DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia )"

Átírás

1 DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) Tisztelt Elnök Asszony! Hölgyeim és Uraim! Jogosan merülhet fel Önökben a kérdés: Hogyan kerül a csizma az asztalra? Azaz miért foglalkozom általános tanuláselméleti kérdésekkel egy multimédia konferencián? Ezzel összefüggésben: - Ismét tanúi lehetünk annak, hogy a korábbi gyakorlatnak ismétlődéseként (pl.: televízió, képmagnetofon, számítógép stb.) egy új oktatástechnikai eszköz, információhordozó alkalmazási fétise kezd kialakulni. Ez egyszerre jó, és rossz. Jó mert, fontos a multimédia hasznosítása a tanulási folyamatban, mert az eddig bemutatott példák is egyértelműen bizonyítják, hogy milyen lehetőségekkel bővíthető a tudásközvetítés eszköztára. Ugyanakkor rossz, mert a multimédia is csupán egy eszköz, információhordozó, amely konkrét didaktikai feladat megoldását, pontosítható cél megvalósítását segít(het)i. - A mikroelektronika felgyorsult ütemű fejlődése, az informatika térnyerése új típusú kihívás a tanulási folyamatban résztvevő tanuló és tanulásirányító számára egyaránt. - A tanulás mindenkor gazdaság, társadalom és technológia-függő. Ami egyben azt is jelenti, hogy az adott kor embere számára, az éppen aktuális kultúraközvetítés tárgya, és/illetve az adaptáció eszköze lehet a technika/technológia eredménye. Ezért talán elfogadható, hogy a 21. század kihívásai előtt álló ember számára lényegi kérdés annak megválaszolása, hogy a csúcstechnika rendelkezésére álló eredményét felhasználhatja-e és hogyan a tanulás eredményessége érdekében. A társadalmi-gazdasági-technológiai változások hatása megjelent az oktatás-képzés területén és az egyes ember mindennapjaiban, tanulási tevékenységében is. A modernizáció eredményeként egy új helyzet állt elő. A globalizáció folyamata, amely szükségszerűen mindenki számára egyfajta bizonytalanságot eredményezett. Az ezt előidéző okok lehetnek: - az információs társadalom létrejötte, - a mondializációs sokk, - a tudományos és technikai, illetve - a civilizációs sokk. A megoldás lehetőségét a kognitív társadalom kialakítása és működtetése jelentheti, amelyben az általános műveltség újra felértékelődése és a munkavállalói alkalmasság kifejlesztése kulcstényező. 1 A megvalósítás során felmerülő kérdésekre adható válasz csak komplex módon kezelhető (1. ábra). Az angolszász területről a munkanélküliség kezelésének egyik eszközeként megjelenő life long learning fogalom és szemlélet elterjedése összefüggésben van a globalizáció folyamatával. A modernizációs kihívásokra (a technológia és a kommunikáció) adható válaszok tömegoktatási változatainak eredményes működtetése, a probléma feloldása érdekében célszerű megvizsgálni a tanulásnak, az eddigiektől eltérő, másfajta értelmezését. Ebben az összefüggésben nem feledkezhetünk meg a tanulás (kultúraközvetítés, befogadás) mágikus funkciójáról sem. A nemtudó ember számára az új ismeret, a tapasztalat hiánya a titok. A tanulás feltárja ezt a titkot, s a tanuló ezáltal, beavatottá válik (megtanul írni, olvasni, beszélni egy idegen nyelvet, alkalmazza a számítástechnikát stb.). 1 Vö.: Tanítani és tanulni. A kognitív társadalom felé. Fehér könyv az oktatásról és a képzésről. UNESCO Európai Bizottság. MÜM. Bp p

2 Fontossá vált a tanulóközpontúság és a médiaközpontúság egymást erősítő hatásának biztosítása. Olyan tudást közvetítő technológiák alkalmazása, amelyek támogatják az eredményes tanulást. Ebben a vezetés orientációja a vevői (tömeg)igények (áttételes) kielégítése. A kultúra és a média összefüggésében a folyamatban megjelenő és terjedő tömegoktatási szükségletek eredményes kezeléséhez a sarokpontok modernizációs feltételként értelmezhetők. Ezek a technológia és a kommunikáció. 2 A gyorsított ütemben fejlődő technika és technológia működtetése egy változó, átalakuló kommunikáció keretei között új kihívást jelent. Napjainkban a modernizáció következményeként "a kommunikációs eszközöknek (a technológiának) ötödik forradalmát éljük. A számítógépes hálózatok, vagy a számítógépek által közvetített kommunikáció, az információra nyílt rendszerek összekapcsolásának megjelenését szokás újabban ötödik kommunikációs forradalomnak tekinteni." 3 VEZETÉS LEADERSHIP KITERJEDÉS (térben, időben) ESTENSION (ground, time) GLOBALIZÁCIÓ GLOBALIZATION TÖMEGOKTATÁS MASS EDUCATION TECHNOLÓGIA TECHNOLOGY (működtetés, function, szakképzés, professional training) 1. ábra KOMMUNIKÁCIÓ COMMUNICATION (nyelv, language, média, media, számítógépes átvitel, computer transmission network system) 1. ábra A kommunikációról vallott korábbi felfogásunktól (a Shannon féle átvitel értelmezéstől, illetve az interakciós modelltől) eltérően, a tényleges elérés helyett, az elérhetőségre és nem az esemény, a cselekmény teljesítésére célszerű a hangsúlyt helyezni. 4 Ezt biztosítani látszik a számítógépes hálózatokkal folytatott kommunikáció mint tömegkommunikáció (az Internet, mint működő, összekapcsolt, nyílt rendszer. 5 Ezzel szinkronban az alkalmazó számára új típusú követelmény a technológia hatékony működtetése és az eredményes kommunikáció eszköztudásként való megjelenítése. A tömegoktatás egyben a felnőttek oktatását is jelenti. A feladat sokrétű. Az analfabetizmus további csökkentése, az új típusú funkcionális analfabetizmus enyhítése, a túlélésre való felkészítés, a szakképzés, az új szerephelyzetekre, feladatmegoldásokra történő kondicionálás stb. A jó pap holtig tanul. Az ismert közmondást sokszor hallottuk, idéztük különböző 2 Vö.: Kozma Tamás: A történelem jövője. In: Ismerkedés az EU-val II., Bp p Vö.: Horányi Özséb: Az információs társadalom koncepciójától az információ kultúrája felé. In: Európai Szemmel. Bp. 1997/1. p Vö.: Horányi Özséb: i.m. p Vö.: Marrill Morris-Christine Ogan: Az Internet mint tömegkommunikáció. In: Replika, Bp /1996. december. p

3 élethelyzetekben nem gondolva arra, hogy ez napjainkra esetünkben is konkrét valósággá válhat. Az emberi életszakaszok domináns tevékenységei jól elkülöníthetők (egymásra épülnek, helyet hagyva a másik kettőnek, előkészítve a folytonosságot): a gyermekkorban a játék, az iskoláskorban a tanulás, a felnőttkorban a munka. Ezek után talán könnyen belátható, hogy a tanulás, amely egész életünkön át tartó folyamat, élettevékenység. Ehhez talán a legegyszerűbb megközelítést Kurt Lewin megfogalmazása kínálja: a tanulás eredménye = többet tudni, mint annak előtte. S ez már humánstratégiai kérdés, azaz a problémakör tanuló- és tanulásközpontú, gyakorlatorientált megközelítése. Ezen a ponton célszerű túllépnünk a tanulás csak pedagógiai, vagy pszichológiai értelmezésén. A továbblépéshez szükséges filozófiai alapot a marxi programra 6 épülő kagani élettevékenység felfogás adja. 7 Ebben az összefüggésben a tanulás egy egész életen át tartó folyamat, tevékenységek és feladat-megoldások sorozata, amely nincs mindig feltétlenül intézményhez (pl.: iskolához) kötve. Ugyanakkor nem nélkülözheti a tanulási-tanítási folyamatban résztvevők személyiségét és működését átfogó és rendszert alkotó tevékenységmegnyilvánulásokat. 8 Ezek (2. ábra): ÉLETTEVÉKENYSÉG MEGNYILVÁNULÁSOK ACTIVITY OF LIFE MANIFESTATIONS M: megismerõ tevékenység cognitive activity M Tanulás Learning K: kommunikációs tevékenység communication activity K GY Gy: gyakorlati (átalakító) tevékenység practical (transformational) É É: értékorientációs tevékenység value-oriented activity 2. ábra A tanulási folyamat, a felkészítő, személyiségfejlesztő tevékenység leírható e négy 6 K. Marx: A tőke I. könyv. A totális ember fogalmának meghatározását adja. In: Marx-Engels művei 23. kötet. Kossuth Kiadó, Bp p M. Kagan: Kísérlet az emberi tevékenység rendszerként való elemzésére. Filozófiai Szemle, Bp szám p Vö.: M. Kagan: i.m p. 3

4 élettevékenység-megnyilvánulás egymásra ható viszonyrendszereként. Ez egyben azt is jelzi, hogy a rendszer egészének alakulása, változása olyan folyamatban történik, ahol az egyes elemek állapota fejlettségi szintenként szükségszerűen eltérő és a szocializáció által meghatározó dominanciája változó. Ez egyszerre teremthet: a rendszeren belül, a személyiség egészének egységes hatásaként megnyilvánuló, viszonylagos egyensúlyt, és a fejlődés mértékeként időleges (átmeneti) arányeltolódást egy-egy élettevékenység-megnyilvánulás javára. A fentiek igazolására emlékezetükbe idézek néhány alapelvet, amelyekkel életük során Önök is találkozhattak: Nem nekem tanulsz, hanem magadnak. A tudás az egyetlen kincs, ami örökké a tiéd marad. Úgy tanulj, hogy a jég hátán is meg tudj élni! Semmi sem haszontalan, amit tanulsz. Nem tudhatod előre, hogy mikor lesz rá szükséged! Ugye ismerősek ezek a gondolatok? Megtapasztalhattuk valamennyien tanítóink bölcs előrelátását és útmutatását. Mindaz, amit előre jeleztek, mára valósággá vált. Akkor mivel magyarázható az a kettős attitüd (viszonyulás), amivel a tanulást kezeljük? Engedjenek meg erre is néhány példát: Nagyon gyorsan megtanult járni! Még nincs négyéves, és már egyedül, önállóan öltözködik. Már tudott olvasni, amikor iskolába ment. Saját maga kitakarítja, és rendben tartja a szobáját, pedig csak nyolcéves. A tanulás a fiataloknak való, én már öreg vagyok ahhoz. Az én fejem már nem fogja a betűt. Jaj, csak matematikát ne, abból mindig gyenge voltam! Felnőttünk mi komputerek, meg videó nélkül is. Mégis boldogultunk. Nincs nekem arra időm, hogy tanuljak! Hol, hogyan és miért alakulhat ki a kétféle viszonyulás a tanuláshoz? A válasz feltehetően a szocializációs folyamatban kereshető, amelynek egyik állomásaként megjelenik az iskola és hatásrendszere. Valami nem, vagy rosszul működik életünknek ebben a szakaszában. Ezt látszik igazolni az a tény, hogy a tanulást általában az iskola képével kapcsoljuk össze, ahol alapvetően tanítás hatékonysága a fontos. Lehet, hogy ezt az Édesanyák jobban csinálják? Nekik mintha az lenne a fontos, hogy gyermekük megtanuljon járni, beszélni stb. Önök, hogyan látják ezt a kérdést? A multimédiák alkalmazása a tanulásirányító munkájának segítése mellett elsősorban a tanulók önálló tanulásának eredményességét szolgálja. Alaptétel: hogy a tanulót célszerű mindig tanulásképes állapotba hozni! Ehhez napjainkban a már ismert, tanulást támogató feltételeken kívül szükség van a kulcskvalifikációk 9 kialakítására fejlesztésére és kondicionálására is. Olyan nem szakma specifikus eszköztudást képviselő tevékenység-elemek meglétéről és hatékony működtetéséről van szó, amelyek nélkülözhetetlenek a globalizáció, a modernizáció és a 9 Vö.: Balogh Andrásné: Technikai fejlődés és szakképzés. Szakképzés-Pedagógiai PhD Füzetek. BME. Bp. megjelenés alatt. p

5 csúcstechnika együttes hatásaként jelentkező társadalmi-gazdasági-technológiai változások következményeinek az egyes ember számára is eredményes kezelésére. Ezek lehetnek: - az önállóság (ismeretszerzés, feldolgozás, tanulás stb.), - a kreativitás, - a találékonyság, - a terhelhetőség, - a rugalmasság, - a team munka, - az információs-kommunikációs technikák, technológiák ismerete és kezelése, - az idegen nyelvű kommunikáció, - a mobilitás támogató eszközök és tudás birtoklása. Ezzel összefüggésben megkerülhetetlen annak a kérdésnek a megválaszolása is, hogy milyen tudástartalmak elsajátításában támogathat bennünket a multimédia felhasználása, alkalmazása. Mit tanuljunk? Amit az elődeink is tanultak? Amit a meglévő könyvek, médiumok, szoftverek tartalmaznak? Amit még nem ismerünk? Amit mi szeretnénk megtanulni? Ami elérhető a könyvtárakban, az informatikai hálózaton? Amihez van multimédia, korszerű információhordozó? Amit kínálnak, vagy elérhető az oktatási piacon? Amiben még nincsenek tapasztalataink? Valamennyi válasz csak részmegoldást tartalmaz. Lehetséges megoldást kínál az az alternatíva, ha azt tanulnánk, a rendelkezésre álló minták, modellek és közvetítési technológiák hasznosításával -, amire egyénenként szükségünk van ahhoz, hogy képesek legyünk helytállni és megoldani szerephelyzeteinket, feladatainkat változó körülmények között is. Ehhez megfelelő életvezetési-személyiségfejlesztési programvázlatot nyújthat GáspárLászló útmutatása a szocializációra, amelynek eredménye a sikeres felnőtt, az emberi erőforrás létrehozása : 10 - a biológiai értelemben vett életképességek, - az emberi fejlődéshez szükséges diszpozíciók, - a szociális képességek, - az általános képességek, - a speciális képességek, - az életvezetési képességek, - a képességek bővített újratermelését szolgáló képességek termelése. Ennek biztosítása érdekében célszerű feloldani és csökkenteni a tanulást gátló tényezőket: Pszichológiai: Szociológiai - szokások, - életmód - idő, - érdeklődés, - csoporthatások, - kudarcok, - munkatapasztalatok - előítéletek. (tanulási tapasztalatok). Biológiai: Egyéb: 10 Vö.: Gáspár László: Bevezetés az emberi erőforrások termelésébe JPTE TI. Pécs p

6 - fáradtság, - a változások hatása, - öregedés, - a tanulói támogatás hiánya, - személyiségjellemzők, - új típusú funkcionális analfabetizmus. Fontos, hogy újragondoljuk és elemezzük tanulásirányítói tevékenységünket. Így nagyobb a valószínűsége, hogy csökkenthetők, megszüntethetők a tanulás eredménytelenségét előidéző tanulásirányítói tevékenységhibák: - a mechanikus, gépies, sablonos cselekvés, - a kommunikációs zárlat kialakítása, - a hiányos felkészültség, a rutinszerű működés, - a helytelen viszonyulás, a normasértő magatartás, - a hiányos okfeltárás, a megalapozatlan döntés, - az alacsony színvonalú módszertani kultúra működtetése, - az igénytelen pedagógiai, szakmai, vezetői, technológusi tevékenység, - az empátia, az emberismeret hiánya, - az együttműködés hiánya, - a tanulási folyamatban rejlő lehetőségek kihasználásának elmulasztása, - a szerepzavar, a szerepkonfliktus, az azonosulási problémák megjelenése. Tisztelt Konferencia. Hölgyeim És Uraim! Az átalakulási folyamat következménye, hogy a társadalom, a gazdaság, a csúcstechnika alkalmazása mindenkivel szemben gyökeresen eltérő követelményeket támaszt folyamatosan, amelyek eredményes teljesítése nem lehetséges, csak a régi beidegződések alapján. Új dimenziók, korábban nem ismert csúcstechnikák, csúcstechnológiák, felgyorsult élethelyzetek, új típusú funkcionális analfabetizmus kialakulásának lehetősége stb. Mindez szükségszerűen módosíthatja a szocializáció, az életúttervezés, a pályára történő felkészülés, a pályamódosítás gyakorlatát. Hogyan függ össze ez a tanulásról alkotott újszerű felfogásunkkal? Van-e megoldás az új helyzet eredményes kezelésére? A multimédia alkalmazásproblematikájára? Feloldja-e fétist? A kérdésekre adható válaszok vélhetően igazolni látszanak azt a tényt, hogy a problémakör kezelése csak komplex módon lehetséges. A megoldás felé vezető úton megtett kezdeti lépések biztatóak, de korántsem elégségesek. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás ehhez újabb esélyt ad. Ezt erősíti a szemléletében is új, az egész életen át tartó tanulás négy alappillérét hordozó program: - megtanulni megismerni, - megtanulni másokkal együtt élni, - megtanulni dolgozni, - megtanulni élni megismerés, - kommunikáció, - átalakítás, - értékképzés. Az új kihívásoknak való megfeleléshez az átfogó szocializációt (beleértve a felnőttkori 11 Vö.: Oktatás - rejtett kincs. A Jacques Delors vezette nemzetközi Bizottság jelentése. Osiris Kiadó Magyar Unesco Bizottság. Bp p

7 szocializációt is), egy szemléletében is másfajta tanulási gyakorlat és minőségi tevékenységet, személyiség-fejlesztést előmozdító, tudatos tanulásirányítás, életpálya-alakítás, karrier tanácsadás nyújt(hat) segítséget a működtetéshez szükséges pedagógiai infrastruktúra kialakításával együtt. Ez különösen olyan időszakban hangsúlyos probléma, amikor egyszerre megoldandó feladat az új típusú funkcionális analfabetizmus csökkentése és az esély biztosítása az újrakezdéshez, a munkaerő-piacon való versenyképességhez. S ez már humánstratégiai kérdés, azaz a problémakör tanuló- és tanulásközpontú, gyakorlat-orientált megközelítése. A feladatmegvalósítás során talán számunkra is egyre inkább általánosan elfogadott lesz az a tanulásirányítási gyakorlat, amely szerint nem az a fontos, hogy mi mit akarunk tanítani, hanem az, hogy a tanuló mit akar tanulni, hogy eredményesen oldhassa meg feladatait, és szerephelyzeteit. Ezt a folyamatot segítheti, ezzel összecseng Zsolnai József felfogása és értelmezés a pedagógia világában, a tanulási folyamatban benne lévő ember alapviszonyairól: - Az én mint megismerő. - Az én mint kommunikáló. - Az én mint kreáló. - Az én mint értékelő ember. 12 Az oktatástechnológia, a programozott oktatás, a videotechnika, a számítástechnika, az informatika, a multimédia térhódítása a képzési, tanulási (a pedagógiai) folyamatokban szükségszerű. Katalizátor szerepük nélkülözhetetlen. Sajnos, a fejlődés valamennyi állomásánál szinte törvényszerűen visszatért az új eszköz, információhordozó, technológia dominanciája, csodaszerként történő kezelése, felhasználása. Az eredményt ismerjük. A csoda létrehozói mi magunk vagyunk, akik résztveszünk a tanulási, tanulásrányitási folyamatokban, élettevékenységként éljük meg az egymást követő feladatok megoldását, s közben tanulunk: s egyre többet tudunk, mint annak előtte! Végezetül engedjék meg, hogy idézzem Michel Foucault! Tudjuk, hogy mit csinálunk, gyakran azt is tudjuk, hogy miért csináljuk azt, amit csinálunk, de amit nem tudunk az az, hogy amit csinálunk, annak mi lesz a következménye. Így vagyunk ezzel napjainkban, az informatikai világháló, a távközlési műholdak, a csúcstechnika szédületes ütemű fejlődésének globalizálódó világában, a multimédia oktatási, tanulási alkalmazásával, felhasználásával is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Keszthely, május Zsolnai József: Bevezetés a pedagógiai gondolkodásba. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp p. 21, 23. 7

8 I r o d a l o m : 1. Balogh Andrásné: Technikai fejlődés és szakképzés. Szakképzés-Pedagógiai PhD Füzetek. BME. Bp. megjelenés alatt. 2. Barkóczi Ilona Putnoky Jenő: Tanulás és motiváció. Tankönyvkiadó. Bp Báthory Zoltán: Tanítás és tanulás. Tankönyvkiadó. Bp Falus Iván (szerk.) Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp Gáspár László: Bevezetés az emberi erőforrások termelésébe JPTE TI. Pécs Horányi Özséb: Az információs társadalom koncepciójától az információ kultúrája felé. In: Európai Szemmel. Bp. 1997/1. 7. M. Kagan: Kísérlet az emberi tevékenység rendszerként való elemzésére. Filozófiai Szemle. Bp Szám 8. Kovács Ilma: Új út az oktatásban? Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. Bp Kozma Tamás: A történelem jövője. In: Ismerkedés az EU-val II., Bp Krisztián Béla: Felnőttnevelés és humán reprodukció. In: Andragógiai olvasókönyv I. JPTE. FEEFI. Pécs Magyar Miklós Sevidiné Balassa Ildikó: A tanítási-tanulási folyamat újszerű értelmezése. A tanár-tanuló megváltozott szerephelyzete. Keszthelyi Akadémiai Alapítvány Magyar Miklós: A tanulás = élettevékenység. Csokonai Kiadó. Kaposvár Marrill Morris - Christine Ogan: Az Internet, mint tömegkommunikáció. In: Replika, Bp /1996. december. 14. K. Marx: A tőke I. könyv. A totális ember fogalmának meghatározását adja. In: Marx- Engels művei 23. kötet. Kossuth Kiadó, Bp Nagy Sándor: Az oktatás folyamata és módszerei. VOLOS Bt. Bp Oktatás - rejtett kincs. A Jacques Delors vezette nemzetközi Bizottság jelentése. Osiris Kiadó Magyar Unesco Bizottság. Bp Paul Roeders: A hatékony tanulás titka. Calibra Kiadó. Bp Tanítani és tanulni. A kognitív társadalom felé. Fehér könyv az oktatásról és a képzésről. UNESCO Európai Bizottság. MÜM. Bp Zrinszky László: A felnőttképzés tudománya. OKKER. Bp Zsolnai József: Bevezetés a pedagógiai gondolkodásba. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia )

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) Tisztelt Elnök Asszony! Hölgyeim és Uraim! Jogosan merülhet fel Önökben a kérdés: Hogyan kerül a csizma az asztalra?

Részletesebben

Az elektronikus tanulásról a 21. század első éveiben

Az elektronikus tanulásról a 21. század első éveiben Kovács Ilma Az elektronikus tanulásról a 21. század első éveiben Lektorálta: Dr. Kis-Tóth Lajos Magánkiadás Budapest 2011 ISBN: 978-963-08-0882-8 TARTALOM Előszó 5. Bevezetés 6. 1. rész: Változások az

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Kovács Ilma. A hagyományostól eltérő tanulási-tanítási formák

Kovács Ilma. A hagyományostól eltérő tanulási-tanítási formák Kovács Ilma A hagyományostól eltérő tanulási-tanítási formák A Pedagógia és/vagy andragógia (Jászberény, 2007. november 28.) című tudományos tanácskozáson elhangzott előadás szerkesztett változata megjelent

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 41. Lifelong learning

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 41. Lifelong learning TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 41. Lifelong learning EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Lehoczki Anikó Kovács Tünde Szecsei Anna Mária Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

Az Andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről. Tanulmánykötet

Az Andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről. Tanulmánykötet Az Andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről Tanulmánykötet Budapest, 2006 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Dr. Koltai Dénes és Lada László Borítóterv: Dubóczki Illés Kiadja: Nemzeti

Részletesebben

Virtuális intranet hálózat alkalmazási lehetőségei a polgári és a katonai távoktatásban

Virtuális intranet hálózat alkalmazási lehetőségei a polgári és a katonai távoktatásban ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS HADMÉRNÖKI KAR Hadmérnöki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS dr. univ. Miskolczi Ildikó Virtuális

Részletesebben

Kraiciné dr. Szokoly Mária: A KOMPETENCIA FOGALMÁRÓL

Kraiciné dr. Szokoly Mária: A KOMPETENCIA FOGALMÁRÓL Kraiciné dr. Szokoly Mária: A KOMPETENCIA FOGALMÁRÓL Tanulmány a Zempléni NKFP projekt keretében a galántai Társadalomtudományi Intézet számára 2006. 1. Szemelvények a kompetencia meghatározásokból A 90-es

Részletesebben

A PÁLYAORIENTÁCIÓ SZEREPE A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓBAN

A PÁLYAORIENTÁCIÓ SZEREPE A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓBAN A PÁLYAORIENTÁCIÓ SZEREPE A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓBAN Szerkesztette: Dr. Szilágyi Klára Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 5.4.4.-09/1-C. 2009-0001 Képzésfejlesztés az összetartozásért projektje keretében

Részletesebben

A Power Point jelenség, avagy a csirkék hipnotizálása. Dr. Magyar Miklós

A Power Point jelenség, avagy a csirkék hipnotizálása. Dr. Magyar Miklós A Power Point jelenség, avagy a csirkék hipnotizálása Dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem Mottó A legfontosabb dolog a kommunikációban az, hogy meghalljuk azt, ami nincs elmondva. (Peter F. Drucker) Absztrakt

Részletesebben

NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI ASPEKTUSOK ÉS ÚJ MÓDSZERTANI LEHETŐSÉGEK A FAIPARI MÉRNÖKKÉPZÉSBEN

NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI ASPEKTUSOK ÉS ÚJ MÓDSZERTANI LEHETŐSÉGEK A FAIPARI MÉRNÖKKÉPZÉSBEN NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI ASPEKTUSOK ÉS ÚJ MÓDSZERTANI LEHETŐSÉGEK A FAIPARI MÉRNÖKKÉPZÉSBEN DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS Baróti Enikő okl. faipari mérnök, okl. mérnök-tanár mentálhigiénés szakember Témavezető:

Részletesebben

Az e-learning a felnőttképzésben (trendek, perspektívák, európai környezet)

Az e-learning a felnőttképzésben (trendek, perspektívák, európai környezet) Dr. Papp Lajos Az e-learning a felnőttképzésben (trendek, perspektívák, európai környezet) Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János A tanulmányok

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY HATÉKONY TANULÁSI KÖRNYEZETE

AZ INTEGRÁLT TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY HATÉKONY TANULÁSI KÖRNYEZETE AZ INTEGRÁLT TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY HATÉKONY TANULÁSI KÖRNYEZETE KÉZIRAT Készítették: A Közgazdasági Politechnikum tanárai: Diósi Alojzia (társadalomismeret Oláhné Nádasdi Zsuzsa (természetismeret)

Részletesebben

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek Digitális kompetencia versenyek (TÁMOP2.2.307/22F20080033) A globális világ és a tanulás A XXI. század világa nyitott és bonyolult rendszer lett, amelyben a globalizálódás mellett megjelennek a több pólusú,

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem Mottó: Ha nem vagy része a megoldásnak, része vagy a problémának. (brit marketing alaptétel) Hogyan jelenik meg gondolkodásunkban a multimédia?

Részletesebben

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban Megyeri Márta Pedagógia, andragógia A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A követelménymodul száma: 2321-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50 PEDAGÓGIA,

Részletesebben

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. VÖRÖS MIKLÓS DIGITÁLIS KOR, DIGITÁLIS TANULÁS?! BEVEZETÉS Az UNESCO montreáli felnőttoktatási konferenciáján 1960-ban megállapították, hogy a társadalmi

Részletesebben

Kutatás az atipikus tanulási formák (távoktatás / e-learning) modelljeinek kifejlesztésére célcsoportonként, a modellek bevezetésére és alkalmazására

Kutatás az atipikus tanulási formák (távoktatás / e-learning) modelljeinek kifejlesztésére célcsoportonként, a modellek bevezetésére és alkalmazására Nemes György, Csilléry Miklós Kutatás az atipikus tanulási formák (távoktatás / e-learning) modelljeinek kifejlesztésére célcsoportonként, a modellek bevezetésére és alkalmazására Kutatási zárótanulmány

Részletesebben

A TANÍTÓKÉPZÉS RENDSZERE MAGYARORSZÁGON ÉS ROMÁNIÁBAN Néhány szerkezeti és tartami komponens összehasonlító vizsgálata

A TANÍTÓKÉPZÉS RENDSZERE MAGYARORSZÁGON ÉS ROMÁNIÁBAN Néhány szerkezeti és tartami komponens összehasonlító vizsgálata MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 2. szám 179 201. (2002) A TANÍTÓKÉPZÉS RENDSZERE MAGYARORSZÁGON ÉS ROMÁNIÁBAN Néhány szerkezeti és tartami komponens összehasonlító vizsgálata Barabási Tünde Babes Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

Korszerű felsőoktatási pedagógiai módszerek, törekvések Konferencia előadások

Korszerű felsőoktatási pedagógiai módszerek, törekvések Konferencia előadások Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja Korszerű felsőoktatási pedagógiai módszerek, törekvések Konferencia előadások NFKK FÜZETEK 5. 2010. november

Részletesebben

Átmeneti korszakok kulcskompetenciái

Átmeneti korszakok kulcskompetenciái Átmeneti korszakok kulcskompetenciái Gondolatok a munka megbecsüléséről Nemzeti Pályaorientációs Portál és a szakmavasztás Interjú Dr. Czomba Sándorral Jogi kérdések és válaszok ECVET Európában és Magyarországon

Részletesebben

Multimédiás lehetőségek a testnevelés oktatásmódszertanában

Multimédiás lehetőségek a testnevelés oktatásmódszertanában Multimédiás lehetőségek a testnevelés oktatásmódszertanában Doktori értekezés Kokovay Ágnes Gyöngyvér Semmelweis Egyetem Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Gombocz János, egyetemi tanár, CSc.

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 8. Az oktatási intézmények szerepe felnőttképzésben

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 5. évfolyam szövegertes5_kk.indd 1 6/10/14 9:50 AM SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte

Részletesebben

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 Kék Madár Személyközpontú

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-15-3 Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás szerző: Dr. Szabó Szilvia PhD. lektorálta: Dr. Szakács Gábor CSc. Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007

AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007 AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007 A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 202/2007. (VII.31.) Kormányrendelet

Részletesebben