Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László"

Átírás

1 Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004

2 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem a Warwick Egyetemen (Egyesült Királyság) és a Saskatchewan Egyetemen (Kanada) meghívott kutatóként, a fotokémia területén, között. Saját PDJDP V]HUH]WHP D PHJKtYiVRNDW HOV DONDORPPDO QHKp] YROW D SLDFNXWDWiV pv D] állásvadászat. A Warwick Egyetemen elolvastam a témában néhány könyvet, így a kanadai meghívásom jóval kevesebb munkával tudtam megszervezni. Kanadában kezdett tudatosan érdekelni a feladat, és minél többet olvastam róla, annál intenzívebben. Elhatároztam, hogy ezt a témát tanítani fogom a Veszprémi Egyetemen, hogy hallgatóim ne a saját kárukon tanuljanak meg mindent, mint eleinte én. Hamar felismertem, hogy az állásvadászat csak egy része a gazdag mozaikképnek, DPHO\HW NDUULHUWHUYH]pVQHN PpJ V]pOHVHEE OiWyV] JE O pohwsio\d-tervezésnek nevezhetünk. Kutatva a téma egészét (Magyarországon, Angliában és Kanadában) viszont azt tapasztaltam pvwdsdv]wdorpkrj\qlqfvro\dqp DPHO\D]HPEHUHNHWD]pOHWSiO\D-tervezés tudnivalóiról iwirjyqpvopq\hjuhw U QWiMpNR]WDWQi Nem arról van szó, hogy nincsenek az életpályával és az üzlettel foglalkozó könyvek, psshq HOOHQNH] OHJ D WpPDN UUHO W EE V]i] W EE H]HU P IRJODONR]LN YLV]RQW iowdoiedq HJ\ UpV]WHU OHWHWWiUJ\DOQDNQDJ\PpO\VpJEHQLJHQDODSRVDQ,O\HQWHU OHWHND]LG JD]GiONRGiVD tárgyalás módszerei, a piackutatás, piacbefolyásolás, a vásárlás lélektana, az eladás módszerei, állásvadás]dw HJ\pQL YiOODONR]iV W EEV]LQW KiOy]DWL SLDFV]HUYH]pV PXOWL OHYHO marketing, rövidítve MLM), kommunikáció, kockázatkezelés, önismeret, önfejlesztés, befektetések, biztosítások, stb. Mindegyik terület érdemes a tanulmányozásra, és aki valamelyikben prrilyidndu YiOQLDQQDNDOHKHW OHJUpV]OHWHVHEEP YHNUH YDQV] NVpJH D VDMiWPHJpOKHWpVpWMHOHQW PXQNiUyOQHPROYDVKDWHOHJHWpVQHPFVLQiOKDWMDHOHJHW Amit viszont a szakosodott könyvek nem adhatnak meg, az általános eligazítás, amelyre nem helyettük, hanem mellettük szintén szükség van: egy hatalmas, sötét csarnokban, ha csak a közvetlen munkahelyek helyi megvilágításáról gondoskodunk, attól a csarnok még nem lesz iwwhnlqwkhw 6 W PL W EE D] HOV]yUW IpQ\-szigetek kápráztató hatása rontja a helyzetet, ha általános háttérvilágítás nincs. 2

3 Hipotézis (GGLJ QHP tuwdn RO\DQ P YHW DPHO\ D] HJ\pQ V]iPiUD D] pohwsio\d-tervezést iwirjyqlvphuwhwl,o\hqp YHW RNWDWy-pVNXWDWyPXQNiPPDOD]RNDWNLHJpV]tW GRNXPHQWXPelemzéssel létre tudok hozni. A koncentrált és rendezett információ nagyobb hasznossággal rendelkezik, mint sok könyvben és cikkben szétszórtan, ezért nemcsak lehetséges, de érdemes is megírni. Célom D] iwirjy WiMpNR]WDWiV GH RO\DQ PpO\VpJ UpV]OHWHVVpJJHO KRJ\ ROYDVyLP pv hallgatóim a jártasság szintjére akkor is eljuthassanak, ha csak értekezésem tanulmányozzák. Az 1995-ben írt 86 oldalas könyvem a felismert tudatlanság és a jártasság határáig vezette el D] ROYDVyW (] QHP HOpJtWHWW NL GH DNNRU H] YROW D] iowdodp HOpUKHW OHJMREE D IHOVRUROt 79 DMiQORWW LURGDORPPDO WiUWDP NL ROYDVyLP HO WW D NDSXW DPHO\HQ iw D MiUWDVViJ pv NpV]VpJ YLGpNHLUH NPDJXNMXWKDWWDNHO(]D]pUWHNH]pVROGDORQOHJDOiEEQpJ\V]i]N Q\YpVFLNN szintézisét tartalmazza, mintegy háromszázat fel is sorolok az irodalomjegyzékben. Az idézett KLYDWNR]iVRNDWDKDJ\RPiQ\RNQDNPHJIHOHO HQD]pUWHNH]pVYpJpQIRJODOWDP VV]H Téziseimben a tárgyalásmódszertani vezérmotívumra összpontosítottam. 2. Kutatási, vizsgálati módszerek Esettanulmányok feldolgozását végeztem el. *\ jtöttem és tanulmányoztam az irodalmat, értelmeztem, és kritikailag feldolgoztam D]RNDW gqiooydq KR]]iMXN WHWWHP DPL KLiQ\]RWW EHO O N pv H]HNHW PHJIRJDOPD]YD ~M HUHGPpQ\HNUH MXWRWWDP 6DMiW ~M HUHGPpQ\HLPHW D] puwhnh]pve O NLHPHOYH Wp]LVHLPEHQ markánsan megfogalmaztam. A tárgyalások esetében figyelembe vettem, hogy a tárgyalások nagyobb része szigorúan YpYH QXOOD VV]HJ MiWV]PD WHKiW D IHOHN VV]YDJ\RQD QHP YiOWR]LN HQQpOIRJYD D] HJ\LN nyeresége a másik veszteségét jelenti. Mindamellett itt hozzá teszem, hogy közgazdaságilag a partnerek számára DQXOOD VV]HJ MiWV]PDLVOHKHWQXOOiQiOQDJ\REE KDV]QRVViJ~ játék, ha a tranzakcióban egymás között kicserélt jószágok hasznossága nagyobb a partnerek számára, PLQWDPLU OOHPRQGWDND]D]KDIRJ\DV]WyLW EEOetre tettek szert. Eredményeim értelmezési tartománya. 7pUEHQDPDL0DJ\DURUV]iJUyO YDQV]yLG EHQD-HVpYHNHOV pywl]hgpu ODNpUGpV az, hogyan lehet ebben a tartományban eredményesen állást keresni, tárgyalni, karriert és életpályát építeni. 3

4 3. Az új eredmények tézisei 3.1. Tézis: Részletesen kidolgoztam az életpálya-tervezés egy lehetséges eljárását Az életpálya-tervezés témakörében írt könyvek és közlemények, mint dokumentumok elemzése és kiegészítése, azaz szintézise útján létrehoztam egy olyan eljárás-leírást, más szóval technológiai utasítást, amely eddig nem létezett (mert csak részleteiben, szétszórva OpWH]HWWpVKDWpNRQ\DQVHJtWLIHOKDV]QiOyLWDEEDQKRJ\DWDQXOiV~WMiQHONHU OKHW KLEiNHJ\ részét UHPpOKHW OHJ QDJ\REE UpV]pW elkerüljék. Ilyen módon gyorsabban és kisebb ár megfizetésével juthatnak el a jártasság és készség határára Tézis: A siker és a félelem körei A siker is, a félelem is körfolyamat, amelyeket külön-külön jellemeztek már (R. Andrews és J. Maxwell, az értekezés 28. és 31. idézett irodalma). A két kört én illesztettem össze egy közös rendszerré, amely többet mond, mint a két kör egyenként. Megállapítottam, hogy a siker körének mindegyik csomópontja valójában egy elágazás kezdete: a tapasztalatok pozitív érwpnhopvhhvhwpehqdn OV N UtYHQPR]JXQNWRYiEE negatív értékelés esetén jobbra térünk le, a félelem körébe. Például negatív eredményt puwpnhokhw QN ~J\ PLQW (GLVRQ Ä(JJ\HO W EE OHKHW VpJHW LVPHUWHP PHJ DKRJ\ QHP OHKHW izzólámpát készíteni. ), de felfoghatjuk hozzá nem értésünk bizonyítékának (pontozott nyílpár az ábrán). Ilyen módon állandó egyensúlyozást végzünk a két kör négy-négy FVRPySRQWMD N ] WW $ IpOHOHP UYpQ\V]HU PHUW N UpE O FVDN HJ\HWOHQ LUiQ\EDQ OHKHW NLOpSQLHU WYpYHDIpOHOHPGLNWálta tétlenségen, a cselekvés felé. Célok Tettek Félelem Tétlenség FÉLELEM Hozzá nem értés Tapasztalatlanság Önbizalom SIKER Eredmények Tapasztalat Ezt felejtsük el! 4

5 3.3. Tézis: A tárgyalás fogalmának meghatározása A tárgyalás fogalmának meghatározását (definícióját) szinte sehol nem adják meg, az iowdodp WDQXOPiQ\R]RWW P YHN HJ\LNpEHQ VLQFVHQ PHJIRJDOPD]YD $ WiUJ\DOiV GHILQtFLyMiW mint saját eredppq\hphwdn YHWNH] PyGRQIRJDOPD]WDPPHJ $ WiUJ\DOiV RO\DQ NRPPXQLNiFLyV IRO\DPDW DPHO\EHQ LQIRUPiFLyW LG W pv HPEHUL HQHUJLiWKDV]QiOXQNIHODQQDNpUGHNpEHQKRJ\PiVRNNDOHJ\ WWP N GYHpUGHNHNHWHJ\H]WHWYH (vagy másokat elnyomva, érdekeinket egyoldalúan érvényesítve) megkapjuk, azokat a jószágokat, amelyeket akarunk (amelyekre igényünk van). A tárgyalás során az információt felhasználjuk D] LG QNHW pv HPEHUL HQHUJLiQNDW YLV]RQW nemcsak fel-, hanem elhasználjuk. A másik kulcsfogalom az érdekegyezthw HJ\ WWP N GpV: ha erre nincs szükségünk, vagy azt hisszük, hogy nincs szükségünk, akkor nem kell tárgyalnunk. Ez utóbbi esetben csak formálisan tárgyalunk, mert valójában diktálunk: a másik YiODV]WiVDDUUDV] N OKRJ\ formális beleegyezésével vagy anélkül kényszerítik valami megtételére vagy elviselésére Tézis: A nyerek-q\huv] D Q\HU pv D Q\HUHN-veszítesz tárgyalási módszerek új ábrázolása A nyertes-yhv]whv WHQJHO\UH PHU OHJHVHQ IHOYHWWHP D J\ ]WHV-OHJ\ ] WW WHQJHO\W LV D tárgyalási módszerek szemléltetése céljából (az értekezés 19. ábrája). Ebben a térbeli koordináta-rendszerben világossá válik a nyerek-yhv]twhv] pv D Q\HU WiUJ\DOiVL PyGV]HU KHO\HLVILOR]yILiMDLV+DVRQOyNDPyGV]HUHLNEHQPHUWPLQGNHWW MyYDOW EEHWN YHWHOLQGXOy poztflyedqplqw DPLWHODNDUpUQLPLQGNHWW KDV]QiOMDDVDWX- és a harapófogó-taktikát, de a ILOR]yILiMXND]DPLN O QE ] 5

6 A nyerek-veszítesz azért kemény, hogy mindent megszerezzen a másik fél rovására, a Q\HU WiUJ\DOiVLPyGV]HUD]pUWN YHWHOVRNDWKRJ\OHJ\HQPLE OHQJHGQLHpVtJ\DJ\ ]HOHP érzését megadhassa tárgyaló partnerének. Ez a két módszer ebben a koordináta-rendszerben nem egy-egy ponttal, hanem úttal adható meg, és ez a két út gyökeresen ellentétes, ahogy a NpW PyGV]HU LV D] $ Q\HU PLQGNHWW PyGVzer filozófiája a nyerek-nyersz módszeréhez közelít, ezért WDQ\HU-nyer stratégia részének tekintem. B nyer B veszít AJ\ ] B J\ ] Nyer-veszít: A teljes, HOV SU J\ ]HOPH 1\HU tárgyalási módszer: A nyer, de BDJ\ ]WHVpVQ\HUKHWLV A nyerek-yhv]twhv]pvdq\hu WiUJ\DOiVLPyGV]HUD]RQRVLQGXOySRQWHOOHQNH] ~W 6

7 3.5. Tézis: Viselkedés-típusok kiegészítése Aszerint, ki mennyi teret igyekszik elfoglalni maga körül (ez jelenti a valós teret is, pl. vonaton, vagy a munkahelyen, de jelenti azt is, ki mennyire törekszik mások ügyeibe beleszólni, vagy hagyja, hogy a sajátjába mások beleszóljanak), az embereket három állathoz KDVRQOtWMiNYDGGLV]QyKi] U] pvq\xvzi (ábra). Saját eredményem, hogy ezt ábrával szemléletessé teszem, továbbá a képet kiegészítettem D]]DOKRJ\DWHUMHV]NHG HPEHUQHPFVDNDJUHVV]tYYDGGLV]QyKDQHP QpUYpQ\HVtW IDUNDVLV OHKHW 6]iQGpNiEDQ pv HUHGPpQ\pEHQ D NHWW J\DNRUODWLODJ D]RQRV Yiszont stílusukban N O QE ] N $ IDUNDV D YHV]pO\HVHEE PHUW J\DNUDQ FVDN NpV Q M Y QN Ui KRJ\ PLW DNDU -y jellemzést ad róla R. Ringer (az értekezés 83. idézett irodalma). $WHOMHVHEENpSDODSMiQHJ\PiVKR]UHQGHOKHW NDYLVHONHGpV- és a személyiség-típusok: az DOiUHQGHOW V]HPpO\LVpJ PLQGLJ Q\XV]L D] DJUHVV]tY PLQGLJ YDGGLV]Qy D] QpUYpQ\HVtW DVV]HUWtYV]HPpO\LVpJYiODV]WKDWOHKHWIDUNDVYDJ\Ki] U] vaddisznó nyuszi vagy ház rz farkas Az emberek három csoportja a kommunikáció és a térfoglalás szempontjából. A folyamatos vonalú körök mindenkinek a jogos területét mutatják, a szaggatott vonallal rajzolt N UD]DPLWHOIRJODOYDJ\ UL]$Ki] U] QpODNHWW N UHJ\EHYiJy Ha szemügyre vesszük az emberi V]HPpO\LVpJ IHMO GpVL Ii]LVDLW DOiUHQGHOW DJUHVV]tY QpUYpQ\HVtW H KiURP Ii]LVKR] WDUWR]y WtSXVRNDW Q\XV]L YDGGLV]Qy IDUNDV Ki] U] D] átalakulás útjait, és a hozzájuk tartozó tárgyalási módszereket, akkor egy ezeket szintetizáló ábra segítségével (az értekezés 22. ábrája) jóval többet is tudunk mondani. 7

8 Kiinduló forrásom a Dezsényi Péter könyvében leírtak voltak (az értekezés 54. idézett LURGDOPDD]iEUDpVpUWHOPH]pVHVDMiWHUHGPpQ\HLP$OHtUWDNDODSYHW QHXUySDLNXOW~UN UUH érvényesek, tj\0dj\duruv]ijudlvdmhohqohjllg V]DNEDQ $] ieuiq D V]HPpO\LVpJIHMO GpV ~WMDLW pv ioorpivdlw LV IHOW QWHWWHP $] HPEHU iowdoiedq DOiUHQGHOWQ\XV]LNpQWNH]GLDWUDQ]DNFLyNRQYHV]tWpVUDMWDQ\HUQHN,G YHONH]GLPHJYpGHQL magát, nyerni nem tud, de a neki okozható kár a nullához tart. Kamaszkorban, fiatal IHOQ WWNpQWDQ\~ODQWLWp]LVpYpIHMO GLND]HPEHUDJUHVV]tYYDGGLV]QyOHV]$WUDQ]DNFLyNRQ nyer, és azok veszítenek, akikkel kezd valamit. (GGLJVSRQWiQDIHMO GpVLQQHQYLV]RQW QIHMOHV]WpVprés szükséges hozzá. Van, aki élete YpJpLJQHPIHMO GLNWRYiEEpVYDGGLV]QyPDUDG $ IHMO GpV D] QpUYpQ\HVtW V]HPpO\LVpJ IHOp HOiJD]y ~WYRQDODW N YHW DKRO IHOWpWHOH]HP hogy az elágazás korai szakaszán, ahol a két út távolsága még nem nagy, oszcilláció OHKHWVpJHV $ N U OPpQ\HNW O D SDUWQHU KR]]ipUWpVpW O D WUDQ]DNFLy WpWMpW O URNRQ- vagy HOOHQV]HQYW O HVHWOHJ V]HV]pO\W O YpOHWOHQW OI JJ KRJ\ UiPHQ V YDJ\ HJ\ WWP N G OHV]-e D] QpUYpQ\HVtW V]HPpO\LVpJIHOpIHMO G HPEHU Az alsó nyíl a nulla övv]hj MiWV]PDYRQDOiQKDODGpVD]WV]HPOpOWHWLKRJ\D YDGGLV]Qy tanulás révén profi tárgyalóvá válik: már el tudja rejteni érzéseit, szándékait, gondolatait, és mesterien használja a nyerek-veszítesz tárgyalási módszert. Nagyon sokat tud nyerni, és azt HOYHQQLWiUJ\DOySDUWQHUpW O $IHOV Q\tONH]GHWLV]DNDV]DDQ\HU WiUJ\DOiVLPyGV]HUWHU OHWH$Q\HU WiUJ\DOy3DUHWRhatékonyan javít a két fél tárgyalási helyzetén: a másik félé is javul, és a sajátja sem romlik. (QQHNDWDNWLNiQDND]pVV]HU saját maga is pozitív eredménnyel zárta a tranzakciót. Q]pVDz alapja: ismételt tranzakciók inkább várhatók attól, aki +D D Ki] U] V]HPpO\LVpJ WRYiEE IHMO GLN NpSHV OHV] D NpW WiUJ\DOy SDUWQHU HJ\ WWP N GpVpQHN V]LQHUJLNXV KDWiViW KDV]QRVtWDQL DPL PLQGNpW SDUtnert nyereséghez juttatja. Természetesen a szinergikus hatás kialakítását a tranzakció sajátosságainak is OHKHW YpNHOOWHQQLH(]D]HOYN YHW Q\HUHN-nyersz tárgyalás területe. Érdemes megemlíteni az ábrán az origóból enyhén felfelé hajló, szaggatott vonalas nyíllal MHO OW IHOWpWHOH]HWW IHMO GpVL OHKHW VpJHW $] HPEHUHN FVDOiGL QHYHOpV pv PLQWDN YHWpV ~WMiQ QHP WXGDWRVDQ HOVDMiWtWKDWMiN D Q\HU WUDQ]DNFLyN DODSMDLW (] QHP VSRQWiQ IRO\DPDW VDMiW PDJiWyO FVDN NLV YDOyV]tQ VpJJHO YDOyVXOKDW PHJ GH QHP OHhetetlen. Mint tudjuk, kis YDOyV]tQ VpJ IRO\DPDWRN LV PHJYDOyVtWKDWyN PHJIHOHO N U OPpQ\HN HOHJHQG HQHUJLD- és információ-áram felhasználásával. $] QURPEROy OHKHW VpJHNHW IHOW QWHWWHP D] ieuiq GH QHP NtYiQRP UpV]OHWH]QL D]RNDW 8

9 Ny 1 +Ny 2 =0 1XOOD VV]HJ MiWV]PDYRQDOD Partner nyeresége (Ny 2 ) NYER-NYER módszer Szinergia hasznosítás QpUYpQ\HVtW Ki] U] VESZÍT-NYER módszer Ny 1 +Ny 2 >0 alárendelt nyuszi ön-nevelés tanulás családi hatás példakövetés Nyereségem (Ny 1 ) természetes IHMO GpV 1<(5 PyGV]HUΣNy>0) önromboló én nem OK te nem OK VESZÍT-VESZÍT módszer Ny 1 +Ny 2 <0 agresszív vaddisznó NYER-VESZÍT módszer Ny 2 /Ny 1 =-1 oszcilláció lehetséges tanulás QpUYpQ\HVtW farkas NYER-VESZÍT módszer (nagyban) öngyilkos terrorista Ny 2 /Ny 1 $V]HPpO\LVpJIHMO GpV~WMDLiOORPiVDLpVNDSFVROatuk a használt tárgyalási, tranzakciókezelési módszerekkel 9

10 4. A tézisek anyagához kapcsolódó közlemények 1. Vincze L.: "A szó (f)elszáll Magyarországi Cash Flow, 9(1), 66 (1998). 2. Vincze L: "MLM poharam (Csináljam-e a Multilevel Marketinget, vagy ne?) Magyarországi Cash Flow, 9(3), 82 (1998). KiOy]DWLSLDF-szervezési üzlet leírása Alkalmazkodó Marketing Tanulmánykötet, 262 (Miskolci Egyetem Marketing Intézet, 2002 június). 9LQF]H/Ä$W EEV]LQW 4. Vincze L.: A válságkezelés elhanyagolt YRQDWNR]iVDLDPHJHO ]pvpvdihonpv] OpV Marketing Oktatók Klubja 8. konferenciája, 53 (2002 augusztus 29-31, Szeged). 5. Vincze L.: A szakmai önéletrajz írásának újabb fortélyai Humánpolitikai Szemle, 2001, 7-8 (július-augusztus), 5 (2001). 6. ViQF]H/Ä$WiUJ\DOiVLPyGV]HUHNE YtWHWWV]HPOpOWHWpVH Humánpolitikai Szemle, 2002, (10), 32 (2002). 9LQF]H / $] HOYN YHW pv D Q\HU WiUJ\DOiVL PyGV]HUHN VV]HKDVRQOtWiVD HU V ROGDODLN alapján CEO, 4(2), 7 (2003). 8. Vincze L.: A vírus-koncepció KDV]QiODWD pv IHMOHV]WpVH D W EEV]LQW KiOy]DWL SLDFszervezési (MLM) üzletben és hogyan haladják meg ezt a módszert Totális Marketing Tanulmánykötet, 306 (Miskolci Egyetem Marketing Intézet, 2003 június). 9. Vincze L.: Application and improvement of the virus method in the global Multi Level Marketing business and how the concept is being exceeded. Proceedings of GBATA Conference, Budapest July Vincze L.: A hálózati marketing (MLM) helye az életpálya-tervezésben Az Üzleti Kapcsolat Marketingje Tanulmánykötet, elfogadva (Miskolci Egyetem Marketing Intézet, megjelenés alatt). 11. Vincze L.: Karrier-tervezés jegyzet, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 1995, 86 pp. 12. Vincze L.: Életpálya-tervezés, Bagolyvár Kiadó, Budapest, kiadás alatt, 340 pp. 10

11 5. Egyéb közlemények $,VPHUHWWHUMHV]W FLNNHND]pUWHNH]pVWpPiMiEDQ 13. Vincze L.: Hogyan indulj el a sikered felé? Rizsa 1(1), 8 (1999). 14. Vincze L.: Hogyan indulj el a sikered felé 2? Rizsa 1(2), 12 (1999). 15. Vincze L.: A siker receptjében a hozzávalók Rizsa 1(3), 7 (1999). 9LQF]H/³$]LG JD]GiONRGiV 5L]VD 9LQF]H/³$]LG JD]GiONRGiVQpJ\-negyedes módszere és tanulságai Rizsa 1(5-6), 16 (2000). 18. Vincze L.: A kommunikáció (bevezetés) Rizsa 1(7-8), 12 (2000). 19. Vincze L.: A kommunikáció 2 Rizsa 2(1), 4 (2000). 20. Vincze L.: A kommunikáció 3 Rizsa 2(2), 7 (2000). 21. Vincze L. Bartucz G.: Legendák márpedig vannak (A multi level marketing értékesítés Magyarországon) Veszprém Megyei Napló, január 17. 5B Fontosabb kémiai publikációim folyóiratonként: Inorganic Chemistry 2, Journal of Photochemistry and Photobiology 9, Inorganica Chimica Acta 3, Talanta 1, J. C. S. Faraday 1, Acta Chimica Hungarica 5, Magyar Kémiai Folyóirat 5. 11

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készült a Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskolája keretében Készítette: Dr. Vincze László 7pPDYH]HW 'U%LWWQHU3pWHU Pénzügytan tanszék

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak

Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak N OWpVLLG V]DNában Doktori értekezés Készítette: Michl Gábor Környezettudományi Doktori Iskola Veszprémi Egyetem Limnológia Tanszék 2005 2 ' QWpVLKHO\]HWHNpVPHFKDQL]PXVRNDPDGDUDNN

Részletesebben

é ő ü é ö ü é é ú é ö í ő ü é ó ó ó é ö é Ó ú ő ő é ö é ü ü ö ő Ü É É ü é ő ü é ö ü é é ú é ü é Á ü ű ö ú é ő é é é ő ü é ö ü é ú é ü ő é é ö ö ő é ű é é ö é ö é é ű ö ü ö ú é é ó ö é é é ó é é ó é ó ö

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor PhD értekezés tézisei Döntési helyzetek és mechanizmusok a PDGDUDNN OWpVLLG V]DNiEDQ Michl Gábor Veszprémi Egyetem 2005 1 1. Bevezetés $] RO\DQ NLVWHVW URYDUHY pqhnhvpdgdudn PLQW PRGHOOiOODWXQN D] UY V

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. CIKKEK, TANULMÁNYOK KÖZLÉSÉNEK RENDJE A szerző a közölni kívánt cikket a főszerkesztő címére

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ PILLÉREZETT RÉTEGS=,/,.È72.(/ È//Ë7ÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ Veszprémi Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék 2004 1 BEVEZETÉS Az agyagásványok, név szerint is

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug.

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR $0$=21(%%* PEGASUS Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. 3 Németország HU +DV]QiODW HO WW ILJ\HOPHVHQ tanulmányozza a használati

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7.

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7. 0pUpVL~WPXWDWy 3RO\VRPQRJUDSKLiVMHOHNIHOGROJR]iVD $OYiVLDSQRHV]LQGUyPiVMHOHNNLpUWpNHOpVH0DWODEN UQ\H]HWEHQ A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000.

Részletesebben

Tárgyalás-technika 18. Erdélyi KÖDAK, 4. hétvége

Tárgyalás-technika 18. Erdélyi KÖDAK, 4. hétvége Tárgyalás-technika 18. Erdélyi KÖDAK, 4. hétvége Déva, 2010. november 19-21. Kósa András László Közéletre Nevelésért Alapítvány Mottó: Az életben nem azt kapjuk, amit megérdemlünk, hanem amit tárgyalással

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

1. Globális dohányzási tendenciák

1. Globális dohányzási tendenciák 1. Globális dohányzási tendenciák Bár az emberiség már több évszázada dohányzik, a cigaretta tömeggyártás formájában csupán a XIX. században jelent meg. Azóta a cigarettázás hatalmas méretekben ter- MHGWHOD]HJpV]YLOiJRQ0DPiUPLQGHQKiURPIHOQWWN

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

V.A. Függvények Megoldások

V.A. Függvények Megoldások VA Függvények Megoldások 1 11 1 Injektív és szürjektív, tehát bijektív Szürjektív, de nem injektív A 1 feladat Venn-diagramja itt látható: A többi Venn-diagram rajzát itt nem közöljük Néhány függvényhez

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH . 3UROyJXV 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH semmit sem hallott. És ez idegesítette a legjobban. (] D V U FVHQG

Részletesebben

Ő Ö é Ü Ö é Ö é ő ü ó ü é é ő ü é ö é ö ó é ő é ő Ő ó ő é ó í ő ő ü é ő ő é ö ö ö ü Ü Ö Ö ö ö ö é ö ö Ö ő é é ő í ü é é ü é ő ö ő ő é ő ö é í é éé ő í ó ő ő ő ö í í ő é ó ó é ó é é Í ü ő Ó ő é é ó ő é

Részletesebben

é é ő é í ő é ő ő é ő é é é ő é ő í ü é é é é í é ő é ő é é í ő é é ő é ü ő ű ő ő é ő é é é é é ő é é é Ú é ő í é é é í ő é ő ő é é é ü ő é é é í ü ő í é é é é ü é ő é é é ü é í é é é ő é é ő é é ő ü é

Részletesebben

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készült a Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskolája keretében Készítette: Dr. Vincze László 7pPDYH]HW 'U%LWWQHU3pWHU Pénzügytan tanszék

Részletesebben

ú ú Í ú ű Ú Ú ú Ú ú ű ű Ú Í ű Ú Ú É ú ű ú ú Ú Ú Í Ú ú Ú ű ú ú ú ú Ő Ú ű ú ú ú ű ű ű ű ú ű ű Í Ú Í Í ú ú ű ű ú ú ú ű ú Ú É ú ú ű ú ú Ú Í Ú Í Á ú ű ú ú ű Ú Ú Ú ú ú ú ú ú ű ű ű Ú É Ú ú ú Ú ú ú ű ú ű ű ú ú

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban. dr. Czap László

Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban. dr. Czap László Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban dr. Czap László Miskolci Egyetem Villamosmérnöki Intézet Automatizálási Tanszék Miskolc, Egyetemváros e-mail: czap@mazsola.iit.uni-miskolc.hu Abstract Audio-visual

Részletesebben

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI Ph.D. értekezés Varga József 7pPDYH]HW 'U)ULHGOHU)HUHQF 0 V]DNLLQIRUPDWLNDLDONDOPD]iVRN doktori program Nagy rendszerek tervezése és irányítása alprogram

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ.

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing alapjai 2011/2012. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Szécheyi Istvá Egyetem Regioális és Gazdaságtudom áyi 'RNWRUL,VNROD 'U1DJ\*\XOD okleveles közgazda QHP]HWN ]LJD]GDViJLV]DNpUW $JOREDOL]iFLypVDSpQ] J\LYiOViJ VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Doktori értekezés.rq]xohqv3uri'ukdeil.

Részletesebben

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK PD7 UTASÍTÁSOK...26 25. oldal TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS...27 $9(=e5/3$1(/...... 27 A NYOMÓGOMBOK, A MENÜ, AZ UP (FELFELÉ) ÉS A DOWN (LEFELÉ) FUNKCIÓI...28 SZABVÁNYOS PROGRAMOZÁS (ALAPÉRTELMEZÉS)...28

Részletesebben

Á ó í ó ó í ú í í ó ő ü ő ó ü ü ű í ő ü ó ő í ü ú ő ú ó ő ú ő í ő ő í ü ó ő ő ó ő ú ő ó ó ő ú ó ú ó ő ü ő ű í ű ű í ü ü ű ó ó ó ű ő í ű ő ő ő ü ó í ő ű ó í í ó ó ó ő ő ü ű ő ó ü ű Ü í ő ü ó ó Á ú ű í ő

Részletesebben

ö Ö í ő í í ö Ú Í ó ő ó ö Ö ő ü ö í Ü ő ó Ö Ö ő ü ö ó ó ó ö Í ö ö ö ő ö ő ő ö ő ö ö ö ó ó ó Ö ő ö ő ü ö ö ő ü Ö í í í ő ú ö ö ő Ö ő ú ü ő ó ó ó ö í ö ö ó ő ö ő ő ő ő í ő ú ö ő ü ü ő ö ö ő í ü ö ő ü ó ö

Részletesebben

í í ú ű í ú ő í ú í íí ű í ú ő ő ő Ó Ó í í Ú ú ú í ü ü í ú í ü Ö í ú ő ő ü í ő ő ő í ő ú í ű í í í ü ú í ő í í ü í ő Í Ó Í í ő í í í ű üí í í ü Ú Ő Ú ü ő í ő ü Í Ó Ú Ö í ú ő ű ő ő í ú í ű ü í í ő ő ú ú

Részletesebben

Ö í ó í í ö ú Ó É Ü ő ó í ó É Ü É Ó É ő í ö ű ü í ő ó ő ü ü ő ó ü í ő ő ó í ó ü ő í ö ű ó ő ő ő ü ő ó ő ő ő ő ő ő ó Í í ö íí ü í ö ű ó í ö ű ü ö í ö ű ü ű ö í ö ű ü ö ö í ö í ö ű ü ü í ö ű ó ű í ö ű ö

Részletesebben

Á ó ú Á Í Ú Ó Á É ö É Á ó ó ó ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ű ö í ó ú ö ö ű ö Á Á ó ú í ó ú ő ó Í ö ö É É Á Á Ö É Á ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ó í ü ö ő ö ö ü ö ü ö Í ü ű ü ú ó ö ű ü ö ő ó í ó ű ö ő ó ö ö ü ó ó í ő ü

Részletesebben

É ü ó Ö ő ü ó ó ó ó ó ó ü í í ő ó ó Ö Ö ü ű ó ő ú ü ü ő ó í ó ő ő ü ü ü ü ő ó ő ü ő ű í ő ő ő ó ó ű ű ó ő ó ő ó ő í ő ó ó ó ő ő ő ő ő ó ű ű ő í ü ü í ó ü ó ü í ő ü ő ó ü ő ó í í ő ő ő ü í ó ü í ő ő í ó

Részletesebben

Ó ö ó í Á Á Ő ö ő í ő í ó Ó Ö Ó ü ő ő í ő í ő ő ő ő ü ő ó í ő ő ó ö ö ő ő ő ű ö í ő í ő ö ő ő ő í ö í ó ő Ó ö í ó ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ö í í ó í ó ő ő ő ő ó ö ő ő Ó ö í í ó ű ő ű ö ű

Részletesebben

) O QNNHODOHYHJEHQWHUMHGKDQJRNDWDOHYHJQ\RPiVLQJDGR]iVDLWpU]pNHOM N$] OpJQ\RPiVYiOWR]iVRN ± KDQJRN ± HUVVpJpQHN MHOOHP]pVpUH D KDQJQ\RPiVV]LQWHW

) O QNNHODOHYHJEHQWHUMHGKDQJRNDWDOHYHJQ\RPiVLQJDGR]iVDLWpU]pNHOM N$] OpJQ\RPiVYiOWR]iVRN ± KDQJRN ± HUVVpJpQHN MHOOHP]pVpUH D KDQJQ\RPiVV]LQWHW 2. gyakorlat: Hang hallás, kép - látás 2$]HPEHULKDOOiVP&V]DNLYRQDWNR]iVDL ) O QNNHODOHYHJEHQWHUMHGKDQJRNDWDOHYHJQ\RPiVLQJDGR]iVDLWpU]pNHOM N$] állandó légköri nyomáshoz (kb. 100 000 Pa) képest igen kicsiny

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN KESZTHELY 2003 1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben