ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE"

Átírás

1 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám Oldal T Ö R V É N Y E K É S D E K R É T U M O K 82. ±7 UYpQ\DEtUyViJLiWV]HUYH]pVLHOMiUiVUyOpVDFV GHOMiUiVUyOV]yOyV]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról ±'HNUpWXPDEtUyViJLiWV]HUYH]pVLHOMiUiVUyOpVDFV GHOMiUiVUyOV]yOyV]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHWHW MyYiKDJ\yW UYpQ\NLKLUGHWpVpU O 3 ROMÁNIA KORMÁNYÁNAK RENDELETEI 41. ± 5HQGHOHW D QHYHN WHUPpV]HWHV V]HPpO\HN iowdol HOQ\HUpVpU O pv DGPLQLV]WUDWtY ~WRQ való megváltoztatásáról T Ö R V É N Y E K É S D E K R É T U M O K ROMÁNIA PARLAMENTJE $.e39,6(/ +È= A SZENÁTUS T Ö R V É N Y DEtUyViJLiWV]HUYH]pVLHOMiUiVUyOpVDFV GHOMiUiVUyOV]yOyV]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyO pvnlhjpv]twpvpu OWiUJ\~V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWjóváhagyásáról x) Románia Parlamentje elfogadja a jelen törvényt. Egyetlen szakasz.±-yyikdj\mddetuyvijliwv]huyh]pvlhomiuivuyopvd FV GHOMiUiVUyO V]yOy V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O WiUJ\~ D.RUPiQ\W UHQGHOHWHN NLERFViWiViUD IHOMRJRVtWy 751/2001. számú törvény 1. szakasza III.4. pontja alapján elfogadott, a Monitorul Oficial al României I. Részének február 2-i 95. számában közzétett január 30-i 38. számú kormányrendeletet xx) a N YHWNH] PyGRVtWiVRNNDOpVNLHJpV]tWpVHNNHO 1. $],V]DNDV]QiODSRQWEHYH]HW UpV]HpVDV]DNDV]D 2 ) bekezdése után beiktatandó (4 3 ) és (4 4 ) EHNH]GpVV] YHJHDN YHWNH] OHV] x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének március 26-i 194. számában. xx) Magyar nyelven megjelent Románia Hivatalos Közlönye április 3-i 66. számában.

2 2 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 69/2003. szám. 18. $V]DNDV]EHNH]GpVHXWiQEHLNWDWDQGyNDN YHWNH] V] YHJ 1 )-(4 4 ) bekezdések:... «(4 3 ) $JRQGQRN D NLMHO OpVH HO WW N WHOHV WDQ~VtWDQL KRJ\ V]DNPDL IHOHO VVpJEL]WRVtWiVVDO UHQGHONH]LN érvényes biztosítási kötvény révén, amely fedezze a feladatköre teljesítésével okozott esetleges károkat. A EL]WRVtWRWWNRFNi]DWQDNDJRQGRNiOWDOHPLQ VpJJ\DNRUOiViYDONDSFVRODWRVLG V]DNEDQNLIHMWHWWWHYpNHQ\VpJ következményét kell képeznie. (4 4 7LORVDJRQGRNQDNDWLV]WVpJE OYDOyYLVV]DKtYiVVDOpVDNiURNHVHWOHJHVMyYiWpWHOpYHOYDOyE QWHWpV WHUKHDODWWN ]YHWOHQ OYDJ\N ]YHWYHFV NNHQWHQLDEL]WRVtWiVLV]HU] GpVVHOEL]WRVtWRWW VV]HJpUWpNpWª 2. $],V]DNDV]SRQWMiQiODV]DNDV]V] YHJHDN YHWNH] OHV] 20. szakasz. (1) A FV GEL]WRVOHMW OOHMLJWHUMHG UHQGEtUViJJDOV~MWMDDJRQGQRN NLMHO OpVHHOIRJDGiViQDND]iWV]HUYH] pvihov]iproyiowdolhoxwdvtwiviw (2) A FV GEL]WRVDV]DNDV]EHNH]GpVpQHNFSRQWMiEDQIRJODOWHOOHQ U]pVLIHODGDWN UWJ\DNRUROYD megsemmisítheti a gondnok által törvényellenesen hozott intézkedéseket, még ha nem is óvták meg azokat, ha szükségesnek véli a tanácsterembe idézve a gondnokot és az érdekelt személyeket. (3) Az eljárás bármely stádiumában, alapos indokok fennállása esetén a FV GEL]WRV YLVV]DYRQKDWDWODQ végzéssel elrendelheti a gondnok helyettesítését. (4) A (3) bekezdésben említett intézkedés elfogadása érdekében a FV GEL]WRV D WDQiFVWHUHPEH LGp]L D JRQGQRNRWpVDKLWHOH] NEL]RWWViJiW (5) A FV GEL]WRV OHMW O OHMLJ WHUMHG UHQGEtUViJJDO E QWHWL D JRQGQRNRW KD H] YpWNHVVpJE O YDJ\ URVV]KLV]HP HQ QHP WHOMHVtWL YDJ\ NpVHGHOHPPHO WHOMHVtWL D W UYpQ\EHQ HO tuw YDJ\ D FV GEL]WRViOWDOPHJiOODStWRWWIHODGDWN UpW (6) Ha az (5) bekezdésben említett cselekményével a gondnok kárt okozott, a FV GEL]WRV EiUPHO\ érdekelt fél kérésére kötelezheti a gondnokot a kár jóvátételére. $] pv EHNH]GpVEHQ HO tuw UHQGEtUViJRN pv NiUWpUtWpVHN HVHWpQ PHJIHOHO NpSSHQ alkalmazandók a Polgári Eljárási Törvénykönyv és szakaszának a rendelkezései. 3. $],V]DNDV]SRQWMiQiODV]DNDV]EHNH]GpVpQHNV] YHJHDN YHWNH] OHV] Ä+DD]EHNH]GpVQHNPHJIHOHO HQW EEWHUYPHJHU VtWKHW DFV GEL]WRVD]DGyVWHUYpWHU VtWLPHJ +DD]DGyVWHUYHQHPWHV]HOHJHWD]EHNH]GpVEHQHO tuwihowpwhoqhndfv GEL]WRVD]WDWHUYHWHU VtWLPHJ amelyet a legtöbb hátrányos kategória elfogadott. 4. $],V]DNDV]SRQWMDXWiQEHLNWDWDQGyDN YHWNH] V] YHJ 1. pont: $,9IHMH]HWXWiQEHLNWDWDQGyDN YHWNH] V] YHJ,9 1. fejezet: «IV 1. FEJEZET % QFVHOHNPpQ\HNpVE QWHWpVHN V]DNDV]±&VDOiUGFV GE QFVHOHNPpQ\pWNpSH]LpVDJD]GDViJLWiUVDViJRNUyOV]yOy~MUDN ]]pwhww XWyODJRVDQ PyGRVtWRWW pv NLHJpV]tWHWW V]iP~ W UYpQ\ V]DNDV]iEDQ HO tuw E QWHWpVVHO V~MWDQGy azon személy cselekménye, aki: a) meghamisítja, eltulajdonítja vagy megsemmisíti az 1. szakasz b) és c) pontjában említett adósok nyilvántartásait, illetve elrejti azok vagyona aktíváinak egy részét; EQHPOpWH] DGyVViJRNDWWDQ~VtWYDJ\D]V]DNDV]b) és c) pontjában említett adósok regisztereiben, más iratokban vagy pénzügyi helyzetkimutatásokban nem tartozott összegeket vezet be, ha e cselekményeket az aktívák értékének látszólagos csökkentése céljából követte el; c) az 1. szakasz b) és F SRQWMiEDQ HPOtWHWW DGyVRN IL]HWpVNpSWHOHQVpJH HVHWpQ D KLWHOH] N NLMiWV]iVD FpOMiEyOHOLGHJHQtWLD]DNWtYiNMHOHQW VUpV]pW szakasz. (1) $ % QWHW 7 UYpQ\N Q\Y V]DNDV]iQDN EHNH]GpVpEHQ HPOtWHWW FVDOiUG YDJ\RQNH]HOpV E QFVHOHNPpQ\HpYW O pylj WHUMHG IRJKi]]DO E QWHWHQG KD D] DGyV JRQGQRND YDJ\ YDJ\RQiQDNIHOV]iPROyMDYDODPLQWNpSYLVHO MHYDJ\KHO\HWWHVHN YHWLHO (2) $% QWHW 7 UYpQ\N Q\YV]DNDV]iQDNEHNH]GpVpEHQHPOtWHWWFVDOiUGYDJ\RQNH]HOpVE QFVH OHNPpQ\HpYW OpYLJWHUMHG IRJKi]]DOE QWHWHQG KDD]DGyVJRQGQRNDYDJ\YDJ\RQiQDNIHOV]iPROyMD YDODPLQWNpSYLVHO MHYDJ\KHO\HWWHVHN YHWLHOVDFVHOHNPpQ\QHPNpSH]V~O\RVDEEE QFVHOHNPpQ\W

3 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 69/2003. szám. 3 $]pvehnh]gpvehqhpotwhwwe QFVHOHNPpQ\HNNtVpUOHWHE QWHWHQG szakasz. (1) Pénz, értékek és a kezelt vagy adminisztrált bármely más vagyontárgy eltulajdonítása, használata vagy az ezekkel való üzérkedés az adós gondnoka vagy vagyonának felszámolója, YDODPLQWEiUPHO\PiVNpSYLVHO MHYDJ\HQQHNKHO\HWWHVHiOWDOVLNNDV]WiVE QFVHOHNPpQ\pWNpSH]LpVHJ\pYW O pyljwhumhg IRJKi]]DOpVHJ\HVMRJRNJ\DNRUOiViWyOYDOyHOWLOWiVVDOE QWHWHQG +DDVLNNDV]WiVV~O\RVN YHWNH]PpQ\HNNHOMiUWDE QWHWpVpYW OpYLJWHUMHG IRJKi]pVHJ\HV jogok gyakorlásától való eltiltás. $]pvehnh]gpvehqhpotwhwwe QFVHOHNPpQ\HNNtVpUOHWHE QWHWHQG szakasz. Azon személy cselekménye, aki saját nevében vagy köztes személyek révén az adós YDJ\RQD IHOHWWL QHP OpWH] N YHWHOpV HOIRJDGiVD LUiQWL NpUHOHP LNWDWiViW NpUL KyQDSWyO HJ\ pylj WHUMHG IRJKi]]DOYDJ\SpQ]E QWHWpVVHOE QWHWHQG szakasz. A V]DNDV]RNEDQ HPOtWHWW E QFVHOHNPpQ\HN WiUJ\iEDQ DODSIRNRQ D W UYpQ\V]pNtWpONH]LNV UJ VVpJLHOMiUiVEDQª 5. $,,,V]DNDV]EHNH]GpVpQHNV] YHJHDN YHWNH] OHV] III. szakasz. ± $ V]iP~ W UYpQ\EHQ HO tuw NHUHVHWHN J\DNRUOiVD YDJ\ D] HVHWQHN PHJIHOHO HQ HOMiUiVRN DONDOPD]iVD D] pulqwhww N ]LQWp]PpQ\HN NpUpVpUH IHOI JJHV]WHQG DSULYDWL]iFLyV IRO\DPDWEDQ OHY D WHYpNHQ\VpJ N SULYDWL]iFLyV V]HPSRQWEyO YDOy YRQ]yEEi WpWHOpUH LUiQ\XOy VSHFLiOLV SURJUDPRNEDQ IRJODOW YDJ\ D UpV]YpQ\FVRPDJ EHV]HU]pVpYHO NDSFVRODWRV V]iQGpNOHYpO WiUJ\iW NpSH] D]RQ JD]GDViJL WiUVDViJRNNDO V]HPEHQ DPHO\HN DODSW NpMpQHN W EEVpJpW D] ioodp YDJ\ YDODPHO\ KHO\L közigazgatási hatóság bírlalja és amelyek esetén a költségvetési kötelezettségek meghaladják a könyvviteli Q\LOYiQWDUWiVRNEDQV]HUHSO összadósság felét. Ezt a törvényt a Szenátus a február 13-i ülésén fogadta el, betartva Románia Alkotmánya 74. V]DNDV]DEHNH]GpVpQHND]HO tuivdlw '258,2$17 5 &,/ A SZENÁTUS ELNÖKE helyett (]WDW UYpQ\WD.pSYLVHO Ki]Dfebruár 18-i ülésén fogadta el, betartva Románia Alkotmánya 74. V]DNDV]DEHNH]GpVpQHND]HO tuivdlw VALER DORNEANU $.e39,6(/ +È=(/1g.( Bukarest, március szám. ROMÁNIA ELNÖKE D E K R É T U M DEtUyViJLiWV]HUYH]pVLHOMiUiVUyOpVDFV GHOMiUiVUyOV]yOyV]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyO pvnlhjpv]twpvpu OWiUJ\~V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWHWMyYiKDJ\yW UYpQ\NLKLUGHWpVpU O x) Románia Alkotmánya 77. szakaszának (1) bekezdése és 99. szakaszának (1) bekezdése alapján, Románia elnöke d e k r e t á l j a: (J\HWOHQ V]DNDV] ±.LKLUGHWM N D EtUyViJL iwv]huyh]pvl HOMiUiVUyO pv D FV GHOMiUiVUyO V]yOy V]iP~ törvény módosításáról és NLHJpV]tWpVpU OWiUJ\~V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWHWMyYiKDJ\y törvényt és elrendeljük közzétételét Románia Hivatalos Közlönyének I. Részében. Bukarest, március szám. ION ILIESCU ROMÁNIA ELNÖKE x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének március 26-i 194. számában.

4 4 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 69/2003. szám. R O M Á N I A K O R M Á N Y Á N A K R E N D E L E T E I ROMÁNIA KORMÁNYA R E N D E L E T DQHYHNWHUPpV]HWHVV]HPpO\HNiOWDOLHOQ\HUpVpU O és adminisztratív úton való megváltoztatásáról x) Az Alkotmány 107. szakasza és a Kormányt rendeletek kibocsátására feljogosító 680/2002. számú törvény 1. szakaszának III.1. pontja alapján, Románia Kormánya elfogadja a jelen rendeletet. I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. szakasz. A név a család- és az utónevet tartalmazza. 2. szakasz. (1) $FVDOiGQpYOHV]iUPD]iV~WMiQQ\HUHQG pvmrjv]hulqwdwhuppv]hwhvv]hppo\fvdoigl ioodsrwiedqehn YHWNH]HWWPyGRVXOiVVDOYiOWR]LNDW UYpQ\EHQHO tuwihowpwhohnn ] WW $] XWyQHYHW D V] OHWpV EHMHJ\]pVHNRU ioodstwmin PHJ D V] OHWpVW EHMHOHQW V]HPpO\ iowdo WHWW születési nyilatkozat alapján. $] LVPHUHWOHQ V] O NW O V]iUPD]y WDOiOW J\HUPHN YDODPLQW D] DQ\D iowdo D NyUKi]EDQ HOKDJ\RWW gyermek család- és utónevét, ha az anya személyazonosságát az elhagyás megállapításától számított 30 napon belül nem állapították meg, azon község, város, municípium vagy Bukarest municípiumi kerület polgármesterének rendeletével állapítják meg, amelynek területén a gyermeket találták vagy megállapították a gyermek elhagyását, az anyakönyvi okiratokról szóló, utólagosan módosított és kiegészített 119/1996. számú törvény feltételei között. 3. szakasz. A név adminisztratív úton megváltoztatható, a jelen rendelet feltételei között. II. FEJEZET A név adminisztratív úton való megváltoztatása 4. szakasz. (1) A román állampolgárok alapos indokok esetén elnyerhetik a család- és utónévnek vagy ezek egyikének adminisztratív úton való megváltoztatását a jelen rendelet feltételei között. (2) $QpYYiOWR]WDWiVLNpUHOPHNPHJDODSR]RWWDNQDNWHNLQWHQG NDN YHWNH] HVHWHNEHQ DKDDQpYLOOHWOHQQHYHWVpJHVNLIHMH]pVHNE OiOOYDJ\IRUGtWiVVDOLOOHWYHPiVPyGRQiWDODNtWRWW b) ha az érintett személy foglalkozása során állandó jelleggel használta az elnyerni óhajtott nevet, tanúsítva e tényt, valamint azt, hogy a társadalomban ezen a néven ismert; F KD D] DQ\DN Q\YYH]HW ILJ\HOPHWOHQVpJpE O YDJ\ D WiUJ\N UL W UYpQ\HV V]DEiO\R]iVRN QHP ismerése miatt téves bejegyzések kerültek az anyakönyvbe, illetve téves neveket tartalmazó anyakönyvi okiratokat bocsátottak ki, amelyek alapján más iratok is kibocsátásra kerültek; d) ha az érintett személy család- vagy utóneve több, rendszerint egyesített szóból áll, és ezt óhajtja megváltoztatni; HKDD]pULQWHWWV]HPpO\QHNLGHJHQHUHGHW FVDOiGQHYHYDQpVURPiQQHYHWyKDMWYLVHOQL f) ha a személy idegen családnevét adminisztratív úton román névre változtatta és a születésekor nyert nevet óhajtja visszanyerni; J KD D V] O N DGPLQLV]WUDWtY ~WRQ PHJYiOWR]WDWWiN QHY NHW pv D J\HUPHN D V] OHLYHO D]RQRV családnevet óhajt viselni; h) ha az érintett személy a család többi tagjával azonos családnevet óhajt viselni, mely nevet örökbefogadás, házasságkötés alkalmával való megtartás, leszármazás megállapítása vagy az adminisztratív úton jóváhagyott névváltozás nyomán szerzett; x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének február 2-i 68. számában.

5 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 69/2003. szám. 5 i) ha a házastársak házasságkötéskor megállapodtak, hogy egyesített családnevüket viselik, és mindketten kérik családnevük adminisztratív úton való megváltoztatását, az egyikük által születéskor nyert FVDOiGQpYUHRSWiOYDLOOHWYHNpUYHPLQGHJ\LN NQHNDKi]DVViJHO WWLQpYUHYDOyYLVV]DWpUpVW MKDD]pULQWHWWV]HPpO\WDQ~VtWMDKRJ\DPHJV] OHWpVpQHNEHMHJ\]pVpWN YHW QV] O MHHOLVPHUWHGH PLYHO D FVDOiGQHYH YLVHOpVpQHN MyYiKDJ\iVD pughnpehq QHP NHUHVWH PHJ D EtUyL KDWyViJRW PtJ D V] O életben volt, a neve elnyerése csak adminisztratív úton lehetséges; k) ha a viselt név a másik nemre sajátos; OKDDV]HPpO\HVHWpEHQMRJHU VVppVYLVV]DYRQKDWDWODQQiYiOWEtUyLKDWiUR]DWWDOMyYiKDJ\WiNDQHPH PHJYiOWR]WDWiViW pv PHJIHOHO QpY HOQ\HUpVpW NpUL D QHPH PHJYiOWR]WDWiViW W NU ] W UYpQ\V]pNLRUYRVL iratot mutatva fel; m) más alaposan megindokolt esetek. ÒJ\V]LQWpQLQGRNROWQDNWHNLQWHQG DQpYYiOWR]WDWiVNpUpVHDN YHWNH] HVHWHNEHQ a) az érintett személy fiatalkorúakat fogadott örökbe és szeretné, hogy ezek más nevet viseljenek; E D Ki]DVViJ PHJV] QW D Ki]DVWiUVDN HJ\LNpQHN HOKDOiOR]iViYDO YDJ\ HOKDOiOR]iViQDN EtUyViJL NLQ\LOYiQtWiViYDO pv D W~OpO Ki]DVWiUV NpUL D Ki]DVViJ HO WWL YDJ\ D V] OHWpVNRU NDSRWW FVDOiGQpY visszanyerését; F KD YiOiV Q\RPiQ D Ki]DVWiUVDN YDODPHO\LNH YLVV]DWpUW D] HO ] OHJ YLVHOW ~J\V]LQWpQ YiOiVVDO felbontott más házasságból származó nevére, és a születésekor kapott nevet óhajtja viselni; d) ha a házasságnak az egyik házastárs elhalálozása vagy elhalálozásának bírósági kinyilvánítása PLDWWL PHJV] QpVH Q\RPiQ D PiVLN Ki]DVWiUV ~M Ki]DVViJRW N W pv H Ki]DVViJ IHOERQWiVD Q\RPiQ D születésekor nyert nevet szeretné viselni; e) ha a volt házastárs a házasságban viselt családnevet óhajtja viselni, hogy a nevelés és gondozás céljából reá bízott gyermekekkel közös neve legyen, a volt házastárs hiteles formában adott beleegyezésével; IKDDV] O N HOYiOWDN pv D V] O DPHO\UH JRQGR]iV pv QHYHOpV FpOMiEyO UiEt]WiN D J\HUPHNHNHW YLVV]DWpUWKi]DVViJHO WWLQHYpUHDJ\HUPHNHNSHGLJNpULNKRJ\HV] O QHNDFVDOiGQHYpWYLVHOMpN g) ha házasságot kötött valamely személy tekintetében, akinek fiatalkorú gyermekei vannak, felbon- WRWWiND] U NEHIRJDGiVWpVYLVV]DWpUWD] U NEHIRJDGiVHO WWFVDOiGQHYpUH h) ha a házastársak valamelyike házasságkötéskor felvette a másik házastárs családnevét, amelyet ez U NEHIRJDGiVVDOQ\HUWHOVDKi]DVViJN WpVWN YHW QD] U NEHIRJDGiVWIHOERQWMiN 5. szakasz. $ URPiQLDL ODNKHO\ KRQWDODQ V]HPpO\HN QHYpQHN DGPLQLV]WUDWtY ~WRQ YDOy megváltoztatásával kapcsolatos kérelmet a román állampolgárok kérelmei tekintetében alkalmazottal azonos feltételek között oldják meg. 6. szakasz. (1) A nevének adminisztratív úton való megváltoztatásiwljpq\o V]HPpO\QHNNpUHOPHW kell intéznie a lakhelye szerinti megyei, városi, municípiumi vagy Bukarest municípiumi kerületi helyi tanácsnak alárendelt személynyilvántartási közszolgálathoz a továbbiakban közszolgálat. (2) A névváltoztatási kérelmet a 4. szakasz (2) és (3) bekezdésében feltüntetett valamely helyzettel PHJNHOOLQGRNROQLpVDKKR]FVDWROQLNHOODN YHWNH] LUDWRNDW DDQpYYiOWR]WDWiVWNpU V]HPpO\DQ\DN Q\YLEL]RQ\tWYiQ\DLQDNKLWHOHVtWHWWPiVRODWiW b) Románia Hivatalos Közlönye III. Részének egy példányát, amelyben a 10. szakasz szerint közzétették a névváltoztatási kérelem kivonatát, mely példány dátuma nem lehet egy évnél régebbi; c) a házasság folyamán közösen viselt családnév megváltoztatása esetén a másik házastárs hiteles formában adott beleegyezését; d) a gyámhatóság jóváhagyó döntésének másolatát a 7. szakaszban feltüntetett esetekben; HD]LJpQ\O iowdonpuhoppqhnmegindoklása szempontjából szükségesnek vélt bármely más iratot. 7. szakasz. (1) $ILDWDONRU~DNHVHWpEHQDQpYYiOWR]WDWiVLNpUHOPHWD]HVHWQHNPHJIHOHO HQDV] O YDJ\ D J\iPKDWyViJ EHOHHJ\H]pVpYHO D J\iP WHUMHV]WL HO +DDV] O NQHPHJ\H]QHNPHJDJ\HUPHN nevének megváltoztatása vonatkozásában, a gyámhatóság határoz. +D D ILDWDONRU~ QpYYiOWR]WDWiVL NpUHOPpW D V] O N HJ\LNH WHUMHV]WL HO V] NVpJHV D PiVLN V] O KLWHOHVIRUPiEDQDGRWWEHOHHJ\H]pVH$EHOHHJ\H]pVQHPV] NVpJHVKDDPiVLNV] O WLODORPDODWWYDQYDJ\ EtUyLODJHOW QWQHNQ\LOYiQtWRWWLOOHWYHHOHVHWWV] O LMRJDLWyO

6 6 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 69/2003. szám. +DDILDWDONRU~EHW OW WWHpOHWpYpWDNpUHOPHW LVDOitUMD (4) $ WLODORP DODWW OHY V]HPpO\ WHNLQWHWpEHQ D QpYYiOWR]WDWiVL NpUHOPHW D J\iP WHUMHV]WL HO D gyámhatóság beleegyezésével. (5) Ha a gyermek szülei elhaláloztak, ismeretlenek, tilalom alatt vannak, bíróságilag halottaknak, LOOHWYH HOW QWHNQHN Q\LOYiQtWRWWDN YDJ\ HOHVWHN V] O L MRJDLNWyO pv D J\HUPHN IHOHWW QHP YH]HWWHN EH J\iPViJRWKDDJ\HUPHNHWMRJHU VEtUyLKDWiUR]DWWDOHOKDJ\RWWQDNQ\LOYiQtWRWWiNYDODPLQWKDDEtUyLKDWyViJ nem határozta el a gyermeknek a törvény feltételei közötti családra vagy valamely személyre bízását, a ILDWDONRU~ QpYYiOWR]WDWiVL NpUHOPpW D PHJ\HL WDQiFVQDN YDJ\ D] HVHWQHN PHJIHOHO HQ D %XNDUHVW municípiuminhu OHWLKHO\LWDQiFVQDNDOiUHQGHOWV]DNRVtWRWWJ\HUPHNYpGHOPLN ]V]ROJiODWWHUMHV]WLHO 8. szakasz. (1) $ILDWDONRU~FVDOiGQHYHDV] O NQHYpQHNPHJYiOWR]WDWiVDNRUYDJ\N O QYiOWR]LN meg, alapos indokokból. (2) A fiatalkorú gyermek utónevének megváltoztatását bármikor kérni lehet. 9. szakasz. (1) Ha a házastársak megegyeztek, hogy a házasság alatt közös családnevet viseljenek, ennek megváltoztatásához szükséges a másik házastárs beleegyezése. (2) A házastársak egyike családnevének megváltoztatása nem befolyásolja a másik házastárs családnevét. 10. szakasz. (1) A névváltoztatási kérelmet kivonatban közzé kell tenni Románia Hivatalos. ]O Q\pQHN,,,5pV]pEHQD]LJpQ\O JRQGRVNRGiViEyOpVN OWVpJpUH (2) $ PHJ\HL N ]V]ROJiODW YH]HW MpQHN LOOHWYH D %XNDUHVW PXQLFtSLXPL N ]V]ROJiODW YH]HW MpQHN MyYiKDJ\iViYDO D] LOOHWOHQ QHYHWVpJHV NLIHMH]pVHNE O iooy YDJ\ IRUGtWiVVDO LOOHWYH PiV PyGRQ iwdodntwrww QHYHNNHONDSFVRODWRVNpUHOPHNNLYpWHOH]KHW NDN ]]pwpwholn WHOH]HWWVpJDOyO 11. szakasz. (1) Bármely érdekelt személy a 10. szakasz (2) bekezdésében említett helyzet kivételével kifogásolhatja a névváltoztatási kérelmet a névváltoztatási kérelem Románia Hivatalos Közlönye,,,5pV]pEHQYDOyNLYRQDWRVN ]]pwpwhohlg SRQWMiWyOV]iPtWRWWQDSRQEHO O (2) A kifogást megindokoltan, írásban kell benyújtani a név adminisztratív úton való megváltoztatását NpU V]HPpO\ODNKHO\HV]HULQWLOOHWpNHVN ]V]ROJiODWKR] 12. szakasz. A névváltoztatási kérelmet a 6. szakaszban említett összes irattal és, ha esedékes, a kifogással, a helyi közszolgálat megoldásra eljuttatja a megyei, illetve Bukarest municípiumi közszolgálathoz. 13. szakasz. A megyei, illetve Bukarest PXQLFtSLXPL N ]V]ROJiODW HOOHQ U]L KRJ\ WHOMHVtWHWWHNH D MHOHQ UHQGHOHWEHQ HO tuw IHOWpWHOHN pv D NpUHOHP YDODPLQW D NLIRJiVRN DODSRV HOHP]pVH XWiQ PHJLQGRNROWDQ javasolja a megyei tanács elnökének, illetve Bukarest PXQLFtSLXP I SROJiUPHVWHUpQHN D QpYYiOWR]WDWiVL kérelem elfogadására vagy elutasítására vonatkozó rendelkezés kibocsátását a kérelemnek a 12. szakasz V]HULQWLiWYpWHOpW OV]iPtWRWWQDSRVKDWiULG QEHO O 14. szakasz. (1) A névváltoztatást elfogadó rendelkezés másolatát el kell küldeni a kérelmet iktató N ]V]ROJiODWKR](]D]RQQDOpUWHVtWLD]LJpQ\O WpVDW UYpQ\EHQHO tuwqhpetuyvijlepo\hjloohwpnnlil]hwpvpw WDQ~VtWy LUDWQDN D] LJpQ\O iowdol EHQ\~MWiViW N YHW Q NLERFViWMD D QpYYiOWR]WDWiV HOIRJDGiViUD YRQDWNR]y UHQGHONH]pVPiVRODWiW+DD]pUWHVtWpVW OV]iPtWRWWQDSRVKDWiULG QEHO OD]pULQWHWWQHPQ\~MWMDEHDQHP bírósági bélyegilleték kifizetését tanúsító iratot, a közszolgálat visszaküldi a kibocsátó szervnek a névváltoztatást elfogadó rendelkezés másolatát. (2) Mentesített a nem bírósági bélyegilleték alól az a kérelem, amellyel a névnek a 10. szakasz (2) bekezdésében feltüntetett okok miatti megváltoztatását kérik. A nem bírósági bélyegilleték alóli PHQWHVtWpVU O megjegyzést tesznek a névváltoztatási döntésben. 15. szakasz. (1) A névváltoztatást megjegyzésként ráírják a születési, valamint a házassági bizonyítvány margójára, ha esedékes. (EE O D FpOból a kérelmet iktató közszolgálat hivatalból eljuttatja az anyakönyvi okiratokat nyilvántartó közszolgálathoz a névváltoztatási rendelkezés másolatát. 16. szakasz. $ QpYYiOWR]WDWiVL UHQGHONH]pV D PHJIHOHO PHJMHJ\]pVQHN D V] OHWpVL EL]RQ\tWYiQ\ PDUJyMiUDYH]HWpVHLG SRQWMiWyOJ\DNRUROMRJLKDWiVW(WW OD]LG SRQWWyOFVDNDQpYYiOWR]WDWiVLUHQGHONH]pVVHO Q\HUWQHYHWKDV]QiOKDWMDD]LJpQ\O

7 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 69/2003. szám szakasz. A névváltoztatás a névváltoztatás-elfogadási rendelkezéssel vagy a közszolgálat által a névváltoztatás-elfogadási rendelkezés alapján kibocsátott bizonyítvánnyal tanúsítandó. 18. szakasz. (1) A névváltoztatási kérelem elutasítására vonatkozó rendelkezést a megyei vagy Bukarest PXQLFtSLXPLN ]V]ROJiODWN ]OLD]LJpQ\O YHODNLERFViWiVWyOV]iPtWRWWQDSRQEHO O (2) A névváltoztatási kérelem elutasítására vonatkozó rendelkezés megóvható a közigazgatási bíráskodásról szóló, utólagosan módosított 29/1990. számú törvény feltételei között. (3) $ EtUyL KDWyViJ PHJNHUHVpVpW PHJHO ] D] XWyODJRVDQ PyGRVtWRWW V]iP~ W UYpQ\EHQ említett panaszt az Országos 6]HPpO\Q\LOYiQWDUWiVL)HO J\HO VpJKH]NHOOLQWp]QL 19. szakasz. $V]HPpO\DNLQHNDQpYYiOWR]WDWiVLNpUHOPpWHOXWDVtWRWWiN~MNpUHOPHWWHUMHV]WKHWHO ha alátámasztására új indokok léteznek. Ha a névváltoztatási kérelmet valamely kifogásnak való helyt adás miatt utasították el, új kérelem benyújtására ugyanazon név igénylésére csak a kifogásnak való helyt adást PHJKDWiUR]yRNRNPHJV] QpVHXWiQNHU OKHWVRU 20. szakasz. (1) Az a személy, akinek család- vagy utónevét az anyakönyvi okiratokban DQ\DQ\HOYpW OHOWpU Q\HOYUHOHIRUGtWYDYDJ\PiVQ\HOYKHO\HVtUiViYDOtUWiNEHNpUKHWLKRJ\D]LOOHW LUDWRNED család- és utónevét megjegyzésként írják be anyanyelvén vagy anyanyelvének helyesírásával mind a címzettre YRQDWNR]yPLQGSHGLJDV] O NUHYRQDWNR]yURYDWRNED $ NpUHOPHW D] DQ\DN Q\YL Q\LOYiQWDUWy N Q\YHW YH]HW N ]V]ROJiODWKR] NHOO benyújtani és a polgármester hagyja jóvá. (MyYiKDJ\iVDODSMiQDPHJIHOHO PHJMHJ\]pVHNHWEHtUMiND]LOOHW DQ\DN Q\YLRNLUDWRNPDUJyMiUD (4) A kérelmet a panaszos benyújthatja a lakhelye szerinti helység polgármesteri hivatalához, amely azt megoldásra eljuttatja az illetékes közszolgálathoz és a megoldási módot közli a panaszossal. (5) Az (1) és (2) bekezdés feltételei közötti jóváhagyás hatásai kiterjednek az érintett személy fiatalkorú gyermekeire is, ha pedig a házastársaknak közös a családnevük, a hatás kiterjed a másik házastársra is, mindkét esetben ez utóbbi beleegyezésével. Ha a házastársak nem egyeznek meg a jóváhagyás hatásainak a fiatalkorú gyermekekre való kiterjedése vonatkozásában, a gyámhatóság dönt. (6) $MHOHQV]DNDV]DODSMiQYpJ]HWWEHtUiVRNN ]OHQG ND]pULQWHWWV]HPpO\ODNKHO\HV]HULQWLOOHWpNHV helyi közszolgálattal. 0HJIHOHO NpSSHQDONDOPD]DQGyNDV]DNDV]UHQGHONH]pVHL 21. szakasz. Ha a név adminisztratív úton való megváltoztatására vonatkozó kérelemnek helyt adnak, a törvénnyel elismert valamely jogában vagy érdekében sértett személy bírósági úton kérheti a névváltoztatási rendelkezés érvénytelenítését, az utólagosan módosított 29/1990. számú törvény feltételei között. Az LJD]ViJV]ROJiOWDWiVL NHUHVHW D QpYYiOWR]WDWiVL NpUHOHPQHN YDOy KHO\W DGiV LG SRQWMiWyO V]iPtWRWW KyQDSRQ EHO OWHUMHV]WKHW EHGHFVDNDNNRUKDDIHOSHUHVV]HPpO\WDQ~VtWMDKRJ\QHNLIHOQHPUyKDWyREMHNWtYRNRN ból nem fogalmazhatta meg a 11. szakasz szerinti kifogást. III. FEJEZET Átmeneti és záró rendelkezések 22. szakasz. A községi, városi, municípiumi és Bukarest municípiumi kerületi helyi tanácsoknak, a megyei tanácsoknak, illetve Bukarest Municípium ) WDQiFViQDN DOiUHQGHOW KHO\L N ]V]ROJiODWRN pv D Közigazgatási Minisztériumnak alárendelt Országos Személynyilvántartási)HO J\HO VpJQHN±DPHO\HNU OD kommunitáris személynyilvántartási N ]V]ROJiODWRN OpWHVtWpVpU O V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy módosításokkal és kiegészítésekkel a 372/2002. számú törvénnyel jóváhagyott 84/2001. számú NRUPiQ\UHQGHOHW WHV] HPOtWpVW ± PHJV]HUYH]pVpLJ D WHNLQWHW NEHQ D MHOHQ UHQGHOHWWHO HO tuw IHODGDWN UW D] HVHWQHNPHJIHOHO HQDN YHWNH] NOiWMiNHO a) helyi szinten: a községi, városi, municípiumi és Bukarest municípiumi kerületi helyi tanácsok apparátusához tartozó anyakönyvi részlegek és a helyi lakosságnyilvántartási alakulatok, illetve a Belügyminisztérium felépítésébe tartozó Bukarest municípiumi informatizált személynyilvántartási szolgálat lakosságnyilvántartási részlege; b) megyei és Bukarest municípiumi szinten: a megyei tanácsnak és Bukarest Municípium ) WDQiFViQDNDSSDUiWXViEDWDUWR]yDQ\DN Q\YLV]ROJiODWRNpVD PHJ\HL informatizált személynyilvántartási

8 8 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 69/2003. szám. szolgálatokhoz tartozó, lakosságnyilvántartással és a hajtási jogosítványok, illetve forgalmi engedélyek rendszerével foglalkozó irodák, illetve a Belügyminisztérium felépítésébe tartozó Bukarest municípiumi informatizált személynyilvántartási szolgálatok keretében lakosságnyilvántartással és a hajtási jogosítványok, illetve forgalmi engedélyek rendszerével foglalkozó szektorok; c) országos szinten: a Belügyminisztérium felépítésébe tartozó Bukarest municípiumi informatizált személynyilvántartási szolgálatok lakosságnyilvántartási igazgatósága és a hajtási jogosítványok, illetve forgalmi engedélyek rendszerével foglalkozó központi szolgálata. 23. szakasz. $MHOHQUHQGHOHWKDWiO\EDOpSpVpQHNLG SRQWMiEDQDQpYUHYRQDWNR]yD+LYDWDORVKözlöny I. Része október 29-i 136. számában közzétett, utólagosan módosított 975/1968. számú törvény- HUHM UHQGHOHWYDODPLQWEiUPHO\PiVHOOHQWpWHVUHQGHONH]pVKDWiO\iWYHV]WL Bukarest, január szám. $'5,$11 67$6( MINISZTERELNÖK Ellenjegyzi: Octav &R]PkQF közigazgatási miniszter Ioan Rus belügyminiszter MEGJEGYZÉS: A jelen szám a Monitorul Oficial al României I. Részének évi 68. és 194. számából tartalmaz NLYRQDWRNDWeUWHOPH]pVWHNLQWHWpEHQMRJLKDWiO\DFVDNDURPiQQ\HOY V] YHJQHNYDQ KIADÓ: ROMÁNIA PARLAMENTJE $.e39,6(/ +È= Regia $XWRQRP 0RQLWRUXO2ILFLDO str. Izvor nr. 2-4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, %XFXUHúWL cont nr /ROL Banca &RPHUFLDO 5RPkQ 6A. - Sucursala Unirea %XFXUHúWL úlnr Trezoreria sector 5, %XFXUHúWLalocat numai persoanelor juridice bugetare). Adresa pentru publicitate : Centrul pentru UHOD LLcu publicul, %XFXUHúWL ùrvhdxdpanduri nr.1, bl. P 33, parter, sectorul 5, telefon , , tel/fax Tiparul : Regia $XWRQRP 0RQLWRUXO2ILFLDO WHO.65.52, /2178 úl Internet: Románia Hivatalos Közlönye 69/2003. számának terjedelme 8 oldal. Ára lej ISSN

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173.(XVII.) évfolyam 262. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. december 16., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA 177. (XXI) évfolyam 119. szám Szám 117. Törvény a papság bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú törvény

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173.(XVII.) évfolyam 119. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. május 31., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug.

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR $0$=21(%%* PEGASUS Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. 3 Németország HU +DV]QiODW HO WW ILJ\HOPHVHQ tanulmányozza a használati

Részletesebben

Információs és kommunikációs technológiák és alkalmazások (IKTA)

Információs és kommunikációs technológiák és alkalmazások (IKTA) 2UV]iJRV0&V]DNL)HMOHV]WpVL%L]RWWViJ20)% Információs és kommunikációs technológiák és alkalmazások (IKTA) 7 PÈ/

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA 176. (XX) évfolyam 91. szám I. RÉSZ TÖRVÉNYEK, EGYEDI RENDELETEK, HATÁROZATOK ÉS MÁS JOGI AKTUSOK 2008. december 3., szerda

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 176. (XX) évfolyam 33. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2008. május 15., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 175. (XIX) évfolyam 8. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2007. január 23., kedd ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O

Részletesebben

E X P O R T Á R J E G Y Z É K

E X P O R T Á R J E G Y Z É K BARANYA TÉGLA KFT. E X P O R T Á R J E G Y Z É K AZ ÁRAK GYÁRTELEPI ÁRAK, A SZÁLLÍTÁST NEM TARTALMAZZÁK. Az áru raklapra csomagolva kerül forgalomba. A termék ára a raklap árát tartalmazza. Elszállítás

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 174.(XVIII.) évfolyam 79. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2006. április 11., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 175.(XIX) évfolyam 93. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2007. december 21., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 175.(XIX) évfolyam 43. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2007. június 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester )HOHOVWHOHS OpVUHQGH]pVL YH]HWWHUYH] ----------------------- Veres István okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT-1-15-0125/2001/2006 Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. ÁLMOSD Településrendezési

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 176. (XX) évfolyam 51. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2008. június 30., hétfő ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről I. fejezet Általános rendelkezések Az anyakönyv 1. (1) Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely -

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

FISKÁLIS GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT.

FISKÁLIS GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT. FISKÁLIS GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT. Panaszkezelési Szabályzata 1027 Budapest, Varsányi Irén u. 38 fszt. 1. Tel/fax: 1/225-3791, 1/225-3792 e-mail: fiskalis@fiskaliskft.hu Kiadás: 01 Hatályos:

Részletesebben

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl*

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 89. szám 25637 II. Tör vé nyek 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl* Az Országgyûlés

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015-2016

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015-2016 BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015-2016 Storno biztosítás EUB2015-02ST (1-6. old.) Ügyféltájékoztató (7-11. old.) Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 174.(XVIII) évfolyam 148. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2006. december 22., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl 25637

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl 25637 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 27., szerda 89. Tartalomjegyzék 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI INFORMÁCIÓS FÜZET

ERZSÉBETVÁROSI INFORMÁCIÓS FÜZET BUDAPEST FÔVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA ERZSÉBETVÁROSI INFORMÁCIÓS FÜZET az okmányirodai szolgáltatásokról I. 2 KEDVES ERZSÉBETVÁROSI LAKOS! Információs kiadványunkkal szeretnénk közelebb

Részletesebben

EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat

EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat HÉSZ(záradékolt) Mohácsi István okleveles építészmérnök WHOHS OpVUHQGH]pVLYH]HWWHUYH] WHUYH]LMRJRVXOWViJV]iPD77-1 09-0138/2006.) 4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 1. Törzsszám: M12 / 2006. Telefon: 06 20

Részletesebben

Az Anyakönyvi Hivatal a 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. szám alatti polgármesteri hivatalban található.

Az Anyakönyvi Hivatal a 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. szám alatti polgármesteri hivatalban található. Az Anyakönyvi Hivatal a 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. szám alatti polgármesteri hivatalban található. Telefonszám: 88/235-001; 88/506-070 Faxszám: 88/235-001 E-mail: nyiradph@vnet.hu Kovács Károlyné igazgatási

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

Nagykapos, Kaposkelecsény, Mátyóc-Vajkóc, Csicser, Feketemező, Budaháza, Nagyszelmenc, Dobóruszka, Ptruksa.

Nagykapos, Kaposkelecsény, Mátyóc-Vajkóc, Csicser, Feketemező, Budaháza, Nagyszelmenc, Dobóruszka, Ptruksa. Elérhetőségeink: Az anyakönyvi hivatal a városi hivatal első emeletén van. Tel.: 056 628 24 21 Ügyintézők: Zuzana Šipošová, e-mail: zuzy@centrum.sk Ügyfélfogadás: Hétfő csütörtök: 7.30 órától 16.00 óráig,

Részletesebben

1982. évi 17. törvényerejű rendelet

1982. évi 17. törvényerejű rendelet 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről *) (Kivonat) II. fejezet Házasságkötés Nyilatkozat a menyasszony gyermekének apaságáról 17. (1) Ha

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ PILLÉREZETT RÉTEGS=,/,.È72.(/ È//Ë7ÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ Veszprémi Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék 2004 1 BEVEZETÉS Az agyagásványok, név szerint is

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Okmányiroda Utolsó frissités 2009. november 02. hétfõ 02:41

Okmányiroda Utolsó frissités 2009. november 02. hétfõ 02:41 Okmányiroda Utolsó frissités 2009. november 02. hétfõ 02:41 Okmányiroda Fonyód, dy Endre utca 39. Személyazonosító igazolvány (85) 361852/33 mellék Bándi ndorné Lakcímbejelentés (85) 361852/34 mellék dr.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

1992. évi XXXII. törvény. az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról

1992. évi XXXII. törvény. az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról 1992. évi XXXII. törvény az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról (a végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben) [ A

Részletesebben

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia )

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) Tisztelt Elnök Asszony! Hölgyeim és Uraim! Jogosan merülhet fel Önökben a kérdés: Hogyan kerül a csizma az asztalra?

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II.

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Közszektor számvitele $V]iPYLWHOUO 1 $V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N ]H$V]iPYLWHOHQEHO OQpJ\ egymáshoz szervesen kapcsolódó

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 WWW.EUB.HU

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 WWW.EUB.HU BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 WWW.EUB.HU Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580 www.eub.hu ugyfelszolgalat@eub.hu EUB-Segítségnyújtás

Részletesebben

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről I. fejezet Általános rendelkezések Az anyakönyv 1. (1) Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely -

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

Az anyakönyvi kivonat kiállításának illetéke 2000 forint, amit illetékbélyegben kell leróni.

Az anyakönyvi kivonat kiállításának illetéke 2000 forint, amit illetékbélyegben kell leróni. A házassági névviselési forma megváltoztatása A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házassági névviselési forma - a házasság fennállása alatt,

Részletesebben