+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6"

Átírás

1 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D Gotteszell Phone (09929) Telefax (09929) Internet:

2

3 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN 7DUWDORP 2OGDO.LDGiVLGiWXP %HYH]HWpVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB %L]WRQViJLyYLQWp]NHGpVHNBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB $YH]pUO OHtUiVD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 3.1.pSHUQ\ %LOOHQW\ ]HW PrograPR]KDWyELOOHQW\ NVRIWNH\V 3-2 $YH]pUO KDV]QiODWD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 4.1 Kijelölés Bevitelek Funkció vagy készülék ki- és bekapcsolása Többoldalas menük LOpSpVDPHQ NE O 4-3 /HIHMWpVL ]HPPyG BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 5.1 A berendezés bekapcsolása Betöltés %HW OWpVDPLQ VpJEL]WRVtWiVLUHQGV]HUNLLNWDWiViYDO %HW OWpVPLQ VpJEL]WRVtWiVLUHQGV]Hrrel SAFE szkenner nélküli betöltés Töltési adatok nyomtatása V]DNNH]GHW Feladat megkezdése Lefejtés ]YHWOHQNLOpS Q\tOiVOHIHMWpV6$)(QpON O *\ MW OHIHMWpV6$)(QpON O ]YHWOHQNLOpS Q\tOiV lefejtés SAFE-el *\ MW OHIHMWpV6$)(-el Feladat befejezése Lefejtés termikus túltöltés biztosítóval Lefejtés optikai túltöltés biztosítóval V]DNEHIHMH]pVH Irodakapcsolat Adattovábbítás V]DNNLYiODVztása Feladat kiválasztása O QOHJHVIXQNFLyNDP V]DNVRUiQ BBBBBBBBBBBBBBBB 6.1 Betöltés Ürességvizsgálat Tartály szintmérés Szivattyúzott lefejtés számlálón keresztül Lefejtési üzemmód Összeadó számláló Feladat adatok oldalt megmutat Nem mért lefejtés Manuális adalék lefejtés Bizonylat nyelve Naplónyomtatás Másolatnyomtatás Maradékeltávolítás Önbetöltés Utánfutó átszivattyúzása (O tuwphqq\lvpj Diagnosztika 6-18

4 7DUWDORP, )XQNFLyNDP V]DNRQNtY O BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 7.1 Konfiguráció Lefejtési mód Ürességvizsgálat Naplónyomtatás Kézi kiválasztás Összesített napló HPQ\RPWDWRWWP V]DNRN (O tuwqdsoy Info-listák Régi adatok V]DNDGDWRNPiVROiVD %HOV PHPyULD HLK memória gvv]hj] V]iPOiOy $GDOpN VV]HJ] V]iPOiOyW UOpVH Adalékoló berendezés légtelenítése Manuális hívás Modem kapcsolatteszt Napló hibákkal 7-9 5HQGV]HUIHO J\HOHW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 0LQGHQMRJpVDPyGRVtWiVRNMRJDIHQQWDUWYD $MHOHQGRNXPHQWXPVRNV]RURVtWiVDIHOGROJR]iVDpVWHUMHV]WpVH NLYRQDWRVDQYDJ\HJpV]EHQNL]iUyODJD%$57(&tUiVRV HQJHGpO\H]pVHXWiQOHKHWVpJHV Copyright 2004 by BARTEC Schulstraße 30, D Gotteszell Dokumentum: BA Érvényesség kezdete: Revízió: EDS 1.08 verzió Készítette: G. Rothe he/evs

5 %HYH]HWpV %HYH]HWpV A VOLUTANK a PETRODAT 3002 rendszer egy variációja, mely rendelkezik LQWHJUiOWHOHNWURQLNXVPpU UXGDNNDOPLQ VpJEL]WRVtWiVLUHQGV]HUUHO466pV egy lopásvédelmi (SPD) rendszerrel. A VOLUTANK rendszerrel az A1 és A3 veszélyességi osztályba tartozó ásványi-rodm V]iOOtWy MiUP YHN EHtöltésével és lefejtésével kapcsolatos PLQGHQHOMiUiVpV ]HPHOWHWpVLIRO\DPDWIHO J\HOKHW A VOLUTANK rendszer egyedi komponensek sorozatából áll, melyek egy soros buszon (P-NET) keresztül kommunikálnak. $YH]pUO DONRWMDDUHQGV]HUN ]SRQWL ]HPHOWHW ps információs egységét. A jelen használati utasítás leírja az ('6 YH]pUO V]RIWYHUUHO P N G rendszer üzemeltetését lefejtési üzemmódban. $NRQNUpWKDV]QiODWDMiUP Y QI JJD]LQVWDOOiOWIHOV]HUHOpVW OpVDYH]pUO szoftver mindenkori konfigurációjától. A rendszer konfigurációját a Szervizutasítás (VOLUTANK, Konfiguráció, Verzió EDS 1.08) tartalmazza.

6 %HYH]HWpV

7 %L]WRQViJLyYLQWp]NHGpVHN %L]WRQViJLyYLQWp]NHGpVHN $EHUHQGH]pV ]HPHOWHW MHIHOHO VPLQGHQUHQGHONH]pVEHWDUWiVipUWPHO\HN a gyulladásveszélyes folyadékok tárolására, szállítására és rakodására vonatkozóan érvényben vannak. Minden rendelkezés és határozat érvényes marad a VOLUTANK készülékkel ellátott berendezések üzemeltetésére vonatkozólag. $92/87$1.EHUHQGH]pVHND]pUYpQ\HVHO tuivrnehwduwiviydonpv] OQHN és a gyárat kifogástalan állapotban hagyják el. A készülékek installálását és karbantartását csak szakképzett személyzet végezheti. *RQGRVNRGMRQ D J\iUWy iowdo HO tuw DGDWRN pv ]HPHOWHWpVL N U OPpQ\HN betartásáról Tartsa be a készülék üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó utasításokat. $ EHUHQGH]pV DONRWyHOHPHLQ HVHWOHJHVHQ IHOOpS VpU OpVHNHW YDJ\ károsodásokat állapítsa meg, vagy ha a veszélytelen üzemeltetés más okból nem lehetséges, akkor ne üzemeltesse a berendezést, illetve azonnal kapcsolja ki. Értesítse a szervizállomást. Akkor is lépjen kapcsolatba szerviz szakembereinkkel, ha az üzem közben hibákat vagy hiányosságokat észlel, vagy kétségei vannak a berengh]pvuhqghowhwpvv]hu ]HPHOpVpYHONDSFVRODWEDQ A VOLUTANK készülékek nem helyettesítik a tartálygépkocsi ill. az ügyfelek biztonsági berendezéseit (pl. túltöltés biztosítás). )HOHO VVpJNL]iUiVD A BARTEC GmbH és annak alkalmazottai kizárólag szándékosság vagy GXUYDKDQ\DJViJHVHWpQYRQKDWyNIHOHO VVpJUH$IHOHO VVpJPpUWpNHHEEHQ az esetben a BARTEC GmbH-nak leadott megbízás értékéig terjedhet. A biztonsági utasítások be nem tartásából, az üzemeltetési utasítás be nem WDUWiViEyOYDJ\D] ]HPHOWHWpVLN U OPpQ\HNE ODGyGyNiURNpUWD%$57(& *PE+ QHP IHOHO V. YHWNH]PpQ\NpQW IHOOpS NiURN D IHOHO VVpJ alól kizártak.

8 %L]WRQViJLyYLQWp]NHGpVHN

9 $YH]pUO OHtUiVD.pV] OpNNLYLWHOHN $YH]pUO OHtUiVD $ 92/87$1. NpV] OpN UHQGV]HU OHJMHOHQW VHEE pstw HOHPH D YH]pUO $ WHOMHVUHQGV]HUN ]SRQWL ]HPHOWHW pvlqirupiflyvhj\véjhnpqwp N GLN $ YH]pUO pv D EHUHQGH]pV W EEL NRPSRQHQVH HJ\ Voros buszon (P-NET) keresztül kommunikál. $YH]pUO NpWNLYLWHOEHQiOOUHQGHONH]pVUH $1YH]pUO -10 típus YH]pUO DOIDQXPHULNXVELOOHQW\ ]HWWHO $1([YH]pUO -10 típus (mint a , csak 1-es zónába WDUWR]yUREEDQiVYHV]pO\HVWHU OHWHNHQLVIHOV]HUHOKHW / 6743-WtSXV~YH]pUO.pSHUQ\ $] /&' NpSHUQ\ D YH]pUO JUDILNXV IHOKDV]QiOyL IHO OHWH,WW OiWKDWyN D] egyes menük, melyek a konfigurációhoz és a használathoz szükségesek. A NpSHUQ\ I WKHW DNRQWUDV]WV]DEiO\R]KDWy 6 WpWEHQ W UWpQ ]HPHOWHWpVKH] D NpSHUQ\ /('-ekkel kivilágítható. A kivilágítás vezérlése a BIOS setup-ban konfigurálható. %LOOHQW\ ]HW $ELOOHQW\ ]HWVHJtWVpJpYHOW UWpQQHNDEHYLWHOHN$ELOOHQW\ NYLOiJtWDQDN

10 $YH]pUO OHtUiVD 3URJUDPR]KDWyELOOHQW\ N VRIWNH\V $ NpSHUQ\ W O MREEUD WDOiOKDWy PpJ QpJ\ WRYiEEL JRPE (]HNHW D YH]pUO V]RIWYHUH DNWLYiOMD D] DNWXiOLV ]HPiOODSRWWyO I JJ HQ pv OiWMD N O QIpOH IXQNFLyNNDO $ ELOOHQW\ N SLOODQDWQ\L MHOHQWpVH D NpSHUQ\ MREEROGDOL V]HJpO\pQpO OiWV]LN D NpSHUQ\ Q pv H]iOWDO D ELOOHQW\ NK ] HJ\pUWHOP HQ hozzáuhqghokhw $ V]RIWYHUYH]pUHOW ELOOHQW\ NHW SURJUDPR]KDWy ELOOHQW\ NQHNQevezik. prog.bill.

11 $YH]pUO KDV]QiODWD $YH]pUO KDV]QiODWD $ YH]pUO W PHQ N iowdo D SURJUDPR]KDWy ELOOHQW\ N pv D] DOIDQXPHULNXV ELOOHQW\ ]HWVHJtWVpJpYHOKDV]QiOMXN A berendezés ]HPEHKHO\H]pVHXWiQPHJMHOHQLND]I PHQ DNpSHUQ\ Q A baloldalon megjelenik: - az összmennyiség számláló, -DGiWXPpVD]LG SRQW Az almenük kiválasztása a programozható billenw\ NVHJtWVpJpYHOW UWpQLND jobb oldalon. A menükön belül különféle párbeszéd-ohkhw VpJHN iooqdn UHQGHONH]pVUH melyeket az alábbiakban írunk le..lmho OpV $PHQ WRYiEELYiODV]WiVLOHKHW VpJHNHWQ\~MW$YiODV]WKDWyIXQNFLyNYDJ\ DOPHQ N YLOiJRV V] YHJJHO V WpW KiWWpU HO WW HJ\PiV DODWW MHOHQQHk meg a NpSHUQ\ Q$SLOODQDWQ\LODJNLMHO OWIXQNFLyWLQYHUWiOYDMHOHQtWLPHJDSURJUDP Egy almenü lehívása kétféle módon történhet: 1. $PHJIHOHO V]iPJRPEPHJQ\RPiViYDO 2. Az almenü [mezöt kijelöl] SURJUDPR]KDWy ELOOHQW\ YHO W UWpQ kiválasztása (a világos NLYiODV]Wy PH] PLQGLJ HJ\ VRUUDO PR]GXO IHO vagy le). a [OK] SURJUDPR]KDWy ELOOHQW\ OHQ\RPiViYDO D NLYiODV]WRWW DOPHQ LOOIXQNFLyHO KtYyGLN

12 $YH]pUO KDV]QiODWD %HYLWHOHN $N O QE ] PHQ NEHQV]iPV]HU DGDWRNPHJDGiViWNpULDSURJUDP(]HN DEHYLWHOHNDELOOHQW\ ]HWPHJIHOHO MHO]pVVHOHOOiWRWWELOOHQW\ LYHOW UWpQQHN $ YH]pUO ELOOHQW\ LQHN NpW IXQNFLyMD YDQ $ NpW MHOHQWpV D ELOOHQW\ NUH rányomtatva található. Az átváltás a jelentések között az [ALT] gombbal történik. Ez a gomb egy LED-el rendelkezik. Ha a LED világít, akkor a ELOOHQW\ DODWW IHOW QWHWHWW MHOVRU DNWtY KD D /(' QHP YLOiJtW DNNRU D IHO O feltüntetett jelsor aktív. Az egyes sorokban bevitt adatokat az [OK] SURJUDPR]KDWy ELOOHQW\ YHO visszük ténylegesen be. Ha egy ablakban minden szükséges adat bevitelre került, akkor nyomja meg a [kesz] programozható billenw\ W A [DEL]JRPEEDOW U OKHW DNXU]RUWyOEDOUDHV MHO )XQNFLyYDJ\NpV] OpNNLpV EHNDSFVROiVD Egyes menükben funkciók vagy készülékek ki- vagy bekapcsolására nyílik OHKHW VpJ$EHNDSFVROiVKR]H]HNEHQD]HVHWHNEHQDELOOHQW\ ]HWHQÄ -et NHOOQ\RPQL$]DGRWWIXQNFLyPHOOHWWLPH] EHQHNNRUBE látható. Egy funkció vagy készülék kikapcsolásához 0 -t kell bevinni, és a megfeleo PH] Een ekkor KI olvasható.

