.HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1."

Átírás

1 .HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1.) számú rendelete.hv]wkho\9iurv.psylvhowhvw OHWHD]pStWHWWN UQ\H]HWDODNtWiViUyOpVYpGHOPpUOV]yOypYL LXXVIII. törvény 7. -ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva, továbbá az Országos Településrendezési és Építési. YHWHOPpQ\HNUOWRYiEELDNEDQ27e.V]yOy;,,.RUPiQ\UHQGHOHW EHNH]GpVpEHQ biztosított felhatalmazással élve a mellékelt dokumentáció alapján az alábbi rendeletet alkotja. $]HOtUiVRNKDWiO\D 1. -HOHQV]DEiO\R]iVLHOtUiVRNKDWiO\D.HV]WKHO\YiURVWHU OHWpQHND7DSROFDL~W6HPPHOZHLVXWFDYDV~WpVDN e- leti városhatár által határolt részére terjed ki. $]HOtUiVRNDONDOPD]iVD 2. (1) $UHQGHOHWHOtUiVDLWDV]DEiO\R]iVLWHUYODSSDOHJ\ WWNHOODONDOPD]QL (2) Az 1 -ban meghatározott területen területet felhasználni, építési telket, építési területet kialakítani, az építésre szolgáló földrészleten építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt kiadni - D]RUV]iJRVUHQGHONH]pVHNHOtUiVDLQDNPHJWDUWiVDPHOOHWWFVDNDV]DEiO\R]iVLWHUYEHQpVDMHOHQHOtUiVRN UHQGHONH]pVHLEHQIRJODOWDNQDNPHJIHOHOHQV]DEDG A szabályozás elemei 3. (1) $UpV]OHWHVV]DEiO\R]iVLWHUYHQWRYiEELDNEDQWHUYHQN WHOH]QHNNHOOWHNLQWHQLpVPHJNHOOWDUWDQL a.) a közterületek szabályozási vonala b.) EHpStWKHWWHU OHWKDWiUYRQDOD c.) terület felhasználási határvonal d.) YH]HWLMHOOHP]N YH]HWLEHVRUROiVEHpStWpVLPyGOHJQDJ\REEpStWPpQ\PDJDVViJOHJQDJ\REEE e- pstwhwwvpjplqlpiolv] OGWHU OHWpVHJ\pEEHpStWpVLHOtUiVRN e.) pstwpvlviyd]pstwpvlwhonhnehpstwkhwwhu OHWHD]HONHUWHNpVDKiWVyNHUWHNHOKDJ\iViYDO (2) Irányadó szabályozási elemek a.) telekhatár b.) javasolt telekhatár c.) PHJV] QWHWMHODV]DEiO\R]iVLWHUYiOWDOPHJV] QWHWHQGWHOHNKDWiURNDWMHO OL (3) $N WHOH]V]DEiO\R]iVLHOHPHNPyGRVtWiVDDUpV]OHWHVV]DEiO\R]iVLWHUYPyGRVtWiVD~WMiQOHKHWV éges. Az építés általános feltételei 4. (1) Építési engedély csak a szükséges építési feltételek teljesülése esetén - belterületbe vonás, a (2) pont szerinti N ]P&YHVtWpVWHU OHWHONpV]tWpVDGKDWyNL (2) Új ps OHWpStWpVpUHpStWpVLHQJHGpO\pVDPHJOpYpS OHWUHQGHOWHWpVpQHNPHJYiOWR]WDWiViUDLUiQ\XOyengdély csak a szennyvízcsatorna hálózat kiépülése után megadható. A használatba vételi engedély csak a tényleges rákötés megtörténte után adható ki. Csapadékvíz telken belül elszivárogtatható, az építési engedélyi kérelemben ki kell térni ennek módjára, hogy ez a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és UHQGHOWHWpVV]HU&KDV]QiODWiWQHPYHV]pO\Hzteti. (3) Az építmény nem befolyásolhatja károsan a.) a földalatti vizek tisztaságát, mozgását és vízszintjét b.) DOHYHJPLQVpJpW c.) DYRQDWNR]y]DMYpGHOPLUHQGHOHWHNEHQHOtUWKDWiUpUWpNQpOQDJ\REE]DMWHUKHOpVWQHPRNR] 1

2 (1) Beépítésre szánt területek a.) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területi b.) kertvárosi lakóterületi besorolásúak. (2) Beépítésre nem szánt területek: a.) közlekedési területek b.) zöldterületi besorolásúak. Terület-felhasználás 5. Beépítésre szánt területek Kereskedelmi, szolgáltató terület 6. (1) A kereskedelmi, szolgáltató terület-felhasználáshoz tartozik az 1.$MHO&W PED6HPPHOZHLV.LQL]VLXWFiN a város közigazgatási határa és Tapolcai út által határolt tömb északi teleksora, valamint a 3635 és 3634 hrsz-ú telkek. (2) $W PEWHU OHWpQHOVVRUEDQNHUHVNHGHOPLV]ROJiOWDWyWHYpNHQ\VpJLFpO~épületek elhelyezésére szolgál. Az HOVGOHJHVFpORQW~OPHQHQDWHU OHWHQD]DOiEELFpO~pS OHWHNHOKHO\H]pVHOHKHWVpJHV a.) igazgatási és egyéb irodaépületek b.) ]HPDQ\DJW OWiOORPiVRN c.) sportépítmények d.) JpSMiUP&WiUROyNpVSDUNROyKi]DN (3) DWHU OHWHQQHPKHO\H]KHWHO27e.HOtUiVDLEDQHJ\pENpQWPHJHQJHGHWW a.) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a szolgáló lakások b.) egyházi, oktatási egészségügyi épületek c.) közösségi szórakoztató épületek 2 személyzet számára (4) Az övezetben építési telket kialakítani a jelen telek alakulatok szerint, vagy azok átrendezésével a szabályozási terven meghatározott közterületi szabályozás betartásával lehet. Az övezetben kialakítható legkisebb telekméret 800 m2. (5) A beépítettség mértéke maximum 25% (6) $EHpStWpVPyGMDV]DEDGRQiOOyWHONHQNpQWW EEpS OHWHOKHO\H]pVpQHNOHKHWVpJpYHO$]pS OHWHNHOKHO\ezésének rendje: a.) ROGDONHUWPLQLPiOLVPpUHWHPHOWpUEHVRUROiV~WHU OHWKDWiUPHQWpQP b.) hátsókert minimális mérete: 6m c.) HONHUWPLQLPiOLVPpUHWHD6HPPHOZHLVXWFDIHOpPD7DSRlcai út felé 10m (7) A megengedett legkisebb építménymagasság 3, 00 m, a megengedett legnagyobb építménymagasság 6, 0 m. (8) A zöldfelület minimális mértéke 257HOMHVpUWpN&DNWtY] OGWHU OHWQHNWHNLQWKHWDWHOHND]RQQ YpQyzettel borított területe, melynek talaja szerves kapcsolatban van az eredeti talajszelvénnyel. A telken kiala- NtWRWWI OGGHOpVQ YpQ\]HWWHOERUtWRWW] OGWHWNDV]iPLWEHOHD] VV]HVtWHWW] OGWHU OHWLPpUOHJV]iPtWá- VDNRUD]HOLUWPLQLPiOLV] OGWHU OHWLIHO OHWEH (9) $WHU OHWHQWHUHSV]LQWDODWWLpStWPpQ\HNHOKHO\H]KHWHNKDLJD]ROKDWyDSLQFHV]LQWYt]PHQWHVVpJHpV ]HPelésének biztonsága..huwyiurvlodnywhu OHWiOWDOiQRVHOtUiVRN 7. (1) A kertvárosi lakóterület terület-felhasználáshoz tartozik a Semmelweis, és Kinizsi utca, a város közigazgatási határa és Toldi Miklós utca által határolt tömbsor, valamint a Kinizsi utca északi oldalának terven jelölt része. (2) $]EHNH]GpVEHQN U OKDWiUROWW PE NWHU OHWpQHOVVRUEDQPD[LPXPNpWODNiVRVODNypS OHWLOOHWYHDQQDN PHOOpNpS OHWHLHOKHO\H]pVHOHKHWVpJHV$]HOVGOHJHVFpORQW~OPHQHQDWHU OHWHQD]DOiEELFpO~pS OHWHNHlhelyezése lehetséges: a.) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület b.) egyházi, oktatási, szociális épület c.) DWHU OHWUHQGHOWHWpVV]HU&KDV]QiODWiWQHP]DYDUyKDWiV~Np]P&LSDULpS OHW (3) $WHU OHWHQPiVpS OHWWHOHJ\EHYDJ\N O QpStWYHHOKHO\H]KHWNPpJ a.) háztartással kapcsolatos tároló építmény

3 b.) nyári konyha, mosókonyha, szárító c.) JpSMiUP&WiUROy d.) EDUNiFVP&KHO\P&WHUHP (4) $WHU OHWHQQHPKHO\H]KHWHNHOD]27e.HOtUiVDLEDQHJ\pENpQWPHJHQJHGHWW a.) NHWWQpOW EEODNiVRVODNypS OHWHN b.) sportlétesítmények c.) ]HPDQ\DJW OWiOORPiV (5) Az övezetben építési telket kialakítani a jelen telek alkulatok szerint, vagy azok átrendezésével a szabályozási terven meghatározott közterületi szabályozás betartásával lehet. Az övezetben kialakítható legkisebb telekméret 800 m2. (6) A megengedett legnagyobb építménymagasság 4, 5 m. (7) A zöldfelület minimális mértéke 507HOMHVpUWpN&DNWtY] OGWHU OHWQHNWHNLQWKHWDWHOHND]RQQ YpQyzettel borított területe, melynek talaja szerves kapcsolatban van az eredeti talajszelvénnyel. A telken kiala- NtWRWWI OGGHOpVQ YpQ\]HWWHOERUtWRWW] OGWHWNDV]iPLWEHOHD] VV]HVtWHWW] OGWHU OHWLPpUOHJV]iPtWá- VDNRUD]HOLUWPLQLPiOLV] OGWHU OHWLIHO OHWEH (8) 0HJOpYpStWPpQ\HNDPHO\HNQHPD]pStWpVLWHU OHWHQKHO\H]NHGQHNHOiOODJPHJyYiVFpOMiEyOIHO~MtWKDWyN GHQHPEYtWKHWN (9) ÈOODWWDUWiVFpOMiWV]ROJiOyPHOOpNpStWPpQ\QHPpStWKHW (10) $]pstwppq\hnfvdnpdjdvwhwyhoopwhvtwkhwn$whwkdmoivv] JH -nál laposabb, 60 -nál meredekebb nem lehet (11) $ODNypS OHWI OV]LQWLSDGOyV]LQWMHDN UQ\H]WHUHSIHOHWWPN ] WWOHJ\HQ (12) $WHU OHWHQWHUHSV]LQWDODWWLpStWPpQ\HNHOKHO\H]KHWHNKDLJD]ROKDWyDSLQFHV]LQWYt]PHQWHVVpJHpV ]HPelésének biztonsága. (13) Az OTÉK szerinti szükséges parkolók saját területen belül biztosítandók. 20 személygépkocsi befogadóké- SHVVpJ&QpOQDJ\REEJpSNRFVLSDUNROyNIHO OHWpUOD] VV]HJ\&MW WWFVDSDGpNYL]HWFVDNRODMIRJyQiWYH]HWYH OHKHWDFVDSDGpNFVDWRUQiEDEHN WQLpVDSDUNROyNEDQ VV]HIRO\yFVDSDGpNYt]] OGIHO OHWUHQHPYH]HWKHW (14) A (2) ponban felsorolt funkciójú épületek számára az építési hely meghatározása az alábbiak alapján lehet- VpJHVILJ\HOHPEHYpYHD HOtUásait. a.) $]HONHUWPpUHWHKDHJ\pEUHQGHONH]pVQLQFVHQPD6HPPHOZHLVXWFDIHOOPLQPD7ROGL0Lk- OyVXWFDIHOOPLQP b.) Szabadon álló beépítés esetén az oldalkert min. 3m c.) Oldalhatáron álló beépítés esetén, a nyugati oldalon 14m-nél szélesebb telek esetében min. 6m. d.) PQpOV]pOHVHEEWHONHQQHPN WHOH]D]ROGDOKDWiUUDpStWpV(]HVHWEHQNHOHWLROGDORQNLDODNtWRWWRldalkert szélessége min. 3 m, a nyugati oldalon min. 6m. e.) PQpONHVNHQ\HEEROGDOKDWiURQiOOyEHpStWpV&WHOHNHVHWpQD]ROGDONHUWPLQPGHD]pStWpVL hely szélessége nem haladhatja meg a 8 m-t. f.) $]pstwpvlkho\hqeho OW EEpS OHWLVHOKHO\H]KHW 8. A Lke-1MHO&WHU OHWHQD]pS OHWHNHOKHO\H]pVpQHNUHQGMH (1) A beépítettség mértéke maximum 25%. (2) Az építési sáv szélessége egységesen 25 m, (3) A beépítés módja oldalhatáron álló, kivéve a közigazgatási határ mentén, ahol 3 m-es oldalkertet kell kialakítani és a 7 (14) bekezdés d). pontja szerinti esetben. 9. A Lke-2MHO&WHU OHWHQD]pS OHWHNHOKHO\H]pVpQHNUHQGMH (1) a beépítettség mértéke maximum 25%. (2) Az építési sáv szélessége egységesen 25 m, (3) A beépítés módja szabadon álló. 10. A Lke-3MHO&WHU OHWHQD]pS OHWHNHOKHO\H]pVpQHNUHQGMH (1) A beépítettség mértéke maximum 15%, saroktelken 20%. 3

4 (2) Az építési sáv szélessége egységesen 20 m, (3) A beépítés módja szabadon álló. 11. A Lke-4MHO&WHU OHWHQD]pS OHWHNHOKHO\H]pVpQHNUHQGMH (1) A beépítettség mértéke, maximum 15%, saroktelken 20%. (2) Az építési sáv szélessége egységesen 20 m, (3) A beépítés módja oldalhatáron álló. (4) Szabadon álló beépítés választható saroktelken, illetve a 7 (14) bekezdés d). pontja szerinti esetben. Nem beépítésre szánt területek. ]OHNHGpVLpVN ]P&WHU OHWHN 12. (1). ]OHNHGpVLWHU OHWHNV]DEiO\R]iVLV]pOHVVpJpWDWHUYiEUi]ROMDPHO\HNDN YHWNH]N a.) 7DSROFDL~W±EHOWHU OHWLPiVRGUHQG&I~W- 30m b.) 6HPPHOZHLVXWFDJ\&MW~W- 22m c.) Kinizsi Pál, Ruszek József, Pázmány Péter, Zámor és a Bajcsy Zsilinszky utcák- lakóutcák - d.) Toldi Miklós utca J\&MW~W 14m 22m e.) $]pv]dngpoluiq\~ VV]HN WODNyXWFiNDN ]LJD]JDWiVLKDWiUPHOOHWW 9-13m (2) Az utak szabályozási szélességgel meghatározott területsávjain belül csak a közlekedés biztonságát szolgáló pstwppq\pvn ]P&OpWHVtWPpQ\HNKHO\H]KHWNHO (3) Az OTÉK szerinti szükséges parkolók saját telekterületen belül biztosítandók. 20 személygépkocsi befoga- GyNpSHVVpJ&QpOQDJ\REEJpSNRFVLSDUNROyNIHO OHWpUOD] VV]HJ\&MW WWFVDSDGpNYL]HWFVDNRODMIRJyQiWYezetve lehet a csapadékcsatornába bekötni, és a parkolókban összefolyó csapadékvíz zöldfelületre nem vezet- KHW (4) $WHONHNPHJN ]HOtWpVpUHOHJIHOMHEE~WFVDWODNR]iVWOHKHWNLpStWHQLDN ]~WNH]HOKR]]iMiUXOiViYDO (5) $]~WEXUNRODWNLDODNtWiViYDOHJ\LGHM&OHJDFVDSDGpNYt]HOYH]HWpVpUOLVJRQGRVNRGQLNHOO Zöldterület 13. (1) A Toldi utca és a vasút közötti területen véderdsávot kell telepíteni. (2) Az (1) szerinti területen 20 db személygépkocsi számára fásított parkolót kell kialakítani egy útcsatlakozással a Toldi utcáról. (3) $YpGHUGNpQWNLDODNtWRWW] OGWHU OHWHQDV]HULQWLSDUNROyQNtY OFVDND]27e. DV]HULQWLpStWP é- Q\HNKHO\H]KHWNHO. ]P&YHN 14. (1) $N ]P&OpWHVtWPpQ\HNHOKHO\H]pVpUHYRQDWNR]yDQD]27e.HOtUiVDLWYDODPLQWDPHJIHOHOiJD]DWLHOtUásokat és az MSZ 7487 szabványt kell figyelembe venni. (2) $WHUYH]pVLWHU OHWHQDN ]P&YHNKiOy]DWLHOHPHLWKDJ\RPiQ\RVN ]P&IHNWHWpVVHONHOOPHJYDOyVtWDQLN O Q szakági kiviteli tervek szerint. (3) $PHJOpYpVWHUYH]HWWN ]P&YHNKiOy]DWRNP&WiUJ\DLV]iPiUDDKHO\LJpQ\WN ]WHU OHWHQNHOOEL]WRVtWDQL a.) vízellátás, b.) szennyvíz csatorna, c.) vezetékes gázellátás, d.) csapadékvíz elvezetés, e.) villamos energia. (4) $NHOHWNH]NRPPXQiOLVV]HQQ\YL]HNHW]iUWFVDWRUQiEDQNHOOHOYH]HWQL$NRPPXQiOLVV]HQQ\Yt]FVDWRUQiED FVDNDYRQDWNR]yHOtUiVRNDWNLHOpJtWV]HQQ\YL]HNN WKHWNEH$PHQQ\LEHQDNHOHWNH]V]HQQ\Yt]DYRQDt- NR]yHOtUiVRNKDWiUpUWpNHLWW~OOpSL~J\DFVDWRUQiEDYH]HWpVHHOWWHOtisztításáról gondoskodni kell. (5) +DV]QiODWEDYpWHOLHQJHGpO\IHOWpWHOHDWHOMHVN ]P&HOOiWRWWViJ 4

5 (6) $FVDSDGpNYt]HOYH]HWpVpQHNWHUYH]pVpQpOYL]VJiOQLNHOODWHU OHWKH]WDUWR]y QiOOyYt]J\&MWWHU OHWHNNDpcsolódását. A tevékenység vízjogi engedély köteles. A terület csapadékvíz rendezését dec. 31-ig meg kell oldani, ennek hiányában az építési engedélyek kiadását szüneteltetni kell.. UQ\H]HWYpGHOPLV]DEiO\R]iVLHOtUiVRN A környezetvédelem általános követelményei 15. (1) $EHUXKi]iVRNQHPRNR]KDWQDNRO\DQKDWiVRNDWPHO\HNDN UQ\H]WHU OHWHNWHUYH]HWWKDV]QiODWLPyGMiW lehetetlenné teszik. [Jóváhagyáskor: A követelményeket a környezetvédelem általános szabályairól szóló évi LIII. törvény tartalmazza.] (2) $EHUXKi]iVRNPHJYDOyVtWiVDPHJOpYWHYpNHQ\VpJHNIRO\WDWiVDUHQGHOWHWpVLPyGYiOWR]WDWiVYDODPLQWD telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások HOOHQU]pVHDN UQ\H]HWYpGHOPLHOtUiVRNpVKDWiUpUWpNHNEHWDUWiVDDODSMiQW UWpQKHWDV]DNKDWyViJRNHOírása szerint. [Jóváhagyáskor: A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységeket a 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet határozza meg.] (3) A Lke övezetben telepengedély az alábbi tevékenységekre nem adható ki (a hatályos TEÁOR kódszámai csoportosítása szerint): YHJ\LDQ\DJNpV]tWpVHOiOOtWypStWpVLEHWRQWHUPpNJ\iUWiVHONHYHUWEHWRQJ\iUWiVD KDEDUFVJ\iUWiVHJ\pEEHWRQJLSV]FHPHQWWHUPpNJ\iUWiVDNPHJPXQNiOiV FVLV]ROyWHUPpNJ\iUWiVDYDVDFpOYDV WY ]HWDODSDQ\DJJ\iUWiVD QW WWFV J\iUWiVDDFpOFVJ\iUWiVKLGHJHQK~]RWWYDVDFpOWHUPpNJ\iUWiVDDOXPtQLXmgyártás (27.42), ólom, cink, ón gyártása (27.42), rézgyártás (27.44), fémszerkezet gyártás (28.11), fémtartály gyártása (28.21), fémalakítás, porkohászat (28.40), fémfelület kezelés (28.51), gépgyártás (29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56). (4) $]~MWHU OHWHNEHpStWpVpQHNHOIHOWpWHOHDN ]P&YHVtWpVN O Q VWHNLQWHWWHODV]HQQ\Yt]FVDWRUQDpVFVDSa- GpNYt]HOYH]HWKiOy]DWNLpStWpVH (5) $FVDSDGpNYt]HOYH]HWpVpUOYDJ\DV]HQQ\H]HWOHQYL]HNHOV]LNNDV]WiViUyOPLQGHQWHOHNWXODMGRQRViQDN KDV]QiOyMiQDNJRQGRVNRGQLDNHOO$Yt]IRO\iVEDFVDND]HOVIRNRQHOMiUyYt] J\LKDWyViJKR]]iMiUXOiViYDO és feltételeinek betartásával szabad csapadékvizet bevezetni. (6) ÒMMHOHQWVÄOHYHJWHUKHOpVWRNR]yYDJ\E&] VWHYpNHQ\VpJ HVHWpQD]HQJHGpO\H]pVLHOMiUiVVRUiQYpGHOPL övezetet kell meghatározni. [Jóváhagyáskor: 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint] Környezetterhelési határértékek 16. (1) $] ~M OpWHVtWPpQ\ NLDODNtWiViQiO D PHJOpY LOOHWYH ~M WHFKQROyJLiN ]HPHOWHWpVpQpO WHOMHVtWHQL NHOO D N UQ\H]HWL OHYHJWLV]WDViJL N YHWHOPpQ\HNHW pv D OHYHJWLV]WDViJYpGHOPL HOtUiVRNDW YDODPLQW KDWiUpUWpNHNHW>-yYiKDJ\iVNRU$OHYHJYpGHOPpYHONDSFVRODWRVDQD,,.RUPUHQGHOHWpVD YpJUHKDMWiViUDNLDGiVUDNHU OMRJV]DEiO\RNV]DEiO\DLWNHOODONDOPD]QL$OpJV]HQQ\H]HWWVpJLKDWiUpUWpNHNHW DKHO\KH]N W WWOpJV]HQQ\H]SRQWIRUUiVRNNLERFViWiVLKDWiUpUWpNHLWD9. 0( 0)90 HJ\ WWHVUHQGHOHWWDUWDOPD]]DPHO\EODWHUYH]pVLWHU OHWHQDV]PHOOpNOHW NROyJLDLKDWiUpUWpNHLWNHOO alkalmazni. Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról a 10/2001. (IV. 19.) KöM, a 140 kw th és az ennél nagyobb, de 50 MW th -nál kisebb névleges EHPHQ KWHOMHVtWPpQ\& W ]HOEHUHQGH]pVHN OpJV]HQQ\H] DQ\DJDLQDN WHFKQROyJLDL NLERFViWiVL KDWiUpUWpNHLUOD;,. (2) eoyt]eherfviwrwwv]hqq\h]dq\djwduwdorpudyrqdwnr]ykdwiupuwpnhnhwehnhoowduwdql>-yyikdj\ivnrud KDWiUpUWpNHNHWD,,29+UHQGHONH]pVKDWiUR]]DPHJPHO\HWDMRJV]DEiO\EDQHOtUWDNV]HULQW IRNR]DWRVDQYiOWIHODIHOV]tQLYL]HNPLQVpJHYpGHOPpQHNHJ\HVV]DEiO\DLUyOV]yOy ;.RUPUHQGHOHW$KDV]QiOWpVV]HQQ\YL]HNNLERFViWiVLKDWiUpUWpNHLUOpVDONDOPD]iVXNV]DEiO\DLUyOV]yOy 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet szerint MDQXiUWONHOODKDWiUpUWpNHNHWPHJiOOapítani és alkalmazni.] (3) $N ]FVDWRUQDKiOy]DWEDERFViWRWWV]HQQ\Yt]YDJ\IRO\pNRQ\KXOODGpNHVHWpQDV]HQQ\H]DQ\DJWDUWDORPUD vonatkozó küszöbértékeket be kell tartani. [Jóváhagyáskor: a küszöbértékeket a csatornabírságról szóló 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet tartalmazza.] (4) =DMWNLERFViWyEHUHQGH]pVWHOHSKHO\WHYpNHQ\VpJ~J\OpWHVtWKHWLOOHWYH ]HPHOWHWKHWKRJ\]DMNLERFViWiVD QHPKDODGKDWMDPHJD]HOtUW]DMWHUKHOpVLKDWiUpUWpNHWD]DMWyOYpGHQGWHU OHWHNHQ>-yYiKDJ\iVNRUD]DMNi- 5

6 bocsátásra vonatkozó zajterhelési határértéket a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely a kibocsátási határérték megállapításának az alapja.] (5) 0HJOpYN ]OHNHGpVL~WYRQDODNPHOOHWWL~MWHOHNDODNtWiV~pVWHUYH]pV&YDJ\PHJYiOWR]RWW YH]HWLEHVRUROá- V~WHU OHWHNHQPHJIHOHOEHpStWpVLWiYROViJPHJKDWiUR]iViYDOD]pS OHWHNYpGHWWKRPORN]DWDLQDNPHJIHOHO WiMROiVVDOLOOHWYHP&V]DNLLQWp]NHGpVHNNHONHOOEL]WRVtWDQLD]HOtUW]DMWHUKHOpVLKDWiUpUWpNHNWHOMHV OpVpW >-yyikdj\ivnrud]puypq\hvtwhqg]dmwhukhopvlkdwiupuwpnhnhwd,,,.22.) KöM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.] (6) ÒM~WOpWHVtWpVpQHNDIRUJDOPLYLV]RQ\RNOpQ\HJHVpVWDUWyVPHJYiOWR]iViWHUHGPpQ\H]IHO~MtWiVNRUV]HU&- sítés tervezésekor a zajterhelési határértékeket érvényesíteni kell. Ennek érdekében a hosszú távra tervezett IRUJDORPILJ\HOHPEHYpWHOpYHO]DMFV NNHQWOpWHVtWPpQ\HNEHUHQGH]pVHNDONDOPD]iViWNHOOV] NVpJHVHWpQ HOtUQL>-yYiKDJ\iVNRUD]pUYpQ\HVtWHQG]DMWHUKHOpVLKDWiUpUWpNHNHWD,,,. 0( 0HJ\ ttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.] (7) es OHWHN]DMWyOYpGHQGKHO\LVpJHLEHQD]pS OHWUHQGHOWHWpVV]HU&KDV]QiODWiWEL]WRVtWyN O QE ]WHFKQLNDL EHUHQGH]pVHNWOpVD]pS OHWHQEHOOYDJ\D]]DOV]RPV]pGRVpS OHWEHQIRO\WDWRWWWHYpNHQ\VpJEOHUHG HJ\ WWHV]DMQHPKDODGKDWMDPHJD]HOtUWKDWiUpUWpNHNHW>-yYiKDJ\iVNRUD]pUYpQ\HVtWHQG]DMWHUKHOpVL határértékeket a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.] A környezetvédelem speciális eljárási szabályai 17. (1).HV]WKHO\DIHOV]tQDODWWLYL]HNPLQVpJLYpGHOPpWV]ROJiOyMRJV]DEiO\LEHVRUROiVV]HULQWÄIRNR]RWWDQpU]é- NHQ\ IHOV]tQDODWWLYt]PLQVpJLWHU OHWHQKHO\H]NHGLNHO$IHOV]tQDODWWLYL]HNPLQVpJpQHNYpGHOPHpUGe- NpEHQDNRFNi]DWRVDQ\DJRNHOKHO\H]pVpUHWRYiEEiDIHOV]tQDODWWLYt]EHW UWpQN ]YHWOHQpVN ]YHWHWWEevezetése engedély alapján történhet [Jóváhagyáskor: a 33/2000. (III. 17.) Kormányrendelet szerint]. (2) A telephely-engedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek engedélyezése [Jóváhagyás- UQ\H]HWLN OFV QKDWiVRNHOOHQU]pVHDODSMiQW UWpnhet az (1) benh]gpvfsrqwmdpvdv]dnkdwyvijrnhotuivdlv]hulqw (3) $KXOODGpNRNHOKHO\H]pVpUON O Q VWHNLQWHWWHODWHUPHOpVLpVYHV]pO\HVKXOODGpNRNUDJRQGRVNRGQLNHOO 9HV]pO\HVKXOODGpNRNNHOHWNH]pVpYHOMiUyWHYpNHQ\VpJHNHQJHGpO\H]pVHVRUiQDNpUHOPH]QHNQ\LODWNR]QLD NHOODKXOODGpNRNPHJIHOHOHOKHO\H]pVpUOiUWDOPDWODQtWiViUyO>-yYiKDJ\iVNRUDKXOODGpNRNHOKHO\H]pVével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységek végzése során a hulladékgazdálkodásról szóló évi ;/,,,W UYpQ\pVD9,.RUPiQ\UHQGHOHWHOtUiVDLWNHOOILJ\HOHPEHYHQQLpVEHWDUWDQLLOOHWYH DKXOODGpNJD]GiONRGiVLW UYpQ\YpJUHKDMWiViUDKDWiO\EDNHU OMRJV]DEiO\RNDW$KXOODGpNRNMHJ\]pNpWD 10/2002. (III. 26.) KöM rendelettel módosított 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet tartalmazza.] 7&]YpGHOHP 18. (1) $W&]YpGHOPLHOtUiVRNDWDPLQGHQNRUpUYpQ\EHQOpYYRQDWNR]yMRJV]DEiO\RNN WHOH]HQDONDOPD]DQGy V]DEYiQ\RNW&]YpGHOPLHOtUiVRNILJ\HOHPEHYpWHOpYHOD]LOOHWpNHVW&]YpGHOPLV]DNKDWóság állapítja meg. (2) $W&]ROWyViJV]iPiUDEL]WRVtWDQLNHOODW&]ROWyJpSMiUP&YHNQHPUHQGV]HUHVN ]OHNHGpVpUHpVP&N GpVpUH alkalmas területet. (3) Az építmények közötti legkisebb távolság szabályozása az OTÉK 36. -a szerint történik. (4) $WHU OHWHQDW&]LYL]HWYH]HWpNHVKiOy]DWUyOD]276=iOWDOPHJKDWiUR]RWWPHQQ\LVpJEHQpVPyGRQI OG IHOHWWLW&]FVDSRNDONDOPD]iViYDONHOOEL]WRVtWDQL (5) $WHU OHWHQW&]MHO]pVUHDONDOPDVPLQGHQNLV]iPiUDKR]]iIpUKHWQ\LOYiQRVWHOHIRQI ONpWNHOOOpWHVtWHQL illetve üzemben tartani. (6) $WLV]WiQJi] ]HP&DYHJ\HV ]HP&LOOHWYHDNHWWV ]HP&MiUP&YHNHWWDODMV]LQWQpOPpO\HEEKHO\HQWLORV elhelyezni. Egyéb rendelkezések A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények +HO\LN ]~WFpOMiUDW UWpQOHMHJ\]pV 19. Az évi LXXVIII. törvény alapján e rendelet 1. (1) pontjában foglalt területek szabályozási terv szerinti telkek út kialakítására szükséges részét az Önkormányzat céljára le kell jegyezni. 6

7 a.) Lakóutcák kialakítása útszélesítéssel (kb 3, 5-4 m széles sávban) érinti: a 3636 hrsz. úthoz a hrsz. telkeket a 3659 hrsz. úthoz a hrsz. telkeket a 3664 hrsz. úthoz a hrsz. telkeket a 3709 hrsz. úthoz a hrsz. telkeket a 3738 hrsz. úthoz a hrsz. telkeket b.) ev]dngpol VV]HN Wutcák kialakítása érinti a 3752 és a 3753 hrsz telket. Útszélesítés miatt 3 m széles sáv lejegyzése érinti a 3647, 3648, 3696,3697 hrsz. telkeket. c.) A Tapolcai út 30 m széles szabályozási szélességének kialakítása érinti a , 3617hrsz. telkeket. A telekalakítás és egyéb építési tevékenység engedélyezése 20. (1) $WHOHS OpVWHU OHWpQDWHOHNDODNtWiVpVD]pStWpVFVDNDNNRUHQJHGpO\H]KHWKDD]DV]HUNH]HWLWHUYEHQPHg- KDWiUR]RWWIHMOHV]WpVLFpONLW&]pVVHO VV]KDQJEDQYDQDQQDNPHJYDOyVtWiViWQHPDNDGiO\R]]DQHPQHKH]tWL és nem teszi költségesebbé. (2) Telekalakítás a PHJOpYWHOHNVWUXNW~UiKR]LJD]RGYDD6]DEiO\R]iVLWHUYpVD+e6=V]HULQWLPLQLPiOLVW e- OHNQDJ\ViJEHWDUWiViYDOpVDWHUYH]HWW~WKiOy]DWN WHOH]V]DEiO\R]iVLYRQDODLQDNILJ\HOHPEHYpWHOpYHOHQJedéO\H]KHW (3) A telkek területén tereprendezési munkák - a talajerózió elkerülése végett - csak hatóságilag engedélyezett WHUHSUHQGH]pVLWHUYDODSMiQYpJH]KHWNKDD]HUHGHWLWHUHSV]LQWPpWHUQpOQDJ\REEPpUWpNEHQiWUHQGH]pVUH NHU OEHYiJiVIHOW OWpVUp]V&WiPIDOVWE (4) )HOYRQXOiVLpS OHWpStWpVLHQJHGpO\DODSMiQNL]iUyODJD]pStWNH]pVLGWDUWDPiUDOpWHVtWKHWpVDKDV]QiODWEa- YpWHOLGSRQWMiLJGHPD[LPXPpYLJWDUWKDWyIHQQ (5) Törmeléket lerakni csak az illetékes hatóság által kijelölt területen szabad. (6) $WHUYH]HWWI OGPXQNiNVRUiQDIHOVKXPXV]RVUpWHJHWN O QNHOOOHWHUPHOQLGHSRQiOQLpVD]WFVDNKHO\EHQ parkosítás céljára lehet felhasználni. (7) Az építésre, tereprendezésre, illetve a vízgazdálkodási célból végzett mederalakításra hatósági engedéllyel UHQGHONH]DWHYpNHQ\VpJHVRUiQNLWHUPHOWiVYiQ\LQ\HUVDQ\DJRWD]HQJHGpO\EHQPHJKDWiUR]RWWDNV]HULQW felhasználhatja, vagy azon külön jogszabály szerint tulajdonjogot szerezve hasznosíthatja. (8) Az építési tevékenységhez szükséges nyersanyagokat (homok, kavics, agyag, stb) érvényes hatósági enge- GpOO\HOUHQGHONH]NLWHUPHOKHO\UONHOOEHV]HUH]QL Záró rendelkezések 21. (1) -HOHQUHQGHOHWDNLKLUGHWpVQDSMiQOpSKDWiO\EDNLKLUGHWpVpUOD-HJ\]DKHO\EHQV]RNiVRVPyGRQJRQGRskodik. (2) $UHQGHOHWUHQGHONH]pVHLWDKDWiO\EDOpSpVWN YHWHQLQGtWRWW J\HNEHQNHOODONDOPDzni. (3) $ UHQGHOHW KDWiO\EDOpSpVpYHO HJ\LGHM&OHJ KDWiO\iW YHV]WL.HV]WKHO\ 9iURV gqnrupiq\]dwd.psylvho testülete 22/2000.(IX. 1.) sz rendelete Mohácsi József Dr. Somkuti Edina polgármester almhj\] 7

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya Nagytarcsa Község Önkormányzatának 7/1996. számú rendelete a község belterületéhez csatolt 749 hrsz.-ú lakóterület helyi szabályozási és építési elıírásairól, és az egyes építési munkák engedélyezésérıl

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. TÉT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYİR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám:MMI_R.04.07. Leíró: Somlai Zsanett Dátum: 2005.05. 01. T É T RENDEZÉSI TERV M1

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m)

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Bánhida, Madách-kert helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggő../2014. (..) önkormányzati rendelete az 53/2009. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 4/1999. (III. 31.) rendelettel módosított 23/1998. (X. 13.) rendelete a Budapest XVI. kerület Rákosi út- Nádor utca-budapesti út-rózsa utca által határolt terület

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic község helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 4/2005.

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

1.. (2) A rendelet mellékletét képezi az M 1:1000 méretarányú szabályozási terv, amely a rendelettel együtt alkalmazandó.

1.. (2) A rendelet mellékletét képezi az M 1:1000 méretarányú szabályozási terv, amely a rendelettel együtt alkalmazandó. Budapest Fıváros XIX.ker. Kispest Önkormányzatának 19/1999. (VI.23.) számú rendelete Budapest, XIX.ker. Kispest Esze Tamás u. Vas Gereben u. - Achim András u. - Jáhn Ferenc utca által határolt terület

Részletesebben

Képviselı-testületének 5/2013. (VI. 03. )

Képviselı-testületének 5/2013. (VI. 03. ) Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2013. (VI. 03. ) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 11/2005. (VIII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Lövı Község Önkormányzatának

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 8/2003. (IV.17.) rendelete a Malomkerti lakóterület Helyi Építési Szabályzatáról 1 (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a Pestszentlőrinc Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 25/1997. (VII. 3.) sz. önkormányzati rendelete A GÉPJÁRMŰ VÁRAKOZÓHELYEK MEGVÁLTÁSÁRÓL. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város. Közgyûlésének. 10/1999. (IV. 1.) sz. r e n d e l e t e. a Korányi-Pazonyi összekötõ úttól északra fekvõ terület

Nyíregyháza Megyei Jogú Város. Közgyûlésének. 10/1999. (IV. 1.) sz. r e n d e l e t e. a Korányi-Pazonyi összekötõ úttól északra fekvõ terület Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének 10/1999. (IV. 1.) sz. r e n d e l e t e a Korányi-Pazonyi összekötõ úttól északra fekvõ terület Helyi Építési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról A Közgyûlés

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

közzétételi dokumentáció SZÁRLIGET - 2011 Településszerkezeti Terv Szabályozási Terv /Szabályozási terv 046-047 hrsz-ú telkekre// és Helyi Építési Szabályzat módosítása /a 47/2005.(XI.01.) számú rendelet

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5 Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II.27) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz)

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Készült: Budapest, 2010-04 Értékesítő: Budaestate Kft, Tel: +36 1 4748787, info@budaestate.hu

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Encsencs településrendezési tervéhez IV. üte SZABÁLYOZÁSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. RAJZI MUNKARÉSZEK: IV. SZÖVEGES MUNKARÉSZEK: IV./1 ENCSENCS Településrendezési Terv Helyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2008. (VI. 02.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2008. (VI. 02.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2008. (VI. 02.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (módosítással egybefoglalva és

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve. - 38/2008. (VI. 30.) ÖK. számú rendelet -

Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve. - 38/2008. (VI. 30.) ÖK. számú rendelet - Megrendelő: Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1033 Budapest, Fő tér 3. Terv: Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2007 JÓVÁHAGYVA A 23/2007. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 6/2007. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2007. JANUÁR 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010 (VII.9.) Önkormányzati RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010 (VII.9.) Önkormányzati RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010 (VII.9.) Önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelet módosításáról Tolmács Község

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.) számú határozat Településszerkezeti terv m=1:16 000 T-1 Belterület szerkezeti

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot. 1 0 1 I C 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Pesti út - (1398004) hrsz-ú út - Gyergyószentmiklós u. - (1398007) hrsz-ú út által határolt terület

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2003.(VII.3.) Ök. szám ú rendelete a Kozárm isleny város helyi építési szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2003.(VII.3.) Ök. szám ú rendelete a Kozárm isleny város helyi építési szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2003.(VII.3.) Ök. szám ú rendelete a Kozárm isleny város helyi építési szabályzatáról (egységes szerkezetben a 19/2004.(VIII.24.), a 10/2005.

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétıl

Tata Város Polgármesterétıl Tata Város Polgármesterétıl Tata, Kossuth tér 1. 2890 (+36 34) 588 611 (+36 34) 588 480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/3-153/2010 Elıterjesztés Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Bükkszék Község Önkormányzata 11/2007. (10. 03.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetben)

Bükkszék Község Önkormányzata 11/2007. (10. 03.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetben) Bükkszék Község Önkormányzata 11/2007. (10. 03.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetben) Bükkszék község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 41/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 41/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 41/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza általános rendezési terve szabályozási előírások és szabályozási terv központi belterület és Salamonbokor

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.129-7 P A N N O N H A L M A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 48/2004.(VIII. 11.) ÖR számú rendelete a Tiszaföldvári Építési Szabályzatról 1

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 48/2004.(VIII. 11.) ÖR számú rendelete a Tiszaföldvári Építési Szabályzatról 1 Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 48/2004.(VIII. 11.) ÖR számú rendelete a Tiszaföldvári Építési Szabályzatról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva a legutóbbi módosítást tartalmazó 28/2009.(IX.29.) önkormányzati

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2000. (II.25.) sz. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2000. (II.25.) sz. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2000. (II.25.) sz. r e n d e l e t e a Kert u. - Váci M. u. - Debreceni u. - Szilfa u. - Laktanya tér közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK Debrecen 37. vrk Nyugati Ipari park 17182 és 17189/77 hrsz-ú iparvasút 17189/23, 17189/25, 17189/28, 17189/76, 17189/56,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS KÓDEX 38. SZERINTI 2014. MÁRCIUS HÓ

ZALAEGERSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS KÓDEX 38. SZERINTI 2014. MÁRCIUS HÓ ZALAEGERSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS KÓDEX 38. SZERINTI V I Z S G Á L AT I S Z A K A S Z D O K U M E N T Á C I Ó J A 2014. MÁRCIUS HÓ ALÁÍRÓLAP Felelős tervező

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya 1.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 20/1999.(X.25.), 13/2004.(IV.29.), 17/2010.(VII.01.),

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi mellékletekkel /2013.(VII.17.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 1 ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ Jóváhagyandó és alátámasztó munkarészek MEGRENDELŐ: Ősi Község Önkormányzata

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület 36/200. (VII.2.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület MIKLÓS U. RAKTÁR U. SZENTENDREI ÚT 8239/ HRSZ-Ú TELEK (Z-FK) ÉSZAKI HATÁRA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben