DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia )"

Átírás

1 DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) Tisztelt Elnök Asszony! Hölgyeim és Uraim! Jogosan merülhet fel Önökben a kérdés: Hogyan kerül a csizma az asztalra? Azaz miért foglalkozom általános tanuláselméleti kérdésekkel egy multimédia konferencián? Ezzel összefüggésben: - Ismét tanúi lehetünk annak, hogy a korábbi gyakorldwqdn LVPpWOGpVHNpQW SO televízió, képmagnetofon, számítógép stb.) egy új oktatástechnikai eszköz, információhordozó alkalmazási fétise kezd kialakulni. Ez egyszerre jó, és rossz. Jó mert, fontos a multimédia hasznosítása a tanulási folyamatban, mert az eddig EHPXWDWRWWSpOGiNLVHJ\pUWHOP&HQEL]RQ\tWMiNKRJ\PLO\HQOHKHWVpJHNNHOEYtWKHWD tudásközvetítés eszköztára. Ugyanakkor rossz, mert a multimédia is csupán egy eszköz, információhordozó, amely konkrét didaktikai feladat megoldását, pontosítható cél megvalósítását segít(het)i. - $PLNURHOHNWURQLNDIHOJ\RUVXOW WHP&IHMOGpVHD]LQIRUPDWLNDWpUQ\HUpVH~MWtSXV~ NLKtYiVDWDQXOiVLIRO\DPDWEDQUpV]WYHYWDQXOypVWDQXOiVLUiQ\tWyV]iPiUDHJ\DUiQW - A tanulás mindenkor gazdaság, társadalom és technológia-i JJ$PLHJ\EHQD]WLV jelenti, hogy az adott kor embere számára, az éppen aktuális kultúraközvetítés tárgya, és/illetve az adaptáció eszköze lehet a technika/technológia eredménye. (]puw WDOiQ HOIRJDGKDWy KRJ\ D V]i]DG NLKtYiVDL HOWW iooy Hmber számára lényegi kérdés annak megválaszolása, hogy a csúcstechnika rendelkezésére álló eredményét felhasználhatja-e és hogyan a tanulás eredményessége érdekében. A társadalmi-gazdasági-technológiai változások hatása megjelent az oktatás-képzés területén és az egyes ember mindennapjaiban, tanulási tevékenységében is. $ PRGHUQL]iFLy HUHGPpQ\HNpQW HJ\ ~M KHO\]HW ioow HO $ JOREDOL]iFLy IRO\DPDWD DPHO\ V] NVpJV]HU&HQPLQGHQNLV]iPiUDHJ\IDMWDEL]RQ\WDODQViJRWHUHGPpQ\H]HWW$]H]WHOLGp] okok lehetnek: - az információs társadalom létrejötte, - a mondializációs sokk, - a tudományos és technikai, illetve - a civilizációs sokk. $ PHJROGiV OHKHWVpJpW a kognitív társadalom NLDODNtWiVDpVP&N GWHWpVHMHOHQWKHWLDPHO\EHQD]iOWDOiQRVP&YHOWVpJ~MUDIHOpUWpNHOGpVHpV D PXQNDYiOODOyL DONDOPDVViJ NLIHMOHV]WpVH NXOFVWpQ\H] 1 $ PHJYDOyVtWiV VRUiQ IHOPHU O NpUGpVHNUHDGKDWyYiODV]FVDNNRPSOH[PyGRQNH]HOKHW(1. ábra). $]DQJROV]iV]WHU OHWUODPXQNDQpON OLVpJNH]HOpVpQHNHJ\LNHV]N ]HNpQWPHJMHOHQlife long learning fogalom és szemlélet elterjedése összefüggésben van a globalizáció folyamatával. A modernizációs kihívásokra (a technológia és a kommunikáció) adható YiODV]RN W PHJRNWDWiVL YiOWR]DWDLQDN HUHGPpQ\HV P&N GWHWpVH D SUREOpPD IHOROGiVD pughnpehq FpOV]HU& PHJYL]VJiOQL D WDQXOiVQDN D] HGGLJLHNWO HOWpU PiVIDMWD putelmezését. Ebben az összefüggésben nem feledkezhetünk meg a tanulás (kultúraközvetítés, befogadás) mágikus funkciójáról sem. A nemtudó ember számára az új ismeret, a tapasztalat hiánya a titok. A tanulás feltárja ezt a titkot, s a tanuló ezáltal, beavatottá válik (megtanul írni, olvasni, beszélni egy idegen nyelvet, alkalmazza a számítástechnikát stb.). 1 Vö.: Tanítani és tanulni. A kognitív társadalom felé. Fehér könyv az oktatásról és a képzpvuo81(6&2(xuysdl%l]rwwvij0h0%s p

2 Fontossá vált a tanulóközpontúság és a médiaközpontúság HJ\PiVW HUVtW KDWiViQDN EL]WRVtWiVD 2O\DQ WXGiVW N ]YHWtW WHFKQROyJLiN DONDOPD]iVD DPHO\HN WiPRJDWMiN D] eredményes tanulást. (EEHQDYH]HWpVRULHQWiFLyMDDYHYLW PHJLJpQ\HNiWWpWHOHVNLHOpJtWpVH$NXOW~UDpVD média összefüggésében a folyamawedq PHJMHOHQ pv WHUMHG W PHJRNWDWiVL V] NVpJOHWHN HUHGPpQ\HV NH]HOpVpKH] D VDURNSRQWRN PRGHUQL]iFLyV IHOWpWHONpQW puwhoph]khwn (]HN a technológia és a kommunikáció. 2 $ J\RUVtWRWW WHPEHQ IHMOG WHFKQLND pv WHFKQROyJLD P&N GWHWpVHHJ\YiOWR]yiWDODNXló kommunikáció keretei között új kihívást jelent. Napjainkban a modernizáció következményeként "a kommunikációs eszközöknek (a technológiának) ötödik forradalmát éljük. A számítógépes hálózatok, vagy a számítógépek által közvetített kommunikáció, az információra nyílt rendszerek összekapcsolásának megjelenését szokás újabban ötödik kommunikációs forradalomnak tekinteni." 3 9(=(7e6 /($'(56+,3.,7(5-('e6 WpUEHQLGEHQ (67(16,21 JURXQGWLPH */2%$/,=È&,Ï */2%$/,=$7,21 7g0(*2.7$7È6 0$66('8&$7,21 7(&+12/Ï*,$ 7(&+12/2*< P&N GWHWpVIXQFWLRQ V]DNNpS]pVSURIHVVLRQDO WUDLQLQJ 1. ábra.20081,.è&,ï &20081,&$7,21 Q\HOYODQJXDJHPpGLDPHGLD V]iPtWyJpSHViWYLWHOFRPSXWHU WUDQVPLVVLRQQHWZRUNV\VWHP 1. ábra $ NRPPXQLNiFLyUyO YDOORWW NRUiEEL IHOIRJiVXQNWyO D 6KDQQRQ IpOH iwylwho puwhoph]pvwo LOOHWYHD]LQWHUDNFLyVPRGHOOWOHOWpUHQDWpQ\OHJHVHOpUpVKHO\HWWD]HOpUKHWVpJUHpVQHP D]HVHPpQ\DFVHOHNPpQ\WHOMHVtWpVpUHFpOV]HU&DKDQJV~O\WKHO\H]QL 4 Ezt biztosítani látszik a számítógépes hálózatokkal folytatott kommunikáció mint tömegkommunikáció (az Internet, PLQW P&N G VV]HNDSFVROW Q\tOW UHQGV]HU 5 Ezzel szinkronban az alkalmazó számára új WtSXV~ N YHWHOPpQ\ D WHFKQROyJLD KDWpNRQ\ P&N GWHWpVH pv az eredményes kommunikáció HV]N ]WXGiVNpQWYDOyPHJMHOHQtWpVH$W PHJRNWDWiVHJ\EHQDIHOQWWHNRNWDWiViWLVMHOHQWL$ IHODGDW VRNUpW&$]DQDOIDEHWL]PXVWRYiEELFV NNHQWpVHD]~MWtSXV~IXQNFLRQiOLVDQDOIDEHtizmus enyhítése, a túlélésre való felkészítés, a szakképzés, az új szerephelyzetekre, feladat- PHJROGiVRNUDW UWpQNRQGLFLRQiOiVVWE A jó pap holtig tanul. $] LVPHUW N ]PRQGiVW VRNV]RU KDOORWWXN LGp]W N N O QE ] 2 9.R]PD7DPiV$W UWpQHOHPM YMH,Q,VPHUNHGpVD](8-val II., Bp p Vö.: Horányi Özséb: Az információs társadalom koncepciójától az információ kultúrája felé. In: Európai Szemmel. Bp. 1997/1. p Vö.: Horányi Özséb: i.m. p Vö.: Marrill Morris-Christine Ogan: Az Internet mint tömegkommunikáció. In: Replika, Bp /1996. december. p

3 élethelyzetekben nem gondolva arra, hogy ez napjainkra esetünkben is konkrét valósággá válhat. $] HPEHUL pohwv]dndv]rn GRPLQiQV WHYpNHQ\VpJHL MyO HON O QtWKHWN HJ\PiVUD ps OQHN KHO\HWKDJ\YDDPiVLNNHWWQHNHONpV]tWYHDIRO\WRQRVViJRW a gyermekkorban a játék, az iskoláskorban a tanulás, DIHOQWWNRUEDQDmunka. Ezek után talán könnyen belátható, hogy a tanulás, amely egész életünkön át tartó folyamat, élettevékenység. (KKH] WDOiQ D OHJHJ\V]HU&EE PHJN ]HOtWpVW.XUW /HZLQ PHJIRJDOPD]iVD NtQiOMD Äa WDQXOiVHUHGPpQ\H W EEHWWXGQLPLQWDQQDNHOWWH S ez már humánstratégiai kérdés, azaz a problémakör tanuló- és tanulásközpontú, gyakorlatorientált megközelítése. Ezen a ponton FpOV]HU& W~OOpSQ QN D WDQXOiV FVDN SHGDJyJLDL YDJ\ SV]LFKROyJLDL puwhoph]pvpq $ továbblépéshez szükséges filozófiai alapot a marxi programra 6 ps ONDJDni élettevékenység felfogás adja. 7 Ebben az összefüggésben a tanulás egy egész életen át tartó folyamat, tevékenységek és feladat-megoldások sorozata, amely nincs mindig feltétlenül intézményhez (pl.: iskolához) kötve. Ugyanakkor nem nélkülözheti a tanulási-tanítási folyamatban UpV]WYHYN V]HPpO\LVpJpW pv P&N GpVpW iwirjy pv UHQGV]HUW DONRWy WHYpNHQ\VpJmegnyilvánulásokat. 8 Ezek (2. ábra): ÉLETTEVÉKENYSÉG MEGNYILVÁNULÁSOK ACTIVITY OF LIFE MANIFESTATIONS M: megismerõ tevékenység cognitive activity M Tanulás Learning K: kommunikációs tevékenység communication activity K GY Gy: gyakorlati (átalakító) tevékenység practical (transformational) É É: értékorientációs tevékenység value-oriented activity 2. ábra $ WDQXOiVL IRO\DPDW D IHONpV]tW V]HPpO\LVpJIHMOHV]W WHYpNHQ\VpJ OHtUKDWy H QpJ\ 6.0DU[$WNH,N Q\Y$ÄWRWiOLVHPEHU IRJDOPiQDNPHJKDWiUR]iVát adja. In: Marx-(QJHOVP&YHLN WHW.RVVXWK.LDGy%S p M. Kagan: Kísérlet az emberi tevékenység rendszerként való elemzésére. Filozófiai Szemle, Bp szám p Vö.: M. Kagan: i.m p. 3

4 élettevékenység-megnyilvánulás egymásra ható viszonyrendszereként. Ez egyben azt is jelzi, hogy a rendszer egészének alakulása, változása olyan folyamatban történik, ahol az egyes elemek állapota fejlettséjl V]LQWHQNpQW V] NVpJV]HU&HQ HOWpU pv D V]RFLDOL]iFLy iowdo meghatározó dominanciája változó. Ez egyszerre teremthet: a rendszeren belül, a személyiség HJpV]pQHN HJ\VpJHV KDWiVDNpQW PHJQ\LOYiQXOy YLV]RQ\ODJRV HJ\HQV~O\W pv D IHMOGpV PpUWpNHNpQW LGOHJes (átmeneti) arányeltolódást egy-egy élettevékenység-megnyilvánulás javára. A fentiek igazolására emlékezetükbe idézek néhány alapelvet, amelyekkel életük során Önök is találkozhattak: Nem nekem tanulsz, hanem magadnak. A tudás az egyetlen kincs, ami örökké a tiéd marad. Úgy tanulj, hogy a jég hátán is meg tudj élni! SemPL VHP KDV]RQWDODQ DPLW WDQXOV] 1HP WXGKDWRG HOUH KRJ\ PLNRU OHV] Ui szükséged! 8J\H LVPHUVHN H]HN D JRQGRODWRN" 0HJWDSDV]WDOKDWWXN YDODPHQQ\LHQ ÄWDQtWyLQN E OFV HOUHOiWiViW pv ~WPXWDWiViW 0LQGD] DPLW HOUH MHOH]WHN PiUD YDOyViJJi YiOW $NNRU Pivel PDJ\DUi]KDWyD]DNHWWVDWWLW GYLV]RQ\XOiVDPLYHODWDQXOiVWNH]HOM N" Engedjenek meg erre is néhány példát: Nagyon gyorsan megtanult járni! Még nincs négyéves, és már egyedül, önállóan öltözködik. Már tudott olvasni, amikor iskolába ment. Saját maga kitakarítja, és rendben tartja a szobáját, pedig csak nyolcéves. A tanulás a fiataloknak való, én már öreg vagyok ahhoz. $]pqihmhppiuqhpirjmddehw&w Jaj, csak matematikát ne, abból mindig gyenge voltam! )HOQWW QNPLNRPSXWHUHNPHJYLGHy nélkül is. Mégis boldogultunk. 1LQFVQHNHPDUUDLGPKRJ\WDQXOMDN +ROKRJ\DQpVPLpUWDODNXOKDWNLDNpWIpOHYLV]RQ\XOiVDWDQXOiVKR]"$YiODV]IHOWHKHWHQ DV]RFLDOL]iFLyVIRO\DPDWEDQNHUHVKHWDPHO\QHNHJ\LNiOORPiVDNpQWPHJMHOHQLND]LVNRODpV KDWiVUHQGV]HUH 9DODPL QHP YDJ\ URVV]XO P&N GLN pohw QNQHN HEEHQ D V]DNDV]iEDQ (]W látszik igazolni az a tény, hogy a tanulást általában az iskola képével kapcsoljuk össze, ahol DODSYHWHQ WDQtWiV KDWpNRQ\ViJD D IRQWRV /HKHW KRJ\ H]W D] eghvdq\in MREEan csinálják? Nekik mintha az lenne a fontos, hogy gyermekük megtanuljon járni, beszélni stb. Önök, hogyan látják ezt a kérdést? A multimédiák alkalmazása a tanulásirányító munkájának VHJtWpVHPHOOHWWHOVVRUEDQDWDQXOyN QiOOyWDQXOiViQDNHUHGPpQ\HVVpJpW szolgálja. $ODSWpWHOKRJ\DWDQXOyWFpOV]HU&PLQGLJWDQXOiVNpSHViOODSRWEDKR]QL Ehhez napjainkban a már ismert, tanulást támogató feltételeken kívül szükség van a kulcskvalifikációk 9 kialakítására fejlesztésére és kondicionálására is. Olyan nem szakma VSHFLILNXV HV]N ]WXGiVW NpSYLVHO WHYpNHQ\VpJ-HOHPHN PHJOpWpUO pv KDWpNRQ\ P&N GWHWpVpUO YDQ V]y DPHO\HN QpON O ]KHWHWOHQHN D JOREDOL]iFLy D PRGHUQL]iFLy pv D 9 Vö.: Balogh Andrásné: THFKQLNDLIHMOGpVpVV]DNNpS]pV6]DNNpS]pV-Pedagógiai PhD Füzetek. BME. Bp. megjelenés alatt. p

5 FV~FVWHFKQLND HJ\ WWHV KDWiVDNpQW MHOHQWNH] WiUVDGDOPL-gazdasági-technológiai változások következményeinek az egyes ember számára is eredményes kezelésére. Ezek lehetnek: - az önállóság (ismeretszerzés, feldolgozás, tanulás stb.), - a kreativitás, - a találékonyság, - DWHUKHOKHWVpJ - a rugalmasság, - a team munka, - az információs-kommunikációs technikák, technológiák ismerete és kezelése, - D]LGHJHQQ\HOY&NRPPXQLNiFLy - a mobilitás támogató eszközök és tudás birtoklása. Ezzel összefüggésben megkerülhetetlen annak a kérdésnek a megválaszolása is, hogy milyen tudástartalmak elsajátításában támogathat bennünket a multimédia felhasználása, alkalmazása. Mit tanuljunk? $PLWD]HOGHLQNLVWDQXOWDN" $PLWDPHJOpYN Q\YHNPpGLXPRNV]RIWYHUHNWDUWDOPD]QDN" Amit még nem ismerünk? Amit mi szeretnénk megtanulni? $PLHOpUKHWDN Q\YWiUDNEDQD]LQIRUPDWLNDLhálózaton? $PLKH]YDQPXOWLPpGLDNRUV]HU&LQIRUPiFLyKRUGR]y" $PLWNtQiOQDNYDJ\HOpUKHWD]RNWDWiVLSLDFRQ " Amiben még nincsenek tapasztalataink? Valamennyi válasz csak részmegoldást tartalmaz. Lehetséges megoldást kínál az az alternatíva, ha azt tanulnánk, a rendelkezésre álló minták, modellek és közvetítési technológiák hasznosításával -, amire egyénenként szükségünk van ahhoz, hogy képesek legyünk helytállni és megoldani szerephelyzeteinket, feladatainkat változó körülmények között is. Ehhez megihoho életvezetési-személyiségfejlesztési programvázlatot nyújthat *ivsiu/iv]oy~wpxwdwivddv]rfldol]iflyuddpho\qhnhuhgppq\hdvlnhuhvihoqwwd]hpehul HUIRUUiVÄlétrehozása : 10 - a biológiai értelemben vett életképességek, - D]HPEHULIHMOGpVKH]V] Nséges diszpozíciók, - a szociális képességek, - az általános képességek, - a speciális képességek, - az életvezetési képességek, - DNpSHVVpJHNEYtWHWW~MUDWHUPHOpVpWV]ROJiOyNpSHVVpJHNWHUPHOpVH (QQHNEL]WRVtWiVDpUGHNpEHQFpOV]HU&IHOROGDQLpVFV NNHQWHQLDWDQXOiVWJiWOyWpQ\H]NHW: Pszichológiai: Szociológiai - szokások, - életmód -LG -pughnogpv - csoporthatások, - kudarcok, - munkatapasztalatok -HOtWpOHWHN (tanulási tapasztalatok). Biológiai: Egyéb: 10 9 *ivsiu/iv]oy%hyh]hwpvd]hpehulhuiruuivrnwhuphopvpeh-37(7,3pfvs

6 - fáradtság, - a változások hatása, - öregedés, - a tanulói támogatás hiánya, -V]HPpO\LVpJMHOOHP]N - új típusú funkcionális analfabetizmus. Fontos, hogy újragondoljuk és elemezzük tanulásirányítói tevékenységünket. Így nagyobb DYDOyV]tQ&VpJHKRJ\FV NNHQWKHWNPHJV] QWHWKHWNDWDQXOiVHUHGPpQ\WHOHQVpJpWHOLGp] tanulásirányítói tevékenységhibák: - a mechanikus, gépies, sablonos cselekvés, - a kommunikációs zárlat kialakítása, - DKLiQ\RVIHONpV] OWVpJDUXWLQV]HU&P&N GpV - a helytelen viszonyulás, a normavpuwpdjdwduwiv - a hiányos okfeltárás, a megalapozatlan döntés, - D]DODFVRQ\V]tQYRQDO~PyGV]HUWDQLNXOW~UDP&N GWHWpVH - D]LJpQ\WHOHQSHGDJyJLDLV]DNPDLYH]HWLWHFKQROyJXVLWHYpNHQ\VpJ - az empátia, az emberismeret hiánya, - D]HJ\ WWP&N GpVKLiQ\D - a tdqxoivliro\dpdwedquhmoohkhwvpjhnnlkdv]qioiviqdnhopxodv]wivd - a szerepzavar, a szerepkonfliktus, az azonosulási problémák megjelenése. Tisztelt Konferencia. Hölgyeim És Uraim! Az átalakulási folyamat következménye, hogy a társadalom, a gazdaság, a csúcstechnika DONDOPD]iVDPLQGHQNLYHOV]HPEHQJ\ NHUHVHQHOWpUN YHWHOPpQ\HNHWWiPDV]WIRO\DPDWRVDQ DPHO\HN HUHGPpQ\HV WHOMHVtWpVH QHP OHKHWVpJHV FVDN D UpJL EHLGHJ]GpVHN DODSMiQ Új dimenziók, korábban nem ismert csúcstechnikák, csúcstechnológiák, felgyorsult élethelyzetek, ~MWtSXV~IXQNFLRQiOLVDQDOIDEHWL]PXVNLDODNXOiViQDNOHKHWVpJHVWE0LQGH]V] NVpJV]HU&HQ PyGRVtWKDWMDDV]RFLDOL]iFLyD]pOHW~WWHUYH]pVDSiO\iUDW UWpQIHONpV] OpVDSiO\DPyGRVtWiV gyakorlatát. Hogyan függ össze ez a tanxoivuyodonrwrww~mv]hu&ihoirjivxqnndo" Van-e megoldás az új helyzet eredményes kezelésére? A multimédia alkalmazásproblematikájára? Feloldja-e fétist? $NpUGpVHNUHDGKDWyYiODV]RNYpOKHWHQLJD]ROQLOiWV]DQDND]WDWpQ\WKRJ\DSUREOpPDN U kezelése csan NRPSOH[ PyGRQ OHKHWVpJHV $ PHJROGiV IHOp YH]HW ~WRQ PHJWHWW NH]GHWL OpSpVHNEL]WDWyDNGHNRUiQWVHPHOpJVpJHVHN$](XUySDL8QLyKR]W UWpQFVDWODNR]iVHKKH] ~MDEE HVpO\W DG (]W HUVtWL D V]HPOpOHWpEHQ LV ~M D] egész életen át tartó tanulás négy alappillérét hordozó program: - megtanulni megismerni, - megtanulni másokkal együtt élni, - megtanulni dolgozni, - megtanulni élni megismerés, - kommunikáció, - átalakítás, - értékképzés. Az új kihívásoknak való megfeleléshez az átfogó szocializációt (beleértve a felnwwnrul 11 Vö.: Oktatás - rejtett kincs. A Jacques Delors vezette nemzetközi Bizottság jelentése. Osiris Kiadó Magyar Unesco Bizottság. Bp p

7 V]RFLDOL]iFLyWLVHJ\V]HPOpOHWpEHQLVPiVIDMWDWDQXOiVLJ\DNRUODWpVPLQVpJLWHYpNHQ\VpJHW személyiség-ihmohv]wpvw HOPR]GtWy WXGDWRV WDQXOiVLUiQ\tWiV pohwsio\d-alakítás, karrier WDQiFVDGiV Q\~MWKDW VHJtWVpJHW D P&N GWHWpVKH] V] NVpJHV SHGagógiai infrastruktúra NLDODNtWiViYDOHJ\ WW(]N O Q VHQRO\DQLGV]DNEDQKDQJV~O\RVSUREOpPDDPLNRUHJ\V]HUUH megoldandó feladat az új típusú funkcionális analfabetizmus csökkentése és az esély EL]WRVtWiVD D] ~MUDNH]GpVKH] D PXQNDHU-piacon való versenyképességhez. S ez már humánstratégiai kérdés, azaz a problémakör tanuló- és tanulásközpontú, gyakorlat-orientált megközelítése. A feladatmegvalósítás során talán számunkra is egyre inkább általánosan elfogadott lesz az a tanulásirányítási gyakorlat, amely szerint nem az a fontos, hogy mi mit akarunk tanítani, hanem az, hogy a tanuló mit akar tanulni, hogy eredményesen oldhassa meg feladatait, és szerephelyzeteit. Ezt a folyamatot segítheti, ezzel összecseng Zsolnai József felfogása és értelmezés a pedagógia világában, a tanulási folyamatban EHQQHOpYHPEHU alapviszonyairól: - Az én mint PHJLVPHU - Az én mint kommunikáló. - Az én mint kreáló. - Az én mint puwpnhohpehu. 12 Az oktatástechnológia, a programozott oktatás, a videotechnika, a számítástechnika, az informatika, a multimédia térhódítása a képzési, tanulási (a pedagógiai) folyamatokban V] NVpJV]HU&.DWDOL]iWRU V]HUHS N QpON O ]KHWHWOHQ 6DMQRV D IHMOGpV YDODPHQQ\L ioorpiviqiov]lqwhw UYpQ\V]HU&HQYLVV]DWpUWD]~MHV]N ]LQIRUPiFLyKRrdozó, technológia GRPLQDQFLiMDFVRGDV]HUNpQWW UWpQNH]HOpVHIHOKDV]QiOiVD$]HUHGPpQ\WLVPHUM N A csoda létrehozói mi magunk vagyunk, akik résztveszünk a tanulási, tanulásrányitási IRO\DPDWRNEDQpOHWWHYpNHQ\VpJNpQWpOM NPHJD]HJ\PiVWN YHWIHOadatok megoldását, s N ]EHQWDQXOXQNVHJ\UHW EEHWWXGXQNPLQWDQQDNHOWWH Végezetül engedjék meg, hogy idézzem Michel Foucault! Tudjuk, hogy mit csinálunk, gyakran azt is tudjuk, hogy miért csináljuk azt, amit csinálunk, de amit nem tudunk az az, hogy amit csinálunk, annak mi lesz a következménye. ËJ\ YDJ\XQN H]]HO QDSMDLQNEDQ D] LQIRUPDWLNDL YLOiJKiOy D WiYN ]OpVL P&KROGDN D FV~FVWHFKQLND V]pG OHWHV WHP& IHMOGpVpQHN JOREDOL]iOyGy YLOiJiEDQ D PXOWLPpGLD oktatási, tanulási alkalmazásával, felhasználásával is.. V] Q PPHJWLV]WHOILJ\HOP NHW Keszthely, május Zsolnai József: Bevezetés a pedagógiai gondolkodásba. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp p. 21, 23. 7

8 I r o d a l o m : 1. Balogh Andrásné:7HFKQLNDLIHMOGpVpVV]DNNpS]pV6]DNNpS]pV-Pedagógiai PhD Füzetek. BME. Bp. megjelenés alatt. 2. Barkóczi Ilona 3XWQRN\-HQ Tanulás és motiváció. Tankönyvkiadó. Bp Báthory Zoltán: Tanítás és tanulás. Tankönyvkiadó. Bp Falus Iván (szerk.) Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp Gáspár László:%HYH]HWpVD]HPEHULHUIRUUiVRNWHUPHOpVpEH-37(7,3pFV 6. Horányi Özséb: Az információs társadalom koncepciójától az információ kultúrája felé. In: Európai Szemmel. Bp. 1997/1. 7. M. Kagan: Kísérlet az emberi tevékenység rendszerként való elemzésére. Filozófiai Szemle. Bp Szám 8. Kovács Ilma: Új út az oktatásban? Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. Bp Kozma Tamás:$W UWpQHOHPM YMH,Q,VPHUNHGpVD](8-val II., Bp Krisztián Béla:)HOQWWQHYHOpVpVKXPiQUHSURGXNFLy,Q$QGUDJyJLDLROYDVyN Q\Y, JPTE. FEEFI. Pécs Magyar Miklós Sevidiné Balassa Ildikó: A tanítási-wdqxoivliro\dpdw~mv]hu& értelmezése. A tanár-tanuló megváltozott szerephelyzete. Keszthelyi Akadémiai Alapítvány Magyar Miklós: A tanulás = élettevékenység. Csokonai Kiadó. Kaposvár Marrill Morris - Christine Ogan: Az Internet, mint tömegkommunikáció. In: Replika, Bp /1996. december. 14. K. Marx:$WNH,N Q\Y$ÄWRWiOLVHPEHU IRJDOPiQDNPHJKDWiUR]iViWDGMD,Q0DU[- (QJHOVP&YHLN WHW.RVVXWK.LDGy%S 15. Nagy Sándor: Az oktatás folyamata és módszerei. VOLOS Bt. Bp Oktatás - rejtett kincs. A Jacques Delors vezette nemzetközi Bizottság jelentése. Osiris Kiadó Magyar Unesco Bizottság. Bp Paul Roeders: A hatékony tanulás titka. Calibra Kiadó. Bp Tanítani és tanulni.$nrjqlwtywiuvdgdorpihop)hkpun Q\YD]RNWDWiVUyOpVDNpS]pVUO UNESCO Európai Bizottság. MÜM. Bp Zrinszky László:$IHOQWWNpS]pVWXGRPiQ\D2..(5%S 20. Zsolnai József: Bevezetés a pedagógiai gondolkodásba. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 1 A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 2 Köszönetünket fejezzük ki Pokorni Zoltán miniszter úrnak és PLQGD]RNQDNDNLNHWDQXOPiQ\PHJV] OHWpVpWSUREOpPiUDILJ\HO

Részletesebben

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái *

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Nyelv és iskola Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Az anyanyelvi nevelés új stratégiáinak megfogalmazását, a tartalmi és módszerbeli modernizációt szolgáló helyes döntéseket a változó világ, a kor követelményei

Részletesebben

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. VÖRÖS MIKLÓS DIGITÁLIS KOR, DIGITÁLIS TANULÁS?! BEVEZETÉS Az UNESCO montreáli felnőttoktatási konferenciáján 1960-ban megállapították, hogy a társadalmi

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tanulás egész életen át

Tanulás egész életen át Tanulás egész életen át Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modult szerzője: Nahalka István MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott

Részletesebben

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 Kék Madár Személyközpontú

Részletesebben

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem Mottó: Ha nem vagy része a megoldásnak, része vagy a problémának. (brit marketing alaptétel) Hogyan jelenik meg gondolkodásunkban a multimédia?

Részletesebben

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Csapó Benõ Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet

Részletesebben

magtár Ötlettár intézményvezetõk számára az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához 2. Gyakorlatközelben

magtár Ötlettár intézményvezetõk számára az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához 2. Gyakorlatközelben Gyakorlatközelben magtár Ötlettár intézményvezetõk számára az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához 2. Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet MAGTÁR Megelõzés Alkalmazkodás Gondoskodás Ötlettár

Részletesebben

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Prukner Attila pénzügyõr százados Jelen cikk szerzõjének az a célja, hogy elemezze az Európai Bizottság Memorandum, az egész életen át tartó tanulásról szóló

Részletesebben

dr. Miskolczi Ildikó 1

dr. Miskolczi Ildikó 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XIV. Szolnok, 2010. dr. Miskolczi Ildikó 1 TANULÁS VAGY E-TANULÁS? OKTATÁSMÓDSZERTAN A XXI. SZÁZADBAN A XX.-XXI. század oktatásmódszertana jelentős átalakuláson megy keresztül

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 41. Lifelong learning

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 41. Lifelong learning TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 41. Lifelong learning EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Lehoczki Anikó Kovács Tünde Szecsei Anna Mária Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

A TANÍTÓKÉPZÉS RENDSZERE MAGYARORSZÁGON ÉS ROMÁNIÁBAN Néhány szerkezeti és tartami komponens összehasonlító vizsgálata

A TANÍTÓKÉPZÉS RENDSZERE MAGYARORSZÁGON ÉS ROMÁNIÁBAN Néhány szerkezeti és tartami komponens összehasonlító vizsgálata MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 2. szám 179 201. (2002) A TANÍTÓKÉPZÉS RENDSZERE MAGYARORSZÁGON ÉS ROMÁNIÁBAN Néhány szerkezeti és tartami komponens összehasonlító vizsgálata Barabási Tünde Babes Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A blended-learning módszer bevezetése a pénzügyőrök szakképzésébe DÉZSI ZSOLT Témavezető: Dr. Szelei Ildikó őrnagy

Részletesebben

Virtuális intranet hálózat alkalmazási lehetőségei a polgári és a katonai távoktatásban

Virtuális intranet hálózat alkalmazási lehetőségei a polgári és a katonai távoktatásban ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS HADMÉRNÖKI KAR Hadmérnöki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS dr. univ. Miskolczi Ildikó Virtuális

Részletesebben

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek Digitális kompetencia versenyek (TÁMOP2.2.307/22F20080033) A globális világ és a tanulás A XXI. század világa nyitott és bonyolult rendszer lett, amelyben a globalizálódás mellett megjelennek a több pólusú,

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS Dr. Forgó Sándor A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS TUDÁSTRANSZFER LEHETŐSÉGÉT TÁMOGATÓ OKTATÁSI MÓDSZEREK ÉS IT TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA A SZAKKÉPZÉSBEN KUTATÁSI RÉSZTANULMÁNY

Részletesebben

Atanítás és tanulás elméletében az elõzetes tudás elõször mint szükséges feltétel jelent

Atanítás és tanulás elméletében az elõzetes tudás elõször mint szükséges feltétel jelent Iskolakultúra 2006/2 Csapó Benõ SZTE, BTK, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet, Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató Csoport A formális és nem-formális tanulás során szerzett tudás integrálása

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

Átmeneti korszakok kulcskompetenciái

Átmeneti korszakok kulcskompetenciái Átmeneti korszakok kulcskompetenciái Gondolatok a munka megbecsüléséről Nemzeti Pályaorientációs Portál és a szakmavasztás Interjú Dr. Czomba Sándorral Jogi kérdések és válaszok ECVET Európában és Magyarországon

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-15-3 Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás szerző: Dr. Szabó Szilvia PhD. lektorálta: Dr. Szakács Gábor CSc. Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Atanítás és tanulás elméletében az elõzetes tudás elõször mint szükséges feltétel jelent

Atanítás és tanulás elméletében az elõzetes tudás elõször mint szükséges feltétel jelent Iskolakultúra 2006/2 Csapó Benõ SZTE, BTK, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet, Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató Csoport A formális és nem-formális tanulás során szerzett tudás integrálása

Részletesebben

A MUNKAHELYI GYAKORLATI OKTATÁS MEGVALÓSULÁSÁNAK ELMÉLETI HÁTTERE. Háttértanulmány. Pécs, 2010. június

A MUNKAHELYI GYAKORLATI OKTATÁS MEGVALÓSULÁSÁNAK ELMÉLETI HÁTTERE. Háttértanulmány. Pécs, 2010. június A MUNKAHELYI GYAKORLATI OKTATÁS MEGVALÓSULÁSÁNAK ELMÉLETI HÁTTERE Háttértanulmány Pécs, 2010. június A kiadvány az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.2.1-08/1-2008-0002

Részletesebben