Nyíregyháza Megyei Jogú Város. Közgyûlésének. 10/1999. (IV. 1.) sz. r e n d e l e t e. a Korányi-Pazonyi összekötõ úttól északra fekvõ terület

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyíregyháza Megyei Jogú Város. Közgyûlésének. 10/1999. (IV. 1.) sz. r e n d e l e t e. a Korányi-Pazonyi összekötõ úttól északra fekvõ terület"

Átírás

1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének 10/1999. (IV. 1.) sz. r e n d e l e t e a Korányi-Pazonyi összekötõ úttól északra fekvõ terület Helyi Építési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról A Közgyûlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az évi LXXVIII. törvényben biztosított jogkörében eljárva a következõ Helyi Építési Szabályzatot alkotja. I. fejezet ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK Az elõírások hatálya A Helyi Építési Szabályzat módosítása kiterjed Nyíregyháza város a T-2 jelû Szabályozási terven jelölt területére, melynek határai 1. - északon: 080/4 helyrajzi számú ingatlan, 09282/1 helyrajzi számú út, - keleten: 064 helyrajzi számú dûlõút, - délen: a 4. sz. fõközlekedési út, - nyugaton: Korányi Frigyes út, 079 helyrajzi számú árok és a Mérleg utca. 2. A tervezési területen területet felhasználni, telket alakítani, építményt, építményrészt épületegyüttest építeni, átalakítani, bõvíteni, felújítani, helyreállítani, korszerûsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni és ezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényû hatósági elõírások, a jelen Helyi Építési Szabályzat és a T- 2 jelû Szabályozási terv együttes alkalmazásával lehet.

2 3. /1/ A rendelet hatálya alá esõ területen lévõ területfel-használási egységek - beépítésre szánt területekre, - beépítésre nem szánt területekre tagozódnak. /2/ Az egyes területek övezeti besorolását a szabályozási terv határolja le és határozza meg. Szabályozási elemek 4. /1/ A kötelezõ és irányadó szabályozási elemeket a szabályozási terv tartalmazza. /2/ A terv kötelezõ szabályozási elemei az alábbiak: - eltérõ területfelhasználási egységek és eltérõ építési övezetek közötti határvonal; - közterületeket lehatároló szabályozási vonal; - kötelezõ beépítési vonal; - legnagyobb beépítettség; - megengedett legnagyobb építménymagasság; - területfelhasználás és övezeti besorolás; - védõterület vagy védõsáv nagysága. /3/ Irányadó elemek - szabályozási terven irányadóként jelölt beépítési vonal; - azonos övezeten belüli telekhatárok. /4/ A szabályozás elemei az alábbiak szerint módosíthatók: a.) A kötelezõ szabályozási elemek módosításához a szabályozási terv módosítása szükséges; b.) Az irányadó szabályozási elemek módosítása - a szabályozási terv módosítása nélkül - a kötelezõ szabályozási elemek betartásával engedélyezhetõ.

3 Mûemlékvédelmi elõírások 5. /1/ A rendelet hatálya alá esõ területen elõzetes régészeti kutatást kell végezni az építési engedélyezési eljárás megkezdése elõtt. A szondázó leletmentés végeredményének ismeretében kell dönteni a további eljárásról. A környezetvédelmi elõírások a - levegõtisztaság-védelem; - zaj és rezgés elleni védelem; - föld- és vízvédelem; - hulladékgazdálkodás témakörére terjednek ki. Környezetvédelmi elõírások 6. Levegõtisztaság-védelem 7. /1/ A rendelet hatálya alá esõ terület levegõtisztasági szempontból védett I. kategóriájú. /2/ A területen védett I. kategóriánál alacsonyabb szintû levegõtisztaság-védelmi kategóriához tartozó területfel-használás nem jelölhetõ ki. /3/ A területen kizárólag olyan tevékenység folytatható, olyan létesítmény létesíthetõ és üzemeltethetõ, melynek légszennyezõ anyag kibocsátása a védett I. kategóriának megfelelõ határértéket nem lépi túl. /4/ A levegõtisztaság-védelem érdekében a rendezési tervben elõírt kötelezõ védõfasorokat és egyes építési övezeteken belül kijelölt kötelezõ növénytelepítéseket meg kell valósítani. Zaj és rezgés elleni védelem 8. /1/ A területen új üzemi létesítmények, építési munka, ill. közlekedés okozta zajra vonatkozó határértékének megállapításánál - a 4/1984. (I. 23.) EÜM sz. rendeletben meghatározott - "lakóterület és intézményterület, laza beépítéssel" megnevezésû területi funkcióhoz tartozó zajszinteket kell alkalmazni.

4 /2/ A meglévõ forgalmi utak mentén történõ építés esetén a zajvédelemrõl gondoskodni kell. A tartós emberi tartózkodásra szolgáló helyiségeket fokozott zajvédelmi paraméterekkel rendelkezõ nyílászárókkal kell ellátni. Föld- és vízvédelem /1/ A telkek biológiailag "inaktív" udvarfelületein növelni kell a növényzettel fedett területek arányát. 9. /2/ A környezetvédelmi terület közelsége miatt a téli sík-talanítás kizárólag érdesítõ anyaggal történhet, vegyszer használata nem engedélyezhetõ! /3/ A csapadékvíz gyûjtésérõl, ülepedõ anyagtól és szerves anyagtól való tisztításáról a Lukalapos szivárgóba való bevezetése elõtt gondoskodni kell. /4/ A beépítések következtében a lefedettség függvényében a terven kijelölt helyen csapadékvíz tározó (záportározó) építése szükséges, melyet a Lukalapos szivárgó kapacitásának függvényében méretezni kell. /5/ A termõföldön történõ beruházások esetében a beruházó köteles gondoskodni a termõréteg megmentésérõl. Természetvédelem 10. Az Igrice mocsár és élõvilága védelme érdekében a tervezési területet északon lezáró területen védõerdõ létesítését biztosítani kell. A védõerdõt többszintûen (cserje-, fa), vegyeslombos, tájba illõ fajok felhasználásával kell kialakítani. Hulladékgazdálkodás 11. /1/ A területen hulladék csak zárt szabványos gyûjtõedényben tárolható. /2/ A területen mûködõ létesítmények veszélyesnek minõsülõ hulladékaikat csak - a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó - külön rendeletben megállapított jogszabályok szerint kezelhetik. II. fejezet VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁSI ELÕÍRÁSOK 12. A rendelet hatálya alá esõ terület az alábbi területfel-használási egységekre tagozódik:

5 - lakóterület; 1. Beépítésre szánt terület - vegyes terület; - gazdasági terület; - különleges terület. 2. Beépítésre nem szánt terület - zöldterület; - erdõterület; - közlekedési és közmû terület; - egyéb terület. A területfelhasználási egységeken belül elhelyezhetõ építmények 13. /1/ Az egyes területfelhasználási egységeken belül épületeket és építményeket elhelyezni csak a szabályozási tervben jelölt övezeti elõírások, az OTÉK vonatkozó elõírásai és jelen rendelkezések együttes figyelembe vételével lehet. /2/ A egyes építési övezetekben az övezeti elõírásoknak megfelelõen építési telkeket kell kialakítani. /3/ Valamennyi építési övezetben, valamint a közlekedési területen belül elhelyezhetõk: a.) a nyomvonal jellegû építmények és mûtárgyaik külön jogszabályi keretek között; b.) köztárgyak; c.) a kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló épületnek nem minõsülõ építmények; d.) a honvédelmet és a belbiztonságot, polgárvédelmet szolgáló mûtárgyak és építmények, óvóhelyek; e.) nyilvános illemhelyek, hulladékgyûjtõk. III. fejezet

6 BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK LAKÓTERÜLETEK A területre vonatkozó általános elõírások 14. /1/ A lakóterület elsõsorban lakóépületek elhelyezésére szolgál. /2/ A rendelet hatálya alá esõ kertvárosi lakóterületen belül az övezeti elõírások betartása mellett elhelyezhetõ - lakóépület; - a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület; - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; - a terület rendeltetését nem zavaró hatású kézmûipari épület. /3/ Kertvárosi lakóterületen belül üzemanyagtöltõ állomás nem helyezhetõ el. /4/ A lakóterületen elõkertben - különálló, önálló építmény; - terepszint fölötti ömlesztett anyag, folyadék- és gáztároló építmény. nem helyezhetõ el. /5/ Az egységes megjelenésû beépítés kialakítása érdekében a megengedett legnagyobb építménymagasság betartása mellett az övezeti elõírásban megadott szintszámot be kell tartani. /6/ A tetõtérbeépítés esetén csak egy tetõtéri építményszint létesíthetõ. A tetõtéri építményszinten belül részleges galériaszint kialakítható. A KEL SZ 30 jelû építési övezet 7, /1/ Az övezetben kialakítható minimális telekméretek: - telekszélesség: min. 18 méter; - telekmélység: min. 40 méter.

7 A minimális telekméret a telek legalább egyik oldalán teljesítendõ. /2/ Elõkert méretét a terven kötelezõ beépítési vonallal meghatározott mértékben kell biztosítani, de minimális mérete 5 m lehet. Az oldalkert mérete legalább 4 m, a hátsókert mérete minimum 10 m lehet. /3/ A szabályozási tervlapon irányadó beépítési vonallal körülhatárolt területen belül a kötelezõ beépítési vonalak megtartásával az épületek szabadon elhelyezhetõk. /4/ A lakóövezetben egy építési telken legfeljebb két önálló rendeltetési egység - 2 lakás - építhetõ. /5/ A lakóövezetben a telek beépítésre kijelölt részén belül csak egy épület építhetõ. /6/ Saroktelken a határoló utcák felé mindkét oldalon karakteres homlokzatot kell kialakítani. /7/ Az övezetben összetett tetõidom építhetõ az épületen körbefutó eresszel. A homlokzatfelület 1/3 részét meg nem haladó mértékben a körbefutó eresz oromfallal, homlokzattal egybeépített tetõablakkal megszakítható. Teljes homlokzatszélességben oromfal, tûzfal nem építhetõ. /8/ Az övezetben tömör falkerítés csak zöldsáv takarással építhetõ. /9/ A 10. sz. tömb beépítése csak a Környezetvédelmi és Természetvédelmi szakhatóságok hozzájárulásával és eseti elõírásainak betartásával engedélyezhetõ. Az állásfoglalás beszerzéséig a terület a jelenlegi területfelhasználás szerint mezõgazdasági területként hasznosítható. VEGYES TERÜLETEK A területre vonatkozó általános elõírások 16. /1/ A rendelet hatálya alá esõ központi vegyes területen belül elhelyezhetõ - igazgatási épület; - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület; - egyéb közösségi, szórakoztató kulturális épület; - egyházi, oktatási, egészségügyi szociális épület; - nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény; - szabadon álló beépítési formában lakóépületek, amennyiben legalább két alsó szintjük közösségi funkcióval rendelkezik.

8 /2/ Az övezeten belül üzemanyagtöltõ állomás nem helyezhetõ el. /3/ Az övezet építési telkeinek épület elhelyezésére szolgáló telekrészén belül csak egy, vagy több önálló egységbõl álló, de egy épülettömegként megjelenõ épület helyezhetõ el. Az övezeten belül elhelyezhetõ épületek, építmények általános elõírásai 17. /1/ Az építési övezetben megadott legnagyobb beépítettség mértékét a földszinti és emeleti szintek esetében nem lehet túllépni. A pinceszinten a megengedett legnagyobb beépítettség által meghatározott szintterületnél nagyobb szintterület is építhetõ, ha a terepszinttõl számított magassága nem haladja meg az 1,0 métert, de ez nem lehet több az övezeti elõírásokban meghatározott beépítés nagyságának 1,5-szeresénél. /2/ Az egységes építészeti megjelenésû beépítés kialakítása érdekében az egyes telkek beépítését, illetve az utcaképi megjelenítést elvi építési engedélyezési eljárás során kell véglegesíteni, melyhez a telek tervezett beépítésén túl utcaképi tervet is mellékelni kell. A szomszédos telkek építménymagasságainak különbsége nem haladhatja meg a 3,0 métert. Az elõkertek különbsége nem haladhatja meg az 5,0 métert. /3/ Az építési engedélyezési eljárás során a városi fõépítész a terv egyeztetésérõl készült nyilatkozatát be kell szerezni. /4/ Egy tömbön belül a funkcionális meghatározást egységesen kell alkalmazni. /5/ A látható homlokzat és tetõfelületek 25%-át meghaladó mértékben nem lehet reklámként szolgáló homlokzatfestést alkalmazni. /6/ A látható homlokzatfelületeken és önálló építményként (hirdetõtábla, óriásplakát) nem helyezhetõ el 2,0 m 2 felületet meghaladó reklámberendezés. /7/ A Korányi-Pazonyi összekötõ út közterületi részén, valamint a telkek elõ- és oldalkertjében nem helyezhetõ el óriásplakát illetve kerítésekre festett, vagy szerelt reklám. A KV SZ 50 jelû építési övezet 12,

9 /1/ Az övezetben kialakítható minimális telekméretek: - telekszélesség: 60 méter - telekmélység: 40 méter. /2/ Az elõkert méretét a terven kötelezõ beépítési vonallal meghatározott mértékben kell biztosítani, de minimális mérete 10 m lehet. Az oldalkert mérete legalább 6,5 m, a hátsókert mérete minimum 12,5 m lehet. /3/ A szabályozási tervlapon irányadó beépítési vonallal körülhatárolt területen belül az irányadó beépítési vonalak megtartásával az épületek szabadon elhelyezhetõk. /4/ Az övezetben tömör falkerítés nem építhetõ. /5/ A létesítményekhez tartozó saját telken belül kötelezõen biztosítandó parkolókat fásított kivitelben kell megvalósítani. GAZDASÁGI TERÜLETEK A területre vonatkozó általános elõírások 19. A gazdasági területfelhasználási egységen belül kereskedelmi, szolgáltató létesítmények és az OTÉK 20. (4) bekezdésében meghatározott egyéb ipari építmények helyezhetõk el. Az övezeten belül elhelyezhetõ épületek, építmények általános elõírásai 20. /1/ Az építési övezetben megadott legnagyobb beépítettségi mértéket a földszinti és emeleti szintek esetében nem lehet túllépni. A pinceszinten a megengedett legnagyobb beépítettség által meghatározott szintterületnél nagyobb szintterület is építhetõ, ha a terepszinttõl számított magassága nem haladja meg az 1,0 métert, de ez nem lehet több az övezeti elõírásokban meghatározott beépítés nagyságának 1,5-szeresénél.

10 /2/ Az egységes építészeti megjelenítésû beépítés kialakítása érdekében a telkek beépítését illetve az utcaképi megjelenítést elvi építési engedélyezési eljárás során kell véglegesíteni, melyhez a telek tervezett beépítésén túl utcaképi tervet is mellékelni kell. Az építési engedélyezési eljárás során a városi fõépítész a terv egyeztetésérõl készült nyilatkozatát be kell szerezni. /3/ A látható homlokzat és tetõfelületek 25%-át meghaladó mértékben nem lehet reklámként szolgáló homlokzatfestést alkalmazni. /4/ A látható homlokzatfelületeken nem helyezhetõ el 2,0 m 2 felületet meghaladó reklám. /5/ A Korányi-Pazonyi összekötõ út, a 4. sz. fõút közterületi részén, valamint a csatlakozó telkek elõ- és oldalkertjében nem helyezhetõ el óriásplakát ill. kerítésekre szerelt, vagy festett reklám. A KG SZ 60 jelû építési övezet 12, /1/ Az övezetben teleknagysághoz tartozó - minimális telekszélesség: 50 méter - minimális telekmélység: 60 méter. /2/ A 11. és 14. tömbben a telek nagyságát és mértékét a tömbhatár jelöli ki. /3/ Az övezetben az elõkertek, oldalkertek és a hátsókertek mértékét a szabályozási terv elõírásai szerint kell meghatározni. /4/ A szabályozási tervlapon irányadó és kötelezõ beépítési vonallal körülhatárolt területen belül az épületek a beépítési százalék betartásával szabadon elhelyezhetõk. /5/ Az övezetben tömör falkerítés nem építhetõ. /6/ Az övezet telkeinek zöldfelületi fedettségét legalább 30%-ban biztosítani kell. /7/ A létesítményekhez tartozó saját telken belül kötelezõen biztosítandó parkolókat csak fásított kivitelben lehet engedélyezni.

11 KÜLÖNLEGES TERÜLET A területre vonatkozó általános elõírások 22. /1/ A különleges területfelhasználási egységen belül kijelölt kereskedelmi gazdasági terület elsõsorban nagy bevásárlóközpontok és nagy kiterjedésû kereskedelmi célú épületek elhelyezésére szolgál. /2/ A rendelet hatálya alá esõ kereskedelmi gazdasági övezeten belül - nagy bevásárlóközpontok és nagy kiterjedésû kereskedelmi célú épületek építményei helyezhetõk el. /3/ Az övezet építési telkeinek épület elhelyezésére szolgáló telekrészén belül több önálló épület is elhelyezhetõ. Az övezeten belül elhelyezhetõ épületek, építmények általános elõírásai 23. /1/ Az építési övezetben megadott legnagyobb beépítettségi mértéket a földszinti és emeleti szintek esetében nem lehet túllépni. A pinceszinten a megengedett legnagyobb beépítettség által meghatározott szintterületnél nagyobb szintterület is építhetõ, ha a terepszinttõl számított magassága nem haladja meg az 1,0 métert, de ez nem lehet több az övezeti elõírásokban meghatározott beépítés nagyságának 1,5-szeresénél. /2/ A látható homlokzat és tetõfelületek 25%-át meghaladó mértékben nem lehet reklámként szolgáló homlokzatfestést alkalmazni. /3/ Az elõkert méretén belül önálló építményként területegységenként 1-1 db reklámoszlop elhelyezhetõ.

12 A KÜ SZ 40 jelû építési övezet 12, /1 Az övezetben a minimális elõkert és oldalkert mérete 10 méter, a legkisebb telekszélesség 40 m lehet. /2/ A szabályozási tervlapon irányadó beépítési vonallal körülhatárolt területen belül az épületek a legnagyobb beépítettség figyelembe vételével szabadon elhelyezhetõk. /3/ Az övezetben tömör falkerítés nem építhetõ. /4/ Az övezet telkeinek zöldfelületi fedettségét legalább 20%-ban biztosítani szükséges. A 40% alatti zöldfelületi fedettség csak többszintes növényállomány telepítése esetén engedélyezhetõ. /5/ Az övezeten belül a szabályozási terven jelölt helyeken kötelezõ védõzöld területeket többszintes növényállománnyal kell megvalósítani. /6/ A létesítményekhez tartozó saját telken belül kötelezõen biztosítandó parkolókat fásított kivitelben kell megvalósítani. IV. fejezet BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMÛ TERÜLETEK Közlekedési területek és létesítmények 25. /1/ A közlekedési területek szabályozási szélességeit és védõtávolságait a terv ábrázolja. /2/ Az utak szabályozási szélességgel meghatározott területsávjai mentén létesítményt elhelyezni csak a területsáv megtartásával szabad.

13 /3/ A /2/ bekezdés szerinti területsávba esõ meglévõ épületeken végezhetõ mindennemû építési tevékenység - csak a területsáv kialakulásának várható idejét, az épületnek a területsávban elfoglalt helyét, az épület sajátosságait (eszmei és gazdasági értékét) mérlegelve, az illetékes közlekedési szakhatóság állásfoglalásának figyelembevételével - engedélyezhetõ. /4/ A közúthálózat számára biztosítandó területsávok a közutak kategóriája szerinti bontásban a következõk: a.) FÕFORGALMI ÚT b.) FORGALMI UTAK Pazonyi út (4. sz. fõút városi átkelési szakasza) szabályozási szélessége 40 m. - Korányi út szabályozási szélessége minimálisan 30 m. c.) GYÛJTÕUTAK d.) LAKÓUTAK - Korányi-Pazonyi összekötõ forgalmi út szabályozási szélessége 30 m, melynek északi oldalán kerékpárút építendõ. - Keleti gyûjtõút - szabályozási szélessége 22 m. - Mérleg utca északi meghosszabbításában kialakuló gyûjtõút, melynek szabályozási szélessége 40 m. Az út mindkét oldalán kettõs fasor telepítendõ. Szabályozási szélessége minimum 12 m. Közlekedési területekre vonatkozó egyéb elõírások 26. /1/ A közterületeken minden esetben biztosítani szükséges a szintkülönbség rámpával történõ áthidalását. /2/ Minden parkolóban a parkolóhelyek 3 %-át kerekesszékekkel is igénybe vehetõ (méreteiben nagyobb) módon kell biztosítani kizárólagos használatot jelzõ tábla elhelyezésével.

14 Közmû területek és létesítmények 27. /1/ A rendelet hatálya alá esõ területet teljes közmûvesítéssel kell ellátni. /2/ A 13. számú tömbben közmûvezetékek szolgalmi jog bejegyzésével átvezethetõk. /3/ A gazdasági területek, valamint a vegyes területek területén a kialakításra kerülõ parkolók nagysága ill. azok várható forgalma alapján tömbönként kell meghatározni a csapadékvíz elõtisztításának szükségességét. /4/ A kialakításra kerülõ záportározó tó árapasztó zsilippel és az Igrice csatornába vezetõ árapasztó árokkal építendõ ki. ZÖLDTERÜLETEK 28. /1/ A zöldterületek körébe tartozó zöldfelületeket, utcai zöldsávokat, fasorokat a szabályozási terv tünteti fel és határolja le. /2/ Közpark területen épületet elhelyezni nem lehet. /3/ Közpark területen játszóterek, utcabútorok, utcabútor léptékû tárgyak és létesítmények elhelyezhetõk. /4/ Az övezeti szabályozási elõírásokban megadott zöldterületi fedettség mértékét biztosítani kell. Kötelezõ utcafásítás 29. /1/ Kötelezõ utcafásítást kell végrehajtani kertészeti kiviteli tervek alapján a szabályozási tervben meghatározott területeken.

15 /2/ Minden utcában legalább egyoldali fasor, de ahol az út szabályozási szélessége meghaladja a 14 métert kétoldali fasor létesítendõ. Egyéb területek Vízgazdálkodási terület 30. Vízgazdálkodási terület a terv területén a Lukalaposi vízfolyás, melynek szabályozási szélességére a patakmeder szélétõl számított 6-6 méter biztosítandó. V. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 31. /1/ Ez a rendelet és a szabályozási terv április 1-én lép hatályba. /2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése 21/1998. (VI. 2.) sz. rendelete hatályát veszti. Nyíregyháza, március 22. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyzõ Jelen rendeletet április 1-jén kihirdetem.

16 Nyíregyháza, április 1. Dr. Szemán Sándor jegyzõ Értelmezõ rendelkezések 1. KEL SZ 30 7, KEL: kertvárosi lakóterület (III. építési övezet) SZ: szabadonálló beépítési mód 30: megengedett legnagyobb beépítettség %-ban megadott értéke 7,5: megengedett legnagyobb építménymagasság méterben megadott értéke 1000: minimális telekterület m 2 -ben megadott értéke. 2. KV SZ 50 12, KV: központ vegyes övezet SZ: szabadonálló beépítési mód

17 50: megengedett legnagyobb beépítettség %-ban megadott értéke 12,5: megengedett legnagyobb építménymagasság méterben megadott értéke 3000: minimális telekterület m 2 -ben megadott értéke. 3. KG SZ 60 12, KG: kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezet SZ: szabadonálló beépítési mód 60: megengedett legnagyobb beépítettség %-ban megadott értéke 12,5: megengedett legnagyobb épületmagasság méterben megadott értéke 2500: minimális telekterület m 2 -ben megadott értéke. 4. KÜ SZ 40 12, KÜ: különleges terület SZ: szabadonálló beépítési mód 40: megengedett legnagyobb beépítettség %-ban megadott értéke 12,5: megengedett legnagyobb épületmagasság méterben megadott értéke 3000: minimális telekterület m 2 -ben megadott értéke.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott Újpest 3. számú városszerkezeti

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32 / 2001. (XI. 30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint a BUDAPEST III. kerület MEZŐ UTCA

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Önkormányzati rendelet

Önkormányzati rendelet Önkormányzati rendelet Hernádkak község Szabályozási Tervéhez Hernádkak község Önkormányzatának 17/2003. (X.7.) sz. rendelete Hernádkak község igazgatási területére vonatkozó Szabályozási Terv jóváhagyásáról

Részletesebben

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 70/2003. (XII. 17.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 70/2003. (XII. 17.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 70/2003. (XII. 17.) számú r e n d e l e t e az Általános Rendezési Terv Benczúr tér és környékére (Széchenyi u. Szarvas u. Arany J. u. Toldi u. közötti terület)

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA 15/2008. (V. 24.) sz. rendelet BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2008. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2000.(XII. 15.) B.újv. Ör. sz. rendeletével

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 31/1999. (VI. 17.) sz. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 31/1999. (VI. 17.) sz. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 31/1999. (VI. 17.) sz. r e n d e l e t e a Bocskai u. - Inczédi sor - Közép u. közötti terület Szabályozási tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Táncsics

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 23/2012.(VI. 26.) önkormányzati rendelete a Budapest XVI. kerület Sasvár utca - Keringő utca - Színjátszó utca - Kőszál utca által határolt területre vonatkozó

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/1996.(V.8.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/1996.(V.8.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 25/1996.(V.8.) számú rendelete a Miskolc, Keleti Kapu városrész helyi építési előírásairól és az egyes építési munkák engedélyezéséről Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 69/2007. (2008.I.14.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001. (XI.30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint, a Budapest III. kerület, HADRIANUS

Részletesebben

Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete. az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról

Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete. az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2006. (IV.13.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT TESTVÉRHEGYI LEJTŐ Z-VP KERETÖVEZETŰ TERÜLET GÖLÖNCSÉR UTCA KÉKFESTŐ KÖZ

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR Pomáz Város Önkormányzata 1/2008. (I. 18.)rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló a 32 /2006. (2007. 03. 06.) sz. önkormányzati rendelet osításáról POMÁZ Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III.

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. . A helyi építési szabályzat módosítása (tervezet) BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 2/2016. (I.29.)

Részletesebben

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5 Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II.27) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)

Részletesebben

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község

Részletesebben

A Kerületi Szabályozási Tervre vonatkozó rendelkezések

A Kerületi Szabályozási Tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2010. (II.4.) RENDELETE a Budapest III. kerület ÚJLAK I. - VOLT TÉGLAGYÁRI TERÜLET Bécsi út Tégla utca 16266/8 déli telekhatára - Kiscelli köz Remetehegyi

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 4. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁJUS 25. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 19/2010. (V.25.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának

Részletesebben

5. A SZÉSZ V. fejezetének módosítás utáni 124. h) pontja kiegészül az alábbiakkal: 127. Az Európai Unió jogának való megfelelés

5. A SZÉSZ V. fejezetének módosítás utáni 124. h) pontja kiegészül az alábbiakkal: 127. Az Európai Unió jogának való megfelelés 6 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2009. (IX. 30.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003.(XII.5.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE

VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének./2015.( ) számú rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT Helyi építési szabályzat: ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 16/2001. (VI.15.) SZÁMÚ RENDELETE ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL (ZÉSZ) Zalaegerszeg

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 18/1998.(VI. 15.) rendelete a Sóstó Ipari Park Szabályozási Tervéről és annak alkalmazására vonatkozó szabályozási előírásáról (a 4/2000. (II.21.), a 67/2012.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL

0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL 0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL BEÉPÍTETTSÉ G meglévő teleknagyság 250 m 2 alatt 250-500 m 2 között 500 m 2 felett 60 (75)* de max.137,5(175) a telek beépítési százalék (% max) m

Részletesebben

Hernádkak Képviselő-testülete Jegyzőkönyvi kivonat Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 22-én megtartott üléséről

Hernádkak Képviselő-testülete Jegyzőkönyvi kivonat Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 22-én megtartott üléséről Hernádkak Képviselő-testülete Jegyzőkönyvi kivonat Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. szeptember 22-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 17/2003.(X.07.) Ö.K. Rendelet Hernádkak

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 4/1999. (III. 31.) rendelettel módosított 23/1998. (X. 13.) rendelete a Budapest XVI. kerület Rákosi út- Nádor utca-budapesti út-rózsa utca által határolt terület

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete

33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete ' ' BUDAPEST KŐBÁNYAI... )_..) --- - ------... - dt> EkSd Jó: ~nt~ i>:)~ :J st ÖNKORMÁNYZAT.. 33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest, X.kerül.et Fehér út - Albertirsai köz - Fehér köz

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

19/2003. (06.23.) Kgy. sz. rendelet A népkert és környéke részletes szabályozási tervének helyi építési szabályzatáról 1. A rendelet hatálya

19/2003. (06.23.) Kgy. sz. rendelet A népkert és környéke részletes szabályozási tervének helyi építési szabályzatáról 1. A rendelet hatálya 19/2003. (06.23.) Kgy. sz. rendelet A népkert és környéke részletes szabályozási tervének helyi építési szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

32/2007. (XI. 12.) rendelete

32/2007. (XI. 12.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 32/2007. (XI. 12.) rendelete a Budapest XVI. kerület Felsőmalom utca Vágás utca Alsómalom utca Ostoros út által határolt területre vonatkozó szabályozási terv

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelete a Bp. XXIII.. Grassalkovich út - Ecetfa u. Csendes u. és Zsellér köz által határolt területre vonatkozó szabályozási

Részletesebben

megalkotja valamint jóváhagyja a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervét Jelen rendelet alkalmazása és hatálya

megalkotja valamint jóváhagyja a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervét Jelen rendelet alkalmazása és hatálya BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Budapest III. kerület kerületi szabályozási tervére vonatkozó, az Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic község helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 4/2005.

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 13/ 2001. (III.02.) Ök. sz. rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 13/ 2001. (III.02.) Ök. sz. rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 13/ 2001. (III.02.) Ök. sz. rendelete a Budapest, XXIII., Mezőlak utca - Szent László utca - Mesgye utca - Nyír utca által határolt terület szabályozási

Részletesebben

KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2005. (VII.15.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Bécsi út Táborhegyi út Táborhegyi lejtő Széphegy utca Erdőalja út Királylaki köz Máramaros

Részletesebben

HEJŐKERESZTÚR ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL és SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

HEJŐKERESZTÚR ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL és SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL NÉMETH ÉS TÁRSA Településrendezési és Építészeti Tervező Iroda Bt. 3521 Miskolc, Miskolci u. 48. HEJŐKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HEJŐKERESZTÚR ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL és SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) Ök. rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (I...)

Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (I...) Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYÖZSÉG ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (I...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírbogát Nagyközség Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001. (XI.30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint, a Budapest III. kerület, SZENT

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület február 4-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület február 4-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. február 4-i ülésére Tárgy: Javaslat a Thegze L. u. Ottó F. u. Márki S. u. 6992 hrsz közterület által határolt terület szabályozási terve

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TMT Településrendezési és Műszaki Társulás 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel / Fax: (56) 419 087 e mail: tmt@chello.hu Sz: 68 / 2000. CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

e) 70. számú tömb (Mester utca Vágóhíd utca Nádasdy utca Tóth Kálmán utca által

e) 70. számú tömb (Mester utca Vágóhíd utca Nádasdy utca Tóth Kálmán utca által Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2015. (XI.24.) számú rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent

Részletesebben

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m)

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Bánhida, Madách-kert helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggő../2014. (..) önkormányzati rendelete az 53/2009. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Helyi Építési Szabályzat változásáról és a szabályozási tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Helyi Építési Szabályzat változásáról és a szabályozási tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2010.(XII.31.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Helyi Építési Szabályzat változásáról és a szabályozási tervek

Részletesebben

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 25/2004. (VII. 6.) RENDELETE A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról Budapest, XVI. kerület Margit

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya 1.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu Győr, 2014.10. hó Msz.:Rp.I.199-12 REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U: 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu. Munkaszám: Rp.I.199-12 Felelős tervezők:

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

2. A Rendelet 19. (7) bekezdése törlésre kerül.

2. A Rendelet 19. (7) bekezdése törlésre kerül. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(...) önkormányzati rendelete a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) szóló 66/2007. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(1) A Rendelet táblázat kiegészül az I-VIII-5 jelű építési övezetre vonatkozó jellemzőket meghatározó új sorral az alábbiak szerint: beépítési

(1) A Rendelet táblázat kiegészül az I-VIII-5 jelű építési övezetre vonatkozó jellemzőket meghatározó új sorral az alábbiak szerint: beépítési A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2013. [ ] Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének [ ]/2013. (...) önkormányzati rendelete a Józsefváros Kerületi

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TMT Településrendezési és Műszaki Társulás 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel: (56) 419 087 tmt@chello.hu Sz: 12/2005. TÁPIÓSZELE Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT H. É. SZ. ÉS

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐíRÁSOK. A rendelet területi hatálya 1.. (2) Jelen rendelet csak a szabályozási tervvel együtt érvényes.

ÁLTALÁNOS ELŐíRÁSOK. A rendelet területi hatálya 1.. (2) Jelen rendelet csak a szabályozási tervvel együtt érvényes. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 28/2001./XI.23./ sz. r e n d e l e t e Szigetszentmiklós, TIHANYI ÚT melletti terület SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK megállapításáról és a HELYI ÉPíTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

Részletesebben