13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI."

Átírás

1 Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról, az I P A R I P A R K építési szabályairól Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16. -a, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény 7.. (3) c./ felhatalmazása alapján a tervezési területre vonatkozó szabályozási tervet jóváhagyja, és a helyi építési szabályzatot módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. 1./ A rendelet hatálya kiterjed a mellékelt térképmásolat szerint kijelölt (a továbbiakban: tervezett) területre, a következőkben felsorolt helyrajzi számú ingatlanokra: 03/3, 033/17, 033/15, 033/14, 033/13, 033/12, 033/11, 031/10, 022/7, 033/10, 031/9, 022/6, 033/9, 031/8, 033/8, 022/5, 031/7, 033/7, 031/6, 022/4, 033/6, 031/5, 033/5, 022/3, 031/4, 033/4, 09, 029/3, 010, 022/2, 033/3, 013, 014, 029/2, 015, 016, 022/1, 023, 024, 025, 026/1, 030, 032, 033/1 és / A tervezett területen a 253/1997. (XII.20.) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló Kormány számú rendelet előírásait és az egyéb általános érvényű építési szabályokat az e rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni. 3./ A tervezett területen építési területet alakítani, területet felhasználni, terület-felhasználást változtatni, bármilyen építési tevékenységet folytatni, közlekedési-, közmű létesítményt elhelyezni, illetve ilyen célokra építési engedélyt adni csak a jelen rendeletnek megfelelően, az általános érvényű építési előírások betartása mellett szabad. Általános előírások: 2. 1./ Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Ercsi Város helyi szabályozási és építési előírásairól, és az egyes építési munkák engedélyezéséről szóló 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete szerint a tervezett (ipari park) terület belterületbe kell vonni. 2./ E rendeletet a hozzá tartozó térképmásolattal (mely a jelenlegi állapotot tükrözi, és a továbbiakban: a tervezett terület ipari park ) együtt kell alkalmazni.

2 3. A tervezett terület minden egyes építési telkére biztosítani kell a gépjárművekkel történő közvetlen behajtási lehetőséget. A tervezett területen (az őrző-védő kutya kivételével) mindennemű állat-tartás tilos! Felhasználási egységek: A tervezett terület a következő terület-felhasználási egységekre tagozódik: - gazdasági területek, - kereskedelmi, szolgáltató területek, - ipari területek, - közlekedési- és közmű területek, - valamint zöld területek. Szabályozási előírások: 1./ Kötelező szabályozási elemek: - közterület szabályozási vonala, - építési hely határa, - telken belüli (védő) zöldsáv, - övezeti besorolása. 2./ Irányadó szabályozási elemek: - irányadó telekhatár, - irányadó tekehatártól függő építés hely határa (meghatározása). 6. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT GAZDASÁGI TERÜLET

3 Kereskedelmi, szolgáltató terület: (KG) 1./ Övezeti előírások: a./ legkisebb kialakítható telekméret: 1.500,00 m2. b./ legkisebb kialakítható telekszélesség 20,00 m. c./ beépítés módja: szabadonálló d./ legnagyobb beépítettség: 40 % e./ legkisebb zöldfelületi fedettség: 35 % f./ megengedett legnagyobb szint-területi mutató: 1,5 % g./ legnagyobb épületmagasság: 15 m. h./ szilárd burkolattal ellátott felület: 25 % 7. 2./ Az övezetben szolgáltató- kereskedelmi létesítmények (pld.: tranzit raktár, nagyker. raktár, stb.), az ezen létesítményeket kiszolgáló irodák, és műhelyek helyezhetők el. Az elhelyezett épületek a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát nem befolyásolhatják. 3./ Az övezetben egy főépület helyezhető (esetleges bővítési lehetőség fenntartásával) el. Melléképületek nem létesíthetők. Az épület lapos- vagy magastetős lehet. Ipari terület: (IG) / Övezeti előírások: a./ legkisebb kialakítható telekméret: 2.000,00 m2. b./ legkisebb kialakítható telekszélesség: 40,00 m. c./ beépítés módja: szabadonálló d./ legnagyobb beépítettség: 50 % e./ legkisebb zöldfelületi fedettség: 30 % f./ megengedett legnagyobb szint-területi mutató: 1,5 % g./ legnagyobb épületmagasság: (kivétel: szükséges technológiai berendezés): 30 m. h./ szilárd burkolattal ellátott felület: 25 % 2./ Az övezetben olyan létesítmények telepíthetők, amelyek a telekhatáron mért zajkibocsátási határértéke a mindenkori országos, és helyi önkormányzati rendeletekben foglalt értékek alatt marad. 3./ Fertőzés- robbanás- vagy tűzveszélyes anyagok átmeneti tárolása csak az illetékes szakhatóságok engedélyével történhet.

4 4./ Az övezet telkein a fő funkciókat egy épületben (esetleges bővítési lehetőség megteremtésével) kell kialakítani. Az ingatlanon melléképület tűzvédelmi- biztonsági-, technológiai követelmények miatti előírások alapján, -indokolt esetben- elhelyezhető, egyéb esetekben nem létesíthető. Az egyéb kiszolgáló funkciókat a fő funkciókat kiszolgáló épületegyüttesben kell elhelyezni. 5./ Az építési anyagok megválasztásánál korszerű és esztétikus ipari építészeti elemeket kell alkalmazni. 6./ A gazdasági udvarokat és az esetleges szabadtéri anyagtárolást a közterület felől épülettel és zöld sáv kialakításával takartan kell elhelyezni. Közlekedési területek: BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 9. 1./ Az ipari park területét a KRESZ. előírásai szerint lakott terület -ként kell kialakítani és közterületi közlekedési övezetbe sorolandó. 2./ Az ipari park teljes területén közlekedési célra területet felhasználni csak a mindenkor érvényes rendeletek alapján lehet. 3./ Az utak közterületen történő szabályozási szélességét a mindenkori vonatkozó rendeletek alapján kell meghatározni. 4./ Az építési (szabályozási) szélességén belül csak a közút létesítményei és a közművek létesítményei és berendezései helyezhetők el, illetve utcafásítás telepíthető. 5./ Az ipari park területén a gépjárművek parkolására a telkeken belül kell a szükséges számú parkolóhelyet kialakítani. (Amennyiben ez egyéb előírások miatt nem lehetséges pld.: vámszabad terület- úgy a telken belül külön elkülönített részen kell a szükséges számú parkolót kialakítani.) A szükséges számú parkolók kialakítása és elhelyezése a telken belül, az építési- és használatbavételi engedély kiadásának feltétele. Közművek létesítményei: / Az ipari park teljes tervezett területén közmű hálózatot és a közművek létesítményeit

5 elhelyezni csak az OTÉK, valamint a vonatkozó ágazati-, és szabványok előírásai szerint lehet. 2./ A területre építési- illetve használatbavételi engedély csak a teljes közművetítettség esetén adható. 3./ A tervezési területen a közművek, közműlétesítmények kialakítása során terület-tartalékos kialakításra kell törekedni. 4./ A járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a környezetvédelmi és esztétikai kialakításokra fokozott figyelmet kell fordítani. 5./ A területen kiépítendő elektromos- és telefonhálózatot a vonatkozó szabványok és előírások alapján, földkábeles megoldással kell kialakítani. Zöld területek: / Az övezeti előírásokban szereplő %-os zöldfelület biztosításáról az engedélyezési tervnek intézkedni kell. 2./ A gépkocsi parkolókat fásítottan kell kialakítani úgy, hogy a 3-3 egysége közé 1,00 m-es járdasziget rendszerű megoldást kell kialakítani, és itt kell a fákat elhelyezni. 3./ Az ipari területen a telekhatárok mentén lehetőség szerint legalább egy fasort kell telepíteni, amennyiben erre nincs lehetőség, úgy cserjesávot kell kialakítani. Környezetvédelem: / A kommunális és ipari hulladékot az erre kijelölt telephelyre kell elszállítani és megsemmisíteni. 2./ A keletkező veszélyes hulladékot csak az arra illetékes hatóság által engedélyezett módon és helyen lehet tárolni, illetve megsemmisíteni. Amennyiben a tervezett létesítmény technológiai folyamatában veszélyes hulladék keletkezik, az építési engedély kiadásának feltétele az illetékes szakhatóságok hozzájárulásának beszerzése.

6 3./ Az ipari park területén a termelő tevékenységet úgy kell folytatni, hogy az a talajt, talajvizet ne szennyezhesse. (Különös gondot kell fordítani a szennyeződések elkerülésének érdekében a terület alatt található vízadó kavicsterasz védelmére.) 4./ A telephelyen anyagot tárolni csak közterületről nem látható helyen, az épület mögött, vagy zöld sávval elválasztott helyen lehet. 5./ A kommunális és ipari jellegű, valamint a nem szennyezett- és szennyezett vizet a telken belül elválasztó csatornával kell összegyűjteni, -szükség esetén előtisztítást kell a telken belül végezni-, és csak ezután lehet a közüzemű csatornahálózatba vezetni. 6./ Az ipari park területére az uralkodó széljárást figyelembe véve- jelentős légszennyezéssel, fertőzésveszéllyel vagy bűzös technológiával járó üzemet telepíteni nem lehet. 7./ Az épületek kialakításánál a szerkezeteket úgy kell megválasztani, hogy a zajhatások telekhatáron mért értékei a mindenkori rendeletekben meghatározottak alatt legyenek. 13. Az ipari parkon belüli egyes tömbök végleges telekalakításához telekalakítási tervet kell készíteni. 14. Az ipari parkon belül a levegőtisztaság védelmében, a zaj- és rezgés elleni védelemében, a vízminőség védelmében, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatosan a mindenkori hatályos rendeleteket be kell tartani, valamint az Ercsi Város Önkormányzat Környezetvédelmi Rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 15. E rendelet kihirdetését követően augusztus hó 29. napján lép hatályba, és az előírásait a kiadandó engedélyek során alkalmazni kell. Tibor Bátki József Dr. Hekman

7 polgármester jegyző

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL 1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZAT BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Bátya község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához 3. Napirend helyi építési szabályzat módosításának előkészítése 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E. Tokorcs község rendezési tervéről.

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E. Tokorcs község rendezési tervéről. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E Tokorcs község rendezési tervéről. Egységes szerkezetben a 7/1997(VI.5), 2/1998((II.26) és a 6/2002(VI.29) rendeletekkel.

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről A Minisztertanács az emberi környezet védelméről szóló 1976. évi II. törvény 53. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014. DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS POLGÁMESTEI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IODA 0 Debrecen, Piac utca 0. sz. () -, () -00, fax.: - e-mail: foepitesziroda@ph.debrecen.hu Debrecen. számú vrk. Gázvezeték utca tervezett kiszolgáló

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(IV.28.) sz. rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Budapest

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

Feljegyzés a Sopron, Hársfa sor 7. sz. alatti 7417 és 7418 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban Érintett ingatlanok a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A BUGYI IV. BÁNYA ÉS A PA-SA TANYA BŐVÍTÉSÉT ÉRINTŐEN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL,VALAMI T A TELEKALAKÍTÁSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUME TÁCIÓK TARTALMÁRÓL 37/2007. (XII. 13.

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL,VALAMI T A TELEKALAKÍTÁSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUME TÁCIÓK TARTALMÁRÓL 37/2007. (XII. 13. AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL,VALAMI T A TELEKALAKÍTÁSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUME TÁCIÓK TARTALMÁRÓL 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet A rendeletet a telekalakítási eljárásokra kell alkalmazni.

Részletesebben

35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete. Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről

35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete. Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről Önkormányzata Közgyűlése a módosított 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Akadálymentes: 1. /Étv./ az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata

Részletesebben

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m)

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Bánhida, Madách-kert helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggő../2014. (..) önkormányzati rendelete az 53/2009. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

2. A MÓDOSÍTOTT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA

2. A MÓDOSÍTOTT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA NAGYCENK NAGYKÖZSÉG - 4 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2. A MÓDOSÍTOTT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA 1 Törölve 2 A község északkeleti belterületi és egyben Hidegség igazgatási határa

Részletesebben