5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ"

Átírás

1 5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ %HYH]HWpV 1DJ\NDQL]VDD]RUV]iJGpOQ\XJDWLV]pOpQDKRUYiWpVV]ORYpQKDWiUN ]HOpEHQHOKHO\H]NHG H]UHV OpOHNV]iP~ YiURV DKRO QDJ\ V]iPEDQ poqhn URPiN G QW HQ EHiVRN $ magyarországi romák legkisebb nyelvi és kulturális alcsoportja a beásoké, amelyek a korábbi évtizedekben falusi környezetben a leginkább parasztizálódtak, illetve városokban EpUPXQNiVViYiOWDN $URPiN QV]HUYH] GpVH 1DJ\NDQL]ViQ D] iwodjrvqiohj\két évvel korábban, már 1986EHQ PHJNH]G G WW pv PDL KHO\]HW NEHQ D] LV DWLSLNXVQDN tetszik, hogy szervezeteiknek a városi önkormányzattal partneri a viszonyuk. A romák munkanélküliségének csökkentésével kapcsolatos terápiás javaslatok egyike, hogy segíteni kell a beások földhöz jutását, ioohwyhph] JD]GDViJLWHUPHOpVpW Bár Zalában D]RUV]iJRViWODJQiOYDODPLYHOMREEDIRJODONR]WDWiVLKHO\]HWiPDURPiNHOV VRUEDQD] LVNROi]DWODQRN LWW LV W PHJHVHQ YDQQDN PXQND QpON O $] DODQW N YHWNH] esettanulmányban azokra a kérdésekre keresem a választ: KRJ\ HEEHQ D] RUV]iJRVQiO YDODPLYHO NHGYH] EE KHO\]HWEHQ PL WHV]QHN D URPiN V]HUYH] GpVHLIRJODONR]WDWiVLKHO\]HW NMDYtWiVipUW KRJ\DQKDV]QiOKDWMiNNL J\HVN ] VVpJLYH]HW LNSROLWLNDLNDSFVRODWDLNDW hogyha szervezeteik több lábon állnak, nagyoeee az esélye annak, hogy segítségükkel a romák tömegesen munkához jussanak; mekkora az az intézményekkel kötött kompromisszum, ami még a kisebbségi YH]HW NHWQHPKLWHOWHOHQtWLHOVDMiWN ] VVpJ NHO WW a program irányítóinak mekkora személyes érdekeltsége fogadható el, amely még a SURJUDPVLNHUHVVpJpKH]MiUXOKR]]ipVQHPNRUUXSFLyVWHUPpV]HW $] HVHWWDQXOPiQ\EDQ V]iPRV RO\DQ HJ\ WWP N G V]HUYH]HW pv LQWp]PpQ\ QHYH IRJ HO NHU OQL DPHO\HNEHQ J\DNRULDN D V]HPpO\L iwihgpvhn $ 0DJ\DURUV]iJL &LJiQ\RN.XOturális Szövetsége (MCKSZ) Zala Megyei Tagszervezete 1989 februárjában alakult Váradi Istvánné elnökletével. A nagykanizsai cigány kisebbségi önkormányzatot 1994 óta, immár a második választási ciklusban Teleki László vezeti. A Zala Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatok társulása 1995 októberében alakult Teleki László vezetésével. A Zalai A Nostru (beásul: miénk) Egyesület a Zalai Cigányság Jogaiért GHFHPEHUpEHQDODNXOWHOQ NH0ROQiU-HQ Qp/iVGWiEOiW(V]HUYH]HWHNN ] O HOV VRUEDQ D FLJiQy kisebbségi önkormányzat és az A Nostru egyesület szerteágazó tevékenységével, különös tekintettel a foglalkoztatási programjaikkal foglalkozom. Szót HMWHN PDMG D PiU EHIHMH]HWW YiOODONR]iVIHMOHV]W D PRVW IRO\y IDW PHJFLNNNpV]tW YDUUyQ LpVFVDOiGLIDUPJD]GiONRGiVLSURMHNWM NU O WiEOD$QDJ\NDQL]VDLURPDN ]pohwyh]hw V]HUHSO L 1DJ\NDQL]VDL &LJiQ\ =DODL 1RVWUX Ä$ =DOD 0HJ\HL.LVHEEVpJL (J\HV OHW gqnrupiq\]d W MHOHQOHJL ioodsrw Teleki László elnök Molnár -HQ QpHOQ N &LJiQ\.LVHEEVpJL gqnrupiq\]dw RN7iUVXOiVD Teleki elnök László 0&.6= =DOD PHJ\HL 7DJV]HUYH ]HWH Váradi Istvánné elnök $] 2UV]iJRV &LJiQ\ gqnrupiq\]d W =DOD PHJ\HL WDJMDL Teleki László alelnök Pl. Kemény István: Tennivalók a cigányok/romák ügyében. In: A cigányok Magyarországon. Bp., MTA, 1999.

2 Váradi Istvánné alelnök Nagy József 0ROQiU-HQ Qp Nagy József alelnök Orsós 9HQGHO elnökségi tag 7HOHNL László SURJUDPLJD] gató Nagy alelnök )HQ\YHVL alelnök József 7LERU )HQ\YHVL 7LERU alelnök Molnár -HQ Qp elnökségi WDJ Nagy József )HQ\YHVL7LERU /HQGYDL)HUHQF.RQWH[WXV 7iUVDGDOPLN UQ\H]HW Nagykanizsa megyei jogú város, amelyben nagy számú, zömében beás roma él. A roma N ] VVpJOpWV]iPDQHPLJD]iQLVPHUWFVDNHJ\PiVWyOMHOHQW VHQHOWpU EHFVOpVHNiOOQDND rendelkezésünkre. Egy korrekt tudományos becslés 1992EHQ I UH D YiURV lakosságának 2,6%a) becsülte létszámundw, a kisebbségi önkormányzat viszont 4000 körülire becsüli azt. A két adat közti eltérés oka lehet, hogy a városban sok vegyes Ki]DVViJEDQpO FVDOiGpODURPiNV]HULQWDFLJiQ\RNNDOV]HPEHQLWiUVDGDOPLHO twpohwhnlv kisebbek, mint az ország más részelqtj\qhkh]heehqwhwwhqpukhw LOOHWYHÄNLVHEEDWpWMH a cigány származásnak. A tudományos becslés alapját egy 1992es országos iskolastatisztika képezte, ami könnyen torzíthatta a végeredményt. Mindkét becslés PHJHJ\H]LN D]RQEDQDEEDQ KRJ\ =DOD PHJ\ében egy településen Nagykanizsán lakik a legtöbb cigány. A zalai cigányság központja Nagykanizsa, ez annak ellenére alakult így, hogy a PHJ\HN ]SRQW tj\ D N ]LJD]JDWiVL N ]SRQW D Wt]H]HU I YHO QDJ\REE ODNyQpSHVVpJ Zalaegerszeg. A Központi Statisztikai +LYDWDO as adatai szerint e megyében élt a romák 7,7%a, és a megye minden tizedik lakosa (9,8%DURPD Egy 1993 októbere és 1994 februárja között futó reprezentatív roma kutatás éppen a Zala megyét is magába foglaló déldunántúli régióban mutatta ki a romák a többségi népességhez viszonyított arányának legnagyobb növekedését. E növekedés természetesen nemcsak a demográfiai WUHQGHNQHN KDQHP D PLJUiFLyQDN LV N V] QKHW 0HJiOODStWKDWMXN WHKiW KRJ\ D =DOD megyét is magába foglaló déldunántúli térség vonzó a romák számára, és ez nyilvánvalóan összefügg az ottani életkörülményeknho Zala megye az ország nyugati határán terül el, határos Szlovéniával és Horvátországgal, de Ausztria is nagyon közel van. Fekvése kedvez a határ menti és a tranzitkereskedelemnek LVN QQ\ PHJN ]HOtWKHW VpJHSHGLJEHIHNWHW NQHN Kertesi GábRU Kézdi Gábor: A cigány népesség Magyarországon. Dokumentáció és adattár. sociow\sr%s +RJ\.HUWHVLpV.p]GLDOXOEHFVOLDURPiNV]iPiWYDOyV]tQ VtWLHJ\1987 között végzett összeírás is, amely már akkor 1786 adta meg a nagykanizsai romák számát. A cigányság helyzete, életkörülményei KSH, Bp., ben a déldunántúli régióban [Baranya, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyében] lakott a romák a, számuk 65 ezer körül volt, és a népességhez viszonyított arányuk megközelítette a 4%RW-HOHQOHJD romák 22,9%a lakik ebben a régióban, számuk 115 ezer körül van, a régió népességéhez viszonyított arányuk felülmúlja a 7%ot. Kemény István havas Gábor Kertesi Gábor: Beszámoló a magyarországi roma (cigány) népesség helyzetével foglalkozó 1993 októbere és 1994 februárja között végzett kutatásról. MTA Szociológiai Intézet,

3 Nagykanizsa a megye második legnagyobb települése, lakossága a KSH 1999HV DGDWDL V]HULQW I DNLN ODNiVEDQpOQHNWHU OHWH KHNWiUpUGHNHVVpJKRJ\ PiVIpOV]HUQDJ\REEPLQW=DODHJHUV]HJp$YiURVIHNYpVHPpJDPHJ\pQEHO OLVNLW Q Balaton tó déli csücsnpw ODOLJW EEPLQWNPre fekszik, öt nemzetközileg is fontos út és KiURPYDV~WLI YRQDOWDOiONR]iViEDQ+RUYiWRUV]iJKR]NP6]ORYpQLiKR]NPpV $XV]WULiKR] NP YLV]RQ\tWRWW HOKHO\H]NHGpVH My OHKHW VpJHNHW NtQiO LSDUL idegenforgalmi és keuhvnhghoplhj\ WWP N GpVUH $]HOV YLOiJKiERU~LGHMpQYiOWDYiURVODNWDQ\DYiURVViGHDUHQGV]HUYiOWiVWN YHW HQD ODNWDQ\iN PHJV] QQHN $] HOV YLOiJKiERU~W N YHW HQ 1DJ\NDQL]VD OHKHW VpJHL MHOHQW VHQ OHpUWpNHO GWHN HOV]LJHWHO G WW HOYHV]WHWWH GpOL pv Q\XJDWL SLDFDLW D QDJ\ JD]GDViJL YLOiJYiOViJ SHGLJ WRYiEEL YLVV]DHVpVW KR]RWW (EE O D PpO\SRQWEyO D] olajbányászat emelte ki a várost. Az EUROGASCO amerikai vállalat sikeres N RODMNXWDWiVDLW N YHW HQ PHJDODNXOW D 0DJ\DU $PHULNDL 5pV]YpQ\WiUVDViJ 0$257 N ]SRQWMD 1DJ\NDQL]VD OHWW $] HJ\NRUL YiU KHO\pQ PHJpS OW D 'XQiQW~OL. RODMLSDUL Gépgyár (ma DKG($67 5W VH pv H]]HO D DV pyhnehq PHJV] QW D] DJJDV]Wy PXQNDQpON OLVpJ $ PiVRGLN YLOiJKiERU~W N YHW HQ ERWUiQ\RV N U OPpQ\HN N ] WW koncepciós perek segítségével ioodprvtwrww 0$257 MRJXWyGMDNpQW M WW OpWUH D. RODM Fúrási Vállalat (KFV), napjainkban pedig a ROTARY Fúrási Kft, mely az olajbányászat speciális feladataira, míg a szintén bányászott gáz szolgáltatására a Dunántúl egyik legnagyobb cége, D V]LQWpQ.DQL]VDL V]pNKHO\. ]psdunántúli Gázszolgáltató Vállalt (KÖGÁZ) szakosodott. 1947ben alakult az Üveggyár mai nevén PANNONGLAS Rt, DPHO\DK iooy YHJE ONpV] OWHV]N ] NJ\iUWiViUDVSHFLDOL]iOyGRWW-HOHQW VFpJHYROWD városnak még a nem régiben megszüntetett Kanizsai Sörgyár is. Az egykori kefegyárból DODNtWRWWiNNLD.DQL]VD%~WRUJ\iUDWDEHO OHNLQ WW.DQL]VD7UHQG.IWSHGLJD]HXUySDL piacra exportál. A város legnagyobb munkaadója jelenleg az 1965EHQ IHODYDWRWW 781*65$05WDPHO\PDD*(1(5$/(/(&75,&*(FVRSRUWKR]WDUWR]LN $ YiURV WXULV]WLNDLODJ LV My OHKHW VpJHNNHO UHQGHONH]LN N UQ\H]HWH HUG NEHQ WHUPpV]HWL V]pSVpJHNEHQJD]GDJDYiURVOiWRJDWRWWViJiWDW OHNPUHOpY ]DODNDURVLJ\yJ\I UG LV növeli. Nagykanizsának mintegy 130 ezer lakosú vonzáskörzete van. Így ezt is figyelembe véve hirdette meg a középtávra szóló társadalmigazdasági programját. Ebben a PXQNDKHO\WHUHPWpV D IRJODONR]WDWiV E YtWpVH YDODPLQW D V]RFLiOLV SUREOpPiN NH]HOpVH mellett a városüzemeltetésp N GWHWpst, mint közösségi fogyasztást a város legfontosabb feladatául jelöli meg. Gazdaságpolitikáját a regionális gazdasági központ szerepkör E YtWpVHPHOOHWWDEHIHNWHWpVHNYRQ]iViUDDP N G W NHIRJDGiVLIHOWpWHOHLQHNMDYtWiViUD kívánja alapozni. Stratégiai fejlesztési programjai az infrastruktúra fejlesztése, kiemelten a közlekedés feltételeinek javítása, a lakásgazdálkodási koncepció végrehajtása, a környezetfejlesztés és környezetkultúra terén feladatainak rangsorolt teljesítése, a Yt]PLQ VpJ MDYtWiVD D KXOODGpNJD]GiONRGiV NRUV]HU IHOWpWHOHLQHN EL]WRVtWiVD $ YiURV vezetése a város és térségmenedzselés, illetve marketing eszközrendszerét is igénybe veszi, hogy vonzó idegenforgalmi és turisztikai szerepkörben tudja megjeleníteni Nagykanizsát. A program hangsúlyos eleme a nyilvánosság, a lakosság, a civil szervezetek és érdekképviseletek kooperációja. 0XQNDQpON OLVpJ1DJ\NDQL]ViQ Idén januártól az Országos Munkaügyi Központ nem közöl országos adatokat, így csak a megyei munkanélküliségi ráták ismeretesek. Ezeket a megyei munkaügyi központok számítják ki. Az utolsó összehasonlításra még használható adatok tavaly decemberiek, A Zala Megyei Munkaügyi Központ (ZMMK) Statisztikai Osztályának, illetve a ZMMK Nagykanizsai Kirendeltségének tájékoztatása alapján.

4 akkor az országos munkanélküliségi ráta 9,6%, míg Zala megyében ez az arány 7,9% volt. Ez a közel 1pontos különbség jó ideje fennáll, tehát Zala megyében a rendszerváltást N YHW HQLVMREEDIRJODONR]WDWiVLKHO\]HWPLQWD]RUV]iJRViWODJ Nem ilyen rózsás a helyzet, ha a Zala Megyei Munkaügyi Központ (ZMMK) Nagykanizsai Kirendeltségéhez tartozó 48 település foglalkoztatási agdwdlw YL]VJiOMXN (EE O NLGHU O hogy Nagykanizsán és térségében a munkanélküliség megegyezik az országos átlaggal, olykor néhány tizedponttal magasabb is. WiEOD0XQNDQpON OLVpJLDGDWRN=DODPHJ\pEHQPiUFLXV.LUHQGHOWVpJHN V]HULQWL 5HJLV]WUiOW PXQNDQpON OLHN WHU OHWHN DUiQ\D D D PXQNDNpSHV NRU~ ODNRVViJKR]NpSHVW =DODHJHUV]HJ.HV]WKHO\ /HQWL /HWHQ\H 1DJ\NDQL]VD =DODV]HQWJUyW =DODPHJ\H VV]HVHQ $IHQWLHNE ONLGHU OKRJ\DQDJ\NDQL]VDLNLUHQGHOtséghez tartozó települések a megye a PXQNDQpON OLVpJW OOHJLQNiEEV~MWRWWKHO\VpJHLKH]WDUWR]QDNDPHO\iOODSRWRQDV]H]RQiOLV ingadozások is csak enyhíteni tudnak. Hiszen míg az idegenforgalmi szezonban a Balaton tó melletti Keszthelyen és környezetében V]LQWH WHOMHVHQ PHJV] QLN D PXQNDQpON OLVpJ DGGLJDQDJ\NDQL]VDLWpUVpJEHQFVDN=DODNDURVWHNLQWHWpEHQMDYXOV]iPRWWHY HQDKHO\]HW A legfrissebb, április végi adatok szerint a Nagykanizsai Kirendeltséghez tartozó területen I WUHJLV]WUiOWDNPXQNDQplküliként, ez 9,7%os területi mutatót jelent (a megyei adat I LOOHWYH(]HQEHO ODPXQNDNpSHVODNRVWV]iPOiOy1DJ\NDQL]VD YiURVEDQI WUHJLV]WUiOWDNPXQNDQpON OLNpQWDPLos területi muntatót jelent. A Kirendeltséghez tartozó 48 település közé tartozó népesebb helységek közül a 10%RW Beleznán (10,9%), Galambokon (10,9%), Garaboncon (18,2%), Hahóton (10,7%), Miháldon (11,3%), Nagybakónakon (17,0%), Nagyradán (14,4%) és Zalakomáron (14%) KDODGWDPHJ Érdekesség, hogy mindeg\ln WHOHS OpVHQ D] RWW po URPiN DUiQ\D PHJKDODGMD D legtöbbjüknél akár többszörösen is) az 1993/94ben végzett reprezentatív vizsgálat által a megyében átlagosan mért 4,1%os arányt (Belezna 4,8; Galambok 23,2; Garabonc 15,5; Hahót 5,1; Miháld 6,7; Nagybakónak 7,0; Nagyrada 15,7; Zalakomár 19,3%). +RJ\QHP túlzott merészség a romák, illetve a munkanélküliek arányának összefüggéseire rámutatni, jelzi az is, hogy a Zala megyei munkaügyi kirendeltségek közül épp annak a Letenyének és körzetének a legmagasabb a munkanélküliségi rátája, ahol a Zala megyei városok közül a legmagasabb a romák aránya. A nagykanizsai kirendeltség munkatársai is felismerték a munkanélküliség mértéke és a roma népesség aránya közti összefüggést. A jelenség mag\dui]dwiw HOV VRUEDQ D URPiN átlagosnál jóval alacsonyabb iskolai végzettségében látják. A magyarországi munkanélküliség szomorú sajátossága, hogy állandósult a tartós munkanélküliek 50% körüli aránya, illetve, hogy ez az arány ott még magasabb, ahol az RUszágos szintnél nagyobb a munkanélküliség. A tartós munkanélküliek többnyire NLOiWiVWDODQ SDVV]tYYi YiOW HJ\NRUL YDJ\ SiO\DNH]G PXQNDQpON OLHN $ QDJ\NDQL]VDL Kertesi Gábor Kézdi Gábor: A cigány népesség Magyarországon. Dokumentáció és adattár. sociow\sr%s

5 NLUHQGHOWVpJWiMpNR]WDWiVDV]HULQWQiOXNLVN U ODODNXOH]D]DUiQ\DPHO\MHOHQW VHQ PHJKaladja a megyei átlagot. Köztük minden bizonnyal nagy számban találhatunk romákat LV $ PDJ\DURUV]iJL PXQNDQpON OLVpJ PiVLN IRQWRV MHOOHP] MH KRJ\ D] HOOiWiVEyO tj\ D regisztrációból kikerültek jó része nem foglalkoztatottá, hanem inaktívvá (nyugdíjassá, J\HUPHNJRQGR]iVL VHJpO\H]HWWp I iooiv~ DQ\iYi LOOHWYH HOOiWDWODQQi YiOLN 7HKiW D PXQNDQpON OLVpJLUiWDDYDOyVQiONHGYH] EENpSHWIHVW Nagykanizsát különösen sújtja, hogy egykori nagy foglalkoztató gazdasági egységei mára YDJ\PHJV] QWHNYDJ\PHJV] QpVOHpStWpVHO WWiOOQDN$]~MRQQDQDODNXOWYiOODONR]iVRN nem képesek maradéktalanul felszívni az így utcára került dolgozókat. A közelmúlt IHMOHPpQ\HNpQWPHJV] QWDV UJ\iULOOHWYH0DJ\DURUV]iJOHJQDJ\REEN RODM és gázipari vállalata, a MOL is tömeges elbocsátásokra készül. A cigányok többsége azonban nem az utóbbi egykét évben, hanem jóval korábban YHV]tWHWWH HO iooiviw N W EEQ\LUH DODFVRQ\ LVNROi]RWWViJ~ PXQNDYiOODOyN DNLN QHU E O NpSWHOHQHN D OHJiOLV PXQNDHU SLDFED YLVV]DNDSFVROyGQL (]W D KHOyzetet ismerték fel a 1DJ\NDQL]ViQ P N G URPD V]HUYH]HWHN pv SUyEiOQDN PHJ egyéb tevékenységeik PHOOHWW többnyire képzéssel, átképzéssel a munkanélküli romákon segíteni. $QDJ\NDQL]VDLFLJiQ\V]HUYH] GpVHN Magyarország többi településeivel szemben már az 1980as években megindult a nagykanizsai cigányok szervezkedése. Ráadásul a jelen szempontjából is releváns V]HUYH]HWHNM WWHNOpWUHPHJMHOHQWHNpVD]LG NVRUiQWDSDV]WDODWRWV]HUH]WHND]RNDFLJiQ\ N ]pohwl YH]HW N DNLN PD LV V]HUHSHW MiWVzanak a nagykanizsai roma közösségben. 7HUPpV]HWHVHQD]DNNRULLQGXOiVWGHWHUPLQiOWDNDNpV LV]RFLDOL]PXVSROLWLNDLYLV]RQ\DL$ V]HUYH] GpVHN FVDN PLQW NXOWXUiOLV KDJ\RPiQ\iSROy P YpV]HWL DODNXODWRN NDSWDN ] OG utat, és valódi demokrácia híján QHPválhattak a cigányság valódi érdekképviseleti V]HUYHLYp0LQGH]HNHOOHQpUHQHPOHEHFV OHQG D+D]DILDV1pSIURQWNHEHOpEHQEDQ megalakult Zala Megyei Cigány Tanács, az 1987EHQ D PHJ\pEHQ HOV NpQW OpWUHKR]RWW FLJiQ\ NOXE LOOHWYH D PpJ PRVW LV P N G nagykanizsai székhellyel 1989 februárjában alakult Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége (MCKSZ) Zala Megyei 7DJV]HUYH]HWH 0LQGKiURP IRUPiFLyEDQ YH]HW V]HUHSHW NDSRWW 9iUDGL,VWYiQQp DNL D] utóbbi szövetségnek megszakítás nélkül 11 éve elnöke. E V]HUYH]HWN SHQ\pE OE~MWDNNL D]RNDURPDYH]HW NDNLNPDLVDQDJ\NLQL]VDLURPDN ]pohwphjkdwiur]yiljxuil Az egykori establishment helyeslésével, de leginkább jóindulatú közömbössége mellett megalakuló szervezetek mellett nem volt esélye a helyi beág\d]rwwvijjdoqhpuhqghonh] HOV YDOyEDQ DOXOUyO V]HUYH]HWW GHPRNUDWLNXV FLJiQ\ V]HUYH] GpV D 3KUDOLSH KHO\L kezdeményezésének. Az 1990EHQ D] HOV GHPRNUDWLNXV QNRUPiQ\]DWL YiODV]WiVRNRQ D W EELYiURVWyOHOWpU PyGRQDQDJ\NDQL]VDLFLJiQ\RNIHOLVPHUWpNDOHKHW VpJpWDQQDNKRJ\ NRPSHQ]iFLyYDONLVHEEVpJLV]yV]yOyWMXWWDWKDWQDNDYiURVLNpSYLVHO WHVW OHWEH$YiODV]WiV PHJHO ] HQKHYHVNDPSiQ\EDQ WN ] WWPHJD3KUDOLSHMHO OWMHD]0&.6=éval, Teleki Lászlóval. A választást Teleki nyerte meg, aki azóta iv D QDJ\NDQL]VDL GH Q\XJRGWDQ PRQGKDWMXN a délgxqiqw~olurpdn ]pohwphjkdwiur]yyh]hw MHOHWW EHQD]HOV NLVHEEVpJL QNRUPiQ\]DWLYiODV]WiVRQD]0&.6=MHO OWMHLMXWRWWDNEHD] WI VWHVW OHWEHpVDSiUKX]DPRVDQ]DMOyWHOHS OpVL QNRUPiQ\]Dti választáson Teleki újra bekerült a városi testületbe is. Ugyanez történt az 1998as választásoknál is. Nagykanizsán a helyi roma közösség egyedülállóan szilárd politikai alakulatot hozott létre, amelyben mára meghatározó szerepet kap a Zalai A Nostru (miénk) Egyesület a Zalai Cigányság Jogaiért. Ez az NGO 1997 decemberében alakult a megye romái emberi jogainak és a kisebbségi törvényben garantált kisebbségi (kollektív) jogainak érvényesítésére. Ennek érdekében az egyesület jogsegélyszolgálatot tart fenn; jogi, szociális, közigazgatási

6 J\HNEHQWDQiFVRNDWDGLOOHWYHLVPHUHWHWWHUMHV]W$]HUHGHWLFpORND]LG NVRUiQE Y OWHN pvwhypnhq\vpjpehpdpiuehohwduwr]lnphjpokhwpvlsurjudprnv]huyh]pvhv WDSROLWLNDL WHYpNHQ\VpJ LV $] 1*2 HUHMpUH MHOOHP] KRJ\ D] as kisebbségi önkormányzati választáson országosan a negyedik legtöbb, 104 jelöltet tudta állítani, és a megyében megválasztott 32 kisebbségi önkormányzatból 28EDQ D] HJ\HV OHW NpSYLVHO L NHU OWHN többségbe. 5RPDIRJODONR]WDWiVLSURMHNWHN1DJ\NDQL]ViQ 1DJ\NDQL]VDLURPDV]HUYH]HWHNWHYpNHQ\VpJH 0LQWDIHQWLHNE ONLGHU ODQDJ\NDQL]VDLURPiNQDNKiURPPHJKDWiUR]yV]HUYH]HWHYDQ$ cigány kisebbségi önkormányzat, az A Nostru és az MCKSZ tagszervezete. Mára a három szervezet közül egyérteop D] HOV NHWW GRPLQDQFLiMD D] 0&.6=QHN D V]HUHSH IRO\DPDWRVDQ KDOYiQ\RGLN $ MHOHQOHJL N U OPpQ\HN N ] WW D N ]WHVW OHWNpQW P N G kisebbségi önkormányzat és a vele szoros kapcsolatban álló A Nostru munkamegosztása a meghatározó. A jelenlegi finanszírozási trendek mellett a legideálisabb felállást sikerült kialakítaniuk, hisz vannak olyan szponzorok, amelyek a kisebbségi önkormányzatokat WiPRJDWMiN HOV VRUEDQ PtJ PiVRN NLIHMH]HWWHQ 1*2kat finanszíroznak. Más MRJRVtWYiQ\RNNDO OHKHW VpJHNNHO UHQGHONHzik egy egyesület, illetve egy kisebbségi QNRUPiQ\]DW D NpW IRUPiFLy IHOKDV]QiOiViYDO MHOHQW VHQ Q D URPiN PDQ YHUH]pVL OHKHW VpJH(PHOOHWWDQDJ\NDQL]VDLURPDN ]pohwn ]SRQWLILJXUiMiQDN7HOHNL/iV]OyQDN külön is növeli az ázsióját a Zala Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Társulásában elfoglalt pozíciója, illetve az Országos Cigány Önkormányzatban megszerzett alelnöki pozíciója. Mégis véleményem szerint a nagykanizsai közéletben HOIRJODOWHO NHO SR]tFLyMiWDOHJLQNiEEDYiURVLWHVW OHWEHQPHJV]HU]HWWtól immár teljes jogú) mandátumának köszönheti. 0LHO WW D IRJODONR]WDWiVL SURJUDPRNUD WpUQpQN WHNLQWV N iw D KHO\L URPD N ]pohw meghatározó intézményeinek tevékenységét: WiEOD )XQNFLyN 1DJ\NDQL]VDL &LJiQ\.LVHEEVpJL gqnrupiq\]d W =DODL Ä$ 1RVWUX (J\HV OHW 3ROLWLNDL ; érdekképviselet Oktatás ; ; Képzés, ; ; átképzés +DJ\RPiQ\ U] ; ; és Foglalkoztatás ; ; Jogvédelem ; ; Intézményfennt ; artás Szociális ; ; ellátás Közösségi SURJUDPRN V]HUYezése ; ; ; 0&.6= =DOD PHJ\HL 7DJV]HUYH ]HWH

7 (JpV]VpJPHJ U ; ; zés, nevelés, prevenció $ QDJ\NDQL]VDL URPD N ]pohw PHJKDWiUR]y LQWp]PpQ\L V]HUHSO L WHYpNHQ\VpJpQHN IXQNFLRQiOLVERQWiVDPLQWD]DNpV EELHNEHQNLGHU OV]LQWHOHKHWHWOHQIHODGDWD]HJ\PiVW átiwv] Y IXQNFLyN D] HJ\PiVVDO V]RURV V]LPELy]XVEDQ WHYpNHQ\NHG V]HUYH]HWHN ERQFNpVVHOW UWpQ V]pWYiODV]WiViQDNYDOyMiEDQNHYpVpUWHOPHLVYDQKLV]DJ\DNRUODWEDQ HUUH FVDN ULWNiQ NHU O VRU -HOOHP] KRJ\ D] $ 1RVWUX (J\HV OHW NLDGYiQ\D $ FLJiQ\ViJpUW 1DJ\NDQL]ViQ c. sem képes ezzel a feladattal megbirkózni. Megpróbálom PpJLVD]LQWp]PpQ\HVV]HUHSO NWHYpNHQ\VpJHLQHNW UWpQHWpW VV]HIRJODOQL $]0&.6=WHYpNHQ\VpJH $] IHEUXiUMiEDQ DODNXOW 0&.6= ]DODL WDJV]HUYH]HWH D NH]GHWHNW O IRJYD térítésmentesen nyaraltat cigiq\ J\HUHNHNHW D EDODWRQJ\ U NL KDJ\RPiQ\ U] WiERUEDQ V]HUYH] FLJiQ\ NXOWXUiOLV pv VSRUWQDSRW WHYpNHQ\VpJpQHN KRPORNWHUpEHQ HOV VRUEDQ D KDJ\RPiQ\iSROiV LGHQWLWiVHU VtWpV ioo GH NRUiEEDQ N P YHV iwnps] WDQIRO\DPRW LV indítottak szakmunkás bizonyítvánq\do UHQGHONH] FLJiQ\ ILDWDORN V]iPiUD 9iUDGL Istvánné irányításával felmérés készült Nagykanizsa és vonzáskörzete cigányságának HJpV]VpJL ioodsrwiuyo PDMG H]W N YHW HQ QpJ\ NRURV]WiO\ V]iPiUD pohwpygwupqlqjhw szerveztek. Ehhez a programhoz tartozott még egy roma házibetegápoló tanfolyam is, melynek során kilencen kaptak házi beteggondozói oklevelet. &LJiQ\NLVHEEVpJL QNRUPiQ\]DW $ NLVHEEVpJL QNRUPiQ\]DWRN P N GpVpW DODSYHW HQ PHJKDWiUR]]D D WHOHS OpVL önkormányzattal kialakított viszonyuk. Nagykanizsán ilyen tekintetben jó, szinte már LGHiOLV D KHO\]HW $ YiURV PiU D] HOV HV QNRUPiQ\]DWL YiODV]WiVRNDW N YHW HQ IHOLVPHUWHKRJ\VDMiWpUGHNHKRJ\DFLJiQ\ViJQDNRO\DQOHJLWLPNpSYLVHO LOHJ\HQHNDNLN képesek a mögöttük álló közösségük érdekeit artikulálni, illetve a többségi társadalommal HJ\ WWP N GQL $EEDQ KRJ\ D QDJ\NDQL]VDL YH]HW N NRUiQ IHOLVPHUWpN KRJ\ D kisebbségeknek, így a cigányságnak is valós és fajsúlyos érdekképviseletre van szüksége, MHOHQW VV]HUHSHYROWDYiURVEDQpO QHP]HWLVpJHNQHNLOOHWYHDQQDNDIiMyWDSDV]WDODWQDN amit a néhány tucat kilométerre dúló délszláv háborúk sokkja jelentett. $] EHQ W PHJHVHQ OpWUHM Y NLVHEEVpJL QNRUPiQ\]DWRN H]HQ EHO O LV D FLJiQ\ kisebbségi önkormányzatok többsége nem felelt meg a velük szemben táplált (sokszor túlzott) elvárásoknak. A nagykanizsai cigány kisebbségi önkormányzat ebben a tekintetben LV NLYpWHOHV NpS] GPpQ\ $ VLNHUHVVpJ HJ\LN RND 7HOHNL WDSDV]WDODWD OHKHW DNL D] RUV]iJ OHJW EE FLJiQ\ NLVHEEVpJL NpSYLVHO MpYHO szemben már négy év közigazgatási, politikai WDSDV]WDODWiYDO YiJRWW EHOH D PXQNiED 'H MHOHQW VHQ Q YHOKHWWH D NLVHEEVpJL önkormányzat sikereinek az esélyét az is, hogy a települési önkormányzati apparátus, LOOHWYHDYiODV]WRWWWLV]WVpJYLVHO NVHPHO V] UWDOiONR]WDNDFLJiQ\NpSYLVHO NNHO Teleki és csapata súlyt helyezett a szakmaiságra, és ezért kurzusokon, tréningeken képezte WRYiEE PDJiW ËJ\ SO D 3DUWQHUV +XQJDU\ $ODStWYiQ\ NRQIOLNWXVPHJHO ] NH]HO valamint a Bergen BW Alapítvány személyiségfejlev]w WUpQLQJMHLQYHWWHNUpV]W A kisebbségi önkormányzat a munka hatékonysága érdekében a testületen belül létrehozott NpW EL]RWWViJRW LV D NXOWXUiOLV pv RNWDWiVLW LOOHWYH D V]RFLiOLVW $ NpSYLVHO N D V]DNIHODGDWRNUD HJ\pQL IHOHO VVpJHNHW ioodstwrwwdn Peg, így a másutt szokásossal ellentétben, a kisebbségi önkormányzatot irányító elnök válláról számos feladatot levettek, emellett a szakkérdésekben kompetenciát szereztek.

8 -HOHQW VHQ E YtWHWWpNDNLVHEEVpJL QNRUPiQ\]DW PR]JiVWHUpW D N O QIpOH V]HUYH]HWHNNHO kötött megállapodások is, így a teljes igénye nélkül: a városi önkormányzattal, a Magyar Vöröskereszttel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, a Zala Megyei Gyermek és,im~vijypg,qwp]hwwho D =DOD 0HJ\HL 0XQND J\L. ]SRQWWDO D YiURVL UHQG UVpJJHO P N GQHNPDLVHJ\ WW A kisebbségi önkormányzat szociális bizottságát évi mintegy hatszáz ügyfél keresi fel többnyire szociális segély kérelmezése, állás és lakásügyekben. Az önkormányzat saját nyilvántartása szerint az esetek 40%ban érdemben járnak el (ezt az adatot én túlzottnak pu]hppvn ] WWDEL]RWWViJDYiURVLFVDOiGVHJtW N ]SRQWIHOpNUt]LVVHJpO\UH WHKHWHWW MDYDVODWRW (EEHQ D] LG V]DNEDQ KpWV]i]hétszáz család részesült energia gyógyszer, élelmiszer és beiskolázási támogatásban, valamint temetési segélyben és karácsonyi ajándékcsomagban. ban két komfortnélküli szükséglakást is kiutaltattak klienseik számára, és három V]RFLiOSROLWLNDLWiPRJDWiVEyONpV] O ODNiVpStWpVpQpODV]HUYH]pVLIHODGDWRNDWLVHOOiWWiN A kisebbségi önkormányzat kulturális és oktatási bizottsága 1995 januárjában megalkotott PXQNDWHUYH DODSMiQ P N GLN N UQ\H]HWWDQXOPiQ\W NpV]tW D] LVNROiV J\HUHNHN RWWKRQL N U OPpQ\HLU O EHNDFVROyGLN D] iowdoiqrv LVNROiEDQ WDQXOy FLJiQ\ J\HUHNHN felzárkóztatásába és tehetséggondozásába, ápolja és terjeszti a cigány kultúrát, roma QpSLVPHUHWL yuindw WDUW D YiURV LVNROiLEDQ KDJ\RPiQ\ U] pv Q\HOYL WiERURNDW V]HUYH] Balatonmárián. A cigány népismereti oktatás keretében a város általános és középiskoláiban tartanak órarendbe pstwhww URPD W UWpQHOPL pv P YpV]HWL HO DGiVRNDW V]HUYH]QHNWROHUDQFLiUDQHYHO IRJODONR]iVRNDW WyO NH]G G HQ V]HUYH]LN D FLJiQ\ J\HUHNHN SyWYL]VJiUD W UWpQ IHONpV]tWpVpW pv D tehetséggondozásukat. A kisebbségi önkormányzat és nagykanizsai roma k ] VVpJ pohwpqhn MHOHQW V HVHPpQ\H volt a cigány közösségi ház megnyitása 1998ban. Itt helyezték el a Délnyugatdunántúli &LJiQ\. ]J\ MWHPpQ\WLWWWDOiOWRWWKRQUDDNLVHEEVpJL QNRUPiQ\]DWNOXEUHQGV]HUHUDM], gitár, cigány nyelvi, versmondó, kosárfonó, fafaragó, néptánc, és népzeneszakkörei), rendezvényei, tréningjei és Hétvégi Kollégium néven a felzárkóztató és tehetséggondozó hálózata. Ez utóbbi olyan oktatási program, ahol 7 és 18 év közötti általános és középiskolás cigány gyerekek számára folyik térítésmentes tanítás a hétvégeken (tavaly 112 gyereket 12 tanár készített fel). A gyerekek szintén térítésmentesen jutnak tízóraihoz és ebédhez. A tanulókkal szaktanárok foglalkoznak kis csoportokban, indokolt esetben egyénileg. A nagykanizsai cigány kisebbségi önkormányzat számos nagyrendezvényt is szervez, ezek közül kiemelkedik a Roma (Kulturális) Nap, amely idén már a Város Napjához kapcsolódott, és hétköznap is négyötszáz embert mozgatott meg, illetve az országban HO V] U ben megtartott, majd azóta évente megrendezett Roma Holokauszt megemlékezés. $]Ä$1RVWUX (J\HV OHW Azzal együtt, hogy az NGO még csak pyh P N GLN DFLJiQ\ N ]pohwehqylww V]HUHSH HJ\UHMHOHQW VHEE LWWPLQGHQHNHO WWDOiWYiQ\RVDQIHOtYHO SROLWLNDLV]HUHSpUHJRQGRORN A zalai kisebbségi önkormányzatokban hegemón helyzetbe került, így az Országos Cigány Önkormányzat választásnál a YpJ O J\ ]WHV /XQJR 'URP V]HUYH]HWQHN LV MyO M WW D YHOH kötött választási megállapodás, közös listát állítottak, így a zalai szavazatok fejében az A 1RVWUX (J\HV OHW HJ\ DOHOQ NL pv NpW PiVLN NpSYLVHO L KHO\KH] MXWRWW D] RUV]iJRV önkormányzatban. A megáoodsrgivqdn N V] QKHW KRJ\ 7HOHNL /iv]oy D] RUV]iJRV önkormányzat delegáltjaként bekerült annak a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány NXUDWyULXPiEDLVDPHO\I OHJURPDPHJpOKHWpVLpVIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRNDWWiPRJDW

9 Az egyesület eredetileg jogvédelemre alakult, de ma már foglalkoztatási programok V]HUYH]pVpYHOE QPHJHO ]pvvhopvpohwpyguhiruppdolvirjodonr]ln )RJODONR]WDWiVLSURMHNWHN (O UH ERFViWDQiP KRJ\ D QDJ\NDQL]VDL URPiN IRJODNR]WDWiViW VHJtW SURMHNWHN V]LQWH HJ\LNH VHP V] NHQ YHWW YDJ\ KDJ\RPiQ\RVQDN WHNLQWKHW IRJODONR]WDWiVL SURJUDP Némelykor még azt is nehéz eldönteni, hogy melyik szervezet a gazdája, a legtöbbször XJ\DQLVNDSFVROyGLNYDODPLO\HQQHPDKHO\LDURPiNUpV]pU OLQGXOyNH]GHPpQ\H]pVKH] (]HNQHN D SURJUDPRNQDN D N ] V MHOOHP] L KRJ\ PLQGHJ\LN D WiPRJDWy iowdo PHJFVLOODQWRWW OHKHW VpJHW SUyEiOMD PHJ NLKDV]QiOQL GH D PLQGHQ HVHWEHQ D KHO\L OHKHW VpJHNHWpVDGRWWViJRNDWLVILJ\HOHPEHYHV]L $ QDJ\NDQL]VDL URPiN IRJODONR]WDWiViW VHJtW SURJUDPRN V]iPEDYpWHOH VHP HJ\V]HU feladat. Nem a projektek száma miatt, hanem pvh]hov VRUEDQPHWRGLNDLNpUGpV PHUW nehezen tisztázható, hogy melyek tartoznak ide: WiEOD5RPDIRJODONR]WDWiVLSURMHNWHN $ SURJUDP 3URJUDP 7iPRJDWRWWD $ SURJUDP (J\ WWP N G QHYH Házi beteggondozó WDQIRO\DP. P YHV átképzés Parkgondozás Közösségi ház felújítása Saját NRQ\KDNHUW FpOMD Házi beteggondozói oklevél megszerzése Szakmunkás bizonyítvánny DO UHQGHONH] cigány ILDWDORN átképzése Romák közhasznú munkásként W UWpQ alkalmazása A közösségi házat közhasznú munkásokkal újították fel 1 YpQ\YpG V]HU NHUWL YHW PDJ YHW EXUJRQ\D szétosztása + WDQIRO\DP DQQDN NN UH N OWVpJH V]HUYH]HWHN I =DOD 0HJ\HL Munkaügyi Központ; Regionális 0XQNDHU fejlesztési Központ, 6]RPEDWKHO\ EDQ =DOD 0HJ\HL I EHQ Munkaügyi I Központ; 0DJ\DU Vöröskereszt KHO\L V]HUYH városi EDQ I EDQ család SHUPHWV]HUW 67 család YHW PDJRW NDSRWW önkormányzat =DOD 0HJ\HL Munkaügyi Központ; városi önkormányzat Autonómia $lapítvány, Magyarország i Cigányokért Közalapítvány

10 Saját NRQ\KDNHUW 5RPD vállalkozók Farmgazdálko dás Fatömegcikk készítés Alapfokú varró WDQIRO\DP varrás vállalkozói DODSRQ felhasználásár D Gazdálkodó romák kaptak talajjavító és Q YpQ\YpG V]HUHNHW Vállalkozói képzés + az induló vállalkozások QDN gyutacspénz Kétéves képzéssel egybekötött SURJUDP családi farmergazdásá JRN létrehozására KétlpSFV V képzés KLYDWDORV szakmunkás oklevél megszerzéséig Felkészítés bedolgozó vagy önálló varró szakmára 25 család H]HU)W Autonómia Alapítvány D H]HU 86$,' képzésben, HEE O Autonómia Alapítvány vállalkozói támogatásban is részesült 15 család H]HU Autonómia Alapítvány (GGLJ HOV OpSFV EHQ I I (GGLJ millió Ft H]HU D gépekre, DQ\DJRNUD Autonómia Alapítvány; =DOD 0HJ\HL Munkaügyi Központ; Regionális 0XQNDHU fejlesztési Központ, 6]RPEDWKHO\ Cserháti Szakközépisk ROD PHJ\HL munkaügyi WDnács, Decentralizált Foglalkoztatás L$ODS '(01(7 =DOD 0HJ\HL Munkaügyi Központ; Regionális 0XQNDHU fejlesztési Kö]SRQW 6]RPEDWKHO\ Cserháti Szakközépisk

11 ROD A táblázatban számba vett projektek közül most az utolsó néggyel foglalkozom, ezek vagy PpJIXWQDNYDJ\KDWiVXNPpJPDLVOHPpUKHW 9iOODONR]iVIHMOHV]WpVLSURMHNW Ez a projekt szorosan kapcsolódik a közösségi házhoz. Az Autonómia Alapítványt azzal bízta meg 1999ben a USAID, hogy válassza ki azokat, azokat a cigány közösségi házakat, amelyeket érdemesnek tart a támogatásra, mert olyan szolgáltatásokat nyújt a romáknak a régiójában, amelyek közösségfhmohv]w NpS] pv V]HUYH] V]HUHS NNHO KR]]iMiUXOQDN D URPiNJD]GDViJLpVV]RFLiOLVHVpO\HJ\HQO VpJpQHNPHJWHUHPWpVpKH] Ennek keretében az USAID amerikai mintára, amikor is a feketék létrehozták a saját vállalkozásaikat, amelyek a közösségeik piacán sikeresen meg tudtak kapaszkodni, a Roma közösségi Központ SURMHNW PDUDGpNSpQ]HLE O URPD YiOODONR]iVRNDW NtYiQW WiPRJDWQL $ SURMHNW NpW UpV]E O ioow $] HOV EHQ YiOODONR]iVL WDSDV]WDODWRNNDO UHQGHONH] YDJ\ YiOODONR]iVED EHOHYiJQL szándékozó romáknak tartottak képzést a közösségi házban. Közülük kerültek ki azok, akik már speciális vállalkozási ismereteket tanultak, majd a kurzus végén önmaguk készítették el a saját vállalkozásuk üzleti tervét. $]HOV V]DNDV]EDQPpJen vettek részt, aki közül nyolcan készítettek üzleti tervet, és az öt legrátermettebb kapott gyutacspénzt vállalkozása beindításához, összesen 2,2 millió Ft értékben. Az alaptanfolyamra a kiválogatást az egyesület végezte, az üzleti tervet az Autonómia Alapítvány által felkért szakmai grémium PLQ VtWHWWH pv N G QW WWHN D WiPRJDWiVRN PpUWpNpU O LV D] ]OHWL WHUYHN PLQ VpJH DODSMiQ N O QE ] PpUWpN WiPRJDWiVW DGWDN $] W Q\HUWHV SiO\i]y N ] O NHWW QHP QDJ\NDQL]VDL KDQHP ]DODHJHUV]HJLLOOHWYHOHWHQ\HL WiEOD9iOODONR]yLSURMHNW 1pY 7HYpNHQ\VpJL.RUiEEDQ $ WiPRJDWiV 6LNHUHVQHN N U YiOODONR]RWW QpON O PD WHNLQWLNH" H" YiOODONR]QD H" 2&V Hulladékgazdálk QHP QHP LJHQ odás, közterület karbantartás %- (UG JD]GiONRGi QHP QHP LJHQ s, fakitermelés 1- estw LSDU LJHQ LJHQ LJHQ élelmiszerkerhvn HGHOHP +$ Virágkereskedel LJHQ LJHQ LJHQ HP NHUHVNHGHOHP /) Fuvarozás QHP QHP LJHQ 0LQWDWiEOi]DWEyOOiWKDWyDWiPRJDWiVWN YHW HQHJ\pYYHOPLQGHJ\LNSURMHNWVLNHUHVQHN tekinti magát, illetve sikeresnek tekinti a környezete is. A vállalkozói támogatások RGDtWpOpVH V]iPRV GLOHPPiYDO MiU 0LYHO H]HN HJ\V]HUL QDJ\ VV]HJ NLIL]HWpVHN MHOHQ $J\ ]WHVHN1DJ\NDQL]VD.LVN UH*\RPDHQGU G6DOJyWDUMiQÏ]G3pFV'HEUHFHQ$WiPRJDWiV VV]HJH központonként 5,1 millió Ft volt.

12 esetben 400 és 600 Ft közöttiek, a támogatók különösen érdekeltek abban, hogy a pénzek hatékonyan hasznosuljanak, így valójában csak a biztonsági szempont érvényesül. Az ilyen WiPRJDWiVRN iowdoiedq HU WHOMHVHQ PHJRV]WMiN D N ] VVpJHNHW PLYHO D WiPRJDWRWWDN általában jól pozícionáltak közül kerülnek ki, vállalkozásaik vannak, vagyonosak, jó kapcsolatokkal rendelkeznek, nem egyszer közel ülnek aw ]K ]$] WWiPRJDWRWWEyOLWWLV NHWWHQPiUYiOODONR]iVVDOUHQGHONH]WHNLOOHWYHHJ\MyOPHQ YiOODONR]yFVDOiGWiPRJDWiViW bírták. Emellett két támogatott a kisebbségi önkormányzat tagja is. Azt hiszem, a támogatók jól döntöttek, amikor nem zárták ki a]h]hnnhod]ho Q\ NNHOULQJEHV]iOOyNDW A független szakmai bizottság döntése ugyanis eleve kizárta a részrehajlást vagy a NRUUXSFLyW $ KiURPI V JUpPLXPEDQ YiOODONR]iVIHMOHV]W V]DNHPEHU D] $XWRQyPLD Alapítvány és az egyesület delegáltja vett részt.) Magam sem hallottam a városban a döntést bíráló véleményeket.. O Q VHQ VLNHUHVQHN W QW QHNHP 2 &V YiOODONR]iVD DNL 15 olyan romának ad PXQNiWDNLNpYHNyWDPXQNDQpON OWHQJ GQHNpVPiVYiOODONR]yNQiOQHPOHQQHHVpO\ N 2N P YHVDONDOPD]RWWNpQWdolgozott, amikor megbetegedett, és a nehéz fizikai munkától HOWLOWRWWiN 2 FVDOiGMD UpYpQ My NDSFVRODWRNNDO UHQGHONH]LN D YiURV ]HPHOWHW L pv N ]WLV]WDViJLIHODGDWRWHOOiWyFpJJHOtJ\V]tYHVHQDONDOPD]]iNYiOODONR]iViWV]HU] GpVHVHV alapon: hulladékszelektálást és közterülettakarítást vállal. O. nagyon bízik abban, hogy a MÁVWyODOYiOODONR]yNpQWHOQ\HUKHWHJ\MyYDOQDJ\REEYROXPHQ PXQNiWDYDV~WLSiO\D és környékének tisztántartásáét. Tisztességes bért tud fizetni munkásainak, bár a munkások felét fenhwpq DONDOPD]]D PLYHO NDONXOiFLyMD V]HULQW M YHGHOPpE O HJ\pENpQW QHP WXGQD NLM QQL 9DOyGL W NH QpON OL NH]G YiOODONR]y EDQNKLWHOUH QHP V]iPtWKDW EiU D PRVWDQL feltételek mellett nem is venne fel; az eszközök kiosztásától a munkások fuvarozásáig PLQGen szervezési feladatot maga lát el; mivel a legális és illegális mezsgyéjén HJ\HQV~O\R]YiOODONR]iVDW UpNHQ\KHO\]HWEHQYDQ(]]HOHJ\ WWNLYiOyNDSFVRODWWHUHPW NpSHVVpJJHOUHQGHONH]LNPHJEt]KDWyHPEHUVpJHVYH]HW pvsduwqhu9pohppq\hpv]hulqw vállalkozását a legalitás irányába tolhatná, ha jobban ismerné az állami foglalkoztatási SURMHNWHNDGWDOHKHW VpJHNHWiOODPLGRWiFLyFV NNHQWHWWN ]WHUKHN -HOHQW VHQ PiV D KHO\]HWH 1 -QHN DNL D] QNRUPiQ\]DW WDJMD HU V ]OHWL pv SROLWLNDL NDSFVRODWRNNDO UHQGHONH]LN YDODPLQW PiU NRUiEEDQ LV YROW YiOODONR]iVD pohoplv]hu NLVNHUHVNHG YROW DPLNRU NLKDV]QiOYD D OHKHW VpJHW PHJ D J\XWDFVSpQ]W EROWMiW IHMOHV]WHWWH LOOHWYH pstw LSDUL WHYpNHQ\VpJEH NH]GHWW 9DOyV]tQ OHJ D WiPRJDWiV QpON O LV vállalkozna, LJD]QHPEL]WRVKRJ\D]pStW LSDUEDQLV )DUPHUJD]GiONRGiVLSURMHNW Az Autonómia Alapítvány által támogatott projekt, amely egy korábbi 1998EDQP N G SURJUDP D 6DMiW NRQ\KDNHUW sikere indukált. Az A Nostru Egyesület által elnyert 2,3 PLOOLyV YLVV]D QHP WpUtWHQG WiPRJDWiVW KiURP pyuh DGWiN $] HOV pyehq D SURJUDP UpV]WYHY L HOVDMiWtWMiN D PDMRUViJL JD]GiONRGiV DODSMDLW HJ\ yuiv NpS]pVHQ W~O YHW PDJKR] IDFVHPHWpNKH] P WUiJ\iKR] pv Q YpQ\YpG V]HUHNKH] MXWQDN HO QHYHOW csirkéket, és vhpkhv NRFiNDW NDSQDN - Y UH D V]iQWyI OGL JD]GiONRGiV HOHPHLW sajátíthatják majd el, a egyesület és a kisebbségi önkormányzat ennek érdekében a várostól földet szeretne kapni. Teleki László szerint reális esély van arra, hogy az önkormányzat hajlandó lesz majd rendelkezésükre bocsátani ingyenes vagy kedvezményes bérleményként V]iQWyI OGHW$KDUPDGLNpYEHQDSURMHNWUpV]WYHY LYiOODONR]yLLVPHUHWHNHWKDOOJDWQiQDN majd, és megpróbálnának saját lábra állni. A programba jelenleg 15 család vesz részt. Ezek minghj\lnhuhqghonh]lnph] JD]GDViJL termelési tapasztalattal, és a többségük 600 négyszögöl feletti saját területtel. L. pl QpJ\V] J O V]iQWyYDO QpJ\V] J O NHUWWHO QpJ\V] J O V] O YHO LOOHWYH D négyszögöl parlaggal. A 63 éves nyugdíjas férfi az iparban dolgozott, de mellette végig

13 PH] JD]GDViJJDO LV IRJODONR]RWW V W KD QHP LV MHOHQW V PHQQ\LVpJHW GH SLDFUD termelt. Termelési és értékesítési tapasztalatokkal rendelkezik, a projekt képzési részében már saját bevallása szerint NHYés újat hall. A támogatás nélkül is M YHGHOHPNLHJpV]tW WHYpNHQ\VpJNpQW H]]HO IRJODONR]QD 6DMiW SURJUDPEHOL KHO\]HWpW ~J\ twpolphjkrj\v]ipiudädwiprjdwivd]pje OSRWW\DQW /pq\hjhvhquiv]ruxowdeeqdnw QWDV]RPV]pG2*\ UJ\pVFVDOiGMD$IpUILDgépgyárban GROJR]LNIHOHVpJHYLV]RQWPHJURNNDQWpVHGGLJHOOiWDWODQPXQNDQpON OLIHOQ WWOiQ\XNNLV NHUHVHW EpUPXQNiV D *(QpO HUHGHWLOHJ isroyq YROW GH PpJ NHYHVHEEHW NHUHVHWW $ szépen berendezett és tágas házukon még 150 ezer Ft hiteltartozás, ezt szeretnék egy összegben törleszteni, mivel más módját nem látják annak, hogy ekkora pénzhez jussanak. A másik általam meglátogatott két kisfakosi (Kaposvárhoz tartozó suburban település) roma család hasonló problémákkal küzd. Az egyikben a férj rokkant nyugdíjas, Tengizben betegedett, tavaly a lakásfelújításukra vettek fel hitelt, azt kívánják törleszteni. A másikban DKiURPJ\HUPHNpWIpUMpYHOHJ\ WWQHYHO DVV]RQ\QHPWXGHOKHO\H]NHGQLGHHJ\pENpQWLV ioodwrwwduwdqdnvhuwpvwelniw NLVQHPUpJLEHQépítkeztek, nekik is van hiteltartozásuk. $] iowdodp PHJOiWRJDWRWW FVDOiGRN PLQWDV]HU HQ UHQGEH WDUWRWWiN I OGMHLNHW pv ioodwdlndw eu]pnhokhw YROW KRJ\ D PH] JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJ QHP FVXSiQ P~Oy V]HV]pO\ QiOXN hanem életforma, életprogramjuk tartós rév]h $SURJUDPEDQUpV]WYHY FVDOiGQDND]HVHGpNHVWHUPpV]HWEHOLMXWWDWiVRNDWD](J\HV OHW IRO\yVtWMD D SpQ]W FVDN N NH]HOLN (] W EEQ\LUH QHP MHOHQW SUREOpPiW GH V]DNpUWHOHP KtMiQD]pUWYDQQDNNLVHEESUREOpPiN$WRMyQDNV]iQWHO QHYHOWFVLUNpNa mindenütt NDNDV tj\ D FVDOiGRN QHPLJHQ WHKHWQHN PiVW PLQW KRJ\ OHYiJMiN NHW*RQGRWMHOHQWKHW még, hogy utolsó látogatásomkor április végén még egyik kocát sem helyezték ki, és a OHJMREESURJQy]LVRNV]HULQWLVFVDNHJ\KyQDSSDONpV EEMXWKDWRWWPLQGHQ gazda állatához. A program jelenbeli állásával a támogató Autonómia Alapítvány is elégedett. Számukra garanciát jelentett az 1998ban az egyesület szervezésében zajló Saját konyhakert 98 HOQHYH]pV SURMHNWDPHO\NHGYH]PpQ\H]HWWMHLN ] ONHU OWHNNLDPRVWDQLUpV]WYHY NLV $ UpV]WYHY N NLYiODV]WiViUyO NHYHVHW WXGRN D] LV HOOHQWPRQGiVRV 0ROQiU -HQ Qp D] HJ\HV OHW HOQ NH IHOW Q HQ WiMpNR]DWODQQDN PXWDWNR]RWW (POpNHL V]HULQW MHOHQWNH] LVOHKHWHWWPtJ7HOHNL/iV]OyMHOHQWNH]pVUHHPOpNH]LN$Nülönbség persze DGyGKDWDEEyOLVKRJ\0ROQiUQpDSURMHNWHWEHKDUDQJR]yJ\ OpVUpV]WYHY LQHNDV]iPiUD emlékezik, míg Teleki a jelentkezési lapot ténylegesen leadók számát említette. Nem derült IpQ\ DUUD VHP KRJ\ YDOyMiEDQ NL YiORJDWRWW D MHOHQWNH] N N ] O PLQGHQ MHO DUUD PXWDW KRJ\ 7HOHNL V]DYD G QW OHKHWHWW EiU YDOyV]tQ OHJ IRUPDOL]iOWiN D G QWpVW $ kedvezményezettek közt Teleki László több közeli rokona is megtalálható. A kiválasztásnál a rászorultsági szempontnál jóval meghatározóbb volt a biztonsági, az egyesület és személyesen Teleki is sikert akart. Ez az igény szerencsésen egybe esik a szponzoréval, az Autonómia Alapítvány ebben a projektjében olyan családokat támogat kéthárom évig, amelyek reményei szerint képesek a saját lábukon megállni, és az önellátás V]LQWMpQW~OOpSYHDPH] JD]GDViJLiUXWHUPHOpVEHEHNDSFVROyGQL )DW PHJFLNNNpV]tW NpS]pVLSURMHNW 1DJ\NDQL]VD HUG NNHO N U OYHWW WHOHS OpV DPHO\EHQ NRPRO\ KDJ\RPiQ\D YDQ D fafeldolgozásnak, bútoriparnak. Köztudomású az is, hogy a beások hagyományos mestersége éppen a famegmunkálás volt (kanalak, konyhai eszközök faragása, orsó HV]WHUJiOiVD WHNQ YiMiV $ PRGHUQ LSDUL WHUPHOpV NLV]RUtWRWWD H]W D Ki]LLSDUL NLVKDWpNRQ\ViJ~ WHUPHOpVW pv D PH] JD]GDViJ NROOHNWLYL]iOiVD D SDUDV]WL Jazdaságok felszámolása végképp megszüntette ezen termékek egyre zsugorodó piacát is. A beások HJ\UpV]HDPH] JD]GDViJEDQKHO\H]NHGHWWHOPtJPiVRNYiURVLLSDUL ]HPHNEHQWDOiOWDN

14 PXQNiW'HDNDGWDNV]pSV]iPPDORO\DQRNLVDNLND]HUG JD]GDViJRNEDQIDNLWHrmeléssel keresték a kenyerüket. $] XWyEEL LG EHQ ~MUD PHJQ WW D] LJpQ\ D WHUPpV]HWHV DQ\DJRNEyO tj\ D IiEyO NpV] OW WHUPpNHNUHIDW PHJFLNNHNUH$]HJ\V]HU HV]N ] NNHONpV]tWHWWKDV]QiODWLpVGtV]WiUJ\DN (fatányérok, szerszámnyelek, fogasok, fajátékok, székek stb.) készítésének elsajátítására a szakemberek szerint elég egy év. Ezt ismerte fel a kisebbségi önkormányzat és az egyesület, amikor a megyei munkaügyi központ városi kirendeltségénél szorgalmazták, hogy fatömegcikknpv]tw WDQIRO\DPRW LQGtWVDQDN A központ megszerezte rá a pénzt a Decentralizált Foglalkoztatási Alapból, és a képzés tavaly októberében megindult. A NpS]pVWYpJ] 5HJLRQiOLV0XQNDHU fejlesztési Központ (REMEKK) szándéka és a romák reményei szerint idén áprilisban országosan elismert RNOHYHOHWNDSWDNYROQDGHPLQGHQNL nagy sajnálatára erre nem kerülhetett sor, mert a képzés nem teljesítette az Országos.pS]pVL-HJ\]pNEH W UWpQ I OYpWHOKH] V]DERWW LJpQ\HNHW $] LQGXOy OpWV]iP U O UD csökkent, és idén április 27én 3,69HVFVRSRUtátlaggal mindegyikük oklevélhez jutott. $SURMHNWPRVWHJ\~MDEEIpOpYHVDODSR]yNpS]pVVHOIRO\WDWyGLNWRYiEEDPLEHQ~MDEEI körüli csoportot kívánnak kiképezni a fatömegcikkkészítés alapjaira. A továbbiakban pedig a két alapozó kurzus csoportjainak legelszántabb és legjobb tanoncait egy mesterkurzuson szeretnék most már valóban OKJs oklevélhez juttatni. $ SURJUDP VLNHUpWW EEWpQ\H] QHN N V] QKHWL %iu VHP D] HJ\HV OHW VHP D NLVHEEVpJL önkormányzat formálisan nem áll kapcsolatban a program egyik V]HUHSO MpYHO VHP tj\ V]HU] GpVHVYLV]RQ\EDQVHPiPDNH]GHWHNW OPDJiUDYiOODOWDDV]HUYH]pVLIHODGDWRNDW$ YiURVHJ\LNV]DNN ]pslvnroimiedqp KHO\WV]HU]HWWRGDILJ\HOWDSURJUDPUpV]WYHY LUH6 Attila személyében bizalmi embert is talált, aki a csoportot egybe tartotta. Minden képzés, iwnps]pvnpq\hvsrqwmdkrj\krj\dqvlnhu OpUGHNHOWpWHQQLD]DEEDQUpV]WYHY NHWKRJ\D tanfolyamon rendszeresen részt vegyenek, és ne hagyják félbe. A képzés ugyanis sok lemondással jár, a képzési támogatás alacsonyabb, mint a közhasznú munkavégzéssel vagy DNiUDONDOPL pv V]H]RQPXQNiYDO PHJNHUHVKHW M YHGHOHP(]pUWNHOOQDJ\UD puwpnhoq QN legyen az papíron bármennyire szabálytalan azt a konstrukciót, amelyet 1DJ\NDQL]ViQ W OWHN NL $ NpS]pV UpV]WYHY L XJ\DQLV közhasznú munkásként voltak bejelentve, és mint ilyenek valamivel több pénzt vittek haza, mintha csak a képzési WiPRJDWiVW NDSWiN YROQD $ N ]KDV]Q~ PXQND NHUHWpEHQ GpOXWiQ HOV VRUEDQ D N ] VVpJL házban tevékenykedtek, takarítottak, pakoltak. Ez a munkavégzés olykor persze lehetett látszatmunka is, de mégis hozzájárult, hogy a sokszor családos tanoncok elfogadhatóbb jövedelemhez jussnak. $ QDJ\ NpUGpV SHUV]H D] KRJ\ Q WWH D] HOKHO\H]NHGpVL HVpO\ N D WDQIRO\DP HOV szakaszának elvégzésével. Az egyesület nagyon optimista. Mint elmondták, már megállapodtak az önkormányzattal, hogy a köztereik fából készült objektumait (játszótéri eszközök, padok stb.) majd az itt végzettek újítják föl. A növendékek már kevésbé voltak bizakodók, úgy gondolják, csak az OKJV RNlevéllel helyezkedhetnének el. Külön NHOOHPHWOHQVpJHW MHOHQWHWW KRJ\ D YL]VJiW N ]YHWOHQ O PHJHO ] HQ D PXQND J\L kirendeltség néhányukat kiközvetítette egy faipari vállalkozásnak, és ott véleményük V]HULQWFVDNDNpS]HWWVpJ NQHNPHJIHOHO PXQNiWpVEpUWajánlottak nekik. A vizsga napján PpJ DEEDQ LV EL]RQ\WDODQViJ PXWDWNR]RWW KRJ\ D VLNHUHVHQ HOKHO\H]NHG N YDMRQ UpV] YHKHWQHNH D NXU]XV PiVRGLN V]DNDV]iQ LV $] HOV V]DNDV]UD XJ\DQLV FVDN UHJLV]WUiOW munkanélküliek jelentkezhettek. Amikor egy kiválóan levizsgázott, vállalkozni kívánó WDQRQF WiUVDViJiEDQ HIHO O pughno GWHP D PXQND J\L NLUHQGHOWVpJ HJ\LN PXQNDWiUiVQiO PHJQ\XJWDWy YiODV]W NDSWXQN D NpS]pV PiVRGLN V]DNDV]iEDQ D] LG N ]EHQ elhelyezkedettek is részt vehetnek. (J\HO UH D]RQEDQ PpJ QHP LJHQ OHKet tudni, hogy az áprilisban végzettek közül kik DNDUQDN 2.-s oklevelet szerezni. Ezt formálisan sem a REMEKK, sem a munkaügyi

15 kirendeltség, sem az Egyesület nem kérdezte meg. Amikor ezt firtattam, azzal indokolták, hogy egyrészt tudják, hogy ki szeretne részt venni, másrészt legkevesebb félévvel az újabb NpS]pVHO WW~J\VHPOHQQHpUWHOPHHON WHOH] GpVWHOYiUQLD]HPEHUHNW O $ V]HPpO\HVHQ PHJNpUGH]HWW KDW PRVWDQL YpJ] VE O QpJ\ NRPRO\DQ DNDU IRJODONR]QL D fatömegcikknpv]twpvho pv D OHKHW VpJ V]HULQW YDlami ilyesmi munkát szeretne vállalni, N ] O N SHGLJ NHWW YiOODONR]QL V]HUHWQH (UUH D]RQEDQ pq QHP QDJ\RQ OiWRP D] HVpO\W VHPW NpYHOVHPSLDFLNDSFVRODWRNNDOQHPUHQGHONH]QHN$]HJ\LN M NSODFVDOiGLKi]D garázsában akar szerszámnyeleket gyártani, GH JpSHL QLQFVHQHN eughnhvvpj KRJ\ farmergazdálkodási projektben is részt vesz NRUiEEDQVRI UYROW $] QNRUPiQ\]DWQDN Q\LOYiQ N ]KDV]Q~PXQNiVNpQW W UWpQ EHGROJR]iV LOOHWYH D VDMiW vállalkozás indítása helyett én reálisabbnak tartom a romák bérmunkásként való HOKHO\H]NHGpVpW DPHO\HW D]RQEDQ QDJ\RQ PHJQHKH]tW D IDIHOGROJR]iVEDQ LV pv]ohokhw PXQNDHU piaci túlkínálat. 9DUUyQ NpS]pVLSURMHNW $OHJIULVVHEELGpQiSULOLVEDQLQGXOWIRJODONR]WDWiVLSURMHNWM NYDUUyQ NpS]pVLSURMHNW$ URPDQ k foglalkoztatása még siralmasabb, mint a férfiaké, még ha sokszor nem is látszik, PHUW D UHPpQ\WHOHQ Q L PXQNDQpON OLHN LQDNWLYLWiVED I iooiv~ DQ\DViJ *<(6 URNNDQW Q\XJGtM isroivl GtMDV PHQHN OQHN hgy ]OHQG WHKiW KRJ\ D] (J\HV OHW D] IRJODONR]WDtási gondjaikon is enyhíteni kíván. NH]GHPpQ\H]WH H]W D NpS]pVL SURJUDPRW LV DPHO\ D IDW PHJFLNNNpV]tW L SURMHNWKH] hasonló konstrukcióval jött létre. A pénz egy részét itt is a munkaügyi központ kalapozta össze, és a képzést itt is a REMEKK végzi. JeOHQW V N O QEVpJ D]RQEDQ KRJ\ D] egyesületnek sikerült a DEMNETW OPDMGQpJ\PLOOLy)Wot pályázaton elnyerni, amelyet D]WiQMDYDUpV]WYDUUyJpSHNpVDQ\DJRNYiViUOiViUDIRUGtWDQDN$NRUV]HU JpSHNpUWpN N kb. 60 ezer Ft) egy része adományozható, és a képzés végén a legjobbak meg is kaphatják. Az elképzelések szerint már az siker, ha családjaik ruháit megjavítják majd vele, de NRPRO\IHOYHY SLDFDYDQDEHGROJR]iVQDNLVD]HOKHO\H]NHGpVLHVpO\HNHWLOOHW HQDURPD YH]HW NQDJ\RQRSWLPLVWiN$YiURVEDQpVDPHJ\pEHQW EEYDUURGDP N GLND]HJ\LN N Teleki László feleségéé. $ IDIHOGROJR]y SURMHNWW O DEEDQ LV N O QE ]LN KRJ\ LWW D UpV]WYHY N FVDN NpS]pVL WiPRJDWiVW NDSQDN eughnhvvpj KRJ\ D NHGYH]PpQ\H]HWWE OKDW RNWDWiVL N OWVpJHLWD] HJ\HV OHW ioomd k nem regisztrált munkanélküliek, családi okokból kerültek ki az HOOiWyUHQGV]HUE OtJ\DPXQND J\LN ]SRQWWiPRJDWiViEDQQHPUpV]HV OKHWQHNDNpS]pVL költségeikre a DEMNET támogatásából futja. $SURMHNWHNNLWHUMHGpVHpVFpOFVRSRUWMDL 0LQW D IHQWLHNE O WDOiQ NLGHU O D] Ä$ 1RVWUX (J\HV OHW pv D NLVHEEVpJL QNRUPiQ\]DW V]iPRV IRJODONR]WDWiVL SURMHNWHW P N GWHWHWW LOOHWYH P N GWHW $ SURMHNWHN kedvezményezettjei szinte kivétel nélkül romák. Ahogy az a 4. táblából is kiderül rövid három év alatt körül lehet azoknak a családoknak, személyeknek a száma, akik részt vettek az Egyesület foglalkoztatási és megélhetési programjain. 6]HPpO\HV WDSDV]WDODWDLP DODSMiQ ~J\ W QLN D NHGYH]PpQ\H]HWWHN QHP HOV VRUEDQ D Szepetneki utca, a Ligetváros vagy a CiWURPV]LJHW N UQ\pNpQ po V]HJpQ\ WDQXODWODQ tartósan munkanélküli cigányok közül kerülnek ki. Akikkel a projektek NHGYH]PpQ\H]HWWMHLN ] OpQWDOiONR]WDPW EEQ\LUHV]DNPiYDONpS]HWWVpJJHOUHQGHONH] N YROWDNPHJIHOHO ODNyN U OPpQ\HNNHOUHQGHONH]WHNQem egyszer állásuk is volt. $VWiEpVD]iWOiWKDWyViJ

16 7HOHNL /iv]oy NLYiOyDQ pstwhwwh IHO VWiEMiW D I iooiv~dn PHOOHWW IRQWRV V]HUHS MXW D] önkénteseknek, a romák mellett a többségieknek is. $ NLVHEEVpJL QNRUPiQ\]DWEDQ QpJ\ I iooiv~ PXQNDWiUV GROJozik. A közösségi ház YH]HW MH+RUYiWK.ULV]WLQDDNLQHNSHGDJyJXVpVPX]HROyJXVLYpJ]HWWVpJHYDQYDODPLQW évekig dolgozott az önkormányzati apparátusban, illetve a közhasznú munkásként IRJODONR]WDWRWW LURGDYH]HW DGPLQLV]WUiWRU pv D V]DNLUiQ\~ YpJ]HWWVpJJHO UHQGHONH] munkaügyi referens. Utóbbi foglalkoztatása veszélybe került, mert a települési önkormányzat már nem kívánja a közhasznú foglalkoztatása önrészét állni, így májustól lényegében önkéntesként segít a munkaügyi programok szervezésében. $] HJ\Hsületnél három személyt fizetnek, egy nyolcórás és egy négyórás adminisztratív PXQNDWiUVDWLOOHWYH1DJ\-y]VHIHOQ NKHO\HWWHVWDNLWSURMHNWHNE OILQDQV]tUR]QDN $ VWiE PiVLN N UH D] QNpQWHVHNE O ioo N HOV VRUEDQ D] HJ\HV OHW YH]HW L WDJMDL D kisebbséjl QNRUPiQ\]DWLNpSYLVHO N0HJNtYiQRPMHJ\H]QLKRJ\DVRNV]RU Q]HWOHQQHN W Q PDJDWDUWiVXN P J WW D OHJW EEV] U HU V YLV]RQRVViJL NDSFVRODW K~]yGLN PHJ $ UHFLSURFLWiVSHUV]HQHPE QpVHJ\N ] VVpJHWiOWDOiEDQ VV]pEENRYiFVRO Az önkéntesek másik N UHYiURVLpUWHOPLVpJLHNE ON ]KLYDWDOQRNRNEyOYHUEXYiOyGLN A stáb hatékonyságát magam is megcsodálhattam, amikor az egész napos roma napot olyan flottul levezényelték, mint ha nem több száz embert kellett volna mozgatniuk. A stáb központi alakja a már sokat emlegetett Teleki László, aki kiváló kommunikációs NpSHVVpJHNNHO pv SROLWLNDL WHKHWVpJJHO UHQGHONH]LN 0HQHG]VHUV]HPOpOHW YH]HW DNL azonban a romák ügyének feltétlen elkötelezettje. Személyes ambícióknak sincsen híján, és H]HNHW KD NHOO DXWRNUDWLkus eszközökkel is érvényre juttatja. Figyelemreméltó V]HUYH]HWpStWpVL NpSHVVpJHNNHO UHQGHONH]LN +DWpNRQ\ NLYiOyDQ P N G V]HUYH]HWHNHW hozott létre. A szervezetek gazdálkodása átlátható, a pénzügyi fegyelem példamutató. Véleményem szerint más a helyzet a döntéshozatali mechanizmussal, a tartalmi döntéseket szinte minden HVHWEHQ 7HOHNL /iv]oy KR]]D DNL D]WiQ PHJRV]WMD H]W D V] N ÄNDPDULOOiMiYDO PHO\QHN VV]HWpWHOHLG N ] QNpQWYiOWR]LN$GHPRNUDWLNXVLQWp]PpQ\HNYROWDNpSSHQFVDNH]HNHWD döntéseket legitimálják. Bármennyire is igyekeztem olyan konfliktusra akadni, amelyet egy döntés körüli vita váltott ki, ilyenre nem találtam. 6]SRQ]RURN Az egyesületnek és a kisebbségi önkormányzatnak, illetve magának teleki Lászlónak nem érdemtelenül jó a híre a szponzorok körében. Nem csoda hát, hogy az alig 2,5 IpOpYHVHJ\HV OHWHWLVNp]U ONp]UHDGMiNDWiPRJDWyN(QQHNDOiWiPDV]WiViUDHOpJOHJ\HQ D]HOV WHOMHVpY NV]SRQ]RULOLVWiMD WiEOD$]HJ\HV OHWpYLV]SRQ]RUDL 7iPRJDWy 7iPRJDWRWWSURJUDP gvv]hj H)W $XWRQyPLD$ODStWYiQ\86$,' Közösségi ház (ezen belül: Hétvégi Kollégium, vállalkozásfejlesztés, közösségi programok) 2SHQ6RFLHW\,QVWLWXWH Jogvédelem, angol nyelv oktatása 0DJ\DURUV]iJL &LJiQ\RNpUW Közéleti képzés. ]DODStWYiQ\ gnrwiuv$odstwyiq\ Közösség és szervezetfejlesztés.xuw/hzlq$odstwyiq\ Megjelenés a világhálón 6RURV$ODStWYiQ\ Jogvédelem (J\ WWP N G 1LHGHUODQGL Jogvédelem, eszköz $ODStWYiQ\RN.HOHW. ]ps

17 (XUySipUW $XWRQyPLD$ODStWYiQ\ Családi farmgazdálkodás ( közti felhasználásra) gvv]hvhq. UQ\H]HWEHiJ\D]RWWViJ A Teleki László által dominált szervezek, illetve intézmények jól illeszkednek mind a regionális, mind az országos roma közélet struktúráiba. Teleki személyes pozícióit (alelnök az országos önkormányzatnál, kurátor a magyarországi Cigányokért Közalapítványban) is felhasználva lobbizik szervezewhlqhn8j\dqtj\whv]dyiurvlpvdphj\hln ]J\ OpVEHQLV Telekit a legtöbb bírálat a családtagjai pozícionálása miatt éri. Érzékelik ezt a szponzorok is, de nem ítélik olyan súlyúnak a jelenséget, hogy abban elfogadhatatlan és káros dinasztikus törekvést, nepotizmust vagy korrupciót látnának. Sajnos, egy ilyen vizsgálat nem képes erre a problémára kifogástalan választ adni. A benyomásom viszont az volt, hogy Teleki valóban használja a szponzorok által támogatott programokat a sajátos szempontjai érvényesítésére: a részvétellel jutalmaz, a kihagyással büntet. A programok kedvezményettjei kiválasztásának egy részét fenntartja magának, de a többinél valóban HOV VRUEDQ V]DNPDL pv PpOWiQ\RVViJL V]HPSRQWRN MiWV]DQDN V]HUHSHW gvv]hvvpjpehq D YpJHUHGPpQ\DN OV V]HPOpO V]iPiUDQHPFVDNHOIRJDGKDWyGHHJ\HQHVHQLPSRQiOy A romák és többségiek egyaránt elismerik az egyesület és a kisebbségi önkormányzat HU IHV]tWpVHLW$]KRJ\D]iOODPiOWDOEL]WRVtWRWWQRUPDWtYD Whatszorosát utalja a települési önkormányzat a kisebbségi önkormányzatnak (idén 3,5 millió Ftot), hogy beszállt a kisebbségi önkormányzat autóvásárlásába, hogy fizeti a közhasznú munkások önrészét PLQGmind azt bizonyítják, hogy magas az ázsiója a roma szervezeteknek. Különösen gáláns gesztus volt a PHVN ] VVpJLKi]pYUHW UWpQ LQJ\HQHVKDV]QiODWEDDGiVD $YiURVURPD N ] VVpJHL N ] ODSURJUDPRNEDQ NHYpVVp YDJ\HJ\iOWDOiQQHP UpV]HV O szegényebb romák nem lelkesednek Telekiért, bár a ciromszigetiekkel (a város legslumosabb cigánynegyede) IRO\WDWRWW EHV]pOJHWpVE O NLGHU OW KRJ\ LVPHULN V W HOLVPHULN WHYpNHQ\VpJpW $ SURJUDPRNEDQ UpV]WYHY N SHGLJ V]LQWH HJ\KDQJ~DQ DUUyO EHV]pOWHN KRJ\KD pv V]HUYH]HWHL QHP OHQQpQHN VRNNDO QHKH]HEE OHQQH D URPiNQDN D nagykanizsai régióban. euwpnhopvhn Az olvasó számára is nyilvánvaló, hogy képtelenség a kisebbségi önkormányzat és az HJ\HV OHWWHYpNHQ\VpJpWN O QYiODV]WYDpUWpNHOQL(]DV]HPpO\LV]iOODNNDOLV VV]HN W G NRQJORPHUiWXP FVDN HJ\VpJEHQ puwpnhokhw 'LQDPL]PXVD LV HEE O D] V]YpUMHOOHJE O DGyGLNPLQGLJD]WDIHOpWIRUGtWMDD]pUGHNO G IHOpDPHO\LNUHD]NtYiQFVL(]DV]HUYH]HWL NRQJORPHUiWXP PLQGHQHY HPLDWW pohwnpshv pv KRVV]~ WiYRQ H] RNR]KDWMD D YHV]WpW LV Tevékenységét (sajnos, mint a legtöbb NGOjét és önkormányzatét) nem a helylkdqhpd szponzori igények határozzák meg. Ez szerencsés esetben persze egybe is eshet, és a nagykanizsai példák nagyjából ilyenek is voltak, de az a szervezet, aki meggondolatlanul lohol a szponzori trendek nyomában, könnyen rajtaveszthet. Szerencsére, Nagykanizsán HUU OPpJV]yVLQFV *\HQJHSRQWRN A valódi döntések egy kézben összpontosulnak A legszegényebb romák kevesen kerülnek a projektekhez 3ROLWLNDL KDWDOPLV]HPSRQWRN (U VSRQWRN +DWpNRQ\ P N GpV NLYiOyDQ összeállított és kézben tartott stáb Hatékony kiválasztása a kedvezményezetteknek, a programok még sohasem buktak meg a támogatottak miatt

18 $SURJUDPRNHJ\UHQ YHNY V]iPD meg a támogatottak miatt A többségiek (a helyi politikusok is) támogatják Sok roma családot elér. O QE ] IXQNFLyNDW NDSFVRO össze Kiváló fogadtatása, sajtója van Valós igényeket elégít ki 5HOHYDQFLD Az hogy az A Nostru Egyesület az eredeti jogvédelmi tevékenységénél hangsúlyosabb lettek a foglalkoztatást támogató projektek igazodott a roma közösség igényeihez. A fatömegcikkkészítési, a vduuyq LNpS]pVLSURMHNWDKHO\LPXQNDHU igényekre szabatott, D IDUPHUJD]GiONRGiVL SURMHNW KD NLW ] WW FpOW D] iuxwhuphopveh EHNDSFVROyGRWW IDUPHUJD]GiONRGiVW D UpV]WYHY N W EEVpJpQpO QHPLVpULHO GHPLQGHQ HVpO\YDQ KRJ\ D családok pótlólagos jövedelhpkh] MXWQDNpV D PXQNDYiOODOiVL KDMODQGyViJXN LV Q 1HP OHEHFV OHQG D FVDOiGRNUD pv D N UQ\H]HW NUH J\DNRUROW PHQWiOLV KR]DGpN VHP D SURJUDPEDQUpV]WYHY NDN ] VVpJ NPHJEHFV OWWDJMDLYiN ]SRQWLILJXUiLYiYiOQDN )HQQWDUWKDWyViJUHSURGXNiOKDWyViJ A nagykanizsai foglalkoztatási programok nem hagyományos értelemben vett foglalkoztatási programok. Az egyesület nem foglalkoztatóként, munkaadóként jelenik PHJKDQHPRO\DQUiVHJtW V]HUYH]HWNpQWDPHO\Q YHOLDURPDPXQNDYiOODOyNPXQNDHU SLDFL OHKHW VpJHLW(QQHNpUGHNpEHQ D] ioodplirjodonr]wdwivsrolwlndl HV]N ] NHW NpS]pV átképzés, közhasznú munka), de a nem állami szponzorok támogatását is igénybe veszi..lihmh]hwwhq GtW DPLO\HQ EL]WRQViJJDO D OHKHW VpJHNUH WDOiOQDN PDMG D]RNDW NL LV DNQázzák. 0LQGH]]HOHJ\ WWDSURJUDPRNMHOHQOHJLHJ\UHE Y O V]LQW IHQQWDUWiVDFVDNDMHOHQOHJL kiváló politikai kapcsolatok mellett lehetséges. A jelenlegi állami finanszírozás gyakorlata mellett ugyanis aligha lehetséges, hogy folyamatosan és garantáltan állami forrásokhoz juthatna bármelyik szervezet, legyen tevékenysége bármennyire elismert vagy sikeres. A IRJODONR]WDWiVLSURMHNWHNN O Q VHQDWDUWyVPXQNDKHO\HWWHUHPW NUHQGNtY ON OWVpJHVHN egy ilyen munkahely megteremtése mai áron legkevesebb hárommilliós beruházást LJpQ\HO D QDJ\NDQL]VDL URPD V]HUYH]HWHNQHN HUUH Q\LOYiQYDOyDQ QHP Q\tOLN OHKHW VpJH Ám arra talán igen, hogy közhasznú munkások munkaadójaként bent tarthassák az ellátó rendszerben a romákat, illetve hogy (náluk nagyobb számban) projektjeikkel segíthessék a munkanélküliek foglalkoztatási esélyeit. $ YiOODONR]iVIHMOHV]WpVL SURMHNW HJ\pUWHOP HQ VLNHUHV SR]LWtY KR]DGpND KRJ\ D vállalkozók olyan roma munkavállalókat is munkába állítnak, akiknek máshol nem lenne esélyük. Talán ez projekt reprodukálható másutt a legkönnyebben. Gyenge pontja, hogy a képzési programokhoz képest fajlagosan igen költséges, és többnyire olyan személyeken segít, akik PHJOHKHWMyYDOQDJ\REEHU IHV]tWpVHNpVNRFNi]DWPHOOHWW egyébként is NpSHVHNOHQQpQHN QHU E OYiOODONR]QL $ KiURPpYHV IDUPHUJD]GiONRGiVL SURMHNW LGpQ LQGXOW HJ\HO UH PLQGHQ D WHUYHN V]HULQW megy, bár a kocák kihelyezése csúszik A foglalkoztatásra, átképzésre elkülönített állami pénzek NGOk általi mobilizálását N YHWHQG SpOGiQDN WDUWRP PHJJ\ ] GpVHP XJ\DQLV KRJ\ EiU D] DEV]RO~W munkanélküliség (amikor a felkínált állások száma alatta marad a keresetteknek) ezzel nem ROGKDWy PHJ GH D KHO\ LJpQ\HNHW MyO LVPHU FLYLO V]HUYH]HWHN VHJtWKHWQHN D VWUXNWXUiOLV (amikor a felkínált állások jellege nem egyezik a keresettekkel), illetve a súrlódásos

19 munkanélküliség (amikor a munkaadó és a munkavállaló nem talál egymásra) enyhítésében. $ QDJ\NDQL]VDL V]HUYH]HWHNQpO PiUD RO\DQ PpUWpN V]HUYH]pVL WDSDV]WDODW KDOPR]yGRWW amelyet jó lenne más szervezetek s]ipiud LV HOpUKHW Yp WHQQL 6]HUHQFVpUH D NLVHEEVpJL önkormányzatok megyei társulása egy olyan fórum, ahol az információk cseréjére mód nyílik, éppen mostanában hoztak létre egy internetes hálózatot is, amely kifejezetten az LO\HQ MHOOHJ LQIRUPiFLyN FVHUpjére létesült, ám az országos önkormányzat, amely a legtöbbet tehetne, illetve amelynek elemi érdeke lenne a tapasztalatlan roma önkormányzatok és szervezetek informálása, eddig ez ügyben kevés eredményt ért el. Általában a kutatók a munkanélküliség csökkentésére háromféle terápiát javasolnak: az állásteremtést; az átképzést továbbképzést; illetve az állásközvetítést, az információk iwdgiviqdn KDWpNRQQ\i WpWHOpW $ QDJ\NDQL]VDL V]HUYH]HWHN HOV VRUEDQ D PiVRGLNEDQ tudnak eredményt felmutatni, és természetszeu OHJD]HOV EHQpUWHNHODOHJNHYHVHEEVLNHUW Sajnos, jelenleg nem lehet megmondani, hogy a programok mennyire hatnak a szociális transzferekre, erre vonatkozó, megbízható számítást nem ismerek. $GDWWiU Az egyesület neve: Zalai A Nostru Egyesület a Zalai Cigányság Jogaiért Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Teleki u.14. 7HOID[ (OQ N0ROQiU-HQ Qp Alelnök: Nagy József Elnökségi tag: Orsós Vendel Programigazgató: Teleki László 7DJOpWV]iPI,QWHUM~NNpV] OWHND]DOiEELDNNDO Teleki László, az egyesület programigazgatója, a kisebbségi önkormányzat elnöke Váradi Istvánné, az MCKSZ megyei elnöke 0ROQiU-HQ QpD]HJ\HV OHWHOQ NH Nagy József, az egyesület alelnöke 6]LUPDL,VWYiQV]RFLiOLVPXQNiVD]HJ\HV OHWV]HU] GpVHVPXQNDWiUVD Béres Márton, a kisebbségi önkormányzat munkaügyi referense +RUYiWK.ULV]WLQDDN ] VVpJLKi]YH]HW MH DPHJ\HLPXQND J\LN ]SRQWNpS]pVLYH]HW MH a munkaügyi kirendeltség roma foglalkoztatási programokkal foglalkozó munkatársa a REMEKK roma képzési programokkal foglalkozó munkatársa QpJ\FVDOiGDIDUPHUJD]GiONRGiVLSURMHNWE O KiURPI DYiOODONR]iVIHMOHV]WpVLSURMHNWE O KDWI DIDW PHJFLNNNpV]tWpVLSURMHNWE O a fatömegcikkkészítési projekt szakoktatója QpJ\DSURMHNWHNEHQUpV]WQHPYHY FVDOiGD&LWURPV]LJHWU O az önkormányzat gyermekvédelmi munkatársa D] QNRUPiQ\]DWP YHO GpVLRV]WiO\YH]HW MH az Autonómia Alapítvány három munkatársa

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH . 3UROyJXV 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH semmit sem hallott. És ez idegesítette a legjobban. (] D V U FVHQG

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 6]HJ-iQRV ÒMSHVWL.pWWDQQ\HOY&0&V]DNL6]DNN ]pslvnrodpv*lpqi]lxp ChipCAD kft, Budapest PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 1. A PIC16F877 kísérleti panel rendeltetése A panel PIC16F87x mlnuryh]puonkdwpnrq\rnwdwypvihmohv]whv]n

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés

Doktori (Ph.D.) értekezés Doktori (Ph.D.) értekezés *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW Dr. Pupos

Részletesebben

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Szécheyi Istvá Egyetem Regioális és Gazdaságtudom áyi 'RNWRUL,VNROD 'U1DJ\*\XOD okleveles közgazda QHP]HWN ]LJD]GDViJLV]DNpUW $JOREDOL]iFLypVDSpQ] J\LYiOViJ VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Doktori értekezés.rq]xohqv3uri'ukdeil.

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

1. Globális dohányzási tendenciák

1. Globális dohányzási tendenciák 1. Globális dohányzási tendenciák Bár az emberiség már több évszázada dohányzik, a cigaretta tömeggyártás formájában csupán a XIX. században jelent meg. Azóta a cigarettázás hatalmas méretekben ter- MHGWHOD]HJpV]YLOiJRQ0DPiUPLQGHQKiURPIHOQWWN

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor PhD értekezés tézisei Döntési helyzetek és mechanizmusok a PDGDUDNN OWpVLLG V]DNiEDQ Michl Gábor Veszprémi Egyetem 2005 1 1. Bevezetés $] RO\DQ NLVWHVW URYDUHY pqhnhvpdgdudn PLQW PRGHOOiOODWXQN D] UY V

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Petróczki Ferenc Keszthely 2004 *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszhely Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni

Részletesebben

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készült a Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskolája keretében Készítette: Dr. Vincze László 7pPDYH]HW 'U%LWWQHU3pWHU Pénzügytan tanszék

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ PILLÉREZETT RÉTEGS=,/,.È72.(/ È//Ë7ÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ Veszprémi Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék 2004 1 BEVEZETÉS Az agyagásványok, név szerint is

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7.

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7. 0pUpVL~WPXWDWy 3RO\VRPQRJUDSKLiVMHOHNIHOGROJR]iVD $OYiVLDSQRHV]LQGUyPiVMHOHNNLpUWpNHOpVH0DWODEN UQ\H]HWEHQ A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000.

Részletesebben

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában 1 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK 7e0$9(=(7: DR. %+0$17$/

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN

Részletesebben

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában *

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Vedres Balázs BANK ÉS HATALOM A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Bevezetés Az Amerikai Egyesült Államokban már hosszú évtizedek óta folyik az a gazdaságszociológiai vita, amely

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium. 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ. A. Bevezetés

Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium. 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ. A. Bevezetés Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ A. Bevezetés $] LVNROiEDQ NpW pyh IRO\y P&KHO\PXQND PHO\QHN UpV]WYHYL D] LQIRUPDWLND WDQiURN NRRUGLQiOiVD PHOOHWW

Részletesebben

Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje

Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje &VLUPD (O 3iO Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje Bevezetés $QHWW 0 % G *URR iwwhnlqw cikkében háromféle modellt tárgyal,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 2 3 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben