.HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1."

Átírás

1 .HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1.) számú rendelete.hv]wkho\9iurv.psylvhowhvw OHWHD]pStWHWWN UQ\H]HWDODNtWiViUyOpVYpGHOPpUOV]yOypYL LXXVIII. törvény 7. -ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva, továbbá az Országos Településrendezési és Építési. YHWHOPpQ\HNUOWRYiEELDNEDQ27e.V]yOy;,,.RUPiQ\UHQGHOHW EHNH]GpVpEHQ biztosított felhatalmazással élve a mellékelt dokumentáció alapján az alábbi rendeletet alkotja. $]HOtUiVRNKDWiO\D 1. -HOHQV]DEiO\R]iVLHOtUiVRNKDWiO\D.HV]WKHO\YiURVWHU OHWpQHND7DSROFDL~W6HPPHOZHLVXWFDYDV~WpVDN e- leti városhatár által határolt részére terjed ki. $]HOtUiVRNDONDOPD]iVD 2. (1) $UHQGHOHWHOtUiVDLWDV]DEiO\R]iVLWHUYODSSDOHJ\ WWNHOODONDOPD]QL (2) Az 1 -ban meghatározott területen területet felhasználni, építési telket, építési területet kialakítani, az építésre szolgáló földrészleten építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt kiadni - D]RUV]iJRVUHQGHONH]pVHNHOtUiVDLQDNPHJWDUWiVDPHOOHWWFVDNDV]DEiO\R]iVLWHUYEHQpVDMHOHQHOtUiVRN UHQGHONH]pVHLEHQIRJODOWDNQDNPHJIHOHOHQV]DEDG A szabályozás elemei 3. (1) $UpV]OHWHVV]DEiO\R]iVLWHUYHQWRYiEELDNEDQWHUYHQN WHOH]QHNNHOOWHNLQWHQLpVPHJNHOOWDUWDQL a.) a közterületek szabályozási vonala b.) EHpStWKHWWHU OHWKDWiUYRQDOD c.) terület felhasználási határvonal d.) YH]HWLMHOOHP]N YH]HWLEHVRUROiVEHpStWpVLPyGOHJQDJ\REEpStWPpQ\PDJDVViJOHJQDJ\REEE e- pstwhwwvpjplqlpiolv] OGWHU OHWpVHJ\pEEHpStWpVLHOtUiVRN e.) pstwpvlviyd]pstwpvlwhonhnehpstwkhwwhu OHWHD]HONHUWHNpVDKiWVyNHUWHNHOKDJ\iViYDO (2) Irányadó szabályozási elemek a.) telekhatár b.) javasolt telekhatár c.) PHJV] QWHWMHODV]DEiO\R]iVLWHUYiOWDOPHJV] QWHWHQGWHOHNKDWiURNDWMHO OL (3) $N WHOH]V]DEiO\R]iVLHOHPHNPyGRVtWiVDDUpV]OHWHVV]DEiO\R]iVLWHUYPyGRVtWiVD~WMiQOHKHWV éges. Az építés általános feltételei 4. (1) Építési engedély csak a szükséges építési feltételek teljesülése esetén - belterületbe vonás, a (2) pont szerinti N ]P&YHVtWpVWHU OHWHONpV]tWpVDGKDWyNL (2) Új ps OHWpStWpVpUHpStWpVLHQJHGpO\pVDPHJOpYpS OHWUHQGHOWHWpVpQHNPHJYiOWR]WDWiViUDLUiQ\XOyengdély csak a szennyvízcsatorna hálózat kiépülése után megadható. A használatba vételi engedély csak a tényleges rákötés megtörténte után adható ki. Csapadékvíz telken belül elszivárogtatható, az építési engedélyi kérelemben ki kell térni ennek módjára, hogy ez a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és UHQGHOWHWpVV]HU&KDV]QiODWiWQHPYHV]pO\Hzteti. (3) Az építmény nem befolyásolhatja károsan a.) a földalatti vizek tisztaságát, mozgását és vízszintjét b.) DOHYHJPLQVpJpW c.) DYRQDWNR]y]DMYpGHOPLUHQGHOHWHNEHQHOtUWKDWiUpUWpNQpOQDJ\REE]DMWHUKHOpVWQHPRNR] 1

2 (1) Beépítésre szánt területek a.) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területi b.) kertvárosi lakóterületi besorolásúak. (2) Beépítésre nem szánt területek: a.) közlekedési területek b.) zöldterületi besorolásúak. Terület-felhasználás 5. Beépítésre szánt területek Kereskedelmi, szolgáltató terület 6. (1) A kereskedelmi, szolgáltató terület-felhasználáshoz tartozik az 1.$MHO&W PED6HPPHOZHLV.LQL]VLXWFiN a város közigazgatási határa és Tapolcai út által határolt tömb északi teleksora, valamint a 3635 és 3634 hrsz-ú telkek. (2) $W PEWHU OHWpQHOVVRUEDQNHUHVNHGHOPLV]ROJiOWDWyWHYpNHQ\VpJLFpO~épületek elhelyezésére szolgál. Az HOVGOHJHVFpORQW~OPHQHQDWHU OHWHQD]DOiEELFpO~pS OHWHNHOKHO\H]pVHOHKHWVpJHV a.) igazgatási és egyéb irodaépületek b.) ]HPDQ\DJW OWiOORPiVRN c.) sportépítmények d.) JpSMiUP&WiUROyNpVSDUNROyKi]DN (3) DWHU OHWHQQHPKHO\H]KHWHO27e.HOtUiVDLEDQHJ\pENpQWPHJHQJHGHWW a.) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a szolgáló lakások b.) egyházi, oktatási egészségügyi épületek c.) közösségi szórakoztató épületek 2 személyzet számára (4) Az övezetben építési telket kialakítani a jelen telek alakulatok szerint, vagy azok átrendezésével a szabályozási terven meghatározott közterületi szabályozás betartásával lehet. Az övezetben kialakítható legkisebb telekméret 800 m2. (5) A beépítettség mértéke maximum 25% (6) $EHpStWpVPyGMDV]DEDGRQiOOyWHONHQNpQWW EEpS OHWHOKHO\H]pVpQHNOHKHWVpJpYHO$]pS OHWHNHOKHO\ezésének rendje: a.) ROGDONHUWPLQLPiOLVPpUHWHPHOWpUEHVRUROiV~WHU OHWKDWiUPHQWpQP b.) hátsókert minimális mérete: 6m c.) HONHUWPLQLPiOLVPpUHWHD6HPPHOZHLVXWFDIHOpPD7DSRlcai út felé 10m (7) A megengedett legkisebb építménymagasság 3, 00 m, a megengedett legnagyobb építménymagasság 6, 0 m. (8) A zöldfelület minimális mértéke 257HOMHVpUWpN&DNWtY] OGWHU OHWQHNWHNLQWKHWDWHOHND]RQQ YpQyzettel borított területe, melynek talaja szerves kapcsolatban van az eredeti talajszelvénnyel. A telken kiala- NtWRWWI OGGHOpVQ YpQ\]HWWHOERUtWRWW] OGWHWNDV]iPLWEHOHD] VV]HVtWHWW] OGWHU OHWLPpUOHJV]iPtWá- VDNRUD]HOLUWPLQLPiOLV] OGWHU OHWLIHO OHWEH (9) $WHU OHWHQWHUHSV]LQWDODWWLpStWPpQ\HNHOKHO\H]KHWHNKDLJD]ROKDWyDSLQFHV]LQWYt]PHQWHVVpJHpV ]HPelésének biztonsága..huwyiurvlodnywhu OHWiOWDOiQRVHOtUiVRN 7. (1) A kertvárosi lakóterület terület-felhasználáshoz tartozik a Semmelweis, és Kinizsi utca, a város közigazgatási határa és Toldi Miklós utca által határolt tömbsor, valamint a Kinizsi utca északi oldalának terven jelölt része. (2) $]EHNH]GpVEHQN U OKDWiUROWW PE NWHU OHWpQHOVVRUEDQPD[LPXPNpWODNiVRVODNypS OHWLOOHWYHDQQDN PHOOpNpS OHWHLHOKHO\H]pVHOHKHWVpJHV$]HOVGOHJHVFpORQW~OPHQHQDWHU OHWHQD]DOiEELFpO~pS OHWHNHlhelyezése lehetséges: a.) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület b.) egyházi, oktatási, szociális épület c.) DWHU OHWUHQGHOWHWpVV]HU&KDV]QiODWiWQHP]DYDUyKDWiV~Np]P&LSDULpS OHW (3) $WHU OHWHQPiVpS OHWWHOHJ\EHYDJ\N O QpStWYHHOKHO\H]KHWNPpJ a.) háztartással kapcsolatos tároló építmény

3 b.) nyári konyha, mosókonyha, szárító c.) JpSMiUP&WiUROy d.) EDUNiFVP&KHO\P&WHUHP (4) $WHU OHWHQQHPKHO\H]KHWHNHOD]27e.HOtUiVDLEDQHJ\pENpQWPHJHQJHGHWW a.) NHWWQpOW EEODNiVRVODNypS OHWHN b.) sportlétesítmények c.) ]HPDQ\DJW OWiOORPiV (5) Az övezetben építési telket kialakítani a jelen telek alkulatok szerint, vagy azok átrendezésével a szabályozási terven meghatározott közterületi szabályozás betartásával lehet. Az övezetben kialakítható legkisebb telekméret 800 m2. (6) A megengedett legnagyobb építménymagasság 4, 5 m. (7) A zöldfelület minimális mértéke 507HOMHVpUWpN&DNWtY] OGWHU OHWQHNWHNLQWKHWDWHOHND]RQQ YpQyzettel borított területe, melynek talaja szerves kapcsolatban van az eredeti talajszelvénnyel. A telken kiala- NtWRWWI OGGHOpVQ YpQ\]HWWHOERUtWRWW] OGWHWNDV]iPLWEHOHD] VV]HVtWHWW] OGWHU OHWLPpUOHJV]iPtWá- VDNRUD]HOLUWPLQLPiOLV] OGWHU OHWLIHO OHWEH (8) 0HJOpYpStWPpQ\HNDPHO\HNQHPD]pStWpVLWHU OHWHQKHO\H]NHGQHNHOiOODJPHJyYiVFpOMiEyOIHO~MtWKDWyN GHQHPEYtWKHWN (9) ÈOODWWDUWiVFpOMiWV]ROJiOyPHOOpNpStWPpQ\QHPpStWKHW (10) $]pstwppq\hnfvdnpdjdvwhwyhoopwhvtwkhwn$whwkdmoivv] JH -nál laposabb, 60 -nál meredekebb nem lehet (11) $ODNypS OHWI OV]LQWLSDGOyV]LQWMHDN UQ\H]WHUHSIHOHWWPN ] WWOHJ\HQ (12) $WHU OHWHQWHUHSV]LQWDODWWLpStWPpQ\HNHOKHO\H]KHWHNKDLJD]ROKDWyDSLQFHV]LQWYt]PHQWHVVpJHpV ]HPelésének biztonsága. (13) Az OTÉK szerinti szükséges parkolók saját területen belül biztosítandók. 20 személygépkocsi befogadóké- SHVVpJ&QpOQDJ\REEJpSNRFVLSDUNROyNIHO OHWpUOD] VV]HJ\&MW WWFVDSDGpNYL]HWFVDNRODMIRJyQiWYH]HWYH OHKHWDFVDSDGpNFVDWRUQiEDEHN WQLpVDSDUNROyNEDQ VV]HIRO\yFVDSDGpNYt]] OGIHO OHWUHQHPYH]HWKHW (14) A (2) ponban felsorolt funkciójú épületek számára az építési hely meghatározása az alábbiak alapján lehet- VpJHVILJ\HOHPEHYpYHD HOtUásait. a.) $]HONHUWPpUHWHKDHJ\pEUHQGHONH]pVQLQFVHQPD6HPPHOZHLVXWFDIHOOPLQPD7ROGL0Lk- OyVXWFDIHOOPLQP b.) Szabadon álló beépítés esetén az oldalkert min. 3m c.) Oldalhatáron álló beépítés esetén, a nyugati oldalon 14m-nél szélesebb telek esetében min. 6m. d.) PQpOV]pOHVHEEWHONHQQHPN WHOH]D]ROGDOKDWiUUDpStWpV(]HVHWEHQNHOHWLROGDORQNLDODNtWRWWRldalkert szélessége min. 3 m, a nyugati oldalon min. 6m. e.) PQpONHVNHQ\HEEROGDOKDWiURQiOOyEHpStWpV&WHOHNHVHWpQD]ROGDONHUWPLQPGHD]pStWpVL hely szélessége nem haladhatja meg a 8 m-t. f.) $]pstwpvlkho\hqeho OW EEpS OHWLVHOKHO\H]KHW 8. A Lke-1MHO&WHU OHWHQD]pS OHWHNHOKHO\H]pVpQHNUHQGMH (1) A beépítettség mértéke maximum 25%. (2) Az építési sáv szélessége egységesen 25 m, (3) A beépítés módja oldalhatáron álló, kivéve a közigazgatási határ mentén, ahol 3 m-es oldalkertet kell kialakítani és a 7 (14) bekezdés d). pontja szerinti esetben. 9. A Lke-2MHO&WHU OHWHQD]pS OHWHNHOKHO\H]pVpQHNUHQGMH (1) a beépítettség mértéke maximum 25%. (2) Az építési sáv szélessége egységesen 25 m, (3) A beépítés módja szabadon álló. 10. A Lke-3MHO&WHU OHWHQD]pS OHWHNHOKHO\H]pVpQHNUHQGMH (1) A beépítettség mértéke maximum 15%, saroktelken 20%. 3

4 (2) Az építési sáv szélessége egységesen 20 m, (3) A beépítés módja szabadon álló. 11. A Lke-4MHO&WHU OHWHQD]pS OHWHNHOKHO\H]pVpQHNUHQGMH (1) A beépítettség mértéke, maximum 15%, saroktelken 20%. (2) Az építési sáv szélessége egységesen 20 m, (3) A beépítés módja oldalhatáron álló. (4) Szabadon álló beépítés választható saroktelken, illetve a 7 (14) bekezdés d). pontja szerinti esetben. Nem beépítésre szánt területek. ]OHNHGpVLpVN ]P&WHU OHWHN 12. (1). ]OHNHGpVLWHU OHWHNV]DEiO\R]iVLV]pOHVVpJpWDWHUYiEUi]ROMDPHO\HNDN YHWNH]N a.) 7DSROFDL~W±EHOWHU OHWLPiVRGUHQG&I~W- 30m b.) 6HPPHOZHLVXWFDJ\&MW~W- 22m c.) Kinizsi Pál, Ruszek József, Pázmány Péter, Zámor és a Bajcsy Zsilinszky utcák- lakóutcák - d.) Toldi Miklós utca J\&MW~W 14m 22m e.) $]pv]dngpoluiq\~ VV]HN WODNyXWFiNDN ]LJD]JDWiVLKDWiUPHOOHWW 9-13m (2) Az utak szabályozási szélességgel meghatározott területsávjain belül csak a közlekedés biztonságát szolgáló pstwppq\pvn ]P&OpWHVtWPpQ\HNKHO\H]KHWNHO (3) Az OTÉK szerinti szükséges parkolók saját telekterületen belül biztosítandók. 20 személygépkocsi befoga- GyNpSHVVpJ&QpOQDJ\REEJpSNRFVLSDUNROyNIHO OHWpUOD] VV]HJ\&MW WWFVDSDGpNYL]HWFVDNRODMIRJyQiWYezetve lehet a csapadékcsatornába bekötni, és a parkolókban összefolyó csapadékvíz zöldfelületre nem vezet- KHW (4) $WHONHNPHJN ]HOtWpVpUHOHJIHOMHEE~WFVDWODNR]iVWOHKHWNLpStWHQLDN ]~WNH]HOKR]]iMiUXOiViYDO (5) $]~WEXUNRODWNLDODNtWiViYDOHJ\LGHM&OHJDFVDSDGpNYt]HOYH]HWpVpUOLVJRQGRVNRGQLNHOO Zöldterület 13. (1) A Toldi utca és a vasút közötti területen véderdsávot kell telepíteni. (2) Az (1) szerinti területen 20 db személygépkocsi számára fásított parkolót kell kialakítani egy útcsatlakozással a Toldi utcáról. (3) $YpGHUGNpQWNLDODNtWRWW] OGWHU OHWHQDV]HULQWLSDUNROyQNtY OFVDND]27e. DV]HULQWLpStWP é- Q\HNKHO\H]KHWNHO. ]P&YHN 14. (1) $N ]P&OpWHVtWPpQ\HNHOKHO\H]pVpUHYRQDWNR]yDQD]27e.HOtUiVDLWYDODPLQWDPHJIHOHOiJD]DWLHOtUásokat és az MSZ 7487 szabványt kell figyelembe venni. (2) $WHUYH]pVLWHU OHWHQDN ]P&YHNKiOy]DWLHOHPHLWKDJ\RPiQ\RVN ]P&IHNWHWpVVHONHOOPHJYDOyVtWDQLN O Q szakági kiviteli tervek szerint. (3) $PHJOpYpVWHUYH]HWWN ]P&YHNKiOy]DWRNP&WiUJ\DLV]iPiUDDKHO\LJpQ\WN ]WHU OHWHQNHOOEL]WRVtWDQL a.) vízellátás, b.) szennyvíz csatorna, c.) vezetékes gázellátás, d.) csapadékvíz elvezetés, e.) villamos energia. (4) $NHOHWNH]NRPPXQiOLVV]HQQ\YL]HNHW]iUWFVDWRUQiEDQNHOOHOYH]HWQL$NRPPXQiOLVV]HQQ\Yt]FVDWRUQiED FVDNDYRQDWNR]yHOtUiVRNDWNLHOpJtWV]HQQ\YL]HNN WKHWNEH$PHQQ\LEHQDNHOHWNH]V]HQQ\Yt]DYRQDt- NR]yHOtUiVRNKDWiUpUWpNHLWW~OOpSL~J\DFVDWRUQiEDYH]HWpVHHOWWHOtisztításáról gondoskodni kell. (5) +DV]QiODWEDYpWHOLHQJHGpO\IHOWpWHOHDWHOMHVN ]P&HOOiWRWWViJ 4

5 (6) $FVDSDGpNYt]HOYH]HWpVpQHNWHUYH]pVpQpOYL]VJiOQLNHOODWHU OHWKH]WDUWR]y QiOOyYt]J\&MWWHU OHWHNNDpcsolódását. A tevékenység vízjogi engedély köteles. A terület csapadékvíz rendezését dec. 31-ig meg kell oldani, ennek hiányában az építési engedélyek kiadását szüneteltetni kell.. UQ\H]HWYpGHOPLV]DEiO\R]iVLHOtUiVRN A környezetvédelem általános követelményei 15. (1) $EHUXKi]iVRNQHPRNR]KDWQDNRO\DQKDWiVRNDWPHO\HNDN UQ\H]WHU OHWHNWHUYH]HWWKDV]QiODWLPyGMiW lehetetlenné teszik. [Jóváhagyáskor: A követelményeket a környezetvédelem általános szabályairól szóló évi LIII. törvény tartalmazza.] (2) $EHUXKi]iVRNPHJYDOyVtWiVDPHJOpYWHYpNHQ\VpJHNIRO\WDWiVDUHQGHOWHWpVLPyGYiOWR]WDWiVYDODPLQWD telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások HOOHQU]pVHDN UQ\H]HWYpGHOPLHOtUiVRNpVKDWiUpUWpNHNEHWDUWiVDDODSMiQW UWpQKHWDV]DNKDWyViJRNHOírása szerint. [Jóváhagyáskor: A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységeket a 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet határozza meg.] (3) A Lke övezetben telepengedély az alábbi tevékenységekre nem adható ki (a hatályos TEÁOR kódszámai csoportosítása szerint): YHJ\LDQ\DJNpV]tWpVHOiOOtWypStWpVLEHWRQWHUPpNJ\iUWiVHONHYHUWEHWRQJ\iUWiVD KDEDUFVJ\iUWiVHJ\pEEHWRQJLSV]FHPHQWWHUPpNJ\iUWiVDNPHJPXQNiOiV FVLV]ROyWHUPpNJ\iUWiVDYDVDFpOYDV WY ]HWDODSDQ\DJJ\iUWiVD QW WWFV J\iUWiVDDFpOFVJ\iUWiVKLGHJHQK~]RWWYDVDFpOWHUPpNJ\iUWiVDDOXPtQLXmgyártás (27.42), ólom, cink, ón gyártása (27.42), rézgyártás (27.44), fémszerkezet gyártás (28.11), fémtartály gyártása (28.21), fémalakítás, porkohászat (28.40), fémfelület kezelés (28.51), gépgyártás (29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56). (4) $]~MWHU OHWHNEHpStWpVpQHNHOIHOWpWHOHDN ]P&YHVtWpVN O Q VWHNLQWHWWHODV]HQQ\Yt]FVDWRUQDpVFVDSa- GpNYt]HOYH]HWKiOy]DWNLpStWpVH (5) $FVDSDGpNYt]HOYH]HWpVpUOYDJ\DV]HQQ\H]HWOHQYL]HNHOV]LNNDV]WiViUyOPLQGHQWHOHNWXODMGRQRViQDN KDV]QiOyMiQDNJRQGRVNRGQLDNHOO$Yt]IRO\iVEDFVDND]HOVIRNRQHOMiUyYt] J\LKDWyViJKR]]iMiUXOiViYDO és feltételeinek betartásával szabad csapadékvizet bevezetni. (6) ÒMMHOHQWVÄOHYHJWHUKHOpVWRNR]yYDJ\E&] VWHYpNHQ\VpJ HVHWpQD]HQJHGpO\H]pVLHOMiUiVVRUiQYpGHOPL övezetet kell meghatározni. [Jóváhagyáskor: 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint] Környezetterhelési határértékek 16. (1) $] ~M OpWHVtWPpQ\ NLDODNtWiViQiO D PHJOpY LOOHWYH ~M WHFKQROyJLiN ]HPHOWHWpVpQpO WHOMHVtWHQL NHOO D N UQ\H]HWL OHYHJWLV]WDViJL N YHWHOPpQ\HNHW pv D OHYHJWLV]WDViJYpGHOPL HOtUiVRNDW YDODPLQW KDWiUpUWpNHNHW>-yYiKDJ\iVNRU$OHYHJYpGHOPpYHONDSFVRODWRVDQD,,.RUPUHQGHOHWpVD YpJUHKDMWiViUDNLDGiVUDNHU OMRJV]DEiO\RNV]DEiO\DLWNHOODONDOPD]QL$OpJV]HQQ\H]HWWVpJLKDWiUpUWpNHNHW DKHO\KH]N W WWOpJV]HQQ\H]SRQWIRUUiVRNNLERFViWiVLKDWiUpUWpNHLWD9. 0( 0)90 HJ\ WWHVUHQGHOHWWDUWDOPD]]DPHO\EODWHUYH]pVLWHU OHWHQDV]PHOOpNOHW NROyJLDLKDWiUpUWpNHLWNHOO alkalmazni. Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról a 10/2001. (IV. 19.) KöM, a 140 kw th és az ennél nagyobb, de 50 MW th -nál kisebb névleges EHPHQ KWHOMHVtWPpQ\& W ]HOEHUHQGH]pVHN OpJV]HQQ\H] DQ\DJDLQDN WHFKQROyJLDL NLERFViWiVL KDWiUpUWpNHLUOD;,. (2) eoyt]eherfviwrwwv]hqq\h]dq\djwduwdorpudyrqdwnr]ykdwiupuwpnhnhwehnhoowduwdql>-yyikdj\ivnrud KDWiUpUWpNHNHWD,,29+UHQGHONH]pVKDWiUR]]DPHJPHO\HWDMRJV]DEiO\EDQHOtUWDNV]HULQW IRNR]DWRVDQYiOWIHODIHOV]tQLYL]HNPLQVpJHYpGHOPpQHNHJ\HVV]DEiO\DLUyOV]yOy ;.RUPUHQGHOHW$KDV]QiOWpVV]HQQ\YL]HNNLERFViWiVLKDWiUpUWpNHLUOpVDONDOPD]iVXNV]DEiO\DLUyOV]yOy 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet szerint MDQXiUWONHOODKDWiUpUWpNHNHWPHJiOOapítani és alkalmazni.] (3) $N ]FVDWRUQDKiOy]DWEDERFViWRWWV]HQQ\Yt]YDJ\IRO\pNRQ\KXOODGpNHVHWpQDV]HQQ\H]DQ\DJWDUWDORPUD vonatkozó küszöbértékeket be kell tartani. [Jóváhagyáskor: a küszöbértékeket a csatornabírságról szóló 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet tartalmazza.] (4) =DMWNLERFViWyEHUHQGH]pVWHOHSKHO\WHYpNHQ\VpJ~J\OpWHVtWKHWLOOHWYH ]HPHOWHWKHWKRJ\]DMNLERFViWiVD QHPKDODGKDWMDPHJD]HOtUW]DMWHUKHOpVLKDWiUpUWpNHWD]DMWyOYpGHQGWHU OHWHNHQ>-yYiKDJ\iVNRUD]DMNi- 5

6 bocsátásra vonatkozó zajterhelési határértéket a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely a kibocsátási határérték megállapításának az alapja.] (5) 0HJOpYN ]OHNHGpVL~WYRQDODNPHOOHWWL~MWHOHNDODNtWiV~pVWHUYH]pV&YDJ\PHJYiOWR]RWW YH]HWLEHVRUROá- V~WHU OHWHNHQPHJIHOHOEHpStWpVLWiYROViJPHJKDWiUR]iViYDOD]pS OHWHNYpGHWWKRPORN]DWDLQDNPHJIHOHO WiMROiVVDOLOOHWYHP&V]DNLLQWp]NHGpVHNNHONHOOEL]WRVtWDQLD]HOtUW]DMWHUKHOpVLKDWiUpUWpNHNWHOMHV OpVpW >-yyikdj\ivnrud]puypq\hvtwhqg]dmwhukhopvlkdwiupuwpnhnhwd,,,.22.) KöM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.] (6) ÒM~WOpWHVtWpVpQHNDIRUJDOPLYLV]RQ\RNOpQ\HJHVpVWDUWyVPHJYiOWR]iViWHUHGPpQ\H]IHO~MtWiVNRUV]HU&- sítés tervezésekor a zajterhelési határértékeket érvényesíteni kell. Ennek érdekében a hosszú távra tervezett IRUJDORPILJ\HOHPEHYpWHOpYHO]DMFV NNHQWOpWHVtWPpQ\HNEHUHQGH]pVHNDONDOPD]iViWNHOOV] NVpJHVHWpQ HOtUQL>-yYiKDJ\iVNRUD]pUYpQ\HVtWHQG]DMWHUKHOpVLKDWiUpUWpNHNHWD,,,. 0( 0HJ\ ttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.] (7) es OHWHN]DMWyOYpGHQGKHO\LVpJHLEHQD]pS OHWUHQGHOWHWpVV]HU&KDV]QiODWiWEL]WRVtWyN O QE ]WHFKQLNDL EHUHQGH]pVHNWOpVD]pS OHWHQEHOOYDJ\D]]DOV]RPV]pGRVpS OHWEHQIRO\WDWRWWWHYpNHQ\VpJEOHUHG HJ\ WWHV]DMQHPKDODGKDWMDPHJD]HOtUWKDWiUpUWpNHNHW>-yYiKDJ\iVNRUD]pUYpQ\HVtWHQG]DMWHUKHOpVL határértékeket a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.] A környezetvédelem speciális eljárási szabályai 17. (1).HV]WKHO\DIHOV]tQDODWWLYL]HNPLQVpJLYpGHOPpWV]ROJiOyMRJV]DEiO\LEHVRUROiVV]HULQWÄIRNR]RWWDQpU]é- NHQ\ IHOV]tQDODWWLYt]PLQVpJLWHU OHWHQKHO\H]NHGLNHO$IHOV]tQDODWWLYL]HNPLQVpJpQHNYpGHOPHpUGe- NpEHQDNRFNi]DWRVDQ\DJRNHOKHO\H]pVpUHWRYiEEiDIHOV]tQDODWWLYt]EHW UWpQN ]YHWOHQpVN ]YHWHWWEevezetése engedély alapján történhet [Jóváhagyáskor: a 33/2000. (III. 17.) Kormányrendelet szerint]. (2) A telephely-engedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek engedélyezése [Jóváhagyás- UQ\H]HWLN OFV QKDWiVRNHOOHQU]pVHDODSMiQW UWpnhet az (1) benh]gpvfsrqwmdpvdv]dnkdwyvijrnhotuivdlv]hulqw (3) $KXOODGpNRNHOKHO\H]pVpUON O Q VWHNLQWHWWHODWHUPHOpVLpVYHV]pO\HVKXOODGpNRNUDJRQGRVNRGQLNHOO 9HV]pO\HVKXOODGpNRNNHOHWNH]pVpYHOMiUyWHYpNHQ\VpJHNHQJHGpO\H]pVHVRUiQDNpUHOPH]QHNQ\LODWNR]QLD NHOODKXOODGpNRNPHJIHOHOHOKHO\H]pVpUOiUWDOPDWODQtWiViUyO>-yYiKDJ\iVNRUDKXOODGpNRNHOKHO\H]pVével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységek végzése során a hulladékgazdálkodásról szóló évi ;/,,,W UYpQ\pVD9,.RUPiQ\UHQGHOHWHOtUiVDLWNHOOILJ\HOHPEHYHQQLpVEHWDUWDQLLOOHWYH DKXOODGpNJD]GiONRGiVLW UYpQ\YpJUHKDMWiViUDKDWiO\EDNHU OMRJV]DEiO\RNDW$KXOODGpNRNMHJ\]pNpWD 10/2002. (III. 26.) KöM rendelettel módosított 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet tartalmazza.] 7&]YpGHOHP 18. (1) $W&]YpGHOPLHOtUiVRNDWDPLQGHQNRUpUYpQ\EHQOpYYRQDWNR]yMRJV]DEiO\RNN WHOH]HQDONDOPD]DQGy V]DEYiQ\RNW&]YpGHOPLHOtUiVRNILJ\HOHPEHYpWHOpYHOD]LOOHWpNHVW&]YpGHOPLV]DNKDWóság állapítja meg. (2) $W&]ROWyViJV]iPiUDEL]WRVtWDQLNHOODW&]ROWyJpSMiUP&YHNQHPUHQGV]HUHVN ]OHNHGpVpUHpVP&N GpVpUH alkalmas területet. (3) Az építmények közötti legkisebb távolság szabályozása az OTÉK 36. -a szerint történik. (4) $WHU OHWHQDW&]LYL]HWYH]HWpNHVKiOy]DWUyOD]276=iOWDOPHJKDWiUR]RWWPHQQ\LVpJEHQpVPyGRQI OG IHOHWWLW&]FVDSRNDONDOPD]iViYDONHOOEL]WRVtWDQL (5) $WHU OHWHQW&]MHO]pVUHDONDOPDVPLQGHQNLV]iPiUDKR]]iIpUKHWQ\LOYiQRVWHOHIRQI ONpWNHOOOpWHVtWHQL illetve üzemben tartani. (6) $WLV]WiQJi] ]HP&DYHJ\HV ]HP&LOOHWYHDNHWWV ]HP&MiUP&YHNHWWDODMV]LQWQpOPpO\HEEKHO\HQWLORV elhelyezni. Egyéb rendelkezések A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények +HO\LN ]~WFpOMiUDW UWpQOHMHJ\]pV 19. Az évi LXXVIII. törvény alapján e rendelet 1. (1) pontjában foglalt területek szabályozási terv szerinti telkek út kialakítására szükséges részét az Önkormányzat céljára le kell jegyezni. 6

7 a.) Lakóutcák kialakítása útszélesítéssel (kb 3, 5-4 m széles sávban) érinti: a 3636 hrsz. úthoz a hrsz. telkeket a 3659 hrsz. úthoz a hrsz. telkeket a 3664 hrsz. úthoz a hrsz. telkeket a 3709 hrsz. úthoz a hrsz. telkeket a 3738 hrsz. úthoz a hrsz. telkeket b.) ev]dngpol VV]HN Wutcák kialakítása érinti a 3752 és a 3753 hrsz telket. Útszélesítés miatt 3 m széles sáv lejegyzése érinti a 3647, 3648, 3696,3697 hrsz. telkeket. c.) A Tapolcai út 30 m széles szabályozási szélességének kialakítása érinti a , 3617hrsz. telkeket. A telekalakítás és egyéb építési tevékenység engedélyezése 20. (1) $WHOHS OpVWHU OHWpQDWHOHNDODNtWiVpVD]pStWpVFVDNDNNRUHQJHGpO\H]KHWKDD]DV]HUNH]HWLWHUYEHQPHg- KDWiUR]RWWIHMOHV]WpVLFpONLW&]pVVHO VV]KDQJEDQYDQDQQDNPHJYDOyVtWiViWQHPDNDGiO\R]]DQHPQHKH]tWL és nem teszi költségesebbé. (2) Telekalakítás a PHJOpYWHOHNVWUXNW~UiKR]LJD]RGYDD6]DEiO\R]iVLWHUYpVD+e6=V]HULQWLPLQLPiOLVW e- OHNQDJ\ViJEHWDUWiViYDOpVDWHUYH]HWW~WKiOy]DWN WHOH]V]DEiO\R]iVLYRQDODLQDNILJ\HOHPEHYpWHOpYHOHQJedéO\H]KHW (3) A telkek területén tereprendezési munkák - a talajerózió elkerülése végett - csak hatóságilag engedélyezett WHUHSUHQGH]pVLWHUYDODSMiQYpJH]KHWNKDD]HUHGHWLWHUHSV]LQWPpWHUQpOQDJ\REEPpUWpNEHQiWUHQGH]pVUH NHU OEHYiJiVIHOW OWpVUp]V&WiPIDOVWE (4) )HOYRQXOiVLpS OHWpStWpVLHQJHGpO\DODSMiQNL]iUyODJD]pStWNH]pVLGWDUWDPiUDOpWHVtWKHWpVDKDV]QiODWEa- YpWHOLGSRQWMiLJGHPD[LPXPpYLJWDUWKDWyIHQQ (5) Törmeléket lerakni csak az illetékes hatóság által kijelölt területen szabad. (6) $WHUYH]HWWI OGPXQNiNVRUiQDIHOVKXPXV]RVUpWHJHWN O QNHOOOHWHUPHOQLGHSRQiOQLpVD]WFVDNKHO\EHQ parkosítás céljára lehet felhasználni. (7) Az építésre, tereprendezésre, illetve a vízgazdálkodási célból végzett mederalakításra hatósági engedéllyel UHQGHONH]DWHYpNHQ\VpJHVRUiQNLWHUPHOWiVYiQ\LQ\HUVDQ\DJRWD]HQJHGpO\EHQPHJKDWiUR]RWWDNV]HULQW felhasználhatja, vagy azon külön jogszabály szerint tulajdonjogot szerezve hasznosíthatja. (8) Az építési tevékenységhez szükséges nyersanyagokat (homok, kavics, agyag, stb) érvényes hatósági enge- GpOO\HOUHQGHONH]NLWHUPHOKHO\UONHOOEHV]HUH]QL Záró rendelkezések 21. (1) -HOHQUHQGHOHWDNLKLUGHWpVQDSMiQOpSKDWiO\EDNLKLUGHWpVpUOD-HJ\]DKHO\EHQV]RNiVRVPyGRQJRQGRskodik. (2) $UHQGHOHWUHQGHONH]pVHLWDKDWiO\EDOpSpVWN YHWHQLQGtWRWW J\HNEHQNHOODONDOPDzni. (3) $ UHQGHOHW KDWiO\EDOpSpVpYHO HJ\LGHM&OHJ KDWiO\iW YHV]WL.HV]WKHO\ 9iURV gqnrupiq\]dwd.psylvho testülete 22/2000.(IX. 1.) sz rendelete Mohácsi József Dr. Somkuti Edina polgármester almhj\] 7

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelete Lövı község szabályozási tervének jóváhagyásáról, valamint helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005. (VIII.1.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR Pomáz Város Önkormányzata 1/2008. (I. 18.)rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló a 32 /2006. (2007. 03. 06.) sz. önkormányzati rendelet osításáról POMÁZ Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete a Budapest X. ker., Jászberényi út - Rézvirág utca - Zöldpálya u. által határolt terület R-43012 tt.számú Részletes Rendezési

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. Dokumentálás dátuma: Győr, 2016. november Munkaszám: Rp.I.247-5 Munkaszám: Rp.I.247-5 Pekkerné Szabó Piroska Felelős tervezők: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész

Részletesebben

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya Nagytarcsa Község Önkormányzatának 7/1996. számú rendelete a község belterületéhez csatolt 749 hrsz.-ú lakóterület helyi szabályozási és építési elıírásairól, és az egyes építési munkák engedélyezésérıl

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu Győr, 2014.10. hó Msz.:Rp.I.199-12 REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U: 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu. Munkaszám: Rp.I.199-12 Felelős tervezők:

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 4. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁJUS 25. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 19/2010. (V.25.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának

Részletesebben

I III AI/2A , ,5 13

I III AI/2A , ,5 13 BUDAPEST FŐVÁROS III.KERÜLET, ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK /2015.(.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer, a BÉCSI ÚT GELLÉRI ANDOR ENDRE UTCA (16385/2)

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. TÉT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYİR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám:MMI_R.04.07. Leíró: Somlai Zsanett Dátum: 2005.05. 01. T É T RENDEZÉSI TERV M1

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

18/2015. (XI.18.) 11/2006. (VI.06.)

18/2015. (XI.18.) 11/2006. (VI.06.) Nagylók Község Önkormányzat Képviselő testületének 18/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 11/2006. (VI.06.)

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

REGIOPLAN FERTİD VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS A 3/2013 (III.14.) ÖR. RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV

REGIOPLAN FERTİD VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS A 3/2013 (III.14.) ÖR. RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TLEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTİD VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS A

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA 15/2008. (V. 24.) sz. rendelet BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2008. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2000.(XII. 15.) B.újv. Ör. sz. rendeletével

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. augusztus 29-i ülésére Tárgy: 3144/26 és a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III.

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. . A helyi építési szabályzat módosítása (tervezet) BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 2/2016. (I.29.)

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m)

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Bánhida, Madách-kert helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggő../2014. (..) önkormányzati rendelete az 53/2009. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet területi hatálya

A rendelet területi hatálya BUDAPEST FİVÁROS XIX.KER. KISPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK a Budapest, XIX.ker. Kispest, Ady Endre út mentén a Rákóczi u. és a Kisfaludy u. közötti szakasz szabályozási tervérıl szóló 4/2002. (II.22.) sz. rendelettel

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001. (XI.30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint, a Budapest III. kerület, SZENT

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 96/311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu P É R TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 38/2011. (VII.11.) RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 38/2011. (VII.11.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 38/2011. (VII.11.) RENDELETE a Budapest, III. kerület FODROS UTCA- VERA UTCA- HUNYADI UTCA- AKÁCFA UTCA által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Békés Város Önkormányzata pályázat útján értékesíti a tulajdonában lévő alábbi ingatlanjait:

Békés Város Önkormányzata pályázat útján értékesíti a tulajdonában lévő alábbi ingatlanjait: Békés Város Önkormányzata pályázat útján értékesíti a tulajdonában lévő alábbi ingatlanjait: 1. Békés, Jantyik u. 5. A földrészlet nagysága: 1688 m². /Helyrajzi száma: 5626/ Az épület mőemlék védettség

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2013.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2013.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2013.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 23/2005.(IV.29.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete 1. sz. melléklet - 37/2001. (X. 20.) Ö.K. rendelet Tervezet /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. kerület Duna Meder utca Cserhalom utca Rákos-patak által határolt területének építési

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

/2013.(.) 13/2004. (XI.11.)

/2013.(.) 13/2004. (XI.11.) 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (TERVEZET)

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V1.08.)Kt. Számú rendelete

Csömör Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V1.08.)Kt. Számú rendelete Csömör Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V1.08.)Kt. Számú rendelete Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzatról Szóló 1/2014.(I.1 6.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a Pestszentlőrinc Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 4/1999. (III. 31.) rendelettel módosított 23/1998. (X. 13.) rendelete a Budapest XVI. kerület Rákosi út- Nádor utca-budapesti út-rózsa utca által határolt terület

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic község helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 4/2005.

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Képviselı-testületének 5/2013. (VI. 03. )

Képviselı-testületének 5/2013. (VI. 03. ) Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2013. (VI. 03. ) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 11/2005. (VIII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Lövı Község Önkormányzatának

Részletesebben

REGIOPLAN GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖRNYEZET- TELEPÜLTERVEZŐ KFT. TELEPÜLSZERKEZETI TERVÉNEK Dokumentálás dátuma: Győr, 2016.09. hó Rp.I.241-7 KÖRNYEZET- TELEPÜLTERVEZŐ KFT. Munkaszám: Rp.I.241-7 TELEPÜLSZERKEZETI TERVÉNEK Felelős tervezők:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Táncsics

Részletesebben

33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete

33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete ' ' BUDAPEST KŐBÁNYAI... )_..) --- - ------... - dt> EkSd Jó: ~nt~ i>:)~ :J st ÖNKORMÁNYZAT.. 33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest, X.kerül.et Fehér út - Albertirsai köz - Fehér köz

Részletesebben

1.. (2) A rendelet mellékletét képezi az M 1:1000 méretarányú szabályozási terv, amely a rendelettel együtt alkalmazandó.

1.. (2) A rendelet mellékletét képezi az M 1:1000 méretarányú szabályozási terv, amely a rendelettel együtt alkalmazandó. Budapest Fıváros XIX.ker. Kispest Önkormányzatának 19/1999. (VI.23.) számú rendelete Budapest, XIX.ker. Kispest Esze Tamás u. Vas Gereben u. - Achim András u. - Jáhn Ferenc utca által határolt terület

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 25/1997. (VII. 3.) sz. önkormányzati rendelete A GÉPJÁRMŰ VÁRAKOZÓHELYEK MEGVÁLTÁSÁRÓL. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M13-7/2017-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2017. ÁPRILIS HÓ Oldal1

Részletesebben

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA Építészeti, településrendezési és mérnöki tervezés, épületenergetika, műszaki ellenőrzés MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA Magyarpolány község településrendezési

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben