VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL"

Átírás

1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József az MTA rendes tagja 7pPDYH]HW Dr. habil. Fischl Géza PH] JD]GDViJLWXGRPiQ\NDQGLGiWXVD A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Dr. NAGY PÁL KESZTHELY 2003

2 2

3 3 $NXWDWiVHO ]PpQ\HLFpONLW ]pv Napjainkban viszonylag széles körben vizsgálják a fény és a N O QE ] WtSXV~ HOHNWURPiJQHVHV WHUHN po V]HUYH]HWHNUH J\DNRUROW hatását. Ugyanakkor a fénynek és az elektromágneses tereknek a növénypatogén gombákra gyakorolt hatása nem igazán ismert. A téma kutatásának MagyaroUV]iJRQDOLJYDQHO ]PpQ\HEiUDV]DNLURGDORPEDQ számos közlemény található, amely az UV sugárzás konídiumos gombák sporulációjára gyakorolt hatását vizsgálja. $ PXQND VRUiQ FpOXO W ]W N NL KRJ\ LQ YLWUR NtVpUOHWHNEHQ megvizsgáljuk az UV sugárzás és a látható fény, továbbá kisfrekvenciájú elektromágneses terek mikroszkópikus gombák konídium csírázására, micélium növekedésére és sporulációjára gyakorolt hatását, s ezzel az DELRWLNXVWpQ\H] NKDWiViYDONDSFVRODWRVHOPpOHWLLVPHUHWHLQNHWE YtWV N Ennek megfhoho HQYL]VJiOWXN - az UV-C sugárzás konídium csírázására gyakorolt hatását, - statikus és 50 Hz frekvenciájú mágneses tér konídium csírázásra gyakorolt hatását, - az UV-& VXJiU]iV N O QE ] JRPEDIDMRN PLFpOLXP növekedésére kifejtett hatását, - statikus PiJQHVHV WpU N O QE ] JRPEDIDMRN PLFpOLXP növekedésre kifejtett hatását, - UV-C és látható fény szklerócium és mikroszklerócium NpS] GpVUHJ\DNRUROWKDWiViW - Valamint UV-C sugárzás Sclerotinia sclerotiorum három HJ\PiVWN YHW JHQHUiFLyMiUDNLIHMWHWWKDWiVit.

4 4 Anyag és módszer In vitro kísérleteink során az UV-C sugárzás, valamint statikus és 50 Hz frekvenciájú mágneses terek Alternaria alternata és Curvularia inaequalis konídiumok csírázására gyakorolt hatását, valamint Alternaria alternata, Curvularia inaequalis, Fusarium oxysporum, Macrophomina phaseolina, Trichoderma sp és Sclerotinia sclerotiorum micélium növekedésére gyakorolt hatását vizsgáltuk. Vizsgálatokat végeztünk az UV-C sugárzás Fusarium oxysporum, továbbá a statikus mágneses terek Alternaria alternata, Curvularia inaequalis és Fusarium oxysporum tenyészetek sporulációjára gyakorolt hatásával kapcsolatban. Részletesen vizsgáltuk a látható fény és az UV sugárzás Sclerotinia sclerotiorum szklerócium képzésére, valamint Macrophomina phaseolina mikroszklerócium képzésére gyakorolt hatását. A teszt gomba fajokat N O QE ] JD]GiNUyO SDSULND NXNRULFD QDSUDIRUJy L]ROiOWXN $ kísérletek során a tenyészeteket BDA és CZAPEK agaron tartottuk fenn. A besugárzásokat vörös, sárga, zöld, kék, közeli UV és UV IpQQ\HO YpJH]W N $] 89 IpQQ\HO W UWpQ EHVXJiU]iVKR] :-os Hg J ] W OWpV OiPSiW D N ]HOL 89 VXJiU]iVKR] ~Q IHNHWH IpQ\ OiPSiW használtunk, amely lényegében csak a nm hullámhossz WDUWRPiQ\EDQ VXJiUR] $ ViUJD IpQQ\HO W UWpQ PHJYLOiJtWiVKR] Na lámpát, a többi hullámhossz tartományban 40 W-os izzólámpákat KDV]QiOWXQN $ PHJYLOiJtWiV HU VVpJpW 38 WtSXV~ IRWRPpWHUUHO D fényintenzitást pedig LI-COR 185B típusú radiométerrel megmértük. A N O QE ] Gy]LVRNEHiOOtWiViUDDEHVXJiU]iVLG WDUWDPiW változtattuk.

5 5 A mágneses tér hatásainak vizsgálatához egy 0,5 m hosszú, 10 cm EHOV iwppu M YDODPLQW HJ\ FP iwppu M WHNHUFVHW V]ROHQRLGRW NpV]tWHWW QN $] HO EELEHQ YDJ\ FP iwppu M PETRI csészék, az XWyEELEDQ SHGLJ FP iwppu M VSHFLiOLVDQ erre a célra készült PETRI FVpV]pN KHO\H]KHW N HO 0LQGNpW WHNHUFV PP iwppu M ]RPiQFR]RWW rézhuzalból készült, menetsoronként 300 menettel, a menetsorok száma hat, vagyis az összes menetszám Mindkét tekercs maximálisan 4 A HU VVpJ iudppdo WHUKHOKHW DPL P7 LQGXNFLyW MHOHQW P7 I O WW D]RQEDQ D WHNHUFVHNHW K WHQL NHOO +D V] NVpJHV YROW DNNRU HUUH D FpOUD ventillátort használtunk. A mágneses indukció változtatása az iudphu VVpJYiOWR]WDWiViYDOW UWpQW

6 6 Eredmények Munkánk során az abiotinxv N UQ\H]HWL WpQ\H] N N ] O D IpQ\ (látható és UV) és a korábban csak ritkán alkalmazott statikus és kisfrekvenciájú mágneses terek növénypatogén mikroszkópikus gombák konídium csírázására, micélium növekedésére valamint sporulációjára gyakorolt hatását vizsgáltuk in vitro kísérletekben. A vizsgálatok célja olyan összefüggések és adatok feltárása, melyek önmagukban, vagy további célirányos kutatómunka alapjaiként felhasználhatók a gomba EHWHJVpJHN HO UHMHO]pVpUH LOOHWYH Q YpQ\YpGHOPL WHFKQROyJLiN továbbfejlesztésére. Az UV-C sugárzás és a mágneses tér hatása konídium csírázásra Az említett gombafajok konídium csírázására az UV-C sugárzás OpQ\HJHVHQ N O QE ] PpUWpN JiWOy KDWiVW IHMWHWW NL $ Curvularia inaequalis 0, 864 J/cm 2 dózis hatására elvesztette csírázóképességét, míg ezen dózis 16-szorosánál az Alternaria alternata konídiumainak csírázóképessége még mindig 30 % körüli értéket tett ki. A két gombafaj NRQtGLXPDL PiJQHVHV WpUEHQ W UWpQ FVtUi]iVNRU PLQWHJ\ HOOHQWpWHVHQ viselkednek. Vizsgálatainkat a 0,1-3,5 mt mágneses indukció tartományban végeztük. A Curvularia inaequalis konídiumok csírázását az 50 Hz-es sinusos mágneses tér stimulálja, míg a statikus mágneses tér gátolja. Az Alternaria alternata csírázását pedig inkább az 50 Hz-es sinusos mágneses tér gátolja, a statikus tér pedig stimulálja. A stimuláció mértéke mindkét gombafajnál mintegy %, a gátlás mértéke pedig % közti érték.

