2 A GÉP FELÉPÍTÉSE ÁLTALÁNOS MECHANIKAI RÉSZEK H(*(6=7 75$16=)250È ELEKTROMOS VEZÉRLÉS A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA..."

Átírás

1 $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD

2 Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$ A GÉP FELÉPÍTÉSE =$.,/(Ë5È ÁLTALÁNOS MECHANIKAI RÉSZEK H(*(6=7 75$16=)250È ELEKTROMOS VEZÉRLÉS A GÉP FELÁLLÍTÁSA CSATLAKOZTATÁS A HÁLÓZATRA (=(/ (/(0(.,60(5TETÉSE ÜZEMBEHELYEZÉS BEÁLLÍTÁS HEGESZTÉSI ÚT BEÁLLÍTÁSA H(*(6=7(1' Ã5e6=(.Ã%()2*È6$ HEGESZTÉSI PARAMÉTEREK BEÁLLÍTÁSA HEGESZTÉS LÁGYÍTÁS FONTOS TUDNIVALÓK HEGESZTÉSI MÓDOK LÁGYÍTÁS HEGESZTÉSI ÚT TELJESÍTMÉNY KARBANTARTÁS MECHANIKAI KARBANTARTÁS SZEKUNDERÁRAMKÖR E/( Ã9(=e5/e6Ãe6Ã$Ã+(*(6=7 75$16=)250È TISZTÁNTARTÁS BEÉPÍTETT ANYAGOK LISTÁJA BSG 32/40 BEÁLLÍTÁSI ÉRTÉKEI ELEKTROMOS RENDSZER

3 1 0 V]DNLDGDWRN Primer hálózati feszültség 380V (normál kivitel) Frekvencia 50Hz Névleges teljesítmény 3.2 kva 50% ED Csatlakoztatási teljesítmény 9,5 kva Rövidzárlati teljesítmény 40 kva Szekunder névleges áram 1000 A 50% ED Legnagyobb szekunder rövidzárlati áram A Szekunder üresjárati feszültség 0,98-3,6 V Hegesztési áram fokozatok 6 fokozat (2,1-3,6 V) Lágyítási áram fokozatok 6 fokozat (0,98-1,73 V) = PtW HU 0,5-16 Kp Pogácsák távolsága 1-20 mm * +HJHV]WKHW V]DODJV]pOHVVpJHN mm * Névleges hegesztési keresztmetszet 35 mm 2 Méretek szélesség 550 mm mélység 420 mm magasság 270 mm Súly kb. 75 kg $ PHJDGRWW puwpnhn N ]HOtW puwpnhn. O QOHJHV DFpORNQiO D KHJHV]WKHW VpJW O I JJ HQ változhatnak. 2

4 2 A gép felépítése 1. ábra:.h]ho HOHPHNpVDONDWUpV]HN, 3

5 2. ábra:.h]ho HOHPHNpVDONDWUpV]HN,, 1. Fix bak 2. Mozgatható bak 3. Egyenáramú elektromágnes 4. Szalagtartók 5. +HJHV]W SRJiFViN 6. 7iPDV]WyJ UJ 7..H]HO ODS 8. ) NDSFVROy 9. Kontrollámpa 10. +HJHV]W iudpndsfvroy 11. Lágyítóáram kapcsoló 12. ejhw HU 13. = PtW HU 14. Hegesztés 15. Lágyítás 16. Automatikus lágyítás be/ki 17. 9H]pUO IHV] OWVpJEL]WRVtWpND 18. ([FHQWHUHVU J]tW NDU 19. Állító csavar 20. Vágó berendezés J]tW FVDYDU 22. Állítócsavar 23. Ellenanya 24. 9pJiOOiVNDSFVROy WN ] MH J]tW ODS 26. Rugólap 27. Golyóscsapágy 28. Nyomórugó 4

6 3 0 V]DNLOHtUiV 3.1 Általános $ %6* WtSXV~ V]DODJ WRPSDKHJHV]W JpS V]DODJIRUPiM~ DQ\DJRN OHpJHW pv ] PtW WRPSDKHJHV]WpVpUHV]ROJiO$]DQ\DJOHKHWKHJHV]WKHW YDVpVQHPYDVDODS~IpPHNLOOHWYHD]RN WY ]HWHL $ KHJHV]WpVL P YHOHW D EHiOOtWRWW DGDWRN DODSMiQ DXWRPDWLNXVDQ W UWpQLN (J\ I JJHWOHQ OiJ\tWy HJ\VpJ V]ROJiO D KHJHV]WHWW UpV] K NH]HOpVpQHN HOYpJ]pVpUH $ PR]JDWKDWy V]iQ JRO\yVFVDSiJ\DNRQ PR]RJ $ FVDSiJ\DN HO IHV]tWKHW HN PLiOWDO D V]iQ N QQ\ IXWiVD EHiOOtWKDWy$]HOHNWURPRVYH]pUOpVpVDKHJHV]W WUDQV]IRUPiWRUIL[HQDJpSEHYDQQDNEHpStWYH 6]LQWpQDJpSUHYDQIHOV]HUHOYHHJ\YiJyEHUHQGH]pVDPHO\DKHJHV]WHQG V]DODJRNGHUpNV] J OHYiJiViKR] V] NVpJHV $ V]iQW HOHNWURPiJQHV PR]JDWMD $ KHJHV]WHQG V]DODJRN U J]tWpVH H[FHQWHUHV NDURNNDO W UWpQLN $ EHUHQGH]pV PR]JDWKDWy KD D KR]]iYH]HW NiEHO psvpjpuh ügyelünk. 3.2 Mechanikai részek $ KHJHV]WHQG UpV]HN EHIRJiViUD D] MHO IL[EDNpVDMHO PR]JDWKDWyEDNV]ROJiO$ PR]JDWKDWy EDN V]iPNpQW P N GLN $ PR]JDWKDWy V]iQ N ]YHWOHQ O D MHO HJ\HQiUDP~ mágneshez van csatlakoztatva, amely a leégetéshez és a zömítéshez szükséges mozgást EL]WRVtWMD$V]iQYLVV]DK~]iViUUXJyHU YpJ]L$]MHO IL[EDNDJpSWHVWpW OHOYDQV]LJHWHOYH +D YDODPLW IHOV]HUHO QN D JpSUH HUUH QDJ\RQ J\HOM QN $ MHO V]DODJWDUWyNUD YDQQDN IHOV]HUHOYH D] MHO iudpkr]]iyh]hwpvuh V]ROJiOy KHJHV]W SRJiFViN (]HN D SRJiFViN PR]JDWKDWy IpPV]DODJRNNDO D KHJHV]W WUDQV]IRUPiWRU V]HNXQGHU WHNHUFVpKH] YDQQDN HOHNWURPRVDQKR]]iNDSFVROYD$V]iQPR]JDWiVDN ]EHQIHOOpS V~UOyGiVLHU FV NNHQWpVpUHD MHO WiPDV]WyJ UJ YDQ IHOV]HUHOYH H]iOWDO D V~UOyGiVL HU QHPEHIRO\iVROMDD] PtW pvd OHpJHW HU W 3.3 +HJHV]W WUDQV]IRUPiWRU A transzformátornak 6 fokozata van a hegesztéshez és a lágyításhoz. A transzformátor rövid LG UH QDJ\ WHOMHVtWPpQ\W WXG OHDGQL 0LYHO D V]DODJRN WRPSDKHJHV]WpVpQpO D KHJHV]WpVL IRO\DPDWQDNQDJ\RQU YLGLG DODWWNHOOOH]DMODQLDH]pUWLJHQQDJ\KHJHV]W iudpudydqv] NVpJ Ezt a követelményt a transzformátornak a rövidzárlati teljesítményre való méretezése biztosítja. 3. ábra: Szekunder rövidzárási áram hegesztésnél és lágyításnál 5

7 3.4 Elektromos vezérlés $] HOHNWURPRV YH]pUOpVKH] V]ROJiOy VV]HV DONDWUpV] pv NH]HO HOHP D 7D MHO YpJiOOiV NDSFVROyNLYpWHOpYHODMHO NH]HO ODSUDYDQV]HUHOYH$]6MHO NDSFVROyEHNDSFVROiVDXWiQD G1 lámpa világít. S3: Lágyítóáram beállítására szolgáló kapcsoló 6+HJHV]W iudpehiootwiviudv]rojioyndsfvroy 53RWHQFLRPpWHUD] PtW HU EHiOOtWiViKR] 53RWHQFLRPpWHUDOHpJHW HU EHiOOtWiViKR] Hegesztés $7DMHO Q\RPyJRPEPHJQ\RPiViYDOD7UWUDQV]IRUPiWRUD]5HOOHQiOOiVRQpVD&MHO PiJQHVNDSFVROypULQWNH] LQNHUHV]W OIHV] OWVpJHWNDSYDODPLQWIHV] OWVpJHWNDSD]0J MHO HOHNWURPiJQHVpVD]$MHO UHOp$UHOpD]5pV&HOHPHNPLDWWNpVOHOWHWYHK~]PHJ$ PR]JyV]iQ PR]JiVD PHJLQGXO $PLNRU D] $ UHOp PHJK~] ]iuygln D D MHO NRQWDNWXV H] EHNDSFVROMDD%MHO PiJQHVNDSFVROyWPHO\QHNEEEEEEEEpULQWNH] L]iUQDND EE Q\LW $ 7U KHJHV]W WUDQV]IRUPiWRU D & PiJQHVNDSFVROy FF FF pv D] 6 pulqwnh] LQ NHUHV]W O PHJNDSMD D SULPHU ROGDOUD D IHV] OWVpJHW pv H]iOWDO EL]WRVtWMD D KHJHV]W IHV] OWVpJHW D ] PtW ~W LOOHWYH D] pjhwpvl ~W PHJWpWHOpQHN LGHMpUH 0LXWiQ 7D YpJiOOiVNDSFVROyQ\LWD&PiJQHVNDSFVROyLVHOHQJHGDFF pulqwnh] Q\LWD FFpV D c11/c12 zár. Zárt S2 kapcsolóállásnál (automatikus lágyítási mód) a Tr1 transzformátor az S3 kapcsolón keresztül kap feszültséget (lágyító áram beállítás), a Tr2 transzformátor az R2 SRWHQFLRPpWHUHQ pv D FF pulqwnh] N Q NHUHV]W O NDSMD D ] PtW HUK ] V] NVpJHV feszültséget. Zárt S2 kapcsoló esetén a hegesztési hely (varrat) az S3 kapcsolón beállított érték V]HULQWLPyGRQIRJOHK OQL1\LWRWW6NDSFVROyHVHWpQ$XWRPDWLNXVOiJ\tWiVNLYDQNDSFVROYD D KHJHV]WpVL KHO\ QDJ\RQ J\RUVDQ OHK O D 7U WUDQV]IRUPiWRU QHP NDS IHV] OWVpJHW /ij\twivl P YHOHWQpOD7UKHJHV]W WUDQV]IRUPiWRU9IHV] OWVpJHWNDSIi]LVQXOOD Lágyítás Ta1 nyomógomb nincs megnyomva, Mg1 mágnes, A relé, B mágneskapcsoló és Tr1 trafó árammentesek, S2 nyitva van. A Ta2 nyomógomb megnyomásával a Tr1 transzformátor a EEpULQWNH] N QNHUHV]W OD]6NDSFVROyiOWDOEHiOOtWRWWIHV] OWVpJHWNDSMD$7DpV7D HJ\LGHM P N GWHWpVpE O HUHG NiURVRGiV PHJDNDGiO\R]iViUD D 7D Q\XJDOPL pulqwnh] MH elvégzi a reteszelést. 4 A gép felállítása $JpSFVDNV]iUD]QHPUREEDQiVYHV]pO\HVKHO\VpJEHQ ]HPHOWHWKHW $JpSIHOiOOtWiVYDJ\ egy stabil merev asztalra, vagy egy stabil állványra történhet, amely mozgatható. Ekkor a 3.1 pontban megadottakra ügyelni kell. A gép súlya kb. 75kg. Figyelem! h]hpehkho\h]pvho WWDJpSSHOV]iOOtWRWWV]LNUDYpG HUQ\ WV]HUHOM NIHO$YpG HUQ\ DJpS IHOV EXUNRODWiUDNHOOV]HUHOQLGE0[HVFVDYDUUDO$IHOV EXUNRODWRWDKiOy]DWEHN WpVpQpO le kell venni. 6

8 5 Csatlakoztatás a hálózatra $IHOV EXUNRODWHOWiYROtWiVDXWiQDKiOy]DWRWDI NDSFVROyMHO NDSFVDLUDNHOOEHN WQL Ii]LV $ NDSRFVUD EHN W WW Ii]LV FVDN D YH]pUOpV P N GWHWpVpUH V]ROJiO pv H]pUW D EL]WRVtWpN puwpnh NLVHEE $ pv $ $ PiVLN NpW Ii]LV $ $ QXOOD pv YpG YH]HW W D PHJIHOHO HQMHO OWKHO\UHNHOOEHN WQL$YpG YH]HWpNNHUHV]WPHWV]HWHOHJDOiEE DNNRUD OHJ\HQ PLQWDIi]LVYH]HW Np 6.H]HO HOHPHNLVPHUWHWpVH ) NDSFVROy A készülék be és kikapcsolására szolgál. +ioy]dwlhoohq U] OiPSD Jelzi, hogy a gép feszültség alatt van. +HJHV]W iudp IRNR]DWNDSFVROy +HJHV]W iudp EHiOOtWiVD IRNR]DWEDQ HV iooiv D legalacsonyabb 6-os állás a legmagasabb fokozat. Lágyítási áram fokozatkapcsoló (11): Lágyítási áram beállítása 6 fokozatban. ejhw HU EHiOOtWySRWHQFLRPpWHUDQQDND]HU QHNDEHiOOtWiViUDV]ROJiODPHO\DKHJHV]WpVL hely megolvasztása idején fellép. = PtW HU EHiOOtWy SRWHQFLRPpWHU DQQDN D] HU QHN D EHiOOtWiViUD V]ROJiO DPHO\ D KHJHV]W iudpnlndsfvroivdxwiqdppjnpsopnhq\phjroydgwdq\djrw VV]HSUpVHOLpVH]iOWDOD] DQ\DJ] PtW GLN +HJHV]WpVL IRO\DPDWRW YH]pUO JRPE D KHJHV]WpVL P YHOHW YpJUHKDMWiViUD V]ROJiO $ JRPERWPLQGDGGLJQ\RPYDNHOOWDUWDQLDPHGGLJDYDUUDWNLQHPK O /ij\twivl IRO\DPDWRW YH]pUO JRPE $ OiJ\tWiVL P YHOHW YpJUHKDMWiViUD V]ROJiO +D KRVV]DEEOiJ\tWiVLLG UHYDQV] NVpJDNNRUDJRPERWMREEUDHOIRUGtWYDUHWHV]HO GLNpVQ\RPYD marad. %LOOHQ NDSFVROy D] DXWRPDWLNXV OiJ\tWiV EH pv NLNDSFVROiViUD A kapcsoló be állásban a YDUUDWNpVOHOWHWYHODVVDQIRJOHK OQLDKHJHV]WpVXWiQDEHiOOtWRWWOiJ\tWyiUDPQDNPHJIHOHO HQ Ez a lágyító berendezés különösen légedzett acélok kezelésére ajánlatos, mivel hegesztés után a KLUWHOHQOHK O DQ\DJULGHJJpYiOLNpVUHSHGpVHNNHOHWH]KHWQHNUDMWD$OiJ\tWiVPHJDNDGiO\R]]D DULGHJJpYiOiVW$NDSFVROyNLiOOiViQiOKHJHV]WpVXWiQD]DQ\DJNpVOHOWHWpVQpON OK OOH 9H]pUO IHV] OWVpJEL]WRVtWpND$RVEL]WRVtWpNDYH]pUO iudpn UYpGHOPpUH ([FHQWHUHVU J]tW NDURNDKHJHV]WHQG DQ\DJRNU J]tWpVpUHV]ROJiO Bal és jobb szalagtartó (4): magassági irányban állíthatóak. A beállítást nagyon pontosan kell elvégezni, azért, hogy a szalagvégek pontosan egymással szemben legyenek, és hegesztéskor nehogy egymás fölé csússzanak. Hegesztési út:$] HJ\HQiUDP~ PiJQHVHQ OpY iootwyfvdyduudo D KHJHV]W SRJiFViN N ] WWL WiYROViJ YiOWR]WDWKDWy pv H]iOWDO D KHJHV]WpVL ~W EHiOOtWKDWy $ KHJHV]WpV XWiQ D KHJHV]W iudp kikapcsolása a hegesztési utat mutató skála 0 állásánál történik. A hegesztési út mm-ben OHROYDVKDWyDVNiOiUyODPHO\XWDWDKHJHV]WpVP YHOHWHO WWEHNHOOiOOtWDQL Vágó berendezés (20): $ V]DODJYpJHN GHUpNV] J OHYiJiViUD V]ROJiO $ KHJHV]WpV VLNHUHVVpJH QDJ\PpUWpNEHQI JJDNLIRJiVWDODQXOOHYiJRWWV]DODJYpJHNW O$V]DODJYpJHNQHNDV]DODJHJpV] szélességében egyenletesen kell érintkezniük. 7

