ULNpQpVPiVV]HQQ\H]DQ\DJNLERFViWiVRNNiURVN UQ\H]HWLKDWiVDLUyOVDYDVRGiVUyO VDYDVHVNUOIHOV]tQN ]HOLy]RQNpS]GpVUOVWE A megfigyelések, elemzések eredményeképpen egyre pontosabb kép alakult ki arról, KRJ\H]HNDV]HQQ\H]DQ\DJRNDOHYHJiUDPOiVVDODNiUW EEH]HUNLORméterre is eljuthatnak a NLERFViWiVKHO\pWOVMHOHQWVDN UQ\H]HWLKDWiVXN Erre tekintettel fogadták el 1979-ben a Genfi Egyezményt, amelynek alapyhwfponlw&]pvh DQDJ\WiYROViJUDMXWyRUV]iJKDWiURNRQiWWHUMHGOHYHJszennye]GpVFV NNHQWpVH ³$ 6]HU]G )HOHN HOW NpOW V]iQGpND KRJ\ D V]yEDQ IRUJy WpQ\HN pv SUREOpPiN NHOO ILJ\HOHPEHYpWHOpYHO YpGLN D] HPEHUW pv N UQ\H]HWpW D OHYHJV]HQQ\H]pV HOOHQ V DUUD W UHNV]HQHN KRJ\ NRUOiWR]]iN pv OHKHWVpJ V]HULQW IRNR]DWRVDQ FV NNHQWVpN pv PHJDNDGiO\R]]iN D OHYHJV]HQQ\H]pVW H]HQ EHO O D QDJ\ WiYROViJUD MXWy RUV]iJ KDWiURNRQiWWHUMHGOHYHJV]HQQ\H]pVW ³$ 6]HU]G )HOHN LQIRUPiFLyFVHUH, konzultáció, kutatás és megfigyelés révén LQGRNRODWODQ NpVHGHOHP QpON O ± D QHP]HWN ]L V]LQWHQ PiU PHJWHWW HUIHV]tWpVHN figyelembevételével olyan politikát és stratégiát alakítanak ki, amely eszközül szolgál a OHYHJV]HQQ\H]DQ\DJRNNLERFViWiVDHOOHQLN ]GHOHPKH]

11 10 A3. Konkrét kötelezettségek Az Egyezmény a kibocsátások csökkentésére irányuló nemzeti programok, kutatások, PHJILJ\HOpVHN LOOHWYH D] H]HNHW HOVHJtW QHP]HWN ]L HJ\ WWP&N GpV WRYiEEIHMOHV]WpVpQHN szükségességét emeli ki. E szerint az Egyezményhez csatlakozó felek: kölcsönösen tájékoztatják egymást és beszámolnak az esetleg káros következményekkel MiUy OHYHJV]HQQ\H] DQ\DJRN NLERFViWiViQDN OHKHWVpJ V]HULQWL OHN ]GpVpW FpO]y SROLWLNiMXNUyO WXGRPiQ\RV WHYpNHQ\VpJ NUO pv WHFKQLNDL MHOOHJ& LQWp]NHGpVHLNUO LO\ PyGRQ MiUXOYD KR]]i D OHYHJV]HQQ\H]pV H]HQ EHO O D QDJ\ WiYROViJUD MXWy RUV]iJKDWiURNRQiWWHUMHGOHYHJV]HQQ\H]pVFV NNHQtéséhez [4. ], részt vesznek kutatásokban, fejlesztésekben, mérésekben, információcserében, valamint DOHYHJV]HQQ\H]DQ\DJRNQDJ\WiYROViJUDHOMXWiViQDNPHJILJ\HOpsére és értékelésére NLGROJR]RWWHXUySDLHJ\ WWP&N GpVLSURJUDPPHJYDOysításában és továbbfejlesztésében [6.-9. ]. A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések Az Egyezmény nem tartalmaz olyan sajátos rendelkezéseket, amelyek valamely 0DJ\DURUV]iJRW LV PDJiEDQ IRJODOy ± RUV]iJFVRSRUWQDN D] iowdoiqrvwyo HOWpU IHODGDWRNDW jelentenének. A5. Pénzügyi és támogatási rendszer Az Egyezmény ügyviteli feladatainak költségeit az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága költségvetévpeoihgh]ln$](j\h]ppq\kdwio\ddodwwqlqfvro\dqn O QSpQ] J\LUHQGV]HU amelynek célja valamely országcsoport vagy feladatkör támogatása. A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása.huhwhj\h]ppq\uo YDQ V]y DPHO\QHN NLHJpV]tWpVpUH NRQNUpWDEE N WHOHzettségek PHJDGiViUDDNpVEELHNEHQW EEMHJ\]N Q\YHWIRJDGWDNHOD±K A7. A nemzetközi szervezet $] (16= (XUySDL *D]GDViJL %L]RWWViJD (16= (*% NHUHWpEHQ P&N GLN D QDJ\ WiYROViJUDMXWy RUV]iJKDWiURNRQ iwwhumhgohyhjv]hqq\h]pvuo V]yOy pyl (J\H]PpQ\ FpONLW&]pVHLQHN PHJYDOyVtWiViW LUiQ\tWy 9pJUHKDMWy 7HVW OHW DPHO\ben minden Részes Fél képviselteti magát. Ennek titkársági és adminisztratív feladatait az ENSZ EGB Környezetvédelmi és Emberi Településekkel foglalkozó osztálya látja el. $ 9pJUHKDMWy 7HVW OHW PXQNiMiQDN WiPRJDWiViUD ± D -HJ\]N Q\YHN NLGROJR]iViUD D N O QE ] N WHOH]HWWVpJHN YpJUHKDMWiViQDN HOsegítésére több munkacsoport alakult: a megfigyelési program (EMEP) Irányító Testülete (1.a.), a Hatások Munkacsoportja, a Technológiai Munkacsoport és a Stratégiai Munkacsoport.

12 11 (B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása B1. Csatlakozás Az Egyezményt Magyarország november 13-án aláírta, majd szeptember 22- én ratifikálta. Az Egyezmény 1983-ban a nemzetközi hatálybaopspvvhohj\lghm&ohj±opshww hatályba Magyarország számára is. %$]iowdoiqrvfponlw&]pvhnkd]dlypjuhkdmwivd $] (J\H]PpQ\QHN PHJIHOHOHQ D N UQ\H]HWYpGHOPL PLQLV]WpULXP NRRUGLQiOiViYDO V]iPRVSURJUDPRWpVLQWp]NHGpVWIRJDGWDNHOpVKDMWRWWDNYpJUHDOHYHJV]HQQ\H]DQ\DJRN NLERFViWiVDVH]iOWDODKDWiURNRQiWWHUMHGOHYHJV]HQQ\H]pVFV NNHQWpVHpUGHNpEHQ $] H]]HO NDSFVRODWRV IRQWRVDEE MRJV]DEiO\RN pv V]DEYiQ\RN D N YHWNH]N (VI.2.) MT rendelet és az azt módosító 49/1989. (VI.5.) MT rendelet; 5/1990. (XII.6.) NM UHQGHOHW D OpJV]HQQ\H] DQ\DJRNUyO pv D OHYHJPLQVpJL KDWiUpUWpNHNUO H]HN PiU QHP KDWiO\RVDN D OHYHJWLV]WDViJYpGHOHP iwirjy D] (8 MRJKDUPRQL]iFLyW LV PHJYDOyVtWy ~MUDV]DEiO\R]iVD NHUHWpEHQ NLDGRWW,,.RUP UHQGHOHW D OHYHJ YpGHOPpYHO kapcsolatos egyes szabályokról és ennek módosításai; valamint a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM- )90HJ\ WWHVUHQGHOHWD OpJV]HQQ\H]HWWVpJL KDWiUpUWpNHNUO D KHO\KH] N W WW OpJV]HQQ\H] SRQWIRUUiVRNNLERFViWiVLKDWiUpUWpNHLUOpVHQQHNPyGRVtWiVDL $] (J\H]PpQ\QHN PHJIHOHO iowdoiqrv PHJILJ\HOpVL HOHP]pVL NXWDWiVL WHYpNHQ\ ségekben számos hazai intézmény vesz részt (Környezetgazdálkodási Intézet ill. jogutódja az 2UV]iJRV. UQ\H]HW 7HUPpV]HWYpGHOPL pv 9t] J\L )LJD]JDWyViJ D] 2UV]iJRV 0HWHR rológiai Szolgálat stb.). B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása $](J\H]PpQ\DOpJV]HQQ\H]DQ\DJRNN ] OFVDNDNpQGLR[LGRWQHYH]LPHJDW EELW FVDN iowdoiqrvvijedq HPOtWL WpWHOHV NLERFViWiVFV NNHQWpVL HOtUiVRNDW QHP WDUWDOPD] $] (J\H]PpQ\ YpJUHKDMWiViQDN NRQNUpW IHODGDWDLW D NpVEELHNEHQ HOIRJDGRWW -HJ\]N Q\YHN tartalmazzák. B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz Nincs külön, az ügyviteli költségek fedezésére szolgáló hozzájárulási kötelezettség; e költségeket az ENSZ EGB költségvetésének keretében biztosítják. %5pV]YpWHOQHP]HWN ]LHJ\ WWP&N GpVHNEHQ $]HJ\HVOHYHJV]HQQ\H] DQ\DJRN PpUpVpQHN HOHP]pVpQHN pv NLERFViWiVFV NNHQ WpVpQHN pughnpehq ± D] D]]DO IRJODONR]y MHJ\]N Q\YHN IHODGDWDLQDN YpJUHhajtására 0DJ\DURUV]iJV]iPRVNpWpVW EEROGDO~HJ\ WWP&N GpVLSURJUDPEDNDSFVROyGRWWEH B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben Az Egyezmény kidolgozásával és végrehajtásával kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokon, a Végrehajtó Testület, valamint az ennek irányítása alatt létrehozott egyes munkacsoportok (Stratégiai Munkacsoport, Technológiai Munkacsoport stb.) a tevékenységében Magyar-

13 12 ország rendszeresen képviseltette majiw pv KR]]iMiUXOW D] (J\H]PpQ\ pv D NpVEELekben HOIRJDGRWW-HJ\]N Q\YHNNLdolgozásához. Az Egyezmény Technológiai Munkacsoportjának elnöke között a környezetvédelmi tárca képviseletében dr. Kovács Endre (Környezetgazdálkodási Intézet) volt. B7. Hazai koordináció Az Egyezmény hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai iooivsrqwnpsylvhohwppuwd.y90pdnrruglqiflyvihohovvpj'phoopnohw (C) Jogforrások, hivatkozások #2002: 274/2002.;,,.RUP UHQGHOHW D OHYHJ YpGHOPpYHO NDSFVRODWRV HJ\HV V]abályokUyOV]yOy,,.RUPUHQGHOHWpVDIHOV]tQLYL]HNPLQVpJHYpGHOPp nek egyes szabályairól szóló 203/2001. (X.26.) Korm. rendelet módosításáról #2001: 120/2001.9,.RUPUHQGHOHWDOHYHJYpGHOPpYHONDSFVRODWRVHJ\HVV]DEilyokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet módosításáról #2001: 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határérté- NHNUODKHO\KH]N W WWOpJV]HQQ\H]SRQWIRUUiVRNNLERFViWiVLKDWiUpUWpNHLUO #2001: 21/2001. (II.14.) Korm. rendelewdohyhjypghoppyhondsfvrodwrvhj\hvv]deio\rnuyo #1990: 5/1990. (XII.6.)10 UHQGHOHW D OpJV]HQQ\H] DQ\DJRNUyO D OHYHJPLQVpJL KDWiU puwpnhnuopvdopjv]hqq\h]hwwvpjppupvpuo #1989: 49/1989. (VI.5.)07 UHQGHOHW D OHYHJ WLV]WDViJiQDN YpGHOPpUO V]óló 21/1986. (VI.2.) MT rendelet módosításáról #1986: 21/1986. (VI.2.)07UHQGHOHWDOHYHJWLV]WDViJiQDNYpGHOPpUO #1984:V]QHP]HWN ]LV]HU]GpVD]2UV]iJRV. UQ\H]HWpV7HUPpV]HWYpGHOPL+LYD WDO HOQ NpWO D QDJ\ WiYROViJUD MXWy RUV]iJKDWiURNRQ iwwhumhgohyhjv]hqq\hzésre vonatkozó, Genfben, évi november hó 13. napján aláírt nemzetközi egyezmény. 0DJ\DU. ]O Q\V]iPM~QLXVN ]]pwpwhod]2.7+hoq NpWO *1995: Faragó T., Lakosné H.A. (szerk.), 1995: Nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KTM, Budapest, o. *1994: Bándi Gy., Faragó T., Lakosné H.A., 1994: Nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi egyezmények. KTM, Budapest *1990: Kovács E., 1990: Nemzetközi HJ\ WWP&N GpV D OHYHJWLV]WDViJYpGHOHPEHQ D 0D gyarországra háruló kötelezettségek. Energiagazdálkodás, XXXI.12., *1989:/DNRVQp +$ V]HUN 0DJ\DU UpV]YpWHO& QHP]HWN ]L HJ\H]PpQ\HN N UQ\H zetvédelem. KVM, Budapest, 9-24.o.

14 13 1.a$+$7È52.21È77(5-('/(9(*6=(11<(=$1<$*2. MEGFIGYELÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE $ $ MRJL HV]N ] pv QHP]HWN ]L V]HUYH]HWpQHN IEE MHOOHP]L $$ODSYHWDGDWRN -HJ\]N Q\YDQDJ\WiYROViJUDMXWyRUV]iJKDWiURNRQiWWHUMHG OHYHJV]HQQ\H]pVUHYRQDWNR]ypYL(J\H]PpQ\KH] DOHYHJV]HQQ\H]DQ\DJRNQDJ\WiYROViJUDYDOyHOMXWiViQDNPHJILJ\HOpVpUH pvpuwpnhopvpuhnlgrojr]rwwhxuysdlhj\ WWP&N GpVLSURJUDP(0(3 hosszú távú finanszírozásáról NEMZETKÖZI * elfogadás: szeptember 28. * helyszín: Genf (Svájc) * hatálybalépés: január 28. * szervezet: ENSZ Európai Gazdasági Bizottság * letéteményes: (16=)WLWNiU MAGYAR * aláírás: március 27. * csatlakozás: május 8. (jóváhagyással) * hatálybalépés: január 28. * közzététel/kihirdetés: -- $&ponlw&]pv $ OHYHJV]HQQ\H] DQ\DJRN QDJ\ WiYROViJUD YDOy HOMXWiViQDN PHJILJ\HOpVpUH pv puwpnhopvpuh NLGROJR]RWW HXUySDL HJ\ WWP&N GpVL SURJUDPRW D WRYiEELDNEDQ 3URJUDP eredetileg 1977-ben indították. $ 3URJUDPEyO V]iUPD]y PHJILJ\HOpVL pv HOHP]pVL HUHGPpQ\HN MHOHQWV PpUWpNEHQ hozzájárultak az Egyezmény kidolgozásához és ezért az Egyezmény hatálybalépését N YHWHQ KDWiUR]WDN ~J\ KRJ\ DQQDN KDWiO\D DODWW V]LOiUG SpQ] J\L DODSRW EL]WRVtWDQDN D Program folytatásához. $ 3URJUDP I FpONLW&]pVH KRJ\ D )HOHNHW PHJIHOHO LQIRUPiFLyNNDO OiVViN HO D OHYHJV]HQQ\H] DQ\DJRN NRQFHQWUiFLyMiUyO pv OHSHGpVpUO YDODPLQW D] RUV]iJhatárokat iwops OHYHJV]HQQ\H]GpV PHQQ\LVpJpUO (QQHN pughnpehq D 3URJUDPQDN KiURP I tevékenységi területe van: NLERFViWiVLDGDWRNJ\&MWpVH DOHYHJV]HQQ\H]HWWVpJpVDFVDSDGpNYt]NpPLDL VV]HWpWHOpQHNPpUpVH a légköri diszperzió modellezése a kibocsátási és meteorológiai adatok felhasználásával.

15 14 A3. Konkrét kötelezettségek $-HJ\]N Q\YV]HULQWD]DODSYHWN WHOH]HWWVpJHNDN YHWNH]N DWiUJ\pYHWN YHWpYGHFHPEHUQDSMiLJPHJNHOODGQLD]RUV]iJRVNLERFViWiVWDI forráskategóriák szerint; WO PLQGHQ W GLN pyehq D IHQWL DGDWRNDW NPHV IHOERQWiVEDQ LV PHJ NHOO adni; D OpJV]HQQ\H] DQ\DJRN OpJN UL NRQFHQWUiFLyMiQDN PHJILJ\HOpVpUH PpUiOORmás(oka)t kell fenntartani, amelynek adatait rendszeresen el kell juttatni a Program adatközpontjába. A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések Az Egyezmény nem tartalmaz olyan sajátos rendelkezéseket, amelyek valamely 0DJ\DURUV]iJRW LV PDJiEDQ IRJODOy ± RUV]iJFVRSRUWQDN D] iowdoiqrvwyo HOWpU IHODGDWRNDW jelentenének. A5. Pénzügyi és támogatási rendszer $ -HJ\]N Q\Y OpQ\HJH D 3URJUDP P&N GpVpKH] V] NVpJHV SpQ] J\L DODSKR] YDOy KR]]iMiUXOiVL N WHOH]HWWVpJHN HOtUiVD (PHOOHWW D -HJ\]N Q\Y UHQGHONH]LN D] QNpQWHV $KR]]iMiUXOiVRND]ÈOWDOiQRV/HWpWL$ODSEDNHU OQHNDPHO\EOD3URJUDPEDQV]HUHSO tevékenységek és a Programban megjelölt nemzetközi együttp&n G N ]SRQWRN NLDdásait kell fedezni. $SpQ] J\LHOMiUiVRNIVDMiWRVViJDD]KRJ\PpJMHOHQOHJLVW EEN ]pspvnhohwhxuysdl ország bizonyos módszertani fejlesztési, elemzési és más tevékenységekkel váltja meg, illetve részben nem-konvertibilis nemzeti valutában teljesíti a pénzbeni hozzájárulási kötelezettségét. Az Alap befizetési, költségmegosztási rendszeupqhn IHO OYL]VJiODWiW N YHWHQ MHOHQOHJ már a Felek az ENSZ-kvótájuk (az ENSZ általános költségvetéséhez való hozzájárulásuk) arányában fedezik a Program közös költségeit. A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása $)HOHNG QWpVHLDODSMiQDPpUpVLSURJUDPIRO\DPDWRVDQEY OWDPpUpVHNNHOV]HPEHQ támaszwrwwplqvpjln YHWHOPpQ\HNMHOHQWVHQQ YHNHGWHN A7. A nemzetközi szervezet $3URJUDPLOOHWYHDILQDQV]tUR]iViUyOV]yOy-HJ\]N Q\YOHJIEENRRUGLQiOy V]HUYH D] Irányító Testület. A titkársági, ügyviteli feladatokat az ENSZ EGB Környezetvédelmi és Emberi Településekkel foglalkozó osztálya látja el. A Program megfigyelési és kalibrációs koordinációjával a Kémiai Koordinációs Központ.MHOOHU 1RUYpJLD D OHYHJV]HQQ\H] DQ\DJRN WHUMHGpVL PRGHOOHzésének átfogásával a nyugati és a keleti Meteorológiai Szintetizáló Központok (Oslo, Moszkva) foglalkoznak.

16 15 (B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása B1. Csatlakozás $ -HJ\]N Q\YHW 0DJ\DURUV]iJ PiUFLXV pq DOitUWD PDMG PiMXV iq jóváhagyta. %$]iowdoiqrvfponlw&]pvhnkd]dlypjuhkdmwivd $-HJ\]N Q\YNLIHMH]HWWHQD/HWpWL$ODSKR]YDOyN WHOH]KR]]iMiUXOiVUyOUHQGHOkezik: e kötelezettségeknek Magyarország eleget tett. Magyarország bekapcsolódott a Program megfigyelési hálózatába és légköri háttér- V]HQQ\H]pVL PpUpVHLQHN HUHGPpQ\HLW D] HOtUiVRN V]HULQW UHQGV]HUHVHQ PHJN OGL D NLMHO OW adatközpontba. B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása $ -HJ\]N Q\Y KD]DL IHODGDWDLQDN YpJUHKDMWiVipUW D.Y90 IHOHO D 3URJUDP V]HULQWL konkrét méréseket az Országos Meteorológiai Szolgálat végzi. Ez utóbbi kötelezettségek HOOiWiVDDQHP]HWN ]LOHJHOtUWPpUpVLSURJUDPEY OpVpQHNN YHWpVHDPHJQ YHOWPLQVpJL N YHWHOPpQ\HNEHWDUWiVDMHOHQWVNDSDFLWiVRNDWLJpQ\OIHODGDW B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz 0DJ\DURUV]iJ WO IHGH]L D] HOtUW PpUWpNEHQ ± D]D] D] (16=NYyWD DODSMiQ ± hozzájárulását (pénzátutalással) a Letéti Alaphoz. %5pV]YpWHOQHP]HWN ]LHJ\ WWP&N GpVHNEHQ A Program szerinti mérési, modellezési tevékenység hatékony szakmai ellátását a légköri iudpoivrnndo IRJODONR]y HXUySDL SURJUDP (85(.$(85275$& LV MHOHQWV PpUWpNEHQ HOVHJtWL Magyarország az OMSZ, az (akkori) OMFB, illetve az Európai Unió anyagi támogatásával 2002-ig részt vett ebben programban is, többek között az EMEP mérési tevékenységéhez tartozó módszertani fejlesztésekkel, mérési és analitikai módszerek adaptálásával. B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben $ -HJ\]N Q\Y YpJUHKDMWiViW D] (J\H]PpQ\ 9pJUHKDMWy 7HVW OHWH IHO J\HOL DPHO\QHN munkájában Magyarország folyamatosan részt vesz.

17 16 $ -HJ\]N Q\Y V]HULQW D 3URJUDP,UiQ\tWy 7HVW OHWH IHOHO D /HWpWL $ODSSDO NDScsolatos költségvetési terv elkészítéséért és végrehajtásáért; e Testület tevékenységében is részt vesz Magyarország. B7. Hazai koordináció $ -HJ\]N Q\Y UHQGHONH]pVHLQHN YpJUHKDMWiVipUW D] (J\H]PpQ\ 9pJUHKDMWy 7HVW letében, illetve a Program Irányító Testületének ezzel kapcsolatos feladatainak egyeztetésében képviselt hazai álláspont kialakításában és képviseletében a KvVM-é a NRRUGLQiFLyVIHOHOVVpJ'PHOOpNOHW (C) Jogforrások, hivatkozások *1995: Faragó T., Lakosné H.A. (szerk.), 1995: Nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KTM, Budapest, o. *1989:/DNRVQp +$ V]HUN 0DJ\DU UpV]YpWHO& QHP]HWN ]L HJ\H]PpQ\HN N UQ\H zetvédelem. KVM, Budapest

18 17 1.b. A KÉNKIBOCSÁTÁSOK CSÖKKENTÉSE $ $ MRJL HV]N ] pv QHP]HWN ]L V]HUYH]HWpQHN IEE MHOOHP]L $$ODSYHWDGDWRN -HJ\]N Q\YDQDJ\WiYROViJUDMXWyRUV]iJKDWiURNRQiWWHUMHG OHYHJV]HQQ\H]pVUOV]yOypYL(J\H]PpQ\KH] a kénkibocsátások vagy azok országhatárokon való átáramlásának legalább 30 %NDOW UWpQFV NNHQWpVpUO NEMZETKÖZI * elfogadás: július 8. * helyszín: Helsinki (Finnország) * hatálybalépés: szeptember 2. * szervezet: ENSZ Európai Gazdasági Bizottság * letéteményes: (16=)WLWNiU MAGYAR * aláírás: július 9. * csatlakozás: szeptember 11. (ratifikálással) * hatálybalépés: szeptember 2. * közzététel/kihirdetés: $&ponlw&]pv $ -HJ\]N Q\Y FpONLW&]pVH puwhoppehq PLQGHJ\LN )po N WHOHV D QHP]HWL pyhv NpQ NLERFViWiViWYDJ\DQQDNRUV]iJKDWiURNRQYDOyiWiUDPOiViWDOHKHWOHJU YLGHEELGQEHO O GHOHJNpVEELJOHJDOiEE %-kal csökkenti, a csökkentés számításához az évi szintet véve alapul [2. ]. A3. Konkrét kötelezettségek $]HOtUWN WHOH]HWWVpJHNV]HULQWD)HOHNQHN évenként beszámolási kötelezettségük van az Egyezmény Végrehajtó Testülete részére pyl D -HJ\]N Q\Y NHUHWpEHQ RO\DQ QHP]HWL SURJUDPRW SROLWLNiW pv VWUDWpJLiW NHOO kidolgozniuk, illetve továbbfejleszteniük, amelynek eredményeképpen kénkibocsátásuk, vagy annak országhatárokon való átáramlása legalább 30 %NDO FV NNHQWKHW D OHKHW OHJU H SURJUDPRNUyO pv D] D]RN YpJUHKDMWiViEDQ HOpUW HOUHKDODGiVUyO LV EHV]iPROyW NHOO készíteniük a Végrehajtó Testület részére [6. ].

19 18 A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések $ -HJ\]N Q\Y QHP WDUWDOPD] RO\DQ VDMiWRV UHQGHONH]pVHNHW DPHO\HN YDODmely 0DJ\DURUV]iJRW LV PDJiEDQ IRJODOy ± RUV]iJFVRSRUWQDN D] iowdoiqrvwyo HOWpU IHODGDWRNDW jelentenének. A5. Pénzügyi és támogatási rendszer (ld. 1./A5) A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása $-HJ\]N Q\YEHQ HOtUWNLERFViWiVFV NNHQWpVHJ\ PHJKDWiUR]RWWV]LQWUHpV KDWiULGUH szólt. A Felek egyetértettek abban, hogy nemzeti szinten vizsgálják a további kénkibocsátáscsökkentés vagy e kibocsátásoknak az országhatárokon való átáramlására vonatkozó csökkentés szükségességét [3. ]. Bár a további csökkentések megalapozását szolgáló nemzetközi tárgyalások meg- NH]GpVpQHNLGSRQWMiWD-HJ\]N Q\YQHPU J]tWHWWHD]yWDPiUPHJV] OHWHWWD]~MDEE³NpQ MHJ\]N Q\Y LVH A7. A nemzetközi szervezet (ld. 1/A7) (B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása B1. Csatlakozás 0DJ\DURUV]iJNpSYLVHOMHD-HJ\]N Q\YHW+HOVLQNLEHQM~OLXVpQtUWDDOiDQQDN PHJHUVtWpVpUHSHGLJV]HSWHPEHUpQNHU OWVRU %$]iowdoiqrvfponlw&]pvhnkd]dlypjuhkdmwivd $-HJ\]N Q\YHJ\VpJHVHQ %RVNpQGLR[LGNLERFViWiVFV NNHQWpVWtUWHOD](16= (*%KH] WDUWR]y ioodprn V]iPiUD 0DJ\DURUV]iJQDN ± WHNLQWHWEH YpYH D] RUV]iJ MHOHQWV területén fennálló kén-dioxid szennyezettséget környezetpolitikai célja volt a hazai és a határokon keresztül az ország területére bejutó légszennyezés csökkentése. Ennek volt KDWpNRQ\HV]N ]HD-HJ\]N Q\Y Magyarország összes kén-dioxid kibocsátása 1980-ban kt volt. Ezt kellett 1993-ig 30 %NDO D]D] NWpY puwpnuh PpUVpNHOQL (] D] DODSYHW FpONLW&]pV PHJYDOyVXOW D kibocsátások 1993-ra 757 kt/év-re csökkentek. A kibocsátás-csökkenésben meghatározó fontosságú intézkedések és folyamatok a N YHWNH]NYROWDN QDJ\PpUWpN& HQHUJLDKRUGR]y YiOWiV D V]pQ HQHUJLDhordozóról az olajra, majd IRNR]RWWDEEDQDI OGJi]UDHOVVRUEDQ D YLOODPRVenergia iparban, valamint a lakossági felhasználásban;

20 19 D3DNVL$WRPHUP&IRNRzatos belépése a villamosenergia ellátásba; a gázolaj kéntartalmának fokozatos csökkentése; D]LSDULWHUPHOpVV]iPRWWHYYLVV]DHVpVHXWiQ B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása 0DJ\DURUV]iJHOHJHWWHWWD-HJ\]N Q\YEHQHOtUWWRYiEELNRQNUpWN WHOHzettségeknek is a PHJIHOHO MRJV]DEiO\L NHUHWHN KDWyViJL HV]N ] N SURJUDPRN NLGROgozásával és végre- KDMWiViYDOD]HOtUWEHV]iPROyNHONpV]tWpVpYHO NL NHOO HPHOQL D OHYHJWLV]WDViJYpGHOHPPHO NDSFVRODWRV MRJV]DEiO\RNDW tj\ D OHYHJ WLV]WDViJiQDN YpGHOPpUO V]yOy 9, 07 V]iP~ UHQGHOHWHW D] 2.7+ HOQ NpQHN9,2.7+V]iP~UHQGHONH]pVpWDOHYHJWLV]WDságának védelppuo V]yOy 9, 07 V]iP~ UHQGHOHW YpJUHKDMWiViUyO YDODPLQW H]HN LGN ]EHQ bevezetett módosításait; DQHP]HWN ]LPHJiOODSRGiVEyODGyGyIHODGDWRNYpJUHKDMWiViEDQHPHOOHWWMHOHQWVV]HUHSH YROW D V~O\RVDQ V]HQQ\H]HWW WpUVpJHN OHYHJPLQVpJpQHN MDYttására irányuló alábbi térségi programoknak: Ágazatközi Akcióprogram a súlyosan V]HQQ\H]HWWOHYHJM&WpUVpJHNOHYHJmiQségének MDYtWiViUDD]YDODPLQWD]pYHNN ] WWLGV]Dkokra; D] ;,,.RUPiQ\KDWiUR]DWWDO HOIRJDGRWW /HYHJWLV]WDViJYpGHOPL ÈJD ]DWN ]L,QWp]NHGpVL 3URJUDP D V~O\RVDQ YHV]pO\H]WHWHWW WpUVpJHN OHYHJPLQVpJpQHN MDYtWiViUyO D] N ] WWL LGV]DNEDQ DPHO\ MRJL P&V]DNL pv JD]GDViJL MHOOHJ& LQWp]NHGpVLHOHPHNHWIRJODOWPDJiEDQpVD-HJ\]N Q\YFpONLW&]pVHLQHNPHJYDOyVtWiViW V]ROJiOWD HJ\~WWDO HOVHJtWHWWH D WRYiEEL NLERFViWiV FV NNHQWpVHN PHJDODSR]iViW DPHO\HN PHJIHOHOQHN D NpVEELHNEHQ HOIRJDGRWW PiVRGLN NpQNLERFViWiVFV Nkentési -HJ\]N Q\YFpONLW&]pVHLQHNLV a kén-dioxid kibocsátás csökkentését szolgálták a Központi Környezetvédelmi Alapból WiPRJDWRWWHJ\HVEHUXKi]iVRNLVSpOGiXOD]$MNDL(UP&EHQDKLEULGIOXLGND]iQWtSXVVDO YpJ]HWWNtVpUOHWHNpVD]H]WN YHWHQYpJ]HWWND]iQUHNRQVWUXNFLyN a Végrehajtó Testület részére szükséges éves adat-összeállítást és beszámoló jelentést a magyar Fél képviseletében a környezetvédelmi minisztérium rendszeresen elkészítette és megküldte. B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz (ld. 1./B4) %5pV]YpWHOQHP]HWN ]LHJ\ WWP&N GpVHNEHQ --

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2. melléklet LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS

2. melléklet LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS 2. melléklet LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK BAZ-MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KHT. 2005. 1 Törvény szintű szabályozás 1995. évi LIII. Törvény

Részletesebben

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia )

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) Tisztelt Elnök Asszony! Hölgyeim és Uraim! Jogosan merülhet fel Önökben a kérdés: Hogyan kerül a csizma az asztalra?

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester )HOHOVWHOHS OpVUHQGH]pVL YH]HWWHUYH] ----------------------- Veres István okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT-1-15-0125/2001/2006 Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. ÁLMOSD Településrendezési

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában 1 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK 7e0$9(=(7: DR. %+0$17$/

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

$-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv

$-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv $-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv $-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv V]HUNHV]WHWWH -iyru%hqhghn $- Y1HP]HGpNHN.pSYLVHOHWpQHNPXQNiMiWpVDNLDGYiQ\ PHJMHOHQpVpWWiPRJDWWiN

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS 3e1=h*

Részletesebben

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp &VHSHJWHW QW ]pv4xhhq*lofvyho Bevezetés $FVHSHJWHW QW ]pvdondopd]ivdd]xwyeellgv]dnedqv]pohvn U&HQWHUMHG (] HJ\UpV]W D PHWHRUROyJLD WpQ\H]NQHN WXGKDWy EH D FVDSDGpN PHQQ\LVpJH D WHQ\pV]LGV]DNEDQ NHYpV D]

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN KESZTHELY 2003 1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 1 A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 2 Köszönetünket fejezzük ki Pokorni Zoltán miniszter úrnak és PLQGD]RNQDNDNLNHWDQXOPiQ\PHJV] OHWpVpWSUREOpPiUDILJ\HO

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA

JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA A MEGFELELė ELJÁRÁSI MÓD SZABÁLYAI Az értékpapírszlgáltatás frmái Befektetési tanácsadás alkamassági teszttel A befektetési tanácsadás az ügyfél számára szóló

Részletesebben

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI Ph.D. értekezés Varga József 7pPDYH]HW 'U)ULHGOHU)HUHQF 0 V]DNLLQIRUPDWLNDLDONDOPD]iVRN doktori program Nagy rendszerek tervezése és irányítása alprogram

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens ENSZ világértekezlet: Stockholmi Környezetvédelmi Világkonferencia Stockholm, 1972. június 5-16.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet +HUEROyJLDLpV1 YpQ\YpG

Részletesebben

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Pécs, 2001 OECD Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások

Részletesebben

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS.pUM N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Bevezetés A Panasonic hangposta rendszer (936 QDJ\ WHOMHVtWPpQ\&

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

Nemzetközi klímapolitikai együttműködés, az EU klímapolitikája, vállalásai, eszközei, és a hazai feladatok

Nemzetközi klímapolitikai együttműködés, az EU klímapolitikája, vállalásai, eszközei, és a hazai feladatok Nemzetközi klímapolitikai együttműködés, az EU klímapolitikája, vállalásai, eszközei, és a hazai feladatok dr. Faragó Tibor, dr. Hasznos Erika sztratoszféra Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felszín

Részletesebben

Alisca Comp Kft. Szekszárd Cinka u. 45. Alica Ügyviteli Rendszer )N Q\YLN Q\YHOpV. Készítette: Dr. Kádár András közgazdász V]HUYH]SURJUDPR]y 2003.

Alisca Comp Kft. Szekszárd Cinka u. 45. Alica Ügyviteli Rendszer )N Q\YLN Q\YHOpV. Készítette: Dr. Kádár András közgazdász V]HUYH]SURJUDPR]y 2003. Alisca Comp Kft Szekszárd Cinka u. 45. Alica Ügyviteli Rendszer )N Q\YLN Q\YHOpV 2003. Készítette: Dr. Kádár András közgazdász V]HUYH]SURJUDPR]y TARTALOMJEGYZÉK $352*5$0-(//(0=,...4 1.1. A ).g1

Részletesebben

'$18%,86 +27(/6 57 e9,.216=2/,'è/7 e9(6 -(/(17e6(

'$18%,86 +27(/6 57 e9,.216=2/,'è/7 e9(6 -(/(17e6( '$18%,86+27(/657 e9,.216=2/,'è/7e9(6-(/(17e6( DANUBIUS HOTELS Rt. 7DUWDORPMHJ\]pN.216=2/,'È/73e1=h*

Részletesebben

Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje

Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje &VLUPD (O 3iO Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje Bevezetés $QHWW 0 % G *URR iwwhnlqw cikkében háromféle modellt tárgyal,

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készült a Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskolája keretében Készítette: Dr. Vincze László 7pPDYH]HW 'U%LWWQHU3pWHU Pénzügytan tanszék

Részletesebben

Aktuális környezetvédelmi jogszabályok - kivonat

Aktuális környezetvédelmi jogszabályok - kivonat 2007. Éghajlat 2005. 2005. évi XV. Törvény. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről 2005. évi CXXVII. Tv. 2007. évi LX. Tv. 2007. évi CVI. tv. 07.09.25 2008.01.30 Éghajlat 2006.

Részletesebben

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA Doktori (PhD) értekezés készült a Veszprémi Egyetem FK 2 doktori iskola keretében Készítette: Földváry Csilla Magdolna 7pPDYH]HW

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei

Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 TARTALOMJEGYZÉK... 1 2 BEVEZETÉS... 4 3 A KEELOQ ALKOTÓELEMEI... 6 4 UGRÓ KÓDOS RENDSZEREKNÉL HASZNÁLT DEFINÍCIÓK... 8 4.1 SOROZAT

Részletesebben

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK,

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, AZOK MEGBÍZHATÓSÁGA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATI MÓDSZEREK TÓTH LÁSZLÓ Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Intézet SERGE CRUTZEN Joint Research Institute Készült:

Részletesebben

.HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1.

.HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1. .HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1.) számú rendelete.hv]wkho\9iurv.psylvhowhvw OHWHD]pStWHWWN UQ\H]HWDODNtWiViUyOpVYpGHOPpUOV]yOypYL

Részletesebben

A nemzetgazdasági ágak környezetszennyezése légszennyezés

A nemzetgazdasági ágak környezetszennyezése légszennyezés 21/12 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 12. szám 21. október 6. A nemzetgazdasági ágak környezetszennyezése légszennyezés A tartalomból 1 Bevezetés 1 Üvegházhatású gázok

Részletesebben

Kényelmes biztonság akár tíz lemezzel is

Kényelmes biztonság akár tíz lemezzel is NEW NAS Experience Kényelmes biztonság akár tíz lemezzel is DS509+ DX5 DS509+ DX5 esata RS409RP+ RS409+ RS409 RX4 DS509+ DX5 DS409+ DS409 DS209+II DS209 DS209j DS109+ DS109 DS109j DS409slim Tartalom Terméktulajdonságok

Részletesebben

A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17.

A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17. A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17. Dr. Dobi Bálint főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetmegőrzési Főosztály PM 10 - kisméretű

Részletesebben

TERMÉSZETFÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK

TERMÉSZETFÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK TERMÉSZETFÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK A mai Nagyberek tájegység területén a földtörténeti a Pannon-tenger hullámzott, akárcsak a Kárpát- a Veszprémi fennsík és a Bakony hegyei emelkedtek a vízfelszín fölé. A klíma

Részletesebben

KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS

KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS FESZÜLTSÉGANALÍZIS A 0%6=$.,0(&+$1,.$1e+È1

Részletesebben

Enfora GSM know-how. GSM modem alapok 1.00 verzió, 2007-06-10

Enfora GSM know-how. GSM modem alapok 1.00 verzió, 2007-06-10 Enfora GSM know-how GSM modem alapok 1.00 verzió, 2007-06-10 Jelen dokumentum az EnforaJ\iUWPiQ\~*60*356*36PRGHPHNNHOLVPHUNHGNV]iPiUDOHWW összeállítva, és tartalmazza azokat a legfontosabb információkat,

Részletesebben

Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások

Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások Bibók Zsuzsanna fıovh. 2010 Tartalom Az EU levegıminıségi tematikus stratégiája; A 2008/50/EK irányelv a környezeti levegı minıségérıl; A magyar szabályozásban

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban?

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Kasza György főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága IX. Geotermikus Konferencia, 2013.

Részletesebben

A Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete alapításának 100 éves évfordulója 1

A Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete alapításának 100 éves évfordulója 1 A Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete alapításának 100 éves évfordulója Tóth László A Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete alapításának 100 éves évfordulója 1 Dr. Tóth László Egyetemi tanár Miskolci Egyetem,

Részletesebben

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Éghajlatvédelmi kerettörvény Éger Ákos 2009. október 28. 41. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás, Siófok NFFT létrehozása A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsot

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét

Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét Nemzetközi zi előzm zmények és kapcsolódások sok az aszály és s a szárazod razodás vonatkozásában Prof. Em. Dr. Vermes LászlL szló

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Bevezetés Az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlődés Konferenciája, Bezárva találkozóját, amelyet 1992. június 3-14. között Rio de Janeiróban tartott, Megerősítve

Részletesebben

m ág n e ses momentum É T ö ltés elektro n vagy atommag

m ág n e ses momentum É T ö ltés elektro n vagy atommag Elektron spin rezonancia (ESR) A molekulákban fizikai illetve biológiai rendszerekben található elektronok túlnyomó többsége olyan párokban található, amelyek spinjei ellentétes orientációt mutatnak. Ezek

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Nyári á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Új szervezeteink HU-000016: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. HU-000017:

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit KÖRNYEZETI NEVELÉS EGYESÜLET Budapest, 2008. március 1. GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT Bartholy Judit ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest VÁZLAT I. Változó éghajlat II. IPCC jelentés

Részletesebben

NATéR Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer. Mattányi Zsolt, Orosz László, Turczi Gábor, MFGI, 2014

NATéR Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer. Mattányi Zsolt, Orosz László, Turczi Gábor, MFGI, 2014 NATéR Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer Mattányi Zsolt, Orosz László, Turczi Gábor, MFGI, 2014 ENSZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI KORMÁNYKÖZI TESTÜLET JELENTÉSE Klímaváltozás mérésekkel igazolható 1901

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezeti szabályozás, környezetvédelmi stratégiák A környezeti szabályozás célja, feladatai Közvetett vagy gazdasági szabályozás A környezetvédelem térnyerése a vállalati gyakorlatban

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 14/2005. (IV. 19.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezéséről

RENDELETTERVEZET. A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 14/2005. (IV. 19.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezéséről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 14/2005. (IV. 19.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezéséről Készítette: Cserteg

Részletesebben

Idegenforgalmi ismeretek

Idegenforgalmi ismeretek 4. Idegenforgalmi ismeretek Turizmusformák Előadók: Dr. habil Kocsondi József egyetemi tanár, tanszékvezető Tóth Éva tanársegéd A fenntartható fejlődés fogalma Fenntartható turizmus Készítette: Tóth Éva,

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

NKEK Nonprofit Kft. bemutatása és az EGT Alap Megújuló Energia Programterület ismertetése, célkitűzései

NKEK Nonprofit Kft. bemutatása és az EGT Alap Megújuló Energia Programterület ismertetése, célkitűzései NKEK Nonprofit Kft. bemutatása és az EGT Alap Megújuló Energia Programterület ismertetése, célkitűzései Dibáczi Zita osztályvezető Nemzetközi Projektek Osztály NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A környezetvédelem kialakulásának rövid áttekintése. 92.lecke A szervezett

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA Készítette: FÖLDVÁRY CSILLA MAGDOLNA 7pPDYH]HW DR. TAKÁCS ERZSÉBET PROF. DR. HORVÁTH ATTILA MTA

Részletesebben

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében Püski Imre osztályvezető Egészség-, Biztonság- és Környezetvédelmi Főosztály A fenntartható fejlődés s célja: c Hosszú távon - a gazdaság

Részletesebben

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1426/2007. Tervezet a közigazgatási egyeztetésre az egyes 1989. október 23-át megelőzően védetté nyilvánított természeti területek védettségét fenntartó

Részletesebben

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Schmidt András Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály Natura 2000 területek az EU területén Jelenleg 26 106 Natura 2000 terület,

Részletesebben

Az Országgyűlés... 2009./ (...) OGY határozata. az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről. (javaslat)

Az Országgyűlés... 2009./ (...) OGY határozata. az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről. (javaslat) Az Országgyűlés... 2009./ (...) OGY határozata az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről (javaslat) Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a) az emberi tevékenység által a légkörbe juttatott üvegházhatású

Részletesebben

Általános indokolás. Részletes indokolás

Általános indokolás. Részletes indokolás SZENTENDRE VÁROS ÁLTALÁNOS ALPOLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Jegyzői Kabinet A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította

Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította Cím: Kiadta: Közreműködtek: Felelősség: Dátum: 2003.03.01 Környezetvédelmi jogszabályok gyűjteménye ALCOA, DENKSTATT, HENKEL, RONDO, TVK a jogszabály lista a termelő üzemek működéséhez kapcsolódó, leggyakrabban

Részletesebben

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese EGT Támogatási Alap Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program és Nemzeti

Részletesebben

A NATéR, mint a hazai klímapolitika eszköze Hizó Ferenc

A NATéR, mint a hazai klímapolitika eszköze Hizó Ferenc A NATéR, mint a hazai klímapolitika eszköze Hizó Ferenc zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár Tudományos háttér ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia Simon Edina Konzervációbiológia Közös jövőnk: Környezet és Fejlesztés Világbizottság jelentés (1988): A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy

Részletesebben

A teljesség igényével

A teljesség igényével A teljesség igényével A TeLL me More nyelvoktató CD-ROM sorozat a francia Auralog cég fejlesztése, mi a magyar Q\HOY& YiOWR]DWRW NpV]tWHWW N pvirujdopd]]xn0&n GpVpQHNDODSMDDEHV]pGIHOLVPHUpVHQDODSXOy párbeszéd,

Részletesebben

A fenntartható fejlődés fogalmának története

A fenntartható fejlődés fogalmának története 2. FENNTARTHATÓSÁG, FENNTARTHATÓ TURIZMUS A föld egy bizonyos mértékig, valóban úgy viselkedik, mintha anyánk lenne. Bármit teszünk vele, elnézi nekünk. Ám újabban olyan rendkívüli pusztítást végzünk a

Részletesebben