13 $YH]pUO KDV]QiODWD 7 EEROGDODVPHQ N +D D] HJ\ PHQ EHQ OpY IXQNFLyNDW YDJ\ NLMHO]pVHNHW QHP OHKHW HJ\ NpSHUQ\ Q PHJMHOHQtWHQL DNNRU PHJMHOHQLN D [Lap valaszt] programozható ELOOHQW\ (]HQJRPEOHQ\RPiViYDODPHQ N YHWNH] ROGDODMHOHQLNPHJ,WW MHOHQQHN PHJ D]RN D NLMHOH]QL NtYiQW SRQWRN PHO\HN D] HO ] ROGDORQ PiU nem fértek el..lopspvdphq NE O A menü elhagyása a [kesz]surjudpr]kdwy ELOOHQW\ OHQ\RPiViYDOW UWpQLN 1HP V]iPtW KRJ\ D] HOV YDJ\ HJ\ N YHWNH] ROdal van-e éppen a NpSHUQ\ Q 0LQGHQ HVHWEHQ D] HJ\ V]LQWWHO IHOMHEE OpY PHQ EH XJUXQN vissza. A kiválasztó menüket a 0:VEGEPH] PHJQ\RPiViYDOpVPHJHU VtWpVpYHO hagyjuk el. A menükben, ahol adatokat aduk meg, a [Megsem]SURJUDPR]KDWyELOOHQW\ áll rendelkezésre. Ezzel elhagyhatjuk a beviteli cellát anélkül, hogy az itt EHYLWWPyGRVtWiVRNHOPHQW GQpQHN A [Megsem]SURJUDPR]KDWyELOOHQW\ YHOHOKDJ\KDWXQNHJ\RO\DQIXQNFLyWLV mely a feldolgozással a menünk belül indul el.

14 $YH]pUO KDV]QiODWD

15 /HIHMWpVL ]HPPyG /HIHMWpVL ]HPPyG A lefejtévl ]HPPyGEDQDP N GWHWpVLVRUUHQGpVDQQDNWDUWDOPDD]DGRWW IHOV]HUHOpVW O pv D V]RIWYHU NRQILJXUiFLyMiWyO I JJ $ N YHWNH] NEHQ D I EE folyamat, és az egyes funkciók használata olvasható. Az ebben leírt HOMiUiVRNpVNpSHUQ\ NLMHO]pVHNPiVNpV] OpNNRQfiguráció és más szoftver állasrwhvhwpqnlvvphowpukhwqhnd]gqehuhqgh]pvpw O Ha a berendezés bekapcsolásakor nem a konfigurált, hanem egy másik nyomtató áll rendelkezésre (pl. a vontató cseréje esetén, ahol a nyomtató található), akkor egy kérdés jelenik meg, hogy használni kívánjuk-e ezt a Q\RPWDWyW (]W D NpUGpVW D MiUP YH]HW QHN NHOO PHJHU VtWHQLH (EEHQ D] esetben a VOLUTANK készülék a rendelkezésre álló nyomtatót fogja használni. $EHUHQGH]pVEHNDSFVROiVD A berendezés bekapcsolásakor (a tartálykocsi gyújtásának ráadásával, egy HO EHNDSFVROyYDJ\HJ\N O QNDSFVROyiOWDODYH]pUO HOV NpQWHJ\VHWXS SURJUDPRW IXWWDW OH $] HN ]EHQ PHJMHOHQ HVHWOHJHV ]HQHWHNE O NL NHOO lépni. Ha az Adatrögzítés opció be van kapcsolva (.RQILJXUiFLy 2SFLyN $GDWU J] %( DNNRU D] I PHQ EHQ HJ\ OHPH] V]LPEyOXP MHO]L KRJ\ rendelkezésre állnak-h OHW OWKHW YDJ\ PiVROKDWy DGDWRN D IpOYH]HW ND]HWWiQ +/. $ EHOV PHJKDMWyYDO YDOy PXQND VRUiQ H] D V]LPEyOXP villog. %HW OWpV A betöltés indítható automatikusan vagy manuálisan. Az DXWRPDWLNXV LQGtWiVKR] ]iumd OH D W PO NXSOXQJRW. Amint az integrált termékjelzést felismeri a program, megjelenik a betöltés menü. A betöltés PDQXiOLV LQGtWiViKR] nyomja meg a [Betölt.] programozható bilohqw\ W +D D EHW OWpV HO WW QHP történt ürességvizsgálat, de a konfiguráció azt megköveteli (3URJUDP SDUDPpWHUHN 6$)( SDUDPHWHUHN huhvvyl]vj %(), akkor a program felszólít annak végrehajtására.

16 /HIHMWpVL ]HPPyG Az ürességvizsgálat elvégzéséhez válassza ki a menüben a Üress.vizs programpontot. A betöltést ebben az esetben csak akkor lehet végrehajtani, ha az UHVVpJYL]VJiODWYpJpQDPDUDGpNPHQQ\LVpJpU]pNHO PpJPLQGLJ UHVHW MHOH] LOO D NDPUiEDQ QHP PpUKHW WHUPpN.LYpWHO FVDN DNNRU OHKHWVpJHV ha ugyanazt a terméket kívánjuk betölteni, és azt a konfiguráció is megengedi. 3URJUDPSDUDPpWHUHN6$)(SDUDPHNW OWPDUDG%( +D D EHW OWpV HO WW QHP W UWpQW PHJ D WHUPpNMHO]pV OHROYDViVD pv D NRQILJXUiFLy HQJHGpO\H]L D PLQ VpJEL]WRVtWiVL UHQGV]HU 466 NLLNWDWiViW DNNRUHJ\HQQHNPHJIHOHO kérdés jelenik meg. iztosítási rendszer kiiktatásával történhet. A betöltés csak akkor lehetséges, ha a termékjelzés leolvasásra került.

17 /HIHMWpVL ]HPPyG %HW OWpVDPLQ VpJEL]WRVtWiVLUHQGV]HU NLLNWDWiViYDO (O V] UYiODVV]DNLDWHUPpNHNHWD]HJ\HVNDPUiNKR] A termékválasztási menüben megjelennek azok a termékek, melyeknek a termékcsoportja a konfigurációban manuális betöltésre engedélyezett. (3URJUDPSDUDPpWHUHN6$)(SDUDPHN7HUEHYLWO). +D D PLQ VpJEL]WRVtWiVL UHQGV]HU NLLNWDWiVD QHP HQJHGpO\H]HWW DNNRU manuális indításnál mindig megjelenik a termékválasztásra szolgáló menü. +DDNDPUiEDQPpJHJ\PiVLNDQ\DJPDUDGpNDYDQDPHJIHOHO PDUDGpN PHQQ\LVpJ pu]pnho ÄQHP UHV -W MHOH] DNNRU ILJ\HOPH]WHW ]HQHW MHOHQLN meg. A termékváltás SAFE-el nem lehetséges. A termékválasztás után (=termékjelzések kiosztása a kamrákra) az ablak IHOV UpV]pQ PHJMHOHQLN D] HJ\HV NDPUiN W OW WWVpJL ioodsrwd pv D fenékszelepek állapota (ezen kijelzések jelentését lásd a 8 fejezetben).

18 /HIHMWpVL ]HPPyG $NpSHUQ\ DOVyUpV]pQD]HJ\HVNDPUiNiOODSRWDMHOHQLNPHJ K : Kamraszám P : Termékszám (U= kiiktatás) S : Kamra állapota (L= üres, R= maradék a betöltés óta legalább egy lefejtés történt) Most minden fenékszelep kinyit. $] HJ\HV IHQpNV]HOHSHNHW D PHJIHOHO V]iPJRPE OHQ\RPiViYDO OHKHW bezárni és újra kinyitni; [1] gomb az 1-es kamrához 1, [2] gomb a 2-es kamrához stb. 7 OWVHIHODNLYiODV]WRWWNDPUiNDWDPHJIHOHO WHUPpNNHO

19 /HIHMWpVL ]HPPyG +D D NDPUiN PHJWHOWHN ]iumd OH LVPpW D IHQpNV]HOHSHNHW D PHJIHOHO számgombbal. A [kesz]surjudpr]kdwyeloohqw\ YHOKDJ\KDWMXNHODÄ%HW OW³ menüt.

20 /HIHMWpVL ]HPPyG %HW OWpVPLQ VpJEL]WRVtWiVLUHQGV]HUUHO $W PO NXSOXQJFVDWODNR]WDWiVDXWiQOHROYDViVUDNHU ODWHUPpNMHO]pV A kamra számot, a termék és az állapot jelzéseket tartalmazó oszlop villog a konfigurált ideig (3URJUDPSDUDPpWHUHN6$)(SDUDPHNWHUPHNLG ) fekete KiWWpUHO WW(]HQLG DODWWDWHUPpNMHO]pVQHNIRO\DPDWRVDQPHJNHOOOHQQLH (]XWiQ D] RV]ORS IHNHWH KiWWpU HO WW OiWV]LN a kamra betöltése engedélyezett, a fenékszelep kinyit. $N YHWNH] SpOGiEDQD]-es kamrát betöltjük 2-es termékkel (dízelolaj). $ W PO NXSOXQJ FVDWODNR]WDWiVD XWiQ OHROYDViVUD NHU O D -es dízel termékjelzés. Az 1-es kamra oszlopa villog. Ezután az oszlop fekete háttér HO WWOiWV]LN a kamra betöltése engedélyezett, a fenékszelep kinyit.

21 /HIHMWpVL ]HPPyG 6$)(V]NHQQHUQpON OLEHW OWpV +DD6$)(V]NHQQHUQHPNRQILJXUiOWLOODMiUP Y QQHP ]HPHO, akkor a termékválasztás betöltéskor minden lehetséges termék közül történik. Nem lehetséges korlátozás a SAFE param.-ek által, mivel ez a menü a konfigurációból teljesen hiányzik. Ha a kamrában még egy másik fajta termék PDUDGpND YDQ D PHJIHOHO PDUDGpN WHUPpN pu]pnho ÄQHP UHV MHO]pVWDGDNNRUILJ\HOPH]WHW ]HQHW jelenik meg. Ekkor megállíthatjuk a folyamatot, YDJ\ KD PHJHU VtWM N D MHOHQWpVW akkor folytatjuk. A termékválasztás után (= termékjelzések kiosztása a kamrákra) megjelenik D] VV]HNDPUiUDYRQDWNR]yODJDWHUPpNDPDUDGpNPHQQ\LVpJpU]pNHO N állapotjelentése, a fenékszelepek állapota, a kamraállapot és a töltöttségi állapot.

22 /HIHMWpVL ]HPPyG

23 /HIHMWpVL ]HPPyG 7 OWpVLDGDWRNQ\RPWDWiVD A betöltési menü elhagyása után bizonylat nyomtatódik a töltési adatokkal, KD H] D OHKHW VpJ NRQILJXUiOYD YDQ 3URJUDP SDUDPpWHUHN %L]RQ\ODW SDUDPpWHUHNW OWQ\RPW %(). Kiegyenlített betöltéseket csak akkor nyomtat a program, ha az adatfelvétel DIN formátumban történik (Program paraméterek / $GDWU J]tWpV 3DUDPpWHUHN',1 %(). Az $GDWU J]tWpVés az,urgdndsfvrodw opcióknak ehhez bekapcsolt állapotban kell lenniük. $EHW OWpVDGDWDLFVDNDEHW OWpVPHQ HOKDJ\iVDNRUPHQW GQHNHO+DD] iudphooiwiv D PHQ HOKDJ\iVD HO tt kimarad, akkor nem történik adatmentés. A betöltési adatok kinyomtatása ebben az esetben nem lehetséges. Az [F_12] ELOOHQW\ YHO DNWLYiOKDWy D EHW OWpVL DGDWRN EL]RQ\ODWiQDN HJ\ PiVRODWiQDNDNLQ\RPWDWiVDKDPpJQHPNH]GW QN~MP V]DNED A betöltési menü elhagyása után az [F_12] ELOOHQW\ YHO DNNRU LV nyomtathatunk bizonylatot a betöltési adatokkal, ha az automatikus nyomtatás nem konfigurált.

24 /HIHMWpVL ]HPPyG 0 V]DNNH]GHW Nyomjuk meg a >P SURJUDPR]KDWy ELOOHQW\ W D] I PHQ EHQ 0HJMHOHQLN D P V]DN NH]GpV PHQ MH NRQILJXUiFLyWyO I JJ HQ 3URJUDP SDUDPpWHUHN)RO\DPDWSDUDPpWHUHN PV]NSDUE%(). 0 V]DN 0 V]DNV]iPDPD[V]iPMHJ\ -iup YH]HW -iup YH]HW V]iPDPD[V]iPMHJ\ km-állás Aktuális kilométeróra állás (max. 6 számjegy) $]HO ] P V]DNEDEHYLWWDGDWRNV] NVpJHVHWpQiWYHKHW NHJ\pENpQWIHO O kell azokat írni. $ P V]DNNH]GHWL SiUEHV]pGHW iw LV OHKHW XJUDQL KD D] D NRQILJXUiFLyEDQ már adott 3URJUDPSDUDPpWHUHN)RO\DPDWSDUDPpWHUHNPV]NSDUE.,. A [Betölt.] SURJUDPR]KDWy ELOOHQW\ YHO OHKtYKDWMXN D EHW OWpVL IXQNFLyW ~J\ PLQWDP V]DNRQNtY OLVOiVG5.2).

25 /HIHMWpVL ]HPPyG )HODGDWPHJNH]GpVH A [uj feladat]surjudpr]kdwyeloohqw\ YHO~MOHIHMWpVLIHODGDWRWNH]GKHWünk. hj\ipov]ip pvftp Ha az Ügyfélszám ( Ä3URJUDPSDUDPpWHUHN%L]RQ\ODWNRQILJXUiFLy) opció be van kapcsolva, akkor itt megadható az ügyfélszám (max. 8 számjegy). (QQHNPHJHU VtWpVHXWiQ KDNRQILJXUiOW3URJUDPSDUDPpWHUHN%L]RQ\ODW SDUDPpWHUHN J\IFLP PHJMHOHQLN D] J\IpO FtP EHYLWHOL PH],GH beírhatjuk az ügyfél címét. Ez megjelenik a szállítói bizonylaton.

26 /HIHMWpVL ]HPPyG /HIHMWpV Lefejtést csak akkor lehet kezdeni, ha a betöltési folyamat óta legalább 5 perc HOWHOW (]iowdo EL]WRVtWKDWy KRJ\ D IHOW OWpVNRU EHNHU OW OHYHJ D WHUPpNE ONLNHU OW$EHW OWpVyWDPpJQHPWHOWHOSHUF. ]YHWOHQNLOpS Q\tOiVOHIHMWpV 6$)(QpON O 9iODVV]XN NL D NDPUiW PHO\E O D OHIHMWpV W UWpQMHQ D PHJIHOHO számgombbal. A klyiodv]wrwwndpudnlmho] MHHONH]GYLOORJQL 2SFLRQiOLVDQDOHIHMWpVPHJNH]GpVHHO WWHO tuwphqq\lvpjhwylkhw QNEH

27 /HIHMWpVL ]HPPyG

28 /HIHMWpVL ]HPPyG A [inditas] SURJUDPR]KDWy ELOOHQW\ OHQ\RPiVD után ki kell választani a MiUP ROGDOW PHO\HQ D OHIHMWpVW HO NtYiQMXN LQGtWDQL KD YDQ LO\HQ YiODV]WiVL lehet ség. A túltöltés biztosítónak csatlakoztatva kell lennie. A túltöltés biztosító aktív ioodsrwd IHOLVPHUKHW D NLYiODV]WRWW NDPUD VRUiEDQ D NpSHUQ\ Q YLOORJy OHKtYyMHOU O$IHQpNV]HOHSDXWRPDWLNXVDQNLQ\tOLN $ IRO\DPDWEDQ OpY OHIHMWpVW D NDPUD VRUiEDQ H]]HO D MHOOHO ieui]romd D rendszer: W.

29 /HIHMWpVL ]HPPyG A [F2] vagy [F3] gombokkal válthatjuk a kijho]pvw D NpSHUQ\ Q (NNRU D] aktuális folyadékszállítás és az eddig lefejtett mennyiség látható. ) $ UHQGHONH]pVUH iooy NDPUiN V]iPiWyO I JJ HQ WRYiEEL OHIHMWpVHN LV LQGtWKDWyN PD[ 1\RPMXN PHJ DQQDN D NDPUiQDN PHJIHOHO Vzámú JRPERW PHO\E O D OHIHMWpV W UWpQMHQ pv PHQM QN YpJLJ LVPpW H IHQW OHtUW lépéseken. +D W EE OHIHMWpVW NH]GW QN D] DGDWRN HJ\PiV DODWW OiWV]DQDN D NpSHUQ\ Q (lásd a köv. képet). Az [F3]ELOOHQW\ YHOQ\LWRWWKLWHOHVtW NDSFVROyHVHWpQD][F2] billenw\ YHOLV iwyiowkdwxqndohihmwpvlnpshuq\ KDUPDGLNROGDOiUD Nyomjuk meg az [F3] gombot egyszer, és csakúgy mint az [F2], gomb HVHWpEHQ PHJMHOHQLN D IRO\DGpNV]iOOtWiV D] iwodjk PpUVpNOHW pv D] HGGLJ lefejtett mennyiség. Nyomjuk meg az [F3] gombot még egyszer, és megjelenik a harmadik JRPE,WW NLHJpV]tW OHJ PHJMHOHQLN D QHP NLHJ\HQOtWHWW PHQQ\LVpJ pv D] DNWXiOLVK PpUVpNOHWPLQGHQIRO\DPDWEDQOpY OHIHMWpVUHYRQDWNR]yODJ )

30 /HIHMWpVL ]HPPyG /HIHMWpVEHIHMH]pVH A lefejtés megszakad, amint megnyomjuk az adott kamrához tartozó számgombot $ SpOGiEDQ V]HUHSO OHIHMWpV EHIHMH]pVpKH] D [K1 befejez] programozható billenw\ MHOHQLNPHJ (O tuw puwpnnho W UWpQ OHIHMWpV HVHWpQ D OHIHMWpV D] HO tuw puwpn HOpUpVHNRU automatikusan leáll. A [START/STOP] gombbal minden folyamdwedqopy OHIHMWpVOHiOO Ha folytatni kívánjuk a lefejtést, nyomjuk meg újra az adott kamrához tartozó számgombot. $]DGRWWNDPUiEyOW UWpQ OHIHMWpVEHIHMH]pVpKH]Q\RPMXNPHJDPHJIHOHO progudpr]kdwyeloohqw\ W[K... befejez]). Ha a feladaton belül egy további terméket is le kívánunk fejteni, akkor Q\RPMXNPHJD]DGRWWWHUPpNQHNPHJIHOHO NDPUDV]iPJRPEMiW$OHIHMWpVL folyamatot a fenti módon kell végigvinni. Ha a feladaton belül nincs több lefejtés, akkor a lefejtések befejezése után a feladatot is befejezhetjük (lásd 5.6).

31 /HIHMWpVL ]HPPyG *\ MW OHIHMWpV6$)(QpON O 1\RPMXN PHJ D SURJUDPR]KDWy ELOOHQW\ W pv DGMXN PHJ D NDPUiNDW PHO\HNE O D OHIHMWpV W UWpQMHQ 7 EE NDPUiEyO W UWpQ OHIHMWpVNRU adjuk meg ezeknek a kamráknak a számát egymás után, bármely karakter közéjük szúrása nélkül, az ürítés sorrendjében. Konfigurációtól fügj HQHO UHPHJNHOODGQLD]HO tuwphqq\lvpjhnhw (U VtWV NPHJ2.DEHYLWWNamra/ák számát, és válasszuk ki a lefejtéshez KDV]QiOQLNtYiQWW PO WE\SDVVDW~OW OWpVEL]WRVtWyQpON OLOHIHMWpVKH].RQILJXUiFLyWyO I JJ HQ D W PO YiODV]WiV HO WW D WHUPpNYiODV]WiV PHQ LV megjelenhet. Túltöltés biztosító nélküli lefejtések esetében a túltöltés megakadályozásáért HJ\HG ODWDUWiO\NRFVLYH]HW MHIHOHO V $ Ä7 PO YiODV]WiV³ PHQ EHQ UHQGHONH]pVUH iooy OHKHW VpJHN D W PO NRQILJXUiFLyWyOI JJ HQYiOWR]QDN7DUWNNRQI 7 PO NRQILJ pv7 PO WHUPHN). (U VtWV NPHJDW PO YiODV]WiVW 7~OW OWpVEL]WRVtWyYDOW UWpQ OHIHMWpVNRUD túltöltés biztosító kuplungaljzatának a hozzá tartozó határértékadó dugóhoz kell csatlakoznia.

32 /HIHMWpVL ]HPPyG A VOLUTANK ezután több folyamatot hajt végre automatikusan a FV UHQGV]HU PHJW OWpVH pughnpehq $ PHJIHOHO ioodsrw ]HQHWHN PHJMHOHQQHNDNpSHUQ\ Q(]XWiQMHOHQLNPHJDOHIHMWpVLPHQ

33 /HIHMWpVL ]HPPyG Ha megnyomjuk a [Megsem] SURJUDPR]KDWy ELOOHQW\ W DNNRU D IRO\DPDWRW megszakítja a program, és vivv]dwpudnh]g ioodsrwkr]5-17, oldal, 1.ábra). A szivattyú kioldása a [START/STOP] gomb megnyomásával történik.

34 /HIHMWpVL ]HPPyG A [Kijelzövaltas] SURJUDPR]KDWy ELOOHQW\ YHO D NpSHUQ\ Q N O QIpOH DGDWRN jeohqtwkhw NPHJ /HIHMWpVEHIHMH]pVH $ OHIHMWpV Np]]HO W UWpQ EHIHMH]pVpKH] Q\RPMXN PHJ D [START/STOP] JRPERW $ V]LYDWW\~ NLNDSFVRO (O tuw puwpnnho W UWpQ OHIHMWpV HVHWpQ D V]LYDWW\~DXWRPDWLNXVDQiOOOH$]pSSHQNLYiODV]WRWWNpSHUQ\ QPHJMHOHQLND [Lefejt. befejez] prograpr]kdwyeloohqw\ START STOP

35 /HIHMWpVL ]HPPyG $] HO tuw PHQQ\LVpJ HOpUpVHNRU D] DXWRPDWLNXV OHIHMWpV OHiOOtWiV FVDN DNNRU W UWpQLN KD D PpUpVL SRQW D NDPUD PpUKHW WHU OHWpQ IHNV]LN. O QEHQ D lefejtést manuálisan kell leállítani a [START/STOP] gombbal. Ha folytatni kívánjuk a lefejtést, akkor nyomjuk meg újra a [START/STOP] gombot. A lhihmwpv IRO\WDWiVD HVHWpQ PHJIHOHO NRQILJXUiFLyYDO 3URJUDP SDUDPpWHUHN )RO\DPDW SDUDPpWHUHN (OPQ\LVP ~M HO tuw PHQQ\LVpJHW kér a program. EzD]DNWXiOLVDQOHIHMWHWWPHQQ\LVpJIHOHWWpUWHQG Ha a lefejtést nem akarjuk folytatni, akkor nyomjuk meg a [Lefejt. befejez]. programozható bilohqw\ W$UHQGV]HUOpJWHOHQtW A légtelenítés után ismét megjelenik a szállítólevél vagy a számla kinyomtatása szempontjából mérvadó mennyiség. Az [OK]SURJUDPR]KDWyELOOHQW\ PHJQ\RPiVDEHIHMH]LDOHIHMWpVW Ha a feladaton belül egy további terméket is le kívánunk fejteni, akkor nyomjuk meg ismét a [Lefejtes] SURJUDPR]KDWy ELOOHQW\ W $ OHIHMWpVL folyamatot a fenti módon kell végigvinni.

36 /HIHMWpVL ]HPPyG Ha a feladaton belül nincs több lefejtés, akkor a lefejtések befejezése után a feladatot is befejezhetjük (lásd 5.6).

37 /HIHMWpVL ]HPPyG. ]YHWOHQNLOpS Q\tOiV±OHIHMWpV 6$)(HO 9iODVV]XN NL D PHJIHOHO V]iPJRPEEDO D]W D NDPUiW DKRQQDQ D OHIHMWpV történjen. A kiválasztott kamra kijelzése villogni kezd. $ OHIHMWpV HO WW D UHQGV]HU HOOHQ U]L KRJ\ D EL]WRQViJRV pv PLQ VpJileg PHJIHOHO OHIHMWpVKH] PLQGHQ IHOWpWHO UHQGHONH]pVUH ioo $ PHJIHOHO kijelzéseket a NpSHUQ\ DOVyUpV]pQ OiWMXN.V]iPW~OW OWpVW PO EL]WRVtWy túltöltés bizwrvtwy Ji]LQJD PLQ VpJEL]WRVtWy UHQGV]HU $] DODWWXN OpY cellában a lefejtéshez szükséges feltételek meglétét egy pipa mutatja. A kiválasztott kamra sora villog. A példánkon az 1-es kamrából kívánunk lefejteni. Az 1-es kamra szuper ólommentest (5- VWHUPpNWDUWDOPD]$PLQ VpJEL]WUHQGV] az ügyfél tartályáról a 2-es termékjelet (=dízel) olvasta le. Emiatt a lefejtés nem lehetséges. 7~OW OWpV W PO EL]WRVtWy pv Ji]LQJD rendelkezésre áll, a túltöltés biztosító csatlakoztatva van. Ebben a példában a 2-es kamrát választottuk ki OHIHMWpVKH] $] HEEHQ D NDPUiEDQ OpY iux megegyezik a leolvasott termékjelzéssel. A túltöltévw PO EL]WRVtWyDJi]LQJDpVDW~OW OWpV biztosító hibátlan. A letöltés megtörténhet. 2SFLRQiOLVDQ PpJ PHJDGKDWy D] HO tuw mennyiség.

38 /HIHMWpVL ]HPPyG +D IHOOpS KLED HVHWpQ D] [F1] JRPERW PHJQ\RPMXN D YH]pUO Q DNNRU PHJMHOHQLNDPHJIHOHO V] YHJHV ]HQHW ) $N YHWNH] SpOGiQDJi]LQJDKLiQ\iWMHO]LDSURJUDP ) Ha a hiányzó gázinga ellenére meg kívánjuk kezdeni a lefejtést, akkor ki kell iktatnunk a gázingát. A [START] SURJUDPR]KDWy ELOOHQW\ OHQ\RPiVD XWiQ megjhohqlnd]hqqhnphjihoho NpUGpV

39 /HIHMWpVL ]HPPyG A kiiktatott gázingát most U-val jelöli a program. A lefejtés most már PHJNH]GKHW $]XWROVySpOGiQNHJ\OHIHMWpVVRUiQIHOPHU O hibát mutat be. Ebben az esetben az 1-es NDPUiEyO W UWpQ Oefejtés során a túltöltés W PO ELztosítással megszakadt a kapcsolat. A lefejtés ezért megszakad. Most befejezhetjük a lefejtést, vagy helyreállítva a kapcsolatot a W~OW OWpV W PO ELztosítással újra elindíthatjuk e lefejtést. *\ MW OHIHMWpV6$)(HO Nyomjuk meg a [Lefejtes] SURJUDPR]KDWy ELOOHQW\ W PDMG DGMXN PHJ D lefejwhqg NDPUDV]iPiW Ha ugyanazt a terméket tartalmazzák, akkor egymás után több kamrát is megadhatunk. A kamrák ürítése ebben az esetben a megadott sorrendben történik. $NDPUDV]iPRNPHJHU VtWpVHXWiQN YHWNH]LNDW PO YiODV]WiV

40 /HIHMWpVL ]HPPyG (U VtWV NPHJDW PO YiODV]WiVW(]WN YHW HQPHJDGKDWMXNKRJ\DOHIHMWpV szivattyúzva vagy gravitációsan történjen. Benzin esetében csak gravitációs lefejtés engedélyezett!

41 /HIHMWpVL ]HPPyG 0LXWiQ D NLYiODV]WiVW PHJHU VtWHWW N D UHQGV]HU HOOHQ U]L KRJ\ PLQGHQ feltétel rendelkezésre áll-h D EL]WRQViJRV pv PLQ VpJLOHJ PHJIHOHO lefejtéshez (lásd 5.5.3). Ha minden feltétel rendben van, a lefejtés automatikusan elkezg GLN+DQHPH]DKHO\]HWDNNRUD]iOODSRWPHJMHOHQLN D NpSHUQ\ Q $ [Lefejtes] JRPEEDO W UWpQ PHJHU VtWpV XWiQ D OHIHMWpV D hiányzó feltételek kilnwdwiviydophjnh]g GKHW %L]RQ\ODWQ\RPWDWiV )HODGDWEHIHMH]pVH +D D IHODGDWKR] WDUWR]y PLQGHQ OHIHMWpV PHJW UWpQW D IHODGDW EHIHMH] GLN Ehhez nyomjuk meg a [Feladat befejez] SURJUDPR]KDWy ELOOHQW\ W $ konfigurált ill. a kiválasztott bizonylat típus kinyomtatásra kerül.

42 /HIHMWpVL ]HPPyG 0iVRODW A lefejtési bizonylat kinyomtatása után tetszés szerinti másolatot is nyomtathatunk, amíg nem kezdünk új feladatba. Másolat nyomtatásához a [Különl. funkcio.]surjudpr]kdwyeloohqw\ WNHOOPHJQ\RPQLpVNLYiODV]WDQLD Masolat nyomtat pontot (s.6.13). /HIHMWpVWHUPLNXVW~OW OWpV EL]WRVtWyYDO $WHUPLNXVW~OW OWpVEL]WRVtWyDWDUWiO\RNW~OW OWpVpQHNPHJHO ]pvpuhv]rojio $ OHIHMWpV PHJNH]GpVH HO WW D W~OW OWpV EL]WRVtWy NXSOXQJDOM]DWiQDN D KR]]i tartozó határértékadó dugóhoz kell csatlakoznia. A túltöltés biztosító üzembe helyezése XWiQ D KDWiUpUWpNDGyW IHOI WL D UHQGV]HU A túltöltés biztosító csak ezután üzemkész. Ha a jelentés rövid várakozás XWiQ PpJ PLQGLJ D NpSHUQ\ Q PDUDG ellen UL]] NKRJ\QLQFV-e tele a tartály. A kiválasztott kamra sorában villogó felkiáltójel jelzi az aktivált túltöltés biztosítót. $OHIHMWpVIRO\DPDWDQHPN O QE ]LNDW~OW OWpVEL]WRVtWyQpON OLOHIHMWpVW O Ha a túltöltés biztosító jelez, a lefejtést leállítja a program, és egy üzenet jelenik meg.

43 /HIHMWpVL ]HPPyG. ]YHWOHQNLOpS Q\tOiV *\ MW OHIHMWpV

44 /HIHMWpVL ]HPPyG /HIHMWpVRSWLNDL W~OW OWpVEL]WRVtWyYDO $] RSWLNDL W~OW OWpV EL]WRVtWy N ]YHWOHQ NLOpS Q\tOiV ]HPPyGEDQ használható. $ OHIHMWpV PHJNH]GpVH HO WW D GXJyW FVDWODNR]WDWQL NHOO D W~OW OWpV biztosítóhoz. $OHIHMWpVIRO\DPDWDQHPN O QE ]LNDW~OW OWpVEL]WRVtWyQpON OLOHIHMWpVW O A kiválasztott kamra sorában villogó felkiáltójel jelzi az aktivált túltöltés biztosítót. Ha a túltöltés biztosító jelez, a lefejtést leállítja a program, és egy üzenet jelenik meg. $ FVDWODNR]WDWRWW MHO] N UW PHJV]yODO $ [Kürt kikapcs] SURJUDPR]KDWy ELOOHQW\ ez kikapcsolható. $ WDUWiO\EDQ OpY HVHWOHJHV PDUDGpN mennyiség lefejtéséhez ki kell iktatni túltöltés biztosítót. Ehhez csatlakoztassuk a túltöltés biztosító dugóját a parkolóaljzatra, és nyomjuk meg a [tt.bizt kiiktat] programozható ELOOHQW\ WOiVG5-31. oldalt). Lefejtés közben figyeljen rá, hogy ne történjen túltöltés! A feladat befejezéséhez nyomjuk meg a [K...befejez] programozható ELOOHQW\ W +D D IHODGDWRW PiVLN WDUWiO\ED NHOO IRO\WDWQL DNNRU D W PO W RGD NHOO áthelyezni, és a túltöltés biztosító dugóját erre a tartályra kell csatlakoztatni. A [OK] SURJUDPR]KDWy ELOOHQW\ OHQ\RPiVD XWiQ IRO\WDWKDWy D IHODGDW ha nincs hibaüzenet.

45 /HIHMWpVL ]HPPyG $W~OW OWpVEL]WRVtWyNLLNWDWiVD A túltöltés biztosító kiiktatásához csatlakoztassuk a túltöltés biztosító dugóját a parkolóaljzatra. A lefejtés megkezdésekor hibaüzenet jelenik meg a NpSHUQ\ Q $ [Megsem] SURJUDPR]KDWy ELOOHQW\ OHnyomása után kiválaszthatjuk, hogy a túltöltés biztosítót ki kívánjuk iktatni ([IGEN] programozható bilohqw\ YDJ\ D IRO\DPDWRW PHJV]DNtWMXN [NEM] SURJUDPR]KDWyELOOHQW\ A program kijelzi a túltöltés biztosító kiiktatását! Túltöltés biztosító nélküli lefejtések esetében a túltöltés megakadályozásáért HJ\HG ODWDUWiO\NRFVLYH]HW MHIHOHO V Az optikai túltöltés biztosítóra vonatkozólag rendelkezésre áll egy V]HUYL]N Q\YÄ9H]pUO HJ\VpJW~OW OWpVEL]WRVtWy0RQR'XiO728-61/62 típus túltöltés biztosító Svájc ). Kérjük, hogy az optikai túltöltés biztosító installációjáról, konfigurációjáról és használatáról olvassa el a GRNXPHQWXPEDQV]HUHSO UpV]OHWesebb információkat. 0 V]DNEHIHMH]pVH $ P V]DN EHIHMH]pVpKH] Q\RPMXk meg a [müsz. vege] programozható billenw\ W $PHQ EHQDNRQILJXUiFLyQDNPHJIHOHO HQPHJMHOHQQHNDP V]DNDGDWDL$ km-doodv PH] EHEHYLKHW D]DNWXiOLVNLORPpWHUyUDiOOiVDP V]DNYpJpQ

46 /HIHMWpVL ]HPPyG

47 /HIHMWpVL ]HPPyG A [kesz] programozható billenty PHJQ\RPiViYDOPHJMHOHQLNDI PHQ +D D P V]DNNH]GHW SiUEHV]pGDEODN NL YDQ NDSFVROYD 3URJUDP SDUDPpWHUHN)RO\DPDWSDUDPpWHUHN0V]NSDUE.,, akkor a [müsz. vege] prograpr]kdwyeloohqw\ PHJQ\RPiVDXWiQD]RQQDODI PHQ EHNHU O QN,URGDNDSFVRODW $ NRQILJXUiOKDWy LURGDNDSFVRODW OHKHW Yp WHV]L D P V]DN HO tuivl pv visszaküldött adatok PC-Q W UWpQ IHOGROJR]iViW $] DGDWRN iwdgivd YDJ\ HLK kazettán vagy távkapcsolaton keresztüli adatleadással történik. $GDWWRYiEEtWiV )poyh]hw ND]HWWD Ha az adatátvitel HLK kazettán keresztül történik, akkor a kazettának az HO tuw DGDWRNNDO D P V]DN NH]GHWpQ D ND]HWWDILyNEDQ NHOO OHQQLH $] HO tuw adawrndwdp V]DNNH]GHWpQDXWRPDWLNXVDQDYH]pUO PHPyULiMiEDPiVROMD a program. $ P V]DN DGDWDLQDN LURGiED W UWpQ WRYiEEtWiViKR] V]LQWpQ D +/. kazettára kell másolni azokat. (KKH]DI PHQ EHQD[Menü] SURJUDPR]KDWyELOOHQW\ WNHOOPHJQ\RPQXQN,WWNLYiODV]WMXNDÄ0 V]DGNPDVRO³SRQWRWpVPHJQ\RPMXND][OK] gombot. $ P V]DN DGDWRN D +/.-rd PiVROyGQDN pv NpV EE y] LURGDL V]RIWYHUEHQ feldolgozhatók.

48 /HIHMWpVL ]HPPyG 7iYNDSFVRODWRQNHUHV]W OLDGDWOHDGiV Ha az adattovábbításra rádiómodemet konfiguráltak, akkor az adatok leadása egy hívás során történik. Ha az adatok továbbítása rádión keresztül történik, akkor a rádiómodemet a 92/87$1.NpV] OpNEHNDSFVROiVDHO WWEHNHOONDSFVROQL +DDPRGHP ]HPNpV]DNNRUDNpSHUQ\ QPHJMHOHQLNDÄ02'2.³ ]HQHW 1\RPMXNPHJDI PHQ EHQD[Menü] SURJUDPR]KDWyELOOHQW\ W Válasszuk a Kézi hívás pontot.

49 /HIHMWpVL ]HPPyG Miután a kapcsolat létrejött, a memóriatartalom kiolvasódik, és továbbítódik. 0LQGHQ KtYiVQiO HO EE D IHOGROJR]RWW IHODGDWRN VV]HV DGDWiW HON OGL D SURJUDPpVXWiQDKDYDQQDNHO tuwdgdwrndww OWOHD]LURGiEyO Sikeres adattovábbítás esetén PHJIHOHO ]HQHWMHOHQLNPHJ 0 V]DNNLYiODV]WiVD $] DGDWRN iwdgivd XWiQ D WiUROW P V]DNRN PHJMHOHQQHN D NpSHUQ\ Q 9iODVV]XQNHJ\P V]DNRWpVQ\RPMXnk [OK]-t.

50 /HIHMWpVL ]HPPyG 1HPWHUYH]HWWP V]DN +DQHPHJ\WHUYH]HWWP V]DNRWNHOOYpJLJMiUQLDNNRUQ\RPMXNPHJD[nem terv. müszak] SURJUDPR]KDWy ELOOHQW\ W 8WiQD EHYLKHW QN HJ\ P V]DN számot. Ebben az esetben csak nem tervezett feladatok és lefejtések történhetnek.

51 /HIHMWpVL ]HPPyG )HODGDWNLYiODV]WiVD +DNLYiODV]WRWWXQNpVPHJHU VtWHWW QNHJ\WHUYH]HWWP V]DNRWDNNRUHQQHN DP V]DNQDNNLYiODV]WKDWMXND]HJ\LNIHODGDWiW $ P V]DNEDQ WHUYH]HWW IHOadatokhoz tartozó ügyfélszámok megjelennek e NpSHUQ\ Q $] DGDW HO WW V]HUHSO MHOHQWpVH KRJ\ D] J\IpOQHN V]iPOiW kell nyomtatni. 1HPWHUYH]HWWIHODGDW (J\P V]DNN ]EHQRO\DQIHODGDWLVLQGtWKDWyPHO\HWDP V]DNQHPtUHO Ehhez nyomjuk meg a [nem terv. feladat]surjudpr]kdwyeloohqw\ W(]XWiQ adjuk meg az ügyfélszámot. Ha rendelkezésre áll ügyféltörzs fájl, mely a bevitt ügyfélszámot tartalmazza, akkor a tárolt ügyféladatok megjelennek. Ha nincs ügyféltörzs fájl, vagy nem tartalmazza ezt az ügyfélszámot, akkor az ügyfél adatait kézzel vihetjük be, és elindíthatjuk a feladatot, a 5.4 szerint.

52 /HIHMWpVL ]HPPyG hj\ipodgdwrnnlmho]pvh (J\ WHUYH]HWW IHODGDW NLYiODV]WiVD pv PHJHU VtWpVH XWiQ D] HO tuivw tduwdopd]y IiMOQDN PHJIHOHO HQ PHJMHOHQQHN D] J\IpODGDWRN $] ügyféladatok mellett két sorban tetszés szerinti információ adható a MiUP YH]HW QHN 1\RPWDWiVLIRUPiWXPNLYiODV]WiVD $ NRQILJXUiFLyWyO I JJ HQ H]W N YHW HQ NLYiODsztható a nyomtatási formátum.

53 /HIHMWpVL ]HPPyG 7HUPpNYiODV]WiV $ OHIHMWpV NH]GHWHNRU PHJMHOHQLN D OHIHMWHQG WHUPpN D NLMHO] Q +D D szállítmány több tételt tartalmaz, itt választhatunk ezek közül (Lásd J\ MW OHIHMWpVEHNH]GpVW 1HPWHUYH]HWWOHIHMWpV Ha egy feladaton belül nem tervezett lefejtésre is szükség van, melyet az HO tuw DGDWRN QHP WDUWDOPD]QDN DNNRU Q\RPMXN PHJ D [nem terv. lefejt.] SURJUDPR]KDWy ELOOHQW\ W (]XWiQ NLYiODV]WKDWMXN D WHUPpNHW D NRQIigurált termékek közül. (O tuwphqq\lvpj *\ MW OHIHMWpVHNQpO D V]iOOtWiVL WpWHO PHJHU VtWpVH XWiQ D GLV]SRQiOW WpWHOW HO tuw PHQQ\LVpJNpQW MHOHQtWL PHJ D SURJUDP D NpSHUQ\ Q (]W D PHQQ\LVpJHWLJpQ\HVHWpQW~OOpSKHWM NNRQILJXUiFLyWyOI JJ HQ

54 /HIHMWpVL ]HPPyG /HIHMWpVNH]GHWH A lefejtés folyamata az 5.5 SRQWEDQ OHtUWDN V]HULQW N ]YHWOHQ NLOpS Q\tOiVRQ NHUHV]W OYDJ\J\ MW OHIHMWpVNpQWW UWpQLN

55 O QOHJHVIXQNFLyNDP V]DNVRUiQ. O QOHJHVIXQNFLyND P V]DNVRUiQ A P V]DN VRUiQ HJ\ VRU N O QOHJHV IXQNFLyW KtYKDWy HO $ SLOODQDWQ\L ]HPiOODSRWWyOI JJ HQDEHUHQGH]pVHQUHQGHONH]pVUHiOOD[Különl.funkcio] progudpr]kdwy ELOOHQW\ KD N O QOHJHV IXQNFLyN KDV]QiODWiUD OHKHW VpJ van. A progudpr]kdwyeloohqw\ QNHUHV]W OUHQGHONH]pVUHiOOyIXQNFLyNV]LQWpQD] aktuális üzemállapottól és a készülék konfigurációjától függnek. $ P V]DNRQ EHO O pv D]RQ NtY O LV UHQGHONH]pVUH iooy IXQNFLyNUyO LWW FVDN HPOtWpVWWHV] QNH]HNU OD7. Fejezet szól részletesebben. Fejezetben már leírt funkciókról ott található részletes leírás. ( $ N YHWNH] WiEOi]DW D]W PXWDWMD KRJ\DQ I JJ D IXQNFLyN HOpUKHW VpJH D NpV] OpN ]HPiOODSRWiWyO (J\HV IXQNFLyNKR] H]HQ NtY O PHJIHOHO konfiguráció is szükséges. #$ "%'& Az  MHOOHOMHO OWIXQNFLyNFVDNJ\!" MW MiUP YHOHVHWpEHQpOQHN )*+", -'. / 0 V]DNNH]GHW )HODGDWNH]GHWH )HODGDWEHIHMH]pVH XWiQ XWiQ XWiQ Betöltés Ürességvizsgálat Tartály szintmérés Szivattyúzott lefejtés számlálón keresztül Lefejtési mód Összeadó számláló Feladat adatok 2. oldal megmutatása Nem mért lefejtés Kézi adalékolás Bizonylat nyelve Naplónyomtatás Hibanapló Másolat Diagnosztika Maradék eltávolítás Öntöltés Utánfutó '9 9:; átszivattyúzása <= > Konfiguráció 0? F B6 G CH7I<G3 I<B J8'3 < 78D7LK5 ; B HLK memória 0 MNFDBD3 I3 KQ6 O5 3 = < e EDS 1.08 esetében nem releváns 0 Adalékolás légtelenítése EDS 1.08 esetében nem releváns 0 Kézi lehívás 0 Modem hálózati teszt 0

56 . O QOHJHVIXQNFLyNDP V]DNVRUiQ %HW OWpV $P V]DNRQEHO ODEHW OWpVLIXQNFLyH]]HODN O QOHJHVIXQNFLyYDONp]]HOis elindítható. A betöltés kivitelezését a 5.2 pont írja le. huhvvpjyl]vjiodw $ NDPUiN UHVVpJpQHN YL]VJiODWiUD YpJH]KHW HJ\ UHVVpJYL]VJiODW OiVG 7.3). 7DUWiO\V]LQWPpUpV (]]HO D N O QOHJHV IXQNFLyYDO PpUKHW HJ\ J\IpO WDUWilyának szintje a WHUPpNOHIHMWpVHO WWpVXWiQ A Tart.szintmeres különleges funkció lehívása után válasszuk ki a szükséges terméket.

57 . O QOHJHVIXQNFLyNDP V]DNVRUiQ 9LJ\ N EH D WDUWiO\ W OW WWVpJL V]LQWMpW D OHIHMWpV HO WW pv XWiQ D PHJIHOHO PH] EH 6]LYDWW\~]RWWOHIHMWpVV]iPOiOyQ NHUHV]W O A funkció lényege, az utánfutóból történt szivattyúzott lefejtések számlálón keresztüli felvitele. Hívjuk le a különleges funkciót, és vigyük be a kamraszámot.

58 . O QOHJHVIXQNFLyNDP V]DNVRUiQ

59 . O QOHJHVIXQNFLyNDP V]DNVRUiQ Indítsuk el a szivattyút a [START/STOP] gombbal. START STOP $] XWiQIXWyEyO W UWpQ OHIHMWpV EHIHMH]pVpKH] iootwvxn PHJ D V]LYDWW\~W D [START/STOP] gombbal. START STOP /HIHMWpVL ]HPPyG $ N ]YHWOHQ NLOpS Q\tOiVRQ NHUHV]W OL pv D J\ MW OHIHMWpVUH NRQILJXUiOW MiUP YHNHQ9RQWDWy*\ MW HJ\V%(. ]YNLOQ\%(), a lefejtési üzemmód átváltható (lásd 7.2). gvv]hdgyv]ipoioy Itt jelenik meg a nem kiegyenlített és a kiegyenlített összeadó számláló ioodsrwd YDODPLQW D] DGDOpN VV]HDGy V]iPOiOy pv D P V]DN termékösszegei (lásd 7.8).

60 . O QOHJHVIXQNFLyNDP V]DNVRUiQ )HODGDWDGDWRN $] HO ] P V]DN OHJXWyEEL IHODGDWiEDQ YpJUHKDMWRWW OHIHMWpVHN DGDWDL NLOLVWi]yGQDN D NpSHUQ\ Q WHUPpNV]iP WHUPpN U YLG HOQHYH]pVH OHIHMWHtt mennyiség). ROGDOWPHJPXWDW A lefejtési menü 2 oldalának megjelenítése, lásd 5-13 oldal.

61 . O QOHJHVIXQNFLyNDP V]DNVRUiQ 1HPPpUWOHIHMWpV DN YHWNH] OHIHMWpVPHQQ\LVpJPpUpVQpON OW UWpQLN 9LJ\ NEHDOHIHMWHQG PHQQ\LVpJHW Vigyük be a lefejtésre vonatkozó kamraszámot. (U VtWV NPHJDNDPUDV]iPRWpVNH]GM NPHJDOHIHMWpVW A bevitt mennyiséget lefejtett mennyiségként menti a program.

62 . O QOHJHVIXQNFLyNDP V]DNVRUiQ

63 . O QOHJHVIXQNFLyNDP V]DNVRUiQ 0DQXiOLVDGDOpNOHIHMWpV Az EDS 1.08 programverzió nem támogatja az adalékoló berendezésen keresztüli adalék lefejtést. /HKHW VpJ YDQ D]RQEDQ HJ\ IDODGDWRQ EHO O DGDOpNRN pv WHWV]pV V]HULQWL termékek csomagonkénti lefejtésére, ha ez konfigurálva van a programban. 9iODVV]XN NL D Ä.H]L DGDO³ N O QOHJHV IXQNFLyW $ NpSHUQ\ Q PHJMHOHQLN D konfigurált adalékok listája. 0LXWiQ NLYiODV]WRWWXQN pv PHJHU VtWHWW QN HJ\ DGDOpNRWFVRPDJRW EH NHOO YLQQ QN D OHIHMWHQG PHQQ\LVéget. A mennyiség itt az adott termékre konfigurált mennyiségi egységre vonatkozik (liter, kg, darab stb.).rqiljxuifly3urjudpsdudppwhuhn7huppndgdwrn(j\vpj. A darabszámban leadott tetszés szerinti termékeket adalékként (csomag) 0 ártípussal kell konfigurálni. Az árszámítás a leadott darabszámon alapszik. Az 1 -es ártípusú termékek esetében az árat mennyiségi egységenként képezzük. Ha egy 1 -es ártípusú termék csomagtartalommal konfigurált, akkor a lefejtés darabszámban történik. A mennyiség elszámolás ebben az esetben automatikusa (darab csomagtartalom). A 2 -es ártípusú termékekre a konfigurált fix árat számítja a program.

64 . O QOHJHVIXQNFLyNDP V]DNVRUiQ A mennyiség lefejtése után következik az árszámítás a konfigurált árnak PHJIHOHO HQ.RQILJXUiFLy3URJUDPSDUDPpWHUHN7HUPpNDGDWRNÈU. Ha manuális adalékanyag ármegadás konfigurált, akkor a mennyiség megadása után az árat is megadhatjuk (.RQILJXUiFLy3URJUDPSDUDPpWHUHN %L]RQ\ODWSDUDPpWHUHN$GDODUEHY. Az esetlegesen megjelentetett (konfigurált) árat adott esetben felülírhatjuk. $PHQQ\LVpJE OpVD] iueyov]iptwmddsurjudpdqhwwyiudw $QHWWyiUEyO és a konfigurált áfaszázalékból kiszámítja a bruttó árat. Ha nem konfigurált az ármegadás, akkor az árszámítás a konfigurált árral történik. 3pOGD OLWHUOHIHMWpVHHJ\DGDOpNEyOÄ HViUWtSXV 3pOGD (J\NDUWRQOHIHMWpVHFVRPDJRN7DUWDOPXNIODNRQÈUWtSXVÄ

65 . O QOHJHVIXQNFLyNDP V]DNVRUiQ 3pOGD.pWW PtWpVOHDGiVDÄ ViUWtSXV A 2-HV iuwtsxvvdo NRQILJXUiOW WHUPpNHN D PHQQ\LVpJW O I JJHWOHQ O HJ\ konfigurált fix áron kerülnek lefejtésre. %L]RQ\ODWQ\HOYH Itt választható kim, milyen nyelven nyomtassa ki a program a bizonylatot. 1DSOyQ\RPWDWiV $QDSOyQ\RPWDWiVDNNRUiOOUHQGHONH]pVUHKDDMiUP Y QYDQHJ\Q\RPWDWy és konfigurált is (lásd 7.4). 0iVRODWQ\RPWDWiV A lefejtési bizonylat kinyomtatása után annak tetszés szerinti mennyiségben a másolata is kinyomtatható, amíg egy másik feladatba nem kezdünk. Ha a EL]RQ\ODW D] HUHGHWLW O HOWpU Q\HOYHQ Q\RPWDWDQGy NL DNNRU HO UH NL NHOO választani a bizonylat nyelvét a különleges funkciók között (lásd 6.11). $ PiVRODW FVDN HJ\ VRUEDQ N O QE ]LN D] HUHGHWLW O PHO\ben a Masolat szó és a másolat száma szerepel. +D N ]EHQ D P V]DNRW EHIHMH]W N pv ~MDW NH]GW QN PHJ DNNRU PiU QHP nyomtatható másolat.

66 . O QOHJHVIXQNFLyNDP V]DNVRUiQ 0DUDGpNHOWiYROtWiV $ FV UHQGV]HUEHQ WDOiOKDWy WHUPpNHW D NLYiODV]WRWW NDPUiEDQ visszaszivattyúzza a program. Válasszuk ki a kamrát, melybe a terméket a maradékeltávolítás során vissza kell szivattyúzni.

67 . O QOHJHVIXQNFLyNDP V]DNVRUiQ Indítsuk el a szivattyút a [START/STOP] gombbal. START STOP Ha egy maradékeltávolításxwiqdä6]lqwh] WDUWiO\ UHV ]HQHWMHOHQLNPHJ akkor állítsuk meg a szivattyút a visszaszivattyúzó vezeték kiürítésére V]ROJiOyPHJIHOHO YiUaNR]iVLLG HOWHOWpYHOD[START/STOP] gombbal. START STOP A Maradekeltavol. funkciót a [Megsem] gombbal fejezhetjük be.

68 . O QOHJHVIXQNFLyNDP V]DNVRUiQ

69 . O QOHJHVIXQNFLyNDP V]DNVRUiQ gqehw OWpV A tartályok kiürítésére szolgál az Önbetöltes. Válasszuk ki a kamrát, melybe a terméket szivattyúzni kívánjuk. Indítsuk el a szivattyút a [START/STOP] gombbal.

70 . O QOHJHVIXQNFLyNDP V]DNVRUiQ START STOP Az önbetöltés után állítsuk meg a szivattyút a [START/STOP] gombbal. Ha a kamra tele van, a szivattyú automatikusan kikapcsol. Szükség esetén ismételjük meg az eljárást egy másik kamrával. START STOP Fejezzük be az Önbetöltes funkciót az [OK] gombbal.

71 . O QOHJHVIXQNFLyNDP V]DNVRUiQ 8WiQIXWyiWV]LYDWW\~]iVD $]XWiQIXWyEyODYRQWDWyNDPUiLEDW UWpQ iwv]lydww\~]ivuduhqghonh]pvuhioo a Utanfut.atsziv. funkció. A használata az Önbetöltes funkciónak PHJIHOHO HQW UWpQLN

72 . O QOHJHVIXQNFLyNDP V]DNVRUiQ (O tuwphqq\lvpj +D D NRQILJXUiFLy PHJKDWiUR]]D KRJ\ QH W UWpQMHQ HO tuw PHQQ\LVpJ megadás egy lefejtés megkezdésekor (3URJUDP SDUDPpWHUHN )RO\DPDW SDUDPpWHUHN± (O LUWPHQ\ ), akkor az aktuális feladat idejére ezzel a N O QOHJHV IXQNFLyYDO DNWLYiOKDWy PpJLV D] HO tuw PHQQ\LVpJ EHDGiV $ OHIHMWpVHNNRUHO tuwphqq\lvpjphjdgiviydoydj\dqpon OLVW UWpQKHWDÄ HO tuwphqq\iség bevitelével). 'LDJQRV]WLND Egy feladaton belül, ha pillanatnyilag nincs aktív lefejtés, akkor az [F1] és [F4] ill. [F1] és [F3]JRPERNHJ\V]HUUHW UWpQ PHJQ\RPiViYDOGLDJQRV]WLNDL DEODNKtYKDWyHO ) ) Kxx :.DPUDV]iP pv D PDUDGpN PHQQ\LVpJ pu]pnho ioodsrwd (SzinttDUW 6]LQWH] WDUWiO\ Mennyiseg: $NDPUiEDQOpY DNWXiOLVPHQQ\LVpJ g-mm : gw-mm : S : x : y : Csillapított töltöttségi szint Csillapított és szögkiegyenlített töltöttségi szint Állapot (státusz) jelentés (pl.: 1= Mérés OK, mért érték instabil, 3= Mérés OK, Mért érték stabil) $NWXiOLVKRVV]DQWLG OpVV] JSR]LWtYpUWpNHNG OpVKiWUDIHOp $NWXiOLV NHUHV]WLUiQ\~ G OpVV] J SR]LWtY puwpnhn ' OpV D menetirány szerinti baloldalra) Az [F1] és [F3] gombok megnyomásával kiválasztható a kamra, melynek a diagnosztikai adatait meg kívánjuk jeleníteni.

73 . O QOHJHVIXQNFLyNDP V]DNVRUiQ V VM A kamra kompenzálatlan térfogata (volumen), a minimális határértéknél kisebb esetén a mennyiség = 0 $ PLQLPiOLV KDWiUpUWpN HOOHQ U]pVH QpON OL WpUIRJDW D]D] KD D] úszó felfekszik, a mennyiség akkor is kiszámítódik, mely ennek a fiktív töltöttségi értéknek megfelel. B %HW $PDUDGpNPHQQ\LVpJpU]pNHO ioodsrwd P = nedves E = hiba N = nem nedves S = szennyezett %HW Fenékszelep állapota Z = zárt A = nyitott S u uv uvw g gv gvw x : y : 6]LQWPpU UXGDVPpUpViOOapota Bit 1: Mérés stabil Bit 3: Több vagy kevesebb kiesés lép fel 1HPPHJIHOHO ~V]yV]iPYDJ\D]~V]yNW~O közel vannak) Bit 4: Hamis referenciaadó pozíció %LW1LQFVV]LQWPpU U~G (A további bitek jelentését lásd Csatornák leírása) Csillapítatlan töltöttségi szint mm-ben &VLOODStWDWODQ W OW WWVpJL V]LQW D V]LQWPpU U~G HOPR]GtWiViYDO D térfogati központból Csillapítatlan töltöttségi szint elmozdítással és szögkorrekcióval Csillapított töltöttségi szint mm-ben Csillapított töltöttségi szlqw D V]LQWPpU U~G HOPR]GtWiViYDO D térfogati központból Csillapított töltöttségi szint elmozdítással és szögkorrekcióval $NWXiOLVKRVV]DQWLG OpVV] JSR]LWtYpUWpNHNG OpVKiWUDIHOp $NWXiOLV NHUHV]WLUiQ\~ G OpVV] J SR]LWtY puwpnhn ' OpV D menetirány szerinti baloldalra) Ha a diagnosztikai ablak megjelenítése közben [F12] gombot nyomunk, akkor az értékek kinyomtatódnak. )

74 . O QOHJHVIXQNFLyNDP V]DNVRUiQ

75 )XQNFLyNDP V]DNRQNtY O )XQNFLyNDP V]DNRQNtY O $ P V]DNRQ NtY O N O QE ] IXQNFLyN KtYKDWyN HO D I PHQ E O D [Menü] programozható billhqw\ YHO A rendelkezésre álló funkciók száma az adott konfigurációtól függ. A IXQNFLyNHJ\UpV]HDP V]DNRQEHO OLVUHQGHONH]pVUHiOOOiVG. O QOHJHV IXQNFLyNDP V]DN során)..rqiljxuifly A konfiguráció menük a szoftver testre szabását szolgálják a konkrét munkafeltételek, rendelkezésre álló hardverkomponensek és a tartálykocsi típusa szerint. A konfiguráció legtöbb funkciója jelszóval védett. A konfigurációs menüket egy külön kézikönyv írja le (VOLUTANK - Konfiguráció EDS 1.05 verzió 6]HUYL] Np]LN Q\Y $ WDUWiO\NRFVL YH]HW MH MHOV]yPHJDGiVD QpON OPyGRVtWKDWMDD YH]pUO NpSHUQ\ MpQHNNRQWUDV]WMiW pv D] LG SRQW NLjelzést, valamint végrehajthat P-NET szkennelést is. A MiUP YH]HW LMHOV]yPHJDGása után módosítható a nyelv.

76 )XQNFLyNDP V]DNRQNtY OU

77 )XQNFLyNDP V]DNRQNtY O /HIHMWpVLPyG $N ]YHWOHQNLOpS Q\tOiVRVpVJ\ MW OHIHMWpVUHNRQILJXUiOWMiUP YHNHVHWpEHQ (9RQWDWy*\ MW HJ\VpJ%(. ]YNLOQ\%(), a lefejtési mód átváltható. A [0] JRPEEDO NLNDSFVROMXN D N ]YHWOHQ NLOpS Q\tOiVRV ]HPPyGRW J\ MW HJ\VpJ ]HPPyG EH D [1] gombbal pedig bekapcsoljuk J\ MW HJ\VpJ ]Hmmód ki). huhvvpjyl]vjiodw A kamrák ürességének megállapításához ürességvizsgálatot hajthatunk végre. +D D EHW OWpV HO WW UHVVpJYL]VJiODW V] NVpJHV 3URJUDP SDUDPpWHUHN 6$)( SDUDPHNhUHVVYL]V %(), akkor megjelenik a felszólítás az ürességvizsgálatra, ha nem történt olyan (lásd 5.2).

78 )XQNFLyNDP V]DNRQNtY OU 1DSOyQ\RPWDWiV 1DSOyQ\RPWDWiVUD DNNRU YDQ OHKHW VpJ KD D MiUP Y Q YDQ Q\RPWDWy pv konfigurált is. $QDSOyQ\RPWDWiVDOPHQ MpEHQWRYiEELYiODV]WiVLOHKHW VpJHNYDQQDN.p]LNLYiODV]WiV.p]LNLYiODV]WiVQiODNpSHUQ\ QPHJMHOHQQHNDOHJXWyEELP V]DNDGDWDL+D W EE P V]DN LV WiUROyGLN DNNRU HOpUKHW Yp YiOQDN D [vissza] és [tovabb] SURJUDPR]KDWy ELOOHQW\ N (]]HO D NpW SURJUDPR]KDWy ELOOHQW\ YHO D WiUROW P V]akok között ldsr]jdwkdwxqnpvnlyiodv]wkdwxqnhj\p V]DNRW A [nyomtat] SURJUDPR]KDWy ELOOHQW\ PHJQ\RPiViYDO PHJNH]G GLN D NLYiODV]WRWWP V]DNDGDWDLQDNQ\RPWDWiVD A [kesz]surjudpr]kdwyeloohqw\ YHOHOKDJ\KDWMXNDPHQ W

79 )XQNFLyNDP V]DNRQNtY O gvv]hvtwhwwqdsoy Az Összesit. naplo opció segítségével kinyomtathatjuk az összes tárolt P V]DNDGDWDLWHJ\QDSOyEDQ 1HPQ\RPWDWRWWP V]DNRN $ Ä1HP Q\RPWP V] PHQ SRQW PHJHU VtWpVpYHO FVDN D]RNQDN D P V]DNRNQDN D] DGDWDLW Q\RPWDWMD NL D SURJUDP Pelyek eddig még nem voltak kinyomtatva. (O tuwqdsoy $] Ä(O LUW QDSOR RSFLyYDO D] VV]HV HO tuw P V]DN DGDWDL NLQ\RPWDWyGQDN (KKH]HJ\IHOKDV]QiOyiOWDOPHJKDWiUR]RWWQDSOyHO tuivv] NVpJHV,QIROLVWiN (]]HO D] RSFLyYDO PLQGHQ D] LURGD iowdo HO NpV]ített információ kinyomtatásra kerül. 5pJLDGDWRN Az adatrögzítés nélküli munka során az adatokat 20 napig biztonsági PiVRODWNpQW U]LPHJDSURJUDP $ GiWXPRQ NHUHV]W O NLYiODV]WKDWXQN HJ\ QDSRW PHO\U O D PDQXiOLV NLYiODV]WiVQDNPHJIHOHO HQQDSOyQ\RPWatás történik. A naplónyomtatásnál nem nyomtatódnak ki a felírt hibák. Ha a hibákkal együtt kívánunk naplót nyomtatni, akkor válasszuk a Naplo hibakkal menüpontot (lásd 7.13). A olddorq OiWKDWXQN HJ\ SpOGiW J\ MW EL]RQ\ODW Q\RPWDWiViUD 1DSOy hibákkal). Ha az Adatrögzítés és Irodakapcsolat opciók bekapcsolt állapotban vannak, akkor az irodának már leadott adatok a tartálykocsiban már nem nyomtathatók ki!

80 )XQNFLyNDP V]DNRQNtY OU 0 V]DNDGDWRNPiVROiVD $ Ä0 V]DGN PDVRO ³ PHQ SRQW D P V]DN DGDWRN +/.-UD W UWpQ YLVV]DPiVROiViUDV]ROJiO(]iOWDOD]LURGiEDW UWpQ DGDWYLVV]DN OGpVW+/.- n keresztül biztosítjuk. %HOV PHPyULD A Belsö memoria menüpont kiválasztása esetén megjelenik a konfigurált 5$0PHJKDMWyWDUWDOPDDNpSHUQ\ Q

81 )XQNFLyNDP V]DNRQNtY O +/.PHPyULD A HLK memoria menüpont kiválasztása esetén megjelenik a HLK-memória WDUWDOPDDNpSHUQ\ Q gvv]hj] V]iPOiOy Itt történin D QHP NRPSHQ]iOW pv D NRPSHQ]iOW VV]HJ] V]iPOiOy ioodsrw PHJMHOHQtWpVH YDODPLQW D] DGDOpN VV]HJ] V]iPOiOy pv D P V]DN termékösszegek kijelzése. $ WHUPpN VV]HJHN D P V]DN VRUiQ YpJUHKDMWRWW VV]HV OHIHMWpV mennyiségeinek összege minden egyes termékre.

82 )XQNFLyNDP V]DNRQNtY OU $GDOpN VV]HJ] V]iPOiOyW UOpVH Az adalékoló berendezést az EDS 1.08 sziftververzió nem támogatja. $GDOpNROyEHUHQGH]pVOpJWHOHQtWpVH Az adalékoló berendezést az EDS 1.08 sziftververzió nem támogatja. 0DQXiOLVKtYiV Ha egy rádiómodem konfigurálva van, akkor innen indíthatunk egy hívást. A konfigurált kapcsolat létrehozása után az adatokat átviszi a program az LURGiED pv D] LURGiEyO OHKtYMD D MiUP UH OiVG 5-34 oldal, Távkapcsolaton keresztüli adatleadás).

83 )XQNFLyNDP V]DNRQNtY O 0RGHPNDSFVRODWWHV]W (]]HO D IXQNFLyYDO HOOHQ UL]KHWM N KRJ\ D PRGHP ]HPNpV]-e, és hogy a NDSFVRODWPLQ VpJe alkalmas-e az átvitelre. 1DSOyKLEiNNDO Ez a menü megfelel a naplónyomtatás menünek (lásd 7.4). A kinyomtatás során az elmentett hibák is megjelennek.

84 R R )XQNFLyNDP V]DNRQNtY OU 3pOGDJ\ MW EL]RQ\ODWUD1DSOyKLEiNNDO.LLQGiOO VV]HJ] V]iPOiOy (nem kompenzált) 6]PpU U~GLQWHUIV]iP.LLQGiOO VV]HJ] V]iPOiOy (kompenzált) A menny. felügy. MHJ\] N Q\YH Elmentett pu]pnho DGDWRN OHIHMWpVLN ]psk P Kamra szám Termékszám Bizonylatszám YDJ\EHOV IHODGDWV]iP Lefejtett termékmny. (összesen) Lefejtett menny.(kompenzált) Lefejt.menny.(nem komp.) Termék töltési mennyisége KDDYH]pUO PHJMHJ\H]WH Lefejtett össz.mennyiség 9pJiOO VV]HJ] V]iPOiOy (nem kompenzált) 9pJiOO VV]HJ] V]iPOiOy (kompenzált) A kompenzált lefejtett mennyiség utáni csillag akkor jelenik meg, ha a OHIHMWpV KLWHOHVtWHWW EHUHQGH]pVE O W UWpQW +D D OHIHMWpV VRUiQ D KLWHOHVtWpVL IHOWpWHOHNHW QHP WDUWRWWiN EH SO KLED D K PpUVpNOHWPpUpV VRUiQ W~O Qagy G Opsszög stb.) akkor nincs csillag nyomtatva. RR +D D V]LQWPpUpV VRUiQ D PHJHQJHGHWW puwpnqpo QDJ\REE W UpVW ioodstwrwwxqnphjd]ho ] PpUpVKH]YLV]RQ\ttYDDNNRUD]HQQHNPHJIHOHO ]HQHW LG SRQWWDO NDPUDV]iPPDO pv KLED WtSXVVDO NLQ\RPWDWyGLN $ szintmérést felkiáltójellel jelöli meg a program.

85 )XQNFLyNDP V]DNRQNtY O +LEiVPHQQ\LVpJHNHOV]iPROiVD $ J\ MW EL]RQ\ODWRQ MHJ\] N Q\YH]HWW PHQQ\LVpJ IHO J\HOHW PHJOpWHNRU D] esetleges hibás mennyiségeket el tudjuk számolni. 0HQQ\LVpJLW UpVW~OOpSYHD]-es kamrában 1985 L (betöltési menny az 1-es kamr.) L (mért mennyiség az 1-es kamr.) = 407 L (hibás mennyiség az 1-es kamr.) 0HQQ\LVpJLW UpVW~OOpSYHD-HVFV EHQ 1228 L (1. szintmérés a 2-HVFV EHQ L (2. szintmérés a 2-HVFV EHQ = 9 L (Hibás mennyiség 2-HVFV EHQ $PHJHQJHGHWWPHQQ\LVpJLW UpVHNDNDPUiNUDpVDFVövekre vonatkozólag konfigurálhatók 3URJUDP SDU)RO\DPDW SDUDPpWHUHN.DPUDW UpV pv FV W UpV.

86

87 ^ 5HQGV\HUIHO J\HOHW 5HQGV]HUIHO J\HOHW A VOLUTANK rendszer folyamatosan felügyeli a biztonságos üzemelést. Az ]HP N ]EHQ IHOOpS VV]HV HVHPpQ\W D NpSHUQ\ Q MHO]L V] YHJHV üzenetben vagy piktogrammal. $N YHWNH] SLNWRJUDPRNN O QE ] ]HPiOODSRWRNDWMHO OQHND92/87$1. rendszerrel folyó munka során. Rendszer dolgozik Átadható S T)UV W adatok rendelkez. állnak, a RAMmeghajtóval való munka során villog (villog); bekapcsolt X'Y Z [ \ [ T ] Z kapcsoló Nyomtató dolgozik TUVW megkezdve (villog) Rádiókapcs. adattovábbítás folyamatban Modem üzemkész Villog, ha a vétel [_ TT`a [ kritikus $ NDPUiN pv FV YH]HWpNHN W OW WWVpJL ioodsrwd D] VV]HV NDPUD fenékszelepének állapota, a mért érték kijelzés és a túltöltés biztosító ioodsrwd ]HPN ]EHQDSURJUDPiOWDOIHO J\HOWpVDNpSHUQ\ QPHJMHOHQLN Túltöltés bizt. aktív A kamraszám villog, ha a kamra kireteszelt állapotban van. Töltöttségi állapot Fenékszelep állapot.lmho]pvhnmhohqwpvh A mért érték kijelzés állapota Aktuális kamratartalom (a konfigurált Töltöttségi állapot Fenékszelep állapot A mért érték kijelzés állapota N 0DUDGpNPHQQ\pU]pNHO nem nedves Z Zárt Mért érték stabil S Mar.menny érz. szennyezés (b ) jelez A Nyitott Mért érték instabil E Hiba V Betöltés P Termék jelenléte W Lefejtés A kamraszám villogása azt jelenti, hogy a kamra kireteszelt állapotban van.

.RQILJXUiFLy. 9HU]Ly('6 6$.

.RQILJXUiFLy. 9HU]Ly('6 6$. 92/87$1..RQILJXUiFLy 9HU]Ly('6 6$. BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax 301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de %HYH]HWpV, 7DUWDORPMHJ\]pN 7DUWDORP

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása FDP 2003/16-1. oldal, összesen: 5 - FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása A központ általános kezelése ( 3., 4. ábra ) A központ dobozának bal oldalán található a hálózati kulcsoskapcsoló, melynek

Részletesebben

OTTOMAT KFT. 6724 Szeged, Csalogány u. 32. tel./fax.: (62) 431-125 (20) 9425-064. DCRK sorozat 1. DXWRPDWLNDP&V]DNLOHtUiV. és kezelési utasítás

OTTOMAT KFT. 6724 Szeged, Csalogány u. 32. tel./fax.: (62) 431-125 (20) 9425-064. DCRK sorozat 1. DXWRPDWLNDP&V]DNLOHtUiV. és kezelési utasítás OTTOMAT KFT. 6724 Szeged, Csalogány u. 32. tel./fax.: (62) 431-125 (20) 9425-064 DCRK sorozat 1 DXWRPDWLNDP&V]DNLOHtUiV és kezelési utasítás Verziók DCRK5 5 fokozat 96x96 mm-es ház DCRK7 7 fokozat 96x96

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

352*5$02= 6,87$6,7 6

352*5$02= 6,87$6,7 6 352*5$02= 6,87$6,7 6 1.x verzió Gyártó: NIVELCO Ipari Elektronika RT. H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel.: (36-1)-369-7575 Fax: (36-1)-369-8585 E-mail:nivelco@nivelco.com http://www.nivelco.com 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS.pUM N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Bevezetés A Panasonic hangposta rendszer (936 QDJ\ WHOMHVtWPpQ\&

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

Használati Útmutató V:1.25

Használati Útmutató V:1.25 Használati Útmutató V:1.25 Vezérlés egységei: Kulcsos kapcsoló BAT LED Biztosíték Csatlakozók Kijelző START/MENU Ok gomb FL.YEL - gomb RED + gomb Memória Akkumulátor Modem Készülék Üzembe helyezése: 1.

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-611/XEH http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379531

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-611/XEH http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379531 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

PETRO 3003 VOLUTANK + SPDS

PETRO 3003 VOLUTANK + SPDS PETRO 3003 VOLUTANK + SPDS Kezelési útmutató Szoftververzió: PYRAMIDE 1.8x BA 120317 BARTEC BENKE GmbH Schulstraße 30 94239 Gotteszell Deutschland Telefon +49(0)9929)-301-0 Telefax +49(0)9929)-301-112

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

ServiceTray program Leírás

ServiceTray program Leírás ServiceTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés szerviz munkalapok státuszai a Törölve és Lezárva státuszt leszámítva a munkalap különböző nyitott állapotát jelzik, melyek valamilyen tevékenységet jeleznek.

Részletesebben

A 2-es partíció neve könyvelés, az 1-es alrendszerhez tartozik; a felhasználó az alrendszer master

A 2-es partíció neve könyvelés, az 1-es alrendszerhez tartozik; a felhasználó az alrendszer master Satel CA-64 Függelék Ez a függelék muködési példákat tartalmaz, melyeket akkor kell végrehajtani, amikor valamilyen felhasználói funkciót hív meg. Az elso oszlopban láthatja, hogy melyik gombot kell megnyomnia,

Részletesebben

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK PD7 UTASÍTÁSOK...26 25. oldal TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS...27 $9(=e5/3$1(/...... 27 A NYOMÓGOMBOK, A MENÜ, AZ UP (FELFELÉ) ÉS A DOWN (LEFELÉ) FUNKCIÓI...28 SZABVÁNYOS PROGRAMOZÁS (ALAPÉRTELMEZÉS)...28

Részletesebben

Az Ingenico i5100 legfontosabb funkciói

Az Ingenico i5100 legfontosabb funkciói Az Ingenico i5100 legfontosabb funkciói Előfeltételek A jelen útmutatóban leírt összes funkció a fizetési alkalmazáshoz kapcsolódik (ep2). A terminál újraindításakor a kártyahasználatkor automatikusan

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

ContractTray program Leírás

ContractTray program Leírás ContractTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy szerződéshez tartozó határidő elmulasztásának komoly gazdasági következménye lehet. Éppen ezért a Szerződés kezelő program főmenü ablakában a

Részletesebben

Rövidített használati útmutató Ability központokhoz

Rövidített használati útmutató Ability központokhoz Rövidített használati útmutató Ability központokhoz A kezelőegység jelzései A védett objektum állapotának kijelzése K: Riasztó kikapcsolva B: Riasztó bekapcsolva (minden zóna éles) M: Éjszakai mód bekapcsolva

Részletesebben

FiT032 elektrokémiai gyorsteszter használati utasítás

FiT032 elektrokémiai gyorsteszter használati utasítás FiT032 elektrokémiai gyorsteszter használati utasítás Számos tényező befolyásolja a készülék által mutatott véralkohol szintet (BAC Blood Alcohol Concetration), mint pl. a levegőben lévő szennyeződés,

Részletesebben

ML15. Kezelési útmutató. Importőr: Quantum-R Kft Budapest, Tűzoltó u. 79. Tel: Fax:

ML15. Kezelési útmutató. Importőr: Quantum-R Kft Budapest, Tűzoltó u. 79. Tel: Fax: ML15 Kezelési útmutató Importőr: Quantum-R Kft. 1094. Budapest, Tűzoltó u. 79. Tel: 456-2060 Fax: 456-2069 quantumr@quantumr.hu www.quantumr.hu A csomag tartalma Ügyeljen a biztonságra! Az új fejhallgató

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

Beszerelési és kezelési útmutató

Beszerelési és kezelési útmutató Beszerelési és kezelési útmutató Joystick III Állapot: V2.20141208 3032258305-02-HU Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót. A kezelési útmutatót őrizze meg. Impresszum Dokumentum Copyright

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó!

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó! 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 E-mail: zk@3szs. hu / Web: http://www. 3szs. hu Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy telepíti az AUTODATA 2007

Részletesebben

WP1 Vezérlő Használati Útmutató

WP1 Vezérlő Használati Útmutató WP1 Vezérlő Használati Útmutató Lásd a kötési diagram. 24Volt 9Volt A vezérlő egy 9V-os Rain Bird szolenoidot működtet. Győződjön meg róla, hogy a szelepeket a vezérlővel összekötő vezeték, kisfeszültségű

Részletesebben

Látványos fényshow max. 10 perc alatt Cerebellum digi 1024 vezérlővel. A DEZELECTRIC ajánlása gyors és hatékony vezérlő használathoz.

Látványos fényshow max. 10 perc alatt Cerebellum digi 1024 vezérlővel. A DEZELECTRIC ajánlása gyors és hatékony vezérlő használathoz. Látványos fényshow max. 10 perc alatt Cerebellum digi 1024 vezérlővel. A ajánlása gyors és hatékony vezérlő használathoz. Bevezető A dokumentum bemutatja, hogyan lehet a Cerebellum digi 1024-es vezérlőt

Részletesebben

Vodafone Mobile Connect telepítése

Vodafone Mobile Connect telepítése Vodafone Mobile Connect telepítése Kérjük ne csatlakoztassa a Vodafone Mobile Connect eszközt a Mac számítógépéhez. Ha esetleg már csatlakoztatta az adatkártyát vagy a modemet a Mac számítógépéhez, akkor

Részletesebben

Őrjárat Ellenőrző Proximity Olvasó

Őrjárat Ellenőrző Proximity Olvasó 1. oldal Őrjárat Ellenőrző Proximity Olvasó Patrol II Felhasználói Leírás Roger S.C. 2. oldal Általános jellemzés A Patrol II egy kézben hordozható proximity kártya olvasó készülék. Olvas minden 125 khz

Részletesebben

ESPRIT 728 EXPRESS 3.10 verzió Programozói leírás

ESPRIT 728 EXPRESS 3.10 verzió Programozói leírás ESPRIT 728 EXPRESS - 1. oldal, összesen: 13 - ESPRIT 728 EXPRESS 3.10 verzió Programozói leírás 1. Központ resetelése $WHOHStW LNyGOH]iUiViQDNQHPV]DEDGDNWtYQDN OHQQLHDVFtPEiUPHO\W OHOWpU puwpn PHJIHOHO

Részletesebben

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug.

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR $0$=21(%%* PEGASUS Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. 3 Németország HU +DV]QiODW HO WW ILJ\HOPHVHQ tanulmányozza a használati

Részletesebben

Idő és nap beállítás

Idő és nap beállítás Kézikönyv UTH-20A Idő és nap beállítás Jelen idő beállítás : Nyomja meg az 'hour' és a 'min' gombot egy időben, a nap és jelen idő villogni kezd a kijelző alján. Az óra megváltoztatásához használjuk az

Részletesebben

ADAX NEO BASIC S5. NORDINOVA ENERGY KFT Budapest X. Jászberényi út 47/c

ADAX NEO BASIC S5. NORDINOVA ENERGY KFT Budapest X. Jászberényi út 47/c ADAX NEO BASIC S5 NORDINOVA ENERGY KFT. 1106 Budapest X. Jászberényi út 47/c Neo Basic S5 termosztát használati utasítás Bevezetés A készüléket csökkent értelmi, vagy fizikai képességekkel rendelkező személyek

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

Tudnivaló: A meas gomb mérés üzemmódban történő megnyomásával kb. 60 másodpercre ideiglenesen megjeleníthetők a kijelzőképek.

Tudnivaló: A meas gomb mérés üzemmódban történő megnyomásával kb. 60 másodpercre ideiglenesen megjeleníthetők a kijelzőképek. Gyorsindítás Mérés üzemmód Az üzemi feszültség rákapcsolása után a készülék az érzékelő azonosítása után automatikusan Mérés üzemmódba lép. A mérés üzemmód behívása másik üzemmódból (pl. diagnosztika,

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás

Részletesebben

DebitTray program Leírás

DebitTray program Leírás DebitTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy kintlévőséghez tartozó határidő elmulasztásának komoly következménye lehet. Éppen ezért a Kintlévőség kezelő program főmenü ablakában a program

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0.

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0. 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC VDT-TPC Leírás v1.0.pdf Bevezető Leírás: A VDT-TPC egy telefonos illesztő modul

Részletesebben

Tartálykészlet elszámoló rendszer

Tartálykészlet elszámoló rendszer WESZTA-T Ipari és Kereskedelmi Kft. 2011 Budakalász, Ciklámen u. 43. Tel.: (+36 26) 540 570, fax: (+36 26) 343 502 e-mail: automatik@weszta-t.hu, web: www.weszta-t.hu Tartálykészlet elszámoló rendszer

Részletesebben

1988 2005 ÉVI ADATSZOLGÁLTATÁSOK JAVÍTÁSA. Készítette: Tóth Péter. 2013. szeptember 26.

1988 2005 ÉVI ADATSZOLGÁLTATÁSOK JAVÍTÁSA. Készítette: Tóth Péter. 2013. szeptember 26. 1988 2005 ÉVI ADATSZOLGÁLTATÁSOK JAVÍTÁSA Készítette: Tóth Péter 2013. szeptember 26. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Program verzióellenőrzése, programfrissítés ha szükséges a www.onyf.hu honlapról Adatszolgáltatás

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1/5 Fontos: 2-3 másodperces késéssel reagál a szelep az ON vagy OFF gomb megnyomására energiatakarékosság céljából. Két kézi indítás választható:

Részletesebben

Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése

Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése A program a setup lefutása után -ha bejelöltük-, magától elindul. A következkben az indítás a startmenübl, vagy a telepít által létrehozott asztal ikonról indítható:

Részletesebben

ASC. Kezelési útmutató. 6 8 0 0, H ó d m e z ő v á s á r h e l y. B o t o n d u. 1 0. T e l. : + 3 6 / 7 0 5 3 9 8 3 4 2

ASC. Kezelési útmutató. 6 8 0 0, H ó d m e z ő v á s á r h e l y. B o t o n d u. 1 0. T e l. : + 3 6 / 7 0 5 3 9 8 3 4 2 ASC Kezelési útmutató 6 8 0 0, H ó d m e z ő v á s á r h e l y B o t o n d u. 1 0. T e l. : + 3 6 / 7 0 5 3 9 8 3 4 2 W e b : w w w. i p a r i m e r l e g e k. h u E - m a i l : i p a r i m e r l e g e

Részletesebben

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7.

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7. 0pUpVL~WPXWDWy 3RO\VRPQRJUDSKLiVMHOHNIHOGROJR]iVD $OYiVLDSQRHV]LQGUyPiVMHOHNNLpUWpNHOpVH0DWODEN UQ\H]HWEHQ A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000.

Részletesebben

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp &VHSHJWHW QW ]pv4xhhq*lofvyho Bevezetés $FVHSHJWHW QW ]pvdondopd]ivdd]xwyeellgv]dnedqv]pohvn U&HQWHUMHG (] HJ\UpV]W D PHWHRUROyJLD WpQ\H]NQHN WXGKDWy EH D FVDSDGpN PHQQ\LVpJH D WHQ\pV]LGV]DNEDQ NHYpV D]

Részletesebben

Használati útmutató UF 01 Függesztett szántóföldi permetez gép AMAZONE UF 1501 UF 1801

Használati útmutató UF 01 Függesztett szántóföldi permetez gép AMAZONE UF 1501 UF 1801 Használati útmutató UF 01 Függesztett szántóföldi permetez gép AMAZONE UF 1501 UF 1801 MG1117 SB238.3 (HU) Printed in Germany magyar CE h]hpehypwho HO WW kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató

Részletesebben

BXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20

BXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20 BXWH91 Kezelési leírása v2014.10.20 Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Bejelentkezés, kijelentkezés... 3 3 Árubeérkezés megadott szállítói megrendelés(-ek) alapján... 4 4 Árubeérkezés a nyitott szállítói megrendelések

Részletesebben

AKKUMULÁTOR TESZTER 24V 100A RS232

AKKUMULÁTOR TESZTER 24V 100A RS232 AKKUMULÁTOR TESZTER 24V 100A RS232 2 Felhasználás A teszter alkalmas 24V-os indító akkumulátorok indítóképességének vizsgálatára, akkumulátorok 1-20 órás kapacitásának, vagy tartalék tárolóképességének

Részletesebben

Kezelés FC72x Tűzjelző központ FT7224 Tűzjelző kezelő egység. RIASZTÁS-kezelés. 3. Olvassa el a tűz helyét a Kijelzőn. 4.

Kezelés FC72x Tűzjelző központ FT7224 Tűzjelző kezelő egység. RIASZTÁS-kezelés. 3. Olvassa el a tűz helyét a Kijelzőn. 4. Kezelés FC72x Tűzjelző központ FT7224 Tűzjelző kezelő egység RIASZTÁS-kezelés 1. oldal Érzékelő zónák/érzékelők kikapcsolása 2. oldal Érzékelő zónák /Érzékelők bekapcsolása 3. oldal Hiba-kezelés 4. oldal

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 )

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 ) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 ) Jellemzők: - pontmátrixos, folyadékkristályos kijelző - idő/dátum - stopper memória funkcióval - visszaszámláló funkció - ébresztő:

Részletesebben

7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy..LDGYiQ\ 08/198/96

7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy..LDGYiQ\ 08/198/96 7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy h]hphowhwpvlxwdvtwiv.ldgyiq\ 08/198/96 +8 C U L U L ÈOWDOiQRVWXGQLYDOyN )HOWpWOHQ OYHJ\HILJ\HOHPEHD]DOiEELEL]WRQViJLWXGQLYDOyNDW ÈUDP WpVYHV]pO\H SOIHV] OWVpJDODWWLPXQNDYpJ]pVNRU

Részletesebben