ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester"

Átírás

1 )HOHOVWHOHS OpVUHQGH]pVL YH]HWWHUYH] Veres István okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT /2001/2006 Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat.. Juhász Péter jeg\].. Farkas Pál polgármester

2 2 1. számú melléklet: Szabályozási Tervek A T 2.1, és T 2.2 rajzszámú Szabályozási Tervekkel együtt érvényes! Határai: Álmosd község igazgatási területének határai

3 3 ÁLMOSD község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. fejezet È/7$/È126(/Ë5È A rendelet hatálya és alkalmazása 4. o. 2.. A településrendezési eszközök 4. o. 3.. A terv értelmezése 5. o. 4.. A terület-felhasználási módok szerinti tagolódás és az építési használat mértéke, valamint D]pStWpVL YH]HWHNLOOHWOHJ YH]HWHN szerinti tagolódás 6.o. 5.. Telekalakítás, építmények elhelyezése 8.o. II. fejezet g9(=(7,(/ë5ások A beépítésre szánt területek ok. 6.. A lakóterületek 11.o. 7.. A vegyes területek 13.o. 8.. A gazdasági területek 15.o. 9.. A különleges területek 17.o. A beépítésre nem szánt területek ok A közlekedési -pvn ]P&WHU OHWHN 18.o A zöldterületek 19.o $]HUGWHU OHWHN 19.o $PH]JD]GDViJLWHU OHWHN 20.o A vízgazdálkodási területek 23.o. III. fejezet (*<e%(/ë5è A bel- és külterület lehatárolása, és a település távlati fejlesztési területei 24.o A közterületek meghatározása 24.o Az építészeti környezet védelme 25.o A kulturális örökség védelme 26.o A környezetvédelem 27.o. 20. A településrendezés sajátos jogintézményei 28.o. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 21.. A rendelet alkalmazása 29.o. FÜGGELÉK -V]I JJHOpN$KDWyViJLHOMiUiVRNVRUiQILJ\HOHPEHYHHQGUHQGHOHWHNPXQNDUpV]HN - 2 sz. függelék: Természetvédelmi területek jegyzéke,natura 2000 hálózat területei - 3 sz függelék: Területi védelem hatálya, egyedi védelem épületei, helyi term.véd.ter. - 4 sz függelék: Régészeti területek jegyzéke

4 4 ÈOPRVG. ]VpJ.pSYLVHO7HVW OHWpQHN 9/2009.( IX.24.) számú rendelete, a község igazgatási területére vonatkozó Szabályozási Terveinek elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról ÈOPRVG. ]VpJ.pSYLVHO-7HVW OHWHD]eStWHWWN UQ\H]HWDODNtWiViUyOpVYpGHOPpUOV]yOy többször módosított évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban: Étv.) 13.. (1) bekezdése szerinti hatáskörben, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése szerinti feladatkörben, a 16. (1) bekezdésében foglalt jogkörben eljárva, továbbá az Országos Településrendezési és Építési KövetelményHNUO D WRYiEELDNEDQ 27e. V]yOy W EEV] U PyGRVtWRWW (XII. 20.) Korm. számú 2. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásával élve, az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet È/7$/È126(/Ë5È A rendelet hatálya és alkalmazása (1) A rendelet hatálya Álmosd Község teljes igazgatási területére terjed ki. (2) Az érvényességi területen belül építési tevékenységet folytatni, arra hatósági HQJHGpO\W DGQL WHONHW NLDODNtWDQL N WHOH]pVW HOtUQL FVDN D] pstwhww N UQyezet DODNtWiViUyO pv YpGHOPpUO V]yOy W EEV] U PyGRVtWRWW pyl /;;9,,, WY D továbbiakban Étv.), és a törvény alapján meghatározott, az Országos 7HOHS OpVUHQGH]pVLpVeStWpVL. YHWHOPpQ\HNUOV]yOy;,,.RUP sz. UHQGHOHW D WRYiEELDNEDQ 27e. HOtUiVDL YDODPLQW MHOHQ +HO\L estwpvl Szabályzat együttes figyelembevételével szabad. (3) A rendeletet és a mellékletként csatolt T-2.1, T-2.2 rajzszámú Szabályozási terveket együtt kell alkalmazni. 2.. A helyi településrendezési eszközök A helyi településrendezési eszközök: a Településfejlesztési Koncepció, a Szerkezeti terv, a Külterület és a Belterület Szabályozási tervei (a továbbiakban: a tervek), és a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ). 3.. A terv értelmezése (1) A terv szabályozási elemei : a., az igazgatási és a belterületi határ, a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek határa b., a szabályozási vonal,

5 5 c., az építési övezet és az övezet határa, és a nem közterületen belüli sajátos építési használat határa. GDN ]WHU OHWIHOOLpStWpVLKDWiUYRQDOPHJKDWiUR]RWWHONHUWWHO HDYpGWHU OHWYpGWiYROViJYpGViYKDWiUDpVPpUWpNH f., a különleges településüzemeltetési létesítmények üzemi területek vé- GWiYROViJDRO\PyGRQKRJ\D]RQPLQWOHJQDJ\REERQEHO OD]HJ\HVNLVHEE YpGWiYROViJRW LJpQ\O pstwppq\ IDMWiN D MHOHQ UHQGHOHW LOOHWOHJ meghatározás hiányában az állat- egészségügyi hatóság HOtUiVDL V]HULQW HOKHO\H]KHWN JDVDMiWRVpStWpVLKDV]QiODWpVD]pStWpVL YH]HWHNLOOHWOHJ YH]HWHNV]HULQWL besorolás, KD]HONHUWPpUHWHDKROQLQFVPpUHWMHO OYHRWWD]PpWHU i., a nyomvonalas építmények építésiwhu OHWpQHNV]pOHVVpJHLOOHWOHJDWHUYH]HWWHN legkisebb szélessége j., a megszüntetésre és a környezetvédelmi intézkedés szükségességére vonatkozó rendelkezés, ND]pStWpVL YH]HWHNIEEPXWDWyL YH]HWLHOtUiVRNH]HQEHO O beépítési mód, - a kialakítható építési telekre vonatkozó legkisebb szélesség ( m-ben ), mélység ( m-ben ), telekterület ( m²-ben ) zöldfelület ( a telek területének %- ában ) legkisebb - legnagyobb építménymagasság ( m-ben ), legnagyobb beépítettség ( a telek területének %-ában ), építési határvonal ( m-ben ), az oldal, és hátsókert mérete, l., a megmaradó nyomvonalas építmények építési területe szélességének a terv szerinti (térképen mért) értéke, amely valóságos s]pohvvpjpqhnphjihohohq tartandó meg. m., az utak tengelye, az HOYiViUOiVLMRJJDOpVDNLVDMiWtWiVLMRJJDOWHUKHOW terület határa n., a helyi védelem alatt álló építmény és telke o., az igénybevételi határérték p., a közü]hpln ]P&YHVtWHWWVpJPpUWpNH (2) Ahol a terv szerint a sajátos építési használat, a rendeltetés vagy az építési YH]HWLOOHWOHJ YH]HWV]HULQWLKDV]QiODWPHJYiOWR]LNRWWD]pStWpVLPXQNiND tervnek és a helyi építési szabályzawqdnphjihohohqhqjhgpo\h]khwn$yiowr]ivw PHJHO]HQHWHU OHWHNHQpStWpVLPXQNiND]eWY EHNH]GpVHpVD HOtUiVDLV]HULQWHQJHGpO\H]KHWN (3) $] pstwpvl HQJHGpO\H]pVL HOMiUiVW PHJHO]HQ D] pstwpv IHOWpWHOHLW WLsztázó elvi építési engedélyezési eljárást kell lefolytatni a környezetbe illeszkedés igazolására - minden olyan esetben, amikor az adott sajátos használat, építési YH]HWLOOHWOHJ YH]HWWHU OHWpQQHPDQQDNHOVGOHJHVUendeltetése szerinti építmény épül, - WRYiEEiD]~MRQQDQEHpS OJD]GDViJLPH]JD]GDViJL üzemi, és a beépítésre nem szánt területeken új birtokközpont építéséhez,

6 6 - PHJOpYUpV]EHQPiUEHpS OWJD]GDViJLYDJ\PH]JD]GDViJL ]HPLWHU OHWHNen DWHU OHWMHOHQWVHEEOHJDOiEE-iWpULQWIHMOHV]WpVHNHVHWpQ - DNLYpWHOHVHQHOKHO\H]KHWpStWPpQ\HNHVHWpEHQ (4) A terv alapján Tervtanácsi bemutatásra kötelezett minden, - a településközpontban tervezett legalább 1000 m² épített szintterületet meghaladó intézményi hasznosítású épület, - vegyes, gazdasági és különleges területen a 2500 m²- épített szintterületet meghaladó építmény (5) A szabályozás elemei az alábbiak szerint módosíthatók: a) a terület-felhasználás változtatásávalqhpmiuyn WHOH]V]DEiO\R]iVLHOHPHN módosításához a szabályozási terv módosítása szükséges; b) D] HOVUHQG& N ]OHNHGpVL pv QHP N ]OHNHGpVL FpO~ N ]WHU OHWHN PHJváltoztatásával járó, vagy az általános használat megváltozatásával járó szabályozási terv módosítása csak a szerkezeti terv módosítása után lehetséges. c) az építési övezet és az övezet határa, valamint a nem közterületen belüli sajátos építési használat határa - mélységben a telekalakítási szabályok PHJWDUWiVD PHOOHWW N ]WHU OHW PHQWpQ HJ\ PHJOHY LOO OHJNLVHEE HOtUW telekszélesség mértékéig D] YH]HWLHOtUiVRNEHWDUWiVDPHOOHWPyGRVXOKDWQDN ha ez nem eredményezi az érintett övezetek kialakításának ellehetetlenülését. 4.. Az általános felhasználás szerinti tagolódás és építési használatuk mértéke, valamint az építési övezeti, illetve övezeti tagolódás (1) A település igazgatási területének általános és sajátos használat szerinti tagolódását a terv szerinti térbeli rendben kell alkalmazni. Ezek az általános és a sajátos építési használatuk szerint az alábbiak : a., a beépítésre szánt területek és ép. övezeteik: jele - lakóterület: - falusias Lf - vegyes terület: - településközpont vegyes terület Vt - gazdasági terület: - kereskedelmi és szolgáltató Gksz - nem zavaró hatású ipari Ge -PH]JD]GDViJL ]HPL gazdasági terület Gm - különleges terület: - sportolási Ki-sp - V]DEDGLGVWXULV]WLNDL Ki-sz-re -WHPHWWHU OHW Ki-t - kegyeleti park Ki-kep - hulladék elhelyezésére szolgáló terület Kh b., a beépítésre nem szánt területek és övezeteik : -N ]OHNHGpVLpVN ]P&WHU OHW HOVUHQG&N ]OHNHGpVLFpOú közterület

7 7 - országos mellékút KÖ-om -WHOHS OpVLJ\&MW~W KÖ-gy PiVRGUHQG&N ]OHNHGpVLFpO~N ]WHU OHWHN - hagyományos kiszolgáló út KÖ-k -MHOHQWVHEEIHOWiUy-NLV]ROJiOyPH]JD]GDViJL~W KÖ-mg HOVUHQG&QHPN ]OHNHGpVL célú közterület - zöldterület: - közpark Z -HUGWHU OHW: -YpGHOPLYpG Ev - gazdasági Eg -PH]JD]GDViJLWHU OHW: - általános Má - korlátozott használatú Mkor -vízgazdálkodási terület: - közcélú nyílt csatornák medre pvsduwmdyt]p&n~wpv vízgazdálkodási üzemi terület V (2) A beépítésre szánt területek építési használatának mértékét az alábbi táblázat szerint kell alkalmazni : A terület-felhasználási egységre vonatkozóan általános használat szerinti terület sajátos használat szerinti terület megengedett legnagyobb beépítettség (%) Az építési telekre vonatkozóan megengedett legnagyobb építménymagasság (m) legkisebb zöldterület aránya * (%) lakóterület falusias Lf 25 4,5 50 vegyes terület gazdasági terület különleges terület településközpont vegyes terület Vt ,5 2,4 30 kereskedelmi szolgáltató Gksz 30! 9, egyéb gazdasági Ge 35! 9, PH]JD]GDViJLüzemi Gm 25! 7, sportolási célú Ki-sp 10 4,5-8, V]DEDGLGV rekreációs célú 25 7,5 40 Ki-sz-re WHPHW.L-t 5 4,0 50 Kegyeleti park Ki-kep 3 4,0 50 hulladék elhelyezésére szolgáló 10 9,5 30 Kh

8 8 Megjegyzés: x 1 OHJDOiEEKiURPV]LQWHVQ YpQ\iOORPiQ\WHOHStWpVHHVHWpQD]HOtUWOHJNLVHEEGH legalább (20) 25 %-RV] OGWHU OHWLDUiQ\D]HJ\QHJ\HGpYHOFV NNHQWKHW x 2 = egyházi építmények és rendeltetés esetén az építménymagasság az övezetben a már kialakult legnagyobb. Új egyházi építmény / templom / építése esetén az YH]HWUHHOtUWpStWPpQ\PDJDVViJ-V]RURVDHQJHGpO\H]KHWHOYLHQJHGpO\H]pVL eljárás lefolytatása után. Az egyházi építmény építménymagassága övezeti HOtUiVRNWyOHOWpU PpUWpNpWFVDNV]DEDGRQiOOyEHpStWpVpVOHJDOiEE+ oldalkert biztosítása esetén lehet engedélyezni. / H= az övezetben engedélyezhet legnagyobb építménymagasság mértéke m-ben/ x 3 = az építménymagasság csak a sportolás alapépítményei, mint hálótartó építmény pv V]HUNH]HWH OHOiWy pv D Ui KHO\H]HWW HUHGPpQ\MHO] WiEOD pstwppq\h HOKHO\H]KHWVpJHHVHWpQDONDOPD]KDWyHJ\pENpQWP x 4 = iskola, oktatási nevelési létesítmény, és egyéb létesítméq\nlypwhopyhodkrohwwo DYRQDWNR]yHOtUiVRNV]HULQWLDODFVRQ\DEEpUWpNDILJ\HOHPEHYHHQG WHOMHVN ]P&YHVtWHWWVpJKLiQ\iEDQFVDN- kal kisebb érték alkalmazható. (3) Az egyes terület-felhasználási egységek további, a beépítésre szánt területek esetében építési övezetek szerinti, a beépítésre nem szánt területek esetében pedig övezet szerinti tagolódását a terv szerint kell alkalmazni. 5.. Telekalakítás, építmények elhelyezése és kialakítása (1) A település területén telket alakítani a helyi településrendezési eszközök szerint szabad, amennyiben közútról, vagy magánútról önállóan megközelíthhwòmwhu OHWHN építésbe való bevonása esetén a közterületek (magánutak) kialakítása és a telek DODNtWiVDQQDNDN WHOH]HWWVpJHDNLQHND]~MWHU OHWHNEHpStWKHWYpWpWHOHD]pUGHNpEHQ áll. (2) Nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható. Nyúlványos (nyeles) a telek, ha a telek W PEEHOVEHQ KHO\H]NHGLN HO pv D N ]WHU OHWL NDSFVRODWRW FVDN HJ\ DODNtWKDWy WHOHN PpO\VpJ&N ]OHNHGpVUHDONDOPDVOHJDOiEEPGHQHPW EEPLQWHJ\ QiOOyDQEH QHPpStWKHWV]pOHVVpJ&WHOHNViYEL]WRVtWMD (3) 0HJOHY NRUibban kialakított telek az egyéb szabályok betartásával WHOHNDODNtWiVL NpQ\V]HU QpON O ODNyWHOHNNpQW EHpStWKHW KD D]RQ OHJDOiEE P V]pOHVpS OHWHOKHO\H]KHW (4) 0HJOpYWHOHNEHpStWpVNRUILJ\HOHPEHYHHQGUpV]DWHOHNWHOMHVPpO\VpJH kivéve az ökológiai folyosó mentén húzódó telkek, és azon tömbök ahol a szabályozási terven a EHpStWpVUH ILJ\HOHPEH QHP YHKHW UpV] MHO OYH YDQ (]HQ HVHWHNEHQ D EHpStWpVUH ILJ\HOHPEHQHPYHKHWUpV]KDWiUD- amire a beépítettséget számítani kell. (5) TelHNEYtWpVHNRUQHPNHOOIHOWpWOHQ OHOpUQLDOHJNLVHEEWHOHNPXWDWypUWpNHNHW (beépíteni azonban csak az (6) bekezdést is betartva lehet). (6) 0HJOHYWHOHNPHJRV]WiVDNRUDPHJRV]WiViOWDOpULQWHWWWHONHNWHOHN- mutatóira vonatkozydq D] HOtUiVW EH NHOO WDUWDQL $ WHOHNPXWDWy PpUWpNH LO\HQ HVHWEHQ D]RQEDQ OHJIHOMHEE D] YH]HWUH HOtUW -iydo FV NNHQWKHW KD PiV PyG D telek megosztására nincs. (7) Az építménymagasságot ott, ahol csak a maximális építménymagasság van meghatározva, mint legnagyobbat kell megtartani, és attól 1,5 méter- nél nagyobb mértékben - és csak lefelé - nem lehet eltérni. (8) $KRODWHUYD]HONHUWQDJ\ViJiWQHPMHO]LRWWD]DPiUEHpS OWXWFiNRQD NLDODNXOW PpUWpN& PtJ ~M XWFiNRQ PpWHU $] ps OHW HOKHO\H]pVH D] HONHUW

9 9 PHJKDWiUR]RWW PpUHWpWO WHOHS OpVNpSL RNRNEyO D N UQ\H]HWEH YDOy LOOHV]NHGpV EL]WRVtWiVD pughnpehq D KiWVyNHUWIHOp PpWHUUHOHOPR]GXOKDW $] HONHUW YRQDOD egyúttal köteoh]pstwpvlyrqdolv$wpq\ohjhvehpstwpvlyrqdod]rqedqd]pstwpvl hely határvonalának 1/3 hosszán a telek hátsókertje, saroktelek esetén az oldalkertjei irányába visszaléphet. (9) $]ioodwwduwyps OHWHNHOtUWYpGWiYROViJDLWa szomszédos telkek lakás, vagy a ODNiVN YHWHOPpQ\HLYHOHJ\H]N YHWHOPpQ\V]LQW&UHQGHOWHWpVLHJ\VpJHHOKHO\H]pVpUH szolgáló építési határától is meg kell tartani. (10) A terv építési telkein önálló terepszint alatti építmény a legnagyobb beépítés nagyságát meghaladó mértékben csak az építési hely határain belül, a telekre YRQDWNR]yOHJNLVHEE] OGIHO OHWPHJYDOyVtWiViYDOpVFVDNDNNRUHQJHGpO\H]KHW KDDQQDNDWHUHSV]LQWWOV]iPtWRWWPDJDVViJDD]P-t nem haladja meg. (11) $]HO-pVROGDONHUWEHQFVDNN ]P&EHFVDWODNR]iVLP&WiUJ\KXOODGpNWDUWiO\- tároló (legfeljebb 2,0 m es belmagassággal), kirakatszekrény ( legfeljebb 0,40 m-es mélységgel) és kerti építmény ( hinta, csúszda, homokr]y V] NN~W SLKHQpV pv MiWpN FpOMiUD V]ROJiOy P&WiUJ\ D WHUHSV]LQWQpO P-nél nem magasabbra HPHONHGOHIHGpVQpON OLWHUDV]PHOOpNpStWPpQ\HNKHO\H]KHWNHO~J\KRJ\D] ROGDONHUW HJ\pE HOtUiVRN V]HULQW N WHOH]HQ EL]WRVtWDQGy minimális szabad közlekedési sávját nem csökkentheti. (12) $]HOtUWpStWPpQ\PDJDVViJpUWpNHW KDVDMiWRVHOtUiVPiVNpQWQHPUHQGHONH]LN az utcai homlokzatmagasságra is teljesíteni kell. (13) Amennyiben a jelen rendelet hatályba OpSpVH HOWW NLDODNXOW KHO\]HW D]W LQGRNROMDDNNRUV]RPV]pGRVWHONHNHQÄ' YDJ\Ä( W&]YHV]pO\HVVpJLRV]WiO\ED tartozó, I-,,, W&]iOOyViJL IRNR]DW~ QHP pjkhw DQ\DJ~ WpUHOKDWiUROy V]HUNH]HW& falazatú, burkolatú, héjazatú) és legfeljebb 5 m építmény-magasságú épületeknél az pstwppq\hnn ] WWLOHJNLVHEEWiYROViJRWD] YH]HWLHOtUiVRNWyOHOWpUHQD]iWIHGpV mélységében legfeljebb 4,00 m-re csökkenteni lehet, ha valamennyi alábbi feltétel HJ\LGHM&OHJWHOMHV O a., az adrwwwhohnd] YH]HWLHOtUiVRNQDNPHJIHOHOHQV]DEiO\RVDQQHPpStWKHW be a szomszédos telken szabálytalanul vagy a táji jellegzetességnek PHJIHOHOHQHOKHO\H]NHGpStWPpQ\pStWPpQ\UpV]PLDWW E D V]RPV]pG WHONHQ D V]DEiO\WDODQXO HOKHO\H]NHG pstwppny hatósági engedéllyel rendelkezik, / vagy a helyi sajátosságok szerinti utcafronti építési helyen két épülettel van beépítve, és az, valamint jelen telek ugyanilyen módon vissza is épülhet, vagy nobember 1-jén már 10 évnél régebbi, c., ha mindkét ps OHW HJ\PiV IHOp Qp] KRPORN]DWD WHW KpMD]DWD pv HUHV]NpS]pVH QHP pjkhw DQ\DJ~ pv Q\tOiV QpON OL YDODPLQW D] LO\HQ pstwppq\hnw&]idoodoqhppstwkhwn VV]H G D WHOHN EHpStWpVH D W EEL V]RPV]pGRVWHOHN YH]HWLHOtUiVRNQDN PHJIHOHO beépítését nem korlátozza,-kdd]hj\pivwiwihgv]hpehqihnykrporn]dwrn N ] O OHJDOiEE D] HJ\LN KRPORN]DWRQ D PHJOpY Q\tOiVRN Q\tOyIHO OHWH helyiségenként nem nagyobb 0,4 m2 -nél, illetve az át nem alakítható, meg QHP V] QWHWKHW pv D] HWWO QDJ\REE Q\tOiVRV V]HPEHQ IHNY KRPORN]DW D magasabb, és a korábban épült épület 10 évnél régebbi, valamint a telek egyéb PyGRQQHPOHQQHEHpStWKHW e., a telek beépítésére más mód nincs. IDPHJOpYpS OHWHNIHOpQp]KRPORN]DWPDJDVViJLVOHJIHOMHEEPOHKHW (14) GazdasáJLpVN O QOHJHVUHQGHOWHWpVL]yQiEDQD]HOtUWpStWPpQ\-magasság alsó korlátját nem kell figyelembe venni. (15). ]P&YH]HWpNI O WWYDJ\D]DODWW~MpStWpVLWHOHNQHPDODNtWKDWy

10 10 (16) estwpvlwhonhwpulqwq\towiurnydj\yt]iro\ivphghuup]v&mpqhnpopwo-6 m-es ViYEDQN ]P&HVHWpQDQQDNYpGWiYROViJiQEHO OpStWPpQ\QHPKHO\H]KHWHO (17) ÒMpS OHWpStWpVHFVDND]pStWpVLKHO\HQNtY OOpYLOOHWOHJD]RQW~O- nyúló épületek, épületrészek elbontását D UHQGH]HWW WHOHN NLDODNtWiViW N YHWHQ HQJHGpO\H]KHWNLYpYHKDDWHUYODSDNLDODNXOWWyOQDJ\REEHONHUWHWV]DEiO\R] $] pstwpvl KHO\HQ NtY O iooy YDJ\ D]RQ W~OQ\~Oy ps OHW LOOHWOHJ ps OHWUpV] rendeltetése nem módosítható. Az ilyen épületen csak az életveszély elhárítását V]ROJiOypStWpVLPXQNDYpJH]KHW(]DOyONLYpWHOHNDKHO\LYpGHOHPDODWWOpY és az utcai telekhatáron álló épületek, amelyek a jelenlegi helyükön, méretükben és megjelenésükben úmudpstwkhwnuhqghowhwpv NPyGRVtWKDWy (18) $ N UQ\H]HWEH LOOHV]NHGpV V]HPSRQWMiEyO D] HOtUiVRNQDN PHJ QHP IHOHO EHpStWpVpVEHpStWpVLMHOOHP]NQHPYHKHWNILJ\HOHPEH II. FEJEZET g9(=(7,(/ë5è62. A beépítésre szánt területek építpvl YH]HWLHOtUiVDL 6.. A lakóterületek (1) $WHUYODNyWHU OHWHLHOVGOHJHVHQODNypS OHWHNHOKHO\H]pVpUHV]ROJiOQDN (2) $ IDOXVLDV /I MHO& ODNyWHU OHWHQ PH] pv HUGJD]GDViJL ]HPL pstwppq\hn ]HPDQ\DJW OWQHPKHO\H]KHWNHO Haszonállat-WDUWypS OHWODNyWHU OHWHQOHJIHOMHEEDVDMiWV] NVpJOHW&iOODWWDUWiVKR] V] NVpJHVPpUWpNEHQKHO\H]KHWHO jelen szabályzattal /5 (10) bek. 6 (11).b./ pvdkho\lioodwwduwivluhqghohwwhohj\h]hq. (3) $]RQDWHONHQDKROiOODWWDUWiVLVYDQOHJIHOMHEENpWUHQGHOWHWpVLHJ\VpJpStWKHW (4) Lf falusias lakóövezetben - max. kétlakásos lakóépület, ill. - két rendeltetési egységet tartalmazó (kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, V]iOOiVKHO\V]ROJiOWDWyNp]P&LSDULKHO\LLJD]JDWiVLHJ\Ki]LRNWDWiVL HJpV]VpJ J\LV]RFLiOLVVSRUWpStWPpQ\pStWKHWDV]DEiO\]DWNHUHWHLQ belül, melynek telkenkénti parkoló igénye nem több 6 gk-nál. -NLYpYHD]iWPHQWHONHWDKROD]HJ\pEV]DEiO\RNEHWDUWiViYDOHOKHO\H]KHW[ lakásos épület is épülhet. -DWHU OHWQHNOHJDOiEEUpV]OHJHVN ]P&YHVtWHWWVpJ&QHNNHOOOHQQL~MRQQDQpStWpVEH bevont terület esetében is ez a feltétel kell, hogy teljesüljön. (5) $ ODNyWHU OHWHQ HOKHO\H]KHW QHP ODNiV FpO~ UHQGHOWHWpVL HJ\VpJHNHW pv ps OHWHNHWÄNLYpWHOHVHQHOKHO\H]KHW -ként kell kezelni. (6) A lakóterületek saroktelkein oldalhatáron álló beépítési mód esetén építmény szabadonállóan is eokho\h]khwd] YH]HWLHJ\pEHOtUiVRNEHWDUWiViYDO (7) Utcafronton lakóépület PHONHUWHVHWpQ QiOOyJNWiUROypStWPpQQ\HOPpJ DNNRUVHPNH]GGKHWKDDODNypS OHWpVDJNWiUROyHJ\pS OHWHWNpSH]D]]DO össze van építve. Ha a gk. tároló az épület tömegében, annak utcafronti szélességének max. felét foglalja csak el és nem nagyobb, mint 2 m

11 11 W PHJPR]JDWiVVDO MHOHQLN PHJ D N ]WHU OHW IHOO DNNRU DQQDN pstwpvh HQJHGpO\H]KHW (8) Lakótelek lakás elhelyezésére szolgáló része a teleknek az utcai közterület határától számított max. 30 m telekrésze. (9) (ONHUWpVROGDONHUWIHOOLPHJN ]HOtWpVVHOV OO\HV]WHWWJNWiUROyQHPpStWKHW A terv lakóterületein az alábbi táblázat szerinwlämhoohp]m& pstwpvl YH]HWHNHWOHKHW alkalmazni a terv szerinti térbeli rendben : sajátos építési használata lakóterület alkalmazható építési övezet (beépítési mód) szélessége (m) legkisebb alakítható mélysége (m) területe (m 2 ) telek aktív zöldterülete (%) legnagyobb beépítettsége (%) építmény magassága (m) falusias Lf O ,5 Megjegyzés: O = oldalhatáron álló Az utcai homlokzatmagasság nem haladhatja meg az építménymagasságot, kivéve, ha szomszédos épülethez való illeszkedés azt indokolja. Ebben az esetben a mellette OpY épület irányába felfelé legfeljebb 1 métert térhet el. (10) $N ]P&YHVtWpVIRNiWD]DOiEELDNV]HULQWNHOONLDODNtWDQL -DWHU OHWQHNOHJDOiEEUpV]OHJHVN ]P&YHVtWHWWVpJ&QHNNHOOOHQQL- (újonnan építésbe EHYRQWWHU OHWFVDNWHOMHVN ]P&YHVtWHWWVpJ&OHKHW a 19 -EDQIRJODOWDNHJ\LGHM& teljesítése mellett. (11) A (6) szerinti építési övezetekben a telekalakításra, az épület HOKHO\H]pVUHpVDEHpStWpVNDUDNWHUpUHYRQDWNR]yDQD]DOiEELHOtUiVRNDW is be kell tartani, illetve az alábbiak szerint is lehet építeni : a., az oldalhatáron álló beépítési módú övezet saroktelkei szabadon állóan is EHpStWKHWNVN ]EHQVWHONHLQLVOHKHWV]DEDGRQiOOyDQpStWHQLGHFVDNDNNRU és úgy, ha a telken a szomszédos telek kialakult oldalsó építési oldalától az YH]HWUH HOtUW OHJQDJ\REE pstwppq\-pdjdvvijqdn PHJIHOHO GH OHJDOiEE méter oldalkert biztosított. EDODNyWHU OHWHQHOKHO\H]KHWpS OHWHNHWD]XWcai teleksávban kell elhelyezni, Utcai teleksávondkrpornyrqdowyoppuwpppo\vpj&ptjgazdasági sávon DKRPORNYRQDOWyOPpUWPpWHUWODKiWVyNHUWLJ-PHJOpYWHONHQOHJIHOMHEE az 50m, falusias lakóövezetben legfeljebb a 70m mélységig -WHUMHGViYRWNHOO puwhql (]W D] HOtUiVW iwphq WHOHN HVHWpEHQ PLQGNpW N ]WHU OHW IHOO alkalmazni kell.) 6DURNWHOHN HVHWpEHQ XWFDL WHOHNViYRQ D N ]WHU OHW IHOOL WHOHNKDWiUWyO PpUW PD[PPpO\VpJ&D] YH]HWUHHOtrt maximális építménymagasságú, de min. 6,0 m oldalkertet a szomszédos telek telekhatárától kell érteni. A telek gazdasági teleksávja csak a hosszabbik közterületi telekhatáron mért, a vele V] JHWEH]iUyPiVLNN ]WHU OHWIHOOLWHlekhatártól számított max. 50,0 m az ROGDONHUWLJ (QQHN D] ROGDONHUWQHN D PLQLPiOLV PpUHWH D] YH]HWUH HOtUW maximális építménymagasság, de min. 6,0 m. c. a gazdasági sávban D I UHQGHOWHWpVL HJ\VpJHW KDV]QiODWiW NLHJpV]tW NLV]ROJiOy funkción PHOOpNpS OHWHN KHO\H]KHWN HO D] YH]HWL HOtUiVRN V]HULQW ioodwwduwy ps OHWDIUHQGHOWHWpVLIXQNFLyWyOODNiVWyOOHJDOiEEPWiYROViJUDOHKHW

12 12 GD]HONHUWEHQOHMWYDJ\ UiPSDDPHO\ P-nél nagyobb szintkülönbséget küzdene le, nem hho\h]khw HO $ WHOHN XWFDL pstwpvl ViYMiEDQ D I OGV]LQWL padló nem lehet 90 cm-qpopdjdvdeedqdwhohnhowwlmiugdv]lqwwo (ONHUW QpON OL XWFDL KRPORNYRQDORQ W UWpQ pstwpv HVHWpQ D ODNiV I OGV]LQWL padlóvonala a járdához képest + 0,75m és +1,2 m közé kerülhet, egyéb rendeltetési egység földszinti padlóvonala kerülhet +0,30 m-re, gk. tároló padlóvonala m- re is. e., Az OTÉK 1. számú mellékletének 54. pontja szerinti melléképítményeket az DOiEELDNQDNPHJIHOHOHQNHOOHOKHOyezni : -ODNyViYEDQKHO\H]KHWHODNHUWLpStWPpQ\NHUWLYt]pVI UGPHGHQFHQDSNROOHNWRU NHUWLWHWW&]UDNyKHO\ - $JD]GDViJLViYEDQKHO\H]KHWHOD]iOODWNLIXWyDVLOy POHV]WHWDQ\DJ- és Ji]WiUROyK~VI VW O] OGVpJYHUHPV]pONHUpN - A háwvy NHUWEHQ D PHJIHOHO YpGWiYROViJRN PHJOpWH HVHWpQ HOKHO\H]KHW D ]iuw N ]P&SyWOyP&WiUJ\D]iUWWUiJ\DWiUROyP&WiUJ\NRPSRV]WiOy - D] HONHUWEHQ QHP KHO\H]KHW HO D N ]P&SyWOy P&WiUJ\ D V]pONHUpN D] ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároly WRYiEEi D WHUPpV]HWHV PHJOHY WHUHSV]LQWWOpVDWHOHNHOWWLMiUGDV]LQWWOFP-nél magasabb terasz, pavilon, egyéb elárusító építmény. (12) Lakóterületen az építményekhez számított gépkocsi tárolót telken belül kell elhelyezni. 7.. A vegyes terület (1) A terv vegyes területe a sajátos építési használata szerint településközpont vegyes terület, ezt a terv szerinti térbeli rendben kell alkalmazni. (2) $YHJ\HVWHU OHWHQHOKHO\H]KHWpStWPpQ\HND]DOiEELDN - a településközpont vegyes terület általában több rendeltetési egységet magába foglaló igazgatási, kiskereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátási, szálláshely V]ROJiOWDWy HJ\Ki]L RNWDWiVLHJpV]VpJ J\LpVV]RFLiOLVUHQGHOWHWpV&pS OHWHN valamint ODNypS OHWHN LOOHWOHJ H]HNNHO YHJ\HV IXQNFLyM~ ps OHWHN LOO kivételesen sport, vagy nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény elhelyezésére szolgál. - D]LO\HQWHU OHWHQQHPKHO\H]KHWNHOSDUNROyKi]pV ]HPDQ\DJW OWYDODPLQW még kiypwhohvhqvhpwhuphonhuwpv]hwlpstwppq\ (3) $ YHJ\HV WHU OHWHQ D HOtUiVDLW LV ILJ\HOHPEH YpYH D N ]P&YHVtWHWWVpJL követelmény: D~MUHQGHOWHWpVLHJ\VpJHWMHOHQWpStWPpQ\WpStWHQLFVDNDWHOMHVN ]P&YHVtWHWWség megvalósulása és (ha szükséges) a technológiához tartozó ellátó biztonsági rendszerek megléte esetén lehet. EPHJOpYOpWHVtWPpQ\HNIHO~MtWiVDNRUV]HU&VtWpVHEYtWpVHUHQGHOWHWpVPyGRVtWiVD DWHOMHVN ]P&UHQGHONH]pVUHiOOiViLJ - NLV PHQQ\LVpJ& V]HQQ\Yt] NHOHWNH]pVHNRU QHP W EE PLQW D PHJHO] ioodsrw max. 2,0-V]HUHVH]iUWN ]P&SyWOyP&WiUJ\ - HQQpO QDJ\REE PHQQ\LVpJ& V]HQQ\Yt]NHOHWNH]pVHNRU VDMiW WLV]WtWytWyEHUHQGH]pV létesítésével a környezetvédelmi és a közegészségügyi szakhatóság véleménye alapján engedélyezkhw $N ]P&NLpStWpVpWN YHWHQDUiN WpVN WHOH]

13 13 (4) $WHUYYHJ\HVWHU OHWpQD]DOiEELWiEOi]DWV]HULQWLMHOOHP]M&pStWpVL YH]HWHNHW kell alkalmazni, a terv szerinti térbeli rendben sajátos építési használat alkalmazható építési övezet jele (beépítési módja) szélessége (m) A telek legkisebb alakítható mélysége (m) területe (m2) aktív zöldfelülete (%) beépítettsége (%) legnagyobb utcai építmény magassága (m) településközponti Vt-O ,2 7,5 vegyes Megjegyzés: O = oldalhatáron álló 1 = oktatási-nevelésilqwp]ppq\hnhvhwpqd]rwwhqjhgpo\h]khwpd[ 2 = egyházi építmények és rendeltetés esetén az építménymagasság az övezetben kialakult legnagyobb, ill. a 4 (2) bek. szerinti Az utcai homlokzatmagasság nem haladhatja meg az építménymagasságot, kivéve, ha V]RPV]pGRVpS OHWKH]YDOyLOOHV]NHGpVD]WLQGRNROMD(EEHQD]HVHWEHQDPHOOHWWHOpY épület irányába felfelé legfeljebb 1 métert térhet el. (6) $WHOHS OpVN ]SRQWYHJ\HVWHU OHWHQLQWp]PpQ\UHQGHOWHWpV&QHNNHOOWHNLQWHQLD] ps OHWHW LOOHWOHJ D WHONHW KD D V]LQWWHU OHW OHJDOiEE UpV]H LQWp]PpQ\L funkciójú, egyébként a rendeltetés : lakás. (7) A Vt övezetben az alábbiakat is alkalmazni kell : DD]XWFDLpS OHWHNHWDWHUYV]HULQWLHONHUWWHOYDJ\HONHUWQpON OpVV]DEDGRQ állóan, oldalhatáron állóan, zártsorúan, hézagos-]iuwvru~dq OHKHW LOOHWOHJ NHOO HOKHO\H]QLD]pStWWHWLV]iQGpNV]HULQWpVDN UQ\H]HWKH]YDOyDONDOPD]NRGiV DODSMiQD] YH]HWLHOtUiVRNEHWDUWiViYDO b., a tényleges építési vonal (amely az a. pont értelmében a szabályozási YRQDORQIHNV]LNDWHOHNKiWVyNHUWMHLUiQ\iEDHOPR]GXOKDWSOEHMiUDWLHOWpU ám a közöttük így kialakuló területet közhasználatra át kell adni, és arra a közterületi szabályokat kell alkalmazni. FPHJOpYWHOHNPpO\VpJpWPD[P-rel lehet figyelembe venni, és a telek beépítési PXWDWyLWI JJHWOHQ ODWHOHNYDOyVPpO\VpJpWOHUUHDWHOHNPpUHWUHNHOOV]iPROQL d. Az utcai épület ( ek ) mögötti épület (ek) et az oldalsó telekhatárra kell HOKHO\H]QL EHQ\~Oy V]iUQ\ WRYiEEi NHUHV]WV]iUQ\ LV pstwkhw PtJ D PpWHUQpOV]pOHVHEEWHONHQYDJ\EHOVXGYDUEDQpStWpVLKHO\HQEHO OV]DEDGRQ iooydqlvhokho\h]khwn%hq\~oyps OHWszárny mélysége max. 40 m lehet. /HJDOiEE D] YH]HWUH HOtUW V]DEiO\R]RWWOHJQDJ\REE pstwppq\pdjdvvijqdn PHJIHOHOWiYROViJRWGHOHJDOiEEP-t kell megtartani a telken szemközt IHNYKRPORN]DWRNN ] WWLVDEHQ\~OyV]iUQ\DN között, az utcai épület és a NHUHV]WV]iUQ\DNN ] WWpViWPHQWHOHNQpODNpWXWFDLpS OHWN ] WW e., -$N ]WHU OHWIHOOJNWiUROyEHMiUDWQHPQ\tOKDWGH ]OHWEHMiUDWpVSRU- tál több is) f., - az intézményi rendeltetéshez szükséges ügyfélparkoló csak saját telken biztosítható. g., -ROGDOKDWiURQiOOyEHpStWpVLPyGHOtUiVHVHWpEHQD]pS OHWHNHWD]pStWpVL helyen belül szabadon állóan és oldalhatáron állóan is el lehet helyezni

14 14 akkor, ha az adotwwhohnppuhwhd]w~j\whv]lohkhwypkrj\dv]rpv]pgrv WHOHN YH]HWV]HULQWLHOtUWEHpStWpVpWQHPNRUOiWR]]D (8) Az építményhez számított gépkocsikat telken belül kell elhelyezni, intézményi funkció esetén az önkormányzdwhwwohowpuv]deio\r]ivwlvkr]kdw 8.. A gazdasági területek (1) A terv gazdasági területe a sajátos használata szerint nem zavaró egyéb / kereskedelmi és szolgáltató / (Gksz) és nem zavaró ipari gazdasági (Ge) felhasználású, valamiqw PH]JD]GDViJL-üzemi (Gm) lehet a terv szerinti térbeli UHQGEHQ,SDULpVPH]JD]GDViJL-üzemi felhasználás esetén a telekalakítás is csak D] LOOHWpNHV N UQ\H]HWYpGHOPL KDWyViJ KR]]iMiUXOiViYDO YpJH]KHW pv HQJHGpO\H]KHW (2) A Gksz MHO&NHUHVNHGHOPLpVV]ROJiOWDWyWHU OHWHQQHPKHO\H]KHWNHOHJ\Ki]L egészségügyi és szociális épületek. (3) $]*HMHO&HJ\pELSDULWHU OHWHQQHPKHO\H]KHWNHODMHOHQWVPpUWpN&]DYDUy KDWiV~ WHU OHW LOOHWOHJ D MHOHQWV PpUWpN& zavaró hatású ipari terület a N O QOHJHVHQ YHV]pO\HV SO W&]- UREEDQiV IHUW]YHV]pO\HV E&] V YDJ\ QDJ\ zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények, valamint a településgazdálkodási, és az egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális épületek. (4) Gksz Ge övezetben DN ]P&YHVtWHWWVpJIRNiWD]DOiEELDNV]HULQWNHOONLDODNtWDQL - ~M UHQGHOWHWpVL HJ\VpJHW MHOHQW pstwppq\w pstwhql FVDN D WHOMHV N ]P&YHVtWHWWVpJ PHJYDOyVXOiVD pv D WHFKQROyJLiKR] WDUWR]ó ellátó biztonsági rendszerek megléte esetén lehet. 0HJOpYOpWHVtWPpQ\HNIHO~MtWiVDNRUV]HU&VtWpVHpVEYtWpVHHVHWpQDWHOMHVN ]P& UHQGHONH]pVUH iooivilj NLV PHQQ\LVpJ& QHP W EE PLQWD PHJHO] ioodsrw szerese) szennyvíz keletkezésekor zárt k ]P&SyWOyP&WiUJ\HQJHGpO\H]KHW - *P YH]HWEHQDOHJDOiEEUpV]OHJHVN ]P&YHVtWHWWVpJQHNDKDV]QiODWEDYpWHOLJ megvalósuló biztosítottsága és a technológiához tartozó ellátó biztonsági UHQGV]HUHN PHJOpWH HVHWpQ OHKHW pstwhql $ N ]P&SyWOyN pv D technológiához WDUWR]y P&WiUJ\DN FVDN ]iuw UHQGV]HU&HN OHKHWQHN $] HOtUiVRNQDN PHJIHOHO saját szennyvíztisztító berendezés a környezetvédelmi szakhatóság véleménye DODSMiQHQJHGpO\H]KHW DWHU OHWQHNpVDPHJOpYpS OHWHNQHNDUHQGHOWHWpVV]Hrinti megtartása csak a részletes környezeti hatásvizsgálat elkészítése alapján lehetséges, melyet a UHQGHOHW pohweh OpSpVH XWiQ pyhq EHO O GH OHJNpVEE -ig a tulajdonos kötelezettségével el kell készíttetni. (5) Zavaró hatású (ipari) gazdasági zóna (Gip) $ ]yqd D MHOHQWV PpUWpN& ]DYDUy KDWiV~ JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJL FpO~ LSDUL pstwppq\hn YDODPLQW D YpGWiYROViJRW LJpQ\O PH]JD]GDViJL PDMRURN ioodwwduwy telepek elhelyezésére szolgál. b., A zóna területén a különlegeseq YHV]pO\HV SO W&]-, robbanás- IHUW]YHV]pO\ E&] V YDJ\ QDJ\ ]DMMDO MiUy JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJKH] V] NVpJHV pstwppq\hn KHO\H]KHWNHO

15 15 $WHU OHWHQD]DOiEELWiEOi]DWV]HULQWLÄMHOOHP]M& pstwpvl YH]HWHNHWOHKHWDONDOPD]QL a terv szerinti térbeli rendben : sajátos építési használat alkalmazható beépítés i mód építési övezet jele a telek legkisebb alakítható aktív szélességségterüle- mély- zöld- területe (m²) (m) (m) te (%) beépítettsége (%) legnagyobb építmény magassága (m) Kereskedelmiszolgáltató Nem zavaró ipari 0H]JD]GDViJ i-üzemi SZ Gksz ,5 Ge ,5 Gm ,5 Megjegyzés: SZ = szabadon álló A magassági korlátozás technológiai berendezésekre, silókra, kéményekre, antennákra nem vonatkozik. Belterületen ezek engedélyezésekor településképi szempontokat kell mérlegelni. $KRODV]DEiO\R]iVLWHUYHONHUWHWQHPMHO OD]HONHUWPpUWpNHP (6) $] LSDUL JD]GDViJL WHU OHW *H D PH]JD]GDViJL-üzemi terület és a kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület építési telkeit saját telkén belül az övezetre megszabott minimális telekméret esetén 3 m, az azt meghaladó telekméret HVHWpQ OHJDOiEE ROGDONHUW V]pOHVVpJ& pv OHJDOiEE KiURPV]LQWHV ] OGWHU OHWWHO NHOO ellátni a telekhatárok mentén. (7) A kereskedelmi szolgáltató építményekhez szükséges személygépkocsi parkoló LJpQ\pWpVD]LSDULpVDPH]JD]GDViJL ]HPLWHU OHWpStWPpQ\HLQHNSDUNROy igényét az építési telken kell biztosítani. (8) $WHOHS OpV*PMHO&WHU OHWHDPH]-HUG- és vadgazdálkodással kapcsolatos ipari, tároló és feldolgozó tevékenység, a nagyüzemi állattartás területe, ahol a gazdasági tevékenység végzéséhez szükséges építményeken kívül iroda, és a tulajdonos és a személyzet, illetve használó részére szolgáló szolgálati lakás - legfeljebb 2 lakásig -KHO\H]KHWHO (9) $ *P MHO& JD]GDViJL WHU OHWHQ D PHJOpY ioodwwduwy WHOHSHN PH]JD]GDViJL IHOGROJR]y ]HPHNDMHOHQOHJLUHQGHOWHWpV NQHNPHJIHOHOHQDNLDODNXOWiOODSRWUD tekintettel megtarthatók, technológiájuk korszer&vtwkhwd]ps OHWHLNIHO~MtWKDWyDN GH QHP EYtWKHWHN %YtWpV N ioodwwduwy WHOHSNpQW PH]JD]GDViJL IHOGROJR]y ]HPNpQWW UWpQUHQGHOWHWpVPyGRVtWiVXNFVDNDNNRUHQJHGpO\H]KHWKDHJ\LGHM&OHJ birtokközponttá alakítják azokat, és a szakhawyvijl HOtUiVRN DODSMiQ V] NVpJHV YpGWHU OHWHWD]pStWWHWEL]WRVtWDQLWXGMD ÒMiOODWWDUWyWHOHSPH]JD]GDViJLIHOGROJR]y ]HPFVDNPH]JD]GDViJLWHU OHW ELUWRNN ]SRQWMiQ D] HJ\pE HOtUiVRN EHWDUWiVD PHOOHWWOpWHVtWKHWDPHQQ\LEHQD s]rpv]pgrv WHONHN UHQGHOWHWpVV]HU& KDV]QiODWiW QHP NRUOiWR]]D D V] NVpJHV YpGWHU OHWHNYpGWiYROViJRNVDMiWWHU OHWHQEHO OUHQGHONH]pVUHiOOQDN

16 A különleges terület (1) A terv különleges területeit sajátos használatuk szerint sportolási- pv WHPHW területek, kertészeti területek valamint településüzemeltetési / szennyvíztisztító / területek céljára lehet felhasználni a terv szerinti térbeli rendben. (2) $ WHU OHWHQ ~M UHQGHOWHWpVL HJ\VpJHW MHOHQW KHO\LVpJHW pstwhni, építményt HOKHO\H]QL FVDN D OHJDOiEE UpV]OHJHV N ]P&YHVtWHWWVpJ PHJOpWH HVHWpQ OHKHW LOOHWOHJKDOHJDOiEEDNRUV]HU&N ]P&-pótlóval biztosított energia- ellátás, az illetékes szakhatóságok által elfogadott megoldással biztosított ivóvízellátás és szennyvíztisztítás valamint szennyvíz elhelyezés, továbbá a nyílt árkos csapadékvíz elvezetés biztosított. (3) $ WHU OHWHQD]DOiEELÄMHOOHP]M& pstwpvl YH]HWHNHWNHOODONDOPD]QLDWHUY szerinti térbeli rendben : sajátos használat ill. rendeltetés alkalmazható beépítési mód építési övezet jele a telek legnagyobb beépítettsége (%) A telekre az épület legnagyobb építménymagassága (m) A telek legkisebb aktív zöldterülete % A telek minimális területe m² THPHW Szabadon Ki-t 5 4,0 50 K** Sportolási célú álló Ki-sp 10 4,5-8,0* ]DEDGLGVFpO~ Ki-sz-re 25 K Kegyeleti park Ki-kep 3 4,0 50 K Hulladék elhelyezésére szolgáló Kh 10 9, Megjegyzés: K= kialakult telekterület * = csak a rendeltetés és technológia megkívánta építmények, mint hálótartó építmény pv V]HUNH]HWH OHOiWy pv D Ui KHO\H]HWW HUHGPpQ\MHO] WiEOD pstwppq\h, napozó, csúszda stb. építménye lehet 8 m max., egyébként 4,5 m. ** = nemphjrv]wkdwyghdwhuyhoirjdgivdnruphjopywhonheytwkhw $ WHUY N O QOHJHV WHU OHWHL HOVGOHJHVHQ D WHU OHW VDMiWRV pstwpvl KDV]QiODWiQDN LOO UHQGHOWHWpVpQHN PHJIHOHO ps OHWHN LOOHWOHJ pstwppq\hn HOKHO\H]pVpUH V]ROJiOQDN $ PHOOpNpStWPpQ\HN N ] O N ]P& EHFVDWODNR]iVL P&- WiUJ\ N ]P&SyWOy P&WiUJ\ hulladéktartály-tároló ( legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal ), valamint a pihenés célját V]ROJiOyDQNHUWLpStWPpQ\KLQWDFV~V]GDKRPRNR]yV] NN~WSLKHQpVpVjáték céljára V]ROJiOyP&WiUJ\DWHUHSV]LQWQpOP-QpOQHPPDJDVDEEUDHPHONHGOHIHGpVQpON OL WHUDV] WRYiEEi NHUWL V]DEDGOpSFV WHUHSOpSFV pv OHMW KHO\H]KHWN HO $ N ]P&YHVtWHWWVpJIRNiWD]DOiEELDNV]HULQWNHOONLDODNtWDQi : 7HPHW pv NHJ\HOHWL SDUN P-HV N U]HWpEHQ NHJ\HOHWVpUW pstwppq\w UHNOiPRW reklámhordozót elhelyezni nem lehet.

17 17 $N ]P&YHVtWHWWVpJIRNiWD]DOiEELDNV]HULQWNHOONLDODNtWDQL -~MUHQGHOWHWpVLHJ\VpJHWMHOHQWpStWPpQ\WpStWHQLDNHJyeleti park kivételével FVDNDOHJDOiEEUpV]OHJHVN ]P&YHVtWHWWVpJPHJYDOyVXOiVDHVHWpQOHKHW (5) $ VSRUWROiVL pv V]DEDGLGV FpO~ WHU OHWHQ ps OHWHW pv pstwppq\w FVDN D WHOMHV N ]P&YHVtWHWWVpJPHJOpWHHVHWpQOHKHWpStWHQL A beépítésre nem szánt területek 10.. $N ]OHNHGpVLpVN ]P&WHU OHW (1) A terv közlekedési területét a terv szerinti térbeli rendben kell felhasználni. (2) $]EHNH]GpVV]HULQWLWHU OHWVDMiWRVKDV]QiODWDLOOHWOHJUHQGHOWHWpVHV]HULQWD] alábbiak szerint tagolódik : a) országos mellékutak : - a 4806 sz. út, tervezett országos mellékút (Székelyhíd, Bihardiószeg felé (K) illetve22 m EDWHOHS OpVLI~W)XWFD5iNyF]LXWHUYV]HULQWL. FDJ\&MWXWDN6]OVNHUWX%RFVNDi u, Kossuth u, terv szerinti (K) GDWHOHS OpVHJ\pEXWFiLNLV]ROJiOyXWDNLOOHWOHJYHJ\HVIRUJDOP~XWDNDWHUY szerinti térbeli rendben. (K) illetve 12 m HMHOHQWVHEEN OWHU OHWLPH]JD]GDViJLXWDND 039, 034, 088, 22964, 0106, hrsz.-ú utak 12 m (ill. K) f) kerékpárutak az országos mellékutak bel- és külterületi szakaszai mentén. (3) A közlekedési területek szélességét a terv szerint biztosítani kell. Mellettük csak akkor és úgy lehet építményt elhelyezqldphqq\lehqdqqdnhvhwohjhvypg YH]HWH sem érinti korlátozóan az út használati értékét. (4) $]RUV]iJRVXWDNDWNpWLUiQ\~MiUP&IRUJDORPUDDONDOPDV~WEXUNRODWWDOEHpStWpVUH szánt területek menti szakaszain kétoldali járdával, az országos mellékutakat önálló kerékpárúttal, a kiszolgáló utakat pedig egy- YDJ\ NpWLUiQ\~ MiUP&IRUJDORPUD alkalmas útburkolattal és legalább egyoldali járdával kell kiépíteni. Területükön ( kivéve a 4806 sz., és a tervezett. mellékutakat, ahol a szegéllyel párhuzamos IRUPiEDQV]HJpO\PHQWLNpQWHOKHO\H]KHWND]~WPHQWLpStWPpQ\HNN ]IRUJDOP~ gépkocsi parkolói. 0LQGHQ XWFiW OHJDOiEE HJ\ROGDOL IiVtWiVVDO NHOO HOOiWQL LOOHWOHJ HQQHN KHO\- szükségletét biztosítani kell. (5) $WHUYN ]OHNHGpVLpVN ]P&WHU OHWHLN ]WHU OHWHN (6) Belterületen és beépítésre szánt területen újonnan légvezeték a falusias lakóterület N ]WHU OHWHL LOOHWYH JD]GDViJL WHU OHW NLYpWHOpYHO QHP pstwkhw $ PHJOpY légvezetékeket azok felújításakor, átépítésekor, kiváltásakor a fenti területeken földbe kell helyezni. (7) +tun ]O WRURQ\ iwmiwv]y HUVtW V]pOPRWRU ODNyWHU OHWWO OHJDOiEE P-re, G OWHU OHWWO P-UH D IXWDNWyO-200 m-nél nem közelebb, HOVVRUEDQ JD]GDViJL YDJ\ N O QOHJHV KXOODGpN HOKHO\H]pVUH V]ROJiOy WHU OHWHQ WHOHStWKHW Természetvédelmi területen, természetvédelmi terület közelében a szakhatóság által megszabott távolságon belül ilyenek egyáltalán nem, a természeti területen is csak D]LOOHWpNHVWHUPpV]HWYpGHOPLKDWyViJKR]]iMiUXOiVDPHJHO]WiMYpGHOPLYL]VJiODW HVHWpQ pstwkhwn (] DOyO NLYpWHOW NpSH]QHN D Yt] J\L WHU OHWHQ D Yt] J\L pughnhowvpj&pdjdvwruq\rn

18 A zöldterületek (1) A terv zöldterületei a közparkok és a díszparkok, területük közterület. (2) 7HU OHW N QN ]KDV]QiODWHOOHO]iUWUpV]QHPDODNtWKDWyNLpVpS OHWQHPGH N ]WiUJ\DP&YHOGpVWV]ROJiOyLGHLJOHQHVpStWPpQ\V]DEDGWpULV]tQSDGpVOHOiWy azonbdqljhqkho\h]khwhoghdgtv]sdunrnedqdwhvwhg]pvwv]rojioyäwruqdsio\d gyermekjátszótér stb. nem alakítható ki. A terület minimálisan 75%-át ] OGIHO OHWWHO LOOHWYH Yt]IHO OHWWHO IHGHWWHQ NHOO NLDODNtWDQL KD HWWO HOWpUHQ szabályozási terv nem rendelkezik. (3) A közparkokon belül felszíni víztározók, dísztavak és díszburkolattal kialakított N ]OHNHGpVLIHO OHWHNOpWHVtWKHWHN (4) A területükön a pihenést, a testedzést szolgáló építmény ( sétaút, pihe- QKHO\ tornapálya, gyermekjátszótér, nyilvános WC.stb.) a terület fenntartásához V] NVpJHVpStWPpQ\HOKHO\H]KHW (5) $] pstwpvl WHOHN PLQLPiOLVDQ HOtUW ] OGIHO OHWpEH D WHOHN N ]OHNHGpVL OpWHsítményei, parkolói területe még hézagos(áttört) burkolat létesítése esetén sem számítható bele $]HUGWHU OHW (1) $ WHUY HUGWHU OHWHL VDMiWRV KDV]QiODWXN LOOHWOHJ UHQGHOWHWpV N V]HULQW YpGHOPL YpG-YDODPLQWJD]GDViJLHUGN (2) $ YpGHOPL UHQGHOWHWpV& HUGW W P UHQ -os lombkorona-fedettséggel, a gazdaságit a gazdálkodás érdekei szerint szabadon kell illetve lehet beültetni, az HUGOpWHVtWpVHDQQDNDIHODGDWDDNLQHNDWHYpNHQ\VpJHPLDWWDYpGHOHPUHV] NVpJYDQ (3) $]HUGUHQGHOWHWpVpQHNPHJIHOHOpStWPpQ\HNHQ (OTÉK 28.. (4)) az alábbiakat kell érteni : -0LQGHQIpOHHUGEHQDI OGUpV]OHWHNPHJN ]HOtWpVpWV]ROJiOyXWDNDWpV DYt]HOYH]HWiUNRNDWYDODPLQWUKi]DNDWpV - gazdasági és oktatási-nxwdwivl UHQGHOWHWpV& HUGWHU OHWHQ D] HUGJDzdálkodás üzemi építményeit 0,5 %- os beépítettséggel el lehet helyezni. (4) $WHUYJD]GDViJLHUGWHU OHWHLQD]27e. EHNH]GpVHV]HULQWLpStWPpQ\HN FVDNDNNRUpV~J\KHO\H]KHWNHOKDDWHU OHWLOOHWOHJD]pStWPpQ\OHJDOiEE : a NRUV]HU&N ]P&SyWOyYDOYDOyYLOODPRV-energia ellátás, az illetékes szakhatóságok által elfogadott megoldással az ivóvízellátás és a szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés, továbbá a nyílt árkos csapadékvíz elvezetés is biztosított. (5) (UGNWHOHStWpVpQpODKHO\EHQKRQRVIDIDMRNDWNHOODONDOPD]QLHKKH]PHJNHOONpUQLD természetvédelmi szakhatóság véleményét $PH]JD]GDViJLWHU OHW (1) $WHUYPH]JD]GDViJLWHU OHWHDQ YpQ\WHUPHV]WpVpVD]iOODWWHQ\pV]WpVWRYiEEi az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás (a továbbiakban : PH]JD]GDViJLWHUPHOpVLOOHWOHJD]H]HNKH]V] NVpJHVpStWPpQ\HNHOKHO\H]pVpUH szolgál. - 0H]JD]GDViJLUHQGHOWHWpV&WHU OHWHNHWPiVFpOUDIHOKDV]QiOQLQHPOHKHW - A kialakítható legkisebb telekterület/telekszélesség m²/25 m.

19 19 - A felszíni- és felszín alatti vizek védelme érdekében természetes vízfolyások, FVDWRUQiN Yt]Q\HU KHO\HN N ]HOpEHQ Q YpQ\YpG V]HUUHO Q YpQ\YpGHOPL tevékenységet ( vízi szervezetekre veszélyes szerrel 200 m-en, közepesen veszélyes szerrel 50m-en, mérsékelten veszélyes szerrel 20m-en, nem veszélyes szerrel 5m-en belül) folytatni tilos. - 5pJpV]HWL pv UpJpV]HWL puwpn& WHU OHWHNHQ D P&YHOpVL ij YiOWiViKR] D WDODM bármilyen 30 cm-nél mélyebb megbolygatásához az örökségvédelmi szakhatóság HO]HWHVYpOHPpQ\HV] NVpJHV - $WHUYV]HULQWLJ\HSQiGDVYt]iOOiVRVWHU OHWHNHQDP&YHOpVLiJDNPHJWDUWDQGyN - 7HUPpV]HWYpGHOPL WHU OHWHQ pstwppq\hn QHP KHO\H]KHWN HO WHUPpV]HWYpGHOPL területek 100 m-es környezetében, természeti területen, vagy tervezett természetvédelmi területen építmények elhelyezéséhez a természetvédelmi V]DNKDWyViJHO]HWHVHQJHGpO\HV] NVpJHV - 0HJOpY WDQ\DpS OHW PHJWDUWKDWy NRUV]HU&VtWKHW EHpStWHWW WHU OHWH -al EYtWKHW UHQGHOWHWpVH idegenforgalmi célzattal módosítható, - KD D PHJOpY WDQ\DXGYDUEHpStWHWWVpJHEYtWpVVHOQHPKDODGMDPHJD-ot, és megfelel a (2) EHNH]GpVHOtUiVDLQDN $PH]JD]GDViJLWHU OHWHN YH]HWLWDJROyGiViWDWHUYV]HULQWLWpUEHOLUHQGEHQNHOO alkalmazni az alábbiak szerint : - Má MHO&iOWDOiQRVPH]JD]GDViJL YH]HW - MkorMHO&PH]JD]GDViJLNRUOiWR]RWWDQKDV]QiOKDWy YH]HW - Mk MHO&NHUWHVPH]JD]GDViJL YH]HW (2) Az Má övezetben : a., A növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás épületei és építményei valamint lakóépületek KHO\H]KHWNHOD]DOiEELDNV]HULQW 1., Gazdasági épületek: V]iQWyNHUWP&YHOpVLiJHVHWpQKDDWHOHNWHU OHWOHJDOiEEKHNWiUOHJHO (gyep) esetén legalább 5 hektár UpWQiGDVYt]iOOiVRVWHU OHWP&YHOpVLiJWHU OHWpQpS OHWQHPKHO\H]KHWHO 2., Lakóépület, vagy lakóépületet is tartalmazó gazdasági épület: V]iQWyNHUWOHJHOJ\HSP&YHOpVLiJHVHWpQKDDWHOekterület legalább 10 hektár, UpWQiGDVYt]iOOiVRVWHU OHWP&YHOpVLiJWHU OHWpQQHPKHO\H]KHWHO b., A telek beépítettsége nem haladhatja meg a 3%-RWOHJHOJ\HSHVHWpEHQDot, de maximum 1000 m²-t, amihez, ha készül többletként további 200 m2-ig a lakóépület is beleszámítandó. Önálló lakóépület legfeljebb 200 m 2 alapterülettel pstwkhw$]pstwpvlhqjhgpo\h]pvlhomiuivedehnhooyrqqld]pughnhowyt] J\LpV természetvédelmi hatóságot. c., A telken az épületeket DWHOHNHJ\pStWpVUHOHKDWiUROWPH]JD]GDViJL~WWHQJHO\pWO legalább 16 m-uhopywhu OHWpQWDQ\DXGYDU VV]HYRQWDQDV]DEDGRQiOOyEHpStWpVL PyGV]DEiO\DLV]HULQWOHJDOiEEPpWHUHO-, oldal- és hátsókerttel kell elhelyezni. A telken az építésre lehatárolt telekrészen (tanyaudvaron) belül a szomszédos WHOHNKDWiUUDO SiUKX]DPRVDQ PLQLPXP P ViYV]pOHVVpJEHQ HUGViY YDJ\ J\ P OFV V OpWHVtWpVpW HO NHOO tuql D KDV]QiODWED YpWHOL HQJHGpO\LJ SHGLJ D tulajdonos kötelezettségével azt meg kell valósíttatni. d,. Épületet és építményt legfeljebb - PpWHU pstwppq\pdjdvvijjdo KDJ\RPiQ\RV pstwdq\djrnndo YDNROW architektúrával és 35-45º hajlásszög&rurpidodvfvhupsihgpv&q\huhjwhwyho

20 20 - állattartó épületet, karámot termés]hwhvdq\djrnndoidyi]]dopvqigwhwyholvohkhw építeni, - WHUPpNIHOGROJR]y ps OHW V]tQ D WHFKQROyJLiQDN PHJIHOHOHQ NLYpWHOHVHQ magasabb, de max. 8,0 m, és anyaga a technológiából adódó (fém, fém trapézlemez, stb) is lehet, siló magassági korliwr]ivqpon OpStWKHW e,. D] pstwpvl PXQND FVDN DNNRU HQJHGpO\H]KHW KD OHJDOiEE D NRUV]HU& N ]P&SyWOyYDO YDOy YLOODPRV HQHUJLD HOOiWiV D] LOOHWpNHV V]DNKDWyViJRN iowdo elfogadott megoldással az ivóvízellátás és a szennyvíztisztítás, vagy a zárt szennyvíz, -trágya, -trágyalé elhelyezés, továbbá a nyílt árkos csapadékvíz elvezetés biztosított. f., Egy telken újonnan csak egy tanyaudvar alakítható ki, amelynek területe: 1., nem lehet nagyobb, mint 3000 m 2, és a telekterület 20 %-a, és 2., utólag sem alakítható önálló telekké, ha a megosztás következtében az pstwpvlhotuivrnqdnqhpihohophj g., $] YH]HW WHU OHWpQ VHP D I- és mellékút építéséhez, sem egyéb töltéshez, pstwppq\kh]qhpdodntwkdwynldq\djq\hu bányatelek, ha annak területe nem haladja meg az 5 hektárt, és a bányatelek rekultivációja az eredeti terepszint biztosítására nem garantálható. Az így kialakított telken a bányászattal kapcsolatos felvonulási épületek és berende]pvhnqhpkho\h]khwnho(]hnhwd területeket a bányászat befejezése után azonnal rehabilitálni kell. A bányászatot felváltó területhasználat és építés csak a terület rehabilitációja után HQJHGpO\H]KHW h., $G&OXWDNPHQWpQD] úttal határos ingatlanok tulajdonosait az önkormányzat KDWiUR]DWEDQ D] ~W PHQWpQ D WHUPpV]HWYpGHOPL V]DNKDWyViJJDO HJ\H]WHWHWW YpG fasor telepítésére kötelezheti. i. $PHJOpYPJ-i üzemi területeken vagy új ilyen üzemi telek alakításakor és EHpStWpVHNRUD HOtUiVDLWLVDONDOPD]QLNHOO j. Nem lehet építési telket kijelölni és azt beépíteni a település távlati fejlesztési területein, kivéve a terv szerinti használatba vételt. k. Ahol a tery PH]JD]GDViJL WHU OHWpQ ELUWRNN ]SRQW FpOMiUD pstwpvl WHOHN DODNtWKDWy RWW D QDJ\ ]HPL ioodwwduwiv PH]JD]GDViJL WHUPpNIHOGROJR]iV terménytárolás, igazgatás és szolgálati lakás, és az ehhez szükséges építmények HQJHGpO\H]KHWN LOO KHO\H]KHWN HO %LUWRNN ]SRQW HVHWpQ D] HJ\HV WHONHNHW N O Q- N O Q PHJLOOHW -RV pstwpvl OHKHWVpJ D ELUWRNN ]SRQW pstwpvl FpOUD OHKDWiUROW OHJDOiEEKDWHU OHW&UpV]pQ VV]HYRQWDQpUYpQ\HVtWKHWD]tJ\OHKDWiUROWELUWRNUpV] 40%-os beépítettsége mellett. A birtokközpont létesítményei a szomszédos területek UHQGHOWHWpV V]HU& KDV]QiODWiWQHP NRUOiWR]KDWMiN D V]DNKDWyViJRN iowdophjioodstwrww YpGWHU OHWHW VDMiW WHU OHWHQ NHOO EL]WRVtWDQL $ HJ\pE HOtUiVDLW D ELUWRNN ]SRQW esetében is teljeskörüen alkalmazni kell WRYiEEiD]pStWpVOHKHWVpJHLWWLV]Wi]yHOYL építési engedélyt szükséges beszerezni. O $ WHUY 0i YH]HW& PH]JD]GDViJL WHU OHWH EiUKRO HUGVtWKHW JD]GDViJL UHQGHOWHWpV&HUGWHU OHWNpQWIHOKDV]QiOKDWyNLDODNtWKDWyDWHUv módosítása nélkül. 0H]JD]GDViJLNRUOiWR]RWWKDV]QiODW~(MKor) MHO& YH]HW $] YH]HWEHMHOOHP]HQDWHUPpV]HWLYpGHOHPiOWDOpULQWHWWLOOHWOHJDFVDWRUQiN N ]YHWOHQ N UQ\H]HWpQHN WHU OHWpEH HV NRUOiWR]RWW KDV]QiODW~ PH]gazdasági területek tartoznak, - DP&YHOpVLiJFVDNUpWUHOHJHOUHYiOWR]WDWKDWy - 10 ha -nál kisebb telek nem alakítható - DWHOHNQHNOHJDOiEEUpV]OHJHVN ]P&YHVtWHWWVpJ&QHNNHOOOHQQL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelete Lövı község szabályozási tervének jóváhagyásáról, valamint helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005. (VIII.1.)

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat

EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat HÉSZ(záradékolt) Mohácsi István okleveles építészmérnök WHOHS OpVUHQGH]pVLYH]HWWHUYH] WHUYH]LMRJRVXOWViJV]iPD77-1 09-0138/2006.) 4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 1. Törzsszám: M12 / 2006. Telefon: 06 20

Részletesebben

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k R E N D E L E T E E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n - 1-1. számú melléklet: Szabályozási Tervek A T 2m

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA 15/2008. (V. 24.) sz. rendelet BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2008. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2000.(XII. 15.) B.újv. Ör. sz. rendeletével

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Vaja város Szabályozási Terveinek elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról

Részletesebben

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya Nagytarcsa Község Önkormányzatának 7/1996. számú rendelete a község belterületéhez csatolt 749 hrsz.-ú lakóterület helyi szabályozási és építési elıírásairól, és az egyes építési munkák engedélyezésérıl

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III.

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. . A helyi építési szabályzat módosítása (tervezet) BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 2/2016. (I.29.)

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (I...)

Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (I...) Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYÖZSÉG ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (I...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírbogát Nagyközség Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési

Részletesebben

Nyíribrony Község Helyi Építési Szabályzatának

Nyíribrony Község Helyi Építési Szabályzatának - 1 - Nyíribrony Község Helyi Építési Szabályzatának RENDELETE 1. számú melléklet: Szabályozási Tervek A 15/2003 törzsszámú T 2, és T 3 rajzszámú Szabályozási Tervekkel együtt érvényes! Határai: Nyíribrony

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

.HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1.

.HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1. .HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1.) számú rendelete.hv]wkho\9iurv.psylvhowhvw OHWHD]pStWHWWN UQ\H]HWDODNtWiViUyOpVYpGHOPpUOV]yOypYL

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 96/311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu P É R TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR Pomáz Város Önkormányzata 1/2008. (I. 18.)rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló a 32 /2006. (2007. 03. 06.) sz. önkormányzati rendelet osításáról POMÁZ Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai /013.(VI.30.) Önk. rendelettel jóváhagyott HÉSZ 5. melléklete ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai // (m ) min-max 3 Nagyvárosias lakóterület építési

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

V á l l a j K ö z s é g Német Nemzetiségi Települési Önkormányzata 9/2006.(V.11.) KT számú r e n d e l e t e

V á l l a j K ö z s é g Német Nemzetiségi Települési Önkormányzata 9/2006.(V.11.) KT számú r e n d e l e t e V á l l a j K ö z s é g Német Nemzetiségi Települési Önkormányzata 9/2006.(V.11.) KT számú r e n d e l e t e Vállaj közigazgatási területe szabályozási terveinek és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET Rendelettervezet 2 Gyula Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Gyula

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

TEREM TRT 2010 P.A.S.

TEREM TRT 2010 P.A.S. - 1 - P.A.S. P-Art Stúdio Kft. Nyíregyháza Legyező u. 78/3. 4400 Tsz.:23-2/2003 Megrendelő: Terem Község Polgármestere a Képviselő-Testület megbízásából Ügyvezető: Településrendezési vezető tervező: Veres

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. Dokumentálás dátuma: Győr, 2016. november Munkaszám: Rp.I.247-5 Munkaszám: Rp.I.247-5 Pekkerné Szabó Piroska Felelős tervezők: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész

Részletesebben

3. A HÉSZ 13. (4) c) pontban az állattartó épület, hígtrágya gyűjtő szövegrész helyébe a trágyatároló szövegrész lép.

3. A HÉSZ 13. (4) c) pontban az állattartó épület, hígtrágya gyűjtő szövegrész helyébe a trágyatároló szövegrész lép. Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Csévharaszt község

Részletesebben

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

I III AI/2A , ,5 13

I III AI/2A , ,5 13 BUDAPEST FŐVÁROS III.KERÜLET, ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK /2015.(.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer, a BÉCSI ÚT GELLÉRI ANDOR ENDRE UTCA (16385/2)

Részletesebben

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m)

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Bánhida, Madách-kert helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggő../2014. (..) önkormányzati rendelete az 53/2009. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

RICSE TRT HÉSZ 2004 P.A.S.

RICSE TRT HÉSZ 2004 P.A.S. 1 P.A.S. P-Art Studio Kft. Nyíregyháza Legyező u. 78/3. 4400 Tsz.:6/2002/2003 Megrendelő: Ricse Község Polgármestere A Képviselő-Testület megbízásából Ügyvezető igazgató: Veres István Településrendezési

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

18/2015. (XI.18.) 11/2006. (VI.06.)

18/2015. (XI.18.) 11/2006. (VI.06.) Nagylók Község Önkormányzat Képviselő testületének 18/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 11/2006. (VI.06.)

Részletesebben

Ramocsaháza Község Helyi Építési Szabályzatának

Ramocsaháza Község Helyi Építési Szabályzatának - 1 - Ramocsaháza Község Helyi Építési Szabályzatának RENDELETE 1. számú melléklet: Szabályozási Tervek A 11/2003 törzsszámú T 2, és T 3 rajzszámú Szabályozási Tervekkel együtt érvényes! Határai: Ramocsaháza

Részletesebben

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi mellékletekkel /2013.(VII.17.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

TERVEZET. A rendelet 6. (1) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

TERVEZET. A rendelet 6. (1) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Káld Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 7/2005. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Káld Község Önkormányzatának

Részletesebben

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu Győr, 2014.10. hó Msz.:Rp.I.199-12 REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U: 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu. Munkaszám: Rp.I.199-12 Felelős tervezők:

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Buj Község Képviselő Testületének 13/2006. (V. 24.) KT. r e n d e l e t e

Buj Község Képviselő Testületének 13/2006. (V. 24.) KT. r e n d e l e t e Buj Község Képviselő Testületének 13/2006. (V. 24.) KT. r e n d e l e t e Buj igazgatási területe Szabályozási Terveinek és a Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról A Képviselőtestület az Épített

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete a Budapest X. ker., Jászberényi út - Rézvirág utca - Zöldpálya u. által határolt terület R-43012 tt.számú Részletes Rendezési

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.

Részletesebben

A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK. OTÉK változások

A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK. OTÉK változások A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 2012. - a beépítésre szánt területek megengedett beépítettsége a legalább 10%-ról 5 %-ra csökkent (lehet 5%-os sűrű beépítettséget szabályozni; 6. (1) bek.) - változott

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 69/2007. (2008.I.14.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001. (XI.30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint, a Budapest III. kerület, HADRIANUS

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Álmosd Településszerkezeti Terv

Álmosd Településszerkezeti Terv Településrendezési vezetõ tervezõ: Veres István okl. építészmérnök TT-1-15-0125/2001/2006 Álmosd Településszerkezeti Terv Jóváhagyva a 86/2009. (IX.29.) sz. Önk. Határozattal... Juhász Péter Farkas Pál

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott Újpest 3. számú városszerkezeti

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

REGIOPLAN GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖRNYEZET- TELEPÜLTERVEZŐ KFT. TELEPÜLSZERKEZETI TERVÉNEK Dokumentálás dátuma: Győr, 2016.09. hó Rp.I.241-7 KÖRNYEZET- TELEPÜLTERVEZŐ KFT. Munkaszám: Rp.I.241-7 TELEPÜLSZERKEZETI TERVÉNEK Felelős tervezők:

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben