ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE"

Átírás

1 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám Oldal T Ö R V É N Y E K É S D E K R É T U M O K 43. Törvény a politikai pártok tevékenységnek és a választási kampányoknak a finanszírozásáról Dekrétum a politikai pártok tevékenységének és a választási kampányoknak a ILQDQV]tUR]iViUyOV]yOyW UYpQ\NLKLUGHWpVpU O 8 T Ö R V É N Y E K É S D E K R É T U M O K ROMÁNIA PARLAMENTJE $.e39,6(/ +È= A S Z E N Á T U S T Ö R V É N Y a politikai pártok tevékenységének és a választási kampányoknak a finanszírozásáról x) Románia Parlamentje elfogadja a jelen törvényt. I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. szakasz. (1) A politikai pártok tevékenységei kizárólag a törvény feltételei között finanszírozandók. (2) A politikai pártok tevékenysége finanszírozási eszközei biztosításának a politikai verseny szabad, HJ\HQO pv V]LQWHMHOOHJpWNHOONLIHMH]QLH 2. szakasz. A politikai pártok sajátos tevékenységük kifejtéséhez szükséges ingó és ingatlan javakat bírlalhatnak. 3. szakasz. (1) Valamely politikai párt tevékenységének finanszírozási forrásai lehetnek: a) a párttagok tagsági díjai; b) adományok és hagyatékok; FVDMiWWHYpNHQ\VpJHNE OV]iUPD]yM YHGHOPHN GD]iOODPLN OWVpJYHWpVE OV]iUPD]yWiPRJDWiVRN (2) $SROLWLNDLSiUWRNEHYpWHOH]pVLpVNLIL]HWpVLP YHOHWHLURPiQLDLV]pNKHO\ EDQNQiOQ\LWRWWOHMYDJ\ YDOXWDV]iPOiNRQERQ\ROtWKDWyNOHDW UYpQ\QHNPHJIHOHO HQ $]EHNH]GpVEHQHPOtWHWWWHYpNHQ\VpJHNE OPHJYDOyVtWRWWM YHGHOPHNDGypVLOOHWpNPHQWHVHN x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének január 30-i 54. számában.

2 2 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 48/2003. szám. II. FEJEZET Magánfinanszírozás 1. CIKKELY Tagsági díjak 4. szakasz. (1) A tagsági díjak összegét, illetve elosztását és felhasználását a politikai párt KDWiUR]DWiYDOiOODStWMiNPHJD]DODSV]DEiO\QDNPHJIHOHO HQ (2) A tagsági díjakból származó összjövedelem nem korlátozott. (3) Valamely párttag által egy évben fizetett tagsági díjak összege az országos minimális bruttó alapbér V]i]V]RURViLJWHUMHGKHW$YRQDWNR]iVLRUV]iJRVPLQLPiOLVEUXWWyDODSEpUD]LOOHW pymdqxiumpqpuypq\hv alapbér. 2. CIKKELY Adományok 5. szakasz. (1) Valamely politikai párt által az adóügyi évben kapott adományok nem haladhatják meg D]LOOHW pylioodpln OWVpJYHWpVEHYpWHOHLQHN,025%-át. (2) $YiODV]WiVLpYEHQDKDWiUpUWpND]LOOHW pylioodpln OWVpJYHWpVEHYpWHOHLQHND (J\ pyehq YDODPHO\ WHUPpV]HWHV V]HPpO\W O NDSRWW DGRPiQ\ D] LOOHW py MDQXiU MpQ puypq\hv országos minimális bruttó alapbér kétszázszorosáig terjedhet. (J\pYEHQYDODPHO\MRJLV]HPpO\W ONDSRWWDGRPiQ\D]LOOHW pymdqxiumpqpuypq\hvruv]ijrvmi- QLPiOLVEUXWWyDODSEpU WV]i]V]RURViLJWHUMHGKHW$MRJLV]HPpO\HNQHND]DGRPiQ\R]iVLG SRQWMiEDQNLkell legyen fizetve az állami költségvetés és az állami társadalombiztosítási költségvetés iránti összes tartozása. (5) A pártnak adományozott ingó és ingatlan javak, illetve a párt részére végzett szolgáltatások értékét beiktatják az adományok (1) (4) bekezdések szerint korlátozott értékébe. $] DGRPiQ\ iwypwhohnru N WHOH] D] DGRPiQ\R]y D]RQRVViJiQDN HOOHQ U]pVH pv EHMHJ\]pVH $] adományozó kérésére azonossága bizalmas maradhat, ha az adomány évi összege az országos minimális bruttó alapbér tízszereséig terjed. A politikai párt által bizalmas adomány címén bevételezett teljes összeg QHPKDODGKDWMDPHJD]LOOHW pyehqd]ioodpln OWVpJYHWpVE ONDSRWWPD[LPiOLVWiPRJDWiV-át. 0LQGHQDGRPiQ\WPHJIHOHO NpSSHQQ\LOYiQWDUWMiNDN Q\YYLWHOLGRNXPHQWXPRNEDQIHOW QWHWYHD] DGRPiQ\R]iV LG SRQWMiW LOOHWYH PiV RO\DQ LQIRUPiFLyW DPHO\ OHKHW Yp WHV]L D ILQDQV]tUR]iVL IRUUiV azonosítását. A természetbeni adományok javak és szolgáltatások a könyvviteli nyilvántartásban a W UYpQ\IHOWpWHOHLN ] WWPHJKDWiUR]RWWSLDFLpUWpNHQW QWHWHQG NIHO (8) Az egy évben az országos minimális bruttó alapbér tízszeresét meghaladó összértékben adományozó személyek jegyzékét, illetve a bizalmas adományok teljes összegét közzéteszik Románia Hivatalos Közlönye,,,5pV]pEHQDN YHWNH] pypiuflxvplj (9) Az adományozók jegyzékének, illetve a párt könyvviteli nyilvántartásainak tartalmazniuk kell OHJDOiEEDN YHWNH] HOHPHNHWD]DGRPiQ\R]yQHYpWYDJ\D]HVHWQHNPHJIHOHO HQPHJQHYH]pVpWODNKHO\pW YDJ\ D] HVHWQHN PHJIHOHO HQ V]pNKHO\pW ioodpsrojiuvijiw YDJ\ D] HVHWQHN PHJIHOHO HQ QHP]HWLVpJpW V]HPpO\D]RQRVViJLRNPiQ\iQDNV]iPiWpVVRUV]iPiWpVV]HPpO\LNyGV]iPiWYDJ\D]HVHWQHNPHJIHOHO HQ HJ\HGLEHMHJ\]pVLNyGMiWD]DGRPiQ\pUWpNpWpVWtSXViWpVD]DGRPiQ\R]iVLG SRQWMiW (10) Tilos a politikai pártok számára bármely formában közvetve vagy közvetlenül anyagi javak adományozását vagy ingyenes szolgáltatásokat elfogadni, amelyeket nyilvánvalóan gazdasági vagy politikai HO Q\PHJV]HU]pVHFpOMiEyOWHV]QHN 6. szakasz. (1) A politikai pártok nem fogadhatnak el adományokat vagy ingyenes szolgáltatásokat N ]KDWyViJWyO YDJ\ N ]LQWp]PpQ\W O QiOOyDQ JD]GiONRGy HJ\VpJW O RUV]iJRV WiUVDViJWyO HJpV]pEHQ YDJ\ W EEVpJpEHQ ioodpl W NpYHO P N G JD]GDViJL WiUVDViJWyO YDJ\ EDQNWiUVDViJWyO WRYiEEi WLORV D SpQ]EHOL DGRPiQ\ YDODPHO\ V]DNV]HUYH]HW UpV]pU O $] tj\ PHJV]HU]HWW VV]HJHNHW HONRER]]iN pv D] ioodpl költségvetés bevételeit képezik. (2) Tiltottak más államok vagy külföldi szervezetek, illetve külföldi természetes és jogi személyek DGRPiQ\R]iVDL ( EHNH]GpV HO tuivdl DOyO NLYpWHOW NpSH]QHN D SROLWLNDL WHYpNHQ\VpJKH] V] NVpJHV DQ\DJL

3 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 48/2003. szám. 3 MDYDNEyO iooy D]RQ DGRPiQ\RN DPHO\HNHW D SROLWLNDL SiUW D]RNWyO D QHP]HWN ]L SROLWLNDL V]HUYH]HWHNW O kapott, amelyekhez csatlakozott, illetve azoktól a politikai alakulatoktól, amelyekkel politikai HJ\ WWP N GpVLNDSFVRODWEDQiOO(]HNHWD]DGRPiQ\RNDWN ]]pwhv]ln5rpiqld+lydwdorv. ]O Q\pQHN,,, 5pV]pEHQDN YHWNH] pypiuflxvlj (3) A (2) bekezdésben említett adományok vámilleték-mentesek. 3. CIKKELY Más jövedelemforrások 7. szakasz. A politikai pártok nem folytathatnak a gazdasági társaságokra sajátos tevékenységeket. Kivételt képeznek: a) a kiadványok vagy más propaganda- és a saját politikai kultúrára vonatkozó anyagok szerkesztése, megvalósítása és terjesztése; b) politikai, gazdasági vagy társadalmi témájú összejövetelek és szemináriumok szervezése; c) kulturális, sport- és szórakoztató rendezvények; GEHOV V]ROJiOWDWiVRN e) saját helyiségeinek bérbeadása konferenciák és társadalmi-kulturális tevékenységek céljából; f) bankkamatok; g) vagyontárgyak elidegenítése, GHFVDNDYDJ\RQEDYDOyEHMHJ\]pV NW OOHJDOiEEpYHOWHOWHXWiQ V]DNDV]±+DYDODPHO\SiUWDW UYpQ\QHNPHJIHOHO HQQHPSROLWLNDLDODNXODWWDOWiUVXOWH]XWyEELQDN SpQ]EHOLKR]]iMiUXOiVDDWDJViJDV]HULQWLWiUVXOiVLIRUPiKR]QHPKDODGKDWMDPHJHJ\pYEHQD]LOOHW pymdqxiu 1-jén érvényes országos minimális bruttó bér ötszázszorosának az értékét. III. FEJEZET 1\LOYiQRVNRUPiQ\V]LQW ILQDQV]tUR]iV 7iPRJDWiVRND]iOODPLN OWVpJYHWpVE O 9. szakasz. (1) $ SROLWLNDL SiUWRN pyhqwh WiPRJDWiVW NDSQDN D] ioodpl N OWVpJYHWpVE O D W UYpQ\ IHOWpWHOHL N ] WW $ WiPRJDWiVW D.RUPiQ\ ) WLWNiUViJiQDN N OWVpJYHWpVpE O KDYRQWD iwxwdomin PLQGHJ\LN SROLWLNDLSiUWV]iPOiMiUDpVD]N O QW NU ] GLNDN Q\YYLWHOLQ\LOYiQWDUWiVEDQ (2) A politikai pártok részére évente kiutalt összeg nem haladhatja meg az állami költségvetés HO LUiQ\]RWWEHYpWHOHLQHNiW $]RN D SROLWLNDL SiUWRN DPHO\HN D W UYpQ\KR]iVL FLNOXV NH]GHWpQ NpSYLVHO NNHO UHQGHONH]QHN legalább egyik ház parlamenti csoportjaiban, egy alaptámogatást kapnak. Az összes alaptámogatás a politikai pártoknak kiutalt támogatások egyharmadát képezi. (4) A Parlamentben képviselt politikai pártok az elért mandátumok számával arányos támogatást is NDSQDN$]HJ\PDQGiWXPpUWMiUy VV]HJHWDSROLWLNDLSiUWRNWHNLQWHWpEHQD]iOODPLN OWVpJYHWpVE ONLXWDOW támogatások kétharmadának a parlamenti tagok számával való elosztásával határozzák meg. 9DODPHO\ SROLWLNDL SiUW iowdo D] ioodpl N OWVpJYHWpVW O NDSRWW WHOMHV WiPRJDWiV H P YHOHWHN végrehajtása után nem haladhatja meg az alaptámogatás ötszörösét. (6) Azok a politikai pártok, amelyek nem rendelkeznek parlamenti mandátummal, de a választási N V] EQpOOHJIHOMHEENDONHYHVHEEPDQGiWXPRWV]HUH]WHNHJ\HQO WiPRJDWiVWNDSQDNDPHO\HWDIHOQHP KDV]QiOW VV]HJQHN D] LOOHW SROLWLNDL SiUWRN V]iPiYDO YDOy HORV]WiViYDO KDWiUR]QDN PHJ D] EHNH]GpV UHQGHONH]pVHLQHNPHJIHOHO HQ$SDUODPHQWEHQQHPNpSYLVHOWSROLWLNDLSiUWRNQDNQ\~MWRWWWHOMHV VV]HJQHP haladhatja meg egy alaptámogatás értékét. (7) $ EHNH]GpV HO tuivdl V]HULQWL ~MUDHORV]WiV XWiQ IHOKDV]QiODWODQXO PDUDGW VV]HJHNHW D mandátumok számával arányosan a Parlamentben képviselt pártok között osztják szét. (8) $N OWVpJYHWpVLpYYpJpQIHOKDV]QiODWODQXOPDUDGW VV]HJHNHWiWYLWHOH]LNDN YHWNH] pyuh 10. szakasz. (1) $ N OWVpJYHWpVL WiPRJDWiVRNEyO V]iUPD]y M YHGHOPHN D N YHWNH] UHQGHOWHWpVHNNHO használhatók fel: DDV]pNKHO\HNP N GpVpYHOpVNDUEDQWDUWiViYDONDSFVRODWRVDQ\DJLNLDGiVRN

4 4 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 48/2003. szám. b) személyzeti kiadások; c) sajtó és propaganda költségek; GDSROLWLNDLMHOOHJ WHYpNHQ\VpJHNPHJV]HUYH]pVpUHIRUGtWRWWN OWVpJHN e) belföldi és külföldi kiszállásokra fordított költségek; f) távközlésre fordított költségek; g) külföldi küldöttségekkel kapcsolatos költségek; KD]LOOHW SiUWWHYpNHQ\VpJpKH]V] NVpJHVLQJypVLQJDWODQMDYDNEDYDOyEHIHNWHWpV i) választási kampányra fordított költségek. ( N OWVpJHN KDWpNRQ\ViJiUyO pv FpOV]HU VpJpU O D SROLWLNDL SiUWRN YH]HW V]HUYHLG QWHQHN DODSV]DEiO\XNQDNpVDN ]DODSRNIHOKDV]QiOiViWV]DEiO\R]yW UYpQ\HVUHQGHONH]pVHNQHNPHJIHOHO HQ 11. szakasz. (1) $ KHO\L KDWyViJRN HOV EEVpJJHO EL]WRVtWMiN D SROLWLNDL SiUWRN N ]SRQWL YDJ\ KHO\L székhelyéhez szükséges helyiségeket, azok indokolt kérésére. $ SROLWLNDL SiUWRN V]pNKHO\HLQHN UHQGHOWHWHWW KHO\LVpJHNHW D KHO\L KDWyViJRN D ODNiV UHQGHOWHWpV helyiségek bérlésére vonatkozó jogi rendszer szerint adják bérbe. (3) $SROLWLNDLSiUWRNPHQWHV OQHND]pS OHWDGyDOyODWXODMGRQEDQOHY V]pNKHO\HNpUWNLYpYHDOHOWiUL értéken megvásároltakat. $] QIHORV]ODWiVMRJHU VEtUyLKDWiUR]DWWDONLPRQGRWWIHORV]ODWiVHUHGPpQ\HNpQWYDJ\DW UYpQ\iOWDO HO tuwpivpygrqwhypnhq\vpj NHWEHV] QWHW SROLWLNDLSiUWRNN WHOHVHNQDSRVKDWiULG QEHO OiWDGQLD KHO\LKDWyViJRNQDND]RNDWDKHO\LVpJHNHWDPHO\HNHW D KHO\L KDWyViJRNNDO N W WW EpUOHWL V]HU] GpV DODSMiQ EtUODOQDN$WXODMGRQXNEDQOHY KHO\LVpJHNDW UYpQ\IHOWpWHOHLN ] WWDGDQGyNiW (5) $ %XNDUHVWL 7 UYpQ\V]pN QDSRV KDWiULG Q EHO O WiMpNR]WDWMD D SUHIHNWXVRNDW D SROLWLNDL SiUW WHYpNHQ\VpJpQHN PHJV] QWpU O D KHO\L N ]KDWyViJRN iowdo EpUEH DGRWW V]pNKHO\HN EtUyViJL YpJUHKDMWyNRQ keresztüli átvétele érdekében. 12. szakasz. $SiUWWiYN ]OpVVHOYLOODPRVpVK HQHUJLiYDOJi]]DOYt]]HOFVDWRUQi]iVVDOVWEkapcso- ODWRV VV]HVN OWVpJpQHNNLIL]HWpVHNL]iUyODJ D SiUWRW WHUKHOL pv D ODNiV UHQGHOWHWpV KHO\LVpJHN HVHWpEHQ alkalmazott díjszabás szerint történik. IV. FEJEZET Finanszírozás a választási kampányok alatt 1. CIKKELY $YiODV]WiVLNDPSiQ\UDD]iOODPLN OWVpJYHWpVE OIRO\yVtWRWWWiPRJDWiV 13. szakasz. (1) $ YiODV]WiVL NDPSiQ\EDQ UpV]W YHY PLQGHQ SiUW különtörvénnyel támogatásban UpV]HV OKHWD]iOODPLN OWVpJYHWpVE O$YiODV]WiVLNDPSiQQ\DONDSFVRODWEDQHWiPRJDWiVEyOILQDQV]tUR]KDWy költségkategóriákat a támogatás folyósítására vonatkozó törvényben határozzák meg. (2) $NpSYLVHO Ki]LpVV]HQiWXVLYiODV]WiVRNRQYDJ\DKHO\LYiODV]WiVRNRQDYiODV]WiVLN V] E WHOQHP pu SiUWRNQDNYLVV]DNHOOIL]HWQL ND]EHNH]GpVIHOWpWHOHLN ] WWNDSRWWWiPRJDWiVWDYpJOHJHVYiODV]WiVL HUHGPpQ\5RPiQLD+LYDWDORV. ]O Q\H,5pV]pEHQYDOyN ]]pwpwhopqhnlg SRQWMiWyOV]iPtWRWWNpWKyQDSRQ belül. (3) A választásokon valamely politikai szövetség tagjaiként induló pártok esetében az (1) bekezdésben HO tuwwiprjdwivwdv] YHWVpJQHNQ\~MWMiN 2. CIKKELY A választási kampánnyal kapcsolatos hozzájárulások 14. szakasz. $YiODV]WiVLNDPSiQ\PHJQ\LWiVDXWiQEHOI OGLWHUPpV]HWHVYDJ\MRJLV]HPpO\HNW ONDSRWW KR]]iMiUXOiVRNDW D V]DNDV]EDQ HO tuw WiPRJDWiVW NLYpYH FVDN DNNRU OHKHW IHOKDV]QiOQL YDODPHO\ SiUW YiODV]WiVLNDPSiQ\iEDQKDHO ] OHJDSpQ] J\LPHJEt]RWWEHMHOHQWHWWHD6]iPYHY V]pNQpO 15. szakasz. Tilos a választási kampány közvetett vagy közvetlen finanszírozása külföldi természetes vagy jogi személyek által. Az így szerzett összegek elkobozandók és állami költségvetési bevételt képeznek. 16. szakasz. Tilos valamely párt, szövetség vagy független jelölt bármely módon való finanszírozása közhatóság, közintézmény, önállóan gazdálkodó egység országos társaság, teljesen vagy többségében állami

5 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 48/2003. szám. 5 W NpYHOP N G JD]GDViJLWiUVDViJYDJ\EDQNWiUVDViJLOOHWYHV]DNV]HUYH]HWHJ\HV OHWYDJ\DODStWYiQ\iOWDO Az így megszerzett összegeket elkobozzák, és azok az állami költségvetés bevételeit képezik. 3. CIKKELY A pénzügyi megbízott 17. szakasz. (1) $YiODV]WiVLNDPSiQ\UDD]iOODPLN OWVpJYHWpVW ONDSRWWWiPRJDWiVWHUPpV]HWHVYDJ\ MRJL V]HPpO\HNW O V]iUPD]y DGRPiQ\RN pv KDJ\DWpNRN FVDN D SiUW YH]HW VpJH iowdo NLQHYH]HWW SpQ] J\L PHJEt]RWWRQNHUHV]W OYHHQG NiW (2) $ SpQ] J\L PHJEt]RWW N WHOHV D SpQ] J\L P YHOHWHN N Q\YYLWHOL Q\LOYiQWDUWiViW D NpSYLVHO Ki]L illetve a szenátusi választások esetén választókerületenként, valamint a helyi választások esetén megyénként, illetve polgármester-jelöltenként vezetni. (3) $ SpQ] J\L PHJEt]RWW D] W NLMHO O SiUWWDO HJ\HWHPOHJHVHQ IHOHO D YiODV]WiVL NDPSiQ\ LGHMpQ YpJUHKDMWRWWSpQ] J\LP YHOHWHNW UYpQ\HVVpJppUWpVD±V]DNDV]RNHO tuivdlqdnehwduwivipuw (4) A pénzügyi megbízott lehet természetes személy vagy jogi személy. (5) Valamely pártnak központi szinten több pénzügyi megbízottja lehet a fiókok és a jelöltek tekintetében; ebben az esetben elhatárolják ezek meghatalmazását és koordináló pénzügyi megbízottat jelölnek ki. (6) Több párt nem folyamodhat ugyanazon pénzügyi megbízott szolgáltatásaihoz. (7) $SpQ] J\LPHJEt]RWWLPLQ VpJFVDND6]iPYHY V]pNiOWDOLKLYDWDORVEHMHJ\]pVpVDVDMWyQNHUHV]W OL NLKLUGHWpVXWiQV]HUH]KHW PHJ 18. szakasz. $V]DNDV]HO tuivdlphjihoho NpSSHQDONDOPD]DQGyNDI JJHWOHQMHO OWHNHVHWpQLV 19. szakasz. $ YiODV]WiVL P YHOHWHN V]HUYH]pVpQHN pv OHERQ\ROtWiViQDN N OWVpJHLW D] ioodpl N OWVpJYHWpVE OYDJ\D]HVHWQHNPHJIHOHO HQ D KHO\L YDJ\ D PHJ\HL N OWVpJYHWpVE O IHGH]LN D YiODV]WiVL W UYpQ\HNQHNPHJIHOHO HQ 20. szakasz. (1) A közszolgálati rádió és televízió szolgáltatásaihoz, valamint a speciális választási SODNiWR]iVL KHO\HNKH] YDOy KR]]iIpUpV D YiODV]WiVL NDPSiQ\ NHUHWpEHQ D YiODV]WiVL W UYpQ\HN HO tuivdlqdn PHJIHOHO HQJDUDQWiOWpVEL]WRVtWRWW (2) A pártok és a politikai szövetségek, valamint a független jelöltek kötelesek az összes plakátra és választási propagandaanyagra rányomtatni annak a pártnak vagy a szövetségnek a megnevezését, amely kiadta, LOOHWYH DQQDN D JD]GDViJL YiOODONR]yQDN D PHJQHYH]pVpW DPHO\ NLQ\RPWDWWD LOOHWYH D 6]iPYHY V]pNQpO D pénzügyi megbízotton keresztül jelenteni a nyomtatott választási plakátok számát. 4. CIKKELY $IHOV N OWVpJKDWiURN 21. szakasz. (1) Valamely politikai párt által az egyes választási kampányokban HV]N ] OKHW NLDGiVRN maximális határértékét a választásra ajánlott egyes jelöltek tekintetében engedélyezett maximális értékek összeadásával számítják ki. (2) Az egyes jelöltek tekintetében engedélyezett maximális értékeket a választási év január1-jén puypq\hvruv]ijrvplqlpiolveuxwwydodsepui JJYpQ\pEHQKDWiUR]]iNPHJDN YHWNH] NpSSHQ DRUV]iJRVPLQLPiOLVEUXWWyDODSEpUPLQGHJ\LNNpSYLVHO LYDJ\V]HQiWRULWLV]WVpJUHMHO OWQHN b) 20 országos minimális bruttó alapbér a megyei tanácsok vagy Bukarest 0XQLFtSLXP) WDQiFVDKHO\L tanácsosa tisztségre jelöltek mindegyikének; c) 15 országos minimális bruttó alapbér a megyeszékhely municípium helyi tanácsába vagy Bukarest municípium kerületi tanácsába helyi tanácsosi tisztségre jelöltek mindegyikének; d) 10 országos minimális bruttó alapbér minden municipiumi vagy városi helyi tanácsosi tisztségre jelöltnek; e) 2 országos minimális bruttó alapbér a községi tanácsba helyi tanácsosi tisztségre jelöltek mindegyikének; f) országos minimális bruttó alapbér a Bukarest PXQLFtSLXPLI SROJiUPHVWHULWLV]WVpJUHMHO OWHN

6 6 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 48/2003. szám. mindegyikének; g) országos minimális bruttó alapbér a megyeszékhely municípiumi polgármesteri tisztségre jelöltek mindegyikének; h) 500 országos minimális bruttó alapbér a Bukarest municípium kerületi polgármestere vagy a municípiumi, illetve városi polgármesteri tisztségre jelöltek mindegyikének; i) 20 országos minimális bruttó alapbér mindegyik községi polgármesteri tisztségre jelöltnek. (3) $EHNH]GpVEHQHO tuwihov N OWVpJKDWiURNDWDI JJHWOHQMHO OWHNWHNLQWHWpEHQLVDONDOPD]]iN,JD]ROiVNRUDSiUWDPHJ\HLV]HUYH]HWYH]HW VpJHYDJ\D]HVHWQHNPHJIHOHO HQDI JJHWOHQMHO OW Q\LODWNR]DWRWDGEHD6]iPYHY V]pNKH]DEHNH]GpVEHQHO tuwkdwiupuwpnhnehwduwiviuyo$ehnh]gpvehq HO tuwkdwiupuwpnhnhwphjkdodgy VV]HJHNiOODPLN OWVpJYHWpVLEHYpWHOHNHWNpSH]QHN 22. szakasz. (1) Románia elnökének megválasztásával kapcsolatos kampányában valamely párt, politikai szövetség vagy független jelölt költségei maximális határértéke országos minimális bruttó alapbér. (2) $ V]DNDV]RN D V]DNDV] EHNH]GpVH pv D pv V]DNDV] HO tuivdl PHJIHOHO NpSSHQDONDOPD]DQGyN +DD]HOQ NLYiODV]WiVUDDNpSYLVHO Ki]LpVDV]HQiWXVLYiODV]WiVRNNDOHJ\LGHM OHJNHU OVRUD]elnö- NLMHO OWHWiOOtWySiUWRNVSHFLiOLVSpQ] J\LPHJEt]RWWDWMHO OQHNNLD]LOOHW HOQ NMHO OWYiODV]WiVLNDPSiQ\iUD (4) Azok a pártok, amelyek a javasolt elnökjelölt tekintetében nem érték el országos szinten az érvé- Q\HVHQOHDGRWWV]DYD]DWRNOHJDOiEEiWLOOHWYHD]D]RQRVKHO\]HWEHQOHY I JJHWOHQMHO OWHNDYiODV]WiVL kampány lezárásától számított két hónapon belül visszaszolgálják az állami költségvetésbe a támogatást. V]DNDV] ± +D YDODPHO\ MHO OWHW D YiODV]WiVL NDPSiQ\EDQ W EE WLV]WVpJUH MDYDVROQDN D IHOV N OWVpJKDWiURNDWDYDJ\D]HVHWQHNPHJIHOHO HQDV]DNDV]V]HULQWDQDJ\REELN VV]HJEHQKDWiUR]]iN meg. V. FEJEZET $SROLWLNDLSiUWRNpVDYiODV]WiVLNDPSiQ\RNILQDQV]tUR]iViQDND]HOOHQ U]pVH V]DNDV] ± $ 6]iPYHY V]pN D SROLWLNDL SiUWRN ILQDQV]tUR]iViUD YRQDWNR]y W UYpQ\HV HO tuivrn EHWDUWiViQDNHOOHQ U]pVpUHIHOMRJRVtWRWWHJ\HG OLN ]KDWyViJ (2) $6]iPYHY V]pN pyhqwh PLQGHQ SiUW HVHWpEHQ HOOHQ U]L D SpQ]DODSRN OpWUHKR]iViUD pv HON OWpVpUH YRQDWNR]yW UYpQ\HVHO tuivrnehwduwiviw (3) $ 6]iPYHY V]pN UHJLV]WHUW YH]HW D SROLWLNDL SiUWRNUyO SROLWLNDL V] YHWVpJHNU O pv I JJHWOHQ MHO OWHNU O DPHO\EH EHYH]HWLN D MHOHQ W UYpQ\ puwhoppehq D 6]iPYHY V]pNQpO EHYDOODQGy SpQ] J\L tevékenységükre vonatkozó összes adatot. 25. szakasz. (1) $ YiODV]WiVRN HUHGPpQ\pQHN N ]]pwpwhopw O V]iPtWRWW QDSRV KDWiULG Q EHO O D SpQ] J\L PHJEt]RWW N WHOHV D 6]iPYHY V]pNKH] EHQ\~MWDQL PLQGHJ\LN SROLWLNDL SiUW YDJ\ I JJHWOHQ MHO OW jövedelmének és választási költségének részletes jelentését. A jelentést közzéteszik Románia Hivatalos Közlönyének III. Részében. (2) A megválasztottnak nyilvánított jelöltek mandátuma az (1) bekezdésben említett pénzügyi jelentés KDWiULG QEHO OLEHQ\~MWiViQDNDIHOWpWHOpYHOLJD]RODQGy 26. szakasz. (1) A választási kampány idején eszközölt bevételek és kifizetések törvényességének HOOHQ U]pVpUHD6]iPYHY V]pNEiUPHO\V] NVpJHVQHNYpOWSyWOyODJRVQ\LODWNR]DWRWpVGRNXPHQWXPRWNpUKHW (2) $MHOHQWpVYDJ\D]HVHWQHNPHJIHOHO HQDSyWOyODJRVGRNXPHQWXPRNiWYpWHOpW OV]iPtWRWWQDSRQ EHO OD6]iPYHY V]pND6]iPYHY V]pNV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU OV]yOy~MUDN ]]pwhwwdv]ip~ W UYpQQ\HO PyGRVtWRWW V]iP~ W UYpQ\ V]DNDV]iEDQ HO tuw VV]HWpWHOEHQ G QW D YiODV]WiVL N Q\YYLWHO KHO\HVVpJpU O pv D NLIL]HWpVHN W UYpQ\HVVpJpU O +D ~J\ YpOHNHGQHN KRJ\ IHQQiOOQDN HJ\HV szabálytalanságok, vagy a jövedelmekre és a választási költségekre vonatkozó törvényes korlátozásokat PHJV]HJWpND6]iPYHY V]pNXJ\DQDEEDQD] VV]HWpWHOEHQHOUHQGHOKHWLD]LOOHW SiUWYDJ\I JJHWOHQMHO OW iowdodn OWVpJYHWpVE ONDSRWWWiPRJDWiVWHOMHVYDJ\UpV]OHJHVYLVV]DV]ROJiOWDWiViW (3) $ 6]iPYHY V]pNQHN D EHNH]GpV V]HULQWL KDWiUR]DWD PHJWiPDGKDWy D /HJIHOV EE,JD]ViJ J\L Bíróságon, a törvény feltételei között.

7 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 48/2003. szám. 7 VI. FEJEZET Büntetések 27. szakasz. (1) Kihágást képeznek és OHMW OOHMLJ WHUMHG SpQ]EtUViJJDO E QWHWHQG NDN YHWNH] FVHOHNPpQ\HN DD] V]DNDV] EHNH]GpVpQHN pv D V]DNDV] EHNH]GpVH,, Wp]LVpQHN PHJIHOHO HQ NDSRWW ado- PiQ\RN5RPiQLD+LYDWDORV. ]O Q\pQHN,,,5pV]pEHQYDOyN ]]pqhpwpwhohdn YHWNH] pypiuflxvlj b) választási kampányra szánt támogatások átvétele másként, mint pénzügyi megbízotton keresztül, vagy a jelen törvény szerinti kötelezettségeknek a megbízott általi megszegése; c) tagsági díjak vagy adományok elfogadása a 4. szakasz (3) bekezdése és az 5. vagy 6. szakasz HO tuivdlqdnphjv]hjpvpyho d) adományok vagy ingyenes szolgáltatások elfogadása vagy nyújtása azzal a nyilvánvaló céllal, hogy JD]GDViJLYDJ\SROLWLNDLHO Q\WV]HUH]]HQHN e) a párt vagyonába bármely címen érkezett összegek vagy javak be nem jegyzése; IDYiODV]WiVLSpQ] J\LMHOHQWpVQHNpVD]LJD]ROyGRNXPHQWXPRNQDND6]iPYHY V]pNKH]YDOyKDWiULG Q belüli be nem nyújtása; g) kiadványok, választási plakátok vagy más propagandaanyag nyomtatása vagy terjesztése a 20. szakasz (2) bekezdése rendelkezéseinek megszegésével; h) a választási kampány közvetlen vagy közvetett finanszírozása idegen természetes vagy jogi személyek által; i) a választási kampány bármely módon való támogatása közhatóság vagy közintézmény, önállóan JD]GiONRGyHJ\VpJRUV]iJRVWiUVDViJWHOMHVHQYDJ\W EEVpJpEHQiOODPLW NpYHOP N G WiUVDViJiOWDO MDWiPRJDWiViOODPLN OWVpJYHWpVEHYDOyYLVV]DQHPV]ROJiOWDWiVDDV]DNDV]EHNH]GpVpEHQHO tuw KHO\]HWHNEHQpVKDWiULG EHQ NDSiUWiOWDONDSRWW VV]HJHNMDYDNYDJ\V]ROJiOWDWiVRNEHQHPYDOOiVDDV]DNDV]QDNPHJIHOHO HQ O DQ\DJL WiPRJDWiV V]HU]pVH D SiUW WHYpNHQ\VpJpKH] D MHOHQ W UYpQ\EHQ HO tuw PyGV]HUHNW O HOWpU modalitásokkal. (2) $E QWHWpVHNDONDOPD]KDWyND]HVHWQHNPHJIHOHO HQDIHQWHPOtWHWWW UYpQ\HVHO tuivrndwphjv]hj pénzügyi megbízott, politikai párt, adományozó tekintetében. 28. szakasz. (1) A 27. szakasz (1) bekezdésének b), c), d), e), h), i), k) és l) pontjában említett KHO\]HWHNEHQ D NLKiJiV WiUJ\iW NpSH] SpQ] VV]HJHN YDJ\ MDYDN ioodpl N OWVpJYHWpVL EHYpWHOW NpSH]QHN D 6]iPYHY V]pN-RJV]ROJiOWDWiVL.ROOpJLXPiQDNKDWiUR]DWDDODSMiQ ÒJ\V]LQWpQ ioodpl N OWVpJYHWpVL EHYpWHOW NpSH]QHN D IHORV]ODWiV DODWW OHY YDJ\ RO\DQ SiUW iowdo elfogadott adományok, amely módosított alapszabály alapján tevékenykedik, bár a módosításokról nem WiMpNR]WDWWD D %XNDUHVWL 7 UYpQ\V]pNHW D W UYpQ\HV HO tuivrnqdn PHJIHOHO HQ YDJ\ D EtUyL KDWyViJ elutasította az alapszabály módosítására irányuló jóváhagyási kérelmet. V]DNDV] ± ÒJ\V]LQWpQ NLKiJiVW NpSH] D V]DNDV]EDQ HO tuw YiODV]WiVL N OWVpJHN W UYpQ\HV KDWiUpUWpNHLQHNEHQHPWDUWiVDpVSpQ]EtUViJJDOE QWHWHQG DPHO\QHPOHKHWNLVHEEDW EEOHW VV]HJIHOpQpO és nem lehet nagyobb ennek háromszorosánál. 30. szakasz. $pvv]dndv]edqhpotwhwwnlkijivrndw D 6]iPYHY V]pN SpQ] J\L HOOHQ UHL álla- StWMiNPHJDE QWHWpVWHNLQWHWpEHQSHGLJD6]iPYHY V]pN-RJV]ROJiOWDWiVL.ROOpJLXPDtWpONH]LNpVKDWiUR] V]DNDV]±$EEDQD]HVHWEHQKDMRJHU VEtUyLKDWiUR]DWWDOYDODPHO\SiUWHJ\YDJ\W EEnyertes- QHNQ\LOYiQtWRWWMHO OWMpWHOtWpOWpNDSiUWYDJ\D]HVHWQHNPHJIHOHO HQDYiODV]WiVLNDPSiQ\ILQDQV]tUR]iViYDO NDSFVRODWRV E QFVHOHNPpQ\HNpUW H]HN HJ\ PHJKDWiUR]RWW LG V]DNUD VV]HIpUKHWHWOHQHNNp YiOQDN D 3DUODPHQWYDJ\D]HVHWQHNPHJIHOHO HQDPHJ\HLYDJ\DKHO\LWDQiFVKDWiUR]DWDDODSMiQ$PHJ UHVHGHWW NpSYLVHO LV]HQiWRULYDJ\WDQiFVRVLKHO\HNHWD]LOOHW SiUWOLVWiMiQWDOiOKDWySyWWDJRNIRJODOMiNHO (2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a független jelöltek tekintetében is alkalmazzák, a megüresedett he- O\HW HEEHQ D] HVHWEHQ D OHJW EE puypq\hv V]DYD]DWRW HOpU SiUW YDJ\ YiODV]WiVL V] YHWVpJ OLVWiMiQ WDOiOKDWy póttag foglalja el. 32. szakasz. A parlamenti házak szabályzatával, illetve a megyei és a helyi tanácsok szabályzatával

8 8 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 48/2003. szám. V]DEiO\R]]iNDV]DNDV]EDQHO tuwlqwp]nhgpvhndondopd]ivlhomiuiviw VII. FEJEZET Záró rendelkezések 33. szakasz. $MHOHQW UYpQ\UHQGHONH]pVHLPHJIHOHO NpSSHQDONDOPD]DQGyNDYDODPHO\QHP]HWLNLVHEEVpJKH] tartozó állampolgárok szervezetei tekintetében is. V]DNDV]±$MHOHQW UYpQ\KDWiO\EDOpSpVpQHNLG SRQWMiEDQKDWiO\RQNtY OKHO\H]LN a politikai pártokról szóló, utólagosan módosított és kiegészített 27/1996. számú törvény VI. fejezetét A politikai pártok pénzügye, azaz a szakaszait; ± D.pSYLVHO Ki] pv D 6]HQiWXV PHJYiODV]WiViUyO V]yOy XWyODJRVDQ PyGRVtWRWW pv NLHJpV]tWHWW V]iP~ törvény 45. szakaszát és 72. szakaszának m) pontját; a Románia elnökének megválasztásáról szóló, utólagosan módosított 69/1992. számú törvény 28. szakaszának (2) és (3) bekezdését; a helyi választásokról szóló, újraközzétett, utólagosan módosított és kiegészített 70/1991. számú törvény 56. V]DNDV]iWpVV]DNDV]iQDNPSRQWMiWYDODPLQWDMHOHQW UYpQQ\HOHOOHQWpWHVEiUPHO\PiVHO tuivw 35. szakasz. A jelen törvény a Monitorul Oficial al României I. 5pV]pEHQYDOyN ]]pwpwhopw OV]iPtWRWWQDS elteltével lép hatályba. (]WDW UYpQ\WD.pSYLVHO Ki]pVD6]HQiWXVDGHFHPEHULHJ\ WWHV OpVHQIRJDGWDHOEHWDUWYD5RPiQLD Alkotmánya 74. szakasza (1) bekezdésének és 76. szakasza (2) bekezdésének D]HO tuivdlw VALER DORNEANU 1,&2/$(9 & 52,8 $.e39,6(/ +È=(/1g.( A SZENÁTUS ELNÖKE Bukarest, január szám. ROMÁNIA ELNÖKE D E K R É T U M a politikai pártok tevékenységének és a választási kampányoknak a finanszírozásáról szóló törvény NLKLUGHWpVpU O x) Románia Alkotmánya 77. szakaszának (1) bekezdése és 99. szakaszának (1) bekezdése alapján, Románia elnöke d e k r e t á l j a : Egyetlen szakasz. Kihirdetjük a politikai pártok tevékenységének és a választási kampányoknak a finanszírozásáról szóló törvényt és elrendeljük közzétételét Románia Hivatalos Közlönyének I. Részében. ION ILIESCU ROMÁNIA ELNÖKE Bukarest, január szám. x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének január 30-i 54. számában. 0(*-(*<=e6eUWHOPH]pVWHNLQWHWpEHQMRJLKDWiO\DFVDNDURPiQQ\HOY V] YHJQHNYDQ KIADÓ: 520È1,$3$5/$0(17-(±$.e39,6(/ +È= Regia $XWRQRP Monitorul Oficial, str. Izvor nr. 2-4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, %XFXUHúWL cont nr /ROL Banca &RPHUFLDO 5RPkQ 6$Sucursala Unirea %XFXUHúWL úi nr Trezoreria sector 5, %XFXUHúWLalocat numai persoanelor juridice bugetare). Adresa pentru publicitate : Centrul pentru UHOD LLFXpublicul, %XFXUHúWL ùoseaua Panduri nr.1, bl. P 33, parter, sectorul 5, telefon , , tel/fax Tiparul : Regia $XWRQRP 0RQLWRUXO2ILFLDO WHOúL Internet: Románia Hivatalos Közlönye 48/2003. számának terjedelme 8 oldal. Ára lej ISSN

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA 177. (XXI) évfolyam 57. szám I. RÉSZ TÖRVÉNYEK, ELNÖKI RENDELETEK, HATÁROZATOK ÉS MÁS JOGI AKTUSOK 2009. június 4., csütörtök

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 175. (XIX) évfolyam 55. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2007. augusztus 23. csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 172.(XVI.) évfolyam 124. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2004. június 30., szerda ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN

Részletesebben

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS 3e1=h*

Részletesebben

Kerettörvény. a nemzeti közösségek személyi elvű önkormányzatáról

Kerettörvény. a nemzeti közösségek személyi elvű önkormányzatáról Bakk Miklós: Kerettörvény a nemzeti közösségek személyi elvű önkormányzatáról. [http://www.emnt.org/dokumentumok/szemelyikerettorveny_nemzeti_kozossegek_szemelyi_elvu_onkormanyzatarol-bakk.rtf] - tervezet

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester )HOHOVWHOHS OpVUHQGH]pVL YH]HWWHUYH] ----------------------- Veres István okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT-1-15-0125/2001/2006 Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. ÁLMOSD Településrendezési

Részletesebben

Káva Kulturális Műhely Egyesület. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Káva Kulturális Műhely Egyesület. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A Káva Kulturális Műhely Egyesület Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Káva Kulturális Műhely Egyesület 2. Angol neve: Káva

Részletesebben

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20.

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20. Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Alapszabály

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Alapszabály Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Alapszabály Hatályos: 2007. január 6-tól Budapest 2007. január 6. Magyar Floorball Szakszövetség Alapszabálya 1 A MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG

Részletesebben

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 12. kiadás 2008. május 24.

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 12. kiadás 2008. május 24. Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 12. kiadás 2008. május 24. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

1989. évi XXXIII. törvény. a pártok működéséről és gazdálkodásáról. I. fejezet. A törvény hatálya. II. fejezet. A párt működése. III.

1989. évi XXXIII. törvény. a pártok működéséről és gazdálkodásáról. I. fejezet. A törvény hatálya. II. fejezet. A párt működése. III. 1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról A pártok társadalmi rendeltetése, hogy a népakarat kialakításához és kinyilvánításához, valamint a politikai életben való állampolgári

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A Budapesti Tájfutók Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2001. március 20-i 2001/275/EK HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG 2001. március 20-i 2001/275/EK HATÁROZATA A BIZOTTSÁG 2001. március 20-i 2001/275/EK HATÁROZATA a 2000/596/EK tanácsi határozatnak az Európai Menekültügyi Alappal közösen finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatos kiadások elfogadására és a végrehajtási

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28.

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. a Magyar Kutyasport Szövetség (korábban Magyar Kutyaszánhajtó és Canicross Szövetség) 2013 november 28. napján megtartott közgyűlésén

Részletesebben

V2 BARÁTI KÖR MOTOROS-SPORT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

V2 BARÁTI KÖR MOTOROS-SPORT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET V2 BARÁTI KÖR MOTOROS-SPORT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alapszabályának 2. számú módosítása a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest, 2009. november 23. 2 ALAPSZABÁLY Általános rendelkezések Alulírott Alapítók

Részletesebben