7 7 Az UV-C sugárzás és a mágneses tér hatása micélium növekedésre Az UV-C sugárzás micélium növekedésre kifejtett hatásáról 2 PHJiOODStWKDWy KRJ\ SHUF LG WDUWDP~ P:FP intenzitású (1,62 J/cm 2 dózisú) UV-C sugárzás mind a hat vizsgált gombafaj micélium növekedését mintegy 48 órára gátolja. Ez a gátlás további 48 óráig fenntartható, gombafajonként változó, de a kezdetinél lényegesen DODFVRQ\DEE ~J\ LV PRQGKDWQiQN HPOpNH]WHW Gy]LVRNNDO $] 89-C sugárzás micélium növekedésre kifejtett gátló hatása kismértékben FV NNHQWKHW ViUJD IpQQ\HO W UWpQ PHJYLOiJtWiVVDO $] 89-C sugárzás növekedést gátló hatása valyv]tq OHJ D]]DO KR]KDWy VV]HI JJpVEH KRJ\ D JRPED KLID FV~FVL VHMWMH QHP UHQGHONH]LN NHWW V VHMWIDOODO PtJ D KLID W EEL UpV]pQ D N OV VHMWIDO UpWHJ NpSHV PHJYpGHQL D KLIiW D] 89-C sugárzástól. Statikus mágneses tér micélium növekedésre kifejtett hatásával kapcsolatban megállapítottuk, hogy mind a hat vizsgált gomba micéliumának növekedési sebessége átlagosan mintegy 10 %-al csökkent a kontroll növekedési sebességéhez képest a 0,1-1 mt mágneses indukció tartományban. A micélium növekedési sebességének cs NNHQpVH YDOyV]tQ OHJ D]]DO KR]KDWy VV]HI JJpVEH KRJ\ D KLID abszorbciós és apikális zónája közt folyó H + és K + áramokat a mágneses tér befolyásolja. A statikus mágneses tér hatása a sporulációra A 0,5 és 1 mt indukciójú statikus mágneses tér az Alternaria alternata és Curvularia inaequalis NRQtGLXP NpS] GpVpUHHU V VWLPXOiOy KDWiVW IHMW NL (QQpO D NpW JRPEDIDMQiO D NpS] G WW NRQtGLXPRN V]iPD mintegy %-al növekedett a kontrollhoz képest. Ugyanebben az

8 8 indukció tartományban a Fusarium oxysporum kontglxp NpS] GpVpUH D VWDWLNXV PiJQHVHV WpU HU V JiWOy KDWiVW IHMW NL D NpS] G WW NRQtGLXPRN száma mintegy %-al csökkent a kontrollhoz képest. Az UV-&VXJiU]iVpVDOiWKDWyIpQ\KDWiVDDV]NOHUyFLXPNpS] GpVUH A látható fény és az UV-C sugárzás hatásaival kapcsolatban NLHPHOKHW KRJ\ Sclerotinia sclerotiorum WHQ\pV]HWHQ NpS] G WW szkleróciumok száma és átlagos tömege ellentétes tendenciát mutat a megvilágító fény hullámhosszának függvényében. Azokban a hullámhossz tartományokban, ahol kevés szkleróciup NpS] G WW viszonylag nagy az átlagtömegük, azokban a hullámhossz WDUWRPiQ\RNEDQ SHGLJ DPHO\HNEHQ VRN V]NOHUyFLXP NpS] G WW NLFVL D] iwodjw PHJ$] VV]HVNpS] G WWV]NOHUyFLXPW PHJHNpNIpQQ\HOW UWpQ megvilágítás hatására lényegesen kisebb, mint bármely más esetben, beleértve a kontrollt is. A kis szklerócium össztömeg úgy alakult ki, hogy NHYpV GH QDJ\ W PHJ V]NOHUyFLXP NpS] G WW 8J\DQFVDN D] 89-C VXJiU]iV YDODPLQW NpN IpQQ\HO W UWpQ PHJYLOiJtWiV OpQ\HJHVHQ befolyásolja a Macrophomina phaseolina mikroszkleróciumainak V]iPiW D PLNURV]NOHUyFLXPRN iwppu MpW WRYiEEi EHIRO\iVROMD H]HN méret szerinti eloszlását is. Javaslatok Megemlítjük, hogy az UV-C sugárzás konídium csírázásra és micélium növekedésre in vitro kísérletek során kifejtett hatása mejihoho WHFKQROyJLiN NLGROJR]iVD XWiQ IHOKDV]QiOKDWy YHW PDJYDN csírátlanítására az elterjedten használt vegyszeres csávázás helyett, NRQtGLXPRNNDOIHUW ] WWJ\ P OFV NYDJ\HJ\pEWHUPpQ\HNWiUROiVHO WWL csírátlanítására, s ezzel a tárolási veszteségek csökkentésére.

9 9 $] y]rqsdm]v KHO\HQNpQWL HOYpNRQ\RGiViYDO PHJQ D] 89 sugárzás intenzitása, és egyúttal megváltozik a sugárzás spektrális összetétele is. Az intenzitás növekedését és sugárzás spektrális eloszlásának változását figyelembe kell vennünk a növénypatogén mikroszkópikus gombák vonatkozásában is. Különösen a konídiumos gombáknak azt, a szakirodalomban viszonylag széles körben tárgyalt tulajdonságát, hogy sporulációjukat a közeli UV sugárzás hatékonyan befolyásolja. Az UV sugárzás intenzitásának a megváltozása maga után vonhatja más hullámhossz tartományok - pl. az ugyancsak szokatlan hatásokat kiváltó kék fény - hatásának relatív megváltozását is. A Föld IHOV]tQpQ PpUKHW pv D OpJN U IHOV KDWiUiQ D QDSVXJiU]iV HOPpOHWLOHJ ismert spektrális eloszlásából megbecsültük az egyes hullámhossz WDUWRPiQ\EDQ HJ\ GHU OW QDS DODWW punh] iwodjrv HQHUJLDPHQQ\LVpJHW Gy]LVW%HFVOpVHLQNDODSMiQHEEHQDNpWWDUWRPiQ\EDQHJ\ WWHVHQpUNH] energiamennyiség majdnem 40 %-D D WHOMHV VSHNWUXPEDQ punh] HQHUJLD mennyiségnhn (]HQ LVPHUHWHN DODSMiQ FpOV]HU OHQQH V]LV]WHPDWLNXV megfigyeléseket végezni az UV sugárzás és a kék fény intenzitása és HJ\HV JRPEDNyURNR]yN LG V]DNRV HOV]DSRURGiVD N ]WL VV]HI JJpV felállítására. (2) Az eredmények alapján szükség lehet az UV sugárzás és D NpN IpQ\ LQWHQ]LWiViQDN PLQW ~MDEE DELRWLNXV WpQ\H] QHN D] HO UHMHO]pVHNNLDODNtWiViEDYDOyEHYRQiViUD

10 10 Új tudományos eredmények 1. Az UV-C sugárzás Alternaria alternata konídium csírázásra vonatkozó inaktivációs hatáskeresztmetszete 0,126 cm 2 /J, a félletális dózis pedig 5,5 J/cm 2, a Curvularia inaequalis konídium csírázására vonatkozó inaktivációs hatáskeresztmetszet 16,28 cm 2 /J, a félletális dózis pedig 0,034 J/cm 2. A szakirodalomban erre vonatkozó adatot nem találtunk. 2. a) A statikus mágneses tér az 1-1,5 mt indukció tartományban gátolja az Alternaria alternata konídiumok csírázását. A kontrollhoz viszonyított csírázási arány mintegy 80 %. A 0,1-0,5 és a 2-3,5 mt tartományban a mágneses tér stimuláló hatást fejt ki. A kontrollhoz viszonyított csírázási arány % közti érték. A statikus mágneses tér a 0,5-1,5 mt indukció tartományban stimulálja a Curvularia inaequalis konídiumok csírázását. A kontrollhoz viszonyított csírázási arány % közti érték. A 2-3,5 mt tartományban, továbbá 0,1 mt indukciónál a mágneses tér gátló hatást fejt ki. A kontrollhoz viszonyított csírázási arány % közti érték. b) Az 50 Hz-es szinuszos mágneses tér a 0,1-3,5 mt tartományban gátolja az Alternaria alternata konídiumok csírázását. A kontrollhoz viszonyított csírázási arány % közti érték. Az 50 Hz-es szinuszos mágneses tér a 0,1-3,5 mt tartományban stimulálja Curvularia inaequalis konídiumok csírázását. A kontrollhoz viszonyított csírázási arány % közti érték.

