OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM"

Átírás

1 OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS 3e1=h*<,(//(1 5=e6 SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM

2 Nem titkosított OCDE/GD(97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].g/76e*7(59(=e6e63e1=h*<,(//(1 5=e6 SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM *$='$6È*,(*<h770.g'e6,e6)(-/(6=7e6,6=(59(=(7 Párizs A dokumentum eredeti formájában rendelkezésre áll az OLIS-on 2

3 A SIGMA PROGRAM A SIGMA - a közép - és kelet - európai országok kormányzati és menedzsment IHMOHV]WpVpW WiPRJDWy SURJUDP D] 2(&' (J\ WWP N GpVL. ]SRQW D] iwphqhwl gazdaságok, valamint az Európai Unió PHARE programjának kezdeményezése. A kezdeményezést, mely tizenhárom országban támogatja a közigazgatás reformjára tett HU IHV]tWpVHNHWI NpQWD3KDUHILQDQV]tUR]]D $ *D]GDViJL pv HJ\ WWP N GpVL V]HUYH]HW IHMOHWW SLDFJD]GDViJJDO UHQGHONH] demokratikus ország kormányközi szervezete. A Szervezet tanácsait és segítségét számos gazdasági kérdésben a Központ juttatja el a közép-és kelet-európai reform országokba és a valamikori Szovjetunióba. A Phare támogatást nyújt partner országainak Közép-és Kelet-Európában egészen addig, amíg készen nem állnak az Európai Uniós tagsággal járó kötelezettségek felvállalására. A Phare és a SIGMA ugyan azokat az országokat támogatja, vagyis: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, a korábbi Jugoszláv Macedón Köztársaság, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia. A SIGMA-t 1992-ben hozták létre a OECD Állami Menedzsment Szolgálatán belül, PHO\ D SROLWLNXVRNDW LQIRUPiFLyNNDO pv V]DNpUW L HOHP]pVHNNHO OiWMD HO YDODPLQW megkönnyíti a kapcsolatok fenntartását és a tapasztalat cserét az állami szektor menedzserei számára. A SIGMA a kedvezményezett országoknak hozzáférést biztosít D WDSDV]WDOW ioodpl WLV]WVpJYLVHO N HJpV] KiOy]DWiKR] VV]HKDVRQOtWy LQIRUPiFLyNKR] és az Állami Menedzsment Szolgálathoz kapcsolódó szakmai tudáshoz. A SIGMA célja, hogy: segítse a kedvezményezett országokat a jó vezetésre való törekvésükben, hogy javítsák adminisztratív hatékonyságukat és támogassák a közszektorban dolgozókat abban, hogy ragaszkodjanak a demokratikus értékekhez, etikához és tartsák tiszteletben a törvényt; segítse a központi kormányzat szintjén a hazai kapacitások kiépítését, hogy az képes legyen a nemzetközi válás és a Európai Unió integrációs tervei általi kihívásnak eleget tenni; támogassa az Európai Unió és egyéb adományozók kezdeményezéseit a kedvezményezett országok közigazgatási reformjának végrehajtásában és abban, KRJ\KR]]iMiUXOMRQDVHJpO\H] WHYpNHQ\VpJHNNRRUGLQiFLyMiKR] Munkája során a kezdeményezés nagy hangsúlyt helyez a kormányok közötti HJ\ WWP N GpV PHJN QQ\tWpVpUH (] D J\DNRUODW PDJiEDQ IRJODOMD D NHOHW pv közép-európai közigazgatásokban dolgozó gyakorlati szakemberek hálózatainak létrehozásához szükséges logisztikai támogatást és a kapcsolatokat ezen szakemberek pvdw EELGHPRNUiFLiNEDQpO SDUWQHUHLNN ] WW 3

4 A SIGMA öt technikai területen dolgozik. Ezek: Adminisztratív reform és a nemzeti stratégiák; Az irányelvi munka menedzsmentje; Kiadások menedzsmentje; Közszolgálat menedzsmentje; és az Adminisztratív áttekintés. Ezeken felül egy Információs Szolgálati Egység osztja szét a közszolgálat menedzsment témával kapcsolatos publikált és on-line anyagokat. Copyright OECD, HOHQ DQ\DJ UpV]EHQ YDJ\ HJpV]EHQ W UWpQ OHIRUGtWiViKR] YDJ\ SXEOLNiOiViKR] V] NVpJHV HQJHGpO\pUW D N YHWNH] FtPKH]NHOOIRUGXOQL2(&'UXH$QGUp Pascal, Paris Cedex 16, Franciaország, Head of Publication Service. Az ebben a kiadványban kifejezett nézetek nem a Bizottság, az OECD WDJiOODPRN YDJ\ D SURJUDPEDQ UpV]W YHY N ]ps pv NHOHW-európai országok hivatalos álláspontját képviselik. Jelen kiadvány az "Effects of European Union Accession: Part I Budgeting and Financial Control and Effects of European Union Accession: Part II External Audit" DQJROQ\HOY KLYDWDORVDQ\DJPDJ\DUQ\HOY IRUGtWiVD Copyright, OECD 1997 $]2(&'DIRUGtWiVpUWIHOHO VVpJHWQHPYiOODO 4

5 (/ 6=Ï $] (8 WDJViJJDO MiUy HJ\LN DODSYHW N WHOH]HWWVpJ D] (XUySDL 8QLy N OWVpJYHWpVL SpQ] J\LHOOHQ U]pVLpVDXGLWN YHWHOPpQ\HLQHNYDOyPHJIHOHOpV$6,*0$H]WNpW RO\DQ NLDGYiQ\EDQ YL]VJiOMD DPHO\ KpW (8 WDJiOODP WDSDV]WDODWDLW J\ MWL VV]H D legutóbb csatlakozott országokat is beleértve, beszámolnak arról, hogy hogyan LQWHJUiOWiN D] (8 N OWVpJYHWpVL SpQ] J\L HOOHQ U]pVL pv DXGLW HOMiUiVRN követelményeit nemzeti rendszerükkel. A publikációk az Európai Bizottság és az (XUySDL 6]iPYHY V]pN iowdo DONDOPD]RWW N ]SRQWL V]iPOiMXNDW pv HOMiUiVRNDW LV leírják. A jelen kiadvány kiegészíti a SIGMA 20. sz. füzet az EU csatlakozás N OWVpJWHUYH]pVUHpVSpQ] J\LHOOHQ U]pVUHJ\DNRUROWKDWiViYDOIRJODONR]LNAz Európai 8QLyVFVDWDODNR]iVKDWiVDL,,UpV]. OV DXGLWcímmel. Ezen kiadványok célja, hogy segítse azon Kelet- és Közép-Európai országokat, melyek az EU-ba való felvételüket kérelmezték, azzal, hogy összehasonlító LQIRUPiFLyWDGDWDJiOODPRNiOWDOKDV]QiOWN O QE ] PyGV]HUHNU OpVPHJROGiVRNUyO valamint, hogy összefoglalja a szerzett tapasztalatokat és tanulságokat. Az alkalmazott munkamódszer lényege, hogy a témáról áttekintést ad és elemzi a kulcsfontosságú témákat azért, hogy azokra reflektálni, azokkal vitatkozni lehessen. A hangsúly a gyakorlati tapasztalatokon és azokon a következtetéseken van, melyeket a hét országban a kormányzati adminisztráció fejlesztésével és adaptációjával napi munkájuk során foglalkozók vontak le. A két kiadvány betekintést ad a végrehajtási irányelvekbe és áttekintést nyújt az alkalmazott eljárásokról és szabályozásokról. A PHOOpNOHWHNU YLGtWpVHNHWKDV]QRVNLIHMH]pVHNHWpVD](8V]DEiO\DLQDNJ\ MWHPpQ\pW WDUWDOPD]]iN KLYDWNR]iVL V]iPRNNDO D N OWVpJWHUYH]pVUH SpQ] J\L HOOHQ U]pVUH pv D N OV DXGLWUDYRQDWNR]yDQ A dokumentumokat nem lehet végtermékeknek tekinteni. Ehelyett inkább további szemináriumok, workshopok és tárgyalások alapja kíván lenni a tagállamok és a Kelet- és Közép-Európai országok gyakorlati szakemberei számára. A dolgozatok HONpV]tWpVpW HJ\ UHIHUHQFLDFVRSRUW V]RURV HJ\ WWP N GpVH VHJtWHWWH YpJV IRUPiMiW tavaszának végén nyerte el.). A csoport tagjai a pénzügyminisztériumok NpSYLVHO LE O D] (8,QWHJUiFLyV EL]RWWViJRN WDJMDLEyO pv D &VHK. ]WiUVDViJ 0DJ\DURUV]iJ YDODPLQW /HQJ\HORUV]iJ OHJIHOV EE DXGLW LQWp]PpQ\HLQHN YH]HW LE O NHU OWHN NL $ V]HU] N $XV]WULD 'iqld )LQQRUV]iJ )UDQFLDRUV]iJ 3RUWXJiOLD 6YpGRUV]iJ pv D] (J\HV OW.LUiO\ViJ NRUPiQ\iQDN pv OHJI EE DXGLW LQWp]PpQ\HLQHN dolgoznak. $ 6,*0$ N V] QHWpW IHMH]L NL D GROJR]DWRN V]HU] LQHN pv D UHIHUHQFLD FVRSRUWRN tagjainak elkötelezett és lelkes munkavégzésükért, az intézményeknek aktív WiPRJDWiVXNpUW$]LWWNLIHMH]HWWQp]HWHNDV]HU] NQp]HWHLpVQHPV] NVpJV]HU HQD] intézmények, referencia csoport vagy SIGMA nézeteit tükrözik. A SIGMA-nál a projectet Larry O, Toole kezdeményezte és Kjell Larsson vezette, V]RURV HJ\ WWP N GpVEHQ 5LFKDUG $OOHQQHO YDODPLQW %HOLQGD +RSNLQVRQ 0LFKDHO Koch, Francoise Locci és Alette Wernberg adminisztratív támogatásával. A jelen 5

6 SXEOLNiFLy IUDQFLD Q\HOYHQ LV KR]]iIpUKHW D N YHWNH] FtP DODWW Incidences de l, adhésion a l, Union européenne - Partie 1, processus de budgétisation et contróle financier (Documents SIGMA: N o 19). További információért kérem forduljanak Kjell Larssonhoz. Címe: SIGMA-OECD, 2, rue André-Pascal, Paris, Cedex 16, France Tel. (33.1) ; Fax (33.1) oecd.org; $MHOHQWpVD2(&') WLWNiUViJiQDNYH]HWpVpYHONpV] OW 6

7 TARTALOMJEGYZÉK A SIGMA PROGRAM 3 (/ 6=Ï 5 A KIADVÁNY ÁTTEKINTÉSE 13 Összeállította: C.J.Carey A költségvetés - Áttekintés A tagállam, mint hozzájáruló A tagállam, mint kedvezményezett 16 D$0H] JD]GDViJL*DUDQFLD$ODS 16 (b) A strukturális alapok 17 $SpQ] J\LHOOHQ U]pVNRRUGLQiFLyMD(8VpVQHP]HWLV]LQWHQ 18 $]HOOHQ U]pVN ] VVWUXNW~UiMD" Következtetések 20 AUSZTRIA 21 Összeállította: Edith Peters A fejezet összefoglalása A nemzeti rendszer A kormányzati tevékenység politikai és szervezeti struktúrája A szövetségi szint és a szövetségi költségvetés 24 ) EEN OWVpJYHWpVLV]HUYHN Az EU-tagság hatásai az osztrák költségvetésre 27 $. ] VVpJE OV]iUPD]yEHYpWHOHNpVIRUUiVRNNH]HOpVH Bevételek/források osztályozása költségvetési szempontból A Strukturális Alapok kezelése 28 )RUUiVRNiWXWDOiVDD%L]RWWViJWyONLIL]HW KHO\HNHQNHUHV]W ODYpJV NHGYH]PpQ\H]HWWKH] 30 $SpQ] J\LHOOHQ U]pVUHQGV]HUHLV]RNYiQ\DLpVHOMiUiVDL Utólagos finanszírozás és következményei az országos költségvetésre nézve 33 +DWiVN UPHJRV]WiVDN O QE ] V]HUYHNN ] WWDNRUUHNWYpJUHKDMWiVpVDIRUUiVRN IHOKDV]QiOiViQDNHOOHQ U]pVHFpOMiEyO Saját források kezelése 35 9iPLOOHWpNHNpVPH] JD]GDViJLDGyN 35 9iPLOOHWpNHNpVPH] JD]GDViJLDGyNEHKDMWiVD Csalárd magatartással szembeni intézkedések Áfa saját források kiszámítása és a negyedik forrás (GNP saját források) Átutalási eljárások és az EU-költségvetéshez való nemzeti hozzájárulás elszámolása Statisztika-készítés A Közösség költségvetési eljárása A Pénzügyminisztérium, a szaktárcák, intézmények, regionális és helyi hatóságok, egyéb szervezetek és a brüsszeli Állandó Képviselet szerepkörei A nemzeti költségvetési jog, eljárások és rendszerek változása 40 %HYpWHOHNIRUUiVRNpVKR]]iMiUXOiVRNHO UHMHO]pVH 40 (J\ WWP N GpVNRRUGLQiFLyNDSFVRODWRN 41 7

8 6.1 A Bizottsággal és más tagállamokkal Átfogó koordináció 41. O QE ] HOOHQ U] WHVW OHWHNYL]VJiODWDL Szervezeti kérdések 42 (PEHULpVWHFKQLNDLHU IRUUiVRN Képzés Melléklet: Ausztria csatlakozása az Európai Unióhoz Melléklet: Hozzájárulások az EU-költségvetéshez és az onnan származó bevételek Hozzájárulások Bevételek Melléklet: EU Strukturális Alapok Ausztriában: 47 Programok konceptuális és pénzügyi koordinációjának összefüggései Melléklet: EU Strukturális Alapok Ausztriában 48 3pQ] J\LHOMiUiVRN5HJLRQiOLVSURJUDPRNEFpONLW ]pvhnwhu OHWLNRRUGLQiFLy 48 0HOOpNOHW3pQ] J\LHOOHQ U]pVDQHP]HWLUHQGV]HU$XV]WULiEDQ A költségvetés kidolgozása 49 $SpQ] J\PLQLV]WHUEHOV YpJUHKDMWiVHO WWLHOOHQ U]pVH 49 $]ijd]dwlodjloohwpnhvplqlv]whuiowdoj\dnrurowehov SpQ] J\LHOOHQ U]pV 50 DÁNIA 53 Összeállította: Georg Ginsberg 8 53 A STRUKTÚRÁLIS ALAPOK, MINT ESETTANULMÁNY A fejezet összefoglalása Bevezetés 55 $³SpQ] J\LHOOHQ U]pV NLIHMH]pV 56 $6WUXNW~UiOLV$ODSRNSpQ] J\LHOOHQ U]pVpUHYRQDWNR]y(8MRJV]DEiO\RN 56 $6WUXNW~UiOLV$ODSWiPRJDWiVRNSpQ] J\LHOOHQ U]pVpQHNHO IHOWpWHOHLpVNHUHWIHOWpWHOHL'iQLiEDQ58 $6WUXNW~UiOLV$ODSRNpUWIHOHO VPLQLV]WpULXPRNiOWDOYpJ]HWWSpQ] J\LHOOHQ U]pV A megbízott személyek által a Struktúrális Alapok felhasználására vonatkozóan végzett pénzügyi HOOHQ U]pV 61 (J\ WWP N GpVD](XUySDL%L]RWWViJJDOD6WUXNW~UiOLV$ODSWiPRJDWiVRNIHOKDV]QiOiViQDN SpQ] J\LHOOHQ U]pVpEHQ 63 FINNORSZÁG 67 Összeállította: Eija-Leena Linkola

9 1. A fejezet összefoglalása Háttér Törvényi alapok és az utasítások Szerepek és feladatok Az állami költségvetés éves ciklusa 72 (8N OWVpJYHWpVL J\HNHO NpV]tWpVH Az EU tagság hatása az állami költségvetési javaslat készítésére Fizetések az EU költségvetésbe 74 $](8N OWVpJYHWpVE ODILQQiOODPLN OWVpJYHWpVEHYDJ\D]iOODPLN OWVpJYHWpVW OHOWpU DODSEDW UWpQ IL]HWpVHN 76 $]DGPLQLV]WUDWtYpVHJ\pEHO NpV]tW PXQNDVRUiQIHOPHU O N OWVpJHN Értékelés és auditálás Záró megjegyzések Tetszés szerinti programkészítési munka 79.RPSOH[UHQGV]HUHNVRNUpV]WYHY YHO 80 (OOHQ U]pV Megnövekedett munkamennyiség 80 $ODSRVDEEHJ\ WWP N GpVV] NVpJHVVpJH A közalkalmazottak átfogó képzése 81 FRANCIAORSZÁG 83 Összeállította: Benoit Chevauchez Bevezetés Az intézményi keretek Az állam Az állam költségvetési szervezete Az önkormányzat A Közösségi költségvetés helye a francia állami pénzügyekben A Közösségi költségvetés adminisztrációja Franciaországban A saját források -kal való gazdálkodás A kiadásokkal való gazdálkodás Melléklet: Az EU pénzügyi érdekeinek védelme 94 A francia vámhatóság által leleplezett visszaélések esetei, amelyeknél EU forrásokról és EAGGF VHJpO\HNU OYROWV]y Közös Agrárpolitika Csempészett magyar vaj 94 WRQQDQHP(8HUHGHW WHMSRU Ipari termékek Tranzit-mesterkedések Az ún. érzékeny termékek 96 PORTUGÁLIA 97 Összeállította: Vitor Caldeira

10 1. A fejezet összefoglalása A nemzeti rendszer 99 ) YiOWR]iVRNDQHP]HWLUHQGV]HUEHQ Európai Uniós pénzalapok A Közösségi költségvetési folyamat 109 (J\ WWP N GpVpVNRRUGLQiFLy 110 (OOHQ U]pVN O QIpOHWHVW OHWHNiOWDO Menedzsment és szervezeti ügyek 111 $SRUWXJiO(8FVDWODNR]iVpYHHUHGPpQ\HNpVDM Y YHONDSFVRODWRVSHUVSHNWtYiN 112 0HOOpNOHW$SRUWXJiOSpQ] J\LHOOHQ U]pVLUHQGV]HUpQHN VV]HIRJODOiVDD6WUXNW~UiOLV$ODSRN vonatkozásában 114 SVÉDORSZÁG 115 Összeállította: Ulrika Barklund Larsson A fejezet összefoglalása Bevezetés A svéd adminisztratív modell A népszavazás Az EGT megállapodás és a statútum tervezetek elkészítése röviden 118 $N OWVpJWHUYH]pVpVDSpQ] J\LHOOHQ U]pVWHUpQPHJOpY V]HUYH]HWpVDKRUL]RQWiOLV intézkedések A Pénzügyminisztérium szerepe 118 $WDJJiYiOiVWPHJHO ] J\DNRUODWLHO NpV] OHWHNpVD]HOYHNNHONDSFVRODWRVG QWpV 119 $](8N OWVpJYHWpVVHOpVDN OWVpJYHWpVLIRO\DPDWWDONDSFVRODWRVLQWp]NHGpVWLJpQ\O feladatok, beleértve a svéd hozzájárulsát is 120 DSpQ] J\LHOOHQ U]pVDXGLWpVFVDOiVHOOHQHVWHYpNHQ\VpJWHU OHWpQV] NVpJHVLQWp]NHGpVHN123 7DQXOViJRNDN O QE ] V]HNWRURNEyO Vámok és más illetékek 128 0H] JD]GDViJ A Strukturális Alapok Melléklet: A svéd költségtervezési és audit rendszer A svéd közigazgatás struktúrája A költségvetési rendszer 132 $SpQ] J\LHOOHQ U]pVpVD]DXGLWUHQGV]HUH 134 $](8YDONDSFVRODWRVDODSRNQHP]HWLHOOHQ U]pVH Melléklet: Néhány további adat A fizetések átutalása Svédország és az EU között Az EU követelmények teljesítéséhez szükséges adminisztratív források 137 EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 140 Összeállította: Nicolas Ilett

11 1. A fejezet összefoglalása Bevezetés Nemzeti rendszer az Egyesült Királyságban A Parlament ( e célból az Alsóház ) és a Végrehajtó (a Korona) kapcsolata Kapcsolatok a végrehatáson belül Az EU tagság következményei Pénzügyi következmények Technikai következmények Bevételi oldal Kiadási oldal A Közösségi pénzügyek integrációja a nemzeti költségvetésben 146 ) LUiQ\HOYHN 146 $QHP]HWLN OWVpJYHWpVHO WHUMHV]WpVH Az EU Költségvetési támogatások kezelése a minisztériumok költségvetésében Stratégiai fontosságú területek az EU Pénzügyminisztériumai számára Központi pénzügyi funkciók Pénzügyi irányítás és csalások Költségvetési fegyelem Szélesebb, gazdasági és pénzügyi vonatkozásokkal is járó EU irányelvek Adminisztratív és eljárási intézkedések 150 (J\ WWP N GpVDSpQ] J\PLQLV]WpULXPRNN ] WW Az EU költségvetési szervezetek a pénzügyminisztériumokon belül A pénzügyminisztérium kapcsolata a többi minisztériumokkal A brüsszeli Állandó Képviselet 152 $N ] VVpJSpQ] J\LLUiQ\tWiViQDNNLOiWiVDLDN YHWNH] pyhnehq SEM Melléklet: Technikai megjegyzés az EU Költségvetés és a nemzeti közkiadások kapcsolatáról az Egyesült Királyságban Bevezetés 155 $I EEV]iPRN A költségvetés bevételi oldala A költségvetés kiadási oldala Általános elvek A közkiadások tervezése 156 $=($**)*$5$1&,$0.g'e6(.0(1('=60(17-($7$*È//$02.%$1 159 Összeállította: Brian Gray Döntéshozatali folyamat A garanciák kezelésével foglalkozó munkatársak Brüsszelben A szolgálatok szervezése a tagállamokban Az igények feldolgozása, igazolása és kifizetése Audit hivatalok A számlák elszámolása 162 3e1=h*<,(//(1 5=e6e6$8',7$=(85Ï3$,81,Ï%$

12 Összeállította: Alan Pratley Bevezetés 165 $SpQ] J\LHOOHQ U]pVpVDXGLWD%L]RWWViJV]LQWMpQpVD%L]RWWViJRQNtY OiWWHNLQWpV 165 3pQ] J\LHOOHQ U]pVpVDXGLWD](XUySDL%L]RWWViJRQEHO O 166 3pQ] J\LHOOHQ U]pVpVDXGLWDWDJiOODPRNEDQ EAGGF-Garancia Alap Strukturális és kohéziós alapok Közösségi bevételek 168 $SpQ] J\LHOOHQ U]pVpVDXGLWNRRUGLQiFLyMDD%L]RWWViJpVDWDJiOODPRNN ] WW 169 $NLDGiVRNpVEHYpWHOHNPiVWHU OHWHLQHNSpQ] J\LHOOHQ U]pVHpVDXGLWMD Kelet- és Közép-Európa országai Közép-Európai országok 172 %HOV HOOHQ U]pVEHOV DXGLWN OV DXGLWD.HOHWHXUySDLRUV]iJRNEDQ Melléklet: Költségvetési eljárások 175 A. Az EK költségvetési eljárásainak összefoglalása 175 B. A költségvetési szabályok és gyakorlatok tanulmányozása a tagállamokban Melléklet: A számlák tisztázásának folyamata Melléklet: Hasznos kifejezések listája 179 0HOOpNOHW$N OWVpJWHUYH]pVVHODSpQ] J\LHOOHQ U]pVVHOpVDN OV DXGLWWDONDSFVRODWRV néhány EU rendelet Melléklet: Rövidítések listája Melléklet: A referencia csoport tagjai

13 A KIADVÁNY ÁTTEKINTÉSE Összeállította: C.J.Carey 1 $](8WDJViJJDOMiUyHJ\LNDODSN YHWHOPpQ\D](8N OWVpJWHUYH]pVLpVHOOHQ U]pVL követelményeinek betartása. Ez az új tagállamok nemzeti költségtervezési HOMiUiVDLQDNMHOHQW VPyGRVtWiViWHUHGPpQ\H]KHWL(]D]iWWHNLQWpVD]RNRQD]RUV]iJ dokumentumokon alapszik, melyek a kiválasztott EU tagállamok tapasztalatairól számolnak be részletesen. Ez a dokumentum kiegészíti a SIGMA 20. füzetben (Az (8WDJViJKDWiVDLUpV]. OV DXGLWfoglaltakat az EU csatalakozás hatásainak témájában. Mindkét esetben az alkalmazott módszer a kiválasztott témák elemzése és azok vitára és megbeszélésre bocsátása volt. $ 6,*0$ KLV] DEEDQ KRJ\ D WDJiOODPRN iowdo DGRWW N O QE ] YiODV]RN D N OWVpJWHUYH]pVVHOpVDSpQ] J\LHOOHQ U]pVLN YHWHOPpQ\HNNHONDSFVRODWEDQVHJtWKHWD közép-és kelet-európai országoknanpvnlmho OKHWLDM Y EHQYL]VJiODQGyWHU OHWHNHWD] (8IRO\DPDWEDQOHY SpQ] J\LPHQHG]VPHQWUHIRUPSURJUDPMDVRUiQ $] iwwhnlqwpv D WDJiOODPRN iowdo VV]HJ\ MW WW WDSDV]WDODWRN V UtWPpQ\H esshq H]pUW HJ\V]HU VtWHWW pv V]HOHNWtY $] (. N OWVpJWHUYH]pVL pv SpQ] J\L HOOHQ U]pVL követelményeinek teljes megértése szándékának esetén a 4. mellékletben megadott idevágó törvények és szabályok tanulmányozását ezen dokumentum elolvasása nem helyettesíti. $OHJXWyEELLG NLJD](.W UYpQ\HLQHPNtVpUHOWpNPHJKRJ\SRQWRVDQN U OtUW mechanizmusokat kényszerítsenek a költségtervezésre nemzeti szinten, és szabad teret adtak a tagállamoknak ahhoz, hogy maguk döntsenek el mi a legjobb módja az EU költségvetés ide-oda áramló alap forrásai integrálásának saját nemzeti pénzügyeikkel. Ez a helyzet most megváltozhat. 5. Az EK pénzügyeinek kezeléséhez rendelkezésre álló mechanizmusok középpontja az intézmények közötti és a tagállamokon belüli viták állandó forrása volt az elmúlt évtizedben. Fontos reformok kerültek bevezetésre azért, hogy az elszámoltathatóság pv D ÄSpQ]pUW puwpnhw MDYXOMRQ $] (8 NLE YtWpVH pv D] D]W PHJHO ] WiUJ\DOiVRN YDOyV]tQ OHJOHQG OHWHWDGQDND](.N OWVpJWHUYH]pVLV]DEiO\DLQDNUHIRUPMiKR]pVD] (. N OWVpJYHWpV iowdo YLVHOW I NLDGiVRN YDJ\LV D PH] JD]GDViJL SROLWLND pv D strukturális alapok reformjához. Ezek a dokumentumok azt mutatják, különösen az EU-hoz nemrégiben csatlakozott országok esetében, hogy a nemzeti politikai VWUXNW~UiNpVSpQ] J\LUHQGV]HUHNDODSYHW UHIRUPMiKR]D](8EDW UWpQ EHOpSpVHJ\ 1 C.J. Carey az Európai Bizottság Egyeztet Testületének elnöke. A testület feladata az EAGGF számlák tisztázása. Carey úr korábban az Egyesült Királyság pénzügyminisztériumában dolgozott, majd 1974 és 1978 között Brüsszelben az Egyesült Kiályság állandó képviseletén tevékenykedett. Ezt követ en szakosodott a kiadások parlamenti elszámoltatására és az auditra ben kilépett a brit koözszolgálatból, mert tagnak jelölték az Európai Számvev székbe kilenc évre szóló megbízatással. 13

14 LJHQ IRQWRV HOHP (EEHQ D] HVHWEHQ D] (8EDQ pv D QHP]HWL V]LQWHQ YpJEHPHQ reformfolyamatok egymást támogató hatásúak. 1. A költségvetés - Áttekintés 6. A Bizottság, a Tanács és a Parlament valamennyien hozzájárulnak ahhoz a folyamathoz, aminek révén az EK költségvetését évente jóváhagyják úgy, hogy a OHJW EEWHU OHWHQD3DUODPHQWQHNYDQYpJV V]DYD $ IRO\DPDW KRVV]~ pv ERQ\ROXOW Az azzal való megismerkedés lényeges követelmény minden új tagállam számára. 7. Valamennyi EK költségvetési bevétel a tagállamoktól származik és a tagállamok KDMWMiNYpJUHDNLDGiVRNW EEPLQWiWEiUD%L]RWWViJUDKiUXODYpJV IHOHO VVpJ DN OWVpJYHWpVYpJUHKDMWiViWLOOHW HQ$WDJiOODPRNV]HPSRQWMiEyOD](.N OWVpJYHWpVL NLDGiVRNKHO\HWWHVtWLND]DQQDNPHJIHOHO QHP]HWLNLDGiVRNDW(]LJD]YROWDOHJW EE (8PH] JD]GDViJLWiPRJDWiVLNLDGiVUDpVUpV]EHQPDLVLJD]9DQQDNPiVNLDGiVRN LVPHO\HNV]iQGpNRVDQKR]]iDGyGQDND]D]RNQDNPHJIHOHO QHP]HWLSURJUDPRNKR] A strukturális alapok a legjobb példák erre. 8. Az EK költségvetés bármilyen nagysága csakúgy, mint a tagállamok KR]]iMiUXOiViQDN PpUWpNH PHO\ OHERQWiVUD NHU OW D N O QE ] EHYpWHOL IRUUiVRN között) az EK törvényei alapján a priori kerül rögzítésre; de a költségvetés végösszege természetesen a tagállamok és az intézmények közötti tárgyalások eredménye. Az HJ\HV WDJiOODPRN MRJRVXOWViJiQDN PpUWpNH D] (. N OWVpJYHWpVE O V]iUPD]y költségvetési és más bevételekre jórészt tárgyalások eredménye. $] (. N OWVpJYHWpVVHO NDSFVRODWEDQ D WDJiOODPRNQDN I V]HUHSUH NHOO felkészülnie: i.) információs szerep D WDJiOODPRNQDN PHJEt]KDWy KR]]iIpUKHW IRUPiEDQ OpY LQIRUPiFLyUDYDQV] NVpJ NKRJ\D](.N OWVpJYHWpVQHNDQHP]HWN ]L N OWVpJYHWpVUHJ\DNRUROWKDWiViWHO UHMHOH]KHVVpNpVILJ\HOHPPHONtVpUKHVVpN Ugyancsak lényeges forrás a költségvetési adatok, különösen a saját források HO UH MHO]pVH D PH] JD]GDViJL NpV]OHWHN PR]JiVD pv D VWUXNWXUiOLV DODS SURJUDPRNHO UHKDODGiViQDNPpUWpNHD%L]RWWViJV]iPiUD$WDJiOODPRNQDND 5yPDL 6]HU] GpV D] $PV]WHUGDPL 6]HU] GpV iowdo PHJHU VtWYH FLNNH értelmében általános feladata, hogy segítse a Bizottságot abban, hogy az a N OWVpJYHWpVYpJUHKDMWiVipUWYiOODOWIHOHO VVpJHWWHOMHVtWHQLWXGMD ii.) tárgyalási szerep: a tagállamok saját érdekükben tárgyalni akarnak (a) mint D 7DQiFV WDJMDL D N OWVpJYHWpV QDJ\ViJiUyO pv VV]HWpWHOpU O pv E PLQW D Tanács tagjai és kétoldalúlag a Bizottsággal tárgyalni akarnak a strukturális DODSRNEyOV]iUPD]yHO Q\ NQ YHOpVppUW iii.) megfelelési szerep: a tagállamoknak be kell tartaniuk valamennyi EK szabályt az EK költségvetési bevételek beszedésének és átutalásának terén FVDN~J\PLQWD](.N OWVpJYHWpVE OV]iUPD]yDODSRNPHJIHOHO NH]HOpVpQHN szabályait. A tagállamoknak éberen kell az EU alapokat védeniük a V]DEiO\WDODQViJRNWyO MHOHQWHQL N D FVDOiVRNDW LOOHWYH D]RNDW PHJHO ]QL pv 14

15 feltárni. A Bizottság megkívánja a tagállamoktól nemcsak azt, hogy a szabályokat betartsák, de hogy az esemény után a dokumentumok nyilvántartása alapján képesek legyenek bizonyítani, hogy azt meg is tették. $ IHOYpWHO NHW NpUHOPH] OHHQG WDJiOODPRNQiO H]HQ V]HUHSHN HUHGPpQ\HV EHW OWpVH YDOyV]tQ OHJ MHOHQW V YiOWR]iVRNDW IRJ HUHGPpQ\H]QL D NRUPiQ\ P N GpVpEHQpVWRYiEELIRUUiVRNNLDGiViYDOLVHJ\ WWIRJMiUQL$V]iPYLWHOLpVDXGLW szakértelem, a források összeadása igen fontos lesz. Jószerével nincs az évnek olyan szaka, amikor a költségvetési tevékenység egyik vagy másik területe ne lenne a Tanács napirendjén miniszteri vagy hivatalos szinten Brüsszelben. Az EU költségvetés által érintett érdekek és a válaszadáshoz szükséges gyorsaság a brüsszeli QHP]HWL NpSYLVHOHWHN UpV]pU O N WHOH] Yp WHV]L HJ\ WDJiOODP V]iPiUD KRJ\ HUHGPpQ\HV HOMiUiVDL OHJ\HQHN D N O QE ] NRUPiQ\]DWL V]ROJiODWRN iooivsrqwmiqdn koordinációjára. 2. A tagállam, mint hozzájáruló 11. Az országok által összeállított dokumentumok alapján a saját forrás (lásd: Melléklet: Hasznos kifejezések listája!) rendszer követelményeihez való alkalmazkodás a legtöbb tagállam számára sok munkával járó feladat volt. 12. A belépni kívánó tagállamnak adórendszerét módosítania kell ahhoz, hogy a saját források szükséges összegét az EU-nak megfizetni tudja (valamennyi vámilleték és PH] JD]GDViJL LOOHWpN pv D] È)$EHYpWHOHN V] NVpJHV PpUWpNpW LV NpSHV OHJ\HQ befizetni. Pl. a portugál hatóságok, akárcsak más országok hatóságai számára, a EHOpSpVVHONDSFVRODWRVI SUREOpPiWD]MHOHQWHWWHKRJ\DYiPDGPLQLV]WUiFLyPLQGHQ V]LQWMpQV] NVpJHVVpYiOWDWLV]WVpJYLVHO NLVPHUHWHLQHNQ YHOpVH$PHJROGiVHJ\D Bizottságban szervezett átfogó képzési program volt a vámtisztek számára. Az EU WDJViJD](.LOOHWpNHNV]LQWMpQHNHOIRJDGiViYDOMiUI JJD]iWPHQHWLLQWp]NHGpVHNW O Az osztrák hatóságok az ország-dolgozatukban így szólnak tapasztalataikról: A belépésre való felkészüléshez kapcsolódó egyik legfontosabb feladat a nemzeti MRJUHQG LG EHQ W UWpQ DGDSWiOiVD YiP J\HNEHQ (] D N ]YHWHWW DGy]iV È)$ rendszerének bevezetését is jelenti ott, ahol ilyen rendszer még nem létezik. 13. Az új tagállamok számára ugyancsak nehézséget okozhat az EU - kompatibilis GNP adatok rendelkezésre bocsátása. A svéd hatóságok ezt így kommentálják: Az (.N OWVpJYHWpVVDMiWIRUUiVDLWNLWHY N O QE ] WtSXV~EHIL]HWpVHNHWLOOHW HQD]È)$ alapú befizetés a legbonyolultabb és új számítási módot, valamint jó statisztikai dokumentációt igényel... Ugyancsak szükséges a nemzeti számlák rendszerének olyan IDMWD NLLJD]tWiVD PHO\ OHKHW Yp WHV]L D *13 DODS~ EHIL]HWpVHN NLV]iPtWiViYDO kapcsolatos információk szállítását. 14. Míg a tagállamoknak az EK költségvetésbe való befizetéseinek általános fejlesztése a nemzeti pénzügyminisztériumok feladata, addig a befizetések NRPSRQHQVHLQHN NH]HOpVH D N O QE ] J\Q NVpJHNHW pv D NRUPiQ\ W EE V]LQWMpW pulqwl $ PH] JD]GDViJL SROLWLND YiPRN LQGLUHNW DGy]iV pv VWDWLV]WLNiN D]RN D kompetenciák, melyekre ez vonatkoztatható. A legtöbb tagállam szükségesnek látta V]DNpUW L HJ\VpJHN IHOiOOtWiViW D SpQ] J\PLQLV]WpULXPRN N OWVpJYHWpVL WHU OHWHLQ 15

16 melyek a számítással, a jelentéssel és a hozzájárulások kifizetésével kapcsolatos valamennyi feladatot koordinálják. A svéd tapasztalat tipikusnak mondható: Nézetünk szerint a hozzájárulásokkal kapcsolatos munkát teljes egészében koordinálni kell. Ennek a koordinációnak a pénzügyminisztériumban kell történnie. (] OHKHW VpJHW DG DUUD KRJ\ QH FVDN D] iwirjy NpSHW LVPHUMpN PHJ GH OpWUHM MM Q D Bizottság számára egy jó interface. Ez megkönnyíti a Bizottság és a nemzeti közigazgatás munkáját egyaránt. $]~QÄKDJ\RPiQ\RVVDMiWIRUUiVRN DWDJiOODPRNQDNDYiPRNEyOpVLOOHWpNHNE O származó bevételeinek összege mínusz 10 % beszedési díj) a Közösség tulajdonát képezi a jog alapján. A tagállam, mint a Közösség ügynöke tevékenykedik ezen alapok beszedésében és gondoskodik arról, hogy a Bizottság azokat megkapja. Éppen ezért ezeket az alapokat közvetlenül a Bizottsághoz kell átutalni a nemzeti költségvetési eljárások megkerülésével. Néhány tagállam pro forma bejegyzést tesz a nemzeti költségvetésbe azért, hogy parlamentjét tájékoztatni tudja a számadatokról. 3. A tagállam, mint kedvezményezett D$0H] JD]GDViJL*DUDQFLD$ODS 16. Ez az alap teszi ki az EU költségvetési kiadásainak kb. felét. A kiadások kezelésének napi munkáját a tagállamok végzik, melyeket a Bizottság teljes mértékben kifizet. Kb. két és félhónapi késés áll fenn a kedvezményezettek számára W UWpQ NLIL]HWpVpVD%L]RWWViJiOWDOW UWpQ YLVV]DIL]HWpVN ] WW$]~MWDJiOODPRNQDN éppen ezért fel kell készülni egy kezdeti, indító finanszírozásra. $]$ODSiOWDOILQDQV]tUR]RWWN O QE ] LQWp]NHGpVHNHWDWDQiFVLpVYDJ\EL]RWWViJL UHQGHOHWHNEHQ IRJODOW V]DEiO\RN DODSMiQ NHOO YpJH]QL $] pyhv N OWVpJYHWpV HOHJHQG alapot hagy jóvá ahhoz, hogy a tagállamok képesek legyenek kötelezettségeiket WHOMHVtWHQL D NHGYH]PpQ\H]HWWHN IHOp D N O QE ] LQWp]NHGpVHN DODSMiQ 1pKiQ\ LQWp]NHGpVKH] NDSFVROyGy NLDGiVW N ]HOHEEU O D]RNDW PHO\HN D N ]YHWOHQ iuwiprjdwivrnkr] NDSFVROyGQDN QHKp] HO UH MHOH]QL %U VV]HOEHQ V]iPRV munkacsoport igyekszik nyomon követni hónapról-hónapra a kiadásokat, míg más munkacsoportok a Bizottság javaslatait vizsgálják az új törvényekre, illetve a PHJOpY N PyGRVtWiViUD WLSLNXVDQ D WDJiOODPRN SpQ] J\L pv V]iPYLWHOL HOOHQ U]pVpQHN PHJHU VtWpVH pv D FVDOiV NRFNi]DWiQDN FV NNHQWpVH WiUJ\iEDQ (] D WHYpNHQ\VpJ QDJ\RQ LJpQ\EH YHV]L D WDJiOODPRN PH] JD]GDViJL pv N OWVpJYHWpVL szakembereinek idejét és tárgyalási készségét. $WDJiOODPRNQDNIHONHOOiOOtWDQLDHJ\YDJ\NpWNLIL]HW J\Q NVpJHWPHO\HND] $ODSRNEyO V]iUPD]y EHYpWHOHN NHGYH]PpQ\H]HWWHNQHN W UWpQ NLIL]HWpVH IHODGDWiW OiWMiN HO $ NLIL]HW J\Q NVpJL VWiWXVW FVDN RO\DQ WHVW OHW NDSKDWMD PHJ D tagállamtól), amely képes bizonyítani a számviteli, pénzügyi menedzsment és SpQ] J\L NRQWUROOPXQND PDJDV V]tQYRQDOiW $ NLIL]HW J\Q NVpJL VWiWXV odaítélésekor a tagállamoknak azokat a kritériumokat kell használniuk, melyeket az évi Rendelet szabályoz (1663/95. sz. rendelet). A tagállamoknak ugyancsak ki NHOO YiODV]WDQLXN HJ\,JD]ROy 7HVW OHWHW PHO\QHN P N GpV V]HPSRQWMiEyO 16

17 I JJHWOHQQHNNHOOOHQQLDNLIL]HW J\Q NVpJW OpVQHPIHOWpWOHQ ODN ]V]HNWRUKR]NHOO WDUWR]QLDDPHO\D]HJ\HVNLIL]HW J\Q NVpJHNpYHVV]iPOiLWDXGLWiOMD $] ~Q ÄV]iPODWLV]Wi]iV HOMiUiV VRUiQ D %L]RWWViJ iwwhnlqwl D NLIL]HW ügynökségek éves számláit az Igazoló Testület auditjának alapján. Ezen kívül és az pyhv V]iPOiNWyO I JJHWOHQ O D %L]RWWViJ WRYiEE YL]VJiOKDWMD KRJ\ D] D NLIL]HW ügynökség, mely az EK alapokat kezeli, mennyiben tartja be az EK szabályait. Az ilyen típusú audit gyakran egyszerre több tagállamot is érint. Amennyiben a Bizottság EL]RQ\tWpNRWWDOiODUUDKRJ\DNLIL]HW J\Q NVpJQHPWDUWRWWDEHD](.V]DEiO\RNDW úgy csökkenti az ügynökség folyó évi finanszírozását egy olyan összeggel, mely a %L]RWWViJEHFVOpVHDODSMiQD](.DODSRNYHV]WHVpJHLYHOHJ\HQO $NLIL]HW J\Q NVpJHNHWD(XUySDL6]iPYHY V]pN(6=6=D](8N OV DXGLW WHVW OHWH LV DXGLWiOKDWMD $ 6]iPYHY V]pNQHN QLQFV N ]YHWOHQ KDWDOPD D WDJiOODP szankcionálására, de a feltárt tények, melyeket a Tanácsnak és a Parlamentnek mutatnak be, vezethetnek oda, hogy a Bizottság a szabálytalan kifizetések visszaszerzését követelheti. A tagállamoknak egyre inkább választ kell adnia az ESZSZ kritikájára arra vonatkozóan, ahogyan a tagállamok az EK Alapokat kezelik és D WDJiOODPRNQDN PDJ\DUi]DWRW NHOO DGQLD pv D NLMDYtWiVUD WHWW HU IHV]tWpVHLNU O LV EH kell számolniuk. 21. Az 1663/95. Rendelet fontos eltérést jelent az EU korábbi gyakorlatához képest, YDJ\LVPHJHQJHGLDWDJiOODPRNQDNKRJ\D](.SpQ] J\LHOOHQ U]pVLN YHWHOPpQ\HLW saját nemzeti adminisztratív hagyományaik és gyakorlatuk alapján értelmezzék. Azt is mutatja, hogy nem kell inkompatibilitásnak lenni a szubszidiaritás doktrínája és DN ] WWDIHOHO VVpJN ] WWPHOO\HOD%L]RWWViJYpGLD. ] VVpJHV]N ]HLW $ NLIL]HW J\Q NVpJHNQHN RO\DQ PXQNDWiUVDNUD YDQ V] NVpJ DNLN NLW Q HQ LVPHULND](. PH] JD]GDViJL pv N OWVpJYHWpVL W UYpQ\HLW pv NHOO HJ\ RO\DQ KHO\ LV D NRUPiQ\]DWL VWUXNW~UiQ EHO O DPHO\ OHKHW Yp WHV]L V W HO VHJtWL PXQNiMXN VV]HKDQJROiViWSpQ] J\PLQLV]WpULXPRQEHO ONROOHJiLNNDO0LQGHQHNIHOHWWDNLIL]HW ügynökségeknek olyan munkatársakra van szükségük, akik kompetensek a pénzügyi PHQHG]VPHQWEHQ pv VWUXNW~UiEDQ DPHO\ D SpQ] J\L HOOHQ U]pV N YHWHOPpQ\HLQHN PHJDGMDD]D]WLOOHW V~O\iW (b) A strukturális alapok 23. A strukturális alapok (SA) több évre szóló programok társfinanszírozását végzik a WDJiOODPRNEDQ$0H] JD]GDViJL*DUDQFLD$ODSNLDGiVDLYDOV]HPEHQPHO\HWPDJDV V]LQW DXWRPDWL]PXV MHOOHPH] D VWUXNWXUiOLV DODSRN NLDGiViEDQ MHOHQW V D YiODV]WKDWyViJL HOHP $ VWUXNWXUiOLV DODSRNEyO V]iUPD]y PLQGHQ HO Q\ NLKDV]QiOiVD igen munkaintenzív feladat a tagállamok számára, mivel a partnerség elvének EHWDUWiViKR] HU WHOMHV NRRUGLQiFLyUD YDQ V] NVpJ PiUSHGLJ D SDUWQHUVpJ HOYH D] $ODSRN P N GpVpKH] DODSYHW NpUGpV $] RV]WUiN GROJR]DW tj\ V]yO HUU O $ "partnerség" UHQGV]HUH PHJOHKHW VHQ ERQ\ROXOW PLYHO VRN V]HUHSO W pulqw N ]SRQWL regionális, helyi és EU szinten. Ennek eredménye sok munka és pénzügyi kiadás és az DODSYHW HQSR]LWtYHV]N ] NHQQHNN YHWNH]WpEHQKLWHO NHWYHV]WLN1HPMiUXOKR]]i 17

18 D]iWOiWKDWyDGPLQLV]WUiFLyHOYpQHNPHJYDOyVXOiViKR]pVDSpQ] J\LHOOHQ U]pVWPpJ nehézkesebbé teszi." 24. A nemzeti hatóságok számára a segélyekre szóló pályázatok elkészítése azzal jár, KRJ\NRRUGLQiOQLNHOONRUPiQ\]DWN O QE ] V]LQWMHLQHNpV J\Q NVpJHLQHNYDODPLQW D QHP NRUPiQ\]DWL WHVW OHWHLQHN N O QE ] Qp]HWHLW $ OpWH] SURJUDPRN monitoringja egy másik közös feladat, melyben a nemzeti, regionális és helyi NRUPiQ\]DWYDODPLQWD%L]RWWViJNpSYLVHO LHJ\DUiQWUpV]WYHV]QHN7 UWpQHOPLRNRN PLDWW YDQ QpPL iwihgpv D N O QE ] DODSRN iowdo WiPRJDWRWW FpONLW ]pvhn N ] WW 0LQGH]HQ RNRN PLDWW D] 6.NDO YDOy HJ\ WWP N GpV D PXQNDPHQQ\LVpJ növekedéséhez és a legtöbb tagállamban néhány kormányzati eljárás megváltoztatásához vezetett. Más esetekben az új struktúrák, mint pl. az Európai Szociális Alap esetében az Egyesült Királyság és Portugália hatóságai által felállított speciális egységek ugyancsak eljárási változtatáshoz vezetett. (Portugália ezeket a VSHFLiOLVHJ\VpJHNHWPpJDEHOpSpVWPHJHO ] HQiOOtWRWWDIHO $PL D SpQ] J\L HOOHQ U]pVW LOOHWL D WDJiOODPRNQDN LJD]ROQLXN NHOO KRJ\ D VWUXNWXUiOLV DODSRN iowdo WiPRJDWRWW P N GpVHN KDWpNRQ\DN pv V]DEiO\V]HU HN pv tudatniuk kell a Bizottsággal, hogy milyen javaslataik vannak a kötelezettségek teljesítésére. Külön kötelezettség az is, hogy a kifizetési igények érvényességét LJD]ROMiNpVDYpJV NLIL]HWpVHNHVHWpQI JJHWOHQLJD]ROiVWV]HUH]]HQHNEH 26. Ezek a kötelezettségek kevésbé átfogóak és részletezettek, mint azok, melyeket az V] 5HQGHOHW PRQG NL D NLIL]HW J\Q NVpJHN IHOKDWDOPD]iViYDO NDSFVRODWEDQ 8J\DQDNNRU OHJDOiEE HJ\ HVHWEHQ 6YpGRUV]iJ H] D WpQ\H] KR]]iMiUXOW DKKR] D NRUPiQ\G QWpVKH] PHO\QHN DODSMiQ ~M EHOV DXGLW HJ\VpJHNHW állítottak fel azon kormányzati ügynökségekben, melyek feladata a strukturális alapokból származó bevételek kezelése. 27. A Bizottság szolgálatai helyszínen auditálhatják a strukturális alapokkal kapcsolatos kiadásokat a tagállamokban és kérhetik a tagállamokat is, hogy azok bizonyos vizsgálatokat elvégezzenek. Bármilyen szabálytalanságra utaló bizonyíték alapján a Bizottság ragaszkodhat ahhoz, hogy a kedvezményezett a kapott pénzt YLVV]DIL]HVVH$VWUXNWXUiOLVDODSRNP N GpVpWD](XUySDL6]iPYHY V]pNLVDXGLWiOMD $SpQ] J\LHOOHQ U]pVNRRUGLQiFLyMD(8VpVQHP]HWLV]LQWHQ $ N O QE ] SpQ] J\L HOOHQ U]pVL pv DXGLW V]ROJiODWRN WHYpNHQ\VpJpW (8V pv nemzeti szinten nem mindig a legjobb eredménnyel sikerült koordinálni. A NRRUGLQiFLy UpV]EHQ D] LG WiEOiN PHJV]HUYH]pVpW MHOHQWL -HOHQWL H]HQ IHO O D PyGV]HUWDQL NpUGpVHNHW LV ËJ\ SO D] UHIRUPRNDW PHJHO ] HQ D %L]RWWViJ szolgálatai és a tagállamok nem mindig egyformán látták a dokumentumok és a fizikai HOOHQ U]pV IRQWRVViJiW DEEyO D V]HPSRQWEyO KRJ\ D]RN PHQQ\LUH WHNLQWKHW N EL]RQ\tWpNRNQDN D PH] JD]GDViJL DODSRN iowdo WiPRJDWRWW NHUHVNHGHOPL WUDQ]DNFLyN EL]RQ\RVWtSXVDLQDNV]DEiO\V]HU VpJpUH $](6=6=HQD%L]RWWViJRQpVDWDJiOODPRNRQEHO ODSpQ] J\LHOOHQ U]pVpVD] DXGLW V]ROJiODWRN W EEV] U V V]LQWMH PLDWW D IHOHO VVpJHN SRQWRVDQ WLV]Wi]RWW 18

19 HON O QtWpVHKLiQ\iEDQDNRRUGLQiFLyVHPYROWN QQ\HEE$]XWyEELLG EHQMDYXOWD KHO\]HW pv D QHP]HWL SpQ] J\L HOOHQ U]pVL pv DXGLW V]ROJiODWRN HJ\UH LQNiEE UpV]W vesznek az EK alapok megóvásában. Ebben a vonatkozásban a hangsúly az ex ante MyYiKDJ\iVRNUyOiWKHO\H] G WWDV]HOHNWtYex post HOOHQ U]pVHNUHpVH]VRNDWMDYtWRWWD KHO\]HWHQ (]HN D YiOWR]iVRN OHJLQNiEE D 0H] JD]GDViJL $ODSRN HVHWpEHQ YROWDN pv]uhyhkhw HN DKRO D] pyl UHIRUP SRQWRVDEEDQ N U OtUWD D %L]RWWViJ pv D QHP]HWLNLIL]HW J\Q NVpJHNV]HUHSpW 30. A helyzet a strukturális alapok esetében ennél cseppfolyósabb. Az EU pénzügyi HOOHQ U]pVpQHN pv DXGLW V]ROJiODWDLQDN MREE NLKDV]QiOiVD pughnpehq D %L]RWWViJ /HJI EE(OOHQ UH IHONpUWH D WDJiOODPRNDW HJ\ RO\DQ MHJ\] N Q\Y DOitUiViUD DPHO\ D %L]RWWViJ pv D WDJiOODPRN SpQ] J\L HOOHQ U]pVL YDODPLQW DXGLW V]ROJiODWDLQDN PXQNiMiKR] DONDOPD]RWW PyGV]HUWDQW pv D] LG EHRV]WiVW NRRUGLQiOMD (] D MDYDVODW némi nehézséget okozott azon tagállamok számára, melyeknek szövetségi DONRWPiQ\XN pvydj\ GHFHQWUDOL]iOW SpQ] J\L HOOHQ U]pVL UHQGV]HU N YDQ GH NE D MHOHQOHJLWDJiOODPRNIHOHPiUDOitUWDDMHJ\] N Q\YHNHWpVDWiUJ\DOiVRNDW EELHNNHO LVHO UHKDODGRWWiOODSRWEDQYDQQDN $MHJ\] N Q\YYHO NDSFVRODWRV WiUJ\DOiVRN D MHOHQWNH] RUV]iJRNQDN KDV]QRV EHWHNLQWpVWDGQDNDQQDNDSpQ] J\LHOOHQ U]pVLPXQNiQDNPpUHWpEHpVJ\DNRULViJiED PHO\HW D EHOpSpVW N YHW HQ NHOO HOYpJH]QL $ WiUJ\DOiVRN VRUiQ D MHOHQWNH] N megtudhatják azt is, hogy melyek azok a minimum követelmények, melyeket a %L]RWWViJHOYiUpVPHO\HND]RNDSpQ] J\LHOOHQ U]pVLpVDXGLWWHU OHWHNPHO\HNHWD EHNHU OpVWPHJHO ] HQHU VtWHQLNHOO $]HOOHQ U]pVN ] VVWUXNW~UiMD" $WDJiOODPRNV]iPiUDDQHP]HWLN OWVpJYHWpVD]DOHJI EEHV]N ]DPHO\D](8 N OWVpJYHWpVE O LGHRGD iudpoy DODSRN Q\LOYiQWDUWiViW OHKHW Yp WHV]L $] (8EyO származó bevételeket a nemzeti költségvetés bevételi oldalára vezetik fel (vagy egyes esetekben, mint negatív kiadást tüntetik fel), míg a kiadási oldal az ugyanezen DODSRNQDN D NHGYH]PpQ\H]HWWHN IHOp W UWpQ NLIL]HWpVpW PXWDWMD pv UpV]EHQ YDJ\ egészében) az EK költségvetéshez való hozzájárulást. Ez az eljárás nem az EK W UYpQ\HNEHQIRJODOWN YHWHOPpQ\HNDODSMiQNHU ODONDOPD]iVUDpVMHOHQW VHOWpUpVHN PXWDWNR]QDNDN O QE ] WDJiOODPRNJ\DNRUODWDLN ] WWËJ\SOD](J\HV OW.LUiO\ViJ D QHP]HWL N OWVpJYHWpV NLDGiVL ROGDOiQ W QWHWL IHO D] (. N OWVpJYHWpVVHO W UWpQ tranzakciókat. $ ILQQ KDWyViJRN D 0H] JD]GDViJL $ODS iuwiprjdwiviw HJ\ N O Q,QWHUYHQFLyV Alapban számolják el, mely a költségvetésen kívül helyezkedik el és saját N OFV QIHOYpWHOLIHOKDWDOPD]iVVDOUHQGHONH]LN(O NpV] OHWEHQYDQQDND]RQEDQRO\DQ EK szabályok, melyeknek alapján az Alapok áramlását a nemzeti számlákban statisztikai célokból mindenképp fel kell tüntetni). 33. Mivel a legtöbb tagállam saját költségvetésében bruttó elszámolást alkalmaz, ez a kiadási- és bevételi oldalon hozzáadódik a költségvetés végösszegéhez. Az EK költségvetési hatásának átfogó elemzéséhez ezek a számok nem alkalmasak, mivel a 19

20 legtöbb esetben figyelmen kívül hagyják a nemzeti hozzájárulás és néhány bevétel fontos tételeit. 0iV UpV]U O YLV]RQW HQQHN D J\DNRUODWQDN HO Q\H LV YDQ pv H]pUW KDV]QiOMD D OHJW EE WDJiOODP $ OHJW EE $ODS iudpoivd PLQGHQ QHKp]VpJ QpON O D PHJOpY költségvetési fejezetekbe sorolható. Még ennél is fontosabb az EU szempontjából, KRJ\H]DJ\DNRUODWOHKHW YpWHV]LKRJ\XJ\DQD]RND]HOOHQ U]pVHNDONDOPD]KDWyND] (. $ODSRNUD PLQW D QHP]HWL N OWVpJYHWpVL $ODSRNUD $ 0DDVWULFKWL 6]HU] GpV D WDJiOODPRN V]iPiUD HO tumd KRJ\ HJ\IRUPiQ W UHNHGMHQHN D] (8 pv D QHP]HWL pénzügyi érdekek védelmére. (]MySpOGDDUUDKRJ\DMHOHQWNH] RUV]iJRNKRJ\DQWXGMiNDIHOYpWHOWPHJHO ] HQ D %L]RWWViJJDO D PLQGNpW IHOHW pulqw NpUGpVHNHW PHJYLWDWQL $] RO\DQ RUV]iJRN PHO\HNEHQ D PH] JD]GDViJL pv UHJLRQiOLV WiPRJDWiVRN PpJ QHP WHOMHVHQ P N G NpSHVHN QHP OiWKDWQDN RNRW DUUD KRJ\ D] (. WiPRJDWiVRNDW QHP]HWL költségvetésükön átvezessék. 6. Következtetések 36. Az ország dokumentumok hangsúlyozzák annak szükségességét, hogy az EU WDJViJJDONDSFVRODWEDQDWHUYH] PXQNiWLG EHQHONHOONH]GHQLËJ\SO)LQQRUV]iJ EHOpSpVpW PHJHO ] HQ My QpKiQ\ pyhw IRUGtWRWW D SpQ] J\L PHQHG]VPHQW pv költségtervezési eljárások kialakítására úgy, hogy azok simán és rugalmasan alkalmazkodhassanak az EU tagsággal járó követelményekhez. $]HO NpV] OHWOpQ\HJHVHOHPHDPXQNDWiUVDNNpS]pVH$]RUV]iJGRNXPHQWXPRN (pl. Portugália és Svédország) aláhúzzák a nyelvi képzés fontosságát. Hasonló módon fontos lehet a pénzügyi menedzsment terén való képzés. 0LQGHQHNIHOHWWYDODPHQQ\LRUV]iJGRNXPHQWXPD]WPXWDWMDKRJ\DMHOHQWNH] országok számára igen fontos a Bizottsággal és tagállamokkal való formális kapcsolataikat szoros és folyamatos informális kapcsolatokkal kiegészíteni úgy WHFKQLNDLPLQWPDJDVEHRV]WiV~WLV]WVpJYLVHO LpVSROLWLNDLV]LQWHQ 20

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Pécs, 2001 OECD Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások

Részletesebben

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában 1 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK 7e0$9(=(7: DR. %+0$17$/

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester )HOHOVWHOHS OpVUHQGH]pVL YH]HWWHUYH] ----------------------- Veres István okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT-1-15-0125/2001/2006 Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. ÁLMOSD Településrendezési

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 1 A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 2 Köszönetünket fejezzük ki Pokorni Zoltán miniszter úrnak és PLQGD]RNQDNDNLNHWDQXOPiQ\PHJV] OHWpVpWSUREOpPiUDILJ\HO

Részletesebben

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp &VHSHJWHW QW ]pv4xhhq*lofvyho Bevezetés $FVHSHJWHW QW ]pvdondopd]ivdd]xwyeellgv]dnedqv]pohvn U&HQWHUMHG (] HJ\UpV]W D PHWHRUROyJLD WpQ\H]NQHN WXGKDWy EH D FVDSDGpN PHQQ\LVpJH D WHQ\pV]LGV]DNEDQ NHYpV D]

Részletesebben

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készült a Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskolája keretében Készítette: Dr. Vincze László 7pPDYH]HW 'U%LWWQHU3pWHU Pénzügytan tanszék

Részletesebben

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI Ph.D. értekezés Varga József 7pPDYH]HW 'U)ULHGOHU)HUHQF 0 V]DNLLQIRUPDWLNDLDONDOPD]iVRN doktori program Nagy rendszerek tervezése és irányítása alprogram

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

'$18%,86 +27(/6 57 e9,.216=2/,'è/7 e9(6 -(/(17e6(

'$18%,86 +27(/6 57 e9,.216=2/,'è/7 e9(6 -(/(17e6( '$18%,86+27(/657 e9,.216=2/,'è/7e9(6-(/(17e6( DANUBIUS HOTELS Rt. 7DUWDORPMHJ\]pN.216=2/,'È/73e1=h*

Részletesebben

$-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv

$-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv $-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv $-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv V]HUNHV]WHWWH -iyru%hqhghn $- Y1HP]HGpNHN.pSYLVHOHWpQHNPXQNiMiWpVDNLDGYiQ\ PHJMHOHQpVpWWiPRJDWWiN

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN KESZTHELY 2003 1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA

JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA A MEGFELELė ELJÁRÁSI MÓD SZABÁLYAI Az értékpapírszlgáltatás frmái Befektetési tanácsadás alkamassági teszttel A befektetési tanácsadás az ügyfél számára szóló

Részletesebben

PORTAL Írásos oktatási segédanyag

PORTAL Írásos oktatási segédanyag . ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 1 PORTAL Írásos oktatási segédanyag (O V]yDWDQDQ\DJKDV]QiODWiKR] A PORTAL projekt célja az EU kutatási eredmények gyorsabb adaptálása a helyi és regionális közlekedés

Részletesebben

Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje

Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje &VLUPD (O 3iO Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje Bevezetés $QHWW 0 % G *URR iwwhnlqw cikkében háromféle modellt tárgyal,

Részletesebben

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia )

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) Tisztelt Elnök Asszony! Hölgyeim és Uraim! Jogosan merülhet fel Önökben a kérdés: Hogyan kerül a csizma az asztalra?

Részletesebben

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS.pUM N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Bevezetés A Panasonic hangposta rendszer (936 QDJ\ WHOMHVtWPpQ\&

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet +HUEROyJLDLpV1 YpQ\YpG

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Alisca Comp Kft. Szekszárd Cinka u. 45. Alica Ügyviteli Rendszer )N Q\YLN Q\YHOpV. Készítette: Dr. Kádár András közgazdász V]HUYH]SURJUDPR]y 2003.

Alisca Comp Kft. Szekszárd Cinka u. 45. Alica Ügyviteli Rendszer )N Q\YLN Q\YHOpV. Készítette: Dr. Kádár András közgazdász V]HUYH]SURJUDPR]y 2003. Alisca Comp Kft Szekszárd Cinka u. 45. Alica Ügyviteli Rendszer )N Q\YLN Q\YHOpV 2003. Készítette: Dr. Kádár András közgazdász V]HUYH]SURJUDPR]y TARTALOMJEGYZÉK $352*5$0-(//(0=,...4 1.1. A ).g1

Részletesebben

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM)

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Európai Vasúti Ügynökség Biztonsági egység Biztonságértékelési ágazat Cím: 120 Rue Marc LEFRANCQ

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA Doktori (PhD) értekezés készült a Veszprémi Egyetem FK 2 doktori iskola keretében Készítette: Földváry Csilla Magdolna 7pPDYH]HW

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

Kényelmes biztonság akár tíz lemezzel is

Kényelmes biztonság akár tíz lemezzel is NEW NAS Experience Kényelmes biztonság akár tíz lemezzel is DS509+ DX5 DS509+ DX5 esata RS409RP+ RS409+ RS409 RX4 DS509+ DX5 DS409+ DS409 DS209+II DS209 DS209j DS109+ DS109 DS109j DS409slim Tartalom Terméktulajdonságok

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

. ]KDV]Q~IRJODONR]WDWiVPXQNDSLDFLpVODNiVSLDFLUHLQWHJUiFLy3pFVHWW. Pécs önkormányzata évek óta kiterjedt szociális közhasznú, újabban pedig közcélú

. ]KDV]Q~IRJODONR]WDWiVPXQNDSLDFLpVODNiVSLDFLUHLQWHJUiFLy3pFVHWW. Pécs önkormányzata évek óta kiterjedt szociális közhasznú, újabban pedig közcélú . ]KDV]Q~IRJODONR]WDWiVPXQNDSLDFLpVODNiVSLDFLUHLQWHJUiFLy3pFVHWW Zolnay János 1. Bevezetés Pécs önkormányzata évek óta kiterjedt szociális közhasznú, újabban pedig közcélú IRJODONR]WDWiVLV]LV]WpPiWP N

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.27. C(2012) 1152 final A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) a vízumkérelmezők által Egyiptomban (Kairó és Alexandria) benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzékének

Részletesebben

Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei

Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 TARTALOMJEGYZÉK... 1 2 BEVEZETÉS... 4 3 A KEELOQ ALKOTÓELEMEI... 6 4 UGRÓ KÓDOS RENDSZEREKNÉL HASZNÁLT DEFINÍCIÓK... 8 4.1 SOROZAT

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Versenyképesség vagy képességverseny?

Versenyképesség vagy képességverseny? Versenyképesség vagy képességverseny? Dr. Kóka János Gazdasági és Közlekedési Miniszter GKI Gazdaságkutató Rt. Gazdaságpolitikai választások konferencia Budapest Hotel Marriott, 2005. november 8. USA Hong

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai 2012. ősz Dr. Lattmann Tamás Az uniós jog természete Közösségi jog : acquis communautaire (közösségi vívmányok) része a kötelező szabályok összessége Európai Bíróság

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA Készítette: FÖLDVÁRY CSILLA MAGDOLNA 7pPDYH]HW DR. TAKÁCS ERZSÉBET PROF. DR. HORVÁTH ATTILA MTA

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban Pálfy Miklós SOLART-SYSTEM Kft. 1. Bevezetés A megújuló energiaforrások, ezen belül a fotovillamos technológiák alkalmazása

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

m ág n e ses momentum É T ö ltés elektro n vagy atommag

m ág n e ses momentum É T ö ltés elektro n vagy atommag Elektron spin rezonancia (ESR) A molekulákban fizikai illetve biológiai rendszerekben található elektronok túlnyomó többsége olyan párokban található, amelyek spinjei ellentétes orientációt mutatnak. Ezek

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok HU0201-04 sz. Phare projekt Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok Bevezetés Grant projektek: a Kedvezményezettek alkalmazzák a Phare szabályait 2002. tavasza óta új szabályozás: könnyítések

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM ELEMZÉSE

VESZPRÉMI EGYETEM ELEMZÉSE 1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Tízéves a területfejlesztés intézményrendszere, hogyan tovább?

Tízéves a területfejlesztés intézményrendszere, hogyan tovább? Tízéves a területfejlesztés intézményrendszere, hogyan tovább? Somlyódyné Pfeil Edit MTA Regionális Kutatások Központja Balatonföldvár, 2006. május 23 24. A regionális politika A regionalizmus válasz a

Részletesebben

AZ RB ÉS AZ OECD 2015. ÉVI KONZULTÁCIÓJA

AZ RB ÉS AZ OECD 2015. ÉVI KONZULTÁCIÓJA AZ RB ÉS AZ OECD 2015. ÉVI KONZULTÁCIÓJA INFRASTRUKTÚRA-TERVEZÉS ÉS BERUHÁZÁSOK A KÜLÖNBÖZŐ KORMÁNYZATI SZINTEKEN: JELENLEGI KIHÍVÁSOK, TAPASZTALATOK ÉS LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK Miért érdemes kitölteni ezt

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK,

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, AZOK MEGBÍZHATÓSÁGA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATI MÓDSZEREK TÓTH LÁSZLÓ Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Intézet SERGE CRUTZEN Joint Research Institute Készült:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

TERMÉSZETFÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK

TERMÉSZETFÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK TERMÉSZETFÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK A mai Nagyberek tájegység területén a földtörténeti a Pannon-tenger hullámzott, akárcsak a Kárpát- a Veszprémi fennsík és a Bakony hegyei emelkedtek a vízfelszín fölé. A klíma

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 17. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

versenyképess Vértes András 2007. május 10.

versenyképess Vértes András 2007. május 10. Magyarország g hosszú távú versenyképess pessége: kihívások és s lehetőségek Vértes András 2007. május 10. Az elmúlt 10-15 év egészében Magyarország versenyképesnek bizonyult! az áruk és szolgáltatások

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010.

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010. Közlekedés az EU-ban Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2010. A Közlekedés Jogosítvány Az EU bármely tagállamában megszerzett jogosítvány az egész Európai Unión belül érvényes. Az Európai

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben