JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c."

Átírás

1 JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár A jelentést készítették: Dr.Kerényi Attila Dr.Csorba Péter Dr.Szabó György Dr.Fazekas István Szabó Szilárd Szilágyi Zsuzsanna Bodnár Réka Debrecen július

2 Tartalomjegyzék 1. A kutatás célja és körülményei A kutatás részletes szempontjai A vizsgált országok kiválasztása $YL]VJiOWRUV]iJRNIHQQWDUWKDWyIHMOGpVVWUDWpJLiMiQDNWDUWDOPLPyGV]HUWDQL elemzése Németország Nagy-Britannia Hollandia Írország Görögország Lengyelország Csehország Szlovákia Svájc Egyesült Államok Kanada Dél-Afrikai Köztársaság Az OECD és az UNDP ajánlása a nemzewlihqqwduwkdwyihmogpvvwudwpjlin szerkezetére, tartalmára yGV]HUWDQLMDYDVODWXQNDPDJ\DUIHQQWDUWKDWyIHMOGpVLVWUDWpJLD WpQ\H]LQHNpVNHUHV]WNDSFVRODWDLQDNUHQGV]HUHOY&HOHP]pVpUH Összefoglalás Felhasznált szakirodalom Melléklet 2

3 1. A kutatás célja és körülményei $ 0HJEt]yYDO YDOy HJ\H]WHWpV DODSMiQ D NXWDWiV I FpOMDLW D] DOiEELDNEDQ fogalmazhatjuk meg. 0HJYL]VJiOMXN KRJ\ D] HOHP]pVUH NLYiODV]WRWW RUV]iJRN IHQQWDUWKDWy IHMOGpV stratégiáinak melyek a specifikus tartalmi elemei. Miután az Európai Unió fenntartható IHMOGpV VWUDWpJLiMD DODSMDLEDQ PHJKDWiUR]]D D] XQLyV WDJRUV]iJRN VWUDWpJLiMiQDN WDUWDOPLHOHPHLWDIFpOD]DGRWWVWUDWpJLDVSHFLILNXPDLQDNIHOWiUiVD $ PiVLN DODSYHW FpONLW&]pV D YL]VJiODQGy stratégiák elemzése abból a szempontból, hogy milyen módszereket NtYiQQDN DONDOPD]QL D IHQQWDUWKDWy IHMOGpV PHJYDOyVtWiVDIHOpYH]HW~WRQ A fenti, iránymutató szempontok alapján részletes szempontokat határoztunk meg (ld. 2. fejezet). A kutatás köu OPpQ\HLYHO NDSFVRODWEDQ NpW WpQ\H]UH NHOO IHOKtYQXQN D Megbízó figyelmét. 1. $]HJ\HVRUV]iJRNIHQQWDUWKDWyIHMOGpVL VWUDWpJLiL PLQG WDUWDOPXNEDQ PLQG WHUMHGHOP NEHQ pv IRUPiMXNEDQ LJHQ HOWpUHN HJ\PiVWyO (] Q\LOYiQYDOyDQ befolyásolta az elemzés lehetséges mélységét, így elemzésünk terjedelme is RUV]iJRQNpQWMHOHQWVHQN O QE ]LN 2. 9L]VJiODWDLQN VRUiQ D QHP]HWL VWUDWpJLiN HOHP]pVH PHOOHWW V]pOHVN U& szakirodalmi feltáró munkát is végeztünk. Ennek során fontosnak ítéltük az OECD és a UNDP ajánlásait a témával kapcsolatban, így ezeket is feldolgoztuk. $] HOHP]pVHNHW KpW I YpJH]WH HO PDMG D WpPDIHOHOV V]HUNHV]WHWWH HJ\VpJHV IRUPiED $ J\RUV iwwhnlqwkhwvpj pv puwhoph]khwvpj NHGYppUW D] HJ\HV RUV]iJRNNDO kapcsolatos elemzéseket az alábbiak szerint építettük fel. Minden megvizsgált ország esetében QRUPiOiOOyEHW&NNHOV]HGW ND]DGRWWVWUDWpJLiEDQWpQ\V]HU&HQPHJWDOiOKDWy állításokat, tartalmi elemeket. (Ezek többségükben nem szó szerinti fordítások, hanem WDUWDOPLNLHPHOpVHNW P UtWpVHN$V]yV]HULQWLLGp]HWHNHWLGp]MHOEHQN ] OM N Megjegyzés: kifejezéssel vezettük be az adott résztémához kapcsolódó kutatói NRPPHQWiURNDWNLHJpV]tWLQIRUPiFLyNDWVH]WDV] YHJHWGOWEHW&YHOV]HGW N, hogy MyO HON O Q OM Q D VWUDWpJLD WDUWDOPL HOHPHLWO $ Megjegyzések nemcsak szubjektív értékítéletet, véleményt tartalmaznak, hanem sokszor olyan NLHJpV]tWLQIRUPiFLyNDW is, amely az adott stratégia tartalmi hiányosságára vagy egyéb objektív tulajdonságára utal. Félkövér EHW&WtSXVVDO V]HGW N D]RNDW D NXOFVV]DYDNDW HVHWOHJ PRQGDWRNDW amelyek a magyar stratégia kidolgozása szempontjából az átlagosnál fontosabbak lehetnek. 3

4 A 2. fejezetben 7 pontban részletezzük a kutatás szempontjait. Az egyes RUV]iJRN IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLiLQDN WDUWDOPL pv PyGV]HUWDQL HOHP]pVpW D fejezetben foglaltak szerint végeztük el. A Megbízóval kötött Megállapodás értelmében a kutatás félidejében ankétot szerveztünk az addig elért eredmények bemutatása céljából. Az ankéton a Megbízó NpSYLVHOL LV UpV]W YHWWHN pv YpOHPpQ\W Q\LOYiQtWRWWDN $] HUUO V]yOy MHJ\]N Q\YHW jelentésünk végén a Mellékletként helyeztük el. 2. A kutatás részletes szempontjai $ YL]VJiOW iowdoiqrv V]HPSRQWMDLNpQW D]W W&]W N NL KRJ\ D] DGRWW RUV]iJ IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVWUDWpJLiMiEDQPHJNHUHVV NDNLW&] WWIFpORNDWD]H]HNHOpUpVpW szolgáló, végrehajtandó feladatokat és azokat a módszereket, amelyekkel mindezeket megvalósítják. Végül megvizsgáljuk: foglalkozik-e a stratégia a megvalósítás biztosítékaival, a monitoringgal? Ezen általános szempontok mellett a nemzeti stratégiákat az alábbi konkrét szempontok szerint elemeztük. 1. Hogyan érvényesült a stratégiában és a stratégia készítése során a IHQQWDUWKDWy IHMOGpV KiURP SLOOpUH D N UQ\H]HWYpGHOPL D JD]GDViJL pv D szociális szempont?,wwlviowdoiedqlvdn UQ\H]HWYpGHOHPV]&NHEEpUWHOPH]pVpWYHWW N $JD]GDViJLFpORNHOEEUHYDOyQDNW&QQHNHDN UQ\H]HWYpGHOPLHNQpO" Figyelembe vettek-e szociális szempontokat? Pl. munkanélküliség csökkentése a környezetvédelmi ipar fejlesztésével, foglalkoztatás a hulladékgazdálkodásban, a természetvédelemben stb. További szociális szempontok: - Szegénység felszámolása - 1HPHNN ] WWLHJ\HQOVpJEL]WRVtWiVD - 7iUVDGDOPLFVRSRUWRNN ] WWLHVpO\HJ\HQOVpJ - 7iUVDGDOPL HO UHJHGpVpEl fakadó szociális szempontok (nyugdíj, betegbiztosítás stb.) Milyen módon érvényesülnek ezek keresztkapcsolatai? 3O N UQ\H]HWYpGHOPL LSDU IHMOHV]WpVpYHO Q D QHP]HWL M YHGHOHP csökken a munkanélküliség. Vagy: A vállalatok bevezetik a környezetirányítási rendszert, csökken a szennyezés kibocsátása, javulnak a hatékonysági mutatók, Q\HUHVpJHV OHV] D YiOODODW D Q\HUHVpJEO QDJ\REE DUiQ\W iogr]qdn szociális célokra (közhasznú alapítványok számára, az egészségügy fejlesztésére vagy más hasonlóra). 4

5 2. Milyen módszereket kívánnak alkalmazni az egyes országok a megvalósítás során? Jogi eszközök, piaci eszközök (adó, támogatási rendszer stb.), nyilvánosság szerepe. 3. 0LO\HQLGWiYODWRNDW OHOIHO D VWUDWpJLD pv KiQ\ pyuh WHUYH]WpN D] D]W VHJtW programokat? 4. euypq\hv OQHNH D IHQQWDUWKDWy IHMOGpV SURJUDPMDLEDQ VWUDWpJLiMiEDQ D regionális szempontok? (Egyes földrajzi térségek sajátosságai: települési, megyei, tartományi szinten). - Ha igen, hogyan építették fel a stratégia általános céljait és a regionális sajátosságokat? (Pl. külön tartományi stratégiák készültek, ezeket szövetségi szinten összehangolták.) 5. Milyen biztosítékok látszanak a stratégiában a megvalósításra nézve? - Van-e költségvetési része a stratégiának? Ha igen, mire fordítják az összegeket? 6. Mennyire épül a megvalósítás a szektorális programokra? - Vannak-e a gazdasijl V]HNWRURNQDN N O Q IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL SURJUDPMDL" )OHJ HQHUJLDLSDU HJ\pE LSDUiJDN WXUL]PXV PH]JD]GDViJ 7. Milyenek a szektorok keresztkapcsolatai?3oph]jd]gdvij N OWHUMHVtWpVH D környezetileg érzékeny területeken, ennek természetvédelmi következményei, ennek pedig a turizmusra gyakorolt hatásai. Jelentésünkben országonként ebben a sorrendben, ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. $ IHMH]HWEHQ D V]HU]GpV QNEHQ IRJODOW IHODGDWDLQNRQ W~O N O Q LV IRJODONR]XQN D PDJ\DU IHQQWDUWKDWy IHMOGpV VWUDWpJLD WpQ\H]LQHN pv NHUHV]WNDSFVRODWDLQDN UHQGV]HUHOY& HOHP]pVpYHO 7HVV] N H]W D]pUW PHUW YDODPHQQ\L tanulmányozott országstratégia leggyengébb részének tartjuk a keresztkapcsolatok HOHP]pVpW±KDHJ\iOWDOiQYDQEHQQ NV]yHUUODWpPiUyO 3. A vizsgált országok kiválasztása $ WDQXOPiQ\R]iVUD NHU O RUV]iJRN NLYiODV]WiViQDN DODSYHW V]HPSRQWMDLW V D]RNDODSMiQD]RUV]iJRNSRWHQFLiOLVOLVWiMiWD0HJEt]yYDOHOUHPHJEHV]pOW NpVD]WD Megállapodásban is rögzítettük. $YpJVRUV]iJOLVWiWDKR]]iIpUKHWDQ\DJRNFVHNpO\PpUWpNEHQEHIRO\iVROWiN ugyanakkor a vizsgálandó országtípusok PLQGHJ\LNpEO YiODV]WRWWXQN HOHP]pVUH NHU O VWUDWpJLiW -HOHQWpV QNEHQ D] DOiEEL RUV]iJRN QHP]HWL VWUDWpJLiMiW YDJ\ D]]DO HJ\HQpUWpN&IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRVGRNXPHQWXPRWGROJR]WXNIHO 5

6 Az Európai Unió fejlett tagállamai: 1. Németország 2. Nagy-Britannia 3. Hollandia Az Európai Unió kohéziós országa: 4. Írország Az Európai Unió fejletlenebb országa: 5. Görögország Megjegyzés* U JRUV]iJQDNQLQFVHOIRJDGRWWIHQQWDUWKDWyIHMOGpVLVWUDWpJLiMDH]pUW a johannesburgi Föld-csúcsra készített jelentésüket értékeltük stratégiaként. Az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozó országok: 6. Lengyelország 7. Csehország 8. Szlovákia Fejlett, nem EU-tag európai ország: 9. Svájc Fejlett tengerentúli országok: 10. Egyesült Államok 11. Kanada )HMOGRUV]iJPiVNRQWLQHQVUO 12. Dél-Afrikai Köztársaság 6

7 $]RUV]iJRNIHQQWDUWKDWyIHMOGpVLVWUDWpJLiMiQDN tartalmi-módszertani elemzése Németország Nagy-Britannia Hollandia Írország Görögország Lengyelország Csehország Szlovákia Svájc Egyesült Államok Kanada Dél-Afrikai Köztársaság 7

8 4.1. Németország (O]HWHVLQIRUPiFLyN $] HJpV] IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLD lényegét talán az oktatási fejezetnél fogalmazzák meg legtágabb értelemben: Ä$G QWHQLNpSHVHPEHUDNWtY UpV]WYHYMHD világ változásának. (QQHN HOIHOWpWHOHNpQW D szakmai ismeretek élethosszig tartó EYtWpVpW OLIHORQJOHDUQLQJ össze kell kötni a személyiség-fejlesztéssel és a társadalmi aktvitás ösztönzésével. Kreativitás, interdiszciplináris tudás, PXQNDNRRSHUiFLyVpVG QWpVKR]yLNpSHVVpJD]RNWDWiVIFpOMD $ IHQQWDUWKDWy IHMOGpV OpQ\HJpEHQ folyamatos strukturális változás a társadalomban és a gazdasági életben. $] (8 IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLD nem kerülhet ellentétbe, és nem UHQGHOGKHW DOi D QHP]HWL VWUDWpJLiNQDN MyOOHKHW D PHJYDOyVtWiV W EE HOHPH ± SO adózás, szociális biztonság megteremtése vagy az oktatás nemzeti hatáskörben marad. $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVLNRQFHSFLyPHJYDOyVtWiViQDNPHQHWpWDN YHWNH]VpPD szerint képzelik el: - alapelvek megfogalmazása, - célok és jelenlegi helyzet (indikátorok) elemzése, HOOHQU]pVPRQLWRULQJ $ IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLD HJ\HV FpONLW&]pVHLQHN HOHP]pVHNRU J\DNUDQ LGp]QHN VV]HKDVRQOtWy (8VWDWLV]WLNiNDW 7 EEQ\LUH RO\DW DKRO D] LJHQ NHGYH] Németországra nézve!) $ PH]JD]GDViJL WHUPHOpV HVHWpEHQ D WHUPHOpVQ YHO WiPRJDWiVL UHQGV]HU lebontását, a további liberalizációt és a PXOWLIXQNFLyV PH]JD]GDViJRW WDUWMiN N YHWHQGVWUDWpJLiQDNAz EU közös agrárpolitikáját (CAP) csak az említés szintjén találjuk meg a stratégiában. Megjegyzés: euh]khw KRJ\ D QpPHWHN QHP HOpJHGHWWHN D] (8 DJUiUSROLWLNiMiYDO 7 EE KHO\HQ KDQJV~O\R]]iN KRJ\ DQQDN J\HQJH SRQWMDLW N KRO MDYDVROWiN továbbfejleszteni (pl. aquakultura, Eco-regulációs monitoring rendszer kiépítése, állati takarmányozás stb.). Néhány kiemelt program esetében pl. a közlekedés hangsúlyozzák, hogy D VLNHU FVDN (8HJ\ WWP&N GpVVHO pukhw HO 0HJHPOtWLN KRJ\ D] (8 NHOHWHXUySDL EYtWpVH SO KDWDOPDV V]iOOtWiVL LJpQ\EYtWpVVHO MiU pv QHP YiUW PpUWpNEHQ QKHW D Németországon áthaladó tranzitigény. Nélkülözhetetlen egy pan-európai integrált szállítási rendszer megvalósítása. 8

9 1. A három pillér érvényesülése Az anyagban szó esik a QHPHNN ]WLHJ\HQOVpJNpUGpVpUO$]WtUMiNSOKRJ\ az Agenda 21 hálózat adott módot, pl. a Women and Environment programok QpSV]HU&VtWpVpUH $ QN PXQNDSLDFL MHOHQOpWpQHN MDYtWiVD szerepel a 7 kulcstéma között is, a GHPRJUiILDL KHO\]HWUO V]yOy UpV]EHQ GH NRQNUpW FpONLW&]pVHN QpON O. Talán kevésbé marad az általánosságok szintjén az DNWtYPXQNiEDQW OW WWLGV]DNQ YHOpVpWpULQW elképzelés, ami persze nem csoda, hiszen (nem csak a német) államháztartás hiányának egyik súlyos kérdése a nyugdíjkifizetések mértéke márciusában a központi kormányzat kezdeményezésére beindult egy NDPSiQ\Ä$OOLDQFHIRU/DERXU7UDLQLQJDQG&RPSHWLWLYHQHVV FtPPHODPLD]LGVHN PXQNiEDQ WDUWiViQDN Q YHOpVpW W&]WH NL FpOXO (]W VV]HN WLN HJ\ V]DYDNEDQ legalábbis - radikális nyugdíjreformmal. Ennek lényege, hogy a nyugdíjba vonulás életkora marad ugyan 65 év, de 2012 után a korábbi nyugdíjba vonulást korlátozzák. A stratégia azt is megemlíti, hogy amennyiben a szociális gondoskodás bizonyos elemeit pl. gyerekes családok támogatását - a kormány nem kapcsolja össze más kiadások visszafogásával, az veszélybe sodorhatja a hosszú távú a pénzügyi fenntarthatóságot! (Ez érvényes a tudományos kutatásra is.) A gazdaság felpörgetése, Q YHOL XJ\DQ D PXQNDKHO\HN V]iPiW GH H]]HO PHJQ D] YHJKi]KDWiV~ Ji]RN kibocsátása is. A megoldás: amennyire lehetséges, egyensúlyba hozni a célokat (pl. ipari szerkezet-átalakítással, hatékonyságnöveléssel el elehet érni, hogy növekedjen a gazdaság, de ne romoljon a légkör állapota).,o\hqlqwhjuiowfpohopupvhfvdnljhqv]pohvn U&NRRSHUiFLyNHUHWpEHQNpS]HOKHW el. A Sozialer Stadt program lényegében a lakható város követelményeit fogalmazza meg. 7 EENRQNUpWNLHPHOWFpOSURJUDPHVHWpEHQIRJODONR]LNDVWUDWpJLDDIHOPHU O konfliktusokkal. Pl. hogy a mobilitási szabadság polgári alapelve, ill. az egészséges N UQ\H]HWKH]YDOyMRJJDUDQWiOiVDVRUiQQDN ]OHNHGpVLNiURVDQ\DJNLERFViWiV )HOYHWLN KRJ\ V UJVHQ NL NHOO DODNtWDQL HJ\ ÄUXUiOLV IHQQWDUWKDWy VWUDWpJLD modellt! 2. A megvalósítás tervezett módszerei Indikátorok és prioritások $ IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLD PHJYDOyVXOiViUD D V] YHWVpJL NRUPiQ\ indikátort jelölt meg. Megjegyzés: 9DOyMiEDQ QHP LV LQGLNiWRUUyO LQNiEE WpPDN UUO YDQ V]y DPHO\ DONDOPDVPXWDWyMDDQQDNKRJ\HOpUW NHDVWUDWpJLiEDQNLW&] WWFpOW 9

10 Igen éles viták voltak arról, hogy mi kerüljön ebbe a körbe? A 21-ben limitált indikátor bevallottan csak egy gyors áttekintésre alkalmas. Vannak olyan indikátorok, DPHO\HN FVDN HJ\ EL]RQ\RV V]LQWLJ MHO]LN D IHMOGpV SR]LWtY WHQGHQFLiMiW SO D szélenergia-felhasználás mértéke, - mert ha ez a mutató igen magas, vagyis rengeteg a V]pOHUP&D]PiUWiMNpSURPEROypV NROyJLDLNiURNDWRNR] $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVLQGLNiWRUWDN YHWNH]NpSSFVRSRUWRVtWRWWiN I. $JHQHUiFLyNN ] WWLHJ\HQOHVpO\HNpUGHNpEHQ: nyersanyag-takarékosság, klímavédelem, megújuló energiaforrások, földhasználat, biodiverzitás, nemzeti adósság, JRQGRVNRGiVM YEHOLJD]GDViJLVWDELOLWásról, innováció, oktatás és továbbképzés. II. $]pohwplqvpjpyhondsfvrodwrvpxwdwyn: JD]GDViJLHOUHOpSpV közlekedés, táplálkozás, OHYHJWLV]WDViJ egészségügy, E&Q ]pv III. Szociális kohézió: foglalkoztatottság, családi perspektíva, HVpO\HJ\HQOVpJ külföldiek integrálódása. IV. 1HP]HWN ]LIHOHOVVpJ: IHMOGpVLNRRSHUiFLy nyitott piac. A stratégiában mind a 21 indikátorról van 2-3 oldalnyi összegzés, néhánnyal kapcsolatban egészen konkrét célokat is megfogalmaztak, pl.: ¾ 2020-ig az es szinthez képest meg kell duplázni az energia- és nyersanyag-hatékonyságot, vagyis ugyanannyi nyersanyagból, ill. energiából UDGXSODDQQ\LWHUPpNHWNHOOHOiOOtWDQLPLQWEHQ ¾.OtPDYpGHOPL V]HPSRQWEyO D NLW&] WW FpO D &2 2 -kibocsátás 25%-os csökkentése 2005-ig 1990-hez képest. 10

11 ¾ UH D] HOVGOHJHV HQHUJLDIHOKDV]QiOiVEDQ UD NHOO Q YHOQL D PHJ~MXOy energiaforrások arányát, ezen belül 12,5%-al az elektromos energiafogyasztásban. ¾ Földhasználat: a beépítettség, az ökológiai felszabdaltság csökkentése érdekében 2020-ra napi 30 hektárra kell leszorítani az mai 129 hektárról a lakás és közlekedési célú területhasználat mértékét. ¾ Biodiverzitás mutató javítása érdekében 11 kiválasztott állat egyedszámának változását kísérik figyelemmel. Megjegyzés: Ez elég furcsa válogatás, mert a 11 fajból 10 madár, + az északi-tengeri fóka. ¾ UHUDNHOOHPHOQLD*'3EOD]LQQRYiFLyVWHFKQROyJLDLNXWDWiVIHMOHV]WpV részesedését (most 2,46%). ¾ UH D PDL UyO UH HPHOQL D] HJ\HWHPUH EHOpSN ÄXQLYHUVLW\ entrance (!) és 4% alá szorítani a 25 éves korosztályban semmiféle V]DNNpS]HWWVpJJHOQHPUHQGHONH]NDUiQ\iW ¾ 2020-ra 5%-kal az áru-, 20%-kal a személyszállítás intenzitásnak csökkentése a cél (1999-es bázisévhez viszonyítva). Támogatandó a környezetbarát vasúti-, tömegés víziközlekedés. Ez utóbbi teljesítményét 2015-re 40%-kal kívánják növelni KH] NpSHVW WyO N O Q GtMDW NHOO IL]HWQL D] DXWySiO\iNRQ W UWpQ áruszállításnak a távolság és károsanyag-kibocsátás függvényében. ¾ UD D PH]JD]GDViJL WHU OHW iq ÄRUJDQLF IDUPLQJ OHJ\HQ D QLWURJpQ többletet (N-surplus) pedig 80kg/ha-ra csökkenteni (ez most 116 kg/ha). ¾ 2010-re az 1990-es szinthez képest 70%-ra csökkenteni kell a légszennyezettséget D]~QÄOHJIRQWRVDEE VV]HWHYN WHNLQWHWpEHQ62 2, NO x, VOC és NH 3 ). ¾ A foglalkoztatottsági ráta 70%-ra emelése 2010-ig (a mai 65%). (OVOpSpVNpQWD6] YHWVpJL.RUPiQ\NLGROJR]RWWHJ\UpV]OHWHVNRQFHSFLyW FpONLW&]pVpVpUWpNHOpVLUHQGV]HUWDWiYODWRVIHQQWDUWKDWy energiatermésre, DN UQ\H]HWNtPpON ]OHNHGpVUHLOO DPH]JD]GDViJLWHU OHWHNIRJ\DV]WyYpGHOHPPHO VV]HNDSFVROW újrahasználatára nézve. $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVLVWUDWpJLD SULRULWiVWpOYH]WHU OHWHLEO7 kulcsfontosságú témárólupv]ohwhnehphqhonps]hopvhnhwlvphuwhwqhn,o\hqwhu OHW ¾ az energiafelhasználás, ¾ DN UQ\H]HWNtPpON ]OHNHGpV ¾ az egészséges táplálkozás, ¾ a demográfiai helyzet, ¾ az oktatás, ¾ a technológiai innováció és ¾ a takarékos földhasználat. 9DJ\LVH]HNUHQp]YHYDQKDWiUR]RWWHONpS]HOpVDNRQIOLNWXVRNNH]HOpVpWLOOHWHQ $VWUDWpJLDOHJYpJpQH]HNN UpWPpJMREEDQV]&NtWYH 11

12 ¾ a klímavédelem és energiatermelés, ¾ DN UQ\H]HWNtPpON ]OHNHGpVYDODPLQW ¾ az élelmiszertermelés és az egészséges táplálkozás kérdésének adnak abszolút prioritást. $YpJUHKDMWiVWHOVHJtWLQWp]NHGpVHN Energetika és klímastabilitás $ NRPELQiOW FLNOXV~ KHUP&YHN IHMOHVztését egy április 1-jén életbe lépett törvénnyel is megtámogatták (KWK Act). Ugyancsak az energiaipar irányváltását szorgalmazza a Megújuló Energiák Törvény (Renewable Energies Act), SODELRPDVV]DIHOKDV]QiOiVWKR]]DHOQ\ VKHO\]HWEHM~QLXVyWD február 1-je óta él az Energiatakarékossági Rendelet (Energy Saving 5HJXODWLRQDPLHOVVRUEDQDKi]WDUWiVL&2 2 -kibocsátás csökkentésére irányul pl. a MREEKV]LJHWHOpStWNH]pVLWHFKQLNiNWiPRJDWiViYDO november 9-én a Szövetségi Kormány külön Klímavédelmi HJ\H]PpQ\W &OLPDWH 3URWHFWLRQ $JUHHPHQW N W WW D] pstwdq\dj DFpO WH[WLO SDStULSDULI OGJi]pVYt]HQHUJHWLNDLNiOLVyNLWHUPHOFpJHNNHOYHJ\LSDULHJ\HV OHWWHO stb. Ugyanígy oldalnyi anyag van a többi kiemelt témáról is, felsorolva a kampányok, direktívák lényegét. A természetvédelemre nézve, pl április 4-én lépett életbe a legújabb V]DEiO\R]iV (] D WHUPpV]HWYpGHOPL RNRN PLDWWL PH] HUG pv KDOiV]DWL NRPSHQ]iFLyNDW D WDUWRPiQ\RN N WHOHVVpJpYp WHV]L (OtU HJ\ PLQLPiOLV ELRWRS KiOy]DWLV&U&VpJHW,VPHUWHWLDN UQ\H]HWNtPpOQHNWHNLQWHWWJD]GiONRGiVLHOMiUiVRNDW 0H]JD]GDViJ $ PH]JD]GDViJL WHU OHWKDV]QiODW PHJ~MtWiViQDN I PRWRUMD HJ\ RUV]iJRV rendszer (GAK), amely hozzáidomulva az EU támogatási formákhoz szervezi a modern tájgazdálkodást. Region in Action the Countryside Shapes the Future jelszóval fejezik ki ennek a pilot-projektnek a lényeget; a multifunkcionális WHU OHWKDV]QiODWWDO PLQVpJL pohwhw EL]WRVtWy QpSHVVpJPHJWDUWy LGHQWLWiVHUVtW NXOW~UWiMYpGYLGpNIHMOHV]WpVW(]DSLORWSURJUDPDV]RNiVRVQiOKRVV]DEE±WO 2005-ig tart, 18 modellterület vesz részt benne, Oktatás $] RNWDWiV WHUpQ VRN D WHQQLYDOy D IHOVRNWDWiVEDQ SHGLJ NLIHMH]HWWHQ fundamentális változást kell elérni. Ehhez képest igen sovány a fejezet további része szinte csak általánosságok kreditrendszer, nemzetközi mobilitás, gazdasági élet V]HUHSOLQHNEHYRQiVDDJ\DNRUODWRNED%V&LOO0V&IRNR]DWVWE 12

13 Innováció Az innovációs technikák vizsgálata a Strategy for Sustainability pilot-projekt keretében részben az oktatási rendszer reformjához nyújtott alapötleteket. Volt ezen kívül több olyan program, amely az innovációról szól: Technology-oriented Visiting and Information Programme, Knowledge creates market opportunities, 2001 júliusában pedig létrehoztak egy tanácsadó csúcsbizottságot, az Innovation Advisory Board-ot. Hangsúlyozzák, hogy az innováció nem kizárólag technológiai kérdés, KDQHPDM YEHQD]~QÄVRIWLQQRYDWLRQIDFWRU RNSOD]RSWLPiOLVNRPPXQLNiFLyD] intelligens, rugalmas szervezeti keretek legalább ilyen fontosak lesznek. Innovative Job Design the Future for Work címmel egy ilyen modern értelemben vett innovációs kutatás is elindítottak. Földhasználat $] XWROVy NXOFVIRQWRVViJ~QDN PLQVtWHWW WpQ\H]MH D IHQQWDUWKDWy IHMOGpV stratégiának a takarékos földhasználat. A leginkább a közlekedési utak és a lakáscélú EHpStWpVWHU OHWLJpQ\pWV] NVpJHVNRUOiWR]QL$]HJ\LNIVWUDWpJLDLW UHNYpVKRJ\QH Ä] OGPH]V EHpStWpVHN GRPLQiOMDQDN KDQHP D Äföldterület-reciklálás (landrecycling). Ez alatt azt értik, hogy korábban más célra használt területeket kell inkább átépíteni lakócélokra, és a korábbiaknál jóval helytakarékosabb módon! Össze kell békíteni a lakóterületi és az ökológiai hálózatot. Már csak a közlekedés intenzitásának csökkentése érdekében is csökkenteni kell a szatellittelepülések, szuburbiák kialakítását, s helyette újra vonzóvá kell tenni a belvárosi életkörülményeket. Súlyos kérdés a volt NDK-ban a belvárosi lakótelepek revitalizálása, ill. az elhagyott ipartelepek funkcióváltása. Ezek a célok némileg módosítják az eddig érvényes területtervezési elveket is. (Ld. Towns of the Future, vagy a City Restructuring East c. kutatási projekteket.) A zöldövezeti beépítések esetében az ökológiai elvek zöldfolyosók, pufferzónák érvényesüljenek. Nemzetközi feladatok *OREiOLV IHOHOVVpJ WHUKHOL D IHMOHWW RUV]iJRNDW SO D] Äökológiai lábnyom ökológiailag fenntarthatónak ítélt KHNWiUI V]LQWMpQHN V]HUHV W~OOpSpVH PLDWW. A JOREiOLV N UQ\H]HWYpGHOPL JRQGRN ± iuyt] VLYDWDJRVRGiV HUy]Ly ± HJ\pUWHOP&HQ MREEDQV~MWMiNDGpOLIHMOGRUV]iJRNDW Megjegyzés: Ezekben a fejezetekben aztán végképp csak az ismert adatokkal, szlogenekkel találkozni AIDS, éhezés, adósságcsapda, - valamint annak bizonygatásával, hogy Németország a világ egyik legnagyobb szponzora. Ugyanakkor elismeri, hogy Németország még nem teljesíti az EU azon FpONLW&]pVpW KRJ\ LJ iwodj UH QM Q D *'3EO JOREiOLV problémák megoldására fordított pénz aránya. Még kevésbé teljesül a johannesburgi javaslat, vagyis a 0,5%-ra növelés. 13

14 Még a 2015 Action Plan -ben is csak egy konkrétum van: 2002 februárjában megszervezték a Forum for Dialogue 2015 konferenciát, a téma legszélesebb áttekintése érdekében. A stratégia végén a célok megvalósításának NRQNUpW PyGV]HUpUO csak azt írják, hogy abban szerepet kapnak törvényi eszközökdwxgdwihmohv]woktatás és a piaci mechanizmusok egyaránt.,gwiyodw A 21 indikátor esetében általában 2010-re, azaz 8-10 éves távlatra adják meg az elérni kívánt célt. A klímavédelmi mutatók esetében 2006-ra is vannak pontos elérni NtYiQWFpONLW&]pVHN A több elérni kívánt cél esetében pl. a nyersanyag- és az energiahatékonyság 2020-as dátumot jelölnek meg. $] VV]HJ] JRQGRODWRNQiO NLIHMWLN KRJ\ D VWUDWpJLD D] RUV]iJ IHMOHV]WpVpQHN QHPOH]iUWVWDWLNXVJ\&MWHPpQ\HKDQHPIRO\DPDWRVDQWRYiEEIHMOHV]WHQGYH]pUIRQDOD, HJ\iOODQGyDQNRUULJiODQGyM YNpS1pPHWRUV]iJUyOD]HJ\HWOHQ) OG Q 4. Regionális szempontok Ilyen leginkább a PH]JD]GDViJL területhasználat adottságai és a közlekedési KHO\]HWN O QE ]VpJHSONHOHWLpVD]DOSLWUDQ]LWNDSFViQNHU OV]yEDGHDUUyOLVV]y van, hogy az egyes tájegységek rekreációs potenciálja is lényegesen különbözik HJ\PiVWyO DV]HULQW KRJ\ GRPERU]DWLODJ WDJROW LQWHQ]tYHQ YDJ\ H[WHQ]tYHQ P&YHOW V&U&QYDJ\OD]iQEHpStWHWWWiMUyOYDQV]y A IHQQWDUWKDWy PH]JD]GDViJL SLORWSURMHNWQpO pl. 6 mintaterületet a volt NDK és 12-t a volt NSZK WHU OHWUO jelöltek ki. A 18 között volt elmaradott, szerkezeti JRQGRNNDON ]GUpJLySOD]2GHUDWRUNRODWYLGpNpQ&KLHPJDXHJ\ PDJDVDQIHMOHWW mintaterület Bajorországban, vagy pl. egy vidéki és magasan urbanizált vidék határán IHNYUpJLy%UpPDN ]HOpEHQ:HVWHUODQG A From the region for the region mottó alatt szorgalmazni kell a helyben HOiOOtWKDWytermékek pl. hús, húsfélék regionális márkáinak támogatását: a bajor egyen bajor kolbászt, s a hamburgi is megtalálja a helyi specialitásokat. (Ez többek között fogyasztóvédelmi szempont is, hiszen a helyi gyártót a helyi igények, kritikák könnyebben megtalálják.) A földhasználat lakáscélú felhasználásának korlátozása az elmaradott lakásstruktúrájú tartományokban volt NDK nyilvánvalóan nem lehet olyan szigorú, mint a nyugati országrészben. 14

15 5. A megvalósítás biztosítékai A német parlament 2001 okt. 18-án határozatot hozott arról, hogy a kormány kétévenként írásban köteles jelentést tenni D] QHP]HWL IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL stratégia KHO\]HWpUO/HJN ]HOHEEWDYDV]iQ A beszámolónak ki kell térni ¾ magának a Szövetségi Kormánynak, a tartományi, önkormányzati és gazdasági V]HUHSONQHNDPHJYDOyVtWiVLOODWRYiEEOpSpVpUGHNpEHQWHWWHUIHV]tWpVHLUH ¾ a 21 kiválasztott indikátor által jelzett változások értékelésére, és arra, hogy ¾ DWDSDV]WDODWRNDODSMiQDVWUDWpJLDM YMpUHQp]YHPLO\HQOpSpVHNHWNHOOWHQQL A NLW&] WWFpORNHOpUpVpQHNYLVV]DLJD]ROiViWWHKiWD]LQGLNiWRURNKR]NtYiQMiNN WQL. Már a nemzeti stratégia összeállításakor nagy viták alakultak ki, hogy melyek OHJ\HQHN H]HN D PXWDWyN" euwkhw PyGRQ PLQGHQ V]DNPDL Qp]SRQWQDN WiUVDGDOPL csoportnak megvoltak a preferált indikátorai, s kezdetben csak abban volt egyetértés, KRJ\QHPOHQQHMyKDDIHQQWDUWKDWyIHMOGpVWLQGLNiWRUDODSMiQPLQVtWHQpN PHUW D] PiU iwwhnlqwkhwhwohq YROQD $UUD LV YROW SpOGD KRJ\ HJ\HJ\ FpONLW&]pV eléréséhez, pl. a család- és gyermekbarát társadalom PLQVtWpV HOpUpVpKH] QHKp] YROWPHJIHOHOLQGLNiWRUWWDOiOQL$KD]DL VV]WHUPpN*'3PXWDWyWSOQHPWDOiOWiN PHJIHOHOLQGLNiWRUQDNDIHQQWDUWKDWyIHMOGpVHJ\LNHOHPpQHNUHJLV]WUiOiViUDVHP.RQNUpWHUHGPpQ\KRJ\DIHQQWDUWKDWyIHMOGpVHOYHLQDODSXOyegészségügyi és munkaegészségügyi elképzelések a legutóbbi törvénykezési ciklusban bekerültek a Szociális Biztonság Törvénytárba (Social Security Code V.) $ NtYiQDWRV YiOWR]iVRN HOpUpVH pughnpehq J\DNUDQ KLYDWNR]QDN EHYH]HWHQG LQWp]NHGpVHNUH±SO NRDGyNHPHOpVHN O QIpOHSpQ] J\L V]W Q]NEHYH]HWpVH A stratégia megvalósításának katalizátora a Sustainable Development Council. 6]HNWRUiOLVV]HPSRQWRNUDW UWpQpStWNH]pV $ IHQQWDUWKDWy IHMOGpVQHN V]HNWRUiOLV V]HPSRQWRN V]HULQWL VV]HIRJODOiVD D szóban forgó nemzeti anyagban nem található. Vannak utalások arra, hogy készültek ilyen koncepciók tartományi szinten, pl. Bajorországban. Néhány kiemelt témakört tekintve tulajdonképpen még országos, össz-szövetségi szinten is készültek átfogó koncepciók, - pl. az energiaágazat V]iPiUD D N UQ\H]HWNtPpO közlekedési, ill. a I OGKDV]QiODW M YEHOL iwdodntwiviqdn NtYiQDWRV LUiQ\DLUyO (]HNUO D]RQEDQ WRYiEEL információt nem sikerült fellelni. 15

16 7. A szektorok keresztkapcsolatai A bioenergia-termelés, ill. -felhasználás növelése nyilvánvaló kapcsolat a PH]JD]GDViJLpVD]HQHUJLDV]HNWRUN ] WW $PH]JD]GDViJLWHUPHOpVD]RNWDWiVDWHUPpV]HWYpGHOHPpVDUHNUHiFLyN ] WW ugyancsak létezik számos közös érdek. Ezek kiegyensúlyozása, területi differenciálása a vidékfejlesztés nagy feladata ( Region in Action Shapes the Future - pilot projekt). $Q\XJGtMUHIRUPDpYN ] WWLHNÄILDWDORVLGVHN PXQNiEDQWDUWiViQDN egyik indoka, hogy javulnak ennek e korcsoportnak az egészségügyi mutatói, (pl. fizikai kondíció)! $ EHOYiURVL UHYLWDOL]iFLy D V]XEXUELiN EHpStWHWWVpJpQHN YLVV]DIRJiVD MHOHQWV esélyt ad a kerékpáros közlekedés, ill. elektromos tömegközlekedési eszközök kihasználásának növelésére, végül is a közlekedési károsanyag-kibocsátás csökkentésére. $GLHVHOpVEHQ]LQJ]HPLVV]LyFV NNHQWpVUHWHWWW UHNYpVHNHWW EEHNN ] WWD rákos megbetegedések visszaszorításával indokolják. 8J\DQFVDNQ\LOYiQYDOyDNDSFVRODWDPH]JD]GDViJD]pOHOPLV]HUWHUPHOpVpVD természetvédelem között. A stratégiában vannak tehát példák, amikor utalnak az adott intézkedések NHUHV]WNDSFVRODWDLUD GH D GRNXPHQWXP HJpV]pUH QHP MHOOHP]H]HN DODSRVDEE elemzése. 16

17 4.2. Nagy-Britannia (Egyesült Királyság) $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVSLOOpUHLDVWUDWpJLDSULRULWiVDL A stratégia saját meghatározása szerint négy pillérre épül: Szociális fejlesztés PHO\ PLQGHQNL V] NVpJOHWHLQHN NLHOpJtWpVpW W&]L NL FpOXO PLQGHQNLUpV]HVHOHKHVVHQD SURVSHUiOyJD]GDViJEyO V]iUPD]y HOQ\ NQHNpV D tiszta, biztonságos környezetnek; javítani kell a szolgáltatásokhoz való KR]]iIpUKHWVpJHW N ]GHQL D V]RFLiOLV NLUHNHV]WHWWVpJ PHJV] QWHWpVppUW FV NNHQWHQL V] NVpJHV D V]HJpQ\VpJEO V]iUPD]y HJpV]VpJNiURVRGiVW IRO\WDWQL kell a munkanélküliség és szennyezés elleni küzdelmet; Hatékony környezetvédelem: környezeti veszélyek (mint pl. a klímaváltozás) HOOHQL N ]GHOHP URVV] OHYHJPLQVpJ WR[LNXV NHPLNiOLiN YpGHQL D] HPEHUL egészséget; védeni azokat az értékeket, melyek az emberiségnek fontosak, pl. WHUPpV]HWHVpOYLOiJWiMDNpVW UWpQHOPLpS OHWHN. U OWHNLQW HUIRUUiVKDV]QiODW: ez nem azt jelenti, hogy megvonjuk PDJXQNWyO D QHP PHJ~MXOy HUIRUUiVRN KDV]QiODWiW GH EL]WRVtWDQXQN NHOO D KDWpNRQ\ViJRWpVNLYiOWiVXNDWDOWHUQDWtYHUIRUUiVRNNDO A gazdasági növekedés és foglalkoztatás magas szintjének stabil megtartása: PDJDV V]tQYRQDO~ iuxn V]ROJiOWDWiVRN NpS]HWW PXQNDHU RNWDWiV J\RUVDQ reagáló üzleti szféra és fogadóképes infrastruktúra. Megjegyzés: A fenti négy pillér tartalmilag nem több, mint az EU három pillére. A N U OWHNLQW HUIRUUiVKDV]QiODW UpV]EHQ D N UQ\H]HWYpGHOHPKH] UpV]EHQ D gazdasághoz sorolható, tehát lényegében más csoportosításról van szó. $VWUDWpJLiEDQU J]tWHWWIJD]GDViJLV]RFLiOLVpVN UQ\H]HWLDODSHOYHNDN YHWNH]N 1pKD D IHQQWDUWKDWy IHMOGpV FVDN D N UQ\H]HWL SUREOpPiNUD VV]SRQWRVtW különösen a gazdagabb országokban, azonban fel kell ismernünk a szociális és gazdasági korlátokat is; HJ\ UHFHVV]LyEDQ OpY JD]GDViJ LOOHWYH egy olyan társadalom, ahol társadalmi kirekesztés és szegénység van, nem fenntartható; Alkalmazni kell az HOYLJ\i]DWRVViJ HOYpW, melyet objektív költség-haszon vizsgálatokra kell alapozni. Az elv nem azt jelenti, hogy csak akkor engedélyezünk egy tevékenységet, ha biztosak vagyunk benne, hogy környezeti kár nem történik, vagy a haszon megér minden kockázatot, mert ez nagyon JiWROQiD]pOHWPLQVpJMDYtWiViQDNIRO\DPDWiW1LQFViOWDOiQRVV]DEiO\ PLQGHQ HVHWHW N O Q NHOO HOEtUiOQL QDJ\ N U OWHNLQWpVVHO (OIRUGXOKDW KRJ\ HJ\ UpV]OHJHVQHN W&Q NRFNi]DW RO\DQ NRPRO\ KRJ\ QHP pul PHJ HJ\ WW poql YHOH EiUPLO\HQKDV]QRWLVKR]QD$G QWpVHNHWIHO ONHOO YL]VJiOQLLGUOLGUHpVD bizonyítékok fényében értékelni szükséges. 17

18 A helyi hatóságok és a kormány célja az utak, iskolák, kórházak fejlesztése. A tudásszint emelése, az egészségi állapot, és a szociális háló javítása: Az elmúlt években bebizonyosodott a városi megújítási programokban (melyek megbuktak), hogy a szociális fejlesztés legalább olyan fontos, mint a fizikailag megvalósuló beruházások. )RQWRV PHJWDOiOQL D]RNDW D OHKHWVpJHNHW PHO\HN VHJtWHQHN H FpORN HOpUpsében HJ\LGEHQPLQGKiURPWHU OHWHQ úgy, hogy egymás hatását nem rontják. Megjegyzés: $ IHOVRUROiVEDQ NHYHUHGQHN D YDOyGL DODSHOYHN SO HOYLJ\i]DWRVViJ elve) és a konkrét feladatok. Külön foglalkoznak az UHJHGWiUVDGDORP problémájával. Ez a folyamat a IHQQWDUWKDWy IHMOGpV VRN WHU OHWpW EHIRO\iVROQL IRJMD JRQGRVNRGiV V]iOOtWiV kiskereskedelem, vásárlás, üzleti szolgáltatások. Megjegyzés: (]DWpPDHUVHQ pulqwl KD]iQNDW LV 5pV]OHWHV KD]DL HOHP]pVUH OHV] szükség. Az egészségügyi helyzetmdytwiviydondsfvrodwedqdn YHWNH]IHODGDWRNDWIRJDOPD]]D meg a stratégia. Egészséges iskolák: javítani az emberek egészségtudatát. Az Egészségügyi Minisztérium és az Oktatási és Foglalkoztatási Minisztérium 1998-ban indította az Egészséges Iskolák Kezdeményezést; Egészséges munkahelyek: az egészség és biztonság jegyében hozták létre az Egészséges Munkahelyek kezdeményezést. A munkát össze kell hangolni az Egészség és Biztonság Tanácsának munkájával, mely magában foglalja az DONDOPD]RWWDNDWDPXQNiVRNDWNHUHVNHGNHWpVHJpV]VpJVSHFLDOLVWiNDW Our Healthier Nation Green Paper(JpV]VpJHVHEE1HP]HW QNIFpONLW&]pVWMHO O meg: a V]tYEHWHJVpJHNEO származó halálozási rátát a harmadára csökkenteni a 65 év alatti népesség körében 2010-ig; a UiNEHWHJVpJHNEO származó halálozási rátát az ötödére csökkenteni a 65 év alatti népesség körében 2010-ig; öngyilkosságból származó halálozási rátát a hatodára csökkenteni 2010-ig; a balesetek arányát ötödére csökkenteni 2010-ig ben felülvizsgálták az UK Nemzeti Környezeti Egészség Akcióprogramot, és a fenntarthatóság jegyében módosították. Glasgow, Liverpool, Belfast, Camden, Islington, Newcastle, Stoke-on-Trent, Sheffield és Manchaster tagjai a WHO Egészséges Városok Programjának. 18

19 Megjegyzés: Bár az egészségügyi helyzet javításával kapcsolatban konkrét adatokat is WDOiOWXQN D VWUDWpJLiEDQ D FpONLW&]pVHN MHOHQWV UpV]H iowdoiqrvvijrndw tartalmaz. Közlekedés A közúti közlekedés az elmúlt évtizedekben folyamatosan növekedett. %HDYDWNR]iV QpON O W EE PLQW KiURPV]RURViUD Q YHNHGKHW D pyyho H]HOWWL állapothoz képest. ÒM WHFKQROyJLiN N UQ\H]HWNtPpOEE DXWyN PiV XWD]iVL szemléletmód V] NVpJHVDM YEHQ Jó tömegközlekedés, jó útkarbantartás, jobb feltételek a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak. Változtatni kell az életstíluson, ne autóval menjünk oda, amit gyalog is HOpUKHW QN6]pWNHOOYiODV]WDQLDQ YHNYMyOpWHWD]HJ\UHW EEXWD]iVWyOYDJ\LVDjólét növekedhet úgy is, hogy a lakosság utazási igénye nem növekszik. Megjegyzés: (]PHJNpUGMHOH]KHWiOOtWiV White Paper Angliában, Skóciában, támogató dokumentumok Wales-ben és Észak-Írországban. Ez tartalmazza az új integrált közlekedéspolitika irányelveit: csökkenteni az utazás szükségességét, javuló oktatási, munka, pihenési és V]ROJiOWDWiVLHOpUKHWVpJPHOOHWW FV NNHQWHQLDN ]OHNHGpVEOV]iUPD]yN UQ\H]HWLNiURNDW YHJKi]KDWiV~Ji]RN OpJpV]DMV]HQQ\H]pVpOKHO\HNNiURVtWiVD javítani a közlekedés biztonságosságát; N UQ\H]HWNtPpOKHO\LN ]OHNHGpVLWHUYHNNLGROJR]iVD helyi hatóságok úthasználati díjai, munkahelyi parkolási díjak, mint közlekedésszabályozó eszközök; új Stratégiai Vasúti Hatóság, jobb busz-szolgáltatás, jobb autópálya és törzsúthálózat menedzsment; új iskolai utazási tervek kidolgozása, az iskolába járás közlekedésszervezésének javítása. Integrált Közlekedési Bizottság felállítása, cél: tanácsadás tömegközlekedés, közúti közlekedés. Megjegyzés: Ide kapcsolódó intézkedés született 2003-ban Londonban, a közlekedés zsúfoltságának és környezeti hatásainak enyhítésére. Hétköznap reggel 7 és este ½ 7 között benzin-, vagy dízelüzem&miup&yhofvdnqdslirqwhoohqpehq lehet behajtani a központba. Az eredmény 25%-os forgalomcsökkenés lett. A közlekedés felgyorsulását várják többek között, aminek átlagsebessége 16 NPK yud YROW HGGLJ $ N U]HWEHQ HPHONHGWHN D ODNiViUDN PHUW D] RWW pon 19

20 90%-os díjkedvezményt kaptak. 80 fontos bírság, ha valaki nem váltja meg az 5 fontos jegyet. Ha a rendszer beválik, további 30 nagyvárosban is be fogják vezetni. %&Q ]pvfv NNHQWpV $E&Q ]pvhuvtwldv]rfliolvnluhnhv]whwwvpjhw$]hpehuhnqhpdnduqdnvpwioql és tömegközlekedési eszközökkel járni, ha nem biztonságos ban egy új 250 PLOOLyIRQWRVE&Q ]pvfv NNHQWpVLSURJUDPLQGXOW Szegénység és munkanélküliség elleni harc $MRKDQQHVEXUJLDQ\DJEDQDIHMOGRUV]iJRNUDpVDNDSFVROyGyKD]DLSROLWLNiUD vonatkozóan utalás van arra, hogy a létrehoznak egy Nemzetközi Fejlesztési Hivatalt (Department of International Development). Célja, hogy felülvizsgálják, újra átgondolják a szegénység felszámolására irányuló törekvéseket és azon gazdasági tevékenységek támogatását, melyek haszna a szegényeknél jelentkezik. A szegénység elleni harc eszköze számos új hazai politika, melyet New Deal QpYHQ HPOHJHWQHN &pomd D N O QE ] WiUVDGDOPL UpWHJHN PXQNDQpON OLVpJpQHN D felszámolása: fiatal munkanélküliek tanulásának segítése, illetve esélyt adni nekik a munkára, pl. munka a magánszektorban; azok számára, aki hosszú ideje munkanélküliek, képzéseket szerveznek, és ezt SpQ]]HO LV WiPRJDWMiN D SLDFL HOYiUiVRNQDN PHJIHOHO WXGiV pv NpSHVVpJHN megszerzése érdekében; így jobb esélyekkel tudnak munkát keresni; a munkaadókat támogatásokkal ösztönzik ezen csoportok alkalmazására; betegek, mozgáskorlátozottak - akik munkavégzésre képesek - munkához juttatása; HJ\HG OiOOyV] ONVHJtWpVH±NpS]pVJ\HUHNIHO J\HOHW Q\XJGtMDVRNWiPRJDWiVDSOKR]]iMiUXOiVDWpOLI&WpVV]iPOiNKR] Nemzeti prioritás az életkörülmények javítása minél szélesebb körben, valamint EL]WRVtWDQLDWDQXOiVpVPXQNDOHKHWVpJpWPLQGHQNLQHN0LQGHUUHPLOOLiUGIRQWiOO rendelkezésre. 1N $P~OWEHOLQLSROLWLNDLDOXOUHSUH]HQWiOWViJXWiQDN YHWNH]pYEHQ K ] NpSHVW Q YHOQL DNDUMiN D QN DUiQ\iW Women and Equality Unit létrehozása a &DELQHW 2IILFHEDQ H]HQNtY O QL PLQLV]WHUHN VHJtWLN D] pughnpuypq\hvtwpvw &pomxn 20

21 KRJ\DPpUKHWMDYXOiVpUMHQHNHOD]iOWDOiQRVWiUVDGDOPLSR]tFLyNWHUpQHJ\HQOVpJ nemre és szexuális orientációra való tekintet nélkül; Nemi Diszkriminációs Törvény. A kormány törekvése az, hogy leszorítsa a nemi alapú fizetési megkülönböztetést ban a különbség 37%-os volt, 2001-ben ez 18%, további csökkenést akarnak. $VWUDWpJLDNpV]tWLDPLQVpJL gazdasági növekedést az oktatási rendszer és az infrastruktúra modernizálásábanoiwmin$plqvpjhwhopehkho\h]lndphqq\lvpjlqhn ami összhangban van az EU stratégiával. Kijelentik, hogy a növekedés bizonyos formái fenntarthatóbbak, mint mások. Egyes gazdasági tevékenységeknek pedig környezeti határai vannak, mint pl. az üvegházhatású gázok termelésével járó tevékenységeknek. A kormány feladata nem a korlátozás, hanem a fenntartható formák támogatása. Nagy szerepet szánnak a modern beruházásoknak (üzemek, géppark, kutatás, fejlesztés), úgy látják, a többi iparosodott országhoz képest a GDP-nek kevés részét fordítják erre (16%), míg Franciaország 17-et, az USA 18-at, Németország pedig 21- et. $IHOQWWODNRVViJHDODFVRQ\írás-olvasási-számolási képességekkel bír, az HOpUWHUHGPpQ\HNHOOHQpUHLV$FpOD]KRJ\DM YEHQNH]HOMpNH]WDSUREOpPiWpVD tudásalapú társadalmi elvárásoknakphjihohohqmdytwvdqdnudmwd A várható élettartamq GH )UDQFLDRUV]iJ 6YpGRUV]iJ pv 2ODV]RUV]iJ HEEHQ PHJHO]L1DJ\%ULWDQQLiW$]DODFVRQ\DEEWiUVDGDOPLRV]WiO\RNEDQpYYHOU YLGHEE ideig élnek a férfiak az átlagnál. A cél: javítani az egészségi állapoton, és csökkenteni D]HJ\HQOWOHQVpJHW A lakáspolitika NXOFVHOHPH D] pohwplqvpj MDYtWiViQDN $ J\HQJH PLQVpJ& rossz állapotú házak egészségkárosodást okoznak, és gyakran más szociális SUREOpPiNNDO LV HJ\ WW MiUQDN $QJOLiEDQ NE PLOOLy RWWKRQ PLQVtWKHW ODNKDWDWODQQDN&V NNHQWHQLV] NVpJHVH]HQRWWKRQRNV]iPiWLOOHWYHD] VV]PLQVpJHW javítani kell felújítással. Emellett szóba kerül az otthonok energiahatékonysága is, mint DIHO~MtWiVRNiWDODNtWiVRNOpQ\HJHVV]HPSRQWMDDPHO\QHNNHGYH]N UQ\H]HWLKDWiVDL is vannak. Az évi 145 millió t kommunális hulladék 63%-át deponálják, 31%-át újrahasznosítják, 2%-át égetéssel ártalmatlanítják. A háztartási hulladék mennyisége IRO\DPDWRVDQ Q $ KDWpNRQ\ HUIRUUiVJD]GiONRGiV HJ\LN IRQWRV HV]N ]H OHQQH D hulladék minimalizálása. 2. A megvalósítás eszközei (jogi, piaci eszközök és a nyilvánosság) (OVVRUEDQ NRQyPLDL HV]N ] NNHO NtYiQMiN HUVtWHQL D IHQQWDUWKDWy IHMOGpVW adók, díjak alkalmazásával. Innováció, hatékonyság és környezetvédelmi szabványok XJ\DQFVDNVHJtWLNDFpORNHOpUpVpW$V]HQQ\H]IL]HWHOYpQHNEH OWHWpVHDJ\DNRUODWED 21

22 1999-ben a valaha látott legnagyobb adóreformot hajtották végre a környezet védelmében: az üzemanyagárak adótartalmának differenciálása, az ultraalacsony kéntartalmú dízel preferálásával; növelni a benzin és dízel adóját 6%-kal az infláció fölött, hogy csökkentsék a N ]OHNHGpVEOV]iUPD]y&2 2 -kibocsátást ez 1%-kal magasabb, mint a korábbi kormány kötelezettség-vállalása; 2001-ben az üzleti célú energiahasználatra vetettek ki adót (Climate Change Levy) az iparral való egyeztetés után; 50 millió font támogatást biztosítottak az új környezeti stratégiák és megújuló energiaforrások bevezetéséhez az üzleti életbe; alacsonyabb adókat vetettek ki az energiahatékony szektorokra, melyek a NRUPiQ\HOtUiVDLQDNPHJIHOHOQHN hosszú távú adóreformot a társasági autókra, hogy elvegyék a kedvet a felesleges autóhasználattól, és bátorítsák a kisebb fogyasztású autókra való áttérést; M~QLXViWyODJpSMiUP&IRJ\DV]WiVLDGyFV NNHQWpVHIRQWUDDOHJNLVHEE motorméret esetében, 2001 márciusától ez a CO 2 -kibocsátástól függ; landfill tax 10 font/tonnára emelkedett 1999 áprilisától, és további 1 font/év HPHOpVOHV]LJDVWDQGDUGKXOODGpNHVHWpEHQiSULOLVWOiWDODNtWMiN D] tj\ OpWUHM Y DODSED EHIRO\y SpQ] HORV]WiViW PLYHO D IHO OYL]VJiODWRNEyO D] derült ki, hogy nem hozta magával a fenntartható hulladékgazdálkodást, és elég ERQ\ROXOWYROWD]DGPLQLV]WUiFLyMDLV$M YEHQNHYHVHEESpQ]NEDMXWD jelenlegi rendszer fenntartására és a futó projektek lezárására, a többit pedig a hosszú távú célhoz rendelik, vagyis a hulladékminimalizálás és a visszaforgatás WiPRJDWiViUD$]HO]HNEHQLVKDV]QRVYROWDSURJUDPP&N GpVHGHQHPKR]WD meg a kívánt változást a hulladékgazdálkodásban.) Green Technology Challenge környezetbarát beruházások ösztönzése adóval; támogatások, adócsökkentések. Az 1999-es költségvetés 120 millióra növelte a NRUPiQ\YLGpNLN ]OHNHGpVLDODSMiWDN YHWNH]pYEHQ&pOMDYtWDQLDYLGpNL W PHJN ]OHNHGpVOHKHWVpJHLW A Department of Trade and Industry az általános energiagazdálkodási kérdésekben, a DETR (Department of Enviroment, Transport and the Regions) a V]iOOtWiVLOpJN UWpULQWpVHQHUJLDKDWpNRQ\ViJLNpUGpVHNEHQD]LUiQ\tWy$FpOKRJ\ FV NNHQWVpND]HQHUJLDIHOKDV]QiOiVWpVDKXOODGpNNpS]GpVW$] YHJKi]KDWiV~Ji]RN csökkentésének hosszú távú megoldását az emisszió-kereskedelemben látják. A demográfiai problémákkal a Környezetvédelmi Minisztérium (Department of the Enviroment) és a Választási és Népességi Hivatal (Office for Population and CensusIRJODONR]LN7HWWHNPiUOpSpVHNHWDQpSHVVpJ±N UQ\H]HW±IHQQWDUWKDWyIHMOGpV ügyében, de nemzeti népesedési stratégia nincs. Mindemellett a kormány folyamatosan HOOHQU]LDGHPRJUiILDLWUHQGHNHWpVYiOWR]iVRNDW 22

23 3. A stratégia érvényessége $]HOVNpWVWUDWpJLDpYUHV]yOW$EHQNpV]tWHWWpVjelenleg érvényben OpYIHQQWDUWKDWyIHMOGpVLVWUDWpJLDérvényességi idejét nem határozták meg, de az a EHQQH V]HUHSO KDWiULGNEO NLGHU O KRJ\ OHJDOiEE 2010-ig tervezték. A stratégia LGQNpQWpYHQWHUpV]OHJHVpYHQWHWHOMHVIHO OYL]VJiODWDD]RQEDQOHKHWVpJHWDGD menet közbeni módosításra. 7XODMGRQNpSSHQ D MHOHQOHJL VWUDWpJLD VHP J\ NHUHVHQ ~M KDQHP D] HOVNHWW WRYiEEIHMOHV]WpVpEOIRUPiOyGRWW Egy-egy részvwudwpjld KRVV]DEE LGWiYRW OHO IHO D WXUL]PXV IHQQWDUWKDWy IHMOHV]WpVpWLJDKXOODGpNJD]GiONRGiVWLJWHUYH]WpNPHJIYRQDODLEDQ 4. Regionális szempontok a stratégiában Az intézményi mechanizmusok elemzésénél az 1. pontban kitértünk arra, hogy önálló stratégiát készített Skócia, Wales és Észak-Írország is. Nagy-Britannia stratégiája tartalmazza az AngliáraN ]YHWOHQ OYRQDWNR]yFpONLW&]pVHNHWIHODGDWRNDW $ÄEULW VWUDWpJLiYDODODSYHW VV]KDQJEDQYDQQDND]HPOtWHWWUHJLRQiOLVVWUDWpJLiNpV természetesen tartalmazzák a helyi sajátosságokat. Van olyan szektorális stratégia is (Waste Strategy 2000 for England and Wales), DPHO\EHQHUVHQW NU ]GQHNDUHJLRQiOLVVDMiWRVViJRN $VWUDWpJLDYpJUHKDMWiViQDNHOOHQU]pVHDPHJYDOyVtWiVEL]WRVtWpNDL Jelentések, felülvizsgálatok,guo LGUHV] NVpJYDQDUUDKRJ\HOOHQUL]]pN D IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL stratégia megvalósulását. A kormány WO NH]GYH PLQGHQ pyehq elkészíti és publikálja a legújabb információk és az indikátorok alapján a legfontosabb tapasztalatokat. $ SULRULWiVRN YDOyV]tQ&OHJ YiOWR]QDN ~MDN MHOHQKHWQHN PHJ (KKH] D] átvilágítási folyamatnak átláthatónak és rugalmasnak kell lennie. 5 évente a stratégia teljes felülvizsgálatára kerül sor. (Korábban 4 évente vizsgálták felül.) $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVWUDWpJLiMiQDNHOOHQU]pVHW EEUpV]EOiOO: annak érdekében, hogy minél inkább valós célok kerüljenek a középpontba, a dokumentum végén minden olvasóját arra kéri, hogy a véleményét juttassa el YDODPLO\HQIRUPiEDQSRVWDHPDLODV]HU]NK ] ezen reakciókat figyelembe véve készítik el az éves felülvizsgálatot. A vizsgálat NLWHUMHG DUUD KRJ\ D] DODSHOYHN SULRULWiVRN PHJIHOHOHNH PLO\HQ VLNHUHV D megvalósulás. 23

24 0LQGHQHV]N ]W±HOVVRUEDQD]HOHNWURQLNXVUHQGV]HUHNHW±IHOKDV]QiOQDNDUUD KRJ\DIHQQWDUWKDWyIHMOGpVJRQGRODWDPLQpOV]pOHVHEEN UEHQHOWHUMHGMHQ Indikátorok $ VWUDWpJLDL FpONLW&]pVHN PHJYDOyVXOiViQDN HOOHQU]pVpEHQ IRQWRV V]HUHSHW töltenek be az alkalmazott indikátorok. Az 1. táblázatban összefoglaltuk a brit VWUDWpJLD HOOHQU]pVL SRQWMDLQDN WHNLQWKHW LQGLNiWRURNDW PHO\HNHW N O Q SURJUDP keretében (ld. 6. pont) dolgoztak ki 1999-ben. Láthatjuk, hogy a környezeti LQGLNiWRURN GRPLQiOQDN MyYDO NHYHVHEE D JD]GDViJL MHO]V]iP pv D OHJNHYHVHEE D V]RFLiOLVKHO\]HWHWW NU ]SDUDPpWHU(J\HVLQGLNiWRURNEHVRUROiVDNUpGpVHV 1. táblázat. $] (J\HV OW.LUiO\ViJ IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLiMiEDQ DONDOPD]RWW környezeti, szociális és gazdasági indikátorok. Környezeti indikátorok - üvegházhatású gázok kibocsátása IUH - a klímaváltozás szocio-ökonómiai hatásai - energiafelhasználás/háztartás - HUIRUUiVIHOKDV]QiOiVWHOMHV anyagszükséglet) - madárpopulációk létszáma - a Speciális Tudományos Kutatási eokho\hnioodsrwd - biodiverzitási akciótervek - KXOODGpNWHUPHOpVpVNH]HOpVI - háztartásonkénti szemét és visszaforgatás - tengeri input (fém, tápanyag, szerves anyag) - UK körüli halállomány biztonságos keretek között - DNLN WLNDSDFLWiVpUWpNH - agráripari produktivitás - valós kiskereskedelmi élelmiszerárindex - IRO\yNYt]PLQVpJH - heti friss és feldolgozott zöldség és J\ P OFVIRJ\DV]WiVI - a farmokon tartott állatok egészségi állapota - a rossz körülményeket biztosító Szociális/gazdasági indikátorok - NHUHVNpSHVNRU~ODNRVViJ PXQNDQpON OLVpJLUiWiMDI - munkanélküli háztartások - HJ\HG OiOOyV] ONWDUWyVEHWHJHN és mozgáskorlátozottak aránya - DODFVRQ\IL]HWpV&HNDUiQ\D - túlórázók aránya - betegség és munkahelyi balesetek PLDWWNLHVPXQNDQDSRNDUiQ\D - várható élettartam - YiUKDWyHJpV]VpJHVHQOHpOKHWpYHN száma - YpJ]HWWVpJpYHVNRUEDQI - IHOQWWtUiVV]iPROiVNpSHVVpJ - végzettség nélküliek aránya - lakóhelynek alkalmatlan otthonok száma - E&Q ]pvv]lqwmh - közúti közlekedés (utas-km) - beruházások a közéleti, magán és üzleti szférába - fogyasztói információ - fogyasztói kiadások - GDP - inflációs ráta - versenyképesség, termelékenység - export/import 24

25 állatfarmok feltárásához szükséges LG - azok a napok, amikor a OHYHJPLQVpJQHPPHJIHOHOI - a legrosszabb gazdasági mutatójú vidéki területek gazdasági mutatói - DIV]ROJiOWDWiVRN KR]]iIpUKHWVpJHYLGpNHQ - DYLGpNPLQVpJLYiOWR]iViQDN mutatói 6. A stratégiai jelentés tartalmi elemei Szektorális programok (Gyakori rövidítések: DETR = Department of Environmental Transport and Regions, DEFRA = Department of Environmental Food and Rural Affarirs. Ez a DETR utódszervezete.) DETR 1999: Quality of life counts Indicators for a strategy for sustainable development int he UK: a baseline assessment DETR 2000: Waste Strategy 2000 for England and Wales MAFF (Ministry of Agriculture Fisheries and Food) and DETR 2000: Our countryside: the future a fair deal for rural England DEFRA 2002: Safeguarding Our Seas: a Strategy for the Conservation and Sustainable Development of Our Marine Enviroment IPPR 2002: The public perspective on sustainable development (IPPR = Institut for Public Policy Research) Cabinet Office, Performance and Innovation Unit 2001: Resource productivity: making more with less Farming and food A Sustainable future, Report of the Policy Commission on the Future of Farming and Food. O Q IHQQWDUWKDWy IHMOGpVL VWUDWpJLiW D '7, 'HSDUWPHQW RI 7UDGH DQG Industry) esetében találtunk, ami rövidnek, tömörnek, de elég általánosnak tartunk. $ PH]JD]GDViJ HVHWpEHQ The Strategy for Farming and Food néven készült szektorális stratégia. Továbbá készítettek fenntartható stratégiát a turizmusra és a KXOODGpNJD]GiONRGiVUDLVDPHO\QHNLGWiYODWDPHJKDODGMDDNHUHWVWUDWpJLipWLJ WDUWyLGV]DNUDNpV] OW A Sustainable Tourists A strategy for the sustainable growth of tourism to Britain a World Tourism Organization ajánlásait figyelembe véve készítették, vagyis a WXUL]PXVHOpJtWVHNLDMHOHQWXULVWiLWpVDIRJDGyWHU OHWHNHQpOHPEHUHNHWPLN ]EHQ YpGLN pv Q YHOLN D OHKHWVpJHNHW D M Y QHP]HGpNHNQHN (] DODSMiQ D N YHWNH] célokat kell, hogy szolgálja a stratégia: 25

26 a látogató elégedettsége, profit (a nyereség egy részét visszaforgatni), a közösség befogadókészsége, környezetvédelem. (QpJ\FpONLW&]pVPHOOHWWD]RQEDQWRYiEELNpWDODSYHWFpOWIRJDOPD]WDNPHJ maximalizálni a turizmusból származó hasznot, fenntartani, növelni a turizmus növekedésének szintjét. Megjegyzés: Hol itt a fenntarthatóság? Hiányoljuk a korábbiakban emlegetett HOYLJ\i]DWRVViJRWPLQWKDFVDNDKDV]RQpVDQ YHNHGpVOHQQHDOpQ\HJ A célok elérése érdekében, többek között: egyenletesebbé tenni a turisták évszakos eloszlását, támogatni a tömegközlekedést. The Strategy for Farming and Food 2002 $ PDLLJpQ\HNpUWpNHV pv JDUDQWiOW PLQVpJ&pOHOPLV]HUDPLWEL]WRQViJRVpV Q\RPRQN YHWKHWPyGRQWHUPHOWHN(ON WHOH]HWWVpJDPHJIHOHOiOODWWDUWiVLUiQ\iEDQ $] HOP~OW pyhnehq HONH]GG WW PH]JD]GDViJL iwdodnxoivqdn folytatódnia kell, amihez 500 millió fontot biztosítanak. A cél, hogy partnerségi kapcsolat alakuljon ki a JD]GiONRGyNpVD]pOHOPLV]HUWHUPHOpVEHQUpV]WYHYNPLQGHJ\LNHN ] WW $ SpQ]EO D]RNDW D JD]GiONRGiVL IRUPiNDW NtYiQMiN WiPRJDWQL PHO\HN D IHQQWDUWKDWyIHMOGpVWV]ROJiOMiNHQQHNNHUHWpEHQIDUPEHYRQiViYDOSUyED projectet indítanak és siker esetén 2005-ig egész UK területére kiterjesztik. Csökkenteni a felesleges bürokráciát (beszámolók, vizsgálatok számának FV NNHQWpVH D SpQ] LGEHQ D PHJiOODSRGiVRNQDN PHJIHOHOHQ punh]]hq D felhasználóhoz). 7 EEHOLVPHUpVWDWHUPHONQHN±DYiViUOyNQDNOHJ\HQPHJD]LJpQ\HDUUDKRJ\ pughnhomhnhwdwhuppnhuhghwh 7 EESpQ]WDNpS]pVUHÄ/LIHORQJ/HDUQLQJ ±$WHUPHONOHJ\HQHNIHONpV] OYH a piac kihívásaira, környezettudatos hozzáállás mellett. %HPXWDWyIDUPRNKiOy]DWiWKR]]iNOpWUHHOHMpWO Javítani szükséges az állategészségügyet, küzdeni a betegségek ellen; a száj- és körömfájás elleni harc fontossága; vészhelyzeti akciótervek, harc az illegális húsimport ellen. Az eddigi lépések mellett folytatni, akár keményebb eszközökkel is a harcot. Futó programok, eredmények: több, mint farmer vesz részt környezetvédelmi programokban, több, mint gazdálkodó a tagja a farmbiztosítási tervezetnek, mely N O QE ]ORJyNNDOHOOiWRWWWHUPpNHWWHUPHOSO/LWWOH5HG7UDFWRU HJ\ WWP&N GpVLSURMHNWHN~MWiPRJDWiVLDODSRN 26

27 Hulladék (Waste not, Want not A strategy for tackling the waste problem in England, valamint Waste Strategy 2000 for England and Wales) $ OHUDNiVUD NHU O LSDUL pv NRPPXQiOLV KXOODGpN UH D] DV ioodsrw 85%-a legyen, ez nemcsak azt jelenti, hogy a hulladékok használata jobb legyen, KDQHPD]WLVKRJ\DNDGiO\R]]XNPHJDKXOODGpNNHOHWNH]pVWLOOHWYHDNHOHWNH] hulladék mennyiségét. Mostani szinten 9%-át forgatják vissza a háztartási hulladéknak, és további 8%- ot égetnek el, energiatermelésre használva. A fenntartható megoldások arányát növelni kell. A cél az, hogy ig legalább a 25%-át forgassák vissza, vagy komposztálják a háztartási szemétnek, ig legalább a 30%-át forgassák vissza, vagy komposztálják a háztartási szemétnek, ig legalább a 33%-át forgassák vissza, vagy komposztálják a háztartási szemétnek. Ahhoz, hogy ezt a helyi hatóságok is garantálni tudják, a kormány törvényben ír HOEHWDUWDQGyHOtUiVRNDWV]DEYiQ\RNDWËJ\SODNRUiEELDNEDQPiUHPOtWHWWODQGILOO WD[VHJtWVpJpYHOPLQLPDOL]iOMiNDOHUDNiVUDNHU OKXOODGpNPHQQ\LVpJpW A DTI (Department of Trade and Industry) a kereskedelemre és az iparra vonatkozóan QiOOyV]HNWRUiOLVVWUDWpJLiWNpV]tWHWW(EEHQDN YHWNH]SULRULWiVRNDWKDWiUR]WiNPHJ javítani a termelékenységet, mialatt csökken az üvegházhatású gázok emissziója és a hulladéktermelés; QDJ\REEWiUVDGDOPLIHOHOVVpJDNHUHVNHGHOHPpVD]LSDUUpV]pUO fejleszteni és biztosítani a környezetvédelmi és társadalmi indíttatású innovációk és vállalkozások politikai kereteit; katalizátor szerep: a társadalom befogadóképességének növelése; a DTI modernizálása. A hosszú távú cél az, hogy növeljék a versenyképességet és a tudományos színvonalat annak érdekében, hogy a fenntartható növekedésnek és termelékenységnek egy magasabb szintjét érjék el. Mindez környezetileg legyen fenntartható, társadalmilag pedig elfogadható. Ez megköveteli, hogy szétválasszuk a gazdasági növekedést és a környezetileg káros hatásokat. (J\ WWP&N GpV D '(75UHO D PDL '()5$ D] YHJKi]KDWiV~ Ji]RN csökkentésében. 27

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU %6=$.,6=(/( 5. szám. $ V]HUNHV]WVpJ FtPH 3 Kolozsvár, Bdul. Decembrie 989., nr. 6. Tel/fax: 6985, 9 Levélcím: RO 3 Cluj, C.P.. Email: szemle@emt.ro Weboldal: http://www.emt.ro Bankszámlaszám: SocietaWHD

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

1. Globális dohányzási tendenciák

1. Globális dohányzási tendenciák 1. Globális dohányzási tendenciák Bár az emberiség már több évszázada dohányzik, a cigaretta tömeggyártás formájában csupán a XIX. században jelent meg. Azóta a cigarettázás hatalmas méretekben ter- MHGWHOD]HJpV]YLOiJRQ0DPiUPLQGHQKiURPIHOQWWN

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ 5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ %HYH]HWpV 1DJ\NDQL]VDD]RUV]iJGpOQ\XJDWLV]pOpQDKRUYiWpVV]ORYpQKDWiUN ]HOpEHQHOKHO\H]NHG H]UHV OpOHNV]iP~ YiURV DKRO QDJ\ V]iPEDQ poqhn URPiN G QW HQ EHiVRN $ magyarországi

Részletesebben

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában *

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Vedres Balázs BANK ÉS HATALOM A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Bevezetés Az Amerikai Egyesült Államokban már hosszú évtizedek óta folyik az a gazdaságszociológiai vita, amely

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Dr. Salné Lengyel Mária 6]HU]N 6]HUNHV]WN Dr. Balázs Anna Farkas Edit Gosztonyi

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Szécheyi Istvá Egyetem Regioális és Gazdaságtudom áyi 'RNWRUL,VNROD 'U1DJ\*\XOD okleveles közgazda QHP]HWN ]LJD]GDViJLV]DNpUW $JOREDOL]iFLypVDSpQ] J\LYiOViJ VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Doktori értekezés.rq]xohqv3uri'ukdeil.

Részletesebben

Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium. 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ. A. Bevezetés

Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium. 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ. A. Bevezetés Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ A. Bevezetés $] LVNROiEDQ NpW pyh IRO\y P&KHO\PXQND PHO\QHN UpV]WYHYL D] LQIRUPDWLND WDQiURN NRRUGLQiOiVD PHOOHWW

Részletesebben

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában 1 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK 7e0$9(=(7: DR. %+0$17$/

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II.

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Közszektor számvitele $V]iPYLWHOUO 1 $V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N ]H$V]iPYLWHOHQEHO OQpJ\ egymáshoz szervesen kapcsolódó

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp &VHSHJWHW QW ]pv4xhhq*lofvyho Bevezetés $FVHSHJWHW QW ]pvdondopd]ivdd]xwyeellgv]dnedqv]pohvn U&HQWHUMHG (] HJ\UpV]W D PHWHRUROyJLD WpQ\H]NQHN WXGKDWy EH D FVDSDGpN PHQQ\LVpJH D WHQ\pV]LGV]DNEDQ NHYpV D]

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia )

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) Tisztelt Elnök Asszony! Hölgyeim és Uraim! Jogosan merülhet fel Önökben a kérdés: Hogyan kerül a csizma az asztalra?

Részletesebben

Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban. dr. Czap László

Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban. dr. Czap László Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban dr. Czap László Miskolci Egyetem Villamosmérnöki Intézet Automatizálási Tanszék Miskolc, Egyetemváros e-mail: czap@mazsola.iit.uni-miskolc.hu Abstract Audio-visual

Részletesebben

E X P O R T Á R J E G Y Z É K

E X P O R T Á R J E G Y Z É K BARANYA TÉGLA KFT. E X P O R T Á R J E G Y Z É K AZ ÁRAK GYÁRTELEPI ÁRAK, A SZÁLLÍTÁST NEM TARTALMAZZÁK. Az áru raklapra csomagolva kerül forgalomba. A termék ára a raklap árát tartalmazza. Elszállítás

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Delta Clean Gyártó és Kereskedelmi Kft. Konyhahigiénia

Delta Clean Gyártó és Kereskedelmi Kft. Konyhahigiénia 6 MAYAMAX ACID STAR DUO MAYA Adagolók Általános tisztítás Fertötlenítés Kézi mosogatás FFAÁeeldrtratatgööl oáttklnleéóeonzknsiííttm öéi som zstoí tgsáoasgt áa st á s 6 V]DQLWHUWLV]WtWy IHUWġWOHQtWġ KDWiV~

Részletesebben

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH . 3UROyJXV 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH semmit sem hallott. És ez idegesítette a legjobban. (] D V U FVHQG

Részletesebben

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7.

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7. 0pUpVL~WPXWDWy 3RO\VRPQRJUDSKLiVMHOHNIHOGROJR]iVD $OYiVLDSQRHV]LQGUyPiVMHOHNNLpUWpNHOpVH0DWODEN UQ\H]HWEHQ A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000.

Részletesebben

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 6]HJ-iQRV ÒMSHVWL.pWWDQQ\HOY&0&V]DNL6]DNN ]pslvnrodpv*lpqi]lxp ChipCAD kft, Budapest PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 1. A PIC16F877 kísérleti panel rendeltetése A panel PIC16F87x mlnuryh]puonkdwpnrq\rnwdwypvihmohv]whv]n

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN

Részletesebben

58. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZÚTI ÉS MÉLYÉPÍTÉSI SZEMLE 2008. SZEPTEMBER

58. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZÚTI ÉS MÉLYÉPÍTÉSI SZEMLE 2008. SZEPTEMBER 58. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZÚTI ÉS MÉLYÉPÍTÉSI SZEMLE 2008. SZEPTEMBER FeLeLÔS kiadó: kerékgyártó Attila mb. fôigazgató FeLeLÔS SZerkeSZtÔ: Dr. koren Csaba SZerkeSZtÔk Dr. Gulyás András rétháti András Dr.

Részletesebben

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ PILLÉREZETT RÉTEGS=,/,.È72.(/ È//Ë7ÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ Veszprémi Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék 2004 1 BEVEZETÉS Az agyagásványok, név szerint is

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

Az államok és kormányok vezetőinek címzett megállapítások Brussels, 2011. február 4.

Az államok és kormányok vezetőinek címzett megállapítások Brussels, 2011. február 4. EURELECTRIC AZ EURÓPAI ENERGETIKA DÖNTŐ JELENTŐSÉGŰ ÚTELÁGAZÁSNÁL Az államok és kormányok vezetőinek címzett megállapítások Brussels, 2011. február 4. Az EURELECTRIC üdvözli a megnövekedett figyelmet mely

Részletesebben

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Petróczki Ferenc Keszthely 2004 *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszhely Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor PhD értekezés tézisei Döntési helyzetek és mechanizmusok a PDGDUDNN OWpVLLG V]DNiEDQ Michl Gábor Veszprémi Egyetem 2005 1 1. Bevezetés $] RO\DQ NLVWHVW URYDUHY pqhnhvpdgdudn PLQW PRGHOOiOODWXQN D] UY V

Részletesebben

Miskolc Város Intelligens Szakosodási Stratégia

Miskolc Város Intelligens Szakosodási Stratégia Miskolc Város Intelligens Szakosodási Stratégia Keretfeltételek Kohéziós politika 2014-2020 között Az EU2020 stratégiai célkitűzéseinek (intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés) megvalósítása Partnerség

Részletesebben