.HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1."

Átírás

1 .HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1.) számú rendelete.hv]wkho\9iurv.psylvhowhvw OHWHD]pStWHWWN UQ\H]HWDODNtWiViUyOpVYpGHOPpUOV]yOypYL LXXVIII. törvény 7. -ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva, továbbá az Országos Településrendezési és Építési. YHWHOPpQ\HNUOWRYiEELDNEDQ27e.V]yOy;,,.RUPiQ\UHQGHOHW EHNH]GpVpEHQ biztosított felhatalmazással élve a mellékelt dokumentáció alapján az alábbi rendeletet alkotja. $]HOtUiVRNKDWiO\D 1. -HOHQV]DEiO\R]iVLHOtUiVRNKDWiO\D.HV]WKHO\YiURVWHU OHWpQHND7DSROFDL~W6HPPHOZHLVXWFDYDV~WpVDN e- leti városhatár által határolt részére terjed ki. $]HOtUiVRNDONDOPD]iVD 2. (1) $UHQGHOHWHOtUiVDLWDV]DEiO\R]iVLWHUYODSSDOHJ\ WWNHOODONDOPD]QL (2) Az 1 -ban meghatározott területen területet felhasználni, építési telket, építési területet kialakítani, az építésre szolgáló földrészleten építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt kiadni - D]RUV]iJRVUHQGHONH]pVHNHOtUiVDLQDNPHJWDUWiVDPHOOHWWFVDNDV]DEiO\R]iVLWHUYEHQpVDMHOHQHOtUiVRN UHQGHONH]pVHLEHQIRJODOWDNQDNPHJIHOHOHQV]DEDG A szabályozás elemei 3. (1) $UpV]OHWHVV]DEiO\R]iVLWHUYHQWRYiEELDNEDQWHUYHQN WHOH]QHNNHOOWHNLQWHQLpVPHJNHOOWDUWDQL a.) a közterületek szabályozási vonala b.) EHpStWKHWWHU OHWKDWiUYRQDOD c.) terület felhasználási határvonal d.) YH]HWLMHOOHP]N YH]HWLEHVRUROiVEHpStWpVLPyGOHJQDJ\REEpStWPpQ\PDJDVViJOHJQDJ\REEE e- pstwhwwvpjplqlpiolv] OGWHU OHWpVHJ\pEEHpStWpVLHOtUiVRN e.) pstwpvlviyd]pstwpvlwhonhnehpstwkhwwhu OHWHD]HONHUWHNpVDKiWVyNHUWHNHOKDJ\iViYDO (2) Irányadó szabályozási elemek a.) telekhatár b.) javasolt telekhatár c.) PHJV] QWHWMHODV]DEiO\R]iVLWHUYiOWDOPHJV] QWHWHQGWHOHNKDWiURNDWMHO OL (3) $N WHOH]V]DEiO\R]iVLHOHPHNPyGRVtWiVDDUpV]OHWHVV]DEiO\R]iVLWHUYPyGRVtWiVD~WMiQOHKHWV éges. Az építés általános feltételei 4. (1) Építési engedély csak a szükséges építési feltételek teljesülése esetén - belterületbe vonás, a (2) pont szerinti N ]P&YHVtWpVWHU OHWHONpV]tWpVDGKDWyNL (2) Új ps OHWpStWpVpUHpStWpVLHQJHGpO\pVDPHJOpYpS OHWUHQGHOWHWpVpQHNPHJYiOWR]WDWiViUDLUiQ\XOyengdély csak a szennyvízcsatorna hálózat kiépülése után megadható. A használatba vételi engedély csak a tényleges rákötés megtörténte után adható ki. Csapadékvíz telken belül elszivárogtatható, az építési engedélyi kérelemben ki kell térni ennek módjára, hogy ez a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és UHQGHOWHWpVV]HU&KDV]QiODWiWQHPYHV]pO\Hzteti. (3) Az építmény nem befolyásolhatja károsan a.) a földalatti vizek tisztaságát, mozgását és vízszintjét b.) DOHYHJPLQVpJpW c.) DYRQDWNR]y]DMYpGHOPLUHQGHOHWHNEHQHOtUWKDWiUpUWpNQpOQDJ\REE]DMWHUKHOpVWQHPRNR] 1

2 (1) Beépítésre szánt területek a.) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területi b.) kertvárosi lakóterületi besorolásúak. (2) Beépítésre nem szánt területek: a.) közlekedési területek b.) zöldterületi besorolásúak. Terület-felhasználás 5. Beépítésre szánt területek Kereskedelmi, szolgáltató terület 6. (1) A kereskedelmi, szolgáltató terület-felhasználáshoz tartozik az 1.$MHO&W PED6HPPHOZHLV.LQL]VLXWFiN a város közigazgatási határa és Tapolcai út által határolt tömb északi teleksora, valamint a 3635 és 3634 hrsz-ú telkek. (2) $W PEWHU OHWpQHOVVRUEDQNHUHVNHGHOPLV]ROJiOWDWyWHYpNHQ\VpJLFpO~épületek elhelyezésére szolgál. Az HOVGOHJHVFpORQW~OPHQHQDWHU OHWHQD]DOiEELFpO~pS OHWHNHOKHO\H]pVHOHKHWVpJHV a.) igazgatási és egyéb irodaépületek b.) ]HPDQ\DJW OWiOORPiVRN c.) sportépítmények d.) JpSMiUP&WiUROyNpVSDUNROyKi]DN (3) DWHU OHWHQQHPKHO\H]KHWHO27e.HOtUiVDLEDQHJ\pENpQWPHJHQJHGHWW a.) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a szolgáló lakások b.) egyházi, oktatási egészségügyi épületek c.) közösségi szórakoztató épületek 2 személyzet számára (4) Az övezetben építési telket kialakítani a jelen telek alakulatok szerint, vagy azok átrendezésével a szabályozási terven meghatározott közterületi szabályozás betartásával lehet. Az övezetben kialakítható legkisebb telekméret 800 m2. (5) A beépítettség mértéke maximum 25% (6) $EHpStWpVPyGMDV]DEDGRQiOOyWHONHQNpQWW EEpS OHWHOKHO\H]pVpQHNOHKHWVpJpYHO$]pS OHWHNHOKHO\ezésének rendje: a.) ROGDONHUWPLQLPiOLVPpUHWHPHOWpUEHVRUROiV~WHU OHWKDWiUPHQWpQP b.) hátsókert minimális mérete: 6m c.) HONHUWPLQLPiOLVPpUHWHD6HPPHOZHLVXWFDIHOpPD7DSRlcai út felé 10m (7) A megengedett legkisebb építménymagasság 3, 00 m, a megengedett legnagyobb építménymagasság 6, 0 m. (8) A zöldfelület minimális mértéke 257HOMHVpUWpN&DNWtY] OGWHU OHWQHNWHNLQWKHWDWHOHND]RQQ YpQyzettel borított területe, melynek talaja szerves kapcsolatban van az eredeti talajszelvénnyel. A telken kiala- NtWRWWI OGGHOpVQ YpQ\]HWWHOERUtWRWW] OGWHWNDV]iPLWEHOHD] VV]HVtWHWW] OGWHU OHWLPpUOHJV]iPtWá- VDNRUD]HOLUWPLQLPiOLV] OGWHU OHWLIHO OHWEH (9) $WHU OHWHQWHUHSV]LQWDODWWLpStWPpQ\HNHOKHO\H]KHWHNKDLJD]ROKDWyDSLQFHV]LQWYt]PHQWHVVpJHpV ]HPelésének biztonsága..huwyiurvlodnywhu OHWiOWDOiQRVHOtUiVRN 7. (1) A kertvárosi lakóterület terület-felhasználáshoz tartozik a Semmelweis, és Kinizsi utca, a város közigazgatási határa és Toldi Miklós utca által határolt tömbsor, valamint a Kinizsi utca északi oldalának terven jelölt része. (2) $]EHNH]GpVEHQN U OKDWiUROWW PE NWHU OHWpQHOVVRUEDQPD[LPXPNpWODNiVRVODNypS OHWLOOHWYHDQQDN PHOOpNpS OHWHLHOKHO\H]pVHOHKHWVpJHV$]HOVGOHJHVFpORQW~OPHQHQDWHU OHWHQD]DOiEELFpO~pS OHWHNHlhelyezése lehetséges: a.) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület b.) egyházi, oktatási, szociális épület c.) DWHU OHWUHQGHOWHWpVV]HU&KDV]QiODWiWQHP]DYDUyKDWiV~Np]P&LSDULpS OHW (3) $WHU OHWHQPiVpS OHWWHOHJ\EHYDJ\N O QpStWYHHOKHO\H]KHWNPpJ a.) háztartással kapcsolatos tároló építmény

3 b.) nyári konyha, mosókonyha, szárító c.) JpSMiUP&WiUROy d.) EDUNiFVP&KHO\P&WHUHP (4) $WHU OHWHQQHPKHO\H]KHWHNHOD]27e.HOtUiVDLEDQHJ\pENpQWPHJHQJHGHWW a.) NHWWQpOW EEODNiVRVODNypS OHWHN b.) sportlétesítmények c.) ]HPDQ\DJW OWiOORPiV (5) Az övezetben építési telket kialakítani a jelen telek alkulatok szerint, vagy azok átrendezésével a szabályozási terven meghatározott közterületi szabályozás betartásával lehet. Az övezetben kialakítható legkisebb telekméret 800 m2. (6) A megengedett legnagyobb építménymagasság 4, 5 m. (7) A zöldfelület minimális mértéke 507HOMHVpUWpN&DNWtY] OGWHU OHWQHNWHNLQWKHWDWHOHND]RQQ YpQyzettel borított területe, melynek talaja szerves kapcsolatban van az eredeti talajszelvénnyel. A telken kiala- NtWRWWI OGGHOpVQ YpQ\]HWWHOERUtWRWW] OGWHWNDV]iPLWEHOHD] VV]HVtWHWW] OGWHU OHWLPpUOHJV]iPtWá- VDNRUD]HOLUWPLQLPiOLV] OGWHU OHWLIHO OHWEH (8) 0HJOpYpStWPpQ\HNDPHO\HNQHPD]pStWpVLWHU OHWHQKHO\H]NHGQHNHOiOODJPHJyYiVFpOMiEyOIHO~MtWKDWyN GHQHPEYtWKHWN (9) ÈOODWWDUWiVFpOMiWV]ROJiOyPHOOpNpStWPpQ\QHPpStWKHW (10) $]pstwppq\hnfvdnpdjdvwhwyhoopwhvtwkhwn$whwkdmoivv] JH -nál laposabb, 60 -nál meredekebb nem lehet (11) $ODNypS OHWI OV]LQWLSDGOyV]LQWMHDN UQ\H]WHUHSIHOHWWPN ] WWOHJ\HQ (12) $WHU OHWHQWHUHSV]LQWDODWWLpStWPpQ\HNHOKHO\H]KHWHNKDLJD]ROKDWyDSLQFHV]LQWYt]PHQWHVVpJHpV ]HPelésének biztonsága. (13) Az OTÉK szerinti szükséges parkolók saját területen belül biztosítandók. 20 személygépkocsi befogadóké- SHVVpJ&QpOQDJ\REEJpSNRFVLSDUNROyNIHO OHWpUOD] VV]HJ\&MW WWFVDSDGpNYL]HWFVDNRODMIRJyQiWYH]HWYH OHKHWDFVDSDGpNFVDWRUQiEDEHN WQLpVDSDUNROyNEDQ VV]HIRO\yFVDSDGpNYt]] OGIHO OHWUHQHPYH]HWKHW (14) A (2) ponban felsorolt funkciójú épületek számára az építési hely meghatározása az alábbiak alapján lehet- VpJHVILJ\HOHPEHYpYHD HOtUásait. a.) $]HONHUWPpUHWHKDHJ\pEUHQGHONH]pVQLQFVHQPD6HPPHOZHLVXWFDIHOOPLQPD7ROGL0Lk- OyVXWFDIHOOPLQP b.) Szabadon álló beépítés esetén az oldalkert min. 3m c.) Oldalhatáron álló beépítés esetén, a nyugati oldalon 14m-nél szélesebb telek esetében min. 6m. d.) PQpOV]pOHVHEEWHONHQQHPN WHOH]D]ROGDOKDWiUUDpStWpV(]HVHWEHQNHOHWLROGDORQNLDODNtWRWWRldalkert szélessége min. 3 m, a nyugati oldalon min. 6m. e.) PQpONHVNHQ\HEEROGDOKDWiURQiOOyEHpStWpV&WHOHNHVHWpQD]ROGDONHUWPLQPGHD]pStWpVL hely szélessége nem haladhatja meg a 8 m-t. f.) $]pstwpvlkho\hqeho OW EEpS OHWLVHOKHO\H]KHW 8. A Lke-1MHO&WHU OHWHQD]pS OHWHNHOKHO\H]pVpQHNUHQGMH (1) A beépítettség mértéke maximum 25%. (2) Az építési sáv szélessége egységesen 25 m, (3) A beépítés módja oldalhatáron álló, kivéve a közigazgatási határ mentén, ahol 3 m-es oldalkertet kell kialakítani és a 7 (14) bekezdés d). pontja szerinti esetben. 9. A Lke-2MHO&WHU OHWHQD]pS OHWHNHOKHO\H]pVpQHNUHQGMH (1) a beépítettség mértéke maximum 25%. (2) Az építési sáv szélessége egységesen 25 m, (3) A beépítés módja szabadon álló. 10. A Lke-3MHO&WHU OHWHQD]pS OHWHNHOKHO\H]pVpQHNUHQGMH (1) A beépítettség mértéke maximum 15%, saroktelken 20%. 3

4 (2) Az építési sáv szélessége egységesen 20 m, (3) A beépítés módja szabadon álló. 11. A Lke-4MHO&WHU OHWHQD]pS OHWHNHOKHO\H]pVpQHNUHQGMH (1) A beépítettség mértéke, maximum 15%, saroktelken 20%. (2) Az építési sáv szélessége egységesen 20 m, (3) A beépítés módja oldalhatáron álló. (4) Szabadon álló beépítés választható saroktelken, illetve a 7 (14) bekezdés d). pontja szerinti esetben. Nem beépítésre szánt területek. ]OHNHGpVLpVN ]P&WHU OHWHN 12. (1). ]OHNHGpVLWHU OHWHNV]DEiO\R]iVLV]pOHVVpJpWDWHUYiEUi]ROMDPHO\HNDN YHWNH]N a.) 7DSROFDL~W±EHOWHU OHWLPiVRGUHQG&I~W- 30m b.) 6HPPHOZHLVXWFDJ\&MW~W- 22m c.) Kinizsi Pál, Ruszek József, Pázmány Péter, Zámor és a Bajcsy Zsilinszky utcák- lakóutcák - d.) Toldi Miklós utca J\&MW~W 14m 22m e.) $]pv]dngpoluiq\~ VV]HN WODNyXWFiNDN ]LJD]JDWiVLKDWiUPHOOHWW 9-13m (2) Az utak szabályozási szélességgel meghatározott területsávjain belül csak a közlekedés biztonságát szolgáló pstwppq\pvn ]P&OpWHVtWPpQ\HNKHO\H]KHWNHO (3) Az OTÉK szerinti szükséges parkolók saját telekterületen belül biztosítandók. 20 személygépkocsi befoga- GyNpSHVVpJ&QpOQDJ\REEJpSNRFVLSDUNROyNIHO OHWpUOD] VV]HJ\&MW WWFVDSDGpNYL]HWFVDNRODMIRJyQiWYezetve lehet a csapadékcsatornába bekötni, és a parkolókban összefolyó csapadékvíz zöldfelületre nem vezet- KHW (4) $WHONHNPHJN ]HOtWpVpUHOHJIHOMHEE~WFVDWODNR]iVWOHKHWNLpStWHQLDN ]~WNH]HOKR]]iMiUXOiViYDO (5) $]~WEXUNRODWNLDODNtWiViYDOHJ\LGHM&OHJDFVDSDGpNYt]HOYH]HWpVpUOLVJRQGRVNRGQLNHOO Zöldterület 13. (1) A Toldi utca és a vasút közötti területen véderdsávot kell telepíteni. (2) Az (1) szerinti területen 20 db személygépkocsi számára fásított parkolót kell kialakítani egy útcsatlakozással a Toldi utcáról. (3) $YpGHUGNpQWNLDODNtWRWW] OGWHU OHWHQDV]HULQWLSDUNROyQNtY OFVDND]27e. DV]HULQWLpStWP é- Q\HNKHO\H]KHWNHO. ]P&YHN 14. (1) $N ]P&OpWHVtWPpQ\HNHOKHO\H]pVpUHYRQDWNR]yDQD]27e.HOtUiVDLWYDODPLQWDPHJIHOHOiJD]DWLHOtUásokat és az MSZ 7487 szabványt kell figyelembe venni. (2) $WHUYH]pVLWHU OHWHQDN ]P&YHNKiOy]DWLHOHPHLWKDJ\RPiQ\RVN ]P&IHNWHWpVVHONHOOPHJYDOyVtWDQLN O Q szakági kiviteli tervek szerint. (3) $PHJOpYpVWHUYH]HWWN ]P&YHNKiOy]DWRNP&WiUJ\DLV]iPiUDDKHO\LJpQ\WN ]WHU OHWHQNHOOEL]WRVtWDQL a.) vízellátás, b.) szennyvíz csatorna, c.) vezetékes gázellátás, d.) csapadékvíz elvezetés, e.) villamos energia. (4) $NHOHWNH]NRPPXQiOLVV]HQQ\YL]HNHW]iUWFVDWRUQiEDQNHOOHOYH]HWQL$NRPPXQiOLVV]HQQ\Yt]FVDWRUQiED FVDNDYRQDWNR]yHOtUiVRNDWNLHOpJtWV]HQQ\YL]HNN WKHWNEH$PHQQ\LEHQDNHOHWNH]V]HQQ\Yt]DYRQDt- NR]yHOtUiVRNKDWiUpUWpNHLWW~OOpSL~J\DFVDWRUQiEDYH]HWpVHHOWWHOtisztításáról gondoskodni kell. (5) +DV]QiODWEDYpWHOLHQJHGpO\IHOWpWHOHDWHOMHVN ]P&HOOiWRWWViJ 4

5 (6) $FVDSDGpNYt]HOYH]HWpVpQHNWHUYH]pVpQpOYL]VJiOQLNHOODWHU OHWKH]WDUWR]y QiOOyYt]J\&MWWHU OHWHNNDpcsolódását. A tevékenység vízjogi engedély köteles. A terület csapadékvíz rendezését dec. 31-ig meg kell oldani, ennek hiányában az építési engedélyek kiadását szüneteltetni kell.. UQ\H]HWYpGHOPLV]DEiO\R]iVLHOtUiVRN A környezetvédelem általános követelményei 15. (1) $EHUXKi]iVRNQHPRNR]KDWQDNRO\DQKDWiVRNDWPHO\HNDN UQ\H]WHU OHWHNWHUYH]HWWKDV]QiODWLPyGMiW lehetetlenné teszik. [Jóváhagyáskor: A követelményeket a környezetvédelem általános szabályairól szóló évi LIII. törvény tartalmazza.] (2) $EHUXKi]iVRNPHJYDOyVtWiVDPHJOpYWHYpNHQ\VpJHNIRO\WDWiVDUHQGHOWHWpVLPyGYiOWR]WDWiVYDODPLQWD telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások HOOHQU]pVHDN UQ\H]HWYpGHOPLHOtUiVRNpVKDWiUpUWpNHNEHWDUWiVDDODSMiQW UWpQKHWDV]DNKDWyViJRNHOírása szerint. [Jóváhagyáskor: A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységeket a 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet határozza meg.] (3) A Lke övezetben telepengedély az alábbi tevékenységekre nem adható ki (a hatályos TEÁOR kódszámai csoportosítása szerint): YHJ\LDQ\DJNpV]tWpVHOiOOtWypStWpVLEHWRQWHUPpNJ\iUWiVHONHYHUWEHWRQJ\iUWiVD KDEDUFVJ\iUWiVHJ\pEEHWRQJLSV]FHPHQWWHUPpNJ\iUWiVDNPHJPXQNiOiV FVLV]ROyWHUPpNJ\iUWiVDYDVDFpOYDV WY ]HWDODSDQ\DJJ\iUWiVD QW WWFV J\iUWiVDDFpOFVJ\iUWiVKLGHJHQK~]RWWYDVDFpOWHUPpNJ\iUWiVDDOXPtQLXmgyártás (27.42), ólom, cink, ón gyártása (27.42), rézgyártás (27.44), fémszerkezet gyártás (28.11), fémtartály gyártása (28.21), fémalakítás, porkohászat (28.40), fémfelület kezelés (28.51), gépgyártás (29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56). (4) $]~MWHU OHWHNEHpStWpVpQHNHOIHOWpWHOHDN ]P&YHVtWpVN O Q VWHNLQWHWWHODV]HQQ\Yt]FVDWRUQDpVFVDSa- GpNYt]HOYH]HWKiOy]DWNLpStWpVH (5) $FVDSDGpNYt]HOYH]HWpVpUOYDJ\DV]HQQ\H]HWOHQYL]HNHOV]LNNDV]WiViUyOPLQGHQWHOHNWXODMGRQRViQDN KDV]QiOyMiQDNJRQGRVNRGQLDNHOO$Yt]IRO\iVEDFVDND]HOVIRNRQHOMiUyYt] J\LKDWyViJKR]]iMiUXOiViYDO és feltételeinek betartásával szabad csapadékvizet bevezetni. (6) ÒMMHOHQWVÄOHYHJWHUKHOpVWRNR]yYDJ\E&] VWHYpNHQ\VpJ HVHWpQD]HQJHGpO\H]pVLHOMiUiVVRUiQYpGHOPL övezetet kell meghatározni. [Jóváhagyáskor: 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint] Környezetterhelési határértékek 16. (1) $] ~M OpWHVtWPpQ\ NLDODNtWiViQiO D PHJOpY LOOHWYH ~M WHFKQROyJLiN ]HPHOWHWpVpQpO WHOMHVtWHQL NHOO D N UQ\H]HWL OHYHJWLV]WDViJL N YHWHOPpQ\HNHW pv D OHYHJWLV]WDViJYpGHOPL HOtUiVRNDW YDODPLQW KDWiUpUWpNHNHW>-yYiKDJ\iVNRU$OHYHJYpGHOPpYHONDSFVRODWRVDQD,,.RUPUHQGHOHWpVD YpJUHKDMWiViUDNLDGiVUDNHU OMRJV]DEiO\RNV]DEiO\DLWNHOODONDOPD]QL$OpJV]HQQ\H]HWWVpJLKDWiUpUWpNHNHW DKHO\KH]N W WWOpJV]HQQ\H]SRQWIRUUiVRNNLERFViWiVLKDWiUpUWpNHLWD9. 0( 0)90 HJ\ WWHVUHQGHOHWWDUWDOPD]]DPHO\EODWHUYH]pVLWHU OHWHQDV]PHOOpNOHW NROyJLDLKDWiUpUWpNHLWNHOO alkalmazni. Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról a 10/2001. (IV. 19.) KöM, a 140 kw th és az ennél nagyobb, de 50 MW th -nál kisebb névleges EHPHQ KWHOMHVtWPpQ\& W ]HOEHUHQGH]pVHN OpJV]HQQ\H] DQ\DJDLQDN WHFKQROyJLDL NLERFViWiVL KDWiUpUWpNHLUOD;,. (2) eoyt]eherfviwrwwv]hqq\h]dq\djwduwdorpudyrqdwnr]ykdwiupuwpnhnhwehnhoowduwdql>-yyikdj\ivnrud KDWiUpUWpNHNHWD,,29+UHQGHONH]pVKDWiUR]]DPHJPHO\HWDMRJV]DEiO\EDQHOtUWDNV]HULQW IRNR]DWRVDQYiOWIHODIHOV]tQLYL]HNPLQVpJHYpGHOPpQHNHJ\HVV]DEiO\DLUyOV]yOy ;.RUPUHQGHOHW$KDV]QiOWpVV]HQQ\YL]HNNLERFViWiVLKDWiUpUWpNHLUOpVDONDOPD]iVXNV]DEiO\DLUyOV]yOy 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet szerint MDQXiUWONHOODKDWiUpUWpNHNHWPHJiOOapítani és alkalmazni.] (3) $N ]FVDWRUQDKiOy]DWEDERFViWRWWV]HQQ\Yt]YDJ\IRO\pNRQ\KXOODGpNHVHWpQDV]HQQ\H]DQ\DJWDUWDORPUD vonatkozó küszöbértékeket be kell tartani. [Jóváhagyáskor: a küszöbértékeket a csatornabírságról szóló 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet tartalmazza.] (4) =DMWNLERFViWyEHUHQGH]pVWHOHSKHO\WHYpNHQ\VpJ~J\OpWHVtWKHWLOOHWYH ]HPHOWHWKHWKRJ\]DMNLERFViWiVD QHPKDODGKDWMDPHJD]HOtUW]DMWHUKHOpVLKDWiUpUWpNHWD]DMWyOYpGHQGWHU OHWHNHQ>-yYiKDJ\iVNRUD]DMNi- 5

6 bocsátásra vonatkozó zajterhelési határértéket a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely a kibocsátási határérték megállapításának az alapja.] (5) 0HJOpYN ]OHNHGpVL~WYRQDODNPHOOHWWL~MWHOHNDODNtWiV~pVWHUYH]pV&YDJ\PHJYiOWR]RWW YH]HWLEHVRUROá- V~WHU OHWHNHQPHJIHOHOEHpStWpVLWiYROViJPHJKDWiUR]iViYDOD]pS OHWHNYpGHWWKRPORN]DWDLQDNPHJIHOHO WiMROiVVDOLOOHWYHP&V]DNLLQWp]NHGpVHNNHONHOOEL]WRVtWDQLD]HOtUW]DMWHUKHOpVLKDWiUpUWpNHNWHOMHV OpVpW >-yyikdj\ivnrud]puypq\hvtwhqg]dmwhukhopvlkdwiupuwpnhnhwd,,,.22.) KöM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.] (6) ÒM~WOpWHVtWpVpQHNDIRUJDOPLYLV]RQ\RNOpQ\HJHVpVWDUWyVPHJYiOWR]iViWHUHGPpQ\H]IHO~MtWiVNRUV]HU&- sítés tervezésekor a zajterhelési határértékeket érvényesíteni kell. Ennek érdekében a hosszú távra tervezett IRUJDORPILJ\HOHPEHYpWHOpYHO]DMFV NNHQWOpWHVtWPpQ\HNEHUHQGH]pVHNDONDOPD]iViWNHOOV] NVpJHVHWpQ HOtUQL>-yYiKDJ\iVNRUD]pUYpQ\HVtWHQG]DMWHUKHOpVLKDWiUpUWpNHNHWD,,,. 0( 0HJ\ ttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.] (7) es OHWHN]DMWyOYpGHQGKHO\LVpJHLEHQD]pS OHWUHQGHOWHWpVV]HU&KDV]QiODWiWEL]WRVtWyN O QE ]WHFKQLNDL EHUHQGH]pVHNWOpVD]pS OHWHQEHOOYDJ\D]]DOV]RPV]pGRVpS OHWEHQIRO\WDWRWWWHYpNHQ\VpJEOHUHG HJ\ WWHV]DMQHPKDODGKDWMDPHJD]HOtUWKDWiUpUWpNHNHW>-yYiKDJ\iVNRUD]pUYpQ\HVtWHQG]DMWHUKHOpVL határértékeket a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.] A környezetvédelem speciális eljárási szabályai 17. (1).HV]WKHO\DIHOV]tQDODWWLYL]HNPLQVpJLYpGHOPpWV]ROJiOyMRJV]DEiO\LEHVRUROiVV]HULQWÄIRNR]RWWDQpU]é- NHQ\ IHOV]tQDODWWLYt]PLQVpJLWHU OHWHQKHO\H]NHGLNHO$IHOV]tQDODWWLYL]HNPLQVpJpQHNYpGHOPHpUGe- NpEHQDNRFNi]DWRVDQ\DJRNHOKHO\H]pVpUHWRYiEEiDIHOV]tQDODWWLYt]EHW UWpQN ]YHWOHQpVN ]YHWHWWEevezetése engedély alapján történhet [Jóváhagyáskor: a 33/2000. (III. 17.) Kormányrendelet szerint]. (2) A telephely-engedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek engedélyezése [Jóváhagyás- UQ\H]HWLN OFV QKDWiVRNHOOHQU]pVHDODSMiQW UWpnhet az (1) benh]gpvfsrqwmdpvdv]dnkdwyvijrnhotuivdlv]hulqw (3) $KXOODGpNRNHOKHO\H]pVpUON O Q VWHNLQWHWWHODWHUPHOpVLpVYHV]pO\HVKXOODGpNRNUDJRQGRVNRGQLNHOO 9HV]pO\HVKXOODGpNRNNHOHWNH]pVpYHOMiUyWHYpNHQ\VpJHNHQJHGpO\H]pVHVRUiQDNpUHOPH]QHNQ\LODWNR]QLD NHOODKXOODGpNRNPHJIHOHOHOKHO\H]pVpUOiUWDOPDWODQtWiViUyO>-yYiKDJ\iVNRUDKXOODGpNRNHOKHO\H]pVével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységek végzése során a hulladékgazdálkodásról szóló évi ;/,,,W UYpQ\pVD9,.RUPiQ\UHQGHOHWHOtUiVDLWNHOOILJ\HOHPEHYHQQLpVEHWDUWDQLLOOHWYH DKXOODGpNJD]GiONRGiVLW UYpQ\YpJUHKDMWiViUDKDWiO\EDNHU OMRJV]DEiO\RNDW$KXOODGpNRNMHJ\]pNpWD 10/2002. (III. 26.) KöM rendelettel módosított 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet tartalmazza.] 7&]YpGHOHP 18. (1) $W&]YpGHOPLHOtUiVRNDWDPLQGHQNRUpUYpQ\EHQOpYYRQDWNR]yMRJV]DEiO\RNN WHOH]HQDONDOPD]DQGy V]DEYiQ\RNW&]YpGHOPLHOtUiVRNILJ\HOHPEHYpWHOpYHOD]LOOHWpNHVW&]YpGHOPLV]DNKDWóság állapítja meg. (2) $W&]ROWyViJV]iPiUDEL]WRVtWDQLNHOODW&]ROWyJpSMiUP&YHNQHPUHQGV]HUHVN ]OHNHGpVpUHpVP&N GpVpUH alkalmas területet. (3) Az építmények közötti legkisebb távolság szabályozása az OTÉK 36. -a szerint történik. (4) $WHU OHWHQDW&]LYL]HWYH]HWpNHVKiOy]DWUyOD]276=iOWDOPHJKDWiUR]RWWPHQQ\LVpJEHQpVPyGRQI OG IHOHWWLW&]FVDSRNDONDOPD]iViYDONHOOEL]WRVtWDQL (5) $WHU OHWHQW&]MHO]pVUHDONDOPDVPLQGHQNLV]iPiUDKR]]iIpUKHWQ\LOYiQRVWHOHIRQI ONpWNHOOOpWHVtWHQL illetve üzemben tartani. (6) $WLV]WiQJi] ]HP&DYHJ\HV ]HP&LOOHWYHDNHWWV ]HP&MiUP&YHNHWWDODMV]LQWQpOPpO\HEEKHO\HQWLORV elhelyezni. Egyéb rendelkezések A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények +HO\LN ]~WFpOMiUDW UWpQOHMHJ\]pV 19. Az évi LXXVIII. törvény alapján e rendelet 1. (1) pontjában foglalt területek szabályozási terv szerinti telkek út kialakítására szükséges részét az Önkormányzat céljára le kell jegyezni. 6

7 a.) Lakóutcák kialakítása útszélesítéssel (kb 3, 5-4 m széles sávban) érinti: a 3636 hrsz. úthoz a hrsz. telkeket a 3659 hrsz. úthoz a hrsz. telkeket a 3664 hrsz. úthoz a hrsz. telkeket a 3709 hrsz. úthoz a hrsz. telkeket a 3738 hrsz. úthoz a hrsz. telkeket b.) ev]dngpol VV]HN Wutcák kialakítása érinti a 3752 és a 3753 hrsz telket. Útszélesítés miatt 3 m széles sáv lejegyzése érinti a 3647, 3648, 3696,3697 hrsz. telkeket. c.) A Tapolcai út 30 m széles szabályozási szélességének kialakítása érinti a , 3617hrsz. telkeket. A telekalakítás és egyéb építési tevékenység engedélyezése 20. (1) $WHOHS OpVWHU OHWpQDWHOHNDODNtWiVpVD]pStWpVFVDNDNNRUHQJHGpO\H]KHWKDD]DV]HUNH]HWLWHUYEHQPHg- KDWiUR]RWWIHMOHV]WpVLFpONLW&]pVVHO VV]KDQJEDQYDQDQQDNPHJYDOyVtWiViWQHPDNDGiO\R]]DQHPQHKH]tWL és nem teszi költségesebbé. (2) Telekalakítás a PHJOpYWHOHNVWUXNW~UiKR]LJD]RGYDD6]DEiO\R]iVLWHUYpVD+e6=V]HULQWLPLQLPiOLVW e- OHNQDJ\ViJEHWDUWiViYDOpVDWHUYH]HWW~WKiOy]DWN WHOH]V]DEiO\R]iVLYRQDODLQDNILJ\HOHPEHYpWHOpYHOHQJedéO\H]KHW (3) A telkek területén tereprendezési munkák - a talajerózió elkerülése végett - csak hatóságilag engedélyezett WHUHSUHQGH]pVLWHUYDODSMiQYpJH]KHWNKDD]HUHGHWLWHUHSV]LQWPpWHUQpOQDJ\REEPpUWpNEHQiWUHQGH]pVUH NHU OEHYiJiVIHOW OWpVUp]V&WiPIDOVWE (4) )HOYRQXOiVLpS OHWpStWpVLHQJHGpO\DODSMiQNL]iUyODJD]pStWNH]pVLGWDUWDPiUDOpWHVtWKHWpVDKDV]QiODWEa- YpWHOLGSRQWMiLJGHPD[LPXPpYLJWDUWKDWyIHQQ (5) Törmeléket lerakni csak az illetékes hatóság által kijelölt területen szabad. (6) $WHUYH]HWWI OGPXQNiNVRUiQDIHOVKXPXV]RVUpWHJHWN O QNHOOOHWHUPHOQLGHSRQiOQLpVD]WFVDNKHO\EHQ parkosítás céljára lehet felhasználni. (7) Az építésre, tereprendezésre, illetve a vízgazdálkodási célból végzett mederalakításra hatósági engedéllyel UHQGHONH]DWHYpNHQ\VpJHVRUiQNLWHUPHOWiVYiQ\LQ\HUVDQ\DJRWD]HQJHGpO\EHQPHJKDWiUR]RWWDNV]HULQW felhasználhatja, vagy azon külön jogszabály szerint tulajdonjogot szerezve hasznosíthatja. (8) Az építési tevékenységhez szükséges nyersanyagokat (homok, kavics, agyag, stb) érvényes hatósági enge- GpOO\HOUHQGHONH]NLWHUPHOKHO\UONHOOEHV]HUH]QL Záró rendelkezések 21. (1) -HOHQUHQGHOHWDNLKLUGHWpVQDSMiQOpSKDWiO\EDNLKLUGHWpVpUOD-HJ\]DKHO\EHQV]RNiVRVPyGRQJRQGRskodik. (2) $UHQGHOHWUHQGHONH]pVHLWDKDWiO\EDOpSpVWN YHWHQLQGtWRWW J\HNEHQNHOODONDOPDzni. (3) $ UHQGHOHW KDWiO\EDOpSpVpYHO HJ\LGHM&OHJ KDWiO\iW YHV]WL.HV]WKHO\ 9iURV gqnrupiq\]dwd.psylvho testülete 22/2000.(IX. 1.) sz rendelete Mohácsi József Dr. Somkuti Edina polgármester almhj\] 7

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ VÁL SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ 1 VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ Megrendelı: Vál Község Önkormányzata 2473. Vál, Vajda János út 2. Tervezık: Generáltervezı: TTI-eurovia kft. 1116 Budapest, Vegyész utca

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 22-én + ) Törökbálint

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E. Tokorcs község rendezési tervéről.

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E. Tokorcs község rendezési tervéről. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E Tokorcs község rendezési tervéről. Egységes szerkezetben a 7/1997(VI.5), 2/1998((II.26) és a 6/2002(VI.29) rendeletekkel.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL 1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZAT BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Bátya község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2005 (IV.5.) rendelet folyamatban

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról 28 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. február 16. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról Budapest Főváros Közgyűlése az épített

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához 3. Napirend helyi építési szabályzat módosításának előkészítése 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

Részletesebben

BUDAPEST, VI. KERÜLET TERÉZVÁROS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS (TÉSZ) A javított dokumentációt: a BFVT KFT, a MŰ-HELY ZRT és az URBAN-LIS STÚDIÓ KFT

BUDAPEST, VI. KERÜLET TERÉZVÁROS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS (TÉSZ) A javított dokumentációt: a BFVT KFT, a MŰ-HELY ZRT és az URBAN-LIS STÚDIÓ KFT BUDAPEST, VI. KERÜLET TERÉZVÁROS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SzABÁLYZATA (TÉSZ) A javított dokumentációt: a BFVT KFT, a MŰ-HELY ZRT és az URBAN-LIS STÚDIÓ KFT 2010-ben véleményezett dokumentációja

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben

182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet

182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában

Részletesebben

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Akadálymentes: 1. /Étv./ az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata

Részletesebben

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről A Minisztertanács az emberi környezet védelméről szóló 1976. évi II. törvény 53. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki 35/2004. (IX. 17.) számú rendelete a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/1998.(III.30.) számú rendelete a közterületek rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 27/1998.(IX.07.), 12/1999.(IV.01.), 17/2000.(IV.10.), 21/2000.(V.08.),

Részletesebben