ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE"

Átírás

1 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám Oldal T Ö R V É N Y E K É S D E K R É T U M O K 43. Törvény a politikai pártok tevékenységnek és a választási kampányoknak a finanszírozásáról Dekrétum a politikai pártok tevékenységének és a választási kampányoknak a ILQDQV]tUR]iViUyOV]yOyW UYpQ\NLKLUGHWpVpU O 8 T Ö R V É N Y E K É S D E K R É T U M O K ROMÁNIA PARLAMENTJE $.e39,6(/ +È= A S Z E N Á T U S T Ö R V É N Y a politikai pártok tevékenységének és a választási kampányoknak a finanszírozásáról x) Románia Parlamentje elfogadja a jelen törvényt. I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. szakasz. (1) A politikai pártok tevékenységei kizárólag a törvény feltételei között finanszírozandók. (2) A politikai pártok tevékenysége finanszírozási eszközei biztosításának a politikai verseny szabad, HJ\HQO pv V]LQWHMHOOHJpWNHOONLIHMH]QLH 2. szakasz. A politikai pártok sajátos tevékenységük kifejtéséhez szükséges ingó és ingatlan javakat bírlalhatnak. 3. szakasz. (1) Valamely politikai párt tevékenységének finanszírozási forrásai lehetnek: a) a párttagok tagsági díjai; b) adományok és hagyatékok; FVDMiWWHYpNHQ\VpJHNE OV]iUPD]yM YHGHOPHN GD]iOODPLN OWVpJYHWpVE OV]iUPD]yWiPRJDWiVRN (2) $SROLWLNDLSiUWRNEHYpWHOH]pVLpVNLIL]HWpVLP YHOHWHLURPiQLDLV]pNKHO\ EDQNQiOQ\LWRWWOHMYDJ\ YDOXWDV]iPOiNRQERQ\ROtWKDWyNOHDW UYpQ\QHNPHJIHOHO HQ $]EHNH]GpVEHQHPOtWHWWWHYpNHQ\VpJHNE OPHJYDOyVtWRWWM YHGHOPHNDGypVLOOHWpNPHQWHVHN x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének január 30-i 54. számában.

2 2 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 48/2003. szám. II. FEJEZET Magánfinanszírozás 1. CIKKELY Tagsági díjak 4. szakasz. (1) A tagsági díjak összegét, illetve elosztását és felhasználását a politikai párt KDWiUR]DWiYDOiOODStWMiNPHJD]DODSV]DEiO\QDNPHJIHOHO HQ (2) A tagsági díjakból származó összjövedelem nem korlátozott. (3) Valamely párttag által egy évben fizetett tagsági díjak összege az országos minimális bruttó alapbér V]i]V]RURViLJWHUMHGKHW$YRQDWNR]iVLRUV]iJRVPLQLPiOLVEUXWWyDODSEpUD]LOOHW pymdqxiumpqpuypq\hv alapbér. 2. CIKKELY Adományok 5. szakasz. (1) Valamely politikai párt által az adóügyi évben kapott adományok nem haladhatják meg D]LOOHW pylioodpln OWVpJYHWpVEHYpWHOHLQHN,025%-át. (2) $YiODV]WiVLpYEHQDKDWiUpUWpND]LOOHW pylioodpln OWVpJYHWpVEHYpWHOHLQHND (J\ pyehq YDODPHO\ WHUPpV]HWHV V]HPpO\W O NDSRWW DGRPiQ\ D] LOOHW py MDQXiU MpQ puypq\hv országos minimális bruttó alapbér kétszázszorosáig terjedhet. (J\pYEHQYDODPHO\MRJLV]HPpO\W ONDSRWWDGRPiQ\D]LOOHW pymdqxiumpqpuypq\hvruv]ijrvmi- QLPiOLVEUXWWyDODSEpU WV]i]V]RURViLJWHUMHGKHW$MRJLV]HPpO\HNQHND]DGRPiQ\R]iVLG SRQWMiEDQNLkell legyen fizetve az állami költségvetés és az állami társadalombiztosítási költségvetés iránti összes tartozása. (5) A pártnak adományozott ingó és ingatlan javak, illetve a párt részére végzett szolgáltatások értékét beiktatják az adományok (1) (4) bekezdések szerint korlátozott értékébe. $] DGRPiQ\ iwypwhohnru N WHOH] D] DGRPiQ\R]y D]RQRVViJiQDN HOOHQ U]pVH pv EHMHJ\]pVH $] adományozó kérésére azonossága bizalmas maradhat, ha az adomány évi összege az országos minimális bruttó alapbér tízszereséig terjed. A politikai párt által bizalmas adomány címén bevételezett teljes összeg QHPKDODGKDWMDPHJD]LOOHW pyehqd]ioodpln OWVpJYHWpVE ONDSRWWPD[LPiOLVWiPRJDWiV-át. 0LQGHQDGRPiQ\WPHJIHOHO NpSSHQQ\LOYiQWDUWMiNDN Q\YYLWHOLGRNXPHQWXPRNEDQIHOW QWHWYHD] DGRPiQ\R]iV LG SRQWMiW LOOHWYH PiV RO\DQ LQIRUPiFLyW DPHO\ OHKHW Yp WHV]L D ILQDQV]tUR]iVL IRUUiV azonosítását. A természetbeni adományok javak és szolgáltatások a könyvviteli nyilvántartásban a W UYpQ\IHOWpWHOHLN ] WWPHJKDWiUR]RWWSLDFLpUWpNHQW QWHWHQG NIHO (8) Az egy évben az országos minimális bruttó alapbér tízszeresét meghaladó összértékben adományozó személyek jegyzékét, illetve a bizalmas adományok teljes összegét közzéteszik Románia Hivatalos Közlönye,,,5pV]pEHQDN YHWNH] pypiuflxvplj (9) Az adományozók jegyzékének, illetve a párt könyvviteli nyilvántartásainak tartalmazniuk kell OHJDOiEEDN YHWNH] HOHPHNHWD]DGRPiQ\R]yQHYpWYDJ\D]HVHWQHNPHJIHOHO HQPHJQHYH]pVpWODNKHO\pW YDJ\ D] HVHWQHN PHJIHOHO HQ V]pNKHO\pW ioodpsrojiuvijiw YDJ\ D] HVHWQHN PHJIHOHO HQ QHP]HWLVpJpW V]HPpO\D]RQRVViJLRNPiQ\iQDNV]iPiWpVVRUV]iPiWpVV]HPpO\LNyGV]iPiWYDJ\D]HVHWQHNPHJIHOHO HQ HJ\HGLEHMHJ\]pVLNyGMiWD]DGRPiQ\pUWpNpWpVWtSXViWpVD]DGRPiQ\R]iVLG SRQWMiW (10) Tilos a politikai pártok számára bármely formában közvetve vagy közvetlenül anyagi javak adományozását vagy ingyenes szolgáltatásokat elfogadni, amelyeket nyilvánvalóan gazdasági vagy politikai HO Q\PHJV]HU]pVHFpOMiEyOWHV]QHN 6. szakasz. (1) A politikai pártok nem fogadhatnak el adományokat vagy ingyenes szolgáltatásokat N ]KDWyViJWyO YDJ\ N ]LQWp]PpQ\W O QiOOyDQ JD]GiONRGy HJ\VpJW O RUV]iJRV WiUVDViJWyO HJpV]pEHQ YDJ\ W EEVpJpEHQ ioodpl W NpYHO P N G JD]GDViJL WiUVDViJWyO YDJ\ EDQNWiUVDViJWyO WRYiEEi WLORV D SpQ]EHOL DGRPiQ\ YDODPHO\ V]DNV]HUYH]HW UpV]pU O $] tj\ PHJV]HU]HWW VV]HJHNHW HONRER]]iN pv D] ioodpl költségvetés bevételeit képezik. (2) Tiltottak más államok vagy külföldi szervezetek, illetve külföldi természetes és jogi személyek DGRPiQ\R]iVDL ( EHNH]GpV HO tuivdl DOyO NLYpWHOW NpSH]QHN D SROLWLNDL WHYpNHQ\VpJKH] V] NVpJHV DQ\DJL

3 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 48/2003. szám. 3 MDYDNEyO iooy D]RQ DGRPiQ\RN DPHO\HNHW D SROLWLNDL SiUW D]RNWyO D QHP]HWN ]L SROLWLNDL V]HUYH]HWHNW O kapott, amelyekhez csatlakozott, illetve azoktól a politikai alakulatoktól, amelyekkel politikai HJ\ WWP N GpVLNDSFVRODWEDQiOO(]HNHWD]DGRPiQ\RNDWN ]]pwhv]ln5rpiqld+lydwdorv. ]O Q\pQHN,,, 5pV]pEHQDN YHWNH] pypiuflxvlj (3) A (2) bekezdésben említett adományok vámilleték-mentesek. 3. CIKKELY Más jövedelemforrások 7. szakasz. A politikai pártok nem folytathatnak a gazdasági társaságokra sajátos tevékenységeket. Kivételt képeznek: a) a kiadványok vagy más propaganda- és a saját politikai kultúrára vonatkozó anyagok szerkesztése, megvalósítása és terjesztése; b) politikai, gazdasági vagy társadalmi témájú összejövetelek és szemináriumok szervezése; c) kulturális, sport- és szórakoztató rendezvények; GEHOV V]ROJiOWDWiVRN e) saját helyiségeinek bérbeadása konferenciák és társadalmi-kulturális tevékenységek céljából; f) bankkamatok; g) vagyontárgyak elidegenítése, GHFVDNDYDJ\RQEDYDOyEHMHJ\]pV NW OOHJDOiEEpYHOWHOWHXWiQ V]DNDV]±+DYDODPHO\SiUWDW UYpQ\QHNPHJIHOHO HQQHPSROLWLNDLDODNXODWWDOWiUVXOWH]XWyEELQDN SpQ]EHOLKR]]iMiUXOiVDDWDJViJDV]HULQWLWiUVXOiVLIRUPiKR]QHPKDODGKDWMDPHJHJ\pYEHQD]LOOHW pymdqxiu 1-jén érvényes országos minimális bruttó bér ötszázszorosának az értékét. III. FEJEZET 1\LOYiQRVNRUPiQ\V]LQW ILQDQV]tUR]iV 7iPRJDWiVRND]iOODPLN OWVpJYHWpVE O 9. szakasz. (1) $ SROLWLNDL SiUWRN pyhqwh WiPRJDWiVW NDSQDN D] ioodpl N OWVpJYHWpVE O D W UYpQ\ IHOWpWHOHL N ] WW $ WiPRJDWiVW D.RUPiQ\ ) WLWNiUViJiQDN N OWVpJYHWpVpE O KDYRQWD iwxwdomin PLQGHJ\LN SROLWLNDLSiUWV]iPOiMiUDpVD]N O QW NU ] GLNDN Q\YYLWHOLQ\LOYiQWDUWiVEDQ (2) A politikai pártok részére évente kiutalt összeg nem haladhatja meg az állami költségvetés HO LUiQ\]RWWEHYpWHOHLQHNiW $]RN D SROLWLNDL SiUWRN DPHO\HN D W UYpQ\KR]iVL FLNOXV NH]GHWpQ NpSYLVHO NNHO UHQGHONH]QHN legalább egyik ház parlamenti csoportjaiban, egy alaptámogatást kapnak. Az összes alaptámogatás a politikai pártoknak kiutalt támogatások egyharmadát képezi. (4) A Parlamentben képviselt politikai pártok az elért mandátumok számával arányos támogatást is NDSQDN$]HJ\PDQGiWXPpUWMiUy VV]HJHWDSROLWLNDLSiUWRNWHNLQWHWpEHQD]iOODPLN OWVpJYHWpVE ONLXWDOW támogatások kétharmadának a parlamenti tagok számával való elosztásával határozzák meg. 9DODPHO\ SROLWLNDL SiUW iowdo D] ioodpl N OWVpJYHWpVW O NDSRWW WHOMHV WiPRJDWiV H P YHOHWHN végrehajtása után nem haladhatja meg az alaptámogatás ötszörösét. (6) Azok a politikai pártok, amelyek nem rendelkeznek parlamenti mandátummal, de a választási N V] EQpOOHJIHOMHEENDONHYHVHEEPDQGiWXPRWV]HUH]WHNHJ\HQO WiPRJDWiVWNDSQDNDPHO\HWDIHOQHP KDV]QiOW VV]HJQHN D] LOOHW SROLWLNDL SiUWRN V]iPiYDO YDOy HORV]WiViYDO KDWiUR]QDN PHJ D] EHNH]GpV UHQGHONH]pVHLQHNPHJIHOHO HQ$SDUODPHQWEHQQHPNpSYLVHOWSROLWLNDLSiUWRNQDNQ\~MWRWWWHOMHV VV]HJQHP haladhatja meg egy alaptámogatás értékét. (7) $ EHNH]GpV HO tuivdl V]HULQWL ~MUDHORV]WiV XWiQ IHOKDV]QiODWODQXO PDUDGW VV]HJHNHW D mandátumok számával arányosan a Parlamentben képviselt pártok között osztják szét. (8) $N OWVpJYHWpVLpYYpJpQIHOKDV]QiODWODQXOPDUDGW VV]HJHNHWiWYLWHOH]LNDN YHWNH] pyuh 10. szakasz. (1) $ N OWVpJYHWpVL WiPRJDWiVRNEyO V]iUPD]y M YHGHOPHN D N YHWNH] UHQGHOWHWpVHNNHO használhatók fel: DDV]pNKHO\HNP N GpVpYHOpVNDUEDQWDUWiViYDONDSFVRODWRVDQ\DJLNLDGiVRN

4 4 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 48/2003. szám. b) személyzeti kiadások; c) sajtó és propaganda költségek; GDSROLWLNDLMHOOHJ WHYpNHQ\VpJHNPHJV]HUYH]pVpUHIRUGtWRWWN OWVpJHN e) belföldi és külföldi kiszállásokra fordított költségek; f) távközlésre fordított költségek; g) külföldi küldöttségekkel kapcsolatos költségek; KD]LOOHW SiUWWHYpNHQ\VpJpKH]V] NVpJHVLQJypVLQJDWODQMDYDNEDYDOyEHIHNWHWpV i) választási kampányra fordított költségek. ( N OWVpJHN KDWpNRQ\ViJiUyO pv FpOV]HU VpJpU O D SROLWLNDL SiUWRN YH]HW V]HUYHLG QWHQHN DODSV]DEiO\XNQDNpVDN ]DODSRNIHOKDV]QiOiViWV]DEiO\R]yW UYpQ\HVUHQGHONH]pVHNQHNPHJIHOHO HQ 11. szakasz. (1) $ KHO\L KDWyViJRN HOV EEVpJJHO EL]WRVtWMiN D SROLWLNDL SiUWRN N ]SRQWL YDJ\ KHO\L székhelyéhez szükséges helyiségeket, azok indokolt kérésére. $ SROLWLNDL SiUWRN V]pNKHO\HLQHN UHQGHOWHWHWW KHO\LVpJHNHW D KHO\L KDWyViJRN D ODNiV UHQGHOWHWpV helyiségek bérlésére vonatkozó jogi rendszer szerint adják bérbe. (3) $SROLWLNDLSiUWRNPHQWHV OQHND]pS OHWDGyDOyODWXODMGRQEDQOHY V]pNKHO\HNpUWNLYpYHDOHOWiUL értéken megvásároltakat. $] QIHORV]ODWiVMRJHU VEtUyLKDWiUR]DWWDONLPRQGRWWIHORV]ODWiVHUHGPpQ\HNpQWYDJ\DW UYpQ\iOWDO HO tuwpivpygrqwhypnhq\vpj NHWEHV] QWHW SROLWLNDLSiUWRNN WHOHVHNQDSRVKDWiULG QEHO OiWDGQLD KHO\LKDWyViJRNQDND]RNDWDKHO\LVpJHNHWDPHO\HNHW D KHO\L KDWyViJRNNDO N W WW EpUOHWL V]HU] GpV DODSMiQ EtUODOQDN$WXODMGRQXNEDQOHY KHO\LVpJHNDW UYpQ\IHOWpWHOHLN ] WWDGDQGyNiW (5) $ %XNDUHVWL 7 UYpQ\V]pN QDSRV KDWiULG Q EHO O WiMpNR]WDWMD D SUHIHNWXVRNDW D SROLWLNDL SiUW WHYpNHQ\VpJpQHN PHJV] QWpU O D KHO\L N ]KDWyViJRN iowdo EpUEH DGRWW V]pNKHO\HN EtUyViJL YpJUHKDMWyNRQ keresztüli átvétele érdekében. 12. szakasz. $SiUWWiYN ]OpVVHOYLOODPRVpVK HQHUJLiYDOJi]]DOYt]]HOFVDWRUQi]iVVDOVWEkapcso- ODWRV VV]HVN OWVpJpQHNNLIL]HWpVHNL]iUyODJ D SiUWRW WHUKHOL pv D ODNiV UHQGHOWHWpV KHO\LVpJHN HVHWpEHQ alkalmazott díjszabás szerint történik. IV. FEJEZET Finanszírozás a választási kampányok alatt 1. CIKKELY $YiODV]WiVLNDPSiQ\UDD]iOODPLN OWVpJYHWpVE OIRO\yVtWRWWWiPRJDWiV 13. szakasz. (1) $ YiODV]WiVL NDPSiQ\EDQ UpV]W YHY PLQGHQ SiUW különtörvénnyel támogatásban UpV]HV OKHWD]iOODPLN OWVpJYHWpVE O$YiODV]WiVLNDPSiQQ\DONDSFVRODWEDQHWiPRJDWiVEyOILQDQV]tUR]KDWy költségkategóriákat a támogatás folyósítására vonatkozó törvényben határozzák meg. (2) $NpSYLVHO Ki]LpVV]HQiWXVLYiODV]WiVRNRQYDJ\DKHO\LYiODV]WiVRNRQDYiODV]WiVLN V] E WHOQHP pu SiUWRNQDNYLVV]DNHOOIL]HWQL ND]EHNH]GpVIHOWpWHOHLN ] WWNDSRWWWiPRJDWiVWDYpJOHJHVYiODV]WiVL HUHGPpQ\5RPiQLD+LYDWDORV. ]O Q\H,5pV]pEHQYDOyN ]]pwpwhopqhnlg SRQWMiWyOV]iPtWRWWNpWKyQDSRQ belül. (3) A választásokon valamely politikai szövetség tagjaiként induló pártok esetében az (1) bekezdésben HO tuwwiprjdwivwdv] YHWVpJQHNQ\~MWMiN 2. CIKKELY A választási kampánnyal kapcsolatos hozzájárulások 14. szakasz. $YiODV]WiVLNDPSiQ\PHJQ\LWiVDXWiQEHOI OGLWHUPpV]HWHVYDJ\MRJLV]HPpO\HNW ONDSRWW KR]]iMiUXOiVRNDW D V]DNDV]EDQ HO tuw WiPRJDWiVW NLYpYH FVDN DNNRU OHKHW IHOKDV]QiOQL YDODPHO\ SiUW YiODV]WiVLNDPSiQ\iEDQKDHO ] OHJDSpQ] J\LPHJEt]RWWEHMHOHQWHWWHD6]iPYHY V]pNQpO 15. szakasz. Tilos a választási kampány közvetett vagy közvetlen finanszírozása külföldi természetes vagy jogi személyek által. Az így szerzett összegek elkobozandók és állami költségvetési bevételt képeznek. 16. szakasz. Tilos valamely párt, szövetség vagy független jelölt bármely módon való finanszírozása közhatóság, közintézmény, önállóan gazdálkodó egység országos társaság, teljesen vagy többségében állami

5 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 48/2003. szám. 5 W NpYHOP N G JD]GDViJLWiUVDViJYDJ\EDQNWiUVDViJLOOHWYHV]DNV]HUYH]HWHJ\HV OHWYDJ\DODStWYiQ\iOWDO Az így megszerzett összegeket elkobozzák, és azok az állami költségvetés bevételeit képezik. 3. CIKKELY A pénzügyi megbízott 17. szakasz. (1) $YiODV]WiVLNDPSiQ\UDD]iOODPLN OWVpJYHWpVW ONDSRWWWiPRJDWiVWHUPpV]HWHVYDJ\ MRJL V]HPpO\HNW O V]iUPD]y DGRPiQ\RN pv KDJ\DWpNRN FVDN D SiUW YH]HW VpJH iowdo NLQHYH]HWW SpQ] J\L PHJEt]RWWRQNHUHV]W OYHHQG NiW (2) $ SpQ] J\L PHJEt]RWW N WHOHV D SpQ] J\L P YHOHWHN N Q\YYLWHOL Q\LOYiQWDUWiViW D NpSYLVHO Ki]L illetve a szenátusi választások esetén választókerületenként, valamint a helyi választások esetén megyénként, illetve polgármester-jelöltenként vezetni. (3) $ SpQ] J\L PHJEt]RWW D] W NLMHO O SiUWWDO HJ\HWHPOHJHVHQ IHOHO D YiODV]WiVL NDPSiQ\ LGHMpQ YpJUHKDMWRWWSpQ] J\LP YHOHWHNW UYpQ\HVVpJppUWpVD±V]DNDV]RNHO tuivdlqdnehwduwivipuw (4) A pénzügyi megbízott lehet természetes személy vagy jogi személy. (5) Valamely pártnak központi szinten több pénzügyi megbízottja lehet a fiókok és a jelöltek tekintetében; ebben az esetben elhatárolják ezek meghatalmazását és koordináló pénzügyi megbízottat jelölnek ki. (6) Több párt nem folyamodhat ugyanazon pénzügyi megbízott szolgáltatásaihoz. (7) $SpQ] J\LPHJEt]RWWLPLQ VpJFVDND6]iPYHY V]pNiOWDOLKLYDWDORVEHMHJ\]pVpVDVDMWyQNHUHV]W OL NLKLUGHWpVXWiQV]HUH]KHW PHJ 18. szakasz. $V]DNDV]HO tuivdlphjihoho NpSSHQDONDOPD]DQGyNDI JJHWOHQMHO OWHNHVHWpQLV 19. szakasz. $ YiODV]WiVL P YHOHWHN V]HUYH]pVpQHN pv OHERQ\ROtWiViQDN N OWVpJHLW D] ioodpl N OWVpJYHWpVE OYDJ\D]HVHWQHNPHJIHOHO HQ D KHO\L YDJ\ D PHJ\HL N OWVpJYHWpVE O IHGH]LN D YiODV]WiVL W UYpQ\HNQHNPHJIHOHO HQ 20. szakasz. (1) A közszolgálati rádió és televízió szolgáltatásaihoz, valamint a speciális választási SODNiWR]iVL KHO\HNKH] YDOy KR]]iIpUpV D YiODV]WiVL NDPSiQ\ NHUHWpEHQ D YiODV]WiVL W UYpQ\HN HO tuivdlqdn PHJIHOHO HQJDUDQWiOWpVEL]WRVtWRWW (2) A pártok és a politikai szövetségek, valamint a független jelöltek kötelesek az összes plakátra és választási propagandaanyagra rányomtatni annak a pártnak vagy a szövetségnek a megnevezését, amely kiadta, LOOHWYH DQQDN D JD]GDViJL YiOODONR]yQDN D PHJQHYH]pVpW DPHO\ NLQ\RPWDWWD LOOHWYH D 6]iPYHY V]pNQpO D pénzügyi megbízotton keresztül jelenteni a nyomtatott választási plakátok számát. 4. CIKKELY $IHOV N OWVpJKDWiURN 21. szakasz. (1) Valamely politikai párt által az egyes választási kampányokban HV]N ] OKHW NLDGiVRN maximális határértékét a választásra ajánlott egyes jelöltek tekintetében engedélyezett maximális értékek összeadásával számítják ki. (2) Az egyes jelöltek tekintetében engedélyezett maximális értékeket a választási év január1-jén puypq\hvruv]ijrvplqlpiolveuxwwydodsepui JJYpQ\pEHQKDWiUR]]iNPHJDN YHWNH] NpSSHQ DRUV]iJRVPLQLPiOLVEUXWWyDODSEpUPLQGHJ\LNNpSYLVHO LYDJ\V]HQiWRULWLV]WVpJUHMHO OWQHN b) 20 országos minimális bruttó alapbér a megyei tanácsok vagy Bukarest 0XQLFtSLXP) WDQiFVDKHO\L tanácsosa tisztségre jelöltek mindegyikének; c) 15 országos minimális bruttó alapbér a megyeszékhely municípium helyi tanácsába vagy Bukarest municípium kerületi tanácsába helyi tanácsosi tisztségre jelöltek mindegyikének; d) 10 országos minimális bruttó alapbér minden municipiumi vagy városi helyi tanácsosi tisztségre jelöltnek; e) 2 országos minimális bruttó alapbér a községi tanácsba helyi tanácsosi tisztségre jelöltek mindegyikének; f) országos minimális bruttó alapbér a Bukarest PXQLFtSLXPLI SROJiUPHVWHULWLV]WVpJUHMHO OWHN

