DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia )"

Átírás

1 DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) Tisztelt Elnök Asszony! Hölgyeim és Uraim! Jogosan merülhet fel Önökben a kérdés: Hogyan kerül a csizma az asztalra? Azaz miért foglalkozom általános tanuláselméleti kérdésekkel egy multimédia konferencián? Ezzel összefüggésben: - Ismét tanúi lehetünk annak, hogy a korábbi gyakorldwqdn LVPpWOGpVHNpQW SO televízió, képmagnetofon, számítógép stb.) egy új oktatástechnikai eszköz, információhordozó alkalmazási fétise kezd kialakulni. Ez egyszerre jó, és rossz. Jó mert, fontos a multimédia hasznosítása a tanulási folyamatban, mert az eddig EHPXWDWRWWSpOGiNLVHJ\pUWHOP&HQEL]RQ\tWMiNKRJ\PLO\HQOHKHWVpJHNNHOEYtWKHWD tudásközvetítés eszköztára. Ugyanakkor rossz, mert a multimédia is csupán egy eszköz, információhordozó, amely konkrét didaktikai feladat megoldását, pontosítható cél megvalósítását segít(het)i. - $PLNURHOHNWURQLNDIHOJ\RUVXOW WHP&IHMOGpVHD]LQIRUPDWLNDWpUQ\HUpVH~MWtSXV~ NLKtYiVDWDQXOiVLIRO\DPDWEDQUpV]WYHYWDQXOypVWDQXOiVLUiQ\tWyV]iPiUDHJ\DUiQW - A tanulás mindenkor gazdaság, társadalom és technológia-i JJ$PLHJ\EHQD]WLV jelenti, hogy az adott kor embere számára, az éppen aktuális kultúraközvetítés tárgya, és/illetve az adaptáció eszköze lehet a technika/technológia eredménye. (]puw WDOiQ HOIRJDGKDWy KRJ\ D V]i]DG NLKtYiVDL HOWW iooy Hmber számára lényegi kérdés annak megválaszolása, hogy a csúcstechnika rendelkezésére álló eredményét felhasználhatja-e és hogyan a tanulás eredményessége érdekében. A társadalmi-gazdasági-technológiai változások hatása megjelent az oktatás-képzés területén és az egyes ember mindennapjaiban, tanulási tevékenységében is. $ PRGHUQL]iFLy HUHGPpQ\HNpQW HJ\ ~M KHO\]HW ioow HO $ JOREDOL]iFLy IRO\DPDWD DPHO\ V] NVpJV]HU&HQPLQGHQNLV]iPiUDHJ\IDMWDEL]RQ\WDODQViJRWHUHGPpQ\H]HWW$]H]WHOLGp] okok lehetnek: - az információs társadalom létrejötte, - a mondializációs sokk, - a tudományos és technikai, illetve - a civilizációs sokk. $ PHJROGiV OHKHWVpJpW a kognitív társadalom NLDODNtWiVDpVP&N GWHWpVHMHOHQWKHWLDPHO\EHQD]iOWDOiQRVP&YHOWVpJ~MUDIHOpUWpNHOGpVHpV D PXQNDYiOODOyL DONDOPDVViJ NLIHMOHV]WpVH NXOFVWpQ\H] 1 $ PHJYDOyVtWiV VRUiQ IHOPHU O NpUGpVHNUHDGKDWyYiODV]FVDNNRPSOH[PyGRQNH]HOKHW(1. ábra). $]DQJROV]iV]WHU OHWUODPXQNDQpON OLVpJNH]HOpVpQHNHJ\LNHV]N ]HNpQWPHJMHOHQlife long learning fogalom és szemlélet elterjedése összefüggésben van a globalizáció folyamatával. A modernizációs kihívásokra (a technológia és a kommunikáció) adható YiODV]RN W PHJRNWDWiVL YiOWR]DWDLQDN HUHGPpQ\HV P&N GWHWpVH D SUREOpPD IHOROGiVD pughnpehq FpOV]HU& PHJYL]VJiOQL D WDQXOiVQDN D] HGGLJLHNWO HOWpU PiVIDMWD putelmezését. Ebben az összefüggésben nem feledkezhetünk meg a tanulás (kultúraközvetítés, befogadás) mágikus funkciójáról sem. A nemtudó ember számára az új ismeret, a tapasztalat hiánya a titok. A tanulás feltárja ezt a titkot, s a tanuló ezáltal, beavatottá válik (megtanul írni, olvasni, beszélni egy idegen nyelvet, alkalmazza a számítástechnikát stb.). 1 Vö.: Tanítani és tanulni. A kognitív társadalom felé. Fehér könyv az oktatásról és a képzpvuo81(6&2(xuysdl%l]rwwvij0h0%s p

2 Fontossá vált a tanulóközpontúság és a médiaközpontúság HJ\PiVW HUVtW KDWiViQDN EL]WRVtWiVD 2O\DQ WXGiVW N ]YHWtW WHFKQROyJLiN DONDOPD]iVD DPHO\HN WiPRJDWMiN D] eredményes tanulást. (EEHQDYH]HWpVRULHQWiFLyMDDYHYLW PHJLJpQ\HNiWWpWHOHVNLHOpJtWpVH$NXOW~UDpVD média összefüggésében a folyamawedq PHJMHOHQ pv WHUMHG W PHJRNWDWiVL V] NVpJOHWHN HUHGPpQ\HV NH]HOpVpKH] D VDURNSRQWRN PRGHUQL]iFLyV IHOWpWHONpQW puwhoph]khwn (]HN a technológia és a kommunikáció. 2 $ J\RUVtWRWW WHPEHQ IHMOG WHFKQLND pv WHFKQROyJLD P&N GWHWpVHHJ\YiOWR]yiWDODNXló kommunikáció keretei között új kihívást jelent. Napjainkban a modernizáció következményeként "a kommunikációs eszközöknek (a technológiának) ötödik forradalmát éljük. A számítógépes hálózatok, vagy a számítógépek által közvetített kommunikáció, az információra nyílt rendszerek összekapcsolásának megjelenését szokás újabban ötödik kommunikációs forradalomnak tekinteni." 3 9(=(7e6 /($'(56+,3.,7(5-('e6 WpUEHQLGEHQ (67(16,21 JURXQGWLPH */2%$/,=È&,Ï */2%$/,=$7,21 7g0(*2.7$7È6 0$66('8&$7,21 7(&+12/Ï*,$ 7(&+12/2*< P&N GWHWpVIXQFWLRQ V]DNNpS]pVSURIHVVLRQDO WUDLQLQJ 1. ábra.20081,.è&,ï &20081,&$7,21 Q\HOYODQJXDJHPpGLDPHGLD V]iPtWyJpSHViWYLWHOFRPSXWHU WUDQVPLVVLRQQHWZRUNV\VWHP 1. ábra $ NRPPXQLNiFLyUyO YDOORWW NRUiEEL IHOIRJiVXQNWyO D 6KDQQRQ IpOH iwylwho puwhoph]pvwo LOOHWYHD]LQWHUDNFLyVPRGHOOWOHOWpUHQDWpQ\OHJHVHOpUpVKHO\HWWD]HOpUKHWVpJUHpVQHP D]HVHPpQ\DFVHOHNPpQ\WHOMHVtWpVpUHFpOV]HU&DKDQJV~O\WKHO\H]QL 4 Ezt biztosítani látszik a számítógépes hálózatokkal folytatott kommunikáció mint tömegkommunikáció (az Internet, PLQW P&N G VV]HNDSFVROW Q\tOW UHQGV]HU 5 Ezzel szinkronban az alkalmazó számára új WtSXV~ N YHWHOPpQ\ D WHFKQROyJLD KDWpNRQ\ P&N GWHWpVH pv az eredményes kommunikáció HV]N ]WXGiVNpQWYDOyPHJMHOHQtWpVH$W PHJRNWDWiVHJ\EHQDIHOQWWHNRNWDWiViWLVMHOHQWL$ IHODGDW VRNUpW&$]DQDOIDEHWL]PXVWRYiEELFV NNHQWpVHD]~MWtSXV~IXQNFLRQiOLVDQDOIDEHtizmus enyhítése, a túlélésre való felkészítés, a szakképzés, az új szerephelyzetekre, feladat- PHJROGiVRNUDW UWpQNRQGLFLRQiOiVVWE A jó pap holtig tanul. $] LVPHUW N ]PRQGiVW VRNV]RU KDOORWWXN LGp]W N N O QE ] 2 9.R]PD7DPiV$W UWpQHOHPM YMH,Q,VPHUNHGpVD](8-val II., Bp p Vö.: Horányi Özséb: Az információs társadalom koncepciójától az információ kultúrája felé. In: Európai Szemmel. Bp. 1997/1. p Vö.: Horányi Özséb: i.m. p Vö.: Marrill Morris-Christine Ogan: Az Internet mint tömegkommunikáció. In: Replika, Bp /1996. december. p

3 élethelyzetekben nem gondolva arra, hogy ez napjainkra esetünkben is konkrét valósággá válhat. $] HPEHUL pohwv]dndv]rn GRPLQiQV WHYpNHQ\VpJHL MyO HON O QtWKHWN HJ\PiVUD ps OQHN KHO\HWKDJ\YDDPiVLNNHWWQHNHONpV]tWYHDIRO\WRQRVViJRW a gyermekkorban a játék, az iskoláskorban a tanulás, DIHOQWWNRUEDQDmunka. Ezek után talán könnyen belátható, hogy a tanulás, amely egész életünkön át tartó folyamat, élettevékenység. (KKH] WDOiQ D OHJHJ\V]HU&EE PHJN ]HOtWpVW.XUW /HZLQ PHJIRJDOPD]iVD NtQiOMD Äa WDQXOiVHUHGPpQ\H W EEHWWXGQLPLQWDQQDNHOWWH S ez már humánstratégiai kérdés, azaz a problémakör tanuló- és tanulásközpontú, gyakorlatorientált megközelítése. Ezen a ponton FpOV]HU& W~OOpSQ QN D WDQXOiV FVDN SHGDJyJLDL YDJ\ SV]LFKROyJLDL puwhoph]pvpq $ továbblépéshez szükséges filozófiai alapot a marxi programra 6 ps ONDJDni élettevékenység felfogás adja. 7 Ebben az összefüggésben a tanulás egy egész életen át tartó folyamat, tevékenységek és feladat-megoldások sorozata, amely nincs mindig feltétlenül intézményhez (pl.: iskolához) kötve. Ugyanakkor nem nélkülözheti a tanulási-tanítási folyamatban UpV]WYHYN V]HPpO\LVpJpW pv P&N GpVpW iwirjy pv UHQGV]HUW DONRWy WHYpNHQ\VpJmegnyilvánulásokat. 8 Ezek (2. ábra): ÉLETTEVÉKENYSÉG MEGNYILVÁNULÁSOK ACTIVITY OF LIFE MANIFESTATIONS M: megismerõ tevékenység cognitive activity M Tanulás Learning K: kommunikációs tevékenység communication activity K GY Gy: gyakorlati (átalakító) tevékenység practical (transformational) É É: értékorientációs tevékenység value-oriented activity 2. ábra $ WDQXOiVL IRO\DPDW D IHONpV]tW V]HPpO\LVpJIHMOHV]W WHYpNHQ\VpJ OHtUKDWy H QpJ\ 6.0DU[$WNH,N Q\Y$ÄWRWiOLVHPEHU IRJDOPiQDNPHJKDWiUR]iVát adja. In: Marx-(QJHOVP&YHLN WHW.RVVXWK.LDGy%S p M. Kagan: Kísérlet az emberi tevékenység rendszerként való elemzésére. Filozófiai Szemle, Bp szám p Vö.: M. Kagan: i.m p. 3

4 élettevékenység-megnyilvánulás egymásra ható viszonyrendszereként. Ez egyben azt is jelzi, hogy a rendszer egészének alakulása, változása olyan folyamatban történik, ahol az egyes elemek állapota fejlettséjl V]LQWHQNpQW V] NVpJV]HU&HQ HOWpU pv D V]RFLDOL]iFLy iowdo meghatározó dominanciája változó. Ez egyszerre teremthet: a rendszeren belül, a személyiség HJpV]pQHN HJ\VpJHV KDWiVDNpQW PHJQ\LOYiQXOy YLV]RQ\ODJRV HJ\HQV~O\W pv D IHMOGpV PpUWpNHNpQW LGOHJes (átmeneti) arányeltolódást egy-egy élettevékenység-megnyilvánulás javára. A fentiek igazolására emlékezetükbe idézek néhány alapelvet, amelyekkel életük során Önök is találkozhattak: Nem nekem tanulsz, hanem magadnak. A tudás az egyetlen kincs, ami örökké a tiéd marad. Úgy tanulj, hogy a jég hátán is meg tudj élni! SemPL VHP KDV]RQWDODQ DPLW WDQXOV] 1HP WXGKDWRG HOUH KRJ\ PLNRU OHV] Ui szükséged! 8J\H LVPHUVHN H]HN D JRQGRODWRN" 0HJWDSDV]WDOKDWWXN YDODPHQQ\LHQ ÄWDQtWyLQN E OFV HOUHOiWiViW pv ~WPXWDWiViW 0LQGD] DPLW HOUH MHOH]WHN PiUD YDOyViJJi YiOW $NNRU Pivel PDJ\DUi]KDWyD]DNHWWVDWWLW GYLV]RQ\XOiVDPLYHODWDQXOiVWNH]HOM N" Engedjenek meg erre is néhány példát: Nagyon gyorsan megtanult járni! Még nincs négyéves, és már egyedül, önállóan öltözködik. Már tudott olvasni, amikor iskolába ment. Saját maga kitakarítja, és rendben tartja a szobáját, pedig csak nyolcéves. A tanulás a fiataloknak való, én már öreg vagyok ahhoz. $]pqihmhppiuqhpirjmddehw&w Jaj, csak matematikát ne, abból mindig gyenge voltam! )HOQWW QNPLNRPSXWHUHNPHJYLGHy nélkül is. Mégis boldogultunk. 1LQFVQHNHPDUUDLGPKRJ\WDQXOMDN +ROKRJ\DQpVPLpUWDODNXOKDWNLDNpWIpOHYLV]RQ\XOiVDWDQXOiVKR]"$YiODV]IHOWHKHWHQ DV]RFLDOL]iFLyVIRO\DPDWEDQNHUHVKHWDPHO\QHNHJ\LNiOORPiVDNpQWPHJMHOHQLND]LVNRODpV KDWiVUHQGV]HUH 9DODPL QHP YDJ\ URVV]XO P&N GLN pohw QNQHN HEEHQ D V]DNDV]iEDQ (]W látszik igazolni az a tény, hogy a tanulást általában az iskola képével kapcsoljuk össze, ahol DODSYHWHQ WDQtWiV KDWpNRQ\ViJD D IRQWRV /HKHW KRJ\ H]W D] eghvdq\in MREEan csinálják? Nekik mintha az lenne a fontos, hogy gyermekük megtanuljon járni, beszélni stb. Önök, hogyan látják ezt a kérdést? A multimédiák alkalmazása a tanulásirányító munkájának VHJtWpVHPHOOHWWHOVVRUEDQDWDQXOyN QiOOyWDQXOiViQDNHUHGPpQ\HVVpJpW szolgálja. $ODSWpWHOKRJ\DWDQXOyWFpOV]HU&PLQGLJWDQXOiVNpSHViOODSRWEDKR]QL Ehhez napjainkban a már ismert, tanulást támogató feltételeken kívül szükség van a kulcskvalifikációk 9 kialakítására fejlesztésére és kondicionálására is. Olyan nem szakma VSHFLILNXV HV]N ]WXGiVW NpSYLVHO WHYpNHQ\VpJ-HOHPHN PHJOpWpUO pv KDWpNRQ\ P&N GWHWpVpUO YDQ V]y DPHO\HN QpON O ]KHWHWOHQHN D JOREDOL]iFLy D PRGHUQL]iFLy pv D 9 Vö.: Balogh Andrásné: THFKQLNDLIHMOGpVpVV]DNNpS]pV6]DNNpS]pV-Pedagógiai PhD Füzetek. BME. Bp. megjelenés alatt. p

5 FV~FVWHFKQLND HJ\ WWHV KDWiVDNpQW MHOHQWNH] WiUVDGDOPL-gazdasági-technológiai változások következményeinek az egyes ember számára is eredményes kezelésére. Ezek lehetnek: - az önállóság (ismeretszerzés, feldolgozás, tanulás stb.), - a kreativitás, - a találékonyság, - DWHUKHOKHWVpJ - a rugalmasság, - a team munka, - az információs-kommunikációs technikák, technológiák ismerete és kezelése, - D]LGHJHQQ\HOY&NRPPXQLNiFLy - a mobilitás támogató eszközök és tudás birtoklása. Ezzel összefüggésben megkerülhetetlen annak a kérdésnek a megválaszolása is, hogy milyen tudástartalmak elsajátításában támogathat bennünket a multimédia felhasználása, alkalmazása. Mit tanuljunk? $PLWD]HOGHLQNLVWDQXOWDN" $PLWDPHJOpYN Q\YHNPpGLXPRNV]RIWYHUHNWDUWDOPD]QDN" Amit még nem ismerünk? Amit mi szeretnénk megtanulni? $PLHOpUKHWDN Q\YWiUDNEDQD]LQIRUPDWLNDLhálózaton? $PLKH]YDQPXOWLPpGLDNRUV]HU&LQIRUPiFLyKRUGR]y" $PLWNtQiOQDNYDJ\HOpUKHWD]RNWDWiVLSLDFRQ " Amiben még nincsenek tapasztalataink? Valamennyi válasz csak részmegoldást tartalmaz. Lehetséges megoldást kínál az az alternatíva, ha azt tanulnánk, a rendelkezésre álló minták, modellek és közvetítési technológiák hasznosításával -, amire egyénenként szükségünk van ahhoz, hogy képesek legyünk helytállni és megoldani szerephelyzeteinket, feladatainkat változó körülmények között is. Ehhez megihoho életvezetési-személyiségfejlesztési programvázlatot nyújthat *ivsiu/iv]oy~wpxwdwivddv]rfldol]iflyuddpho\qhnhuhgppq\hdvlnhuhvihoqwwd]hpehul HUIRUUiVÄlétrehozása : 10 - a biológiai értelemben vett életképességek, - D]HPEHULIHMOGpVKH]V] Nséges diszpozíciók, - a szociális képességek, - az általános képességek, - a speciális képességek, - az életvezetési képességek, - DNpSHVVpJHNEYtWHWW~MUDWHUPHOpVpWV]ROJiOyNpSHVVpJHNWHUPHOpVH (QQHNEL]WRVtWiVDpUGHNpEHQFpOV]HU&IHOROGDQLpVFV NNHQWHQLDWDQXOiVWJiWOyWpQ\H]NHW: Pszichológiai: Szociológiai - szokások, - életmód -LG -pughnogpv - csoporthatások, - kudarcok, - munkatapasztalatok -HOtWpOHWHN (tanulási tapasztalatok). Biológiai: Egyéb: 10 9 *ivsiu/iv]oy%hyh]hwpvd]hpehulhuiruuivrnwhuphopvpeh-37(7,3pfvs

6 - fáradtság, - a változások hatása, - öregedés, - a tanulói támogatás hiánya, -V]HPpO\LVpJMHOOHP]N - új típusú funkcionális analfabetizmus. Fontos, hogy újragondoljuk és elemezzük tanulásirányítói tevékenységünket. Így nagyobb DYDOyV]tQ&VpJHKRJ\FV NNHQWKHWNPHJV] QWHWKHWNDWDQXOiVHUHGPpQ\WHOHQVpJpWHOLGp] tanulásirányítói tevékenységhibák: - a mechanikus, gépies, sablonos cselekvés, - a kommunikációs zárlat kialakítása, - DKLiQ\RVIHONpV] OWVpJDUXWLQV]HU&P&N GpV - a helytelen viszonyulás, a normavpuwpdjdwduwiv - a hiányos okfeltárás, a megalapozatlan döntés, - D]DODFVRQ\V]tQYRQDO~PyGV]HUWDQLNXOW~UDP&N GWHWpVH - D]LJpQ\WHOHQSHGDJyJLDLV]DNPDLYH]HWLWHFKQROyJXVLWHYpNHQ\VpJ - az empátia, az emberismeret hiánya, - D]HJ\ WWP&N GpVKLiQ\D - a tdqxoivliro\dpdwedquhmoohkhwvpjhnnlkdv]qioiviqdnhopxodv]wivd - a szerepzavar, a szerepkonfliktus, az azonosulási problémák megjelenése. Tisztelt Konferencia. Hölgyeim És Uraim! Az átalakulási folyamat következménye, hogy a társadalom, a gazdaság, a csúcstechnika DONDOPD]iVDPLQGHQNLYHOV]HPEHQJ\ NHUHVHQHOWpUN YHWHOPpQ\HNHWWiPDV]WIRO\DPDWRVDQ DPHO\HN HUHGPpQ\HV WHOMHVtWpVH QHP OHKHWVpJHV FVDN D UpJL EHLGHJ]GpVHN DODSMiQ Új dimenziók, korábban nem ismert csúcstechnikák, csúcstechnológiák, felgyorsult élethelyzetek, ~MWtSXV~IXQNFLRQiOLVDQDOIDEHWL]PXVNLDODNXOiViQDNOHKHWVpJHVWE0LQGH]V] NVpJV]HU&HQ PyGRVtWKDWMDDV]RFLDOL]iFLyD]pOHW~WWHUYH]pVDSiO\iUDW UWpQIHONpV] OpVDSiO\DPyGRVtWiV gyakorlatát. Hogyan függ össze ez a tanxoivuyodonrwrww~mv]hu&ihoirjivxqnndo" Van-e megoldás az új helyzet eredményes kezelésére? A multimédia alkalmazásproblematikájára? Feloldja-e fétist? $NpUGpVHNUHDGKDWyYiODV]RNYpOKHWHQLJD]ROQLOiWV]DQDND]WDWpQ\WKRJ\DSUREOpPDN U kezelése csan NRPSOH[ PyGRQ OHKHWVpJHV $ PHJROGiV IHOp YH]HW ~WRQ PHJWHWW NH]GHWL OpSpVHNEL]WDWyDNGHNRUiQWVHPHOpJVpJHVHN$](XUySDL8QLyKR]W UWpQFVDWODNR]iVHKKH] ~MDEE HVpO\W DG (]W HUVtWL D V]HPOpOHWpEHQ LV ~M D] egész életen át tartó tanulás négy alappillérét hordozó program: - megtanulni megismerni, - megtanulni másokkal együtt élni, - megtanulni dolgozni, - megtanulni élni megismerés, - kommunikáció, - átalakítás, - értékképzés. Az új kihívásoknak való megfeleléshez az átfogó szocializációt (beleértve a felnwwnrul 11 Vö.: Oktatás - rejtett kincs. A Jacques Delors vezette nemzetközi Bizottság jelentése. Osiris Kiadó Magyar Unesco Bizottság. Bp p

7 V]RFLDOL]iFLyWLVHJ\V]HPOpOHWpEHQLVPiVIDMWDWDQXOiVLJ\DNRUODWpVPLQVpJLWHYpNHQ\VpJHW személyiség-ihmohv]wpvw HOPR]GtWy WXGDWRV WDQXOiVLUiQ\tWiV pohwsio\d-alakítás, karrier WDQiFVDGiV Q\~MWKDW VHJtWVpJHW D P&N GWHWpVKH] V] NVpJHV SHGagógiai infrastruktúra NLDODNtWiViYDOHJ\ WW(]N O Q VHQRO\DQLGV]DNEDQKDQJV~O\RVSUREOpPDDPLNRUHJ\V]HUUH megoldandó feladat az új típusú funkcionális analfabetizmus csökkentése és az esély EL]WRVtWiVD D] ~MUDNH]GpVKH] D PXQNDHU-piacon való versenyképességhez. S ez már humánstratégiai kérdés, azaz a problémakör tanuló- és tanulásközpontú, gyakorlat-orientált megközelítése. A feladatmegvalósítás során talán számunkra is egyre inkább általánosan elfogadott lesz az a tanulásirányítási gyakorlat, amely szerint nem az a fontos, hogy mi mit akarunk tanítani, hanem az, hogy a tanuló mit akar tanulni, hogy eredményesen oldhassa meg feladatait, és szerephelyzeteit. Ezt a folyamatot segítheti, ezzel összecseng Zsolnai József felfogása és értelmezés a pedagógia világában, a tanulási folyamatban EHQQHOpYHPEHU alapviszonyairól: - Az én mint PHJLVPHU - Az én mint kommunikáló. - Az én mint kreáló. - Az én mint puwpnhohpehu. 12 Az oktatástechnológia, a programozott oktatás, a videotechnika, a számítástechnika, az informatika, a multimédia térhódítása a képzési, tanulási (a pedagógiai) folyamatokban V] NVpJV]HU&.DWDOL]iWRU V]HUHS N QpON O ]KHWHWOHQ 6DMQRV D IHMOGpV YDODPHQQ\L ioorpiviqiov]lqwhw UYpQ\V]HU&HQYLVV]DWpUWD]~MHV]N ]LQIRUPiFLyKRrdozó, technológia GRPLQDQFLiMDFVRGDV]HUNpQWW UWpQNH]HOpVHIHOKDV]QiOiVD$]HUHGPpQ\WLVPHUM N A csoda létrehozói mi magunk vagyunk, akik résztveszünk a tanulási, tanulásrányitási IRO\DPDWRNEDQpOHWWHYpNHQ\VpJNpQWpOM NPHJD]HJ\PiVWN YHWIHOadatok megoldását, s N ]EHQWDQXOXQNVHJ\UHW EEHWWXGXQNPLQWDQQDNHOWWH Végezetül engedjék meg, hogy idézzem Michel Foucault! Tudjuk, hogy mit csinálunk, gyakran azt is tudjuk, hogy miért csináljuk azt, amit csinálunk, de amit nem tudunk az az, hogy amit csinálunk, annak mi lesz a következménye. ËJ\ YDJ\XQN H]]HO QDSMDLQNEDQ D] LQIRUPDWLNDL YLOiJKiOy D WiYN ]OpVL P&KROGDN D FV~FVWHFKQLND V]pG OHWHV WHP& IHMOGpVpQHN JOREDOL]iOyGy YLOiJiEDQ D PXOWLPpGLD oktatási, tanulási alkalmazásával, felhasználásával is.. V] Q PPHJWLV]WHOILJ\HOP NHW Keszthely, május Zsolnai József: Bevezetés a pedagógiai gondolkodásba. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp p. 21, 23. 7

8 I r o d a l o m : 1. Balogh Andrásné:7HFKQLNDLIHMOGpVpVV]DNNpS]pV6]DNNpS]pV-Pedagógiai PhD Füzetek. BME. Bp. megjelenés alatt. 2. Barkóczi Ilona 3XWQRN\-HQ Tanulás és motiváció. Tankönyvkiadó. Bp Báthory Zoltán: Tanítás és tanulás. Tankönyvkiadó. Bp Falus Iván (szerk.) Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp Gáspár László:%HYH]HWpVD]HPEHULHUIRUUiVRNWHUPHOpVpEH-37(7,3pFV 6. Horányi Özséb: Az információs társadalom koncepciójától az információ kultúrája felé. In: Európai Szemmel. Bp. 1997/1. 7. M. Kagan: Kísérlet az emberi tevékenység rendszerként való elemzésére. Filozófiai Szemle. Bp Szám 8. Kovács Ilma: Új út az oktatásban? Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. Bp Kozma Tamás:$W UWpQHOHPM YMH,Q,VPHUNHGpVD](8-val II., Bp Krisztián Béla:)HOQWWQHYHOpVpVKXPiQUHSURGXNFLy,Q$QGUDJyJLDLROYDVyN Q\Y, JPTE. FEEFI. Pécs Magyar Miklós Sevidiné Balassa Ildikó: A tanítási-wdqxoivliro\dpdw~mv]hu& értelmezése. A tanár-tanuló megváltozott szerephelyzete. Keszthelyi Akadémiai Alapítvány Magyar Miklós: A tanulás = élettevékenység. Csokonai Kiadó. Kaposvár Marrill Morris - Christine Ogan: Az Internet, mint tömegkommunikáció. In: Replika, Bp /1996. december. 14. K. Marx:$WNH,N Q\Y$ÄWRWiOLVHPEHU IRJDOPiQDNPHJKDWiUR]iViWDGMD,Q0DU[- (QJHOVP&YHLN WHW.RVVXWK.LDGy%S 15. Nagy Sándor: Az oktatás folyamata és módszerei. VOLOS Bt. Bp Oktatás - rejtett kincs. A Jacques Delors vezette nemzetközi Bizottság jelentése. Osiris Kiadó Magyar Unesco Bizottság. Bp Paul Roeders: A hatékony tanulás titka. Calibra Kiadó. Bp Tanítani és tanulni.$nrjqlwtywiuvdgdorpihop)hkpun Q\YD]RNWDWiVUyOpVDNpS]pVUO UNESCO Európai Bizottság. MÜM. Bp Zrinszky László:$IHOQWWNpS]pVWXGRPiQ\D2..(5%S 20. Zsolnai József: Bevezetés a pedagógiai gondolkodásba. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia )

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) Tisztelt Elnök Asszony! Hölgyeim és Uraim! Jogosan merülhet fel Önökben a kérdés: Hogyan kerül a csizma az asztalra?

Részletesebben

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem Mottó: Ha nem vagy része a megoldásnak, része vagy a problémának. (brit marketing alaptétel) Hogyan jelenik meg gondolkodásunkban a multimédia?

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 1 Dr. Lükô István SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Struktúrák és fejlesztések a szakképzésben MÛSZAKI KIADÓ Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 2 Lektorálta:

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

SZEREPVÁLTOZÁSOK? KOMPETENCIÁK. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

SZEREPVÁLTOZÁSOK? KOMPETENCIÁK. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Magyar Miklós SZEREPVÁLTOZÁSOK? KOMPETENCIÁK. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Három és fél évtized telt el a képesítés nélküli pedagógus (tanító, tanár, szakoktató) működtetésének megszüntetésétől a képesítés nélküli

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

"JÁTSZANI IS ENGEDD SZÉP, KOMOLY FIADAT!"

JÁTSZANI IS ENGEDD SZÉP, KOMOLY FIADAT! "JÁTSZANI IS ENGEDD SZÉP, KOMOLY FIADAT!" Magyar Miklós Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. miklos@csoki.csvmtkf.hu Absztrakt: Az elmúlt másfél-két

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN. Szakmai beszámoló 2010. május 12. Melykóné Tőzsér Judit

TANULÁSMÓDSZERTAN. Szakmai beszámoló 2010. május 12. Melykóné Tőzsér Judit TANULÁSMÓDSZERTAN Szakmai beszámoló 2010. május 12. Melykóné Tőzsér Judit AZ ISKOLA FELADATA képességek, készségek, kompetenciák meghatározott körének tudatos, rendszeres, szervezett, intenzív fejlesztése

Részletesebben

Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban. dr. Czap László

Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban. dr. Czap László Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban dr. Czap László Miskolci Egyetem Villamosmérnöki Intézet Automatizálási Tanszék Miskolc, Egyetemváros e-mail: czap@mazsola.iit.uni-miskolc.hu Abstract Audio-visual

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

KÉRDÉSEK. dr. Magyar Miklós KAPOSVÁR

KÉRDÉSEK. dr. Magyar Miklós KAPOSVÁR 1 APOSVÁR ÉRDÉSE Hogyan él az alkalmazó, a felhasználó a multimédia, mint rendszeralkalmazás lehetőségével? Segíti-e a multimédia az önálló, autonóm tanulást? Milyen lehetőségek, megoldások támogatják

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

Az informatikai és a digitális (szoftver) alkalmazások akadályai

Az informatikai és a digitális (szoftver) alkalmazások akadályai Az informatikai és a digitális (szoftver) alkalmazások akadályai Magyar Miklós Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Kar miklos13@kabelnet.hu,mmiklos13@gmail.com Absztrakt: Közel három évtizede

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

Információs kultúra: múló divat, vagy alapvető készségek együttese?

Információs kultúra: múló divat, vagy alapvető készségek együttese? Információs kultúra: múló divat, vagy alapvető készségek együttese? Koltay Tibor Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar, Informatikai és Könyvtártudományi Tanszék & Berzsenyi Dániel Főiskola, Könyvtár-

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar TÁVOKTATÁSI TUTOR KÉPZÉS OKTATÁSI SEGÉDLET

Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar TÁVOKTATÁSI TUTOR KÉPZÉS OKTATÁSI SEGÉDLET Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar TÁVOKTATÁSI TUTOR KÉPZÉS OKTATÁSI SEGÉDLET Berke József Farkas Zoltán Kárpáti László - Magyar Miklós Sediviné Balassa Ildikó - Vargáné Dugonics Rita

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

A pedagógus mint személyiségfejleszto

A pedagógus mint személyiségfejleszto A pedagógus mint személyiségfejleszto A pedagógus mint személyiségfejleszto zemélyiség: viselkedésnek, a gondolkodásnak és az érzelmeknek az a jellegzetes mintázata, amely meghatározza a személy környezetéhez

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Új idők új dalai? Adaptáció és fogadókészség az IKTeszközök. vidéken. Csótó Mihály

Új idők új dalai? Adaptáció és fogadókészség az IKTeszközök. vidéken. Csótó Mihály Új idők új dalai? Adaptáció és fogadókészség az IKTeszközök iránt a magyar vidéken Csótó Mihály BME - Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 2010. április 9. Információtechnológia - innováció disszemináció

Részletesebben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése Tóth Péter A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

Részletesebben

Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől

Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2010-2011. tanévtől Informatika tanár szakmai diszciplináris tantárgyai (40 kredit) neve felelős Kötelező tárgyak

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II.

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II. 1. 10.03. Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal 2. 10.10. II. Az oktatáselmélet kialakulása - történelmi előzmények (1) Őskor: primitív

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK II. félév

KÖVETELMÉNYEK II. félév Spontán érés támogatása, korai fejlesztés FP1207 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs óraszám 0+15 gyakorlati jegy nincs Tantárgyfelelős neve és beosztása Jeneiné Novák Erzsébet Kojszáné Siska

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

November 6. csütörtök

November 6. csütörtök RÖVID PROGRAM Országos Neveléstudományi Konferencia Debrecen, 2014. november 6-8. 9.30 17.30 Regisztráció November 6. csütörtök 10.30 11.00 MEGNYITÓ (Aula) A részvevőket köszönti Tóth Zoltán, a konferencia

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

2010. február-március HÍRLÁNC

2010. február-március HÍRLÁNC 2010. február-március HÍRLÁNC A K T U Á L I S T O V Á B B K É P Z É S E K A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézetben 2010 elején induló akkreditált és

Részletesebben

A tanácsadó szerepe az OKJ-s képzésekben, illetve a felnőttek szakma váltása előtt F A R K A S L E N G Y E L I N G R I D

A tanácsadó szerepe az OKJ-s képzésekben, illetve a felnőttek szakma váltása előtt F A R K A S L E N G Y E L I N G R I D A tanácsadó szerepe az OKJ-s képzésekben, illetve a felnőttek szakma váltása előtt F A R K A S L E N G Y E L I N G R I D 2 0 1 4. O K T Ó B E R 3 0. A téma aktualitása Hol tart a mai felnőttképzés? Ki

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Az iskolával szembeni társadalmi igények A tudásközvetítő funkció A szocializációs funkció A társadalmi integrációs (ezen belül a mobilitási)

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Informatika tanári mesterszak

Informatika tanári mesterszak Informatika tanári mesterszak Az informatika tanári mesterszak képzési és kimeneti követelményei a szak szerkezetét a következőképp határozzák meg: Iskolai tanítási gyakorlat informatikából (3 5 ): A NAT,

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Szociálpedagógus-képzés Egerben Csoportmunka képzési modell

Szociálpedagógus-képzés Egerben Csoportmunka képzési modell Hadnagy József Szociálpedagógus-képzés Egerben Csoportmunka képzési modell Ki a szociálpedagógus? A szociálpedagógus a normál személyiségfejlődésű, disszociális tüneteket mutató és a különböző személyiségfejlődési

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

Tudástranszfer az agrárinformatikában. Dr. Kárpáti László Osztályvezető FVM-VKSZI

Tudástranszfer az agrárinformatikában. Dr. Kárpáti László Osztályvezető FVM-VKSZI Tudástranszfer az agrárinformatikában Dr. Kárpáti László Osztályvezető FVM-VKSZI Pedagógia - pszichológia Fő kérdés: A képzésben résztvevők milyen széles körben és milyen feltételek között hasznosíthatják

Részletesebben

Dobbantsunk konstruktívan?

Dobbantsunk konstruktívan? Dobbantsunk konstruktívan? Szelíd erőszak a Dobbantó program szakmai csapata ellen 2008. november 21. Göd. A konstruktivizmus alapjairól Világlátás, paradigma, közelebbről egy filozófiai, ismeretelméleti

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Dr. Vilmányi

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 2015. október 20. A mentorrá válás útja A tanulási eredmény alapú mentorképzés-fejlesztés eredményei www.jgypk.hu Dr. Farkas Éva

Részletesebben

II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek

II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek Óvónői szakmai kompetenciák I. Általános, kiegészítő kompetenciák 1. Szervezeti és humán erőforrás menedzsmenttel kapcsolatos kompetenciák (csoportmunka, szervezés,

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Ember-gép rendszerek megbízhatóságának pszichológiai vizsgálata. A Rasmussen modell.

Ember-gép rendszerek megbízhatóságának pszichológiai vizsgálata. A Rasmussen modell. Ember-gép rendszerek megbízhatóságának pszichológiai vizsgálata. A Rasmussen modell. A bonyolult rendszerek működtetésének biztonsága egyre pontosabb, naprakész gondolati, beavatkozási sémákat igényel

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

Informatika tanári mesterszak

Informatika tanári mesterszak Informatika tanári mesterszak Az informatika tanári mesterszak képzési és kimeneti követelményei a szak szerkezetét a következképp határozzák meg: Iskolai tanítási gyakorlat informatikából (3 5 ): A NAT,

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben