BKE 3. évf. 4. csoport

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BKE 3. évf. 4. csoport"

Átírás

1 $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport

2 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK 7DUWDORPMHJ\]pN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB, %HYH]HWpV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB (O V]yKHO\HWW$]XUDONRGyN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 0LQHNQHN QNLQIRUPiFLyVWiUVDGDORP"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Miért 4 Miért ne 4 0DJ\DURUV]iJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1\XJDW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.HOHW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ÈWPHQHWHNBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB (J\NLVXWySLD) OGERO\JyBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB,QIRUPiFLyVWiUVDGDORPDNLNLPDUDGOHPDUDG BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB *OREDOL]iFLyNLNOHV]QHNDWpQ\OHJHVYH]HW N" BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB $],7V WpWROGDODD]HOOHQ U] WWWiUVDGDORP BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB $) OGUpV]YpQ\WiUVDViJ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Aranykor 13 vagy sötétség 13 $YLUWXiOLVGHPRNUiFLD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB $YLUWXiOLVGLNWDW~UD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB A cél szentesíti az eszközt 17 'LFV VpJD]XUDONRGyQDN 18 7HFKQROyJLDLDODSRN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB,3pV7&3D],QWHUQHWDODSMDLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Az IP protokoll 20 A TCP protokoll 21 IP alatti adatkapcsolati, és fizikai technikák 21 $],3pVDKiOy]DWM Y MHDM Y KiOy]DWD 23 1\LOYiQRVNXOFV~WLWNRVtWiV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB *D]GDViJLWUHQGHNBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.RQYHUJHQFLDJOREDOL]iFLypVOLEHUDOL]iFLy BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Konvergencia 25 Liberalizáció 27 Globalizáció 28 $M Y EHQYiUKDWyDQPHJKDWiUR]yPDJ\DUFpJHN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB A MATÁV rt. 29 A PanTel rt. 31 A UPC Magyarország kft. 33,QGXODYHUVHQ\" BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Stratégiai szövetségek egymással szemben 35 Technikailag lehetséges 36 $SLDFLYLV]RQ\RNN YHWNH]PpQ\HL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB - I -

3 7DUWDORPMHJ\]pN 7DUWDORPV]ROJiOWDWiVpVDYHUWLNiOLVWHUMHV]NHGpV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB gvv]hj]pv BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB,URGDORPMHJ\]pNpVN V] QHWQ\LOYiQtWiV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB. V] QHWQ\LOYiQtWiV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 5HIHUHQFLDMHJ\]pNBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB )HOKDV]QiOWFLNNHNBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 7RYiEELIHOKDV]QiOWLURGDORPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB (J\pEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB - II -

4 %HYH]HWpV BEVEZETÉS Minden embert, aki alapfokú nyitottsággal rendelkezik, érdekel, hogy milyen lesz a saját, és a világ M Y MH (] D] DODSYHW HPEHUL NtYiQFVLViJ KDMWRWWD pv KDMWMD D QDJ\ WiUVDGDORPNXWDWyNDW D PHWHRUROyJXVRNDW D PpUQ N NHW pv IHMOHV]W NHW D VFLHQFHILFWLRQ V]HU] NHW D M Y NXWDWyNDW pv WHUPpV]HWHVHQ V]LQWH PLQGHQ HPEHUL OpQ\W 6] NHEE KD]iQN 0DJ\DURUV]iJ iwdodnxoivd W UWpQHOPL LG VNiOiQ YLKDURV J\RUVDViJJDO PHJ\ YpJEH PLQW DKRJ\ D YLOiJ WiUVDGDOPD LV HOMXWRWW HJ\ RO\DQ YiOWR]iVHOpDPHO\W UWpQHOPLMHOHQW VpJ pvyulivlvhehvvpjjhoplqghqmhov]hulqwphjiootwkdwdwodqxo zajlik. A JOREDOL]iFLy pv D] LQIRUPiFLyV UHQGV]HUHN WiUVDGDOPL PpUHW HOWHUMHGpVH DODSMDLEDQ YiOWR]WDWKDWMDPHJDWiUVDGDOPLpVDJD]GDViJLUHQGV]HUW+RJ\PLO\HQQp"(UU OV]yOH]DGROJR]DW Nem elég azonban csupán találgatni, hiszen az eredményen több múlik annál, semhogy azt félvállról OHKHWQHYHQQL$]KRJ\DM Y PLO\HQOHV]EHIRO\iVROKDWy$M Y NXWDWyLQDNIHODGDWDKRJ\DIHOWiUW pv QDJ\ YDOyV]tQ VpJJHO EHN YHWNH] SUREOpPiNUD IHOKtYMiN D G QWpVKR]yN ILJ\HOPpW 6DMQRV D döntéshozók jelenleg még kevésbé látják át ennek fontosságát, hiszen a legtöbb kormányzat csupán U YLGpYHVLG WiYRNEDQpVORNiOLVDQJRQGRONR]LN $GROJR]DWNtVpUOHWHWWHV]DM Y EHQLWiUVDGDORPIHOWpUNpSH]pVpUH(]SHUV]HQHPHJ\HJ\V]HU IHODGDW Támpontként szolgál, hogy az információs alaptechnológiák lényegében már a 70-es évek eleje óta változatlanok, csupán az alkalmazásukhoz eddig nem volt meg a szükséges kapacitás. Ezen WHFKQROyJLiNSHGLJYLWDWKDWDWODQXODODSMDLOHV]QHNDM Y LQIRUPiFLyVKiOy]DWiQDNH]HQNHUHV]W OSHGLJ D JD]GDViJQDN pv D WiUVDGDORPQDN ËJ\ WHKiW D] H]HN iowdo EL]WRVtWRWW OHKHW VpJHN pv D IHOPHU O YHV]pO\HN LVPHUHWH QDJ\EDQ VHJtWKHW D M Y WiUVDGDOPiQDN IHOYi]ROiViEDQ 0iVLN WiPSRQWNpQW D JD]GDViJLIRO\DPDWRNV]ROJiOQDNDPHO\HNDWiUVDGDOPLDNQiOOpQ\HJHVHQMREEDQHO UHOiWKDWyN $V] NHEEN UQ\H]HWUHYDOyWHNLQWHWWHODGROJR]DWHO V] U0DJ\DURUV]iJM Y MpWLJ\HNV]LNIHOYi]ROQL középtávon. A középtávnál távolabbra ki nem tekintés azzal magyarázható, hogy a hosszú távú M Y NpS MHOOHP] YRQiVDL YDOyV]tQ OHJ JOREiOLVDN OHV]QHN N V] QKHW HQ D globalizáció jelenleg is ]DMOy pv YDOyV]tQ OHJ D M Y EHQ LV IRO\WDWyGy WHQGHQFLiMiQDN DPLW D] LQIRUPiFLyV WiUVDGDORP NLDODNXOiVDFVDNWRYiEEHU VtWPDMG 7HKiWDGROJR]DWHOV UpV]pEHQDM Y NpSHNIHOYi]ROiVDW UWpQLN0DJ\DURUV]iJUyOLQGXOYDGHXWiQDD KRVV]~WiY~M Y NpSHNQpODJOREiOLVQp] SRQWLJHOMXWYDNHU ONLIHMWpVUHD]KRJ\PLWKR]KDWV]iPXQNUD az új évezred, és ezen belül milyen szerepe van az információs rendszerek elterjedésének, és az információs társadalom kialakulásának. Mivel a dolgozat nem csupán VFLHQFHILFWLRQP QHNNpV] OWtJ\D]H]WN YHW IHMH]HWEHQDM Y NpSHN PHJDODSR]RWWViJiQDNEL]RQ\tWiVDN YHWNH]LN$M Y I PR]JDWyMDDJD]GDViJpVDWHFKQROyJLDHJ\ WW tj\dgrojr]dwpivrglnupv]hdwhfkqroyjldlphjrogivrnuyov]yodpho\hnd]ho UHMHO]pVHNQpOHPOtWHWW OHKHW VpJHNHW DGMiN PDMG D GROJR]DW KDUPDGLN UpV]H D JD]GDViJL V]HUHSO NU O pv D JD]GDViJL IRO\DPDWRNUyO V]yO DPHO\HN JD]GDViJLODJ DODSR]]iN PHJ D IHOYi]ROW M Y NpSHNHW $ KDUPDGLN IHMH]HWEHQKD]iQNYH]HW FpJHLQHNOHKHW VpJHLpVH]HQFpJHNYH]HW LQHNYpOHPpQ\HDODSMiQDKD]DLpV DJOREiOLVSLDFLYLV]RQ\RNpVH]HQYLV]RQ\RNOHHQG YiOWR]iVDNHU OEHPXWDWiVUD $GROJR]DWDODSMiWHJ\UpV]WE VpJHVLURGDORPPiVUpV]W0DJ\DURUV]iJYH]HW LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDL FpJHLQHNYH]HW V]HPpO\LVpJHLYHOW UWpQWHOEHV]pOJHWpVDGMD - 1 -

5 (O V]yKHO\HWW E/ 6=Ð+(/<(77: AZ URALKODÓK Miután kialakul a globális infokommunikációs piac, amely magában foglalja a médiát, a távközlést és az Internet alapú technológiákat, akkor az H]HQ SLDFRQ MHOHQ OpY FpJHN V]LQWH PD PpJ IHO QHP PpUKHW KDWDORPPDOIRJQDNUHQGHONH]QL NOHV]QHNDPiUpUHWWNRUEDQOpY KDJ\RPiQ\RVpVDPpJ IHMO G PRELO WiYN ]OpV KDV]RQpOYH] L pv LUiQ\tWyL N OHV]QHN D V]pG OHWHV WHPSyEDQ Q YHNY,QWHUQHW yulivdl pv N OHV]QHN D]RN DNLN H]W D IHMO GpVW W EEV] U VHQ NL WXGMiN KDV]QiOQL egyrészt PLQWDGDWiWYLWHOLPiVUpV]WPLQWV]ROJiOWDWiVWQ\~MWyFpJHN NOHV]QHND]iWDODNXOyPpGLDLUiQ\tWyL V WDPLQ VpJLRWWKRQLPR]LHOWHUMHGpVpYHOHVpO\ NOHV]DILOPYLOiJEHROYDV]WiViUDLV(]HNDFpJHN már most megkezdték a felkészülést. Sorra történnek a vállalati fúziók, felvásárlások. Mint annyiszor, PRVWLVD]DPHULNDLFpJHNUHDJiOWDNHOV NpQWpVKDPDURVDQV] N VOHV]V]iPXNUDD]RWWKRQLSiO\D$ JOREDOL]iFLy pv D W NHSLDFRN OLEHUDOL]iOiVD SHGLJ HGGLJ PpJ QHP OiWRWW OHKHW VpJHNHW WHUHPW D nagyoknak. A folyamat végén viszonylag kevés óriás fog osztozni sok szerény kis cég mellett ezen a hatalmas SLDFRQ$QDJ\RNVRNNDOW EEHNOHV]QHNPLQWHJ\V]HU FpJHN$]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPNLDODNXOiVD után akinek kezében lesz az egységes infokommunikációs piac, D]EHOiWKDWDWODQOHKHW VpJHNELUWRNRVD lesz. Már jelenleg is óriási szerepet tulajdonítanak a médiának az emberek befolyásolása terén. Ez a PpGLD PpJ FVXSiQ V]HUpQ\ HO GMH DQQDN DPHO\ D PDL,QWHUQHW pv D KDJ\RPiQ\RV PpGLD VV]HROYDGiViEyO pv WRYiEEIHMO GpVpE O NHOHWNH]LN $] HPEHUHN HO WW HJ\ YLUWXiOLV YLOiJ IRJ iooql amelyet majdnem minden polgár használni fog a Földön. $ YLOiJ D] LQIRUPiFLyV WiUVDGDORP NLDODNXOiViYDO NRPRO\ IRUGXODW HO WW ioo $ FpJHN DNLN H]W D társadalmat információval látják el óriási IHOHO VVpJHW pv OHKHW VpJHW NDSQDN H]iOWDO $ KDWyViJRN szerepe fontos lenne, de nehéz hinni, hogy lokális hatóságoknak bármi esélye lenne globális, több RUV]iJQ\L N OWVpJYHWpVVHO P N G yulivl FpJHN V]DEiO\R]iViUD $ W UWpQHOHP YiOWR]QL IRJ 9DJ\ NLDODNXOHJ\JOREiOLVNRUPiQ\]DWDPHO\HOpJHU Vezen cégekkel való tárgyalásra, vagy a nagy cégek átveszik a tényleges hatalmat. Mindegy, miként, a történelem fordulatot fog venni. A kérdés csak az: kik lesznek a VILÁG URAI? - 2 -