6 6 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 48/2003. szám. mindegyikének; g) országos minimális bruttó alapbér a megyeszékhely municípiumi polgármesteri tisztségre jelöltek mindegyikének; h) 500 országos minimális bruttó alapbér a Bukarest municípium kerületi polgármestere vagy a municípiumi, illetve városi polgármesteri tisztségre jelöltek mindegyikének; i) 20 országos minimális bruttó alapbér mindegyik községi polgármesteri tisztségre jelöltnek. (3) $EHNH]GpVEHQHO tuwihov N OWVpJKDWiURNDWDI JJHWOHQMHO OWHNWHNLQWHWpEHQLVDONDOPD]]iN,JD]ROiVNRUDSiUWDPHJ\HLV]HUYH]HWYH]HW VpJHYDJ\D]HVHWQHNPHJIHOHO HQDI JJHWOHQMHO OW Q\LODWNR]DWRWDGEHD6]iPYHY V]pNKH]DEHNH]GpVEHQHO tuwkdwiupuwpnhnehwduwiviuyo$ehnh]gpvehq HO tuwkdwiupuwpnhnhwphjkdodgy VV]HJHNiOODPLN OWVpJYHWpVLEHYpWHOHNHWNpSH]QHN 22. szakasz. (1) Románia elnökének megválasztásával kapcsolatos kampányában valamely párt, politikai szövetség vagy független jelölt költségei maximális határértéke országos minimális bruttó alapbér. (2) $ V]DNDV]RN D V]DNDV] EHNH]GpVH pv D pv V]DNDV] HO tuivdl PHJIHOHO NpSSHQDONDOPD]DQGyN +DD]HOQ NLYiODV]WiVUDDNpSYLVHO Ki]LpVDV]HQiWXVLYiODV]WiVRNNDOHJ\LGHM OHJNHU OVRUD]elnö- NLMHO OWHWiOOtWySiUWRNVSHFLiOLVSpQ] J\LPHJEt]RWWDWMHO OQHNNLD]LOOHW HOQ NMHO OWYiODV]WiVLNDPSiQ\iUD (4) Azok a pártok, amelyek a javasolt elnökjelölt tekintetében nem érték el országos szinten az érvé- Q\HVHQOHDGRWWV]DYD]DWRNOHJDOiEEiWLOOHWYHD]D]RQRVKHO\]HWEHQOHY I JJHWOHQMHO OWHNDYiODV]WiVL kampány lezárásától számított két hónapon belül visszaszolgálják az állami költségvetésbe a támogatást. V]DNDV] ± +D YDODPHO\ MHO OWHW D YiODV]WiVL NDPSiQ\EDQ W EE WLV]WVpJUH MDYDVROQDN D IHOV N OWVpJKDWiURNDWDYDJ\D]HVHWQHNPHJIHOHO HQDV]DNDV]V]HULQWDQDJ\REELN VV]HJEHQKDWiUR]]iN meg. V. FEJEZET $SROLWLNDLSiUWRNpVDYiODV]WiVLNDPSiQ\RNILQDQV]tUR]iViQDND]HOOHQ U]pVH V]DNDV] ± $ 6]iPYHY V]pN D SROLWLNDL SiUWRN ILQDQV]tUR]iViUD YRQDWNR]y W UYpQ\HV HO tuivrn EHWDUWiViQDNHOOHQ U]pVpUHIHOMRJRVtWRWWHJ\HG OLN ]KDWyViJ (2) $6]iPYHY V]pN pyhqwh PLQGHQ SiUW HVHWpEHQ HOOHQ U]L D SpQ]DODSRN OpWUHKR]iViUD pv HON OWpVpUH YRQDWNR]yW UYpQ\HVHO tuivrnehwduwiviw (3) $ 6]iPYHY V]pN UHJLV]WHUW YH]HW D SROLWLNDL SiUWRNUyO SROLWLNDL V] YHWVpJHNU O pv I JJHWOHQ MHO OWHNU O DPHO\EH EHYH]HWLN D MHOHQ W UYpQ\ puwhoppehq D 6]iPYHY V]pNQpO EHYDOODQGy SpQ] J\L tevékenységükre vonatkozó összes adatot. 25. szakasz. (1) $ YiODV]WiVRN HUHGPpQ\pQHN N ]]pwpwhopw O V]iPtWRWW QDSRV KDWiULG Q EHO O D SpQ] J\L PHJEt]RWW N WHOHV D 6]iPYHY V]pNKH] EHQ\~MWDQL PLQGHJ\LN SROLWLNDL SiUW YDJ\ I JJHWOHQ MHO OW jövedelmének és választási költségének részletes jelentését. A jelentést közzéteszik Románia Hivatalos Közlönyének III. Részében. (2) A megválasztottnak nyilvánított jelöltek mandátuma az (1) bekezdésben említett pénzügyi jelentés KDWiULG QEHO OLEHQ\~MWiViQDNDIHOWpWHOpYHOLJD]RODQGy 26. szakasz. (1) A választási kampány idején eszközölt bevételek és kifizetések törvényességének HOOHQ U]pVpUHD6]iPYHY V]pNEiUPHO\V] NVpJHVQHNYpOWSyWOyODJRVQ\LODWNR]DWRWpVGRNXPHQWXPRWNpUKHW (2) $MHOHQWpVYDJ\D]HVHWQHNPHJIHOHO HQDSyWOyODJRVGRNXPHQWXPRNiWYpWHOpW OV]iPtWRWWQDSRQ EHO OD6]iPYHY V]pND6]iPYHY V]pNV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU OV]yOy~MUDN ]]pwhwwdv]ip~ W UYpQQ\HO PyGRVtWRWW V]iP~ W UYpQ\ V]DNDV]iEDQ HO tuw VV]HWpWHOEHQ G QW D YiODV]WiVL N Q\YYLWHO KHO\HVVpJpU O pv D NLIL]HWpVHN W UYpQ\HVVpJpU O +D ~J\ YpOHNHGQHN KRJ\ IHQQiOOQDN HJ\HV szabálytalanságok, vagy a jövedelmekre és a választási költségekre vonatkozó törvényes korlátozásokat PHJV]HJWpND6]iPYHY V]pNXJ\DQDEEDQD] VV]HWpWHOEHQHOUHQGHOKHWLD]LOOHW SiUWYDJ\I JJHWOHQMHO OW iowdodn OWVpJYHWpVE ONDSRWWWiPRJDWiVWHOMHVYDJ\UpV]OHJHVYLVV]DV]ROJiOWDWiViW (3) $ 6]iPYHY V]pNQHN D EHNH]GpV V]HULQWL KDWiUR]DWD PHJWiPDGKDWy D /HJIHOV EE,JD]ViJ J\L Bíróságon, a törvény feltételei között.

7 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 48/2003. szám. 7 VI. FEJEZET Büntetések 27. szakasz. (1) Kihágást képeznek és OHMW OOHMLJ WHUMHG SpQ]EtUViJJDO E QWHWHQG NDN YHWNH] FVHOHNPpQ\HN DD] V]DNDV] EHNH]GpVpQHN pv D V]DNDV] EHNH]GpVH,, Wp]LVpQHN PHJIHOHO HQ NDSRWW ado- PiQ\RN5RPiQLD+LYDWDORV. ]O Q\pQHN,,,5pV]pEHQYDOyN ]]pqhpwpwhohdn YHWNH] pypiuflxvlj b) választási kampányra szánt támogatások átvétele másként, mint pénzügyi megbízotton keresztül, vagy a jelen törvény szerinti kötelezettségeknek a megbízott általi megszegése; c) tagsági díjak vagy adományok elfogadása a 4. szakasz (3) bekezdése és az 5. vagy 6. szakasz HO tuivdlqdnphjv]hjpvpyho d) adományok vagy ingyenes szolgáltatások elfogadása vagy nyújtása azzal a nyilvánvaló céllal, hogy JD]GDViJLYDJ\SROLWLNDLHO Q\WV]HUH]]HQHN e) a párt vagyonába bármely címen érkezett összegek vagy javak be nem jegyzése; IDYiODV]WiVLSpQ] J\LMHOHQWpVQHNpVD]LJD]ROyGRNXPHQWXPRNQDND6]iPYHY V]pNKH]YDOyKDWiULG Q belüli be nem nyújtása; g) kiadványok, választási plakátok vagy más propagandaanyag nyomtatása vagy terjesztése a 20. szakasz (2) bekezdése rendelkezéseinek megszegésével; h) a választási kampány közvetlen vagy közvetett finanszírozása idegen természetes vagy jogi személyek által; i) a választási kampány bármely módon való támogatása közhatóság vagy közintézmény, önállóan JD]GiONRGyHJ\VpJRUV]iJRVWiUVDViJWHOMHVHQYDJ\W EEVpJpEHQiOODPLW NpYHOP N G WiUVDViJiOWDO MDWiPRJDWiViOODPLN OWVpJYHWpVEHYDOyYLVV]DQHPV]ROJiOWDWiVDDV]DNDV]EHNH]GpVpEHQHO tuw KHO\]HWHNEHQpVKDWiULG EHQ NDSiUWiOWDONDSRWW VV]HJHNMDYDNYDJ\V]ROJiOWDWiVRNEHQHPYDOOiVDDV]DNDV]QDNPHJIHOHO HQ O DQ\DJL WiPRJDWiV V]HU]pVH D SiUW WHYpNHQ\VpJpKH] D MHOHQ W UYpQ\EHQ HO tuw PyGV]HUHNW O HOWpU modalitásokkal. (2) $E QWHWpVHNDONDOPD]KDWyND]HVHWQHNPHJIHOHO HQDIHQWHPOtWHWWW UYpQ\HVHO tuivrndwphjv]hj pénzügyi megbízott, politikai párt, adományozó tekintetében. 28. szakasz. (1) A 27. szakasz (1) bekezdésének b), c), d), e), h), i), k) és l) pontjában említett KHO\]HWHNEHQ D NLKiJiV WiUJ\iW NpSH] SpQ] VV]HJHN YDJ\ MDYDN ioodpl N OWVpJYHWpVL EHYpWHOW NpSH]QHN D 6]iPYHY V]pN-RJV]ROJiOWDWiVL.ROOpJLXPiQDNKDWiUR]DWDDODSMiQ ÒJ\V]LQWpQ ioodpl N OWVpJYHWpVL EHYpWHOW NpSH]QHN D IHORV]ODWiV DODWW OHY YDJ\ RO\DQ SiUW iowdo elfogadott adományok, amely módosított alapszabály alapján tevékenykedik, bár a módosításokról nem WiMpNR]WDWWD D %XNDUHVWL 7 UYpQ\V]pNHW D W UYpQ\HV HO tuivrnqdn PHJIHOHO HQ YDJ\ D EtUyL KDWyViJ elutasította az alapszabály módosítására irányuló jóváhagyási kérelmet. V]DNDV] ± ÒJ\V]LQWpQ NLKiJiVW NpSH] D V]DNDV]EDQ HO tuw YiODV]WiVL N OWVpJHN W UYpQ\HV KDWiUpUWpNHLQHNEHQHPWDUWiVDpVSpQ]EtUViJJDOE QWHWHQG DPHO\QHPOHKHWNLVHEEDW EEOHW VV]HJIHOpQpO és nem lehet nagyobb ennek háromszorosánál. 30. szakasz. $pvv]dndv]edqhpotwhwwnlkijivrndw D 6]iPYHY V]pN SpQ] J\L HOOHQ UHL álla- StWMiNPHJDE QWHWpVWHNLQWHWpEHQSHGLJD6]iPYHY V]pN-RJV]ROJiOWDWiVL.ROOpJLXPDtWpONH]LNpVKDWiUR] V]DNDV]±$EEDQD]HVHWEHQKDMRJHU VEtUyLKDWiUR]DWWDOYDODPHO\SiUWHJ\YDJ\W EEnyertes- QHNQ\LOYiQtWRWWMHO OWMpWHOtWpOWpNDSiUWYDJ\D]HVHWQHNPHJIHOHO HQDYiODV]WiVLNDPSiQ\ILQDQV]tUR]iViYDO NDSFVRODWRV E QFVHOHNPpQ\HNpUW H]HN HJ\ PHJKDWiUR]RWW LG V]DNUD VV]HIpUKHWHWOHQHNNp YiOQDN D 3DUODPHQWYDJ\D]HVHWQHNPHJIHOHO HQDPHJ\HLYDJ\DKHO\LWDQiFVKDWiUR]DWDDODSMiQ$PHJ UHVHGHWW NpSYLVHO LV]HQiWRULYDJ\WDQiFVRVLKHO\HNHWD]LOOHW SiUWOLVWiMiQWDOiOKDWySyWWDJRNIRJODOMiNHO (2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a független jelöltek tekintetében is alkalmazzák, a megüresedett he- O\HW HEEHQ D] HVHWEHQ D OHJW EE puypq\hv V]DYD]DWRW HOpU SiUW YDJ\ YiODV]WiVL V] YHWVpJ OLVWiMiQ WDOiOKDWy póttag foglalja el. 32. szakasz. A parlamenti házak szabályzatával, illetve a megyei és a helyi tanácsok szabályzatával

8 8 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 48/2003. szám. V]DEiO\R]]iNDV]DNDV]EDQHO tuwlqwp]nhgpvhndondopd]ivlhomiuiviw VII. FEJEZET Záró rendelkezések 33. szakasz. $MHOHQW UYpQ\UHQGHONH]pVHLPHJIHOHO NpSSHQDONDOPD]DQGyNDYDODPHO\QHP]HWLNLVHEEVpJKH] tartozó állampolgárok szervezetei tekintetében is. V]DNDV]±$MHOHQW UYpQ\KDWiO\EDOpSpVpQHNLG SRQWMiEDQKDWiO\RQNtY OKHO\H]LN a politikai pártokról szóló, utólagosan módosított és kiegészített 27/1996. számú törvény VI. fejezetét A politikai pártok pénzügye, azaz a szakaszait; ± D.pSYLVHO Ki] pv D 6]HQiWXV PHJYiODV]WiViUyO V]yOy XWyODJRVDQ PyGRVtWRWW pv NLHJpV]tWHWW V]iP~ törvény 45. szakaszát és 72. szakaszának m) pontját; a Románia elnökének megválasztásáról szóló, utólagosan módosított 69/1992. számú törvény 28. szakaszának (2) és (3) bekezdését; a helyi választásokról szóló, újraközzétett, utólagosan módosított és kiegészített 70/1991. számú törvény 56. V]DNDV]iWpVV]DNDV]iQDNPSRQWMiWYDODPLQWDMHOHQW UYpQQ\HOHOOHQWpWHVEiUPHO\PiVHO tuivw 35. szakasz. A jelen törvény a Monitorul Oficial al României I. 5pV]pEHQYDOyN ]]pwpwhopw OV]iPtWRWWQDS elteltével lép hatályba. (]WDW UYpQ\WD.pSYLVHO Ki]pVD6]HQiWXVDGHFHPEHULHJ\ WWHV OpVHQIRJDGWDHOEHWDUWYD5RPiQLD Alkotmánya 74. szakasza (1) bekezdésének és 76. szakasza (2) bekezdésének D]HO tuivdlw VALER DORNEANU 1,&2/$(9 & 52,8 $.e39,6(/ +È=(/1g.( A SZENÁTUS ELNÖKE Bukarest, január szám. ROMÁNIA ELNÖKE D E K R É T U M a politikai pártok tevékenységének és a választási kampányoknak a finanszírozásáról szóló törvény NLKLUGHWpVpU O x) Románia Alkotmánya 77. szakaszának (1) bekezdése és 99. szakaszának (1) bekezdése alapján, Románia elnöke d e k r e t á l j a : Egyetlen szakasz. Kihirdetjük a politikai pártok tevékenységének és a választási kampányoknak a finanszírozásáról szóló törvényt és elrendeljük közzétételét Románia Hivatalos Közlönyének I. Részében. ION ILIESCU ROMÁNIA ELNÖKE Bukarest, január szám. x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének január 30-i 54. számában. 0(*-(*<=e6eUWHOPH]pVWHNLQWHWpEHQMRJLKDWiO\DFVDNDURPiQQ\HOY V] YHJQHNYDQ KIADÓ: 520È1,$3$5/$0(17-(±$.e39,6(/ +È= Regia $XWRQRP Monitorul Oficial, str. Izvor nr. 2-4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, %XFXUHúWL cont nr /ROL Banca &RPHUFLDO 5RPkQ 6$Sucursala Unirea %XFXUHúWL úi nr Trezoreria sector 5, %XFXUHúWLalocat numai persoanelor juridice bugetare). Adresa pentru publicitate : Centrul pentru UHOD LLFXpublicul, %XFXUHúWL ùoseaua Panduri nr.1, bl. P 33, parter, sectorul 5, telefon , , tel/fax Tiparul : Regia $XWRQRP 0RQLWRUXO2ILFLDO WHOúL Internet: Románia Hivatalos Közlönye 48/2003. számának terjedelme 8 oldal. Ára lej ISSN

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 174. (XVIII) évfolyam 146. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2006. november 23., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173.(XVII.) évfolyam 262. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. december 16., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173.(XVII.) évfolyam 141. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. június 29., szerda ÉS MÁS AKTUSOK T A R T

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 174.(XVIII.) évfolyam 79. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2006. április 11., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173.(XVII.) évfolyam 119. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. május 31., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 175.(XIX) évfolyam 93. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2007. december 21., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 175. (XIX) évfolyam 8. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2007. január 23., kedd ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 175.(XIX) évfolyam 43. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2007. június 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II.

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Közszektor számvitele $V]iPYLWHOUO 1 $V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N ]H$V]iPYLWHOHQEHO OQpJ\ egymáshoz szervesen kapcsolódó

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 174.(XVIII) évfolyam 148. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2006. december 22., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

2015/10. SZ. HATÁROZAT. az ülésvezető megválasztásáról

2015/10. SZ. HATÁROZAT. az ülésvezető megválasztásáról ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE KOVÁSZNA VÁROS HELYI TANÁCSA KOVÁSZNA 2015/10. SZ. HATÁROZAT az ülésvezető megválasztásáról Kovászna Város Helyi Tanácsa 2015. február 12-i soros ülésén, melyen részt vett a tisztségben

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 176. (XX) évfolyam 51. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2008. június 30., hétfő ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

25/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZATTERVEZET Kulturális Központ létesítésének jóváhagyásáról Vetés községben

25/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZATTERVEZET Kulturális Központ létesítésének jóváhagyásáról Vetés községben ROMÁNIA SZATMÁR MEGYE VETÉS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 25/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZATTERVEZET Kulturális Központ létesítésének jóváhagyásáról Vetés községben Figyelembe véve a Határozattervezetet, Vetés község polgármesterének

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

ROMÁNIA HARGITA MEGYE MEGYEI TANÁCS

ROMÁNIA HARGITA MEGYE MEGYEI TANÁCS ROMÁNIA HARGITA MEGYE MEGYEI TANÁCS 227/2010-es számú HATÁROZAT Hargita megye 2010-es évi, jövedelmi és kiadási költségvetésének kiigazításáról és a Hargita Megyei Tanács rendelkezésére álló költségvetési

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173.(XVII.) évfolyam 79. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. április 6., szerda ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK Szám

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása FDP 2003/16-1. oldal, összesen: 5 - FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása A központ általános kezelése ( 3., 4. ábra ) A központ dobozának bal oldalán található a hálózati kulcsoskapcsoló, melynek

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA 177. (XXI) évfolyam 57. szám I. RÉSZ TÖRVÉNYEK, ELNÖKI RENDELETEK, HATÁROZATOK ÉS MÁS JOGI AKTUSOK 2009. június 4., csütörtök

Részletesebben

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS 3e1=h*

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173.(XVII.) évfolyam 94. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. április 27., szerda ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A

Részletesebben

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester )HOHOVWHOHS OpVUHQGH]pVL YH]HWWHUYH] ----------------------- Veres István okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT-1-15-0125/2001/2006 Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. ÁLMOSD Településrendezési

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Szécheyi Istvá Egyetem Regioális és Gazdaságtudom áyi 'RNWRUL,VNROD 'U1DJ\*\XOD okleveles közgazda QHP]HWN ]LJD]GDViJLV]DNpUW $JOREDOL]iFLypVDSpQ] J\LYiOViJ VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Doktori értekezés.rq]xohqv3uri'ukdeil.

Részletesebben

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug.

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR $0$=21(%%* PEGASUS Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. 3 Németország HU +DV]QiODW HO WW ILJ\HOPHVHQ tanulmányozza a használati

Részletesebben

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ 5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ %HYH]HWpV 1DJ\NDQL]VDD]RUV]iJGpOQ\XJDWLV]pOpQDKRUYiWpVV]ORYpQKDWiUN ]HOpEHQHOKHO\H]NHG H]UHV OpOHNV]iP~ YiURV DKRO QDJ\ V]iPEDQ poqhn URPiN G QW HQ EHiVRN $ magyarországi

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

2015/ -s számú HATÁROZAT a SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület Alapító Okiratának és Alapszabályzatának a módosítására

2015/ -s számú HATÁROZAT a SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület Alapító Okiratának és Alapszabályzatának a módosítására ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 2015/ -s számú HATÁROZAT a SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület Alapító Okiratának és Alapszabályzatának a módosítására Kovászna Megye Tanácsa, a 2015. -i soros ülésén, elemezve

Részletesebben

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 6]HJ-iQRV ÒMSHVWL.pWWDQQ\HOY&0&V]DNL6]DNN ]pslvnrodpv*lpqi]lxp ChipCAD kft, Budapest PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 1. A PIC16F877 kísérleti panel rendeltetése A panel PIC16F87x mlnuryh]puonkdwpnrq\rnwdwypvihmohv]whv]n

Részletesebben

2015/69. SZ. HATÁROZAT. az ülésvezető megválasztásáról

2015/69. SZ. HATÁROZAT. az ülésvezető megválasztásáról KOVÁSZNA 2015/69. SZ. HATÁROZAT az ülésvezető megválasztásáról Kovászna Város Helyi Tanácsa 2015. november 5-i rendkívüli ülésén, melyen részt vett a tisztségben lévő helyi tanácsosok többsége (14), ami

Részletesebben

EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat

EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat HÉSZ(záradékolt) Mohácsi István okleveles építészmérnök WHOHS OpVUHQGH]pVLYH]HWWHUYH] WHUYH]LMRJRVXOWViJV]iPD77-1 09-0138/2006.) 4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 1. Törzsszám: M12 / 2006. Telefon: 06 20

Részletesebben

JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA

JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA A MEGFELELė ELJÁRÁSI MÓD SZABÁLYAI Az értékpapírszlgáltatás frmái Befektetési tanácsadás alkamassági teszttel A befektetési tanácsadás az ügyfél számára szóló

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

MAROS MEGYEI TANÁCS. határoz:

MAROS MEGYEI TANÁCS. határoz: 2018. február 15.-i 20. számú HATÁROZAT szociális ellátás területén A Maros Megyei Tanács, Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 2018.02.09.-i 2731. sz. Indokolását, a Humánerőforrás Szolgálatnak

Részletesebben

Használati útmutató UF 01 Függesztett szántóföldi permetez gép AMAZONE UF 1501 UF 1801

Használati útmutató UF 01 Függesztett szántóföldi permetez gép AMAZONE UF 1501 UF 1801 Használati útmutató UF 01 Függesztett szántóföldi permetez gép AMAZONE UF 1501 UF 1801 MG1117 SB238.3 (HU) Printed in Germany magyar CE h]hpehypwho HO WW kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató

Részletesebben

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7.

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7. 0pUpVL~WPXWDWy 3RO\VRPQRJUDSKLiVMHOHNIHOGROJR]iVD $OYiVLDSQRHV]LQGUyPiVMHOHNNLpUWpNHOpVH0DWODEN UQ\H]HWEHQ A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben