ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT"

Átírás

1 Helyi építési szabályzat: ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 16/2001. (VI.15.) SZÁMÚ RENDELETE ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL (ZÉSZ) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c. pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) előírásaira Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának (továbbiakban ZÉSZ) megállapítására az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK (1) A rendelet hatálya kiterjed Zalaegerszeg város (továbbiakban: a város) közigazgatási területére (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen, beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeken egyaránt területet alakítani, épületet és más építményt, műtárgyat tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások, valamint az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) előírásai mellett, csak és kizárólag e rendelet és hozzá tartozó szabályozási terv együttes alkalmazásával, azok előírásainak megfelelően szabad. (3) Beépítésre szánt területen épület csak építési telken helyezhető el. (Az építési telek meghatározása lásd évi LXXVIII. törvény 2. (2) bekezdés 6. pont.) Az építési telek kialakítása során, a telek területéből leválasztással létrejövő út területe köz és magánút egyaránt lehet. Szabályozási elemek 2. (1) Az övezeti terven és szabályozási terven jelölt kötelező erejű a) I. rendű, általános szabályozási elemek módosítására településszerkezeti terv felülvizsgálata és módosítása keretében kerülhet sor, b) a II. rendű, részletes szabályozási elemek módosítása legalább a tömb egészére kiterjedő részletes szabályozási terv készítésével, önkormányzati közgyűlési döntéssel történhet meg. (2) I. rendű szabályozási elemek - az I. rendű szabályozási vonalak és az azokhoz tartozó szabályozási szélességek (főforgalmi, forgalmi utak, fontosabb gyűjtőutak szabályozási területének határai), - a belterületi határvonal, - a területfelhasználás és a beépítésre szánt, ill. beépítésre nem szánt területek, - az övezethatárok és a hozzájuk rendelt övezeti előírások (ZÉSZ II. fejezete), kivéve az építési övezetek beépítési karakteren túli részletezése és a rendeltetési övezetek másodrendű közterületeket érintő részletezése, - a szeges építési övezet építési vonalai és - a védőterületek és védőtávolságok. 1 A 28/2005. (VI.17.) sz. rendelet 1. -a a bekezdést (1) bek-re módosította és kiegészítette (2), (3) bek-sel

2 Az övezeti határ telekhatárhoz kötött. Övezeti határ csak telekhatáron lehet, egy telek csak egy övezetbe tartozhat. 2 (3) 3 II. rendű szabályozási elemek - a II. rendű szabályozási vonalak (az I. rendű szabályozási vonalakat kivéve az összes közterületi telekhatár, pl. kiszolgáló út), - az építési övezetek beépítési karakteren túli részletezése, - a rendeltetési övezetek (terület-felhasználáson túli részletezése), - a tervezett kötelező telekhatárok, - az építési vonalak a szeges övezet kivételével, - az építési hely meghatározására vonatkozó elemek: - építési határvonal - elő-, oldal-, hátsókert, - építési sáv, - támfalgarázs építési vonala, - gyalogút tengelye, - kötelező gerincirány, - telepítendő fasor, - gyalogos átjáró, - gépkocsi átjáró, - megszüntető jel, - az övezeti előírásokon túl minden egyéb részletes városrendezési előírás, - közlekedési területek felszín alatti gépjárműtároló építési helye. Az övezeti határ telekhatárhoz kötött A telekhatárok kismértékű változásával, korrekciójával az övezeti határ együtt mozog. Övezethatár menti telekegyesítés esetén a kialakuló új telekre a kisebb intenzitású övezet előírásait kell alkalmazni. II. fejezet ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK 3. A város területén a szabályozási terv övezeti terve a) érvényességi övezeteket (0. jelű) b) beépítésre szánt/nem szánt övezeteket (1. jelű), c) rendeltetési (funkció) övezeteket (2. jelű) d) karakter (építési) övezeteket, valamint az építés közműfeltételeinek övezeteit (3. jelű) e) környezetvédelmi övezeteket (4.-5. jelű) f) értékvédelmi övezeteket (6.-7. jelű) g) az építési tilalmak és korlátozások területeit meghatározó övezeteket (8. jelű) és h) várospolitikai (9. jelű) övezeteket jelöl ki. c) Rendeltetési övezet (2. jelű) 4. Az övezeti terv a város közigazgatási területén a) 4 beépítésre szánt lakó-, ezen belül NL jelű nagyvárosias lakó-, KL jelű kisvárosias lakó-, KEL jelű kertvárosias lakó-, KEL* jelű kertvárosias lakó-, FL jelű falusias lakó-, vegyes-, ezen belül TV jelű településközponti vegyes, KV jelű központi vegyes, 2 A 31/2003. (X.22.) sz. rendelet 1. (1) bekezdése mód. 3 A 22/2007. (V.11.) sz. rendelet 1. -a mód. 4 Az 50/2006. (XI.24.) sz. rendelet 1. -a mód.

3 gazdasági-, ezen belül KG jelű (nagy)kereskedelmi, szolgáltató, IG jelű ipari gazdasági, üdülő-, ezen belül ÜÜ jelű üdülőházas üdülő, ÜH jelű hétvégi házas üdülőövezet különleges (sajátos) rendeltetésű-, ezen belül KI jelű különleges, rögzített intézményi funkciójú, KH jelű különleges, hulladékkezelésre és elhelyezésre szolgáló, övezeteket határol le. b) beépítésre nem szánt közlekedési, ezen belül ÁK1 jelű első rendű közlekedési, ÁK2 jelű másodrendű közlekedési, VK jelű vasút, RK jelű repülőtéri, zöldterületi, ezen belül PZ közpark (2%-os beépíthetőséggel), KZ kizárólagos közpark (0%-os beépíthetőséggel), TZ1 (intenzíven kialakított) köztér, TZ2 (extenzíven kialakított) köztér, erdő, ezen belül VE jelű védelmi erdő, GE jelű gazdasági erdő, TE jelű turisztikai-, egészségügyi-szociális erdő, mezőgazdasági, ezen belül ÁM jelű általános mezőgazdasági, KEM jelű kertes mezőgazdasági, KM jelű korlátozott funkciójú mezőgazdasági, egyéb rendeltetésű, ezen belül VT jelű vízgazdálkodási, övezeteket határol le jelű LAKÓÖVEZETEK NL jelű nagyvárosias lakóövezet Az övezet területén az övezeti előírások megtartásával a lakóépületeken túl elhelyezhetők: - szállásépületek, - a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, ellátó-, szolgáltató és vendéglátó építmények, - sportépítmények, - igazgatási épületek és irodaházak, - többszintes parkolóházhoz kapcsolódó üzemanyagtöltő KL jelű kisvárosias lakóövezet Az övezet területén az övezeti előírások megtartásával a lakóépületeken túl elhelyezhetők: - a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épületek, - szállásépületek, - igazgatási épületek és irodaházak, - sportépítmények - személygépjármű-tárolók, parkolóház. Üzemanyagtöltő állomások az övezetben nem helyezhetők el

4 KEL jelű kertvárosias lakóövezet Az övezet területén az övezeti előírások megtartásával a (legfeljebb négylakásos, kivételesen - amennyiben a szűkebb környezetre már jellemző - hatlakásos) lakóépületeken túl elhelyezhetők: - a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület - szállásépületek (az OTÉK szerinti szobaszámmal), - igazgatási épületek és irodaházak - sportépítmények - a helyi állattartási rendeletnek megfelelő állattartási építmények, - személygépjármű-tárolók. Üzemanyagtöltő állomások az övezetben nem helyezhetők el. 5 7/A KEL* jelű kertvárosias lakóövezet Az övezet területén az övezeti előírások megtartásával legfeljebb kétlakásos lakóépületeken túl elhelyezhetők: - a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület - szállásépületek (az OTÉK szerinti szobaszámmal), - igazgatási épületek és irodaházak - sportépítmények - a helyi állattartási rendeletnek megfelelő állattartási építmények, - személygépjármű-tárolók. Üzemanyagtöltő állomások az övezetben nem helyezhetők el KE JELŰ KERTVÁROSI KARAKTERŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZET 35. (1) Az övezetbe jellemzően a kertvárosi karakterű, előkertes beépítésű területek tartoznak. (2) Az övezet területén általában szabadonálló vagy ikerházas, oldalhatáron álló beépítésű, legfeljebb 6,5 m építménymagasságú épületek helyezhetők el, a szabályozási tervben meghatározott övezet szerint. 7 (3) Az övezetre vonatkozó részletes szabályokat az 5. számú melléklet tartalmazza. 8 (4) Melléképítmények a jelen szabályzat 5. sz. melléklete szerint helyezhetők el KE.O JELŰ KERTVÁROSI KARAKTERŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZET 35/A. 10 (1) Az övezetbe Gógánhegy-Vorhota, Jánkahegy, Gálafej-Vakaroshegy területei, jellemzően kertvárosi karakterű, előkertes beépítésű területek tartoznak. (2) Az építési övezetbe tartozó tömbökben oldalhatáron álló beépítésű, maximum 4,5 m építménymagasságú építmények helyezhetők el, a telken belül minimum 60 %-os zöldfelületi borítottsággal, a homlokzatmagasság a lejtő felöli oldalon max. 6 m, a szomszéd és az utca felől max. 4,5 m lehet. Kialakítható és beépíthető telekterület: min. 720 m2, beépíthető telekszélesség: min. 12,0 m, kialakítható telekszélesség: min. 14,0 m. Telekmélység: min. 30,0 m. (3) 11 A beépítés mértéke az alábbi szerint: m 2 alatt épület nem helyezhető el 5 A 31/2003. (X.22.) sz. rendelet 2. -a mód. 6 Az 50/2006. (XI.24.) sz. rendelet 2. -a iktatta be. 7 A 31/2003. (X.22.) sz. rendelet 6. -a mód. 8 A 24/2002. (IX.20.) sz. rendelet 11. (2) bek. mód. 9 A 24/2002. (IX.20.) sz. rendelet 11. (3) bek. mód. 10 A 50/2006. (XI.24.) sz. rendelet 3. -a iktatta be. 11 Az 53/2006. (XII.22.) sz. rendelet 19. (1) bek. mód.

5 - 720 m 2 felett a beépítés mértéke: 144m 2 +(T-720m 2 )/15 (T ingatlan területe) - egy épület max. bruttó alapterülete 400 m 2 nél nem lehet nagyobb. (4) 12 Egy telken max. kétlakásos épület helyezhető el. (5) Egy telken legfeljebb három rendeltetési egység építhető KE.SZ JELŰ KERTVÁROSI KARAKTERŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZET 35/B. 13 (1) Az övezetbe Gógánhegy-Vorhota, Jánkahegy, Gálafej-Vakaroshegy területei, jellemzően kertvárosi karakterű, előkertes beépítésű területek tartoznak. (2) Az építési övezetbe tartozó tömbökben szabadon álló beépítésű, maximum 4,5 m építménymagasságú építmények helyezhetők el, a telken belül minimum 60 %-os zöldfelületi borítottsággal, a homlokzatmagasság a lejtő felöli oldalon max. 6 m, a szomszéd és az utca felől max. 4,5 m lehet. Kialakítható és beépíthető telekterület: min. 720 m2, kialakítható és beépíthető telekszélesség: min. 14,0 m. Telekmélység: min. 30,0 m. (3) 14 A beépítés mértéke az alábbi szerint: m 2 alatt épület nem helyezhető el m 2 felett a beépítés mértéke: 144m 2 +(T-720m 2 )/15 (T ingatlan területe) - egy épület max. bruttó alapterülete 400 m 2 nél nem lehet nagyobb. (4) 15 Egy telken max. kétlakásos épület helyezhető el. (5) Egy telken legfeljebb három rendeltetési egység építhető. Adó és Illeték Az ingatlan vásárlása után visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni. A Földhivatal az ingatlan tulajdonbejegyzésekor hivatalból megküldi az Illetékhivatal részére az ingatlan adásvételekor készült szerződés másolatát, melyben szereplő eladási ár jelenti az illeték kiszabásának alapját. Amennyiben ez az ár irreálisan alacsony, nem a piaci forgalmi érték magasságában mozog, úgy ezt korrigálják. A visszterhes vagyonátruházási illeték alapja: A megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke. A visszterhes vagyonátruházási illeték mértéke Általános mértke: 10%. A lakástulajdon -szerzés esetén az illeték mértéke lakásonként 4 millió Ft forgalmi érétkig 2%, ez tmeghaladó érték után 6%. Illetékfizetési kedvezmények, mentességek: Ha a lakástulajdon szerzője a vásárláshoz lakásépítési kedvezményben részesül, ennek összegét a forgalmi értékből le kell vonni, kivéve, ha a magánszemély vevő az alábbi módokon szerzi meg a lakás tulajdonjogát: A lakástulajdon vásárlása esetén, ha a magánszemély vevő a másik lakás tulajdonát a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, az illeték alapja a vásárolt és az eladott lakástulajdon - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének a különbözete. 12 Az 53/2006. (XII.22.) sz. rendelet 19. (1) bek. mód. 13 Az 50/2006. (XI.24.) sz. rendelet 4. -a iktatta be. 14 Az 53/2006. (XII.22.) sz. rendelet 19. (2) bek. mód. 15 Az 53/2006. (XII.22.) sz. rendelet 19. (2) bek. mód.

6 Másik lakástulajdona eladását a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére alkalmas adásvételi szerződés másolatával vagy más megfelelő módon köteles igazolni. Ha a magánszemély, vevő egy éven belül több lakástulajdont vásárol, illetve értékesít, akkor az illeték alapját képező értékkülönbözet megállapításánál minden egyes lakásvásárlással szemben a szerzést közvetlenül megelőző vagy követő - a fizetésre kötelezett számára kedvezőbb illetékalapot eredményező egyetlen értékesítést lehet figyelembe venni. Ha a megállapított értékkülönbözet nagyobb a vásárolt lakástulajdon forgalmi értékénél, az illeték alapja a vásárolt lakástulajdon forgalmi értéke. Ha a magánszemély vevő egy éven belül több lakástulajdont vásárol, illetve értékesít, akkor az illeték alapját képező értékkülönbözet megállapításánál minden egyes lakásvásárlással szemben a szerzést közvetlenül megelőző vagy követő - a fizetésre kötelezett számára kedvezőbb illetékalapot eredményező - egyetlen értékesítést lehet figyelembe venni. Ha a megállapított értékkülönbözet nagyobb a vásárolt lakástulajdon forgalmi értékénél, az illeték alapja a vásárolt lakástulajdon forgalmi értéke. Amennyiben a magánszemély vevő a további lakásvásárlásaival szemben az előbbi feltételeknek megfelelő, további lakásértékesítést nem tud igazolni, e lakásszerzések illetékkötelezettsége az általános szabályok szerint alakul. A lakás építésére és értékesítésére jogosult vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített, 30 millió forintot meg nem haladó értékű új lakásnak, ilyen lakás tulajdoni hányadának első vásárlása esetén MENTES a visszterhes vagyonátruházási illeték fizetése alól. Az illetékkötelezettség keletkezésekor a 35.évét be nem töltött fiatal első lakástulajdonának megszerzése esetén az egyébként fizetendő illeték 50%-ig terjedő, de legfeljebb ,- forint kedvezményre jogosult, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 8 millió forintot nem haladja meg. Lakóház építésére alkalmas telektulajdon megszerzése esetén feltételesen mentesül a szerző fél az illeték megfizetése alól, abban az esetben, ha vállalja annak a lakóházzal történő beépítését a szerzéstől számított 4 éven belül. Természetesen a hely szűkössége miatt teljes részletességgel nem tudjuk e témát feldolgozni. További részleteket az : Illetékek című oldalon találhat

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2005. (VI.1.) RENDELETE

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2005. (VI.1.) RENDELETE BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2005. (VI.1.) RENDELETE BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK (HÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 1 (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 7. szám 2010. március 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 8/2003. (V. 23.) Kr. Debrecen Megyei

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6 (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 9-110. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 11-147. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: BHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: BSZT).

BUDAÖRS VÁROS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: BHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: BSZT). BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 42/2005. (IX.22.) RENDELETE BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Lk SZ/40 7,5/700/20 Szabadon álló. max. 40 max. 7,5 min. 700 min. 20. Oldalhatáron álló. max. 30 max. 5,0 min. 500 min. 50

Lk SZ/40 7,5/700/20 Szabadon álló. max. 40 max. 7,5 min. 700 min. 20. Oldalhatáron álló. max. 30 max. 5,0 min. 500 min. 50 T a r t a l o m j e g y z é k I. Általános előírások 1.. A rendelet hatálya és alkalmazása 2.. A szabályozás elemi 3.. Területfelhasználás II. III. IV. Beépítésre szánt területek részletes előírásai 4..

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete GÁBORJÁN KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. A rendelet hatálya 1..

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete GÁBORJÁN KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. A rendelet hatálya 1.. Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010.

BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010. BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010. Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (V.12.) számú önkormányzati rendelete egységes szerkezetben a 11/2008. (XI.26.), a

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. A rendelet hatálya Nádudvar város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelete Nádudvar város Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról 123 A Képviselőtestület az Épített környezet

Részletesebben

Nyíradony Város Településrendezési Tervének módosításához

Nyíradony Város Településrendezési Tervének módosításához Nyíradony Város Településrendezési Tervének módosításához Jóváhagyott dokumentumok ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2013. Nyíradony Város Településrendezési tervmódosítás KÜLZETLAP Nyíradony

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34./2007.(XI.30.) rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

KALOCSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2004. (X. 20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK

KALOCSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2004. (X. 20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK KALOCSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2004. (X. 20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A

Részletesebben

Beépítésre szánt területek:

Beépítésre szánt területek: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2011.(I.26.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A Helyi Építési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója: 32/2006.(XII.15.)

Részletesebben

26/2006./XII.19./ KTR.

26/2006./XII.19./ KTR. 1 Lakitelek Nagyközség Képviselőtestületének 26/2006./XII.19./ KTR. rendelete Lakitelek Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről. Lakitelek Nagyközség Képviselőtestülete

Részletesebben

POLGÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2002-2013 Polgár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2002. (X. 03.) sz. rendeletével jóváhagyott 19/2006. (V. 02.), 36/2006.(X.31.), 28/2009.(IX.25.), az

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 18/2012.(XII.19.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Izsák Város Rendezési Terve és Építésügyi Szabályzatáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya 1 Lakitelek Nagyközség Képviselőtestületének 26/2006./XII.19./ KTR. rendelete Lakitelek Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről. Lakitelek Nagyközség Képviselőtestülete

Részletesebben

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET. 2010. december 14. KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BUGYI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÉGLEGES, JÓVÁHAGYOTT ANYAG 15 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BUGYI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÉGLEGES, JÓVÁHAGYOTT ANYAG 16 Bugyi Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

HEGYESHALOM TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

HEGYESHALOM TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.116-12,13 HEGYESHALOM TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005.(IV.29.) önkormányzati rendelete Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a helyi építési szabályzatról szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a helyi építési szabályzatról szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2005. (X.24.) 11/2006.(VII.03.) rendeletekkel módosított 16/2003. (XII. 1.) rendelete (egységes szerkezetbe

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft.

A.D.U. Építész Iroda Kft. A.D.U. Építész Iroda Kft. B U D A K A L Á S Z HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Budapest, 2005. július Tervezők: Felelős tervező: BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben