JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár"

Átírás

1 JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár A jelentést készítették: Dr.Kerényi Attila Dr.Csorba Péter Dr.Szabó György Dr.Fazekas István Szabó Szilárd Szilágyi Zsuzsanna Bodnár Réka Debrecen július 1

2 Tartalomjegyzék 1. A kutatás célja és körülményei A kutatás részletes szempontjai A vizsgált országok kiválasztása $]RUV]iJRNIHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRVLQWp]PpQ\L mechanizmusainak vizsgálata Németország Nagy-Britannia Hollandia Írország Görögország Lengyelország Csehország Szlovákia Svájc Egyesült Államok Kanada Dél-Afrikai Köztársaság Az OECD és a UNDP iránymutativddihqqwduwkdwyihmogpvvho kapcsolatos stratégiai döntéshozáshoz Összefoglalás Felhasznált szakirodalom Mellékletek

3 1. A kutatás célja és körülményei $ 0HJEt]yYDO YDOy HJ\H]WHWpV DODSMiQ D MHOHQOHJL NXWDWiV I FpOjait az alábbiakban fogalmazhatjuk meg. Meg kell vizsgálnunk, hogy az elemzésre kiválasztott országokban hogyan készültdqhp]hwlihqqwduwkdwyihmogpvlvwudwpjld van-e más, integrált fejlesztési program, ami támogatja a fenntartható IHMOGpVW van-e más, integrált fejlesztési program, ami ellene hat a fenntartható IHMOGpVQHN ha van ilyen (az utóbbi), akkor tettek-e lépéseket D IHQQWDUWKDWy IHMOGpV stratégiával való összehangolásra, PLQGH]HNEOPLDSpOGDpUWpN&DKDV]QRVtWKDWy magyar szempontból. A fenti, iránymutató szempontok alapján részletes szempontokat határoztunk meg (ld. 2. fejezet). $ NXWDWiV N U OPpQ\HLYHO NDSFVRODWEDQ NpW WpQ\H]UH NHOO IHOKtYQXQN D Megbízó figyelmét. 1. $]HJ\HVRUV]iJRNIHQQWDUWKDWyIHMOGpVL VWUDWégiái mind tartalmukban, mind WHUMHGHOP NEHQ pv IRUPiMXNEDQ LJHQ HOWpUHN HJ\PiVWyO (] Q\LOYiQYDOyDQ befolyásolta az elemzés lehetséges mélységét, így elemzéseink terjedelme RUV]iJRQNpQWMHOHQWVHQN O QE ]LN 2. Vizsgálataink során a nemzeti stratégiák eohp]pvh PHOOHWW V]pOHVN U& szakirodalmi feltáró munkát is végeztünk. Ennek során fontosnak ítéltük az OECD és a UNDP ajánlásait a témával kapcsolatban, így ezeket is feldolgoztuk. $] HOHP]pVHNHW KpW I YpJH]WH HO PDMG D WpPDIHOHOV V]HUNHV]WHWWH HJ\VpJes IRUPiED $ J\RUV iwwhnlqwkhwvpj pv puwhoph]khwvpj NHGYppUW D] HJ\HV RUV]iJRNNDO kapcsolatos elemzéseket az alábbiak szerint építettük fel. Minden megvizsgált ország esetében QRUPiOiOOyEHW&NNHOV]HGW ND]DGRWWVWUDWpJLiEDQWpQ\V]HU&HQPHJWDOiOKDWy állításokat, tartalmi elemeket. (Ezek többségükben nem szó szerinti fordítások, hanem WDUWDOPLNLHPHOpVHNW P UtWpVHN$V]yV]HULQWLLGp]HWHNHWLGp]MHOEHQN ] OM N Megjegyzés: kifejezetéssel vezettük be az adott résztémához kapcsolódó NXWDWyL NRPPHQWiURNDW NLHJpV]tW LQIRUPiFLyNDW V H]W D V] YHJHW GOW EHW&YHO V]HGW NKRJ\MyOHON O Q OM QDVWUDWpJLDWDUWDOPLHOHPHLWO$Megjegyzések nemcsak szubjektív értékítéletet, véleményt tartalmaznak, hanem sokszor olyan NLHJpV]tW információkat is, amelyek az adott stratégia tartalmi hiányosságára vagy egyéb objektív tulajdonságára utalnak. 3

4 Félkövér EHW&WtSXVVDO V]HGW N D]RNDW D NXOFVV]DYDNDW HVHWOHJ PRQGDWRNDW amelyek a magyar stratégia kidolgozása szempontjából az átlagosnál fontosabbak lehetnek. $ IHMH]HWEHQ LVPHUWHWpVUH NHU O részletes szempontok sorrendjében WiUJ\DOMXN PLQGHQ RUV]iJ IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLiMiQDN készítésével NDSFVRODWRVLQWp]PpQ\LPHFKDQL]PXVRNDW(J\HJ\RUV]iJHVHWpEHQHOIRUGXOWKRJ\D megadott szempontokon túl más fontosnak ítélt témáról vagy a stratégia sajátosságáról/sajátosságairól is írtunk. Ez esetben számozás nélkül, az adott tartalmi HOHP]pV OpQ\HJpW NLIHMH] DOFtPPHO MHO OW N D V] YHJUpV]W DPHO\HW QRUPiO EHW&NNHO szedtünk. (Ezen belül ugyancsak alkalmaztuk a magyar szempontból fontos NLHPHOpVHNHWIpON YpUEHW&NNHO 2. A kutatás részletes szempontjai $] HJ\HV RUV]iJRN QHP]HWL IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLiMiQDN megalkotásához kapcsolódó intézményi mechanizmusokat az alábbi szempontok szerint elemeztük. 1. 0LO\HQWHVW OHWV]HUYH]HWiOODPLDSSDUiWXVYROWIHOHOVDIHQQWDUWKDWyIHMOGpV stratégiájának kidolgozásáért? 2..pV]tWHWWHNHHO]HWHVQHP]HWLNRQFHSFLyW"(VHWOHJV]HNWRUiOLVNRQFHSFLyNDW" 3. Születtek-e ezzel kapcsolatos törvények, rendeletek vagy egyéb jogszabályok? 4. Születtek-e külön tevékenységi programok? 5. Ha igen, milyen körben voltak érvényesek? (Pl. születhet jogszabály egy-egy V]HNWRUUD IHQQWDUWKDWy PH]JD]GiONRGiV V]DEiO\DL IHQQWDUWKDWy energiagazdálkodási program stb.) 6. Hogyan hangolják össze a gazdasági szektorok programjait? 7. %HYRQWiNH D IHQQWDUWKDWy IHMOGpV VWUDWpJLD NpV]tWpVpEH D WiUVDGDOPL ] OG szervezeteket? Ha igen, hogyan? - Fórumokat tartottak? - Írásban kértek véleményeket? - Egyéb módon. (Szabályozták-e a véleményalkotás kereteit?) 8. %HYRQWiNHDVWUDWpJLDNpV]tWpVpEHDWXGRPiQ\RNNpSYLVHOLW" - Ha igen, mely tudományágakét? - Milyen tudományos szervezeteket, intézményeket (tudományos akadémiákat, kutatóintézeteket, egyetemeket)? 0HQQ\LUHYHWWpNILJ\HOHPEHDWXGRPiQ\NpSYLVHOLQHNMDYDVODWDLW" 9. %HYRQWiNH D VWUDWpJLD NpV]tWpVpEH D JD]GDViJ V]HUHSOLW" 9iOODONR]yN QDJ\YiOODODWRN VWUDWpJLDL ijd]dwrn ± SO HQHUJLDLSDU PH]JD]GDViJ ± NpSYLVHOLW 4

5 10. Milyen szerepe volt a stratégia készítésében az informatikának (a világhálónak)? Jelentésünkben országonként ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Amennyiben az adott stratégiában és/vagy a hozzá kapcsolódó egyéb anyagokban nem találtunk érdemi választ, a vizsgálat adott szempontját ebben az esetben is feltüntettük, s röviden indokoltuk a hiány okát. 3. A vizsgált országok kiválasztása $ WDQXOPiQ\R]iVUD NHU O RUV]iJRN NLYiODV]WiViQDN DODSYHW V]HPSRQWMDLW V D]RNDODSMiQD]RUV]iJRNSRWHQFLiOLVOLVWiMiWD0HJEt]yYDOHOUHPHJEHV]pOW NpVD]WD Megállapodásban is rögzítettük. $YpJVRUV]iJOLVWiWDKR]]iIpUKHWDQ\DJRN csekély mértékben befolyásolták, ugyanakkor a vizsgálandó országtípusok PLQGHJ\LNpEO YiODV]WRWWXQN HOHP]pVUH NHU O VWUDWpJLiW -HOHQWpV QNEHQ D] DOiEEL RUV]iJRN QHP]HWL VWUDWpJLiMiW YDJ\ D]]DO HJ\HQpUWpN&IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRVGRNXPHQWXPRWGROJR]WXNIHO Az Európai Unió fejlett tagállamai: 1. Németország 2. Nagy-Britannia 3. Hollandia Az Európai Unió kohéziós országa: 4. Írország Az Európai Unió fejletlenebb országa: 5. Görögország Megjegyzés* U JRUV]iJQDNQLQFVHOIRJDGRWWIHQQWDUWKDWyIHMOGpVLVWUDWpJLiMDH]pUWD johannesburgi Föld-csúcsra készített jelentésüket értékeltük stratégiaként. Az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozó országok: 6. Lengyelország 7. Csehország 8. Szlovákia Fejlett, nem EU-tag európai ország: 9. Svájc Fejlett tengerentúli országok: 10. Egyesült Államok 11. Kanada )HMOGRUV]iJPiVNRQWLQHQVUO 12. Dél-Afrikai Köztársaság 5

6 $]RUV]iJRNIHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV intézményi mechanizmusainak vizsgálata Németország Nagy-Britannia Hollandia Írország Görögország Lengyelország Csehország Szlovákia Svájc Egyesült Államok Kanada Dél-Afrikai Köztársaság 6

7 4.1. Németország (O]HWHVLQIRUPiFLyN $QHP]HWLVWUDWpJLDPiUD]HOVROGDORQOHV] JH]LKRJ\DIHQQWDUWKDWyIHMOGpV DODSYHW FpOMD pv HJ\~WWDO HOIHOWpWHOH LV D költségvetési egyensúly megteremtése. +LV]HQ D IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLD DODSHOYH KRJ\ D OHKHW OHJNHYpVEp NRUOiWR]]XN D] XWiQXQN N YHWNH] JHQHUiFLyN OHKHWVpJHLW 3O W~O QDJ\YRQDO~ Q\XJGtMtJpUHWHNNHO VHP DPLW V] NVpJV]HU&HQ D HON YHWNH] DNWtY NRURV]WiO\RNQDN kell teljesíteni!) A nullszaldós költségvetés elérését 2006-ra tartják reálisnak. Megjegyzés: Ezt kifejezetten napi politikai t]&fponlw&]pvqhnwduwmxnphuwdvwudwpjld NpV]tWpVpQHN LGV]DNiEDQ D PDJDV ioodpki]wduwivl KLiQ\ NLHPHOW NDPSiQ\WpPiMDYROWDV]LHOQ NYiODV]WiVQDN 8J\DQFVDN PHJMHOHQLN PiU D EHYH]HWEHQ D IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLD mindhárom pillére: a gazdasági, az ökológiai és a társadalmi oldal. Ezek a részterületek mindegyike kapcsolódik a költségvetési egyensúly elérésének FpONLW&]pVpKH]±SODJD]GDViJLLOO NROyJLDLDGyUHIRUPLOODQ\XJGtMUHIRUPUpYpQ (OpJV&U&QHPOHJHWLNKRJ\DQpPHWJD]GDViJIHQQWDUWKDWyViJDQHPNpS]HOKHW el egy JOREiOLVIHQQWDUWKDWyIHMOGpVQpON O1HP]HWLFVHOHNYpVQHP]HWN ]LIHOHOVVpJ az egyetlen Földért) Gyakran történik utalás arra, hogy Németországban már eddig is példamutató HUHGPpQ\HN V] OHWWHN D IHQQWDUWKDWy IHMOGpV WHUpQ ± SO D YROW 1'. IHO]iUNy]WDWiVD NDSFViQ D PXQNDQpON OLVpJ NH]HOpVH HQHUJLDWDNDUpNRV N UQ\H]HWNtPpO LSDUiJDN támogatása stb.) $ IHQQWDUWKDWy IHMOGpV IHOIRJKDWy etikai kérdésként is, amely illeszkedik az HXUySDL V]RFLiOLV PRGHOOKH] (QQHN DODSHOYHL D V]ROLGDULWiV pv D FVDOiG HUVtWpVH 6DMQRVDFVDOiGpVD]LVNRODiOWDOPXWDWRWWSpOGDPDPiUVRNV]RUQHPHOpJHUVWiPDV] amikor a fiatalok rájönnek, hogy bizonyos nemes értékek nem igazán érvényesülnek a társadalomban. Ekkor sokszor az egyház közvetítette keresztény értékrend nyújthat PHJIHOHOLGHROyJLDLKiWWHUHW 1HKH]HQWDJDGKDWyDV]RURVNDSFVRODWDIHQQWDUWKDWyIHMOGpVpVDJOREDOL]iFLy N ] WW (PLDWW ± iwwpwhohvhq D IHQQWDUWKDWy IHMOGpVUH Qp]YH LV ± HUV NULWLND IRJDOPD]yGLNPHJDQHP]HWN ]LWNHKHO\LNXOW~UiNDWIHMOGWiUVDGDOPDNDWURPEROy KDWiVD PLDWW $ JOREDOL]iFLyW PD N QQ\&D]RQRVtWDQLV]iPRVDIHMOG RUV]iJRNUD nézve hátrányos egyezménnyel, pedig a globalizáció hosszú távon fellendülést, stabilitást, az emberi jogok kiterjesztését ígéri. $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVWHJ\KHO\HQHJ\RO\DQszerkezeti átalakulásnak nevezi, amely gazdaságilag sikeres, ökológiailag és társadalmilag pedig hosszú távon IHQQWDUWKDWy (]W D JD]GDViJLWiUVDGDOPL V]HUNH]HWiWDODNtWiVW NpW WpQ\H] NpSHV D My 7

8 LUiQ\ED PR]GtWDQL D] HUV identitástudat és a kreativitás $ IHQQWDUWKDWy IHMOGpV modellt kínál a V]HPpO\HV V]DEDGViJ pv D WiUVDGDOPL IHOHOVVpJ közötti egyensúly elérésére is. $ YLWiN VRUiQ NLW&QW KRJ\ sikerre csak akkor lehet számítani, ha az ioodpsrojiurn PHJWDOiOMiN KHO\ NHW D IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLiEDQ, ha ÄPHJpU]HP KRJ\ WpQ\OHJ YDQ V]HPpO\HV IHOHOVVpJHP D FpORN HOpUpVpYHO kapcsolatban idézik egy hozzászóló szavait. $NLGROJR]iVipUWIHOHOVWHVW OHWV]HUYH]HW $ IHQQWDUWKDWy IHMOGpV D EHIHNWHWN D WHUPHON pv D IRJ\DV]WyN N ] V J\H vagyis mindenkié. Az állam végrehajtója a széles társadalmi dialógus során kialakult konszenzusnak. A német nemzeti stratégia az Agenda 21-re épül. Németországban D QHP]HWL IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLD NLGROJR]iViQDN motorja, a mintegy 2300 Local Agenda 21 szervezet volt. Ezek a helyi ioodpsrojiul V]HUYH]HWHN My LGHMH OHKHWVpJHW Q\~MWDQDN D KHO\L SROLWLNXVRN szakemberek és állampolgárok közötti dialógusra. A legaktívabbak a takarékos energiafelhasználás, a zöldfelület-fejlesztés és a közlekedés szervezés terén voltak. A QHP]HWL IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLD NLGROJR]iViKR] WHKiW YROW HJ\ LJHQ UpV]OHWHV alapanyag, amelynek összeszedésében szerepet játszottak a tartományok, az önkormányzatok, a N UQ\H]HWYpG FVRSRUWRN a (terület)fejlesztési szervezetek, a szakszervezetek, a PH]JD]GDViJL pv IRJ\DV]WyL FVRSRUWRN, a tudományos élet V]HUHSOLD]HJ\Ki]DNés az állampolgárok. A konkrét munkát a Szövetségi KormányPHOOHWWP&N GKancellária egyik államtitkára alá tartozó State Secretaries Committee for Sustainable Development V]HUYH]WH$]iOODPWLWNiUIHODGDWDYROWDN YHWNH]PLQLV]WpULXPRNN ] WWLNDSFVRODWRN lebonyolítása: Külügy-, Pénzügy-, Gazdasági, ±)RJ\DV]WyYpGHOPLpV0H]JD]GDViJL Munkaügyi, Belügy-, Szállítási, Környezetvédelmi, Oktatási és Kutatási, Egészségügyi, Gazdasági kapcsolatok, valamint ±&VDOiG,GV1 J\LpV,IM~ViJL0LQLV]WpULXP $] HOUHKDODGiVUyO D] ioodpwlwniu UHQGV]HUHVHQ EHV]iPROW D 6] YHWVpJL Kabinetnek (kormányüléseken). Az államtitkársági hivatalt (Committee) munkájában a Sustainable Development Council támogatta, amelyet a szövetségi kancellár, G. Schröder nevezett ki. Gyakorlatilag ez a )HQQWDUWKDWy)HMOGpVL7DQiFV készítette el a 8

9 QHP]HWL VWUDWpJLD Yi]ODWiW $ 7DQiFV YROW D J\&MWKHO\H pv YLWDIyUXPD D környezetvédelmi, kereskedelmi, ipari, szállítási, tartományi, önkormányzati, IRJ\DV]WyYpGHOPL PH]JD]GDViJL pohoplv]hulsdul HJ\Ki]L N O J\L pv WXGRPiQ\RV élet delegáltjainak. Ennek a TanácsnakDP&N GpVpW D G QWpVL IRO\DPDW ~MV]HU& elemének tekintik, hiszen közvetlen kapcsolatot létesített a társadalmi csoportok és a Szövetségi Kormány között. D]gQNpQWHV 6HJtWN 9ROXQWHHUV1HP]HWN ]LeYHYROWDPLMy DONDORP volt a társadalmi elvárások feltérképezésének, s sok információt adott az Szövetségi Foglalkoztatási Intézet (Federal Inst. for Employment) is. (O]HWHVQHP]HWLV]HNWRUiOLVNRQFHSFLy $ YpJOHJHV QHP]HWL IHQQWDUWKDWy IHMOGpVLVWUDWpJLDDN YHWNH] OpSpVHNEHQ készült el: között minden tartományi parlament elfogadta a saját fenntartható IHMOGpVLVWUDWpJLiMiWW EEQ\LUHDGDSWiOYDDWDUWRPiQ\L$JHQGDSURJUDPRNDW $QHP]HWLVWUDWpJLDWHKiWDOXOUyOpStWNH]YHHJ\OHJDOiEEpYHVHONpV]tW munka eredménye! EHQD IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLD YDJ\ DQQDN YDODPHO\ UpV]OHWNpUGpVH több alkalommal volt témája a szövetségi parlament, ill. a parlamenti frakciók ülésének. Pl. Report on Education for Sustainable Development Megjegyzés: -HOOHP] PyGRQ NRQNUpWDQ FVDN D NRUPiQ\SiUWL 63' pv = OGHN DNFLyL szerepelnek a felsorolásban! Hazánknak tanulság: szakmai fenntartható IHMOGpVLVWUDWpJLiWNHOONpV]tWHQL 2001 májusában a tartományi környezetvédelmi miniszterek találkozóján külön IHQQWDUWKDWyIHMOGpVPXQNDpUWHNH]OHWYROW 2001 október-november során a Dialoge on Sustainability fórumon lehetett írásban, vagy az interneten a témához hozzászólni. GHFHPEHUpEHQ D NRUPiQ\ Q\LOYiQRVViJUD KR]WD D] HOV WHUYH]HWHW pv D]W megküldte minden tartományi kancelláriának is februárig lehetett újra írásban, vagy az interneten hozzászólni az anyaghoz 0LQGNpW YLWDLGV]DNEDQ OHKHWVpJ YROW DUUD KRJ\ Ächatting online módon EiUNL EHV]pOMHQ D IHOHOV ioodpwlwniuudo D] ioodpwlwniuvijl KLYDWDOYH]HWYHO D 7DQiFV elnökével vagy az érintett szövetségi miniszterekkel. 9

10 Megjegyzés: $NRUPiQ\]DWD]V]LYiODV]WiVHOWWGHPRQVWUiOQLDNDUWDKRJ\van HJ\QDJ\tY&NRQFHSFLyMDpVHQQHNQHP]HWLSURJUDPPiHPHOpVpKH]V]tYHVHQ veszi a legszélesebb társadalmi rétegek segítségét. 0LQGNpW YLWDLGV]DNEDQ kerekasztal-konzultációkat szerveztek az QNRUPiQ\]DWRN D NHUHVNHGHOHP D] LSDU D V]DNV]HUYH]HWHN D N UQ\H]HWYpG FVRSRUWRNDWHU OHWIHMOHV]WpVLV]HUYH]HWHNDPH]JD]GDViJLpVIRJ\DV]WyLFVRSRUWRN DWXGRPiQ\RVpOHWV]HUHSOLpVD]HJ\Ki]DNN ] WW(]HQNtY OQDJ\V]iP~HJ\HV OHWpV szervezet készített részletes írásbeli kommentárt a témáról. A legtekintélyesebb szervezetek pl. a Heinrich Böll Alapítvány, a Friedrich Ebert Alapítvány stb. UHQGH]WHNDYLWDLGV]DNEDQQDJ\V]DEiV~konferenciát, de voltak pártok pl. a német zöld-párt - Bündnis90/Die Grünen, vagy a minisztériumok által szervezett fórumok LV 7HUPpV]HWHV KRJ\ D] J\ I PR]JDWyMD D )HQQWDUWKDWy )HMOGpVL Tanács sorozatban szervezte különféle akcióit, pl. a légszennyezettség csökkentése, a takarékos területhasználat, vagy a globalizációs problémák ügyében. A Szövetségi Kormány a nemzeti program elveinek tisztázása után, de még az HONpV]tWpVL NDPSiQ\ NH]GHWpQ QRYHPEHUpEHQ próba-programokat (pilotprojekt) indított be a tervezet egyes elemeinek gyors tesztelése érdekében. Ezek a WHV]WSURJUDPRN HOVVRUEDQ D JD]GDViJL NROyJLDL pv V]RFLiOLV pughnhn RSWLPDOL]iFLyMiQDN HOOHQU]pVpUH YRQDWNR]WDN LOO DQQDN IHOGHUtWpVpUH KRJ\ PHO\ WpQ\H]NQHN YDQ HUV KDWiVD D NHUHVNHGHOHPUH D] LSDUL WHUPHOpVUH D foglalkoztatottságra és a környezetvédelemre (ld. még 4. pont alatt). $ YLWDLGV]DNRNEDQ NRPRO\ IHODGDW YROW D WiUVDGDOPL PpUHW& GLVNXU]XV mederben tartása. I WpPD volt ui. állandóan terítéken (pl. energia, mobilitás, reciklálás, egészséges táplálkozás, stb.), s nagy volt a veszélye, hogy elkalandozó, parttalan vita fog kialakulni. Különösen a szociális pillér körül kristályosodott ki nehezen az egyetértés ± UHQJHWHJ YpOHPpQ\ IXWRWW EH D JHQHUiFLyN N ]WL HJ\HO HVpO\HND]pOHWPLQVpJDV]ROLGDULWiVVRFLDO FRKHVLRQ LOO D QHP]HWN ]L IHOHOVVpJ WpPiMiYDO NDSFVRODWEDQ 9ROWDN RO\DQ YpOHPpQ\HN LV DPHO\HN PHJNpUGMHOH]WpN D] (8 KiURP SLOOpUUH WDJROyGy IHQQWDUWKDWy IHMOGpV IHOpStWpVpW LV ± PRQGYiQ KRJ\ H] korlátozza az integrált szemléletet. $ V]pOHV N U&HONpV]tW PXQND HJ\LN NRQNUpW DQ\DJD YROW D %XQGHVWDJ ~Q Enquete Bizottságának jelentése Protection of Man and the Environment címmel áprilisában elkészült a végleges változat, Perspectives for Germany, Our Strategy for Sustainable Development címmel (kb. 330 oldal). A stratégia PHJIRJDOPD]]DD]HOYLDODSiOOiVWDNLW&] WWIHOpUHQGFpOWH]HQEHO ONLHPHOW fontosságú témát. (Részletesen ld. a tartalmi elemzésnél.) $ YLWDLGV]DNRNEDQ VRNDQ kifogásolták, hogy a rendelkezésre álló néhány hónap igen kevés.6]iprvkr]]iv]yoyv]hulqwhj\lo\hqqdj\krughuhm&nrqfhsflyydo NDSFVRODWEDQ ± KD D NRUPiQ\ WpQ\OHJ NRPRO\DQ YHV]L D FpOW NHYpV D] LG HJ\ tényleges társadalmi konszenzus kialakítására. Ezen kívül abban is egyetértés volt, hogy a stratégia elkészítése nem jelenti a munka végét, továbbra is fenn kell tartani a WiUVDGDOPL GLDOyJXVW (J\ QWHW& YROW D] D YpOHPpQ\ KRJ\ akkor lesz hiteles a 10

11 stratégia, ha sikerül jól definiált, quantifikált (azaz: mennyiségileg meghatározott) és UHiOLVFpONLW&]pVHNHWPHJIRJDOPD]QL 3. Törvények, rendeletek, jogszabályok 'LUHNWDIHQQWDUWKDWyIHMOGpVUHYRQDWNR]yUHQGHOHWHWQHPDGWDNNLHUUHQHPLV YROWLGKLV]HQDNRQNUpWIHQQWDUWKDWyIHMOGpVLVWUDWpJLDHONpV]tWpVHNEHJ\IpOpYDODWW lezajlott. A tartalmi elemzésnél említünk majd egy sor olyan törvényt, rendeletet, amelyek egy-egy részterületen nyújtanak jogi támogatást a stratégia számára. A stratégia aktuálpolitikai beágyazottságát egyébként nem is nagyon titkolják, ÄD QHP]HWL IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLD 1pPHWRUV]iJ SROLWLNDL SURJUDPMiQDN D része (232. oldal). Megjegyzés: $] IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLD PHJV] OHWpVH LQNiEE HJ\ KRVV]~ IRO\DPDW EHWHW]pVH V]iPRV pyh PHJOpY W UHNYpV UHQGV]HUEH foglalása, és kevésbé találunk olyan részletet, amit direkt ennek a programnak az érdekében találtak ki. 4. Külön tevékenységi programok Készült egy jelentés Sustainability in Financial Policy címmel, a Munkaügyi Minisztérium pedig hosszabb ideje foglalkozik, pl. a JUMP = Action Programme Against Youth Unemployment keretében a hosszú távú ifjúságfoglalkoztatási problémával. 1pPHWRUV]iJEDQ HJ\pENpQW OHJW EE IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL NpUGpV pohvhq IHOYHWG WW D] RUV]iJ pyyho H]HOWWL ~MUDHJ\HVtWpVH LGHMpQ ± YDJ\LV D IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL LVPHUHWHN My UpV]H D NHOHWL RUV]iJUpV] IHO]iUNy]WDWiVDNRU VV]HJ\&OW tapasztalatokra támaszkodhat. Így pl. a Professional Training Programme East 2002, Social Town stb..rqnupwdq D IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLD HONpV]tWpVHNRU D] ~Q SLORW programok játszottak nagy szerepet egy-egy kérdés tesztelésében. Ilyen pilot-programok voltak: ¾ D PHJ~MXOy HQHUJLDIRUUiVRN SO WHQJHUSDUWL V]pOHUP&YHN pv D KLGURJpQ I OGJi]LOOPHWDQRODODS~KWHUPHOFHOOiNW NpOHWHVtWpVpUH ¾ a gazdaságosabb háztartási áramfelhasználásra, közlekedésre nézve, ¾ N O QE ]N UQ\H]HWEDUiWWHFKQROyJLiNNDONDSFVRODWEDQ 5. Törvények, rendeletek, programok érvényességi köre A stratégia a tevékenységi programok érvényességi körét konkrétan nem IRJDOPD]]D PHJ $]RQEDQ MHOOHJ NEO IDNDG KRJ\ W EEVpJ N V] YHWVpJL V]LQW& 11

12 program, míg a Professional Training Programme East 2002 a volt NDK területére vonatkozik. $NDSFVROyGyMRJV]DEiO\RNPLQGV] YHWVpJLV]LQW&HN 6. Gazdasági szektorok összehangolása Konkrétan csak a közlekedés és várostervezés összehangolása pl. Town with short roads tervezési modell alkalmazása jelenik meg a stratégiában. Az azonban az SRQWEDQ OHtUWDNEyO LV HJ\pUWHOP& KRJ\ D Szövetségi Kormány, ill. az általa megbízott testületek feladata volt a stratégiával kapcsolatos szektorális tevékenységek összehangolása. 7. Társadalmi szervezetek szerepe A N UQ\H]HWYpGFVRSRUWRNI N YHWHOpVH D] YROW KRJ\ D VWUDWpJLD YLOiJRV hosszú távú célokat fogalmazzon meg a klímavédelemmel, az öko-adókkal kapcsolatban, és csökkentse a szénfelhasználás támogatását. Kifogásolták, hogy a VWUDWpJLD WHUYH]HWpEHQ QLQFV KDWiUR]RWW WHUY D IHQQWDUWKDWy IHMOGpV HOOHQ KDWy tendenciákkal szemben (hogy melyek ezek a tendenciák, nem részletezi). A IRJ\DV]WyYpGV]HUYH]HWHN felléptek a génmanipuláció ellen, ill. a bioenergia és az ökocimkék érdekében. Az önkormányzatok INpSSHQ D /RFDO $JHQGD DQ\DJRN EHpStWpVpW szorgalmazták, továbbá fontosnak tekintették a kiegyensúlyozott területhasználat szabályozását. Igen aktívak voltak a szakszervezetek számos akciót, kampányt indítottak be pl. Employees Interests and Sustainability, Eco-friendly Ways of Getting to Work, Employment and Ecology stb. A tapasztalatokról általában tartományi szinten készítettek összefoglalókat 2000 szeptemberére, amit aztán közvitára bocsátottak. Megjegyzés: Arról, hogy a javaslatok milyen arányban épültek be a végleges DQ\DJEDFVDNDQQ\LWDOiOKDWyKRJ\MHOHQWVPpUWpNEHQ $OHJQDJ\REEQpPHWN UQ\H]HWYpGV]HUYH]HWD*HUPDQ/HDJXHIRU1DWXUH &RQVHUYDWLRQDQG(QYLURQPHQW3URWHFWLRQDPLV]HUYH]HWJ\&MWKHO\HpV PLOOLy tagja van. E szervezet támogatásával a társadalmi viták során több mint 1000 (!) fórumot, vitát szerveztek. 8. Tudományok szerepe $ VWUDWpJLD HONpV]tWpVpEHQ UpV]W NDSWDN D WXGRPiQ\ NpSYLVHOL GH NRQNUpW hozzájárulásukról a munkához nincs információ. A leírásokból megállapítható, hogy YiURVWHUYH]N N ]OHNHGpVL V]DNHPEHUHN NROyJXVRN mindenképpen hallatták hangjukat. A tudósok egyik lényeges elméleti megállapítása volt, hogy a három pillér 12

13 közül az ökológiai, azaz a természeti adottság korlátozza a gazdaság és a társadalom IHMOGpVL OHKHWVpJHLW $ WXGyVRN N ] WW WHUMHG D] D Qp]HW KRJ\ V] OHWEHQ YDQ HJ\ QiOOyQDNWHNLQWKHWÄIHQQWDUWKDWyIHMOGpVWXGRPiQ\ A téma bekerült a nagy kutatóintézeti hálózatok programjába is pl. a Helmholtz intézeteknél a Global development - sustainable in the future címmel. Környezetbarát technológiák kifejlesztésére 10 év alatt a német kormány kb. 700 alapítványt, szervezetet támogatott. A tudományos elemzések gyakori PHJiOODStWiVD YROW KRJ\ QLQFV ÄUHDG\PDGH IRUPXOD D IHQQWDUWKDWy IHMOGpVUH Az LGHYiJyIHMH]HWHNIHOW&QHQD]iOWDOiQRVViJV]LQWMpQPDUDGQDN ÒJ\W&QLNKRJ\EiUQHPNLIHMH]HWWHQDIHQQWDUWKDWyIHMOGpVpUGHNpEHQKR]WiN létre a Kockázatelemzési Szövetségi Intézetet (Bundesinstitut für Risikobewertung), GHPRVWPLQWKDWHYpNHQ\VpJpQHNMHOHQWVUpV]pWH]WHQQpNL $JD]GDViJV]HUHSOLQHNV]HUHSH $] LSDU pv D NHUHVNHGHOHP NpSYLVHOL D VWUDWpJLD NLGROJR]iVD VRUiQ szorgalmazták a versenyképesség és a nemzetközi viszonyok figyelembevételét. A német YiOODODWRN NLHPHONHG V]iPEDQ YHWWHN UpV]W D 'RZ -RQHV Sustainability Group Index megmérettetésben. Ez a mutatószám a nagyvállalatok ökológiai és szociális érzékenységének szintjét igyekszik jelezni. Az ezen a listán HONHOKHO\HQOpY YiOODODWRN D WDSDV]WDODWRN V]HULQW VRNNDO MREEDQ V]HUHSHOQHN D W]VGpQ PLQW D J\RUV KDV]QRW ÄOHNDV]iOy FpJHN $] LQGH[ WHKiW HUVHQ SR]LWtY LPi]VpStWWpQ\H]QHNW&QLN2600 német cég vetette alá magát önkéntesen az ún. öko-audit vizsgálatnak ± H] D] (8 VV]HV (0$6WDQ~VtWYiQQ\DO UHQGHONH] vállalatának egyharmada! Az LSDUL NHUHVNHGHOPL FpJHN PHJV]HUYH]WHN HJ\ IHQQWDUWKDWy IHMOGpV fórumot ( econsense ), és nagy számban csatlakoztak az ENSZ Global Compact kezdeményezéséhez. $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVLVWUDWégia nem sokat foglalkozik a média szerepével, de YDQQpKiQ\NHPpQ\ILJ\HOPH]WHWNLMHOHQWpVSOD]HJ\ROGDO~IRJ\DV]WyLpOHWV]HPOpOHW WHUMHV]WpVpYHO NDSFVRODWRV IHOHOVVpJpUO $ *OREiOLV IHOHOVVpJ c. fejezetben pedig DUUyOYDQV]yKRJ\J\DNUDQMHOHQWVIHV] OWVpJDODNXONLDQHP]HWN ]LHJ\H]PpQ\HN érvényesítése és a helyi kulturális identitás között. A feszültségek csökkentésében a média finoman fogalmazva nem mindig játszik pozitív szerepet. 10. Informatika szerepe A közlekedési rendszer modernizálása során telematikus, és az európai Galileo GPS szisztéma alkalmazásakor említik az informatikát. Az Internet for Everyone program a IHOQWWLOOLGVHEENRURV]WiO\RNUpV]pUH D] RWWKRQL LOO PXQNDKHO\L V]iPtWyJpS IHOKDV]QiOyL V]LQWHQ W UWpQDONDOPD]iViW kívánja ösztönözni, hogy csökkenjen az én már reménytelenül lemaradtam érzés a IHOQWWHNN ] WW 13

14 4.2. Nagy-Britannia $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVWUDWpJLiMiQDNLQWp]PpQ\LIHOHOVHL Az 1. stratégiát D NRUPiQ\ NpV]tWHWWH HO 1994-ben, majd 1997-ben elhatározták, hogy egy új stratégiát készítenek. Ez utóbbihoz kapcsolódóan 1998 IHEUXiUMiEDQ NpV] OW HO D Ä9iOWR]iV OHKHWVpJHL 2SSRUWXQLWLHV IRU FKDQJH F konzultációs dokumentum. A 2. stratégia 1999-ben készült el. Ebben a fenntarthatóság új megközelítését hangsúlyozták, amely az alábbi pillérekre épül: társadalom, gazdaság, környezet- és HUIRUUiVKDV]QiODWÒMHOHPNpQWMHOHQWPHJDdecentralizáció: a skót, a wales-i és az észak-ír kormányok politikai tükrözik a intézményi, táji és kulturális adottságokat. Emellett a nemzetközi egyezmények, adók, stb. az Egyesült Királyság kormányánál maradnak. Skóciában 1999-ben Down to Earth címmel jelent meg a kormány által NLGROJR]RWWIHQQWDUWKDWyIHMOGpVLSROLWLNDIEESRQWMDLWEHPXWDWyNLDGYiQ\ Wales-ben a QHP]HWJ\&OpV feladata volt 1999-ben elkészíteni a fenntartható IHMOGpVLSURJUDPRW(]pYEHQQHP]HWLIHQQWDUWKDWyIHMOGpVNRQIHUHQFLiWUHQGH]WHN Észak-ÍrországbanEDQMHOHQWPHJIHOHOVHDNRUPiQ\D6KDSLQJ2XU Future c. regionális stratégiai keretterv, mely a lakosságnak magyarázta a gazdasági, szociális, környezeti és közösségi tennivalókat. Ez a mód nagyon fontos a politika közvetítésében. A nemzeti stratégia a Egyesült Királyság (továbbiakban UK) egészére, illetve az Angliára vonatkozó politikákat mutatja be. Ez persze nem jelenti azt, hogy az ír, skót, wales-i politikákban közös szempontok ne jelennének meg. $]HOVNpWQHP]HWLVWUDWpJLiWD'(75Department of Enviroment, Transport and the Regions±DPDL'()5$HOGMHDGWDNL Az 1. és 2. nemzeti stratégiából nem derülnek ki a készítésbe bevont partnerek, szervezetek. A DEFRA (Department of Enviroment, Food and Rural Affairs) 2002-ben megjelent 3. stratégiájában azonban ezt már részletesen leírták. Eszerint a N YHWNH]NEHYRQiViYDONpV] OWDPLQLV]WpULXPVWUDWpJLiMD DTI (Department of Trade and Industry), DTLR (Department of Transport, Local Government and the Regions), +07UHDVXU\IHOVpJH.LQFVWiUD IPPR (Institute for Public Policy Research), English Nature, English Heritage, Countryside Agency, regionális kamarák és regionális fejlesztési ügynökségek, tudományos akadémia, Department of Health, Food Standards Agency. 14

15 $ QHP]HWL VWUDWpJLD PHJYDOyVtWiVipUW D NRUPiQ\ IHOHOV Hangsúlyozzák, KRJ\DIHQQWDUWKDWyIHMOGpVFVDN~J\pUKHWHOKDDNRUPiQ\HJ\ WWP&N GLND] ]OHWL és a magánszférával, valamint az NGO-kkal. $VWUDWpJLDHO]PpQ\HLDODSR]yWDQXOPiQ\RN Tekintettel arra, KRJ\ 1DJ\%ULWDQQLiEDQ EHQ PiU HONpV] OW D] HOV IHQQWDUWKDWyIHMOGpVLVWUDWpJLD, DKR]]iIpUKHWGRNXPHQWXPRNEyOQHPGHU OWNLKRJ\ NRUiEEDQNpV] OWHHO]HWHVQHP]HWN ]LNRQFHSFLy0DPiUHQQHNQLQFVMHOHQWVpJH KLV]DMHOHQOHJpUYpQ\EHQOpYIHQQWDUWKDWyIHMOGpVLVWUDWpJLD már a 3., ezért az 1. és 2. WHNLQWKHWÄHO]HWHVNRQFHSFLyQDN 3. A stratégiához kapcsolódó jogszabályok A három stratégia egyikénél sem utalnak arra, hogy törvénybe foglalták volna a stratégia készítésének követelményét és/vagy annak tartalmi elemeit. Néhány NRUiEEDQV] OHWHWWW UYpQ\D]RQEDQWiPRJDWMDDIHQQWDUWKDWyIHMOGpVW Ezek többnyire N UQ\H]HWYpGHOPLMHOOHJ&HNPLQWSO Home Energy Conservation Act 1995 Landfill Tax Regulations 1996 $] H]XWiQ V] OHWHQG W UYpQyekbe, rendeletekbe igyekeznek beépíteni a IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL YDODPHO\LN UpV]JRQGRODWiW GH RO\DQ W UYpQ\W QHP WDOiOWXQN DPHO\NL]iUyODJDIHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOIRJODONR]QD 4. A stratégiához kapcsolódó programok UK Climate Change Program szerint nem elég elérni a kiotói MHJ\]N Q\YEHQ DMiQORWW &2 2 -értéket, további csökkentésre van szükség, nemcsak a UK területén, hanem a többi ipari országban is (nemzetközi egyeztetések, energiahatékonyság növelése, a kibocsátások csökkentése, DOWHUQDWtYHQHUJLDIRUUiVRNKDV]QiODWiQDNQ YHOpVHD]HUGVtWpVWiPRJDWiVD UK Climate Impacts Program (UKCIP) célja, hogy támogassa azokat a V]HUYH]HWHNHWPHO\HNDNOtPDYiOWR]iVYDOyV]tQ&KDWiVDLWPpULNIHO UKCIP Climate Change Scenarios 2002 célja annak kutatása, hogyan változik D] pjkdmodw D M YEHQ 5HJLRQiOLV WDQXOPiQ\RNDW NpV]tWHQHN D] 8. HJpV] WHU OHWpUO PHQQ\L pv PLO\HQ KDWiVRN YiUKDWyN SO PHJQ YHNHGHWW iuyt]l NRFNi]DW D Yt]Ei]LVRNUD QHKH]HG Q\RPiV KHO\L LSDU puwpnhv WHUPpV]HWL pokho\hn PIU (Performance and Innovation Unit)OpWUHKR]iVDHOOHQU]pVLFpOODOW UWpQW$ kormányhoz tartozik. Biodiverzitás stratégia (England Biodiversity Strategy) HJ\LN I célja FV NNHQWHQLD]pOYLOiJHOOHQLE&Q ]pvwhj\~mq\rpr]yhj\vpjopwuhkr]iviydo 15

16 :DVWH DQG 5HVRXUFH $FWLRQ 3URJUDPPH +XOODGpN pv HUIRUUiV akcióprogram) célja: minimalizálni a hulladékot, maximalizálni a YLVV]DIRUJDWiVWHUVtWHQLDWHUPHONIHOHOVVpJpW Waste Summit (Hulladék Csúcs) az érdekképviseletek megvitatták a M Y IHODGDWDLW D KXOODGpNVWUDWpJLD PHJYDOyVtWiViKR] EHQ D 3,8 felülvizsgálata zajlott. $] HOV RUV]iJ (XUySiEDQ PHO\ WHOMHV HJpV]pEHQ DONDOPD]]D D] eokho\ pv Madár Direktívákat (Habitats and Birds Directives) a partközeli vizekre. (J\ WWP&N GpV D] 263$5 ev]dnnhohw$wodqwlnxp 7HQJHUL. UQ\H]HWpQHN Védelméért Konvencióval (OSPAR Convention for the Protection of the Marine Enviroment of the North East Atlantic). Cél: 2020-ig megszüntetni a veszélyes és radioaktív anyagok bármilyen formában való vízbe juttatását. Saját indikátoruk alapján úgy látják, hogy a halállománynak 24%-a volt a biológiailag biztonságos határok között. Ez azt mutatja, hogy a Közös Halászati 3ROLWLND NXGDUFRW YDOORWW $ WRYiEELDNEDQ YH]HW V]HUHSHW NtYiQQDN MiWV]DQL D YHV]pO\EHQOpYiOORPiQ\RNIHOpS OpVpUHNpV]tWHWWWHUYHNEHQ±SOeV]DNLpVËU tengeri Kódex. England Rural Development Programme Élelmiszertermelés és PH]JD]GDViJ PLQWDJD]GDViJRN EHPXWDWy FpO]DWWDO KRJ\ WHUMHVV]pN D profitképes és környezetbarát gazdálkodást. Nemzeti Zajkörnyezeti Stratégia HONpV]tWpVH OpSpV EHQ közmeghallgatás. Local Strategic Partnerships (Helyi Stratégiai Kapcsolatok) a vidéki területeken és ezek Közösségi Stratégiái integrálják a környezeti, szociális, ökonómiai kezdeményezéseket. Új Tudományos és Innovációs Stratégia kidolgozása tudomány alapú G QWpVKR]DWDOPHJIHOHOLQIRUPiFLypVPHJIHOHOKDV]QiODWD )HQQWDUWKDWy IHMOGpV NXWDWyKiOy]DW Sustainable Development Research Network) szponzorálása a kutatási eredmények jobb kihasználására a politikában. Transport 2000 a helyi fenntartható megoldások támogatása.,qwhjuiow3rolwlndeuwpnho.huhwsurjudp (DEFRA+DTLR) cél: összehangolni DN UQ\H]HWLSROLWLNDLpVJD]GDViJLKDWiVRNDWN O QE ]WHU OHWHNHQN O QE ] embercsoportok között. 5. Törvények, rendeletek, programok érvényességi köre 0LQW D] HO] NpW SRQWEDQ OiWWXN QpKiQ\ MRJV]DEiO\ pv PHJOHKHWVHQ VRN SURJUDPV] OHWHWWDIHQQWDUWKDWyIHMOGpVV]HOOHPpEHQLOODVWUDWpJLDFpOMDLQDNHOpUpVpW támogatandó. A MRJV]DEiO\RN RUV]iJRV V]LQW&HN, valamint a felsorolt programok nagyobb része is. A Helyi Stratégiai Kapcsolatok (Local Strategic Partnerships) program, mint az DFtPpEHQLVW NU ]GLNDKHO\LN UQ\H]HWLV]RFLiOLVpVJD]GDViJLNH]GHPpQ\H]pVHNHW hivatott összefogni. 16

17 A Transport 2000 c. program is hangsúlyt fektet a helyi közlekedés fenntartható megoldásaira. 6. A szektorális programok összehangolása Több olyan tanácsot, bizottságot hoztak létre, amelyek azt vizsgálják, hogy PLNpQW YDOyVXOQDN PHJ D N O QE ] JD]GDViJL V]HNWRURNEDQ D IHQQWDUWKDWyViJL törekvések. Így pl. létrehozták a Kormány Környezeti Bizottságát (Cabinet Committee on the Enviroment = ENV), melynek feladata, hogy koordinálja a IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLiNDW, és folyamatosan felülvizsgálja az eredményeket. &DELQHW &RPPLWWHH.LVHEE IyUXP HOWW YDJ\ NLVHEE SUREOpPiYDO IRJODONR]LN PHQWHVtWHQG D NRUPiQ\W D NLVHEE KRUGHUHM& NpUGpVHN PHJWiUJ\DOiViWyO 7DJMDL olyanok, akik a legközelebb állnak a témához, és ezen a szinten döntési jogosultságuk van.) 2001 júniusában új Cabinet-Sub-Committee on Green Ministers(19*QHY& V]HUYH]HWHWKR]WDNOpWUH$&DELQHW6XE&RPPLWWHHV]&NHEEWpPiNNDOIRJODONR]LND %L]RWWViJ PXQNiMiW VHJtWL &po D NRUPiQ\SROLWLND IHQQWDUWKDWy IHMOGpVUH J\DNRUROW hatásának a vizsgálata, továbbá javítani kívánják a minisztériumok fenntarthatósági teljesítményét, és jelentéseket készítenek az ENV számára. (]HQNtY OIHODGDWDPpJDN UQ\H]HWLpUGHNHNSROLWLNiNEDW UWpQEHpStWpVpQHN IHO J\HOHWHHOOHQU]pVHPLQGHQPLQLV]WpULXPEDQ Enviromental Audit Commettee létrehozása 1997-ben, cél: figyelemmel kísérni, hogy a kormány, a minisztériumok és egyéb nem kormányzati nyilvános szervek politikái és programjai mennyire hatékonyak a fenntarthatóság megvalósításában. 7. Társadalmi szervezetek szerepe a stratégia elkészítésében, végrehajtásában A stratégia elkészítésénél nagy szerepe volt a korábban már említett Opportunities for change c. dokumentumnak. Több mint 1000 válasz érkezett a helyi N ] VVpJHNWONH]GYHDI QHP]HWN ]L WiUVDViJRNLJ pv W EE PLQW pv]uhypwho érkezett a kiadvány összefoglalójával kapcsolatban, amelyet véleményezésre ERFViWRWWDN $ YiODV]RN HOHP]pVpYHO D]RQRVtWRWWiN D I SUREOpPDN U NHW pv H]HNHW beépítették az új stratégiába. 8. A tudomány szerepe a stratégia elkészítésében, végrehajtásában Külön nem kerülnek megnevezésre tudományágak, azt viszont minden IHOOHOKHWGRNXPHQWXPEDQKDQJV~O\R]]iNKRJ\DWXGRPiQ\QDNpVDNXWDWiVQDNQDJ\ szerepe van a fenntarthatóság elérésében és a magas színvonalú kalibrációban. Sustainable Development Research Network (melynek megalakítását a '()5$ NH]GHPpQ\H]WH pv D ORQGRQL V]pNKHO\& Policy Studies Center (Politikatudományi Intézet) koordinálja közösen a Centre for Sustainable Developmenttel (Westminster Egyetem) és a Centre for the Study Enviromental 17

18 Change and Sustainability-val (Edinburgh-i Egyetem). Mindez 2001 áprilisában indult a környezetvédelmi miniszter hozzájárulásával. $JD]GDViJNpSYLVHOLQHNV]HUHSHDVWUDWpJLDHONpV]tWpVpEHQYpJUHKDMWiViEDQ Erre a kérdésre nem találtunk érdemi választ a stratégiákban, de közvetve PHJiOODStWKDWyKRJ\DJD]GDViJLpOHWV]HUHSOLLVYpOHPpQ\WQ\LOYiQtWRWWDNDVWUDWpJLiN készítésének kezdeti szakaszában. (A beérkezett többezer vélemény között számos ilyen található.) 10. Az informatika szerepe a stratégia elkészítésében, végrehajtásában Ä$UH <RX GRLQJ <RXU %LW" ± 0HJWHV]HG D PDJDGpW" QpSV]HU&VtW reklám kampány DPHO\EHQ D] LQWHUQHW PHJKDWiUR]y YROW (J\V]HU&HQ PLQGHQNL V]iPiUD puwkhwhq PLQGHQQDSLWHYpNHQ\VpJ QNVRUiQ YpJUHKDMWKDWy GROJRNNDO IRJODONR]LN $ I WHU OHWHN N ]OHNHGpV NOtPDYiOWR]iV HQHUJLDKDWpNRQ\ViJ KXOODGpN pv vízgazdálkodás területein megváltoztatni az emberek hozzáállását. Eredmény: EOHPEHUWDOiONR]RWWDKLUGHWpVHNNHO EOHWHOJRQGRONRGWDWRWWKRJ\PLWWXGQDWHQQL EOPHJIRJDGMDDUHNOiPRNEDQOiWRWWN UQ\H]HWYpGHOPLDNFLyNDW EOD]HON YHWNH]HQGKyQDSVRUiQNtYiQOHJDOiEEHJ\HWPHJYDOyVtWDQL A kormányzati IHQQWDUWKDWyIHMOGpVZHEVLWH 2001 januárjában indult. 18

19 4.3. Hollandia $VWUDWpJLDNpV]tWpVpQHNpVPHJYDOyVtWiViQDNIHOHOVHL Az 1HP]HWL )HQQWDUWKDWy )HMOGpVL 6WUDWpJLD (National Strategy for Sustainable Development)HOWDQXOPiQ\iW MDQXiUMiEDQ WHUMHV]WHWWpN D.RUPiQ\ elé. Az Építésügyi, Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Minisztérium megbízásából készült ez a stratégia, és a környezetvédelmi miniszter koordinálta a folyamatot. A PLQLV]WHUHOQ NIHOHOVDVWUDWpJLipUW$V]HUYH]pVpVHONpV]tWpVVRUiQDPLQLV]WpULXP V]DNHPEHUL V]pOHVN U& NRQ]XOWiFLyV OHKHWVpJHNHW EL]WRVtWRWWDN D WiUVDGDORP N O QE ]pughnfvrsruwmdlv]ipiud A koncultációk célja: D IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLD NLDODNtWiViEDQ NXOFVV]HUHSONDWiUVDGDORPHJpV]pKH]N ]HOHEEDNDUMiNKR]QLDIHQQWDUWKDWyIHMOGpVW mindenkivel szeretnék jobban megismertetni hatékonyabb fejlesztése érdekében. Továbbá, azon folyamatok megértése szempontjából is fontos, amelyek kulcsszerepet játszanak a társadalomban. $1HP]HWL)HQQWDUWKDWy)HMOGpVL6WUDWpJLDOHJIRQWRVDEEWpPiL Népesség és munkavállalás 7XGiVpVQ YHNYSURGXNWLYLWiV Éghajlat Víz Biodiverzitás $1HP]HWL)HQQWDUWKDWy)HMOGpV6WUDWpJLDIEEFpONLW&]pVHL: $JD]GDViJLQ YHNHGpVIHQQWDUWiVD UHJHGWiUVDGDORPHVHWpQLV A multikulturális társadalomban a szociális összetartás fenntartása, az LQGLYLGXDOL]iFLypVD] UHJHGQpSHVVpJHOOHQpUHLV &V NNHQWHQLDWHUPpV]HWUHpVDN UQ\H]HWUHQHKH]HGQ\RPiVW V]LQWH VV]HIRJiVVDOIHQQWDUWDQLDYLOiJ NRV]LV]WpPiMiW Megjegyzés$IEEFpONLW&]pVHNQpOLVV]HPEHW&QD]DVRNDWHPOHJHWHWWHOOHQWPRQGiV KRJ\ EiU IHQQWDUWKDWy IHMOGpVUO EHV]pO PpJLV D JD]GDViJL Q YHNHGpV IHQQWDUWiVDDIFpO(EEHQDIRUPiEDQDNHWWQHP VV]HHJ\H]WHWKHWpVDPtJ a piaci verseny által folyamatosan kikényszerített növekedés dominál a KROODQGJD]GDViJEDQ±DPHO\DIHQQWDUWKDWyIHMOGpVWOYRQMDHODILQDQFLiOLV HV]N ] NHW±DGGLJQHPLVUHPpOKHWOpQ\HJHVHOUHOpSpV %iu D VWUDWpJLD HONpV]tWpVppUW pv PHJYDOyVtWiVipUW D PLQLV]WHUHOQ N D IHOHOV létrehoztak egy minisztériumok közötti munkacsoportot, amely a stratégiával NDSFVRODWRVRSHUDWtYWHHQGNHWYpJ]L 19

20 Interministerial Working Group on Sustainable Development (Minisztériumok N ] WWL)HQQWDUWKDWy)HMOGpV0XQNDFVRSRUW Székhelye: Hága Koordinátor: Építésügyi, Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Minisztérium A munkacsoportba bevont minisztériumok: Gazdasági Ügyek Minisztériuma (Ministry of Economic Affairs) 0H]JD]GDViJL7HUPpV]HWJD]GiONRGiVLpV+DOiV]DWL0LQLV]WpULXP0LQLVWU\RI Agriculture, Nature Management and Fisheries) Közlekedési, Társadalmi munkák és Vízgazdálkodási Minisztérium (Ministry of Transport, Public Works and Water Management) (J\ WWP&N GpVIHMOHV]WpVL 0LQLV]WpULXP 0LQLVWU\ IRU 'HYHORSPHQW Cooperation) Külügyminisztérium (Ministry of Foreign Affairs) Oktatás, Kultúra és Tudomány Minisztériuma (Ministry of Education, Culture and Science) Egészségügyi, Jóléti és Sport Minisztérium (Ministry of Health, Welfare and Sport) Szociális- és Munkaügyi Minisztérium (Ministry of Social Affairs and Employment) (O]HWHVQHP]HWLNRQFHSFLypVV]HNWRUiOLVNRQFHSFLyN A tartományi és települési hatósájrn LV UpV]W YHWWHN +ROODQGLD HOV Nemzeti Környezetpolitikai Tervének (NEPP-1) évi kidolgozásában. (A NEPP-1-gyel HJ\LGEHQ NHOHWNH]HWW D] ev]dnlwhqjhu $NFLyWHUY D 5DMQD $NFLyWHUY D Szénhidrogének 2000 Projekt, valamint a 3. Politikai Dokumentum a Vízgazdálkodásról.) A NEPP-et aláíró miniszterek listája: Építésügyi, Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Miniszter Gazdasági Ügyek Minisztere 0H]JD]GDViJL7HUPpV]HWYpGHOPLpV+DOiV]DWL0LQLV]WHU Kereskedelmi, Közmunkák és Vízgazdálkodási Miniszter (J\ WWP&N GpVIHMOHV]WpVL0LQLV]WHU A NEPP elkészítésébe bevont további minisztériumok listája: Külügyi Minisztérium Oktatás, Kultúra és Tudomány Minisztériuma Egészségügyi, Jóléti és Sport Minisztérium Ez a dokumentum WDUWDOPiWWHNLQWYHHJ\HQpUWpN&HJ\QHP]HWLIHQQWDUWKDWyIHMOGpVL stratégiával. (OIRJDGiViW PHJHO]HQ DODSRVDQ PHJYLWDWWiN PLQGHQ YRQDWNR]iViEDQ PLQG D NRUPiQ\]DWRQ EHO O PLQG D QHP NRUPiQ\]DWL V]HUHSON N UpEHQ $ 7HUY 20

21 PHJKDWiUR]]DDN O QE ]FpOFVRSRUWRNIHOHOVVpJpW,QWHJUiOWPHJN ]HOtWpVHQDODSXO amely az 1. táblázatbanv]huhsowppdn U NHWpVFpOFVRSRUWRNDWIRJODOMDPDJiED$] H]HNUONpV] OWDQ\DJRNVDMiWRVV]HNWRUiOLVNRQFHSFLyNQDNWHNLQWKHWN Maga a nemzeti stratégia nem tartalmaz konkrét szektorális programokat, de a V] YHJpEO PHJWXGKDWMXN KRJ\ D N O QE ] JD]GDViJL V]HNWRURN D VWUDWpJLD V]HOOHPpEHQNHOOKRJ\NLGROJR]]iNVDMiWIHQQWDUWKDWyIHMOGpVLVWUDWpJLiMXNDW 1. táblázat. Témakörök és célcsoportok a holland környezeti politikában Témakörök Célcsoportok Éghajlatváltozás 0H]JD]GDViJ Savasodás Közlekedés és szállítás Eutrofizáció Ipar és finomítók Toxikus anyagok diszperziója Gáz- és elektromosáram-termelés Hulladékkezelés estwlsdu Zavarás Vásárlók és kiskereskedelem Aszály Környezeti ipar (UIRUUiVRNSD]DUOiVD Társadalmi szervezetek Forrás: OECD Environmental performance review. Párizs. $MRJLNHUHWHNIHMOGpVH+ROODQGLiEDQ $]HVpYHNHW PHJHO]HQD Zavarás Törvény (Nuisance Act) volt az egyetlen környezettel kapcsolatos jogszabály Hollandiában. Ez a törvény azokról a WLOWRWWWHYpNHQ\VpJHNUOUHQGHONH]LNDPHO\HNPHJKDODGMiNDÄzavarás szintjét a zajra és a szagokra vonatkozóan. A HV pyhn YpJpQ MHOHQWV V]iP~ V]HNWRUVSHFLILNXV N UQ\H]HWL W UYpQ\W pv rendelkezést fogadtak el, ugyanakkor a környezeti ébredés fázisában jobban koncentráltak a törvények megalkotására, mint azok végrehajtására, vagy HOOHQU]pVpUH +ROODQGLiEDQ PiU MyYDO %UXQWODQG -HOHQWpV HOWW DONDOPD]WiN D N O QE ] NRUPiQ\]DWL pv QHP NRUPiQ\]DWL V]HUHSON pv KLYDWDORN EHYRQiViW D környezetpolitikai tervezési folyamatba. Ennek legjobb példája az Általános UHQGHONH]pVHN D N UQ\H]HWYpGHOHPUO (WABM) törvény (General Provisions Environmental Protection Act), amely 1979-ben történt elfogadása óta megkönnyíti a minisztériumok közötti párbeszédet majd minden környezettel kapcsolatos törvényhozásnál. Az évi WABM-ot 1993 márciusában kiterjesztették és átnevezték: Környezetgazdálkodási Törvény (WM) (Environmental Management Act), melynek értelmében a központi kormányzatnak és a tartományoknak hosszú távú környezeti terveket kell készítenie minden negyedik évben. Ugyanakkor, a kormányzat minden szintjén (központi/tartományi/települési) éves környezeti programokat kell készíteni, amelyek meghatározzák a politikák megvalósításának módjait. 21

22 Megjegyzés: A 2. táblázat adatai is azt bizonyítják, hogy Hollandiában már elég UpJyWD IRJODONR]QDN D IHQQWDUWKDWy IHMOGpV JRQGRODWiYDO (]W D] HJ\HV LSDUiJDNNpSYLVHOLV]iQGpNQ\LODWNR]DWRNDOitUiViYDOLVWiPRJDWMiNDPHO\EHQ vállalják, hogy környezetbarát technológiákat alkalmaznak a termelés során.. O QNLHPHOHQGDQ\RPGDLSDUHOVGOHJHVVpJHHEEHQDIRO\DPDWEDQKLV]HQ a nyomdászatban használatos ólom nehézfém, amely az emberi egészségre ártalmas. 2. táblázat. SzándéknyilaWNR]DWRNDOitUiViQDNGiWXPDDNRUPiQ\pVD]LSDUUpV]pUOD környezetbarát technológiák alkalmazásáról Iparágak Aláírás dátuma Nyomdaipar 1990 (UGJD]GiONRGiV 1992 Fémalapanyag ipar 1992 Vegyipar 1993 Elemgyártás 1994 Tejipar 1994 Textilipar 1994 Papír- és cellulózgyártás 1994 Húsipar 1994 Tégla- és csempegyártás 1995 %ULSDU 1995 *XPLpVP&DQ\DJJ\iUWiV 1995 estwdq\djlsdu 1995 Forrás: VROM The National Environmental Policy Plan 2. Hága 4. A stratégiához kapcsolódó tevékenységi program $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVWUDWpJLiKR]NDSFVROyGyOHJIRQWRVDEEPDJiWDVWUDWpJLiW PHJHO]WHYpNHQ\VpJLSURJUDPRWD]DOiEELDNEDQLVPHUWHWM N Az Action Plan Sustainable Netherlands a Fenntartható Hollandia Akcióterve HJ\ D N UQ\H]HWUO V]yOy YLWD V]iPtWiViW PXWDWMD EH D] HQHUJLiUD Yt]UH QHP PHJ~MXOyHQHUJLDIRUUiVRNUDD PH]JD]GDViJUD LOOHWYH D] HUGNUH YRQDWNR]yDQ valamint az emberi magatartás és tevékenységek ezekre gyakorolt hatását. Ezen WpQ\H]NMHOHQOHJLKDV]QiODWiKR]NpSHVW+ROODQGLiQDND]HQHUJLDIRJ\DV]WiVWNDO WRYiEEiD]HUGYDODPLQWDYt]IRJ\DV]WiVWNDOFV NNHQWHQLHNHOO A számba vett kategóriák magukban foglalják a megélhetés (vízhasználat, az ps OHWHNDODSUDM]DpVHOKHO\H]NHGpVHDPH]JD]GDViJpVpOHOPLV]HUWHUPHOpVYDODPLQW DUHNUHiFLypVV]DEDGLGWpPDN UHLW$V] NVpJHVYpGHOHPpVYiOWR]WDWiVRNWHFKQLNDL fejlesztésekkel megvalósíthatóak. Az ipari termelés és szállítás át kell, hogy alakuljon pvdirj\dv]wylv]rnivrnqdnlvphjnhooyiowr]qlxn=iuwuhqgv]hu&lsduliro\dpdwrn 22

23 D]DQ\DJRNIHMOHV]WpVHDQHPPHJ~MXOyHQHUJLDKDV]QiODWiQDNFV NNHQWpVHPLQVpJL fejlesztések, valamint több környezetbarát szállítási mód kialakítása szükséges. $]DNFLyWHUYDUpV]V]HUHSONN ]UHP&N GpVpWLVWiUJ\DOMDN O Q s tekintettel a kormány, az ipar és kereskedelem, valamint a vásárlók körére 0LQGHQ V]HUHSOQHN NHWWVIHODGDWDYDQDONDOPD]QLDNHOODIHQQWDUWKDWyPDJDWDUWiVWpVPHJNHOOWHUHPWHQLH DPHJIHOHOWiMpNR]WDWiVIHOWpWHOHLWDN UQ\H]HWPHQQ\LVpJLNRUOiWDLUDYRQDWNR]yDQ$ holland kormánynak felül kell vizsgálnia saját politikáját és meg kell próbálnia korlátozni azokat az intézkedéseket, amelyek ellentétesek a fenntarthatóság NRQFHSFLyMiYDO$PHJIHOHOSROLWLNDLHV]N ] NVHJtWVpJpYHODNRUPiQ\QDN PHJNHOO YpGHQLH D N UQ\H]HWHW EL]WRVtWDQLD NHOO KRJ\ D N O QE ] FVRSRUWRN WLV]WHOHWEHQ tartsák a korlátozásokat és a haszon elosztása is igazságos legyen. A vásárlóknak szert kell tenniük a környezetileg elfogadható magatartásra, amelyre hatással lehet a kormány, az ipar és kereskedelem, valamint a társadalmi szervezetek. Az iparnak és a V]ROJiOWDWyV]HNWRUQDNRO\PyGRQNHOOD]iUXNDWpVV]ROJiOWDWiVRNDWHOiOOtWDQLDKRJ\ azok ne okozzanak negatív hatásokat a környezetben. Az alábbi szervezeti fejlesztések szükségesek a fenntartható termelés megvalósításához: A kutatási infrastruktúra fejlesztése. Kooperáció a termelésláncon keresztül: a vállalkozások egymással HJ\ WWP&N GYH IHQQWDUWKDWy VWUDWpJLiNDW GROJR]KDWQDN NL 3pOGiXO D Környezeti Alapcsomag bemutatja az összes olyan vállalkozást, amely részt vesz a termékek életciklus-folyamatában.) $WHUPpNHNHOOHQU]pVH. A szektorális szintnek speciális szerepe van, mert óriási hatással bír a politikai fejlesztésekben és egyezményekben. Minden szektornak javasolt egy fenntarthatósági SURJUDP NLGROJR]iVD DPHO\EHQ M YEHOL N UQ\H]HWKDV]QiODWXN N UYRQDOD]yGLN Az HJ\HVV]&NHEEWHUPHOpVLiJD]DWRNQDNKDV]QiOQLXNNHOOHQHH]HQV]HNWRURNSURJUDPMDLW annak érdekében, hogy elkészíthessék saját, még részletesebb terveiket. A munkavállalók és munkáltatók vállalkozhatnának erre a kezdeményezésre. Az ipari egyesületeknek fontos szerepet kell játszaniuk a restrukturálódás társadalmi V]HPSRQWMDLQDNHOOHQU]pVpEHQ Végezetül, az akcióterv tartalmazza a politikai pártok kommentárjait arra YRQDWNR]yDQKRJ\DQV]HUYH]KHWpVYDOyVtWKDWyPHJDN UQ\H]HWLSROLWLNDQHP]HWN ]L V]LQWHQYDODPLQWDM YNXWDWiVNpUGpVHLWLV 5. Törvények, rendeletek, programok érvényességi köre $ IHQQWDUWKDWy IHMOGpVVHO YDJ\ D] HQQHN ÄHOIXWiUDNpQW N ]LVPHUWWp YiOW N UQ\H]HWYpGHOHPPHO VV]HI JJ törvények pv PiV PDJDV V]LQW& jogszabályok kivétel nélkül RUV]iJRVMHOHQWVpJ&HN, így érvényességük az egész országra kiterjed. A csatlakozó SURJUDPRN W EEVpJH XJ\DQFVDN RUV]iJRV V]LQW&, de itt már több regionális programmal, akciótervvel is találkozunk. Ilyen pl. a Rajna AkciótervDPHO\D5DMQiQDNpVD5DMQDPHQWpQHNHOVVRUEDQ környezetvédelmi gondjait hivatott mérsékelni. 23

24 8J\DQFVDNUHJLRQiOLVMHOHQWVpJ&D]Északi-tenger Akcióterv is, amely szintén a N UQ\H]HWpVWHUPpV]HWYpGHOPLIHODGDWRNPHJROGiViWKHO\H]LHOWpUEH A központi kormányzat és a tartományok kötelesek a hosszú távú környezeti WHUYHNUO PLQGHQ QHJ\HGLN pyehq KDWiUR]QL +DEiU D WHOHS OpVHNQHN QLQFVHQHN lényeges kötelezettségeik e téren, de a központi kormányzat szempontjai alapján csatlakozhatnak ehhez a feladathoz. Továbbá, a kormányzat minden szintjén évente kell határozni a környezeti programokról, amelyek a politikák megvalósulási módjait KDWiUR]]iN PHJ $ N UQ\H]HWL W UYpQ\KR]iV HOVVRUEDQ H]HNHQ D GHFHQWUDOL]iOW szinteken valósul meg. 6. A szektorális programok összehangolása $ VWUDWpJLiKR] QHP NpV] OWHN V]HNWRUiOLV SURJUDPRN GH D PHJOpY RUV]iJRV SURJUDPRNEDVWDWDUWRPiQ\LpVKHO\LV]LQW&SURJUDPRNEDLVLJ\HNH]QHNLQWHJUiOQLD IHQQWDUWKDWyIHMOGpVV]HPOpOHWpW $] VV]HKDQJROiV OHJIRQWRVDEE LQWp]PpQ\HV IHOHOVH D Minisztériumok. ] WWL)HQQWDUWKDWy)HMOGpV0XQNDFVRSRUW,:*6'amelynek koordinátorát és tagjait az 1. pontban bemutattuk. $WiUVDGDOPLFVRSRUWRNV]HUHSHDIHQQWDUWKDWyIHMOGpVNLDODNtWiViEDQ $] 81&('HW PHJHO]HQ +ROODQGLiEDQ D WiUVDGDOPL FVRSRUWRN PDJXNWyO V]HUYH]GWHNNpWIJ\&MWV]HUYH]HWEHPHO\HND)HQQWDUWKDWy)HMOGpV6] YHWVpJ és a Brazília 92 Platform $ 5LRL.RQIHUHQFLiW N YHWHQ H]HN D V]HUYH]HWHN D )HQQWDUWKDWy )HMOGpV 3ODWIRUPMiEDQ 36' egyesültek. A Platform beolvasztotta D]1*2NDWDWHUPpV]HWpVN UQ\H]HWYpGHOHPYDODPLQWD]HJ\ WWP&N GpVIHMOHV]WpVH területén végzett munkájuk alapján éppúgy, mint a fogyasztói egyesületeket, egyházakat, a békemozgalom tagjait, munkáltatói szervezeteket, szakszervezeteket, WRYiEEiDILDWDORNpVQNV]HUYH]HWHLW $ PXQNiOWDWyN pv D PXQNDYiOODOyN V]HUYH]HWHL N ] WWL QHP]HWL V]LQW& konzultációkat ahol a környezeti kérdéseket beépítik a társadalmi és gazdasági témájúakba a háromoldalú Szociálgazdasági Tanács (Social Economic Council) és a kétoldalú Munka Alapítvány (Foundation of Labour) indította el. Hollandiában a szakszervezetek felismerték a környezeti vonatkozások MHOHQWVpJpQHN Q YHNHGpVpW D SROLWLNiEDQ pv H]iOWDO HONH]GWpN EHpStWHQL tevékenységeikbe ezeket a kérdéseket. A Holland Szakszervezetek Szövetsége (FNV) és a Holland Keresztény Szakszervezet (CNV) a környezet és a fenntartható IHMOGpVV]HOOHPpEHQDODNtWMDQp]HWHLW A Holland Vállalatok Szövetsége (VNO) és a Munkáltatók Keresztény Szövetsége (NCW) D] XWyEEL LGEHQ HJ\HV OW $]RQEDQ PiU H]W PHJHO]HQ LV N ] VHQKDMWRWWDYpJUHDNpWPXQNiOWDWyLV]HUYH]HWDN UQ\H]HWLWHHQGLW$912pVD NCW már 1967-ben felállította a Környezet- és Tájtervezés (Bureau for Environment and Physical Planning), amely lobbizik és konzultál a kormánnyal és a szakszervezetekkel. 24

25 A munkáltatók szervezetei fokozatosan változtatták meg hozzáállásukat a környezeti politikák irányában az 1970-es évek szembenállásától a 80-as évek végére MHOOHP] HJ\ WWP&N GpVLJ 6]LV]WHPDWLNXVDQ NH]GWHN N ]HOHGQL D vállalati környezetvédelem felé. A munkavállalók szervezetei számos formális és informális kapcsolatot létesítenek más szervezetekkel nemzeti és szektoriális szinten. Például, a CNV N O QE ] 1*2NNDO HJ\ WW ± N ]UHP&N G WW D] Üvegház Kampány (Greenhouse Campaign) elindításában, amely arra hivatott, hogy a munkavállalók környezeti tudatosságát növelje, különösen a globális felmelegedés tekintetében. $ IEE FVRSRUWRk nagyszámú NGO-i minden szinten részt vesznek számos koordinációs folyamatban. A társadalom minden szektorából, mintegy 50 NGO vesz részt a 1HP]HWN ]L (J\ WWP&N GpV pv )HQQWDUWKDWy )HMOGpV 1HP]HWL Bizottságának (NCDO) munkájában, amit abból a célból alapított a kormány, hogy LQVSLUiOMD D IHQQWDUWKDWy IHMOGpVUO QHP]HWL pv KHO\L V]LQWHQ IRO\y WDQiFVNR]iVW YDODPLQW H] D EL]RWWViJ P&N GLN HJ\ WW D NRUPiQ\]DWWDO D QHP]HWN ]L WDOiONR]yNUD W UWpQIHONpV] OpVEHQ,O\HQHNSpOGiXOD](16=)HQQWDUWKDWy)HMOGpV%L]RWWViJiQDN évenkénti találkozói. $ IHQWLHN V]HULQW D )HQQWDUWKDWy )HMOGpV 1HP]HWL 6WUDWpJLiMiQDN HONpV]tWpVpEHQpVNLGROJR]iViEDQLVV]iPRVFLYLOV]HUYH]HWYHWWUpV]W $WXGRPiQ\RNNpSYLVHOLQHNV]HUHSHDVWUDWpJLDNpV]tWpVpEHQ A holland körq\h]hwypghohpehq PDMG D IHQQWDUWKDWy IHMOGpV VWUDWpJLD NpV]tWpVpEHQ LJHQ IRQWRV V]HUHSH YROW pv YDQ D WXGRPiQ\RN NpSYLVHOLQHN $ leggyakrabban emlegetett tudományos intézet a National Institute of Public Health and Environment (holland rövidítéssel: RIVM DPHO\ IYHO GROJR]LN pv WXGRPiQ\RV WDQXOPiQ\RNDW NpV]tWHWW D IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLiKR] LV (WWO I JJHWOHQ O D] RUV]iJ N UQ\H]HWL ioodsrwiuyo pv D YiUKDWy V]HQQ\H]pVWHUKHOpVHNUO rendszeresen készít összefoglaló tanulmánykötetet, amelyet Környezeti kilátások (Environmental outlook) címmel minden évben megjelentet. Ezt a kormány is használja a környezeti tervek elkészítéséhez. A Természet- és Környezetkutatás Tanácsadó Testülete (RMNO) a kormány hivatalos tudományos tanácsadó testülete. Megjegyzés: $ WXGRPiQ\RV LQWp]HWHN pv WHVW OHWHN QHYpEO LV D] W NU ]GLN KRJ\ +ROODQGLiEDQDIHQQWDUWKDWyIHMOGpVKiURPSLOOpUHN ] ODN UQ\H]HWYpGHOPL N ]HO RO\DQ HUV PLQW D JD]GDViJL D WiUVDGDOPL SLOOpU D]RQEDQ HOPDUDG H]HNWO $JD]GDViJNpSYLVHOLQHNV]HUHSHDVWUDWpJLDNpV]tWpVpEHQ A Társadalmi-Gazdasági Tanácsadó Testület (lásd. 1. pont) a munkáltatók és PXQNDYiOODOyN V]HUYH]HWHLQHN NpSYLVHOLEO ioo (] D WHVW OHW LV D VWUDWpJLD HONpV]tWpVpQHNIHOHOVHLN ]pwduwr]lnwhkiwljhqmhohqwvv]huhshydqheehq 25

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Szécheyi Istvá Egyetem Regioális és Gazdaságtudom áyi 'RNWRUL,VNROD 'U1DJ\*\XOD okleveles közgazda QHP]HWN ]LJD]GDViJLV]DNpUW $JOREDOL]iFLypVDSpQ] J\LYiOViJ VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Doktori értekezés.rq]xohqv3uri'ukdeil.

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai intézményrendszere

Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai intézményrendszere BAGÓ JÓZSEF Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai intézményrendszere Az európai foglalkoztatási stratégia kialakulásával mind jelentõsebb szerepet töltenek be az EU alapintézményei, tanácsadói szervezetei,

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

A magyar és az EU népegészségügyi rendszer struktúrája és pillérei (5. tétel) Ihász Ferenc PhD.

A magyar és az EU népegészségügyi rendszer struktúrája és pillérei (5. tétel) Ihász Ferenc PhD. A magyar és az EU népegészségügyi rendszer struktúrája és pillérei (5. tétel) Ihász Ferenc PhD. Az Európai Unió sajátos és összetett jogalkotási, közösségi döntéshozatali rendszerének három legfontosabb

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Dr. Salné Lengyel Mária 6]HU]N 6]HUNHV]WN Dr. Balázs Anna Farkas Edit Gosztonyi

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában 1 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK 7e0$9(=(7: DR. %+0$17$/

Részletesebben

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II.

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Közszektor számvitele $V]iPYLWHOUO 1 $V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N ]H$V]iPYLWHOHQEHO OQpJ\ egymáshoz szervesen kapcsolódó

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ 5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ %HYH]HWpV 1DJ\NDQL]VDD]RUV]iJGpOQ\XJDWLV]pOpQDKRUYiWpVV]ORYpQKDWiUN ]HOpEHQHOKHO\H]NHG H]UHV OpOHNV]iP~ YiURV DKRO QDJ\ V]iPEDQ poqhn URPiN G QW HQ EHiVRN $ magyarországi

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 6]HJ-iQRV ÒMSHVWL.pWWDQQ\HOY&0&V]DNL6]DNN ]pslvnrodpv*lpqi]lxp ChipCAD kft, Budapest PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 1. A PIC16F877 kísérleti panel rendeltetése A panel PIC16F87x mlnuryh]puonkdwpnrq\rnwdwypvihmohv]whv]n

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban. dr. Czap László

Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban. dr. Czap László Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban dr. Czap László Miskolci Egyetem Villamosmérnöki Intézet Automatizálási Tanszék Miskolc, Egyetemváros e-mail: czap@mazsola.iit.uni-miskolc.hu Abstract Audio-visual

Részletesebben

TÖRÉSEK GAZDASÁGI KIHATÁSAI. TÓTH LÁSZLÓ Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Intézet. MAGYAR ZOLÁN Miskolci Egyetem. LÉVAY ISTVÁN Miskolci Egyetem

TÖRÉSEK GAZDASÁGI KIHATÁSAI. TÓTH LÁSZLÓ Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Intézet. MAGYAR ZOLÁN Miskolci Egyetem. LÉVAY ISTVÁN Miskolci Egyetem KÁRELEMZÉS, TÖRÉSEK GAZDASÁGI KIHATÁSAI A.È5(/(0=e6-(/(176e*(, MÓDSZERTANA, ESZKÖZEI TÓTH LÁSZLÓ Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Intézet MAGYAR ZOLÁN Miskolci Egyetem LÉVAY ISTVÁN Miskolci Egyetem Készült:

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium. 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ. A. Bevezetés

Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium. 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ. A. Bevezetés Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ A. Bevezetés $] LVNROiEDQ NpW pyh IRO\y P&KHO\PXQND PHO\QHN UpV]WYHYL D] LQIRUPDWLND WDQiURN NRRUGLQiOiVD PHOOHWW

Részletesebben

NEMZETKÖZI MOZGALOM AZ INTERNET SZABADSÁGÁÉRT

NEMZETKÖZI MOZGALOM AZ INTERNET SZABADSÁGÁÉRT NEMZETKÖZI MOZGALOM AZ INTERNET SZABADSÁGÁÉRT BEMUTATKOZÁS A Global Internet Liberty Campaign 1 (GILC), azaz Nemzetközi Mozgalom az Internet Szabadságáért nevû szervezetet 1996 júniusában alapították kormányzatoktól

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

Lefebure, S. Rabau, M. Van Camp, G. Vleminckx, K.: A megfelelô, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjrendszer információi

Lefebure, S. Rabau, M. Van Camp, G. Vleminckx, K.: A megfelelô, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjrendszer információi 343 forgalom dominál, de lassan elfogadottá válik a bankkártyás és a mobiltelefon segítségével történő fizetés is. Előbbi 2009-ben 285,2 milliárd rubelt tett ki, utóbbi 1,4 milliárdot. Összehasonlítva

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat

EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat HÉSZ(záradékolt) Mohácsi István okleveles építészmérnök WHOHS OpVUHQGH]pVLYH]HWWHUYH] WHUYH]LMRJRVXOWViJV]iPD77-1 09-0138/2006.) 4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 1. Törzsszám: M12 / 2006. Telefon: 06 20

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH . 3UROyJXV 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH semmit sem hallott. És ez idegesítette a legjobban. (] D V U FVHQG

Részletesebben

KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS

KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS FESZÜLTSÉGANALÍZIS A TÖRÉSMECHANIKA ÉS AZ ANYAGVIZSGÁLAT TÖRTÉNETE TÓTH LÁSZLÓ Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Intézet PETER ROSSMANITH University of Vienna (Austria) Készült: a TEMPUS

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Petróczki Ferenc Keszthely 2004 *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszhely Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni

Részletesebben

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

Útmutató Belvízi szállítás és a Natura 2000

Útmutató Belvízi szállítás és a Natura 2000 Útmutató Belvízi szállítás és a Natura 2000 A belvízi utak fenntartható fejlesztése és kezelése az uniós madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelv rendelkezéseinek fényében Környezetpolitika 2 Útmutató Belvízi

Részletesebben

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU %6=$.,6=(/( 5. szám. $ V]HUNHV]WVpJ FtPH 3 Kolozsvár, Bdul. Decembrie 989., nr. 6. Tel/fax: 6985, 9 Levélcím: RO 3 Cluj, C.P.. Email: szemle@emt.ro Weboldal: http://www.emt.ro Bankszámlaszám: SocietaWHD

Részletesebben

Szociális párbeszéd a helyi és regionális önkormányzati ágazatban: áttekintés

Szociális párbeszéd a helyi és regionális önkormányzati ágazatban: áttekintés Szociális párbeszéd a helyi és regionális önkormányzati ágazatban: áttekintés Az Európai Bizottság pénzügyi támogatásával 2009. április TARTALOMJEGYZÉK 1) Bevezetés... 1 2) A szociális párbeszéd definíciója...

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAMJÁRÓL

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAMJÁRÓL RÁCZ Réka Magdolna AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAMJÁRÓL (THE UK CLIMATE CHANGE PROGRAMME-REVIEW 1 ) Írásomban az Egyesült Királyság Éghajlatváltozási Programjának meghatározó elemeit mutatom

Részletesebben

EU mint globális politikai szereplő

EU mint globális politikai szereplő EU mint globális politikai szereplő lehet-e global payerből global player? (Kiss J. László - Elmar Blok) Dr. Tuka Ágnes, 2016.02.04. Gazdasági óriás politikai törpe GDP 12 945 milliárd EUR, 2012 meghaladja

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben