ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester"

Átírás

1 )HOHOVWHOHS OpVUHQGH]pVL YH]HWWHUYH] Veres István okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT /2001/2006 Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat.. Juhász Péter jeg\].. Farkas Pál polgármester

2 2 1. számú melléklet: Szabályozási Tervek A T 2.1, és T 2.2 rajzszámú Szabályozási Tervekkel együtt érvényes! Határai: Álmosd község igazgatási területének határai

3 3 ÁLMOSD község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. fejezet È/7$/È126(/Ë5È A rendelet hatálya és alkalmazása 4. o. 2.. A településrendezési eszközök 4. o. 3.. A terv értelmezése 5. o. 4.. A terület-felhasználási módok szerinti tagolódás és az építési használat mértéke, valamint D]pStWpVL YH]HWHNLOOHWOHJ YH]HWHN szerinti tagolódás 6.o. 5.. Telekalakítás, építmények elhelyezése 8.o. II. fejezet g9(=(7,(/ë5ások A beépítésre szánt területek ok. 6.. A lakóterületek 11.o. 7.. A vegyes területek 13.o. 8.. A gazdasági területek 15.o. 9.. A különleges területek 17.o. A beépítésre nem szánt területek ok A közlekedési -pvn ]P&WHU OHWHN 18.o A zöldterületek 19.o $]HUGWHU OHWHN 19.o $PH]JD]GDViJLWHU OHWHN 20.o A vízgazdálkodási területek 23.o. III. fejezet (*<e%(/ë5è A bel- és külterület lehatárolása, és a település távlati fejlesztési területei 24.o A közterületek meghatározása 24.o Az építészeti környezet védelme 25.o A kulturális örökség védelme 26.o A környezetvédelem 27.o. 20. A településrendezés sajátos jogintézményei 28.o. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 21.. A rendelet alkalmazása 29.o. FÜGGELÉK -V]I JJHOpN$KDWyViJLHOMiUiVRNVRUiQILJ\HOHPEHYHHQGUHQGHOHWHNPXQNDUpV]HN - 2 sz. függelék: Természetvédelmi területek jegyzéke,natura 2000 hálózat területei - 3 sz függelék: Területi védelem hatálya, egyedi védelem épületei, helyi term.véd.ter. - 4 sz függelék: Régészeti területek jegyzéke

4 4 ÈOPRVG. ]VpJ.pSYLVHO7HVW OHWpQHN 9/2009.( IX.24.) számú rendelete, a község igazgatási területére vonatkozó Szabályozási Terveinek elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról ÈOPRVG. ]VpJ.pSYLVHO-7HVW OHWHD]eStWHWWN UQ\H]HWDODNtWiViUyOpVYpGHOPpUOV]yOy többször módosított évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban: Étv.) 13.. (1) bekezdése szerinti hatáskörben, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése szerinti feladatkörben, a 16. (1) bekezdésében foglalt jogkörben eljárva, továbbá az Országos Településrendezési és Építési KövetelményHNUO D WRYiEELDNEDQ 27e. V]yOy W EEV] U PyGRVtWRWW (XII. 20.) Korm. számú 2. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásával élve, az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet È/7$/È126(/Ë5È A rendelet hatálya és alkalmazása (1) A rendelet hatálya Álmosd Község teljes igazgatási területére terjed ki. (2) Az érvényességi területen belül építési tevékenységet folytatni, arra hatósági HQJHGpO\W DGQL WHONHW NLDODNtWDQL N WHOH]pVW HOtUQL FVDN D] pstwhww N UQyezet DODNtWiViUyO pv YpGHOPpUO V]yOy W EEV] U PyGRVtWRWW pyl /;;9,,, WY D továbbiakban Étv.), és a törvény alapján meghatározott, az Országos 7HOHS OpVUHQGH]pVLpVeStWpVL. YHWHOPpQ\HNUOV]yOy;,,.RUP sz. UHQGHOHW D WRYiEELDNEDQ 27e. HOtUiVDL YDODPLQW MHOHQ +HO\L estwpvl Szabályzat együttes figyelembevételével szabad. (3) A rendeletet és a mellékletként csatolt T-2.1, T-2.2 rajzszámú Szabályozási terveket együtt kell alkalmazni. 2.. A helyi településrendezési eszközök A helyi településrendezési eszközök: a Településfejlesztési Koncepció, a Szerkezeti terv, a Külterület és a Belterület Szabályozási tervei (a továbbiakban: a tervek), és a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ). 3.. A terv értelmezése (1) A terv szabályozási elemei : a., az igazgatási és a belterületi határ, a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek határa b., a szabályozási vonal,

5 5 c., az építési övezet és az övezet határa, és a nem közterületen belüli sajátos építési használat határa. GDN ]WHU OHWIHOOLpStWpVLKDWiUYRQDOPHJKDWiUR]RWWHONHUWWHO HDYpGWHU OHWYpGWiYROViJYpGViYKDWiUDpVPpUWpNH f., a különleges településüzemeltetési létesítmények üzemi területek vé- GWiYROViJDRO\PyGRQKRJ\D]RQPLQWOHJQDJ\REERQEHO OD]HJ\HVNLVHEE YpGWiYROViJRW LJpQ\O pstwppq\ IDMWiN D MHOHQ UHQGHOHW LOOHWOHJ meghatározás hiányában az állat- egészségügyi hatóság HOtUiVDL V]HULQW HOKHO\H]KHWN JDVDMiWRVpStWpVLKDV]QiODWpVD]pStWpVL YH]HWHNLOOHWOHJ YH]HWHNV]HULQWL besorolás, KD]HONHUWPpUHWHDKROQLQFVPpUHWMHO OYHRWWD]PpWHU i., a nyomvonalas építmények építésiwhu OHWpQHNV]pOHVVpJHLOOHWOHJDWHUYH]HWWHN legkisebb szélessége j., a megszüntetésre és a környezetvédelmi intézkedés szükségességére vonatkozó rendelkezés, ND]pStWpVL YH]HWHNIEEPXWDWyL YH]HWLHOtUiVRNH]HQEHO O beépítési mód, - a kialakítható építési telekre vonatkozó legkisebb szélesség ( m-ben ), mélység ( m-ben ), telekterület ( m²-ben ) zöldfelület ( a telek területének %- ában ) legkisebb - legnagyobb építménymagasság ( m-ben ), legnagyobb beépítettség ( a telek területének %-ában ), építési határvonal ( m-ben ), az oldal, és hátsókert mérete, l., a megmaradó nyomvonalas építmények építési területe szélességének a terv szerinti (térképen mért) értéke, amely valóságos s]pohvvpjpqhnphjihohohq tartandó meg. m., az utak tengelye, az HOYiViUOiVLMRJJDOpVDNLVDMiWtWiVLMRJJDOWHUKHOW terület határa n., a helyi védelem alatt álló építmény és telke o., az igénybevételi határérték p., a közü]hpln ]P&YHVtWHWWVpJPpUWpNH (2) Ahol a terv szerint a sajátos építési használat, a rendeltetés vagy az építési YH]HWLOOHWOHJ YH]HWV]HULQWLKDV]QiODWPHJYiOWR]LNRWWD]pStWpVLPXQNiND tervnek és a helyi építési szabályzawqdnphjihohohqhqjhgpo\h]khwn$yiowr]ivw PHJHO]HQHWHU OHWHNHQpStWpVLPXQNiND]eWY EHNH]GpVHpVD HOtUiVDLV]HULQWHQJHGpO\H]KHWN (3) $] pstwpvl HQJHGpO\H]pVL HOMiUiVW PHJHO]HQ D] pstwpv IHOWpWHOHLW WLsztázó elvi építési engedélyezési eljárást kell lefolytatni a környezetbe illeszkedés igazolására - minden olyan esetben, amikor az adott sajátos használat, építési YH]HWLOOHWOHJ YH]HWWHU OHWpQQHPDQQDNHOVGOHJHVUendeltetése szerinti építmény épül, - WRYiEEiD]~MRQQDQEHpS OJD]GDViJLPH]JD]GDViJL üzemi, és a beépítésre nem szánt területeken új birtokközpont építéséhez,

6 6 - PHJOpYUpV]EHQPiUEHpS OWJD]GDViJLYDJ\PH]JD]GDViJL ]HPLWHU OHWHNen DWHU OHWMHOHQWVHEEOHJDOiEE-iWpULQWIHMOHV]WpVHNHVHWpQ - DNLYpWHOHVHQHOKHO\H]KHWpStWPpQ\HNHVHWpEHQ (4) A terv alapján Tervtanácsi bemutatásra kötelezett minden, - a településközpontban tervezett legalább 1000 m² épített szintterületet meghaladó intézményi hasznosítású épület, - vegyes, gazdasági és különleges területen a 2500 m²- épített szintterületet meghaladó építmény (5) A szabályozás elemei az alábbiak szerint módosíthatók: a) a terület-felhasználás változtatásávalqhpmiuyn WHOH]V]DEiO\R]iVLHOHPHN módosításához a szabályozási terv módosítása szükséges; b) D] HOVUHQG& N ]OHNHGpVL pv QHP N ]OHNHGpVL FpO~ N ]WHU OHWHN PHJváltoztatásával járó, vagy az általános használat megváltozatásával járó szabályozási terv módosítása csak a szerkezeti terv módosítása után lehetséges. c) az építési övezet és az övezet határa, valamint a nem közterületen belüli sajátos építési használat határa - mélységben a telekalakítási szabályok PHJWDUWiVD PHOOHWW N ]WHU OHW PHQWpQ HJ\ PHJOHY LOO OHJNLVHEE HOtUW telekszélesség mértékéig D] YH]HWLHOtUiVRNEHWDUWiVDPHOOHWPyGRVXOKDWQDN ha ez nem eredményezi az érintett övezetek kialakításának ellehetetlenülését. 4.. Az általános felhasználás szerinti tagolódás és építési használatuk mértéke, valamint az építési övezeti, illetve övezeti tagolódás (1) A település igazgatási területének általános és sajátos használat szerinti tagolódását a terv szerinti térbeli rendben kell alkalmazni. Ezek az általános és a sajátos építési használatuk szerint az alábbiak : a., a beépítésre szánt területek és ép. övezeteik: jele - lakóterület: - falusias Lf - vegyes terület: - településközpont vegyes terület Vt - gazdasági terület: - kereskedelmi és szolgáltató Gksz - nem zavaró hatású ipari Ge -PH]JD]GDViJL ]HPL gazdasági terület Gm - különleges terület: - sportolási Ki-sp - V]DEDGLGVWXULV]WLNDL Ki-sz-re -WHPHWWHU OHW Ki-t - kegyeleti park Ki-kep - hulladék elhelyezésére szolgáló terület Kh b., a beépítésre nem szánt területek és övezeteik : -N ]OHNHGpVLpVN ]P&WHU OHW HOVUHQG&N ]OHNHGpVLFpOú közterület

7 7 - országos mellékút KÖ-om -WHOHS OpVLJ\&MW~W KÖ-gy PiVRGUHQG&N ]OHNHGpVLFpO~N ]WHU OHWHN - hagyományos kiszolgáló út KÖ-k -MHOHQWVHEEIHOWiUy-NLV]ROJiOyPH]JD]GDViJL~W KÖ-mg HOVUHQG&QHPN ]OHNHGpVL célú közterület - zöldterület: - közpark Z -HUGWHU OHW: -YpGHOPLYpG Ev - gazdasági Eg -PH]JD]GDViJLWHU OHW: - általános Má - korlátozott használatú Mkor -vízgazdálkodási terület: - közcélú nyílt csatornák medre pvsduwmdyt]p&n~wpv vízgazdálkodási üzemi terület V (2) A beépítésre szánt területek építési használatának mértékét az alábbi táblázat szerint kell alkalmazni : A terület-felhasználási egységre vonatkozóan általános használat szerinti terület sajátos használat szerinti terület megengedett legnagyobb beépítettség (%) Az építési telekre vonatkozóan megengedett legnagyobb építménymagasság (m) legkisebb zöldterület aránya * (%) lakóterület falusias Lf 25 4,5 50 vegyes terület gazdasági terület különleges terület településközpont vegyes terület Vt ,5 2,4 30 kereskedelmi szolgáltató Gksz 30! 9, egyéb gazdasági Ge 35! 9, PH]JD]GDViJLüzemi Gm 25! 7, sportolási célú Ki-sp 10 4,5-8, V]DEDGLGV rekreációs célú 25 7,5 40 Ki-sz-re WHPHW.L-t 5 4,0 50 Kegyeleti park Ki-kep 3 4,0 50 hulladék elhelyezésére szolgáló 10 9,5 30 Kh

8 8 Megjegyzés: x 1 OHJDOiEEKiURPV]LQWHVQ YpQ\iOORPiQ\WHOHStWpVHHVHWpQD]HOtUWOHJNLVHEEGH legalább (20) 25 %-RV] OGWHU OHWLDUiQ\D]HJ\QHJ\HGpYHOFV NNHQWKHW x 2 = egyházi építmények és rendeltetés esetén az építménymagasság az övezetben a már kialakult legnagyobb. Új egyházi építmény / templom / építése esetén az YH]HWUHHOtUWpStWPpQ\PDJDVViJ-V]RURVDHQJHGpO\H]KHWHOYLHQJHGpO\H]pVL eljárás lefolytatása után. Az egyházi építmény építménymagassága övezeti HOtUiVRNWyOHOWpU PpUWpNpWFVDNV]DEDGRQiOOyEHpStWpVpVOHJDOiEE+ oldalkert biztosítása esetén lehet engedélyezni. / H= az övezetben engedélyezhet legnagyobb építménymagasság mértéke m-ben/ x 3 = az építménymagasság csak a sportolás alapépítményei, mint hálótartó építmény pv V]HUNH]HWH OHOiWy pv D Ui KHO\H]HWW HUHGPpQ\MHO] WiEOD pstwppq\h HOKHO\H]KHWVpJHHVHWpQDONDOPD]KDWyHJ\pENpQWP x 4 = iskola, oktatási nevelési létesítmény, és egyéb létesítméq\nlypwhopyhodkrohwwo DYRQDWNR]yHOtUiVRNV]HULQWLDODFVRQ\DEEpUWpNDILJ\HOHPEHYHHQG WHOMHVN ]P&YHVtWHWWVpJKLiQ\iEDQFVDN- kal kisebb érték alkalmazható. (3) Az egyes terület-felhasználási egységek további, a beépítésre szánt területek esetében építési övezetek szerinti, a beépítésre nem szánt területek esetében pedig övezet szerinti tagolódását a terv szerint kell alkalmazni. 5.. Telekalakítás, építmények elhelyezése és kialakítása (1) A település területén telket alakítani a helyi településrendezési eszközök szerint szabad, amennyiben közútról, vagy magánútról önállóan megközelíthhwòmwhu OHWHN építésbe való bevonása esetén a közterületek (magánutak) kialakítása és a telek DODNtWiVDQQDNDN WHOH]HWWVpJHDNLQHND]~MWHU OHWHNEHpStWKHWYpWpWHOHD]pUGHNpEHQ áll. (2) Nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható. Nyúlványos (nyeles) a telek, ha a telek W PEEHOVEHQ KHO\H]NHGLN HO pv D N ]WHU OHWL NDSFVRODWRW FVDN HJ\ DODNtWKDWy WHOHN PpO\VpJ&N ]OHNHGpVUHDONDOPDVOHJDOiEEPGHQHPW EEPLQWHJ\ QiOOyDQEH QHPpStWKHWV]pOHVVpJ&WHOHNViYEL]WRVtWMD (3) 0HJOHY NRUibban kialakított telek az egyéb szabályok betartásával WHOHNDODNtWiVL NpQ\V]HU QpON O ODNyWHOHNNpQW EHpStWKHW KD D]RQ OHJDOiEE P V]pOHVpS OHWHOKHO\H]KHW (4) 0HJOpYWHOHNEHpStWpVNRUILJ\HOHPEHYHHQGUpV]DWHOHNWHOMHVPpO\VpJH kivéve az ökológiai folyosó mentén húzódó telkek, és azon tömbök ahol a szabályozási terven a EHpStWpVUH ILJ\HOHPEH QHP YHKHW UpV] MHO OYH YDQ (]HQ HVHWHNEHQ D EHpStWpVUH ILJ\HOHPEHQHPYHKHWUpV]KDWiUD- amire a beépítettséget számítani kell. (5) TelHNEYtWpVHNRUQHPNHOOIHOWpWOHQ OHOpUQLDOHJNLVHEEWHOHNPXWDWypUWpNHNHW (beépíteni azonban csak az (6) bekezdést is betartva lehet). (6) 0HJOHYWHOHNPHJRV]WiVDNRUDPHJRV]WiViOWDOpULQWHWWWHONHNWHOHN- mutatóira vonatkozydq D] HOtUiVW EH NHOO WDUWDQL $ WHOHNPXWDWy PpUWpNH LO\HQ HVHWEHQ D]RQEDQ OHJIHOMHEE D] YH]HWUH HOtUW -iydo FV NNHQWKHW KD PiV PyG D telek megosztására nincs. (7) Az építménymagasságot ott, ahol csak a maximális építménymagasság van meghatározva, mint legnagyobbat kell megtartani, és attól 1,5 méter- nél nagyobb mértékben - és csak lefelé - nem lehet eltérni. (8) $KRODWHUYD]HONHUWQDJ\ViJiWQHPMHO]LRWWD]DPiUEHpS OWXWFiNRQD NLDODNXOW PpUWpN& PtJ ~M XWFiNRQ PpWHU $] ps OHW HOKHO\H]pVH D] HONHUW

9 9 PHJKDWiUR]RWW PpUHWpWO WHOHS OpVNpSL RNRNEyO D N UQ\H]HWEH YDOy LOOHV]NHGpV EL]WRVtWiVD pughnpehq D KiWVyNHUWIHOp PpWHUUHOHOPR]GXOKDW $] HONHUW YRQDOD egyúttal köteoh]pstwpvlyrqdolv$wpq\ohjhvehpstwpvlyrqdod]rqedqd]pstwpvl hely határvonalának 1/3 hosszán a telek hátsókertje, saroktelek esetén az oldalkertjei irányába visszaléphet. (9) $]ioodwwduwyps OHWHNHOtUWYpGWiYROViJDLWa szomszédos telkek lakás, vagy a ODNiVN YHWHOPpQ\HLYHOHJ\H]N YHWHOPpQ\V]LQW&UHQGHOWHWpVLHJ\VpJHHOKHO\H]pVpUH szolgáló építési határától is meg kell tartani. (10) A terv építési telkein önálló terepszint alatti építmény a legnagyobb beépítés nagyságát meghaladó mértékben csak az építési hely határain belül, a telekre YRQDWNR]yOHJNLVHEE] OGIHO OHWPHJYDOyVtWiViYDOpVFVDNDNNRUHQJHGpO\H]KHW KDDQQDNDWHUHSV]LQWWOV]iPtWRWWPDJDVViJDD]P-t nem haladja meg. (11) $]HO-pVROGDONHUWEHQFVDNN ]P&EHFVDWODNR]iVLP&WiUJ\KXOODGpNWDUWiO\- tároló (legfeljebb 2,0 m es belmagassággal), kirakatszekrény ( legfeljebb 0,40 m-es mélységgel) és kerti építmény ( hinta, csúszda, homokr]y V] NN~W SLKHQpV pv MiWpN FpOMiUD V]ROJiOy P&WiUJ\ D WHUHSV]LQWQpO P-nél nem magasabbra HPHONHGOHIHGpVQpON OLWHUDV]PHOOpNpStWPpQ\HNKHO\H]KHWNHO~J\KRJ\D] ROGDONHUW HJ\pE HOtUiVRN V]HULQW N WHOH]HQ EL]WRVtWDQGy minimális szabad közlekedési sávját nem csökkentheti. (12) $]HOtUWpStWPpQ\PDJDVViJpUWpNHW KDVDMiWRVHOtUiVPiVNpQWQHPUHQGHONH]LN az utcai homlokzatmagasságra is teljesíteni kell. (13) Amennyiben a jelen rendelet hatályba OpSpVH HOWW NLDODNXOW KHO\]HW D]W LQGRNROMDDNNRUV]RPV]pGRVWHONHNHQÄ' YDJ\Ä( W&]YHV]pO\HVVpJLRV]WiO\ED tartozó, I-,,, W&]iOOyViJL IRNR]DW~ QHP pjkhw DQ\DJ~ WpUHOKDWiUROy V]HUNH]HW& falazatú, burkolatú, héjazatú) és legfeljebb 5 m építmény-magasságú épületeknél az pstwppq\hnn ] WWLOHJNLVHEEWiYROViJRWD] YH]HWLHOtUiVRNWyOHOWpUHQD]iWIHGpV mélységében legfeljebb 4,00 m-re csökkenteni lehet, ha valamennyi alábbi feltétel HJ\LGHM&OHJWHOMHV O a., az adrwwwhohnd] YH]HWLHOtUiVRNQDNPHJIHOHOHQV]DEiO\RVDQQHPpStWKHW be a szomszédos telken szabálytalanul vagy a táji jellegzetességnek PHJIHOHOHQHOKHO\H]NHGpStWPpQ\pStWPpQ\UpV]PLDWW E D V]RPV]pG WHONHQ D V]DEiO\WDODQXO HOKHO\H]NHG pstwppny hatósági engedéllyel rendelkezik, / vagy a helyi sajátosságok szerinti utcafronti építési helyen két épülettel van beépítve, és az, valamint jelen telek ugyanilyen módon vissza is épülhet, vagy nobember 1-jén már 10 évnél régebbi, c., ha mindkét ps OHW HJ\PiV IHOp Qp] KRPORN]DWD WHW KpMD]DWD pv HUHV]NpS]pVH QHP pjkhw DQ\DJ~ pv Q\tOiV QpON OL YDODPLQW D] LO\HQ pstwppq\hnw&]idoodoqhppstwkhwn VV]H G D WHOHN EHpStWpVH D W EEL V]RPV]pGRVWHOHN YH]HWLHOtUiVRNQDN PHJIHOHO beépítését nem korlátozza,-kdd]hj\pivwiwihgv]hpehqihnykrporn]dwrn N ] O OHJDOiEE D] HJ\LN KRPORN]DWRQ D PHJOpY Q\tOiVRN Q\tOyIHO OHWH helyiségenként nem nagyobb 0,4 m2 -nél, illetve az át nem alakítható, meg QHP V] QWHWKHW pv D] HWWO QDJ\REE Q\tOiVRV V]HPEHQ IHNY KRPORN]DW D magasabb, és a korábban épült épület 10 évnél régebbi, valamint a telek egyéb PyGRQQHPOHQQHEHpStWKHW e., a telek beépítésére más mód nincs. IDPHJOpYpS OHWHNIHOpQp]KRPORN]DWPDJDVViJLVOHJIHOMHEEPOHKHW (14) GazdasáJLpVN O QOHJHVUHQGHOWHWpVL]yQiEDQD]HOtUWpStWPpQ\-magasság alsó korlátját nem kell figyelembe venni. (15). ]P&YH]HWpNI O WWYDJ\D]DODWW~MpStWpVLWHOHNQHPDODNtWKDWy

10 10 (16) estwpvlwhonhwpulqwq\towiurnydj\yt]iro\ivphghuup]v&mpqhnpopwo-6 m-es ViYEDQN ]P&HVHWpQDQQDNYpGWiYROViJiQEHO OpStWPpQ\QHPKHO\H]KHWHO (17) ÒMpS OHWpStWpVHFVDND]pStWpVLKHO\HQNtY OOpYLOOHWOHJD]RQW~O- nyúló épületek, épületrészek elbontását D UHQGH]HWW WHOHN NLDODNtWiViW N YHWHQ HQJHGpO\H]KHWNLYpYHKDDWHUYODSDNLDODNXOWWyOQDJ\REEHONHUWHWV]DEiO\R] $] pstwpvl KHO\HQ NtY O iooy YDJ\ D]RQ W~OQ\~Oy ps OHW LOOHWOHJ ps OHWUpV] rendeltetése nem módosítható. Az ilyen épületen csak az életveszély elhárítását V]ROJiOypStWpVLPXQNDYpJH]KHW(]DOyONLYpWHOHNDKHO\LYpGHOHPDODWWOpY és az utcai telekhatáron álló épületek, amelyek a jelenlegi helyükön, méretükben és megjelenésükben úmudpstwkhwnuhqghowhwpv NPyGRVtWKDWy (18) $ N UQ\H]HWEH LOOHV]NHGpV V]HPSRQWMiEyO D] HOtUiVRNQDN PHJ QHP IHOHO EHpStWpVpVEHpStWpVLMHOOHP]NQHPYHKHWNILJ\HOHPEH II. FEJEZET g9(=(7,(/ë5è62. A beépítésre szánt területek építpvl YH]HWLHOtUiVDL 6.. A lakóterületek (1) $WHUYODNyWHU OHWHLHOVGOHJHVHQODNypS OHWHNHOKHO\H]pVpUHV]ROJiOQDN (2) $ IDOXVLDV /I MHO& ODNyWHU OHWHQ PH] pv HUGJD]GDViJL ]HPL pstwppq\hn ]HPDQ\DJW OWQHPKHO\H]KHWNHO Haszonállat-WDUWypS OHWODNyWHU OHWHQOHJIHOMHEEDVDMiWV] NVpJOHW&iOODWWDUWiVKR] V] NVpJHVPpUWpNEHQKHO\H]KHWHO jelen szabályzattal /5 (10) bek. 6 (11).b./ pvdkho\lioodwwduwivluhqghohwwhohj\h]hq. (3) $]RQDWHONHQDKROiOODWWDUWiVLVYDQOHJIHOMHEENpWUHQGHOWHWpVLHJ\VpJpStWKHW (4) Lf falusias lakóövezetben - max. kétlakásos lakóépület, ill. - két rendeltetési egységet tartalmazó (kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, V]iOOiVKHO\V]ROJiOWDWyNp]P&LSDULKHO\LLJD]JDWiVLHJ\Ki]LRNWDWiVL HJpV]VpJ J\LV]RFLiOLVVSRUWpStWPpQ\pStWKHWDV]DEiO\]DWNHUHWHLQ belül, melynek telkenkénti parkoló igénye nem több 6 gk-nál. -NLYpYHD]iWPHQWHONHWDKROD]HJ\pEV]DEiO\RNEHWDUWiViYDOHOKHO\H]KHW[ lakásos épület is épülhet. -DWHU OHWQHNOHJDOiEEUpV]OHJHVN ]P&YHVtWHWWVpJ&QHNNHOOOHQQL~MRQQDQpStWpVEH bevont terület esetében is ez a feltétel kell, hogy teljesüljön. (5) $ ODNyWHU OHWHQ HOKHO\H]KHW QHP ODNiV FpO~ UHQGHOWHWpVL HJ\VpJHNHW pv ps OHWHNHWÄNLYpWHOHVHQHOKHO\H]KHW -ként kell kezelni. (6) A lakóterületek saroktelkein oldalhatáron álló beépítési mód esetén építmény szabadonállóan is eokho\h]khwd] YH]HWLHJ\pEHOtUiVRNEHWDUWiViYDO (7) Utcafronton lakóépület PHONHUWHVHWpQ QiOOyJNWiUROypStWPpQQ\HOPpJ DNNRUVHPNH]GGKHWKDDODNypS OHWpVDJNWiUROyHJ\pS OHWHWNpSH]D]]DO össze van építve. Ha a gk. tároló az épület tömegében, annak utcafronti szélességének max. felét foglalja csak el és nem nagyobb, mint 2 m

11 11 W PHJPR]JDWiVVDO MHOHQLN PHJ D N ]WHU OHW IHOO DNNRU DQQDN pstwpvh HQJHGpO\H]KHW (8) Lakótelek lakás elhelyezésére szolgáló része a teleknek az utcai közterület határától számított max. 30 m telekrésze. (9) (ONHUWpVROGDONHUWIHOOLPHJN ]HOtWpVVHOV OO\HV]WHWWJNWiUROyQHPpStWKHW A terv lakóterületein az alábbi táblázat szerinwlämhoohp]m& pstwpvl YH]HWHNHWOHKHW alkalmazni a terv szerinti térbeli rendben : sajátos építési használata lakóterület alkalmazható építési övezet (beépítési mód) szélessége (m) legkisebb alakítható mélysége (m) területe (m 2 ) telek aktív zöldterülete (%) legnagyobb beépítettsége (%) építmény magassága (m) falusias Lf O ,5 Megjegyzés: O = oldalhatáron álló Az utcai homlokzatmagasság nem haladhatja meg az építménymagasságot, kivéve, ha szomszédos épülethez való illeszkedés azt indokolja. Ebben az esetben a mellette OpY épület irányába felfelé legfeljebb 1 métert térhet el. (10) $N ]P&YHVtWpVIRNiWD]DOiEELDNV]HULQWNHOONLDODNtWDQL -DWHU OHWQHNOHJDOiEEUpV]OHJHVN ]P&YHVtWHWWVpJ&QHNNHOOOHQQL- (újonnan építésbe EHYRQWWHU OHWFVDNWHOMHVN ]P&YHVtWHWWVpJ&OHKHW a 19 -EDQIRJODOWDNHJ\LGHM& teljesítése mellett. (11) A (6) szerinti építési övezetekben a telekalakításra, az épület HOKHO\H]pVUHpVDEHpStWpVNDUDNWHUpUHYRQDWNR]yDQD]DOiEELHOtUiVRNDW is be kell tartani, illetve az alábbiak szerint is lehet építeni : a., az oldalhatáron álló beépítési módú övezet saroktelkei szabadon állóan is EHpStWKHWNVN ]EHQVWHONHLQLVOHKHWV]DEDGRQiOOyDQpStWHQLGHFVDNDNNRU és úgy, ha a telken a szomszédos telek kialakult oldalsó építési oldalától az YH]HWUH HOtUW OHJQDJ\REE pstwppq\-pdjdvvijqdn PHJIHOHO GH OHJDOiEE méter oldalkert biztosított. EDODNyWHU OHWHQHOKHO\H]KHWpS OHWHNHWD]XWcai teleksávban kell elhelyezni, Utcai teleksávondkrpornyrqdowyoppuwpppo\vpj&ptjgazdasági sávon DKRPORNYRQDOWyOPpUWPpWHUWODKiWVyNHUWLJ-PHJOpYWHONHQOHJIHOMHEE az 50m, falusias lakóövezetben legfeljebb a 70m mélységig -WHUMHGViYRWNHOO puwhql (]W D] HOtUiVW iwphq WHOHN HVHWpEHQ PLQGNpW N ]WHU OHW IHOO alkalmazni kell.) 6DURNWHOHN HVHWpEHQ XWFDL WHOHNViYRQ D N ]WHU OHW IHOOL WHOHNKDWiUWyO PpUW PD[PPpO\VpJ&D] YH]HWUHHOtrt maximális építménymagasságú, de min. 6,0 m oldalkertet a szomszédos telek telekhatárától kell érteni. A telek gazdasági teleksávja csak a hosszabbik közterületi telekhatáron mért, a vele V] JHWEH]iUyPiVLNN ]WHU OHWIHOOLWHlekhatártól számított max. 50,0 m az ROGDONHUWLJ (QQHN D] ROGDONHUWQHN D PLQLPiOLV PpUHWH D] YH]HWUH HOtUW maximális építménymagasság, de min. 6,0 m. c. a gazdasági sávban D I UHQGHOWHWpVL HJ\VpJHW KDV]QiODWiW NLHJpV]tW NLV]ROJiOy funkción PHOOpNpS OHWHN KHO\H]KHWN HO D] YH]HWL HOtUiVRN V]HULQW ioodwwduwy ps OHWDIUHQGHOWHWpVLIXQNFLyWyOODNiVWyOOHJDOiEEPWiYROViJUDOHKHW

12 12 GD]HONHUWEHQOHMWYDJ\ UiPSDDPHO\ P-nél nagyobb szintkülönbséget küzdene le, nem hho\h]khw HO $ WHOHN XWFDL pstwpvl ViYMiEDQ D I OGV]LQWL padló nem lehet 90 cm-qpopdjdvdeedqdwhohnhowwlmiugdv]lqwwo (ONHUW QpON OL XWFDL KRPORNYRQDORQ W UWpQ pstwpv HVHWpQ D ODNiV I OGV]LQWL padlóvonala a járdához képest + 0,75m és +1,2 m közé kerülhet, egyéb rendeltetési egység földszinti padlóvonala kerülhet +0,30 m-re, gk. tároló padlóvonala m- re is. e., Az OTÉK 1. számú mellékletének 54. pontja szerinti melléképítményeket az DOiEELDNQDNPHJIHOHOHQNHOOHOKHOyezni : -ODNyViYEDQKHO\H]KHWHODNHUWLpStWPpQ\NHUWLYt]pVI UGPHGHQFHQDSNROOHNWRU NHUWLWHWW&]UDNyKHO\ - $JD]GDViJLViYEDQKHO\H]KHWHOD]iOODWNLIXWyDVLOy POHV]WHWDQ\DJ- és Ji]WiUROyK~VI VW O] OGVpJYHUHPV]pONHUpN - A háwvy NHUWEHQ D PHJIHOHO YpGWiYROViJRN PHJOpWH HVHWpQ HOKHO\H]KHW D ]iuw N ]P&SyWOyP&WiUJ\D]iUWWUiJ\DWiUROyP&WiUJ\NRPSRV]WiOy - D] HONHUWEHQ QHP KHO\H]KHW HO D N ]P&SyWOy P&WiUJ\ D V]pONHUpN D] ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároly WRYiEEi D WHUPpV]HWHV PHJOHY WHUHSV]LQWWOpVDWHOHNHOWWLMiUGDV]LQWWOFP-nél magasabb terasz, pavilon, egyéb elárusító építmény. (12) Lakóterületen az építményekhez számított gépkocsi tárolót telken belül kell elhelyezni. 7.. A vegyes terület (1) A terv vegyes területe a sajátos építési használata szerint településközpont vegyes terület, ezt a terv szerinti térbeli rendben kell alkalmazni. (2) $YHJ\HVWHU OHWHQHOKHO\H]KHWpStWPpQ\HND]DOiEELDN - a településközpont vegyes terület általában több rendeltetési egységet magába foglaló igazgatási, kiskereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátási, szálláshely V]ROJiOWDWy HJ\Ki]L RNWDWiVLHJpV]VpJ J\LpVV]RFLiOLVUHQGHOWHWpV&pS OHWHN valamint ODNypS OHWHN LOOHWOHJ H]HNNHO YHJ\HV IXQNFLyM~ ps OHWHN LOO kivételesen sport, vagy nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény elhelyezésére szolgál. - D]LO\HQWHU OHWHQQHPKHO\H]KHWNHOSDUNROyKi]pV ]HPDQ\DJW OWYDODPLQW még kiypwhohvhqvhpwhuphonhuwpv]hwlpstwppq\ (3) $ YHJ\HV WHU OHWHQ D HOtUiVDLW LV ILJ\HOHPEH YpYH D N ]P&YHVtWHWWVpJL követelmény: D~MUHQGHOWHWpVLHJ\VpJHWMHOHQWpStWPpQ\WpStWHQLFVDNDWHOMHVN ]P&YHVtWHWWség megvalósulása és (ha szükséges) a technológiához tartozó ellátó biztonsági rendszerek megléte esetén lehet. EPHJOpYOpWHVtWPpQ\HNIHO~MtWiVDNRUV]HU&VtWpVHEYtWpVHUHQGHOWHWpVPyGRVtWiVD DWHOMHVN ]P&UHQGHONH]pVUHiOOiViLJ - NLV PHQQ\LVpJ& V]HQQ\Yt] NHOHWNH]pVHNRU QHP W EE PLQW D PHJHO] ioodsrw max. 2,0-V]HUHVH]iUWN ]P&SyWOyP&WiUJ\ - HQQpO QDJ\REE PHQQ\LVpJ& V]HQQ\Yt]NHOHWNH]pVHNRU VDMiW WLV]WtWytWyEHUHQGH]pV létesítésével a környezetvédelmi és a közegészségügyi szakhatóság véleménye alapján engedélyezkhw $N ]P&NLpStWpVpWN YHWHQDUiN WpVN WHOH]

13 13 (4) $WHUYYHJ\HVWHU OHWpQD]DOiEELWiEOi]DWV]HULQWLMHOOHP]M&pStWpVL YH]HWHNHW kell alkalmazni, a terv szerinti térbeli rendben sajátos építési használat alkalmazható építési övezet jele (beépítési módja) szélessége (m) A telek legkisebb alakítható mélysége (m) területe (m2) aktív zöldfelülete (%) beépítettsége (%) legnagyobb utcai építmény magassága (m) településközponti Vt-O ,2 7,5 vegyes Megjegyzés: O = oldalhatáron álló 1 = oktatási-nevelésilqwp]ppq\hnhvhwpqd]rwwhqjhgpo\h]khwpd[ 2 = egyházi építmények és rendeltetés esetén az építménymagasság az övezetben kialakult legnagyobb, ill. a 4 (2) bek. szerinti Az utcai homlokzatmagasság nem haladhatja meg az építménymagasságot, kivéve, ha V]RPV]pGRVpS OHWKH]YDOyLOOHV]NHGpVD]WLQGRNROMD(EEHQD]HVHWEHQDPHOOHWWHOpY épület irányába felfelé legfeljebb 1 métert térhet el. (6) $WHOHS OpVN ]SRQWYHJ\HVWHU OHWHQLQWp]PpQ\UHQGHOWHWpV&QHNNHOOWHNLQWHQLD] ps OHWHW LOOHWOHJ D WHONHW KD D V]LQWWHU OHW OHJDOiEE UpV]H LQWp]PpQ\L funkciójú, egyébként a rendeltetés : lakás. (7) A Vt övezetben az alábbiakat is alkalmazni kell : DD]XWFDLpS OHWHNHWDWHUYV]HULQWLHONHUWWHOYDJ\HONHUWQpON OpVV]DEDGRQ állóan, oldalhatáron állóan, zártsorúan, hézagos-]iuwvru~dq OHKHW LOOHWOHJ NHOO HOKHO\H]QLD]pStWWHWLV]iQGpNV]HULQWpVDN UQ\H]HWKH]YDOyDONDOPD]NRGiV DODSMiQD] YH]HWLHOtUiVRNEHWDUWiViYDO b., a tényleges építési vonal (amely az a. pont értelmében a szabályozási YRQDORQIHNV]LNDWHOHNKiWVyNHUWMHLUiQ\iEDHOPR]GXOKDWSOEHMiUDWLHOWpU ám a közöttük így kialakuló területet közhasználatra át kell adni, és arra a közterületi szabályokat kell alkalmazni. FPHJOpYWHOHNPpO\VpJpWPD[P-rel lehet figyelembe venni, és a telek beépítési PXWDWyLWI JJHWOHQ ODWHOHNYDOyVPpO\VpJpWOHUUHDWHOHNPpUHWUHNHOOV]iPROQL d. Az utcai épület ( ek ) mögötti épület (ek) et az oldalsó telekhatárra kell HOKHO\H]QL EHQ\~Oy V]iUQ\ WRYiEEi NHUHV]WV]iUQ\ LV pstwkhw PtJ D PpWHUQpOV]pOHVHEEWHONHQYDJ\EHOVXGYDUEDQpStWpVLKHO\HQEHO OV]DEDGRQ iooydqlvhokho\h]khwn%hq\~oyps OHWszárny mélysége max. 40 m lehet. /HJDOiEE D] YH]HWUH HOtUW V]DEiO\R]RWWOHJQDJ\REE pstwppq\pdjdvvijqdn PHJIHOHOWiYROViJRWGHOHJDOiEEP-t kell megtartani a telken szemközt IHNYKRPORN]DWRNN ] WWLVDEHQ\~OyV]iUQ\DN között, az utcai épület és a NHUHV]WV]iUQ\DNN ] WWpViWPHQWHOHNQpODNpWXWFDLpS OHWN ] WW e., -$N ]WHU OHWIHOOJNWiUROyEHMiUDWQHPQ\tOKDWGH ]OHWEHMiUDWpVSRU- tál több is) f., - az intézményi rendeltetéshez szükséges ügyfélparkoló csak saját telken biztosítható. g., -ROGDOKDWiURQiOOyEHpStWpVLPyGHOtUiVHVHWpEHQD]pS OHWHNHWD]pStWpVL helyen belül szabadon állóan és oldalhatáron állóan is el lehet helyezni

14 14 akkor, ha az adotwwhohnppuhwhd]w~j\whv]lohkhwypkrj\dv]rpv]pgrv WHOHN YH]HWV]HULQWLHOtUWEHpStWpVpWQHPNRUOiWR]]D (8) Az építményhez számított gépkocsikat telken belül kell elhelyezni, intézményi funkció esetén az önkormányzdwhwwohowpuv]deio\r]ivwlvkr]kdw 8.. A gazdasági területek (1) A terv gazdasági területe a sajátos használata szerint nem zavaró egyéb / kereskedelmi és szolgáltató / (Gksz) és nem zavaró ipari gazdasági (Ge) felhasználású, valamiqw PH]JD]GDViJL-üzemi (Gm) lehet a terv szerinti térbeli UHQGEHQ,SDULpVPH]JD]GDViJL-üzemi felhasználás esetén a telekalakítás is csak D] LOOHWpNHV N UQ\H]HWYpGHOPL KDWyViJ KR]]iMiUXOiViYDO YpJH]KHW pv HQJHGpO\H]KHW (2) A Gksz MHO&NHUHVNHGHOPLpVV]ROJiOWDWyWHU OHWHQQHPKHO\H]KHWNHOHJ\Ki]L egészségügyi és szociális épületek. (3) $]*HMHO&HJ\pELSDULWHU OHWHQQHPKHO\H]KHWNHODMHOHQWVPpUWpN&]DYDUy KDWiV~ WHU OHW LOOHWOHJ D MHOHQWV PpUWpN& zavaró hatású ipari terület a N O QOHJHVHQ YHV]pO\HV SO W&]- UREEDQiV IHUW]YHV]pO\HV E&] V YDJ\ QDJ\ zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények, valamint a településgazdálkodási, és az egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális épületek. (4) Gksz Ge övezetben DN ]P&YHVtWHWWVpJIRNiWD]DOiEELDNV]HULQWNHOONLDODNtWDQL - ~M UHQGHOWHWpVL HJ\VpJHW MHOHQW pstwppq\w pstwhql FVDN D WHOMHV N ]P&YHVtWHWWVpJ PHJYDOyVXOiVD pv D WHFKQROyJLiKR] WDUWR]ó ellátó biztonsági rendszerek megléte esetén lehet. 0HJOpYOpWHVtWPpQ\HNIHO~MtWiVDNRUV]HU&VtWpVHpVEYtWpVHHVHWpQDWHOMHVN ]P& UHQGHONH]pVUH iooivilj NLV PHQQ\LVpJ& QHP W EE PLQWD PHJHO] ioodsrw szerese) szennyvíz keletkezésekor zárt k ]P&SyWOyP&WiUJ\HQJHGpO\H]KHW - *P YH]HWEHQDOHJDOiEEUpV]OHJHVN ]P&YHVtWHWWVpJQHNDKDV]QiODWEDYpWHOLJ megvalósuló biztosítottsága és a technológiához tartozó ellátó biztonsági UHQGV]HUHN PHJOpWH HVHWpQ OHKHW pstwhql $ N ]P&SyWOyN pv D technológiához WDUWR]y P&WiUJ\DN FVDN ]iuw UHQGV]HU&HN OHKHWQHN $] HOtUiVRNQDN PHJIHOHO saját szennyvíztisztító berendezés a környezetvédelmi szakhatóság véleménye DODSMiQHQJHGpO\H]KHW DWHU OHWQHNpVDPHJOpYpS OHWHNQHNDUHQGHOWHWpVV]Hrinti megtartása csak a részletes környezeti hatásvizsgálat elkészítése alapján lehetséges, melyet a UHQGHOHW pohweh OpSpVH XWiQ pyhq EHO O GH OHJNpVEE -ig a tulajdonos kötelezettségével el kell készíttetni. (5) Zavaró hatású (ipari) gazdasági zóna (Gip) $ ]yqd D MHOHQWV PpUWpN& ]DYDUy KDWiV~ JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJL FpO~ LSDUL pstwppq\hn YDODPLQW D YpGWiYROViJRW LJpQ\O PH]JD]GDViJL PDMRURN ioodwwduwy telepek elhelyezésére szolgál. b., A zóna területén a különlegeseq YHV]pO\HV SO W&]-, robbanás- IHUW]YHV]pO\ E&] V YDJ\ QDJ\ ]DMMDO MiUy JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJKH] V] NVpJHV pstwppq\hn KHO\H]KHWNHO

15 15 $WHU OHWHQD]DOiEELWiEOi]DWV]HULQWLÄMHOOHP]M& pstwpvl YH]HWHNHWOHKHWDONDOPD]QL a terv szerinti térbeli rendben : sajátos építési használat alkalmazható beépítés i mód építési övezet jele a telek legkisebb alakítható aktív szélességségterüle- mély- zöld- területe (m²) (m) (m) te (%) beépítettsége (%) legnagyobb építmény magassága (m) Kereskedelmiszolgáltató Nem zavaró ipari 0H]JD]GDViJ i-üzemi SZ Gksz ,5 Ge ,5 Gm ,5 Megjegyzés: SZ = szabadon álló A magassági korlátozás technológiai berendezésekre, silókra, kéményekre, antennákra nem vonatkozik. Belterületen ezek engedélyezésekor településképi szempontokat kell mérlegelni. $KRODV]DEiO\R]iVLWHUYHONHUWHWQHPMHO OD]HONHUWPpUWpNHP (6) $] LSDUL JD]GDViJL WHU OHW *H D PH]JD]GDViJL-üzemi terület és a kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület építési telkeit saját telkén belül az övezetre megszabott minimális telekméret esetén 3 m, az azt meghaladó telekméret HVHWpQ OHJDOiEE ROGDONHUW V]pOHVVpJ& pv OHJDOiEE KiURPV]LQWHV ] OGWHU OHWWHO NHOO ellátni a telekhatárok mentén. (7) A kereskedelmi szolgáltató építményekhez szükséges személygépkocsi parkoló LJpQ\pWpVD]LSDULpVDPH]JD]GDViJL ]HPLWHU OHWpStWPpQ\HLQHNSDUNROy igényét az építési telken kell biztosítani. (8) $WHOHS OpV*PMHO&WHU OHWHDPH]-HUG- és vadgazdálkodással kapcsolatos ipari, tároló és feldolgozó tevékenység, a nagyüzemi állattartás területe, ahol a gazdasági tevékenység végzéséhez szükséges építményeken kívül iroda, és a tulajdonos és a személyzet, illetve használó részére szolgáló szolgálati lakás - legfeljebb 2 lakásig -KHO\H]KHWHO (9) $ *P MHO& JD]GDViJL WHU OHWHQ D PHJOpY ioodwwduwy WHOHSHN PH]JD]GDViJL IHOGROJR]y ]HPHNDMHOHQOHJLUHQGHOWHWpV NQHNPHJIHOHOHQDNLDODNXOWiOODSRWUD tekintettel megtarthatók, technológiájuk korszer&vtwkhwd]ps OHWHLNIHO~MtWKDWyDN GH QHP EYtWKHWHN %YtWpV N ioodwwduwy WHOHSNpQW PH]JD]GDViJL IHOGROJR]y ]HPNpQWW UWpQUHQGHOWHWpVPyGRVtWiVXNFVDNDNNRUHQJHGpO\H]KHWKDHJ\LGHM&OHJ birtokközponttá alakítják azokat, és a szakhawyvijl HOtUiVRN DODSMiQ V] NVpJHV YpGWHU OHWHWD]pStWWHWEL]WRVtWDQLWXGMD ÒMiOODWWDUWyWHOHSPH]JD]GDViJLIHOGROJR]y ]HPFVDNPH]JD]GDViJLWHU OHW ELUWRNN ]SRQWMiQ D] HJ\pE HOtUiVRN EHWDUWiVD PHOOHWWOpWHVtWKHWDPHQQ\LEHQD s]rpv]pgrv WHONHN UHQGHOWHWpVV]HU& KDV]QiODWiW QHP NRUOiWR]]D D V] NVpJHV YpGWHU OHWHNYpGWiYROViJRNVDMiWWHU OHWHQEHO OUHQGHONH]pVUHiOOQDN

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 7. szám 2010. március 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 8/2003. (V. 23.) Kr. Debrecen Megyei

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete GÁBORJÁN KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. A rendelet hatálya 1..

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete GÁBORJÁN KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. A rendelet hatálya 1.. Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2004. (IX. 29.) rendelete a község Helyi Építési Szabályzatáról a módosításáról szóló 13/2008.(XI.27.) és a 1/2009. (I.20.)

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR GY RIKAPU UTCA KÖRNYÉKI TÖMBÖK ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE SOROLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013.

MOSONMAGYARÓVÁR GY RIKAPU UTCA KÖRNYÉKI TÖMBÖK ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE SOROLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képvisel Testületének 30/2013.(VI.28.) és 8/2013.(II.8.) ÖK. rendeleteivel módosított Mosonmagyaróvár Építési Szabályzatáról szóló 15/2002. (V.15.) ÖK. rendelete Mosonmagyaróvár

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft.

A.D.U. Építész Iroda Kft. A.D.U. Építész Iroda Kft. B U D A K A L Á S Z HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Budapest, 2005. július Tervezők: Felelős tervező: BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6 (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város

Részletesebben

KALOCSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2004. (X. 20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK

KALOCSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2004. (X. 20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK KALOCSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2004. (X. 20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA 1.

A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA 1. FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV.17) KT. RENDELETE A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A OSÍTÓ 10/2007.(VI.19.) KT.RENDELETTEL Farmos község Önkormányzatának

Részletesebben

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET. 2010. december 14. KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2004.(VII. 09.) számú rendelete a település helyi építési szabályozásáról

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2004.(VII. 09.) számú rendelete a település helyi építési szabályozásáról SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2004.(VII. 09.) számú rendelete a település helyi építési szabályozásáról Tér és Terület Bt Településrendezési terv 2 Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. 11 Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 9.) számú rendelete KESZEG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Keszeg Község Önkormányzatának Képviselő Testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki. Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete Nagyhegyes Község Helyi Építési Szabályzatáról és a hozzá tartozó Szabályozási Tervéről Nagyhegyes Község

Részletesebben

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT 2008 Révfülöp Szabályozási terv módosítása Tartalom Alátámasztó munkarészek: Jóváhagyandó munkarész: Szabályozási terv leírása Helyi Építési Szabályzat módosítása

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS

TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyva a 11/2008. (IV. 25.) számú Önk. Kt. rendelettel 1118 Budapest, Somlói út 5/b, II.4. Telefon/fax:

Részletesebben

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról ARNÓT község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34./2007.(XI.30.) rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

HANTOS Településrendezési terve

HANTOS Településrendezési terve 2004. OKTÓBER TSZ.: 2886/2004 HANTOS Településrendezési terve Településszerkezeti és szabályozási terv /jóváhagyott terv/ TSZ.: 2886/2004 Tsz: 2886/2004 2006 június Hantos Község Építési Szabályzata /HÉSZ/

Részletesebben

Kács Község településrendezési Terve

Kács Község településrendezési Terve 1 K Á C S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI T E R V E KÜLZETLAP Településtervező: Sáth Péter.. Munkatársak: Herkely György... Miklósiné Panyi Borbála... Mezőkövesd, 2002. augusztus 2 TARTALOMJEGYZÉK I. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS 3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS T E L E P Ü L É S F E J L E S Z T É S I D Ö N T É S S Z E R I N T I M Ó D O S Í T Á S Kisszállás belterületének szennyvízcsatornázása vízjogi engedélyezési terveiben

Részletesebben

VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Vácduka község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest, Bartók

Részletesebben

BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010.

BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010. BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010. Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (V.12.) számú önkormányzati rendelete egységes szerkezetben a 11/2008. (XI.26.), a

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Monostorapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.15.) számú rendelete Monostorapáti község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Monostorapáti

Részletesebben

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Az új HÉSZ a korábbi szerkezetet jelentős részben megtartja, azonban a 2007 októberi HÉSZ felülvizsgálatának megfelelő módosítások, a már egyeztetett Településszerkezeti

Részletesebben

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ VÁL SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ 1 VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ Megrendelı: Vál Község Önkormányzata 2473. Vál, Vajda János út 2. Tervezık: Generáltervezı: TTI-eurovia kft. 1116 Budapest, Vegyész utca

Részletesebben

SZEGVÁR NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SZEGVÁR NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZEGVÁR NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2 SZEGVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2012.(...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAIRÓL

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2010.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2010.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2010.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben