EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat"

Átírás

1 HÉSZ(záradékolt) Mohácsi István okleveles építészmérnök WHOHS OpVUHQGH]pVLYH]HWWHUYH] WHUYH]LMRJRVXOWViJV]iPD /2006.) 4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 1. Törzsszám: M12 / Telefon: Levelezési cím : Keletterv Kft. Mohácsi István 4024 Debrecen Wesselényi utca 6. EBES Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes. ]VpJ.pSYLVHO-testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Helyi építési szabályzat (a szabályozási tervlapot külön kötet tartalmazza). Galgóczi Mihály polgármester.. Szabóné Karsai Mária MHJ\]

2 2 EBES KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA,)HMH]HWÈOWDOiQRVHOtUiVRN,,)HMH]HW7HU OHWKH]N WKHWHOtUiVRN Tartalom - $UHQGHOWHWpVL]yQiNHOtUiVDLKRUL]RQWiOLVpVYHUWLNiOLVUHQGHOWHWpVL]yQiN - Az építési zóqinhotuivdldnldodnxowpvdqhpnldodnxow]yqinhotuivdldyiurvpstwpv]hwl NDUDNWHU]yQiNHOtUiVDLYDODPLQWD]pStWpVL]yQiNiOWDOiQRVHOtUiVDL - $N UQ\H]HWYpGHOPL]yQiNHOtUiVDL]DM-pVUH]JpVYpGHOHPOHYHJWLV]WDViJ - $]puwpnypghopl]yqinhotuásai (települési értékvédelem, a táj- és a természetvédelem HOtUiVDLYDODPLQWDWLODOPL-pVNRUOiWR]iVL]yQiNHOtUiVDL - 7HOHS OpVSROLWLNDLEyQXV]]yQiNHOtUiVDL,,, )HMH]HW (J\pE HOtUiVRN (közlekedési- N ]P&-, zöldfelületi-, általános környezetvédelmi HOtUiVRNDN ]WHU OHWHNiOWDOiQRVHOtUiVDL IV. Fejezet : A település egy-hj\upv]puhpuypq\hvvdmiwrvhotuivrn V. Fejezet : Vegyes és záró rendelkezések (fogalmak, a szabályzat mellékletei, záró rendelkezés)

3 3 (EHVN ]VpJ.pSYLVHO7HVW OHWpQek 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendelete Ebes helyi építési szabályzatáról (a továbbiakban : HÉSZ) (EHVN ]VpJ.pSYLVHO7HVW OHWHD]eStWHWWN UQ\H]HWDODNtWiViUyOpVYpGHOPpUOV]yOyW EEV] UPyGRVtWRWW évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7.. (3) bekezdése szerinti hatáskörben, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése szerinti feladatkörben, a 16. (1) bekezdése szerinti jogkörben, továbbá az Országos Településrendezési és Építési KövetHOPpQ\HNUO D WRYiEELDNEDQ 27e. V]yOy PyGRVtWRWW ;,,.RUP V]iP~ Kormányrendelet 2. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásával élve, az alábbi rendeletet alkotja : I. fejezet È/7$/È126(/Ë5È $]HOtUiVRNKDWiO\D (1) Az HOtUiVRNKDWiO\D(EHVN ]VpJN ]LJD]JDWiVLWHU OHWUHWHUMHGNL iwdodntwdql EYtWHQL IHO~MtWDQL KHO\UHiOOtWDQL NRUV]HU&VtWHQL OHERQWDQL HOPR]GtWDQL UHndeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt : építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni a MHOHQHOtUiVpVUDM]LPHOOpNOHWHLV]HULQWV]DEDG (2) A község közigazgatási területén területet felhasználni, telket alakítani, építményt elhelyezni, 2.. A szabályozási elemek típusai és alkalmazásuk (1) A helyi építési szabályzat és rajzi mhoopnohwhl, pv,, UHQG& N WHOH] V]DEiO\R]iVL HOHPHNHW tartalmaznak. (2),UHQG&N WHOH]V]DEiO\R]iVLHOHPHN - D ]yqdkdwiurn pstwpvl YH]HWHN LOOHWOHJ YH]HWHN KDWiUDL pv D ]yqdhotuivrn NLYpYH D] pstwpvl YH]HWHNEHW&MHOpQpVHOVNpWV]iPNyGMiQW~OLHOtUiVRNDW - D],UHQG&HOHPHNKH]N WGV]DEiO\R]iVLYRQDODNpVWHUYH]HWWWHOHNKDWiURN - a kótázott elemek méretei (3),,UHQG&N WHOH]V]DEiO\R]iVLHOHPHNDPHO\HNHWDEHNH]GpVQHPHPOtW (4) $],UHQG&V]DEiO\R]iVLHOHPHNPyGRVtWiViUDDWHOHS OpVV]HUNezeti terv módosításával kerülhet sor. (5) $,,UHQG&V]DEiO\R]iVLHOHPHNPyGRVtWiVDDV]DEiO\R]iVLWHUYPyGRVtWiViYDOW UWpQKHWDPHO\QHN legkisebb területe : - belterületen és külterületi beépítésre szánt területen a (közterületek, vagy beépítésre nem szánt WHU OHWHNiOWDOOHKDWiUROWW PEHJpV]HLOOHWOHJDN OWHU OHWLEHpStWpVUHV]iQWWHU OHWHJpV]H - külterületi beépítésre nem szánt területen vagy a telektömb, vagy a rendeltetési zóna egésze. (6) Az építési övezetek határai a településszerkezeti- és a szabályozási terv módosítása nélkül PyGRVtWKDWyNDWHOHNDODNtWiVLHOtUiVRNNHUHWHLN ] WWKDDPyGRVtWiV - az érintett övezet kialakítását nem lehetetleníti el, és - DKDWiUPyGRVtWiVVDOpULQWHWWpStWpVL YH]HWOHJDOiEEWHOHNUHNLWHUMHGPDUDG (7) A szabályozási tervlapon kótákkal nem rögzített tervezett szabályozási elemek ± 2 méterrel módosíthatók (a szabályozási terv módosítása nélkül). (8) A szabályozási beavatkozások mértékét digitális méréssel kell megállapítani.

4 4 II. fejezet 7(5h/(7+(=.g7+(7(/Ë5È (1) A szabályozási terven jelölt kialakult és nem kialakult beépítésre szánt területeket, valamint a nem beépítésre szánt területeket a terv szerinti térbeli rendben kell felhasználni. ÄYDODPHQQ\L pstwpvl YH]HWEHQ LOOHWOHJ YH]HWEHQ HOKHO\H]KHW pstwppq\hnhw NLYpYH D] pstwpvw HQJHGpO\H]QLFVDNDWHOMHVN ]P&YHVtWHWWVpJNLpStWpVHHVHWpQV]DEDG$IHOV]tQLYL]HNHOYH]HWpVpUH EXUNROW PHGU& Q\tOWiUNRV PHJROGiV Ls elfogadható. E kötelezettség teljesüléséig a Vérvölgyi G ON ]SRQWEDQ pv D] ev]dnl LSDUL SDUNEDQ D V]DNKDWyViJRN iowdo HOIRJDGRWW N ]P&SyWOy LV alkalmazható. (2) A települési területen a tervezett beépítésre szánt területeken az OTÉK 32. -ában meghatározott, a 4. $]yqdhotuivrn (1) A szabályzat szabályozási tervlap melléklete által meghatározott - rendeltetési, - építési, - környezetvédelmi, - értékvédelmi, valamint - tilalmi és korlátozási zónákat a tervlapokon meghatározott térbeli rendben kell alkalmazni. 5. $5(1'(/7(7e6,=Ï1È.(/Ë5È6$, (1) Szabályozási terv a község igazgatási területén az alábbi rendeltetési zónákat jelölheti ki: a., horizontális rendeltetési zónákat, éspedig : 1.) a beépítésre szánt területen : - lakó (L) - vegyes (V) - G Oh - gazdasági (G) és - különleges (K) 2.) a beépítésre nem szánt területen : - közlekedési-pvn ]P&. - közpark (Z) - HUG( - mh]jd]gdvijl0pv - vízgazdálkodási (V) zónákat, valamint b., vertikális rendeltetési zónákat. 6.. A lakózónák (1) Kisvárosias lakózóna (Lk) a., $ ]yqd MHOOHP]HQ N ]HSHV ODNV&U&VpJ& N ]HSHVHQ V&U& EHpStWpV& iowdoiedq W EE QiOOy rendeltetési egységet magába foglaló, 7,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek

5 5 HOKHO\H]pVpUHV]ROJiO$]yQiEDHVWHONHNHQOHJIHOMHEEUHQGHOWHWpVLHJ\VpJODNiVKHO\H]KHW el. b., $]yqdwhu OHWpQHOKHO\H]KHW 1., lakóépület 2., a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 3., egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 4., sportépítmény, WHUHSV]LQWDODWWLV]HPpO\JpSMiUP&WiUROy c., $]yqdwhu OHWpQNLYpWHOHVHQHOKHO\H]KHW 1., szálláshely szolgáltató épület, 2., igazgatási épület d., $]yqdwhu OHWpQQHPKHO\H]KHWHO ]HPDQ\DJW OWiOORPiV 2., önálló parkoló-terület és garázs a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb, és az ilyeneket szállító MiUP&YHNV]iPiUD DWHU OHWUHQGHOWHWpVV]HU&KDV]QiODWiWQHP]DYDUyKDWiV~Np]P&LSDULpS OHW (2) Kertvárosias lakózóna (Lke) a., $ ]yqd MHOOHP]HQ N ]HSHV ODNV&U&VpJ& OD]D EHpStWpV& VV]HI JJ NHUWHV OHJIHOMHEE rendeltetési egységet magába foglaló, 7,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. b., $]yqdwhu OHWpQHOKHO\H]KHW 1., lakóépület 2., a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 3., egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 4., hulladékudvar c., A zóna területén kivételhvhqkho\h]khwho 1., a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, 2., sportépítmény, 3., hat rendeltetési egységet magába foglaló épület, ha a telekterület legalább 900 m2. d., $]yqdwhu OHWpQQHPKHO\H]KHWHO 1., szálláshely szolgáltató épület a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület kivételével, 2., egyéb közösségi szórakozató, kulturális épület, 3., önálló parkoló-terület és garázs a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb, és az ilyeneket szállító MiUP&YHNV]iPiUD DODNypS OHWHWDIUHQGHOWHWpVpS OHWpWPHJHO]HQPHOOpNpS OHW 5., nyitott oldalú takarmánytároló építmény. DWHU OHWUHQGHOWHWpVV]HU&KDV]QiODWiWQHP]DYDUyKDWiV~HJ\pEJD]GDViJLpStWPpQ\ (4) Falusias lakózóna (Lf) a., $]yqdmhoohp]hqdodfvrq\odnv&u&vpj& VV]HI JJQDJ\NHUWHVOHJIHOMHEEUHQGHOWHWpVLHJ\Vpget magába foglaló, legfeljebb 4,5 m-es építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál. b., $]yqdwhu OHWpQHOKHO\H]KHW 1., lakóépület 2., a WHONHQW UWpQQ YpQ\WHUPHV]WpVKH]iOODWWHQ\pV]WpVKH]pVWHUPpNIHOGROJR]iVKR]V] NVpJHV építmények, 3., a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület. 4., helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 5., hulladékudvar c., $]yqdwhu OHWpQNLYpWHOHVHQKHO\H]KHWHO

6 6 V]iOOiVKHO\V]ROJiOWDWypS OHWGHOHJIHOMHEEIpUKHOO\HO 2., sportépítmény, ]HPDQ\DJW OWiOORPiV PH]-pVHUGJD]GDViJL ]HPLpStWPpQ\ d., A zyqdwhu OHWpQQHPKHO\H]KHWHO DODNypS OHWHWDIUHQGHOWHWpVpS OHWpWPHJHO]HQPHOOpNpS OHW 2., nyitott oldalú takarmánytároló építmény. Np]P&LSDULpStWPpQ\ DWHU OHWUHQGHOWHWpVV]HU&KDV]QiODWiWQHP]DYDUyKDWiV~HJ\pEJD]GDViJLppítmény, (5)/DNy UHQGHOWHWpVL ]yqied HV WHONHQ QHP HQJHGpO\H]KHWN D] DOiEEL WHYpNHQ\VpJHN LOOHWOHJ QHP KHO\H]KHWNHORO\DQWHYpNHQ\VpJKH]V] NVpJHVpS OHWHNDKRO DDNHOHWNH]V]HQQ\Yt]D] VV]HWpWHOHPLDWWQHPYH]HWKHWN ]YHWOHQ ODN ]FVDWRrnába, b., a tevékenység A-&W&]YHV]pO\HVVpJ& F D WHYpNHQ\VpJ E&]]HO YDJ\]DMMDO MiU SpOGiXO EUNLNpV]tWpV I&UpV]iUX J\iUWiV HONHYHUW EHWRQ gyártása, alumínium öntés hulladékból stb) (1) Településközpont vegyes zóna (Vt) 7. Vegyes zónák a., $]yqdmhoohp]hqw EE QiOOyUHQGHOWHWpVLHJ\VpJHWPDJiEDIRJODOyODNy- és olyan helyi, vagy WHOHS OpVLV]LQW&LJD]JDWiVLNHUHVNHGHOPLV]ROJiOWDWyYHQGpJOiWyV]iOOiVKHO\V]ROJiOWDWyHJ\Ki]L oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. b., $]yqdwhu OHWpQHOKHO\H]KHW 1., lakóépület, 2., kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 3., igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 4., sportlétesítmény. c., $]yqdwhu OHWpQNLYpWHOHVHQKHO\H]KHWHO 1., egyéb közösségi szórakoztató épület a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú KDV]QiODWD]HOVGOHJHV SDUNROyKi]pVEHQQH ]HPDQ\DJW OW d., $]yqdwhu OHWpQQHPKHO\H]KHWHO WHUPHONHUWpV]HWLpStWPpQ\ 2., önálló parkoló-terület és garázs a 3,5 tonnánál nagyobb önsúlyú, és az ilyeneket szállító MiUP&YHNV]iPiUD 3., nem zavaró hatású egyéb gazdasági létesítmény. (2) Központi vegyes zóna (Vk) D $]yqd MHOOHP]HQW EEUHQGHOWHWpVLHJ\VpJHWPDJiEDIRJODOyHOVVRUEDQN ]SRQWLV]HUHSN U& igazgatási, oktatási, kereskedelmi és szolgáltató gazdasági épületek elhelyezésére szolgál. b., $]yqdwhu OHWpQHOKHO\H]KHW 1., igazgatási épület, 2., kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 3., egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, 4., egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 5., sportlétesítmény,

7 7 6., a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló, valamint más lakások, de csak az emeleti szinteken, és csak úgy, hogy az összes bruttó lakás szintterület ne lépje túl az épület bruttó szintterületének a 10 %-át. c., A zóna területén kivételeshqkho\h]khwhow EEV]LQWHVSDUNROyKi]pVEHQQH ]HPDQ\DJW OW d., $ ]yqd WHU OHWpQ QHP KHO\H]KHW HO QiOOy SDUNROy-terület és garázs a 3,5 tonna önsúlynál QHKH]HEEpVD]LO\HQHNHWV]iOOtWyMiUP&YHNV]iPiUD 8. Gazdasági zóna (1) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zóna (Gk) D $ ]yqd HOVVRUEDQ D QHP MHOHQWV ]DYDUy KDWiV~ JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJL FpO~ ps OHWHN elhelyezésére szolgál. E$]yQDWHU OHWpQHOKHO\H]KHW PLQGHQIDMWDQHPMHOHQWV]DYDUyKDWiV~JD]GDViJLWHYpNHQ\VpJLFpO~pS OHW 2., a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de csak a bruttó épület-szintterület 10 %-áig, 3., igazgatási, egyéb irodaépület, SDUNROyKi] ]HPDQ\DJW OW 5., sportépítmény. c., A ]yqdwhu OHWpQNLYpWHOHVHQHOKHO\H]KHW 1., egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 2., egyéb közösségi szórakoztató épület. (2) Zavaró hatású (ipari) gazdasági zóna (Gip) D$]yQDDMHOHQWVPpUWpN&]DYDUyKDWiV~JD]GDViJLWHYpNHQ\VpJLFpO~LSari építmények, valamint a YpGWiYROViJRWLJpQ\OPH]JD]GDViJLPDMRURNiOODWWDUWyWHOHSHNHOKHO\H]pVpUHV]ROJiO E$]yQDWHU OHWpQDN O QOHJHVHQYHV]pO\HVSOW&]-, robbanás-ihuw]yhv]po\vwee&] VYDJ\ nagy zajjal járó gazdasági tevékenységkh]v] NVpJHVpStWPpQ\HNKHO\H]KHWNHO (3) Egyéb (ipari) gazdasági zóna (Ge) D$]yQDHOVVRUEDQD]LSDULD]HQHUJLDV]ROJiOWDWiVpVDWHOHS OpVJD]GiONRGiVpStWPpQ\HLWRYiEEiD YpGWiYROViJRWQHPLJpQ\OPH]JD]GDViJLPDMRURNHOKHO\H]pVpUHV]ROJiO b.,$]yqdwhu OHWpQD]DSRQWEDQIHOVRUROWpStWPpQ\HNKHO\H]KHWNHO F$]yQDWHU OHWpQNLYpWHOHVHQHOKHO\H]KHWN 1., a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de legfeljebb a bruttó épület-szintterület 10 %-a mértékéig, 2., egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek 3., a m2 bruttó épület-szintterületet meg nem haladó kereskedelmi és szolgáltató épületek, YDODPLQWpS OHWQHNPLQV ON ]OHNHGpVLpStWPpQ\HN hg OKi]DV G O]yQDh 9.. ÜG O]yQiN

8 8 D$]yQDHOVVRUEDQRO\DQ G OpS OHWHN G OWiERURNpVNHPSLQJHNHOKHO\H]pVpUHV]ROJiODPHO\HN elhelyezésük, méretük, kialakításuk és felszereltségük, valamint infrastuktúrális ellátottságuk alapján az üdülésl FpO~ WDUWy]NRGiVUD DONDOPDVDN pv DPHO\HN W~OQ\RPyDQ YiOWR]y G OL N U KRVV]DEE tartózkodására szolgálnak. E$]yQDWHU OHWpQHOKHO\H]KHWNRO\DQpStWPpQ\HNLVDPHO\HNDWHU OHW G OpVLUHQGHOWHWpVpWQHP zavarják és az üdülési használatot szolgálják (pl. helyi ellátást szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egyházi és egészségügyi épület, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület, sportépítmény, lovas turizmust szolgáló állattartó épület, parkoló és gépkocsi tároló) F$]yQDWHU OHWpQQHPKHO\H]KHWNHOPHOOpNpS OHWHNHJ\pEiOODWWDUWypS OHWHNDW QV~O\QiO QHKH]HEE WHKHUJpSMiUP&YHN V]iPiUD SDUNROy YDJ\ JDUi]V YDODPLQW D WHUHSV]LQW DODWWL IHGHWW kialakítású kivételével különálló árnyékszék, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló és ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló melléképítmény sem, és hulladékudvar sem alakítható ki. +pwypjlki]dv G O]yQDhK D$]yQDOHJIHOMHEENpW G OHJ\VpJHV G OpS OHWHNHOKHO\H]pVpUHV]ROJiO$]DONDOPD]KDWy beépítési PyGV]DEDGRQiOOyWHOHSV]HU&YDJ\V]DEDGRQiOOyiOWDOiQRV E$]yQDWHU OHWpQHOKHO\H]KHWNRO\DQpStWPpQ\HNLVDPHO\HNIXQNFLyMXNDWpVKDV]QiODWXNN UQ\H]HWL KDWiViW WHNLQWYH D WHU OHW UHQGHOWHWpVV]HU& KDV]QiODWiW V]ROJiOMiN pv D]W QHP ]DYarják (pl. helyi ellátást szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, sportépítmény, parkoló és gépkocsi tároló) F$]yQDWHU OHWpQQHPKHO\H]KHWHOHJ\Ki]LpVHJpV]VpJ J\LpS OHWV]iOOiVKHO\V]ROJiOWDWypS OHW egyéb közösségi szórakoztató épület, egyéb állattartó épület, a 3,5 t önsúlynál nehezebb WHKHUJpSMiUP&YHNV]iPiUDSDUNROyYDJ\JDUi]VPHOOpNpS OHWYDODPLQWDWHUHSV]LQWDODWWLIHGHWW kialakítású kivételével különálló árnyékszék, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló és ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló melléképítmény sem, és hulladékudvar sem alakítható ki. (1) Különleges intézményi zóna (Ki) 10. Különleges zónák a., A zóna a különleges célokat szolgáló, közhasználatú építmények elhelyezésére szolgál. b., A zóna területén a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú építmények, és azok UHQGHOWHWpVV]HU&KDV]QiODWiKR]V] NVpJHVYDJ\D]RNDWNLV]ROJiOyHJ\pEpStWPpQ\HNKHO\H]KHWN el. c., A szabályozási tervlap az egyes ingatlanokon belüli kizárólagos rendeltetést,loohwohjkdv]qiodwrwlv U J]tWKHWD]HJ\HVpStWpVLKHO\HNUHLOOHWOHJDO-övezetekre. (1) Általános közlekedési zóna (Köá) 11. Közlekedési zónák D$]yQDDN ]~WLN ]OHNHGpVpVDN ]P&HOKHO\H]pVFpOMiUDV]ROJiOyWHU OHW b., A zóna területén elhelyezkhwn D] RUV]iJRV pv KHO\L N ]XWDN NHUpNSiUXWDN MiUP&YHN YiUDNR]yKHO\HL MiUGiN J\DORJXWDN mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a N ]P&YHNpVDKtUN ]OpVpStWPpQ\HL

9 9 2., a közlekedést kiszolgáló közlekedési, kereskedelmi, vendéglátó és igazgatási gazdasági tevékenységi célú épület, a telek legfeljebb 0,2 %-os beépítésével és legfeljebb 4,5 m építménymagassággal. (2) Vasúti közlekedési zóna (Köv) a., A zóna a vasúti közlekedés céljára szolgáló terület. b., A]yQDWHU OHWpQDYDVXWDNpVDP&N GpV NK ]V] NVpJHVN ]OHNHGpVLpVN UQ\H]HWYpGHOPLFpO~ pstwppq\hn YDODPLQW D WHU OHWHW LJpQ\EH YHYN HOOiWiViKR] pv D YDV~WL ]HPKH] NDSFVROyGy kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, igazgatási épületek, gazdasági tevékenységi célú épületek és ezen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára V]ROJiOyODNiVKHO\H]KHWHO c., A zóna területén a telek beépítettsége legfeljebb 0,2 %, az építménymagasság legfeljebb 4,5 m lehet. (3) A zóna területén az épületek elhelyezését, kialakítását és az építészeti követelményeket elvi építési engedélyben kell meghatározni. 12. Közpark zóna (1) $]yqdslkhqsdunyiurvlsdunhokho\h]pvpuhv]rojio= (2) A zóna területén a pihenést és a testedzést szolgály pstwppq\hn VpWD~W SLKHQKHO\ WRUQDSiO\D J\HUPHNMiWV]yWpUVWEpVYt]IHO OHWHNIHOV]tQLYt]WiUR]yNGtV]WDYDNpStWPpQ\HLKHO\H]KHWNHO (3) $]yqdwhu OHWpQpS OHWQHPKHO\H]KHWHOpVN ]KDV]QiODWHOOHO]iUWUpV]QHPDODNtWKDWyNL (4) A telek legalább 75 %-iw] OGIHO OHWWHOLOOHWOHJYt]IHO OHWWHOIHGHWWHQNHOONLDODNtWDQL (5) A zóna területén az építmény(ek) elhelyezését és kialakítását elvi építési engedélyben kell meghatározni. 13. (UG]yQiN (1) 9pGHOPLUHQGHOWHWpV&HUG]yQD(Y D$]yQDYpGHUGNpVDWHUPpV]HWLYpGHOHPDODWWiOOyN ]FpO~HUGNWHU OHWH E$]yQDWHU OHWpQpS OHW~MRQQDQQHPKHO\H]KHWHO (2) Egészségügyi V]RFLiOLVWXULV]WLNDLUHQGHOWHWpV&HUG]yQD(H E $ ]yqd WHU OHWpQ D] HUG UHQGHOWHWpVpQHN PHJIHOHO pstwppq\hn FVDN D OHJDOiEE P WHU OHW&WHONHQKHO\H]KHWNHODWHOHNOHJIHOMHEE-RVEHpStWHWWVpJpYHO$]HUGUHQGHOWHWpVpQHN 2 PHJIHOHOpStWPpQ\HNHQVpWDXWDNDWSLKHQKHO\HNHWHVEHiOOyNDWLOOHPKHO\HNHWD]HUGYpGHOPpW és fenntartását szolgáló építményeket kell érteni. F. ]KDV]QiODWHOOHO]iUWUpV]FVDND]HUGYpGHOPpWpVIHQQWDUWiViWV]ROJiOypS OHWHNHOKHO\H]pVH céljából alakítható ki. Területe nem haladhatja meg a beépített terület háromszorosát. G$]~MRQQDQHOKHO\H]KHWpStWPpQ\HNpStWPpQ\PDJDVViJDOHJIHOMHEEPOHKHW (3) *D]GDViJLUHQGHOWHWpV&HUG]yQD(J D$]yQiEDD]HO]]yQiNEDQHPVRUROKDWyHUGNWDUWR]QDN b., A zóna területén a m 2 -WHOpUQDJ\ViJ~WHONHQDWHOHNOHJIHOMHEE-os beépítettségével KHO\H]KHWNHOD]HUGUHQGHOWHWpVpQHNPHJIHOHOpStWPpQ\HN F$]~MRQQDQHOKHO\H]KHWpStWPpQ\HNpStWPpQ\PDJDVViJDOHJIHOMHEEPOHKHW a., A zóna a Nagypark és a Vérvölgyi idegenforgalmi zónához kapcsolódó k ]FpO~HUGNWHU OHWH

10 10 (4) A zóna területén az épület elhelyezését és kialakítását elvi építési engedélyben kell meghatározni. (1) 0H]JD]GDViJLiOWDOiQRV]yQD0i 14. 0H]JD]GDViJL]yQiN a., $]yqieddn ]VpJPH]JD]GDViJLKDV]QRVtWiV~WHU OHWHLWDUWR]QDN b., $]yqiedhvpvohjdoieepv]pohvvpj&whonhnhqdq YpQ\Wermesztés az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei és lakóépületek KHO\H]KHWNHOD]DOiEELDNV]HULQW 1., Gazdasági épületek: V]OJ\ P OFV VLQWHQ]tYNHUWP&YHOpVLiJHVHWpQKDDWHlekterület legalább 1 hektár, V]iQWyNHUWOHJHOJ\HSP&YHOpVLiJHVHWpQKDDWHOHNWHU OHWOHJDOiEEKHNWiU UpWQiGDVYt]iOOiVRVWHU OHWP&YHOpVLiJWHU OHWpQpS OHWQHPKHO\H]KHWHO V]OJ\ P OFV VLQWHQ]tYNHUWP&YHOpVLiJHVHWpQKDDWHOHNWHU OHWOHJDOiEEKHNWiU V]iQWyNHUWOHJHOJ\HSP&YHOpVLiJHVHWpQKDDWHOHNWHU OHWOHJDOiEEKHNWiU UpWQiGDVYt]iOOiVRVWHU OHWP&YHOpVLiJWHU OHWpQQHPKHO\H]KHWHO 2., Lakóépület: c., A telek beépítettsége nem haladhatja meg a 3 %-ot. Önálló lakóépülettel a telekterület legfeljebb 1,5 %-a, de legfeljebb 300 m 2 pstwkhweh. d., $WHONHQD]pS OHWHNHWDV]DEDGRQiOOyEHpStWpVLPyGKR]WDUWR]yOHJDOiEEPpWHUHO-, oldal- és hátsókert által meghatározott építési határvonalakon belül kell elhelyezni. e., Önálló lakóépületet RVKDMOiV~PDJDVWHWYHONHOOIHGQLpStWPpQ\PDJDVViJDOHJIHOMHEE m lehet. f., Egy telken újonnan csak egy tanyarudvar alakítható ki, amelynek területe: 1., nem lehet nagyobb, mint m 2, és a telekterület 50 %-a, XWyODJVHPDODNtWKDWy QiOOyWHOHNNpKDDPHJRV]WiVN YHWNH]WpEHQD]pStWpVLHOtUiVRNQDN nem felel meg. g., $]yqdwhu OHWpQJ\RUVIRUJDOPL~WpStWpVpKH]NLDODNtWKDWyDQ\DJQ\HUEiQ\DWHOHNKDDQQDNWHU OHWH nem haladja meg az 1 hektárt. Az így kialakított telken a bányászattal kapcsolatos felvonulási ps OHWHN pv EHUHQGH]pVHN KHO\H]KHWN HO(]HNHWDEiQ\iV]DWEHIHMH]pVHXWiQD]RQQDOHONHOO WHU OHWUHKDELOLWiFLyMDXWiQHQJHGpO\H]KHW bontani, és a területet rehabilitálni kell. A bányászatot felváltó területhasználat és építés csak a h., $G&OXWDNPHQWpQD]~WWDOKDWiURVLQJDWODQRNWXODMGRQRVDLWD] QNRUPiQ\]DWKDWiUR]DWEDQD]~W PHQWpQYpGIDVRUWHOHStWpVpUHN WHOH]KHWL 15. Vízgazdálkodási zóna (1) A zóna területébe az állóvizek és vízjárta területek, a csatornák, a vízbeszerzési és kezelési területek, YDODPLQWH]HNYpGP&YHLQHNWHU OHWHLWDUWR]QDN $]yqdwhu OHWpQ~MpStWPpQ\WHOKHO\H]QLFVDNDN O QMRJV]DEiO\EDQIRJODOWDNQDNPHJIHOHOHQV]DEDG

11 Vertikális rendeltetési zóna (1) A zóna területén újonnan az épület közterület felöli földszintjén közhasználatú funkciókat kell elhelyezni. (2) $N ]KDV]QiODW~pS OHWUpV]pVDN ]WHU OHWN ] WWDWHOHNKDWiURQ~MRQQDQNHUtWpVQHPOpWHVtWKHW AZ ÉPÍTÉSI ZÓ1È.(/Ë5È6$, 17. (1) estwpvl]yqdfvdnehpstwpvuhv]iqwwhu OHWHQMHO OKHWNL (2) A településépítészeti karakter szerinti - polgári, - városi kertségi, - hagyományos kertségi, - N OVVpJLLOOHWOHJ - HJ\pENDUDNWHU&]yQiNDWDUDM]LPHOOpNOHWHQU J]tWHWWWpUEHOLUHQdben kell alkalmazni. 18. A nem kialakult (tervezett) szabályozási kategóriába sorolt ]yqinn ] VHOtUiVDL (1) $ EHNH]GpVEHQIHOVRUROW]yQiNRQEHO ONLMHO OWPpJQHPYDJ\MHOOHP]HQQHPEHpStWHWW LOOHWOHJ iwdodntwivud V]iQW QHP NLDODNXOW Vzabályozási kategóriába sorolt (a továbbiakban: nem NLDODNXOW WHU OHWHNHQ D] ~M pstwpvl WHONHN NLDODNtWiViQDN HOtUiVDLW D EHpStWHWWVpJ pv D ] OGIHO OHWL fedettség mértékét, a beépítési módot és az építménymagasságot az 1-3. táblázatok határozzák meg.

12 12 Választható beépítési módok és teleknagyságok a településépítészeti karakter szerint K = kialakult / T = tervezett / x = választható Beépítési mód és kódja 6]DEDGRQiOOyWHOHSV]HU& 1 Szabadon álló általános 2 Oldalhatáron álló 3 Ikres 4 Zártsorú általános 5 Zártsorú keretes 6 $GRWWViJRNWyO) JJNLDODNXOWW PEYDJ\ YH]HWPpUHW& Városi Hagyomá-nyo4. 5. Telek Polgári Kertségi kertségi. OVVpJL Egyéb nagyság K T K T K T K T K T kód x 8 x 9 x 3 x x 4 x x x 5 x x x x 6 x x x 7 x x x 8 x x x 9 x x x 3 x x 4 x x x 5 x x x x 6 x x x 7 x x 3 x 4 x x 5 x x 1 x x x 2 x x x 3 x x x 4 x x 5 x 6 x 7 x x 7 x 8 x 9 x 0 x x x x x 1. a. Teleknagyság alatt a kialakítható legkisebb telekterület-méretet kell érteni. Újonnan kialakítható legkisebb szélesség beépítési mód szerint (m) legkisebb Szabadon álló Zársorú Oldalhatáron á kód terület mélység WHOHSV]HU& általános 3 Ikres általános keretes (m 2 ) (m) x x x x x x x x x $GRWWViJRNWyO) JJNLDODNXOWW PE YDJ\ YH]HWPpUHW& 0 x x x x x x x Saroktelek legkisebb szélességi mérete 20 m telekszélességig : + 3 m. 1.b Adottságoktó I JJNLDODNXOW 0

13 13 Választható beépítési százalék és a zöldfelületi fedettség a településépítészeti karakterek szerint Hagyomá-nyo4. 5. Polgári Városi kertségi. OVVpJL Egyéb Kertségi kód Megengedett (OtUWOHJNLVHEE legnagyobb beépítézöldfelületi fedett-ség % % K 0 T 1 K 0 T 1 K 0 T 1 K 0 T 1 K 0 T x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -$VDURNpVD]iWPHQWHOHNEHpStWHWWVpJH zártsorú (általános és keretes) beépítési mód esetén 25 %-NDOQ YHOKHWGH~MRQQDQDODNtWRWWWHOHNQpOFVDNDNNRU KDWHU OHWHQHPpULHOD]HOtUWOHJkisebb telek területének a kétszeresét, szabadon álló általános, oldalhatáron álló és ikres beépítési mód esetén 5 %-NDOQ YHOKHW D]HOtUW] OGIHO OHWLIHGHWWVpJWHUKpUH - Az így megnövelt beépítettség azonban nem haladhatja meg : lakózóna esetén a 75 %-ot, gazdasági zóna esetén a 60 %-ot, N O QOHJHV]yQDpV G O]yQDHVHWpQD-ot. -$] OGIHO OHWLIHGHWWVpJEHDWHWNHUWHNpVDWHUHSV]LQWDODWWLpStWPpQ\HNI O WWOHJDOiEEFPWDODMWDNDUyQNLDODNtWRWW zöldfelületek és a legalább 75 %-os lombkorona-ihghwwvpj&whu OHWHN-ban, fásított parkolók területe 20 %-ban beszámíthatók. -$]HOtUW] OGIHO OHWLIHGHWWVpJDYHJ\HVpVDJD]GDViJL]yQiNEDQ-NDOFV NNHQWKHW 2. kód Választható építménymagasság a településépítészeti karakterek szerint HOtUW megengedett építménymagasság (m) 1. Polgári K 0 T 1 2. Városi Kertségi K T Hagyomá-nyo4. kertségi K 0 T 1. OVVpJL K 0 T 1 5. Egyéb 1-4,5 x x x x x x 2-6,0 x x x x x x x x 3 4,5-7,5 x x x x x x 4 7,0-10,0 x x x x 5 8,5-12,5 x x 6 12,5-15,0 x x 7 A szomszédos épületek magassága ± 1,5 m x x x x x x x x x x 0 OHJIHOMHEEDOHJPDJDVDEEPHJOpY x x x x x K 0 T 1 3. (2) +DD]yQiEDHVPiUNRUiEEDQNLDODNXOWWHOHNYDJ\EHpStWpVMHOOHP]Laz (1) bekezdésben rögzített HOtUiVRNQDNQHPIHOHOQHNPHJGHD]HOWpUpVDNRUiEELHOtUiVRNV]HULQWDODNXOWNLDNNRUD]DOiEEL szabályok szerint lehet építési munkát, illetve telekalakítást végezni : a., KD D WHOHN EHpStWHWWVpJH QHP IHOHO PHJ D] HOtUiVRNQDN D PHJOpY ps OHW IHO~MtWKDWy GH D EHpStWHWWVpJQHPQ YHOKHWpVD]pS OHWHNPDJDVViJLpUWHOHPEHQVHPEYtWKHWNNLYpYHD WHWWpU-EHpStWpVWDPLD]pStWPpQ\PDJDVViJPHJWDUWiVDPHOOHWWPHJHQJHGKHW+DD]pS OHWHN lebontásra kerül(nek), a telnhwehpstwhwohqwhohnqhnnhoowhnlqwhwqlpvd]ehnh]gpvhotuivdlwnhoo alkalmazni.

14 14 b., KDDWHOHNPpUHWHLQHPIHOHOQHNPHJD]HOtUiVRNQDNDNNRUDWHOHNPpUHWHN a szabályozási terv DODSMiQ W UWpQ N ]WHU OHWL KDWiU-rendezést kivéve tovább nem cs NNHQWKHWN pv D WHOHN EHpStWKHWKDD]HJ\pEHOtUiVRNEHWDUWKDWyN c., KDD]pStWPpQ\HNPDJDVViJDPHJKDODGMDDPHJHQJHGHWWHWDPHJOpYpStWPpQ\HNPHJWDUWKDWyN pveytwkhwnghdeytwppq\pdjdvvijdqhpkdodgkdwmdphjd]hotuwpuwpnhw+dd]pstwpények OHERQWiViUDNHU OQHNDWHONHWEHpStWHWOHQWHOHNQHNNHOOWHNLQWHWQLpVD]EHNH]GpVHOtUiVDLWNHOO alkalmazni. 19. A kialakult szabályozási kategóriába sorolt ]yqinn ] VHOtUiVDL (1) Az átalakításra nem szánt, kialakult szabályozási kategóriába sorolt (továbbiakban kialakult) WHU OHWHNHQD]DGRWWViJWyOI JJÄ MHO&pStWpVL YH]HWLSDUDPpWHUHLWVDMiWRVHOtUiVRNMHOHQUHQGelet,9IHMH]HWpEHQU J]tWHWWHOtUiVRNKLiQ\iEDQ - az Étv. 18. (2) szerintieket alkalmazva - az adott NpUGpVN UWOI JJWHU OHWLNLWHNLQWpVVHO-NLDODNXOWDGRWWViJRNMHOOHP]NpVD]HJ\pERUV]iJRVpUYpQ\& HOtUiVDODSMiQD]pStWpVLKDWyViJiOODStWMDPHJHVHWHQNpQWD]LOOHWpNHVpStWpV]HWL-P&V]DNL tervtanács állásfoglalásának figyelembevételével. A szabályozási tervbhqdohjqdj\reephjhqjhghwwehpstwhwwvpjhwplqghqhvhwehqv]ipv]hu&hqphj kell határozni a 2/a-b. táblázat keretei között. Telekhatár rendezés és telekmegosztás esetén a kisvárosias lakóterület rendeltetési zónában legalább az 2., a kertvárosias lakóterület rendeltetési zónában legalább a 3., falusias lakóterület rendeltetési zónában legalább az 5. teleknagyság kódhoz tarozó telekméreteket kell megtartani az 1/b. táblázat szerint. $]yqiedhvwhonhnuh a., Kérni lehet az illeszkedési szabályok tételhvpvv]ipv]hu&phjkdwiur]iviwdpho\hnhwdyiurvl IpStWpV]YpOHPpQ\pQHNILJ\HOHPEHYpWHOpYHOD]pStWpVLKDWyViJiOODStWMDPHJ b., Az illeszkedési szabályok tételes meghatározása során kialakult beépítési módnak az OTÉK 34. és 35. ában foglaltak által NLMHO OKHWpStWpVLKHO\WHU OHWpQHOKHO\H]NHGpS OHWHNHJ\ WWHVpWOHKHW FVDN ILJ\HOHPEH YHQQL $] HOtUiVRNWyO HOWpU EHpStWpV SO D MHOHQ HOtUiVRN V]HULQW HO QHP KHO\H]KHWUHQGHOWHWpVpStWpVLKHO\HQNtY OLpS OHWHNN ]WHU OHWHWUpV]EHQHOIRJODOyJDrázslehajtók, rámpák, a beépítettség túlzott mértéke, nagyobb építménymagasság, a hagyományoktól (30-45 IRNHOWpUWHWKDMOiVV] JULNtWyV]tQH]pVVWED]LOOHV]NHGpVLV]DEiO\RNWyOLGHJHQH]pUWNLDODNXOW EHpStWpVQHNQHPWHNLQWKHW F$EHpStWKHWpStWpsi teleknek az Étv pontjában és az OTÉK 33. -ban leírtakon kívül az alábbi követelményeknek is meg kell felelnie : DWHOHNWHU OHWpQDODWWDYDJ\I O WWHQHPKDODGKDWiWN ]P&YH]HWpN 2., az építési hely legkisebb szélessége legalább 6 m legyen. 20. $SROJiULNDUDNWHU&]yQDHOtUiVDL (1) $]yqieddnldodnxowpvdqhpnldodnxowsrojiulwhohs OpVpStWpV]HWLNDUDNWHU&WHU OHWHNWDUWR]QDN (2) +D D V]DEiO\R]iVL WHUYODS YDJ\ VDMiWRV HOtUiV PiVNpQW QHP UHQGHONH]LN ~MRQQDQ D WHOHN homlokvonalán, illewohj D NLDODNXOW pstwpvl YRQDORQ YDJ\ P HONHUW HOKDJ\iViYDO D] XWFiYDO SiUKX]DPRVJHULQF&PDJDVWHWVOHJDOiEEPpVOHJIHOMHEEPpStWPpQ\PDJDVViJ~pS OHWHN KHO\H]KHWNHO (3) Az épület utcai homlokvonala az építési vonal 1/3 hosszán a telek irányába visszaléphet, de legfeljebb PpWHUW (] HVHWEHQ HONHUW QpON OL ps OHW-elhelyezésnél az utcai telekhatár és az épület közötti területet közhasználatú területként kell kialakítani, és rá a közterületi építési szabályokat kell alkalmazni. Közhasználatú építmény esetében a visszalépés az utcai telekhatár 1/2 hosszán, és OHJIHOMHEE P PpO\VpJJHO LV HQJHGpO\H]KHW (ONHUWHV ps OHW-elhelyezés esetén az utcai kerítés legfeljebb 1,0 m magasságú sövény lehet.

15 15 (4) Újonnan nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki. Az újonnan kialakítható telek területe 300 m 2 -nél, mélysége 25 m-nél kisebb nem lehet. (5) Az új építményeket a zártsorú-általános, vagy a zártsorú keretes beépítési módhoz tartozó építési helyen belül kell elhelyezni. Ha az új épület nem foglalja el a telek teljes homlokvonalát (megszakítással épül be), akkor a szomszédos épületek köz WWQHPpJKHWDQ\DJ~IDOD]RWWNHUtWpVW vagy kapuzatot kell létesíteni (a kapu tokja és nyílószárnya készülhet fából). A kerítés vagy kapuzat legalább 3,0 m magas legyen és legfeljebb 3 m-rel lehet alacsonyabb az épületnél. Szélessége legfeljebb a homlokvonal 1/3-a lehet, de nem több, mint 6,0 m. Az épületek közötti távolság ilyen esetben bármekkora lehet, ha azok az I-,,,W&]iOOyViJLIRNR]DWED WDUWR]QDN WRYiEEi D] HJ\PiVW iwihg KRPORN]DWRN N ] O OHJDOiEE D] HJ\LN W&]IDO pv D PiVLN homlokzaton helyiségenként 0,4 m2 nyílófelületnél nem nagyobbak a nyílászárók. $ WHOHN ROGDOVy WHOHNKDWiUiQ iooy KDWiUIDODW W&]IDONpQW NHOO NLDODNtWDQL $ V]RPV]pGRV WHOHN IHOp WHWIHO OHWQHPOHMWKHW (6) $WHOHNEHpStWpVpQHNIHOWpWHOHDWHOMHVN ]P&YH]HWWVpJ (7) $ JpSMiUP&YHN HOKHO\H]pVpW ~M pstwpv EYtWpV UHQGHOWHWpV PyGRVtWiV HVHWpQ D] QNRUPiQ\]DWL SDUNROiVLUHQGHOHWEHQHOtUWDNV]HULQWNHOOEL]WRVtWDQL/DNiVRQNpQWOHJDOiEEJpSMiUP&HOKHO\H]pVpWD VDMiWpStWpVLWHONHQNHOOEL]WRVtWDQL$JpSMiUP&WiUROyWD]pS OHWEHQYDJ\ terepszint alatti építményben kell elhelyezni. (8) $PHOOpNpStWPpQ\HNN ] OHOKHO\H]KHWNN ]P&-FVDWODNR]iVLP&WiUJ\NLUDNDWV]HNUpQ\OHJIHOMHEE m-hvppo\vpjjhonhuwlpstwppq\klqwdfv~]gdkrprnr]yv] NN~WSLKHQpVpVMiWpNFpOMiUDV]ROJiOy P&WiUJ\DWHOHSV]LQWQpOPpWHUQpOQHPPDJDVDEEUDHPHONHGOHIHGpVQpON OLWHUDV]NHUWLYt]- és I UGPHGHQFHQDSNROOHNWRUNHUWLpStWHWWW&]UDNyKHO\Ki]WDUWiVLFpO~NHPHQFHNHUWLOXJDVOiERQiOOy NHUWLWHWOHJIHOMHEEP 2 -es vetülettel, kerti szabadlésfvwhuhsopsfvpvohmw]iv]oywduwyrv]ors (9) /DNiV UHQGHOWHWpVL HJ\VpJHQNpQW N ]EHQV WHONHQ OHJDOiEE P 2, sarok- YDJ\ iwphq WHONHQ legalább 100 m 2 telekhányadot kell biztosítani. Nem lakás rendeltetés esetén minden megkezdett 80 m2 nettó épület-szintterület egy rendeltetési egység $YiURVLNHUWVpJLNDUDNWHU&]yQDHOtUiVDL (1) $]yqieddnldodnxowpvqhpnldodnxowyiurvlnhuwvpjlwhohs OpVpStWpV]HWLNDUDNWHU&WHU OHWHNWDUWR]QDN (2) +DDV]DEiO\R]iVLWHUYODSYDJ\VDMiWRVHOtUiVPiVNpQWQHPUendelkezik, újonnan a kialakult beépítési YRQDORQ YDJ\ P HONHUW HOKDJ\iViYDO PDJDVWHWV OHJDOiEE P pv OHJIHOMHEE P pstwppq\pdjdvvij~ps OHWHNKHO\H]KHWNHO (3) Újonnan nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki. Az újonnan kialakítható telek területe legalább 450 m 2 legyen. (4) Az új építményeket a szabadon álló-általános, vagy az oldalhatáron álló beépítési módhoz tartozó pstwpvlkho\hqeho ONHOOHOKHO\H]QL/DNyUHQGHOWHWpVL]yQiEDQDN ]EHQVWHONHQWHONHQNpQWFVDNHJ\ GEiWPHQWHONHQPLQGNpWXWFDIHOO-GEIpS OHWKHO\H]KHWHO (5) +DDV]DEiO\R]iVLWHUYODSPiVNpQWQHPUHQGHONH]LN~MpStWpVHVHWpQDV]RPV]pGRVWHONHNHQLOOHWOHJ DW PEROGDORQNLDODNXOWMHOOHP]YDJ\PHONHUWHWNHOOHOKDJ\QL (6) A telek beépítésének feltétele a teljesn ]P&YHVtWHWWVpJ (7) A gépkocsi-elhelyezést teljes egészében a saját építési telken kell biztosítani. (8) $WHONHQHOKHO\H]KHWPHOOpNpS OHWHNJpSNRFVLWiUROyKi]WDUWiVKR]NDSFVROyGyUDNWiUORPWiUVDMiW V] NVpJOHW& NLViOODW-tartó épület legfeljebb 15 m 2 EHpStWHWW WHU OHWWHO P&KHO\ Np]P&LSDUL ps OHW $ PHOOpNpS OHWHN VV]HVEHpStWHWWWHU OHWHQHPKDODGKDWMDPHJDIpS OHWHNEHpStWHWWWHU OHWpW

16 16 $PHOOpNpStWPpQ\HNN ] OHOKHO\H]KHWN ]P&-FVDWODNR]iVLP&WiUJ\NLUDNDWV]HNUpQ\OHJIHOMHEE m-es mél\vpjjho NHUWL pstwppq\ KLQWD FV~V]GD KRPRNR]y V] NN~W SLKHQpV- és játék céljára V]ROJiOyP&WiUJ\DWHOHSV]LQWQpOPpWHUQpOQHPPDJDVDEEUDHPHONHGOHIHGpVQpON OLWHUDV]NHUWL víz-pvi UGPHGHQFHQDSNROOHNWRUNHUWLpStWHWWW&]UDNy-hely, háztartási célú kemence, kerti lugas, OiERQiOOyNHUWLWHWOHJIHOMHEEP -HVYHW OHWWHONHUWLV]DEDGOpSFVWHUHSOpSFVpVOHMW]iV]OyWDUWy 2 oszlop. (9) Lakó rendeltetési zónában rendeltetési egységenként legalább 150 m 2 telekhányadot kell biztosítani. Nem lakás rendeltetés esetén minden megkezdett 100 m2 nettó épület-szintterület egy rendeltetési egységnek számít. (10),VNRODyYRGDE OFVGHpVHJpV]VpJ J\LpS OHWP-HVHONHUWWHOLVHOKHO\H]KHW 22.. $KDJ\RPiQ\RVNHUWVpJLNDUDNWHU&]yQDHOtUiVDL (1) A ]yqieddnldodnxowpvqhpnldodnxowkdj\rpiq\rvnhuwvpjlwhohs OpVpStWpV]HWLNDUDNWHU&WHU OHWHN tartoznak. (2) A zóna területén újonnan legfeljebb 6,0 m építménymagasságú épületek és legfeljebb 3,5 m építménymagasságú és legfeljebb 6,5 m gerincmagasságú mellpnps OHWHNKHO\H]KHWNHO (3) Újonnan nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható. Az újonnan kialakítható telekterülete legalább 450 m 2 legyen. (4) Az új építményeket szabadon álló-általános, ikres, vagy oldalhatáron álló beépítési módhoz tartozó építési helyen bho ONHOOHOKHO\H]QL/DNyUHQGHOWHWpVL]yQiEDQDN ]EHQVWHONHQWHONHQNpQWFVDNHJ\ GEiWPHQWHONHQPLQGNpWXWFDIHOO-GEIpS OHWKHO\H]KHWHO (5) +DDV]DEiO\R]iVLWHUYODSPiVNpQWQHPUHQGHONH]LN~MpStWpVHVHWpQDV]RPV]pGRVWHONHNHQLOOHWOHJ DW PEROGDORQNLDODNXOWMHOOHP]YDJ\PPtJ~MEHpStWpVUHV]iQWWHU OHWHNHQPHONHUWHWNHOO elhagyni. (6) $WHOHNEHpStWpVpQHNIHOWpWHOH~MEHpStWpVUHV]iQWWHU OHWHQDWHOMHVN ]P&YHVtWHWWVpJHJ\pEHVHWEHQD N ]P&NLpStWpVpLJDN ]P&SyWOyDV]DNKDWyVágok által elfogadott módon. (7) A gépkocsi-elhelyezést teljes egészében a saját építési telken kell biztosítani. (8) $WHONHQHOKHO\H]KHWPHOOpNpS OHWHNJpSNRFVLWiUROyKi]WDUWiVKR]NDSFVROyGyUDNWiUORPWiUVDMiW V] NVpJOHW& NLViOODW-tartó épület legfeljebb 15 m EHpStWHWW WHU OHWWHO P&KHO\ Np]P&LSDUL ps OHW $ PHOOpNpS OHWHN VV]HVEHpStWHWWWHU OHWHQHPKDODGKDWMDPHJDIpS OHWHNEHpStWHWWWHU OHWpW 2 $PHOOpNpStWPpQ\HNN ] OHOKHO\H]KHWN ]P&-FVDWODNR]iVLP&WiUJ\NLUDNDWV]HNUpQ\OHJIHOMHEE m-hv PpO\VpJJHO NHUWL pstwppq\ KLQWD FV~V]GD KRPRNR]y V] NN~W SLKHQpV pv MiWpN FpOMiUD V]ROJiOyP&WiUJ\DWHOHSV]LQWQpOPpWHUQpOQHPPDJDVDEEUDHPHONHGOHIHGpVQpON OLWHUDV]NHUWL víz-pvi UGPHGHQFHQDSNROOHNWRUNHUWLpStWHWWW&]UDNy-hely, háztartási célú kemence, kerti lugas, OiERQiOOyNHUWLWHWOHJIHOMHEEP 2 -HVYHW OHWWHONHUWLV]DEDGOpSFVWHUHSOpSFVpVOHMW]iV]OyWDUWy oszlop. (9) Lakó rendeltetési zónában rendeltetési egységenként legalább 200 m 2 telekhányadot kell biztosítani. Nem lakás rendeltetés esetén minden megkezdett 100 m2 nettó épület-szintterület egy rendeltetési egységnek számít. (10),VNROD yyrgd E OFVGH pv HJpV]VpJ J\L ps OHW P-HV HONHUWWHO LV HOKHO\H]KHW $ WHOHN beépítettsége legfeljebb 25 % lehet.

17 $N OVVpJLNDUDNWHU&]yQDHOtUiVDL (1) $]yqieddn OVVpJLWHOHS OpVpStWpV]HWLNDUDNWHU&NLDODNXOWpVQHPNLDODNXOWWHU OHWHNWDUWR]QDN (2) A zóna területén újonnan legfeljebb 4,5 m építménymagasságú épületek, valamint legfeljebb 3,5 m építménymagasságú, pv OHJIHOMHEE P JHULQFPDJDVViJ~ PHOOpNpS OHWHN KHO\H]KHWN HO /DNy UHQGHOWHWpVL ]yqiedq WHONHQNpQW OHJIHOMHEE GDUDE OHJIHOMHEE NpWODNiVRV LOOHWOHJ NpW UHQGHOWHWpVL HJ\VpJHWWDUWDOPD]ypS OHWKHO\H]KHWHO1HPODNiVHVHWpQPLQGHQPHJNH]GHWWP nettó épületszintterület egy rendeltetési egységnek számít. (3) Újonnan nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható. Az újonnan kialakítható telek területe legalább 750 m 2 legyen. (4) Az új építményeket szabadon álló, vagy oldalhatáron álló beépítési módhoz tartozó építési helyen belül NHOOHOKHO\H]QLÈWPHQWHOHNQpOPLQGNpWXWFDIHOOHOKHO\H]KHW-IpS OHW (5) +DDV]DEiO\R]iVLWHUYODSPiVNpQWQHPUHQGHONH]LN~MpStWpVHVHWpQDV]RPV]pGRVWHONHNHQLOOHWOHJ D W PEROGDORQ NLDODNXOW MHOOHP] YDJ\P~MEHpStWpVUHV]iQWWHU OHWHQSHGLJPHONHUWHWNHOO elhagyni. (6) A telek beépítésének feltétele 900 m2-wo NLVHEE WHOHNWHU OHW HVHWpQ D WHOMHV N ]P&YHVtWHWWVpJ HJ\pENpQWDUpV]OHJHVN ]P&YHVtWHWWVpJ (7) Az építési telek legfeljebb 30 %-LJpStWKHWEHGHD] m2-t meghaladó részére csak 20 %-os EHpStWHWWVpJ V]iPtWKDWy /DNy UHQGHOWHWpV HVHWpQ D WHOHN P IHOHWWL UpV]H D EHpStWKHWVpJ mértékébe nem számítható be. (8) $ODNypS OHWHNHWDIpS OHWHNHWD]HONHUWKDWiUiWyOPpUWPPpO\VpJ&ODNy]yQiEDQD]iOODWtartó és DPH]JD]GDViJLWHUPpNIHOGROJR]iVKR]pVWiUROiVKR]NDSFVROyGypS OHWHNHWD]HONHUWKDWiUWyOPpUW 30-PPpO\VpJ&JD]GDViJL]yQiEDQNHOOHOKHO\H]QL(J\pEHOKHO\H]KHWpS OHWHND]HONHUWKDWiUiWyO PpUWPPpO\VpJ&]yQiEDQEiUKROHOKHO\H]KHWN (9) A gépkocsi elhelyezést teljes egészében a saját építési telken kell biztosítani. $WHONHQYDODPHQQ\LPHOOpNpS OHWpVPHOOpNpStWPpQ\HOKHO\H]KHW (11),VNROD yyrgd E OFVGH pv HJpV]VpJ J\L ps OHW P-HV HONHUWWHO LV HOKHO\H]KHW $ WHOHN beépítettsége legfeljebb 25 % lehet $]HJ\pENDUDNWHU&]yQDHOtUiVDL (1) $]yqiedd]ho]hnehqhpvrurokdwynldodnxowpvqhpnldodnxowmhoohp]hqd] G O-, a gazdasági- és a különleges-loohwohjhj\hvqhpn ]SRQWLHOKHO\H]NHGpV&YHJ\HVUHQGHOWHWpV&iOWalában szabadon álló-whohsv]hu&ydj\v]dedgrqiooy-általános beépítési módú területek tartoznak. (2) $EHpStWpVIHOWpWHOHDWHOHS OpVLWHU OHWHQDWHOMHVHJ\pENpQWDUpV]OHJHVN ]P&YHVtWHWWVpJLOOHWOHJD V]DNKDWyViJRNiOWDOHOIRJDGRWWPyGRQDN ]P&SyWOyDlkalmazása. (3) A gépkocsi parkolást a települési területen a vegyes és a különleges rendeltetési zónák esetén az QNRUPiQ\]DWLSDUNROiVLUHQGHOHWHOtUiVDLV]HULQWHJ\pEHVHWHNEHQWHOMHVHJpV]pEHQDVDMiWpStWpVL telken kell biztosítani. (4) A zóna területén a szabadonálló-whohsv]hu& EHpStWpVL PyGEDQ NyG D] P-t meghaladó WHU OHW&WHONHQD]HJ\VpJHVpStWpV]HWLPHJMHOHQpVEL]WRVtWiVDpVD]pVV]HU&WHOHNKDV]QiODWpUGHNpEHQ D]pStWpVFVDND]pStWpVLKHO\HNHWU J]tWV]DEiO\R]iVLWHUYDODSMiQHQJHGpO\H]KHW

18 18 (5) $PHOOpNpStWPpQ\HNN ] OHOKHO\H]KHWN ]P&-FVDWODNR]iVLP&WiUJ\KXOODGpNWDUWiO\WiUROyOHJIHOMHEE 2,0 m belmagassággal, kirakatszekrény legfeljebb 0,4 m-es mélységgel, kerti építmény (hinta, csúszda, KRPRNR]yV] NN~WSLKHQpVpVMiWpNFpOMiUDV]ROJiOyP&WiUJ\DWHUHSV]LQWQpOP-nél magasabbra QHPHPHONHGOHIHGpVQpON OLWHUDV]NHUWLYt]-pVI UGPHGHQFHQDSNROOHNWRUNHUWLpStWHWWW&]UDNy- KHO\NHUWLOXJDVOiERQiOOyNHUWLWHWOHJIHOMHEEPYHW OHWWHONHUWLV]DEDGOpSFVWHUHSOpSFVpV OHMW]iV]OyWDUWyRV]ORS 25.. $]pstwpvl]yqiniowdoiqrvhotuivdl (1) $ MHOHQ UHQGHOHW,9 IHMH]HWpQHN VDMiWRV HOtUiVDL D WRYiEELDNEDQ VDMiWRV HOtUiV D -3. WiEOi]DWiEDQIRJODOWV]iPV]HU&HOtUiVRNDWEYtWKHWLWRYiEELV]iPV]HU&HOtUiVRNDt rögzíthet), illetve módosíthatja. (2) 3LQFHV]LQWLpStWPpQ\UpV]HNpVWHUHSV]LQWDODWWLpStWPpQ\HND]HONHUWEHQQHPKHO\H]KHWNHO (3) $] HOtUW pstwppq\pdjdvvij puwpnhw KD VDMiWRV HOtUiV PiVNpQW QHP UHQGHONH]LN az utcai homlokzatmagasságra is teljesíteni kell. (4) +D VDMiWRV HOtUiV LOOHWYH HJ\pE YpGHOHPUH YRQDWNR]y HOtUiV PiVNpQW QHP UHQGHONH]LN ~J\ épületrész kinyúlása a közterület fölé az eresz és az áttört korlátú erkély kivételével : - 12 m-qponhvnhq\heexwfiedqqhphqjhgpo\h]khw m közötti szpohvvpj&xwfiqohjihomheefp - 20 m-nél szélesebb utcán legfeljebb 90 cm lehet, de homlokzati hossza nem haladhatja meg az épület homlokzati hosszának 1/3 részét. (5) $]ps OHWHNHQOHJIHOMHEEPIHO OHW&UHNOiP-LQIRUPiFLyVWiEOiNKHO\H]KHWNHOgVV]HV felületük QHPKDODGKDWMDPHJD]pULQWHWWKRPORN]DWYDJ\WHWIHO OHWpQHND-át. (6) $] pstwpvl KHO\ N ]WHU OHW IHO OL KDWiUiW N WHOH] pstwpvl YRQDOQDN NHOO WHNLQWHQL NLYpYH D] HJ\pE településépítészeti karakter-zónába sorolt területeket, valamint azt az esetet, ha a telek így nem volna EHpStWKHW$WpQ\OHJHVEHpStWpVLYRQDOD]RQEDQD]pStWpVLKHO\KDWiUYRQDOiQDNKRVV]iQDWHOHN LUiQ\iED YLVV]DOpSKHW $PHQQ\LEHQ D] HOtUiVRN V]HULQW HONHUW QHP DODNtWKDWy D WHOHNKDWiU pv D tényleges építési vonal kö] WWLWHU OHWHWDN ]KDV]QiODWHOOQHPV]DEDGHO]iUQLpVUiDN ]WHU OHWL építési szabályokat kell alkalmazni. (7) Lakó rendeltetési zónában az épületnek az utca felöli beépítési vonaltól mért vetületi hossza (a beépítési mélység) a 30 m-t nem haladhatja meg. (8),UHQG&N ]WHU OHWIHOpQ\tOyDQJDUi]VEHMiUDWQHPKHO\H]KHWHO (9) +D D] pstwppq\hn N ] WW D W&]WiYROViJ D NLDODNXOW ioodsrw PLDWW QHP WDUWKDWy EH ~J\ D]W D] $-C W&]YHV]pO\HVVpJL RV]WiO\ED WDUWR]y pvydj\,9-9 W&]iOOyViJL KDWiUpUWpN& ps OHWHN HVHWpEHQ a W&]YpGHOPLKDWyViJHJ\HGLOHJLVPHJKDWiUR]KDWMD (10) 7HUHSV]LQWDODWWLpStWPpQ\I O WWOHJDOiEEFPI OGWDNDUiVVDONLDODNtWRWW] OGIHO OHWHWpVDWHWNHUW zöldfelületét, valamint a legalább 75 %-os lombkorona-fedettséggel fásított területeket 50 %-ban, fásított parkolók területét 20 %-ban a telek aktív zöldterületének kell tekinteni. Ahol a szabályozási WHUYODSWHONHQEHO OLIiVtWiVLN WHOH]HWWVpJHWMHO OD]WKiURPV]LQW&] OGIHO OHWNpQWNHOONLDODNtWDQLJ\HS 40 db cserje/150 m2 + 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m2). (11) *D]GDViJLpVN O QOHJHVUHQGHOWHWpVL]yQiEDQD]HOtUWpStWPpQ\PDJDVViJDOVyNRUOiWMiWQHPNHOO figyelembe venni. (12). ]P&YH]HWpNI O WWYDJ\D]DODWW~MRQQDQpStWpVLWHOHNQHPDODNtWKDWyNL (13) Ha az építési hely szélessége 6 m-nél kisebb, DWHOHNQHPpStWKHWEH

19 19 (14) $SLQFHV]LQWUHYDJ\HJ\pEWpUV]LQWDODWWLpStWPpQ\V]LQWUHYH]HWUiPSDD]HONHUWEHQQHPKHO\H]KHW el. (15) estwpvlwhonhwpulqwq\towiurnydj\yt]iro\ivphghuup]v&mpqhnpopwo-6 m-hvviyedqn ]P&HVHWpQ DQQDNYpGWiYROViJiQEHO OpStWPpQ\QHPKHO\H]KHWHO (16) +DHONHUWD]HOtUiVRNV]HULQWQHPDODNtWKDWyN ]WHU OHWUHQp]ODNiVSDGOyV]LQWMHD]XWFDMiUGDV]LQWMH fölött legalább 1,2 m-re legyen. (17) ÒMpS OHWpStWpVHFVDNUHQGH]HWWWHONHQHQJHGpO\H]KHWNLYpYHKDDV]DEiO\R]isi tervlap a kialakulttól QDJ\REEHONHUWHWV]DEiO\R] (18) $] pstwpvl KHO\HQ NtY O iooy YDJ\ D]RQ W~OQ\~Oy ps OHW LOOHWOHJ ps OHWUpV] UHQGHOWHWpVH QHP PyGRVtWKDWy$]LO\HQpS OHWHQFVDND]pOHWYHV]pO\HOKiUtWiViWV]ROJiOypStWpVLPXQNDYpJH]KHW (19) A kivpwhohvhqhokho\h]khwpstwppq\hnuhpstwpvlhqjhgpo\fvdnd]pstwpvihowpwhohlwpvdn UQ\H]HWEH illeszkedést igazoló elvi építési engedély alapján adható. (20) $N UQ\H]HWEHLOOHV]NHGpVV]HPSRQWMiEyODMHOHQHOtUiVRNQDNPHJQHPIHOHOEHpStWpVpVEHpStWpVL jhoohp]nqhpyhkhwnilj\hohpeh (21) $ NLDODNXOW HONHUW-méretet 3- V]RPV]pGRV WHOHN HONHUWL PpUHWpQHN V]iPWDQL iwodjdnpqw NHOO megállapítani. (22) A tömbfeltárással érintett telkeknek a tervezett tömbfeltáró utca menti részére építési engedély csak akkor adhdwykddwhuyh]hwwxwfiqdndwhonhwpulqwupv]hd] QNRUPiQ\]DWMDYiUDWHOMHVV]pOHVVpJpEHQ lejegyzésre került a földhivatali földnyilvántartásban. (23) *psnrfvlwiuroyuhqghowhwpvpygrvtwivddnnruhqjhgpo\h]khwkdd]hotuwjpsnrfvlhokho\h]pvlljpq\ az éulqwhwwpstwpvlwhonhqeho ONLHOpJtWKHW (24) $]pstwpvlwhohnohnhutwpvhhvhwpqloohwohjdohnhutwpvhouhqghopvhhvhwpqd]27e.hotuivdlqdnnhuhwhl között a kerítést az alábbiak szerint kell elhelyezni a telken : a.) a telek homlokvonalán (homlokvonalain), továbbá b.) V]DEDGRQ iooy pv LNUHV EHpStWpVL PyG~ YH]HWEHQ D] ~WUyO N ]WHU OHWUO Qp]YH D MREE ROGDOL WHOHNKDWiURQpVDKiWVyWHOHNKDWiUQDNHWWOD]ROGDOWyOPpUWIHOHKRVV]iQ c.) oldalhatáron álló beépítési módú övezetben azon az oldalhatáron, amelyikhez az építési hely csatlakozik és a hátsó telekhatár fele hosszán. d.) ]iuwvru~ehpstwpvlpyg~ YH]HWEHQD]eV]DNLLOOHWOHJD.HOHWLROGDOKDWiURQpVDKiWVyWHOHNKDWiU fele hosszán. e.) NpW~WN ] WWIHNYXQiWPHQWHONHWDMREEROGDOPHJKDWiUR]iVDV]HPSRQWMiEyORlyannak kell tekinteni, mintha az a két út között DV]RPV]pGRVWHOHNPpO\VpJpQHNPHJIHOHOHQLOOHWOHJD] ROGDOKDWiUIHOH]SRQWMiQiO meg lenne osztva. f.) VDURNWHOHNHVHWpEHQDWHOHNKRPORNYRQDODLYDOV]HPEHQIHNYPLQGHJ\LNWHOHNKDWiUROGDOKDWiUQDN számít. g.) ha a telek oldalhatára a szomszédos teleknek egyúttal hátsó határa, vagy közös oldalhatár, arra a KiWVyWHOHNKDWiUV]DEiO\DLWNHOODONDOPD]QLIHOHKRVV]EDQW UWpQOHNHUtWpV h.) D]ROGDOVypVDKiWVyWHOHNKDWiURQW UWpQOHNHUtWpVN U OPpQ\HLEHQDWXODMGRQRVRNHWWOHOWpUHQLV PHJiOODSRGKDWQDN LOOHWOHJ D] HOUHQGHOpV D WXODMGRQRVRN PHJiOODSRGiViQDN PHJIHOHOHQ LV történhet. $.g51<(=(79e'(/0,=ï1è.(/ë5è6$, 26. A zaj elleni védelem zónái (1) A település igazgatási területén csak olyan tevékenységek folytathatók, olyan létesítmények ]HPHOWHWKHWNpStWKHWNDPHO\HNiOWDODNLERFViWRWW]DMPpUWpNHDWHOHNKDWiUiQQHPKDODGMDPHJD ]yqiudyrqdwnr]ydqmrjv]deio\edqhotuwkdwiupuwpnhw

20 20 (2) A zaj elleni védelmi zónák tagolása: DFVHQGHV]yQDDWHPHWDN ]SDUNRNpVD] G OWHU OHWHN EiWODJRVpU]pNHQ\VpJ&]yQDPLQGHQPiVWHOHS OpVLWHU OHW c., nem érzékeny zóna : az igazgatási területnek a települési területen kívüli része. 27. $OHYHJWLV]WDViJLYpGHOPL]yQD (1) A város igazgatási területén az ország többi területe besoroláshoz jogszabályban rendelt kibocsátási határértéket kell betartani. (2) $PH]JD]GDViJLSRUHOOHQLYpGHOPL]yQiEDQDPH]JD]GDViJL-iOWDOiQRVUHQGHOWHWpVL]yQiEDQDG&O XWDNPHQWpQDWHONHNHWOHJDOiEEHJ\VRURVG&OIiVtWiVVDONHOO ellátni. $=e57e.9e'(/0,9$/$0,17$7,/$/0,e6.25/è72=è6,=ï1è.(/ë5è6$, 28. Értékvédelmi zónák (1) $ WHUY V]HULQWL UpJpV]HWL OHOKHO\HW pulqw I OGPXQNiYDO MiUy pstwpv D] gu NVpJYpGHOPL +LYDWDO KR]]iMiUXOiViYDOHQJHGpO\H]KHW (2) A terv szeriqwlwhuppv]hwypghoplwhu OHWHQpS OHWQHPKHO\H]KHWHO 29.. Tilalmi zónák (1) $ WHUYH]HWW N ]WHU OHWHN N ]FpO~ WLODOPL ]yqimied HV WHONHNUH D WHUYH]HWW N ]FpO~ IHOKDV]QiOiV PHJYDOyVtWKDWyViJDpUGHNpEHQDMHOHQUHQGHOHWKDWiO\EDOpSpVpWOV]iPtWRWWpYLJWHUMHGpStWpVLpV telekalakítási tilalmat kell elrendelni és azt az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni. (2) $ YiOWR]WDWiVL WLODOPL ]yqied WDUWR]y WHONHN D] NHW pulqw V]DEiO\R]iVL WHUY MyYiKDJ\iViLJ GH D] HOUHQGHOpVWOOHJIHOMHEEpYLJWDUWyan változtatási tilalom alatt állnak. 30. Korlátozási zónák (1) $ E&] V IHUW]pVYHV]pO\HV WHOHSKHO\HN V]DEiO\R]iVL WHUYODSRQ MHO OW YpGWHU OHWpQHN NRUOiWR]iVL ]yqimiedhvwhonhnhqloohwohjwhohnupv]hnhqv]iooivmhoohj&slkhqpvlfpo~lqwp]ppq\lpohlmiszer IHOGROJR]ypVUDNWiUR]ypStWPpQ\YDODPLQW ]HPLPpUHW&iOODWWDUWyWHOHSQHPKHO\H]KHWHO (2) 2UV]iJRVN ]~WWDOpULQWNH]pVQHPEHpStWpVUHV]iQWUHQGHOWHWpVL]yQiEDWDUWR]yWHONHQpStWPpQ\FVDN DN O QMRJV]DEiO\RNV]HULQWKHO\H]KHWHO (3) A vasút s]deio\r]ivlwhuyodsrqmho OWNRUOiWR]iVL]yQiMiEDQDV]pOVYiJiQ\WyOV]iPtWRWWP-en EHO OpStWPpQ\FVDNDN O QMRJV]DEiO\RNEDQHOtUWIHOWpWHOHNV]HULQWKHO\H]KHWHO (4) $] HOYiViUOiVL NRUOiWR]iV ]yqimied HV WHONHNUH WHOHNUpV]HNUH D WHUYH]HWW N ]célú felhasználás PHJYDOyVXOiVDpUGHNpEHQD] QNRUPiQ\]DWHOYiViUOiVLMRJRWWDUWIHQQDPLWD]LQJDWODQRNWXODMGRQL ODSMiUDEHNHOOMHJ\H]WHWQL,O\HQNRUOiWR]iVWHUKHOLD6LPRQG&OWOQ\XJDWUDHVODNyWHU OHWFpOMiUD kijelölt területet, a Mol-úttól keletre kijelölt új gazdasági területet, valamint a Vérvölgyi idegenforgalmi központ céljára kijelölt területet. (5) A Hajdúsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer Vérvölgyi víztározójának tervezett telekhatárától mérve 100 m-hqeho OHVWHONHNHQLOOHWOHJWHOHNUpV]HNHQpS OHWQHPKHO\H]KHWHO

21 21 (6) $ N ]P&YHN V]DEiO\R]iVL WHUYHQ MHO OW NRUOiWR]iVL ]yqimiedq pstwppq\ FVDN D] pstwpv IHOWpWHOHLW WLV]Wi]yHOYLpStWpVLHQJHGpO\DODSMiQKHO\H]KHWHO (7) $V]DEiO\R]iVLWHUYODSV]HULQWLPHJOpYpVWHUYH]HWWEHOWHU OHWWl, a Vérvölgyi idegenforgalmi WHU OHWWOpVD9pUY OJ\L+795Yt]WiUR]yWyOYDODPLQWD]pV]DNLJD]GDViJLWHU OHWWOP-en belül QHPKHO\H]KHWNHOD]DOiEELWHYpNHQ\VpJHNKH]V] NVpJHVpStWPpQ\HNpVEHUHQGH]pVHN DV]HQQ\Yt]J\&MWpVHNH]HOpVH b) öntözéses szennyvízelhelyezés, szennyvíziszap lerakása, FKXOODGpNJ\&MWpVpVNH]HOpVEHOHpUWYHD]iOODWLWHWHPHN-szervek,- szövetek, -ürülék, tejipari, V]HV]I]pVLEULSDULKXOODGpNRN d) hulladék-ártalmatlanítás, beleértve fizikai-, kémiai-, biológiai- és termikus eljárásokat, e) szilárd és hígtrágya tároló létesítése és fenntartása, f) a 21/2001.(II.14.)Korm. rendelet 2. sz. melléklete 5., 7. és 8. pontja szerinti tevékenységek. g) állattartó építmények, állat otthon stb. a helyi állattartási rendelet V]HULQWKHO\H]KHWNHO (8) A (7) bekezdésben meghatározott tevékenységhez szükséges építmények és berendezések a EHNH]GpVEHQPHJKDWiUR]RWWYpGWiYROViJRQNtY OVHPKHO\H]KHWNHODEEDQD]HVHWEHQ ha az uralkodó szélirányra figyelemmel a szélcsatornába esnek és a védeni kívánt területrészekre terhelést jelentenek. (9) $ ) XWFD-Rákóczi utca és a Kossuth utca-$g\ (QGUH XWFD WHU OHWpYHO pulqwnh] WHONHN HVHWpEHQ D] pstwpvl KDWyViJ D] pstwwhwwo NpUKHWL D] HQJHGpO\H]pVL WHUY estwpv]hwl Tervtanácsi véleményeztetését. 7(/(3h/e632/,7,.$,%Ï186==Ï1È.(/Ë5È6$, 31.. (1) $]yqiedd)xwfd-rákóczi utca és a Kossuth utca-ady E. utca mentén kijelölt, kisvárosias (Lk) és településközpont vegyes (Vt) rendeltetési zónába sorolt telkek tartoznak. (2) A zóna területén a közösségi (legalább a bruttó épület-szintterület 75 %-ában nem lakás) célú építés esetén a telek megengedett beépítettsége 5 %-NDOQ YHOKHWD]HOtUW] OGIHO OHWWHUKpUHGHtJ\VHP lépheti túl az OTÉK-ban megengedett legnagyobb beépítettséget. III. Fejezet (*<e%(/ë5è ]OHNHGpVLHOtUiVRN (1) A közutak és közterek számára a szabályozási tervlapon meghatározott építési területet biztosítani kell. (2) A szabályozási szélességen belül csak a közút létesítményei és berendezései, valamint létesítmények az OTÉK 39. -a és a mindenkori hatályos közterület-kdv]qiodwhqjhgpo\h]pvpuov]yoy környezetvédhopl P&WiUJ\DL pv N ]P&YHN OpWHVtWKHWN LOOHWYH Q YpQ\]HW WHOHStWKHW (J\pE QNRUPiQ\]DWLUHQGHOHWHOtUiVDLDODSMiQKHO\H]KHWNHO (3) Az építési zónákban a parkolási igényt a helyi parkolási rendelet szerint kell kielégíteni. 33. ÈOWDOiQRVN ]P&HOtUiVRN (1) $N ] ]HPLN ]P&KiOy]DWRNpVN ]P&OpWHVtWPpQ\HNtJ\ - a vízellátás, - a szennyvízelvezetés és kezelés, - a csapadékvíz-elvezetés, - a földgázellátás, - a kábel-televízió, - a távközlés OpWHVtWPpQ\HLWN ]WHU OHWHQYDJ\DN ]P& ]HPHOWHWWHONpQEHO ONHOOHOKHO\H]QL

22 22 $] HOtUiVRN V]HULQWL YpGWiYROViJRQ EHO O PLQGHQQHP& pstwpvl WHYpNHQ\VpJ FVDN D] LOOHWpNHV ]HPHOWHWKR]]iMiUXOiViYDOHQJHGpO\H]KHW (2) ÚtépítésQpO ~WUHNRQVWUXNFLyQiO D WHUYH]HWW N ]P&YHN HJ\LGHM& NLpStWpVpUO D FVDSDGpNYL]HN HOYH]HWpVpUOpVDPHJOpYN ]P&YHNV] NVpJHVHJ\LGHM&UHNRQVWUXNFLyMiUyOJRQGRVNRGQLNHOO (3) %HpStWpVUHV]iQWWHU OHWHNHQDKRODN ]P&YHNNLpS OWHND]RNUDpYHQEHO OUi kell kötni. (4) $ N ]WHU OHWUH HV IHOHVOHJHVVp YiOW N ]P&YHN KD D WHOHN N ]WHU OHWL EHVRUROiVD PHJV]&QLN elbontásáról az önkormányzat köteles gondoskodni. 34. ÈJD]DWRQNpQWN ]P&HOtUiVRN (1) Vízellátás : D$YpGWiYROViJRQEHO OpStWPpQ\HOKHO\H]pVHQHPHQJHGpO\H]KHW E. OWHU OHWHQODNiVNHUHVNHGHOPLYHQGpJOiWiVLFpO~V]iOOiVMHOOHJ&~MpS OHWpStWpVHYDJ\PHJOpY ps OHWQHNDIHOVRUROWFpOUDW UWpQiWDODNtWiVDFVDND]È176=iOWDOLVHOIRJDGRWWHJpV]VpJHVLYyYt]- ellátás megléte estén engedélye]khw (2) Vízelvezetés : DeOYt]IRO\iVEDD]LSDUWHU OHWHNUOLSDULHUHGHW&V]HQQ\Yt]FVDNDKDWyViJRNiOWDOHOtUWPHJIHOHO NH]HOpVXWiQHQJHGKHWEH (3) Villamos energia ellátás : a., Településkép-védelmi szempontból a villamos közép pvnlvihv] OWVpJ&, valamint a közvilágítási KiOy]DWRNDW D) XWFD D 5iNyF]L XWFD D.RVVXWK XWFD pv D]$G\(QGUHXWFiQDND'pOLXWFiLJ WHUMHGWHU OHWpQEHO OI OGEHIHNWHWYHNHOOHO-LOOHWOHJiWKHO\H]QL E$]RNRQDWHU OHWHNHQDKRODKiOy]DWRNI OGIHOHWWYH]HWKHWN, a hálózatokat közös oszlopsorra kell elhelyezni, éspedig a közvilágítási lámpatesteket tartó oszlopokra. (4) Földgáz ellátás : a., Középnyomású földgázellátású területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell elhelyezni. A tervezett gáznyomás-szabályr]yn D] pstwppq\hn XWFDL KRPORN]DWiUD QHP KHO\H]KHWN HO $ EHUHQGH]pVHNHWDWHONHNHONHUWMpEHQDNHUtWpVEHpStWYHXGYDUiQYDJ\D]pS OHWDOiUHQGHOWHEE homlokzatára kell szerelni. b., A gázvezeték biztonsági övezetén belül épület elhelyezése nem engedéo\h]khw (5) Hírközlés és távközlés : a., Településkép-YpGHOPLV]HPSRQWEyOWiYN ]OpVLKiOy]DWRNDWD)XWFDD5iNyF]LXWFDD.RVVXWKXWFD pvd]$g\(qguhxwfiqdnd'polxwfiljwhumhgwhu OHWpQFVDNDI OGEHIHNWHWYHYDJ\DOpStWPpQ\EH helyezve szabad létesíteni. Azokon a területeken, ahol a hírközlési és távközlési hálózatok föld IHOHWWYH]HWKHWNDN9-os, a közvilágítási és a távközlési szabadvezetékeket közös oszlopsorra NHOOKHO\H]QLLOOHWOHJN ] VRV]ORSVRURQNHOOYH]HWQL b., Távközlési építmények telepítésénél a településkép-védelmi követelményeket a létesítmény HQJHGpO\H]pVLHOMiUiViYDONDSFVRODWRVpStWpV J\LV]DNKDWyViJLN ]UHP&N GpVVRUiQDWHOHS OpVL IpStWpV]V]DNYpOHPpQ\HDODSMiQNHOOPHJKDWiUR]QL c., hírközlési és távközlési bázisállomások toronyépítményei a belterületeken és a Vérvölgyi LGHJHQIRUJDOPLFHQWUXPWHU OHWpQYDODPLQWH]HNPpWHUHVN U]HWpEHQQHPKHO\H]KHWNHO 35. = OGIHO OHWLHOtUiVRN (1) $V]DEiO\R]iVLWHUYODSRQDWHOHN] OGIHO OHWHNpQWMHO OWYpGIiVtWiVRNQHPFV NNHQWKHWN

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester )HOHOVWHOHS OpVUHQGH]pVL YH]HWWHUYH] ----------------------- Veres István okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT-1-15-0125/2001/2006 Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. ÁLMOSD Településrendezési

Részletesebben

.HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1.

.HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1. .HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1.) számú rendelete.hv]wkho\9iurv.psylvhowhvw OHWHD]pStWHWWN UQ\H]HWDODNtWiViUyOpVYpGHOPpUOV]yOypYL

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TMT Településrendezési és Műszaki Társulás 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel: (56) 419 087 tmt@chello.hu Sz: 12/2005. TÁPIÓSZELE Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT H. É. SZ. ÉS

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK KUNSZENTMÁRTON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 36/2009. (XII.11.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Kunszentmárton Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti feladatkörben,

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 48/2004.(VIII. 11.) ÖR számú rendelete a Tiszaföldvári Építési Szabályzatról 1

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 48/2004.(VIII. 11.) ÖR számú rendelete a Tiszaföldvári Építési Szabályzatról 1 Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 48/2004.(VIII. 11.) ÖR számú rendelete a Tiszaföldvári Építési Szabályzatról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva a legutóbbi módosítást tartalmazó 28/2009.(IX.29.) önkormányzati

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 7. szám 2010. március 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 8/2003. (V. 23.) Kr. Debrecen Megyei

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

2. SZOLNOK VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (SZÉSZ) ÉS SZÖVEGES MELLÉKLETEI (1-3 sz. mellékletek),

2. SZOLNOK VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (SZÉSZ) ÉS SZÖVEGES MELLÉKLETEI (1-3 sz. mellékletek), 2. SZOLNOK VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (SZÉSZ) ÉS SZÖVEGES MELLÉKLETEI (1-3 sz. mellékletek), JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 28 Szolnok Megyei Jogú Város Közgy lésének 8/2010.( V.10 ) KR. rendelete a Szolnoki

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

ABONY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (H.É.SZ.)

ABONY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (H.É.SZ.) ABONY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (H.É.SZ.) Abony Város Képviselő-testülete 11/ 2013. (IV. 29.) sz. Önkormányzati Rendelete Módosította: Abony Város Képviselő-testületének 14/2014. (V. 06.) sz. Önkormányzati

Részletesebben

NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG Helyi Építési Szabályzata

NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG Helyi Építési Szabályzata - 1 - NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG Helyi Építési Szabályzata 1. számú melléklet: Szabályozási Tervek A 2/2006 törzsszámú T 2, és T 3 rajzszámú Szabályozási Tervekkel együtt érvényes! Határai: Nyírvasvári község

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.129-7 P A N N O N H A L M A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4024 DEBRECEN, Piac u. 20 Tel.: (06-52) 511-400

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4024 DEBRECEN, Piac u. 20 Tel.: (06-52) 511-400 Page 1 of 10 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4024 DEBRECEN, Piac u. 20 Tel.: (06-52) 511-400 Kivonat Debrecen szabályozási tervébõl és városrendezési szabályozásból a 1840 HRSZ-ú telekre

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

ABONY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (H.É.SZ.)

ABONY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (H.É.SZ.) ABONY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (H.É.SZ.) ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet Általános rendelkezések II. fejezet III. fejezet IV. fejezet Településrendezési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény

Részletesebben

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m)

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Bánhida, Madách-kert helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggő../2014. (..) önkormányzati rendelete az 53/2009. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

A rendelet hatálya. * A 19/2005. (IX. 30.), a 24/2009. (X. 30.), a 5/2011. (IV. 1.), a 17/2011. (X. 28.), az 5/2012. (II. 10.), a 14/2013. (X. 17.

A rendelet hatálya. * A 19/2005. (IX. 30.), a 24/2009. (X. 30.), a 5/2011. (IV. 1.), a 17/2011. (X. 28.), az 5/2012. (II. 10.), a 14/2013. (X. 17. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2005. (V. 27.) rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. TÉT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYİR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám:MMI_R.04.07. Leíró: Somlai Zsanett Dátum: 2005.05. 01. T É T RENDEZÉSI TERV M1

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A RENDELET HATÁLYA

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A RENDELET HATÁLYA Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (12.21.) rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA KISÚJSZÁLLÁS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA egységes szerkezetben Az alaprendelet Hatályos : 2012. 04. 1-től, A 2014. évi 2. sz. módosítás hatályos 2015.03. -től Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic község helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 4/2005.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya Nagytarcsa Község Önkormányzatának 7/1996. számú rendelete a község belterületéhez csatolt 749 hrsz.-ú lakóterület helyi szabályozási és építési elıírásairól, és az egyes építési munkák engedélyezésérıl

Részletesebben

Megyei Jogú Város SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2006. november

Megyei Jogú Város SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2006. november 2006. november MISKOLC Megyei Jogú Város SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 8/2008.(VI.12.), az 1/2009.(II.16.) és a 12/2009.(VIII.14.) rendelettel módosított 9/2006.(III. 28.) rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A

Részletesebben

fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya

fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3 /2005.(II.18.)Ör. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL (egységes szerkezetben a módosító 16/2009. (X.28.),

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE

VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének./2015.( ) számú rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László

Részletesebben

ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 1 ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ Jóváhagyandó és alátámasztó munkarészek MEGRENDELŐ: Ősi Község Önkormányzata

Részletesebben

HEJŐKERESZTÚR ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL és SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

HEJŐKERESZTÚR ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL és SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL NÉMETH ÉS TÁRSA Településrendezési és Építészeti Tervező Iroda Bt. 3521 Miskolc, Miskolci u. 48. HEJŐKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HEJŐKERESZTÚR ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL és SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése.

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése. MELLÉKLET SZ. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA EGYÉB MEGJEGYZÉS ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZERKEZETI TERV KIVÁGAT ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZABÁLYOZÁSI TERV KIVÁGAT 1. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2011. (II.18.) számú rendelete a gépjármű-várakozóhelyek kialakításának rendjéről

Nádudvar Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2011. (II.18.) számú rendelete a gépjármű-várakozóhelyek kialakításának rendjéről Nádudvar Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2011. (II.18.) számú rendelete a gépjármű-várakozóhelyek kialakításának rendjéről Nádudvar Város Képviselőtestülete(továbbiakban: Képviselőtestület)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT GYÖMRŐ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 14/2011. (V. 20.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Gyömrő Település Önkormányzatának

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről Hatály: 2011.I.15. - 2012.XII.31. 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete GÁBORJÁN KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. A rendelet hatálya 1..

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete GÁBORJÁN KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. A rendelet hatálya 1.. Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS TELEPÜLÉS- RENDEZÉSI TERVE

SZENTENDRE VÁROS TELEPÜLÉS- RENDEZÉSI TERVE MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp, VI. Bajcsy Zs. út 31. PoB: 1364 BP 4. PF 245 Tel: (36-1) 312 4570, 312 4573, fax: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@ muhelyrt.hu SZENTENDRE

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÉS ÖVEZETEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÉS ÖVEZETEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA F1 ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÉS ÖVEZETEK ÖSEFOGLALÓ TÁBLÁZATA 1. számú táblázat KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI 2. számú táblázat KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI 3. számú táblázat FALUSIAS LAKÓTERÜLET

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (V. 20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÓZD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

1. CÍMLAP HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Egységes szerkezetben a módosításokkal

1. CÍMLAP HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Egységes szerkezetben a módosításokkal LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA FT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. CÍMLAP HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT Helyi építési szabályzat: ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 16/2001. (VI.15.) SZÁMÚ RENDELETE ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL (ZÉSZ) Zalaegerszeg

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 16/2015. 7621 Pécs, János utca 8. B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.) számú

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Tartalom: A 15/2004.(X.01.)SZ. ÖNORMÁNYZATI RENDELETE, MÓDOSÍTVA A 11/2005.(V.19.) SZ., A 22/2008.(XI.20.), A 15/2009. (X.15.) ÉS A 15/2010. (IX.09.) SZ.

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I. 28

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I. 28 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Egységes szerkezetben a 16/2011.(V.26.) önkormányzati

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület 36/200. (VII.2.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület MIKLÓS U. RAKTÁR U. SZENTENDREI ÚT 8239/ HRSZ-Ú TELEK (Z-FK) ÉSZAKI HATÁRA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012.-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012.-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012.-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT Egyeztetés után javított dokumentáció: 2013. április 30. M E L LÉ KL E TE K 1. S z-1 I g a z g a t á s i t e rü le t s z a b á

Részletesebben

Az elıírások alkalmazása 2.

Az elıírások alkalmazása 2. 118. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.), 43/2007. (X. 4.), 38/2007. (X. 3.), 32/2007. (VIII. 29.), 5/2007. (VIII. 28.) számú rendeletekkel

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2011.(I.26.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A Helyi Építési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója: 32/2006.(XII.15.)

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJus Opten Kft. I. 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A 2013.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁS -

EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁS - EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁS - (2005 2009) Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2005.(IV.14.) sz. rendeletével jóváhagyott,

Részletesebben

SAN MARCO UTCA - SELMECI UTCA - BÉCSI ÚT - KENYERES UTCA

SAN MARCO UTCA - SELMECI UTCA - BÉCSI ÚT - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2003. (X.2.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület SAN MARCO UTCA

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ FEJEZET. 1. A rendelet alkalmazásának általános előírásai

ELSŐ RÉSZ FEJEZET. 1. A rendelet alkalmazásának általános előírásai Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/ 2011. (VI.15.) számú önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

2. A Helyi Építési Szabályzat csak a településrendezési tervek módosításának keretében módosítható.

2. A Helyi Építési Szabályzat csak a településrendezési tervek módosításának keretében módosítható. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/1998.(VI. 15.) Ör. sz. rendelete Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról (Egységes szerkezetben a 11/01.(III.26.), 9/02.(III.25.),

Részletesebben

Értelmező rendelkezések I. FEJEZET

Értelmező rendelkezések I. FEJEZET Esztergom Város Önkormányzatának 45/2008. (VI.19.) ör. rendelete Esztergom, Hegyvidék (Szentjánoskút, Kenderes, Újfalu, Kálváriahegy, Aranyhegy városrészek) helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben