$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL"

Átírás

1 %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány megközelítését vizsgálom. (PHOOHWW D]RNDt a változásokat, melyek a tanuláshoz szükséges képességek és motivációk kapcsán az ezredforduló társadalmigazdasági változásainak hatására történtek, illetve történnek. A képességek és motivációk vizsgálata a pedagógia mellett az andragógiában, a J\HUPHNNRULWDQXOiVPHOOHWWDIHOQ WWpVLG VNRULWDQXOiVLIRO\DPDWRNPHJpUWpVpEHQ irányításában és hatékonyabbá tételében is kulcsfontosságú. Mivel az andragógia a SHGDJyJLiQiO ILDWDODEE WXGRPiQ\ H]HQ YiOWR]yN IHOQ WWNRUL VDMiWRVViJDLQDN vizsgálata is csak a P~OW V]i]DG YpJpQ NH]G GKHWHWW PHJ $ IHOQ WWNRUL WDQXOiVL folyamatok megismerése egyre fontosabb számunkra azáltal, hogy a tanulás kényszere ma már nem korlátozódik a tankötelezettség korára, illetve a fiatal IHOQ WWNRUUD KDQHP PLQGHQ pohwv]dndv]edq MHOHQWNH] IHODGDWWi PLQWHJ\ életformává válik. $ WHFKQLNDL IHMO GpV IHOJ\RUVXOiViYDO D PXQNDHU piaci helyzetünk megtartására vagy javítására irányuló tanulási folyamatok, így ezek követelményei és a tanulási PDJDWDUWiV LV YiOWR]yEDQ YDQ 0D PiU D IHOQ ttkori tanulás, szakképzés célja nem ben William James elmélete általánosan elfogadott volt. E szerint tanulni, új ismereteket befogadni és készségeket megszerezni csak 25 éves korunkig vagyunk képesek. 25 éves kor fölött csupán abból a tudásanyagból ÄpO QN PHO\HW DGGLJ IHOKDOPR]WXQN $ ;; V]i]DG HOV KDUPDGiEDQ NH]G G WW SV]LFKROyJLDL YL]VJiODWRN WHUPpV]HWHVHQFiIROWiNH]WD]HOPpOHWHWSRQWRVtWYDDIHOQ WWNRULWDQXOiVWGHWHUPLQiOyWpQ\H] NVDMiWRVViJDLW

2 FVXSiQDV]DNPDLHO UHMXWiVYDJ\ DKLiQ\]y LVPHUHWHNSyWOiVD*\DNUDQ PLQG VV]H PXQNDKHO\ QNPHJWDUWiViKR]HOHJHQG PLQWHJ\HONHU OKHWHWOHQN WHOH]HWWVpJVtJ\ komoly szükséglet, hiszen megélhetésünk, létbiztonságunk NXOFVDHJ\HJ\VLNHUHVHQ megszerzett újabb végzettség, tanúsítvány vagy kompetencia. Így az élethosszig tartó SHUPDQHQV tanulás következtében kialakuló tanuló társadalom tagjai V]iPiUD D IHOQ WWNRUL WDQXOiV LV IRO\DPDWRV OHJDOiEE D] DNWtY NRU YpJpLJ Wartó kihívást jelent.

3 7DQXOiVLNpSHVVpJHN A legtöbb tanuláselméleti rendszer szerint egyénenként változó tanulási képességeinket és kompetenciánkat W EEWpQ\H] V KDWiVUHQGV]HU alakítja ki Ez a hatásrendszer a legtöbb felfogás szerint WDUWDOPD] D] HJ\pQE O HUHGH]WHWKHW EHOV pvdn UQ\H]HWKDWiViWyOI JJ N OV EHIRO\iVROyWpQ\H] NHWLV (]HNN ]pdyiowr]ynn ]pdohjw EEIHOIRJiVV]HULQWDN YHWNH] NWDUWR]QDN %HOV DWDQXOyV]HPpO\LVpJpW OI JJ VV]HWHY N ƒa tanuláshoz egyéni és társadalmi szinten is elengedhetetlen tanulási NRPSHWHQFLD nyitottság, alkotóképesség, a változni tudás képessége. Ezek nélkül a képességek QpON OWXGDWRVIRUPiOLVYDJ\QRQIRUPiOLVWDQXOiVLIRO\DPDWQHPNpS]HOKHW HO ƒ$phjv]hu]hqg WXGiVKDV]QRVtWKDWyViJiQDNSUaktikusságának mértéke. Vagyis az a szubjektív értékítélet, mely a tanultakat értékesnek, semlegesnek vagy I O VOHJHVQHNKDV]QRVtWKDWDWODQQDNN Q\YHOLHO(]DV]HPSRQWDIHOQ WWpOHWpEHQ D WDQXOiVLG V]HUNH]HWLKHO\pE ONLIRO\yODJ PHJKDWiUR]yWpQ\H] ƒ$ PHJOHY WXGiVV]LQW HO ]HWHV LVPHUHWHLQN NpS]HWWVpJ QN iowdoiqrv P YHOWVpJ QN melyek természetesen megkönnyítik, hiányuk esetén azonban meg is hiúsíthatják a tanulási folyamat sikerét. ƒtanulási képességeinket befolyásolják emellett azok az iskolapadban korábban átélt, HO ]HWHVWDQXOiVLWDSDV]WDODWRNPHO\HNQHPFVDND]LVPHUHWEHIRJDGiVKDWpNRQ\ViJiW a tanulás örömét, hanem a tanulási kedvet, az új képzési folyamatba való EHNDSFVROyGiVKR] V] NVpJHV EHOV NpV]WHWpVW LV MHOHQW VHQ EHIRO\iVROMiN (PLDWW LV NXOFVIRQWRVViJ~ OHKHW D] D] poppq\ PHO\HW D IHOQ WW WDQXOy D V]iPiUD Q\LWRWW oktatási rendszerben szerez. Ha ez a tapasztalat negatív újabb kudarcélmény, többek között Brandenburg, Bühler, Thorndike, Stern, Leaman, Muchielli vizsgálatai

4 V]pJ\HQpU]HW D] pohwnruqdn QHP PHJIHOHO RNWDWiVL PyGV]HUHN D YLVV]DFVDWROiV hiánya DWDQXOiVUDYDOyKDMODQGyViJWHOMHVPHJV] QpVpWYRQKDWMDPDJDXWiQ. OV WpQ\H] N ƒ$]hj\pqwn U OYHY NXOWXUiOLVWiUVDGDOPLN UQ\H]HWPHO\G QW HQVHJtWKHWLGHPHJ is gátolhatja a tanulási folyamat sikerességét. Ennek a környezetnek része a család LV PHO\ D IHOQ WWNRUL WDQXOiV HJ\LN OHJIRQWRVDEE KiWRUV]iJD $ N ]YHWOHQ FVDOiGL baráti támogatás és segítség, a tanulás és tudás értékként való kezelése a tanulási folyamat sikerének egyik kulcsa. 0LQGH]HNDMHOOHP] ND]HPEHULpOHWNRUWyOI JJHWOHQ O DJ\HUPHNDIHOQ WW és D] LG VNRUL WDQXOiVL IRO\DPDWRNEDQ LV KDWQDN WDQXOiVL NpSHVVpJHLQNUH (EE O DGyGyDQ WHKiW QHP MHOHQWKHW NL HJ\pUWHOP HQ KRJ\ ILDWDO NRUEDQ PLQGHQ HVHWEHQ HJ\V]HU EE IHODGDW D WDQXOiV PLQW LG V NRUEDQ 0LQGHQ WDQXOiVL V]LWXiFLyEDQ PHJ NHOO KRJ\ YL]VJiOMXN D] HJ\pQ WDQXOiVKR] YDOy YLV]RQ\iW HO ]HWHV WDSDV]WDODWDLW pv környezetét is. Vannak természetesen fiatal korban gyorsabban vagy könnyebben elsajátítható képességek, ezek azonban behatárolható körbe tartoznak (pl. mozgással NDSFVRlatos tanulás: tánc, egyes sportágak, idegen nyelv tanulása).

5 7DQXOiVLPRWLYiFLy $ KDWpNRQ\ WDQXOiV IHOWpWHOH D PHJIHOHO NpSHVVpJHN pv NRPSHWHQFLD PHOOHWW D PHJIHOHO WDQXOiVL PRWLYiFLy $ WDQXOiVL PRWLYiFLyN D N YHWNH] N V]HULQW csoportosíthatóak: $motiváció tartóssága szerint: ƒtartós motiváció: az egész tanulási folyamatra kiterjed, mozgatórugója a tudásvágy, a tanulás öröme. ƒ+delwxiolvprwlyiflydwppdluiqwliowdoiqrvpughno GpVDODSYHW HQDWDQXOiVYpJFpOMD (végzettség, bizonyítvány, képesítés) tartja életben. ƒaktuális motiváció: a tanulási folyamat adott részmozzanatában (a foglalkozáson, YLWiEDQFVRSRUWPXQNiEDQDGRWWLG EHQYDOyDNWtYN ]UHP N GpVUHYDOyNpV]VpJ A motivációt kiváltó ok szerint ƒprimer motiváció: a habituális motivációho]kdvrqoydqdkdmwyhu DWDQXOiVLFpO ƒszekunder motiváció: ahol a téma, az oktató, személyes érintettségünk, vagy a kíváncsiság tartja életben a figyelmünket A motiváció iránya szerint ƒ%hov PRWLYiFLyNDIHOQ WWWDQXOyV]HPpO\LVpJpE OIDNDGQDNYDJ\ érdekeit szolgálják NL ƒ(]hn DWXGiVYiJ\PHO\LJHQLGHiOLVPRWLYiFLyVWpQ\H] Dbecsvágy, melynek mozgatóereje lehet egyaránt 'U=ULQV]N\/iV]Oy$IHOQ WWNpS]pVWXGRPiQ\D%XGDSHVW2NNHU2NWDWiVL,URGDSS

6 a pénz, az elismertség vagy társadalmi pozíció elérése is, illetve a magány, az a kommunikációs szükséglet, mely leggyakrabbaq D] LG VRNWDWiV NDSFViQ PHU O IHO,WW HOV VRUEDQ QHP D WDQXOiV FpOMD KDQHP D FVRSRUWKR]YDOyWDUWR]iVLJpQ\HKDMWMDDIHOQ WWHWHJ\egy tanfolyamon való részvétel felé. $ N OV motivációk közül azokat emelem ki, melyek a társadalom, a család, a PXQNDKHO\KDWiViUDIHOQ WWNRUEDQOHJJ\DNUDEEDQDODNXOQDNNL.YDOLILNiFLyVV] NVpJOHWKDWiViUDWDQXOXQND]D]PXQNDHU piaci helyzetünk javítása YDJ\PXQNDKHO\ QNPHJWDUWiVDDWDQXOiVFpOMD0D0DJ\DURUV]iJRQDIHOQ WWNpS]pVEHQ WDQXOyNOHJW EEHVHWEHQPXQNDHU SLaci képzésben vagy szakképzésben vesznek részt. 2.-s tanfolyamok, nyelvi vagy informatikai képzés, jogosítvány megszerzése, stb.) -REE DQ\DJL KHO\]HW HOpUpVH PRWLYiO D IHOQ WWNRUL WDQXOiV UpYpQ PDJDVDEE SR]tFLy MREEDQIL]HWHWWPXQNDKHO\pUKHW HOLQWUagenerációs társadalmi mobilitás) EgzisztenciálisPRWLYiFLyKDMWPLQNHWDFVDOiGWyOV] NHEEWiUVDGDOPLN UQ\H]HWE O punh] HOYiUiVRNKDWiViUDW UWpQ WRYiEEWDQXOiV

7 $PDJ\DUIHOQ WWRNWDWiVLUHQGV]HUYiOWR]iVDLD]HVpYHNEHQ $ PDL IHOQ WWNRUL WDQXlási képességek és motivációk vizsgálatához HOHQJHGKHWHWOHQ D IHOQ WWRNWDWiVEDQ D] HOP~OW pywl]hgehq W UWpQW YiOWR]iVRN áttekintése is. $]es években történt, az ország és a középeurópai régió mindennapjait is meghatározó politikai változások hosszútiyrqmhohqw VHQEHIRO\iVROWiNDWiUVDGDOPL JD]GDViJLIRO\DPDWRNDWLV$UHQGV]HUYiOWiVWN YHW HQDQ\XJDWIHOpYDOyQ\LWiVVDOD piacgazdaság kialakulásával együtt járó változások kihatottak az ország oktatási tj\whuppv]hwhvhqihoq WWRNWDWiVLUHQGV]HUpUH LV $OHJPHJKDWiUR]yEEpVWDOiQOHJV]HPEHW Q EEYiOWR]iVKRJ\DIHOQ WWRNWDWiVLV SLDFL MHOOHJ Yp YiOW $] iowdoiqrvdq NpS] LQWp]PpQ\HN KiWWpUEH V]RUXOiVD D JRPEDPyG V]DSRURGy NpS]pVL YiOODONR]iVRN PHJMHOHQpVH PHOOHWW MHOHQW V ~M elemként kialakul D PXQNDHU piaci képzési rendszer intézményhálózata és UpV]EHQ KLV]HQ D V]DNPD V]iPiUD WDOiQ OHJIRQWRVDEE IHOQ WWRNWDWiVL W UYpQ\ PpJ várat magára törvényi szabályozása is. Az elmúlt évtizedben az ország oktatáspolitikáját is láthatóan befolyásolta az Európai Unióhoz való csatlakozás szándéka, a NyugatEurópából hullámzó hatások, az új játékszabályok elfogadása. 0LQGHQQDSRVKDV]QiODW~NLIHMH]pVVpOpSHWWHO DKXPiQW NHIRJDOPD$]HPEHUL HU IRUUiVgazdálkodás gyakorlata is kezd elfogadottá, a munkáltatók talán egyre WiJDEEN UpEHQJ\DNRUODWWiYiOQL$IHOJ\RUVXOyWHFKQLNDLIHMO GpVDJOREDOL]iFLypV D PXQNDHU SLDFRQ YDOy YHUVHQ\NpSHVVpJ PHJ U]pVpQHN NpQ\V]HUH D] pohwkrvv]lj tartó WDQXOiV PDJYDOyVXOiViYDO 0DJ\DURUV]iJRQ LV HO UHYHWtWL D WDQXOy WiUVDGDORP képét. $ OHJXWROVy KDPEXUJL IHOQ WWRNWDWiVL YLOiJNRQIHUHQFLD MHOPRQGDWD $ tanulás NXOFVD;;,V]i]DGKR]$IHOQ WWNRULWDQXOiVW EEPLQWMRJ OHKHW VpJDUUDKRJ\ v.ö.: UNESCO, CONFINTEA: Hamburgi NyilatkR]DWDIHOQ WWHNWDQXOiViUyO+DPEXUJ

8 OpSpVW WDUWYD D YLOiJ IHMO GpVpQHN IHOJ\RUVXOW WHPpYHO EHOpSKHVV QN D N YHWNH] évszázadba. A hamburgi konferencia megfogalmazza a funkcionálisdqdoidehwl]pxv XXI. századi definícióját: az ezredforduló funkcionális analfabétája az, aki nem EHV]pO OHJDOiEE HJ\ N ]YHWtW LGHJHQ Q\HOYHW pv QHP UHQGHONH]LN DODSYHW LQIRUPDWLNDLLVPHUHWekkel, hiszen ezek a fejlett országok közötti kommunikációnak pvpxqndhu iudpoivqdnpdpiudodsyhw IHOWpWHOHL -HOHQW VHQ FV NNHQW D IHOQ WWRNWDWiV NRUiEEDQ DODSYHW QHN WDUWRWW IHODGDWD D NXOWXUiOLV MDYDN N ]YHWtWpVH D N ]P YHO GpV PLQpO V]pOHVHEE WiUsadalmi rétegekre YDOy NLWHUMHV]WpVH (]]HO HJ\ WW PHJV] QW D IHOQ WWRNWDWiVL UHQGV]HU N ]SRQWL szabályozása, valamint az ezzel együtt járó finanszírozási struktúra is Vaz állam IRNR]DWRVDQ NLYRQXOW D IHOQ WWRNWDWiV EL]RQ\RV WHU OHWHLU O $ es évhnehq GUDV]WLNXVDQ YLVV]DV]RUXOW D] iowdoiqrvdq NpS] N ]P YHO GpVL YDODPLQW DODSIRN~ LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVLLQWp]PpQ\HNDUiQ\DNLDODNXOWpVPHJKDWiUR]yYiYiOW D]RQEDQD 0DJ\DURUV]iJRQNRUiEEDQHEEHQDIRUPiEDQQHPP N G PXQNDHU piaci képzés struktúrája $ IHOQ WWRNWDWiVL SLDFRQ D PXOWLQDFLRQiOLV vállalatok hazai megjelenése is vérfrissítést jelentett, hiszen többek között az új német, angolszász, japán és IUDQFLD WXODMGRQRVRN D] iowdoxn LUiQ\tWRWW YiOODODWRNQiO EHOV PXQNDHU NpS] UHQdszerüket is meghonosították. Ezek egyrészt hatottak egyéb hazai módszerek IHMO GpVpUHLVPiVUpV]WiWDODNXOWDNDKHO\LVDMiWRVViJRNQDNPHJIHOHO HQ6]LQWpQD] elmúlt évtizedben ismét nyugati példára NHOOHWW KRJ\ PHJMHOHQMHQ D KD]DL vállalatoknál a mejyiowr]rww KHO\]HWQHN PHJIHOHO PXQNDHU gazdálkodással, IHOQ WWRNWDWiVVDO IRJODONR]y V]DNpUW JiUGD D KXPiQSROLWLNiUD H]HQ EHO O LV D NpS]pVHNUHHJ\HQDJ\REEKDQJV~O\KHO\H] GLN $ PDJ\DU IHOQ WWRNWDWiV W UWpQHWpEHQ D] HV pywl]hg WHKiW DODSYHW változásokat hozott. Új fogalmakkal, intézménytípusokkal, finanszírozási formákkal 0DJ\DU81(6&2%L]RWWViJ$PDJ\DUIHOQ WWRNWDWiVyWDW UWpQWYiOWR]iVDLpVM Y MpQHNSHUVSHNWtYiL%S

9 és képzési követelményekkel kellett megismerkednie mindazoknak, aki ebbe a UHQGV]HUEHIHOQ WWRNWDWyNpQWYDJ\IHOQ WWWDQXOyNpQWEHOpSWHN A tanulásról vallott felfogásunk gyökhuhvhqyiowr]rwwphjdnpq\v]hutw WHFKQLNDL pv LQIRUPDWLNDL IHMO GpV KDWiViUD $] pohwkrvv]lj WDUWy WDQXOiV NRQFHSFLyMD D lifelong learning felfogás alapjaiban változtatja meg a tanulás életünkben betöltött szerepét. Az egy életúton belül akár 3DONDORPPDOW UWpQ V]DNPDYiOWiVD]LGHJHQ Q\HOY és a számítástechnikai ismeretek alapkövetelményként való megjelenése, az HJ\HVWXGRPiQ\WHU OHWHNHQEHO OLKDWYiQ\R]yGYDJ\RUVXOyIHMO GpVpVD]H]]HOYDOy lépéstartás kényszere mindmind arra ösztönöz bennünket, hogy életünk egyre nagyobb részét töltsük a formális, illetve a nonformális oktatási rendszerekben. 0LQGHQQHN PHJIHOHO HQ WHUPpV]HWHVHQ D IHOQ WWNRUL WDQXOiVL PDJDWDUWiV NDSFViQ PHJYiOWR]RWW HOYiUiVRN E YtWHWWpN D V] NVpJHV WDQXOiVL NpSHVVpJHN pv PRWLvációk körét és jellegét is.

10 .XOFVNpSHVVpJHN $ NODVV]LNXV WDQXOiVL NpSHVVpJHN PHOOp ~M D PXQNDHU SLDFRQ PD PiU nélkülözhetetlen készségek, az úgynevezett kulcsképességek társultak. Ezek olyan iowdoiqrvdv]dnpdllvphuhwhnw OI JJHWOHQNpSHVVpJHN PHO\Hk minden munkakör betöltését megkönnyíthetik számunkra. A jó kommunikációs készség, a FVRSRUWPXQNiUDYDOyNpV]VpJDUXJDOPDVViJDNUHDWLYLWiVDVWUHVV]W U NpSHVVpJD Q\LWRWWViJ D NRPSURPLVV]XPNpV]VpJ V W D] LGHJHQQ\HOYismeret is ma már HOHQJHGKHWHWlen munkavállalói sajátosságok. A kulcsképességek tehát a szakképzési IRO\DPDWRNWyOI JJHWOHQ OFpOLUiQ\RVDQLVIHMOHV]WKHW V WNLDODNtWKDWyNpV]VpJHLQN PHO\HN QDJ\EDQ HO VHJtWKHWLN PXQNDHU piaci elhelyezkedésünket, munkahelyünk megtartását. A felsorolwdneyo N YHWNH] HQ D] HJ\LN OHJIRQWRVDEE NXOFVNpSHVVpJ D] egész életen át tartó tanulás mint életforma felé való nyitottság. Az a ma már SHUPDQHQVHQ MHOHQWNH] munkáltatói elvárás, miszerint szakmai és általános LVPHUHWHLQN N UpQHN IRO\DPDWRV E YtWpVpYel és szinten tartásával nyílik meg V]iPXQNUDDWiUVDGDOPLPRELOLWiVOHKHW VpJH Mindez pedig új munkavállalói magatartásra kényszerít bennünket. A tanuló társadalom megvalósulásával az élethosszig tartó tanulás szükségessége a társadalom minden rétegét pulqwl 0LYHO D IHOQ WWNRUEDQ YiOODOW WDQXOiV QHP FVXSiQ PRELOLWiVL OHKHW VpJ KDQHP HJ\UH J\DNUDEEDQ PXQNDKHO\ QN PHJWDUWiViQDN IHOWpWHOH D]RN DNLN QHP WXGQDN YDJ\ QHP DNDUQDN D IHOQ WWRNWDWiVED bekapcsolódni, egyre inkább leszakadnak a társadalom tanulni tudó vagy akaró UpWHJHLW O

11 $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyLQDNKLiQ\DDKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN N UpEHQ,QIRUPiFLyVWiUVDGDORPJOREDOL]iFLyWHFKQLNDLIHMO GpVpOHWKRVV]LJWDUWyWDQXOiV Olyan fogalmak tehát, melyek ugyan már közhelyek, de ténylegesen átszövik PLQGHQQDSMDLQNDW $ WiUVDGDORPEDQ pv D PXQNDHU SLDFRQ YDOy EROGRJXOiV alapfeltétele az információk gyors feldolgozása, alkalmazása és az a szelektálási képesség, mellyel a minket elárasztó új ismeretek közül képesek vagyunk kiválasztani azokat, melyek fontosak, hasznosíthatóak számunkra. Minél több forrásból kapjuk az információkat, ez annál nehezebb feladattá válik. Azok számára, akik ebben a versenyben eleve hátrányos pozícióból indulnak, a lemaradás ma már szinte elkerülhetetlen. Az így NHOHWNH] HOOHQWpWHN HU VHQ SRODUL]iOMiN PHJRV]WMiN D WiUVDGDOPDW 5pV]EHQ D IHOQ WWRNWDWiVp D IHODGDW KRJ\ ezeket a különbségeket csökkentse, optimális esetben meg is szüntesse, ~MUDWHUPHO GpV NHW PHJDNDGiO\R]]D $] HOP~OW pywl]hgehq MHOHQW V PpUWpNEHQ GLYHU]LILNiOyGRWW VRNV]tQ Yp YiOW KD]DL IHOQ WWRNWDWiVL UHQGV]HU D]RQEDQ H]W D funkcióját gyakran nem tudja betölteni. A '90es években történt átalakuláshoz szükséges szabad, pluralista felfogás azonban azzal, hogy szabaddá tette a rendszer átformálását PHJYiOWR]WDWWD HOHPHLQHN HOpUKHW VpJpW LV Q YHOYH H]iOWDO D WiUVDGDORPEDQNRUiEEDQLVMHOHQW VN O QEVpJHNHWRNR]yHVpO\HJ\HQO WOHQVpJHW $ IHOQ WWNRUL WDQXOiV D] HJ\pQ QiOOy V]DEDG DNDUDWEyO W UWpQ G QWpVpQHN HUHGPpQ\H$PHJIHOHO WDQIRO\DPNpS]pVLIRUPDNpS] LQWp]PpQ\NLYiODV]WiVDLV az egyén feladata, mindehhez azonban a már felsorolt tanulási kompetenciák mellett PHJIHOHO LQIRUPiFLyUD G QWpVL NpSHVVpJUH DQ\DJL KiWWpUUH és természetesen PHJIHOHO HQ HU V PRWLYiFLyUD van szüksége. Az ismereteket, szaktudást azonban nem elég megszereznünk, hasznosítanunk is kell, azaz el kell, hogy tudjuk adni PDJXQNDW D PXQNDHU SLDFRQ 0LQGH]HN D IHOWpWHOHN OHJNHYpVEp D]RN V]iPiUD DGRWWDN DNLNQHN OHJpJHW EE V] NVpJ N OHQQH D WDQXOiVUD az alapvégzettséget meg

12 QHPV]HU]HWWHNQHNKDOPR]RWWDQKiWUiQ\RVKHO\]HW HNQHNVpU OWHNQHNHOtWpOWHNQHN szakképzetleneknek. Arányuk a társadalomban igen magas, s körükben a funkcionális analfabetizmus is mely a tanulási képességek kialakulását illetve IHMOHV]WpVpWDODSYHW Hn gátolhatja J\DNRUL Amellett, hogy kicsi annak az esélye, hogy az említett célcsoportokhoz tartozók IHOQ WWRNWDWiVEDQ YHJ\HQHN UpV]W KD H] PpJLV PHJW UWpQLN D WDQXOQL WXGiV pv D PHJIHOHO DODSLVPHUHWHNKLiQ\DJ\DNUDQNXGDUFpOPpQ\WVLNHUWHOHQVpJHWRNR]$]LWW felvázolt társadalmi problémák ugyan nem a rendszerváltás után alakultak ki, a SURILWRULHQWiOWFVDNOiWV]yODJPLQGHQNLV]iPiUDHOpUKHW RNWDWiVLUHQGV]HUD]RQEDQ már a közoktatástól kezdve NLpOH]L U J]tWL V W Q YHOL D] HJ\HV UpWHJHN N ] WWL különbségeket azzal, hogy a tudásátadást piaci alapokra helyezi. Ma Magyarországon az aktív korú magyar lakosság közel 40 %D OHJIHOMHEE RV]WiO\RV YpJ]HWWVpJJHO UHQGHONH]LN 0LYHO D IHOQ WWRNWDWiVED YDOy EHNDSFVROyGiV mindig önkéntes alapú, gyakran azrn D FpOFVRSRUWRN pukhw HN HO OHJQHKH]HEEHQ DNLN V]iPiUD D KLiQ\]y LVPHUHWHN SyWOiVD DODSYHW OHQQH.pS]HWWVpJ pv LVNROi]RWWViJ WHUpQ MHOHQW V PpUWpN MDYXOiV D] XWyEEL pyhnehq D] DNWtY NHUHV NQpO történt: aki nem tudott képzettséget szerezni (hátrányos KHO\]HW ~MUDWHUPHO G HVpO\HJ\HQO WOHQVpJ NpS] LQWp]PpQ\ KLiQ\D WDQXOiVL NpSHVVpJHN KLiQ\D VWE PLDWW NLNHU OW D PXQNDHU SLDFUyO iowdoiedq WDUWyV PXQNDQpON OLYp YiOW Továbblépésének feltétele szakmai végzettség megszerzése lenne. Azonban az OrszágoV.pS]pVL -HJ\]pNEHQ V]HUHSO V]DNPiNQDN FVXSiQ a sajátítható el általános iskolai végzettség nélkül, a nyolc osztályos bizonyítványhoz szükséges WXGiVDQ\DJRW SHGLJ D] DP~J\ LV KiWUiQ\RV KHO\]HW FpOFVRSRUW D] HJ\UH FV NNHQ számú általános iskolákban sajátíthatja csak el. A problémát fokozza, hogy a PXQNDHU SLDFRQYDOy puypq\hv OpVpVDYHUVHQ\NpSHVVpJ PHJ U]pVpQHNIHOWpWHOpYp PiUDPiUQHPLVD]iOWDOiQRVLVNRODLYpJ]HWWVpJKDQHPD]pUHWWVpJLpVD]HUUHpS O szakma vált. A szükséges iskolai végzettség pv V]DNWXGiV PHJV]HU]pVpQHN DODSYHW IHOWpWHOHL N ] WW SHGLJ RWW V]HUHSHO D PHJIHOHO WDUWyV PRWLYiFLy KDMWyHUHMH $]

13 DODSYpJ]HWWVpJHW PHJ QHP V]HU]HWW YDJ\ DOXONpS]HWW IHOQ WWHN HVHWpEHQ MHOOHP] motivációhiány oka legtöbb esetben a korábbi rossz iskolal WDSDV]WDODWRNEDQ D] H]]HO V]RURV NDSFVRODWEDQ OpY WDQXOiVL NXGDUFpOPpQ\HNEHQ NHUHVHQG YDODPLQW abban, hogy családjuk, környezetük, s így önmaguk számára sem érték a tudás, illetve a tudásszerzés folyamata. Környezetükben nem jelenik meg mintaként az D] életforma, mely természetes folyamatként kezeli akár az iskolai, akár az LVNRODUHQGV]HUHQ NtY OL WDQXOiV IHOQ WWNRUL PHJMHOHQpVpW 0LYHO PXQNDHU SLDFL KHO\]HW N LV ODELOLV D N OV PRWLYiFLyV WpQ\H] N KDWiViUD VHP OQHN YLVV]D D] iskolapadba. MunkáltatyMXN V]iPiUD NLIL]HW G EE PHJIL]HWQL HJ\ ~M V]DNNpS]HWW PXQNDHU W DKHO\HWW KRJ\ WRYiEENpS]pV NU O JRQGRVNRGQD $] DOXONpS]HWWHN QDJ\ része vagy a szürke illetve a feketegazdaságban dolgozik, így sem kerülve szembe a tanulás kényszerével, vagy munkanélküli, s az állam által biztosított passzív IRJODONR]WDWiVSROLWLNDL HV]N ] NE O WDUWMD IHQQ PDJiW SO PXQNDQpON OL MiUDGpN szociális segély). Így nem alakul ki az a motiváció, melynek hatására létrejöhetne a tanuláshoz szükséges anyagi fedezetet, a családbdq D WDQXOy IHOQ WW VHJtWpVpW V]ROJiOyPXQNDPHJRV]WiVWpVQ\XJRGWpU]HOPLKiWWHUHWPHJWHUHPW DWWLW G A piaci alapokon nyugvó oktatási rendszer veszélyei közé tartozik a tudást pénzért IHOIRJiV HO WpUEH NHU OpVH PLQHN N YHWNH]WpEHQ D URVV]DEE DQ\DJL N U OPpQ\HN N ] WW po QHKH]HEEHQ WDQXOy HOHYH KiWUiQ\RV KHO\]HW WiUVDGDOPL rétegek tanulási esélyei rohamosan csökkennek. Ez a hátrány egyrészt halmozódik DODFVRQ\ LVNROi]RWWViJ KDWiViUD HO Q\WHOHQ SR]tFLy D PXQNDHU SLDFRQ PiVUpV]W könyörtelenül újrdwhupho GLN $IHOQ WWRNWDWiVOHJIRQWRVDEEIHODGDWDLN ]pwduwr]lnkrj\h]hnhwdwiuvdgdoplv H]iOWDOWXGiVEHOLN O QEVpJHNHWPHJIHOHO LQWp]PpQ\UHQGV]HUpVRNWDWiVLPyGV]HUHN biztosításával ha megszüntetni nem is tudja minél inkább mérsékelje, azaz PHJWHUHPWVH D WiUVDGDOPL PRELOLWiV OHKHW VpJpW 0LQGHQ IHOQ WWNRUEDQ PHJNH]GHWW WDQXOiVL IRO\DPDW WLV]WHOHWHW pughpho $]]DO KRJ\ D IHOQ WWNRUL WDQXOiVL NpSHVVpJHN pvprwlyiflyvwpq\h] NVDMiWRVViJDLWMREEDQPHJLVPHUM NVHJtWKHW QNDEEDQKRJ\

14 DIHOQ WWkori tanulási folyamatok mind sikeresebbek s ezáltal egy életúton belül is minél gyakoribbak OHJ\HQHN

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Szécheyi Istvá Egyetem Regioális és Gazdaságtudom áyi 'RNWRUL,VNROD 'U1DJ\*\XOD okleveles közgazda QHP]HWN ]LJD]GDViJLV]DNpUW $JOREDOL]iFLypVDSpQ] J\LYiOViJ VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Doktori értekezés.rq]xohqv3uri'ukdeil.

Részletesebben

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7.

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7. 0pUpVL~WPXWDWy 3RO\VRPQRJUDSKLiVMHOHNIHOGROJR]iVD $OYiVLDSQRHV]LQGUyPiVMHOHNNLpUWpNHOpVH0DWODEN UQ\H]HWEHQ A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000.

Részletesebben

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II.

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Közszektor számvitele $V]iPYLWHOUO 1 $V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N ]H$V]iPYLWHOHQEHO OQpJ\ egymáshoz szervesen kapcsolódó

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés

Doktori (Ph.D.) értekezés Doktori (Ph.D.) értekezés *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW Dr. Pupos

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ 5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ %HYH]HWpV 1DJ\NDQL]VDD]RUV]iJGpOQ\XJDWLV]pOpQDKRUYiWpVV]ORYpQKDWiUN ]HOpEHQHOKHO\H]NHG H]UHV OpOHNV]iP~ YiURV DKRO QDJ\ V]iPEDQ poqhn URPiN G QW HQ EHiVRN $ magyarországi

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp &VHSHJWHW QW ]pv4xhhq*lofvyho Bevezetés $FVHSHJWHW QW ]pvdondopd]ivdd]xwyeellgv]dnedqv]pohvn U&HQWHUMHG (] HJ\UpV]W D PHWHRUROyJLD WpQ\H]NQHN WXGKDWy EH D FVDSDGpN PHQQ\LVpJH D WHQ\pV]LGV]DNEDQ NHYpV D]

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Petróczki Ferenc Keszthely 2004 *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszhely Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készült a Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskolája keretében Készítette: Dr. Vincze László 7pPDYH]HW 'U%LWWQHU3pWHU Pénzügytan tanszék

Részletesebben

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor PhD értekezés tézisei Döntési helyzetek és mechanizmusok a PDGDUDNN OWpVLLG V]DNiEDQ Michl Gábor Veszprémi Egyetem 2005 1 1. Bevezetés $] RO\DQ NLVWHVW URYDUHY pqhnhvpdgdudn PLQW PRGHOOiOODWXQN D] UY V

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 2 3 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN KESZTHELY 2003 1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet +HUEROyJLDLpV1 YpQ\YpG

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban. dr. Czap László

Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban. dr. Czap László Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban dr. Czap László Miskolci Egyetem Villamosmérnöki Intézet Automatizálási Tanszék Miskolc, Egyetemváros e-mail: czap@mazsola.iit.uni-miskolc.hu Abstract Audio-visual

Részletesebben

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Pécs, 2001 OECD Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

1. Globális dohányzási tendenciák

1. Globális dohányzási tendenciák 1. Globális dohányzási tendenciák Bár az emberiség már több évszázada dohányzik, a cigaretta tömeggyártás formájában csupán a XIX. században jelent meg. Azóta a cigarettázás hatalmas méretekben ter- MHGWHOD]HJpV]YLOiJRQ0DPiUPLQGHQKiURPIHOQWWN

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak

Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak N OWpVLLG V]DNában Doktori értekezés Készítette: Michl Gábor Környezettudományi Doktori Iskola Veszprémi Egyetem Limnológia Tanszék 2005 2 ' QWpVLKHO\]HWHNpVPHFKDQL]PXVRNDPDGDUDNN

Részletesebben

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában 1 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK 7e0$9(=(7: DR. %+0$17$/

Részletesebben

Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje

Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje &VLUPD (O 3iO Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje Bevezetés $QHWW 0 % G *URR iwwhnlqw cikkében háromféle modellt tárgyal,

Részletesebben

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH . 3UROyJXV 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH semmit sem hallott. És ez idegesítette a legjobban. (] D V U FVHQG

Részletesebben