11 11 3. a) Az UV-C sugárzás mind a hat, kísérletbe bevont gombafaj micélium növekedését átlagosan 48 órára gátolja 1,62 J/cm 2 dózisú besugárzás alkalmazása során. A gátlás további 48 órára fenntartható Sclerotinia sclerotiorum fajnál 0,216 J/cm 2, Alternaria alternata és Curvularia inaequalis fajoknál 0,432 J/cm 2, továbbá Fusarium oxysporum, Trichoderma sp. és Macrophomina phaseolina fajoknál 0,81 J/cm 2 dózisokkal. Az UV-&VXJiU]iVPLFpOLXPQ YHNHGpVWJiWOyKDWiVDFV NNHQWKHW D] 89 VXJiU]iVW yuiydo N YHW ViUJD IpQQ\HO W UWpQ megvilágítással. b) A statikus mágneses tér mind a hat, kísérletbe vont gombafajnál mintegy %-al csökkenti a micélium növekedés sebességét. 4. UV-C sugárzással kezelt Fusarium oxysporum tenyészetben sem mikro-vhppdnurnrqtglxpnps] GpVQHPYROWPHJILJ\HOKHW Alternaria alternata és Curvularia inaequalis tenyészeteket 0,5 és 1 mt indukciójú statikus mágnes térben tartva %-al Q YHNHGHWWDNpS] G WWNRQtGLXPRNV]iPD Fusarium oxysporum WHQ\pV]HWEHQ D NpS] G WW PLNURNRQtGLXPRN száma %-al csökken a kontrollhoz képest. 5. Vörös, kék és UV-C sugárzással kezelt Sclerotinia sclerotiorum WHQ\pV]HWHNEHQ D NpS] G WW V]NOHUyFLXPRN iwodjrv V]iPD szignifikánsan kevesebb, mint a kontrollban, vagy a sárga és zöld fénnyel megvilágított tenyészetekben. Vörös fénnyel besugárzott Sclerotinia sclerotiorum tenyészetekben DNpS] G WWV]NOHUyFLXPRNiWODJRVW PHJHV]LJQLILNiQVDQQDJ\REE PLQWDNRQWUROOEDQNpS] G WWV]NOHUyFLXPRNW PHJH

12 12 Kék fénnyel besugárzott Sclerotinia sclerotiorum tenyészetekben NpS] G WW VV]HVszklerócium tömeg szignifikánsan kisebb, mint a kontrollban. 12/12 és 24/0 fényrendszerben tartott Sclerotinia sclerotiorum tenyészetek átlagos szklerócium száma szignifikánsan nagyobb, átlagos szklerócium tömege pedig szignifikánsan kisebb, mint a sötétben (0/24) tartott tenyészetek átlagos szklerócium száma, LOOHW OHJiWODJRVV]NOHUyFLXPW PHJH 6. Vörös fénnyel megvilágított Macrophomina phaseolina tenyészetben NpS] G WW PLNURV]NOHUyFLXPRN V]iPD V]LJQLILNiQVDQ NHYHVHEE D zöld, kék és UV-C fénnyel besugárzottakban pedig szignifikánsan több, mint a kontrollban. Macrophomina phaseolina tenyészetben NpS] G WWPLNURV]NOHUyFLXPRNiWPpU LD:HLEXOOHORV]OiVWN YHWLN A kék fénnyel és UV-C-vel besugárzott tenyészetek mikroszklerócium eloszlása megváltozott. 7. Sclerotinia sclerotiorum KiURP HJ\PiVW N YHW JHQHUiFLyMiW és 3,24 J/cm 2 UV-C dózissal besugározva megállapítható, hogy a VXJiU]iVQDNVHPDNpS] G WWV]NOHUyFLXPRNiWODJRVV]iPiEDQVHP pedig átlagos tömegében "generációs hatása" nem volt.