9 7 Üzembehelyezés 7.1 Beállítás $ IHOIHNY EDNRNDW KHJHV]W SRJiFViN XJ\DQDEED D PDJDVViJED NHOO iootwql (KKH] D U J]tW FVDYDURNDW NHOO PHJHQJHGQL pv D EHiOOtWiV D iootwyfvdydurnndo HOYpJH]KHW /HIHOp W UWpQ iootwiv HVHWpQ D WiPFVDYDURNDW NLVVp YLVV]D NHOO FVDYDUQL pv D] H[FHQWHUHV U J]tW NDUUDODIHOIHNY EDNRWOHIHOHPHJNHOOQ\RPQL 7.2 Hegesztési út beállítása $]HJ\HQiUDP~PiJQHVMREEROGDOiQOpY HOOHQDQ\iWPHJOD]tWDQLpVDUHFp]HWWFVDYDUUDOD EHiOOtWiVW HOYpJH]QL $ KHJHV]WpVL XWDW PLQGLJ D OHKHW OHJU YLGHEEUH NHOO EHiOOtWDQL PP D OHJW EE HVHWEHQ HOHJHQG 7~O QDJ\ KHJHV]WpVL ~WQiO W~O QDJ\ GXGRU NHOHWNH]LN YDODPLQW nagyobb az esély arra, hogy a szalagvégek egymás fölé csúsznak HJHV]WHQG UpV]HNEHIRJiVD (O WWH D V]DODJYpJHNHW GHUpNV] JEHQ OH NHOO YiJQL )RJWHUSHV]WHWW I UpV]ODSRNQiO ~J\ NHOO vágni, hogy fogat ne vágjunk. Arra ügyelni kell, hogy a hegesztési vonal jó legyen, ha a PR]JyV]iQW HO UHWROMXN $ V]DODJYpJHNHW ~J\ IRJMXN EH pv U J]tWV N KRJ\ D OHYiJRWW pohn HJ\PiVKR]LOOHV]NHGMHQHN$V]DODJYpJHNQHNDKHJHV]W SRJiFViNN ] WWSRQWRVDQN ]pshqnhoo lenniük. 7.4 Hegesztési paraméterek beállítása (KKH] D KHJHV]W iudp D] pjhw HU pv D ] PtW HU JRPERNDW iootwvxn NE N ]psiooived $ ] PtW HU WPLQGLJHJ\NLFVLYHOQDJ\REEpUWpNUHNHOOiOOtWDQLPLQWD]pJHW HU WYDJ\OHJDOiEE XJ\DQDNNRUiUD $ OiJ\tWy iudprw iootwvxn UH pv D] DXWRPDWLNXV OiJ\tWiV ELOOHQ NDSFVROyMiW kapcsoljuk "KI" állásba. 7.5 Hegesztés $ V]LNUDYpG HUQ\ W KDMWVXN OH D JpSHW NDSFVROMXN EH D I NDSFVROyYDO $ NRQWUROOiPSD világít. A hegesztés nyomógombot nyomjuk meg, és tartsuk mindaddig benyomva, amíg a varrat NLQHPK O+HJHV]WpVDODWWQHQp]] QNDYDUUDWLUiQ\iEDUHS O V]LNUDYHV]pO\ 7.6 Lágyítás 6]LNUDYpG HUQ\ W IHOKDMWDQL([FHQWHUHV U J]tW NDURNDW Q\LWQL D KHJHV]W SRJiFViN N ] WWL távolságot megnövelni. A hegesztési varratot középre beállítani, és a szalagot ismét rögzíteni. 0HJQ\RPQLDOiJ\tWiVQ\RPyJRPERWH]iOWDOHONH]G GLNDOiJ\tWiV$OHJW EEHVHWEHQDYDUUDWRW 30 másodperc alatt sötétvörösre felizzítjuk. Ezután a gombot rövid ideig nyomogatva YpJUHKDMWMXN D ODVV~ OHK WpVW +RVV]DEE OiJ\tWiVL LG QpO D OiJ\tWy JRPERW MREEUD HOIRUJDWYD D] megnyomva marad. 8 Fontos tudnivalók 8.1 Hegesztési módok $JpSOHROYDV]WypV] PtW WRPSDKHJHV]WpVUHDONDOPDV 8

10 Leolvasztó tompahegesztés 0DJDV KHJHV]W iudp NLV OHpJHW HU QDJ\ ] PtW HU $] DQ\DJ D KHJHV]WpV VRUiQ HU V V]LNUDHV IRUPiMiEDQ D KHJHV]WpV KHO\pU O NLSDWWRJ.HVNHQ\ D IHOPHOHJHGpVL ]yqd pv NLFVL D GXGRU$KHJHV]WpVLLG WDUWDPQDJ\RQU YLG(]DKHJHV]WpVV]pQDFpORNQiODMiQODWRV = PtW WRPSDKHJHV]WpV $ODFVRQ\DEE KHJHV]W iudp QDJ\REE OHpJHW HU DPHO\ D]RQRV D ] PtW HU YHO YDJ\ NLFVLW nagyobb annál. Az anyag a hegesztés során dudorként kinyomódik a hegesztési helyen. Ekkor QDJ\REE GXGRU NHOHWNH]LN $ KHJHV]WpVL LG WDUWDP QDJ\REE(] D KHJHV]WpV V]HUV]iPDFpORNQiO ajánlatos. 8.2 Lágyítás A hegesztési helyen nagyobb lesz a szilárdság, ha a dudor leköszörülése után a hegesztési KHO\HW PpJ HJ\V]HU PHJOiJ\tWMXN (]iowdo D PpJ YLVV]DPDUDGW IHV] OWVpJHN LV HOW QQHN D] anyagból. 8.3 Hegesztési út A gép belsejében található egy végállás-kapcsoló, amely a mozgószán "0" helyzetében a KHJHV]W iudprw OHNDSFVROMD (EEHQ D KHO\]HWEHQ D KHJHV]W SRJiFViN N ] WWL WiYROViJ PpJ 4mm. 10mm-nél keskenyebb és 35 mm-nél szélesebb szalagok esetén ezt a távolságot YiOWR]WDWQLNHOO+RJ\H]PHJROGKDWyOHJ\HQHKKH]DYpJiOOiVNDSFVROyWP N GWHW WN ] QHN iootwkdwyqdnnhooohqqlh$] WN ] iootwivddjpsihghopqhnhowiyrotwivdxwiqohkhwvpjhv 4. ábra: A végálláskapcsoló beállítása 9

11 8.4 Teljesítmény $ JpSUH PHJDGRWW QpYOHJHV WHOMHVtWPpQ\ N9$ RV EHNDSFVROiVL LG WDUWDPUD YRQDWNR]LNPiVRGSHUFHVLG UHYRQDWNR]WDWYD1DJ\REEWHOMHVtWPpQ\HVHWpQDEHNDSFVROiVL LG WDUWDP NLVHEE OHKHW (]W D YLV]RQ\W PXWDWMD D] DOiEEL GLDJUDP /iwkdwy KRJ\ QDJ\REE WHOMHVtWPpQ\FVDNU YLGHEELG UHHQJHGKHW PHJ 5. ábra: Teljesítménydiagram 9 Karbantartás $ NDUEDQWDUWiVL PXQNiN D JpS PLQGHQNRUL ]HPEL]WRV P N GpVpKH] V] NVpJHVHN $ karbantartást csak szakember végezheti. Figyelem! $JpSIHGHOpQHNHOWiYROtWiVDHO WWDJpSHWPLQGLJOHNHOOYiODV]WDQLDKiOy]DWUyO 9.1 Mechanikai karbantartás Kenés: $ PR]JyV]iQ JRO\yVFVDSiJ\DNRQ PR]GXO HO (] D] HOPR]GXOiV HG]HWW YH]HW SiO\iQ W UWpQLN $ JRO\yVFVDSiJ\DN J\iULODJ HOHJHQG ]VtUUDO HO YDQQDN OiWYD 8WyODJRV NHQpV DNNRU V] NVpJHVKDD]VtUEHV]HQQ\H] GLNYDJ\HO UHJV]LN.HQ DQ\DJ golyóscsapágyzsír +K3 (TGL14819 szabvány szerint) Az egyenáramú mágnes PR]JyWHQJHO\HRODMMDOiWLWDWRWW]VXJRUIpPE ONpV] OWFVDSiJ\EDQIXW,WWQHPV] NVpJHVDNHQpV A mozgószán vezetékének beállítása: Ez akkor szükséges, ha szemmel látható kotyogás van a V]iQQiO(]pV]UHYHKHW PLQ VpJURPOiVWRNR]DKHJHV]WpVQpO%HiOOtWiVKR]DJpSIHGHOpWOHYHQQL $MREEROGDOLiUDPYH]HW VtQWDPR]JDWKDWyiUDPYH]HW UXJyYDOpVDNDSFVROyWDUWyWOHYHQQL Anyákat kicsit meglazítani, és az excenteres csapot csavarhúzóval elfordítani, mindaddig, amíg a 10

12 V]iQ IXWiVD NRW\RJiVPHQWHV QHP OHV] $Q\iNDW LVPpW PHJK~]QL $] iudpyh]hw UXJy LVPpWHOW YLVV]DV]HUHOpVHHO WWDWUDIyV]HNXQGHUWHNHUFVpKH]FVDWODNR]yiUDPYH]HW IHO OHWHNHWPHJNHOO WLV]WtWDQL$]iUDPYH]HW SRJiFViNPDJDVViJiWD6 és a 7.1 fejezet szerint beállítani. A végállás- NDSFVROy WN ] MpQHNEHiOOtWiViWD8.3 fejezet és a 4. ábra alapján kell elvégezni és letesztelni. 6. ábra: Mozgószán beállítása +HJHV]W SRJiFViN iudp KR]]iYH]HW VtQHN pv U J]tW ODSRN /HKHW OHJ H]HNHW WDUWVXN WLV]WiQ PLYHO H]HN YLV]LN iw D] iudprw D KHJHV]WHQG V]DODJRNUD. O Q VHQ J\HOM QN DUUD KRJ\ D KHJHV]WpVL KHO\ IHOp HV pohn NLIRJiVWDODQRN OHJ\HQHN $ NRSRWW HOKDV]QiOyGRWW pohn D befogási hossz megnövekedéséhez vezetnek, ezáltal nagyobb az esély, hogy a szalagvégek HJ\PiVI OpFV~VV]DQDN6] NVpJHVHWpQDKHJHV]W SRIiNIHO OHWpWXWyPXQNiOQLNHOO 9.2 Szekunderáramkör 0LQGHQ iudpyh]hw iwphqhwhw OHKHW OHJ IpPHVHQ WLV]WD ioodsrwedq NHOO WDUWDQL (]HN D] iwphqhwhndkhjhv]w SRJiFViN IHO OHWHLpV D]iUDPYH]HW UXJyN FVDWODNR]yIHO OHWHL(]HQNtY O D]iUDPYH]HW UXJyNU J]tW FVDYDUMDLWLG U OLG UHXWiQNHOOK~]QL 9.3 (OHNWURPRVYH]pUOpVpVDKHJHV]W WUDQV]IRUPiWRU Karbantartási munkát csak elektromos szakember végezhet. A karbantartásnak ki kell terjednie a mágneskapcsolók és a relé kontaktusainak tisztítására is. Át kell vizsgálni az elektromos kötések állapotát. 9pJiOOiVNDSFVROyEHiOOtWiVDDKHJHV]W iudpohndsfvroivikr] Ehhez lásd a 8.3 fejezetet és a 4. ábrát. ÏYyUHQGV]DEiO\RNLG V]DNRVYL]VJiODWD $W UYpQ\EHQHO tuwj\dnrulvijjdo(]hnhwdv]deio\rndwv]ljru~dqehnhoowduwdql 11

13 9.4 Tisztántartás A gép állandó üzembiztonsága nem utolsó sorban a gép tisztántartásától is függ. A OHIUHFFVHQ DQ\DJUpV]HNHW pv D VDODNRW UHYpW UHQGV]HUHVHQ WiYROtWVXN HO $ NH]HO WiEOiW pv D NH]HO HOHPHNHWQHWLV]WtWVXNpOHVWiUJ\DNNDOYDJ\PDUyWLV]WLWyV]HUHNNHO 10 Beépített anyagok listája Lásd a 1, 2 és 7. ábrát (elektromos rajzot) Szám illetve Megnevezés Darab Rendelési szám szimbólum 4 Szalagtartó, jobb G-AlSi 7 Cu 1 1 2/ Szalagtartó, bal G-AlSi 7 Cu 1 1 2/ ÈUDPYH]HW VtQ)[(&X 2 2/ J]tW ODS)[(&X) 2 2/ Rugólap, Szalag rugóacél 0,4 TLG x36 2 2/ ([FHQWHUHVU J]tW NDU$[7/* 2 kereskedelmi 27 Golyóscsapágy 6001 TLG kereskedelmi 28 Nyomórugó C1, 2x13x11,5 TLG / Olló 1 2/22.5 ÈUDPYH]HW UXJyMREE 1 2/26.3/01 ÈUDPYH]HW UXJyEDO 1 2/26.3/02 Ta3 Végálláskapcsoló RETD fedéllel 1 kereskedelmi Azonosítási szám: Mg1 Egyenáramú mágnes, 2cm-es löket, 1 2/ Alak A 25% ED 24V Tr1 +HJHV]W WUDQV]IRUPiWRUDODSWHNHUFVHOpV 1 2/26.2/01 380V Tr2 +HJHV]W WUDQV]IRUPiWRUOHiJD]iVWHNHUFVHOpV 1 2/26.1/01 380V S1 Tárcsás kapcsoló 500V, 25A 3 pólus 1 kereskedelmi kikapcsoló K-Nr: /2 P N GWHW JRPE.1UUW Si1 Olvadó biztosíték T1,6A TLG kereskedelmi Gl1 Glimmlámpa R29-21E 1 kereskedelmi S2 %LOOHQ NDSFVROy$9 1 kereskedelmi K-Nr: S3/S4 Fokozatkapcsoló 1/7/1-7 R 2 kereskedelmi TLG10010 (7 fokozat, 10A) R2 1DJ\WHUKHOKHW VpJ KX]DOSRWHQFLRPpWHU 1 kereskedelmi 500Ohn za 3 TGL6852 R3 1DJ\WHUKHOKHW VpJ KX]DOSRWHQFLRPpWHU kereskedelmi 500Ohn za 3 (vagy za 4) TGL6853 Ta1/Ta2 Nyomógomb / kereskedelmi Gr1 Szelén egyenirányító B50/40-3,2 x 1 kereskedelmi B Mágneskapcsoló D6/8-220 Ws-IP00 2 kereskedelmi C Mágneskapcsoló ID0-220/50Hz 1 SF, 1ÖF 1 kereskedelmi Tr2 Transzformátor M102b V 1 2/

14 csatlakozó kapcsokkal A Relé 2RH05 1 kereskedelmi 3O1U9*6PRU]HpULQWNH] C1 Elektrolitkondenzátor TLG kereskedelmi R1 Huzalellenállás 25Ohm 10% 22,1032 TLG kereskedelmi A "kereskedelmi" szóval jelzett anyagok a VEB MASCHINENBAUHANDEL által kerülnek forgalomba. $]RNDWD]DQ\DJRNDWDPHO\QHNUHQGHOpVLV]iPXNYDQDJpSHWHO iootwyfpjirujdopd]]d 11 BSG 32/40 Beállítási értékei Felhasznált anyag +HJHV]W Lágyító Égetési = PtW Hegesztési áram áram HU HU út Szerszámacél 16x Szerszámacél 6x0, Szerszámacél 4x0, ,5 Szénacél 35x0, Szénacél 19x0, Textilkés 30x0, Textilkés 20x0, Textilkés 10x ,

15 12 Elektromos rendszer 7. ábra: Kapcsolási rajz 14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug.

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR $0$=21(%%* PEGASUS Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. 3 Németország HU +DV]QiODW HO WW ILJ\HOPHVHQ tanulmányozza a használati

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

Tudnivaló DIN 32 730 szerint típusvizsgált állítószelepek szállíthatók. Kis teljesítményre alkalmazható sugárszivattyúk külön megrendelésre.

Tudnivaló DIN 32 730 szerint típusvizsgált állítószelepek szállíthatók. Kis teljesítményre alkalmazható sugárszivattyúk külön megrendelésre. Állítószelepek sugárszivattyúval Villamos állítószelepek Típus 3267/5821, Típus 3267/5822, Típus 3267-2 és Típus 3267-4 Pneumatikus állítószelepek Típus 3267-1 Sugárszivattyús állító tagok Típus 3267 Alkalmazás

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy..LDGYiQ\ 08/198/96

7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy..LDGYiQ\ 08/198/96 7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy h]hphowhwpvlxwdvtwiv.ldgyiq\ 08/198/96 +8 C U L U L ÈOWDOiQRVWXGQLYDOyN )HOWpWOHQ OYHJ\HILJ\HOHPEHD]DOiEELEL]WRQViJLWXGQLYDOyNDW ÈUDP WpVYHV]pO\H SOIHV] OWVpJDODWWLPXQNDYpJ]pVNRU

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

E X P O R T Á R J E G Y Z É K

E X P O R T Á R J E G Y Z É K BARANYA TÉGLA KFT. E X P O R T Á R J E G Y Z É K AZ ÁRAK GYÁRTELEPI ÁRAK, A SZÁLLÍTÁST NEM TARTALMAZZÁK. Az áru raklapra csomagolva kerül forgalomba. A termék ára a raklap árát tartalmazza. Elszállítás

Részletesebben

ESPRIT 728 EXPRESS 3.10 verzió Programozói leírás

ESPRIT 728 EXPRESS 3.10 verzió Programozói leírás ESPRIT 728 EXPRESS - 1. oldal, összesen: 13 - ESPRIT 728 EXPRESS 3.10 verzió Programozói leírás 1. Központ resetelése $WHOHStW LNyGOH]iUiViQDNQHPV]DEDGDNWtYQDN OHQQLHDVFtPEiUPHO\W OHOWpU puwpn PHJIHOHO

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 6]HJ-iQRV ÒMSHVWL.pWWDQQ\HOY&0&V]DNL6]DNN ]pslvnrodpv*lpqi]lxp ChipCAD kft, Budapest PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 1. A PIC16F877 kísérleti panel rendeltetése A panel PIC16F87x mlnuryh]puonkdwpnrq\rnwdwypvihmohv]whv]n

Részletesebben

"Alap kivitel", ezek nem tartalmazzák a tágulási tartályt, biztonsági szelepet, főtési melegvíz keringtetı szivattyút.

Alap kivitel, ezek nem tartalmazzák a tágulási tartályt, biztonsági szelepet, főtési melegvíz keringtetı szivattyút. 2 Tisztelt Vevınk! İszinte örömünkre szolgál, hogy FERROLI gázkészüléket vásárolt otthona melegének biztosításara, és reméljük, hogy hosszú idın keresztül fogja szolgálni Önt és családját a FERROLI kazánoknál

Részletesebben

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp &VHSHJWHW QW ]pv4xhhq*lofvyho Bevezetés $FVHSHJWHW QW ]pvdondopd]ivdd]xwyeellgv]dnedqv]pohvn U&HQWHUMHG (] HJ\UpV]W D PHWHRUROyJLD WpQ\H]NQHN WXGKDWy EH D FVDSDGpN PHQQ\LVpJH D WHQ\pV]LGV]DNEDQ NHYpV D]

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU %6=$.,6=(/( 5. szám. $ V]HUNHV]WVpJ FtPH 3 Kolozsvár, Bdul. Decembrie 989., nr. 6. Tel/fax: 6985, 9 Levélcím: RO 3 Cluj, C.P.. Email: szemle@emt.ro Weboldal: http://www.emt.ro Bankszámlaszám: SocietaWHD

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak

Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak N OWpVLLG V]DNában Doktori értekezés Készítette: Michl Gábor Környezettudományi Doktori Iskola Veszprémi Egyetem Limnológia Tanszék 2005 2 ' QWpVLKHO\]HWHNpVPHFKDQL]PXVRNDPDGDUDNN

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7.

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7. 0pUpVL~WPXWDWy 3RO\VRPQRJUDSKLiVMHOHNIHOGROJR]iVD $OYiVLDSQRHV]LQGUyPiVMHOHNNLpUWpNHOpVH0DWODEN UQ\H]HWEHQ A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000.

Részletesebben

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS.pUM N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Bevezetés A Panasonic hangposta rendszer (936 QDJ\ WHOMHVtWPpQ\&

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor PhD értekezés tézisei Döntési helyzetek és mechanizmusok a PDGDUDNN OWpVLLG V]DNiEDQ Michl Gábor Veszprémi Egyetem 2005 1 1. Bevezetés $] RO\DQ NLVWHVW URYDUHY pqhnhvpdgdudn PLQW PRGHOOiOODWXQN D] UY V

Részletesebben

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI Ph.D. értekezés Varga József 7pPDYH]HW 'U)ULHGOHU)HUHQF 0 V]DNLLQIRUPDWLNDLDONDOPD]iVRN doktori program Nagy rendszerek tervezése és irányítása alprogram

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása FDP 2003/16-1. oldal, összesen: 5 - FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása A központ általános kezelése ( 3., 4. ábra ) A központ dobozának bal oldalán található a hálózati kulcsoskapcsoló, melynek

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK PD7 UTASÍTÁSOK...26 25. oldal TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS...27 $9(=e5/3$1(/...... 27 A NYOMÓGOMBOK, A MENÜ, AZ UP (FELFELÉ) ÉS A DOWN (LEFELÉ) FUNKCIÓI...28 SZABVÁNYOS PROGRAMOZÁS (ALAPÉRTELMEZÉS)...28

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Használati útmutató. Függesztett szántóföldi permetez gép. kérjük olvassa el és tartsa be a használati. biztonsági utasításokat!

Használati útmutató. Függesztett szántóföldi permetez gép. kérjük olvassa el és tartsa be a használati. biztonsági utasításokat! Használati útmutató Függesztett szántóföldi permetez gép $0$=21( 8) 8) 8) 8) 8) MG 1080 SB 233.2 (HU) 04.03 Printed in Germany a h]hpehypwho HO WW kérjük olvassa el és tartsa be a használati ~WPXWDWy HO

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Petróczki Ferenc Keszthely 2004 *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszhely Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni

Részletesebben

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH . 3UROyJXV 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH semmit sem hallott. És ez idegesítette a legjobban. (] D V U FVHQG

Részletesebben

Használati útmutató UF 01 Függesztett szántóföldi permetez gép AMAZONE UF 1501 UF 1801

Használati útmutató UF 01 Függesztett szántóföldi permetez gép AMAZONE UF 1501 UF 1801 Használati útmutató UF 01 Függesztett szántóföldi permetez gép AMAZONE UF 1501 UF 1801 MG1117 SB238.3 (HU) Printed in Germany magyar CE h]hpehypwho HO WW kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készült a Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskolája keretében Készítette: Dr. Vincze László 7pPDYH]HW 'U%LWWQHU3pWHU Pénzügytan tanszék

Részletesebben

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ 5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ %HYH]HWpV 1DJ\NDQL]VDD]RUV]iJGpOQ\XJDWLV]pOpQDKRUYiWpVV]ORYpQKDWiUN ]HOpEHQHOKHO\H]NHG H]UHV OpOHNV]iP~ YiURV DKRO QDJ\ V]iPEDQ poqhn URPiN G QW HQ EHiVRN $ magyarországi

Részletesebben

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK,

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, AZOK MEGBÍZHATÓSÁGA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI REZGÉSMÉRÉSEK ÉS REZGÉSVIZSGÁLATOK KOVÁTS ATTILA Miskolci Egyetem Készült: a TEMPUS S_JEP_11271 projekt támogatásával Miskolc - 1999 -

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás F 5 CS

Üzemeltetési utasítás F 5 CS Üzemeltetési utasítás 04-0906 ÒWpStW JpS F 5 CS 900 98 11 66 (O V]y $ NpV] OpN EL]WRQViJRV ]HPHOWHWpVpKH] NHOO LVPHUHWHNUH YDQ V] NVpJ (]HNHW LVPHUWHWLD] ]HPHOWHWpVL~WPXWDWy5 YLGiWWHNLQWKHW IRUPiEDQN

Részletesebben

.RQILJXUiFLy. 9HU]Ly('6 6$.

.RQILJXUiFLy. 9HU]Ly('6 6$. 92/87$1..RQILJXUiFLy 9HU]Ly('6 6$. BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax 301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de %HYH]HWpV, 7DUWDORPMHJ\]pN 7DUWDORP

Részletesebben

SELTI SL/C127 A SELTI SL/C127 telefonalközpont használati útmutatója

SELTI SL/C127 A SELTI SL/C127 telefonalközpont használati útmutatója SELTI SL/C127-1. oldal, összesen 6 - SELTI SL/C127 A SELTI SL/C127 telefonalközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq 1. ÈOWDOiQRVEHYH]HW $&WHOHIRQDON ]SRQWOHKHWYpWHV]LKRJ\NpWYiURVL vonalat

Részletesebben

SELTI SL/C16 A SELTI SL/C16 telefonalközpont használati útmutatója (J\YiURVLYRQDOKDWEHOVWHOHIRQ

SELTI SL/C16 A SELTI SL/C16 telefonalközpont használati útmutatója (J\YiURVLYRQDOKDWEHOVWHOHIRQ SELTI SL/C16-1. oldal, összesen 5 - SELTI SL/C16 A SELTI SL/C16 telefonalközpont használati útmutatója (J\YiURVLYRQDOKDWEHOVWHOHIRQ È/7$/È126%(9(=(7 $& WHOHIRQ DON ]SRQW OHKHWYp WHV]L KRJ\ HJ\ YiURVL vonalat

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN KESZTHELY 2003 1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ PILLÉREZETT RÉTEGS=,/,.È72.(/ È//Ë7ÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ Veszprémi Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék 2004 1 BEVEZETÉS Az agyagásványok, név szerint is

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

Ipari. D-Pro Automatic. Vezérlőegység. HU - Útmutató és figyelmeztetések telepítéshez és használathoz. Motors For Gates.

Ipari. D-Pro Automatic. Vezérlőegység. HU - Útmutató és figyelmeztetések telepítéshez és használathoz.   Motors For Gates. HU - Úmuó é figyelmezéek lepíéhez é hználhz IS004000_20-12-2016 Vezélőegyég D-P Aumic Ipi Az eedei hználi úmuó néme Q\HOYHQ UyRWW: ezek hználi úmuók lefedik R01 zéi ezközöke (lád néváblá) Nice S.p.A. Vi

Részletesebben