Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -"

Átírás

1 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY NEMZETKÖZI KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK JÓVÁHAGYÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA MAGYARORSZÁGON BÁZELI EGYEZMÉNY EGYEZMÉNY HATÁROKON È77(5-(' /(9(* 6=(11<(=e65/ Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése $FpONLW&]pVHNpVN WHOH]HWWVpJHNiWWHNLQWpVH Csatlakozás az egyezményekhez $]HJ\H]PpQ\HNEODGyGyKD]DLIHODGDWRN Az egyezmények végrehajtásának helyzete EGYEZMÉNY A BÁLNÁKRÓL P I C R O T T E R D A M C O N V E N T I O N C O N V E N T I O N DE R O T T E R D A M C O N V E N I O D E R O T T E R D A M ROTTERDAMI EGYEZMÉNY BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG EGYEZMÉNY SIVATAGOSODÁSI EGYEZMÉNY ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI EGYEZMÉNY

2 1 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK JÓVÁHAGYÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA MAGYARORSZÁGON $NLDGYiQ\V]HUNHV]WL FARAGÓ TIBOR (KvVM) és NAGY BOLDIZSÁR (ELTE ÁJT) $QHP]HWN ]LMRJLHV]N ] NEHPXWDWiViEDQN ]UHP&N GV]DNpUWN (a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, illetve más minisztériumok* hatáskörében az egyezményekkel kapcsolatos programok és a nemzetközi HJ\ WWP&N GpVEO IDNDGy KD]DL IHODGDWRN NRRUGLQiOiViEDQ LV N ]UHP&N G V]DNpUWN ' PHOOpNOHW (I.) FARAGÓ TIBOR DF H.81 *$%5,(//$ G LOTZ TAMÁS IK.29È&6 *È%25 $77,/$ DE TÓTH RÓBERT D )$5$*Ï 7,%25 D 0 GALAMBOS MÁRIA E 6$//$, $'5,(11 0 GALAMBOS MÁRIA 6$//$, $'5,(11 KULAUZOV DÓRA ),6.86 2/*$.,661e ÁROKHÁTI ZSUZSA, POMÁZI ISTVÁN %g+0 ANDRÁS, SCHMIDT ANDRÁS 7$5'<-È a) PRÁGER ANNA D &=,5È. =2/7È1 RODICS KATALIN, GREGUSS DITTA D+202., HAJNALKA 52',&6.$7$/,1 52',&6 KATALIN, KÖRÖSI LEVENTE.(/(0(1 -Ï=6() (17.a) SALLAI ADRIENN 5$'1$, $11$ / =(5*, ILONA D5$'1$,$11$'$1&6Ï.1e)Ï5,6(',1$.È7$,85%È1/$-26 * 32Ï60,./Ï6 * BAKONYINÉ MOSER JUDIT D +259È7+ %$/È=6 (22.) KOZÁK KRISTÓF.29È&6GÁBOR ATTILA Kiadja: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, ELTE Állam és Jogtudományi Kar ISBN X A címlapon: nemzetközi környezet- és természetvédelmi egyezmények jelképei 2005

3 2 TARTALOM, $= (*<(=0e1<(. 7g57e1(7( 7È5*<$/È6$, e6 È/7$/È126 -(//(0=,... 3 $ KDWiURNRQ iwwhumhg N UQ\H]HWYpGHOPL SUREOpPiN pv D QHP]HWN ]L HJ\ WWP&N GpV... 3 A nemzetközi környezetvédelmi mejioodsrgivrn HJ\HV VV]HI JJpVHL MHOOHP]L... 7 II. A NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK ÉS A HAZAI FELADATOK... 9 $.g51<(=(7 g66=(7(9,1(. 9$*< 6$-È7266È*$,1$. 9e'(/0( 1. 2UV]iJKDWiURNRQ iwwhumhg OHYHJV]HQQ\H]pV a. $ KDWiURNRQ iwwhumhg OHYHJV]HQQ\H] DQ\DJRN PHJILJ\HOpVH pv puwpnhopvh b. A kénkibocsátások csökkentése c. A nitrogén-oxidok kibocsátásának szabályozása d. Az illékony szerves vegyületek kibocsátásának szabályozása e. A kénkibocsátások további csökkentése f. A környezetben WDUWyVDQ PHJPDUDGy V]HUYHV V]HQQ\H]DQ\DJRN NLERFViWiViQDN csökkentése g. A nehézfémek kibocsátásának csökkentése h. A savasodás, az eutrofizáció és a talajközeli ózon csökkentése Az ózonréteg védelme a. Az ózonkárosító anyagok kibocsátásának csökkentése b. Az ózonkárosító anyagok kibocsátás-szabályozásának módosításai, szigorításai Az üvegházhatású gázok kibocsátásának korlátozása a. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése Az országhatárokat iwops Yt]IRO\iVRN pv D QHP]HWN ]L WDYDN YpGHOPH a. Víz és egészség b. 3ROJiUL MRJL IHOHOVVpJ pv NiUWpUtWpV D KDWiUYL]HNHQ RNR]RWW NiURNpUW A Duna védelme és fenntartható használata $ KDWiURNDW iwops YL]HN QHP KDMy]iVL FpO~ Kasználata HP]HWN ]L HJ\ WWP&N GpV D VLYDWDJRVRGiV pv D] DV]iO\RN HOOHQL N ]GHOHPEHQ Az európai tájak védelme HJLRQiOLV N UQ\H]HWYpGHOPL pv IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL HJ\ WWP&N GpV D Kárpátok térségében A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELME 10. $ YL]HV WHU OHWHN D Yt]LPDGDUDN pokho\hlqhn YpGHOPH $ YLOiJ NXOWXUiOLV pv WHUPpV]HWL U NVpJpQHN PHJU]pVH $ YiQGRUOy YDGRQ po ioodwidmrn YpGHOPH a. 0HJiOODSRGiVRN pv PHPRUDQGXPRN HJ\HV IDMRN YpGHOPpUO Az európal WHUPpV]HWHV poyloij pv pokho\hln YpGHOPH $ ELROyJLDL VRNIpOHVpJ PHJU]pVH a. -HJ\]N Q\Y D ELROyJLDL EL]WRQViJUyO Nemzetközi bálnavédelmi egyezmény A KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁT BEFOLYÁSOLÓ TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYOZÁSA 16. A ves]po\h]whwhww YDGRQ po ioodw pv Q YpQ\IDMRN nemzetközi kereskedelmének szabályozása $ YHV]pO\HV KXOODGpNRN RUV]iJKDWiURNRQ W~OUD V]iOOtWiViQDN pv HOKHO\H]pVpQHN HOOHQU]pVH a. -HJ\]N Q\Y D] DQ\DJL IHOHOVVpJUO pv NiUWpUtWpVUO $] RUV]iJKDWiURNRQ iwwhumhg N UQ\H]HWL KDWiVRN YL]VJiODWD a. A stratégiai környezeti vizsgálat Egyezmény az ipari balesetek országhatárokon túli hatásairól Az energiatermelés és energiafelhasználás környezeti hatásainak csökkentése (J\H]PpQ\ D] LQIRUPiFLyNKR] YDOy KR]]iIpUpVUO pv D WiUVDGDOPL UpV]YpWHOUO a. $ V]HQQ\H]DQ\DJ NLERFViWiV pv iwdgiv Q\LOYiQWDUWiVL UHQGV]HUH Veszélyes vegyi anyagok nemzetközi kereskedelmének szabályozása Egyezmény D N UQ\H]HWEHQ WDUWyVDQ PHJPDUDGy V]HUYHV V]HQQ\H]DQ\DJRNUyO MELLÉKLETEK A. HIVATKOZÁSOK B. AZ EGYEZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE C. AZ EGYEZMÉNYEK JEGYZÉKE D. $= (*<(=0e1<(.%/ $'Ï'Ï )(/$'$ ',1È725$, E. RÖVIDÍTÉSEK

4 3 AZ EGYEZMÉNYEK TÖRTÉNETE, TÁRGYALÁSAI e6è/7$/è126-(//(0=, $+$7È52.21È77(5-('.g51<(=(79e'(/0,352%/e0È. e6$1(0=(7.g=,(*<h770%.g'e6 $] HPEHUL WHYpNHQ\VpJHN N UQ\H]HWL KDWiVDL VRNUpW&Yp pv PLQG QDJ\REE PpUWpN&Yp váltak az elmúlt évszázadok során, különösen az ipari forradalom korszaka óta. E folyamatok IHOLVPHUpVH pv N YHWNH]PpQ\HLQHN IHOPpUpVH D N UQ\H]HWL PHJILJ\HO HV]N ] N pv UHQGV]HUHN IHMOGpVpQHN WRYiEEi D WXGRPiQ\RV NXWDWiV HUHGPpQ\HLQHN N V] QKHW $ JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJHN NLWHOMHVHGpVpYHO D KDWiVRN HJ\UH QDJ\REE OpSWpN&Yp LV YiOWDN V HOVVRUEDQ D OpJN U pv D IHOV]tQL YL]HN N ]YHWtWpVpYHO iwopswpn D] RUV]iJKDWiURNDW LOOHWYH JOREiOLVDNOHWWHN$V]HQQ\H]DQ\DJNLERFViWiV pvpivn UQ\H]HWNiURVtWyKDWiVRN PHOOHWW D JD]GDViJL IHMOGpV D WHUPpV]HWL HUIRUUiVRN LUiQWL LJpQ\HN Q YHNHGpVpYHO LV HJ\ WW MiUW (] XWyEEL D W EE RUV]iJRW RUV]iJFVRSRUWRW pulqw pughnn U NEH LOOHWYH IHQQKDWyViJXN DOi tartozó) terppv]hwlhuiruuivrnkdv]qrvtwivdhvhwpehqjd]gdvijlpvsrolwlndlpughn WN ]pvwvw esetenként fegyveres konfliktust okozott. Nyilvánvalóvá vált, hogy e környezeti problémák megrogivd PiU FVDN D QHP]HWN ]L HJ\ WWP&N GpV NHUHWpEHQ PHJIHOHO pughnhj\h]whwpvvho lehetséges. Különösen felgyorsult a nemzetközi megállapodások kidolgozása az elmúlt mintegy három évtizedben és napjainkban már több száz nemzetközi multilaterális környezetypghopl MRJL HV]N ] OpWH]LN (]HN FpONLW&]pVHL pv UHQGHONH]pVHL J\DNRUODWLODJ PiU minden környezeti elemre, természeti értékre, káros környezeti hatást okozó emberi WHYpNHQ\VpJUHpVKDWiVN ]YHWtWIRO\DPDWUDNLWHUMHGQHNLOOHWYHDJOREiOLVOpSWpN&SUREOpPiN PHOOHWWPLQGHQUpJLyVDMiWRV±D]iOODPN ]WLNDSFVRODWRNDWpULQW±N UQ\H]HWL J\HLUH +D]iQN LV WHYpNHQ\HQ UpV]W HEEHQ D QHP]HWN ]L HJ\ WWP&N GpVEHQ $] LWW IRO\y HJ\HV JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJHN N YHWNH]WpEHQ LV V]HQQ\H]DQ\DJRN MXWQDN D N UQ\H]HWEH pv hozzájárulnak regionális, illetve globális szinten a környezet károsodásához, a környezet ioodsrwiqdn YiOWR]iViKR] 8J\DQDNNRU WHU OHW QNUH LV MHOHQWV PpUWpN& V]HQQ\H]DQ\DJ érkezik és a globális változások hatásai sem kerülik el országunkat. Erre tekintettel Magyarország is számos környezet- és természetvédelmi egyezmény részese lett és N WHOH]HWWVpJHWYiOODOWD]D]RNEDQIRJODOWHOtUiVRNEHWDUWiViUD A hatályos környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. tv.) megkülönböztetett figyelmet szenwho D QHP]HWN ]L HJ\ WWP&N GpVEHQ YDOy UpV]YpWHOQHN pv D QHP]HWN ]L N WHOHzett- VpJHNEODGyGyIHODGDWRNYpJUHKDMWiViQDN$W UYpQ\V]Hrint az állam biztosítja a környezet YpGHOPpKH]I&]GiOODPSROJiULMRJRNpVDPiViOODPRNNDOYDJ\QHPzetközi szervezetekkel kötött környezetvédelmi egyezméq\hn V]HU]GpVHN puypq\hv lését, továbbá a Kormány környezetvédelmi feladata különösen a nemzetközi szer]désekeodgygyn UQ\H]HWYpGHOPL kötelezettségek teljesítése és jogok érvényesítése. Hasonlóképpen fontos feladat a környezetpv WHUPpV]HWYpGHOPL LVPHUHWHNUO VV]HfüggésekUO D N UQ\H]HWL KDWiVRNUyO pv N WHOH]HWWVpJHNUODPHJIHOHOWiMpNR]WDWiVEL]WRVtWiVD A környezetvédelmi minisztérium által korábban kiadott négykötetes sorozat (szerk. Lakosné H. A., illetve Mihályfi Á., ) 1991-ig bezárólag ismertette a legfontosabb nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú egyezmények és nyilatkozatok DQJRO pv PDJ\DU Q\HOY& V] YHJpW $ PLVNROFL gnroyjldl,qwp]hw RNWDWiVL FpO~ VV]HiOOtWiVD (ÖIFF, 1994) hat természetvédelmi egyezmény részletes elemzését tartalmazta. A közelmúltban megjelent kötet is több nemzetközi megállapodás szövegét adta közre (Nagy, 2003).

5 4 A környezetvédelmi minisztérium által kiadott további kiadványok összefoglalták a OHJIRQWRVDEEQHP]HWN ]LPHJiOODSRGiVRNpVKD]DLYpJUHKDMWiVXNIEELVPpUYHLW%iQGL*\ Faragó T., Lakosné H. A., 1994, Faragó T., Lakosné H. A., 1995, 1996). Az 1990-es évtized N ]HSHyWDD]RQEDQV]iPRV~MHJ\H]PpQ\pVMHJ\]N Q\YV] OHWHWWVV]iPRWWHYYiOWR]iVRN történtek a nemzetközi megállapodások hazai végrehajtásának vonatkozásában is. $ MHOHQ VV]HiOOtWiV iwirjy NpSHW DG D PXOWLODWHUiOLV PHJiOODSRGiVRNUyO HOVVRUEDQ D magyarországi feladatok szempontjából. Az egyes jogi eszközök bemutatására az azzal fog- ODONR]yV]DNpUWNLOOHWYHQHP]HWLNRRUGLQiWRURNÄNDSFVRODWWDUWyN NDSWDNIHONpUpVW$U YLG LVPHUWHWNWHUPpszetesen nem jellemezhetik teljes egészében a tárgyalt egyezményeket vagy azok kiegészíwpvhlwghplqghq WWD]DODSYHWW UHNYpVDFpONLW&]pVHNpVDWHHQGNOpQ\HJpQHN kiemelése volt. Az egyes nemzetközi egyezmények ismerete fontos a környezetvédelemben és a környezetvédelemért tevékenykegnv]ipiud(phoohwwd]hj\h]ppq\hnnldodnxoiviydo tartalmával, végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók hasznosak lehetnek a két- és többoldalú környezetvédelmi tárj\doivrnedq pv YLWiV NpUGpVHN UHQGH]pVpEHQ UpV]WYHYN V]iPiUD egyebek mellett a környezeti veszélyek, hatások, kiváltó okok, válaszstratégiák, nemzetközi politikai és gazdasági vonatkozások, tárgyalási megoldások (precedensek), tapasztalatok megértése, átvétele érdekében. A KÖRNYEZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK )(-/'e6e1(.)%%6=$.$6=$, A környezet állapotával és a természetvédelemmel kapcsolatos nemzetközi megállapodá- VRN NH]GHWHLQHN WHNLQWKHWN D ;,; V]i]DGWyO HOHMpWO PHJN W WW QHPzetközi halászati, a PH]gazGDViJV]iPiUDKDV]QRVPDGDUDNDYDGRQpOiOODWIDMRNYpGelmére vonatkozó, valamint a határvizekkel kapcsolatos egyezmények (Bándi et. al, 1993). Természetvédelmi jelen- WVpJ N PLDWW N O Q NLHPHOM N D] EHQ PHJN W WW HJ\H]PpQ\W D IyNiN YpGHOPpUH D] 1946-os egyezményt a bálnavadászat szabályozására, továbbá az 1950-es madár- és az HVQ YpQ\YpGHOPLHJ\H]PpQ\W$NpWpVW EEROGDO~KDWiUYL]LHJ\H]PpQ\HNHOKtUQ NHYROW az 1906-os egyezmény, amelyet az USA és Mexikó kötött a Rio Grande vízkészletének öntö- ]pvlfpo~kdv]qrvtwiviuyo$n UQ\H]HWYpGHOPLpVDWHUPpV]HWPHJU]pVLHJ\H]PpQ\HNPHOOHWW fontos szerepe volt azoknak a nemzetközi megállapodásoknak és programoknak, amelyek a OpJN UL pv D WHQJHUiOODSRW HOUHMHO]pVHNKH] YHV]pO\MHO]pVHNKH] V] NVpJHV PHJILJ\HOUHQG szerek kiépítésére, az információk átadására irányultak. Ugyancsak idesorolhatók a nehezen PHJN ]HOtWKHWI OGUDM]LWHU OHWHNIHOWiUiViWFpO]y±QHP]HWN ]L VV]HIRJiVVDOPHJvalósított kezdeményezések. A földi környezet átfogó állapotának elemzése, az ehhez elengedhetetlenül szükséges QHP]HWN ]LHJ\ WWP&N GpVDÄKLGHJKiERU~ LGV]DNDXWiQNH]GGKHWHWWPHJ$QHP]HWN ]L NHUHVNHGHOHP pv D JD]GDViJL HJ\ WWP&N GpV URKDPRV IHMOGpVQHN LQGXOW pv HJ\UH W EE QHP]HWN ]LMHOHQWVpJ&N UQ\H]HWV]HQQ\H]pVLHVHPpQ\WU J]tWHWWHNNH]GHWEHQN O Q VHQD WHQJHULV]iOOtWiVRNNDONDSFVRODWEDQ(UUHD]LGV]DNUDPiUDPHJILJ\HOpVHNKH]pVD]D]RNEyO HUHG NLWHUMHGW DGDWiOORPiQ\RN IHOGROJR]iViKR] V] NVpJHV WHFKQLND IHMOHV]WpVH LV MHOHQWV eredményeket ért el: a számítástechnika gyors fejogpvqhn LQGXOW pv psshq HEEHQ D] LG V]DNEDQMHOHQWHNPHJD]HOVP&KROGDN$]iWIRJyN UQ\H]HWPHJILJ\HOpVLSURJUDPRNVRUi EDQNLHPHONHGiOORPiVQDNWHNLQWKHWD]HV1HP]HWN ]L*HRIL]LNDLeY $QDJ\OpSWpN&N UQ\H]HWYpGHOPLSUREOpPiNNDOIRJODONR]yHJ\H]PpQ\HNVRUiEDQD]HOV QHND]EDQHOIRJDGRWWÄ(J\H]PpQ\DQ\tOWWHQJHUHNUO WHNLQWKHW3RQWRVDEEDQHPHJ ioodsrgivqdnduuyodqpkiq\uhqghonh]pvpuoydqv]yflnnhndpho\hnpiunlihmhzet- WHQN UQ\H]HWYpGHOPLWpPiNDWpULQWHQHN6FRYD]]L7UHYHV0pJXJ\DQHEEHQD]LG

6 5 V]DNEDQIRJDGWiNHOD]$QWDUNWLV]6]HU]GpVWpVD9LOiJ&U6]HU]GpVW$WRYiE ELDNEDQHJpV]DQWDUNWLV]LV]HU]GpVUHQGV]HUM WWOpWUHH]PDJiEDQIRJODOWDD]RNDWDNLHJpszí- WHJ\H]PpQ\HNHWDPHO\HNDWpUVpJiOODWpVQ YpQ\YLOiJiQDNYDODPLQWiVYiQ\vagyonának védelmére vonatkoztak; a részletes környezetvédelmi rendelkezéseket tarwdopd]y MHJ\] N Q\YHWD]RQEDQD'pOL6DUNYLGpNUHFVDNMyYDONpVEEEHQNpV]tWHWWpNHO+DVRQOykép- SHQDYLOiJ&UÄWLV]WD IHOKDV]QiOiViUDYRQDWNR]yPHJiOODSRGiVRND]DVpYHNHOHMpQPpJ QHPOHKHWWHNLGV]HU&HNKLV]HQDP&KROGDVYLOiJ&UNXWDWiVFVDNDNNRULEDQYHWWHNH]GHWpW $ QHP]HWN ]L N UQ\H]HWYpGHOPL HJ\ WWP&N GpV LGV]DND WpQ\OHJHVHQ FVDN D] HV évtizeddel érkezett el. Ez a détente korszaka, a kelet-nyugat szembenállás enyhülése, egyebek mellett a tudományos, a kulturális és egyúttal a környe]hwypghoplhj\ WWP&N GpVNLERQ takozásának kezdeti évei ben rendezik meg a nevezetes stockholmi ENSZ-konferenciát D] (PEHUL. UQ\H]HWUO DPHO\HQ iooivw IRJODOQDN D QHPzetközi környezetvédelem jogi V]DEiO\R]iViQDNV] NVpJHVVpJpUOLVD]HOIRgadott alapelvek keretében (UN, 1972; Dunay et DOROGHOY(]HND]DODSHOYHNNpVEEV]LQWHPLQGHQ további konkrét nemzetközi környezetvédelmi egyezppq\ehq KHO\HW NDSWDN (EEHQ D] LG V]DNEDQD]HVpYHNHOVIHOpben) azonban legalábbis a politikai döntéshozás szintjén még nincs szó globális környezeti veszéo\h]whwhwwvpjuo+iurpiwhu OHWHQM WWHNOpWUHD] HOVPHJiOODSRGiVRN QiOOyUpV]OHWHVHJ\H]mények születtek a tengeri szennyezések megho ]pvpuo (London , 1973); létrem WWHND]HOViWIRJypOYLOiJYpGHOPLSRQWRVDEEDQpO helyvédelmi és a veszélyeztetett fajokkal foglalkozó egyezmények (Ramsar ; Washington , Bonn ); továbbá elfogadták a kulturális örökség mellett a természeti örökség védelmévellvirjodonr]ynhuhwmhoohj&qhp]hwn ]LHJ\H]PpQ\W3iUL]V $ODSYHWYiOWR]iVWKR]DQDJ\WpUVpJ&N UQ\H]HWLSUREOpPiNQHP]HWN ]LMRJLV]LQW&HOLV PHUpVpQHN±pVH]]HOD]RUV]iJRNÄN UQ\H]HWLI JJVpJpQHN ±PHJfogalmazásában az es Genfi Egyezmény a nagy távolságra jutó, országhatárokon áttermhgohyhjv]hqq\h]pvuo. (]WDSiQHXUySDLPHJiOODSRGiVWDV]DNHPEHUHNKRVV]~LGQNHUHV]W OIRO\WDWRWWPHJILJ\HOp sekkel alapozták meg, amelyekkel kimutatták az európai és az észak-amerikai régión belül a körq\h]hwvdydvrgivedq QDJ\ V]HUHSHW MiWV]y Ji]RN PLQGHQHNHOWW D NpQGLRxid nagy WiYROViJUD YDOy WHUMHGpVpQHN pv D OpJN UEO YDOy NLNHU OpVpQHN D IRO\DPDWiW (] D] HJ\H]PpQ\MHOOHJpQpOIRJYDSpOGDpUWpN&QHNEL]RQ\XOWDNpVEELQDJ\térVpJ&LOOHWYHJOREiOLV környezetvédelmi megállapodások kidolgozásánál. $] DV pywl]hg NLHPHONHG MHOHQWVpJ& HVHPpQ\H D] (16=. ]J\&OpVpQHN KDWiUR zata a Környezet és Fejlesztés Világbizottság megalakításáról (1983), majd a bizottság Ä. ] VM YQN FtP&MHOHQWpVpQHNHVHOIRJDGiViUyO$Q YHNYN UQ\Hzeti kockázatok- NDONDSFVRODWRVWXGRPiQ\RVHOHP]pVHNPLQWSpOGiXO D 5yPDL.OXE YLOiJPRGHOOHNUH ps O MHOHQWpVHLHNNRUUDPiUHOMXWRWWDNDSROLWLNDLG QWpVKR]DWDOpVD]HO]HWHVQHP]HWN ]LHJ\H] tetések szintjéig. Az ENSZ-bizottság jelentése nagyon határozottan szól e kockázatokról (Brundtland, 1987; o.). A bizottság által akkor felsorolt környezeti kockázatokra utaló program a nemzetközi jog és programalkotás tekintetében azóta jórészt valóra vált: az összes említett környezeti kocni]dw PpUVpNOpVpUH PiU N O QE ] V]LQW& pvkdwpnonyságú nemzetközi megállapodások születtek. A globális nemzetközi környezetvédelmi megállapodások kidolgozása területén az elmúlt másfél évtized gyakorlatilag a Brundtlandjelentés és az azt elfogadó ENSZ-határozat végrehajtása jegyében telt el. 0LQGHQHNHOWW KiURP JOREiOLV MHOHQWVpJ& HJ\H]PpQ\W NHOO PHJHPOtWHQL az ózonréteg YpGHOPpUO %pfv LOOHWYH D 0RQWUHDOL -HJ\]N Q\Y az éghajlatváltozásról (1992), és DELROyJLDLVRNIpOHVpJYpGHOPpUOV]yOyHJ\H]ményt (1992).

7 6 $WRYiEELPHJiOODSRGiVRNN ] OMHOHQWVpJHPLDWWNLHPHOKHWM N a veszélyes hulladékok RUV]iJKDWiURNRQW~OUDV]iOOtWiViQDNpVHOKHO\H]pVpQHNHOOHQU]pVpUOV]yOyHJ\H]PpQ\W(Bázel ), az ipari balesetek országhatáronrqiwwhumhgkdwivdluyov]yoyhj\h]ppq\w, amelynek rendelkezései a környezeti hatásokra is vonatkoznak (Helsinki ), valamint az ország- KDWiURNRQiWWHUMHGN UQ\H]HWLKDWiVRNYL]Vgálatáról elfogadott egyezményt (Espoo ). A Brundtland-jelentésben említett két további problémáról a sivatagosodásról és az HUGSXV]WXOiVRNUyO±DNpVEELHNEHQHMW QNV]yW $ N UQ\H]HWYpGHOHP QHP]HWN ]L MRJL V]DEiO\R]iViQDN M YMH V]HPSRQWMiEyO LV PHJha- WiUR]y MHOHQWVpJH YROW D] EHQ 5LR GH -DQHLUyEDQ PHJUHQGH]HWW ENSZ Környezet és )HMOGpV.RQIHUHQFLiQDN 7~OD]RQKRJ\pSSHQHQDJ\V]DEiV~W EEPLQWV]i]iOODPpVNRUPiQ\IUpV]vételével PHJWDUWRWW PDJDVV]LQW& NRQIHUHQFLiQ Q\LWRWWiN PHJ DOitUiVUD D I OGL pjkdmodw pv D ELROyJLDL VRNIpOHVpJYpGHOPHpUGHNpEHQHONpV]tWHWW±IHQWHPOtWHWW±HJ\H]PpQ\HNHW)DUDJy.HUpQ\L H] D] (16=IyUXP PiU D QHP]HWN ]L N UQ\H]HWYpGHOPL HJ\ WWP&N GpV ~MDEE távlataival is foglalkozott. Itt fogadták el D N UQ\H]HWYpGHOPL MRJRN DODSHOYHLW U J]tW5LyL Nyilatkozatot pv D IHQQWDUWKDWy IHMOGpV UpV]OHWHV IHODGDWDLW WDUWDOPD]y ÄFeladatok a XXI. századra FtP&SURJUDPRW(NpWGRNXPHQWXPXJ\DQMRJLpUWHOHPEHQQHPN WHOH]pUYpQ\& ajánlásondw WDUWDOPD] GH PHJKDWiUR]y MHOHQWVpJ&HN OHWWHN D QHP]HWN ]L N UQ\H]HWYpGHOPL HJ\ WWP&N GpVWRYiEELIHMOGpVHV]HPSRQWMiEyO A Riói Nyilatkozat több olyan fontos elvet sorol fel, amelyek a korábban elfogadott N O QE ] QHP]HWN ]L HJ\H]PpQ\HNEHQ YDJ\ Q\LODWkozatokban már helyet kaptak. Az (16=NRQIHUHQFLiQ H]HNHW D OHJPDJDVDEE V]LQW& SROLWLNDL iooivirjodoivvdo HUVtWHWWpN PHJ 8J\DQDNNRUPHJNHOOHPOtWHQLKRJ\HNRQIHUHQFLiQDIHMOGpVKH]YDOyMRJOHJDOiEEDNNRUD ha nem nagyobb hangsúlyt kapott, mint a környezeti kockázatok, az egészséges környezethez való jog kérdései. A riói konferencia után már az említett programra hivatkozva dolgozták ki a sivatagosodás és az aszályok elleni küzdelemmel foglalkozó egyezményt, létrejött az ENSZ új intézméq\hd)hqqwduwkdwy)hmogpv%l]rwwvijdvdsurjudphohphlirnr]dwrvdqehépülnek a szakosított és a regionális szervezetek feladatterveibe. A környezetvédelem és a WHUPpV]HWPHJU]pV JOREiOLV LOOHWYH QHP]HWN ]L SUREOpPiL LUiQW PHJHUV G WW ILJ\HOHP D környezeti hatásoknak a fejlesztési kérdésekkel való együttes vizsgálata és a legmagasabb szinten megszervezett koordinációs intézményrendszer új távlatokat adott a korábban megkötött egyezményekben rögzített feladatoknak, az egyezményekkel foglalkozó V]HUYH]HWHNpVD](16=pULQWHWWV]DNRVtWRWWV]HUYH]HWHLN ] WWLHJ\ WWP&N GpVQHNLV$ULyL konferencia állásfoglalásai rámutattak a hatékonyabb koordináció szükségességére az egyes egyezményekkel foglalkozó nemzetközi szervezetek között. $ N UQ\H]HWL YHV]pO\HN KDWiVRN IHOLVPHUpVpEHQ D PHJIHOHO PHJROGiVRN NLdolgozá- ViEDQpVH]iOWDODN UQ\H]HWYpGHOPLHJ\H]PpQ\HNWDUWDOPLNpUGpVHLQHNV]DNV]HU&pVFpOV]HU& kimunkálásában legalább ennyire fontos a tudományos közösségek közuhp&n GpVH $ NpW riói egyezmény sajátos módon hívta fel a figyelmet azokra a rendkívül bonyolult kérdésekre, amelyeket tisztázni kell a földi környezet állapotának egyensúlyával, a hatásterjedések folyamataival, az emberi beavatkozások értékelésével kapcsolatban. A környezeti kockázatok bemutatásán és a környezetvédelmi fogalmaknak, ismereteknek az egyezményekbe, a gazdasági-fejlesztési programokba való beépíwpvpqw~ophqhqdwxgyvrnpvdsrolwlnxvrnwduwdopdv SiUEHV]pGHDN O QE ]SROLWLNDLWiUsadalmi, gazdasági, technológiai, természettudományos szempontok együttes figyelemehypwhoh YH]HWKHW HO D PHJIHOHO LQWp]NHGpVHN PHJha-

8 7 tározásához és a tényleges végrekdmwivkr] (] N O Q VHQ MyO pu]pnhokhw D] RO\DQ JOREiOLV OpSWpN&N UQ\H]HWLNRFNi]Dtok esetében, mint az éghajlat megváltozása vagy a biológiai rend- V]HUHNVRNIpOHVpJpQHNYHV]pO\H]WHWpVHDPLNRUPpJMHOHQWVDWXGRPiQ\RVEL]RQ\WDODQViJD folyamatok üteppwnlwhumhgpvpwn YHWNH]PpQ\HLWLOOHWHQGHHQQHNHOOHQpUHFVHOHNHGQLNHOO D]HOYLJ\i]DWRVViJHOYHDODSMiQ$NpVEEHOpUWQDJ\REEWXGRPiQ\RVEL]RQ\RVViJHJ\~WWDO ugyanis azt jelentheti, hogy akkor már visszafordíthatatlan folyamatokkal állunk szemben. A világkonferencia megmutatta a nem-kormányzati szervezetek közötti és mind nemzetközi, mind pedig nemzeti szinten a kormányközi és kormányzati intézmények számára ± D] H V]HUYH]HWHNNHO YDOy HJ\ WWP&N GpV MHOHQWVpJpW LV ( V]HUYH]HWHN KDWpkony HJ\ WWP&N GpVHDN UQ\H]HWYpGHOPLHJ\H]mények megkötése és végrehajtása szempontjából is rendkívülien fontos. $JOREiOLVV]LQW&HJ\ WWP&N GpVPHOOHWWD]RNNDOSiUKX]DPRVDQERQWDNR]RWWNLD]HJ\HV UpJLyNEDQ LV D PXOWLODWHUiOLV N UQ\H]HWYpGHOPL HJ\ WWP&N GpV 6]iPXQNUD PHJKDWiUR]y MHOHQWVpJ& OHWW D] (16= (*% pjlv]h DODWW ~WMiUD LQGtWRWW PLQLV]WHUL NRQIHUHQFLDVRUR]DW D luzerni-dobrisi folyamat ), amelyhez kapcsolódóan számos új megállapodást dolgoztak ki, majd fogadtak el, például az évi (Aarhus), majd a évi (Kijev) találkozón. $ ULyL NRQIHUHQFLD MHOHQWVHQ KDWRWW D QHP]HWN ]L N UQ\H]HWL MRJ LQWp]PpQ\UHQGV]HU IHMOGpVpUH GH D] RWW HOKDWiUR]RWW iwirjy SURJUDP FVDN QDJ\RQ UpV]OHJHVHQ YDOyVXOW PHJ miközben a földi környezet állapota összességében tovább romlott. Az azóta eltelt több mint Wt] pyehq LV V]iPRV QDJ\MHOHQWVpJ& ~M QHP]HWN ]L ± JOREiOLV pv UHJLRQiOLV ± N UQ\H]HWYpGHOPL PHJiOODSRGiV OiWRWW QDSYLOiJRW RO\DQRN PLQW.LRWyL -HJ\]N Q\Y D N UQ\H]HWEHQWDUWyVDQPHJPDUDGyV]HUYHVV]HQQ\H]DQ\DJRNNDOIRJODONR]yHJ\H]PpQ\YDJ\ SpOGiXO D WiUVDGDOPL UpV]YpWHOUO V]yOy (*%HJ\H]PpQ\ $DUKXVL (J\H]PpQ\ $ ULyL NRQIHUHQFLD W GLNpYIRUGXOyMiQPHJWDUWRWWUHQGNtY OL(16=N ]J\&OpVL OpVV]DNRQPDMGD WL]HGLNpYIRUGXOyQEHQPHJWDUWRWWMRKDQQHVEXUJL)HQQWDUWKDWy)HMOGpVL9LOiJWDOiONR]yQ MyYiKDJ\RWW WHUYHN H]pUW HOVVRUEDQ D NRUiEEL SURJUDPRN KDWpNRQ\ YpJUHKDMWiVD pughnpehq születtek. A NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI MEGÁLLAPODÁSOK (*<(6g66=()h**e6(,-(//(0=, Az egyezmények környezetvédelmi szemsrqweyo NLHPHONHGHQ IRQWRV WpUVpgekre, a környezet meghatározott elemeire, vagy az azok állapotát hátrányosan befolyásoló emberi KDWiVRNUDYRQDWNR]QDN$WiJDQpUWHOPH]HWWN UQ\H]HWDODSYHWHOHPHLV]HULQWPHJkülönböztethetjük például a léjn UUHODYt]LN UQ\H]HWWHOD]pOYLOiJJDOIRJlalkozó nemzetközi megállapogivrndw GH YpJV VRURQ LGHWDUWR]QDN D YLOiJ&U IHOhasználásának vagy az antarktiszi ELROyJLDLpViVYiQ\LHUIRUUiVRNYpdelmének és fenntartható hasznosításának egyes kérdéseit tárgyaló nemzetközi egyezmények is. A konkrét egyezmények azonban nem átfogóan intézkednek a földi környezet elemeinek YpGHOPpUOKDQHPD]RNHJ\HJ\VDMiWRVViJiWYDJ\YHV]pO\H]WHWHWWpVDQHP]HWN ]LN ] VVpJ V]iPiUDMHOHQWV VV]HWHYMpWWiUJ\DOMiN3pOGDNpSSHQDKLGroV]IpUD VV]HWHYLQEHO ODQ\tOW WHQJHUHNNHO YDJ\ D KDWiURNDW iwops IRO\yNNDO pv QHPzetközi tavakkal foglalkozó egyezményeket említhetjük. A légkör sem önmagában és egészében szorul védelemre, hanem például az ózonréteget YHV]pO\H]WHWYDJ\DKDWiURNRQiWWHUMHGpVDN UQ\H]HWVDYDVRGiViEDQV]HUHSHWMiWV]yYDJ\

9 8 a légköri üvegházhawivw HUVtW OpJN UL NLERFViWiVRN MHOHQWHQHN PLHOEE PHJROGDQGy feladatokat. $]poyloijhvhwpehqd]hj\hvhj\h]ppq\hnfponlw&]pvhln ] WWV]HUHSHODYHV]plyeztetett IDMRN pv pokho\hn YDJ\ SpOGiXO iowdoiqrvdeedq YpYH D ELROyJLDL VRNIpOHVpJ ± D ELROyJLDL genetikai források védelme. 9pJ OD]HJ\H]PpQ\HNHJ\UpV]HQHPV]LJRU~DQN WGLNDWHUPpV]HWLUHQGV]HUYDODPHO\ NRQNUpW HOHPpKH] KDQHP RO\DQ WHYpNHQ\VpJHNUH YRQDWNR]LN DPHO\HNQHN MHOHQWV D N UQ\H]HWW EE VV]HWHYMpWpULQWN YHWkezményei vannak. Az egyezmények bármilyen csoportosítása beleértve a környezetvédelmi és természet- YpGHOPLWHUPpV]HWPHJU]pVLHJ\H]PpQ\HNUHYDOyIHORV]WiVW±IHOWpWHOHV$WHQJHUHNV]HQQ\H ]pvpqhnnpugpvhwhuppv]hwhvhqpulqwldwhqjhupoyloijiwlv$n UQ\Hzet meghatározott össze- WHYLUHYRQDWNR]yHJ\H]PpQ\HNRO\DQN UQ\H]HWNiURVtWyWHYpkenységekre utalnak, amelyek közvetve más környezeti elemekre is hatással vannak (a savas csapadék témája és a vege- WiFLyD]HUGHL NROyJLDLUHQGV]HUHNpVD]pJKDMODWDYt]V]HQQ\H]pVHNpVDYt]pOYLOiJDVWE ( FVRSRUWRVtWiVL V]HPSRQWRN ILJ\HOHPEHYpWHOpYHO W QWHWL IHO D & PHOOpNOHW D IEE egyezményeket és kerülnek ismertetésre a továbbiakban a hazai szempontból kiemelnhghq MHOHQWVLOOHWYHVDMiWRVMHOHQWVpJ&HJ\H]PpQ\HN $] HJ\pUWHOP&VpJ NHGYppUW PHJMHJ\H]] N KRJ\ D PDJ\DU FVDWODNR]iV HPOttésekor a továbbiakban azt az évszámot adjuk meg, amikor hazánk hivatalosan meghuvttette az adott HJ\H]PpQ\DOitUiViWYDJ\±DQpON OKRJ\D]HUUHUHQGHONH]pVUHiOOyLGszakon belül aláírta YROQDD]HJ\H]PpQ\W±XWyODJFVDWODNR]RWWDKKR]LOOHWYHMyYiKDJ\WDD]W$PHJHUVtWpVYDJ\ DFVDWODNR]iVLGpontját a hivatalos letétbe helyezés (a Letéteményeshez való benyújtás) ideje KDWiUR]]DPHJ0LQGH]HNDODSMiQKDHJ\iOODPD]DGRWWHJ\H]PpQ\KDWiO\EDOpSpVHHOWWD] egyezppq\ehq PHJDGRWW LGWDUWDPPDO HOEE HUVtWHWWH PHJ DOitUiViW DNNRU V]iPiUD D hatálybalépés ideje egybeesik az egyezmény általános hatálybalépésének idejével. Példaként az 1989-ben elfogagrww%i]hol(j\h]ppq\whpotwkhwm NDPHO\HWDPHJIHOHOIHOhatalmazással a magyar delegáflyyh]hwmh%i]hoehqpiuflxvpqdoituwpdmgd]hqqhnklydwdorv jóváhagyását igazoló okiratot a Letéteményes május 21-én vette át. Ezzel azonban negyedik csatlakozóként Magyarország számára még nem vált hatályossá az egyezmény. Az egyezmény hatálybalépéséhez szükséges számú (húsz) csatlakozási okirat csak IHEUXiUpUH J\&OW VV]HpVtJ\ DKDWiO\EDOpSpV LGSRQWMD PLQGHQ H]W PHJHO] LGSRQWEDQ FVDWODNR]yiOODPWHKiW0DJ\DURUV]iJV]iPiUDLVD] HPOtWHWW GiWXPRW N YHW QDS WHKiW május 5.

10 9 $=256=È*+$7È52.21È77(5-('/(9(*6=(11<(=e6 $ $ MRJL HV]N ] pv QHP]HWN ]L V]HUYH]HWpQHN IEE MHOOHP]L $$ODSYHWDGDWRN Egyezmény a nagy távolságra jutó, RUV]iJKDWiURNRQiWWHUMHGOHYHJV]HQQ\H]pVUO NEMZETKÖZI * elfogadás: november 13. * helyszín: Genf (Svájc) * hatálybalépés: március 16. * szervezet: ENSZ Európai Gazdasági Bizottság * letéteményes: (16=)WLWNiU MAGYAR * aláírás: november 13. * csatlakozás: szeptember 22. * hatálybalépés: március 16. * közzététel/kihirdetés: június 8. $&ponlw&]pv $] DV pyhnwo NH]GGHQ HJ\UH W EE WXGRPiQ\RV HUHGPpQ\ OiWRWW QDSYLOiJRW D OpJN ULNpQpVPiVV]HQQ\H]DQ\DJNLERFViWiVRNNiURVN UQ\H]HWLKDWiVDLUyOVDYDVRGiVUyO VDYDVHVNUOIHOV]tQN ]HOLy]RQNpS]GpVUOVWE A megfigyelések, elemzések eredményeképpen egyre pontosabb kép alakult ki arról, KRJ\H]HNDV]HQQ\H]DQ\DJRNDOHYHJiUDPOiVVDODNiUW EEH]HUNLORméterre is eljuthatnak a NLERFViWiVKHO\pWOVMHOHQWVDN UQ\H]HWLKDWiVXN Erre tekintettel fogadták el 1979-ben a Genfi Egyezményt, amelynek alapyhwfponlw&]pvh DQDJ\WiYROViJUDMXWyRUV]iJKDWiURNRQiWWHUMHGOHYHJszennye]GpVFV NNHQWpVH ³$ 6]HU]G )HOHN HOW NpOW V]iQGpND KRJ\ D V]yEDQ IRUJy WpQ\HN pv SUREOpPiN NHOO ILJ\HOHPEHYpWHOpYHO YpGLN D] HPEHUW pv N UQ\H]HWpW D OHYHJV]HQQ\H]pV HOOHQ V DUUD W UHNV]HQHN KRJ\ NRUOiWR]]iN pv OHKHWVpJ V]HULQW IRNR]DWRVDQ FV NNHQWVpN pv PHJDNDGiO\R]]iN D OHYHJV]HQQ\H]pVW H]HQ EHO O D QDJ\ WiYROViJUD MXWy RUV]iJ KDWiURNRQiWWHUMHGOHYHJV]HQQ\H]pVW ³$ 6]HU]G )HOHN LQIRUPiFLyFVHUH, konzultáció, kutatás és megfigyelés révén LQGRNRODWODQ NpVHGHOHP QpON O ± D QHP]HWN ]L V]LQWHQ PiU PHJWHWW HUIHV]tWpVHN figyelembevételével olyan politikát és stratégiát alakítanak ki, amely eszközül szolgál a OHYHJV]HQQ\H]DQ\DJRNNLERFViWiVDHOOHQLN ]GHOHPKH]

11 10 A3. Konkrét kötelezettségek Az Egyezmény a kibocsátások csökkentésére irányuló nemzeti programok, kutatások, PHJILJ\HOpVHN LOOHWYH D] H]HNHW HOVHJtW QHP]HWN ]L HJ\ WWP&N GpV WRYiEEIHMOHV]WpVpQHN szükségességét emeli ki. E szerint az Egyezményhez csatlakozó felek: kölcsönösen tájékoztatják egymást és beszámolnak az esetleg káros következményekkel MiUy OHYHJV]HQQ\H] DQ\DJRN NLERFViWiViQDN OHKHWVpJ V]HULQWL OHN ]GpVpW FpO]y SROLWLNiMXNUyO WXGRPiQ\RV WHYpNHQ\VpJ NUO pv WHFKQLNDL MHOOHJ& LQWp]NHGpVHLNUO LO\ PyGRQ MiUXOYD KR]]i D OHYHJV]HQQ\H]pV H]HQ EHO O D QDJ\ WiYROViJUD MXWy RUV]iJKDWiURNRQiWWHUMHGOHYHJV]HQQ\H]pVFV NNHQtéséhez [4. ], részt vesznek kutatásokban, fejlesztésekben, mérésekben, információcserében, valamint DOHYHJV]HQQ\H]DQ\DJRNQDJ\WiYROViJUDHOMXWiViQDNPHJILJ\HOpsére és értékelésére NLGROJR]RWWHXUySDLHJ\ WWP&N GpVLSURJUDPPHJYDOysításában és továbbfejlesztésében [6.-9. ]. A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések Az Egyezmény nem tartalmaz olyan sajátos rendelkezéseket, amelyek valamely 0DJ\DURUV]iJRW LV PDJiEDQ IRJODOy ± RUV]iJFVRSRUWQDN D] iowdoiqrvwyo HOWpU IHODGDWRNDW jelentenének. A5. Pénzügyi és támogatási rendszer Az Egyezmény ügyviteli feladatainak költségeit az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága költségvetévpeoihgh]ln$](j\h]ppq\kdwio\ddodwwqlqfvro\dqn O QSpQ] J\LUHQGV]HU amelynek célja valamely országcsoport vagy feladatkör támogatása. A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása.huhwhj\h]ppq\uo YDQ V]y DPHO\QHN NLHJpV]tWpVpUH NRQNUpWDEE N WHOHzettségek PHJDGiViUDDNpVEELHNEHQW EEMHJ\]N Q\YHWIRJDGWDNHOD±K A7. A nemzetközi szervezet $] (16= (XUySDL *D]GDViJL %L]RWWViJD (16= (*% NHUHWpEHQ P&N GLN D QDJ\ WiYROViJUDMXWy RUV]iJKDWiURNRQ iwwhumhgohyhjv]hqq\h]pvuo V]yOy pyl (J\H]PpQ\ FpONLW&]pVHLQHN PHJYDOyVtWiViW LUiQ\tWy 9pJUHKDMWy 7HVW OHW DPHO\ben minden Részes Fél képviselteti magát. Ennek titkársági és adminisztratív feladatait az ENSZ EGB Környezetvédelmi és Emberi Településekkel foglalkozó osztálya látja el. $ 9pJUHKDMWy 7HVW OHW PXQNiMiQDN WiPRJDWiViUD ± D -HJ\]N Q\YHN NLGROJR]iViUD D N O QE ] N WHOH]HWWVpJHN YpJUHKDMWiViQDN HOsegítésére több munkacsoport alakult: a megfigyelési program (EMEP) Irányító Testülete (1.a.), a Hatások Munkacsoportja, a Technológiai Munkacsoport és a Stratégiai Munkacsoport.

12 11 (B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása B1. Csatlakozás Az Egyezményt Magyarország november 13-án aláírta, majd szeptember 22- én ratifikálta. Az Egyezmény 1983-ban a nemzetközi hatálybaopspvvhohj\lghm&ohj±opshww hatályba Magyarország számára is. %$]iowdoiqrvfponlw&]pvhnkd]dlypjuhkdmwivd $] (J\H]PpQ\QHN PHJIHOHOHQ D N UQ\H]HWYpGHOPL PLQLV]WpULXP NRRUGLQiOiViYDO V]iPRVSURJUDPRWpVLQWp]NHGpVWIRJDGWDNHOpVKDMWRWWDNYpJUHDOHYHJV]HQQ\H]DQ\DJRN NLERFViWiVDVH]iOWDODKDWiURNRQiWWHUMHGOHYHJV]HQQ\H]pVFV NNHQWpVHpUGHNpEHQ $] H]]HO NDSFVRODWRV IRQWRVDEE MRJV]DEiO\RN pv V]DEYiQ\RN D N YHWNH]N (VI.2.) MT rendelet és az azt módosító 49/1989. (VI.5.) MT rendelet; 5/1990. (XII.6.) NM UHQGHOHW D OpJV]HQQ\H] DQ\DJRNUyO pv D OHYHJPLQVpJL KDWiUpUWpNHNUO H]HN PiU QHP KDWiO\RVDN D OHYHJWLV]WDViJYpGHOHP iwirjy D] (8 MRJKDUPRQL]iFLyW LV PHJYDOyVtWy ~MUDV]DEiO\R]iVD NHUHWpEHQ NLDGRWW,,.RUP UHQGHOHW D OHYHJ YpGHOPpYHO kapcsolatos egyes szabályokról és ennek módosításai; valamint a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM- )90HJ\ WWHVUHQGHOHWD OpJV]HQQ\H]HWWVpJL KDWiUpUWpNHNUO D KHO\KH] N W WW OpJV]HQQ\H] SRQWIRUUiVRNNLERFViWiVLKDWiUpUWpNHLUOpVHQQHNPyGRVtWiVDL $] (J\H]PpQ\QHN PHJIHOHO iowdoiqrv PHJILJ\HOpVL HOHP]pVL NXWDWiVL WHYpNHQ\ ségekben számos hazai intézmény vesz részt (Környezetgazdálkodási Intézet ill. jogutódja az 2UV]iJRV. UQ\H]HW 7HUPpV]HWYpGHOPL pv 9t] J\L )LJD]JDWyViJ D] 2UV]iJRV 0HWHR rológiai Szolgálat stb.). B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása $](J\H]PpQ\DOpJV]HQQ\H]DQ\DJRNN ] OFVDNDNpQGLR[LGRWQHYH]LPHJDW EELW FVDN iowdoiqrvvijedq HPOtWL WpWHOHV NLERFViWiVFV NNHQWpVL HOtUiVRNDW QHP WDUWDOPD] $] (J\H]PpQ\ YpJUHKDMWiViQDN NRQNUpW IHODGDWDLW D NpVEELHNEHQ HOIRJDGRWW -HJ\]N Q\YHN tartalmazzák. B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz Nincs külön, az ügyviteli költségek fedezésére szolgáló hozzájárulási kötelezettség; e költségeket az ENSZ EGB költségvetésének keretében biztosítják. %5pV]YpWHOQHP]HWN ]LHJ\ WWP&N GpVHNEHQ $]HJ\HVOHYHJV]HQQ\H] DQ\DJRN PpUpVpQHN HOHP]pVpQHN pv NLERFViWiVFV NNHQ WpVpQHN pughnpehq ± D] D]]DO IRJODONR]y MHJ\]N Q\YHN IHODGDWDLQDN YpJUHhajtására 0DJ\DURUV]iJV]iPRVNpWpVW EEROGDO~HJ\ WWP&N GpVLSURJUDPEDNDSFVROyGRWWEH B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben Az Egyezmény kidolgozásával és végrehajtásával kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokon, a Végrehajtó Testület, valamint az ennek irányítása alatt létrehozott egyes munkacsoportok (Stratégiai Munkacsoport, Technológiai Munkacsoport stb.) a tevékenységében Magyar-

13 12 ország rendszeresen képviseltette majiw pv KR]]iMiUXOW D] (J\H]PpQ\ pv D NpVEELekben HOIRJDGRWW-HJ\]N Q\YHNNLdolgozásához. Az Egyezmény Technológiai Munkacsoportjának elnöke között a környezetvédelmi tárca képviseletében dr. Kovács Endre (Környezetgazdálkodási Intézet) volt. B7. Hazai koordináció Az Egyezmény hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai iooivsrqwnpsylvhohwppuwd.y90pdnrruglqiflyvihohovvpj'phoopnohw (C) Jogforrások, hivatkozások #2002: 274/2002.;,,.RUP UHQGHOHW D OHYHJ YpGHOPpYHO NDSFVRODWRV HJ\HV V]abályokUyOV]yOy,,.RUPUHQGHOHWpVDIHOV]tQLYL]HNPLQVpJHYpGHOPp nek egyes szabályairól szóló 203/2001. (X.26.) Korm. rendelet módosításáról #2001: 120/2001.9,.RUPUHQGHOHWDOHYHJYpGHOPpYHONDSFVRODWRVHJ\HVV]DEilyokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet módosításáról #2001: 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határérté- NHNUODKHO\KH]N W WWOpJV]HQQ\H]SRQWIRUUiVRNNLERFViWiVLKDWiUpUWpNHLUO #2001: 21/2001. (II.14.) Korm. rendelewdohyhjypghoppyhondsfvrodwrvhj\hvv]deio\rnuyo #1990: 5/1990. (XII.6.)10 UHQGHOHW D OpJV]HQQ\H] DQ\DJRNUyO D OHYHJPLQVpJL KDWiU puwpnhnuopvdopjv]hqq\h]hwwvpjppupvpuo #1989: 49/1989. (VI.5.)07 UHQGHOHW D OHYHJ WLV]WDViJiQDN YpGHOPpUO V]óló 21/1986. (VI.2.) MT rendelet módosításáról #1986: 21/1986. (VI.2.)07UHQGHOHWDOHYHJWLV]WDViJiQDNYpGHOPpUO #1984:V]QHP]HWN ]LV]HU]GpVD]2UV]iJRV. UQ\H]HWpV7HUPpV]HWYpGHOPL+LYD WDO HOQ NpWO D QDJ\ WiYROViJUD MXWy RUV]iJKDWiURNRQ iwwhumhgohyhjv]hqq\hzésre vonatkozó, Genfben, évi november hó 13. napján aláírt nemzetközi egyezmény. 0DJ\DU. ]O Q\V]iPM~QLXVN ]]pwpwhod]2.7+hoq NpWO *1995: Faragó T., Lakosné H.A. (szerk.), 1995: Nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KTM, Budapest, o. *1994: Bándi Gy., Faragó T., Lakosné H.A., 1994: Nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi egyezmények. KTM, Budapest *1990: Kovács E., 1990: Nemzetközi HJ\ WWP&N GpV D OHYHJWLV]WDViJYpGHOHPEHQ D 0D gyarországra háruló kötelezettségek. Energiagazdálkodás, XXXI.12., *1989:/DNRVQp +$ V]HUN 0DJ\DU UpV]YpWHO& QHP]HWN ]L HJ\H]PpQ\HN N UQ\H zetvédelem. KVM, Budapest, 9-24.o.

14 13 1.a$+$7È52.21È77(5-('/(9(*6=(11<(=$1<$*2. MEGFIGYELÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE $ $ MRJL HV]N ] pv QHP]HWN ]L V]HUYH]HWpQHN IEE MHOOHP]L $$ODSYHWDGDWRN -HJ\]N Q\YDQDJ\WiYROViJUDMXWyRUV]iJKDWiURNRQiWWHUMHG OHYHJV]HQQ\H]pVUHYRQDWNR]ypYL(J\H]PpQ\KH] DOHYHJV]HQQ\H]DQ\DJRNQDJ\WiYROViJUDYDOyHOMXWiViQDNPHJILJ\HOpVpUH pvpuwpnhopvpuhnlgrojr]rwwhxuysdlhj\ WWP&N GpVLSURJUDP(0(3 hosszú távú finanszírozásáról NEMZETKÖZI * elfogadás: szeptember 28. * helyszín: Genf (Svájc) * hatálybalépés: január 28. * szervezet: ENSZ Európai Gazdasági Bizottság * letéteményes: (16=)WLWNiU MAGYAR * aláírás: március 27. * csatlakozás: május 8. (jóváhagyással) * hatálybalépés: január 28. * közzététel/kihirdetés: -- $&ponlw&]pv $ OHYHJV]HQQ\H] DQ\DJRN QDJ\ WiYROViJUD YDOy HOMXWiViQDN PHJILJ\HOpVpUH pv puwpnhopvpuh NLGROJR]RWW HXUySDL HJ\ WWP&N GpVL SURJUDPRW D WRYiEELDNEDQ 3URJUDP eredetileg 1977-ben indították. $ 3URJUDPEyO V]iUPD]y PHJILJ\HOpVL pv HOHP]pVL HUHGPpQ\HN MHOHQWV PpUWpNEHQ hozzájárultak az Egyezmény kidolgozásához és ezért az Egyezmény hatálybalépését N YHWHQ KDWiUR]WDN ~J\ KRJ\ DQQDN KDWiO\D DODWW V]LOiUG SpQ] J\L DODSRW EL]WRVtWDQDN D Program folytatásához. $ 3URJUDP I FpONLW&]pVH KRJ\ D )HOHNHW PHJIHOHO LQIRUPiFLyNNDO OiVViN HO D OHYHJV]HQQ\H] DQ\DJRN NRQFHQWUiFLyMiUyO pv OHSHGpVpUO YDODPLQW D] RUV]iJhatárokat iwops OHYHJV]HQQ\H]GpV PHQQ\LVpJpUO (QQHN pughnpehq D 3URJUDPQDN KiURP I tevékenységi területe van: NLERFViWiVLDGDWRNJ\&MWpVH DOHYHJV]HQQ\H]HWWVpJpVDFVDSDGpNYt]NpPLDL VV]HWpWHOpQHNPpUpVH a légköri diszperzió modellezése a kibocsátási és meteorológiai adatok felhasználásával.

15 14 A3. Konkrét kötelezettségek $-HJ\]N Q\YV]HULQWD]DODSYHWN WHOH]HWWVpJHNDN YHWNH]N DWiUJ\pYHWN YHWpYGHFHPEHUQDSMiLJPHJNHOODGQLD]RUV]iJRVNLERFViWiVWDI forráskategóriák szerint; WO PLQGHQ W GLN pyehq D IHQWL DGDWRNDW NPHV IHOERQWiVEDQ LV PHJ NHOO adni; D OpJV]HQQ\H] DQ\DJRN OpJN UL NRQFHQWUiFLyMiQDN PHJILJ\HOpVpUH PpUiOORmás(oka)t kell fenntartani, amelynek adatait rendszeresen el kell juttatni a Program adatközpontjába. A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések Az Egyezmény nem tartalmaz olyan sajátos rendelkezéseket, amelyek valamely 0DJ\DURUV]iJRW LV PDJiEDQ IRJODOy ± RUV]iJFVRSRUWQDN D] iowdoiqrvwyo HOWpU IHODGDWRNDW jelentenének. A5. Pénzügyi és támogatási rendszer $ -HJ\]N Q\Y OpQ\HJH D 3URJUDP P&N GpVpKH] V] NVpJHV SpQ] J\L DODSKR] YDOy KR]]iMiUXOiVL N WHOH]HWWVpJHN HOtUiVD (PHOOHWW D -HJ\]N Q\Y UHQGHONH]LN D] QNpQWHV $KR]]iMiUXOiVRND]ÈOWDOiQRV/HWpWL$ODSEDNHU OQHNDPHO\EOD3URJUDPEDQV]HUHSO tevékenységek és a Programban megjelölt nemzetközi együttp&n G N ]SRQWRN NLDdásait kell fedezni. $SpQ] J\LHOMiUiVRNIVDMiWRVViJDD]KRJ\PpJMHOHQOHJLVW EEN ]pspvnhohwhxuysdl ország bizonyos módszertani fejlesztési, elemzési és más tevékenységekkel váltja meg, illetve részben nem-konvertibilis nemzeti valutában teljesíti a pénzbeni hozzájárulási kötelezettségét. Az Alap befizetési, költségmegosztási rendszeupqhn IHO OYL]VJiODWiW N YHWHQ MHOHQOHJ már a Felek az ENSZ-kvótájuk (az ENSZ általános költségvetéséhez való hozzájárulásuk) arányában fedezik a Program közös költségeit. A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása $)HOHNG QWpVHLDODSMiQDPpUpVLSURJUDPIRO\DPDWRVDQEY OWDPpUpVHNNHOV]HPEHQ támaszwrwwplqvpjln YHWHOPpQ\HNMHOHQWVHQQ YHNHGWHN A7. A nemzetközi szervezet $3URJUDPLOOHWYHDILQDQV]tUR]iViUyOV]yOy-HJ\]N Q\YOHJIEENRRUGLQiOy V]HUYH D] Irányító Testület. A titkársági, ügyviteli feladatokat az ENSZ EGB Környezetvédelmi és Emberi Településekkel foglalkozó osztálya látja el. A Program megfigyelési és kalibrációs koordinációjával a Kémiai Koordinációs Központ.MHOOHU 1RUYpJLD D OHYHJV]HQQ\H] DQ\DJRN WHUMHGpVL PRGHOOHzésének átfogásával a nyugati és a keleti Meteorológiai Szintetizáló Központok (Oslo, Moszkva) foglalkoznak.

16 15 (B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása B1. Csatlakozás $ -HJ\]N Q\YHW 0DJ\DURUV]iJ PiUFLXV pq DOitUWD PDMG PiMXV iq jóváhagyta. %$]iowdoiqrvfponlw&]pvhnkd]dlypjuhkdmwivd $-HJ\]N Q\YNLIHMH]HWWHQD/HWpWL$ODSKR]YDOyN WHOH]KR]]iMiUXOiVUyOUHQGHOkezik: e kötelezettségeknek Magyarország eleget tett. Magyarország bekapcsolódott a Program megfigyelési hálózatába és légköri háttér- V]HQQ\H]pVL PpUpVHLQHN HUHGPpQ\HLW D] HOtUiVRN V]HULQW UHQGV]HUHVHQ PHJN OGL D NLMHO OW adatközpontba. B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása $ -HJ\]N Q\Y KD]DL IHODGDWDLQDN YpJUHKDMWiVipUW D.Y90 IHOHO D 3URJUDP V]HULQWL konkrét méréseket az Országos Meteorológiai Szolgálat végzi. Ez utóbbi kötelezettségek HOOiWiVDDQHP]HWN ]LOHJHOtUWPpUpVLSURJUDPEY OpVpQHNN YHWpVHDPHJQ YHOWPLQVpJL N YHWHOPpQ\HNEHWDUWiVDMHOHQWVNDSDFLWiVRNDWLJpQ\OIHODGDW B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz 0DJ\DURUV]iJ WO IHGH]L D] HOtUW PpUWpNEHQ ± D]D] D] (16=NYyWD DODSMiQ ± hozzájárulását (pénzátutalással) a Letéti Alaphoz. %5pV]YpWHOQHP]HWN ]LHJ\ WWP&N GpVHNEHQ A Program szerinti mérési, modellezési tevékenység hatékony szakmai ellátását a légköri iudpoivrnndo IRJODONR]y HXUySDL SURJUDP (85(.$(85275$& LV MHOHQWV PpUWpNEHQ HOVHJtWL Magyarország az OMSZ, az (akkori) OMFB, illetve az Európai Unió anyagi támogatásával 2002-ig részt vett ebben programban is, többek között az EMEP mérési tevékenységéhez tartozó módszertani fejlesztésekkel, mérési és analitikai módszerek adaptálásával. B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben $ -HJ\]N Q\Y YpJUHKDMWiViW D] (J\H]PpQ\ 9pJUHKDMWy 7HVW OHWH IHO J\HOL DPHO\QHN munkájában Magyarország folyamatosan részt vesz.

17 16 $ -HJ\]N Q\Y V]HULQW D 3URJUDP,UiQ\tWy 7HVW OHWH IHOHO D /HWpWL $ODSSDO NDScsolatos költségvetési terv elkészítéséért és végrehajtásáért; e Testület tevékenységében is részt vesz Magyarország. B7. Hazai koordináció $ -HJ\]N Q\Y UHQGHONH]pVHLQHN YpJUHKDMWiVipUW D] (J\H]PpQ\ 9pJUHKDMWy 7HVW letében, illetve a Program Irányító Testületének ezzel kapcsolatos feladatainak egyeztetésében képviselt hazai álláspont kialakításában és képviseletében a KvVM-é a NRRUGLQiFLyVIHOHOVVpJ'PHOOpNOHW (C) Jogforrások, hivatkozások *1995: Faragó T., Lakosné H.A. (szerk.), 1995: Nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KTM, Budapest, o. *1989:/DNRVQp +$ V]HUN 0DJ\DU UpV]YpWHO& QHP]HWN ]L HJ\H]PpQ\HN N UQ\H zetvédelem. KVM, Budapest

18 17 1.b. A KÉNKIBOCSÁTÁSOK CSÖKKENTÉSE $ $ MRJL HV]N ] pv QHP]HWN ]L V]HUYH]HWpQHN IEE MHOOHP]L $$ODSYHWDGDWRN -HJ\]N Q\YDQDJ\WiYROViJUDMXWyRUV]iJKDWiURNRQiWWHUMHG OHYHJV]HQQ\H]pVUOV]yOypYL(J\H]PpQ\KH] a kénkibocsátások vagy azok országhatárokon való átáramlásának legalább 30 %NDOW UWpQFV NNHQWpVpUO NEMZETKÖZI * elfogadás: július 8. * helyszín: Helsinki (Finnország) * hatálybalépés: szeptember 2. * szervezet: ENSZ Európai Gazdasági Bizottság * letéteményes: (16=)WLWNiU MAGYAR * aláírás: július 9. * csatlakozás: szeptember 11. (ratifikálással) * hatálybalépés: szeptember 2. * közzététel/kihirdetés: $&ponlw&]pv $ -HJ\]N Q\Y FpONLW&]pVH puwhoppehq PLQGHJ\LN )po N WHOHV D QHP]HWL pyhv NpQ NLERFViWiViWYDJ\DQQDNRUV]iJKDWiURNRQYDOyiWiUDPOiViWDOHKHWOHJU YLGHEELGQEHO O GHOHJNpVEELJOHJDOiEE %-kal csökkenti, a csökkentés számításához az évi szintet véve alapul [2. ]. A3. Konkrét kötelezettségek $]HOtUWN WHOH]HWWVpJHNV]HULQWD)HOHNQHN évenként beszámolási kötelezettségük van az Egyezmény Végrehajtó Testülete részére pyl D -HJ\]N Q\Y NHUHWpEHQ RO\DQ QHP]HWL SURJUDPRW SROLWLNiW pv VWUDWpJLiW NHOO kidolgozniuk, illetve továbbfejleszteniük, amelynek eredményeképpen kénkibocsátásuk, vagy annak országhatárokon való átáramlása legalább 30 %NDO FV NNHQWKHW D OHKHW OHJU H SURJUDPRNUyO pv D] D]RN YpJUHKDMWiViEDQ HOpUW HOUHKDODGiVUyO LV EHV]iPROyW NHOO készíteniük a Végrehajtó Testület részére [6. ].

19 18 A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések $ -HJ\]N Q\Y QHP WDUWDOPD] RO\DQ VDMiWRV UHQGHONH]pVHNHW DPHO\HN YDODmely 0DJ\DURUV]iJRW LV PDJiEDQ IRJODOy ± RUV]iJFVRSRUWQDN D] iowdoiqrvwyo HOWpU IHODGDWRNDW jelentenének. A5. Pénzügyi és támogatási rendszer (ld. 1./A5) A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása $-HJ\]N Q\YEHQ HOtUWNLERFViWiVFV NNHQWpVHJ\ PHJKDWiUR]RWWV]LQWUHpV KDWiULGUH szólt. A Felek egyetértettek abban, hogy nemzeti szinten vizsgálják a további kénkibocsátáscsökkentés vagy e kibocsátásoknak az országhatárokon való átáramlására vonatkozó csökkentés szükségességét [3. ]. Bár a további csökkentések megalapozását szolgáló nemzetközi tárgyalások meg- NH]GpVpQHNLGSRQWMiWD-HJ\]N Q\YQHPU J]tWHWWHD]yWDPiUPHJV] OHWHWWD]~MDEE³NpQ MHJ\]N Q\Y LVH A7. A nemzetközi szervezet (ld. 1/A7) (B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása B1. Csatlakozás 0DJ\DURUV]iJNpSYLVHOMHD-HJ\]N Q\YHW+HOVLQNLEHQM~OLXVpQtUWDDOiDQQDN PHJHUVtWpVpUHSHGLJV]HSWHPEHUpQNHU OWVRU %$]iowdoiqrvfponlw&]pvhnkd]dlypjuhkdmwivd $-HJ\]N Q\YHJ\VpJHVHQ %RVNpQGLR[LGNLERFViWiVFV NNHQWpVWtUWHOD](16= (*%KH] WDUWR]y ioodprn V]iPiUD 0DJ\DURUV]iJQDN ± WHNLQWHWEH YpYH D] RUV]iJ MHOHQWV területén fennálló kén-dioxid szennyezettséget környezetpolitikai célja volt a hazai és a határokon keresztül az ország területére bejutó légszennyezés csökkentése. Ennek volt KDWpNRQ\HV]N ]HD-HJ\]N Q\Y Magyarország összes kén-dioxid kibocsátása 1980-ban kt volt. Ezt kellett 1993-ig 30 %NDO D]D] NWpY puwpnuh PpUVpNHOQL (] D] DODSYHW FpONLW&]pV PHJYDOyVXOW D kibocsátások 1993-ra 757 kt/év-re csökkentek. A kibocsátás-csökkenésben meghatározó fontosságú intézkedések és folyamatok a N YHWNH]NYROWDN QDJ\PpUWpN& HQHUJLDKRUGR]y YiOWiV D V]pQ HQHUJLDhordozóról az olajra, majd IRNR]RWWDEEDQDI OGJi]UDHOVVRUEDQ D YLOODPRVenergia iparban, valamint a lakossági felhasználásban;

20 19 D3DNVL$WRPHUP&IRNRzatos belépése a villamosenergia ellátásba; a gázolaj kéntartalmának fokozatos csökkentése; D]LSDULWHUPHOpVV]iPRWWHYYLVV]DHVpVHXWiQ B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása 0DJ\DURUV]iJHOHJHWWHWWD-HJ\]N Q\YEHQHOtUWWRYiEELNRQNUpWN WHOHzettségeknek is a PHJIHOHO MRJV]DEiO\L NHUHWHN KDWyViJL HV]N ] N SURJUDPRN NLGROgozásával és végre- KDMWiViYDOD]HOtUWEHV]iPROyNHONpV]tWpVpYHO NL NHOO HPHOQL D OHYHJWLV]WDViJYpGHOHPPHO NDSFVRODWRV MRJV]DEiO\RNDW tj\ D OHYHJ WLV]WDViJiQDN YpGHOPpUO V]yOy 9, 07 V]iP~ UHQGHOHWHW D] 2.7+ HOQ NpQHN9,2.7+V]iP~UHQGHONH]pVpWDOHYHJWLV]WDságának védelppuo V]yOy 9, 07 V]iP~ UHQGHOHW YpJUHKDMWiViUyO YDODPLQW H]HN LGN ]EHQ bevezetett módosításait; DQHP]HWN ]LPHJiOODSRGiVEyODGyGyIHODGDWRNYpJUHKDMWiViEDQHPHOOHWWMHOHQWVV]HUHSH YROW D V~O\RVDQ V]HQQ\H]HWW WpUVpJHN OHYHJPLQVpJpQHN MDYttására irányuló alábbi térségi programoknak: Ágazatközi Akcióprogram a súlyosan V]HQQ\H]HWWOHYHJM&WpUVpJHNOHYHJmiQségének MDYtWiViUDD]YDODPLQWD]pYHNN ] WWLGV]Dkokra; D] ;,,.RUPiQ\KDWiUR]DWWDO HOIRJDGRWW /HYHJWLV]WDViJYpGHOPL ÈJD ]DWN ]L,QWp]NHGpVL 3URJUDP D V~O\RVDQ YHV]pO\H]WHWHWW WpUVpJHN OHYHJPLQVpJpQHN MDYtWiViUyO D] N ] WWL LGV]DNEDQ DPHO\ MRJL P&V]DNL pv JD]GDViJL MHOOHJ& LQWp]NHGpVLHOHPHNHWIRJODOWPDJiEDQpVD-HJ\]N Q\YFpONLW&]pVHLQHNPHJYDOyVtWiViW V]ROJiOWD HJ\~WWDO HOVHJtWHWWH D WRYiEEL NLERFViWiV FV NNHQWpVHN PHJDODSR]iViW DPHO\HN PHJIHOHOQHN D NpVEELHNEHQ HOIRJDGRWW PiVRGLN NpQNLERFViWiVFV Nkentési -HJ\]N Q\YFpONLW&]pVHLQHNLV a kén-dioxid kibocsátás csökkentését szolgálták a Központi Környezetvédelmi Alapból WiPRJDWRWWHJ\HVEHUXKi]iVRNLVSpOGiXOD]$MNDL(UP&EHQDKLEULGIOXLGND]iQWtSXVVDO YpJ]HWWNtVpUOHWHNpVD]H]WN YHWHQYpJ]HWWND]iQUHNRQVWUXNFLyN a Végrehajtó Testület részére szükséges éves adat-összeállítást és beszámoló jelentést a magyar Fél képviseletében a környezetvédelmi minisztérium rendszeresen elkészítette és megküldte. B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz (ld. 1./B4) %5pV]YpWHOQHP]HWN ]LHJ\ WWP&N GpVHNEHQ --

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 1 A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 2 Köszönetünket fejezzük ki Pokorni Zoltán miniszter úrnak és PLQGD]RNQDNDNLNHWDQXOPiQ\PHJV] OHWpVpWSUREOpPiUDILJ\HO

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS 3e1=h*

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE *

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Napjainkra a környezetszennyezés

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér Budapest, 2013 A bevezetés, a kortörténeti összeállítás

Részletesebben

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 2001/81/EK IRÁNYELVÉBEN AZ EGYES LEVEGŐSZENNYEZŐ ANYAGOKRA 2010-RE ELŐÍRT ÖSSZKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK HAZAI TELJESÍTÉSE KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM Budapest 2006. 2 1.

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

Magyarországon. A környezeti demokrácia megvalósulása

Magyarországon. A környezeti demokrácia megvalósulása Magyarországon 2002 A környezeti demokrácia megvalósulása RÖVIDÍTÉSEK Irta: F. Nagy Zsuzsa, dr. Fülöp Sándor, Móra Veronika Szerkesztette: Varga Éva Tipográfia, tördelés: Typoézis Kft. Kiadja: Ökotárs

Részletesebben

EGY HATHATÓS GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÉDELMI MEGÁLLAPODÁS SZÜKSÉGESSÉGE ÉS AKADÁLYAI

EGY HATHATÓS GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÉDELMI MEGÁLLAPODÁS SZÜKSÉGESSÉGE ÉS AKADÁLYAI Magyar Tudomány, 2014/5. szám, 594-602. o. EGY HATHATÓS GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÉDELMI MEGÁLLAPODÁS SZÜKSÉGESSÉGE ÉS AKADÁLYAI Faragó Tibor c. egyetemi tanár Tibor_Farago@t-online.hu Bartholy Judit tanszékvezetı

Részletesebben

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK,

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, AZOK MEGBÍZHATÓSÁGA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATI MÓDSZEREK TÓTH LÁSZLÓ Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Intézet SERGE CRUTZEN Joint Research Institute Készült:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet tudományos igazgató Az EU környezetpolitikája a nemzeti politikáktól független sajátságokkal rendelkezik.

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása nemzeti szinten. Nemzeti kapacitásfejlesztési felmérés Magyarországon

A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása nemzeti szinten. Nemzeti kapacitásfejlesztési felmérés Magyarországon A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása nemzeti szinten Nemzeti kapacitásfejlesztési felmérés Magyarországon A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat?

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? HU 2014 14 SZ. Ku lönjelentés Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

A biológiai sokféleség megőrzése

A biológiai sokféleség megőrzése A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg. A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége Szerkesztette

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/5054. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

A nemzetközi fejlesztési együttmûködés céljai és a fenntartható fejlõdési célok

A nemzetközi fejlesztési együttmûködés céljai és a fenntartható fejlõdési célok Tanulmányok A nemzetközi fejlesztési együttmûködés céljai és a fenntartható fejlõdési célok CSc, c. egyetemi tanár E-mail: Tibor_Farago@t-online.hu A multilaterális kapcsolatok jelentős összetevője lett

Részletesebben

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégia TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben