OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG"

Átírás

1 OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG

2

3 OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Pécs, 2001

4 OECD Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja A fordítás az OECD Territorial Reviews: Hungary (Paris, OECD, 2001) c. kiadvány alapján készült. Fordította Rónai Katalin $IRUGtWiVWHOOHQ UL]WHpVDN WHWHWV]HUNHV]WHWWH Horváth Gyula $N WHWD) OGP YHOpV J\LpV9LGpNIHMOHV]WpVL0LQLV]WpULXP támogatásával jeohqwphj$nldgivedqn ]UHP N G WW Iván Andrea ISBN X Az OECD a magyar fordításért és annak az eredeti szöveggel YDOyHJ\H] VpJppUWQHPYiOODOIHOHO VVpJHW A szedés és a tördelés Frick Dorottya munkája A borító az eredeti kiadás alapján DWRQD&VDEDN ]UHP N GpVpYHONpV] OW Nyomta és kötötte a Sümegi Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

5 *$='$6È*,(*<h770 g'e6,e6)(-/(6=7e6, SZERVEZET Az december 14-én Párizsban aláírt és szeptember 30-án hatályba OpSHWW(J\H]PpQ\,FLNNHO\HV]HULQWD*D]GDViJL(J\ WWP N GpVLpV)HMOHV]WpVL 6]HUYH]HWQHN2(&'D]DOiEELSROLWLNiNDWNHOOHO PR]GtWDQLD DOHJPDJDVDEEV]LQW IHQQWDUWKDWyJD]GDViJLQ YHNHGpVpVIRJODONR]WDWiV elérése és az életszínvonal emelése a tagországokban a pénzügyi stabilitás IHQQWDUWiVDPHOOHWWH]]HOKR]]iMiUXOiVDYLOiJJD]GDViJIHMO GpVéhez; D JD]GDViJL H[SDQ]Ly HO PR]GtWiVD D WDJiOODPRNEDQ pv D JD]GDViJL IHMO GpVIRO\DPDWiEDQOpY WDJiOODPRNRQNtY OLRUV]iJRNEDQ D YLOiJNHUHVNHGHOHP H[SDQ]LyMiQDN HO PR]GtWiVD VRNROGDO~ diszkriminációmentes alapon, a nemzetközi kötelezettségekkel összhangban. Az OECD alapító tagországai: Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Luxemburg, Németország, Olaszország, Norvégia, Portugália, Spanyolország, 6YiMF 6YpGRUV]iJ 7 U NRUV]iJ $ N YHWNH] RUV]iJRN ± NpV EEL FVDWODNR]iV útmiq ± D PHJMHO OW LG SRQWEDQ OHWWHN WDJRN-DSiQ isulolv )LQQország (1969. január 28.), Ausztrália (1971. június 7.), Új-Zéland (1973. május 29.), Mexikó (1994. május 18.), Cseh Köztársaság (1995. december 21.) Magyarország (1996. május 7.), Lengyelország (1996. november 22.), Korea (1996. december 12.) és Szlovákia (2000. december 14.). Az Európai Közösségek Bizottsága az OECD Egyezmény 13. cikkelye alapján részt vesz az OECD munkájában.

6

7 TARTALOM Köszönetnyilvánítás 13 (O V]y 15 Értékelés és javaslatok fejezet: ÁTMENET ÉS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEK 37 Makrogazdasági helyzet 37 $WpUEHOLN O QEVpJHNJD]GDViJLMHOOHP] L 39 Termelés és jövedelem 42 Foglalkoztatottság és munkanélküliség 45 A területi különbségek új mhjmhohqpvlirupilwpdj\dui]ywpq\h] N 47 Gazdasági szerkezet, válságtérségek 47 Magánvállalkozások és külföldi P N G W NHEHUXKi]iVRN 50 A kutatás és fejlesztés területi szerkezete 52 A gazdasági trendek társadalmi kohézióra gyakorolt hatása 55 HuPiQHU IRUUiVIHMOHWWVpJLPXWDWyYiURVLpVYLGpNLV]HJpQység 55 Demográfiai és egészségügyi helyzet 59 +XPiQHU IRUUiVRN 60 $WHU OHWLN O QEVpJHNI PHJMHOHQpVLIRUPiL 63 Kelet nyugat 63 Központ periféria 65 Településszerkezet, város falu közti különbség és a perifériák 66 Összefoglalás fejezet: TERÜLETI POLITIKÁK 71 A közlekedési és a hírközlési infrastruktúra elmaradottságának mérséklése 71 Közúti közlekedés 72 Vasút 74 Egyéb közlekedési ágazatok 74 Távközlés 75 A regionális k UQ\H]HWLPLQ VpJMDYtWiVDpVDKDWiVN U N decentralizálása 79 Városok és falvak 82 Tömegközlekedés 82 Lakásgazdálkodás 83 $ODSN ]P YHN 87 Egyéb közszolgáltatások 89 Vidéki infrastruktúra 91 Természeti és kulturális értékek 91 Összefoglalás és ajánlások 95

8 8 OECD Területi vizsgálatok: Magyarország 3. fejezet: GAZDASÁGFEJLESZTÉSI POLITIKÁK 97 Területi újraelosztás vagy regionális versenyképesség 98 Exogén beruházásokra alapozott fejlesztési politika 99 Hazai beruházásokra alapozott fejlesztési politikák 104 Kis- és középvállalkozások 104 A külföldi és hazai ágazatok összekapcsolásának kihívásai 107 Összefoglalás és ajánlások fejezet: TÁRSADALOMPOLITIKÁK 115 Életkörülmények pvpohwplq VpJ 116 Társadalmi jóléti politikák 117 Helyi önkormányzatok szerepe a szociális juttatásokban 117 A szociális biztonsági háló 118 A nyugdíjrendszer 120 Egészségügyi ellátás 121 Oktatás- és foglalkoztatáspolitika 123 A regionális munndqpon OLVpJI YRQiVDNLKtYiVDL 123 Oktatási és szakképzési rendszer 125 $NWtYPXQNDHU SLDFLSROLWLNiN 127 A roma kisebbség: egy különleges téma 133 A politika alapvonásai 133 Kisebbségi önkormányzatok 137 Összefoglalás és ajánlások fejezet: INTÉZMÉNYI REFORM, REGIONÁLIS POLITIKA ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSOK DECENTRALIZÁLÁSA 143 A magyar területi igazgatás keretei 144 Jogi háttér 144 Hatáskörök 145 Források 145 Az önkormányzati gazdálkodás alakulása 147 A területfejlesztési politika keretei 148 A legújabb IHMO GpVLWUHQGHN 149 A területfejlesztés intézményrendszere 149 Decentralizáció és területfejlesztés Magyarországon: HJ\HQO WOHQIHMO GpV 151 Az új területfejlesztési intézmények gyengeségei 151 A decentralizált intézmények gyenge pontjai 153 Megyék és/vagy régiók? 155 $] QNRUPiQ\]DWRNPpUHWHpVHJ\ WWP N GpVH 157 A közjogi megyék és a megyei területfejlesztési tanácsok közti konfliktusok 162 Fiskális föderalizmus és területfejlesztés: alakuló, de befejezetlen program 164 Forráshiány 164 Központi költségvetési támogatások 166 Helyi adóbevételi képességek 168

9 Tartalom 9 $KHO\L QNRUPiQ\]DWRNW NHSLDFLOHKHW VpJHL 170 Költségvetési kiegyenlítés 171 $SpQ] J\LIRUUiVRNWHUYH]KHW VpJH 172 Összefoglalás és ajánlások 173 Az intézményfejlesztés fontossága 173 A költségvetési rendszer átalakításának szükségessége fejezet: A MAGYAR TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉS AZ EU-CSATLAKOZÁS 177 $3+$5(pVDFVDWODNR]iVHO WWLKHO\]HW 178 ) EEV]HPSRQWRN 179 Területfejlesztés 180 Határon átnyúoyhj\ WWP N GpV 183 Az ISPA, a SAPARD és az ágazati koordináció 185 Szubszidiaritás 187 A PHARE-programok értékelése 188 EU-kompatibilitás 190 Koncentráció 191 Programozás 191 Partnerség 193 Addicionalitás 194 Összefoglalás és ajánlások fejezet: BUDAPEST: IGAZGATÁS POLITIKAILAG TAGOLT TÉRBEN 199 Az agglomeráció növekedése és a szuburbanizáció 200 )RQWRVDEEI OGUDM]LJD]GDViJLpVGHPRJUiILDLWpQ\H] N 200 A költségvetés alakulása 201 Jövedelemadó 201,SDU ]pvlpvlqjdwodqdgy 202 A szuburbanizáció társadalmi és gazdasági hatása 205 $I YiURVRQEHO OLLJD]JDWiVLV]pWWDJROWViJ 208 ) YiURVL±NHU OHWLHOOHQWpWHN 208 $I YiURVpVDN ]SRQWLNRUPiQ\]DWYLV]RQ\D 211 Összefoglalás és ajánlások 213 Irodalom 216 Táblázatok jegyzéke 1. Az ágazatok és DOiJD]DWRN*'3E OYDOyUpV]HVHGpVH A humán fejlettségi mutató Magyarország régióiban és megyéiben a 90-es években $Ki]WDUWiVRNHJ\I UHMXWyQHWWyM YHGHOPHDODSMiQV]iPtWRWW Gini-mutató, Szegénységi mutatók Magyarországon területi egységek szerint,

10 10 OECD Területi vizsgálatok: Magyarország 5. A születéskor várható élettartam Magyarországon, a Cseh Köztársaságban, Szlovéniában és Lengyelországban A foglalkoztatottak iskolázottsági szintje a régiókban, A regisztrált munkanélküliek iskolázottsági szintje régiók szerint, A fiatalok munkanélkülisége régiók szerint, Az ezer lakosra jutó LQWHUQHWHO IL]HWpVHNV]iPD A telefonhálózat regionális megoszlása, Környezetvédelmi beruházások A városi infrastrukturális ellátottság színvonala, A kórházi ágyak és az orvosok regionális megoszlása Az általános és középiskolák területi megoszlása A külföldi P N G W NHEHUXKi]iVRNUHJLRQiOLVDGDWDL± A legnagyobb külföldi P N G W NHEHIHNWHWpVHNUHJLRQiOLV megoszlása, $PXQNDHU SLDFLSURJUDPRNUiIRUGtWiVDLDKiWUiQ\RVKHO\]HW régiókban A kisebbségek állami támogatása Az önkormányzati bevételek és kiadások változása, Elkülönített állami alapok és ágazati célho LUiQ\]DWRN A helyi bevételek és kiadások aránya, A PHARE területfejlesztési programjai A PHARE CBC-programok által kedvezményezett megyék $GHFHQWUDOL]iOWFpOHO LUiQ\]DWRNPHJ\pNN ] WWLPHJRV]OiVD A PHARE-támogatás felhasználása, $SpQ]HV]N ] NPHJRV]WiVDDNHU OHWHNpVDI YiURVNözött, Ábrák jegyzéke 1. Nyertes és vesztes területek A magyar megyék OECD-tipológiája $]HJ\I UHMXWy*'3UpJLyNV]HULQW $]HJ\I UHMXWy*'3DODNXOiVD0DJ\DURUV]iJRQ± $Ki]WDUWiVRNHJ\I UHMXWó éves átlagjövedelme régiók szerint, $]HJ\I UHMXWyEUXWWyM YHGHOHPD]RUV]iJRViWODJV]i]DOpNiEDQ A megyei munkanélküliségi ráták alakulása $N OI OGLW NHiOORPiQ\I OGUDM]LPHJRV]OiVD (J\I UHMXWy*'3pV külföldi P N G W NHEHUXKi]iVRN A K+F-ráfordítások a GDP százalékában, $PHJ\pNHJ\I UHMXWy*'3MpQHNYiOWR]ása 1975 és 1995 között 64

11 Tartalom A helyi önkormányzatok saját bevételei az összes bevétel százalékában A helyi önkormányzatok bevételi forrásainak alakulása, $KiURPHO FVDWODNR]iVLHV]N ]N OWVpJYHWpVpQHNPHJRV]OiVD Magyarországon, PHARE-programok Magyarországon, Budapest és funkcionális régiója Pest megyében A népesség alakulása Budapesten, Pest megyében és a budapesti agglomerációban A személyi jövedelemadó alakulása Magyarországon $]HJ\I UHMXWyLSDU ]pvldgy± A pénzeszközök megoszlása a kerületek és a f város között, $N ]SRQWLNRUPiQ\I YiURVQDNQ\~MWRWWWiPRJDWásai, Keretek jegyzéke 1. Új területi szervezet Funkcionális régiók Magyarország településrendszere Turizmus: alternatív helyi stratégia a vidéki Magyarország számára Külföldi vállalat helyi menedzsmenttel az ország északkeleti részén A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ esettanulmánya Foglalkoztatáspolitikai területi megállapodások Néhány példa a romák hátrányos helyzetére $URPDQpSHVVpJHWpULQW NRUPiQ\]DWLLQWp]NHGpVHN $GHFHQWUDOL]iOW QNRUPiQ\]DWLUHQGV]HUHO Q\HL Az önkormányzat, mint nyereségorientált vállalkozás gqnrupiq\]dwlhj\ WWP N GpV)UDQFLDRUV]iJEDQ Helyi ingatlanadóztatás a kelet-európai országokban A PHARE-programok PHARE CBC-eredmények A SAPARD-terv A PHARE-program szerepe a decentralizált igazgatás kialakításában Magyarországon Az integrált területfejlesztési program Tömegközlekedési társulások funkcionális térségekben svájci példa 207

12

13 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS E tanulmányt a 0DJ\DU ]WiUVDViJ) OGP YHOpV J\LpV9LGpNIHMOHV]WpVL0Lnisztériuma, valamint az OECD finanszírozta. Külön köszönet illeti Szaló Péter helyettes államtitkárt és Iván Andreát,D) OGP YHOpV J\L pv 9LGpNIHMOHV]tési Minisztérium munkatársát. A társadalmi-gazdasági információk, az elemzések és a statisztikai adatok a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának I LJD]JDWyMDHorváth GyulaiOWDONpV]tWHWWKiWWpUMHOHQWpVE OV]iUPD]QDN További háttéranyaggal szolgált Peter Treuner professzor, Stuttgarti Egyetem, Antonio Figueiredo professzor, Portói Egyetem (Portugália), Andrew Ryder professzor, Portsmouthi Egyetem (Egyesült Királyság), valamint Jan de Vet szakpuw 1(,+ROODQGLD$MHOHQWpVHONpV]tWpVpEHQN ]UHP N G WWCziczovszki AndreaV]DNpUW A vizsgálatot Hansjörg Blöchliger, Patrick Dubarle és Lamia Kamal Chaoui munkatársak készítették és koordinálták Mario Pezzininek, az OECD Területi 9L]VJiODWRN2V]WiO\DYH]HW MpQHNLUiQ\tWiViYDO

14

15 (/ 6=Ï A kereskedelem és a gazdaság globalizálódása egyre inkább próbára teszi a UHJLRQiOLV JD]GDViJRN NpSHVVpJpW YHUVHQ\HO Q\HLN puypq\hvtwpvpehq pv NLDNQi]iViEDQ $ UpJLyN WHOMHVtWPpQ\H N ] WWL N O QEVpJ HJ\UH Q D NRKp]Ly fenntartásának költségei folyamatosan emelkednek. Ezzel párhuzamosan a J\RUV WHFKQROyJLDL YiOWR]iVRN D SLDFRN E Y OpVH pv D WXGiV LUiQWL PHJQ YHNHGHWWNHUHVOHW~MOHKHW VpJHNHWNtQiOKHO\LpVUHJLRQiOLVIHMOHV]WpVHNUH Mindezek a vállalatoktól további befektetéseket, a munkamegosztás és a termelés átszervezését, a képességek fejlesztését és a helyi környezet NRUV]HU VtWését követelik meg. $ UpJLyN N O QE ] NpSSHQ UHDJiOQDN H YiOWR]iVRNUD pv PR]JiVRNUD (J\HVHNMyOEROGRJXOQDND]DGRWWIHMO GpVLFLNOXVEDQpVDQ YHNHGpVKDMWyHU LYp YiOQDN 0iVRN NHYpVEp VLNHUHVHN D NHUHVNHGHOPL pv D NLHJpV]tW JD]GDViJL tevékenységek megszerzésében. A fejlesztési forrásokhoz nehezen hozzájutó, N UQ\H]HWL SUREOpPiNNDO PLJUiFLyV QHKp]VpJHNNHO HOV VRUEDQ D ILDWDORN HOYiQGRUOiViYDO N ]G LQIUDVWUXNWXUiOLVDQ pv D PDJiQEHIHNWHWpVHN WHUpQ elmaradott számos térség nehezen tud lépést tartani az általános tendenciákkal. Ugyanakkor ma a területpolitikát már nem kizárólag a központi kormányzatok IRUPiOMiN $ N O QE ] NRUPiQ\]DWL V]LQWHN N ] WWL YHUWLNiOLV hatalommegosztást, valamint a költségvetési források decentralizálásának kérdését újra kell értékelni a közvélemény igényeinek jobb kielégítése és a politikai hatékonyság javítása érdekében. E tendenciák az állami hatóságokat politikájuk és stratégiáik újragondolására ösztönzik. A Területpolitikai Bizottság 1999 elején alakult azzal a céllal, hogy a kormányokqdn OHKHW VpJHW Q\~MWVRQ D IHQW HPOtWHWW NpUGpVHN PHJYLWDWiViUD $ Bizottság munkaprogramot fogadott el, amely a tagországok területfejlesztési politikáinak felülvizsgálatát és azok régiókra gyakorolt hatásának értékelését állítja a középpontba. A felülvizsgálat célja: a) egységes elemzési keretbe foglalva feltárni a területi kihívások jellegét és mértékét; b) segíteni a kormányokat a területi politikák értékelésében és fejlesztésében; c) a szaktudás és az HU források küo QE ] NRUPiQ\]DWLVzintek közötti elosztásának értékelése; d) az új kormányzati technikák alkalmazásában kialakult legjobb gyakorlatok megismerése és elterjesztése.

16 16 OECD Területi vizsgálatok: Magyarország A Bizottság titkársága kétfajta jelentést készít. 1HP]HWL V]LQW WHU OHWL YL]VJiODWRN Az országos hatóságok által rendelt jelentés a regionális teljesítmények és az intézményi struktúrák tendenciáit elemzi. A területi különbségek csökkentésére irányuló politikákat helyezi a N ]pssrqwedpvvhjtwldwpuvpjhnhwdnrpsdudwtyyhuvhq\ho Q\ NNLDODNtWiViEDQ Foglalkozik a kormányzati rendszerrel, a nemzeti ágazati politikáknak a helyi kisebbségekre, valamint a költségvetési föderalizmusra gyakorolt hatásaival. A zárójelentés elemzi az ellentmondásos kérdéseket és területpolitikai ajánlásokat tesz. 5HJLRQiOLVV]LQW WHU OHWLYL]VJiODWRN. A helyi önkormányzatok által rendelt, az országos hatóságok jóváhagyásával készült jelentés az adott területi egység fejlesztési stratégiáival foglalkozik. Feltárja a legfontosabb demográfiai, WiUVDGDOPLJD]GDViJL N UQ\H]HWL P V]DNL pv LQWp]PpQ\L WpQ\H] N V]HUHSpW D térség teljesítményében. A titkárság által kidolgozott tipológia segítségével hasonló térségekkel összehasonlító elemzés készül. E kötet a Területpolitikai Titkárság által a magyar területi politikáról készített tanulmány és annak a Területpolitikai Bizottságban december 14-én szervezett vitája alapján készült. A vita tapasztalatai e tanulmányba EHpS OWHN $ %L]RWWViJ H]W N YHW HQ HQJHGpO\H]WH D YL]VJiODW HUHGPpQ\HLQHN közlését. Bernard Hugonnier, a Területpolitikai Titkárság YH]HW MH

17 ÉRTÉKELÉS ÉS JAVASLATOK A magyar gazdaság az utóbbi években folyamatos növekedési pályára állt. A makrogazdasági teljesítmény kedve- ] D *'3 Q YHNHGpVH QpJ\ HJ\PiVW N YHW pyehq± százalék között volt, az infláció MHOHQW VHQV]i]DOpND munkanélküliség pedig 7 százalék alá csökkent. Az export- Q YHNHGpVVHO E Y O N Opiacokkal és nagyobb versenyképességgel jellemezhew PHJ~MXOiVIRO\DPDWRVDQQ vek- Y IRJODONR]WDWRWWViJRW HUHGPpQ\H]HWW (] OHKHW Yp WHWte D]iWPHQHWHOV pyhlehqehn YHWNH]HWWPXQNDKHO\FV Nkenés ellensúlyozását. Míg a jelenlegi foglalkoztatottsági szint 14 szá]dopnndopdudghod]iwphqhwho WWLV]LQWW OXJ\DQ akkor a gazdaság nagymértékben megszabadult a felesle- JHVPXQNDHU W O$%RNURVFVRPDJJDOEHYH]HWHWWMHOHQW V reformok, a külföldi P N G W NHEHUXKi]iVRNV]pOHVN U OLEHUDOL]iOiVD pv D] ~M FV GW UYpQ\ HO VHJtWHWWH D versenyképesebb környezet kialakítását. A külföldi vállalatok megjelenése a PLNURJD]GDViJ iwuhqgh] GpVpKH] vezetett a PDMGQHP WHOMHV N U SULYDWL]iFLyV IRO\DPDW D] intézmény- és a jogrendszer felülvizsgálata során. A költségvetési deficit lassú csökkenése és a gazdaság W~OI W WWVpJpQHN NRFNizata miatt gyakran fogalmazódnak meg aggodalmak, más makrogazdasági eredmények azonban kihopjtw HN. A mélyreható változások következtében Magyarország újra elfoglalja korábbi helyét Európában. A változások azonban QHP HJ\IRUPiQ puh]khw N D] RUV]iJ PLQGHQ térségében. A teljesítmények N O QE ] HN pv D differenciák a nöyhnhgpvphjlqgxoiviydoihohu V GWHN$ közvetlen P kög W NHEHUXKi]iVL hullám következtében Nyugat-MagyarRUV]iJ YDODPLQW D I YiURV pv N UQ\pNH alakult át leggyorsabban és használta ki a kumulatív KDWiVRN HO Q\HLW PtJ az északkeleti megyékben továbbra is nehezen tudják meg- $]XWyEELLG EHQ a makrogazdasági teljesítmény kielégíw de növekedtek az országban tapasztalható HJ\HQO WOHQVpJHN

18 oldani a nehézipar és az egyoldalú gazdasági szerkezet át-

19

20 18 OECD Területi vizsgálatok: Magyarország «pvydoyv]tq OHJ így folytatódik, ha a területfejlesztési politika nem HU V GLNPHJ A területfejlesztési politika nem újdonság Magyarországon alakítását. Emellett az Alföldön és a délkeleti térségben a PH] JD]GDViJKDQ\DWOiVDpU]pNHOKHW 0tJDNRPPXnista korszakban az északkeleti térségek a legfejlettebbek N ] WW KHO\H]NHGWHN HO D IHMO GpV PiUD iwwhy G WW D Q\X gati területekre. Ez a kelet nyugati irányú megosztottság, az agglomerálódás, a Budapest körüli szuburbanizációs övezet növekedése, a vidék exodusa és az ezt kíséu urbanizáciyv IRO\DPDW IHOHU VtWL D] RUV]iJ WHU OHWL V]pW szakadását. E folyamatok növelik a vidék és a nagyvárosok közötti jövedelemkülönbségeket. Fennáll a veszélye annak, hogy a gazdasági aktivitás egyenetlen eloszlása a továbbiakban is megmarad és még jobban elmélyül. A fejlettebb régiók jobb helyzetben vannak ahhoz, hogy a növekedési szakaszban kihasználják fejohv]wpvl OHKHW VpJHLNHW pv HUHGPpQ\HV JD]GDViJRW hozzanak létre. A külföldi P N G W NHEHUXKi]iVRN YDOyV]tQ OHJ D WRYiEELDNEDQ LV D Q\XJDWL RUV]iJUpV] pv Budapest felé áramlanak majd, különös tekintettel arra, KRJ\DN OI OGLEHIHNWHW NPiVRGLNJHQHUiFLyMDMHOHQOHJD magas hoz]idgrww puwpn WHUPpNHNUH pv D V]DNNpS]HWW PXQNDHU UH VV]SRQWRVtW PtJ D NRQNXUHQV N ]ps pv kelet-európai országok egyre inkább az alacsony bérekre DODSR]RWWN OI OGLEHUXKi]iVRNDWYRQ]]iN$I YiURVEDQD tudásalapú infrastruktúra, míg északnyugaton ahol kisvállalatok bev]iootwyl KiOy]DWDL P N GQHN ± D vállalkozási szférával kapcsolatos kutatási és fejlesztési WHYpNHQ\VpJHN HU V NRQFHQWUiFLyMD EL]WRVtW PDMG MHOHQW V HO Q\ NHW D] ~MRQQDQ punh] NQHN 9pJ O D] HO Q\ V infrastruktúra, a dinamikus vállalkozói környezet és a Q\XJDWL SLDFRNNDO NLDODNXOW My NDSFVRODW YDOyV]tQ OHJ VHJtWL D EHOV IHMO GpVW H]HNHQ D WHrületeken. Figyelembe véve, hogy a GDP színvonala szoros összefüggést mutat az exportkapacitással és az ipari nagyvállalatok MHOHQOpWpYHO D PHJOpY UHJLRQiOLV N O QEVpgek tovább növekedhetnek. Ez a helyzet a területfejlesztési politika megújítását igényli. A magyar kormány a területfejlesztési politikát hagyományosan a különbségek megszüntetésének és a helyi fej- O GpV HO PR]GtWiViQDN V]ROJiODWiED iootwmd Ez a felfogás azonban eddig felemás eredményekhez vezetett. Az ország

21 Értékelés és javaslatok 19

22

23 Értékelés és javaslatok 21 MHOHQW VWDSDV]WDODWWDOUHQGHONH]LNDVWUXNWXUiOLVSURElémák enyhítésére szolgáló állami kezdeményezésekben és az elmaradottabb területek válságkezelésében. Már az átalakulás kezdetén Magyarországon területfejlesztési alapot hoztak létre, míg más kelet-közép-európai országok pl. Lengyelország és a Cseh Köztársaság WHU OHWIHMOHV]WpVL FpOUD QHP IRUGtWRWWDN MHOHQW V ioodpl forrásokat. Az ágazati politikák inkább az infrastruktúra finanszírozását táprjdwwin PtJ D PXQNDKHO\WHUHPW befektetések és a regionális fejlesztés csak 1995 után vált fontossá. Bár kezdetben csekély forrás állt rendelkezésre, DODVV~Q YHNHGpVLG szakában 1994 és 1997 között a OHKHW VpJHN PHJKiURPV]RUR]yGWDN )LJ\HOHPEH YpYH D beruházások értékelésével kapcsolatos korlátozott tapasztalatokat és a támogatás szerény mértékét, a vállalatoknak nyújtott támogatás eredményessége és a normatív támogatás elmaradt a várakozástól. $](XUySDL8QLyPiUD]iWPHQHWLLG V]DNNH]GHWpQMH lenw VHQ EHIRO\iVROWD D SROLWLND DODNtWisát Magyarországon, mégpedig a kelet-közép-európai RUV]iJRN NXOFVIRQWRVViJ~ JD]GDViJL WHU OHWHLQHN MHOHQW V P V]DNLpVSpQ] J\LWiPRJDWiVWQ\~Mtó EU-programon, a PHARE-támogatásokon keresztül. Az közötti LG V]DNEDQD0Dgyarországnak folyósított teljes PHAREköltségvetés közel 7 százalékát a területfejlesztés kapta, H]HQ EHO O HOV sorban az emberihu IRUUiVIHMOHV]WpV D] intézményfejlesztés, a kis- és középvállalatok fejlesztése és az innováció, valamint a kistérségi turizmus és a YiOODONR]yL LQIUDVWUXNW~UD $ 3+$5( N ]UHP N G WW D dekoncentrált igazgatás megteremtésében, különösen a határokon átnyúló tevékenységekben (PHARE CBC), továbbá a kísérleti programokban és a megyei területfejlesztési ügynökségek megszervezésében. Fontos PHARE tevékenységi terület volt az új hitelgarancia megteremtése a vidéki vállalkozások számára, az infrastruktúra finanszírozásának támogatávdpvdnruv]hu LUiQ\ttási módszerek bevezetése. A program ösztönzésére a kormány területi intézményi reformokat kezdeményezett. Ugyanakkor a PHARE-eljárásokat technindl V]HPSRQWEyO NULWLNiYDO LOOHWWpN VRN puwpnho jelentés vegyes érzésekkel szól arról, hogy figyelmen kívül de az újabb EU PHARE-program MHOHQW VHQ befolyásolta a politika alakítását és hangsúlyozta a területfejlesztés jelent ségét.

24 22 OECD Területi vizsgálatok: Magyarország hagyták Továbbra is szükség van egységes szakmapolitikai keretre. Módosult az igazgatási struktúra, de a közigazgatási szintek közti feladatmegosztás még nem látható elég világosan a közigazgatási kapacitás meger sítését, a szaktudás és a képzés fejlesztését. Esetenként csalódást okozott a PHARE bankrendszerrel kapcsolatos magatartása, a kis- és középvállalatok közötti együttm ködésre és az önkormányzatok bevonására gyakorolt hatása. Míg a regionális politikával kapcsolatos intézményi WDSDV]WDODWRN HO VHJtWHWWpN D 3+$5(SURJUDP megvalósítását, az EU-program problémákat és aránytalanságot is okozott. Sok kezdeményezést karolt fel, de a korlátozott eredmények annak a politikai keretnek a gyengeségére utalnak, aminek célja az európai segítségnyújtásnak a nemzeti politikával való összehangolása lenne. Az igazgatási struktúra megváltoztatása valóban HOV UHQG IHODGDW YROW Sok kelet-közép-európai országgal szemben Magyarországnak sikerült egyensúlyban tartania a gazdasági átalakulás ütemét, valamint az új intézmények, az új szabályozó rendszerek és az új jogrendszer gyors bevezetését. Évente több mint száz törvényt és kétszer ennyi rendeletet fogadtak el. A Parlament által 1996-ban elfogadott és 1999-ben módosított területfejlesztési és -rendezési törvény új területi szintet hozott létre. Az Országos Területfejlesztési Tanács (NUTS I), a regionális fejlesztési tanácsok (NUTS II) és a megyei területfejlesztési tanácsok (NUTS III), a központi kormány, a megyék és a társadalmi SDUWQHUHNNpSYLVHO LE OV]HUYH] GWHN0LQGkét szubnacionális LQWp]PpQ\ HOV VRUEDQ D] ijd]dwl SROLWLNiN WHU OHWL szinw PHJYDOyVtWiViW NRRUGLQiOMD $ SURMHNWHN WHUYH]pVpEHQ pv NLYiODV]WiViEDQ MHOHQW V G QWpVL KDWiVN rük is van. Az évi törvény kísérletet tett a regionális politika összehangolására az egyes területi szinteken. Nem határozta meg azonban elég világosan a programozási és a WHUYH]pVL IHOHO VVpJ PHJRV]WiViW pv D]W KRJ\ PLO\HQ mértén ijd]dwl NRRUGLQiFLyUD YDQ V] NVpJ SO D] HJpV]VpJ J\ D] RNWDWiV WHU OHWpQ (]HQ W~OPHQ HQ D] évi PyGRVtWiV V] NtWHWWH D PHJ\HL WHU OHWIHMOHV]WpVL

25 Értékelés és javaslatok 23 WDQiFVRNEDQ YDOy NpSYLVHOHWHW pv PHJHU VtWHWWH D regionális fejlesztési tanácsok hatáskörét, valamint a központi kormány szerepét. A megyei területfejlesztési tanácsok, mint delegálással létrehozott intézmények, a választott megyei közgy lésekhez képest er s pozícióval rendelkeznek. El nyös lehet a megyei képviselet és a politikai végrehajtás kett s rendszerének ismételt átgondolása. A megyei területfejlesztési tanácsok olyan szakosodott fejlesztési szervezetként m ködhetnek, amelyek inkább a választott megyei testületeknek és nem a központi kormánynak tartoznak beszámolási kötelezettséggel. Ez lehet vé tenné a feladatok jobb megosztását a megyék (amelyek az oktatás- és az egészségügy területén középszint feladatokat kaphatnának), valamint a régiók között (amelyek a Strukturális Alapokat menedzselnék és végrehajtanák a nagy térségi és infrastrukturális projekteket). Fontos lépés a decentralizáció irányába a négy LJD]JDWiVL V]LQWE O N ]SRQWL UHJLRQiOLV PHJ\HL pv települési) álló többfokozatú területi szervezet létrehozása. Az új szervezet komplex jellege azonban szükségessé teszi a verwlniolv pv D KRUL]RQWiOLV HJ\ WWP N GpVW D közszolgáltatások költséghatékony ellátása érdekében. 0iVIHO O WHNLQWHWWHO D] Qkormányzatok méretére és HU IRUUiVDLN V] N VVpJpUH DODSYHW HQ IRQWRV HU LN egyesítése, hogy a közjavak szükséges kritikus tömege HOpUKHW OHJ\HQ $] pyl QNRUmányzati törvény az QNRUPiQ\]DWRNQDN OHKHW VpJHW DG QNpQWHV DODSRQ társulások létesítésére, de a kormány e célú ösztönzése nem elégséges. Egyes 2(&'RUV]iJRNHU WHOMHVHQWiPRJDWMiND települési társulásokat és ösztönzik speciális HJ\ WWP N GpVL IRUPiN OpWUHKR]iViW (] D PyGV]HU D magyar jogrendszerben is alkalmazható lenne, a társulási IRUPiNDYHUWLNiOLVHJ\ WWP N GpVWLVHU VtWenék. Magyarországon a területi szint pénzügyi rendszerben jelent s az átadott állami források és csekély a helyi adók részaránya. Az önkormányzatok költségvetése a központi állami kiadások 41 százalékát teszi ki, míg a helyi adók a központi adóbevételeknek mindössze 12 százalékát és javítani kell a különböz szintek közötti együttm ködést. A helyi adók részaránya kissé növekedett, de a további decentralizáció a

26 24 OECD Területi vizsgálatok: Magyarország jelentik. Bár a helyi adók részaránya kissé növekedett, a tényleges saját források az összes helyi jövedelemnek még mindig kevesebb, mint 40 százalékát teszik ki. A pénzügyi decentralizáció lényegében nem tartott lépést az 1990-es évek decentralizációs folyamatával. A különbségek komköltségvetés reformját tenné szükségessé a helyi kezdeményezések el mozdítása és a

27 25 OECD Területi vizsgálatok: Magyarország különbségek csökkentése érdekében. Míg a gazdaságfejlesztés W V]W Q] területfejlesztési támogatások beleértve az EUforrásokat is leginkább a kevésbé fejlett térségeket célozzák meg és a kritikus növekedési ténye- ] Nre penzálására D N ]SRQWL NRUPiQ\]DW MHOHQW V N OWVpJYHWpVL NDSFVRODWEyO V]iUPD]y WiPRJDWiVW Q\~MW $ FV NNHQ bevételek, az infláció és a központi kormányzat által IRO\yVtWRWWV]HUpQ\HEEWiPRJDWiVRNQHKp]LG V]DNDXWiQD helyi önkormányzatoknak sikerült a privatizációs EHYpWHOHNE O D NLDGiVRN V]LJRU~ Np]EHQWDUWiVD pv D V]ROJiOWDWiVRN V]HU] GpVEH DGiVD ~WMiQ WDUWDOpNRNDW képezni. A helyi önkormányzatok ma kevésbé képesek NH]GHPpQ\H]pVHLNHW ILQDQV]tUR]QL VDMiW HU IRUUiVDLN KLiQ\D NRUOiWR]]D HU IHV]tWpVHLNHW $ NRUPiQ\]DWL támogatások alig csökkentik a jövedelemkülönbségeket, és keveset tesznek az olyan nemzeti célok megvalósulásáért, mint például a közszolgáltatások minimális színvonalának elérése vagy a területi áthúzódó hatások kiküszöbölése. A pénzügyi rendszer kiszá- PtWKDWyViJiQDN pv SRQWRVViJiQDN HU VtWpVpUH LUiQ\XOy reform jobb pozícióba helyezheti a helyi QNRUPiQ\]DWRNDW DKKR] KRJ\ MHOHQW VHQ Q YHOMpN pénzügyi tervezési kapacitásaikat, és saját kezükbe YHJ\pN KRVV]~ WiY~ IHMO GpV NHW $ KHO\L önkormányzatoknak juttatott személyi jövedelemadóhányad növelése, valamint az értékalapú ingatlanadó bevezetése mérsékelheti az önkormányzatok közötti N O QEVpJHNHW pv NLHJ\HQOtWKHWL D] LSDU ]pvl DGójö- YHGHOPHNHOPDUDGiVDPLDWWLYHV]WHVpJHNHW$UHIRUPHO - segítheti a kormányzati támogatások racionalizálását is. +RVV]~ WiYRQ D MHOHQOHJL NLHJ\HQOtW MHOOHJ UHQGV]HU továbbfejlesztését kell fontolóra venni. A területi különbségek csökkentését célzó kormányzati politika lényege eddig az elmaradott térségeknek juttatott támogatások növelése volt, a támogatási rendszert pedig az újudhorv]wivphjhu VtWpVpUe használta. Az 1990-es évek elejéw O D WHU OHWIHMOHV]WpVL WiPRJDWiVRN D] pv]dnnhohwl pv D keleti országrészekre koncentrálódtak, még ma is két megye Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén kapja a támogatás legnagyobb részét. Míg az EU-alapokat korábban viszonylag egyenletesen osztották el a régiók és az ága]dwrn N ] WW D 3+$5( I NpQW D NHOHWL területeket célozza meg. A költségvetés megduplázódott és folyamatban van két további EU által finanszírozott HO FVDWlakozási program a nagy közlekedési és

28 26 OECD Területi vizsgálatok: Magyarország összpontosítanak, egyre környezeti infrastruktúrákat (ISPA) és a mez gazdaság- és vidékfejlesztést támogató (SAPARD) megvalósítása. Összességében a támogatások növekv mértékben inkább a csatlakozás el segítését célozzák, akár EU-, akár nemzeti forrásokból (pl. a hét régióban elindított programokon keresztül) finanszírozzák azokat. A segítségnyújtás f ként az intézményfejlesztésre, az igazgatási kapacitások növelésére és a programmenedzsment er sítésére irányul. Ezek a kiegészít támogatások örvendetesen enyhíthetik a költségvetési források elosztásával kapcsolatos feszültségeket, az EU strukturális politikai elveinek alkalmazása el segítheti a hatékony területfejlesztést. A közösségi joganyag és az el csatlakozási strukturális alapok integrálása a szakpolitikusok f feladata. Az EUirányelvekb l adódó prioritások meghatározását fontos célnak tekinthetjük, de a belpolitikának továbbra is a nemzeti célokat kell szolgálnia. Az EU kohéziós politikája nem helyettesítheti a nemzeti stratégiát, a Strukturális Alapok pedig csak járulékos kiegészít programok lehetnek. A kormánynak ezért támogatnia kell a helyi fejlesztési programokat, valamint a ma még nem kedvezményezett, de a hosszú távú stratégiákhoz kapcsolódó célkit zéseket is, meg kell akadályoznia a projektek csatlakozásig való késleltetését. Úgy t nik, hogy az Országos Területfejlesztési Koncepció ambiciózus céljai ellenére közvetlen területfejlesztési célokra (terület- és vidékfejlesztésre) csak szerény összegek állnak rendelkezésre. Ezért fontos, hogy a kormány megfelel költségvetési eszközöket biztosítson a területfejlesztésnek, a hazai célok és a társfinanszírozás egyensúlyának megteremtéséhez. Mindenekel tt különös figyelmet kell fordítani a regionális fejlesztési tanácsokra, amelyek gyakorlatilag jóval kevesebb támogatást kapnak, mint a megyei területfejlesztési tanácsok, és gondoskodni kell a regionális fejlesztési ügynökségek megfelel jelenleg nem kielégít személyi ellátottságáról. Tekintettel nagyobb figyelem irányul az intézményfejleszté sre és az EU-csatlakozás HO NpV]tWpVpUHLV Ebben az összefüggésben a kormánynak hosszú távú stratégiát kell érvényesítenie és kialakítania

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere I. fejezet Az Európai Unió támogatási rendszere TU1.UT TUAZ Az EU támogatási rendszere Tartalomjegyzék EU ÉS PÁLYÁZATAIUT 5 TU1.1UT TUNEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (NFT)UT... 6 TU1.1.1UT TUA Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben

II.2.1 Tudás és innováció, a versenyképesség bázisának szélesítése... 28. II.2.2. A vállalkozói környezet javítása és a verseny élénkítése...

II.2.1 Tudás és innováció, a versenyképesség bázisának szélesítése... 28. II.2.2. A vállalkozói környezet javítása és a verseny élénkítése... Magyarország Nemzeti akcióprogram a növekedésért és a foglalkoztatásért 2005-2008 2005. december Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 I. MAKROGAZDASÁGI STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI EGYENSÚLY... 8 I.1. A GAZDASÁG HELYZETE,

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS A FOGLALKOZTATÁSÉRT (TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTOTT ANYAG) 2006. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 2 1. BEVEZETŐ 4 2. KOORDINÁCIÓ, MONITORING,

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007 2013. Foglalkoztatás és növekedés

Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007 2013. Foglalkoztatás és növekedés A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés (Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete) A magyar Kormány elfogadta 2006. október 25-én Előszó

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM AZ IPARI PARKOK KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKRA ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁRHATÓ EU TÁMOGATÁSOKRA A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV MAGYAR ÉS UKRÁN CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM PROJEKTFEJLESTÉS ÉS GENERÁLÁS TÉMÁBAN A képzési programot az Európai Unió támogatta ( SZ. PHARE Magyar-Ukrán

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. regionális gazdaság- és területfejlesztési szakemberek számára

KÉZIKÖNYV. regionális gazdaság- és területfejlesztési szakemberek számára KÉZIKÖNYV regionális gazdaság- és területfejlesztési szakemberek számára 1 Szerkesztette: Lengyel Eszter change menedzsment szakértő Szakmai lektorok: Hanis Béla EU akkreditált szakértő Ing. Zuzána Záborská

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához

Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA V/965/1 Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Harmadik olvasat, partnerségi egyeztetés utáni

Részletesebben

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul I. HELYZETELEMZÉS 1. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETKÉP 1.1. FÖLDRAJZI HELYZET Magyarország közepesen fejlett közép-európai ország, 2000-ben a vásárlóerő paritáson számolt egy főre jutó GDP-je az EU átlag

Részletesebben

Zalaegerszeg és kistérsége Stratégiai és Operatív Programja Helyzetfeltárás, Jövőkép, Stratégia és Operatív Program

Zalaegerszeg és kistérsége Stratégiai és Operatív Programja Helyzetfeltárás, Jövőkép, Stratégia és Operatív Program ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökoszféra- Projekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS OPERATÍV

Részletesebben

A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról

A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...2 1. LEGFŐBB KIHÍVÁSOK...4 2. TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói

A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Filep Bálint A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói Doktori értekezés TERVEZET Konzulens: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA)

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) Programvezető: Tóth Ferenc Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, volt ügyvezető

Részletesebben

Területi kohézió 2009. április

Területi kohézió 2009. április Területi kohézió 2009. április TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS...2 I. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...3 1. TERÜLETI BEOSZTÁS RENDSZEREI...4 2. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK, KISTÉRSÉGEK VÁLTOZÓ SZEREPE, NEMZETKÖZI KITEKINTÉS...5

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben