OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG"

Átírás

1 OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG

2

3 OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Pécs, 2001

4 OECD Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja A fordítás az OECD Territorial Reviews: Hungary (Paris, OECD, 2001) c. kiadvány alapján készült. Fordította Rónai Katalin $IRUGtWiVWHOOHQ UL]WHpVDN WHWHWV]HUNHV]WHWWH Horváth Gyula $N WHWD) OGP YHOpV J\LpV9LGpNIHMOHV]WpVL0LQLV]WpULXP támogatásával jeohqwphj$nldgivedqn ]UHP N G WW Iván Andrea ISBN X Az OECD a magyar fordításért és annak az eredeti szöveggel YDOyHJ\H] VpJppUWQHPYiOODOIHOHO VVpJHW A szedés és a tördelés Frick Dorottya munkája A borító az eredeti kiadás alapján DWRQD&VDEDN ]UHP N GpVpYHONpV] OW Nyomta és kötötte a Sümegi Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

5 *$='$6È*,(*<h770 g'e6,e6)(-/(6=7e6, SZERVEZET Az december 14-én Párizsban aláírt és szeptember 30-án hatályba OpSHWW(J\H]PpQ\,FLNNHO\HV]HULQWD*D]GDViJL(J\ WWP N GpVLpV)HMOHV]WpVL 6]HUYH]HWQHN2(&'D]DOiEELSROLWLNiNDWNHOOHO PR]GtWDQLD DOHJPDJDVDEEV]LQW IHQQWDUWKDWyJD]GDViJLQ YHNHGpVpVIRJODONR]WDWiV elérése és az életszínvonal emelése a tagországokban a pénzügyi stabilitás IHQQWDUWiVDPHOOHWWH]]HOKR]]iMiUXOiVDYLOiJJD]GDViJIHMO GpVéhez; D JD]GDViJL H[SDQ]Ly HO PR]GtWiVD D WDJiOODPRNEDQ pv D JD]GDViJL IHMO GpVIRO\DPDWiEDQOpY WDJiOODPRNRQNtY OLRUV]iJRNEDQ D YLOiJNHUHVNHGHOHP H[SDQ]LyMiQDN HO PR]GtWiVD VRNROGDO~ diszkriminációmentes alapon, a nemzetközi kötelezettségekkel összhangban. Az OECD alapító tagországai: Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Luxemburg, Németország, Olaszország, Norvégia, Portugália, Spanyolország, 6YiMF 6YpGRUV]iJ 7 U NRUV]iJ $ N YHWNH] RUV]iJRN ± NpV EEL FVDWODNR]iV útmiq ± D PHJMHO OW LG SRQWEDQ OHWWHN WDJRN-DSiQ isulolv )LQQország (1969. január 28.), Ausztrália (1971. június 7.), Új-Zéland (1973. május 29.), Mexikó (1994. május 18.), Cseh Köztársaság (1995. december 21.) Magyarország (1996. május 7.), Lengyelország (1996. november 22.), Korea (1996. december 12.) és Szlovákia (2000. december 14.). Az Európai Közösségek Bizottsága az OECD Egyezmény 13. cikkelye alapján részt vesz az OECD munkájában.

6

7 TARTALOM Köszönetnyilvánítás 13 (O V]y 15 Értékelés és javaslatok fejezet: ÁTMENET ÉS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEK 37 Makrogazdasági helyzet 37 $WpUEHOLN O QEVpJHNJD]GDViJLMHOOHP] L 39 Termelés és jövedelem 42 Foglalkoztatottság és munkanélküliség 45 A területi különbségek új mhjmhohqpvlirupilwpdj\dui]ywpq\h] N 47 Gazdasági szerkezet, válságtérségek 47 Magánvállalkozások és külföldi P N G W NHEHUXKi]iVRN 50 A kutatás és fejlesztés területi szerkezete 52 A gazdasági trendek társadalmi kohézióra gyakorolt hatása 55 HuPiQHU IRUUiVIHMOHWWVpJLPXWDWyYiURVLpVYLGpNLV]HJpQység 55 Demográfiai és egészségügyi helyzet 59 +XPiQHU IRUUiVRN 60 $WHU OHWLN O QEVpJHNI PHJMHOHQpVLIRUPiL 63 Kelet nyugat 63 Központ periféria 65 Településszerkezet, város falu közti különbség és a perifériák 66 Összefoglalás fejezet: TERÜLETI POLITIKÁK 71 A közlekedési és a hírközlési infrastruktúra elmaradottságának mérséklése 71 Közúti közlekedés 72 Vasút 74 Egyéb közlekedési ágazatok 74 Távközlés 75 A regionális k UQ\H]HWLPLQ VpJMDYtWiVDpVDKDWiVN U N decentralizálása 79 Városok és falvak 82 Tömegközlekedés 82 Lakásgazdálkodás 83 $ODSN ]P YHN 87 Egyéb közszolgáltatások 89 Vidéki infrastruktúra 91 Természeti és kulturális értékek 91 Összefoglalás és ajánlások 95

8 8 OECD Területi vizsgálatok: Magyarország 3. fejezet: GAZDASÁGFEJLESZTÉSI POLITIKÁK 97 Területi újraelosztás vagy regionális versenyképesség 98 Exogén beruházásokra alapozott fejlesztési politika 99 Hazai beruházásokra alapozott fejlesztési politikák 104 Kis- és középvállalkozások 104 A külföldi és hazai ágazatok összekapcsolásának kihívásai 107 Összefoglalás és ajánlások fejezet: TÁRSADALOMPOLITIKÁK 115 Életkörülmények pvpohwplq VpJ 116 Társadalmi jóléti politikák 117 Helyi önkormányzatok szerepe a szociális juttatásokban 117 A szociális biztonsági háló 118 A nyugdíjrendszer 120 Egészségügyi ellátás 121 Oktatás- és foglalkoztatáspolitika 123 A regionális munndqpon OLVpJI YRQiVDNLKtYiVDL 123 Oktatási és szakképzési rendszer 125 $NWtYPXQNDHU SLDFLSROLWLNiN 127 A roma kisebbség: egy különleges téma 133 A politika alapvonásai 133 Kisebbségi önkormányzatok 137 Összefoglalás és ajánlások fejezet: INTÉZMÉNYI REFORM, REGIONÁLIS POLITIKA ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSOK DECENTRALIZÁLÁSA 143 A magyar területi igazgatás keretei 144 Jogi háttér 144 Hatáskörök 145 Források 145 Az önkormányzati gazdálkodás alakulása 147 A területfejlesztési politika keretei 148 A legújabb IHMO GpVLWUHQGHN 149 A területfejlesztés intézményrendszere 149 Decentralizáció és területfejlesztés Magyarországon: HJ\HQO WOHQIHMO GpV 151 Az új területfejlesztési intézmények gyengeségei 151 A decentralizált intézmények gyenge pontjai 153 Megyék és/vagy régiók? 155 $] QNRUPiQ\]DWRNPpUHWHpVHJ\ WWP N GpVH 157 A közjogi megyék és a megyei területfejlesztési tanácsok közti konfliktusok 162 Fiskális föderalizmus és területfejlesztés: alakuló, de befejezetlen program 164 Forráshiány 164 Központi költségvetési támogatások 166 Helyi adóbevételi képességek 168

9 Tartalom 9 $KHO\L QNRUPiQ\]DWRNW NHSLDFLOHKHW VpJHL 170 Költségvetési kiegyenlítés 171 $SpQ] J\LIRUUiVRNWHUYH]KHW VpJH 172 Összefoglalás és ajánlások 173 Az intézményfejlesztés fontossága 173 A költségvetési rendszer átalakításának szükségessége fejezet: A MAGYAR TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉS AZ EU-CSATLAKOZÁS 177 $3+$5(pVDFVDWODNR]iVHO WWLKHO\]HW 178 ) EEV]HPSRQWRN 179 Területfejlesztés 180 Határon átnyúoyhj\ WWP N GpV 183 Az ISPA, a SAPARD és az ágazati koordináció 185 Szubszidiaritás 187 A PHARE-programok értékelése 188 EU-kompatibilitás 190 Koncentráció 191 Programozás 191 Partnerség 193 Addicionalitás 194 Összefoglalás és ajánlások fejezet: BUDAPEST: IGAZGATÁS POLITIKAILAG TAGOLT TÉRBEN 199 Az agglomeráció növekedése és a szuburbanizáció 200 )RQWRVDEEI OGUDM]LJD]GDViJLpVGHPRJUiILDLWpQ\H] N 200 A költségvetés alakulása 201 Jövedelemadó 201,SDU ]pvlpvlqjdwodqdgy 202 A szuburbanizáció társadalmi és gazdasági hatása 205 $I YiURVRQEHO OLLJD]JDWiVLV]pWWDJROWViJ 208 ) YiURVL±NHU OHWLHOOHQWpWHN 208 $I YiURVpVDN ]SRQWLNRUPiQ\]DWYLV]RQ\D 211 Összefoglalás és ajánlások 213 Irodalom 216 Táblázatok jegyzéke 1. Az ágazatok és DOiJD]DWRN*'3E OYDOyUpV]HVHGpVH A humán fejlettségi mutató Magyarország régióiban és megyéiben a 90-es években $Ki]WDUWiVRNHJ\I UHMXWyQHWWyM YHGHOPHDODSMiQV]iPtWRWW Gini-mutató, Szegénységi mutatók Magyarországon területi egységek szerint,

10 10 OECD Területi vizsgálatok: Magyarország 5. A születéskor várható élettartam Magyarországon, a Cseh Köztársaságban, Szlovéniában és Lengyelországban A foglalkoztatottak iskolázottsági szintje a régiókban, A regisztrált munkanélküliek iskolázottsági szintje régiók szerint, A fiatalok munkanélkülisége régiók szerint, Az ezer lakosra jutó LQWHUQHWHO IL]HWpVHNV]iPD A telefonhálózat regionális megoszlása, Környezetvédelmi beruházások A városi infrastrukturális ellátottság színvonala, A kórházi ágyak és az orvosok regionális megoszlása Az általános és középiskolák területi megoszlása A külföldi P N G W NHEHUXKi]iVRNUHJLRQiOLVDGDWDL± A legnagyobb külföldi P N G W NHEHIHNWHWpVHNUHJLRQiOLV megoszlása, $PXQNDHU SLDFLSURJUDPRNUiIRUGtWiVDLDKiWUiQ\RVKHO\]HW régiókban A kisebbségek állami támogatása Az önkormányzati bevételek és kiadások változása, Elkülönített állami alapok és ágazati célho LUiQ\]DWRN A helyi bevételek és kiadások aránya, A PHARE területfejlesztési programjai A PHARE CBC-programok által kedvezményezett megyék $GHFHQWUDOL]iOWFpOHO LUiQ\]DWRNPHJ\pNN ] WWLPHJRV]OiVD A PHARE-támogatás felhasználása, $SpQ]HV]N ] NPHJRV]WiVDDNHU OHWHNpVDI YiURVNözött, Ábrák jegyzéke 1. Nyertes és vesztes területek A magyar megyék OECD-tipológiája $]HJ\I UHMXWy*'3UpJLyNV]HULQW $]HJ\I UHMXWy*'3DODNXOiVD0DJ\DURUV]iJRQ± $Ki]WDUWiVRNHJ\I UHMXWó éves átlagjövedelme régiók szerint, $]HJ\I UHMXWyEUXWWyM YHGHOHPD]RUV]iJRViWODJV]i]DOpNiEDQ A megyei munkanélküliségi ráták alakulása $N OI OGLW NHiOORPiQ\I OGUDM]LPHJRV]OiVD (J\I UHMXWy*'3pV külföldi P N G W NHEHUXKi]iVRN A K+F-ráfordítások a GDP százalékában, $PHJ\pNHJ\I UHMXWy*'3MpQHNYiOWR]ása 1975 és 1995 között 64

11 Tartalom A helyi önkormányzatok saját bevételei az összes bevétel százalékában A helyi önkormányzatok bevételi forrásainak alakulása, $KiURPHO FVDWODNR]iVLHV]N ]N OWVpJYHWpVpQHNPHJRV]OiVD Magyarországon, PHARE-programok Magyarországon, Budapest és funkcionális régiója Pest megyében A népesség alakulása Budapesten, Pest megyében és a budapesti agglomerációban A személyi jövedelemadó alakulása Magyarországon $]HJ\I UHMXWyLSDU ]pvldgy± A pénzeszközök megoszlása a kerületek és a f város között, $N ]SRQWLNRUPiQ\I YiURVQDNQ\~MWRWWWiPRJDWásai, Keretek jegyzéke 1. Új területi szervezet Funkcionális régiók Magyarország településrendszere Turizmus: alternatív helyi stratégia a vidéki Magyarország számára Külföldi vállalat helyi menedzsmenttel az ország északkeleti részén A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ esettanulmánya Foglalkoztatáspolitikai területi megállapodások Néhány példa a romák hátrányos helyzetére $URPDQpSHVVpJHWpULQW NRUPiQ\]DWLLQWp]NHGpVHN $GHFHQWUDOL]iOW QNRUPiQ\]DWLUHQGV]HUHO Q\HL Az önkormányzat, mint nyereségorientált vállalkozás gqnrupiq\]dwlhj\ WWP N GpV)UDQFLDRUV]iJEDQ Helyi ingatlanadóztatás a kelet-európai országokban A PHARE-programok PHARE CBC-eredmények A SAPARD-terv A PHARE-program szerepe a decentralizált igazgatás kialakításában Magyarországon Az integrált területfejlesztési program Tömegközlekedési társulások funkcionális térségekben svájci példa 207

12

13 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS E tanulmányt a 0DJ\DU ]WiUVDViJ) OGP YHOpV J\LpV9LGpNIHMOHV]WpVL0Lnisztériuma, valamint az OECD finanszírozta. Külön köszönet illeti Szaló Péter helyettes államtitkárt és Iván Andreát,D) OGP YHOpV J\L pv 9LGpNIHMOHV]tési Minisztérium munkatársát. A társadalmi-gazdasági információk, az elemzések és a statisztikai adatok a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának I LJD]JDWyMDHorváth GyulaiOWDONpV]tWHWWKiWWpUMHOHQWpVE OV]iUPD]QDN További háttéranyaggal szolgált Peter Treuner professzor, Stuttgarti Egyetem, Antonio Figueiredo professzor, Portói Egyetem (Portugália), Andrew Ryder professzor, Portsmouthi Egyetem (Egyesült Királyság), valamint Jan de Vet szakpuw 1(,+ROODQGLD$MHOHQWpVHONpV]tWpVpEHQN ]UHP N G WWCziczovszki AndreaV]DNpUW A vizsgálatot Hansjörg Blöchliger, Patrick Dubarle és Lamia Kamal Chaoui munkatársak készítették és koordinálták Mario Pezzininek, az OECD Területi 9L]VJiODWRN2V]WiO\DYH]HW MpQHNLUiQ\tWiViYDO

14

15 (/ 6=Ï A kereskedelem és a gazdaság globalizálódása egyre inkább próbára teszi a UHJLRQiOLV JD]GDViJRN NpSHVVpJpW YHUVHQ\HO Q\HLN puypq\hvtwpvpehq pv NLDNQi]iViEDQ $ UpJLyN WHOMHVtWPpQ\H N ] WWL N O QEVpJ HJ\UH Q D NRKp]Ly fenntartásának költségei folyamatosan emelkednek. Ezzel párhuzamosan a J\RUV WHFKQROyJLDL YiOWR]iVRN D SLDFRN E Y OpVH pv D WXGiV LUiQWL PHJQ YHNHGHWWNHUHVOHW~MOHKHW VpJHNHWNtQiOKHO\LpVUHJLRQiOLVIHMOHV]WpVHNUH Mindezek a vállalatoktól további befektetéseket, a munkamegosztás és a termelés átszervezését, a képességek fejlesztését és a helyi környezet NRUV]HU VtWését követelik meg. $ UpJLyN N O QE ] NpSSHQ UHDJiOQDN H YiOWR]iVRNUD pv PR]JiVRNUD (J\HVHNMyOEROGRJXOQDND]DGRWWIHMO GpVLFLNOXVEDQpVDQ YHNHGpVKDMWyHU LYp YiOQDN 0iVRN NHYpVEp VLNHUHVHN D NHUHVNHGHOPL pv D NLHJpV]tW JD]GDViJL tevékenységek megszerzésében. A fejlesztési forrásokhoz nehezen hozzájutó, N UQ\H]HWL SUREOpPiNNDO PLJUiFLyV QHKp]VpJHNNHO HOV VRUEDQ D ILDWDORN HOYiQGRUOiViYDO N ]G LQIUDVWUXNWXUiOLVDQ pv D PDJiQEHIHNWHWpVHN WHUpQ elmaradott számos térség nehezen tud lépést tartani az általános tendenciákkal. Ugyanakkor ma a területpolitikát már nem kizárólag a központi kormányzatok IRUPiOMiN $ N O QE ] NRUPiQ\]DWL V]LQWHN N ] WWL YHUWLNiOLV hatalommegosztást, valamint a költségvetési források decentralizálásának kérdését újra kell értékelni a közvélemény igényeinek jobb kielégítése és a politikai hatékonyság javítása érdekében. E tendenciák az állami hatóságokat politikájuk és stratégiáik újragondolására ösztönzik. A Területpolitikai Bizottság 1999 elején alakult azzal a céllal, hogy a kormányokqdn OHKHW VpJHW Q\~MWVRQ D IHQW HPOtWHWW NpUGpVHN PHJYLWDWiViUD $ Bizottság munkaprogramot fogadott el, amely a tagországok területfejlesztési politikáinak felülvizsgálatát és azok régiókra gyakorolt hatásának értékelését állítja a középpontba. A felülvizsgálat célja: a) egységes elemzési keretbe foglalva feltárni a területi kihívások jellegét és mértékét; b) segíteni a kormányokat a területi politikák értékelésében és fejlesztésében; c) a szaktudás és az HU források küo QE ] NRUPiQ\]DWLVzintek közötti elosztásának értékelése; d) az új kormányzati technikák alkalmazásában kialakult legjobb gyakorlatok megismerése és elterjesztése.

16 16 OECD Területi vizsgálatok: Magyarország A Bizottság titkársága kétfajta jelentést készít. 1HP]HWL V]LQW WHU OHWL YL]VJiODWRN Az országos hatóságok által rendelt jelentés a regionális teljesítmények és az intézményi struktúrák tendenciáit elemzi. A területi különbségek csökkentésére irányuló politikákat helyezi a N ]pssrqwedpvvhjtwldwpuvpjhnhwdnrpsdudwtyyhuvhq\ho Q\ NNLDODNtWiViEDQ Foglalkozik a kormányzati rendszerrel, a nemzeti ágazati politikáknak a helyi kisebbségekre, valamint a költségvetési föderalizmusra gyakorolt hatásaival. A zárójelentés elemzi az ellentmondásos kérdéseket és területpolitikai ajánlásokat tesz. 5HJLRQiOLVV]LQW WHU OHWLYL]VJiODWRN. A helyi önkormányzatok által rendelt, az országos hatóságok jóváhagyásával készült jelentés az adott területi egység fejlesztési stratégiáival foglalkozik. Feltárja a legfontosabb demográfiai, WiUVDGDOPLJD]GDViJL N UQ\H]HWL P V]DNL pv LQWp]PpQ\L WpQ\H] N V]HUHSpW D térség teljesítményében. A titkárság által kidolgozott tipológia segítségével hasonló térségekkel összehasonlító elemzés készül. E kötet a Területpolitikai Titkárság által a magyar területi politikáról készített tanulmány és annak a Területpolitikai Bizottságban december 14-én szervezett vitája alapján készült. A vita tapasztalatai e tanulmányba EHpS OWHN $ %L]RWWViJ H]W N YHW HQ HQJHGpO\H]WH D YL]VJiODW HUHGPpQ\HLQHN közlését. Bernard Hugonnier, a Területpolitikai Titkárság YH]HW MH

17 ÉRTÉKELÉS ÉS JAVASLATOK A magyar gazdaság az utóbbi években folyamatos növekedési pályára állt. A makrogazdasági teljesítmény kedve- ] D *'3 Q YHNHGpVH QpJ\ HJ\PiVW N YHW pyehq± százalék között volt, az infláció MHOHQW VHQV]i]DOpND munkanélküliség pedig 7 százalék alá csökkent. Az export- Q YHNHGpVVHO E Y O N Opiacokkal és nagyobb versenyképességgel jellemezhew PHJ~MXOiVIRO\DPDWRVDQQ vek- Y IRJODONR]WDWRWWViJRW HUHGPpQ\H]HWW (] OHKHW Yp WHWte D]iWPHQHWHOV pyhlehqehn YHWNH]HWWPXQNDKHO\FV Nkenés ellensúlyozását. Míg a jelenlegi foglalkoztatottsági szint 14 szá]dopnndopdudghod]iwphqhwho WWLV]LQWW OXJ\DQ akkor a gazdaság nagymértékben megszabadult a felesle- JHVPXQNDHU W O$%RNURVFVRPDJJDOEHYH]HWHWWMHOHQW V reformok, a külföldi P N G W NHEHUXKi]iVRNV]pOHVN U OLEHUDOL]iOiVD pv D] ~M FV GW UYpQ\ HO VHJtWHWWH D versenyképesebb környezet kialakítását. A külföldi vállalatok megjelenése a PLNURJD]GDViJ iwuhqgh] GpVpKH] vezetett a PDMGQHP WHOMHV N U SULYDWL]iFLyV IRO\DPDW D] intézmény- és a jogrendszer felülvizsgálata során. A költségvetési deficit lassú csökkenése és a gazdaság W~OI W WWVpJpQHN NRFNizata miatt gyakran fogalmazódnak meg aggodalmak, más makrogazdasági eredmények azonban kihopjtw HN. A mélyreható változások következtében Magyarország újra elfoglalja korábbi helyét Európában. A változások azonban QHP HJ\IRUPiQ puh]khw N D] RUV]iJ PLQGHQ térségében. A teljesítmények N O QE ] HN pv D differenciák a nöyhnhgpvphjlqgxoiviydoihohu V GWHN$ közvetlen P kög W NHEHUXKi]iVL hullám következtében Nyugat-MagyarRUV]iJ YDODPLQW D I YiURV pv N UQ\pNH alakult át leggyorsabban és használta ki a kumulatív KDWiVRN HO Q\HLW PtJ az északkeleti megyékben továbbra is nehezen tudják meg- $]XWyEELLG EHQ a makrogazdasági teljesítmény kielégíw de növekedtek az országban tapasztalható HJ\HQO WOHQVpJHN

18 oldani a nehézipar és az egyoldalú gazdasági szerkezet át-

19

20 18 OECD Területi vizsgálatok: Magyarország «pvydoyv]tq OHJ így folytatódik, ha a területfejlesztési politika nem HU V GLNPHJ A területfejlesztési politika nem újdonság Magyarországon alakítását. Emellett az Alföldön és a délkeleti térségben a PH] JD]GDViJKDQ\DWOiVDpU]pNHOKHW 0tJDNRPPXnista korszakban az északkeleti térségek a legfejlettebbek N ] WW KHO\H]NHGWHN HO D IHMO GpV PiUD iwwhy G WW D Q\X gati területekre. Ez a kelet nyugati irányú megosztottság, az agglomerálódás, a Budapest körüli szuburbanizációs övezet növekedése, a vidék exodusa és az ezt kíséu urbanizáciyv IRO\DPDW IHOHU VtWL D] RUV]iJ WHU OHWL V]pW szakadását. E folyamatok növelik a vidék és a nagyvárosok közötti jövedelemkülönbségeket. Fennáll a veszélye annak, hogy a gazdasági aktivitás egyenetlen eloszlása a továbbiakban is megmarad és még jobban elmélyül. A fejlettebb régiók jobb helyzetben vannak ahhoz, hogy a növekedési szakaszban kihasználják fejohv]wpvl OHKHW VpJHLNHW pv HUHGPpQ\HV JD]GDViJRW hozzanak létre. A külföldi P N G W NHEHUXKi]iVRN YDOyV]tQ OHJ D WRYiEELDNEDQ LV D Q\XJDWL RUV]iJUpV] pv Budapest felé áramlanak majd, különös tekintettel arra, KRJ\DN OI OGLEHIHNWHW NPiVRGLNJHQHUiFLyMDMHOHQOHJD magas hoz]idgrww puwpn WHUPpNHNUH pv D V]DNNpS]HWW PXQNDHU UH VV]SRQWRVtW PtJ D NRQNXUHQV N ]ps pv kelet-európai országok egyre inkább az alacsony bérekre DODSR]RWWN OI OGLEHUXKi]iVRNDWYRQ]]iN$I YiURVEDQD tudásalapú infrastruktúra, míg északnyugaton ahol kisvállalatok bev]iootwyl KiOy]DWDL P N GQHN ± D vállalkozási szférával kapcsolatos kutatási és fejlesztési WHYpNHQ\VpJHN HU V NRQFHQWUiFLyMD EL]WRVtW PDMG MHOHQW V HO Q\ NHW D] ~MRQQDQ punh] NQHN 9pJ O D] HO Q\ V infrastruktúra, a dinamikus vállalkozói környezet és a Q\XJDWL SLDFRNNDO NLDODNXOW My NDSFVRODW YDOyV]tQ OHJ VHJtWL D EHOV IHMO GpVW H]HNHQ D WHrületeken. Figyelembe véve, hogy a GDP színvonala szoros összefüggést mutat az exportkapacitással és az ipari nagyvállalatok MHOHQOpWpYHO D PHJOpY UHJLRQiOLV N O QEVpgek tovább növekedhetnek. Ez a helyzet a területfejlesztési politika megújítását igényli. A magyar kormány a területfejlesztési politikát hagyományosan a különbségek megszüntetésének és a helyi fej- O GpV HO PR]GtWiViQDN V]ROJiODWiED iootwmd Ez a felfogás azonban eddig felemás eredményekhez vezetett. Az ország

21 Értékelés és javaslatok 19

22

23 Értékelés és javaslatok 21 MHOHQW VWDSDV]WDODWWDOUHQGHONH]LNDVWUXNWXUiOLVSURElémák enyhítésére szolgáló állami kezdeményezésekben és az elmaradottabb területek válságkezelésében. Már az átalakulás kezdetén Magyarországon területfejlesztési alapot hoztak létre, míg más kelet-közép-európai országok pl. Lengyelország és a Cseh Köztársaság WHU OHWIHMOHV]WpVL FpOUD QHP IRUGtWRWWDN MHOHQW V ioodpl forrásokat. Az ágazati politikák inkább az infrastruktúra finanszírozását táprjdwwin PtJ D PXQNDKHO\WHUHPW befektetések és a regionális fejlesztés csak 1995 után vált fontossá. Bár kezdetben csekély forrás állt rendelkezésre, DODVV~Q YHNHGpVLG szakában 1994 és 1997 között a OHKHW VpJHN PHJKiURPV]RUR]yGWDN )LJ\HOHPEH YpYH D beruházások értékelésével kapcsolatos korlátozott tapasztalatokat és a támogatás szerény mértékét, a vállalatoknak nyújtott támogatás eredményessége és a normatív támogatás elmaradt a várakozástól. $](XUySDL8QLyPiUD]iWPHQHWLLG V]DNNH]GHWpQMH lenw VHQ EHIRO\iVROWD D SROLWLND DODNtWisát Magyarországon, mégpedig a kelet-közép-európai RUV]iJRN NXOFVIRQWRVViJ~ JD]GDViJL WHU OHWHLQHN MHOHQW V P V]DNLpVSpQ] J\LWiPRJDWiVWQ\~Mtó EU-programon, a PHARE-támogatásokon keresztül. Az közötti LG V]DNEDQD0Dgyarországnak folyósított teljes PHAREköltségvetés közel 7 százalékát a területfejlesztés kapta, H]HQ EHO O HOV sorban az emberihu IRUUiVIHMOHV]WpV D] intézményfejlesztés, a kis- és középvállalatok fejlesztése és az innováció, valamint a kistérségi turizmus és a YiOODONR]yL LQIUDVWUXNW~UD $ 3+$5( N ]UHP N G WW D dekoncentrált igazgatás megteremtésében, különösen a határokon átnyúló tevékenységekben (PHARE CBC), továbbá a kísérleti programokban és a megyei területfejlesztési ügynökségek megszervezésében. Fontos PHARE tevékenységi terület volt az új hitelgarancia megteremtése a vidéki vállalkozások számára, az infrastruktúra finanszírozásának támogatávdpvdnruv]hu LUiQ\ttási módszerek bevezetése. A program ösztönzésére a kormány területi intézményi reformokat kezdeményezett. Ugyanakkor a PHARE-eljárásokat technindl V]HPSRQWEyO NULWLNiYDO LOOHWWpN VRN puwpnho jelentés vegyes érzésekkel szól arról, hogy figyelmen kívül de az újabb EU PHARE-program MHOHQW VHQ befolyásolta a politika alakítását és hangsúlyozta a területfejlesztés jelent ségét.

24 22 OECD Területi vizsgálatok: Magyarország hagyták Továbbra is szükség van egységes szakmapolitikai keretre. Módosult az igazgatási struktúra, de a közigazgatási szintek közti feladatmegosztás még nem látható elég világosan a közigazgatási kapacitás meger sítését, a szaktudás és a képzés fejlesztését. Esetenként csalódást okozott a PHARE bankrendszerrel kapcsolatos magatartása, a kis- és középvállalatok közötti együttm ködésre és az önkormányzatok bevonására gyakorolt hatása. Míg a regionális politikával kapcsolatos intézményi WDSDV]WDODWRN HO VHJtWHWWpN D 3+$5(SURJUDP megvalósítását, az EU-program problémákat és aránytalanságot is okozott. Sok kezdeményezést karolt fel, de a korlátozott eredmények annak a politikai keretnek a gyengeségére utalnak, aminek célja az európai segítségnyújtásnak a nemzeti politikával való összehangolása lenne. Az igazgatási struktúra megváltoztatása valóban HOV UHQG IHODGDW YROW Sok kelet-közép-európai országgal szemben Magyarországnak sikerült egyensúlyban tartania a gazdasági átalakulás ütemét, valamint az új intézmények, az új szabályozó rendszerek és az új jogrendszer gyors bevezetését. Évente több mint száz törvényt és kétszer ennyi rendeletet fogadtak el. A Parlament által 1996-ban elfogadott és 1999-ben módosított területfejlesztési és -rendezési törvény új területi szintet hozott létre. Az Országos Területfejlesztési Tanács (NUTS I), a regionális fejlesztési tanácsok (NUTS II) és a megyei területfejlesztési tanácsok (NUTS III), a központi kormány, a megyék és a társadalmi SDUWQHUHNNpSYLVHO LE OV]HUYH] GWHN0LQGkét szubnacionális LQWp]PpQ\ HOV VRUEDQ D] ijd]dwl SROLWLNiN WHU OHWL szinw PHJYDOyVtWiViW NRRUGLQiOMD $ SURMHNWHN WHUYH]pVpEHQ pv NLYiODV]WiViEDQ MHOHQW V G QWpVL KDWiVN rük is van. Az évi törvény kísérletet tett a regionális politika összehangolására az egyes területi szinteken. Nem határozta meg azonban elég világosan a programozási és a WHUYH]pVL IHOHO VVpJ PHJRV]WiViW pv D]W KRJ\ PLO\HQ mértén ijd]dwl NRRUGLQiFLyUD YDQ V] NVpJ SO D] HJpV]VpJ J\ D] RNWDWiV WHU OHWpQ (]HQ W~OPHQ HQ D] évi PyGRVtWiV V] NtWHWWH D PHJ\HL WHU OHWIHMOHV]WpVL

25 Értékelés és javaslatok 23 WDQiFVRNEDQ YDOy NpSYLVHOHWHW pv PHJHU VtWHWWH D regionális fejlesztési tanácsok hatáskörét, valamint a központi kormány szerepét. A megyei területfejlesztési tanácsok, mint delegálással létrehozott intézmények, a választott megyei közgy lésekhez képest er s pozícióval rendelkeznek. El nyös lehet a megyei képviselet és a politikai végrehajtás kett s rendszerének ismételt átgondolása. A megyei területfejlesztési tanácsok olyan szakosodott fejlesztési szervezetként m ködhetnek, amelyek inkább a választott megyei testületeknek és nem a központi kormánynak tartoznak beszámolási kötelezettséggel. Ez lehet vé tenné a feladatok jobb megosztását a megyék (amelyek az oktatás- és az egészségügy területén középszint feladatokat kaphatnának), valamint a régiók között (amelyek a Strukturális Alapokat menedzselnék és végrehajtanák a nagy térségi és infrastrukturális projekteket). Fontos lépés a decentralizáció irányába a négy LJD]JDWiVL V]LQWE O N ]SRQWL UHJLRQiOLV PHJ\HL pv települési) álló többfokozatú területi szervezet létrehozása. Az új szervezet komplex jellege azonban szükségessé teszi a verwlniolv pv D KRUL]RQWiOLV HJ\ WWP N GpVW D közszolgáltatások költséghatékony ellátása érdekében. 0iVIHO O WHNLQWHWWHO D] Qkormányzatok méretére és HU IRUUiVDLN V] N VVpJpUH DODSYHW HQ IRQWRV HU LN egyesítése, hogy a közjavak szükséges kritikus tömege HOpUKHW OHJ\HQ $] pyl QNRUmányzati törvény az QNRUPiQ\]DWRNQDN OHKHW VpJHW DG QNpQWHV DODSRQ társulások létesítésére, de a kormány e célú ösztönzése nem elégséges. Egyes 2(&'RUV]iJRNHU WHOMHVHQWiPRJDWMiND települési társulásokat és ösztönzik speciális HJ\ WWP N GpVL IRUPiN OpWUHKR]iViW (] D PyGV]HU D magyar jogrendszerben is alkalmazható lenne, a társulási IRUPiNDYHUWLNiOLVHJ\ WWP N GpVWLVHU VtWenék. Magyarországon a területi szint pénzügyi rendszerben jelent s az átadott állami források és csekély a helyi adók részaránya. Az önkormányzatok költségvetése a központi állami kiadások 41 százalékát teszi ki, míg a helyi adók a központi adóbevételeknek mindössze 12 százalékát és javítani kell a különböz szintek közötti együttm ködést. A helyi adók részaránya kissé növekedett, de a további decentralizáció a

26 24 OECD Területi vizsgálatok: Magyarország jelentik. Bár a helyi adók részaránya kissé növekedett, a tényleges saját források az összes helyi jövedelemnek még mindig kevesebb, mint 40 százalékát teszik ki. A pénzügyi decentralizáció lényegében nem tartott lépést az 1990-es évek decentralizációs folyamatával. A különbségek komköltségvetés reformját tenné szükségessé a helyi kezdeményezések el mozdítása és a

27 25 OECD Területi vizsgálatok: Magyarország különbségek csökkentése érdekében. Míg a gazdaságfejlesztés W V]W Q] területfejlesztési támogatások beleértve az EUforrásokat is leginkább a kevésbé fejlett térségeket célozzák meg és a kritikus növekedési ténye- ] Nre penzálására D N ]SRQWL NRUPiQ\]DW MHOHQW V N OWVpJYHWpVL NDSFVRODWEyO V]iUPD]y WiPRJDWiVW Q\~MW $ FV NNHQ bevételek, az infláció és a központi kormányzat által IRO\yVtWRWWV]HUpQ\HEEWiPRJDWiVRNQHKp]LG V]DNDXWiQD helyi önkormányzatoknak sikerült a privatizációs EHYpWHOHNE O D NLDGiVRN V]LJRU~ Np]EHQWDUWiVD pv D V]ROJiOWDWiVRN V]HU] GpVEH DGiVD ~WMiQ WDUWDOpNRNDW képezni. A helyi önkormányzatok ma kevésbé képesek NH]GHPpQ\H]pVHLNHW ILQDQV]tUR]QL VDMiW HU IRUUiVDLN KLiQ\D NRUOiWR]]D HU IHV]tWpVHLNHW $ NRUPiQ\]DWL támogatások alig csökkentik a jövedelemkülönbségeket, és keveset tesznek az olyan nemzeti célok megvalósulásáért, mint például a közszolgáltatások minimális színvonalának elérése vagy a területi áthúzódó hatások kiküszöbölése. A pénzügyi rendszer kiszá- PtWKDWyViJiQDN pv SRQWRVViJiQDN HU VtWpVpUH LUiQ\XOy reform jobb pozícióba helyezheti a helyi QNRUPiQ\]DWRNDW DKKR] KRJ\ MHOHQW VHQ Q YHOMpN pénzügyi tervezési kapacitásaikat, és saját kezükbe YHJ\pN KRVV]~ WiY~ IHMO GpV NHW $ KHO\L önkormányzatoknak juttatott személyi jövedelemadóhányad növelése, valamint az értékalapú ingatlanadó bevezetése mérsékelheti az önkormányzatok közötti N O QEVpJHNHW pv NLHJ\HQOtWKHWL D] LSDU ]pvl DGójö- YHGHOPHNHOPDUDGiVDPLDWWLYHV]WHVpJHNHW$UHIRUPHO - segítheti a kormányzati támogatások racionalizálását is. +RVV]~ WiYRQ D MHOHQOHJL NLHJ\HQOtW MHOOHJ UHQGV]HU továbbfejlesztését kell fontolóra venni. A területi különbségek csökkentését célzó kormányzati politika lényege eddig az elmaradott térségeknek juttatott támogatások növelése volt, a támogatási rendszert pedig az újudhorv]wivphjhu VtWpVpUe használta. Az 1990-es évek elejéw O D WHU OHWIHMOHV]WpVL WiPRJDWiVRN D] pv]dnnhohwl pv D keleti országrészekre koncentrálódtak, még ma is két megye Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén kapja a támogatás legnagyobb részét. Míg az EU-alapokat korábban viszonylag egyenletesen osztották el a régiók és az ága]dwrn N ] WW D 3+$5( I NpQW D NHOHWL területeket célozza meg. A költségvetés megduplázódott és folyamatban van két további EU által finanszírozott HO FVDWlakozási program a nagy közlekedési és

28 26 OECD Területi vizsgálatok: Magyarország összpontosítanak, egyre környezeti infrastruktúrákat (ISPA) és a mez gazdaság- és vidékfejlesztést támogató (SAPARD) megvalósítása. Összességében a támogatások növekv mértékben inkább a csatlakozás el segítését célozzák, akár EU-, akár nemzeti forrásokból (pl. a hét régióban elindított programokon keresztül) finanszírozzák azokat. A segítségnyújtás f ként az intézményfejlesztésre, az igazgatási kapacitások növelésére és a programmenedzsment er sítésére irányul. Ezek a kiegészít támogatások örvendetesen enyhíthetik a költségvetési források elosztásával kapcsolatos feszültségeket, az EU strukturális politikai elveinek alkalmazása el segítheti a hatékony területfejlesztést. A közösségi joganyag és az el csatlakozási strukturális alapok integrálása a szakpolitikusok f feladata. Az EUirányelvekb l adódó prioritások meghatározását fontos célnak tekinthetjük, de a belpolitikának továbbra is a nemzeti célokat kell szolgálnia. Az EU kohéziós politikája nem helyettesítheti a nemzeti stratégiát, a Strukturális Alapok pedig csak járulékos kiegészít programok lehetnek. A kormánynak ezért támogatnia kell a helyi fejlesztési programokat, valamint a ma még nem kedvezményezett, de a hosszú távú stratégiákhoz kapcsolódó célkit zéseket is, meg kell akadályoznia a projektek csatlakozásig való késleltetését. Úgy t nik, hogy az Országos Területfejlesztési Koncepció ambiciózus céljai ellenére közvetlen területfejlesztési célokra (terület- és vidékfejlesztésre) csak szerény összegek állnak rendelkezésre. Ezért fontos, hogy a kormány megfelel költségvetési eszközöket biztosítson a területfejlesztésnek, a hazai célok és a társfinanszírozás egyensúlyának megteremtéséhez. Mindenekel tt különös figyelmet kell fordítani a regionális fejlesztési tanácsokra, amelyek gyakorlatilag jóval kevesebb támogatást kapnak, mint a megyei területfejlesztési tanácsok, és gondoskodni kell a regionális fejlesztési ügynökségek megfelel jelenleg nem kielégít személyi ellátottságáról. Tekintettel nagyobb figyelem irányul az intézményfejleszté sre és az EU-csatlakozás HO NpV]tWpVpUHLV Ebben az összefüggésben a kormánynak hosszú távú stratégiát kell érvényesítenie és kialakítania

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND)

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Projektalapozás Pályázatkészítés Üzleti tervezés II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Szabó Sándor András pályázati és innovációs tanácsadó regisztrált pályázati tréner egyetemi oktató 1 Mi a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az EU kohéziós politikájának 25 éve (1988-2013) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI A kohéziós politika jelentősége Olyan európai közjavakat nyújt, amit a piac nem képes megadni

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014. augusztus 26. Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról Általános információk A partnerségi megállapodás öt alapot

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A területfejlesztés finanszírozása

A területfejlesztés finanszírozása A területfejlesztés finanszírozása 9. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területfejlesztés szereplıi és finanszírozása 1 A területfejlesztés közvetlen eszközei I. Területfejlesztési célelıirányzat

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal 2009. június 3. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM REGIONÁLIS ÁTALAKULÁSI FOLYAMATOK A NYUGAT-BALKÁN ORSZÁGAIBAN, PÉCS, 2011. FEBRUÁR 24 25. A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM KÖZREMŐKÖDİ INTÉZMÉNYEK The OECD LEED Trento Centre for Local Development A KUTATÁST

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió

Közép-Dunántúli Régió Az innováció-orientált társadalom és gazdaság értelmezése a Közép- Dunántúli Régióban 1 Kovács Tamás Programigazgató Közép-Dunántúli RFÜ Veszprém, 2006. május 31. 2 Terület Lakosság Népsűrűség Városi népesség

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

Tízéves a területfejlesztés intézményrendszere, hogyan tovább?

Tízéves a területfejlesztés intézményrendszere, hogyan tovább? Tízéves a területfejlesztés intézményrendszere, hogyan tovább? Somlyódyné Pfeil Edit MTA Regionális Kutatások Központja Balatonföldvár, 2006. május 23 24. A regionális politika A regionalizmus válasz a

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Az adócsökkentés logikája és a helyi iparűzési adó

Az adócsökkentés logikája és a helyi iparűzési adó Az adócsökkentés logikája és a helyi iparűzési adó Dr. Fellegi Miklós PhD BGE PSZK Vigvári András Közpénzügyi Műhely Az önkormányzati gazdálkodás aktuális problémái Kutatói Napok: Alkalmazott tudományok

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája II.

Az Európai Unió regionális politikája II. Az Európai Unió regionális politikája II. Alapelvek, támogatási formák Regionális politika tudományos segédmunkatárs MTA RKK NYUTI Támogatandó térségek lehatárolása Célkitőzések NUTS rendszer A NUTS szintek

Részletesebben

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE TARTALOM Ábrajegyzék... 11 Táblázatok jegyzéke... 15 Bevezetés... 21 I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE 1. A régió általános bemutatása... 31 1.1. A soknemzetiség régió... 33 1.2. A gazdaság

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Az infrastruktúra fogalmi megközelítés Eredet és jelentés: latin -- alapszerkezet, alépítmény Tartalma: Hálózatok, objektumok, létesítmények, berendezések,

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár

Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár Győr, 2009. október 28. Válság van? Szabó Lajos: Válság akkor van, ha az emberek válságként élik meg a körülöttük levő

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

A területi tervezés megújításának szempontjai a időszakra szóló kohéziós politika tükrében

A területi tervezés megújításának szempontjai a időszakra szóló kohéziós politika tükrében A területi tervezés megújításának szempontjai a 2014-2020 időszakra szóló kohéziós politika tükrében Kajdi Ákos XVII. Országos Urbanisztikai Konferencia, 2011. október 27., Pécs Kohéziós politika területi

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Szécheyi Istvá Egyetem Regioális és Gazdaságtudom áyi 'RNWRUL,VNROD 'U1DJ\*\XOD okleveles közgazda QHP]HWN ]LJD]GDViJLV]DNpUW $JOREDOL]iFLypVDSpQ] J\LYiOViJ VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Doktori értekezés.rq]xohqv3uri'ukdeil.

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember 24-25. Berlin/Potsdam 1 2 A megszorító programok hatása a közszférára Spanyolországban:

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Az eurorégiók helyzete és jövője, Magyarország kitörési lehetőségei

Az eurorégiók helyzete és jövője, Magyarország kitörési lehetőségei A magyar elnökség és a régiók jövője OTKA KONFERENCIA BKF - Budapest, 2009. 05.21-22. Az eurorégiók helyzete és jövője, Magyarország kitörési lehetőségei Dr. Szegvári Péter c.egyetemi docens Stratégiai

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben