NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított évi LXXVIII. Tv. 6. (3) bek. a.) pontjában kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya (1) E rendelet hatálya Nyíregyháza Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti területére terjed ki. (2) Az érvényességi területen belül építési tevékenységet folytatni, arra hatósági engedélyt adni, telket kialakítani, kötelezést előírni csak a Környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LXXVIII. Tv. (továbbiakban Étv.), valamint e törvény módosításáról szóló évi CXV. Tv., a törvény alapján meghatározott, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. sz. rendelet (a továbbiakban OTÉK) előírásai, valamint az 5/2001. törzsszámú Településrendezési Terv T-2 rajzszámú Szabályozási Terve és jelen Helyi Építési Szabályzat előírásainak együttes figyelembe vételével lehet.

2 2 II. fejezet TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK 2. A terv területének felhasználása (1) A terv területén az általános építési használat szerint a.) beépítésre szánt területeken - lakóterületek, - vegyes területek, - gazdasági területek, - különleges területek; b.) beépítésre nem szánt területeken - közlekedési és közműterületek kerültek kijelölésre. 3. Szabályozási elemek (1) A szabályozás kötelező és irányadó jellegű elemeit a terv tartalmazza. (2) Kötelező jellegű szabályozási elemek: - a szabályozási vonal, - terület-felhasználás, építési övezeti besorolás, - szabályozási szélesség, - építési övezeti határ, - építési övezeti előírások, ezen belül - beépítési mód, - legkisebb-legnagyobb építménymagasság, - legnagyobb beépítettség, - telekre vonatkoztatott legkisebb - telekterület, - telekszélesség, - telekmélység, - zöldfelület, - építési határvonal, - előkert minimális mérete, - beültetési kötelezettséggel terhelt terület határa.

3 3 (3) A szabályozás irányadó elemei: - azonos övezeten belüli telekhatárok, - személyi és gazdasági bejárat helye. (4) A szabályozás elemei az alábbiak szerint módosíthatók: a.) a kötelező erejű szabályozási elemek módosításához a szabályozási terv módosítása szükséges; b.) az irányadó szabályozási elemek módosítása - a kötelező erejű szabályozási elemek betartásával a rendezési terv módosítása nélkül engedélyezhető. 4. Az építés engedélyezése (1) Azokon a területeken, ahol a terület-felhasználás, vagy az építési övezet előírása a terv szerint megváltozik, a telekalakítás és az építés a változásnak megfelelően a tervvel megegyezően engedélyezhető. (2) Azokon a beépítésre szánt területeken, amelyeken az építés feltételei (területelőkészítés, közművesítés) nem biztosítottak, építési engedély nem adható. III. fejezet BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 5. A területre vonatkozó általános előírások (1) A terv területén építési telket alakítani a terv vonatkozó kötelező erejű szabályozási elemeinek betartásával lehet. (2) Az egyes építési övezetekben meghatározott telekméretet minden telekalakítással újonnan kialakított építési telek esetében be kell tartani. A kialakult telek beépítése a telek méretére és nagyságára vonatkozó előírásokon kívül az egyéb kötelező erejű szabályozási elemek betartásával engedélyezhető, ha a beépítés feltételei egyébként fennállnak. (3) Az épületek az építési határvonalon belül a kötelező jellegű szabályozási elemek betartásával szabadon elhelyezhetők. (4) Terepszint alatti építmény a közművek és építményeik kivételével a legnagyobb beépítés nagyságát meghaladó mértékben az építési határvonalon belül, a telekre vonatkozó legkisebb zöldfelület megvalósításával csak akkor engedélyezhető, ha a terepszinttől számított magassága az 1,0 m-t nem haladja meg.

4 4 (5) Az építési telken a telek területébe be nem számíthatóan az alábbi melléképítmények helyezhetők el: - közmű-becsatlakozási műtárgy, - hulladéktartály és -tároló (legfeljebb 1,50 m-es magassággal), - kerti építmény (hinta, csúszda, szökőkút, a terepszintnél 1 m-nél magasabbra nem emelkedő lefedés nélküli terasz), - kerti víz- és fürdőmedence, - kerti szabadlépcső és lejtő. (6) Egy építési telken több épület is elhelyezhető. (7) Látható homlokzatfelületeken nem helyezhető el 2 m 2 -t meghaladó reklámtábla vagy reklám jellegű falfestés. 6. A lakóterületekre vonatkozó általános előírások (1) A terv lakóterületei sajátos használatuk szerint nagyvárosias (NL) lakóterületek. (2) A területen nem helyezhetők el az OTÉK 11. (3) bekezdés 3. és 4. pontja szerinti építmények. (3) Tetőtér beépítés esetén csak egy hasznos tetőtéri építményszint létesíthető. (4) A nagyvárosias lakóterületen a lakó-, intézményi, közlekedési és zöldterületi zónákat a szabályozási terv jelöli ki. (5) A nagyvárosias lakóterület építési övezeti tagozódását az alábbiak szerint kell figyelembe venni: NL 1 Nagyvárosias lakóterületen belüli lakóövezet; NL 2 Nagyvárosias lakóterületen belül elsősorban közösségi intézmények (egészségügyi, szociális létesítmények) elhelyezésére szolgáló építési övezet. (6) A nagyvárosias lakóterületen belül be nem építhető, illetve korlátozottan beépíthető övezetek: NL-K1 Nagyvárosias lakóterületen belüli közlekedési övezet gépkocsiforgalom, parkolás és garázsterületek számára; NL-K2 Nagyvárosias lakóterületen belüli közlekedési övezet gyalogos forgalom (illetve korlátozott kiszolgáló forgalom) számára; NL KK Nagyvárosias lakóterületen belüli közkert.

5 5 7. Nagyvárosias lakóterületen belüli lakóövezet NL 1 (1) Az építési övezet a terület lakóépületei építésére kijelölt építési határvonallal lehatárolt területe. (2) A lakóövezeten az építési határvonallal jelölt építési helyen belül a szekciók alapterülete maximum 10%-kal növelhető egységes épületrekonstrukciónál. (3) Magastető építés teljes épületegyüttest magába foglaló módon engedélyezhető, a homlokzattal egybeépített, a homlokzatszélesség 1/3 részét meg nem haladó tetőfelépítmény létesítésével. A parapetfal magassága maximum 1,20 méter lehet. (4) A lakóövezeten belüli közlekedési és zöldterületeket a közhasználat elől tartósan elzárni nem lehet. (5) A telekrendezést a lakóépületek rekonstrukciójával összefüggésben, az úszótelkek bővítésével az építési határvonalakon belül lehet engedélyezni. (6) A nagyvárosias lakóterületen minden építési övezetben elhelyezhetők a közművek felépítményei az ágazati szabványok és a kötelező védőtávolságok megtartásával. NAGYVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEN BELÜL BE NEM ÉPÍTHETŐ, ILLETVE KORLÁTOZOTTAN BEÉPÍTHETŐ TERÜLETEK 8. Nagyvárosias lakóterületen belüli közlekedési terület NL-K1 (1) A nagyvárosias lakóterületen belüli közlekedési terület a lakótelepet kiszolgáló gépkocsiforgalom, parkolás és garázsterületek számára szolgál. (2) Az övezet helyét, szélességét, az övezeten belüli eltérő használatú területeket a szabályozási terv jelöli ki. (3) A nagyvárosias lakóterületen belüli közlekedési terület korlátozottan beépíthető, a szabályozási terven építési határvonallal jelölt építési helyen belül az alábbiak szerint: K G Közlekedési területen belüli garázsterület, mely garázsépületek elhelyezésére szolgál.

6 6 9. Nagyvárosias lakóterületen belüli közlekedési terület gyalogos forgalom számára NL-K2 (1) A nagyvárosias lakóterületen belül a gyalogos forgalom és a korlátozott kiszolgáló forgalom számára szolgáló területek, amelyek a lakótelep fő gyalogos zónái. (2) A területet díszburkolattal és növényzettel vegyesen kell megvalósítani. A meglévő gyalogos zóna rekonstrukciója során növényzettel való fedettségét 50%-ra kell növelni. (3) A rekonstrukciót a részletes növényvizsgálat után kertészeti kiviteli tervek alapján kell elvégezni. (4) A területen belül épület nem építhető. 10. Nagyvárosias lakóterületen belüli közkert NL KK (1) A nagyvárosias lakóterületen belüli közkert az állandóan növényzettel fedett közterület, közkert. (2) Növényzettel való fedettségét legalább 60%-ban kell biztosítani. (3) A területen belül elhelyezhetők a pihenést és a testedzést szolgáló építmények (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér, kalandjátszótér és más pihenést és sportolást, rekreációt szolgáló építmények). (4) A lakótelepi közkertek rekonstrukcióját a részletes növényvizsgálat után kertészeti kiviteli tervek alapján kell elvégezni. 11. Vegyes területekre vonatkozó általános előírások (1) A terv vegyes területei sajátos használatuk szerint központi vegyes területek (KV). (2) A központi vegyes területen belül nem helyezhetők el az OTÉK 17. (2) bekezdés 2., 3., 6., 7. és 8. pontja, valamint a (3) és (4) bekezdés szerinti építmények.

7 7 (3) Egy építési telken belül a szabályozás kötelező erejű elemeinek figyelembe vételével több épület építése is engedélyezhető. (4) KV területen belül a kötelező álló gépjármű elhelyezéséről telken belül kell gondoskodni. 12. Gazdasági területekre vonatkozó általános előírások (1) A terv gazdasági területei sajátos használatuk szerint kereskedelmi-szolgáltató területek (KG). (2) Kereskedelmi és szolgáltató területen nem helyezhetők el az OTÉK 19. (3) bekezdés 5. pontjában meghatározott létesítmények. (3) A KG övezet építményeihez tartozó gépjárművek parkolói csak saját telkükön belül helyezhetők el. (4) Az övezetben reklám céljára építendő felépítmény (oszlop, pilon) az építési hely határán belül engedélyezhető. 13. Különleges területek (1) A terv különleges területei sajátos használatuk szerint - sportterületek (Sp), valamint - épületnek minősülő közlekedési (k) létesítmények. (2) A terület építési telkein rendeltetésüknek megfelelően sportolási, illetve gépjármű tároló és napi karbantartó szerviz, az ezeket kiszolgáló szociális létesítmények, valamint üzemanyagtöltő állomás helyezhető el. (3) Az övezetben reklám céljára építendő felépítmény (oszlop, pilon) az építési hely határán belül engedélyezhető. 14. Beépítésre szánt területek építési övezeti előírásai A beépítésre szánt területek sajátos építési használatának megfelelő övezeti előírásait az alábbi táblázat szerint kell alkalmazni:

8 8 Sajátos használat szerint beépítési mód Alkalmazható építési övezet jele szélesség m legkisebb mélység m Telekre vonatkoztatott telekterület m2 zöldfelület % (legkisebb) legnagyobb építmény magasság m legnagyobb beépítettség % Nagyvárosias lakóterület (NL) NL NL , ,0-15, ,5 60 Központi vegyes terület (KV) SZ SZ 30-4, , ,5 30 Kereskedelmigazdasági terület (KG) Különleges sportterület (Sp) Különleges közlekedési terület (k) SZ 60 7, SZ SZ , , ,0 40 IV. fejezet BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 15. A közlekedési és közműterületek (1) A terv közlekedési területei a szabályozási terv szabályozási vonalak által meghatározott (K jelű) közterületei, amelyek a közlekedési és közműlétesítmények elhelyezésére szolgálnak. (2) A közlekedési és közműterületen nem helyezhetők el az OTÉK 26. (3) bekezdése 2., 3. és 4. pontjában meghatározott épületek. (3) A szabályozási vonalak által meghatározott szabályozási szélességeket a terv szerint kell kialakítani az alábbiak szerint: - Korányi F. u. - főút (K-2) szab. szélesség 30,0 m, - Garibaldi u. - helyi gyűjtőút (K-3) szab. szélesség 22,0 m, - Ószőlő u. - kiszolgáló út (K-4) kialakult szélesség, Krúdy Gy. u. - kiszolgáló út (K-4) kialakult szélesség. (4) Az utak szabályozási szélességén belül közterületi reklám nem helyezhető el.

9 9 16. A közművesítés és a közművek létesítményei (1) A területet teljes közművesítéssel kell ellátni. (2) A közművek építéséről, átépítéséről és kiváltásáról az utak építése / rekonstrukciója előtt kell gondoskodni. 17. A zöldterületek A terv zöldfelületei az utcai zöldsávok, fasorok, amelyek beültetési kötelezettségű területek. Kialakításukról az út kiépítésével / rekonstrukciójával egyidejűleg a terület kezelőjének kell gondoskodni. V. fejezet 18. A környezet védelme (1) Levegőtisztaság-védelmi szempontból a terv területén "védett I." védelmi besorolásnál alacsonyabb védelmi kategóriához tartozó terület-felhasználás nem jelölhető ki. (2) A területen új létesítmények, építési munka, illetve közlekedési zajra vonatkozó határértékek megállapításánál a 4/1984. (I. 23.) EüM sz. rendeletben "lakó- és intézményterület laza beépítéssel" területi funkcióhoz tartozó zajszinteket kell alkalmazni. 19. A környezetvédelem építési vonatkozásai (1) A közlekedési célú különleges terület lakóterülettel és különleges sportterülettel szomszédos határai mentén a lakóterület és a sportterület zaj-, illetve légszennyezés elleni védelmét biztosító zajvédő falat és zöldsávot kell kialakítani. (2) A terv beültetési kötelezettséggel terhelt területeit a terv jóváhagyását követő egy éven belül a terület tulajdonosának kell megvalósítani.

10 10 (3) A terven jelölt zajvédő falat akusztikai számításokra alapozott építési engedélyes terv alapján a terület tulajdonosának a terv jóváhagyását követő egy éven belül kell megépíteni. VI. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 20. A rendelet alkalmazása Jelen rendelet szeptember 10-én lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően indított ügyekben kell alkalmazni. Nyíregyháza, szeptember 5. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző Jelen rendeletet szeptember hó 10. napján kihirdetem. Nyíregyháza, szeptember 10. Dr. Szemán Sándor jegyző

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2.

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34./2007.(XI.30.) rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról ARNÓT község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról

Részletesebben

11/2002.( IX.26.) sz. rendelete

11/2002.( IX.26.) sz. rendelete Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 11/2002.( IX.26.) sz. rendelete Szuhakálló község rendezési tervérõl Szuhakálló község Önkormányzatának Képviselõtestülete az 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki. Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete Nagyhegyes Község Helyi Építési Szabályzatáról és a hozzá tartozó Szabályozási Tervéről Nagyhegyes Község

Részletesebben

TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról

TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról 1 2 3 TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Az új HÉSZ a korábbi szerkezetet jelentős részben megtartja, azonban a 2007 októberi HÉSZ felülvizsgálatának megfelelő módosítások, a már egyeztetett Településszerkezeti

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Kács Község településrendezési Terve

Kács Község településrendezési Terve 1 K Á C S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI T E R V E KÜLZETLAP Településtervező: Sáth Péter.. Munkatársak: Herkely György... Miklósiné Panyi Borbála... Mezőkövesd, 2002. augusztus 2 TARTALOMJEGYZÉK I. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁSA II/2. FEJEZET EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁS. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2010.(VIII.26.) sz. rendelete a 11/2005.(IV.14.) sz. rendeletével jóváhagyott

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva)

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) NAGYRÉDE község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2013. március 27.-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2013. március 27.-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. március 27.-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: A Budapest XVI.

Részletesebben

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ II. KÖTET: JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK A szabályzatot a Képviselő-testület a 20/2014. (VI. 27.) számú rendelettel fogadta el. 2 Budapest Főváros IV.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 22-én + ) Törökbálint

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

GÉSZ G Ö D Ö L L Ő V Á R O S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012.

GÉSZ G Ö D Ö L L Ő V Á R O S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012. GÉSZ G Ö D Ö L L Ő V Á R O S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012. 2 Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (XI.15.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító 24/2013.(X.10.), a 27/2013.(XII.16.)

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a Pestszentlőrinc Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Részletesebben

A rendelet hatálya, alkalmazása

A rendelet hatálya, alkalmazása Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított 32/2006. (2007. III. 6.) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (egységes szerkezetben a 17/2011. (VII. 28.), a

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR GY RIKAPU UTCA KÖRNYÉKI TÖMBÖK ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE SOROLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013.

MOSONMAGYARÓVÁR GY RIKAPU UTCA KÖRNYÉKI TÖMBÖK ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE SOROLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képvisel Testületének 30/2013.(VI.28.) és 8/2013.(II.8.) ÖK. rendeleteivel módosított Mosonmagyaróvár Építési Szabályzatáról szóló 15/2002. (V.15.) ÖK. rendelete Mosonmagyaróvár

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Akadálymentes: 1. /Étv./ az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E. Tokorcs község rendezési tervéről.

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E. Tokorcs község rendezési tervéről. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E Tokorcs község rendezési tervéről. Egységes szerkezetben a 7/1997(VI.5), 2/1998((II.26) és a 6/2002(VI.29) rendeletekkel.

Részletesebben

.HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1.

.HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1. .HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1.) számú rendelete.hv]wkho\9iurv.psylvhowhvw OHWHD]pStWHWWN UQ\H]HWDODNtWiViUyOpVYpGHOPpUOV]yOypYL

Részletesebben