EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat"

Átírás

1 HÉSZ(záradékolt) Mohácsi István okleveles építészmérnök WHOHS OpVUHQGH]pVLYH]HWWHUYH] WHUYH]LMRJRVXOWViJV]iPD /2006.) 4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 1. Törzsszám: M12 / Telefon: Levelezési cím : Keletterv Kft. Mohácsi István 4024 Debrecen Wesselényi utca 6. EBES Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes. ]VpJ.pSYLVHO-testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Helyi építési szabályzat (a szabályozási tervlapot külön kötet tartalmazza). Galgóczi Mihály polgármester.. Szabóné Karsai Mária MHJ\]

2 2 EBES KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA,)HMH]HWÈOWDOiQRVHOtUiVRN,,)HMH]HW7HU OHWKH]N WKHWHOtUiVRN Tartalom - $UHQGHOWHWpVL]yQiNHOtUiVDLKRUL]RQWiOLVpVYHUWLNiOLVUHQGHOWHWpVL]yQiN - Az építési zóqinhotuivdldnldodnxowpvdqhpnldodnxow]yqinhotuivdldyiurvpstwpv]hwl NDUDNWHU]yQiNHOtUiVDLYDODPLQWD]pStWpVL]yQiNiOWDOiQRVHOtUiVDL - $N UQ\H]HWYpGHOPL]yQiNHOtUiVDL]DM-pVUH]JpVYpGHOHPOHYHJWLV]WDViJ - $]puwpnypghopl]yqinhotuásai (települési értékvédelem, a táj- és a természetvédelem HOtUiVDLYDODPLQWDWLODOPL-pVNRUOiWR]iVL]yQiNHOtUiVDL - 7HOHS OpVSROLWLNDLEyQXV]]yQiNHOtUiVDL,,, )HMH]HW (J\pE HOtUiVRN (közlekedési- N ]P&-, zöldfelületi-, általános környezetvédelmi HOtUiVRNDN ]WHU OHWHNiOWDOiQRVHOtUiVDL IV. Fejezet : A település egy-hj\upv]puhpuypq\hvvdmiwrvhotuivrn V. Fejezet : Vegyes és záró rendelkezések (fogalmak, a szabályzat mellékletei, záró rendelkezés)

3 3 (EHVN ]VpJ.pSYLVHO7HVW OHWpQek 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendelete Ebes helyi építési szabályzatáról (a továbbiakban : HÉSZ) (EHVN ]VpJ.pSYLVHO7HVW OHWHD]eStWHWWN UQ\H]HWDODNtWiViUyOpVYpGHOPpUOV]yOyW EEV] UPyGRVtWRWW évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7.. (3) bekezdése szerinti hatáskörben, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése szerinti feladatkörben, a 16. (1) bekezdése szerinti jogkörben, továbbá az Országos Településrendezési és Építési KövetHOPpQ\HNUO D WRYiEELDNEDQ 27e. V]yOy PyGRVtWRWW ;,,.RUP V]iP~ Kormányrendelet 2. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásával élve, az alábbi rendeletet alkotja : I. fejezet È/7$/È126(/Ë5È $]HOtUiVRNKDWiO\D (1) Az HOtUiVRNKDWiO\D(EHVN ]VpJN ]LJD]JDWiVLWHU OHWUHWHUMHGNL iwdodntwdql EYtWHQL IHO~MtWDQL KHO\UHiOOtWDQL NRUV]HU&VtWHQL OHERQWDQL HOPR]GtWDQL UHndeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt : építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni a MHOHQHOtUiVpVUDM]LPHOOpNOHWHLV]HULQWV]DEDG (2) A község közigazgatási területén területet felhasználni, telket alakítani, építményt elhelyezni, 2.. A szabályozási elemek típusai és alkalmazásuk (1) A helyi építési szabályzat és rajzi mhoopnohwhl, pv,, UHQG& N WHOH] V]DEiO\R]iVL HOHPHNHW tartalmaznak. (2),UHQG&N WHOH]V]DEiO\R]iVLHOHPHN - D ]yqdkdwiurn pstwpvl YH]HWHN LOOHWOHJ YH]HWHN KDWiUDL pv D ]yqdhotuivrn NLYpYH D] pstwpvl YH]HWHNEHW&MHOpQpVHOVNpWV]iPNyGMiQW~OLHOtUiVRNDW - D],UHQG&HOHPHNKH]N WGV]DEiO\R]iVLYRQDODNpVWHUYH]HWWWHOHNKDWiURN - a kótázott elemek méretei (3),,UHQG&N WHOH]V]DEiO\R]iVLHOHPHNDPHO\HNHWDEHNH]GpVQHPHPOtW (4) $],UHQG&V]DEiO\R]iVLHOHPHNPyGRVtWiViUDDWHOHS OpVV]HUNezeti terv módosításával kerülhet sor. (5) $,,UHQG&V]DEiO\R]iVLHOHPHNPyGRVtWiVDDV]DEiO\R]iVLWHUYPyGRVtWiViYDOW UWpQKHWDPHO\QHN legkisebb területe : - belterületen és külterületi beépítésre szánt területen a (közterületek, vagy beépítésre nem szánt WHU OHWHNiOWDOOHKDWiUROWW PEHJpV]HLOOHWOHJDN OWHU OHWLEHpStWpVUHV]iQWWHU OHWHJpV]H - külterületi beépítésre nem szánt területen vagy a telektömb, vagy a rendeltetési zóna egésze. (6) Az építési övezetek határai a településszerkezeti- és a szabályozási terv módosítása nélkül PyGRVtWKDWyNDWHOHNDODNtWiVLHOtUiVRNNHUHWHLN ] WWKDDPyGRVtWiV - az érintett övezet kialakítását nem lehetetleníti el, és - DKDWiUPyGRVtWiVVDOpULQWHWWpStWpVL YH]HWOHJDOiEEWHOHNUHNLWHUMHGPDUDG (7) A szabályozási tervlapon kótákkal nem rögzített tervezett szabályozási elemek ± 2 méterrel módosíthatók (a szabályozási terv módosítása nélkül). (8) A szabályozási beavatkozások mértékét digitális méréssel kell megállapítani.

4 4 II. fejezet 7(5h/(7+(=.g7+(7(/Ë5È (1) A szabályozási terven jelölt kialakult és nem kialakult beépítésre szánt területeket, valamint a nem beépítésre szánt területeket a terv szerinti térbeli rendben kell felhasználni. ÄYDODPHQQ\L pstwpvl YH]HWEHQ LOOHWOHJ YH]HWEHQ HOKHO\H]KHW pstwppq\hnhw NLYpYH D] pstwpvw HQJHGpO\H]QLFVDNDWHOMHVN ]P&YHVtWHWWVpJNLpStWpVHHVHWpQV]DEDG$IHOV]tQLYL]HNHOYH]HWpVpUH EXUNROW PHGU& Q\tOWiUNRV PHJROGiV Ls elfogadható. E kötelezettség teljesüléséig a Vérvölgyi G ON ]SRQWEDQ pv D] ev]dnl LSDUL SDUNEDQ D V]DNKDWyViJRN iowdo HOIRJDGRWW N ]P&SyWOy LV alkalmazható. (2) A települési területen a tervezett beépítésre szánt területeken az OTÉK 32. -ában meghatározott, a 4. $]yqdhotuivrn (1) A szabályzat szabályozási tervlap melléklete által meghatározott - rendeltetési, - építési, - környezetvédelmi, - értékvédelmi, valamint - tilalmi és korlátozási zónákat a tervlapokon meghatározott térbeli rendben kell alkalmazni. 5. $5(1'(/7(7e6,=Ï1È.(/Ë5È6$, (1) Szabályozási terv a község igazgatási területén az alábbi rendeltetési zónákat jelölheti ki: a., horizontális rendeltetési zónákat, éspedig : 1.) a beépítésre szánt területen : - lakó (L) - vegyes (V) - G Oh - gazdasági (G) és - különleges (K) 2.) a beépítésre nem szánt területen : - közlekedési-pvn ]P&. - közpark (Z) - HUG( - mh]jd]gdvijl0pv - vízgazdálkodási (V) zónákat, valamint b., vertikális rendeltetési zónákat. 6.. A lakózónák (1) Kisvárosias lakózóna (Lk) a., $ ]yqd MHOOHP]HQ N ]HSHV ODNV&U&VpJ& N ]HSHVHQ V&U& EHpStWpV& iowdoiedq W EE QiOOy rendeltetési egységet magába foglaló, 7,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek

5 5 HOKHO\H]pVpUHV]ROJiO$]yQiEDHVWHONHNHQOHJIHOMHEEUHQGHOWHWpVLHJ\VpJODNiVKHO\H]KHW el. b., $]yqdwhu OHWpQHOKHO\H]KHW 1., lakóépület 2., a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 3., egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 4., sportépítmény, WHUHSV]LQWDODWWLV]HPpO\JpSMiUP&WiUROy c., $]yqdwhu OHWpQNLYpWHOHVHQHOKHO\H]KHW 1., szálláshely szolgáltató épület, 2., igazgatási épület d., $]yqdwhu OHWpQQHPKHO\H]KHWHO ]HPDQ\DJW OWiOORPiV 2., önálló parkoló-terület és garázs a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb, és az ilyeneket szállító MiUP&YHNV]iPiUD DWHU OHWUHQGHOWHWpVV]HU&KDV]QiODWiWQHP]DYDUyKDWiV~Np]P&LSDULpS OHW (2) Kertvárosias lakózóna (Lke) a., $ ]yqd MHOOHP]HQ N ]HSHV ODNV&U&VpJ& OD]D EHpStWpV& VV]HI JJ NHUWHV OHJIHOMHEE rendeltetési egységet magába foglaló, 7,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. b., $]yqdwhu OHWpQHOKHO\H]KHW 1., lakóépület 2., a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 3., egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 4., hulladékudvar c., A zóna területén kivételhvhqkho\h]khwho 1., a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, 2., sportépítmény, 3., hat rendeltetési egységet magába foglaló épület, ha a telekterület legalább 900 m2. d., $]yqdwhu OHWpQQHPKHO\H]KHWHO 1., szálláshely szolgáltató épület a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület kivételével, 2., egyéb közösségi szórakozató, kulturális épület, 3., önálló parkoló-terület és garázs a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb, és az ilyeneket szállító MiUP&YHNV]iPiUD DODNypS OHWHWDIUHQGHOWHWpVpS OHWpWPHJHO]HQPHOOpNpS OHW 5., nyitott oldalú takarmánytároló építmény. DWHU OHWUHQGHOWHWpVV]HU&KDV]QiODWiWQHP]DYDUyKDWiV~HJ\pEJD]GDViJLpStWPpQ\ (4) Falusias lakózóna (Lf) a., $]yqdmhoohp]hqdodfvrq\odnv&u&vpj& VV]HI JJQDJ\NHUWHVOHJIHOMHEEUHQGHOWHWpVLHJ\Vpget magába foglaló, legfeljebb 4,5 m-es építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál. b., $]yqdwhu OHWpQHOKHO\H]KHW 1., lakóépület 2., a WHONHQW UWpQQ YpQ\WHUPHV]WpVKH]iOODWWHQ\pV]WpVKH]pVWHUPpNIHOGROJR]iVKR]V] NVpJHV építmények, 3., a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület. 4., helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 5., hulladékudvar c., $]yqdwhu OHWpQNLYpWHOHVHQKHO\H]KHWHO

6 6 V]iOOiVKHO\V]ROJiOWDWypS OHWGHOHJIHOMHEEIpUKHOO\HO 2., sportépítmény, ]HPDQ\DJW OWiOORPiV PH]-pVHUGJD]GDViJL ]HPLpStWPpQ\ d., A zyqdwhu OHWpQQHPKHO\H]KHWHO DODNypS OHWHWDIUHQGHOWHWpVpS OHWpWPHJHO]HQPHOOpNpS OHW 2., nyitott oldalú takarmánytároló építmény. Np]P&LSDULpStWPpQ\ DWHU OHWUHQGHOWHWpVV]HU&KDV]QiODWiWQHP]DYDUyKDWiV~HJ\pEJD]GDViJLppítmény, (5)/DNy UHQGHOWHWpVL ]yqied HV WHONHQ QHP HQJHGpO\H]KHWN D] DOiEEL WHYpNHQ\VpJHN LOOHWOHJ QHP KHO\H]KHWNHORO\DQWHYpNHQ\VpJKH]V] NVpJHVpS OHWHNDKRO DDNHOHWNH]V]HQQ\Yt]D] VV]HWpWHOHPLDWWQHPYH]HWKHWN ]YHWOHQ ODN ]FVDWRrnába, b., a tevékenység A-&W&]YHV]pO\HVVpJ& F D WHYpNHQ\VpJ E&]]HO YDJ\]DMMDO MiU SpOGiXO EUNLNpV]tWpV I&UpV]iUX J\iUWiV HONHYHUW EHWRQ gyártása, alumínium öntés hulladékból stb) (1) Településközpont vegyes zóna (Vt) 7. Vegyes zónák a., $]yqdmhoohp]hqw EE QiOOyUHQGHOWHWpVLHJ\VpJHWPDJiEDIRJODOyODNy- és olyan helyi, vagy WHOHS OpVLV]LQW&LJD]JDWiVLNHUHVNHGHOPLV]ROJiOWDWyYHQGpJOiWyV]iOOiVKHO\V]ROJiOWDWyHJ\Ki]L oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. b., $]yqdwhu OHWpQHOKHO\H]KHW 1., lakóépület, 2., kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 3., igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 4., sportlétesítmény. c., $]yqdwhu OHWpQNLYpWHOHVHQKHO\H]KHWHO 1., egyéb közösségi szórakoztató épület a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú KDV]QiODWD]HOVGOHJHV SDUNROyKi]pVEHQQH ]HPDQ\DJW OW d., $]yqdwhu OHWpQQHPKHO\H]KHWHO WHUPHONHUWpV]HWLpStWPpQ\ 2., önálló parkoló-terület és garázs a 3,5 tonnánál nagyobb önsúlyú, és az ilyeneket szállító MiUP&YHNV]iPiUD 3., nem zavaró hatású egyéb gazdasági létesítmény. (2) Központi vegyes zóna (Vk) D $]yqd MHOOHP]HQW EEUHQGHOWHWpVLHJ\VpJHWPDJiEDIRJODOyHOVVRUEDQN ]SRQWLV]HUHSN U& igazgatási, oktatási, kereskedelmi és szolgáltató gazdasági épületek elhelyezésére szolgál. b., $]yqdwhu OHWpQHOKHO\H]KHW 1., igazgatási épület, 2., kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 3., egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, 4., egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 5., sportlétesítmény,

7 7 6., a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló, valamint más lakások, de csak az emeleti szinteken, és csak úgy, hogy az összes bruttó lakás szintterület ne lépje túl az épület bruttó szintterületének a 10 %-át. c., A zóna területén kivételeshqkho\h]khwhow EEV]LQWHVSDUNROyKi]pVEHQQH ]HPDQ\DJW OW d., $ ]yqd WHU OHWpQ QHP KHO\H]KHW HO QiOOy SDUNROy-terület és garázs a 3,5 tonna önsúlynál QHKH]HEEpVD]LO\HQHNHWV]iOOtWyMiUP&YHNV]iPiUD 8. Gazdasági zóna (1) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zóna (Gk) D $ ]yqd HOVVRUEDQ D QHP MHOHQWV ]DYDUy KDWiV~ JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJL FpO~ ps OHWHN elhelyezésére szolgál. E$]yQDWHU OHWpQHOKHO\H]KHW PLQGHQIDMWDQHPMHOHQWV]DYDUyKDWiV~JD]GDViJLWHYpNHQ\VpJLFpO~pS OHW 2., a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de csak a bruttó épület-szintterület 10 %-áig, 3., igazgatási, egyéb irodaépület, SDUNROyKi] ]HPDQ\DJW OW 5., sportépítmény. c., A ]yqdwhu OHWpQNLYpWHOHVHQHOKHO\H]KHW 1., egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 2., egyéb közösségi szórakoztató épület. (2) Zavaró hatású (ipari) gazdasági zóna (Gip) D$]yQDDMHOHQWVPpUWpN&]DYDUyKDWiV~JD]GDViJLWHYpNHQ\VpJLFpO~LSari építmények, valamint a YpGWiYROViJRWLJpQ\OPH]JD]GDViJLPDMRURNiOODWWDUWyWHOHSHNHOKHO\H]pVpUHV]ROJiO E$]yQDWHU OHWpQDN O QOHJHVHQYHV]pO\HVSOW&]-, robbanás-ihuw]yhv]po\vwee&] VYDJ\ nagy zajjal járó gazdasági tevékenységkh]v] NVpJHVpStWPpQ\HNKHO\H]KHWNHO (3) Egyéb (ipari) gazdasági zóna (Ge) D$]yQDHOVVRUEDQD]LSDULD]HQHUJLDV]ROJiOWDWiVpVDWHOHS OpVJD]GiONRGiVpStWPpQ\HLWRYiEEiD YpGWiYROViJRWQHPLJpQ\OPH]JD]GDViJLPDMRURNHOKHO\H]pVpUHV]ROJiO b.,$]yqdwhu OHWpQD]DSRQWEDQIHOVRUROWpStWPpQ\HNKHO\H]KHWNHO F$]yQDWHU OHWpQNLYpWHOHVHQHOKHO\H]KHWN 1., a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de legfeljebb a bruttó épület-szintterület 10 %-a mértékéig, 2., egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek 3., a m2 bruttó épület-szintterületet meg nem haladó kereskedelmi és szolgáltató épületek, YDODPLQWpS OHWQHNPLQV ON ]OHNHGpVLpStWPpQ\HN hg OKi]DV G O]yQDh 9.. ÜG O]yQiN

8 8 D$]yQDHOVVRUEDQRO\DQ G OpS OHWHN G OWiERURNpVNHPSLQJHNHOKHO\H]pVpUHV]ROJiODPHO\HN elhelyezésük, méretük, kialakításuk és felszereltségük, valamint infrastuktúrális ellátottságuk alapján az üdülésl FpO~ WDUWy]NRGiVUD DONDOPDVDN pv DPHO\HN W~OQ\RPyDQ YiOWR]y G OL N U KRVV]DEE tartózkodására szolgálnak. E$]yQDWHU OHWpQHOKHO\H]KHWNRO\DQpStWPpQ\HNLVDPHO\HNDWHU OHW G OpVLUHQGHOWHWpVpWQHP zavarják és az üdülési használatot szolgálják (pl. helyi ellátást szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egyházi és egészségügyi épület, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület, sportépítmény, lovas turizmust szolgáló állattartó épület, parkoló és gépkocsi tároló) F$]yQDWHU OHWpQQHPKHO\H]KHWNHOPHOOpNpS OHWHNHJ\pEiOODWWDUWypS OHWHNDW QV~O\QiO QHKH]HEE WHKHUJpSMiUP&YHN V]iPiUD SDUNROy YDJ\ JDUi]V YDODPLQW D WHUHSV]LQW DODWWL IHGHWW kialakítású kivételével különálló árnyékszék, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló és ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló melléképítmény sem, és hulladékudvar sem alakítható ki. +pwypjlki]dv G O]yQDhK D$]yQDOHJIHOMHEENpW G OHJ\VpJHV G OpS OHWHNHOKHO\H]pVpUHV]ROJiO$]DONDOPD]KDWy beépítési PyGV]DEDGRQiOOyWHOHSV]HU&YDJ\V]DEDGRQiOOyiOWDOiQRV E$]yQDWHU OHWpQHOKHO\H]KHWNRO\DQpStWPpQ\HNLVDPHO\HNIXQNFLyMXNDWpVKDV]QiODWXNN UQ\H]HWL KDWiViW WHNLQWYH D WHU OHW UHQGHOWHWpVV]HU& KDV]QiODWiW V]ROJiOMiN pv D]W QHP ]DYarják (pl. helyi ellátást szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, sportépítmény, parkoló és gépkocsi tároló) F$]yQDWHU OHWpQQHPKHO\H]KHWHOHJ\Ki]LpVHJpV]VpJ J\LpS OHWV]iOOiVKHO\V]ROJiOWDWypS OHW egyéb közösségi szórakoztató épület, egyéb állattartó épület, a 3,5 t önsúlynál nehezebb WHKHUJpSMiUP&YHNV]iPiUDSDUNROyYDJ\JDUi]VPHOOpNpS OHWYDODPLQWDWHUHSV]LQWDODWWLIHGHWW kialakítású kivételével különálló árnyékszék, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló és ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló melléképítmény sem, és hulladékudvar sem alakítható ki. (1) Különleges intézményi zóna (Ki) 10. Különleges zónák a., A zóna a különleges célokat szolgáló, közhasználatú építmények elhelyezésére szolgál. b., A zóna területén a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú építmények, és azok UHQGHOWHWpVV]HU&KDV]QiODWiKR]V] NVpJHVYDJ\D]RNDWNLV]ROJiOyHJ\pEpStWPpQ\HNKHO\H]KHWN el. c., A szabályozási tervlap az egyes ingatlanokon belüli kizárólagos rendeltetést,loohwohjkdv]qiodwrwlv U J]tWKHWD]HJ\HVpStWpVLKHO\HNUHLOOHWOHJDO-övezetekre. (1) Általános közlekedési zóna (Köá) 11. Közlekedési zónák D$]yQDDN ]~WLN ]OHNHGpVpVDN ]P&HOKHO\H]pVFpOMiUDV]ROJiOyWHU OHW b., A zóna területén elhelyezkhwn D] RUV]iJRV pv KHO\L N ]XWDN NHUpNSiUXWDN MiUP&YHN YiUDNR]yKHO\HL MiUGiN J\DORJXWDN mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a N ]P&YHNpVDKtUN ]OpVpStWPpQ\HL

9 9 2., a közlekedést kiszolgáló közlekedési, kereskedelmi, vendéglátó és igazgatási gazdasági tevékenységi célú épület, a telek legfeljebb 0,2 %-os beépítésével és legfeljebb 4,5 m építménymagassággal. (2) Vasúti közlekedési zóna (Köv) a., A zóna a vasúti közlekedés céljára szolgáló terület. b., A]yQDWHU OHWpQDYDVXWDNpVDP&N GpV NK ]V] NVpJHVN ]OHNHGpVLpVN UQ\H]HWYpGHOPLFpO~ pstwppq\hn YDODPLQW D WHU OHWHW LJpQ\EH YHYN HOOiWiViKR] pv D YDV~WL ]HPKH] NDSFVROyGy kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, igazgatási épületek, gazdasági tevékenységi célú épületek és ezen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára V]ROJiOyODNiVKHO\H]KHWHO c., A zóna területén a telek beépítettsége legfeljebb 0,2 %, az építménymagasság legfeljebb 4,5 m lehet. (3) A zóna területén az épületek elhelyezését, kialakítását és az építészeti követelményeket elvi építési engedélyben kell meghatározni. 12. Közpark zóna (1) $]yqdslkhqsdunyiurvlsdunhokho\h]pvpuhv]rojio= (2) A zóna területén a pihenést és a testedzést szolgály pstwppq\hn VpWD~W SLKHQKHO\ WRUQDSiO\D J\HUPHNMiWV]yWpUVWEpVYt]IHO OHWHNIHOV]tQLYt]WiUR]yNGtV]WDYDNpStWPpQ\HLKHO\H]KHWNHO (3) $]yqdwhu OHWpQpS OHWQHPKHO\H]KHWHOpVN ]KDV]QiODWHOOHO]iUWUpV]QHPDODNtWKDWyNL (4) A telek legalább 75 %-iw] OGIHO OHWWHOLOOHWOHJYt]IHO OHWWHOIHGHWWHQNHOONLDODNtWDQL (5) A zóna területén az építmény(ek) elhelyezését és kialakítását elvi építési engedélyben kell meghatározni. 13. (UG]yQiN (1) 9pGHOPLUHQGHOWHWpV&HUG]yQD(Y D$]yQDYpGHUGNpVDWHUPpV]HWLYpGHOHPDODWWiOOyN ]FpO~HUGNWHU OHWH E$]yQDWHU OHWpQpS OHW~MRQQDQQHPKHO\H]KHWHO (2) Egészségügyi V]RFLiOLVWXULV]WLNDLUHQGHOWHWpV&HUG]yQD(H E $ ]yqd WHU OHWpQ D] HUG UHQGHOWHWpVpQHN PHJIHOHO pstwppq\hn FVDN D OHJDOiEE P WHU OHW&WHONHQKHO\H]KHWNHODWHOHNOHJIHOMHEE-RVEHpStWHWWVpJpYHO$]HUGUHQGHOWHWpVpQHN 2 PHJIHOHOpStWPpQ\HNHQVpWDXWDNDWSLKHQKHO\HNHWHVEHiOOyNDWLOOHPKHO\HNHWD]HUGYpGHOPpW és fenntartását szolgáló építményeket kell érteni. F. ]KDV]QiODWHOOHO]iUWUpV]FVDND]HUGYpGHOPpWpVIHQQWDUWiViWV]ROJiOypS OHWHNHOKHO\H]pVH céljából alakítható ki. Területe nem haladhatja meg a beépített terület háromszorosát. G$]~MRQQDQHOKHO\H]KHWpStWPpQ\HNpStWPpQ\PDJDVViJDOHJIHOMHEEPOHKHW (3) *D]GDViJLUHQGHOWHWpV&HUG]yQD(J D$]yQiEDD]HO]]yQiNEDQHPVRUROKDWyHUGNWDUWR]QDN b., A zóna területén a m 2 -WHOpUQDJ\ViJ~WHONHQDWHOHNOHJIHOMHEE-os beépítettségével KHO\H]KHWNHOD]HUGUHQGHOWHWpVpQHNPHJIHOHOpStWPpQ\HN F$]~MRQQDQHOKHO\H]KHWpStWPpQ\HNpStWPpQ\PDJDVViJDOHJIHOMHEEPOHKHW a., A zóna a Nagypark és a Vérvölgyi idegenforgalmi zónához kapcsolódó k ]FpO~HUGNWHU OHWH

10 10 (4) A zóna területén az épület elhelyezését és kialakítását elvi építési engedélyben kell meghatározni. (1) 0H]JD]GDViJLiOWDOiQRV]yQD0i 14. 0H]JD]GDViJL]yQiN a., $]yqieddn ]VpJPH]JD]GDViJLKDV]QRVtWiV~WHU OHWHLWDUWR]QDN b., $]yqiedhvpvohjdoieepv]pohvvpj&whonhnhqdq YpQ\Wermesztés az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei és lakóépületek KHO\H]KHWNHOD]DOiEELDNV]HULQW 1., Gazdasági épületek: V]OJ\ P OFV VLQWHQ]tYNHUWP&YHOpVLiJHVHWpQKDDWHlekterület legalább 1 hektár, V]iQWyNHUWOHJHOJ\HSP&YHOpVLiJHVHWpQKDDWHOHNWHU OHWOHJDOiEEKHNWiU UpWQiGDVYt]iOOiVRVWHU OHWP&YHOpVLiJWHU OHWpQpS OHWQHPKHO\H]KHWHO V]OJ\ P OFV VLQWHQ]tYNHUWP&YHOpVLiJHVHWpQKDDWHOHNWHU OHWOHJDOiEEKHNWiU V]iQWyNHUWOHJHOJ\HSP&YHOpVLiJHVHWpQKDDWHOHNWHU OHWOHJDOiEEKHNWiU UpWQiGDVYt]iOOiVRVWHU OHWP&YHOpVLiJWHU OHWpQQHPKHO\H]KHWHO 2., Lakóépület: c., A telek beépítettsége nem haladhatja meg a 3 %-ot. Önálló lakóépülettel a telekterület legfeljebb 1,5 %-a, de legfeljebb 300 m 2 pstwkhweh. d., $WHONHQD]pS OHWHNHWDV]DEDGRQiOOyEHpStWpVLPyGKR]WDUWR]yOHJDOiEEPpWHUHO-, oldal- és hátsókert által meghatározott építési határvonalakon belül kell elhelyezni. e., Önálló lakóépületet RVKDMOiV~PDJDVWHWYHONHOOIHGQLpStWPpQ\PDJDVViJDOHJIHOMHEE m lehet. f., Egy telken újonnan csak egy tanyarudvar alakítható ki, amelynek területe: 1., nem lehet nagyobb, mint m 2, és a telekterület 50 %-a, XWyODJVHPDODNtWKDWy QiOOyWHOHNNpKDDPHJRV]WiVN YHWNH]WpEHQD]pStWpVLHOtUiVRNQDN nem felel meg. g., $]yqdwhu OHWpQJ\RUVIRUJDOPL~WpStWpVpKH]NLDODNtWKDWyDQ\DJQ\HUEiQ\DWHOHNKDDQQDNWHU OHWH nem haladja meg az 1 hektárt. Az így kialakított telken a bányászattal kapcsolatos felvonulási ps OHWHN pv EHUHQGH]pVHN KHO\H]KHWN HO(]HNHWDEiQ\iV]DWEHIHMH]pVHXWiQD]RQQDOHONHOO WHU OHWUHKDELOLWiFLyMDXWiQHQJHGpO\H]KHW bontani, és a területet rehabilitálni kell. A bányászatot felváltó területhasználat és építés csak a h., $G&OXWDNPHQWpQD]~WWDOKDWiURVLQJDWODQRNWXODMGRQRVDLWD] QNRUPiQ\]DWKDWiUR]DWEDQD]~W PHQWpQYpGIDVRUWHOHStWpVpUHN WHOH]KHWL 15. Vízgazdálkodási zóna (1) A zóna területébe az állóvizek és vízjárta területek, a csatornák, a vízbeszerzési és kezelési területek, YDODPLQWH]HNYpGP&YHLQHNWHU OHWHLWDUWR]QDN $]yqdwhu OHWpQ~MpStWPpQ\WHOKHO\H]QLFVDNDN O QMRJV]DEiO\EDQIRJODOWDNQDNPHJIHOHOHQV]DEDG

11 Vertikális rendeltetési zóna (1) A zóna területén újonnan az épület közterület felöli földszintjén közhasználatú funkciókat kell elhelyezni. (2) $N ]KDV]QiODW~pS OHWUpV]pVDN ]WHU OHWN ] WWDWHOHNKDWiURQ~MRQQDQNHUtWpVQHPOpWHVtWKHW AZ ÉPÍTÉSI ZÓ1È.(/Ë5È6$, 17. (1) estwpvl]yqdfvdnehpstwpvuhv]iqwwhu OHWHQMHO OKHWNL (2) A településépítészeti karakter szerinti - polgári, - városi kertségi, - hagyományos kertségi, - N OVVpJLLOOHWOHJ - HJ\pENDUDNWHU&]yQiNDWDUDM]LPHOOpNOHWHQU J]tWHWWWpUEHOLUHQdben kell alkalmazni. 18. A nem kialakult (tervezett) szabályozási kategóriába sorolt ]yqinn ] VHOtUiVDL (1) $ EHNH]GpVEHQIHOVRUROW]yQiNRQEHO ONLMHO OWPpJQHPYDJ\MHOOHP]HQQHPEHpStWHWW LOOHWOHJ iwdodntwivud V]iQW QHP NLDODNXOW Vzabályozási kategóriába sorolt (a továbbiakban: nem NLDODNXOW WHU OHWHNHQ D] ~M pstwpvl WHONHN NLDODNtWiViQDN HOtUiVDLW D EHpStWHWWVpJ pv D ] OGIHO OHWL fedettség mértékét, a beépítési módot és az építménymagasságot az 1-3. táblázatok határozzák meg.

12 12 Választható beépítési módok és teleknagyságok a településépítészeti karakter szerint K = kialakult / T = tervezett / x = választható Beépítési mód és kódja 6]DEDGRQiOOyWHOHSV]HU& 1 Szabadon álló általános 2 Oldalhatáron álló 3 Ikres 4 Zártsorú általános 5 Zártsorú keretes 6 $GRWWViJRNWyO) JJNLDODNXOWW PEYDJ\ YH]HWPpUHW& Városi Hagyomá-nyo4. 5. Telek Polgári Kertségi kertségi. OVVpJL Egyéb nagyság K T K T K T K T K T kód x 8 x 9 x 3 x x 4 x x x 5 x x x x 6 x x x 7 x x x 8 x x x 9 x x x 3 x x 4 x x x 5 x x x x 6 x x x 7 x x 3 x 4 x x 5 x x 1 x x x 2 x x x 3 x x x 4 x x 5 x 6 x 7 x x 7 x 8 x 9 x 0 x x x x x 1. a. Teleknagyság alatt a kialakítható legkisebb telekterület-méretet kell érteni. Újonnan kialakítható legkisebb szélesség beépítési mód szerint (m) legkisebb Szabadon álló Zársorú Oldalhatáron á kód terület mélység WHOHSV]HU& általános 3 Ikres általános keretes (m 2 ) (m) x x x x x x x x x $GRWWViJRNWyO) JJNLDODNXOWW PE YDJ\ YH]HWPpUHW& 0 x x x x x x x Saroktelek legkisebb szélességi mérete 20 m telekszélességig : + 3 m. 1.b Adottságoktó I JJNLDODNXOW 0

13 13 Választható beépítési százalék és a zöldfelületi fedettség a településépítészeti karakterek szerint Hagyomá-nyo4. 5. Polgári Városi kertségi. OVVpJL Egyéb Kertségi kód Megengedett (OtUWOHJNLVHEE legnagyobb beépítézöldfelületi fedett-ség % % K 0 T 1 K 0 T 1 K 0 T 1 K 0 T 1 K 0 T x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -$VDURNpVD]iWPHQWHOHNEHpStWHWWVpJH zártsorú (általános és keretes) beépítési mód esetén 25 %-NDOQ YHOKHWGH~MRQQDQDODNtWRWWWHOHNQpOFVDNDNNRU KDWHU OHWHQHPpULHOD]HOtUWOHJkisebb telek területének a kétszeresét, szabadon álló általános, oldalhatáron álló és ikres beépítési mód esetén 5 %-NDOQ YHOKHW D]HOtUW] OGIHO OHWLIHGHWWVpJWHUKpUH - Az így megnövelt beépítettség azonban nem haladhatja meg : lakózóna esetén a 75 %-ot, gazdasági zóna esetén a 60 %-ot, N O QOHJHV]yQDpV G O]yQDHVHWpQD-ot. -$] OGIHO OHWLIHGHWWVpJEHDWHWNHUWHNpVDWHUHSV]LQWDODWWLpStWPpQ\HNI O WWOHJDOiEEFPWDODMWDNDUyQNLDODNtWRWW zöldfelületek és a legalább 75 %-os lombkorona-ihghwwvpj&whu OHWHN-ban, fásított parkolók területe 20 %-ban beszámíthatók. -$]HOtUW] OGIHO OHWLIHGHWWVpJDYHJ\HVpVDJD]GDViJL]yQiNEDQ-NDOFV NNHQWKHW 2. kód Választható építménymagasság a településépítészeti karakterek szerint HOtUW megengedett építménymagasság (m) 1. Polgári K 0 T 1 2. Városi Kertségi K T Hagyomá-nyo4. kertségi K 0 T 1. OVVpJL K 0 T 1 5. Egyéb 1-4,5 x x x x x x 2-6,0 x x x x x x x x 3 4,5-7,5 x x x x x x 4 7,0-10,0 x x x x 5 8,5-12,5 x x 6 12,5-15,0 x x 7 A szomszédos épületek magassága ± 1,5 m x x x x x x x x x x 0 OHJIHOMHEEDOHJPDJDVDEEPHJOpY x x x x x K 0 T 1 3. (2) +DD]yQiEDHVPiUNRUiEEDQNLDODNXOWWHOHNYDJ\EHpStWpVMHOOHP]Laz (1) bekezdésben rögzített HOtUiVRNQDNQHPIHOHOQHNPHJGHD]HOWpUpVDNRUiEELHOtUiVRNV]HULQWDODNXOWNLDNNRUD]DOiEEL szabályok szerint lehet építési munkát, illetve telekalakítást végezni : a., KD D WHOHN EHpStWHWWVpJH QHP IHOHO PHJ D] HOtUiVRNQDN D PHJOpY ps OHW IHO~MtWKDWy GH D EHpStWHWWVpJQHPQ YHOKHWpVD]pS OHWHNPDJDVViJLpUWHOHPEHQVHPEYtWKHWNNLYpYHD WHWWpU-EHpStWpVWDPLD]pStWPpQ\PDJDVViJPHJWDUWiVDPHOOHWWPHJHQJHGKHW+DD]pS OHWHN lebontásra kerül(nek), a telnhwehpstwhwohqwhohnqhnnhoowhnlqwhwqlpvd]ehnh]gpvhotuivdlwnhoo alkalmazni.

14 14 b., KDDWHOHNPpUHWHLQHPIHOHOQHNPHJD]HOtUiVRNQDNDNNRUDWHOHNPpUHWHN a szabályozási terv DODSMiQ W UWpQ N ]WHU OHWL KDWiU-rendezést kivéve tovább nem cs NNHQWKHWN pv D WHOHN EHpStWKHWKDD]HJ\pEHOtUiVRNEHWDUWKDWyN c., KDD]pStWPpQ\HNPDJDVViJDPHJKDODGMDDPHJHQJHGHWWHWDPHJOpYpStWPpQ\HNPHJWDUWKDWyN pveytwkhwnghdeytwppq\pdjdvvijdqhpkdodgkdwmdphjd]hotuwpuwpnhw+dd]pstwpények OHERQWiViUDNHU OQHNDWHONHWEHpStWHWOHQWHOHNQHNNHOOWHNLQWHWQLpVD]EHNH]GpVHOtUiVDLWNHOO alkalmazni. 19. A kialakult szabályozási kategóriába sorolt ]yqinn ] VHOtUiVDL (1) Az átalakításra nem szánt, kialakult szabályozási kategóriába sorolt (továbbiakban kialakult) WHU OHWHNHQD]DGRWWViJWyOI JJÄ MHO&pStWpVL YH]HWLSDUDPpWHUHLWVDMiWRVHOtUiVRNMHOHQUHQGelet,9IHMH]HWpEHQU J]tWHWWHOtUiVRNKLiQ\iEDQ - az Étv. 18. (2) szerintieket alkalmazva - az adott NpUGpVN UWOI JJWHU OHWLNLWHNLQWpVVHO-NLDODNXOWDGRWWViJRNMHOOHP]NpVD]HJ\pERUV]iJRVpUYpQ\& HOtUiVDODSMiQD]pStWpVLKDWyViJiOODStWMDPHJHVHWHQNpQWD]LOOHWpNHVpStWpV]HWL-P&V]DNL tervtanács állásfoglalásának figyelembevételével. A szabályozási tervbhqdohjqdj\reephjhqjhghwwehpstwhwwvpjhwplqghqhvhwehqv]ipv]hu&hqphj kell határozni a 2/a-b. táblázat keretei között. Telekhatár rendezés és telekmegosztás esetén a kisvárosias lakóterület rendeltetési zónában legalább az 2., a kertvárosias lakóterület rendeltetési zónában legalább a 3., falusias lakóterület rendeltetési zónában legalább az 5. teleknagyság kódhoz tarozó telekméreteket kell megtartani az 1/b. táblázat szerint. $]yqiedhvwhonhnuh a., Kérni lehet az illeszkedési szabályok tételhvpvv]ipv]hu&phjkdwiur]iviwdpho\hnhwdyiurvl IpStWpV]YpOHPpQ\pQHNILJ\HOHPEHYpWHOpYHOD]pStWpVLKDWyViJiOODStWMDPHJ b., Az illeszkedési szabályok tételes meghatározása során kialakult beépítési módnak az OTÉK 34. és 35. ában foglaltak által NLMHO OKHWpStWpVLKHO\WHU OHWpQHOKHO\H]NHGpS OHWHNHJ\ WWHVpWOHKHW FVDN ILJ\HOHPEH YHQQL $] HOtUiVRNWyO HOWpU EHpStWpV SO D MHOHQ HOtUiVRN V]HULQW HO QHP KHO\H]KHWUHQGHOWHWpVpStWpVLKHO\HQNtY OLpS OHWHNN ]WHU OHWHWUpV]EHQHOIRJODOyJDrázslehajtók, rámpák, a beépítettség túlzott mértéke, nagyobb építménymagasság, a hagyományoktól (30-45 IRNHOWpUWHWKDMOiVV] JULNtWyV]tQH]pVVWED]LOOHV]NHGpVLV]DEiO\RNWyOLGHJHQH]pUWNLDODNXOW EHpStWpVQHNQHPWHNLQWKHW F$EHpStWKHWpStWpsi teleknek az Étv pontjában és az OTÉK 33. -ban leírtakon kívül az alábbi követelményeknek is meg kell felelnie : DWHOHNWHU OHWpQDODWWDYDJ\I O WWHQHPKDODGKDWiWN ]P&YH]HWpN 2., az építési hely legkisebb szélessége legalább 6 m legyen. 20. $SROJiULNDUDNWHU&]yQDHOtUiVDL (1) $]yqieddnldodnxowpvdqhpnldodnxowsrojiulwhohs OpVpStWpV]HWLNDUDNWHU&WHU OHWHNWDUWR]QDN (2) +D D V]DEiO\R]iVL WHUYODS YDJ\ VDMiWRV HOtUiV PiVNpQW QHP UHQGHONH]LN ~MRQQDQ D WHOHN homlokvonalán, illewohj D NLDODNXOW pstwpvl YRQDORQ YDJ\ P HONHUW HOKDJ\iViYDO D] XWFiYDO SiUKX]DPRVJHULQF&PDJDVWHWVOHJDOiEEPpVOHJIHOMHEEPpStWPpQ\PDJDVViJ~pS OHWHN KHO\H]KHWNHO (3) Az épület utcai homlokvonala az építési vonal 1/3 hosszán a telek irányába visszaléphet, de legfeljebb PpWHUW (] HVHWEHQ HONHUW QpON OL ps OHW-elhelyezésnél az utcai telekhatár és az épület közötti területet közhasználatú területként kell kialakítani, és rá a közterületi építési szabályokat kell alkalmazni. Közhasználatú építmény esetében a visszalépés az utcai telekhatár 1/2 hosszán, és OHJIHOMHEE P PpO\VpJJHO LV HQJHGpO\H]KHW (ONHUWHV ps OHW-elhelyezés esetén az utcai kerítés legfeljebb 1,0 m magasságú sövény lehet.

15 15 (4) Újonnan nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki. Az újonnan kialakítható telek területe 300 m 2 -nél, mélysége 25 m-nél kisebb nem lehet. (5) Az új építményeket a zártsorú-általános, vagy a zártsorú keretes beépítési módhoz tartozó építési helyen belül kell elhelyezni. Ha az új épület nem foglalja el a telek teljes homlokvonalát (megszakítással épül be), akkor a szomszédos épületek köz WWQHPpJKHWDQ\DJ~IDOD]RWWNHUtWpVW vagy kapuzatot kell létesíteni (a kapu tokja és nyílószárnya készülhet fából). A kerítés vagy kapuzat legalább 3,0 m magas legyen és legfeljebb 3 m-rel lehet alacsonyabb az épületnél. Szélessége legfeljebb a homlokvonal 1/3-a lehet, de nem több, mint 6,0 m. Az épületek közötti távolság ilyen esetben bármekkora lehet, ha azok az I-,,,W&]iOOyViJLIRNR]DWED WDUWR]QDN WRYiEEi D] HJ\PiVW iwihg KRPORN]DWRN N ] O OHJDOiEE D] HJ\LN W&]IDO pv D PiVLN homlokzaton helyiségenként 0,4 m2 nyílófelületnél nem nagyobbak a nyílászárók. $ WHOHN ROGDOVy WHOHNKDWiUiQ iooy KDWiUIDODW W&]IDONpQW NHOO NLDODNtWDQL $ V]RPV]pGRV WHOHN IHOp WHWIHO OHWQHPOHMWKHW (6) $WHOHNEHpStWpVpQHNIHOWpWHOHDWHOMHVN ]P&YH]HWWVpJ (7) $ JpSMiUP&YHN HOKHO\H]pVpW ~M pstwpv EYtWpV UHQGHOWHWpV PyGRVtWiV HVHWpQ D] QNRUPiQ\]DWL SDUNROiVLUHQGHOHWEHQHOtUWDNV]HULQWNHOOEL]WRVtWDQL/DNiVRQNpQWOHJDOiEEJpSMiUP&HOKHO\H]pVpWD VDMiWpStWpVLWHONHQNHOOEL]WRVtWDQL$JpSMiUP&WiUROyWD]pS OHWEHQYDJ\ terepszint alatti építményben kell elhelyezni. (8) $PHOOpNpStWPpQ\HNN ] OHOKHO\H]KHWNN ]P&-FVDWODNR]iVLP&WiUJ\NLUDNDWV]HNUpQ\OHJIHOMHEE m-hvppo\vpjjhonhuwlpstwppq\klqwdfv~]gdkrprnr]yv] NN~WSLKHQpVpVMiWpNFpOMiUDV]ROJiOy P&WiUJ\DWHOHSV]LQWQpOPpWHUQpOQHPPDJDVDEEUDHPHONHGOHIHGpVQpON OLWHUDV]NHUWLYt]- és I UGPHGHQFHQDSNROOHNWRUNHUWLpStWHWWW&]UDNyKHO\Ki]WDUWiVLFpO~NHPHQFHNHUWLOXJDVOiERQiOOy NHUWLWHWOHJIHOMHEEP 2 -es vetülettel, kerti szabadlésfvwhuhsopsfvpvohmw]iv]oywduwyrv]ors (9) /DNiV UHQGHOWHWpVL HJ\VpJHQNpQW N ]EHQV WHONHQ OHJDOiEE P 2, sarok- YDJ\ iwphq WHONHQ legalább 100 m 2 telekhányadot kell biztosítani. Nem lakás rendeltetés esetén minden megkezdett 80 m2 nettó épület-szintterület egy rendeltetési egység $YiURVLNHUWVpJLNDUDNWHU&]yQDHOtUiVDL (1) $]yqieddnldodnxowpvqhpnldodnxowyiurvlnhuwvpjlwhohs OpVpStWpV]HWLNDUDNWHU&WHU OHWHNWDUWR]QDN (2) +DDV]DEiO\R]iVLWHUYODSYDJ\VDMiWRVHOtUiVPiVNpQWQHPUendelkezik, újonnan a kialakult beépítési YRQDORQ YDJ\ P HONHUW HOKDJ\iViYDO PDJDVWHWV OHJDOiEE P pv OHJIHOMHEE P pstwppq\pdjdvvij~ps OHWHNKHO\H]KHWNHO (3) Újonnan nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki. Az újonnan kialakítható telek területe legalább 450 m 2 legyen. (4) Az új építményeket a szabadon álló-általános, vagy az oldalhatáron álló beépítési módhoz tartozó pstwpvlkho\hqeho ONHOOHOKHO\H]QL/DNyUHQGHOWHWpVL]yQiEDQDN ]EHQVWHONHQWHONHQNpQWFVDNHJ\ GEiWPHQWHONHQPLQGNpWXWFDIHOO-GEIpS OHWKHO\H]KHWHO (5) +DDV]DEiO\R]iVLWHUYODSPiVNpQWQHPUHQGHONH]LN~MpStWpVHVHWpQDV]RPV]pGRVWHONHNHQLOOHWOHJ DW PEROGDORQNLDODNXOWMHOOHP]YDJ\PHONHUWHWNHOOHOKDJ\QL (6) A telek beépítésének feltétele a teljesn ]P&YHVtWHWWVpJ (7) A gépkocsi-elhelyezést teljes egészében a saját építési telken kell biztosítani. (8) $WHONHQHOKHO\H]KHWPHOOpNpS OHWHNJpSNRFVLWiUROyKi]WDUWiVKR]NDSFVROyGyUDNWiUORPWiUVDMiW V] NVpJOHW& NLViOODW-tartó épület legfeljebb 15 m 2 EHpStWHWW WHU OHWWHO P&KHO\ Np]P&LSDUL ps OHW $ PHOOpNpS OHWHN VV]HVEHpStWHWWWHU OHWHQHPKDODGKDWMDPHJDIpS OHWHNEHpStWHWWWHU OHWpW

16 16 $PHOOpNpStWPpQ\HNN ] OHOKHO\H]KHWN ]P&-FVDWODNR]iVLP&WiUJ\NLUDNDWV]HNUpQ\OHJIHOMHEE m-es mél\vpjjho NHUWL pstwppq\ KLQWD FV~V]GD KRPRNR]y V] NN~W SLKHQpV- és játék céljára V]ROJiOyP&WiUJ\DWHOHSV]LQWQpOPpWHUQpOQHPPDJDVDEEUDHPHONHGOHIHGpVQpON OLWHUDV]NHUWL víz-pvi UGPHGHQFHQDSNROOHNWRUNHUWLpStWHWWW&]UDNy-hely, háztartási célú kemence, kerti lugas, OiERQiOOyNHUWLWHWOHJIHOMHEEP -HVYHW OHWWHONHUWLV]DEDGOpSFVWHUHSOpSFVpVOHMW]iV]OyWDUWy 2 oszlop. (9) Lakó rendeltetési zónában rendeltetési egységenként legalább 150 m 2 telekhányadot kell biztosítani. Nem lakás rendeltetés esetén minden megkezdett 100 m2 nettó épület-szintterület egy rendeltetési egységnek számít. (10),VNRODyYRGDE OFVGHpVHJpV]VpJ J\LpS OHWP-HVHONHUWWHOLVHOKHO\H]KHW 22.. $KDJ\RPiQ\RVNHUWVpJLNDUDNWHU&]yQDHOtUiVDL (1) A ]yqieddnldodnxowpvqhpnldodnxowkdj\rpiq\rvnhuwvpjlwhohs OpVpStWpV]HWLNDUDNWHU&WHU OHWHN tartoznak. (2) A zóna területén újonnan legfeljebb 6,0 m építménymagasságú épületek és legfeljebb 3,5 m építménymagasságú és legfeljebb 6,5 m gerincmagasságú mellpnps OHWHNKHO\H]KHWNHO (3) Újonnan nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható. Az újonnan kialakítható telekterülete legalább 450 m 2 legyen. (4) Az új építményeket szabadon álló-általános, ikres, vagy oldalhatáron álló beépítési módhoz tartozó építési helyen bho ONHOOHOKHO\H]QL/DNyUHQGHOWHWpVL]yQiEDQDN ]EHQVWHONHQWHONHQNpQWFVDNHJ\ GEiWPHQWHONHQPLQGNpWXWFDIHOO-GEIpS OHWKHO\H]KHWHO (5) +DDV]DEiO\R]iVLWHUYODSPiVNpQWQHPUHQGHONH]LN~MpStWpVHVHWpQDV]RPV]pGRVWHONHNHQLOOHWOHJ DW PEROGDORQNLDODNXOWMHOOHP]YDJ\PPtJ~MEHpStWpVUHV]iQWWHU OHWHNHQPHONHUWHWNHOO elhagyni. (6) $WHOHNEHpStWpVpQHNIHOWpWHOH~MEHpStWpVUHV]iQWWHU OHWHQDWHOMHVN ]P&YHVtWHWWVpJHJ\pEHVHWEHQD N ]P&NLpStWpVpLJDN ]P&SyWOyDV]DNKDWyVágok által elfogadott módon. (7) A gépkocsi-elhelyezést teljes egészében a saját építési telken kell biztosítani. (8) $WHONHQHOKHO\H]KHWPHOOpNpS OHWHNJpSNRFVLWiUROyKi]WDUWiVKR]NDSFVROyGyUDNWiUORPWiUVDMiW V] NVpJOHW& NLViOODW-tartó épület legfeljebb 15 m EHpStWHWW WHU OHWWHO P&KHO\ Np]P&LSDUL ps OHW $ PHOOpNpS OHWHN VV]HVEHpStWHWWWHU OHWHQHPKDODGKDWMDPHJDIpS OHWHNEHpStWHWWWHU OHWpW 2 $PHOOpNpStWPpQ\HNN ] OHOKHO\H]KHWN ]P&-FVDWODNR]iVLP&WiUJ\NLUDNDWV]HNUpQ\OHJIHOMHEE m-hv PpO\VpJJHO NHUWL pstwppq\ KLQWD FV~V]GD KRPRNR]y V] NN~W SLKHQpV pv MiWpN FpOMiUD V]ROJiOyP&WiUJ\DWHOHSV]LQWQpOPpWHUQpOQHPPDJDVDEEUDHPHONHGOHIHGpVQpON OLWHUDV]NHUWL víz-pvi UGPHGHQFHQDSNROOHNWRUNHUWLpStWHWWW&]UDNy-hely, háztartási célú kemence, kerti lugas, OiERQiOOyNHUWLWHWOHJIHOMHEEP 2 -HVYHW OHWWHONHUWLV]DEDGOpSFVWHUHSOpSFVpVOHMW]iV]OyWDUWy oszlop. (9) Lakó rendeltetési zónában rendeltetési egységenként legalább 200 m 2 telekhányadot kell biztosítani. Nem lakás rendeltetés esetén minden megkezdett 100 m2 nettó épület-szintterület egy rendeltetési egységnek számít. (10),VNROD yyrgd E OFVGH pv HJpV]VpJ J\L ps OHW P-HV HONHUWWHO LV HOKHO\H]KHW $ WHOHN beépítettsége legfeljebb 25 % lehet.

17 $N OVVpJLNDUDNWHU&]yQDHOtUiVDL (1) $]yqieddn OVVpJLWHOHS OpVpStWpV]HWLNDUDNWHU&NLDODNXOWpVQHPNLDODNXOWWHU OHWHNWDUWR]QDN (2) A zóna területén újonnan legfeljebb 4,5 m építménymagasságú épületek, valamint legfeljebb 3,5 m építménymagasságú, pv OHJIHOMHEE P JHULQFPDJDVViJ~ PHOOpNpS OHWHN KHO\H]KHWN HO /DNy UHQGHOWHWpVL ]yqiedq WHONHQNpQW OHJIHOMHEE GDUDE OHJIHOMHEE NpWODNiVRV LOOHWOHJ NpW UHQGHOWHWpVL HJ\VpJHWWDUWDOPD]ypS OHWKHO\H]KHWHO1HPODNiVHVHWpQPLQGHQPHJNH]GHWWP nettó épületszintterület egy rendeltetési egységnek számít. (3) Újonnan nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható. Az újonnan kialakítható telek területe legalább 750 m 2 legyen. (4) Az új építményeket szabadon álló, vagy oldalhatáron álló beépítési módhoz tartozó építési helyen belül NHOOHOKHO\H]QLÈWPHQWHOHNQpOPLQGNpWXWFDIHOOHOKHO\H]KHW-IpS OHW (5) +DDV]DEiO\R]iVLWHUYODSPiVNpQWQHPUHQGHONH]LN~MpStWpVHVHWpQDV]RPV]pGRVWHONHNHQLOOHWOHJ D W PEROGDORQ NLDODNXOW MHOOHP] YDJ\P~MEHpStWpVUHV]iQWWHU OHWHQSHGLJPHONHUWHWNHOO elhagyni. (6) A telek beépítésének feltétele 900 m2-wo NLVHEE WHOHNWHU OHW HVHWpQ D WHOMHV N ]P&YHVtWHWWVpJ HJ\pENpQWDUpV]OHJHVN ]P&YHVtWHWWVpJ (7) Az építési telek legfeljebb 30 %-LJpStWKHWEHGHD] m2-t meghaladó részére csak 20 %-os EHpStWHWWVpJ V]iPtWKDWy /DNy UHQGHOWHWpV HVHWpQ D WHOHN P IHOHWWL UpV]H D EHpStWKHWVpJ mértékébe nem számítható be. (8) $ODNypS OHWHNHWDIpS OHWHNHWD]HONHUWKDWiUiWyOPpUWPPpO\VpJ&ODNy]yQiEDQD]iOODWtartó és DPH]JD]GDViJLWHUPpNIHOGROJR]iVKR]pVWiUROiVKR]NDSFVROyGypS OHWHNHWD]HONHUWKDWiUWyOPpUW 30-PPpO\VpJ&JD]GDViJL]yQiEDQNHOOHOKHO\H]QL(J\pEHOKHO\H]KHWpS OHWHND]HONHUWKDWiUiWyO PpUWPPpO\VpJ&]yQiEDQEiUKROHOKHO\H]KHWN (9) A gépkocsi elhelyezést teljes egészében a saját építési telken kell biztosítani. $WHONHQYDODPHQQ\LPHOOpNpS OHWpVPHOOpNpStWPpQ\HOKHO\H]KHW (11),VNROD yyrgd E OFVGH pv HJpV]VpJ J\L ps OHW P-HV HONHUWWHO LV HOKHO\H]KHW $ WHOHN beépítettsége legfeljebb 25 % lehet $]HJ\pENDUDNWHU&]yQDHOtUiVDL (1) $]yqiedd]ho]hnehqhpvrurokdwynldodnxowpvqhpnldodnxowmhoohp]hqd] G O-, a gazdasági- és a különleges-loohwohjhj\hvqhpn ]SRQWLHOKHO\H]NHGpV&YHJ\HVUHQGHOWHWpV&iOWalában szabadon álló-whohsv]hu&ydj\v]dedgrqiooy-általános beépítési módú területek tartoznak. (2) $EHpStWpVIHOWpWHOHDWHOHS OpVLWHU OHWHQDWHOMHVHJ\pENpQWDUpV]OHJHVN ]P&YHVtWHWWVpJLOOHWOHJD V]DNKDWyViJRNiOWDOHOIRJDGRWWPyGRQDN ]P&SyWOyDlkalmazása. (3) A gépkocsi parkolást a települési területen a vegyes és a különleges rendeltetési zónák esetén az QNRUPiQ\]DWLSDUNROiVLUHQGHOHWHOtUiVDLV]HULQWHJ\pEHVHWHNEHQWHOMHVHJpV]pEHQDVDMiWpStWpVL telken kell biztosítani. (4) A zóna területén a szabadonálló-whohsv]hu& EHpStWpVL PyGEDQ NyG D] P-t meghaladó WHU OHW&WHONHQD]HJ\VpJHVpStWpV]HWLPHJMHOHQpVEL]WRVtWiVDpVD]pVV]HU&WHOHNKDV]QiODWpUGHNpEHQ D]pStWpVFVDND]pStWpVLKHO\HNHWU J]tWV]DEiO\R]iVLWHUYDODSMiQHQJHGpO\H]KHW

18 18 (5) $PHOOpNpStWPpQ\HNN ] OHOKHO\H]KHWN ]P&-FVDWODNR]iVLP&WiUJ\KXOODGpNWDUWiO\WiUROyOHJIHOMHEE 2,0 m belmagassággal, kirakatszekrény legfeljebb 0,4 m-es mélységgel, kerti építmény (hinta, csúszda, KRPRNR]yV] NN~WSLKHQpVpVMiWpNFpOMiUDV]ROJiOyP&WiUJ\DWHUHSV]LQWQpOP-nél magasabbra QHPHPHONHGOHIHGpVQpON OLWHUDV]NHUWLYt]-pVI UGPHGHQFHQDSNROOHNWRUNHUWLpStWHWWW&]UDNy- KHO\NHUWLOXJDVOiERQiOOyNHUWLWHWOHJIHOMHEEPYHW OHWWHONHUWLV]DEDGOpSFVWHUHSOpSFVpV OHMW]iV]OyWDUWyRV]ORS 25.. $]pstwpvl]yqiniowdoiqrvhotuivdl (1) $ MHOHQ UHQGHOHW,9 IHMH]HWpQHN VDMiWRV HOtUiVDL D WRYiEELDNEDQ VDMiWRV HOtUiV D -3. WiEOi]DWiEDQIRJODOWV]iPV]HU&HOtUiVRNDWEYtWKHWLWRYiEELV]iPV]HU&HOtUiVRNDt rögzíthet), illetve módosíthatja. (2) 3LQFHV]LQWLpStWPpQ\UpV]HNpVWHUHSV]LQWDODWWLpStWPpQ\HND]HONHUWEHQQHPKHO\H]KHWNHO (3) $] HOtUW pstwppq\pdjdvvij puwpnhw KD VDMiWRV HOtUiV PiVNpQW QHP UHQGHONH]LN az utcai homlokzatmagasságra is teljesíteni kell. (4) +D VDMiWRV HOtUiV LOOHWYH HJ\pE YpGHOHPUH YRQDWNR]y HOtUiV PiVNpQW QHP UHQGHONH]LN ~J\ épületrész kinyúlása a közterület fölé az eresz és az áttört korlátú erkély kivételével : - 12 m-qponhvnhq\heexwfiedqqhphqjhgpo\h]khw m közötti szpohvvpj&xwfiqohjihomheefp - 20 m-nél szélesebb utcán legfeljebb 90 cm lehet, de homlokzati hossza nem haladhatja meg az épület homlokzati hosszának 1/3 részét. (5) $]ps OHWHNHQOHJIHOMHEEPIHO OHW&UHNOiP-LQIRUPiFLyVWiEOiNKHO\H]KHWNHOgVV]HV felületük QHPKDODGKDWMDPHJD]pULQWHWWKRPORN]DWYDJ\WHWIHO OHWpQHND-át. (6) $] pstwpvl KHO\ N ]WHU OHW IHO OL KDWiUiW N WHOH] pstwpvl YRQDOQDN NHOO WHNLQWHQL NLYpYH D] HJ\pE településépítészeti karakter-zónába sorolt területeket, valamint azt az esetet, ha a telek így nem volna EHpStWKHW$WpQ\OHJHVEHpStWpVLYRQDOD]RQEDQD]pStWpVLKHO\KDWiUYRQDOiQDNKRVV]iQDWHOHN LUiQ\iED YLVV]DOpSKHW $PHQQ\LEHQ D] HOtUiVRN V]HULQW HONHUW QHP DODNtWKDWy D WHOHNKDWiU pv D tényleges építési vonal kö] WWLWHU OHWHWDN ]KDV]QiODWHOOQHPV]DEDGHO]iUQLpVUiDN ]WHU OHWL építési szabályokat kell alkalmazni. (7) Lakó rendeltetési zónában az épületnek az utca felöli beépítési vonaltól mért vetületi hossza (a beépítési mélység) a 30 m-t nem haladhatja meg. (8),UHQG&N ]WHU OHWIHOpQ\tOyDQJDUi]VEHMiUDWQHPKHO\H]KHWHO (9) +D D] pstwppq\hn N ] WW D W&]WiYROViJ D NLDODNXOW ioodsrw PLDWW QHP WDUWKDWy EH ~J\ D]W D] $-C W&]YHV]pO\HVVpJL RV]WiO\ED WDUWR]y pvydj\,9-9 W&]iOOyViJL KDWiUpUWpN& ps OHWHN HVHWpEHQ a W&]YpGHOPLKDWyViJHJ\HGLOHJLVPHJKDWiUR]KDWMD (10) 7HUHSV]LQWDODWWLpStWPpQ\I O WWOHJDOiEEFPI OGWDNDUiVVDONLDODNtWRWW] OGIHO OHWHWpVDWHWNHUW zöldfelületét, valamint a legalább 75 %-os lombkorona-fedettséggel fásított területeket 50 %-ban, fásított parkolók területét 20 %-ban a telek aktív zöldterületének kell tekinteni. Ahol a szabályozási WHUYODSWHONHQEHO OLIiVtWiVLN WHOH]HWWVpJHWMHO OD]WKiURPV]LQW&] OGIHO OHWNpQWNHOONLDODNtWDQLJ\HS 40 db cserje/150 m2 + 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m2). (11) *D]GDViJLpVN O QOHJHVUHQGHOWHWpVL]yQiEDQD]HOtUWpStWPpQ\PDJDVViJDOVyNRUOiWMiWQHPNHOO figyelembe venni. (12). ]P&YH]HWpNI O WWYDJ\D]DODWW~MRQQDQpStWpVLWHOHNQHPDODNtWKDWyNL (13) Ha az építési hely szélessége 6 m-nél kisebb, DWHOHNQHPpStWKHWEH

19 19 (14) $SLQFHV]LQWUHYDJ\HJ\pEWpUV]LQWDODWWLpStWPpQ\V]LQWUHYH]HWUiPSDD]HONHUWEHQQHPKHO\H]KHW el. (15) estwpvlwhonhwpulqwq\towiurnydj\yt]iro\ivphghuup]v&mpqhnpopwo-6 m-hvviyedqn ]P&HVHWpQ DQQDNYpGWiYROViJiQEHO OpStWPpQ\QHPKHO\H]KHWHO (16) +DHONHUWD]HOtUiVRNV]HULQWQHPDODNtWKDWyN ]WHU OHWUHQp]ODNiVSDGOyV]LQWMHD]XWFDMiUGDV]LQWMH fölött legalább 1,2 m-re legyen. (17) ÒMpS OHWpStWpVHFVDNUHQGH]HWWWHONHQHQJHGpO\H]KHWNLYpYHKDDV]DEiO\R]isi tervlap a kialakulttól QDJ\REEHONHUWHWV]DEiO\R] (18) $] pstwpvl KHO\HQ NtY O iooy YDJ\ D]RQ W~OQ\~Oy ps OHW LOOHWOHJ ps OHWUpV] UHQGHOWHWpVH QHP PyGRVtWKDWy$]LO\HQpS OHWHQFVDND]pOHWYHV]pO\HOKiUtWiViWV]ROJiOypStWpVLPXQNDYpJH]KHW (19) A kivpwhohvhqhokho\h]khwpstwppq\hnuhpstwpvlhqjhgpo\fvdnd]pstwpvihowpwhohlwpvdn UQ\H]HWEH illeszkedést igazoló elvi építési engedély alapján adható. (20) $N UQ\H]HWEHLOOHV]NHGpVV]HPSRQWMiEyODMHOHQHOtUiVRNQDNPHJQHPIHOHOEHpStWpVpVEHpStWpVL jhoohp]nqhpyhkhwnilj\hohpeh (21) $ NLDODNXOW HONHUW-méretet 3- V]RPV]pGRV WHOHN HONHUWL PpUHWpQHN V]iPWDQL iwodjdnpqw NHOO megállapítani. (22) A tömbfeltárással érintett telkeknek a tervezett tömbfeltáró utca menti részére építési engedély csak akkor adhdwykddwhuyh]hwwxwfiqdndwhonhwpulqwupv]hd] QNRUPiQ\]DWMDYiUDWHOMHVV]pOHVVpJpEHQ lejegyzésre került a földhivatali földnyilvántartásban. (23) *psnrfvlwiuroyuhqghowhwpvpygrvtwivddnnruhqjhgpo\h]khwkdd]hotuwjpsnrfvlhokho\h]pvlljpq\ az éulqwhwwpstwpvlwhonhqeho ONLHOpJtWKHW (24) $]pstwpvlwhohnohnhutwpvhhvhwpqloohwohjdohnhutwpvhouhqghopvhhvhwpqd]27e.hotuivdlqdnnhuhwhl között a kerítést az alábbiak szerint kell elhelyezni a telken : a.) a telek homlokvonalán (homlokvonalain), továbbá b.) V]DEDGRQ iooy pv LNUHV EHpStWpVL PyG~ YH]HWEHQ D] ~WUyO N ]WHU OHWUO Qp]YH D MREE ROGDOL WHOHNKDWiURQpVDKiWVyWHOHNKDWiUQDNHWWOD]ROGDOWyOPpUWIHOHKRVV]iQ c.) oldalhatáron álló beépítési módú övezetben azon az oldalhatáron, amelyikhez az építési hely csatlakozik és a hátsó telekhatár fele hosszán. d.) ]iuwvru~ehpstwpvlpyg~ YH]HWEHQD]eV]DNLLOOHWOHJD.HOHWLROGDOKDWiURQpVDKiWVyWHOHNKDWiU fele hosszán. e.) NpW~WN ] WWIHNYXQiWPHQWHONHWDMREEROGDOPHJKDWiUR]iVDV]HPSRQWMiEyORlyannak kell tekinteni, mintha az a két út között DV]RPV]pGRVWHOHNPpO\VpJpQHNPHJIHOHOHQLOOHWOHJD] ROGDOKDWiUIHOH]SRQWMiQiO meg lenne osztva. f.) VDURNWHOHNHVHWpEHQDWHOHNKRPORNYRQDODLYDOV]HPEHQIHNYPLQGHJ\LNWHOHNKDWiUROGDOKDWiUQDN számít. g.) ha a telek oldalhatára a szomszédos teleknek egyúttal hátsó határa, vagy közös oldalhatár, arra a KiWVyWHOHNKDWiUV]DEiO\DLWNHOODONDOPD]QLIHOHKRVV]EDQW UWpQOHNHUtWpV h.) D]ROGDOVypVDKiWVyWHOHNKDWiURQW UWpQOHNHUtWpVN U OPpQ\HLEHQDWXODMGRQRVRNHWWOHOWpUHQLV PHJiOODSRGKDWQDN LOOHWOHJ D] HOUHQGHOpV D WXODMGRQRVRN PHJiOODSRGiViQDN PHJIHOHOHQ LV történhet. $.g51<(=(79e'(/0,=ï1è.(/ë5è6$, 26. A zaj elleni védelem zónái (1) A település igazgatási területén csak olyan tevékenységek folytathatók, olyan létesítmények ]HPHOWHWKHWNpStWKHWNDPHO\HNiOWDODNLERFViWRWW]DMPpUWpNHDWHOHNKDWiUiQQHPKDODGMDPHJD ]yqiudyrqdwnr]ydqmrjv]deio\edqhotuwkdwiupuwpnhw

20 20 (2) A zaj elleni védelmi zónák tagolása: DFVHQGHV]yQDDWHPHWDN ]SDUNRNpVD] G OWHU OHWHN EiWODJRVpU]pNHQ\VpJ&]yQDPLQGHQPiVWHOHS OpVLWHU OHW c., nem érzékeny zóna : az igazgatási területnek a települési területen kívüli része. 27. $OHYHJWLV]WDViJLYpGHOPL]yQD (1) A város igazgatási területén az ország többi területe besoroláshoz jogszabályban rendelt kibocsátási határértéket kell betartani. (2) $PH]JD]GDViJLSRUHOOHQLYpGHOPL]yQiEDQDPH]JD]GDViJL-iOWDOiQRVUHQGHOWHWpVL]yQiEDQDG&O XWDNPHQWpQDWHONHNHWOHJDOiEEHJ\VRURVG&OIiVtWiVVDONHOO ellátni. $=e57e.9e'(/0,9$/$0,17$7,/$/0,e6.25/è72=è6,=ï1è.(/ë5è6$, 28. Értékvédelmi zónák (1) $ WHUY V]HULQWL UpJpV]HWL OHOKHO\HW pulqw I OGPXQNiYDO MiUy pstwpv D] gu NVpJYpGHOPL +LYDWDO KR]]iMiUXOiViYDOHQJHGpO\H]KHW (2) A terv szeriqwlwhuppv]hwypghoplwhu OHWHQpS OHWQHPKHO\H]KHWHO 29.. Tilalmi zónák (1) $ WHUYH]HWW N ]WHU OHWHN N ]FpO~ WLODOPL ]yqimied HV WHONHNUH D WHUYH]HWW N ]FpO~ IHOKDV]QiOiV PHJYDOyVtWKDWyViJDpUGHNpEHQDMHOHQUHQGHOHWKDWiO\EDOpSpVpWOV]iPtWRWWpYLJWHUMHGpStWpVLpV telekalakítási tilalmat kell elrendelni és azt az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni. (2) $ YiOWR]WDWiVL WLODOPL ]yqied WDUWR]y WHONHN D] NHW pulqw V]DEiO\R]iVL WHUY MyYiKDJ\iViLJ GH D] HOUHQGHOpVWOOHJIHOMHEEpYLJWDUWyan változtatási tilalom alatt állnak. 30. Korlátozási zónák (1) $ E&] V IHUW]pVYHV]pO\HV WHOHSKHO\HN V]DEiO\R]iVL WHUYODSRQ MHO OW YpGWHU OHWpQHN NRUOiWR]iVL ]yqimiedhvwhonhnhqloohwohjwhohnupv]hnhqv]iooivmhoohj&slkhqpvlfpo~lqwp]ppq\lpohlmiszer IHOGROJR]ypVUDNWiUR]ypStWPpQ\YDODPLQW ]HPLPpUHW&iOODWWDUWyWHOHSQHPKHO\H]KHWHO (2) 2UV]iJRVN ]~WWDOpULQWNH]pVQHPEHpStWpVUHV]iQWUHQGHOWHWpVL]yQiEDWDUWR]yWHONHQpStWPpQ\FVDN DN O QMRJV]DEiO\RNV]HULQWKHO\H]KHWHO (3) A vasút s]deio\r]ivlwhuyodsrqmho OWNRUOiWR]iVL]yQiMiEDQDV]pOVYiJiQ\WyOV]iPtWRWWP-en EHO OpStWPpQ\FVDNDN O QMRJV]DEiO\RNEDQHOtUWIHOWpWHOHNV]HULQWKHO\H]KHWHO (4) $] HOYiViUOiVL NRUOiWR]iV ]yqimied HV WHONHNUH WHOHNUpV]HNUH D WHUYH]HWW N ]célú felhasználás PHJYDOyVXOiVDpUGHNpEHQD] QNRUPiQ\]DWHOYiViUOiVLMRJRWWDUWIHQQDPLWD]LQJDWODQRNWXODMGRQL ODSMiUDEHNHOOMHJ\H]WHWQL,O\HQNRUOiWR]iVWHUKHOLD6LPRQG&OWOQ\XJDWUDHVODNyWHU OHWFpOMiUD kijelölt területet, a Mol-úttól keletre kijelölt új gazdasági területet, valamint a Vérvölgyi idegenforgalmi központ céljára kijelölt területet. (5) A Hajdúsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer Vérvölgyi víztározójának tervezett telekhatárától mérve 100 m-hqeho OHVWHONHNHQLOOHWOHJWHOHNUpV]HNHQpS OHWQHPKHO\H]KHWHO

21 21 (6) $ N ]P&YHN V]DEiO\R]iVL WHUYHQ MHO OW NRUOiWR]iVL ]yqimiedq pstwppq\ FVDN D] pstwpv IHOWpWHOHLW WLV]Wi]yHOYLpStWpVLHQJHGpO\DODSMiQKHO\H]KHWHO (7) $V]DEiO\R]iVLWHUYODSV]HULQWLPHJOpYpVWHUYH]HWWEHOWHU OHWWl, a Vérvölgyi idegenforgalmi WHU OHWWOpVD9pUY OJ\L+795Yt]WiUR]yWyOYDODPLQWD]pV]DNLJD]GDViJLWHU OHWWOP-en belül QHPKHO\H]KHWNHOD]DOiEELWHYpNHQ\VpJHNKH]V] NVpJHVpStWPpQ\HNpVEHUHQGH]pVHN DV]HQQ\Yt]J\&MWpVHNH]HOpVH b) öntözéses szennyvízelhelyezés, szennyvíziszap lerakása, FKXOODGpNJ\&MWpVpVNH]HOpVEHOHpUWYHD]iOODWLWHWHPHN-szervek,- szövetek, -ürülék, tejipari, V]HV]I]pVLEULSDULKXOODGpNRN d) hulladék-ártalmatlanítás, beleértve fizikai-, kémiai-, biológiai- és termikus eljárásokat, e) szilárd és hígtrágya tároló létesítése és fenntartása, f) a 21/2001.(II.14.)Korm. rendelet 2. sz. melléklete 5., 7. és 8. pontja szerinti tevékenységek. g) állattartó építmények, állat otthon stb. a helyi állattartási rendelet V]HULQWKHO\H]KHWNHO (8) A (7) bekezdésben meghatározott tevékenységhez szükséges építmények és berendezések a EHNH]GpVEHQPHJKDWiUR]RWWYpGWiYROViJRQNtY OVHPKHO\H]KHWNHODEEDQD]HVHWEHQ ha az uralkodó szélirányra figyelemmel a szélcsatornába esnek és a védeni kívánt területrészekre terhelést jelentenek. (9) $ ) XWFD-Rákóczi utca és a Kossuth utca-$g\ (QGUH XWFD WHU OHWpYHO pulqwnh] WHONHN HVHWpEHQ D] pstwpvl KDWyViJ D] pstwwhwwo NpUKHWL D] HQJHGpO\H]pVL WHUY estwpv]hwl Tervtanácsi véleményeztetését. 7(/(3h/e632/,7,.$,%Ï186==Ï1È.(/Ë5È6$, 31.. (1) $]yqiedd)xwfd-rákóczi utca és a Kossuth utca-ady E. utca mentén kijelölt, kisvárosias (Lk) és településközpont vegyes (Vt) rendeltetési zónába sorolt telkek tartoznak. (2) A zóna területén a közösségi (legalább a bruttó épület-szintterület 75 %-ában nem lakás) célú építés esetén a telek megengedett beépítettsége 5 %-NDOQ YHOKHWD]HOtUW] OGIHO OHWWHUKpUHGHtJ\VHP lépheti túl az OTÉK-ban megengedett legnagyobb beépítettséget. III. Fejezet (*<e%(/ë5è ]OHNHGpVLHOtUiVRN (1) A közutak és közterek számára a szabályozási tervlapon meghatározott építési területet biztosítani kell. (2) A szabályozási szélességen belül csak a közút létesítményei és berendezései, valamint létesítmények az OTÉK 39. -a és a mindenkori hatályos közterület-kdv]qiodwhqjhgpo\h]pvpuov]yoy környezetvédhopl P&WiUJ\DL pv N ]P&YHN OpWHVtWKHWN LOOHWYH Q YpQ\]HW WHOHStWKHW (J\pE QNRUPiQ\]DWLUHQGHOHWHOtUiVDLDODSMiQKHO\H]KHWNHO (3) Az építési zónákban a parkolási igényt a helyi parkolási rendelet szerint kell kielégíteni. 33. ÈOWDOiQRVN ]P&HOtUiVRN (1) $N ] ]HPLN ]P&KiOy]DWRNpVN ]P&OpWHVtWPpQ\HNtJ\ - a vízellátás, - a szennyvízelvezetés és kezelés, - a csapadékvíz-elvezetés, - a földgázellátás, - a kábel-televízió, - a távközlés OpWHVtWPpQ\HLWN ]WHU OHWHQYDJ\DN ]P& ]HPHOWHWWHONpQEHO ONHOOHOKHO\H]QL

22 22 $] HOtUiVRN V]HULQWL YpGWiYROViJRQ EHO O PLQGHQQHP& pstwpvl WHYpNHQ\VpJ FVDN D] LOOHWpNHV ]HPHOWHWKR]]iMiUXOiViYDOHQJHGpO\H]KHW (2) ÚtépítésQpO ~WUHNRQVWUXNFLyQiO D WHUYH]HWW N ]P&YHN HJ\LGHM& NLpStWpVpUO D FVDSDGpNYL]HN HOYH]HWpVpUOpVDPHJOpYN ]P&YHNV] NVpJHVHJ\LGHM&UHNRQVWUXNFLyMiUyOJRQGRVNRGQLNHOO (3) %HpStWpVUHV]iQWWHU OHWHNHQDKRODN ]P&YHNNLpS OWHND]RNUDpYHQEHO OUi kell kötni. (4) $ N ]WHU OHWUH HV IHOHVOHJHVVp YiOW N ]P&YHN KD D WHOHN N ]WHU OHWL EHVRUROiVD PHJV]&QLN elbontásáról az önkormányzat köteles gondoskodni. 34. ÈJD]DWRQNpQWN ]P&HOtUiVRN (1) Vízellátás : D$YpGWiYROViJRQEHO OpStWPpQ\HOKHO\H]pVHQHPHQJHGpO\H]KHW E. OWHU OHWHQODNiVNHUHVNHGHOPLYHQGpJOiWiVLFpO~V]iOOiVMHOOHJ&~MpS OHWpStWpVHYDJ\PHJOpY ps OHWQHNDIHOVRUROWFpOUDW UWpQiWDODNtWiVDFVDND]È176=iOWDOLVHOIRJDGRWWHJpV]VpJHVLYyYt]- ellátás megléte estén engedélye]khw (2) Vízelvezetés : DeOYt]IRO\iVEDD]LSDUWHU OHWHNUOLSDULHUHGHW&V]HQQ\Yt]FVDNDKDWyViJRNiOWDOHOtUWPHJIHOHO NH]HOpVXWiQHQJHGKHWEH (3) Villamos energia ellátás : a., Településkép-védelmi szempontból a villamos közép pvnlvihv] OWVpJ&, valamint a közvilágítási KiOy]DWRNDW D) XWFD D 5iNyF]L XWFD D.RVVXWK XWFD pv D]$G\(QGUHXWFiQDND'pOLXWFiLJ WHUMHGWHU OHWpQEHO OI OGEHIHNWHWYHNHOOHO-LOOHWOHJiWKHO\H]QL E$]RNRQDWHU OHWHNHQDKRODKiOy]DWRNI OGIHOHWWYH]HWKHWN, a hálózatokat közös oszlopsorra kell elhelyezni, éspedig a közvilágítási lámpatesteket tartó oszlopokra. (4) Földgáz ellátás : a., Középnyomású földgázellátású területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell elhelyezni. A tervezett gáznyomás-szabályr]yn D] pstwppq\hn XWFDL KRPORN]DWiUD QHP KHO\H]KHWN HO $ EHUHQGH]pVHNHWDWHONHNHONHUWMpEHQDNHUtWpVEHpStWYHXGYDUiQYDJ\D]pS OHWDOiUHQGHOWHEE homlokzatára kell szerelni. b., A gázvezeték biztonsági övezetén belül épület elhelyezése nem engedéo\h]khw (5) Hírközlés és távközlés : a., Településkép-YpGHOPLV]HPSRQWEyOWiYN ]OpVLKiOy]DWRNDWD)XWFDD5iNyF]LXWFDD.RVVXWKXWFD pvd]$g\(qguhxwfiqdnd'polxwfiljwhumhgwhu OHWpQFVDNDI OGEHIHNWHWYHYDJ\DOpStWPpQ\EH helyezve szabad létesíteni. Azokon a területeken, ahol a hírközlési és távközlési hálózatok föld IHOHWWYH]HWKHWNDN9-os, a közvilágítási és a távközlési szabadvezetékeket közös oszlopsorra NHOOKHO\H]QLLOOHWOHJN ] VRV]ORSVRURQNHOOYH]HWQL b., Távközlési építmények telepítésénél a településkép-védelmi követelményeket a létesítmény HQJHGpO\H]pVLHOMiUiViYDONDSFVRODWRVpStWpV J\LV]DNKDWyViJLN ]UHP&N GpVVRUiQDWHOHS OpVL IpStWpV]V]DNYpOHPpQ\HDODSMiQNHOOPHJKDWiUR]QL c., hírközlési és távközlési bázisállomások toronyépítményei a belterületeken és a Vérvölgyi LGHJHQIRUJDOPLFHQWUXPWHU OHWpQYDODPLQWH]HNPpWHUHVN U]HWpEHQQHPKHO\H]KHWNHO 35. = OGIHO OHWLHOtUiVRN (1) $V]DEiO\R]iVLWHUYODSRQDWHOHN] OGIHO OHWHNpQWMHO OWYpGIiVtWiVRNQHPFV NNHQWKHWN

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

Helyi Építési Szabályzat: BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI

Helyi Építési Szabályzat: BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI LAKÓTERÜLETEK Helyi Építési Szabályzat: BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI 30. Általános előírások a lakóterületekre 43. (1) Lakóterületen az építési helyen belül a tűzvédelmi távolságok

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

A TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLETEK (Vt) ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

A TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLETEK (Vt) ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI 6. sz. melléklet Vegyes területek A TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLETEK (Vt) ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI 11. (1) A településközpont vegyes építési övezetek intézményi, kereskedelmi, szolgáltatási

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 23/2015. (XI. 30.) számú Önkormányzati rendelete Pilis Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2010. (VI.02.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

LOVÁSZI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LOVÁSZI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2007. (VIII 31.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - egységes szerkezetben - Lovászi község Önkormányzata

Részletesebben

(Főépítészi véleményre alapozva) a szabályozási terven más elnevezéssel szerepel a terület, az összhang megteremtése szükséges.

(Főépítészi véleményre alapozva) a szabályozási terven más elnevezéssel szerepel a terület, az összhang megteremtése szükséges. Önkormányzati válaszok Püspökladány város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályának

Részletesebben

REGIOPLAN KFT HEGYESHALOM SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Munkaszám: Rp.I

REGIOPLAN KFT HEGYESHALOM SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Munkaszám: Rp.I REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.11617 H E G Y E S H A L O M SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK../2017. (...) önkormányzati rendelete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK../2017. (...) önkormányzati rendelete DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK../2017. (...) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr.

Részletesebben

(1) A város igazgatási területe a településszerkezeti terv meghatározásainak megfelelően a következő terület felhasználási egységekre tagolódik:

(1) A város igazgatási területe a településszerkezeti terv meghatározásainak megfelelően a következő terület felhasználási egységekre tagolódik: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2013. (X. 17.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Debrecen 21. számú városrendezési körzet déli - a Tócó csatorna, a 19373/20 hrsz ingatlan, a 19373/15 hrsz.-ú

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA hrsz.-ú út és a 19373/43 hrsz.-ú ingatlan által határolt - területrészére vonatkozó településrendezési eszköz módosítás DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

Részletesebben

7. előadás: Országos településrendezési és építési követelmények, rendezési tervek. Ingatlan más irányú hasznosíthatóságának vizsgálata

7. előadás: Országos településrendezési és építési követelmények, rendezési tervek. Ingatlan más irányú hasznosíthatóságának vizsgálata 7. előadás: Országos településrendezési és építési követelmények, rendezési tervek. Ingatlan más irányú hasznosíthatóságának vizsgálata Az ingatlanok értékbecslése kapcsán gyakran felmerül egy adott ingatlan

Részletesebben

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR Pomáz Város Önkormányzata 1/2008. (I. 18.)rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló a 32 /2006. (2007. 03. 06.) sz. önkormányzati rendelet osításáról POMÁZ Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai /013.(VI.30.) Önk. rendelettel jóváhagyott HÉSZ 5. melléklete ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai // (m ) min-max 3 Nagyvárosias lakóterület építési

Részletesebben

Vizslaparki út Petőfi utca sarkán lévő eladó építési terület

Vizslaparki út Petőfi utca sarkán lévő eladó építési terület Vizslaparki út Petőfi utca sarkán lévő eladó építési terület Tulajdonos: Indotek Vagyonkezelő Zrt. Cím: 1148 Budapest, Kerepesi út 52. Email: indotek@indotek.hu Kapcsolat: Balázs Piri Balázs Tel:30/445

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

110/2012 (IX. 10.) sz. kt. határozat

110/2012 (IX. 10.) sz. kt. határozat 110/2012 (IX. 10.) sz. kt. határozat Csór Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Helyi joganyagok - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/ oldal (4)-(5)1 (6)2 (7)3 Szabályozási elemek módosítása: a)4 Az I.

Helyi joganyagok - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/ oldal (4)-(5)1 (6)2 (7)3 Szabályozási elemek módosítása: a)4 Az I. Helyi joganyagok - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/200 1. oldal Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelete 1 Debrecen Megyei Jogú Város

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

A rendelet megalkotásának napja: május 27.

A rendelet megalkotásának napja: május 27. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Tata Város Önkormányzat

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

RENDELET TERVEZET 1. (1) (2) (3)

RENDELET TERVEZET 1. (1) (2) (3) RENDELET TERVEZET Kemeneshőgyész Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2019.(..) önkormányzati rendelete Kemeneshőgyész Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 5/2016.(IV.14.)

Részletesebben

A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK. OTÉK változások

A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK. OTÉK változások A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 2012. - a beépítésre szánt területek megengedett beépítettsége a legalább 10%-ról 5 %-ra csökkent (lehet 5%-os sűrű beépítettséget szabályozni; 6. (1) bek.) - változott

Részletesebben

.HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1.

.HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1. .HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1.) számú rendelete.hv]wkho\9iurv.psylvhowhvw OHWHD]pStWHWWN UQ\H]HWDODNtWiViUyOpVYpGHOPpUOV]yOypYL

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

HÉSZ módosítás önkormányzati döntés alapján.

HÉSZ módosítás önkormányzati döntés alapján. Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(IX.09.) önkormányzati rendelete Balkány Város Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról szóló 3/2009.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ANDRÁSSY ÚT 38. SZÁM ALATTI INGATLAN Békéscsaba, 2015. 2 Tartalomjegyzék 5600 Békéscsaba, Andrássy út 38. 1. Fıbb adatok 2. Térképvázlat 3. Tájékoztató az ingatlanon

Részletesebben

3. V á l t o z á s o k

3. V á l t o z á s o k 3. V á l t o z á s o k Érsekcsanádnak van településrendezési terve. A változásokat a 2006.-ban jóváhagyott hatályos településrendezési tervhez (továbbiakban: alapterv) viszonyítjuk. Hálózati elemek Fıbb

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester )HOHOVWHOHS OpVUHQGH]pVL YH]HWWHUYH] ----------------------- Veres István okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT-1-15-0125/2001/2006 Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. ÁLMOSD Településrendezési

Részletesebben

MHK Jogszab ly szolg ltat s

MHK Jogszab ly szolg ltat s Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (II.23.) önkormányzati rendelete Tetétlen Helyi Építési Szabályzatának és a hozzá tartozó Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 10/2002.

Részletesebben

SZENTPÉTERSZEG KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

SZENTPÉTERSZEG KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.. 6a) pontja szerinti állami főépítészi eljárás dokumentációja: SZENTPÉTERSZEG KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA a Helyi építési szabályzat Ipari gazdasági

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TMT Településrendezési és Műszaki Társulás 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel / Fax: (56) 419 087 e mail: tmt@chello.hu Sz: 68 / 2000. CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

(2) A rendelet 2. (4-8) bekezdéseinek számozása (5-9)-ra módosul.

(2) A rendelet 2. (4-8) bekezdéseinek számozása (5-9)-ra módosul. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

SZOLNOK S Z A B Á L Y O Z Á S I T E R V H I B A J A V Í T Á S A A S Z É C H E N Y I V Á R O S R É S Z / 4 5 H R S Z T E L K É N

SZOLNOK S Z A B Á L Y O Z Á S I T E R V H I B A J A V Í T Á S A A S Z É C H E N Y I V Á R O S R É S Z / 4 5 H R S Z T E L K É N SZOLNOK S Z A B Á L Y O Z Á S I T E R V H I B A J A V Í T Á S A A S Z É C H E N Y I V Á R O S R É S Z 8 9 3 9 / 4 5 H R S Z T E L K É N 2 0 1 8. EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ 1 2018 VÁTERV95 A dokumentációt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágy hrsz-ú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv HÉSZ módosítás iránti kérelméről

ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágy hrsz-ú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv HÉSZ módosítás iránti kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142, 244 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA a helyi építési

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

a többször módosított Újhartyán község Helyi Építési Szabályzatáról szóló

a többször módosított Újhartyán község Helyi Építési Szabályzatáról szóló ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11./2016.(VI. 29. ) sz. rendelete a többször módosított Újhartyán község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2012.(V.24.) számú Kt. R e n d e l e t

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

18/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

18/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 18/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 13/2008. (VI. 02.) Kt. rendelet módosításáról LXXVIII. törvény

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

2. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT

2. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 2. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 1. Kossuth utcai korrekció Kossuth utca és Telepi út találkozásában lévő 1036 hrsz-ú saroktelek tulajdonosa 1990. évi kisajátításra hivatkozva kéri telkének út rovására történő

Részletesebben

JÁSZAPÁTI VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI I. MÓDOSÍTÁSA

JÁSZAPÁTI VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI I. MÓDOSÍTÁSA JÁSZAPÁTI VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2018. ÉVI I. MÓDOSÍTÁSA a helyi építési szabályzat módosítása (jóváhagyandó munkarész) az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos követelményeinek megfelelő tartalommal

Részletesebben

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5 Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II.27) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TMT Településrendezési és Műszaki Társulás 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel: (56) 419 087 tmt@chello.hu Sz: 12/2005. TÁPIÓSZELE Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT H. É. SZ. ÉS

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

FERTŐD VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

FERTŐD VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu FERTŐD VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA 15/2008. (V. 24.) sz. rendelet BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2008. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2000.(XII. 15.) B.újv. Ör. sz. rendeletével

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 48/2004.(VIII. 11.) ÖR számú rendelete a Tiszaföldvári Építési Szabályzatról 1

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 48/2004.(VIII. 11.) ÖR számú rendelete a Tiszaföldvári Építési Szabályzatról 1 Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 48/2004.(VIII. 11.) ÖR számú rendelete a Tiszaföldvári Építési Szabályzatról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva a legutóbbi módosítást tartalmazó 28/2009.(IX.29.) önkormányzati

Részletesebben

Szekszárd, 4635 hrsz-ú ingatlan bemutatása

Szekszárd, 4635 hrsz-ú ingatlan bemutatása Szekszárd, 4635 hrsz-ú ingatlan bemutatása Ingatlan-nyilvántartás adatai: Ingatlan címe: Szekszárd, Alkotmány u. 23. Helyrajzi száma: szekszárdi 4635 hrsz.; Fekvése: belterület; Területe: 242 m 2 ; Megnevezése:

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Debrecen, Mikepércsi út (47.sz. főút) Repülőtéri déli bekötő út (481.sz.főút) Debrecen Nagykereki vasúti mellékvonal

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 7. szám 2010. március 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 8/2003. (V. 23.) Kr. Debrecen Megyei

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 6/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNSZENTMÁRTON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

xxxx/2015. (xxxx.xxxx.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

xxxx/2015. (xxxx.xxxx.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet xxxx/2015. (xxxx.xxxx.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 21/2007. (VI. 12.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 21/2007. (VI. 12.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 21/2007. (VI. 12.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza 19/2005. (V. 5.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű

Részletesebben

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelete Lövı község szabályozási tervének jóváhagyásáról, valamint helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005. (VIII.1.)

Részletesebben

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 34/2003. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Edelény Város Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete

JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete Jánkmajtis község képviselő testületének 10/2017 (XII.20.) önkormányzati rendelete Hatályos:2018-01-18-2018-01-19 Jánkmajtis község képviselő testületének 10/2017 (XII.20.) önkormányzati rendelete Jánkmajtis

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

1. A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítása január 16. ELŐTERJESZTÉS

1. A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítása január 16. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 16-ai soron kívüli ülésére 1. napirend Tárgya: Előadó: A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítása Tabányi

Részletesebben

FÓT VÁROS HÉSZ MÓDOSÍTÁS 2017 FÁY ANDRÁS ÁLTALÁNOS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

FÓT VÁROS HÉSZ MÓDOSÍTÁS 2017 FÁY ANDRÁS ÁLTALÁNOS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu OBELISZK STÚDIÓ KFT. 1056 Budapest, Belgrád rakpart 12. E MAIL:

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata A NÁDAS SOR MELLETTI TERÜLET Békéscsaba, 2015. 2 Tartalomjegyzék 5600 Békéscsaba, Nádas sor 1. Fıbb adatok 2. Térképvázlat 3. Településrendezési terv 3 Békéscsaba

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK KUNSZENTMÁRTON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 36/2009. (XII.11.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Kunszentmárton Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti feladatkörben,

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu Debrecen, 39. vrk.,

Részletesebben

ÓBVSZ 9/39b. számú melléklete. I. fejezet A Szabályozási Tervlap szabályozási elemei

ÓBVSZ 9/39b. számú melléklete. I. fejezet A Szabályozási Tervlap szabályozási elemei 69/2007. (2008.I.14.) RENDELET 2. számú melléklete ÓBVSZ 9/39b. számú melléklete Kiegészítő előírások a Budapest III. kerület Békásmegyer, Királyok útja, Hadrianus utca, Hatvany Lajos utca és Sarkadi utca

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Törzsszám: FI-3/2017.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Törzsszám: FI-3/2017. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A.) az 1. sz. vrk. Burgundia utca páros oldala Csapó utca Liszt Ferenc utca Blaháné utca által határolt területrészen

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2005. (V.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2005. (V. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2005. (V. 27.) rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

16/2017. (VIII.16.) 21/ 2009.(XII.

16/2017. (VIII.16.) 21/ 2009.(XII. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. (VIII.16.) önkormányzati rendelete Kozármisleny város helyi építési szabályzatáról szóló 21/ 2009.(XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

Győrújfalu településképi rendeletének módosítása

Győrújfalu településképi rendeletének módosítása Győrújfalu településképi rendeletének módosítása Győrújfalu közigazgatási területén a Győrújfalui csatorna Győr felőli oldalán a falusias beépítéstől eltérő, többszintes lakópark épül. A településképi

Részletesebben

Cegléd város településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata, módosítással érintett területek

Cegléd város településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata, módosítással érintett területek 2 Tervezett területfelhaszn álás, övezet Jelenlegi területfelhasználá s, övezet Terület mérete A termálfürdő melletti tó környékének rendezése, a tó mellett egy zöldsáv kialakítása, azután vegyes területbe

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

BUDAPEST, IV. KERÜLET ÚJPEST

BUDAPEST, IV. KERÜLET ÚJPEST BUDAPEST, IV. KERÜLET ÚJPEST DÉL ÚJPEST A LAKOSSÁGI FÓRUM 2018. augusztus 1. COMPART STÚDIÓ KFT. TERVEZÉSI TERÜLET: HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERVEK: BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET - ÚJPEST ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI

Részletesebben

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

MEGRENDELŐ: TERVEZŐK:

MEGRENDELŐ: TERVEZŐK: MEGRENDELŐ: Letkés község Önkormányzata 2632 Letkés Dózsa György u. 22. TERVEZŐK: Generáltervező: POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: (1) 331 8494 Településrendezés:

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL

0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL 0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL BEÉPÍTETTSÉ G meglévő teleknagyság 250 m 2 alatt 250-500 m 2 között 500 m 2 felett 60 (75)* de max.137,5(175) a telek beépítési százalék (% max) m

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat i Hivatalának dísztermében 2012. szeptember 13-án megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. Jelen lévő képviselők: Bata József,

Részletesebben