6 0LQHNQHN QNLQIRUPiFLyVWiUVDGDORP" MINEK NEKÜNK INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM? $] LQIRUPiFLyV WiUVDGDORP HJ\HWOHQ LVPHUW MHOOHP] MH KRJ\ PD PpJ VHKRO QHP DODNXOW NL Definíciójával komoly szervezetek kísérleteznek, jelenleg a definíciók között leginkább abban van HOWpUpVKRJ\PLO\HQYHW OHWE ON ]HOtWLNPHJDSUREOpPiW$V] NHEEIHOIRJiVSOD](8iOOiVSRQW szerint az információs társadalom az a társadalom, ahol az információs hálózatok és technológia kiterjedt használata folyik, az információs és kommunikációs termékek és szolgáltatások "termelése" MHOHQW VYDODPLQWHON O Q OWWDUWDORPLSDUOpWH]LN$NRPSOH[HEEPHJN ]HOtWpVSOCastells [Castells]) V]HULQW D] LQIRUPiFLyV WiUVDGDORP DODSMD D WiUVDGDOPL YiOWR]iV DPLW D KiOy]DWED V]HUYH] GpV ( Network Society ) von maga után. Ez egy átfogóbb, pontosabb kép, ami azonban nehezebben PpUKHW 6]HULQWHPD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPNLDODNXOiViKR]HO IHOWpWHOHJ\HJ\VpJHVpVPLQGHQ WWPLQGHQNL iowdohopukhw KiOy]DW,QIRUPiFLyVWiUVDGDORPUyOYLV]RQWFVDNDNNRUEHV]pOKHW QNKDD]iOODPSROJiURN nagy része tudatosan használja ezt a hálózatot, rajta keresztül minden információt elérhet, amire szüksége van, valamint tudja is a módot, hogy ezeket az inormációkat hogyan érje el. Tehát az DODSYHW IHOWpWHOHN HJ\VpJHVD]HPEHUHNQDJ\UpV]HiOWDOHOpUKHW KiOy]DWLQIUDVWUXNW~UD KRO gazdag információanyag (tartalom) PLW az információanyag rendszerezettsége (rendszer) KRJ\DQ tudatos felhasználók (képzés) NLN $]HJ\VpJHVpVPLQGHQNLiOWDOHOpUKHW KiOy]DWOHJLQNiEEJD]GDViJLMHOOHJ SUREOpPD$WHFKQROyJLD DGRWWiPH]NHYpV8J\DQLVKDDPDJDViUDND]HPEHUHNHJ\UpV]pQHNQHPWHV]LNOHKHW YpDKiOy]DW KDV]QiODWiWDNNRUQHPPRQGKDWMXNKRJ\PLQGHQNLiOWDOHOpUKHW DKiOy]DW,WWD]iOODPIHODGDWDKRJ\ vagy szabályozással, vagy támogatásokkal, állami intézményeken keresztül segítse a hálózat HOpUpVpEHQ D KiWUiQ\RVDEE KHO\]HW UpWHJHNHW 5pV]EHQ HKKH] UpV]EHQ D NpS]pVL IHOWpWHOKH] WDUWR]LN még a végberendezések átalakítása is, miáltal az emberek nagy része képessé válik kezelésükre, mint DKRJ\ D PDL WHOHYt]Ly NH]HOpVpW PLQGHQNL NpSHV HOYpJH]QL WHKiW QHP HOpJ PLQGHQKRO MHOHQOpY HOpUKHW iurqntqiowkioy]dwghdihokdv]qioyhj\v]hu KR]]iNDSFVROyGiViWLVPHJNHOOROGDQL $JD]GDJLQIRUPiFLyDQ\DJPiUMHOHQOHJLVOpWH]LNpVE Y O$WDUWDORPV]ROJiOWDWyNKiOy]DWKR]MXWiVD pssro\dqirqwrvplqwdirj\dv]wynp(onhu OHQG D]WKRJ\pUHWWNRUiEDQDWDUWDORPV]ROJiOWDWiVWFVDN QpKiQ\QDJ\YpJH]]HDKiOy]DWUDMXWiVWN QQ\ YppVROFVyYiNHOOWHQQL,WWHJ\HO UHQHPV] NVpJHV EHDYDWNR]iViPYDOyV]tQ KRJ\DNRQYHUJHQFLDDQDJ\V]ROJiOWDWyNLUiQ\iEDWROMDPDMGHODSLDFRW DPHO\HN YiUKDWyDQ VV]HROYDGQDN D MHOHQW V KiOy]DWL V]ROJiOWDWyNNDO tj\ FV NNHQWYH D YHUVHQ\ OHKHW VpJpW $ UHQGV]HUH]HWWVpJ D NXOFVD D M Y LQIRUPiFLyV WiUVDGDOPiQDN $] LQIRUPiFLy XJ\DQLV RO\DQ mennyiségben fog rendelkezésre állni még a magyar nyelvterületen is, hogy azt a felhasználó képtelen lesz befogadni. Amint a mindennapok része lesz az információs hálózat (pl. ügyintézés, PXQNDYpJ]pV yulivl V] NVpJ OHV] DUUD KRJ\ D IHOKDV]QiOyN FVDN D] pohw NK ] PXQNiMXNKR] V] NVpJHV LQIRUPiFLyYDO WDOiONR]]DQDN (OOHQNH] HVHWEHQ D NiRV] PLDWW D] J\LQWp]pV pv D] LQIRUPiFLyKR] YDOy KR]]iMXWiV N OWVpJH SO UiIRUGtWRWW LG QHPKRJ\ FV NNHQQH GH Q QL IRJ (]W HJ\UpV]W D PiU PHJOpY DGDWNH]HOpVL WHFKQLNiN W NpOHWHVtWpVpYHO PiVUpV]W My V]HUYH]pVVHO HO OHKHW kerülni. $OHJQHKH]HEEHQDODNXOyIHOWpWHODPLQGHQNLiOWDOHOpUKHW KiOy]DWPHOOHWWD]HPEHULWpQ\H] D]D]D KiOy]DWRWWXGDWRVDQ KDV]QiOyHPEHUWtSXV HOWHUMHGpVH (] D SUREOpPD D OHKHW VpJHN DGRWWi YiOiViYDO PDJiWyOLVFV NNHQKDW EEOHKHW VpJYDQDNNRUW EEHQIRJQDNpOQLYHOHGHDIRO\DPDWRWNpS]pVVHO D]LQIRUPiFLyVWHFKQLNiNDODSMDLQDNRNWDWiViYDOHU VtWHQLNHOO - 3 -

7 0LQHNQHN QNLQIRUPiFLyVWiUVDGDORP" Felmerülhet a kérdés, hogy miért olyan fontos az, hogy legyen egységes hálózat, legyen rajta információ, és minden állampolgár tudatosan használja azt. Az alábbi néhány pontban az információs WHFKQROyJLDDONDOPD]iViEyOHUHG HO Q\ NU OpVYHV]pO\HNU OOHV]V]y Miért 7iYPXQNDYpJ]pVH1pKiQ\JD]GDViJLiJEDQW NpOHWHVHQYpJH]KHW DPXQNDWiYPXQNDNHUHWpEHQ /HJMREESpOGDD]LQIRUPDWLNDDKROPLQGDIHMOHV]W PXQNDPLQGDNDUEDQWDUWiVpVDGPLQLV]WUiFLy WiYROUyO LV HOYpJH]KHW 5pV]OHJHV WiYPXQND DONDOPD]KDWy WXODMGRQNpSSHQ D] VV]HV QHP közvetlenül anyagi termeléssel, vagy nem közvetlenül emberi szolgáltatással foglalkozó ágazatban. A távmunka rendkívül pozitív a vállalati költségek szempontjából, ezen kívül csökkenti D N ]OHNHGpVUH QHKH]HG WHUKHOpVW tj\ D N UQ\H]HWV]HQQ\H]pV LV PpUVpNO GLN +iwuiq\d D] HPEHUHNHOV]LJHWHO GpVpQHNOHKHW VpJH Vállalatközi, és vállalaton belüli információáramlás elektronizálása: Szinte minden vállalatnál komoly eredményeket lehet elérni, ha a vállalatot átszervezik egy egységes információs rendszer N Up (UU OV]yOD%XVLQHVV Process Reengineering (BPR), és ennek a felismerések köszönhetik QDJ\ VLNHU NHW D] 6$3 UHQGV]HUHN (]iowdo FV NNHQ D SDStUKDV]QiODW Q D UHDNFLyVHEHVVpJ felgyorsul az üzletmenet. A vállalatok közötti információáramlás felgyorsulásával a Just In Time -,7J\iUWiVWHFKQROyJLD~MUDHO WpUEHNHU OKHWDJD]GDViJRVViJRWpVDIOH[LELOLWiVWQ YHOYH *OREiOLVWXGRPiQ\RVpVWHFKQROyJLDLHJ\ WWP N GpVHNIyUXPRN$N OI OG QHOpUWWXGRPiQ\RV HUHGPpQ\HN J\RUV KR]]iIpUpVH IHMOHV]W L FVRSRUWRN N ] WWL HJ\ WWP N GpV WHFKQROyJLDL szabványügyi, jogi fórumok gyors elérése. &LYLO NRQWUROO HU VtWpVH D SROLWLNDL pv D] LQWp]PpQ\L V]IpUD IHOHWW $ SROJiURN N ]YHWOHQ O LV HOOHQ UL]KHWLN D] HJ\HV LQWp]PpQ\HNHW $] LQWp]PpQ\HNHW pv D FpJHNHW FpOV]HU ~J\ PHJUHIRUPiOQL KRJ\ DODSYHW HQ D] LQIRUPiFLyV UHQGV]HU DODS~ P N GpVW KHO\H]]pN HO WpUEH,QQpW PiU FVXS iq HJ\ OpS pv D KiOy]DWRQ PLQGHQNLQHN HOpUKHW Yp WHQQL D N OWVpJYHWpVW D SpQ]HN IHOKDV]QiOiViW pv HJ\iOWDOiQ D FpJ YDJ\ V]HUYH]HW P N GpVpQHN FpOMiW pv D] DGGLJ HOpUW eredményeket. Ezzel csökkenhet a korrupció. A korábbi tömegtermelés egyre inkább testre szabottá válik. Így a termelési folyamat kevesebb veszteséget, kevesebb eladhatatlan terméket produkál. Az információs technológia (IT) DONDOPD]iVDOHKHW YpWHV]La a precizitás növelését, a selejtarány csökkentését. Ez összességében hatékonyabb anyag- és energiafelhasználást, illetve egy termékre jutó alacsonyabb szennyezést jelent. +D D KiOy]DW QHP NRQFHQWUiOyGLN HJ\HWOHQ Np]EHQ DNNRU FV NNHQWKHW D IpOUHYH]HWpV pv D manipulálás veszélye, csökkenhet a médiát befolyásolásra felhasználók hatalma. Így szükségtelenné, és feleslegessé válik a médiabefolyásért folyó politikai harc, és könnyebben KDWiVUDMXWKDWDFLYLOHOOHQ U]pV Miért ne $ W~O]RWWDQ KiOy]DW FHQWULNXV P N GpV YHV]pO\EH VRGRUKDW puwpnhw GH HPEHUL pohwhw LV 1HP FpOV]HU H]pUWDQ\LOYiQRVKiOy]DWEDN WQLD]RO\DQYH]pUO UHQGV]HUHNHWDPHO\HNQpOHPEHULpOHW YDJ\ DQ\DJL MDYDN LV YHV]pO\EH NHU OKHWQHN SO HJ\ HU P YH]pUOpVHYDJ\DUHS OWpUL forgalomirányítás. $V]iPtWyJpSHVE Q ] NNRPRO\NiURNDWRNR]KDWDPHQQ\LEHQD YpGHOHP QHP PHJIHOHO $NiU egy vállalat nem SXEOLNXV DGDWDLED YDOy EHWHNLQWpV LV HQQHN V]iPtW GH HONpS]HOKHW D]HO ] HN alapján terrorcselekmény végrehajtása is a hálózat segítségével. Megoldás erre a védelem - 4 -

8 0LQHNQHN QNLQIRUPiFLyVWiUVDGDORP" PHJIHOHO PHJV]HUYH]pVHDEHOV pvyhv]po\hvihodgdwrndwhooiwykioy]dwrnpvdn OV Q\LOYiQRV KiOy]DWN ]WLiWMiUiVHOOHQ U]pVHYDODPLQWNyGROW ]HQHWHNKDV]QiODWD $ PLQGHQNL iowdo KDV]QiOW KiOy]DW NRPRO\ OHKHW VpJHW DG D] HPEHUHN EHIRO\iVROiViUD pv feltérképezésére. Ez természetesen együtt járhat a fogyasztói érdekek sérülésével, ha ezt egy cég KDV]QiOMD IHO +D HJ\ pughnfvrsruw YiOLN HUUH NpSHVVp DNNRU V]HPpO\HV DGDWRNNDO W UWpQ visszaélés, és nyomásgyakorlás lehetséges, ha pedig maga az állam alkalmazza ezt a technikát, DNNRUDNiUHJ\HOOHQ U] WWWiUVDGDORPLVNLpStWKHW $WHFKQROyJLDDONDOPDVUi(]WHOOHQV~O\R]QL PHJIHOHO FLYLONRQWUROODOYDODPLQWDWiUVDGDOPLpULQWNH]pVEHQKDV]QiOWPyGV]HUHNPHJIHMWKHWHWOHQ titkosításával lehet. (pl. elektronikus levelezés, vagy annak utódjának titkosítása nyilvános kulcsú titkosítással) $ WiYPXQND pv D KiOy]DW KDV]QiODWD V]yUDNR]iVUD pv V]DEDGLG HOW OWpVpUH D] HPEHUHNHW eltávolíthatja egymástól, így az elidegenedés, elmagányosodás, és az emiatt kialakuló pszichológiai betegségek sokkal nagyobb számban jelentkezhetnek, mint napjainkban. A távoktatás elterjedése esetén a fiatalok szocializációja csökkenhet, az ember, mint társas lény akár PHJLVV] QKHW1HPMDYDVROWD]RNWDWiVLUHQGV]HUiWDODNtWiVDPpJD]HVHWOHJHVJD]GDViJLHO Q\ N HOOHQpUHVHPYDODPLQWPHJNHOO UL]QLV WIHMOHV]WHQLNHOODV]DEDGLG HOW OWpVpUHDONDOPDVW EEL LQIUDVWUXNW~UiWSODVSRUWROiVLOHKHW VpJHNHWD]XWD]iVWYDJ\DNXOWXUiOLVLQWp]PpQ\HNHW A ma még nehezen látható sugárterhelési veszélyek fokozódására kell számítani. Ez a veszély jelenleg emberi életre közvetlenül nem káros, és környezeti hatása sem kimutatható, ám a terhelés IRNR]yGiViYDO pv D P KROGDV DGDWNRPPXQLNiFLy WRYiEEL WHUMHGpVpYHO YDOyV]tQ OHJ WRYiEEL kockázatoknak nézünk elébe. Természetesen ez eltörpül a légkörszennyezés, és az egyéb környezetpusztítás káros hatásai mellett, de nem árt számolni vele. Ha egy kézben koncentrálódik, a hálózat kiválóan alkalmas az emberek befolyásolására, a félrevezetésre, a manipulálásra. Emiatt egy koncentrált hatalom kiépítését segítheti. Védekezni ez HOOHQ D PRQRSyOLXPRN NLDODNXOiViQDN PHJHO ]pvpyho D KiOy]DWRW WDUWDORPPDO HOOiWy I JJHWOHQ FpJHNWiPRJDWiViYDOROFVyKiOy]DWKR]NDSFVROyGiVLGtMpVDFLYLONRQWUROOHU VtWpVpYHOOHKHW /iwkdwy KRJ\ HO Q\ N pv LV KiWUiQ\RN YDQQDN DPL WHUPpV]HWHV $] KRJ\ D] HO Q\ NE O PHO\HNHW tudjuk majd élvezni, és a hátrányokból melyeket fogjuk elszenvedni, és milyen mértékben, az kizárólag az alkalmazókon, és a döntéshozókon múlik

9 0DJ\DURUV]iJ MAGYARORSZÁG 2020 Szabó János korán kelt. Bár a 30 órás munkahét bevezetése óta aludhatott volna tovább is. Jó reggeli szokásához híven amíg az automata elkészítette neki a reggelijét, és a kedvenc vaníliás kávéját, bekapcsolta a TV-t. Hogy miért maradt meg ez a régi név, arra nem emlékezett. Mikor még fiatal volt, a XX. század vége felé a TV még csupán egy olyan doboz volt, amit egyirányú kommunikációra, P VRURNQp]pVpUHOHKHWHWWKDV]QiOQL$]WiQV]pSODVVDQD79DONDOPDVViYiOWHO V] UD],QWHUQHWH]pVUH PDMG PLNRU NpV EE D NpW IXQNFLyW PiU HO VHP OHKHWHWW YiODV]WDQL HJ\PiVWyOD] ³~M KiOy]DW ED YDOy belépésre. Megfigyelte a híreket. Semmi. Mióta az ország 2012-ben belépett az EU-ba, olyan nyugis lett minden. Benézett még a kedvenc fórumába is, de ott is csak a két agyatlan, Humbuck, és Rezsó vitatkozott valamin. Rezsó azt állította, hogy a Mikom megfigyeli a hálózati forgalmat, majd az adatokat jó pénzért árulja. - Na, az aztán szép lenne - gondolta Szabó János. Mondjuk igaz, ami igaz, a Mikom nagy küzdelmek után, de bebiztosította az uralkodó pozícióját. Pedig eleinte, még úgy 20 éve egész sok versenytársa akadt. Aztán szép lassan elmaradtak a kisebbek, és a nagyok sem tudták igazán megvetni a lábukat. Bár talán nem is igazán akarták. Hiszen ki a IHQH DNDUQD PDJ\DU Q\HOY P VRURNNDO IRJODONR]QL 3HUV]H D NLVHEE KHO\L FpJHN HO WW YROWDN OHKHW VpJHN &VDN QHP WXGWDN VV]HIRJQLtJ\D]WiQDQDJ\KDOV]pSODVVDQPHJHWWH NHW De ez a megfigyelési ügy, ez azért egy kicsit durva lenne. Bár igaz, hogy a kormány már 2002-ben bevezette az üvegzseb programot, de akkor még csupán a politikusokra, és a közéleti személyekre Qp]YHYROWN WHOH] $]WiQPLNRUDYiODV]WyNV]HPpWPpJPLQGLJV]~UWDD]KRJ\D0HUFHGHVHN iedqnlj\~uwpdiily]yndwoiwqdndnnrudn YHWNH] PpJMREEROGDOLEENRUPiQ\EHQEHYH]HWWHD programot minden állampolgárra, és kiépítette a hozzá szükséges információs rendszert, amit elnevezett központi korrupcióellenes csomag -nak. A nép eleinte örült, hiszen látványos lebukások, pvtwpohwhnv] OHWWHN'HD]tJpUHWYDJ\LJD]ViJ"SiUWMDQHPHOpJHGHWWPHJHQQ\LYHOpVHONH]G G WWD UHQGV]HUSROLWLNDLMHOOHJ KDV]QiODWD0LNRUD]HOOHQ]pNYH]pUpWDI YiURVSROJiUPHVWHUpWOHWDUWy]WDWWiN DKiOy]DWRQEHJ\ MW WWLQIRUPiFLyNDODSMiQPLQGHQNLQDJ\PHJOHSHWpVpUHEHQiOWDOiQRVV]WUiMN W QWHWpVHNpVV]ROLGDULWiVLPR]JDORPNH]G G WW$SiUWPHJEHOHEXNRWWpV VRKD W EEp QHP NHU OW D KDWDORPN ]HOpEH%pNpVpYHNN YHWNH]WHND](8FVDWODNR]iVVDOPLQGHQNLHOLVIHOHMWHWWHH]WD]LQW esetet. Lehet, hogy nem kellett volna? $] HO ] NLV pohwnps DUUD SUyEiO YiODV]W NHUHVQL KRJ\ PLN D]RN D GROJRN DPLN HJ\ PDJ\DU HPEHU M Y MpW DODSYHW HQ PHJ IRJMiN KDWiUR]QL $PL OHJV]HPEHW Q EE OHQQH HJ\ LG XWD]yQDN D] WDOiQ D háztartási eszközök, és leginkább a kommunikációs eszközök változása. Az, hogy a televízió olvad-e PDMG VV]HDV]iPtWyJpSSHOYDJ\IRUGtWYDLQNiEEFVDNHJ\HOYLNpUGpVDPLQV]DNpUW NQDJ\RQVRNDW YLWDWNR]KDWQDNiPIHOHVOHJHVHQ$YpJHUHGPpQ\XJ\DQLVHJ\pUWHOP HQHJ\RO\DQNpV] OpNOHV]DPLD PDLV]iPtWyJpSHNQpON QQ\HEEHQNH]HOKHW pvrofvyeeghdpdlwhohyt]lynqiornrvdeepvdkioy]dwl DONDOPD]iVRNDWIXWWDWQLNpSHVEiUPLNOHJ\HQHNLVD]RNDM Y EHQ 2020-ra már várható, hogy az egységes kommunikációs hálózat kialakul. A mai telefon már csak a múzeumokban fog helyet kapni, annak ellenére, hogy a készülékek még talán sokáig, a megszokás PLDWWPHJ U]LNPDLIRUPiMXNDW$PDL,QWHUQHWpVDWHOHYt]LyVFVDWRUQiN VV]HROYDGiVDYiUKDWyEiUH] DIRO\DPDWUDPpJYDOyV]tQ OHJQHPIHMH] GLNEH$PRELONRPPXQLNiFLyYiUKDWyDQPHJPDUDG a hangátvitelnél, és a mai Internethez hasonló adatok átvitelénél, hiszen a teljes szolgáltatás nagy sávszélesség-igénye miatt, hacsak a rádiókommunikációban nem következik be áttörés, nem várható, hogy komolyabb multimédia-alkalmazások futtathatóak lesznek mobil eszközön. A mai WAP azonban addigra már csak egy emlék lesz a távközlési múzeumokban. A lényegi változások akkor láthatóak, ha benézünk a technológia mutatta felszín alá. Magyarországon a társadalmat meghatározóan fogja érinteni az EU csatlakozás, így ennek hatása minden más hatást HOQ\RPPDMG+D]iQNQHP]HWLYRQiVDLNLFVLWFV NNHQQHNtJ\DKRVV]~WiY~M Y PiUOHJLQNiEEDWWyO függ majd, hogy az (8UD pv D YLOiJUD Qp]YH PLW KR] D M Y 0DJ\DURUV]iJ H]HNW O D JOREiOLV HVHPpQ\HNW OQHPIRJMDPDJiWWXGQLWiYROWDUWDQL - 6 -

10 0DJ\DURUV]iJ Azonban addig is felmerül néhány érdekes kérdés. Ma hazánkban komoly problémát ölt a korrupció, és az emberek szemében óriási problémát jelentenek az illegálisan szerzett jövedelmek. A politikai élet is gyanúba keveredett már számtalan esetben, így várható, hogy ezen a téren szigorítások következhetnek. A választók nagy része támogatná a szigorúbb szabályokat, ha azok alkalmasak OHQQpQHNDPDIILy]yNpVD³YiOODONR]yN HOOHQ U]pVpUHpVD]LOOHJiOLVM YHGHOPHNYLVV]DV]RUtWiViUD$ mai rendszer ugyanis sokak véleménye szerint nem alkalmas az illegálisan szerzett jövedelmek HOOHQ U]pVpUHpVHQQHNV]DQNFLRQiOiViUD+DH]DIRO\DPDWWRYiEE]DMOLNDNNRUWDUWDQLOHKHWW OHKRJ\ DV]pOV VpJHVSiUWRNH]WDVDMiWMDYXNUDIRUGtWMiNpV DNiU KDWDORPUD LV NHU OKHWQHN $PHQQ\LEHQ H] PHJW UWpQLNDNNRUYiUKDWyHJ\HOOHQ U]pVWEL]WRVtWyUHQGV]HUNLpStWpVHDPLUHDWHFKQLNDLDGRWWViJRN már ma megvannak. $ SROLWLNDL HU YLV]RQ\RN D]RQEDQ FVXSiQ D] EU-ba lépésünkig lehetnek meghatározói a magyar társadalomnak, amennyiben az megtörténik, hiszen belépésünk után a kormány mozgástere már OpQ\HJHVHQ V] NHEE OHV] PLQW DGGLJ. ]pswiyrq D]RQEDQ PpJ DEV]RO~W QHP PLQGHJ\ KRJ\ D SROLWLND PLO\HQ OpSpVHNHW KR] pv H] OpQ\HJHVHQ EHIRO\iVROMD RUV]iJXQN M Y EHOL SR]tFLyMiW D] EU-n belül is. $ JD]GDViJL N UQ\H]HWUH EDQ LV YDOyV]tQ OHJ D] OHV] D MHOOHP] KRJ\ OHJLQNiEE N OI OGL WXODMGRQEDQOpY PXOWLQDFLRQiOLVFpJHNKHO\LNpSYLVHOHWHLpVDN OI OGLWXODMGRQEDQOpY UpJLPDJ\DU FpJHNIRJMiNXUDOQLDSLDFRW$FpJHNN ] WWNRQFHQWUiFLyYiUKDWyYDODPLQWYDOyV]tQ KRJ\DMHOHQOHJ ROFVypVNpS]HWOHQPXQNDHU WKDV]QiOyFpJHNYDJ\WRYiEEiOOQDNNHOHWUHYDJ\DXWRPDWL]iOQDNHJ\VRU PRVW PpJ HPEHUL PXQNDHU W LJpQ\EH YHY IRO\DPDWRW $PHQQ\LEHQ KD]iQN RNWDWiVL UHQGV]HUH QHP NDSHOpJDQ\DJLpVHUN OFVLWiPRJDWiVWpVNpSWHOHQOHV]V]DNNpS]HWWPXQNDHU WSURGXNiOQL~J\IpO hogy a munkanélküliség és a bérek színvonala között egyenes arányosság lesz. Ha EU konform EpUH]pVWV]HUHWQpQNHOpUQLDNNRUNpS]HWOHQpVDXWRPDWL]iOiVVDONLYiOWKDWyPXQNiWLJpQ\O V]HNWRURN HOERFViWiVRNNDOYiODV]ROQDN(]SHUV]HLVPpWDV]pOV VpJHVQp]HWHNHW KLUGHW N IHOp WHUHOHJ\ NRPRO\ tömeget. $]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPNLpStWpVHV]HPSRQWMiEyOHOV VRUEDQD]WNpQHOHKHW YpWHQQLKRJ\PLQGHQ állampolgár elérhesse a KiOy]DWQ\~MWRWWDOHKHW VpJHNHWYDODPLQW V]W Q ]QLNpQHDYHUVHQ\WDPDMGDQ kialakuló egységes információs piacon. A konvergencia ösztönzése szintén javasolt, ám ezt a cégek, amennyiben verseny lesz, maguktól is meg fogják tenni. Ha elmarad a verseny, és egy, vagy kevés cég fogja uralni a piacot, akkor államilag kell ösztönözni a konvergenciát, és a szolgáltatás mindenki általi HOpUKHW VpJpW0iVNpSSDPRQRSROLVWDiUNpS]pVPHOOHWWXJ\DQLVDKi]WDUWiVRNMHOHQW VUpV]HNLOHQQH rekesztve a hálózatból, és így az információs társadalom nem, vagy csak lassan épülhet ki. Manapság SO D WiYN ]OpVL WDULIiNDW WDUWMiN D OHJNRPRO\DEE JiWOyWpQ\H] QHN DEEDQ KRJ\ D],QWHUQHW D] otthonokban is elterjedté váljon. (]HN XWiQ D] iowdoiqrv puypq\ PHJiOODStWiVRN XWiQ PRVW NpW PHU EHQ HOWpU HQ DODNXOy M Y NpSHW vázolok fel. NYUGAT 2UV]iJXQN QpSH NLWDUW D PDL I HU W NpSYLVHO S ROLWLNDL HU N PHOOHWW $ M Y NpS V]HPSRQWMiEyO PLQGHJ\ KRJ\ H] D V]RFLDOLVWD YDJ\ D NRQ]HUYDWtY ROGDOW HVHWOHJ HJ\ PHJHU V G OLEHUiOLV ROGDOW MHOHQW (]HQ HU N PLQGHJ\LNH HON WHOH]HWW XJ\DQLV D] HGGLJL LUiQ\YRQDO PHOOHWW D]D] D] (8 csatlakozás, és a gazdaság liberalizált rendszere mellett. A gazdaság kisebb válságokkal ugyan, de beilleszkedik az Unióba. Ezen problémák taglalása egy teljes tanulmányt igénybe venne, de most nem ez a cél. A munkanélküliség várhatóan megugrik kissé, de ha helyesen menedzselik, akkor ez a szint nem éri el a kritikus szintet. Az ekkor zajló változásokra rendkívül nagy hatással lesz az oktatási rendszer fejlettsége. Amennyiben ezzel problémák támadnak, akkor országunk tartósan hátrányos helyzetre számíthat az Unión belül, ami esetleg a V]pOV VpJHN - 7 -

11 0DJ\DURUV]iJ PHJHU V GpVpKH] YH]HWKHW,WW YDJ\ D EHOpSpVNRUL]DYDURN QHP PHJIHOHO PHQHG]VHOpVHNRU HVHWOHJ átlépés történhet a Kelet szcenárióba) Amennyiben a kezdeti válságokat a szociális rendszer jól kezeli, és az oktatási rendszer stabilan P N GYH My V]DNHPEHUHNHW NpSH] DNNRU KD]iQN D WXGiVLQWHQ]tY LSDUiJDN poyrqdoied HPHONHGKHW +DJ\RPiQ\RVDQMyP V]DNLpVWHUPpV]HWWXGRPiQ\EHOLV]DNHPEHUHLQNUHDODSR]YDQDJ\HVpO\YDQD] LQIRUPDWLNDDELROyJLDpVD]HOHNWURQLNDWHU OHWpQYH]HW IHMOHV]W NNpYiOQXQN(OV VRUEDQpVHOHLQWH H] I OHJ PXOWLQDFLRQiOLV YiOODODWRN.) UpV]OHJHLQHN KD]iQNED WHOHStWpVpW MHOHQWHQp PDMG H]HQ D Ei]LVRQ NLDODNXOy pv D JOREiOLV LQIRUPiFLyV KiOy]DW DGWD OHKHW VpJHNHW SO N OI OGUH WHUPHO távmunka) kihasználó magyar vállalatok is kialakulhatnak. Kiemelten fontos ezért az, hogy jelenleg az,qwhuqhwkh] NpV EE SHGLJ D NLDODNXOy ~M KiOy]DWKR] D] HPEHUHN W EEVpJH KR]]iIpUKHVVHQ KDLJpQ\H van rá, a képzés színvonala pedig ne süllyedjen tovább. Igen, bárki észreveheti, hogy elég sok a ha ebben a pozitív szcenárióban. Látni kell, hogy egy ilyen V]FHQiULy D G QWpVKR]yN SR]LWtY pv KR]]ipUW KR]]iiOOiViW LJpQ\OL $PHQQ\LEHQ V] NHEE FVRSRUWRN pughnhl puypq\hv OQHN YDJ\ D U YLGWiY~ JRQGRONRGiVPyG PDUDG D MHOOHP] DNNRU IpO KRJ\ D] RNWDWiVKHO\]HWHQHPMDYXOV]iPRWWHY HQDYiOViJRWDV]RFLiOLVUHQGV]HUNpSWHOHQOHV]PHQHG]VHOQLpV RUV]iJXQNKHO\]HWHN QQ\HGpQDPXOWLQDFLRQiOLVFpJHNW OpVD](8VHJpO\DODSRNWyOYDOyHJ\ROGDO~ függés lehet. Ennek a pozitív szcenáriónak a kulcsa az oktatási rendszer magas szintje, és az információs hálózat PLQGHQNL V]iPiUD HOpUKHW Yp WpWHOH pv D UpJL ROFVy W PHJWHUPHOpVUH pstw LSDUiJDN OHpStWpVH PLDWWL szociális feszültség jó kezelése. KELET $ SROLWLNDL PRUiO DODFVRQ\ V]LQWMH D IHNHWHJD]GDViJEyO po N PDJDV V]iPD pv KDWDOPD PLDWW D YiODV]WyN HJ\ PHJKDWiUR]y UpV]H WiPRJDW HJ\ V]LJRUW pv HUN OFV W tjpu SiUWRW(] D SiUW OHKHW HJ\ MHOHQOHJ LV SDUODPHQWEHQ OpY GH DNiU HJ\ WHOMHVHQ ~M SiUW LV $] ~M YH]HW HOLW LJ\HNV]LN YDOyEDQ PHJV]LJRUtWDQL D SpQ]HN V]DEDG iudpoiviw pv SUyEiOMD HOOHQ UL]KHW Yp WHQQL D] HPEHUHNHW $PHQQ\LEHQ D] RUV]iJ LQIRUPiFLyV KiOy]DWD PiU NLDODNXOW DNNRU D OHJHJ\V]HU EE HQQHN PHJILJ\HOpVH pv V] UpVH $] HPEHUHN HOOHQ UL]KHW VpJH PLDWW D E Q ]pv YDOyEDQ YLVV]DV]RUXO D]RQEDQ D KDWDORP yulivl IHOHO VVpJHW NDS $PHQQ\LEHQ H]]HO QHP po YLVV]D HONpS]HOKHW KRJ\ D E Q ]pv YLVV]DV]RUXOiVD PLDWWL W EEOHWIRUUiVRNDW PiV IRQWRV V]HNWRURN IHMOHV]WpVpUH IRUGtW PLQW D] oktatás, vagy az infrastruktúra. Ekkor országunk, talán a szabadságjogok csorbítása miatt késleltetve, de tagja lehetne az EU-nak, és átléphetnénk a Nyugat szcenárióba. $MHOHQOHJLKHO\]HWHWOiWYDYDOyV]tQ WOHQKRJ\D] HOOHQ U]pV QH YH]HWQH YLVV]DpOpVHNKH] pv SROLWLNDL MHOOHJ IHOKDV]QiOiVKR](PLDWWDUHQGV]HUGLNWDW~UDLUiQ\iEDW UWpQ HOPR]GXOiVDVHPOHKHWHWOHQ+DD KiOy]DWKDV]QiODWDPiUHOWHUMHGWDKDWDORPD]HPEHUHNHOOHQ U]pVpUHNRPRO\HV]N ] NNHOUHQGHONH]LN PDMG.pW HVHW NpS]HOKHW HO HOpJHGHWOHQVpJ pv D KDWDOPRQ OpY N PHJEXNWDWiVD YDJ\ WHOMHV GLNWDW~UiED FV~V]iV pv HJ\ HOOHQ U] WW WiUVDGDORP NLpStWpVH $] HOV HVHWEHQ LVPpW OHKHW VpJ YDQ átlépni a pozitív V]FHQiULyED PLQW D EHYH]HW EHQ Yi]ROW HVHWEHQ D PiVRGLN HVHWEHQ H] QHKH]HQ HONpS]HOKHW $PHQQ\LEHQ H] D V]FHQiULy WHOMHV O QDJ\ YDOyV]tQ VpJJHO D] EU-ba való belépésünk meghiúsul, és hosszú távon a NATO tagságunk sem lenne biztosítva. Hazánk könnyedén Szerbia, vagy Albánia helyzetébe kerülhetne. Ennek szerencsére kicsi az esélye, hiszen NATO tagságunk miatt már jelenleg is kis mértékben Q\XJDWLNRQWUROODODWWiOORUV]iJXQN9DOyV]tQ WOHQKRJ\DWDJRUV]iJRNQHWHQQpQHNVHPPLWHJ\LO\HQ KHO\]HWEHQEiUNpWVpJWHOHQKRJ\H]~MKHO\]HWHOpiOOtWDQi NHW - 8 -

12 0DJ\DURUV]iJ ÁTMENETEK Lehetséges viszont néhány enyhébb, de nem túl szerencsés szcenárió is, amit a Nyugat szolgái névvel illethetünk. $ MREEROGDOL SROLWLNiEyO IDNDG D] HJ\LN YHV]pO\ (QQHN OpQ\HJH KRJ\ D QHP]HWL pu]hop SiUWRN D] LQWHJUiFLyKHO\HWWD]pUWpNHN U]pVpUHKHO\H]LNDKDQJV~O\W$QpSHVVpJSROLWLNDpVDPDJ\DUViJIRJ\iVD NHU OHO WpUEH0tJD]RNWDWiVN ]SRQW~SROLWLNDDPLQ VpJUHNRQFHQWUiOH]DSROLWLNDDPHQQ\LVpJHW KHO\H]LHO WpUEHDPLQHPLJD]iQV]HUHQFVpV0DJ\DURUV]iJV]iPiUD2UV]iJXQNWDUWyVDQPHJPDUDGD PXOWLQDFLRQiOLV FpJHN VV]HV]HUHO ]HPpQHN ROFVy PXQNDHU YHO pv DODFVRQ\ iuv]tqyrqdoodo $ kormány rendszeresen avatkozik be a gazdaságba, hogy az európai és a hazai árszínvonal közti N O QEVpJE O IDNDGy SUREOpPiNDW RUYRVROMD tj\ D KD]DL FpJHN W ]VGHL puwpnh DODFVRQ\DQ PDUDG $ média (TV, rádió, Internetes tartalomszolgáltatók) és az információs hálózatok túlszabályozottak, nehézkesek, emiatt országunk lemarad az információs társadalom kiépülésében. A társadalom V]pWV]DNDGiVDIRO\WDWyGLNDV]pOHVHG KiWUiQ\RVKHO\]HW UpWHJPXQNDQpON OLHNURPiNKHO\]HWHQHP MDYXOpVHJ\HU VN ]psupwhjvhpdodnxokdwnld]dodfvrq\dqwduwrwwpxqndepuhnpldww. ]pswiyrqd helyzet nem romlik drámaian, hiszen ez a szcenárió tulajdonképpen a jelen egyenes folytatása. A JRQGRN DNNRU NH]G GQHN DPLNRU D NHOHWL RUV]iJRN LV VWDELOL]iOyGQDN DQQ\LUD KRJ\ PiU YHV]pO\HN QpON O WHOHSHGKHW RGD D PXOWLQDFLRQiOLV W NH (NNRU KD]iQNEyO D W NH HJ\ UpV]H NLiUDPOLN DPL D PXQNDKHO\HN HJ\ UpV]pQHN PHJV] QpVpW HUHGPpQ\H]L $] RNWDWiV URVV] ioodsrwd PLDWW D GROJR]yN mobilitása gyenge, így struktúrális munkanélküliség keletkezik. Az alacsony bérszint miatt aki versenyképes tudással rendelkezik, az külföldön keres munkát, vagy a néhány hazánkban megtelepedett komolyabb multinál dolgozik. Ez a V]FHQiULyPiUHONH]G G WWDNRUPiQ\WDOiQH]WYHWWH észre, mikor a minimálbérek emelése mellett döntött. Ám ez önmagában nem elég, az oktatásra fordított összegek pedig lényegesen reálértékben nem emelkednek már évek óta, az Internet elterjesztése, és a Sulinet program pedig lényegében leállt. $W~O]RWWDQOLEHUiOLVSROLWLNiEyON YHWNH]LNDPiVRGLNV OO\HG V]FHQiULy$]RUV]iJYH]HW LPLQGHQW megtesznek a pénzügyi piacok, és a gazdaság liberalizáltsága érdekében. Nem avatkoznak be hatóságilag egyik piacon sem, így a gazdaság szinte minden iparágban kevés kézben összpontosul. Az információs társadalom kiépítésének szánt távközlési liberalizáció, és a be nem avatkozás politikája azt eredményezi, hogy a legnagyobb cég megszerzi az ország teljes hálózatát. A monopolisztikus YLV]RQ\RN PLDWW D] iunps]pv PRQRSROLVWD OHV] D NRQYHUJHQFLD pv D WHFKQROyJLDL IHMO GpV UHQGNtY O lelassul, így az információs társadalom kiépülése komoly késedelmet szenved. A liberális modellnek PHJIHOHO HQ D V]RFLiOLV UHQGV]HU DODFVRQ\ V]LQW pv QHP Q\~MW HOpJ WiPRJDWiVW D IHOHPHONHGpVKH] csak a hátrányos KHO\]HW HNOpWIHQQWDUWiViWWHV]LOHKHW Yp$WiUVDGDORPNHWWpV]DNDGiVDQ DE Q ]pv továbbra is magas marad. A feketegazdaság és a maffia elleni fellépés nem történik meg, hiszen az NRPRO\DEEHOOHQ U]pVWpVH]iOWDODV]DEDGViJMRJRNNRUOiWR]iViWNtYiQQiPHJ$PDJ\DUQHP]HWLW NH egyre inkább a feketegazdaságban összpontosul, középtávon a tulajdonképpeni hatalom a szervezett E Q ] LFVRSRUWRNNH]pEHNHU O7DOiQHQQHNHOOHQV~O\R]iViUDKLYDWRWWDPDJ\DUNRUPiQ\pVD])%, HJ\ WWP N GpVH ip H] LQNiEE PDUNHWLQJDNFLyQDN PLQWVHP D JRQGRN J\ NHUpUH YDOy WDSLQWiVQDN PLQ V O - 9 -

13 ) OG EGY KIS UTÓPIA: FÖLD BOLYGÓ 2050 $ JOREiOLV M Y NpSHW NpW DODSYHW WpQ\ pv D MHOHQOHJL UHQGV]HUHN H]HNUH DGRWW YiODV]D IRJMD PHJKDWiUR]QL$]HJ\LND]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPWHOMHVNLpS OpVHLOOHWYHD]HEE ONLPDUDGyUpJLyN sorsa. A másik pedig a globalizáció, az emberiséget ellátó cégek egyre nagyobb fokú koncentrációja. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: AKI KIMARAD, LEMARAD Az információs társadalom csökkentheti a távolságot azok között a rétegek, országok, népcsoportok N ] WWDNLNUpV]HVpYpYiOQDNiPyULiVLUDQ YHOLDOHV]DNDGiViWD]RNQDNDNLNNLPDUDGQDNEHO OH$ leszakadás azért következik be, mert az információ-intenzív iparágak, és a szolgáltatások lesznek azok, DPHO\HNEHQHPEHULPXQNDHU UHRO\DQ PpUHW V] NVpJOHV]KRJ\D]LWWGROJR]yDONDOPD]RWWDNDWMyO PHJIL]HWLN $ WXGiV YiOLN D I UpV]pYp D KR]]iDGRWW puwpnqhn pv H] D WXGiV D KiOy]DWRQ NHUHV]W O mozogni képes. Amelyik ország, vagy régió rendelkezik jól képzett szakemberekkel, ÉS fejlett infrastruktúrával, az a régió biztosan nyertese lesz a változásoknak. Ahol csak fejlett képzés van, onnét a szakemberek többsége távozik, ahol pedig csak fejlett infrastruktúra, ott költeni kell a szakemberek PHJV]HU]pVpUH LV SO 86$ pv D] DJ\HOV]tYiV HOOHQNH] HVHWEHQ D UpJLy QHP NpSHV NRPRO\ puwpn KR]]iDGiViUD $PHQQ\LEHQ PLQGNpW IHOWpWHO DGRWW D W NH H]W KDPDURVDQ IHOLVPHUL pv LGH WHOHStWL LOOHWYHLWWKR]]DOpWUHWHFKQROyJLDLYH]HW JiUGiMiW>Thurow] $PHO\LNUpJLyHJ\LNIHOWpWHOWVHPWXGMDEL]WRVtWDQLRWWMHOOHP] OHV]DPDLYLV]RQ\RNNRQ]HUYiOyGiVD PLN ]EHQ D YLOiJ IHMOHWW UpJLyL WRYiEE IHMO GQHN $ SROLWLNDL VWDELOLWiV HO VHJtWKHWL D PXOWLQDFLRQiOLV FpJHNQpKiQ\ ]HPpQHNWHOHStWpVpWDPHO\HND]RQEDQI OHJD]ROFVypVNpS]HWOHQPXQNDHU UHYDJ\D környezetvédelmi, pénzügyi, vagy egyéb szabályozások hiányosságaira, vagy tudatos enyheségére számítva telepednek meg az országban. Ezzel tulajdonképpen önkéntes rabszolgaság jön létre ezeken a területeken, ami viszont megköveteli a szigorú politikai rendszert, máskülönben állandó feszültségeket RNR]KDW$V]LJRU~UHQGV]HUD]RQEDQN QQ\HQYH]HWGLNWDW~UiKR]$V WpWM Y EHQD]LVHONpS]HOKHW KRJ\D]LO\HQUpJLyNDWHJ\QDJ\PXOWLQDFLRQiOLVFpJXUDOMDPDMG NEL]WRVtWMiNDYpGHOPHWpVDUHQGHW természetesen saját céljaik szerint. GLOBALIZÁCIÓ:.,./(6=1(.$7e1</(*(69(=(7.? A másik kérdés a globalizáció kérdése, és az arra adott válaszok. A globalizáció definíciója éppoly sokat vitatott téma, mint az információs társadalomé. Az érzelmek azonban sokkal magasabbra csapnak ezen téma körül, amit mutat, hogy a globalizációt viszonylag sokan negatív fogalomként puwhoph]ln-hoohp] GHILQtFLyNYLOiJJ\DUPDWRVtWiVPXOWLFpJHNYLOiJXUDOPDDW NHYLOiJXUDOPDVWE (]HN D GHILQtFLyN OHJW EEV] U N UQ\H]HWYpG DNWLYLVWiNWyO ILOR]yIXVRNWyO LOOHWYH QHP]HWL SROLWLNXVRNWyO V]iUPD]QDN pv EiU OHHJ\V]HU VtWpVQHN pv W~O]iVQDN WHNLQWKHW HN GH QHP V]DEDG figyelmen kívül hagyni a veszélyeket, amikre utalnak. A közgazdászok többsége a globalizációt a W NHD]LQIRUPiFLyD]iUXNpVDPXQNDHU V]DEDGPR]JiViYDOD]RQRVtWMD Azzal mindenki, aki a kérdésben megszólal egyetért, hogy a globalizációval a multinacionális cégek WRYiEELWpUKyGtWiViUDOHKHWV]iPtWDQL$PXOWLQDFLRQiOLVFpJHNQDJ\V]HU HQKDV]QiOMiNNLMHOHQOHJD]W KRJ\DW NHpVD]LQIRUPiFLyYDODPLQWUpV]EHQDPXQNDHU V]DEDGRQPR]RJiPDNHYpVEpNpS]HWW PXQNDHU PRELOLWiVDFVHNpO\DV]DEiO\R]iVRNN UQ\H]HWYpGHOHPDGy]iVPXQNDYiOODOyLMRJRNVWE SHGLJ RUV]iJRQNpQW pv UpJLyQNpQW HOWpU HN ËJ\ H]HN D FpJHN NRPRO\ KDV]RQUD WHKHWQHN V]HUW D]]DO KRJ\WHUPHOpVLYHUWLNXPXNDWPHJIHOHO HQRV]WMiNV]pWD]RUV]iJRNN ] WW (] pv D FpJHN VV]HROYDGiVD NRQFHQWUiOyGiVD D]]DO MiU KRJ\ D KHO\L SROLWLNDL YH]HW N pv D] pughnnpsylvhohwlv]huyhnhpehuhlhj\uhnhypvepwpq\ohjhvsduwqhuhldfpjhn KHO\L NpSYLVHO LQHN HJ\ WpUVpJHWpULQW G QWpVPHJKR]DWDOiQiO$WpUVpJHNYHUVHQ\H]QHNDPXOWLQDFLRQiOLVFpJHNNHJ\HLpUWtJ\ enyhe szabályozókat vezetnek be, ami viszont globálisan problémát okoz, mert nem ösztönzi a cégeket

14 ) OG SpOGiXODN UQ\H]HWNtPpO WHFKQROyJLiNKDV]QiODWiUD$cégeknél a döntéseknél alkalmazott gazdasági PRGHOOHN DEV]RO~W QHP YHV]LN ILJ\HOHPEH D QHP V]iPV]HU VtWHWW WpWHOHNHW SO D QHP V]DQNFLRQiOW környezetszennyezést. Továbbá komoly problémát jelent, hogy a munkavállalók többsége érdekérvényesítésben hátrányba kerül a céggel szemben. 0LYHOD]HPEHUHNOiWMiNKRJ\DWpUVpJWpQ\OHJHVXUDLDPXOWLQDFLRQiOLVFpJHNYH]HW LtJ\DSROLWLNDL YH]HW NOHJLWLPLWiVDYiOViJEDNHU O$válság két úthoz vezethet: A politikai vezetés is globalizálódik: egységes szabályozók bevezetése a környezetvédelemben, a munkavállalói érdekképviseletek egységes fellépése, egységes pénzügyi szabályozások. Ezek természetesen csak a legfontosabb kérdésekre terjedhetnek ki, másképp a szabályok betartása problémákba ütközne. A környezeti kérdések, és az externáliák kezelésének legkomolyabb gondja, KRJ\DMHOHQOHJLXUDONRGyN ]JD]GDViJLLUiQ\FVDNDV]iPV]HU VtWHWWWpQ\HNNHOWXGIRJODONR]QLiP H]HNV]iPV]HU VtWpVHSOHJ\VpJQ\LOpJV]HQQ\H]pVGROOiUEDQNLIHMH]YHPpJQHPW UWpQWPHJ$] egységes munkafeltételek garantálása pedig a jelenlegi fejletlen országokban reménytelen szintre emelné a munkanélküliségi rátát. $ SROLWLNDL YH]HWpV HOYHV]WL OHJLWLPLWiViW pv PHJV] QLN D WpQ\OHJHV KDWDOPDW iwyhv]ln D PXOWLQDFLRQiOLV FpJHN H]]HO IRJODONR]y YH]HW L 0LYHO H]HN D FpJHN NpSHVHN OHV]QHN DUUD KRJ\ egy térségben fenntartsák a rendet, megszervezzék az egészségügyet és az oktatást, így az ioodprn pv D SROLWLNDL YH]HW N IHOHVOHJHVVp YiOQDN $] ioodpl IHODGDWRNDW YDOyV]tQ OHJ magáncégek veszik át, mint a biztonsági cégek, a magánkórházak, vagy a magániskolák. AZ IT SÖTÉT OLDALA: $=(//(1 5=g777É56$'$/20 Vannak jelek, amelyek arra utalnak, hogy az információs társadalom sokkal nagyobb tragédiát okozhat az emberiségnek, mint az atombomba, vagy a hidegháború. Orwell 1984 c. regényének világa csak ]VHQJHNH]GHPpQ\DKKR]NpSHVWDPLWDWpQ\OHJHVHQPHJYDOyVtWKDWyHOOHQ U] WWWiUVDGDORPSURGXNiOQL tudna. Már ma vannak olyan módszerek, amelyek (jelenleg még csak kisebb) embercsoportok viselkedésének IHOWpUNpSH]pVpW IRJ\DV]WyL PDJDWDUWiVW NUt]LVKHO\]HWEHOL UHDJiOiVW W U NpSHVVpJHW V]ROJiOMiN PpJSHGLJPHJOHKHW VHQNLVKLEDV]i]DOpNNDO$]HOYD]KRJ\D]DGRWWHPEHUU ODOHKHW OHJW EEDGDWRW EHNHOOJ\ MWHQLPLNRUKROYiViUROPHQQ\LSpQ]WN OWPLWHV]LNPLO\HQ79P VRURNDWQp]PHO\LN honlapokat látogatja, milyen levelezési listáknak, vagy hírcsoportoknak a tagja, mi a véleménye egyes sarkalatos témában. Ezután az adatbányászat módszerével, vagy hasonló, nagy adathalmazra vonatkozó technikával, megállapításokat lehet tenni a megadott témák és súlyok szerint rendezve. 3pOGiXOHJ\QDJ\YiOODODWRWpUGHNHOKHWD]KRJ\DSLDFRQPHJMHOHQ iuxplo\hqirjdgwdwivudv]iptwkdw $ SLDF UpV]WYHY LQHN DGDWDL N ] O tj\ D]RNUD OHV] NtYiQFVL KRJ\ D YiViUOyN PLO\HQ iurq PLO\HQ PLQ VpJHW YiUQDN HO PHO\LN NRQNXUHQV FpJ WHUPpNpW NHUHVLN VWE. ]JD]GDViJL V]HPPHO Qp]YH H] óriási változást hozhat ez! Mindig azt feltételezzük ugyanis, hogy az adott áru keresleti függvénye HO UHQHPLVPHUWV WXWyODJLVFVDNN ]HOtWpVHNWHKHW N(]]HODPyGV]HUUHOJ\DNRUODWLODJDSLDFRQ való részvétel nélkül szimulálható egy adott keresleti függvény. Amelyik vállalat ki tud építeni magának egy ilyen adatbázist, D]QDJ\RQNRPRO\HO Q\UHWHV]V]HUWYHUVHQ\WiUVDLYDOV]HPEHQ (]DOHKHW VpJ WRYiEE HU VtWL D] yuliv PRQRSyOLXPRN pv PXOWLQDFLRQiOLV FpJHN YHUVHQ\HO Q\pW gyakorlatilag megölve a kisebb, ezt a módszert alkalmazni képtelen cégeket. A számítástechnikai LSDUEDQ PiU PHJW UWpQWHN D] HOV LO\HQ OpSpVHN $ NtY OiOOyNQDN WDOiQ IHO VHP W QW KRJ\ SO D 0LFURVRIW HJ\LN HOV,QWHUQHW Explorer-ében egy jó ideig olyan véletlen hiba volt, ami azt HUHGPpQ\H]WHKRJ\DIHOKDV]QiOyKDEHOpSHWWHJ\V]HUYHUUHDV]HUYHUROGDOiQD] VV]HVJpSpQWiUROW DGDWiWHOOHKHWHWWpUQL*\DNRUODWLODJDIHOKDV]QiOyNWXGWDQpON ORO\DQDGDWRNDWYHWWHNHOW O NDPLW mindenki sajátnak tekintett. Ha ezt csak arra használták, hogy az emberek levelezését és Internet használati szokásait nyomon kövessék, már az is óriási információforrás. Hogy történt e ténylegesen

15 ) OG LO\HQ D]W SHUV]H VRKD QHP OHKHW EHEL]RQ\tWDQL GH D OHKHW VpJ W~O]RWWDQ DGRWW YROW DKKR] KRJ\ véletlen hibára kelljen csak gyanakodni... evh]d]hvhwpiuhoyh]hwhj\ro\dqjrqgrodwphqhwkh]dplydqro\dqv] UQ\ PLQWDNLWDOiOWVFLIL P YHNOHJURVV]DEEXWySLiMD Az információs technológia, ha rossz kezekbe kerül, nagyobb kárt képes okozni, mint okozott a legkomolyabb fegyver, amit valaha is használtak. Az eddigi kemény diktatúrák mind elbuktak, mert D]HPEHUHNHWQHPOHKHWWHOMHVHQHOOHQ UL]QLI OHJQHP~J\KDD]D] DNDUDWXNHOOHQYDQ'HD]HKKH] V] NVpJHV HV]N ] PRVW PiU UHQGHONH]pVUH ioo FVDN NHOO YDODNL DNL KDV]QiOMD $] HO EE OHtUW PyGV]HUHNNHOPHJIHOHO V]iPtWiVLNDSDFLWiVPHOOHWW~J\OHKHWHPEHUFVRSRUWRNDWHOOHQ UL]QLKRJ\D] HOOHQ U]pV DXWRPDWLNXV pv V]LQWH W NpOHWHV $NiU HJpV] RUV]iJRNDW LV OHKHW HOOHQ UL]QL PHUW QLQFV LJD]iQ IHOV NRUOiWMD D] HOOHQ UL]KHW HPEHUHN V]iPiQDN $] DGDWRN N ] WWL UHOiFLyNDW IHOiOOtWy rendszer ugyanis nagyon jól párhuzamosítható, tekintve, hogy az egyes emberek nagyjából I JJHWOHQHNHJ\PiVWyOGHHJ\HVHPEHUFVRSRUWRNPLQGHQNpSS$PLSHGLJQDJ\V]HU Yp"WHV]LD]az, KRJ\D]HOOHQ U] WWHNQHPLVIRJQDNWXGQLDPHJILJ\HOpVU O Egyetlen dolgot kell ehhez megoldani: az élet minden területén el kell terjeszteni a számítógép és a hálózat használatát, valamint meg kell akadályozni a komoly titkosítási módszerek elterjedését. Ha ez PHJW UWpQLN DPLUH D] 86$EDQ PiU My SpOGD YDQ DNNRU D] LO\HQ PyGV]HUHN yulivl OHKHW VpJKH] jutatják majd használóikat. Hiszen az emberek a hálózaton rendelnek árut, ételt, beszélgetnek egymással, leveleznek, hírcsoportokba írják majd be véleményüket, honlapokat látogatnak, reklámokat, hirdetéseket néznek meg, filmeket töltenek le, és programokat használnak. Itt végzik a banki átutalásaikat, ismerkednek és szórakoznak. Aki ezeket meg tudja figyelni, az gyakorlatilag minden fontos szempontot megismer. Ezek után WpUM QNUiDUUDKRJ\PLO\HQM Y NpSHNNpS]HOKHW HNHOERO\JyQNV]iPiUDKRVV]~WiYRQ A FÖLD-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 3iU pywl]hg P~OYD D SROLWLND PLQW KDWDOPL WpQ\H] PHJV] QLN 0LYHO QLQFV YDOyGL SpQ] J\L KiWWpU mögötte, ezért a gazdasági hatalom birtokosai, a multinacionális óriáscégek átveszik az emberiség irányítását. Névlegesen talán megmaradnak a politikai rendszerek, mint ahogy látszólag ma Bush az 86$YH]HW MH'HQHPEL]WRVKRJ\OHV]LJpQ\UiMXN$]HPEHUHNKH]DKtUHND]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLD YH]HW FpJHLQNHUHV]W OMXWQDNHOKLV]HQDGGLJUDDPpGLDDWDUWDORPV]ROJiOWDWiVPiU VV]HROYDG D] adatátvitellel, és az IT fejlesztéssel. (]HQFpJHNYH]HW LNpSYLVHOLNDWpQ\OHJHVKDWDOPDWD) OG Q N képesek arra, hogy figyeljék, szórakoztassák, és befolyásolják az embereket. $] HJ\V]HU iwodjsrojiu QHP W~O PDJDVDQ NpS]HWW 1HP YROW HOpJ HV]H YDJ\ SpQ]H DKKR] KRJ\ valamelyik elit intézményben tanulhasson. A rendszer szempontjából ez jó. Mivel produktív munkát nem kell minden embernek végezni, elég a jól képzett 10%, így a legjobb az, ha a többség valamivel lefoglalja magát. Így nem gondolkozik annyit. Ha túl sokat gondolkozna, akkor talán rájönne érdekes GROJRNUD7DOiQHOJRQGRONR]QDD]RQKRJ\PLpUWPLQGLJSRQWDQQ\LWN YHWHOQHNW OHDPLpUWPpJQHP mondja azt, hogy elég. De nem gondolkozik el rajta. Inkább belép a VN-be, hogy újra szerepelhessen a kedvenc sorozatában. Miért is tenne másképp, mikor senki sem lázong. Aki mégis, azt úgyis gyorsan elkapják, és általában gyorsan elítélik. Igaz, nem is nagyon lehet ilyet hallani, csak pletykaszinten. Ilyen biztos nincs is. A Földet uraló néhány nagy cégnek már nem kell versenyezni. A monopolhelyzet tökéletes mindenki V]iPiUDDNLQHPDIRJ\DV]WyROGDOiUyOQp]LDKHO\]HWHW) OHJtJ\KRJ\D VN-spy adatbázis miatt a fogyasztók szinte tökéletesen ismertek. A maximális profit mindig biztosítható. Meglepetések nem nagyon érik itt az embert. A Világháló Konzorcium persze tönkreteheti bármelyik céget. Elég csak megvonni a hozzáférést az adatbázishoz, és lefolytatni egy lejárató kampányt ellene. Ezt a többiek tudják is. Nincsenek is ellenvetések a Föld vezetésével kapcsolatban

16 ) OG Itt aztán két irányt vehet a történelem: Aranykor 0LYHO QDJ\RQ NHYHVHQ PDUDGWDN D] LJD]L KDWDOPRQ OpY N tj\ PiU QHP NHOO ioodqgydq D QDJ\REE profitért, mások felvásárlásáért, és ezzel együtt az életben maradásért küzdeni. A cégek egymással összefogva tulajdonképpen elérhetik azt, amit az ENSZ-nek nem sikerült. Tényleg egységesíthetik a ) OGODNRVViJiW.LW ]YHRO\DQIHODGDWRNDWDPHO\HNPpOWyDND] VV]HIRJiVKR]9pJUHVRUNHU OKHWQHD JOREiOLVSUREOpPiNUDPLQWDW~OQpSHVHGpVD]HOV]HQQ\H] GpVYDJ\D]HQHUJLDKLiQ\NpUGpVH /HN ]GKHW OHQQHD]DORJLV]WLNDLSUREOpPDDPLpUW$IULNDHJ\UpV]HpKH]LNPLQGHQNLQHNEL]WRVtWDQL OHKHWQHHJ\DODSIRN~MyOpWHW+LV]HQDWHUPHOpVHOpJKR]]i0HJpS OKHWQpQHND]HOV P N G I~]LyV UHDNWRURNpVD]HOV QXNOHiULVPHJKDMWiV~ UKDMyNW EEV]i]PLOOLiUGGROOiUpUWKLV]HQDSpQ]LWWYpJUH YLVV]DPLQ V OQH HV]N ]]p D PDL ioodsrwrnndo V]HPEHQ DKRO FpONpQW NH]HOLN $ N OWVpJHN QHP V]iPtWDQiQDN(OLQGXOKDWQDYpJUHDWpQ\OHJHV UNXWDWiVFpONpQWNLW ]YHD]~MpOHWUHDONDOPDVERO\JyN IHOIHGH]pVpW pv EHWHOHStWpVpW KLV]HQ D M Y EHQ D] HPEHULVpJQHN FVDN H] MHOHQWKHWL D IHMO GpV OHKHW VpJpW$) OGHJ\V]HU HQNpSWHOHQHJ\EL]RQ\RVKDWiUQiOW EEHPEHUWHOWDUWDQL vagy sötétség (OLQGXOKDW D]RQEDQ HOOHQNH] LUiQ\EDQLV D] HJpV] $ KDWDOPRQ OpY N pv D UHQGV]HU KDV]RQpOYH] L egyre komolyabban elszakadnak a társadalomtól. Ha ekkor nem történik a normában egy komoly változás, és továbbra is a mindenki magának köszönheti eredményeit és bajait típusú mainstream NDSLWDOL]PXV PDUDG D I LUiQ\YRQDO DPL V]HULQW D MDYDN ~MUDHORV]WiVD NiURV DNNRU N QQ\HQ HONpS]HOKHW D]LJD]L V WpWM Y $ JD]GDJRN NHUtWpVHNNHO pv PDJiQKDGVHUHJJHO YpGLN PHJV]HU]HWW YDJ\RQXNDWD]RNNDOV]HPEHQDNLNQHNQHPVLNHU OWpUYpQ\HV OQL(J\UHQDJ\REEJRQGOHV]DE Q ]pv EiUDGLNWDWyULNXVHV]N ] NpVDYLV]RQ\ODJHU VHOOHQ U]pVNpSHVVpJHHJ\LG UHPpJYt]IHOHWWWXGMD WDUWDQLD]HPEHULVpJKDMyMiW(]D]iWPHQHWLLG V]DNRO\DQOHV]PLQWDPLWD]DSRNDOLSWLNXVVFLILNEHQ el szoktak képzelni, csak atomháború nélkül. Mivel a hatalom egyre kevesebb kézben összpontosul, ha H]W QHP D] HO ] SRQWEDQ OHtUW PyGRQ KDV]QiOMiN DNNRU D UREEDQiVW FVDN yulivlud HU VtWL D] információs kontroll. Vagy ami annyira sötét, hogy el sem érdemes képzelni: Nem lesz robbanás. Az emberiség egészét egy V] N UpWHJ Np]EHQ WXGMD WDUWDQL $ W NpOHWHV GLNWDW~UD PHJYDOyVXO (OOHQiOOiV QHP OpWH]LN PHUW PLQGHQNLWW NpOHWHVHQWXGQDNHOOHQ UL]QLpVDKDQJDGyNNLLNWDWiViYDOVWDELOOiYiOLNDUHQGV]HU A VIRTUÁLIS DEMOKRÁCIA 2002 Egy francia meteorológiai szakember, és egy magyar szabályozástechnikai mérnök megcáfolhatatlan tudományos magyarázatot ad a légköri jelenségek, pl. az egyre több tornádó és a széndioxid légköri jelenléte közötti kapcsolatra, továbbá bemutatják a Föld szabályozási PRGHOOMpWDPLE ONLGHU OKRJ\DUHQGV]HUQHPVRNiUDNLELOOHQDVWDELOiOODSRWEyO 2003 A kutatók eltérést észlelnek a Golf-áramlatban. Norvégia partjainál 7 fokot esik az iwodjk PpUVpNOHW ±$](16=OpJN UNRQIHUHQFLiMiQHO V] UNHU OQDSLUHQGUHDBernou-Tóth modell, de érdemi G QWpVQHPV] OHWLN$FVDOyGRWWN UQ\H]HWYpG NpVDN ]YpOHPpQ\QDJ\UpV]HVDMiW kormányától várja, hogy tegyen valamit. ±$]86$NHOHWLSDUWMiWPRQV]XQV]HU HV ]pvhnpulnkdorwwpvplooliuggrooiuniud YpJV PpUOHJ(XUySiEDQHN ]EHQDV]iO\SXV]WtWMDHODPH] JD]GDViJLWHUPHOpViWW EE H]HUJD]GDPHJ\FV GEH 2004 Az EU tagországok, és Japán aláírják a.\rwr V]HU] GpVWYiOODOYDDNLERFViWRWWJi]RN 20%-os csökkentését

17 ) OG 2005 Óriási szárazság pusztít Amerikában: a Yellowstone nemzeti park 45%-át pusztítja el a NLDODNXOyHUG W ]$PHULNDiWODJK PpUVpNOHWHK ]NpSHVWIRNNDOPDJDVDEE 2005 Bush elnököt leváltják, miután a zöldek nyomása ellenére sem hajlandó környezetvédelmi beruházásokra, és rendeletszigorításokra A fejlett országok tanácskozásán elfogadják a.\rwr V]HU] GpVWYiOODOYDD] YHJKi]KDWiVW okozó gázok felére csökkentését 2012-ig. ± $PXOWLQDFLRQiOLVYiOODOWRNW EEVpJHiWWHOHStWHWWHV]HQQ\H] JyFDLWDIHMOHWOHQHEED V]HU] GpVKH]QHPFVDWODNR]RWWRUV]iJRNED ±iood](16=iowdonpv]twwhwhwwmhohqwpvehq (O V] UPHU OIHOHJ\iOWDOiQRVpUYpQ\ V]DEiO\R]iVNpUGpVHDPLWD]RQEDQDIHMOHWOHQ országok, akik élvezik a fellendülést, nem fogadnak el A Bernou-Tóth pártolók nemzetközi ligája elindítja az online Föld-modellt. Legkeményebb része egy óra, ami mutatja, hogy a Földnek a jelenlegi szennyezéssel várhatóan mennyi ideje YDQPpJKiWUDPLHO WWDV]DEiO\R]iVLUHQGV]HUPHJIRUGtWKDWDWODQXOIHOERUXOQD 2011 A széndioxid ára, avagy az H[WHUQiOLiNNH]HOpVpQHNPyGV]HUWDQD FtP P PHJMHOHQpVH amely óriási visszhangot kelt, hiszen egyszerre kínál megoldást a szennyezés kezelésére, és a IHMO G RUV]iJRNSUREOpPiMiUDDNLND]HUG LNpUWSpQ]WNDSQiQDN 2012 Az ENSZ konferencián Afrika egy jelöltként szólal fel a széndioxid-adó bevezetése érdekében. $]DGyQDJ\ViJiQQDSRNLJYLWi]QDNDNpSYLVHO NPLHO WWPHJHJ\H]pVV] OHWQH$IHMOHWW országok 30%-kal szorítják vissza a széndioxid kibocsátásukat, de nem tudják tartani az egyezményben vállaltakat A széndioxid adóért cserébe a nagy vállalatok agresszívabban lépnek fel a PXQNDHU SLDFRNRQ ±WDUWDOPD]]DD](16=iOWDONpV]tWHWWWDQXOPiQ\)HOPHU OD PXQNDHU SLDFDODSMDLQDNPXQNDLG PXQNDYpGHOHPPLQLPiOEpUHJ\VpJHVV]DEiO\R]iVD 2018 $PXQNDHU SLDFHJ\VpJHVV]DEiO\R]iVDpVD YLOiJKiOy SURJUDPEHLQGtWiVD 2021 A Világtanács megalakítása, egységes adó, munkaügyi, és környezetvédelmi szabályozás létrehozása A hidrogén üzemanyaggal hajtott autók ebben az évben veszik át a vezetést a hagyományos EHQ]LQHVMiUP YHNW O$WHKHUV]iOOtWiVEDQH]PiUEHQPHJW UWpQW ±$]HOV N ]YHWOHQYLUWXiOLVQpSV]DYD]iVDYLOiJWDQiFVV]pNKHO\pQHNNLYiODV]WiViUD$Q\LOYiQRV NXOFV~WLWNRVtWiVpVD]RQRVtWiVHOV NRPRO\SUyEiMD 2025 A túlnépesedés ellen a Világtanács bevezeti a lakható Föld programot, amit csak gyerekadóként emlegetnek. Csak 2 gyerek lehet egy családban, a többiért exponenciálisan Q YHNY VV]HJIL]HWpVpWtUMiNHO ±$]XWROVyGLNWiWRU.tQDHOV HPEHUHOHPRQGpVNLtUMDD]iOWDOiQRVYiODV]WiVRNDW$](16= törvénybe iktatja a diktatúra üldözését. ±$]RUV]iJRNpVWpUVpJHNNLWHUMHGWHQKDV]QiOMiNDKiOy]DWLV]DYD]iVW0DJ\DURUV]iJRQHO V] U HJ\W UYpQ\HO NpV]tWpVpEHLVEHYRQMiNDYiODV]WyNDW 2032 A világ munkavállalóinak 45%-a távmunkában, vagy egyéni szolgáltatóként dolgozik, a távmunka-végzés 76% országhatáron kívülre történik. A többiek 35%-a a 43 megmaradt multinacionális cég egyikének munkatársa, 54%-uk egy térségi tanács, vagy a Világtanács alkalmazottja. A MC&T (A Microsoft, CNN, és az AT&T) konzorcium 7.7 millió embert foglalkoztat Egy felmérés szerint a K+F tevékenység a hálózat használata nélkül csupán 9.7%-os KDWpNRQ\ViJJDOP N GQH$KiOy]DWVHJtWVpJpYHOHGGLJPpJQHPOiWRWWQDJ\ViJ~NXWDWyJiUGiN NpSHVHNHJ\ WWP N GQL 2041 A 43 nagy megmaradt vállalat az emberiség kevesebb, mint 1 százalékát foglalkoztatva képes lenne javakkal ellátni az egész emberiséget. Az emberek az utóbbi 25 évben azonban inkább a NLVHEEYiOODODWRNIHOpIRUGXOQDNDNLNWHVWUHV]DERWWWHUPpNHNNHOOiWMiNHO NHW(]D]D tendencia, ami a szolgáltatásokban már korábban bekövetkezett. írja egy, a BKE statisztika és modellezés tanszék által készíttetett tanulmány $FVLOODJN ]L UXWD]iVWPHJYDOyVtWySURMHNWHWLQGtWD9LOiJWDQiFVPHUWW EEWDQXOPiQ\ figyelmeztet, hogy az emberiség nem függhet csupán egyetlen bolygótól, amelynek szabályozási rendszerét sajnos nem sikerül már sohasem az eredeti, teljesen stabil állapotába visszajutatni. A projekten bárki dolgozhat a hálózat egy adott virtuális terébe belépve

18 ) OG 2047 A fizika eddigi elvei kiegészülnek, mikor egy lengyel tudós laboratóriumi körülmények között képes teleportációt létrehozni. A régiek által sejtett térhajlítás valósággá válik $KiOy]DWRQWHWWIHODMiQOiVRNEyOIHOpS OD]HOV UKDMyDPLD]~M) OGPHJWDOiOiViQDN reményével Márc. 23-án indul útnak a csillagok felé. Az abszolút pozitív szcenárió láthatóan rendkívül összetett problémák elé állítja döntéshozóinkat. (]HNSHGLJDN YHWNH] N Globálissá tenni a legfontosabb szabályozásokat: környezetvédelem: hogy legyen lakható a Föld 2050-ben is. Ez HJ\HQO UH~J\OiWV]LNQHP eléggé fontos a döntések meghozatalánál, ezért kéne egy sokkoló tudományos eredmény, vagy rosszabb esetben néhány sokkoló természeti csapás. PXQNDHU SLDF D V]RFLiOLV IHV] OWVpJHN pv D URVV] KHO\]HW PXQNDYiOODOyN UDEV]ROJDNpQW tartása ellen fel kell lépni, hogy a szociális robbanást megakadályozzuk. SpQ] J\HN pv DGySROLWLND D QDJ\ W EE RUV]iJQ\L FpJHN RO\DQ HU W NpSYLVHOQHN KRJ\ HJ\ KHO\L NRUPiQ\]DW V]LQWH VHPPLW QHP NpUKHW W O N 0iUSHGLJ KD IHQQ NtYiQMXN WDUWDQL D jelenlegi berendezkedést, akkor a cégek hozzájárulására is szükség van. Megoldani az H[WHUQiOLiNNH]HOpVpWYDODKRJ\V]iPV]HU VtWHQLD]externáliákat, hiszen a jelenlegi közgazdaságtan legnagyobb problémája, hogy egy torz modellel számol, így az ezzel kapott ORNiOLVRSWLPXPRN VV]HJH]YHQHPDGQDNJOREiOLVRSWLPXPRWV WWiYROHVQHNDWWyO 0HJROGDQLDKiWUiQ\RVKHO\]HW RUV]iJRNIHO]iUNy]WDWiViW A túlnépesedés megállítása, illetve a népesség csökkentése, amíg az emberiség nem képes a FVLOODJN ]L UXWD]iVUD $FLYLOHOOHQ U]pVHU VtWpVHH]iOWDODOHJLWLPLWiVIHQQWDUWiVD$KiOy]DWKDV]QiODWDtJ\DYiODV]WyN YpOHPpQ\pQHN N ]YHWOHQ PHJNpUGH]pVH G QWpVHO NpV]tWpVNRU pv V]DYD]iVNRU (QQHN WHFKQLNDL feltételeit biztosítani. (titkosítás, azonosítás).)surjudprnlqgtwivd VV]HIRJiVD] UNXWDWiVEDQpVD]HQHUJHWLNiEDQ (]HQIHOWpWHOHNQpON ODM Y NLFV~V]LNDYH]HW N NH]pE O pv PLQGHQNpSS HJ\ SUREOpPiV YiJiQ\RQ LQGXO HO $ KLiQ\]y IHOWpWHOHNNHO HO iooy M Y K ] FVDN QpKiQ\ SpOGiW PRQGDQpN H]HN HOHP]pVH PiU nem annyira az információs társadalom témájába tartozik: 1LQFVJOREiOLVV]DEiO\R]iVD]HO ] SRQWEDQ ) OGUpV]YpQ\WiUVDViJ PiU HPOtWHWW M Y YiUKDWy ilyen esetben, arról nem is szólva, hogy az egységes fellépés minden további pont alapja is. Nincs környezetvédelmi szabályozás: ha az externáliák sikeresen beépülnek a közgazdaságtanba, akkor talán nincs olyan nagy szükség erre. Ám a környezet védelme komoly ellenérdekekbe WN ]LN D] LSDUL pv D N ]OHNHGpVL FpJHN UpV]pU O PLQW D] MyO OiWKDWy D MHOHQOHJL DPHULNDL NRUPiQ\]DWP N GpVpWPHJILJ\HOYHËJ\DJOREiOLVIHOOpSpVDNNRULVV] NVpJHVKDDNLV]iPtWRWW H[WHUQiOLiN N OWVpJHLW HO V]HUHWQpN LVPHUWHWQL D V]HQQ\H] NNHO (QQHN HOPDUDGiVD HVHWpQ D szennyezés tovább folytatódik, és a Föld 2050-re könnyedén lakhatatlanná válhat. Ezt persze N UQ\H]HWL NDWDV]WUyIiN VRUD IRJMD PHJHO ]QL N ]EHQ D UDGLNiOLV N UQ\H]HWYpG FVRS RUWRN terrorakciói is a mindennapok részévé válnak, hiszen egyre több támogatást kapnak a N ]YpOHPpQ\W O (OOHQOpSpVNpQW GLNWDWyULNXV EHUHQGH]NHGpV NLDODNXOiVD D WiUVDGDOPL HOOHQ U]pV NLpStWpVH pv D QHP UDGLNiOLV N UQ\H]HWYpG NNHO V]HPEHQL IHOOpSpV LV HONpS]HOKHW $ PiVLN YpJOHWNpQW D WHOMHV DQDUFKLD LV HONpS]HOKHW DPLNRU D SROLWLND OHJLWLPLWiVD PHJV] QLN D UHQG PHJERPOLN (QQHN D M Y QHND]HPEHUHPLQGHQHVHWUHV WpWN U OPpQ\HNN ] WWHJ\V]LQWH lakhatatlan bolygón éli majd le életét, ami talán nem is lesz olyan hosszú. Nincs PXQNDHU SLDFL V]DEiO\R]iV D PXOWLQDFLRQiOLV FpJHN D PXQNDHU SLDFRQ PRQRSyOLXPNpQW NpSHVHNYLVHONHGQLHOOHQ NPpJDUHJLRQiOLVV]LQW pughnypghopl NpSYLVHOHWHN VHP WXGQDN KDWiVRVDQ IHOOpSQL $] LO\HQ V]DEiO\R]iV KLiQ\D RO\DQ M Y EH YH]HW PLQNHW DKRO D FpJHN yulivl profit mellett is csupán minimális bért juttatnak a dolgozóknak, akik balesetveszélyes munkahelyen, esetenként embertelen körülmények között dolgoznak. Az ilyen munkavállalók

19 ) OG LGHiOLV DODQ\DL D V]pOV VpJHV Qp]HWHNQHN 7HUPpV]HWHVHQ HJ\ W~OV]DEiO\R]RWW PXQNDHU SLDF VHP OHKHW PHJROGiV KLV]HQ DNNRU D YiOODODWRN QDJ\ UpV]H PLQGHQ KHO\HWWHVtWKHW PXQNiW automatizálással fog kiváltani, ezáltal óriási munkanélküliséget gerjesztve. A leghelyesebb minden helyi kormánynak erre az oktatás magas színvonalával válaszolnia, amit a globális szabályozás csak kiegészítene. Nincs egységes adózás: a nagy cégek nem adóznak. Legalábbis a munkavállalóhoz képest szinte DOLJKLV]HQ NpSHVHN DUUD KRJ\ HJ\HV KHO\L pughnhnnho VV]HMiWV]YD QDJ\RQ NHGYH] IHOWpWHOHNHW csikarjanak ki. Emiatt a központi feladatok (rendfenntartás, szociális kiadások, oktatás) egyre kevesebb forráshoz jutnak. A feladatok nagy részét tehát megpróbálják magánkézbe adni. Aki nem WXGMDPHJIL]HWQLD]HOLWNpS]pVWD]OHPDUDGDPXQNDHU SLDFRQ$NLLWWOHPDUDGD]QHPIRJMDtudni fizetni az egészségügyi ellátást, így hamarosan a szegények közé süllyed. Kialakul egy NDV]WUHQGV]HUV]HU WiUVDGDORP DKRO HOPpOHWLOHJ YDQ HVpO\ D IHOHPHONHGpVUH GH J\DNRUODWLODJ D V] O NDQ\DJLKHO\]HWHKDWiUR]PHJPLQGHQW$]iOODPLIHODGDWRNHJ\UHMREEDQHOKDQ\DJROyGQDN míg végül a cégek átveszik a tényleges hatalmat, és újra átlépünk a Föld-Rt. szcenárióba. Amennyiben az egységes adózás nem, de egy de-facto egységes adózás megvalósul (nem deklaráltan, de mindenhol körülbelül azonos adósávok alkalmazása), úgy megoldható ez a probléma. Az H[WHQiOLiN V]iPV]HU VtWpVH D MHOHQOHJL PRGHOO QDJ\ KLEiMD KRJ\ D JOREiOLVDQ PiU NRPRO\ problémát okozó externáliákat nem sújtja adóval, vagy nem támogatja juttatásokkal. Emiatt egy WRU] JD]GDViJL V]HUNH]HW DODNXOW NL pv ~J\ W QLN NRQ]HUYiOyGRWW (] OHJLQNiEE D] RODMDODS~ JD]GDViJW EE pywl]hgh WDUWy XUDOPiWMHOHQWL KRORWWD] RODM PLDWW NHOHWNH] V]HQQ\H]pV LPPiU NRPRO\SUREOpPiNDWRNR]$]DOWHUQDWtYiJDNSOKLGURJpQ ]HP JpSNRFVLD]RQEDQDGGLJQHP tudnak elterjedni, amíg ezt az externália-költséget a gazdasági döntésekbe senki nem építi be. Így DYLOiJV]pSHQKDODGHJ\RO\DQM Y IHOpDPLDMHOHQOHJLmainstream közgazdaságtan egyenletei alapján optimális, azonban a valóságban nyilvánvalóan nem az. A lemaradottak felzárkóztatása: amennyiben ez nem történik meg, a világ tökéletesen két részre szakad, ami esetleg háborúhoz, terrorakciókhoz, káoszhoz vezet. Nem tartható sokáig fent az az állapot, hogy a világ lakosságának 20%-a fogyassza el a javak 80%-át. Ha ezzel nem foglalkoznak DG QWpVKR]yNDNNRUHJ\GHVWDELOL]iOWWHUURUDNFLyNWyOV~MWRWWYLOiJEDQIRJQDNpOQLDM Y HPEHUHL a fejlett országok néha légicsapásokat mérnek a szegényekre, akik cserébe terrorakciókkal YiODV]ROQDN(VHWOHJDUDGLNDOL]iOyGyV]HJpQ\RUV]iJRNPHJLMHV]WLNDYiODV]WyNDWDNLNV]pOV VpJHV PHJROGiVRNDWKLUGHW YH]HW NHWIRJQDNKDWDORPUDVHJtWHQL(NNRUN QQ\HGpQDODNXOKDWNLDNiUHJ\ GLNWDW~UDLV$V]pOV VpJHVYH]HWpVHO EEXWyEEPLQGHQNpSSKiERU~EDOpSDV]HJpQ\HNHOOHQDKRO tömegpusztító fegyverek bevetése, vagy Hitler módszereinek feléledése sem lehetetlen. A túlnépesedés problémája: A Föld meghatározott embertömeget tud eltartani. Ez egy olyan fizikai korlát, ami ellen semmit nem lehet tenni. Persze ez a korlát jelenleg még nem ismert, KLV]HQD]yFHiQRNWHUPHOpVEHYRQiViYDOD]pOHOHPWHUPHOpVQ YHOKHW Látható, hogy a pozitív szcenárió megkívánja a globális problémákkal való globális szembenézést, és D]LQIRUPiFLyVUHQGV]HUHNYLVV]DpOpVHNW OPHQWHVHOWHUMHV]WpVpW$]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPUDV] NVpJ YDQD]pUWKRJ\DPHQQ\LVpJLWHUPHOpVWIHOYiOWVDDPLQ VpJLYDODPLQWKRJ\D]HPEHUHNLQIRUPiFLyYDO YDOyHOOiWRWWViJDH]iOWDODYH]HW NOHJLWLPLWiVDHOpJOHJ\HQDKKR]KRJ\PHJKR]]iNDV] NVpJHVQHKp] döntéseket. A visszaélésmentes, és elterjedt hálózat két feltételt követel meg: olcsó alaptechnológia, és V]pOHVN U HQKDV]QiOWWLWNRVtWiV A VIRTUÁLIS DIKTATÚRA evehqhom WWN ]pqnlv$nnrupiudipoyloijd] XWDVtWiVDLWN YHWWH$SROLWLNXVRNKLUWHOHQ VHPPLYp IRV]ORWWDN D] HPEHUHN V]HPpEHQ PLNRU PHJMHOHQW 3HGLJ pyh PpJ FVDN HJ\ HJ\V]HU szlovén srác volt még a PDULERULHJ\HWHPHQPLNRUHOKDWiUR]WDKRJ\ OHV]D]DNLNLYH]HWLDNiRV]EyO

20 ) OG D YLOiJRW 6]ORYpQLiEDQ py P~OYD YROW D PLQLV]WHUHOQ N 0 JpiOOW D KHO\L NRPPXQLNiFLyV FpJ hiszen eszméi olyan fénnyel csillogtak, hogy nem lehetett nem egyetérteni vele. Sorra verte ellenfeleit D YLWDP VRURNEDQ LJD] D ULSRUWHUHN LV PLQGLJ YHOH V]LPSDWL]iOWDN 0LYHO D V]ORYpQ KiOy]DW D] (8 YH]HW NRPPXQLNiFLyVFpJpKH]WDUWR]RWWtJ\Jozef hamarosan találkozhatott Európa leghatalmasabb embereivel, az 8QLRQ&RPYH]HW LYHO+RJ\H]HQDWDOiONR]yQSRQWRVDQPLW UWpQWD]WVHQNLVHPWXGMD de a 24 éves -R]HIKDPDURVDQ6]ORYpQLDHOV HPEHUHOHWW 1HP YROW V]RNiVRV KRJ\ D] (XUySD 7DQiFVEDQ D PLQLV]WHUHOQ N PRQGMRQ EHV]pGHW PHJWHWWH Beszédét az UnionCom minden híroldalára feltette, a nemzeti alvállalatok révén pedig szinte mindenhol lefordították a helyi nyelvre. Még abban az évben elfogadtatott Európában egy sor V]DEiO\R]iVW UiN YHWNH] pyehq SHGLJ PiU D] (16= YLOiJNRQIHUHQFLiMiQ PRQGRWW RO\DQ EHV]pGHW KRJ\ D NLQW W QWHW globalizációellenes csoportok is a rádióik köré ültek, és a beszéd végén OHONHVHGpVEHQ W UWHN NL $] DIULNDL UpV]WYHY NÈ]VLDOHJW EENpSYLVHOMH N ]W N D] 2URV] ÒMUDHJ\HVtWHWWÈOODPRNN O J\PLQLV]WHUHpVDOHJW EEHXUySDLNpSYLVHO LVWiPRJDWiViUyOEL]WRVtWRWWD az elképzeléseket. A javaslatot azonban nem sikerült keresztülvinni. Amerikában, és Európa több ioodpiedq NRUPiQ\HOOHQHV W QWHWpVHN W UWHN NL D OHJW EE KHO\HQ HO UHKR]RWW YiODV]WiVRNDW NHOOHWW WDUWDQL.LFVLDGGLJVRVHPOiWRWWSiUWRNW QWHNIHODSROLWLNDLV]LQWpUHQNDUL]PDWLNXVYH]HW NNHOpVVRN jó baráttal az 8QLRQ&RPYH]HW VpJpEHQ. ]EHQ HONH]G G WW D] AfrikaNet program, ami az egyetlen elfogadott javaslatként ment át az ominózus ENSZ konferencián. A programot az UnionCom nyerte. Két éven belül a program megvalósult, az UnionCom hálózata ekkor már lefedte Európát, az OÚÁ-t, Kanadát, Brazíliát, és immár szinte egész Afrikát is. Afrika volt az utolsó vidék, ami nem kapcsolódott a hálózathoz. Az OÚÁ már korábban gazdasági függésbe hozta, és saját, akkor még állami szolgáltatójával lefedte Ázsia legnagyobb, addig még érintetlen részét. Dél-Amerikában pedig az AT&T vette meg, és fejlesztette fel a legtöbb volt állami távközlési, és televízió-társaságot. A projekt megvalósulása után létrejött az egységes hálózat. $ KiOy]DW V]WiUMD SHGLJ HJ\pUWHOP HQ Jozef lett ben vázolta elképzeléseit egy centralizált LUiQ\tWiV~) OGU OKLV]HQPLQWPRQGWDHJ\HQNpQWD]RUV]iJRNVHPPLNQHPNpSHVHNPHJELUNy]QLD NLKtYiVRNNDO )XUFVD YROW D QDJ\ WiPRJDWRWWViJ KLV]HQ D] HOHP] N V]HULQW HJ\ LO\HQ EHMHOHQWpV pyyho H]HO WW PpJ SROLWLNDL QJ\LONRVViJQDN V]iPtWRWW YROQD'H D KiOy]DWRQ My YLVV]KDQJMD YROW H] SHGLJ PiU IpOLJ VLNHUW MHOHQWHWW EDQ PHJDODNXOW D 9LOiJWDQiFV D YH]HW MH QDJ\ PHJOHSHWpVUH egyik újhullámos német politikus lett. -R]HI QHP YiOODOWD D YH]HWpVW LQNiEE po OHJHQGiYi YiOW ellátogatott a világ szinte minden országába, hogy híveket szerezzen annak a tervének, ami alapján az RUV]iJRV LUiQ\tWiV PHJV] QQH D ) OG Q pv FVDN D 9LOiJWDQiFV YDODPLQW D KHO\L QNRUPiQ\]DWRN maradnának. Valamint tiszteletbeli tagként beválasztották az UnionCom igazgatótanácsába. Eddig tart a történet eleje. Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy amint a globális problémák HU V GQHNHJ\UHHO UpEEW UQHNDNDUL]PDWLNXVGHGLNWDWyULNXVHJ\pQLVpJHNDNLNRUYRVViJRWNtQiOQDN H]HQ EDMRNUD $NLQHN D NH]pEHQ YDQ D ODVVDQ HJ\VpJHV O KiOy]DW D] NRPRO\ QpSV]HU VpJUH WHKHW szert, vagy segíthet egy kiválasztottat. Már jelenleg is vannak erre példák, elég csak Berlusconi esetére gondolnunk. De merre folytatódhat ez a szcenárió? A cél szentesíti az eszközt Egy diktátor, ha el tudja hitetni az emberekkel, hogy jó célért küzdenek, és szükség esetén rossz HV]N ] NHWLVEHNHOOYHWQLDNNRUV]LQWHPLQGHQWPHJWHKHW+DSHGLJPHJYDQJ\ ] GYHD]LJD]iUyO (netán igaza is van), akkor pedig meg is tesz. Ha egy ilyen helyzetben valaki nem hajlandó HJ\ WWP N GQLDNNRURWWHU V]DNDONDOPD]iViUDLVVRUNHU OKHW$KiERU~D]RQEDQFVXSiQD]HJ\LN RO\DQHV]N ]DPLSUREOpPiNDWYHWKHWIHO$W~OQpSHVHGpVPLDWWD]LGHJHQJ\ O OHWQ YHNHGpVpWOHKHW YiUQLDIHMOHWWRUV]iJRNEDQ(]HOYH]HWKHWRGDLVKRJ\HJ\V]pOV MREEROGDOLGLNWiWRUNHU OKDWDORPUD egy nagyhatalomban, valamint a történethez hasonlóan elnyeri a fejlett országok közvéleményének támogatását. Egy sor globális problémára lehet ekkor válasz a szegény világrészek ellen folytatott

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készült a Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskolája keretében Készítette: Dr. Vincze László 7pPDYH]HW 'U%LWWQHU3pWHU Pénzügytan tanszék

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN KESZTHELY 2003 1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje

Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje &VLUPD (O 3iO Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje Bevezetés $QHWW 0 % G *URR iwwhnlqw cikkében háromféle modellt tárgyal,

Részletesebben

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Pécs, 2001 OECD Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások

Részletesebben

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában 1 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK 7e0$9(=(7: DR. %+0$17$/

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia )

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) Tisztelt Elnök Asszony! Hölgyeim és Uraim! Jogosan merülhet fel Önökben a kérdés: Hogyan kerül a csizma az asztalra?

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet +HUEROyJLDLpV1 YpQ\YpG

Részletesebben

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS.pUM N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Bevezetés A Panasonic hangposta rendszer (936 QDJ\ WHOMHVtWPpQ\&

Részletesebben

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp &VHSHJWHW QW ]pv4xhhq*lofvyho Bevezetés $FVHSHJWHW QW ]pvdondopd]ivdd]xwyeellgv]dnedqv]pohvn U&HQWHUMHG (] HJ\UpV]W D PHWHRUROyJLD WpQ\H]NQHN WXGKDWy EH D FVDSDGpN PHQQ\LVpJH D WHQ\pV]LGV]DNEDQ NHYpV D]

Részletesebben

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester )HOHOVWHOHS OpVUHQGH]pVL YH]HWWHUYH] ----------------------- Veres István okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT-1-15-0125/2001/2006 Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. ÁLMOSD Településrendezési

Részletesebben

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI Ph.D. értekezés Varga József 7pPDYH]HW 'U)ULHGOHU)HUHQF 0 V]DNLLQIRUPDWLNDLDONDOPD]iVRN doktori program Nagy rendszerek tervezése és irányítása alprogram

Részletesebben

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA Doktori (PhD) értekezés készült a Veszprémi Egyetem FK 2 doktori iskola keretében Készítette: Földváry Csilla Magdolna 7pPDYH]HW

Részletesebben

7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy..LDGYiQ\ 08/198/96

7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy..LDGYiQ\ 08/198/96 7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy h]hphowhwpvlxwdvtwiv.ldgyiq\ 08/198/96 +8 C U L U L ÈOWDOiQRVWXGQLYDOyN )HOWpWOHQ OYHJ\HILJ\HOHPEHD]DOiEELEL]WRQViJLWXGQLYDOyNDW ÈUDP WpVYHV]pO\H SOIHV] OWVpJDODWWLPXQNDYpJ]pVNRU

Részletesebben

Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei

Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 TARTALOMJEGYZÉK... 1 2 BEVEZETÉS... 4 3 A KEELOQ ALKOTÓELEMEI... 6 4 UGRÓ KÓDOS RENDSZEREKNÉL HASZNÁLT DEFINÍCIÓK... 8 4.1 SOROZAT

Részletesebben

Alisca Comp Kft. Szekszárd Cinka u. 45. Alica Ügyviteli Rendszer )N Q\YLN Q\YHOpV. Készítette: Dr. Kádár András közgazdász V]HUYH]SURJUDPR]y 2003.

Alisca Comp Kft. Szekszárd Cinka u. 45. Alica Ügyviteli Rendszer )N Q\YLN Q\YHOpV. Készítette: Dr. Kádár András közgazdász V]HUYH]SURJUDPR]y 2003. Alisca Comp Kft Szekszárd Cinka u. 45. Alica Ügyviteli Rendszer )N Q\YLN Q\YHOpV 2003. Készítette: Dr. Kádár András közgazdász V]HUYH]SURJUDPR]y TARTALOMJEGYZÉK $352*5$0-(//(0=,...4 1.1. A ).g1

Részletesebben

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS 3e1=h*

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM ELEMZÉSE

VESZPRÉMI EGYETEM ELEMZÉSE 1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Kényelmes biztonság akár tíz lemezzel is

Kényelmes biztonság akár tíz lemezzel is NEW NAS Experience Kényelmes biztonság akár tíz lemezzel is DS509+ DX5 DS509+ DX5 esata RS409RP+ RS409+ RS409 RX4 DS509+ DX5 DS409+ DS409 DS209+II DS209 DS209j DS109+ DS109 DS109j DS409slim Tartalom Terméktulajdonságok

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 1 A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 2 Köszönetünket fejezzük ki Pokorni Zoltán miniszter úrnak és PLQGD]RNQDNDNLNHWDQXOPiQ\PHJV] OHWpVpWSUREOpPiUDILJ\HO

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA

JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA A MEGFELELė ELJÁRÁSI MÓD SZABÁLYAI Az értékpapírszlgáltatás frmái Befektetési tanácsadás alkamassági teszttel A befektetési tanácsadás az ügyfél számára szóló

Részletesebben

$-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv

$-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv $-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv $-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv V]HUNHV]WHWWH -iyru%hqhghn $- Y1HP]HGpNHN.pSYLVHOHWpQHNPXQNiMiWpVDNLDGYiQ\ PHJMHOHQpVpWWiPRJDWWiN

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

m ág n e ses momentum É T ö ltés elektro n vagy atommag

m ág n e ses momentum É T ö ltés elektro n vagy atommag Elektron spin rezonancia (ESR) A molekulákban fizikai illetve biológiai rendszerekben található elektronok túlnyomó többsége olyan párokban található, amelyek spinjei ellentétes orientációt mutatnak. Ezek

Részletesebben

Enfora GSM know-how. GSM modem alapok 1.00 verzió, 2007-06-10

Enfora GSM know-how. GSM modem alapok 1.00 verzió, 2007-06-10 Enfora GSM know-how GSM modem alapok 1.00 verzió, 2007-06-10 Jelen dokumentum az EnforaJ\iUWPiQ\~*60*356*36PRGHPHNNHOLVPHUNHGNV]iPiUDOHWW összeállítva, és tartalmazza azokat a legfontosabb információkat,

Részletesebben

'$18%,86 +27(/6 57 e9,.216=2/,'è/7 e9(6 -(/(17e6(

'$18%,86 +27(/6 57 e9,.216=2/,'è/7 e9(6 -(/(17e6( '$18%,86+27(/657 e9,.216=2/,'è/7e9(6-(/(17e6( DANUBIUS HOTELS Rt. 7DUWDORPMHJ\]pN.216=2/,'È/73e1=h*

Részletesebben

PORTAL Írásos oktatási segédanyag

PORTAL Írásos oktatási segédanyag . ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 1 PORTAL Írásos oktatási segédanyag (O V]yDWDQDQ\DJKDV]QiODWiKR] A PORTAL projekt célja az EU kutatási eredmények gyorsabb adaptálása a helyi és regionális közlekedés

Részletesebben

KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS

KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS FESZÜLTSÉGANALÍZIS A 0%6=$.,0(&+$1,.$1e+È1

Részletesebben

352*5$02= 6,87$6,7 6

352*5$02= 6,87$6,7 6 352*5$02= 6,87$6,7 6 1.x verzió Gyártó: NIVELCO Ipari Elektronika RT. H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel.: (36-1)-369-7575 Fax: (36-1)-369-8585 E-mail:nivelco@nivelco.com http://www.nivelco.com 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

. ]KDV]Q~IRJODONR]WDWiVPXQNDSLDFLpVODNiVSLDFLUHLQWHJUiFLy3pFVHWW. Pécs önkormányzata évek óta kiterjedt szociális közhasznú, újabban pedig közcélú

. ]KDV]Q~IRJODONR]WDWiVPXQNDSLDFLpVODNiVSLDFLUHLQWHJUiFLy3pFVHWW. Pécs önkormányzata évek óta kiterjedt szociális közhasznú, újabban pedig közcélú . ]KDV]Q~IRJODONR]WDWiVPXQNDSLDFLpVODNiVSLDFLUHLQWHJUiFLy3pFVHWW Zolnay János 1. Bevezetés Pécs önkormányzata évek óta kiterjedt szociális közhasznú, újabban pedig közcélú IRJODONR]WDWiVLV]LV]WpPiWP N

Részletesebben

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA Készítette: FÖLDVÁRY CSILLA MAGDOLNA 7pPDYH]HW DR. TAKÁCS ERZSÉBET PROF. DR. HORVÁTH ATTILA MTA

Részletesebben

Hihetetlen történetek 8QWROGVWRULHV 1RQHYHURHEHQWURYDWR 8QJODXEOLFKDEHUZDKU

Hihetetlen történetek 8QWROGVWRULHV 1RQHYHURHEHQWURYDWR 8QJODXEOLFKDEHUZDKU Hihetetlen történetek 8QWROGVWRULHV 1RQHYHURHEHQWURYDWR 8QJODXEOLFKDEHUZDKU 2006 1 Epizódok a balatoni vitorlás életeo...4 (OV]y>@... 4 Honvéd Sport Egylet (HSE)... 5 Én, Besse Lajos (Lulu)[1]... 5 Balatonföldvár

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK.

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. Repülőgép segítségével néhány óra alatt a Föld bármely pontjára eljuthatunk. A nemzetközi pénzügyi tranzakciók a számítógépek segítségével egy-két másodpercet vesznek igénybe.

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK,

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, AZOK MEGBÍZHATÓSÁGA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATI MÓDSZEREK TÓTH LÁSZLÓ Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Intézet SERGE CRUTZEN Joint Research Institute Készült:

Részletesebben

ö ö É É É É Á ö ö é ö é é ö é é é í é é ö Ö Ö É É ö é ö é Ö é ö é ö é ö é é é é é é ó é é ö é é é í é ő é é ö é é é é Í í í ö é Á é Ö ö é é é ö é é ő í Ö é ö é é ö é ö Ó é é é é ő é é é é ó é é é í ó Ö

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH Szélessávú piacok hatósági szabályozása Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH 2 Tartalom I. Szélessávú piacok helyzete, fejlődési irányai II. Szélessávú piacok fejlődését

Részletesebben

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN )

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN ) IKT trendek Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens A konvergencia következményei Konvergencia Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája

Részletesebben

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai Nagy Péter Pápai Zoltán 1 A piaci erő közgazdasági fogalma A kiindulópont a tökéletes versenyhez való viszony Tökéletes verseny esetén egyik szereplőnek

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Broadband Barométer - Magyarország

Broadband Barométer - Magyarország Tom Schwieters VP & Regional Director, Central Region IDC CEMA Broadband Barométer - Magyarország Sajtótájékoztató, 2007. február 7. www.idc.com A szélessávú Internet jellemzıi A gyors, megfizethetı és

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

A nem teljesítő hitelek helyzete a magyar piacon. Felfalusi Péter, CEO

A nem teljesítő hitelek helyzete a magyar piacon. Felfalusi Péter, CEO A nem teljesítő hitelek helyzete a magyar piacon Felfalusi Péter, CEO A lakossági hitelportfolió alakulása Fedezett* 8 000 000 25,00% 7 000 000 6 000 000 20,00% 5 000 000 15,00% 4 000 000 3 000 000 10,00%

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Korszakvált. ltás s a telekommunikáci szektorban. Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat

Korszakvált. ltás s a telekommunikáci szektorban. Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat Korszakvált ltás s a telekommunikáci ciós szektorban Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat Kórosi László- CMC prezentáció 2009. február r 8. Amiről l szó lesz...

Részletesebben

TERMÉSZETFÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK

TERMÉSZETFÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK TERMÉSZETFÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK A mai Nagyberek tájegység területén a földtörténeti a Pannon-tenger hullámzott, akárcsak a Kárpát- a Veszprémi fennsík és a Bakony hegyei emelkedtek a vízfelszín fölé. A klíma

Részletesebben

ö ÉŰ Á ó ó ó ő ö ő í ű ó ú ő ö ű í í ó ó ű í ő ó ó Á ö í ő ö ő ó ó ő ü í Íö ó ú ó ó í ó Í ö ő í ö ó ő ő ö ü í í ó ó ö ü ó ö ö ú ő í ó ö ó ő ö ü ú ő ö ő ű ó ü ü ö ó ő ö ó ű ö ú ó ú Í ó ó ó ó ó Á ó ő Á ő

Részletesebben

A teljesség igényével

A teljesség igényével A teljesség igényével A TeLL me More nyelvoktató CD-ROM sorozat a francia Auralog cég fejlesztése, mi a magyar Q\HOY& YiOWR]DWRW NpV]tWHWW N pvirujdopd]]xn0&n GpVpQHNDODSMDDEHV]pGIHOLVPHUpVHQDODSXOy párbeszéd,

Részletesebben

ő ö ő ó ó ő ü ö ő ó ó ö í í ö Í ö Ö ú Ö ő í ő őö ő ó í Ö ú Ö Ö ö ú ö ö ó í ö ó í í ú Ö ö ö ő ó Ű ö ú ú Ö Í í ű ö í í őí ő ü ó ó Í í ö ő ó ö ö í ö ö Ú í Ó ó ő í ó í ó ó ó í í ő í í ő ú ö ó ű ő ö ű ó ó Í

Részletesebben

Tisztelt hallgatók! Farkas Péter egyetemi adjunktus, tananyagfejlesztõ, tutor (gyõri és pécsi csoport) egyetemi adjuntus, tutor (budapesti csoport)

Tisztelt hallgatók! Farkas Péter egyetemi adjunktus, tananyagfejlesztõ, tutor (gyõri és pécsi csoport) egyetemi adjuntus, tutor (budapesti csoport) Tisztelt hallgatók! E-LEARNING KÉZÉS Az alábbiakban a Gazdálkodási szakos, e-learning rendszerben mûködõ képzés tananyagához készült hibalistát olvashatja. A visszajelzések és az anyag folyamatos gondozása

Részletesebben

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE)

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Cloud Computing a gyakorlatban Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Az el adás felépítése CLOUD ALKALMAZÁSI FELMÉRÉSEK CLOUD COMPUTING DEFINICIÓK CLOUD SZOLGÁLTATÁSI ÉS ÜZEMEL-

Részletesebben

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A Nap- és szél alapú megújuló energiaforrások nagyléptékű integrálása az országos és

Részletesebben

Egy magyar családi cég versenyben a multinacionális óriásvállalatokkal a globális dohánypiacon. Nyíregyháza, 2014.09.05.

Egy magyar családi cég versenyben a multinacionális óriásvállalatokkal a globális dohánypiacon. Nyíregyháza, 2014.09.05. Egy magyar családi cég versenyben a multinacionális óriásvállalatokkal a globális dohánypiacon Nyíregyháza, 2014.09.05. A Continental Cégcsoport A dohánymagvetéstől az értékesítésig lefedi a teljes vertikumot

Részletesebben

Á Ö ő ő ö Ö Á Í Á É ÉÉ í ő ö Í í őí í ú ú ö í í ö Í Í Í í ú í ú ő ú í Ö Ö ú ü í ű Ö í ű Í ő Ö í í í ü Ö í í ú í ő ú í í í ő í ő ü í í ű Ö ő í ő í Í ö Ő ü ő í í ö í ő í Á í ö ü ö Ő ü ü ő ü ü Íő Í Í Í í

Részletesebben

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens IKT trendek A konvergencia következményei Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája (szolgáltatási

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

é é ő é í ő é ő ő é ő é é é ő é ő í ü é é é é í é ő é ő é é í ő é é ő é ü ő ű ő ő é ő é é é é é ő é é é Ú é ő í é é é í ő é ő ő é é é ü ő é é é í ü ő í é é é é ü é ő é é é ü é í é é é ő é é ő é é ő ü é

Részletesebben

Önkormányzati és. kistérségi infokommunikációs kihívások. Lengyel György projekt igazgató. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt.

Önkormányzati és. kistérségi infokommunikációs kihívások. Lengyel György projekt igazgató. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. Önkormányzati és SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu kistérségi infokommunikációs kihívások Lengyel György projekt igazgató

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Növekedés és fenntarthatóság NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Egy példa Rókák a Nyulak Szigetén Hová vezet ez: Falánk rókák és kevéssé szapora nyulak esetén mindkét populáció kihal.

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

ü í Í ő ú ü í ű ö ü í ö ö Í ő ő ö ő í ő ö ö ü Í ű ö Í í Í ő Ü ő Í í ú Í ő ú í í ö ő ÚÚ ö í ő ő í í í ü ü ő Í ú ü ő í í í í ő í í ü í ü ő ü ő ú ő ü ü ő í í Ú ö ö í í í ű í Í ö ö í Ü ő ú í ő í ő ő ő ű ő

Részletesebben

.HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1.

.HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1. .HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1.) számú rendelete.hv]wkho\9iurv.psylvhowhvw OHWHD]pStWHWWN UQ\H]HWDODNtWiViUyOpVYpGHOPpUOV]yOypYL

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Á ű ő ű ű ő ő ő ő ü ő ú ü ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ű ő ő ő ú Á ő ü ü ő ű ő í ü ű í ú ü ő ő ű ü ü ő ű ü í ü ő ü ü í ő í ű í ő ő ú í í ő ő ű í ű ő ű ü í ő ü í í ű ű ű ü ő ü ú ő ű Ö ű ű ő ú

Részletesebben