JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár"

Átírás

1 JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár A jelentést készítették: Dr.Kerényi Attila Dr.Csorba Péter Dr.Szabó György Dr.Fazekas István Szabó Szilárd Szilágyi Zsuzsanna Bodnár Réka Debrecen július 1

2 Tartalomjegyzék 1. A kutatás célja és körülményei A kutatás részletes szempontjai A vizsgált országok kiválasztása $]RUV]iJRNIHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRVLQWp]PpQ\L mechanizmusainak vizsgálata Németország Nagy-Britannia Hollandia Írország Görögország Lengyelország Csehország Szlovákia Svájc Egyesült Államok Kanada Dél-Afrikai Köztársaság Az OECD és a UNDP iránymutativddihqqwduwkdwyihmogpvvho kapcsolatos stratégiai döntéshozáshoz Összefoglalás Felhasznált szakirodalom Mellékletek

3 1. A kutatás célja és körülményei $ 0HJEt]yYDO YDOy HJ\H]WHWpV DODSMiQ D MHOHQOHJL NXWDWiV I FpOjait az alábbiakban fogalmazhatjuk meg. Meg kell vizsgálnunk, hogy az elemzésre kiválasztott országokban hogyan készültdqhp]hwlihqqwduwkdwyihmogpvlvwudwpjld van-e más, integrált fejlesztési program, ami támogatja a fenntartható IHMOGpVW van-e más, integrált fejlesztési program, ami ellene hat a fenntartható IHMOGpVQHN ha van ilyen (az utóbbi), akkor tettek-e lépéseket D IHQQWDUWKDWy IHMOGpV stratégiával való összehangolásra, PLQGH]HNEOPLDSpOGDpUWpN&DKDV]QRVtWKDWy magyar szempontból. A fenti, iránymutató szempontok alapján részletes szempontokat határoztunk meg (ld. 2. fejezet). $ NXWDWiV N U OPpQ\HLYHO NDSFVRODWEDQ NpW WpQ\H]UH NHOO IHOKtYQXQN D Megbízó figyelmét. 1. $]HJ\HVRUV]iJRNIHQQWDUWKDWyIHMOGpVL VWUDWégiái mind tartalmukban, mind WHUMHGHOP NEHQ pv IRUPiMXNEDQ LJHQ HOWpUHN HJ\PiVWyO (] Q\LOYiQYDOyDQ befolyásolta az elemzés lehetséges mélységét, így elemzéseink terjedelme RUV]iJRQNpQWMHOHQWVHQN O QE ]LN 2. Vizsgálataink során a nemzeti stratégiák eohp]pvh PHOOHWW V]pOHVN U& szakirodalmi feltáró munkát is végeztünk. Ennek során fontosnak ítéltük az OECD és a UNDP ajánlásait a témával kapcsolatban, így ezeket is feldolgoztuk. $] HOHP]pVHNHW KpW I YpJH]WH HO PDMG D WpPDIHOHOV V]HUNHV]WHWWH HJ\VpJes IRUPiED $ J\RUV iwwhnlqwkhwvpj pv puwhoph]khwvpj NHGYppUW D] HJ\HV RUV]iJRNNDO kapcsolatos elemzéseket az alábbiak szerint építettük fel. Minden megvizsgált ország esetében QRUPiOiOOyEHW&NNHOV]HGW ND]DGRWWVWUDWpJLiEDQWpQ\V]HU&HQPHJWDOiOKDWy állításokat, tartalmi elemeket. (Ezek többségükben nem szó szerinti fordítások, hanem WDUWDOPLNLHPHOpVHNW P UtWpVHN$V]yV]HULQWLLGp]HWHNHWLGp]MHOEHQN ] OM N Megjegyzés: kifejezetéssel vezettük be az adott résztémához kapcsolódó NXWDWyL NRPPHQWiURNDW NLHJpV]tW LQIRUPiFLyNDW V H]W D V] YHJHW GOW EHW&YHO V]HGW NKRJ\MyOHON O Q OM QDVWUDWpJLDWDUWDOPLHOHPHLWO$Megjegyzések nemcsak szubjektív értékítéletet, véleményt tartalmaznak, hanem sokszor olyan NLHJpV]tW információkat is, amelyek az adott stratégia tartalmi hiányosságára vagy egyéb objektív tulajdonságára utalnak. 3

4 Félkövér EHW&WtSXVVDO V]HGW N D]RNDW D NXOFVV]DYDNDW HVHWOHJ PRQGDWRNDW amelyek a magyar stratégia kidolgozása szempontjából az átlagosnál fontosabbak lehetnek. $ IHMH]HWEHQ LVPHUWHWpVUH NHU O részletes szempontok sorrendjében WiUJ\DOMXN PLQGHQ RUV]iJ IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLiMiQDN készítésével NDSFVRODWRVLQWp]PpQ\LPHFKDQL]PXVRNDW(J\HJ\RUV]iJHVHWpEHQHOIRUGXOWKRJ\D megadott szempontokon túl más fontosnak ítélt témáról vagy a stratégia sajátosságáról/sajátosságairól is írtunk. Ez esetben számozás nélkül, az adott tartalmi HOHP]pV OpQ\HJpW NLIHMH] DOFtPPHO MHO OW N D V] YHJUpV]W DPHO\HW QRUPiO EHW&NNHO szedtünk. (Ezen belül ugyancsak alkalmaztuk a magyar szempontból fontos NLHPHOpVHNHWIpON YpUEHW&NNHO 2. A kutatás részletes szempontjai $] HJ\HV RUV]iJRN QHP]HWL IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLiMiQDN megalkotásához kapcsolódó intézményi mechanizmusokat az alábbi szempontok szerint elemeztük. 1. 0LO\HQWHVW OHWV]HUYH]HWiOODPLDSSDUiWXVYROWIHOHOVDIHQQWDUWKDWyIHMOGpV stratégiájának kidolgozásáért? 2..pV]tWHWWHNHHO]HWHVQHP]HWLNRQFHSFLyW"(VHWOHJV]HNWRUiOLVNRQFHSFLyNDW" 3. Születtek-e ezzel kapcsolatos törvények, rendeletek vagy egyéb jogszabályok? 4. Születtek-e külön tevékenységi programok? 5. Ha igen, milyen körben voltak érvényesek? (Pl. születhet jogszabály egy-egy V]HNWRUUD IHQQWDUWKDWy PH]JD]GiONRGiV V]DEiO\DL IHQQWDUWKDWy energiagazdálkodási program stb.) 6. Hogyan hangolják össze a gazdasági szektorok programjait? 7. %HYRQWiNH D IHQQWDUWKDWy IHMOGpV VWUDWpJLD NpV]tWpVpEH D WiUVDGDOPL ] OG szervezeteket? Ha igen, hogyan? - Fórumokat tartottak? - Írásban kértek véleményeket? - Egyéb módon. (Szabályozták-e a véleményalkotás kereteit?) 8. %HYRQWiNHDVWUDWpJLDNpV]tWpVpEHDWXGRPiQ\RNNpSYLVHOLW" - Ha igen, mely tudományágakét? - Milyen tudományos szervezeteket, intézményeket (tudományos akadémiákat, kutatóintézeteket, egyetemeket)? 0HQQ\LUHYHWWpNILJ\HOHPEHDWXGRPiQ\NpSYLVHOLQHNMDYDVODWDLW" 9. %HYRQWiNH D VWUDWpJLD NpV]tWpVpEH D JD]GDViJ V]HUHSOLW" 9iOODONR]yN QDJ\YiOODODWRN VWUDWpJLDL ijd]dwrn ± SO HQHUJLDLSDU PH]JD]GDViJ ± NpSYLVHOLW 4

5 10. Milyen szerepe volt a stratégia készítésében az informatikának (a világhálónak)? Jelentésünkben országonként ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Amennyiben az adott stratégiában és/vagy a hozzá kapcsolódó egyéb anyagokban nem találtunk érdemi választ, a vizsgálat adott szempontját ebben az esetben is feltüntettük, s röviden indokoltuk a hiány okát. 3. A vizsgált országok kiválasztása $ WDQXOPiQ\R]iVUD NHU O RUV]iJRN NLYiODV]WiViQDN DODSYHW V]HPSRQWMDLW V D]RNDODSMiQD]RUV]iJRNSRWHQFLiOLVOLVWiMiWD0HJEt]yYDOHOUHPHJEHV]pOW NpVD]WD Megállapodásban is rögzítettük. $YpJVRUV]iJOLVWiWDKR]]iIpUKHWDQ\DJRN csekély mértékben befolyásolták, ugyanakkor a vizsgálandó országtípusok PLQGHJ\LNpEO YiODV]WRWWXQN HOHP]pVUH NHU O VWUDWpJLiW -HOHQWpV QNEHQ D] DOiEEL RUV]iJRN QHP]HWL VWUDWpJLiMiW YDJ\ D]]DO HJ\HQpUWpN&IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRVGRNXPHQWXPRWGROJR]WXNIHO Az Európai Unió fejlett tagállamai: 1. Németország 2. Nagy-Britannia 3. Hollandia Az Európai Unió kohéziós országa: 4. Írország Az Európai Unió fejletlenebb országa: 5. Görögország Megjegyzés* U JRUV]iJQDNQLQFVHOIRJDGRWWIHQQWDUWKDWyIHMOGpVLVWUDWpJLiMDH]pUWD johannesburgi Föld-csúcsra készített jelentésüket értékeltük stratégiaként. Az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozó országok: 6. Lengyelország 7. Csehország 8. Szlovákia Fejlett, nem EU-tag európai ország: 9. Svájc Fejlett tengerentúli országok: 10. Egyesült Államok 11. Kanada )HMOGRUV]iJPiVNRQWLQHQVUO 12. Dél-Afrikai Köztársaság 5

6 $]RUV]iJRNIHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV intézményi mechanizmusainak vizsgálata Németország Nagy-Britannia Hollandia Írország Görögország Lengyelország Csehország Szlovákia Svájc Egyesült Államok Kanada Dél-Afrikai Köztársaság 6

7 4.1. Németország (O]HWHVLQIRUPiFLyN $QHP]HWLVWUDWpJLDPiUD]HOVROGDORQOHV] JH]LKRJ\DIHQQWDUWKDWyIHMOGpV DODSYHW FpOMD pv HJ\~WWDO HOIHOWpWHOH LV D költségvetési egyensúly megteremtése. +LV]HQ D IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLD DODSHOYH KRJ\ D OHKHW OHJNHYpVEp NRUOiWR]]XN D] XWiQXQN N YHWNH] JHQHUiFLyN OHKHWVpJHLW 3O W~O QDJ\YRQDO~ Q\XJGtMtJpUHWHNNHO VHP DPLW V] NVpJV]HU&HQ D HON YHWNH] DNWtY NRURV]WiO\RNQDN kell teljesíteni!) A nullszaldós költségvetés elérését 2006-ra tartják reálisnak. Megjegyzés: Ezt kifejezetten napi politikai t]&fponlw&]pvqhnwduwmxnphuwdvwudwpjld NpV]tWpVpQHN LGV]DNiEDQ D PDJDV ioodpki]wduwivl KLiQ\ NLHPHOW NDPSiQ\WpPiMDYROWDV]LHOQ NYiODV]WiVQDN 8J\DQFVDN PHJMHOHQLN PiU D EHYH]HWEHQ D IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLD mindhárom pillére: a gazdasági, az ökológiai és a társadalmi oldal. Ezek a részterületek mindegyike kapcsolódik a költségvetési egyensúly elérésének FpONLW&]pVpKH]±SODJD]GDViJLLOO NROyJLDLDGyUHIRUPLOODQ\XJGtMUHIRUPUpYpQ (OpJV&U&QHPOHJHWLNKRJ\DQpPHWJD]GDViJIHQQWDUWKDWyViJDQHPNpS]HOKHW el egy JOREiOLVIHQQWDUWKDWyIHMOGpVQpON O1HP]HWLFVHOHNYpVQHP]HWN ]LIHOHOVVpJ az egyetlen Földért) Gyakran történik utalás arra, hogy Németországban már eddig is példamutató HUHGPpQ\HN V] OHWWHN D IHQQWDUWKDWy IHMOGpV WHUpQ ± SO D YROW 1'. IHO]iUNy]WDWiVD NDSFViQ D PXQNDQpON OLVpJ NH]HOpVH HQHUJLDWDNDUpNRV N UQ\H]HWNtPpO LSDUiJDN támogatása stb.) $ IHQQWDUWKDWy IHMOGpV IHOIRJKDWy etikai kérdésként is, amely illeszkedik az HXUySDL V]RFLiOLV PRGHOOKH] (QQHN DODSHOYHL D V]ROLGDULWiV pv D FVDOiG HUVtWpVH 6DMQRVDFVDOiGpVD]LVNRODiOWDOPXWDWRWWSpOGDPDPiUVRNV]RUQHPHOpJHUVWiPDV] amikor a fiatalok rájönnek, hogy bizonyos nemes értékek nem igazán érvényesülnek a társadalomban. Ekkor sokszor az egyház közvetítette keresztény értékrend nyújthat PHJIHOHOLGHROyJLDLKiWWHUHW 1HKH]HQWDJDGKDWyDV]RURVNDSFVRODWDIHQQWDUWKDWyIHMOGpVpVDJOREDOL]iFLy N ] WW (PLDWW ± iwwpwhohvhq D IHQQWDUWKDWy IHMOGpVUH Qp]YH LV ± HUV NULWLND IRJDOPD]yGLNPHJDQHP]HWN ]LWNHKHO\LNXOW~UiNDWIHMOGWiUVDGDOPDNDWURPEROy KDWiVD PLDWW $ JOREDOL]iFLyW PD N QQ\&D]RQRVtWDQLV]iPRVDIHMOG RUV]iJRNUD nézve hátrányos egyezménnyel, pedig a globalizáció hosszú távon fellendülést, stabilitást, az emberi jogok kiterjesztését ígéri. $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVWHJ\KHO\HQHJ\RO\DQszerkezeti átalakulásnak nevezi, amely gazdaságilag sikeres, ökológiailag és társadalmilag pedig hosszú távon IHQQWDUWKDWy (]W D JD]GDViJLWiUVDGDOPL V]HUNH]HWiWDODNtWiVW NpW WpQ\H] NpSHV D My 7

8 LUiQ\ED PR]GtWDQL D] HUV identitástudat és a kreativitás $ IHQQWDUWKDWy IHMOGpV modellt kínál a V]HPpO\HV V]DEDGViJ pv D WiUVDGDOPL IHOHOVVpJ közötti egyensúly elérésére is. $ YLWiN VRUiQ NLW&QW KRJ\ sikerre csak akkor lehet számítani, ha az ioodpsrojiurn PHJWDOiOMiN KHO\ NHW D IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLiEDQ, ha ÄPHJpU]HP KRJ\ WpQ\OHJ YDQ V]HPpO\HV IHOHOVVpJHP D FpORN HOpUpVpYHO kapcsolatban idézik egy hozzászóló szavait. $NLGROJR]iVipUWIHOHOVWHVW OHWV]HUYH]HW $ IHQQWDUWKDWy IHMOGpV D EHIHNWHWN D WHUPHON pv D IRJ\DV]WyN N ] V J\H vagyis mindenkié. Az állam végrehajtója a széles társadalmi dialógus során kialakult konszenzusnak. A német nemzeti stratégia az Agenda 21-re épül. Németországban D QHP]HWL IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLD NLGROJR]iViQDN motorja, a mintegy 2300 Local Agenda 21 szervezet volt. Ezek a helyi ioodpsrojiul V]HUYH]HWHN My LGHMH OHKHWVpJHW Q\~MWDQDN D KHO\L SROLWLNXVRN szakemberek és állampolgárok közötti dialógusra. A legaktívabbak a takarékos energiafelhasználás, a zöldfelület-fejlesztés és a közlekedés szervezés terén voltak. A QHP]HWL IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLD NLGROJR]iViKR] WHKiW YROW HJ\ LJHQ UpV]OHWHV alapanyag, amelynek összeszedésében szerepet játszottak a tartományok, az önkormányzatok, a N UQ\H]HWYpG FVRSRUWRN a (terület)fejlesztési szervezetek, a szakszervezetek, a PH]JD]GDViJL pv IRJ\DV]WyL FVRSRUWRN, a tudományos élet V]HUHSOLD]HJ\Ki]DNés az állampolgárok. A konkrét munkát a Szövetségi KormányPHOOHWWP&N GKancellária egyik államtitkára alá tartozó State Secretaries Committee for Sustainable Development V]HUYH]WH$]iOODPWLWNiUIHODGDWDYROWDN YHWNH]PLQLV]WpULXPRNN ] WWLNDSFVRODWRN lebonyolítása: Külügy-, Pénzügy-, Gazdasági, ±)RJ\DV]WyYpGHOPLpV0H]JD]GDViJL Munkaügyi, Belügy-, Szállítási, Környezetvédelmi, Oktatási és Kutatási, Egészségügyi, Gazdasági kapcsolatok, valamint ±&VDOiG,GV1 J\LpV,IM~ViJL0LQLV]WpULXP $] HOUHKDODGiVUyO D] ioodpwlwniu UHQGV]HUHVHQ EHV]iPROW D 6] YHWVpJL Kabinetnek (kormányüléseken). Az államtitkársági hivatalt (Committee) munkájában a Sustainable Development Council támogatta, amelyet a szövetségi kancellár, G. Schröder nevezett ki. Gyakorlatilag ez a )HQQWDUWKDWy)HMOGpVL7DQiFV készítette el a 8

9 QHP]HWL VWUDWpJLD Yi]ODWiW $ 7DQiFV YROW D J\&MWKHO\H pv YLWDIyUXPD D környezetvédelmi, kereskedelmi, ipari, szállítási, tartományi, önkormányzati, IRJ\DV]WyYpGHOPL PH]JD]GDViJL pohoplv]hulsdul HJ\Ki]L N O J\L pv WXGRPiQ\RV élet delegáltjainak. Ennek a TanácsnakDP&N GpVpW D G QWpVL IRO\DPDW ~MV]HU& elemének tekintik, hiszen közvetlen kapcsolatot létesített a társadalmi csoportok és a Szövetségi Kormány között. D]gQNpQWHV 6HJtWN 9ROXQWHHUV1HP]HWN ]LeYHYROWDPLMy DONDORP volt a társadalmi elvárások feltérképezésének, s sok információt adott az Szövetségi Foglalkoztatási Intézet (Federal Inst. for Employment) is. (O]HWHVQHP]HWLV]HNWRUiOLVNRQFHSFLy $ YpJOHJHV QHP]HWL IHQQWDUWKDWy IHMOGpVLVWUDWpJLDDN YHWNH] OpSpVHNEHQ készült el: között minden tartományi parlament elfogadta a saját fenntartható IHMOGpVLVWUDWpJLiMiWW EEQ\LUHDGDSWiOYDDWDUWRPiQ\L$JHQGDSURJUDPRNDW $QHP]HWLVWUDWpJLDWHKiWDOXOUyOpStWNH]YHHJ\OHJDOiEEpYHVHONpV]tW munka eredménye! EHQD IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLD YDJ\ DQQDN YDODPHO\ UpV]OHWNpUGpVH több alkalommal volt témája a szövetségi parlament, ill. a parlamenti frakciók ülésének. Pl. Report on Education for Sustainable Development Megjegyzés: -HOOHP] PyGRQ NRQNUpWDQ FVDN D NRUPiQ\SiUWL 63' pv = OGHN DNFLyL szerepelnek a felsorolásban! Hazánknak tanulság: szakmai fenntartható IHMOGpVLVWUDWpJLiWNHOONpV]tWHQL 2001 májusában a tartományi környezetvédelmi miniszterek találkozóján külön IHQQWDUWKDWyIHMOGpVPXQNDpUWHNH]OHWYROW 2001 október-november során a Dialoge on Sustainability fórumon lehetett írásban, vagy az interneten a témához hozzászólni. GHFHPEHUpEHQ D NRUPiQ\ Q\LOYiQRVViJUD KR]WD D] HOV WHUYH]HWHW pv D]W megküldte minden tartományi kancelláriának is februárig lehetett újra írásban, vagy az interneten hozzászólni az anyaghoz 0LQGNpW YLWDLGV]DNEDQ OHKHWVpJ YROW DUUD KRJ\ Ächatting online módon EiUNL EHV]pOMHQ D IHOHOV ioodpwlwniuudo D] ioodpwlwniuvijl KLYDWDOYH]HWYHO D 7DQiFV elnökével vagy az érintett szövetségi miniszterekkel. 9

10 Megjegyzés: $NRUPiQ\]DWD]V]LYiODV]WiVHOWWGHPRQVWUiOQLDNDUWDKRJ\van HJ\QDJ\tY&NRQFHSFLyMDpVHQQHNQHP]HWLSURJUDPPiHPHOpVpKH]V]tYHVHQ veszi a legszélesebb társadalmi rétegek segítségét. 0LQGNpW YLWDLGV]DNEDQ kerekasztal-konzultációkat szerveztek az QNRUPiQ\]DWRN D NHUHVNHGHOHP D] LSDU D V]DNV]HUYH]HWHN D N UQ\H]HWYpG FVRSRUWRNDWHU OHWIHMOHV]WpVLV]HUYH]HWHNDPH]JD]GDViJLpVIRJ\DV]WyLFVRSRUWRN DWXGRPiQ\RVpOHWV]HUHSOLpVD]HJ\Ki]DNN ] WW(]HQNtY OQDJ\V]iP~HJ\HV OHWpV szervezet készített részletes írásbeli kommentárt a témáról. A legtekintélyesebb szervezetek pl. a Heinrich Böll Alapítvány, a Friedrich Ebert Alapítvány stb. UHQGH]WHNDYLWDLGV]DNEDQQDJ\V]DEiV~konferenciát, de voltak pártok pl. a német zöld-párt - Bündnis90/Die Grünen, vagy a minisztériumok által szervezett fórumok LV 7HUPpV]HWHV KRJ\ D] J\ I PR]JDWyMD D )HQQWDUWKDWy )HMOGpVL Tanács sorozatban szervezte különféle akcióit, pl. a légszennyezettség csökkentése, a takarékos területhasználat, vagy a globalizációs problémák ügyében. A Szövetségi Kormány a nemzeti program elveinek tisztázása után, de még az HONpV]tWpVL NDPSiQ\ NH]GHWpQ QRYHPEHUpEHQ próba-programokat (pilotprojekt) indított be a tervezet egyes elemeinek gyors tesztelése érdekében. Ezek a WHV]WSURJUDPRN HOVVRUEDQ D JD]GDViJL NROyJLDL pv V]RFLiOLV pughnhn RSWLPDOL]iFLyMiQDN HOOHQU]pVpUH YRQDWNR]WDN LOO DQQDN IHOGHUtWpVpUH KRJ\ PHO\ WpQ\H]NQHN YDQ HUV KDWiVD D NHUHVNHGHOHPUH D] LSDUL WHUPHOpVUH D foglalkoztatottságra és a környezetvédelemre (ld. még 4. pont alatt). $ YLWDLGV]DNRNEDQ NRPRO\ IHODGDW YROW D WiUVDGDOPL PpUHW& GLVNXU]XV mederben tartása. I WpPD volt ui. állandóan terítéken (pl. energia, mobilitás, reciklálás, egészséges táplálkozás, stb.), s nagy volt a veszélye, hogy elkalandozó, parttalan vita fog kialakulni. Különösen a szociális pillér körül kristályosodott ki nehezen az egyetértés ± UHQJHWHJ YpOHPpQ\ IXWRWW EH D JHQHUiFLyN N ]WL HJ\HO HVpO\HND]pOHWPLQVpJDV]ROLGDULWiVVRFLDO FRKHVLRQ LOO D QHP]HWN ]L IHOHOVVpJ WpPiMiYDO NDSFVRODWEDQ 9ROWDN RO\DQ YpOHPpQ\HN LV DPHO\HN PHJNpUGMHOH]WpN D] (8 KiURP SLOOpUUH WDJROyGy IHQQWDUWKDWy IHMOGpV IHOpStWpVpW LV ± PRQGYiQ KRJ\ H] korlátozza az integrált szemléletet. $ V]pOHV N U&HONpV]tW PXQND HJ\LN NRQNUpW DQ\DJD YROW D %XQGHVWDJ ~Q Enquete Bizottságának jelentése Protection of Man and the Environment címmel áprilisában elkészült a végleges változat, Perspectives for Germany, Our Strategy for Sustainable Development címmel (kb. 330 oldal). A stratégia PHJIRJDOPD]]DD]HOYLDODSiOOiVWDNLW&] WWIHOpUHQGFpOWH]HQEHO ONLHPHOW fontosságú témát. (Részletesen ld. a tartalmi elemzésnél.) $ YLWDLGV]DNRNEDQ VRNDQ kifogásolták, hogy a rendelkezésre álló néhány hónap igen kevés.6]iprvkr]]iv]yoyv]hulqwhj\lo\hqqdj\krughuhm&nrqfhsflyydo NDSFVRODWEDQ ± KD D NRUPiQ\ WpQ\OHJ NRPRO\DQ YHV]L D FpOW NHYpV D] LG HJ\ tényleges társadalmi konszenzus kialakítására. Ezen kívül abban is egyetértés volt, hogy a stratégia elkészítése nem jelenti a munka végét, továbbra is fenn kell tartani a WiUVDGDOPL GLDOyJXVW (J\ QWHW& YROW D] D YpOHPpQ\ KRJ\ akkor lesz hiteles a 10

11 stratégia, ha sikerül jól definiált, quantifikált (azaz: mennyiségileg meghatározott) és UHiOLVFpONLW&]pVHNHWPHJIRJDOPD]QL 3. Törvények, rendeletek, jogszabályok 'LUHNWDIHQQWDUWKDWyIHMOGpVUHYRQDWNR]yUHQGHOHWHWQHPDGWDNNLHUUHQHPLV YROWLGKLV]HQDNRQNUpWIHQQWDUWKDWyIHMOGpVLVWUDWpJLDHONpV]tWpVHNEHJ\IpOpYDODWW lezajlott. A tartalmi elemzésnél említünk majd egy sor olyan törvényt, rendeletet, amelyek egy-egy részterületen nyújtanak jogi támogatást a stratégia számára. A stratégia aktuálpolitikai beágyazottságát egyébként nem is nagyon titkolják, ÄD QHP]HWL IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLD 1pPHWRUV]iJ SROLWLNDL SURJUDPMiQDN D része (232. oldal). Megjegyzés: $] IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLD PHJV] OHWpVH LQNiEE HJ\ KRVV]~ IRO\DPDW EHWHW]pVH V]iPRV pyh PHJOpY W UHNYpV UHQGV]HUEH foglalása, és kevésbé találunk olyan részletet, amit direkt ennek a programnak az érdekében találtak ki. 4. Külön tevékenységi programok Készült egy jelentés Sustainability in Financial Policy címmel, a Munkaügyi Minisztérium pedig hosszabb ideje foglalkozik, pl. a JUMP = Action Programme Against Youth Unemployment keretében a hosszú távú ifjúságfoglalkoztatási problémával. 1pPHWRUV]iJEDQ HJ\pENpQW OHJW EE IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL NpUGpV pohvhq IHOYHWG WW D] RUV]iJ pyyho H]HOWWL ~MUDHJ\HVtWpVH LGHMpQ ± YDJ\LV D IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL LVPHUHWHN My UpV]H D NHOHWL RUV]iJUpV] IHO]iUNy]WDWiVDNRU VV]HJ\&OW tapasztalatokra támaszkodhat. Így pl. a Professional Training Programme East 2002, Social Town stb..rqnupwdq D IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLD HONpV]tWpVHNRU D] ~Q SLORW programok játszottak nagy szerepet egy-egy kérdés tesztelésében. Ilyen pilot-programok voltak: ¾ D PHJ~MXOy HQHUJLDIRUUiVRN SO WHQJHUSDUWL V]pOHUP&YHN pv D KLGURJpQ I OGJi]LOOPHWDQRODODS~KWHUPHOFHOOiNW NpOHWHVtWpVpUH ¾ a gazdaságosabb háztartási áramfelhasználásra, közlekedésre nézve, ¾ N O QE ]N UQ\H]HWEDUiWWHFKQROyJLiNNDONDSFVRODWEDQ 5. Törvények, rendeletek, programok érvényességi köre A stratégia a tevékenységi programok érvényességi körét konkrétan nem IRJDOPD]]D PHJ $]RQEDQ MHOOHJ NEO IDNDG KRJ\ W EEVpJ N V] YHWVpJL V]LQW& 11

12 program, míg a Professional Training Programme East 2002 a volt NDK területére vonatkozik. $NDSFVROyGyMRJV]DEiO\RNPLQGV] YHWVpJLV]LQW&HN 6. Gazdasági szektorok összehangolása Konkrétan csak a közlekedés és várostervezés összehangolása pl. Town with short roads tervezési modell alkalmazása jelenik meg a stratégiában. Az azonban az SRQWEDQ OHtUWDNEyO LV HJ\pUWHOP& KRJ\ D Szövetségi Kormány, ill. az általa megbízott testületek feladata volt a stratégiával kapcsolatos szektorális tevékenységek összehangolása. 7. Társadalmi szervezetek szerepe A N UQ\H]HWYpGFVRSRUWRNI N YHWHOpVH D] YROW KRJ\ D VWUDWpJLD YLOiJRV hosszú távú célokat fogalmazzon meg a klímavédelemmel, az öko-adókkal kapcsolatban, és csökkentse a szénfelhasználás támogatását. Kifogásolták, hogy a VWUDWpJLD WHUYH]HWpEHQ QLQFV KDWiUR]RWW WHUY D IHQQWDUWKDWy IHMOGpV HOOHQ KDWy tendenciákkal szemben (hogy melyek ezek a tendenciák, nem részletezi). A IRJ\DV]WyYpGV]HUYH]HWHN felléptek a génmanipuláció ellen, ill. a bioenergia és az ökocimkék érdekében. Az önkormányzatok INpSSHQ D /RFDO $JHQGD DQ\DJRN EHpStWpVpW szorgalmazták, továbbá fontosnak tekintették a kiegyensúlyozott területhasználat szabályozását. Igen aktívak voltak a szakszervezetek számos akciót, kampányt indítottak be pl. Employees Interests and Sustainability, Eco-friendly Ways of Getting to Work, Employment and Ecology stb. A tapasztalatokról általában tartományi szinten készítettek összefoglalókat 2000 szeptemberére, amit aztán közvitára bocsátottak. Megjegyzés: Arról, hogy a javaslatok milyen arányban épültek be a végleges DQ\DJEDFVDNDQQ\LWDOiOKDWyKRJ\MHOHQWVPpUWpNEHQ $OHJQDJ\REEQpPHWN UQ\H]HWYpGV]HUYH]HWD*HUPDQ/HDJXHIRU1DWXUH &RQVHUYDWLRQDQG(QYLURQPHQW3URWHFWLRQDPLV]HUYH]HWJ\&MWKHO\HpV PLOOLy tagja van. E szervezet támogatásával a társadalmi viták során több mint 1000 (!) fórumot, vitát szerveztek. 8. Tudományok szerepe $ VWUDWpJLD HONpV]tWpVpEHQ UpV]W NDSWDN D WXGRPiQ\ NpSYLVHOL GH NRQNUpW hozzájárulásukról a munkához nincs információ. A leírásokból megállapítható, hogy YiURVWHUYH]N N ]OHNHGpVL V]DNHPEHUHN NROyJXVRN mindenképpen hallatták hangjukat. A tudósok egyik lényeges elméleti megállapítása volt, hogy a három pillér 12

13 közül az ökológiai, azaz a természeti adottság korlátozza a gazdaság és a társadalom IHMOGpVL OHKHWVpJHLW $ WXGyVRN N ] WW WHUMHG D] D Qp]HW KRJ\ V] OHWEHQ YDQ HJ\ QiOOyQDNWHNLQWKHWÄIHQQWDUWKDWyIHMOGpVWXGRPiQ\ A téma bekerült a nagy kutatóintézeti hálózatok programjába is pl. a Helmholtz intézeteknél a Global development - sustainable in the future címmel. Környezetbarát technológiák kifejlesztésére 10 év alatt a német kormány kb. 700 alapítványt, szervezetet támogatott. A tudományos elemzések gyakori PHJiOODStWiVD YROW KRJ\ QLQFV ÄUHDG\PDGH IRUPXOD D IHQQWDUWKDWy IHMOGpVUH Az LGHYiJyIHMH]HWHNIHOW&QHQD]iOWDOiQRVViJV]LQWMpQPDUDGQDN ÒJ\W&QLNKRJ\EiUQHPNLIHMH]HWWHQDIHQQWDUWKDWyIHMOGpVpUGHNpEHQKR]WiN létre a Kockázatelemzési Szövetségi Intézetet (Bundesinstitut für Risikobewertung), GHPRVWPLQWKDWHYpNHQ\VpJpQHNMHOHQWVUpV]pWH]WHQQpNL $JD]GDViJV]HUHSOLQHNV]HUHSH $] LSDU pv D NHUHVNHGHOHP NpSYLVHOL D VWUDWpJLD NLGROJR]iVD VRUiQ szorgalmazták a versenyképesség és a nemzetközi viszonyok figyelembevételét. A német YiOODODWRN NLHPHONHG V]iPEDQ YHWWHN UpV]W D 'RZ -RQHV Sustainability Group Index megmérettetésben. Ez a mutatószám a nagyvállalatok ökológiai és szociális érzékenységének szintjét igyekszik jelezni. Az ezen a listán HONHOKHO\HQOpY YiOODODWRN D WDSDV]WDODWRN V]HULQW VRNNDO MREEDQ V]HUHSHOQHN D W]VGpQ PLQW D J\RUV KDV]QRW ÄOHNDV]iOy FpJHN $] LQGH[ WHKiW HUVHQ SR]LWtY LPi]VpStWWpQ\H]QHNW&QLN2600 német cég vetette alá magát önkéntesen az ún. öko-audit vizsgálatnak ± H] D] (8 VV]HV (0$6WDQ~VtWYiQQ\DO UHQGHONH] vállalatának egyharmada! Az LSDUL NHUHVNHGHOPL FpJHN PHJV]HUYH]WHN HJ\ IHQQWDUWKDWy IHMOGpV fórumot ( econsense ), és nagy számban csatlakoztak az ENSZ Global Compact kezdeményezéséhez. $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVLVWUDWégia nem sokat foglalkozik a média szerepével, de YDQQpKiQ\NHPpQ\ILJ\HOPH]WHWNLMHOHQWpVSOD]HJ\ROGDO~IRJ\DV]WyLpOHWV]HPOpOHW WHUMHV]WpVpYHO NDSFVRODWRV IHOHOVVpJpUO $ *OREiOLV IHOHOVVpJ c. fejezetben pedig DUUyOYDQV]yKRJ\J\DNUDQMHOHQWVIHV] OWVpJDODNXONLDQHP]HWN ]LHJ\H]PpQ\HN érvényesítése és a helyi kulturális identitás között. A feszültségek csökkentésében a média finoman fogalmazva nem mindig játszik pozitív szerepet. 10. Informatika szerepe A közlekedési rendszer modernizálása során telematikus, és az európai Galileo GPS szisztéma alkalmazásakor említik az informatikát. Az Internet for Everyone program a IHOQWWLOOLGVHEENRURV]WiO\RNUpV]pUH D] RWWKRQL LOO PXQNDKHO\L V]iPtWyJpS IHOKDV]QiOyL V]LQWHQ W UWpQDONDOPD]iViW kívánja ösztönözni, hogy csökkenjen az én már reménytelenül lemaradtam érzés a IHOQWWHNN ] WW 13

14 4.2. Nagy-Britannia $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVWUDWpJLiMiQDNLQWp]PpQ\LIHOHOVHL Az 1. stratégiát D NRUPiQ\ NpV]tWHWWH HO 1994-ben, majd 1997-ben elhatározták, hogy egy új stratégiát készítenek. Ez utóbbihoz kapcsolódóan 1998 IHEUXiUMiEDQ NpV] OW HO D Ä9iOWR]iV OHKHWVpJHL 2SSRUWXQLWLHV IRU FKDQJH F konzultációs dokumentum. A 2. stratégia 1999-ben készült el. Ebben a fenntarthatóság új megközelítését hangsúlyozták, amely az alábbi pillérekre épül: társadalom, gazdaság, környezet- és HUIRUUiVKDV]QiODWÒMHOHPNpQWMHOHQWPHJDdecentralizáció: a skót, a wales-i és az észak-ír kormányok politikai tükrözik a intézményi, táji és kulturális adottságokat. Emellett a nemzetközi egyezmények, adók, stb. az Egyesült Királyság kormányánál maradnak. Skóciában 1999-ben Down to Earth címmel jelent meg a kormány által NLGROJR]RWWIHQQWDUWKDWyIHMOGpVLSROLWLNDIEESRQWMDLWEHPXWDWyNLDGYiQ\ Wales-ben a QHP]HWJ\&OpV feladata volt 1999-ben elkészíteni a fenntartható IHMOGpVLSURJUDPRW(]pYEHQQHP]HWLIHQQWDUWKDWyIHMOGpVNRQIHUHQFLiWUHQGH]WHN Észak-ÍrországbanEDQMHOHQWPHJIHOHOVHDNRUPiQ\D6KDSLQJ2XU Future c. regionális stratégiai keretterv, mely a lakosságnak magyarázta a gazdasági, szociális, környezeti és közösségi tennivalókat. Ez a mód nagyon fontos a politika közvetítésében. A nemzeti stratégia a Egyesült Királyság (továbbiakban UK) egészére, illetve az Angliára vonatkozó politikákat mutatja be. Ez persze nem jelenti azt, hogy az ír, skót, wales-i politikákban közös szempontok ne jelennének meg. $]HOVNpWQHP]HWLVWUDWpJLiWD'(75Department of Enviroment, Transport and the Regions±DPDL'()5$HOGMHDGWDNL Az 1. és 2. nemzeti stratégiából nem derülnek ki a készítésbe bevont partnerek, szervezetek. A DEFRA (Department of Enviroment, Food and Rural Affairs) 2002-ben megjelent 3. stratégiájában azonban ezt már részletesen leírták. Eszerint a N YHWNH]NEHYRQiViYDONpV] OWDPLQLV]WpULXPVWUDWpJLiMD DTI (Department of Trade and Industry), DTLR (Department of Transport, Local Government and the Regions), +07UHDVXU\IHOVpJH.LQFVWiUD IPPR (Institute for Public Policy Research), English Nature, English Heritage, Countryside Agency, regionális kamarák és regionális fejlesztési ügynökségek, tudományos akadémia, Department of Health, Food Standards Agency. 14

15 $ QHP]HWL VWUDWpJLD PHJYDOyVtWiVipUW D NRUPiQ\ IHOHOV Hangsúlyozzák, KRJ\DIHQQWDUWKDWyIHMOGpVFVDN~J\pUKHWHOKDDNRUPiQ\HJ\ WWP&N GLND] ]OHWL és a magánszférával, valamint az NGO-kkal. $VWUDWpJLDHO]PpQ\HLDODSR]yWDQXOPiQ\RN Tekintettel arra, KRJ\ 1DJ\%ULWDQQLiEDQ EHQ PiU HONpV] OW D] HOV IHQQWDUWKDWyIHMOGpVLVWUDWpJLD, DKR]]iIpUKHWGRNXPHQWXPRNEyOQHPGHU OWNLKRJ\ NRUiEEDQNpV] OWHHO]HWHVQHP]HWN ]LNRQFHSFLy0DPiUHQQHNQLQFVMHOHQWVpJH KLV]DMHOHQOHJpUYpQ\EHQOpYIHQQWDUWKDWyIHMOGpVLVWUDWpJLD már a 3., ezért az 1. és 2. WHNLQWKHWÄHO]HWHVNRQFHSFLyQDN 3. A stratégiához kapcsolódó jogszabályok A három stratégia egyikénél sem utalnak arra, hogy törvénybe foglalták volna a stratégia készítésének követelményét és/vagy annak tartalmi elemeit. Néhány NRUiEEDQV] OHWHWWW UYpQ\D]RQEDQWiPRJDWMDDIHQQWDUWKDWyIHMOGpVW Ezek többnyire N UQ\H]HWYpGHOPLMHOOHJ&HNPLQWSO Home Energy Conservation Act 1995 Landfill Tax Regulations 1996 $] H]XWiQ V] OHWHQG W UYpQyekbe, rendeletekbe igyekeznek beépíteni a IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL YDODPHO\LN UpV]JRQGRODWiW GH RO\DQ W UYpQ\W QHP WDOiOWXQN DPHO\NL]iUyODJDIHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOIRJODONR]QD 4. A stratégiához kapcsolódó programok UK Climate Change Program szerint nem elég elérni a kiotói MHJ\]N Q\YEHQ DMiQORWW &2 2 -értéket, további csökkentésre van szükség, nemcsak a UK területén, hanem a többi ipari országban is (nemzetközi egyeztetések, energiahatékonyság növelése, a kibocsátások csökkentése, DOWHUQDWtYHQHUJLDIRUUiVRNKDV]QiODWiQDNQ YHOpVHD]HUGVtWpVWiPRJDWiVD UK Climate Impacts Program (UKCIP) célja, hogy támogassa azokat a V]HUYH]HWHNHWPHO\HNDNOtPDYiOWR]iVYDOyV]tQ&KDWiVDLWPpULNIHO UKCIP Climate Change Scenarios 2002 célja annak kutatása, hogyan változik D] pjkdmodw D M YEHQ 5HJLRQiOLV WDQXOPiQ\RNDW NpV]tWHQHN D] 8. HJpV] WHU OHWpUO PHQQ\L pv PLO\HQ KDWiVRN YiUKDWyN SO PHJQ YHNHGHWW iuyt]l NRFNi]DW D Yt]Ei]LVRNUD QHKH]HG Q\RPiV KHO\L LSDU puwpnhv WHUPpV]HWL pokho\hn PIU (Performance and Innovation Unit)OpWUHKR]iVDHOOHQU]pVLFpOODOW UWpQW$ kormányhoz tartozik. Biodiverzitás stratégia (England Biodiversity Strategy) HJ\LN I célja FV NNHQWHQLD]pOYLOiJHOOHQLE&Q ]pvwhj\~mq\rpr]yhj\vpjopwuhkr]iviydo 15

16 :DVWH DQG 5HVRXUFH $FWLRQ 3URJUDPPH +XOODGpN pv HUIRUUiV akcióprogram) célja: minimalizálni a hulladékot, maximalizálni a YLVV]DIRUJDWiVWHUVtWHQLDWHUPHONIHOHOVVpJpW Waste Summit (Hulladék Csúcs) az érdekképviseletek megvitatták a M Y IHODGDWDLW D KXOODGpNVWUDWpJLD PHJYDOyVtWiViKR] EHQ D 3,8 felülvizsgálata zajlott. $] HOV RUV]iJ (XUySiEDQ PHO\ WHOMHV HJpV]pEHQ DONDOPD]]D D] eokho\ pv Madár Direktívákat (Habitats and Birds Directives) a partközeli vizekre. (J\ WWP&N GpV D] 263$5 ev]dnnhohw$wodqwlnxp 7HQJHUL. UQ\H]HWpQHN Védelméért Konvencióval (OSPAR Convention for the Protection of the Marine Enviroment of the North East Atlantic). Cél: 2020-ig megszüntetni a veszélyes és radioaktív anyagok bármilyen formában való vízbe juttatását. Saját indikátoruk alapján úgy látják, hogy a halállománynak 24%-a volt a biológiailag biztonságos határok között. Ez azt mutatja, hogy a Közös Halászati 3ROLWLND NXGDUFRW YDOORWW $ WRYiEELDNEDQ YH]HW V]HUHSHW NtYiQQDN MiWV]DQL D YHV]pO\EHQOpYiOORPiQ\RNIHOpS OpVpUHNpV]tWHWWWHUYHNEHQ±SOeV]DNLpVËU tengeri Kódex. England Rural Development Programme Élelmiszertermelés és PH]JD]GDViJ PLQWDJD]GDViJRN EHPXWDWy FpO]DWWDO KRJ\ WHUMHVV]pN D profitképes és környezetbarát gazdálkodást. Nemzeti Zajkörnyezeti Stratégia HONpV]tWpVH OpSpV EHQ közmeghallgatás. Local Strategic Partnerships (Helyi Stratégiai Kapcsolatok) a vidéki területeken és ezek Közösségi Stratégiái integrálják a környezeti, szociális, ökonómiai kezdeményezéseket. Új Tudományos és Innovációs Stratégia kidolgozása tudomány alapú G QWpVKR]DWDOPHJIHOHOLQIRUPiFLypVPHJIHOHOKDV]QiODWD )HQQWDUWKDWy IHMOGpV NXWDWyKiOy]DW Sustainable Development Research Network) szponzorálása a kutatási eredmények jobb kihasználására a politikában. Transport 2000 a helyi fenntartható megoldások támogatása.,qwhjuiow3rolwlndeuwpnho.huhwsurjudp (DEFRA+DTLR) cél: összehangolni DN UQ\H]HWLSROLWLNDLpVJD]GDViJLKDWiVRNDWN O QE ]WHU OHWHNHQN O QE ] embercsoportok között. 5. Törvények, rendeletek, programok érvényességi köre 0LQW D] HO] NpW SRQWEDQ OiWWXN QpKiQ\ MRJV]DEiO\ pv PHJOHKHWVHQ VRN SURJUDPV] OHWHWWDIHQQWDUWKDWyIHMOGpVV]HOOHPpEHQLOODVWUDWpJLDFpOMDLQDNHOpUpVpW támogatandó. A MRJV]DEiO\RN RUV]iJRV V]LQW&HN, valamint a felsorolt programok nagyobb része is. A Helyi Stratégiai Kapcsolatok (Local Strategic Partnerships) program, mint az DFtPpEHQLVW NU ]GLNDKHO\LN UQ\H]HWLV]RFLiOLVpVJD]GDViJLNH]GHPpQ\H]pVHNHW hivatott összefogni. 16

17 A Transport 2000 c. program is hangsúlyt fektet a helyi közlekedés fenntartható megoldásaira. 6. A szektorális programok összehangolása Több olyan tanácsot, bizottságot hoztak létre, amelyek azt vizsgálják, hogy PLNpQW YDOyVXOQDN PHJ D N O QE ] JD]GDViJL V]HNWRURNEDQ D IHQQWDUWKDWyViJL törekvések. Így pl. létrehozták a Kormány Környezeti Bizottságát (Cabinet Committee on the Enviroment = ENV), melynek feladata, hogy koordinálja a IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLiNDW, és folyamatosan felülvizsgálja az eredményeket. &DELQHW &RPPLWWHH.LVHEE IyUXP HOWW YDJ\ NLVHEE SUREOpPiYDO IRJODONR]LN PHQWHVtWHQG D NRUPiQ\W D NLVHEE KRUGHUHM& NpUGpVHN PHJWiUJ\DOiViWyO 7DJMDL olyanok, akik a legközelebb állnak a témához, és ezen a szinten döntési jogosultságuk van.) 2001 júniusában új Cabinet-Sub-Committee on Green Ministers(19*QHY& V]HUYH]HWHWKR]WDNOpWUH$&DELQHW6XE&RPPLWWHHV]&NHEEWpPiNNDOIRJODONR]LND %L]RWWViJ PXQNiMiW VHJtWL &po D NRUPiQ\SROLWLND IHQQWDUWKDWy IHMOGpVUH J\DNRUROW hatásának a vizsgálata, továbbá javítani kívánják a minisztériumok fenntarthatósági teljesítményét, és jelentéseket készítenek az ENV számára. (]HQNtY OIHODGDWDPpJDN UQ\H]HWLpUGHNHNSROLWLNiNEDW UWpQEHpStWpVpQHN IHO J\HOHWHHOOHQU]pVHPLQGHQPLQLV]WpULXPEDQ Enviromental Audit Commettee létrehozása 1997-ben, cél: figyelemmel kísérni, hogy a kormány, a minisztériumok és egyéb nem kormányzati nyilvános szervek politikái és programjai mennyire hatékonyak a fenntarthatóság megvalósításában. 7. Társadalmi szervezetek szerepe a stratégia elkészítésében, végrehajtásában A stratégia elkészítésénél nagy szerepe volt a korábban már említett Opportunities for change c. dokumentumnak. Több mint 1000 válasz érkezett a helyi N ] VVpJHNWONH]GYHDI QHP]HWN ]L WiUVDViJRNLJ pv W EE PLQW pv]uhypwho érkezett a kiadvány összefoglalójával kapcsolatban, amelyet véleményezésre ERFViWRWWDN $ YiODV]RN HOHP]pVpYHO D]RQRVtWRWWiN D I SUREOpPDN U NHW pv H]HNHW beépítették az új stratégiába. 8. A tudomány szerepe a stratégia elkészítésében, végrehajtásában Külön nem kerülnek megnevezésre tudományágak, azt viszont minden IHOOHOKHWGRNXPHQWXPEDQKDQJV~O\R]]iNKRJ\DWXGRPiQ\QDNpVDNXWDWiVQDNQDJ\ szerepe van a fenntarthatóság elérésében és a magas színvonalú kalibrációban. Sustainable Development Research Network (melynek megalakítását a '()5$ NH]GHPpQ\H]WH pv D ORQGRQL V]pNKHO\& Policy Studies Center (Politikatudományi Intézet) koordinálja közösen a Centre for Sustainable Developmenttel (Westminster Egyetem) és a Centre for the Study Enviromental 17

18 Change and Sustainability-val (Edinburgh-i Egyetem). Mindez 2001 áprilisában indult a környezetvédelmi miniszter hozzájárulásával. $JD]GDViJNpSYLVHOLQHNV]HUHSHDVWUDWpJLDHONpV]tWpVpEHQYpJUHKDMWiViEDQ Erre a kérdésre nem találtunk érdemi választ a stratégiákban, de közvetve PHJiOODStWKDWyKRJ\DJD]GDViJLpOHWV]HUHSOLLVYpOHPpQ\WQ\LOYiQtWRWWDNDVWUDWpJLiN készítésének kezdeti szakaszában. (A beérkezett többezer vélemény között számos ilyen található.) 10. Az informatika szerepe a stratégia elkészítésében, végrehajtásában Ä$UH <RX GRLQJ <RXU %LW" ± 0HJWHV]HG D PDJDGpW" QpSV]HU&VtW reklám kampány DPHO\EHQ D] LQWHUQHW PHJKDWiUR]y YROW (J\V]HU&HQ PLQGHQNL V]iPiUD puwkhwhq PLQGHQQDSLWHYpNHQ\VpJ QNVRUiQ YpJUHKDMWKDWy GROJRNNDO IRJODONR]LN $ I WHU OHWHN N ]OHNHGpV NOtPDYiOWR]iV HQHUJLDKDWpNRQ\ViJ KXOODGpN pv vízgazdálkodás területein megváltoztatni az emberek hozzáállását. Eredmény: EOHPEHUWDOiONR]RWWDKLUGHWpVHNNHO EOHWHOJRQGRONRGWDWRWWKRJ\PLWWXGQDWHQQL EOPHJIRJDGMDDUHNOiPRNEDQOiWRWWN UQ\H]HWYpGHOPLDNFLyNDW EOD]HON YHWNH]HQGKyQDSVRUiQNtYiQOHJDOiEEHJ\HWPHJYDOyVtWDQL A kormányzati IHQQWDUWKDWyIHMOGpVZHEVLWH 2001 januárjában indult. 18

19 4.3. Hollandia $VWUDWpJLDNpV]tWpVpQHNpVPHJYDOyVtWiViQDNIHOHOVHL Az 1HP]HWL )HQQWDUWKDWy )HMOGpVL 6WUDWpJLD (National Strategy for Sustainable Development)HOWDQXOPiQ\iW MDQXiUMiEDQ WHUMHV]WHWWpN D.RUPiQ\ elé. Az Építésügyi, Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Minisztérium megbízásából készült ez a stratégia, és a környezetvédelmi miniszter koordinálta a folyamatot. A PLQLV]WHUHOQ NIHOHOVDVWUDWpJLipUW$V]HUYH]pVpVHONpV]tWpVVRUiQDPLQLV]WpULXP V]DNHPEHUL V]pOHVN U& NRQ]XOWiFLyV OHKHWVpJHNHW EL]WRVtWRWWDN D WiUVDGDORP N O QE ]pughnfvrsruwmdlv]ipiud A koncultációk célja: D IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLD NLDODNtWiViEDQ NXOFVV]HUHSONDWiUVDGDORPHJpV]pKH]N ]HOHEEDNDUMiNKR]QLDIHQQWDUWKDWyIHMOGpVW mindenkivel szeretnék jobban megismertetni hatékonyabb fejlesztése érdekében. Továbbá, azon folyamatok megértése szempontjából is fontos, amelyek kulcsszerepet játszanak a társadalomban. $1HP]HWL)HQQWDUWKDWy)HMOGpVL6WUDWpJLDOHJIRQWRVDEEWpPiL Népesség és munkavállalás 7XGiVpVQ YHNYSURGXNWLYLWiV Éghajlat Víz Biodiverzitás $1HP]HWL)HQQWDUWKDWy)HMOGpV6WUDWpJLDIEEFpONLW&]pVHL: $JD]GDViJLQ YHNHGpVIHQQWDUWiVD UHJHGWiUVDGDORPHVHWpQLV A multikulturális társadalomban a szociális összetartás fenntartása, az LQGLYLGXDOL]iFLypVD] UHJHGQpSHVVpJHOOHQpUHLV &V NNHQWHQLDWHUPpV]HWUHpVDN UQ\H]HWUHQHKH]HGQ\RPiVW V]LQWH VV]HIRJiVVDOIHQQWDUWDQLDYLOiJ NRV]LV]WpPiMiW Megjegyzés$IEEFpONLW&]pVHNQpOLVV]HPEHW&QD]DVRNDWHPOHJHWHWWHOOHQWPRQGiV KRJ\ EiU IHQQWDUWKDWy IHMOGpVUO EHV]pO PpJLV D JD]GDViJL Q YHNHGpV IHQQWDUWiVDDIFpO(EEHQDIRUPiEDQDNHWWQHP VV]HHJ\H]WHWKHWpVDPtJ a piaci verseny által folyamatosan kikényszerített növekedés dominál a KROODQGJD]GDViJEDQ±DPHO\DIHQQWDUWKDWyIHMOGpVWOYRQMDHODILQDQFLiOLV HV]N ] NHW±DGGLJQHPLVUHPpOKHWOpQ\HJHVHOUHOpSpV %iu D VWUDWpJLD HONpV]tWpVppUW pv PHJYDOyVtWiVipUW D PLQLV]WHUHOQ N D IHOHOV létrehoztak egy minisztériumok közötti munkacsoportot, amely a stratégiával NDSFVRODWRVRSHUDWtYWHHQGNHWYpJ]L 19

20 Interministerial Working Group on Sustainable Development (Minisztériumok N ] WWL)HQQWDUWKDWy)HMOGpV0XQNDFVRSRUW Székhelye: Hága Koordinátor: Építésügyi, Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Minisztérium A munkacsoportba bevont minisztériumok: Gazdasági Ügyek Minisztériuma (Ministry of Economic Affairs) 0H]JD]GDViJL7HUPpV]HWJD]GiONRGiVLpV+DOiV]DWL0LQLV]WpULXP0LQLVWU\RI Agriculture, Nature Management and Fisheries) Közlekedési, Társadalmi munkák és Vízgazdálkodási Minisztérium (Ministry of Transport, Public Works and Water Management) (J\ WWP&N GpVIHMOHV]WpVL 0LQLV]WpULXP 0LQLVWU\ IRU 'HYHORSPHQW Cooperation) Külügyminisztérium (Ministry of Foreign Affairs) Oktatás, Kultúra és Tudomány Minisztériuma (Ministry of Education, Culture and Science) Egészségügyi, Jóléti és Sport Minisztérium (Ministry of Health, Welfare and Sport) Szociális- és Munkaügyi Minisztérium (Ministry of Social Affairs and Employment) (O]HWHVQHP]HWLNRQFHSFLypVV]HNWRUiOLVNRQFHSFLyN A tartományi és települési hatósájrn LV UpV]W YHWWHN +ROODQGLD HOV Nemzeti Környezetpolitikai Tervének (NEPP-1) évi kidolgozásában. (A NEPP-1-gyel HJ\LGEHQ NHOHWNH]HWW D] ev]dnlwhqjhu $NFLyWHUY D 5DMQD $NFLyWHUY D Szénhidrogének 2000 Projekt, valamint a 3. Politikai Dokumentum a Vízgazdálkodásról.) A NEPP-et aláíró miniszterek listája: Építésügyi, Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Miniszter Gazdasági Ügyek Minisztere 0H]JD]GDViJL7HUPpV]HWYpGHOPLpV+DOiV]DWL0LQLV]WHU Kereskedelmi, Közmunkák és Vízgazdálkodási Miniszter (J\ WWP&N GpVIHMOHV]WpVL0LQLV]WHU A NEPP elkészítésébe bevont további minisztériumok listája: Külügyi Minisztérium Oktatás, Kultúra és Tudomány Minisztériuma Egészségügyi, Jóléti és Sport Minisztérium Ez a dokumentum WDUWDOPiWWHNLQWYHHJ\HQpUWpN&HJ\QHP]HWLIHQQWDUWKDWyIHMOGpVL stratégiával. (OIRJDGiViW PHJHO]HQ DODSRVDQ PHJYLWDWWiN PLQGHQ YRQDWNR]iViEDQ PLQG D NRUPiQ\]DWRQ EHO O PLQG D QHP NRUPiQ\]DWL V]HUHSON N UpEHQ $ 7HUY 20

21 PHJKDWiUR]]DDN O QE ]FpOFVRSRUWRNIHOHOVVpJpW,QWHJUiOWPHJN ]HOtWpVHQDODSXO amely az 1. táblázatbanv]huhsowppdn U NHWpVFpOFVRSRUWRNDWIRJODOMDPDJiED$] H]HNUONpV] OWDQ\DJRNVDMiWRVV]HNWRUiOLVNRQFHSFLyNQDNWHNLQWKHWN Maga a nemzeti stratégia nem tartalmaz konkrét szektorális programokat, de a V] YHJpEO PHJWXGKDWMXN KRJ\ D N O QE ] JD]GDViJL V]HNWRURN D VWUDWpJLD V]HOOHPpEHQNHOOKRJ\NLGROJR]]iNVDMiWIHQQWDUWKDWyIHMOGpVLVWUDWpJLiMXNDW 1. táblázat. Témakörök és célcsoportok a holland környezeti politikában Témakörök Célcsoportok Éghajlatváltozás 0H]JD]GDViJ Savasodás Közlekedés és szállítás Eutrofizáció Ipar és finomítók Toxikus anyagok diszperziója Gáz- és elektromosáram-termelés Hulladékkezelés estwlsdu Zavarás Vásárlók és kiskereskedelem Aszály Környezeti ipar (UIRUUiVRNSD]DUOiVD Társadalmi szervezetek Forrás: OECD Environmental performance review. Párizs. $MRJLNHUHWHNIHMOGpVH+ROODQGLiEDQ $]HVpYHNHW PHJHO]HQD Zavarás Törvény (Nuisance Act) volt az egyetlen környezettel kapcsolatos jogszabály Hollandiában. Ez a törvény azokról a WLOWRWWWHYpNHQ\VpJHNUOUHQGHONH]LNDPHO\HNPHJKDODGMiNDÄzavarás szintjét a zajra és a szagokra vonatkozóan. A HV pyhn YpJpQ MHOHQWV V]iP~ V]HNWRUVSHFLILNXV N UQ\H]HWL W UYpQ\W pv rendelkezést fogadtak el, ugyanakkor a környezeti ébredés fázisában jobban koncentráltak a törvények megalkotására, mint azok végrehajtására, vagy HOOHQU]pVpUH +ROODQGLiEDQ PiU MyYDO %UXQWODQG -HOHQWpV HOWW DONDOPD]WiN D N O QE ] NRUPiQ\]DWL pv QHP NRUPiQ\]DWL V]HUHSON pv KLYDWDORN EHYRQiViW D környezetpolitikai tervezési folyamatba. Ennek legjobb példája az Általános UHQGHONH]pVHN D N UQ\H]HWYpGHOHPUO (WABM) törvény (General Provisions Environmental Protection Act), amely 1979-ben történt elfogadása óta megkönnyíti a minisztériumok közötti párbeszédet majd minden környezettel kapcsolatos törvényhozásnál. Az évi WABM-ot 1993 márciusában kiterjesztették és átnevezték: Környezetgazdálkodási Törvény (WM) (Environmental Management Act), melynek értelmében a központi kormányzatnak és a tartományoknak hosszú távú környezeti terveket kell készítenie minden negyedik évben. Ugyanakkor, a kormányzat minden szintjén (központi/tartományi/települési) éves környezeti programokat kell készíteni, amelyek meghatározzák a politikák megvalósításának módjait. 21

22 Megjegyzés: A 2. táblázat adatai is azt bizonyítják, hogy Hollandiában már elég UpJyWD IRJODONR]QDN D IHQQWDUWKDWy IHMOGpV JRQGRODWiYDO (]W D] HJ\HV LSDUiJDNNpSYLVHOLV]iQGpNQ\LODWNR]DWRNDOitUiViYDOLVWiPRJDWMiNDPHO\EHQ vállalják, hogy környezetbarát technológiákat alkalmaznak a termelés során.. O QNLHPHOHQGDQ\RPGDLSDUHOVGOHJHVVpJHHEEHQDIRO\DPDWEDQKLV]HQ a nyomdászatban használatos ólom nehézfém, amely az emberi egészségre ártalmas. 2. táblázat. SzándéknyilaWNR]DWRNDOitUiViQDNGiWXPDDNRUPiQ\pVD]LSDUUpV]pUOD környezetbarát technológiák alkalmazásáról Iparágak Aláírás dátuma Nyomdaipar 1990 (UGJD]GiONRGiV 1992 Fémalapanyag ipar 1992 Vegyipar 1993 Elemgyártás 1994 Tejipar 1994 Textilipar 1994 Papír- és cellulózgyártás 1994 Húsipar 1994 Tégla- és csempegyártás 1995 %ULSDU 1995 *XPLpVP&DQ\DJJ\iUWiV 1995 estwdq\djlsdu 1995 Forrás: VROM The National Environmental Policy Plan 2. Hága 4. A stratégiához kapcsolódó tevékenységi program $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVWUDWpJLiKR]NDSFVROyGyOHJIRQWRVDEEPDJiWDVWUDWpJLiW PHJHO]WHYpNHQ\VpJLSURJUDPRWD]DOiEELDNEDQLVPHUWHWM N Az Action Plan Sustainable Netherlands a Fenntartható Hollandia Akcióterve HJ\ D N UQ\H]HWUO V]yOy YLWD V]iPtWiViW PXWDWMD EH D] HQHUJLiUD Yt]UH QHP PHJ~MXOyHQHUJLDIRUUiVRNUDD PH]JD]GDViJUD LOOHWYH D] HUGNUH YRQDWNR]yDQ valamint az emberi magatartás és tevékenységek ezekre gyakorolt hatását. Ezen WpQ\H]NMHOHQOHJLKDV]QiODWiKR]NpSHVW+ROODQGLiQDND]HQHUJLDIRJ\DV]WiVWNDO WRYiEEiD]HUGYDODPLQWDYt]IRJ\DV]WiVWNDOFV NNHQWHQLHNHOO A számba vett kategóriák magukban foglalják a megélhetés (vízhasználat, az ps OHWHNDODSUDM]DpVHOKHO\H]NHGpVHDPH]JD]GDViJpVpOHOPLV]HUWHUPHOpVYDODPLQW DUHNUHiFLypVV]DEDGLGWpPDN UHLW$V] NVpJHVYpGHOHPpVYiOWR]WDWiVRNWHFKQLNDL fejlesztésekkel megvalósíthatóak. Az ipari termelés és szállítás át kell, hogy alakuljon pvdirj\dv]wylv]rnivrnqdnlvphjnhooyiowr]qlxn=iuwuhqgv]hu&lsduliro\dpdwrn 22

23 D]DQ\DJRNIHMOHV]WpVHDQHPPHJ~MXOyHQHUJLDKDV]QiODWiQDNFV NNHQWpVHPLQVpJL fejlesztések, valamint több környezetbarát szállítási mód kialakítása szükséges. $]DNFLyWHUYDUpV]V]HUHSONN ]UHP&N GpVpWLVWiUJ\DOMDN O Q s tekintettel a kormány, az ipar és kereskedelem, valamint a vásárlók körére 0LQGHQ V]HUHSOQHN NHWWVIHODGDWDYDQDONDOPD]QLDNHOODIHQQWDUWKDWyPDJDWDUWiVWpVPHJNHOOWHUHPWHQLH DPHJIHOHOWiMpNR]WDWiVIHOWpWHOHLWDN UQ\H]HWPHQQ\LVpJLNRUOiWDLUDYRQDWNR]yDQ$ holland kormánynak felül kell vizsgálnia saját politikáját és meg kell próbálnia korlátozni azokat az intézkedéseket, amelyek ellentétesek a fenntarthatóság NRQFHSFLyMiYDO$PHJIHOHOSROLWLNDLHV]N ] NVHJtWVpJpYHODNRUPiQ\QDN PHJNHOO YpGHQLH D N UQ\H]HWHW EL]WRVtWDQLD NHOO KRJ\ D N O QE ] FVRSRUWRN WLV]WHOHWEHQ tartsák a korlátozásokat és a haszon elosztása is igazságos legyen. A vásárlóknak szert kell tenniük a környezetileg elfogadható magatartásra, amelyre hatással lehet a kormány, az ipar és kereskedelem, valamint a társadalmi szervezetek. Az iparnak és a V]ROJiOWDWyV]HNWRUQDNRO\PyGRQNHOOD]iUXNDWpVV]ROJiOWDWiVRNDWHOiOOtWDQLDKRJ\ azok ne okozzanak negatív hatásokat a környezetben. Az alábbi szervezeti fejlesztések szükségesek a fenntartható termelés megvalósításához: A kutatási infrastruktúra fejlesztése. Kooperáció a termelésláncon keresztül: a vállalkozások egymással HJ\ WWP&N GYH IHQQWDUWKDWy VWUDWpJLiNDW GROJR]KDWQDN NL 3pOGiXO D Környezeti Alapcsomag bemutatja az összes olyan vállalkozást, amely részt vesz a termékek életciklus-folyamatában.) $WHUPpNHNHOOHQU]pVH. A szektorális szintnek speciális szerepe van, mert óriási hatással bír a politikai fejlesztésekben és egyezményekben. Minden szektornak javasolt egy fenntarthatósági SURJUDP NLGROJR]iVD DPHO\EHQ M YEHOL N UQ\H]HWKDV]QiODWXN N UYRQDOD]yGLN Az HJ\HVV]&NHEEWHUPHOpVLiJD]DWRNQDNKDV]QiOQLXNNHOOHQHH]HQV]HNWRURNSURJUDPMDLW annak érdekében, hogy elkészíthessék saját, még részletesebb terveiket. A munkavállalók és munkáltatók vállalkozhatnának erre a kezdeményezésre. Az ipari egyesületeknek fontos szerepet kell játszaniuk a restrukturálódás társadalmi V]HPSRQWMDLQDNHOOHQU]pVpEHQ Végezetül, az akcióterv tartalmazza a politikai pártok kommentárjait arra YRQDWNR]yDQKRJ\DQV]HUYH]KHWpVYDOyVtWKDWyPHJDN UQ\H]HWLSROLWLNDQHP]HWN ]L V]LQWHQYDODPLQWDM YNXWDWiVNpUGpVHLWLV 5. Törvények, rendeletek, programok érvényességi köre $ IHQQWDUWKDWy IHMOGpVVHO YDJ\ D] HQQHN ÄHOIXWiUDNpQW N ]LVPHUWWp YiOW N UQ\H]HWYpGHOHPPHO VV]HI JJ törvények pv PiV PDJDV V]LQW& jogszabályok kivétel nélkül RUV]iJRVMHOHQWVpJ&HN, így érvényességük az egész országra kiterjed. A csatlakozó SURJUDPRN W EEVpJH XJ\DQFVDN RUV]iJRV V]LQW&, de itt már több regionális programmal, akciótervvel is találkozunk. Ilyen pl. a Rajna AkciótervDPHO\D5DMQiQDNpVD5DMQDPHQWpQHNHOVVRUEDQ környezetvédelmi gondjait hivatott mérsékelni. 23

24 8J\DQFVDNUHJLRQiOLVMHOHQWVpJ&D]Északi-tenger Akcióterv is, amely szintén a N UQ\H]HWpVWHUPpV]HWYpGHOPLIHODGDWRNPHJROGiViWKHO\H]LHOWpUEH A központi kormányzat és a tartományok kötelesek a hosszú távú környezeti WHUYHNUO PLQGHQ QHJ\HGLN pyehq KDWiUR]QL +DEiU D WHOHS OpVHNQHN QLQFVHQHN lényeges kötelezettségeik e téren, de a központi kormányzat szempontjai alapján csatlakozhatnak ehhez a feladathoz. Továbbá, a kormányzat minden szintjén évente kell határozni a környezeti programokról, amelyek a politikák megvalósulási módjait KDWiUR]]iN PHJ $ N UQ\H]HWL W UYpQ\KR]iV HOVVRUEDQ H]HNHQ D GHFHQWUDOL]iOW szinteken valósul meg. 6. A szektorális programok összehangolása $ VWUDWpJLiKR] QHP NpV] OWHN V]HNWRUiOLV SURJUDPRN GH D PHJOpY RUV]iJRV SURJUDPRNEDVWDWDUWRPiQ\LpVKHO\LV]LQW&SURJUDPRNEDLVLJ\HNH]QHNLQWHJUiOQLD IHQQWDUWKDWyIHMOGpVV]HPOpOHWpW $] VV]HKDQJROiV OHJIRQWRVDEE LQWp]PpQ\HV IHOHOVH D Minisztériumok. ] WWL)HQQWDUWKDWy)HMOGpV0XQNDFVRSRUW,:*6'amelynek koordinátorát és tagjait az 1. pontban bemutattuk. $WiUVDGDOPLFVRSRUWRNV]HUHSHDIHQQWDUWKDWyIHMOGpVNLDODNtWiViEDQ $] 81&('HW PHJHO]HQ +ROODQGLiEDQ D WiUVDGDOPL FVRSRUWRN PDJXNWyO V]HUYH]GWHNNpWIJ\&MWV]HUYH]HWEHPHO\HND)HQQWDUWKDWy)HMOGpV6] YHWVpJ és a Brazília 92 Platform $ 5LRL.RQIHUHQFLiW N YHWHQ H]HN D V]HUYH]HWHN D )HQQWDUWKDWy )HMOGpV 3ODWIRUPMiEDQ 36' egyesültek. A Platform beolvasztotta D]1*2NDWDWHUPpV]HWpVN UQ\H]HWYpGHOHPYDODPLQWD]HJ\ WWP&N GpVIHMOHV]WpVH területén végzett munkájuk alapján éppúgy, mint a fogyasztói egyesületeket, egyházakat, a békemozgalom tagjait, munkáltatói szervezeteket, szakszervezeteket, WRYiEEiDILDWDORNpVQNV]HUYH]HWHLW $ PXQNiOWDWyN pv D PXQNDYiOODOyN V]HUYH]HWHL N ] WWL QHP]HWL V]LQW& konzultációkat ahol a környezeti kérdéseket beépítik a társadalmi és gazdasági témájúakba a háromoldalú Szociálgazdasági Tanács (Social Economic Council) és a kétoldalú Munka Alapítvány (Foundation of Labour) indította el. Hollandiában a szakszervezetek felismerték a környezeti vonatkozások MHOHQWVpJpQHN Q YHNHGpVpW D SROLWLNiEDQ pv H]iOWDO HONH]GWpN EHpStWHQL tevékenységeikbe ezeket a kérdéseket. A Holland Szakszervezetek Szövetsége (FNV) és a Holland Keresztény Szakszervezet (CNV) a környezet és a fenntartható IHMOGpVV]HOOHPpEHQDODNtWMDQp]HWHLW A Holland Vállalatok Szövetsége (VNO) és a Munkáltatók Keresztény Szövetsége (NCW) D] XWyEEL LGEHQ HJ\HV OW $]RQEDQ PiU H]W PHJHO]HQ LV N ] VHQKDMWRWWDYpJUHDNpWPXQNiOWDWyLV]HUYH]HWDN UQ\H]HWLWHHQGLW$912pVD NCW már 1967-ben felállította a Környezet- és Tájtervezés (Bureau for Environment and Physical Planning), amely lobbizik és konzultál a kormánnyal és a szakszervezetekkel. 24

25 A munkáltatók szervezetei fokozatosan változtatták meg hozzáállásukat a környezeti politikák irányában az 1970-es évek szembenállásától a 80-as évek végére MHOOHP] HJ\ WWP&N GpVLJ 6]LV]WHPDWLNXVDQ NH]GWHN N ]HOHGQL D vállalati környezetvédelem felé. A munkavállalók szervezetei számos formális és informális kapcsolatot létesítenek más szervezetekkel nemzeti és szektoriális szinten. Például, a CNV N O QE ] 1*2NNDO HJ\ WW ± N ]UHP&N G WW D] Üvegház Kampány (Greenhouse Campaign) elindításában, amely arra hivatott, hogy a munkavállalók környezeti tudatosságát növelje, különösen a globális felmelegedés tekintetében. $ IEE FVRSRUWRk nagyszámú NGO-i minden szinten részt vesznek számos koordinációs folyamatban. A társadalom minden szektorából, mintegy 50 NGO vesz részt a 1HP]HWN ]L (J\ WWP&N GpV pv )HQQWDUWKDWy )HMOGpV 1HP]HWL Bizottságának (NCDO) munkájában, amit abból a célból alapított a kormány, hogy LQVSLUiOMD D IHQQWDUWKDWy IHMOGpVUO QHP]HWL pv KHO\L V]LQWHQ IRO\y WDQiFVNR]iVW YDODPLQW H] D EL]RWWViJ P&N GLN HJ\ WW D NRUPiQ\]DWWDO D QHP]HWN ]L WDOiONR]yNUD W UWpQIHONpV] OpVEHQ,O\HQHNSpOGiXOD](16=)HQQWDUWKDWy)HMOGpV%L]RWWViJiQDN évenkénti találkozói. $ IHQWLHN V]HULQW D )HQQWDUWKDWy )HMOGpV 1HP]HWL 6WUDWpJLiMiQDN HONpV]tWpVpEHQpVNLGROJR]iViEDQLVV]iPRVFLYLOV]HUYH]HWYHWWUpV]W $WXGRPiQ\RNNpSYLVHOLQHNV]HUHSHDVWUDWpJLDNpV]tWpVpEHQ A holland körq\h]hwypghohpehq PDMG D IHQQWDUWKDWy IHMOGpV VWUDWpJLD NpV]tWpVpEHQ LJHQ IRQWRV V]HUHSH YROW pv YDQ D WXGRPiQ\RN NpSYLVHOLQHN $ leggyakrabban emlegetett tudományos intézet a National Institute of Public Health and Environment (holland rövidítéssel: RIVM DPHO\ IYHO GROJR]LN pv WXGRPiQ\RV WDQXOPiQ\RNDW NpV]tWHWW D IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLiKR] LV (WWO I JJHWOHQ O D] RUV]iJ N UQ\H]HWL ioodsrwiuyo pv D YiUKDWy V]HQQ\H]pVWHUKHOpVHNUO rendszeresen készít összefoglaló tanulmánykötetet, amelyet Környezeti kilátások (Environmental outlook) címmel minden évben megjelentet. Ezt a kormány is használja a környezeti tervek elkészítéséhez. A Természet- és Környezetkutatás Tanácsadó Testülete (RMNO) a kormány hivatalos tudományos tanácsadó testülete. Megjegyzés: $ WXGRPiQ\RV LQWp]HWHN pv WHVW OHWHN QHYpEO LV D] W NU ]GLN KRJ\ +ROODQGLiEDQDIHQQWDUWKDWyIHMOGpVKiURPSLOOpUHN ] ODN UQ\H]HWYpGHOPL N ]HO RO\DQ HUV PLQW D JD]GDViJL D WiUVDGDOPL SLOOpU D]RQEDQ HOPDUDG H]HNWO $JD]GDViJNpSYLVHOLQHNV]HUHSHDVWUDWpJLDNpV]tWpVpEHQ A Társadalmi-Gazdasági Tanácsadó Testület (lásd. 1. pont) a munkáltatók és PXQNDYiOODOyN V]HUYH]HWHLQHN NpSYLVHOLEO ioo (] D WHVW OHW LV D VWUDWpJLD HONpV]tWpVpQHNIHOHOVHLN ]pwduwr]lnwhkiwljhqmhohqwvv]huhshydqheehq 25

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * * 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Részletesebben

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

New Doc 1

New Doc 1 U N I V E R SI T Y O F M A L ; 1ï i l i dvol 1 l 2 0 1 8 w 1a1 p&t«apa«ridia ti p E g s l am an Pt d1an h Ma @Mi u Ooam a1 ol am S1udl es} ]111 / 2 1 Dr Mo11an a Daw 11a mai amy 1 P r o f e s s o r D r

Részletesebben

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Részletesebben

10qldwnz.wps

10qldwnz.wps 1 ( ) ) 2 3 1 2 4 5 6 7 - 8 9 ' ' 10 11 12 13 22 14 15 11 1989 12 16 ' ' 1989 12 28 88 3 90 1 21 17 1990 2 1 90 3 1 18 1990 3 10 18 14 1990 2 27 1 19 1990 3 8 11 89 12 30 20 1990 1 6 21 1990 1 29 1990

Részletesebben

Undangan Finalis

Undangan Finalis & 1 P E M E R I N T A H P R O V I N S I J A W A T E N G A H D 1N A S p E N D I D 1K A N Jl Pe A1d N o 134 Se r r c l p 35 1530 1 F x (024) 352 00 7 ] Se r A u s t u s 20 15 No o r : o o s Ke / 0 5 \ 2

Részletesebben

1 1986 1992 2000 1987 2001 3394.6 70% 2276 1 1.5 3500 3.6 2002 2001 1.32% 40.9 19.65 1 1953 2 1976 6 1

1 1986 1992 2000 1987 2001 3394.6 70% 2276 1 1.5 3500 3.6 2002 2001 1.32% 40.9 19.65 1 1953 2 1976 6 1 LABOR ECONOMICS AND PUBLIC POLICY RESEARCH CENTER ZHEJIANG UNIVERSITY WORKING PAPERS SERIES 1 1986 1992 2000 1987 2001 3394.6 70% 2276 1 1.5 3500 3.6 2002 2001 1.32% 40.9 19.65 1 1953 2 1976 6 1 3 6 10

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4A3B1E6AAF8B9D82EA6FDA844B54CAF66B568>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4A3B1E6AAF8B9D82EA6FDA844B54CAF66B568> 不 望 長 壽, 但 求 無 病 痛 假 如 花 10 分 鐘 看 完 這 篇 報 導, 然 而 它 確 能 讓 您 避 免 很 多 病 痛, 是 值 得 的 齊 國 力 教 授 談 養 生 保 健 我 在 醫 院 工 作 了 四 十 年, 絕 大 部 分 人 病 死 是 很 痛 苦 的 希 望 每 個 人 都 重 視 保 健 工 作 千 萬 不 要 死 於 無 知 很 多 人 死 於 無 知, 這

Részletesebben

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

Részletesebben

! "#$%& $()*+#$, $(-.&,./.+#/(-.&01( &-#&(&$# (&2*(,#-3.,14& $ +()5(*-#5(-#/-/#(-1#&-+)(& :;<<= > A B?

! #$%& $()*+#$, $(-.&,./.+#/(-.&01( &-#&(&$# (&2*(,#-3.,14& $ +()5(*-#5(-#/-/#(-1#&-+)(& :;<<= > A B? ! "#$%& $()*+#$, $(-.&,./.+#/(-.&01( &-#&(&$# (&2*(,#-3.,14& $ +()5(*-#5(-#/-/#(-1#&-+)(&- 67789:;

Részletesebben

诺贝尔生理学医学奖获奖者

诺贝尔生理学医学奖获奖者 诺 贝 尔 生 理 学 医 学 奖 获 奖 者 1901 年 E.A.V. 贝 林 ( 德 国 人 ) 从 事 有 关 白 喉 血 清 疗 法 的 研 究 1902 年 R. 罗 斯 ( 英 国 人 ) 从 事 有 关 疟 疾 的 研 究 1903 年 N.R. 芬 森 ( 丹 麦 人 ) 发 现 利 用 光 辐 射 治 疗 狼 疮 1904 年 I.P. 巴 甫 洛 夫 ( 俄 国 人 ) 从 事

Részletesebben

樣 的 深 不 管 是 怎 樣, 對 方 真 的 要 結 束 同 居 關 係, 真 的 都 會 好 好 講 清 楚 和 溝 通, 傷 害 是 一 定 會 有, 但 不 要 用 到 雙 方 像 敵 人 一 樣, 這 樣 對 雙 方 來 說, 有 什 麼 意 義 存 在 呢?! 因 為 彼 此 之 間

樣 的 深 不 管 是 怎 樣, 對 方 真 的 要 結 束 同 居 關 係, 真 的 都 會 好 好 講 清 楚 和 溝 通, 傷 害 是 一 定 會 有, 但 不 要 用 到 雙 方 像 敵 人 一 樣, 這 樣 對 雙 方 來 說, 有 什 麼 意 義 存 在 呢?! 因 為 彼 此 之 間 同 居 優 缺 點 分 析 優 異 學 生 作 業 觀 摩 班 級 : 企 管 三 美 學 號 :96409187 姓 名 : 顏 欣 儀 優 點 : 1. 彼 此 之 間 更 加 了 解 對 方 2. 可 以 更 了 解 彼 此 的 生 活 型 態 和 真 面 貌 3. 可 以 互 相 省 錢 ( 共 同 分 擔 家 計 ) 還 有 如 果 是 在 熱 戀 中 的 話, 那 一 定 是 每 天 某

Részletesebben

100 年 度 成 果 總 覽 壹 企 業 社 會 責 任 教 育 一 成 立 中 部 企 業 社 會 責 任 推 動 聯 盟 ~CSR 同 心 會 二 2011 企 業 社 會 責 任 論 壇 暨 志 願 服 務 宣 導 博 覽 會 三 拓 凱 企 業 志 工 基 礎 訓 練 四 拓 凱 企 業

100 年 度 成 果 總 覽 壹 企 業 社 會 責 任 教 育 一 成 立 中 部 企 業 社 會 責 任 推 動 聯 盟 ~CSR 同 心 會 二 2011 企 業 社 會 責 任 論 壇 暨 志 願 服 務 宣 導 博 覽 會 三 拓 凱 企 業 志 工 基 礎 訓 練 四 拓 凱 企 業 財 團 法 人 拓 凱 教 育 基 金 會 100 年 度 成 果 報 告 100 年 度 成 果 總 覽 壹 企 業 社 會 責 任 教 育 一 成 立 中 部 企 業 社 會 責 任 推 動 聯 盟 ~CSR 同 心 會 二 2011 企 業 社 會 責 任 論 壇 暨 志 願 服 務 宣 導 博 覽 會 三 拓 凱 企 業 志 工 基 礎 訓 練 四 拓 凱 企 業 志 工 方 案 1. 受

Részletesebben

民 國 105 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 簡 章 目 錄 壹 考 選 依 據 1 貳 考 ( 甄 ) 選 對 象 1 參 資 格 規 定 1 肆 員 額 及 專 長 類 別 2 伍 報 名 及 選 填 志 願 日 期 方 式 3 陸 選 填 官 科 (

民 國 105 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 簡 章 目 錄 壹 考 選 依 據 1 貳 考 ( 甄 ) 選 對 象 1 參 資 格 規 定 1 肆 員 額 及 專 長 類 別 2 伍 報 名 及 選 填 志 願 日 期 方 式 3 陸 選 填 官 科 ( 民 國 105 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 期 程 表 日 期 執 行 項 目 3 月 1 日 (8 時 起 ) 至 3 月 21 日 (17 時 止 ) 網 路 報 名 並 完 成 列 印 3 月 22 日 (17 時 止 ) 各 校 承 辦 人 員 收 報 名 件 截 止 3 月 30 日 4 月 11 日 5 月 18 日 5 月 27 日 (17

Részletesebben

94/03/25 (94 0940002083 94 12 31 B 1-8 (12-64 29 5 16 82 5 15 1 2 22-24 29 25-28 k1. 1 A 2 k2k3 3 k2k3 k2. k2a. 1 2 3 4 k2b. 1 2 k2b1.? 3 k3. 11 12 02 ( ( ( 1 2 (24 A. A1.? 1 0 A1a.? 1. 1 2 2. A2. 1 2

Részletesebben

1 2 3

1 2 3 Why Kyoto University 1 2 3 9 Kyoto 49.6 50,000 100,000 44.2 100,000 200,000 6.2 International Graduate Programme for East Asia Sustainable Economic Development Studies Undergraduate International Course

Részletesebben

Persuasive Techniques (motorcycle helmet)

Persuasive Techniques (motorcycle helmet) M O D E A T H E E L E M E N T S O F A N A R G U M E N T 1n t h l s t e s t i m o n y g iv e n b e f o r e t h e M a ry l a n d Se n a t e t h e s p e a ke r m a ke s a s t r o n g c l a i m a b o u t t

Részletesebben

#$%&% () % ()*% +,-. /01 % + (/) " " " 2- %** -340 $%&% 5!$%&% () % ()*% +,-. /01 % + (/) " " " 2- %** -340 /64 7%,(8(, *--9( ()6 /-,%/,65 :$%&

#$%&% () % ()*% +,-. /01 % + (/)  2- %** -340 $%&% 5!$%&% () % ()*% +,-. /01 % + (/)  2- %** -340 /64 7%,(8(, *--9( ()6 /-,%/,65 :$%& ! " "!! " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #$$% & ()*+,-.(*/!0%1 23)4-(4 5).67*(*8. #$$%!9 #$$% #!$1#$!1 #9 19 :9 %; :< #$$% = 0!$ ; = : : : = 1 % #!9 #$%&% () % ()*% +,-. /01 % + (/) " " " 2- %**

Részletesebben

衞 66 43 衞 ii

衞 66 43 衞 ii 衞 衞 66 43 衞 enquiries@fehd.gov.hk ii 2 4 4 9 9 10 15 18 18 20 22 iii - 1 - ( ) 衞 ( ) ( ) 1 256 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 10 ( 100 320 ) ( 250 ) ( 160 ) ( 120 ) ( 91 ) ( 1 200 ) 60 0.60 60% - 2

Részletesebben

SIK) 者, 需 實 施 1 年 以 上, 經 體 格 檢 查 無 後 遺 症 者 5. 身 體 任 何 部 分 有 刺 青 紋 身 穿 耳 洞 者, 不 得 報 考, 各 項 檢 查 結 果 須 符 合 體 位 區 分 標 準 常 備 役 體 位 二 在 校 軍 訓 成 績 總 平 均 70 分

SIK) 者, 需 實 施 1 年 以 上, 經 體 格 檢 查 無 後 遺 症 者 5. 身 體 任 何 部 分 有 刺 青 紋 身 穿 耳 洞 者, 不 得 報 考, 各 項 檢 查 結 果 須 符 合 體 位 區 分 標 準 常 備 役 體 位 二 在 校 軍 訓 成 績 總 平 均 70 分 民 國 102 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 簡 章 壹 依 據 : 依 民 國 102 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 計 畫 辦 理 貳 考 ( 甄 ) 選 對 象 : 具 中 華 民 國 國 籍, 尚 未 履 行 兵 役 義 務 之 役 男, 年 齡 在 32 歲 ( 民 國 70 年 1 月 1 日 以 後 出

Részletesebben

1 2014 E 119 40 18.79 119 36 56.23 119 30 59.41 119 30 26.60 119 30 06.04 119 27 56.39 N 23 15 21.09 23 14 56.40 23 15 36.67 23 16 12.14 23 17 23.25 2

1 2014 E 119 40 18.79 119 36 56.23 119 30 59.41 119 30 26.60 119 30 06.04 119 27 56.39 N 23 15 21.09 23 14 56.40 23 15 36.67 23 16 12.14 23 17 23.25 2 文 化 視 野 Culture Vision Where Are the Islanders? The Four Southern Islands in My Eyes. Chang, Chao-Sheng Lee, Kuang-Chung Department of Natural Resources and Environmental Studies, National Dong Hwa University

Részletesebben

目 錄 非 正 規 教 育 課 程 認 證 暨 多 元 認 證 體 制 實 務 交 流 研 討 會 - 議 程... 1 專 題 演 講 ( 一 ) 中 華 企 業 資 源 規 劃 學 會 職 業 專 業 認 證 制 度 運 作 模 式... 7 專 題 演 講 ( 二 ) 北 美 環 境 教 育 學 會 認 證 及 臺 灣 環 境 教 育 認 證 的 經 驗... 25 附 件 一 : 北 美 環

Részletesebben

No

No 2013 金 融 人 才 進 階 培 訓 班 課 程 內 容 規 劃 表 國 內 培 訓 課 程 模 組 ( 草 案,90 小 時 ) 國 際 金 融 交 易 與 風 險 管 理 班 國 際 企 業 經 營 管 理 與 財 務 決 策 班 資 本 市 場 與 經 濟 趨 勢 模 組 (12 小 時 ) Capital Market and Economic Trends Module 兩 岸 特 色

Részletesebben

投 资 与 中 国 的 对 外 开 放 联 系 起 来 并 敏 锐 地 点 明 了 中 国 现 行 的 公 有 制 与 华 侨 投 资 的 私 有 制 关 系 的 实 质 性 问 题 这 是 他 率 先 为 中 国 对 外 开 放 打 开 的 一 个 突 破 口 为 以 后 大 规 模 利 用 外

投 资 与 中 国 的 对 外 开 放 联 系 起 来 并 敏 锐 地 点 明 了 中 国 现 行 的 公 有 制 与 华 侨 投 资 的 私 有 制 关 系 的 实 质 性 问 题 这 是 他 率 先 为 中 国 对 外 开 放 打 开 的 一 个 突 破 口 为 以 后 大 规 模 利 用 外 改 革 开 放 以 来 中 国 华 侨 投 资 政 策 及 华 侨 投 资 研 究 任 贵 祥 改 革 开 放 以 来 在 邓 小 平 侨 务 理 论 的 指 导 下 中 国 制 定 了 一 系 列 吸 引 海 外 华 侨 投 资 的 法 规 条 例 这 些 政 策 的 实 施 吸 引 了 大 批 海 外 华 商 踊 跃 来 华 投 资 与 改 革 开 放 前 相 比 改 革 开 放 后 确 立 的

Részletesebben

汉 籍 中 瓯 脱 一 词 应 为 匈 奴 语 的 汉 语 译 音 那 么 其 语 意 究 竟 何 指 对 此 古 今 史 家 展 开 了 广 泛 讨 论 概 括 起 来 不 外 有 四 种 说 法 第 一 瓯 脱 为 边 界 上 的 防 卫 设 施 索 隐 引 汉 人 服 虔 曰 作 土 室 以

汉 籍 中 瓯 脱 一 词 应 为 匈 奴 语 的 汉 语 译 音 那 么 其 语 意 究 竟 何 指 对 此 古 今 史 家 展 开 了 广 泛 讨 论 概 括 起 来 不 外 有 四 种 说 法 第 一 瓯 脱 为 边 界 上 的 防 卫 设 施 索 隐 引 汉 人 服 虔 曰 作 土 室 以 一 关 于 瓯 脱 问 题 的 争 议 自 史 记 汉 书 在 记 载 匈 奴 史 事 时 提 到 瓯 脱 问 题 后 历 代 史 家 对 瓯 脱 一 语 的 语 意 作 了 许 多 解 释 但 都 不 能 令 人 信 服 为 讨 论 起 见 现 将 有 关 记 载 兹 列 于 后 史 记 匈 奴 列 传 东 胡 王 愈 益 骄 西 侵 与 匈 奴 间 中 有 弃 地 莫 居 千 余 里 各 居 其

Részletesebben

中 国 经 济 史 研 究 年 第 期 也 有 成 为 个 体 商 贩 者 例 如 永 茂 和 商 号 的 创 始 人 李 永 茂 开 店 以 前 曾 在 缅 甸 八 募 与 腾 冲 之 间 以 肩 挑 马 驮 贩 运 商 品 为 生 稍 有 积 累 便 在 缅 甸 抹 谷 开 设 店 铺 成 为

中 国 经 济 史 研 究 年 第 期 也 有 成 为 个 体 商 贩 者 例 如 永 茂 和 商 号 的 创 始 人 李 永 茂 开 店 以 前 曾 在 缅 甸 八 募 与 腾 冲 之 间 以 肩 挑 马 驮 贩 运 商 品 为 生 稍 有 积 累 便 在 缅 甸 抹 谷 开 设 店 铺 成 为 近 代 云 南 商 人 资 本 的 历 史 构 成 及 经 营 云 南 大 学 人 文 学 院 昆 明 市 在 近 代 的 云 南 社 会 中 不 同 职 能 的 商 人 资 本 以 其 自 身 的 活 动 在 社 会 经 济 中 张 起 了 一 张 商 品 流 通 的 巨 网 巨 网 的 触 角 所 及 已 延 伸 至 乡 村 城 市 集 镇 涉 及 千 家 万 户 和 社 会 各 个 阶 层 而

Részletesebben

历 史 人 物 研 究 中 的 翻 案 问 题 界 强 烈 反 响 这 篇 文 章 是 蔡 剧 塑 造 的 曹 操 形 象 的 基 础 他 称 曹 操 是 了 不 起 的 历 史 人 物 曹 操 对 于 民 族 的 发 展 和 文 化 的 发 展 有 大 的 贡 献 在 同 时 代 人 中 贡 献

历 史 人 物 研 究 中 的 翻 案 问 题 界 强 烈 反 响 这 篇 文 章 是 蔡 剧 塑 造 的 曹 操 形 象 的 基 础 他 称 曹 操 是 了 不 起 的 历 史 人 物 曹 操 对 于 民 族 的 发 展 和 文 化 的 发 展 有 大 的 贡 献 在 同 时 代 人 中 贡 献 历 史 人 物 研 究 中 的 翻 案 问 题 在 历 史 人 物 研 究 中 存 在 着 为 某 某 人 翻 案 的 说 法 如 何 看 待 评 价 历 史 人 物 中 的 翻 案 问 题 翻 案 的 提 法 是 否 确 切 翻 案 思 维 对 史 学 研 究 会 产 生 什 么 影 响 本 文 试 就 这 些 问 题 做 一 些 初 步 的 讨 论 一 关 于 翻 案 从 对 曹 操 李 鸿 章

Részletesebben

目 录 表 1.A01: 农 业 ; 林 业 ; 畜 牧 业 ; 狩 猎 ; 诱 捕 ; 捕 鱼 (253 件 )... 5 表 2.A21: 焙 烤 ; 制 作 或 处 理 面 团 的 设 备 ; 焙 烤 用 面 团 (5 件 )... 14 表 3.A22: 屠 宰 ; 肉 品 处 理 ; 家

目 录 表 1.A01: 农 业 ; 林 业 ; 畜 牧 业 ; 狩 猎 ; 诱 捕 ; 捕 鱼 (253 件 )... 5 表 2.A21: 焙 烤 ; 制 作 或 处 理 面 团 的 设 备 ; 焙 烤 用 面 团 (5 件 )... 14 表 3.A22: 屠 宰 ; 肉 品 处 理 ; 家 2015 年 底 甘 肃 省 有 效 发 明 专 利 简 明 信 息 前 言 十 二 五 期 间 我 省 实 施 知 识 产 权 战 略 成 效 显 著, 五 年 专 利 申 请 受 理 量 51128 件, 是 十 一 五 期 间 11480 件 的 4.45 倍 ;2015 年 底 有 效 发 明 实 用 新 型 和 外 观 设 计 专 利 18327 件, 是 2010 年 5318 件 的

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130352DBED4B2A4A9D2A9DBA5CDB8EAB054A7B9BEE3AAA92DB3D5A468AF5A2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130352DBED4B2A4A9D2A9DBA5CDB8EAB054A7B9BEE3AAA92DB3D5A468AF5A2E646F63> 持 續 國 內 領 先 打 造 國 際 知 名 淡 江 大 學 國 際 事 務 與 戰 略 研 究 所 Graduate Institute of International Affairs and Strategic Studies, TKU 碩 士 班 碩 士 在 職 專 班 博 士 班 105 學 年 度 招 生 資 訊 應 試 參 考 建 議 資 料 如 有 報 考 意 願 請 洽 本 所

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CCECCCC3CFF2D7F3C9EEDBDACDF9D3D22E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CCECCCC3CFF2D7F3C9EEDBDACDF9D3D22E646F63> 天 堂 向 左, 深 圳 往 右 作 者 : 慕 容 雪 村 真 正 的 文 明 实 质 上 是 一 种 精 神 秩 序, 因 而 其 准 则 并 非 物 质 财 富, 而 是 精 神 洞 见 --------- 题 记 之 一 死 亡 不 是 无 知, 而 是 不 表 态 --------- 题 记 之 二 从 长 天 大 厦 到 太 子 山 庄, 开 车 五 十 分 钟, 坐 公 车 一 个 小

Részletesebben

97 04 25 0970002232 97 12 31 1-7 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 24 A1. 0 1 ( 6 ) 2 ( 6 ) 3 4 A1a.? 5 6 0 1 A1b.? 0 1 2 A2. 0 1 A2b. A2c. A2a. A2d. 1 A3. 1 A4 2 0 A4 A3a.?? 0 A4 1 A3b. 0 A4 1 A3c.?? 1

Részletesebben

A 8^ E c4 2- G ^ E X 3N4' ". 9/0\] 4 E 4 F %Y R Y ]L RR?;VW F ' 3 4) O H4V= 4 = ]T ; &Y R 4S > -I 7LROL "I = X 4I : X LD ^ )I

A 8^ E c4 2- G ^ E X 3N4' . 9/0\] 4 E 4 F %Y R Y ]L RR?;VW F ' 3 4) O H4V= 4 = ]T ; &Y R 4S > -I 7LROL I = X 4I : X LD ^ )I DOI 10.16034/j.cnki.10-1318/c.2016.01.009 2016-01-13 15:09:46 http://www.cnki.net/kcms/detail/10.1318.c.20160113.1509.018.html 89:%;! #

Részletesebben

Oates U

Oates U 2018 3 94 233030 30 20002015 F061. 5 F062. 1 A 1671-9301 2018 03-0053-11 DOI:10.13269/j.cnki.ier.2018.03.005 1 1994 2018-02-22 2018-04-26 1981 13&ZD025 1708085MG172 KJ2018A0442 2017ZD003 53 2 3 4 5 Oates

Részletesebben

! "##$ "% "% &## "% "## % ( "( )( $( %( "% "% ) % % *&* "%

! ##$ % % &## % ## % ( ( )( $( %( % % ) % % *&* % !"#!" # $%!&& $(( )*+, -%.&(/"%!!"%.!$ $$$ " $$$ #$ % % $$0.("$1. 2)3 4!&& 5 (&."11 4 5 ( (&&&(1!&& (( (!&& (( ( 6-.-7(&8! ( # (/ ("$.-"!1& (%(&&&& )*+, -%.&(/"%!!"%.!!$.& 9 64&(&5/.8-8-8%(/&."!-(.11 64&(&5/.8-8-8%!&8."!-(/(&

Részletesebben

! "! #!$$%!$$% &!!$$( # ) (

! ! #!$$%!$$% &!!$$( # ) ( ! " "!! " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #$$% #$$%!!% % & %!$ ( # ) #$$% *!!% ! "! #!$$%!$$% &!!$$( # ) ( " #$ %&!#& ( )*+,* -) " " "./012 )*+ 302 4056 7+1.6 0 3*8(*/.0-96 :*+/26) -+. 80;6

Részletesebben

(CIP) /,. :, 2003 ISBN TG44 TG936 CIP ( 2003 ) ( 1 : ) : * : : : 0

(CIP) /,. :, 2003 ISBN TG44 TG936 CIP ( 2003 ) ( 1 : ) : * : : : 0 (CIP) /,. :, 2003 ISBN 7-5045 - 3480-3... - - -. TG44 TG936 CIP ( 2003 ) 058725 ( 1 : 100029) : * 850 1168 32 10 258 2003 11 1 2003 11 1 : : 17.00 : 010-64929211 : 010-64911190 : http : / / www. class.

Részletesebben

新 社 會 政 策 雙 月 刊 內 地 女 性 在 香 港 所 生 的 活 產 嬰 兒 數 目 年 份 活 產 嬰 兒 數 目 其 配 偶 為 香 港 永 久 性 居 民 其 配 偶 為 非 香 港 永 久 性 居 民 其 他 小 計 2000 2001 54.134 48,219 L 464 70

新 社 會 政 策 雙 月 刊 內 地 女 性 在 香 港 所 生 的 活 產 嬰 兒 數 目 年 份 活 產 嬰 兒 數 目 其 配 偶 為 香 港 永 久 性 居 民 其 配 偶 為 非 香 港 永 久 性 居 民 其 他 小 計 2000 2001 54.134 48,219 L 464 70 內 地 孕 婦 到 香 港 分 婉 的 得 失 利 弊 劉 慧 卿 香 港 民 主 黨 立 法 會 議 員 內 地 孕 婦 來 港 分 挽 問 題 沸 沸 揚 揚 每 年 7 月 1 日, 特 區 政 府 會 舉 辦 活 動 慶 祝 回 歸, 而 民 主 派 政 黨 和 民 間 團 體 則 組 織 七 一 遊 行 J ' 表 達 對 政 府 的 不 滿 和 訴 求 今 年 七 一 遊 行, 有 2

Részletesebben

目 录 社 会 问 题 与 公 共 政 策 ( 代 序 ) 1 农 民 工 大 量 失 业 情 况 下 的 我 国 群 体 性 事 件 分 析 5 对 返 乡 农 民 工 再 就 业 情 况 的 调 查 报 告 12 失 地 农 民 面 临 的 困 境 及 其 选 择 26 浙 江 省 临 安 市

目 录 社 会 问 题 与 公 共 政 策 ( 代 序 ) 1 农 民 工 大 量 失 业 情 况 下 的 我 国 群 体 性 事 件 分 析 5 对 返 乡 农 民 工 再 就 业 情 况 的 调 查 报 告 12 失 地 农 民 面 临 的 困 境 及 其 选 择 26 浙 江 省 临 安 市 背 景 与 分 析 专 刊 社 会 问 题 与 公 共 政 策 Social Issues and Public Policy 李 凡 史 雪 莲 主 编 世 界 与 中 国 研 究 所 2009 年 11 月 北 京 目 录 社 会 问 题 与 公 共 政 策 ( 代 序 ) 1 农 民 工 大 量 失 业 情 况 下 的 我 国 群 体 性 事 件 分 析 5 对 返 乡 农 民 工 再 就 业

Részletesebben

1 V = h a + ab + b 3 = 1 = 1 + = + = BAC Quod erat demonstrandum Q E D AB p( EF) p = = AB AB CD q( EF) q p q 1 p q, EF = ED BF G G BG = FG EH a = b + c a - b = c FG = BG = HG = a EF = FG - EG = a - b

Részletesebben

上证联合研究计划第三期课题报告

上证联合研究计划第三期课题报告 3 5% 998 A B 3 3. 3. 3.3 3.3. 3.3. 3.3.3 3.3.4 3.3.5 4 5 5. 5. 5.3 6 A A IPO 7 998 647 63.74% 96.5% 99 A 99 5 967.98 637.85 56.9 - A 993 4.36%5.7%.48%6.53% 997 4% 997 %6% - 99-3 99 65% 5% 995 998 999 -

Részletesebben

同 y b 心 y 又 它 的 结 果 的 原 对 隐 永 除 我 y * 如 本 约 W 都 记 总 没 导 前 沿 科 学 季 刊 0 5 4 第 第 6 期 的 桥 梁 存 了 ; 若 保 留 U 无 分 的 第 二 类 换 元 法 怎 么 处 理 的 法 写 作 商 Le n z 形 式 的

同 y b 心 y 又 它 的 结 果 的 原 对 隐 永 除 我 y * 如 本 约 W 都 记 总 没 导 前 沿 科 学 季 刊 0 5 4 第 第 6 期 的 桥 梁 存 了 ; 若 保 留 U 无 分 的 第 二 类 换 元 法 怎 么 处 理 的 法 写 作 商 Le n z 形 式 的 人 对 应 n G 将 给 说 笔 接 人 n 或 建 相 后 中 前 沿 科 学 季 刊 0 5 4 第 9 卷 总 第 6 期 浅 谈 行 分 原 理 的 错 误 丁 小 平 引 寺 浙 江 6 55 00 摘 要 l N e w t o n 和 G 丄 b e n z 各 自 的 分 原 理 难 自 圆 说 的 立 了 行 分 原 理 行 分 原 理 关 键 词 中 图 分 类 号 分 原 理

Részletesebben

Abstract Seminar in Hakka culture studies, committed to Hakka Culture Studies, from Hakka Society document retrieval, genealogy; this seminar describe

Abstract Seminar in Hakka culture studies, committed to Hakka Culture Studies, from Hakka Society document retrieval, genealogy; this seminar describe 客 家 學 院 客 家 語 文 研 究 所 客 家 文 化 專 題 研 究 客 家 本 質 个 源 考 研 究 客 家 學 為 例 指 導 教 授 : 羅 肇 錦 博 士 碩 士 研 究 生 : 戴 宏 興 中 華 民 國 一 一 年 十 一 月 三 十 日 星 期 五 1 Abstract Seminar in Hakka culture studies, committed to Hakka Culture

Részletesebben

臺灣性教育學會2013年度工作計畫表

臺灣性教育學會2013年度工作計畫表 大 學 生 需 要 怎 樣 的 性 教 育? 大 學 性 教 育 現 況 與 前 瞻 壹 活 動 緣 起 與 目 的 學 術 研 討 會 實 施 計 畫 本 會 自 1991 年 成 立 以 來,20 餘 年 致 力 於 結 合 國 內 性 教 育 性 諮 商 與 性 治 療 等 專 業 人 才, 積 極 主 動 推 動 國 內 學 校 家 庭 與 社 會 性 教 育, 經 常 舉 辦 各 類 專

Részletesebben

促进可再生能能大规模发展的战略与政策

促进可再生能能大规模发展的战略与政策 i 1 2 3 2 4 3 5 4 IEA, 2002. Renewables in Global Energy Supply: An IEA fact sheet. WWW.IEA.org 6 5 Renewables for Power Generation, Status and Prospects. International Energy Agency, OECD, Paris, 2003.

Részletesebben

(New Economics of Labor Migration NELM Taylor Martin (2001) ) NELM NELM 2 ( 2007; 2000) (1) 3 U=U(x wa x wm x wl ;x ha x hm x hl ) U'>0U''<0 (1) ( 200

(New Economics of Labor Migration NELM Taylor Martin (2001) ) NELM NELM 2 ( 2007; 2000) (1) 3 U=U(x wa x wm x wl ;x ha x hm x hl ) U'>0U''<0 (1) ( 200 ( ) 2009 7 * 3 30 1 2 (Unitary Model) (Collective Model)( 2001) Alain de Janvry (1991) Huffman(198019912001) Ahituv Kimhi(2006) Malathy Duraisamy(2002) Chiappori(199819922002) * (07&ZD025) (20080440007)

Részletesebben

内 蒙 古 包 头 :1272 万 专 项 资 金 支 持 民 办 幼 儿 园 建 设 承 德 : 贫 困 家 庭 幼 儿 入 园 可 减 免 费 用 需 提 出 书 面 申 请 广 西 贵 港 : 发 放 学 前 教 育 发 展 奖 补 资 金 1400 多 万 元 河 北 石 家 庄 : 开 展

内 蒙 古 包 头 :1272 万 专 项 资 金 支 持 民 办 幼 儿 园 建 设 承 德 : 贫 困 家 庭 幼 儿 入 园 可 减 免 费 用 需 提 出 书 面 申 请 广 西 贵 港 : 发 放 学 前 教 育 发 展 奖 补 资 金 1400 多 万 元 河 北 石 家 庄 : 开 展 目 录 Content 卷 首 prelude 教 育 部 : 有 犯 罪 记 录 者 不 得 在 幼 儿 园 工 作 政 策 聚 焦 Policy Focus 教 育 部 发 布 中 小 学 幼 儿 园 安 全 预 警 严 防 伤 害 事 故 教 育 部 就 幼 儿 园 工 作 规 程 征 求 意 见 教 育 部 :2013 全 国 学 前 教 育 宣 传 月 活 动 即 将 启 动 教 育 部

Részletesebben

Microsoft Word - 01韓碧琴

Microsoft Word - 01韓碧琴 É i 1 26 w w 77 5 iná ¹ v! k Ý ¼! ê v j! ƒ! v p! ƒ m }ü Ð Ãv! s g } if! ÿ ç ò ¼! Õ ˆß à ô n ˆßµ~! j æ! k Ž và ñ! g Ò ie µ! º w 78 1 iná ¹! k õ k ¼! ê v «æ! š¼ý v j æ m Ãvà! s ¹! g! ÿ µ y! k ÿ! Õ! k { g

Részletesebben

高水平大学优势学科布局与选择的量化分析

高水平大学优势学科布局与选择的量化分析 高 水 平 大 学 优 势 学 科 布 局 与 选 择 的 量 化 分 析 基 于 中 美 两 国 29 所 世 界 一 流 高 校 的 数 据 沈 健, 胡 娟 摘 要 : 优 势 学 科 的 实 力 集 中 体 现 了 一 流 大 学 的 办 学 特 色 和 办 学 水 平 基 于 中 美 两 国 较 为 权 威 的 学 科 评 估 数 据, 就 高 水 平 大 学 学 科 水 平 与 布 局

Részletesebben

, (, 2002).,,. 2002, 16 (), 9, 10, 109.,, 9, 2 (), 7, 30 %(, 2003).,, , 1 557,. 1, (, 2003). ( scenario eart hquake lo ss model

, (, 2002).,,. 2002, 16 (), 9, 10, 109.,, 9, 2 (), 7, 30 %(, 2003).,, , 1 557,. 1, (, 2003). ( scenario eart hquake lo ss model 27 5 Vol. 27, No. 5 2005 9 (551560) ACTA SEISMOLO GICA SIN ICA Sep., 2005 : 025323782 (2005) 0520551210 3 1) 1) 2) 1) 100875 ; 2) 100875 ; 1990 2000 20, 4 ( 2) ;, 2002,,.,, 30 %. 886 2002 398., 4. 1, GDP

Részletesebben

目 錄 壹 前 言... 4 貳 考 察 經 過... 5 叁 考 察 新 加 坡 情 形... 6 一 新 加 坡 政 府 組 織 與 人 力 結 構... 6 ( 一 ) 新 加 坡 政 府 行 政 組 織 架 構... 6 ( 二 ) 新 加 坡 政 府 人 力 結 構... 9 二 考 察

目 錄 壹 前 言... 4 貳 考 察 經 過... 5 叁 考 察 新 加 坡 情 形... 6 一 新 加 坡 政 府 組 織 與 人 力 結 構... 6 ( 一 ) 新 加 坡 政 府 行 政 組 織 架 構... 6 ( 二 ) 新 加 坡 政 府 人 力 結 構... 9 二 考 察 岀 國 報 告 ( 出 國 類 別.. 考 察 ) 赴 新 加 坡 韓 國 考 察 政 府 員 額 管 理 及 高 階 文 官 管 理 報 告 服 務 機 關.. 行 政 院 人 事 行 政 總 處 姓 名 職 稱.. 行 政 院 人 事 行 政 總 處 政 務 副 人 事 長 顏 秋 來 外 交 部 人 事 處 副 處 長 許 穎 玲 行 政 院 人 事 行 政 總 處 專 門 委 員 王 崇 斌

Részletesebben

<4D F736F F D F315F5FAA51C0DCABC7AAF8A46AB77CB77CC4B3ACF6BFFDA4BDA769AAA92E646F63>

<4D F736F F D F315F5FAA51C0DCABC7AAF8A46AB77CB77CC4B3ACF6BFFDA4BDA769AAA92E646F63> 102 學 年 度 第 1 學 期 松 濤 館 室 長 大 會 會 議 紀 錄 時 間 :102 年 11 月 7 日 ( 星 期 四 ) 下 午 7 時 地 點 : 淡 水 校 園 驚 聲 紀 念 大 樓 國 際 會 議 廳 主 席 : 張 組 長 厚 基 紀 錄 : 曾 明 玉 出 席 : 松 濤 館 各 館 輔 導 員 室 長 列 席 : 淡 江 大 學 松 濤 館 宿 舍 自 治 會 代 表

Részletesebben

RS 2 :K Va, a 7 W L, S W L,R 5,& S CEC M M4U =, M M N M M, 'G E XJ 5, I G' = M M V F W & ' M M / =,G CH/ & '& Y ' X, V G

RS 2 :K Va, a 7 W L, S W L,R 5,& S CEC M M4U =, M M N M M, 'G E XJ 5, I G' = M M V F W & ' M M / =,G CH/ & '& Y ' X, V G RS 2 :K Va, a 7 W L, S W L,R 5,& S c @ &K, @G!G CEC M M4U / @ =, M M (, @G N M M, 'G E XJ 5, I G' = M M V F W & ' M M S, @G / =,G CH/ & '& Y ' X, V G C

Részletesebben

Ps22Pdf

Ps22Pdf y X DN A DNA A B C D A B C D A B C D Party Nike A B Yes A B C A B C A B C A B C A B C A B C D A B C E l A A B C A B C A B C A B C A B C A B C D A B C D E F AB AB AB AB AB

Részletesebben

審計準則公報制定之目的與架構

審計準則公報制定之目的與架構 1 2 3 4 5 (67) $2,000,000 $1,200,000 $800,000 $800,000 12% $8,000 $500,000 10% $4,167 $600,000 8% $4,000 $3,200,000($2,000,000$1,200,00020/30$800,00015/30 $3,200,000) $800,000 $800,000 $800,00012%1/12$8,000

Részletesebben

2004 1 1,2 1 1,6 1 1,3 1 1,1 :1936 1 1, 1 1 1,11 1 1,12 : 1 1,6 1 1,4 :1 1,5 1 1,2 110 1 1,3 1 1,4 1 1,4 1 1,5 1 1,5 :1 1,6 1 1,2 : 20 1 1,1 1 1,1 1 1

2004 1 1,2 1 1,6 1 1,3 1 1,1 :1936 1 1, 1 1 1,11 1 1,12 : 1 1,6 1 1,4 :1 1,5 1 1,2 110 1 1,3 1 1,4 1 1,4 1 1,5 1 1,5 :1 1,6 1 1,2 : 20 1 1,1 1 1,1 1 1 2004 2002 1 1,4 20 1 1,5 20 1 1,7 21 1 1,6 1 1,2 1 1,6 1 1,4 1 1,3 1 1,6 1 1,2 1 1,3 1 1,1 1 1,3 1931 1945 1 1,3 1 1,3 :20 1 1,1,1 1,3 188 2004 1 1,2 1 1,6 1 1,3 1 1,1 :1936 1 1, 1 1 1,11 1 1,12 : 1 1,6

Részletesebben

10 2 CUI 2010 11 9 13556 Classified CUI Controlled Unclassified Information CUI NARA CUI CUI CUI CUI NARA *1 3 72 NIST SP800-171 System Security Plan, SSP Plan of Action and Milestones, POA&M NIST National

Részletesebben

0B职责及违规

0B职责及违规 杜 邦 行 爲 守 則 確 保 永 續 發 展 的 未 來 核 心 價 値 的 實 踐 二 O 一 三 年 六 月 執 行 長 的 話 親 愛 的 杜 邦 同 仁 們 : 幾 個 世 紀 以 來, 杜 邦 員 工 一 直 利 用 以 市 場 為 導 向 的 科 學 在 這 個 變 幻 莫 測 的 世 界 中 作 出 業 績 雖 然 我 們 公 司 和 世 界 都 在 不 斷 進 步 和 發 展, 但

Részletesebben

加快学前教育发展 编制学前教育三年行动计划

加快学前教育发展 编制学前教育三年行动计划 目 录 Content 卷 首 prelude 学 前 教 育 财 政 投 入 路 线 图 政 策 聚 焦 Policy Focus 加 快 学 前 教 育 发 展 编 制 学 前 教 育 三 年 行 动 计 划 公 共 财 政 为 何 偏 爱 机 关 幼 儿 园? 关 注 学 前 教 育 : 幼 儿 教 育, 其 实 是 在 构 筑 国 家 财 富 教 育 部 基 础 教 育 二 司 2011 年

Részletesebben

univ960509

univ960509 國 立 交 通 大 學 九 十 五 學 年 度 第 四 次 臨 時 校 務 會 議 紀 錄 時 間 : 九 十 六 年 五 月 九 日 星 期 三 下 午 一 時 三 十 分 地 點 : 資 訊 館 ( 計 中 ) 二 樓 國 際 會 議 廳 主 席 : 吳 重 雨 校 長 出 席 : 吳 重 雨 李 嘉 晃 許 和 鈞 郭 仁 財 林 進 燈 李 耀 坤 周 中 哲 李 鎮 宜 劉 美 君 ( 柯

Részletesebben

2 m 0. 5 m CAD ( 2 4 m ) ; (4) 40 m ; cm 3 cm 7. 5 cm 2. 6 cm AA SA S 1280 t ( 2 3 ) (3) 2 m (19682) ; (19732). ( ) 2005

2 m 0. 5 m CAD ( 2 4 m ) ; (4) 40 m ; cm 3 cm 7. 5 cm 2. 6 cm AA SA S 1280 t ( 2 3 ) (3) 2 m (19682) ; (19732). ( ) 2005 CY Q B P : = + : = + = : C= CF+ CY Q = 340+ 315 Q (1) B = P Q = 400 Q (2) (1) = (2) (Q ) : Q = CF (P - CY) = 340 (400-315) = 4. 00 m 3 4. 00 m 3 4. 00 m 3 4. 00 m 3 4. 00 m 3 : (CY) 8% ( ) 3. 09 m 3 8

Részletesebben

Marc AZEMA/Fotolia.com

Marc AZEMA/Fotolia.com 21 年 代 的 中 国 重 新 平 衡 增 长 加 强 社 会 安 全 网 络 Marc AZEMA/Fotolia.com 21 年 代 的 中 国 : 经 济 增 长 再 平 衡 和 强 化 社 会 安 全 网 OECD 为 中 国 发 展 高 层 论 坛 供 稿 21 年 3 月 2-22 日 北 京 前 言 差 不 多 在 十 年 前, 经 济 合 作 与 发 展 组 织 (OECD) 发

Részletesebben

308 根 據 民 政 總 署 提 供 的 資 料 顯 示 : 於 2006 年 底, 澳 門 分 佈 於 五 個 露 天 小 販 區 的 數 目 總 數 為 251 個 營 地 街 市 外 圍 小 販 區 共 121 個 下 環 街 小 販 區 共 67 個 十 月 初 五 街 小 販 區 共 5

308 根 據 民 政 總 署 提 供 的 資 料 顯 示 : 於 2006 年 底, 澳 門 分 佈 於 五 個 露 天 小 販 區 的 數 目 總 數 為 251 個 營 地 街 市 外 圍 小 販 區 共 121 個 下 環 街 小 販 區 共 67 個 十 月 初 五 街 小 販 區 共 5 行 政 第 二 十 三 卷, 總 第 八 十 八 期,2010 No.2,307 320 307 * 小 販 主 要 是 指 經 營 規 模 較 小 流 動 性 較 強 在 公 共 空 間 從 事 經 營 的 攤 販 在 很 多 地 方, 從 事 小 販 工 作 是 一 般 低 下 收 入 家 庭 的 重 要 生 計, 也 是 很 多 人 在 經 濟 低 迷 時 期 賴 以 謀 生 的 重 要 手

Részletesebben

Microsoft Word - 2B810 (原2BK52)目錄-新版

Microsoft Word - 2B810 (原2BK52)目錄-新版 各 國 人 事 制 度 - 恐 怖 猜 題 壹 重 要 試 題 題 庫... 001 試 題 1 : 各 國 人 事 行 政 機 構 原 始 的 設 計 可 分 為 那 些 類 型? 其 利 弊 得 失 如 何? 近 年 來 的 改 革 又 趨 向 那 一 類 型? 試 說 明 之.........003 試 題 2 : 以 往 對 各 國 人 事 機 關 體 制 的 分 類 有 部 內 制 部 外

Részletesebben

Microsoft Word - 102年赴澳洲研習成果報告.doc

Microsoft Word - 102年赴澳洲研習成果報告.doc 1 目 錄 壹 前 言 1 貳 研 習 內 容 介 紹 3 一 研 習 課 程 表 3 二 出 國 研 習 人 員 名 單 5 三 參 訪 機 關 ( 構 ) 簡 介 7 參 臺 澳 人 力 資 源 管 理 制 度 之 比 較 與 探 討 12 一 公 務 人 員 培 訓 制 度 12 二 公 務 人 員 退 休 金 制 度 39 肆 臺 澳 環 境 資 源 之 政 策 68 一 澳 洲 環 境 與

Részletesebben

s p o r t o w e j n a w i e r z c h n i s y n t e t y c z n, e jp o l i u r e t a n o w e j z o o n e j z n a s t p u j c e j k o n s t r u k c j i a

s p o r t o w e j n a w i e r z c h n i s y n t e t y c z n, e jp o l i u r e t a n o w e j z o o n e j z n a s t p u j c e j k o n s t r u k c j i a G d y n i a B u d o w a b o i s k a w i e l o f u n k c y j n e g o o n a w i e r z c h n i p o l i u r e t a n o w e j p r z y Z e s p o l e S z k H o t e l a r s k o- G a s t r o n o m i c z n y c h

Részletesebben

( m+ n) a 6 4 4 4 4 7 4 4 4 48 m n m+ n a a = a 4 a 4 3 a a 4 a 4 3 a = a 4 a 4 4 a 4 == 3 = a ma na ( m+ n) a A 0 a m a n m n a m+n 0 B a m a n m n m>n a m-n C 0 (a m ) n m n a mn D (ab) n n a n b n (

Részletesebben

Bone Cement.pdf

Bone Cement.pdf SCH ORTHOSET 150812-0 English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese (sch) ortho.microport.com Prescribing Information M C 0086* P MicroPort

Részletesebben

杜邦行为守则

杜邦行为守则 确 保 将 来 可 持 续 发 展 践 行 我 们 的 核 心 价 值 观 二 O 一 三 年 六 月 杜 邦 首 席 执 行 官 致 辞 亲 爱 的 杜 邦 同 事 : 几 个 世 纪 以 来, 杜 邦 员 工 一 直 利 用 以 市 场 为 导 向 的 科 学 在 这 个 变 幻 莫 测 的 世 界 中 作 出 业 绩 虽 然 我 们 的 公 司 和 世 界 都 在 不 断 进 步 和 发 展,

Részletesebben

A752/J959江山寥廓谈笑间 : 毛泽东与国民党人交往录 / 聚生, 张冰编著

A752/J959江山寥廓谈笑间 : 毛泽东与国民党人交往录 / 聚生, 张冰编著 A752/J959 江 山 寥 廓 谈 笑 间 : 毛 泽 东 与 国 民 党 人 交 往 录 / 聚 生, 张 冰 编 著. -- 北 京 : 团 结 出 版 社,2008.1. --333 页 : 照 片 ; 24cm. --ISBN 978-7-80214-375-3:CNY38.00 本 书 以 翔 实 的 史 料, 真 实 记 录 了 毛 泽 东 与 七 十 位 国 民 党 军 政 要 人

Részletesebben

KLB O:!!!" "! "" # $ %& ()*+,+-./"/01 0*2/&!!!" "! "" & 3 # $ % # $ % # &!!!" "! # $ 5 ""!" "! # $ 5 6 # $ 5 7 # $ 4 6 # $ 5 7 # $ $ 5 ""

KLB O:!!! ! # $ %& ()*+,+-.//01 0*2/&!!! ! & 3 # $ % # $ % # &!!! ! # $ 5 ! ! # $ 5 6 # $ 5 7 # $ 4 6 # $ 5 7 # $ $ 5 *+, &$! &$!!!! %$$()%!!! *+, -!! *+,!"#$$%&" ()(*+ (#, #% -($.(/)(,&$ +$ $&&, %"#0 1& -&2&)#/0&, #% 0#)&.3)+" 4(#)#56 78 1 +,,(2&"$+"6 #% 1& 5#)-&, 1&)(9./,0 1234/52!"#$$% $& #()*") +,*-. /-*0+1)*2( 3+*4*-.

Részletesebben

2. (1 ) 10 ( 10 ), 20 ; 20 ; 50 ; 100 (2 ) 3, 10 ; 10 ; 30 ; 30 (3 ) 3. 1.,,,,,,, 2.,,,, ;, 3.,,,,,,,,,,, ;,,, 2

2. (1 ) 10 ( 10 ), 20 ; 20 ; 50 ; 100 (2 ) 3, 10 ; 10 ; 30 ; 30 (3 ) 3. 1.,,,,,,, 2.,,,, ;, 3.,,,,,,,,,,, ;,,, 2 1. A B C D (1 ) A, A, :, ;, ;, ;, (2 ) B ;, : 28, ; 28, 60, ; 60, (3 ) C, ; ( ), : 10%, ; 10%,, (4 ) D,, 5 20,, 3000,,,,, A, D,,, 500, 50%,, 1 2. (1 ) 10 ( 10 ), 20 ; 20 ; 50 ; 100 (2 ) 3, 10 ; 10 ; 30

Részletesebben

00 sirius 3R SIRIUS 3R 3RV1 0A 1 3RT1 3RH1 3 3RU11/3RB SIRIUS SIRIUS TC= / 3RV1 A 1 IEC6097- IP0 ( IP00) 1/3 IEC6097- (VDE0660) DIN VDE 06 0 AC690V, I cu 00V 1) P A n I n I cu A kw A A ka S00 0.16 0.0

Részletesebben

co - regulation 2 3 race to the bottom OFT 5 2 Frank H. Stephen and Christopher Burns Liberalization of Legal Services in Service L

co - regulation 2 3 race to the bottom OFT 5 2 Frank H. Stephen and Christopher Burns Liberalization of Legal Services in Service L * 2007 1 2007 * 11CFX045 1 55 2014 2 93 co - regulation 2 3 race to the bottom 4 2001 5 OFT 5 2 Frank H. Stephen and Christopher Burns Liberalization of Legal Services in Service Liberalization in Europe

Részletesebben

Microsoft Word - 功医检测问&答

Microsoft Word - 功医检测问&答 功 能 医 学 检 测 问 答 1 功 能 性 医 学 的 要 义 1 个 体 差 异 因 每 个 人 的 基 因 生 活 习 惯 先 天 体 质 饮 食 习 惯 生 活 环 境 等 等 都 与 别 人 不 同, 那 么 身 体 的 衰 老 的 速 度 程 度 及 所 发 生 的 疾 病 也 是 与 别 人 是 不 同 的, 功 医 是 依 个 人 体 质 状 况 量 身 制 定, 分 析 个 人

Részletesebben

( ) : ( ) (CIP) /.. :,003. () ISBN O4 44 CIP (00) : : 7 : 7007 : (09 ) : : :850 mm 68 mm / 3 :0.5 :60 :00 0

( ) : ( ) (CIP) /.. :,003. () ISBN O4 44 CIP (00) : : 7 : 7007 : (09 ) :  : :850 mm 68 mm / 3 :0.5 :60 :00 0 ( ) ( ) : ( ) (CIP) /.. :,003. () ISBN 7 56 448 0.... O4 44 CIP (00) 007344 : : 7 : 7007 : (09 )8493844 : www.nwpup.com : :850 mm 68 mm / 3 :0.5 :60 :00 003 3 :0 006 000 :3: 00 00, ( ),,,,,,,, 003 8 (

Részletesebben

"!"#$%& ( )*#+,%-. )*#+,%-. %& )*#+,%-. %& %(% )*#+,%-. %& %#( )*#+,%-. %& $"( )*#+,%-. %& %#( /$01-% )2*,%"3 )2*,%"3 %&) )2*,%"3 %&) * ( 4#&2-5 $67,"

!#$%& ( )*#+,%-. )*#+,%-. %& )*#+,%-. %& %(% )*#+,%-. %& %#( )*#+,%-. %& $( )*#+,%-. %& %#( /$01-% )2*,%3 )2*,%3 %&) )2*,%3 %&) * ( 4#&2-5 $67, !"#$% & #() 2 &(*$+,-. /%)0# 1! % % % %!!"#$% & #() &(*$+,-. /%)0# 1!""# $ "! "!"#$%& ( )*#+,%-. )*#+,%-. %& )*#+,%-. %& %(% )*#+,%-. %& %#( )*#+,%-. %& $"( )*#+,%-. %& %#( /$01-% )2*,%"3 )2*,%"3 %&) )2*,%"3

Részletesebben

TOPIC 专 题 45 1 加 快 农 业 大 数 据 发 展 的 现 实 意 义 农 业 大 数 据 运 用 大 数 据 的 理 论 技 术 和 方 法, 解 决 农 业 领 域 数 据 的 采 集 存 储 计 算 和 应 用 等 一 系 列 问 题, 大 数 据 技 术 是 保 障 国 家 粮

TOPIC 专 题 45 1 加 快 农 业 大 数 据 发 展 的 现 实 意 义 农 业 大 数 据 运 用 大 数 据 的 理 论 技 术 和 方 法, 解 决 农 业 领 域 数 据 的 采 集 存 储 计 算 和 应 用 等 一 系 列 问 题, 大 数 据 技 术 是 保 障 国 家 粮 44 山 东 省 农 业 大 数 据 发 展 刍 议 山 东 省 农 业 信 息 中 心, 山 东 济 南 250013 摘 要 关 键 词 doi: 10.11959/j.issn.2096-0271.2016005 Study on the agricultural big data development of Shandong province ZHENG Yong, MENG Lei, LI

Részletesebben

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 / / / 2003 ,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN 7-313-03506-3................ G647.38 CIP (2003) 087156 ( 877 200030 ) :64071208 : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 :168 2003 10 1 2004 10 2 2004 10 2 :20

Részletesebben

31! "68 9,+"):, ), 6+:,:4)D),M (*<: 7 *,; %*8 & 3/,:;6. #(*"6* <:7;67 = = 3B33 32/.! ><? 3! / 3H1= & " >< & & A)(4 = B & & 32/. 0

31! 68 9,+):, ), 6+:,:4)D),M (*<: 7 *,; %*8 & 3/,:;6. #(*6* <:7;67 = = 3B33 32/.! ><? 3! / 3H1= & >< & & A)(4 = B & & 32/. 0 ! 3 4!! $ 3!!!! 3%%%&5 $!!! 3%%36%!!!, 36 366%, 782/9 :80/;8,!!! "#$%& $()*#+ *& ) %, +($-( *& &*./( 3! ?/@A 82B 3 4!! CD> E/02B@F-/ $!"#"$ %$& #()*#")*& +)*,&-*)./0$1/$ #1-21301$$*013 4.01356# 7108$*.0"&

Részletesebben

Microsoft Word - 2015专业学位培养方案.doc

Microsoft Word - 2015专业学位培养方案.doc 北 京 工 商 大 学 专 业 学 位 硕 士 研 究 生 培 养 方 案 (2015 年 ) 研 究 生 部 2015 年 9 月 目 录 经 济 学 院 专 业 学 位 硕 士 研 究 生 培 养 方 案 金 融 硕 士 研 究 生 培 养 方 案... 3 金 融 硕 士 研 究 生 培 养 计 划 安 排 表... 5 保 险 硕 士 研 究 生 培 养 方 案... 6 保 险 硕 士

Részletesebben

untitled

untitled JABEE ED JABEE (ED) 2007 JABEE JABEE EDJABEE JABEE (Plan) (Do) (Do) (Do) (Check) (Action) ED 1 20022003 (1) (e) 20042007 (1) (e) WA (1)(e) JABEE (1/3) JABEE 1. 2. (2/3) JABEE 3. (3/3) JABEE 4. 5. 6. 2007

Részletesebben

opinia i raport sa

opinia i raport sa W a k e p a rk S p ó 1k a A k c yin a o p in ia i r a p o r t z b a d a n ia s p r a w o z d a n ia fi n a n s o w e g o z a 2 0 14 r o k G r u p a A u d y t S p z o o : ; i l l a a u d y t t e l 0 7 1

Részletesebben

ENGLISH 滨 海 发 布 手 机 微 门 户 邮 件 订 阅 全 站 检 索 - 请 输 入 关 键 字 审 计 局 首 页 关 于 我 们 新 闻 中 心 公 告 栏 法 律 法 规 审 计 知 识 审 计 文 化 调 查 征 集 局 长 信 箱 打 印 本 页 关 闭 窗 口 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 印 发 关 于 完 善 审 计 制 度 若 干 重 大 问 题

Részletesebben

Microsoft Word - 2060120-Curriculum Vitae1.doc

Microsoft Word - 2060120-Curriculum Vitae1.doc Update: January 20, 2016 Curriculum Vitae Assistant Professor of Jane, Pei-Chen Chang 助 理 教 授 專 業 技 術 人 員 張 珮 珍 個 人 資 料 Email: janechang@mdu.edu.tw Tel : 886-4-887 6660 ext. 7819 Fax : 886-4-887 9035 Address:

Részletesebben

अवकाश नियम Vacation Rules

अवकाश नियम Vacation Rules G O V E R N M E N T O F ST H A N F IN A N C E D E P A R T M E N T (R U L E S D 1V 1S1O N ) D1Q I I E I C 8 I I Q < N o F 1 (43) FD /(G r 21 83 Ja i p u r, da t e d : 1 1 10 20 0 8 I n e x e r c i s e o

Részletesebben

! #$ % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! # ################################################### % & % & !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Részletesebben

一 摘 要 民 國 114 年 我 國 即 將 面 臨 超 高 齡 社 會,65 歲 以 上 的 老 人 人 口 將 會 有 462 萬 人, 佔 總 體 人 口 數 20.1%, 這 個 數 字 非 常 可 觀, 可 以 預 見 未 來 十 年 後 的 社 會, 做 什 麼 政 策, 販 賣 什

一 摘 要 民 國 114 年 我 國 即 將 面 臨 超 高 齡 社 會,65 歲 以 上 的 老 人 人 口 將 會 有 462 萬 人, 佔 總 體 人 口 數 20.1%, 這 個 數 字 非 常 可 觀, 可 以 預 見 未 來 十 年 後 的 社 會, 做 什 麼 政 策, 販 賣 什 目 錄 一 摘 要 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P2 二 本 文 ( 緣 起 問 題 說 明 等 )--------------------------------------------------------------------------------------------P2

Részletesebben

<AEC9A4EBA55A>

<AEC9A4EBA55A> 第 74 期 102 年 10 月 23 102 年 10 月 23 號 本 期 內 容 國 立 陽 明 大 學 醫 務 管 理 研 究 所 明 生 管 報 活 動 剪 影 : 新 的 學 期 新 的 成 員, 最 重 要 的 活 動 當 然 就 屬 歡 迎 新 生 的 迎 新 餐 會 囉! 在 這 次 的 活 動 發 生 了 什 麼 趣 事 又 留 下 了 那 些 令 人 難 忘 的 回 憶 呢?

Részletesebben

10 中央銀行季刊第三十一卷第一期民國 98 年 3 月 0.84% 1.73% 25.6% GDP 1.52% 0.44% 29.37% 0.90% 2.18% (4) a b c d e f 壹 前言 2004 (WTI) % 200

10 中央銀行季刊第三十一卷第一期民國 98 年 3 月 0.84% 1.73% 25.6% GDP 1.52% 0.44% 29.37% 0.90% 2.18% (4) a b c d e f 壹 前言 2004 (WTI) % 200 能源價格波動對國內物價與經濟活動的影響 9 * 能源價格波動對國內物價與經濟活動的影響 ** 梁啟源 摘 要 (1) (2) (1) 2004~2008 a b c d (2) OPEC 2008 30 30~80 (3) 13% GDP 0.88% 0.34% 12.42% * ** 10 中央銀行季刊第三十一卷第一期民國 98 年 3 月 0.84% 1.73% 25.6% GDP 1.52%

Részletesebben

第三章 相图基础

第三章 相图基础 25 2 1 C P F F=C-P+2 2 F=C-P+1 2 2 2 2 1 25 26 1 2 2-1 2-1 1. 2-2 AB 1 84%A 16%B t 1 t 2 A t 3 t 3 t 3 3 t 3 2-2 26 27 A 3 70%A 30%B 2. W S W l W t Wt=Ws+W l I t3 t3 3 3 W W t s t 3 3 = 33' W W l t t33

Részletesebben

现 代 5 巳 事 ìf:; 这 吴 相 湘 著 台 北 传 记 文 学 ld87 313 页 二 十 世 纪 中 国 大 事 年 表 第 三 卷 ( 1937 一 1949 ) 房 俊 宜 绚 香 浴 地 平 线 出 版 社 1985 214 页 中 国 历 代 政 治 得 失 钱 穆 若 台 北

现 代 5 巳 事 ìf:; 这 吴 相 湘 著 台 北 传 记 文 学 ld87 313 页 二 十 世 纪 中 国 大 事 年 表 第 三 卷 ( 1937 一 1949 ) 房 俊 宜 绚 香 浴 地 平 线 出 版 社 1985 214 页 中 国 历 代 政 治 得 失 钱 穆 若 台 北 1984-1987 年, 台 港 地 区 中 国 近 代 史 书 曰 : 索 引 为 增 进 海 峡 两 岸 的 学 术 交 流, 共 同 促 进 学 术 繁 荣, 本 刊 从 今 年 起 将 陆 续 刊 登 台 港 地 区 出 版 的 有 关 中 国 近 代 史 ( 1840 一 1949 年 ) 的 论 文 著 作 资 料 目 录 索 引 现 先 将 书 目 索 引 刊 出, 仅 供 研 究 工

Részletesebben

罗 斯 蒙 特 9901 产 品 数 据 表 在 挑 战 性 应 用 中 具 有 可 靠 地 性 能 罗 斯 蒙 特 9901 概 述 罗 斯 蒙 特 9901 是 一 套 独 立 的 旁 通 管, 用 于 把 罗 斯 蒙 特 系 列 过 程 液 位 仪 表 以 外 部 方 式 安 装 到 容 器

罗 斯 蒙 特 9901 产 品 数 据 表 在 挑 战 性 应 用 中 具 有 可 靠 地 性 能 罗 斯 蒙 特 9901 概 述 罗 斯 蒙 特 9901 是 一 套 独 立 的 旁 通 管, 用 于 把 罗 斯 蒙 特 系 列 过 程 液 位 仪 表 以 外 部 方 式 安 装 到 容 器 产 品 数 据 表 罗 斯 蒙 特 9901 罗 斯 蒙 特 9901 过 程 液 位 旁 通 管 允 许 以 外 部 方 式 安 装 过 程 液 位 仪 表 支 持 不 停 机 维 护 按 照 ASME 31.3 工 艺 管 道 规 范 设 计 可 根 据 要 求 提 供 ASME 31.1 动 力 管 道 规 范 认 证 证 书 符 合 压 力 设 备 指 令 (PED) 被 全 球 各 大 行

Részletesebben

要 求 服 装 统 一 各 队 自 带 比 赛 球 槌 队 长 及 教 练 标 志 大 会 提 供 比 赛 用 球 和 号 码 布 ( 五 ) 比 赛 所 用 球 槌 须 为 中 国 门 球 协 会 2016 年 度 专 业 器 材 供 应 商 企 业 的 产 品, 企 业 名 称 和 品 牌 请

要 求 服 装 统 一 各 队 自 带 比 赛 球 槌 队 长 及 教 练 标 志 大 会 提 供 比 赛 用 球 和 号 码 布 ( 五 ) 比 赛 所 用 球 槌 须 为 中 国 门 球 协 会 2016 年 度 专 业 器 材 供 应 商 企 业 的 产 品, 企 业 名 称 和 品 牌 请 竞 赛 规 程 一 比 赛 时 间 和 地 点 时 间 :2016 年 8 月 7 日 至 13 日 地 点 : 湖 北 省 利 川 市 二 竞 赛 织 指 导 单 位 : 中 国 门 球 协 会 主 办 单 位 : 中 国 门 球 协 会 门 球 之 苑 编 辑 部 利 川 市 人 民 政 府 承 办 单 位 : 湖 北 省 门 球 协 会 恩 施 州 老 年 人 体 育 协 会 利 川 市 文

Részletesebben

exploration research descriptive research explana tory research A tkinson Feather IQ EQ Francis Bacon George Fisher Rice A Bi net T Simon T horndike j Stanley H all Paul H anus Cross cultural

Részletesebben

*33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! % "" " % 1 % & ( * ) * % " " %.! % 2!!"+# ( "&! " ( "#

*33*!!! !! #$! %#! & ! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! %  % 1 % & ( * ) * %  %.! % 2!!+# ( &! ( # 588!"! #$$%& &&#! ()! *(+ "! *(, "! (-.! *(/ "! (.! ().! (01! /0! *(. # 2(.! *2. $ *20 3 $! *( % ) % *+ " % * 4 5 6 % - % 0. % 7. *33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +#

Részletesebben

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #! $%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "%!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #! $%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! %!!!!!!!!!!!!! " #$%& ( ) **+ )!!, ) ( *--. ) ( )! */! 0 0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #! $%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Részletesebben

台 尚 只 奔 南 台 寄 和 房 特 成 对 几 南 箱 植 凌 李 慢 都 慷 是 纪 祖 生 以 还 包 皮 对 文 学 评 论 年 期 后 的 南 洋 大 学 进 入 了 新 加 坡 国 家 教 育 体 系 变 成 所 与 新 加 坡 大 学 同 质 的 英 文 大 学 年 与 新 加 坡

台 尚 只 奔 南 台 寄 和 房 特 成 对 几 南 箱 植 凌 李 慢 都 慷 是 纪 祖 生 以 还 包 皮 对 文 学 评 论 年 期 后 的 南 洋 大 学 进 入 了 新 加 坡 国 家 教 育 体 系 变 成 所 与 新 加 坡 大 学 同 质 的 英 文 大 学 年 与 新 加 坡 她 同 系 是 让 南 来 文 人 与 现 代 中 国 文 学 以 新 加 坡 南 洋 大 学 中 文 系 任 教 师 资 为 讨 论 对 象 金 进 内 容 提 要 上 世 纪 年 代 凌 学 中 文 系 任 教 的 写 作 姿 态 关 系 密 切 港 转 道 而 来 的 韩 素 音 等 了 深 刻 的 描 写 和 思 考 叔 华 孟 瑶 苏 雪 林 等 人 先 后 南 来 新 加 坡 南 洋 大

Részletesebben