13 13 Az értekezpvwppdn UpE OtUWWXGRPiQ\RVN ]OHPpQ\HN SXEOLNiFLyNHO DGiVRN,GHJHQQ\HOY OHNWRUiOWV]DNIRO\yLUDWEDQPHJMHOHQW 1. Nagy, P., Fischl, G. (2002): Effect of UV and visible light irradiation on mycelial growth and sclerotium formation of Sclerotinia sclerotiorum. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 37 (1-3): Nagy, P., Fischl, G. (2002): The effect of UV and visible light irradiation on the development of microsclerotium of the fungus Macrophomina phaseolina. Cereal Research, 30 (3-4): DJ\DUQ\HOY OHNWRUiOWV]DNIRO\yLUDWEDQPHJMHOHQW 3. Kovács, J., Fischl. G., Nagy, P. (1999): A cukorformák és cukorkoncentráció hatása az Alternaria alternata (FR) KEISSLER gombafajra in vitro körülmények között. Növényvédelem, 35 (2): Nagy, P., Fischl, G. (2003): UV-C sugárzás hatása Alternaria alternata és Curvularia inaequalis konídiumainak csírázására. Növényvédelem, (in press). 5. Nagy, P. (2003): Statikus és 50 Hz frekvenciájú mágneses tér hatása néhány növénypatogén gombára. Növényvédelem, (in press).

14 14 Idegen nyeoy NRQIHUHQFLD VV]HIRJODOyEDQPHJMHOHQW 6. Nagy, P., Fischl, G., Kovács, J. (2000): The effect of light illumination on growth and sporulation of some microscopic fungi. XXX. ESNA Annual Meeting, Keszthely, Hungary, Abstract, p DJ\DUQ\HOY NRQIHrencia összefoglalóban megjelent: 7. Kovács, J., Fischl, G., Nagy, P. (1998): Újabb adatok a Pritamin tipusú paprika magházpenészét és rothadását okozó Alternaria alternata gombafaj ökológiai jellemzéséhez. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, Összefoglaló, p Fischl, G., Kovács, J., Nagy, P., Surmann, Á. (2000): In vitro vizsgálatok a paprika magházpenészét okozó Alternaria alternata gombafajjal (In vitro examination with fungus Alternaria alternata which causes fruit root of pepper). Lippay János Vas Károly Tudományos Ülésszak, Budapest, Összefoglaló, p Nagy, P., Fischl, G. (2001): Megvilágítás hatása a Sclerotinia sclerotiorum gomba micélium növekedésére és szklerócium képzésre. A Magyar Biofizikai Társaság XX. Kongresszusa, Budapest, Összefoglaló, p Nagy, P. (2003): Statikus és 50 Hz frekvenciájú mágneses terek hatása néhány növénypatogén gombára. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, Összefoglaló, p. 109.

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 2 3 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

Növénykórtan. Növényt megbetegítő gombák V. Konídiumos vagy mitospórás gombák Deuteromycetes (Mitosporic fungi) Növénykórtan 5 - Mikológia 5 1

Növénykórtan. Növényt megbetegítő gombák V. Konídiumos vagy mitospórás gombák Deuteromycetes (Mitosporic fungi) Növénykórtan 5 - Mikológia 5 1 Növénykórtan Növényt megbetegítő gombák V. Konídiumos vagy mitospórás gombák Deuteromycetes (Mitosporic fungi) Növénykórtan 5 - Mikológia 5 1 Konídiumos gombák (Deuteromycota) Ivaros szaporító képleteket

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ PILLÉREZETT RÉTEGS=,/,.È72.(/ È//Ë7ÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ Veszprémi Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék 2004 1 BEVEZETÉS Az agyagásványok, név szerint is

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

FONTOSABB TERMESZTETT FŰFAJOK ÉS FAJTÁK GOMBABETEGSÉGEI ÉS SZEREPÜK A FŰMAGTERMESZTÉSBEN

FONTOSABB TERMESZTETT FŰFAJOK ÉS FAJTÁK GOMBABETEGSÉGEI ÉS SZEREPÜK A FŰMAGTERMESZTÉSBEN PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FONTOSABB TERMESZTETT FŰFAJOK ÉS FAJTÁK GOMBABETEGSÉGEI

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet +HUEROyJLDLpV1 YpQ\YpG

Részletesebben

SUMMARY OF PHD THESES

SUMMARY OF PHD THESES SUMMARY OF PHD THESES UNIVERSITY OF VESZPRÉM GEORGIKON FACULTY OF AGRICULTURE Institute of Plant Protection Head of PhD Program: Supervisor: DR. GYULA SÁRINGER MHA DR. habil. GÉZA FISCHL CSc EFFECTS OF

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Petróczki Ferenc Keszthely 2004 *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszhely Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English)

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) Publikációs lista - References Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) 1. Szabó, Á., Molnár A., Győrfi J. and Pénzes B. 2009: New Data on the Mite Fauna of Hungary (Acari:

Részletesebben

E-mail: mikromikomed@t-email.hu

E-mail: mikromikomed@t-email.hu A mérés célja: Végtermékként gyártott lábbeli-fertıtlenítı eszközök verifikáló dózisának igazolása (validálása), hatékonysági vizsgálat alapján. A minták elıélete Tudományosan igazolt tény, hogy az UV

Részletesebben

A MACROPHOMINA PHASEOLINA KÁROSÍTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZİK VIZSGÁLATA ELTÉRİ GAZDA-PARAZITA KAPCSOLATOKBAN

A MACROPHOMINA PHASEOLINA KÁROSÍTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZİK VIZSGÁLATA ELTÉRİ GAZDA-PARAZITA KAPCSOLATOKBAN PANNON EGYETEM, GEORGIKON KAR KESZTHELY NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A MACROPHOMINA PHASEOLINA KÁROSÍTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZİK VIZSGÁLATA

Részletesebben

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása Abrankó László Műszeres analitika Molekulaspektroszkópia Minőségi elemzés Kvalitatív Cél: Meghatározni, hogy egy adott mintában jelen vannak-e bizonyos ismert komponensek. Vagy ismeretlen komponensek azonosítása

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN KESZTHELY 2003 1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Abszorpciós spektroszkópia

Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék Abszorpciós spektroszkópia (Nyitrai Miklós; 2011 február 1.) Dolgozat: május 3. 18:00-20:00. Egész éves anyag. Korábbi dolgozatok nem számítanak bele. Felmentés 80% felett. A fény; Elektromágneses

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp &VHSHJWHW QW ]pv4xhhq*lofvyho Bevezetés $FVHSHJWHW QW ]pvdondopd]ivdd]xwyeellgv]dnedqv]pohvn U&HQWHUMHG (] HJ\UpV]W D PHWHRUROyJLD WpQ\H]NQHN WXGKDWy EH D FVDSDGpN PHQQ\LVpJH D WHQ\pV]LGV]DNEDQ NHYpV D]

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Kukorica kultúrában alkalmazott herbicidek hatása a talaj mikrobiológiai aktivitására.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Kukorica kultúrában alkalmazott herbicidek hatása a talaj mikrobiológiai aktivitására. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Kukorica kultúrában alkalmazott herbicidek hatása a talaj mikrobiológiai aktivitására Sándor Zsolt Témavezetı: Dr. Kátai János DEBRECENI EGYETEM Hankóczy Jenı Növénytermesztési-,

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH . 3UROyJXV 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH semmit sem hallott. És ez idegesítette a legjobban. (] D V U FVHQG

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak

Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak N OWpVLLG V]DNában Doktori értekezés Készítette: Michl Gábor Környezettudományi Doktori Iskola Veszprémi Egyetem Limnológia Tanszék 2005 2 ' QWpVLKHO\]HWHNpVPHFKDQL]PXVRNDPDGDUDNN

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA Doktori (PhD) értekezés készült a Veszprémi Egyetem FK 2 doktori iskola keretében Készítette: Földváry Csilla Magdolna 7pPDYH]HW

Részletesebben

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK PD7 UTASÍTÁSOK...26 25. oldal TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS...27 $9(=e5/3$1(/...... 27 A NYOMÓGOMBOK, A MENÜ, AZ UP (FELFELÉ) ÉS A DOWN (LEFELÉ) FUNKCIÓI...28 SZABVÁNYOS PROGRAMOZÁS (ALAPÉRTELMEZÉS)...28

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója 3 10 5 N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához?

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója 3 10 5 N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához? Fényemisszió 2.45. Az elektromágneses spektrum látható tartománya a 400 és 800 nm- es hullámhosszak között található. Mely energiatartomány (ev- ban) felel meg ennek a hullámhossztartománynak? 2.56. A

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény;   Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék PÉCS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY KAR A fény; Abszorpciós spektroszkópia Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal; (Nyitrai Miklós; 2016 március 1.) Az abszorpció mérése;

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

SELTI SL/C16 A SELTI SL/C16 telefonalközpont használati útmutatója (J\YiURVLYRQDOKDWEHOVWHOHIRQ

SELTI SL/C16 A SELTI SL/C16 telefonalközpont használati útmutatója (J\YiURVLYRQDOKDWEHOVWHOHIRQ SELTI SL/C16-1. oldal, összesen 5 - SELTI SL/C16 A SELTI SL/C16 telefonalközpont használati útmutatója (J\YiURVLYRQDOKDWEHOVWHOHIRQ È/7$/È126%(9(=(7 $& WHOHIRQ DON ]SRQW OHKHWYp WHV]L KRJ\ HJ\ YiURVL vonalat

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7.

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7. 0pUpVL~WPXWDWy 3RO\VRPQRJUDSKLiVMHOHNIHOGROJR]iVD $OYiVLDSQRHV]LQGUyPiVMHOHNNLpUWpNHOpVH0DWODEN UQ\H]HWEHQ A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000.

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

1. Globális dohányzási tendenciák

1. Globális dohányzási tendenciák 1. Globális dohányzási tendenciák Bár az emberiség már több évszázada dohányzik, a cigaretta tömeggyártás formájában csupán a XIX. században jelent meg. Azóta a cigarettázás hatalmas méretekben ter- MHGWHOD]HJpV]YLOiJRQ0DPiUPLQGHQKiURPIHOQWWN

Részletesebben

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ 5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ %HYH]HWpV 1DJ\NDQL]VDD]RUV]iJGpOQ\XJDWLV]pOpQDKRUYiWpVV]ORYpQKDWiUN ]HOpEHQHOKHO\H]NHG H]UHV OpOHNV]iP~ YiURV DKRO QDJ\ V]iPEDQ poqhn URPiN G QW HQ EHiVRN $ magyarországi

Részletesebben

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény Orvosi iofizika I. Fénysugárzásanyaggalvalókölcsönhatásai. Fényszóródás, fényabszorpció. Az abszorpciós spektrometria alapelvei. (Segítséga 12. tételmegértéséhezésmegtanulásához, továbbá a Fényabszorpció

Részletesebben

A MIKROSZKOPIKUS GOMBÁK, MINT A MÁSODLAGOS

A MIKROSZKOPIKUS GOMBÁK, MINT A MÁSODLAGOS A MIKROSZKOPIKUS GOMBÁK, MINT A MÁSODLAGOS SZERVES AEROSZOL ELŐVEGYÜLETEINEK LEHETSÉGES FORRÁSAI Doktori (PhD) értekezés tézisei Készítette: Hajba-Horváth Eszter okleveles környezetkutató Témavezetők:

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készült a Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskolája keretében Készítette: Dr. Vincze László 7pPDYH]HW 'U%LWWQHU3pWHU Pénzügytan tanszék

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA Készítette: FÖLDVÁRY CSILLA MAGDOLNA 7pPDYH]HW DR. TAKÁCS ERZSÉBET PROF. DR. HORVÁTH ATTILA MTA

Részletesebben