Laboratóriumi gyakorlatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Laboratóriumi gyakorlatok"

Átírás

1 Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë P,//$1$7e57e.(7 0e5 A/D ÁTALAKÍTÓK /LQHiULV LGI JJYpQ\W I&UpV]MHOHW DONDOPD]y PHJROGiV Unipoláris Dual-slope átalakító A= È7/$*e57e.0e5e6 +,%$7%5.e3(66e*e1(. 9,=6*È/$7$ AUTOMATIKUS NULLÁZÁS (AUTOZÉRO) B,32/È5,6 0%.g'e6 0(*9$/Ï6Ë7È6$ (*<(7/(1 5()(5(1&,$)255È66$/ TRIPLE-SLOPE A/D ÁTALAKÍTÓ MULTI-SLOPE ÁTALAKÍTÓK BEMUTATÓ GYAKORLATOK FESZÜLTSÉG-FREKVENCIA (U/F) ÁTALAKÍTÓK MINT A/D ÁTALAKÍTÓK UHFt] LG]tWpV& NLsütést alkalmazó U/f átalakító Kg9(7 7Ë386Ò A/D ÁTALAKÍTÓ A/D ÉS D/A (*<h770%.g'e

3 ANALÓG-DIGITÁL ÁTALAKÍTÓK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK A vizsgálat tárgya: Analóg-Digitál átalaktwyn P&N GpVQHN vizsgálata A vizsgálat célja: Elméleti alapok: A gyakorlati feladatok megoldásához használható, integrált áramköri formában EHV]HUH]KHW$'iWDODNtWyNP&N GpVpQHN bemutatása. $]$'iwdodntwynd]rqdodsmhoohp]lqhn megismertetése, amelyek az alkalmazásuk szempontjából meghatározók. Az A/D átalakítók néhány kiemelt alkalmazási kérdésének bemutatása. Néhány fontosabb vizsgálati módszer bemutatása. Dr. Szittya Ottó: Bevezetés az elektronikába. Az állományok helye: C:\MC5DEMO\ADC\BV\ 1.1 3LOODQDWpUWpNPpUpViWODJpUWpNPpUWtSXVRN Az A/D átalakítók egy része a bemenetére kapcsolt U x feszültség adott t=t M LGSRQWEDQIHOYHWWU x (t=t M )SLOODQDWpUWpNpWPpUL$QDJ\VHEHVVpJ& MHOHNDODNK&GLJLWDOL]iOiVDNRUH]WDPHJROGiVWDODNDOPD]]XN $] iwdodntwyn PiVLN UpV]H psshq HOOHQNH]OHJ QHP J\RUVDQ YiOWR]y jelek kezelésére alkalmas, hanem állandó, de legalább is lassan változó jelek számjegyes formába alakítására szolgál. Ezeknél az N x 1 = T t. + T t0 U x () t dt VV]HI JJpVQHN PHJIHOHOHQDMHO7LGWDUWDPUD YHWW iwodjpuwpnpw KDWiUR]]D PHJ D] iwdodntwy 1DJ\ HOQ\H HQQHN D PHJROGiVQDN KRJ\ nagyon hatékonyan lehet ezzel a méréssel az ismert frekvenciájú ]DYDUyMHOHNHWNLHMWHQLDPpUpVEO+DSODPpUpVW7 PVLGWDUWDP alatti átlag meghatározásával végezzük, akkor a 220V-os, hálózatból származó 50 Hz-es zavarjelek nem hamisítják meg a mérést. Ennek a jelnek ugyanis az egy periódusra vett átlagértéke zérus LOODQDWpUWpNHWPpU$'iWDODNtWyN /LQHiULVLGI JJYpQ\WI&UpV]MHOHWDONDOPD]yPHJROGiV Ez a megoldás közvetett átalakítást végez. Az U x puwpnpw HOV] U HJ\ D]]DO DUiQ\RV LGWDUWDPPi DODNtWMD PDMG H]W D] LGV]DNDV]W DODNtWMD számjegyes formába. Az ilyen típusú átalakítást közvetett A/D átalakításnak nevezzük. Nézzük meg, hogyan lehet ezt megvalósítani: 4

4 Gyakorlatok 1. lépés Töltse be a BV_01.CIR állományt! Alaposan tanulmányozza át a kapcsolást és csak akkor folytassa az olvasást, ha elakadt vagy már OHtUWDKRJ\PLNpQWP&N GLND]iUDPN U $]iwdodntwivlqgtwivdnruqxooi]rwwv]ipoioywduwdopdiro\dpdwrvdqq mindaddig, amíg a komparátor át nem kapcsol. Erre akkor kerül sor, ha D]iWDODNtWiVNRUD]LQWHJUiWRUNLPHQHWpQPHJMHOHQOLQHiULVDQYiOWR]y jel amplitúdója éppen U x puwpnpyhohj\hqo U i = Iref ( tx to ) = U C x [1] Ahol I ref = U ref /R. Az integrátor kimenetének feszültsége az 5

5 ANALÓG-DIGITÁL ÁTALAKÍTÓK U i 1 = U RC t 0 ref dt összefüggéssel írható le. Mivel U ref állandó: 2. lépés 3. lépés U i U ref = RC t = k t (]HJ\RO\DQOLQHiULVDQQ YHNYLGI JJYpQ\DPHO\QHNPHUHGHNVpJpW az U ref, az R és a C értékek határozzák meg. A komparátor átkapcsolásakor a számlánc töltése leáll, a számláló tartalma N. (0 N 2 n ha a számláló n bites.) Ezt figyelembevéve írhatjuk: U x I = ref N T C CK A számláló tartalma tehát arányos a mért U x feszültséggel, N az analóg U x QXPHULNXV PHJIHOHOMH$]1V]iPpUWpN8 x azon amplitúdóját írja le, amelyet U x éppen akkor vett fel, amikor a komparátor átkapcsolt. *RQGROMD YpJLJ PLO\HQ WpQ\H]N MiWV]DQDN V]HUHSHW D] HOpUKHW pontosság tekintetében? Hogyan állítható be az átalakító érzékenysége? Mekkora lesz az egy számjegy által képviselt U LSB feszültségérték? 0LNDNRUOiWDLD]HOpUKHWSRQWRVViJQDN" Eredmény: A [2] összefüggés jól mutatja, hogy az arányossági WpQ\H]EHQV]HUHSOEiUPHO\WpQ\H]PHJYiOWR]iVDDPpUpVLHUHGPpQ\ megváltozását eredményezi. Márpedig az R és C elemek értéke, a referenciaként használt feszültségforrás kapocsfeszültsége, de még az órajel T CK SHULyGXVLGHMHVHPiOODQGy(]HNDWpQ\H]NiOWDOiEDQHUVHQ KPpUVpNOHWI JJHN QDJ\ D J\iUWiVL V]yUiVXN UHJHGQHN VWE 2O\DQ megoldást kell találni, amelynél csökken a precíziós alkatelemek száma. Töltse be a BV_02.CIR állományt. [2] 6

6 Gyakorlatok 4. lépés 9L]VJiOMDPHJH]WD]HO] iwdodntwivl HOY V]HULQW P&N G GH DQQiO nagyobb pontosságot biztosító kapcsolást. Próbáljon rájönni, miért SRQWRVDEEH]HOGMpQpO Eredmény: a valódi integrátor az integrálási periódus kezdetén nagyon pontatlan. Ennek az eredménye, hogy kis bemeneti feszültség esetén nagyon nagy hiba lép fel. A módosított megoldás ezt úgy küszöböli ki, hogy a közvetlenül az idítás utáni jelszakaszt nem használja. Csak a már garantáltan lineáris kimenet elérésekor jelez az alsó komparátor, csak innen indul a számlálás. A többi hibaforrás viszont változatlanul hat, ezért még jobb megoldást kell keresni Unipoláris Dual-slope átalakító Töltse be a BV_03.CIR állományt és elemezze a kapcsolást! 1. lépés 7

7 ANALÓG-DIGITÁL ÁTALAKÍTÓK 2. lépés A kettôs meredekséggel integráló "DUAL-SLOPE" A/D átalakító tulajdonképpen feszültség idôtartam átalakítást végez. A mérés során az U x ismeretlen feszültség meghatározott T i idôtartamra képzett átlagértékével arányos pulzusszélességet generál, majd ezen idôtartam kvantálásával áll elô a mérôszám. 2. lépés 3. lépés $] iwdodntwy P&N GpVL HOYH D NDSFVROiVL UDM] DODSMiQ HJ\V]HU&HQ nyomonkövethetô. A konverziót indító START jel érkezését PHJHO{]{HQ D P&YHOHWL HU{VtW{YHO PHJYDOyVtWRWW LQWHJUiWRU NLPHQHWL feszültsége zérus, az R ellenálláshoz kötött kapcsolók kikapcsolt (semleges) állásban vannak. (Hangsúlyozni kell, hogy a következô YL]VJiODWVRUiQDP&YHOHWLHU{VtW{NHWpVD.DQDOyJNDSFVROyWLGHiOLVQDN tételezzük fel.) A t o idôpillanatban érkezô START jel hatására K az U x mérendô feszültséget kapcsolja az integrátor bemenetére, és megkezdôdik a C integráló kondenzátor töltése. Ha U x állandó - a továbbiakban ezt tételezzük fel -, akkor az I T töltôáram értéke I T = - U x /R/. A fix, iowdoxqn PHJKDWiUR]RWW LGHM& W OWpVL LG{ HOWHOWpYHO D NRQGHQ]iWRURQ felhalmozott töltés Q T = I T t = - t U x /R Ez a töltés az integrátor kimenetén U C =Q C /C = -t U x /RC feszültséget produkál. Az integrátor kimeneti feszültsége tehát az idô függvényében lineárisan m x = -U x /RC meredekséggel változik.. A folyamat addig tart, amíg az általunk EHiOOtWRWW LQWHJUiOiVL LG OH QHP MiU (NNRU D. NDSFVROy D] 8[ IHV] OWVpJJHO HOOHQWpWHV SRODULWiV~ LVPHUW puwpn& 8 REF referenciafeszültséget kapcsolja az integrátor bemenetére. Az ellentétes polaritású feszültség ellentétes irányú áramot kényszerít a C kondenzátorra, és ennek hatására megkezdôdik az elôzô (T F IHOLQWHJUiOiVL SHULyGXVEDQ IHOW OW WW NRQGHQ]iWRU, puwpn& iudppdo történô kisütése. 8

8 Gyakorlatok 4. lépés A kisütés idôtartama egyrészt a töltési periódus során a kondenzátorba juttatott töltésmennyiségtôl, másrészt az I k kisütôáram értékétôl függ. Ha U x állandó, akkor a töltési periódus (felintegrálás) befejezésekor az integráló kondenzátor töltése Q T = I T T F = - T F U x /R, ahol T F a felintegrálás idôtartama. A kisütést (visszaintegrálás) addig folytatjuk, amíg az integrátor kimeneti feszültsége el nem éri a kiindulási zérus értéket. Ha ez a periódus t x ideig tart, akkor ezen idôtartam alatt az integráló kondenzátorból Q K = I K t x = -t x U REF /R töltés távozik. Mivel a T F felintegrálási periódus kezdetén az integrátor kimeneti feszültsége - és tj\ D] LQWHJUiOy NRQGHQ]iWRURQ WiUROW W OWpV LV ]puxv puwpn& D visszaintegrálási periódus során a kondenzátorból csak azt a Q T töltést lehet eltávolítani, amit az elôzô töltési periódus tartama alatt oda EHMXWWDWWXQNËJ\pUWHOHPV]HU&HQLJD]KRJ\ Q T = -Q K 5. lépés U X R T UREF T t F = X -RJJDOIHOWpWHOH]] NKRJ\PpJLJHQURVV]PLQ{VpJ&WtSXVRNHVHWpQLV - a fel- és visszaintegrálás idôtartama alatt az R és C elemek értéke QHP YiOWR]LN (] D WpQ\ QDJ\RQ OpQ\HJHV HJ\V]HU&VtWpVUH DG lehetôséget: t X U = U X REF T F A t x értékét meghatározó összefüggésben U REF, valamint T F értéke ismert és - általunk választott - állandó. A visszaintegrálás t x idôtartama tehát U x -szel arányosan változik. Ezt az arányosságot V]HPOpOWHWL D] HO]OHJ EHW OW WW NDSFVROiVVDO HOYpJH]KHW NLVpUOHW LV 7HOMHVHQ HJ\pUWHOP& KRJ\ LVPHUW pv ioodqgy 8 REF, ill. T F esetén az ismeretlen U x számjegyes digitális értékét a t x idôtartam digitális mérésével nyerhetjük. A mérés bizonytalanságát csak az U REF referenciafeszültség és a T F idôtartam bizonytalansága határozza meg. 6. lépés A T F idôtartam minden körülmények közötti nagy pontosságú elôállítása és a t x idôtartam hasonlóan precíz mérése csak igen nagy stabilitású óragenerátor (pl. kvarc-vezérelt oszcillátor) felhasználásával oldható meg. E megoldás hátránya viszont, hogy a "közönséges" RV]FLOOiWRURNQiO QDJ\REE N OWVpJUiIRUGtWiVW LJpQ\HO $] HOEEL összefüggést átrendezve azonban észrevehetô, hogy U x mérôszámának meghatározásához t x és T F tényleges értékére tulajdonképpen nincs is szükség. U X = U REF t T X F 9

9 ANALÓG-DIGITÁL ÁTALAKÍTÓK (QQHN D] VV]HI JJpVQHN D] DODSMiQ HJ\pUWHOP& KRJ\ az átalakításkor elegendô csupán a t x / T F arányt meghatároznunk. (] D]pUW UHQGNtY&O HO{Q\ V PHUW D] DUiQ\PpUpV SRQWRVViJL szempontból sokkal kedvezôbb! Nem igényel különlegesen nagy stabilitású óragenerátort, hiszen (az R és C elemekhez hasonlóan) az órajelek frekvenciájának is csak a T M =T F +t x mérési periódus alatt kell ioodqgyqdn OHQQLH (] D N YHWHOPpQ\ SHGLJ HJ\V]HU&HQpVDPLPpJ ennél is fontosabb, olcsón kielégíthetô. 1.3 $]iwodjpuwpnppupvkledw&unpshvvpjpqhnyl]vjiodwd 1. lépés Töltse be indítsa el a BV_04.CIR állományt! 2. lépés Kapcsoljon vissza a szimulátor munkaasztalára és az gomb VHJtWVpJpYHO YL]VJiOMD PHJ D ]DYDUMHOIRUUiV MHOOHP]LW (]W N YHWHQ elemezze a szimuláció során kapott görbéket Eredmény: Ha a T F IHOLQWHJUiOiVL W OWpVL LGW D ]DYDUyMHO periódusidejének egész számú többszörésére állítjuk be, akkor a zavarójel hatása kiesik! Az ilyen beállításra ez az átalakítótípus HJ\V]HU&HKHWVpJHWDG 1.4 Automatikus nullázás (autozéro) 1. lépés Az A/D átalakítók egyik legtöbb gondot okozó problémája a QXOOSRQWKLED $ GXDOVORSH iwdodntwyydo H] D KLED HJ\V]HU&HQ pv DXWRPDWLNXVDQNLHMWKHW Töltse be a BV_06,CIR állományt! Tanulmányozza a kapcsolást. Keresse meg, miként van megoldva a nullponthiba kiejtése. A megoldás kulcsát a mérések közé iktatott nullázási ciklus adja. Ez alatt D]LGV]DNDV]DODWWD]LQWHJUiWRUEHPHQHWHDMHOI OGUHNDSFVROyGLN 10

10 Gyakorlatok. $I OGHOWEHPHQHWPHOOHWWPpJHJ\PyGRVtWiViOOHODNDSFVROiVH]HQ üzemmódjában. Az integrátor és a komparátor az R 2 ellenálláson keresztül a C 2 NDSDFLWiVWD]HUVtWNHUHGQXOOSRQWKLEiMDpUWpNpUHW OWL 2. lépés 3. lépés Az automatikus nullázási periódus végén a komparátor kimenetét az LQWHJUiWRUQHPLQYHUWiOy EHPHQHWpYHO VV]HN W NDSFVROy PHJV]DNDG A C 2 NDSDFLWiVIHV] OWVpJHYLV]RQWU]LDKLEDIHV] OWVpJHNHUHGMpW(] DPpUpVLSHULyGXVVRUiQDWpQ\OHJHVKLEiNHUHGMpYHOpSSHQPHJHJ\H] QDJ\ViJ~pVHOOHQWpWHVHOMHO&OpYpQNLHMWLDQXOOSRQWKLEiNDW Vizsgálja meg a nullázási és a mérési (átalakítási) periódusok jeleit pozítív és negatív bemeneti jelek esetén. Figyelje a komparátor és az integrátor kimeneteket, magyarázza meg a látottak okát! 11

11 ANALÓG-DIGITÁL ÁTALAKÍTÓK 1.5 %LSROiULVP&N GpVPHJYDOyVtWiVDHJ\HWOHQUHIHUHQFLDIRUUiVVDO 1. lépés A dual-slope átalakítási elv legérzékenyebb pontja a referencia feszültség stabilitása, a bipoláris átalakításhoz szükséges két referencia D]RQRVMHOOHP]LQHNEHiOOtWiVD Töltse be és elemezze a BV_07.CIR állomány tartalmát. 2. lépés $NDSFVROiVDODSMiQJRQGROMDYpJLJKRJ\DQP&N GKHWH]DNDSFVROiV $ PHJROGiV NXOFViW D] DXWRPDWLNXV QXOOi]iVL SHULyGXV NHWWV FpO~ kihasználásában kell keresni. A kapcsolás szimulációjának indításával W EENLHJpV]tWP&N GpVVHONDSFVRODWRVLVPHUHWHWV]HUH]KHW 12

12 Gyakorlatok Eredmények: Az átalakító bemenetén elhelyezett C 2 kapacitás a nullpontkorrekciós periódus alatt a referenciafeszültség értékére W OWGLN +D D PpUpV VRUiQ 8 x átlagértéke a referenciafeszültséggel ellentétes polaritású volt, akkor a visszaintegráláshoz U ref kapcsolódik az integrátor bemenetére. Ha viszont azzal ellentétes U x polaritása, akkor C2 fog a bemenetre kapcsolódni a kisütési ciklusban. Ez úgy valósul meg, hogy C2 a tényleges U ref -el ellentétes polaritású feszültség- forrásként kapcsolódik az integrátor bemenetére. 1.6 Triple-slope A/D átalakító 1. lépés Ez a kapcsolás a dual-slope megoldás továbbfejlesztése. 1DJ\IHOERQWiV~XJ\DQDNNRUJ\RUVP&N GpVWYDOyVtWPHJ7 OWVHEHD BV_9.CIR kapcsolást. 13

13 ANALÓG-DIGITÁL ÁTALAKÍTÓK 2. lépés Tanulmányozza a kapcsolást és indítsa el a szimulációt! A kapcsolás és DV]LPXOiFLyHUHGPpQ\HDODSMiQWiUMDIHODP&N GpVOpQ\HJpW Eredmény:$J\RUVP&N GpV pv D QDJ\SRQWRVViJ~ QDJ\IHOERQWiV~ mérés nehéz kompromisszumát a visszaintegrálási periódus két V]DNDV]UD ERQWiViYDO VLNHU OW PHJROGDQL $ YLVV]DLQWHJUiOiV HOV szakaszában egy nagyobb referenciafeszültség nagy sebességgel mozgatja az integrátor kimenetét a nulla Voltos érték felé. Amikor D]RQEDQ D] LQWHJUiWRU NLPHQHW D PD[LPiOLV NLYH]pUHOKHWVpJpQHN HJ\ WL]HGpWHOpULDJ\RUVNLV WpVWEL]WRVtWyQDJ\pUWpN&UHIHUHQFLDIHV] OWVpJ OHNDSFVROyGLN D] LQWHJUiWRU EHPHQHWUO pv KHO\HWWH HJ\ DQQiO MyYDO kisebb (decimális eredményt szolgáltató átalakítóknál annak egy tizede, bináris számot produkálóknál 1/2 n amplitúdójú) referenciafeszültség IRO\WDWMD D NLV WpVW $ NLVHEE puwpn& IHV] OWVpJKH] MyYDO NLVHEE PHUHGHNVpJODVVDEEYiOWR]iVWDUWR]LN $ P&N GpV HJ\pE UpV]OHWHL D GXDOVORSHP&N GpVpYHOPHJHJ\H]HN 1.7 Multi-slope átalakítók 1. lépés 2. lépés Ezek szintén a dual-slope elv leszármazottjai. Itt a maximális érzékenység elérése volt a cél. Töltse be a BV_10,CIR állományt és SUyEiOMDD]RQRVtWDQLD]HJ\HVpStWHOHPHNUHQGHOWHWpVpW $P&N GpVPHJpUWpVpQpODEEyOFpOV]HU&NLLQGXOQLKRJ\DWHUYH]NI célja ezzel a megoldással a nagy érzékenység miatt kis kimeneti IHV] OWVpJJHO ]HPHOLQWHJUiWRUKLEiN NLYpGpVH (QQHN D] D OpQ\HJH hogy a bemeneti feszültség itt mindkét irányú integrálás során az integrátor bemenetén marad, nem kapcsolódik le onnan. Az integrátor csak extra esetekben vesz fel nulla Volt körüli feszültségeket. A töltésegyensúly fenntartása egyébként a dual-slope kapcsolásnál megismert módon van itt is megvalósítva. 14

14 Gyakorlatok 3.lépés A tranziens analízis beállításainak tanulmányozása, a kapcsolás és a SUXGXNiOWLGI JJYpQ\HNDODSMiQIRJODOMD VV]HDP&N GpVOpQ\HJpW 15

15 ANALÓG-DIGITÁL ÁTALAKÍTÓK 2. BEMUTATÓ GYAKORLATOK A gyakorlat tárgya: A gyakorlat célja: Elméleti alapok: A/D átalakítók vizsgálata A fontosabb D/A átalakító típusok különféle YL]VJiODWLOHKHWVpJHLQHNEHPXWDWiVD A legelterjedtebb átalakítási elvek megvalósításának bemutatása. $]pstwhohphnqhplghiolvmhoohp]l PLDWWIHOOpSNRUOiWRNEHPXWDWiVD A hibafeltárás és hibelhárítás gyakorlása. Dr. Szittya Ottó: Bevezetés az elektronikába. Az állományok helye: C:\MC5DEMO\DAC\BEGY\ 2.1 Feszültség-frekvencia (U/f) átalakítók mint A/D átalakítók $] 8I iwdodntwiv QDJ\RQ QpSV]HU& D] iwodjihv] OWVpJ pv iwodj iudppuwpnhn GLJLWDOL]iOiViUD (] W EE WpQ\H] PLDWW DODNXOW tj\ $ OHJLQNiEE PHJKDWiUR]y RNRN D N YHWNH]N D VRURV f kimeneti jel ugyan még nem digitális megjelési forma (hiszen a frekvencia analóg PHQQ\LVpJGHQDJ\RQN QQ\&GLJLWDOL]iOQL$IUHNYHQFLDMHOHWN QQ\& HJ\HWOHQ pusiurq WRYiEEtWDQL 8J\DQH]pUW N QQ\& RSWLNDL FVDWROyYDO D jelforrást a jelfogadótól galvanikusan leválasztani. Az sem elhanyagolható, hogy ezeknél az eszközöknél az átlagértékképzés LGWDUWDPDQDJ\RQHJ\V]HU&HQEHiOOtWKDWy UHFt]LG]tWpV&NLV WpVWDONDOPD]y8IiWDODNtWy 16

16 Gyakorlatok 1. lépés Az U/f átalakítóknak nagyon sok változata van.ezek közül csak az A/D átalakításra használtat vizsgáljuk.töltse be a BV_11.CIR állományt. $] iudpn U LJD]iEyO QHP LV 8I iwdodntwyfpov]hu&ee OHQQH SXO]XV arány átalakítónak nevezni. A fenti kapcsolás bipoláris. Az U bemax értéknél a kimeneten nem jelenik meg jel. Az U bemin bemenet esetén a NLPHQHWHQ D NDSFVROiV P&N GpVpW LG]tW LPSXO]XVVRUR]DW PLQGHQ SXO]XVD PHJMHOHQLN $ N ]E OV IHV] OWVpJHNHQ D] 8 be /U bemax arányt SRQWRVDQW NU ]I ki /f CLK OHV]D]HUHGPpQ\$N YHWNH]NEHQHQQHND P&N GpVQHNDOpQ\HJpWNHOOPHJKDWiUR]QL 2. lépés Szisztematikusan tervezze meg a bemenetre kapcsolandó feszültség puwpnhnhw pv H]HN PLQGHJ\LNpYHO YL]VJiOMD PHJ D P&N GpVW (QQHN 17

17 ANALÓG-DIGITÁL ÁTALAKÍTÓK megvalósításához az alábbiakban megadunk néhány tipikus vizsgálati eredményt: Az alsó jelcsoportban felül látható a kimeneti impulzussorozat, alatta a NDSFVROiVYH]pUOyUDMHODPLWUHIHUHQFLDyUDMHOQHNLVQHYH]KHW QN 3. lépés Érdemes felhívni a figyelemet arra, hogy a kapcsolás nem használ komparátort. Az integrátor kimeneti feszültségének figyelését a flipflop bemenete valósítja meg! 18

18 Gyakorlatok 4. lépés A pulzus-arányt a kimeneti és a bemeneti (óra) impulzussorozat mutatja.az A/D átalakítás lényegében pulzus-arány mérést jelent. Ezt NpW V]iPOi]yYDO QDJ\RQ N QQ\& PHJYDOyVtWDQL $] HJ\LNHW D] yudmho számláltatja és az a rendeltetése, hogy a kimeneti pulzusokat fogadó másikat kapuzza. 19

19 ANALÓG-DIGITÁL ÁTALAKÍTÓK 2.2. YHWWtSXV~$'iWDODNtWy 1. lépés Önmagán belül egy D/A átalakítót, egy oda-vissza számlálót és egy IOLSIORSRW WDUWDOPD] $ P&N GpV PHJLPHUpVpKH] W OWVH EH D BV_12.CIR állományt. 2. lépés $NDSFVROiVDODSMiQKDWiUR]]DPHJDP&N GpVOpQ\HJpW 3. lépés $] LGGLDJUDP DODSMiQ KDWiUR]]D PHJ D P&N GNpSHVVpJ D KHO\HV eredmények szolgáltatásának feltételeit! Eredmények: D P&N GNpSHVVpJ OHJDODSYHWEE IHOWpWHOH KRJ\ D kapcsolás negatív visszacsatolást valósítson meg.ez azt jelenti, hogy ha 20

20 Gyakorlatok D '$ NLPHQHW OHPDUDGW D EHPHQHWL IHV] OWVpJWO DNNRU RO\DQ számlálási irányt állítson be a kapcsolás, amely az utoléréshez V] NVpJHV $ N YHWNH] IHOWpWHO PiU D] HOEEL WHOMHV OpVpQ DODSXO Hiába jó a számlálási irány, ha U x feszültség gyorsabb, mint amit a '$ NLPHQHWH SURGXNiO (]W DODSYHWHQ D V]iPOiOiVL VHEHVVpJ korlátozza. 4. lépés Határozza meg, hogy adott órajel frekvencia esetén mekkora maximális VHEHVVpJ& EHPHQHWL MHOHW PHNNRUD IUHNYHQFLiM~ V]LQXV]RV MHOHW NpSHV ez a kapcsolás követni. 2.3 $'pv'$hj\ WWP&N GpV 1. lépés Töltse be BV_13.CIR állományt 2.lépés 3. lépés )LJ\HOMH PHJ D] iwdodntwyn DONDOPD]iViW JRQGROMD YpJLJ D P&N GpVW Van-e értelme az ilyen összekapcsolásnak? Határozza meg, milyen feltételek teljesülésekor használható a kapcsolás. 21

21 ANALÓG-DIGITÁL ÁTALAKÍTÓK 22

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 6]HJ-iQRV ÒMSHVWL.pWWDQQ\HOY&0&V]DNL6]DNN ]pslvnrodpv*lpqi]lxp ChipCAD kft, Budapest PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 1. A PIC16F877 kísérleti panel rendeltetése A panel PIC16F87x mlnuryh]puonkdwpnrq\rnwdwypvihmohv]whv]n

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK PD7 UTASÍTÁSOK...26 25. oldal TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS...27 $9(=e5/3$1(/...... 27 A NYOMÓGOMBOK, A MENÜ, AZ UP (FELFELÉ) ÉS A DOWN (LEFELÉ) FUNKCIÓI...28 SZABVÁNYOS PROGRAMOZÁS (ALAPÉRTELMEZÉS)...28

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

Mérési útmutató. A/D konverteres mérés. // Első lépésként tanulmányozzuk a digitális jelfeldolgozás előnyeit és határait.

Mérési útmutató. A/D konverteres mérés. // Első lépésként tanulmányozzuk a digitális jelfeldolgozás előnyeit és határait. Mérési útmutató A/D konverteres mérés 1. Az A/D átalakítók főbb típusai és rövid leírásuk // Első lépésként tanulmányozzuk a digitális jelfeldolgozás előnyeit és határait. Csoportosítás polaritás szempontjából:

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 5. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2012. március 10. MA - 5. óra Verzió: 2.1 Utolsó frissítés: 2012. március 12. 1/47 Tartalom I 1 Elektromos mennyiségek mérése 2 A/D konverterek

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

ECO2 ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése

ECO2 ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése 1 Figyelem! A helytelen szerelés ill. üzemeltetés komoly baleseteket és károkat okozhat! A helyes szerelés ill. üzemeltetés érdekében feltétlenül be kell tartani az

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

EC 6 708 Digitális csoportaggregát vezérlő

EC 6 708 Digitális csoportaggregát vezérlő EC 6 708 Digitális csoportaggregát vezérlő Beállítási útmutató A csoportaggregát vezérlő beállítását kizárólag szakképzett személy végezze! Jegyezze fel a beállított paramétereket és tartsa illetéktelen

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra).

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra). 3.10. Tápegységek Az elektronikus berendezések (így a rádiók) működtetéséhez egy vagy több stabil tápfeszültség szükséges. A stabil tápfeszültség időben nem változó egyenfeszültség, melynek értéke független

Részletesebben

MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján)

MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján) Miskolci Egyetem Elektrotechnikai- Elektronikai Intézeti Tanszék MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján) A mérések célja: megismerni a leggyakoribb alap- és alkalmazott

Részletesebben

Zelio Time időrelék. Katalógus 2012

Zelio Time időrelék. Katalógus 2012 Zelio ime időrelék Katalógus 2012 artalomjegyzék Zelio ime időrelék 1 E 11 moduláris relék szilárdtest kimenettel endelési számok, méretek, bekötési sémák Jellemzők E 11 moduláris relék, relés kimenettel

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! lux1 kapuvezérlő lux1 kapuvezérlő Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Áramütés veszélye! A készülék szerelését, bekötését, beállítását kizárólag feszültség mentesített állapotban lehet végezni

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! eco1 kapuvezérlő eco1 kapuvezérlő Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Áramütés veszélye! A készülék szerelését, bekötését, beállítását kizárólag feszültség mentesített állapotban lehet végezni

Részletesebben

GLR-8 C Hidroglóbusz vezérlő berendezés

GLR-8 C Hidroglóbusz vezérlő berendezés Nyomás és vízszintérzékelők, távadók, szabályzók, elektronikák Telephely: 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel/Fax: (1) 233-21-67 Honlap: www.erzekelo.hu E-mail: erzekelo@upcmail.hu GLR-8 C Hidroglóbusz vezérlő

Részletesebben

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU %6=$.,6=(/( 5. szám. $ V]HUNHV]WVpJ FtPH 3 Kolozsvár, Bdul. Decembrie 989., nr. 6. Tel/fax: 6985, 9 Levélcím: RO 3 Cluj, C.P.. Email: szemle@emt.ro Weboldal: http://www.emt.ro Bankszámlaszám: SocietaWHD

Részletesebben

SPDT csatlakozás 24 V AC/DC, 2 A induktív terhelés Normál működés során

SPDT csatlakozás 24 V AC/DC, 2 A induktív terhelés Normál működés során ACLO EC3-D72/D73 Digitális túlhevítés szabályzó Az EC3-D72/3-as túlhevítés szabályzó a Digitális Scroll és hozzá kapcsolódó elektromos adagoló (EX4 6) működését hangolja össze, egy külső szabályzótól érkező

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

MÛSZERKÖNYV KDD MIKROPROCESSZOROS DIGITÁLIS MÉRÕ ÉS MONITOR MÛSZER

MÛSZERKÖNYV KDD MIKROPROCESSZOROS DIGITÁLIS MÉRÕ ÉS MONITOR MÛSZER H GA R KDD MIKROPROCESSZOROS DIGITÁLIS MÉRÕ ÉS MONITOR MÛSZER MÛSZERKÖNYV HAGA AUTOMATIKA Kft 1037 Budapest, Királylaki út 35. T/F 368-2255 368-6002 MOBIL: (20) 931-2700 E-mail: haga@elender.hu 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

J1000 Frekvenciaváltó sorozat

J1000 Frekvenciaváltó sorozat J1000 Frekvenciaváltó sorozat Az alapvetı inverter V/F motorvezérlés Nagy nyomaték már 3 Hz frekvencián (150%) Kettıs besorolás: o normál üzem 120% / 1 perc túlterhelés o nehéz üzem 150% / 1 perc túlterhelés

Részletesebben

72-es sorozat - Folyadékszintfigyelõ relék 16 A

72-es sorozat - Folyadékszintfigyelõ relék 16 A 72-es sorozat - Folyadékszintfigyelõ relék 16 A Vezetõképes folyadékok szintfelügyelete Pozitív biztonsági logika töltés és ürítés vezérléséhez Beállított szint vagy tartomány figyelhetõ Érzékenység állítható

Részletesebben

Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20)

Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20) VIBRAC - 218 Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20) Tip:006-002-005-008 Jellemzők: Két rezgőadagoló működtetése

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

DC TÁPEGYSÉG AX-3003L-3 AX-3005L-3. Használati utasítás

DC TÁPEGYSÉG AX-3003L-3 AX-3005L-3. Használati utasítás DC TÁPEGYSÉG AX-3003L-3 AX-3005L-3 Használati utasítás Ebben a sorozatban kétcsatornás és háromcsatornás. szabályozható DC tápegységek találhatók. A háromcsatornás tápegységeknek nagypontosságú kimenete

Részletesebben

ZELIO TIME időrelék. Katalógus RE11, RE48

ZELIO TIME időrelék. Katalógus RE11, RE48 ZELIO IME időrelék Katalógus 2005 E11, E48 artalom Zelio ime idõrelék E 11 moduláris relék szilárdtest kimenettel eferenciaszámok, méretek, bekötési sémák...2. és 3. oldal Karakterisztikák...4. és 5. oldal

Részletesebben

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel 1 KIT BOB5 ECO2 vezérléssel Használati és üzembe helyezési utasítás Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB50 típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

Szójegyzék/műszaki lexikon

Szójegyzék/műszaki lexikon Tartalom Szójegyzék/műszaki lexikon Szójegyzék/műszaki lexikon Tápegységek Áttekintés.2 Szabványok és tanúsítványok.4 Szójegyzék.6.1 Tápegységek áttekintés Tápegységek - áttekintés A hálózati tápegységek

Részletesebben

LPT illesztőkártya. Beüzemelési útmutató

LPT illesztőkártya. Beüzemelési útmutató LPT illesztőkártya Beüzemelési útmutató Az LPT illesztőkártya a számítógépen futó mozgásvezérlő program ki- és bemenőjeleit illeszti a CNC gép és a PC nyomtató (LPT) csatlakozója között. Főbb jellemzők:

Részletesebben

Elektronika II Feladatlapok jegyzet

Elektronika II Feladatlapok jegyzet Elektronika II Feladatlapok jegyzet 1 Ezt a jegyzetet azért csináltam, hogy megkönnyítsem az elektronika 2 tantárgy elvégzését. De a leírtakért nem vállalok felelısséget, könnyen elıfordulhatnak hibák.

Részletesebben

i TE a bemenetére kapcsolt jelforrást és egyéb fogyasztókat (F) táplál. Az egyes eszközök

i TE a bemenetére kapcsolt jelforrást és egyéb fogyasztókat (F) táplál. Az egyes eszközök Elektronika 2. Feladatok a zaj témakörhöz Külső zajok 1. Sorolja fel milyen jellegű külső eredetű zavarok hatnak az elektronikus áramkörök (például az erősítők) bemenetére! Szemléltesse egy-egy ábrán az

Részletesebben

Q60A/R Vezérlőegység egy és kétmotoros szárnyaskapukhoz 230V AC Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ. http://protecokapunyito.hu/ 1.

Q60A/R Vezérlőegység egy és kétmotoros szárnyaskapukhoz 230V AC Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ. http://protecokapunyito.hu/ 1. Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ 1. oldal A VEZÉRLŐEGYSÉG RÉSZEI A főmenü választó gomb B almenü választó gomb, valamint a menüpontok közötti léptetés C a beállított érték növelése, vagy engedélyezés SI

Részletesebben

LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS DT 154-194-244-344 DS 64-94-134-164 DSC 98-168 DSCL 98-168 DA 28

LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS DT 154-194-244-344 DS 64-94-134-164 DSC 98-168 DSCL 98-168 DA 28 LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS DT 154-194-244-344 DS 64-94-134-164 DSC 98-168 DSCL 98-168 DA 28 Kutatások bebizonyították, hogy szoros összefüggés van a levegő tisztasága és a benne élő emberek egészsége között.

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

A DRF 13/03-06 típusú digitális mikrohullámú rádiórelé rendszer

A DRF 13/03-06 típusú digitális mikrohullámú rádiórelé rendszer A DRF 13/03-06 típusú digitális mikrohullámú rádiórelé rendszer DENK ATTILA Orion ÉH ÖSSZEFOGLALÁS A közlemény 13 GHz-es frekvenciasávban működő DRF 13/03 06 típusú rádiórelé rendszert ismerteti. A berendezés

Részletesebben

Használati útmutató CAREL típusú digitális vezérlıpanelhez. Paraméterek Módosítások

Használati útmutató CAREL típusú digitális vezérlıpanelhez. Paraméterek Módosítások Használati útmutató CAREL típusú digitális vezérlıpanelhez Paraméterek Módosítások A PJ32-es szériában készült digitális készülékek mikroprocesszorral vannak ellátva, mely lehetıvé teszi, hogy a rendszer

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS

KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS FESZÜLTSÉGANALÍZIS A TÖRÉSMECHANIKA ÉS AZ ANYAGVIZSGÁLAT TÖRTÉNETE TÓTH LÁSZLÓ Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Intézet PETER ROSSMANITH University of Vienna (Austria) Készült: a TEMPUS

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

Pontosság. időalap hiba ± 1 digit. Max. bemeneti fesz.

Pontosság. időalap hiba ± 1 digit. Max. bemeneti fesz. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Függvénygenerátor, FG-8202 Rend.sz.: 12 31 13 Az útmutatóban foglaltaktól

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

5. PID szabályozás funkció 5.1, Bevezetés:

5. PID szabályozás funkció 5.1, Bevezetés: 5. PID szabályozás funkció 5.1, Bevezetés: A GM7 sorozatnak nincs különálló PID modulja, mint a GM3, GM4 sorozatnak, hanem bele van építve az alapegységbe. A PID szabályozás egy olyan szabályozási mővelet,

Részletesebben

XXI. Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Verseny

XXI. Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Verseny evopro systems engineering kft. H-1116 Budapest, Hauszmann A. u. 2. XXI. Országos Ajtonyi István Dokumentum státusza Közétett Dokumentum verziószáma v1.0 Felelős személy Kocsi Tamás / Tarr László Jóváhagyta

Részletesebben

ProCOM GPRS ADAPTER TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. v1.0 és újabb modul verziókhoz Rev. 1.2 2010.09.20

ProCOM GPRS ADAPTER TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. v1.0 és újabb modul verziókhoz Rev. 1.2 2010.09.20 ProCOM GPRS ADAPTER TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ v1.0 és újabb modul verziókhoz Rev. 1.2 2010.09.20 Tartalomjegyzék 1 A ProCOM GPRS Adapter alapvető funkciói... 3 1.1 Funkciók és szolgáltatások...

Részletesebben

3 Tápegységek. 3.1 Lineáris tápegységek. 3.1.1 Felépítés

3 Tápegységek. 3.1 Lineáris tápegységek. 3.1.1 Felépítés 3 Tápegységek A tápegységeket széles körben alkalmazzák analóg és digitális berendezések táplálására. Szerkezetileg ezek az áramkörök AC-DC vagy DC-DC átalakítók. A kimenet tehát mindig egyenáramú, a bemenet

Részletesebben

Szivattyú- és ventilátorvezérlı alkalmazás

Szivattyú- és ventilátorvezérlı alkalmazás 6-1 (par. 0. 1 = 7) TARTALOM 6.. 6-1 6.1 Általános bevezetı.. 6-2 6.2 Vezérlı I/O. 6-2 6.3 Vezérlıjel-logika.. 6-3 6.4 Alapparaméterek, 1. csoport. 6-4 6.4.1 Paramétertáblázat, 1. csoport 6-4 6.4.2 Az

Részletesebben

Kezelési útmutató. VarSteel+ VarSteel+ Harmony VarBank+ VarBank+ Harmony. Komplett fázisjavító berendezésekhez MSZ EN 61921

Kezelési útmutató. VarSteel+ VarSteel+ Harmony VarBank+ VarBank+ Harmony. Komplett fázisjavító berendezésekhez MSZ EN 61921 Kezelési útmutató VarSteel+ VarSteel+ Harmony VarBank+ VarBank+ Harmony Komplett fázisjaító berendezésekhez Tipizált berendezés: MSZ EN 61439-1&2 MSZ EN 61921 Magyar mérnökökkel fejleszte a piaci igényeknek

Részletesebben

10-11. hét Sorrendi hálózatok tervezési lépései: szinkron aszinkron sorrendi hálózatok esetén

10-11. hét Sorrendi hálózatok tervezési lépései: szinkron aszinkron sorrendi hálózatok esetén Pannon Egyetem Villamosmérnöki és Információs Tanszék Digitális Áramkörök (Villamosmérnök BSc / Mechatronikai mérnök MSc) 10-11. hét Sorrendi hálózatok tervezési lépései: szinkron aszinkron sorrendi hálózatok

Részletesebben

Mutatós műszerek. Lágyvasas műszer. Lapos tekercsű műszerek. Kerek tekercsű műszerek

Mutatós műszerek. Lágyvasas műszer. Lapos tekercsű műszerek. Kerek tekercsű műszerek Mutatós műszerek Lágyvasas műszer Lapos tekercsű műszerek Kerek tekercsű műszerek Lágyvasas műszer Működési elv:mágneses vonzáson és taszításon alapszik 1. Lapos tekercsű műszerek Mágneses vonzáson alapszik

Részletesebben

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Szécheyi Istvá Egyetem Regioális és Gazdaságtudom áyi 'RNWRUL,VNROD 'U1DJ\*\XOD okleveles közgazda QHP]HWN ]LJD]GDViJLV]DNpUW $JOREDOL]iFLypVDSpQ] J\LYiOViJ VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Doktori értekezés.rq]xohqv3uri'ukdeil.

Részletesebben

KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2

KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2 KIT-ASTER-Q36 új 1. oldal, összesen: 24 KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2 Q36A vezérléssel Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

11. Analóg/digitális (ADC) és Digital/analóg (DAC) átalakítók

11. Analóg/digitális (ADC) és Digital/analóg (DAC) átalakítók 1 11. Analóg/digitális (ADC) és Digital/analóg (DAC) átalakítók A digitális jelekkel dolgozó mikroprocesszoros adatgyűjtő és vezérlő rendszerek csatlakoztatása az analóg jelekkel dolgozó mérő- és beavatkozó

Részletesebben

Oszcilloszkópos mérések II. laboratóriumi gyakorlat

Oszcilloszkópos mérések II. laboratóriumi gyakorlat Oszcilloszkópos mérések II. laboratóriumi gyakorlat Készítette: Bodnár Péter bopnaat.sze mősz.info. III. évf. 2007. szeptember 19. Mérıtársak: Laczó Péter Szögi Balázs Szekeres Gábor 1.Feladatok 1.1. Kapcsoljon

Részletesebben

Elektropneumatika. 3. előadás

Elektropneumatika. 3. előadás 3. előadás Tartalom: Az elektropneumatikus vezérlés Az elektropneumatikus a rendszer elemei: hálózati tápegység, elektromechanikus kapcsoló elemek: relék, szelepek, szenzorok. Automatizálástechnika EP

Részletesebben

TULAJDONSÁGOK. Automatikus kikapcsolás funkció Egy óra elteltével a figyelmeztető hangjelzés megszűnik és a Pro- Pointer AT automatikusan lekapcsol.

TULAJDONSÁGOK. Automatikus kikapcsolás funkció Egy óra elteltével a figyelmeztető hangjelzés megszűnik és a Pro- Pointer AT automatikusan lekapcsol. TULAJDONSÁGOK BE/KI kapcsoló gomb Pontkereső hegye 360 -os fémdetektálás Exkluzív kaparó él LED világítás Hangszóró Csuklópánt rögzítése Zárható elemtartó fedél Bekapcsolás Nyomja meg az () nyomógombot,

Részletesebben

OTTOMAT KFT. 6724 Szeged, Csalogány u. 32. tel./fax.: (62) 431-125 (20) 9425-064. DCRK sorozat 1. DXWRPDWLNDP&V]DNLOHtUiV. és kezelési utasítás

OTTOMAT KFT. 6724 Szeged, Csalogány u. 32. tel./fax.: (62) 431-125 (20) 9425-064. DCRK sorozat 1. DXWRPDWLNDP&V]DNLOHtUiV. és kezelési utasítás OTTOMAT KFT. 6724 Szeged, Csalogány u. 32. tel./fax.: (62) 431-125 (20) 9425-064 DCRK sorozat 1 DXWRPDWLNDP&V]DNLOHtUiV és kezelési utasítás Verziók DCRK5 5 fokozat 96x96 mm-es ház DCRK7 7 fokozat 96x96

Részletesebben

STEADYPRES frekvenciaváltó ismertető

STEADYPRES frekvenciaváltó ismertető 1 STEADYPRES frekvenciaváltó ismertető A STEADYPRES egy fordulatszámszabályzó, amelyet egy fázis (230 V AC) táplál, és egy és három fázisú váltakozó áramú motorok meghajtására szolgál. - A motor fordulatszámának

Részletesebben

CARDIN PRG811 Kétmotoros és egymotoros vezérloelektronikák garázs-, toló- és 1-2 szárnyas kapukhoz

CARDIN PRG811 Kétmotoros és egymotoros vezérloelektronikák garázs-, toló- és 1-2 szárnyas kapukhoz CARDIN PRG811-1. oldal, összesen: 8 - CARDIN PRG811 Kétmotoros és egymotoros vezérloelektronikák garázs-, toló- és 1-2 szárnyas kapukhoz MUSZAKI ADATOK Energiaellátás Vac 220/230 Frekvencia Hz 50/60 Rákötheto

Részletesebben