OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM"

Átírás

1 OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS 3e1=h*<,(//(1 5=e6 SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM

2 Nem titkosított OCDE/GD(97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].g/76e*7(59(=e6e63e1=h*<,(//(1 5=e6 SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM *$='$6È*,(*<h770.g'e6,e6)(-/(6=7e6,6=(59(=(7 Párizs A dokumentum eredeti formájában rendelkezésre áll az OLIS-on 2

3 A SIGMA PROGRAM A SIGMA - a közép - és kelet - európai országok kormányzati és menedzsment IHMOHV]WpVpW WiPRJDWy SURJUDP D] 2(&' (J\ WWP N GpVL. ]SRQW D] iwphqhwl gazdaságok, valamint az Európai Unió PHARE programjának kezdeményezése. A kezdeményezést, mely tizenhárom országban támogatja a közigazgatás reformjára tett HU IHV]tWpVHNHWI NpQWD3KDUHILQDQV]tUR]]D $ *D]GDViJL pv HJ\ WWP N GpVL V]HUYH]HW IHMOHWW SLDFJD]GDViJJDO UHQGHONH] demokratikus ország kormányközi szervezete. A Szervezet tanácsait és segítségét számos gazdasági kérdésben a Központ juttatja el a közép-és kelet-európai reform országokba és a valamikori Szovjetunióba. A Phare támogatást nyújt partner országainak Közép-és Kelet-Európában egészen addig, amíg készen nem állnak az Európai Uniós tagsággal járó kötelezettségek felvállalására. A Phare és a SIGMA ugyan azokat az országokat támogatja, vagyis: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, a korábbi Jugoszláv Macedón Köztársaság, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia. A SIGMA-t 1992-ben hozták létre a OECD Állami Menedzsment Szolgálatán belül, PHO\ D SROLWLNXVRNDW LQIRUPiFLyNNDO pv V]DNpUW L HOHP]pVHNNHO OiWMD HO YDODPLQW megkönnyíti a kapcsolatok fenntartását és a tapasztalat cserét az állami szektor menedzserei számára. A SIGMA a kedvezményezett országoknak hozzáférést biztosít D WDSDV]WDOW ioodpl WLV]WVpJYLVHO N HJpV] KiOy]DWiKR] VV]HKDVRQOtWy LQIRUPiFLyNKR] és az Állami Menedzsment Szolgálathoz kapcsolódó szakmai tudáshoz. A SIGMA célja, hogy: segítse a kedvezményezett országokat a jó vezetésre való törekvésükben, hogy javítsák adminisztratív hatékonyságukat és támogassák a közszektorban dolgozókat abban, hogy ragaszkodjanak a demokratikus értékekhez, etikához és tartsák tiszteletben a törvényt; segítse a központi kormányzat szintjén a hazai kapacitások kiépítését, hogy az képes legyen a nemzetközi válás és a Európai Unió integrációs tervei általi kihívásnak eleget tenni; támogassa az Európai Unió és egyéb adományozók kezdeményezéseit a kedvezményezett országok közigazgatási reformjának végrehajtásában és abban, KRJ\KR]]iMiUXOMRQDVHJpO\H] WHYpNHQ\VpJHNNRRUGLQiFLyMiKR] Munkája során a kezdeményezés nagy hangsúlyt helyez a kormányok közötti HJ\ WWP N GpV PHJN QQ\tWpVpUH (] D J\DNRUODW PDJiEDQ IRJODOMD D NHOHW pv közép-európai közigazgatásokban dolgozó gyakorlati szakemberek hálózatainak létrehozásához szükséges logisztikai támogatást és a kapcsolatokat ezen szakemberek pvdw EELGHPRNUiFLiNEDQpO SDUWQHUHLNN ] WW 3

4 A SIGMA öt technikai területen dolgozik. Ezek: Adminisztratív reform és a nemzeti stratégiák; Az irányelvi munka menedzsmentje; Kiadások menedzsmentje; Közszolgálat menedzsmentje; és az Adminisztratív áttekintés. Ezeken felül egy Információs Szolgálati Egység osztja szét a közszolgálat menedzsment témával kapcsolatos publikált és on-line anyagokat. Copyright OECD, HOHQ DQ\DJ UpV]EHQ YDJ\ HJpV]EHQ W UWpQ OHIRUGtWiViKR] YDJ\ SXEOLNiOiViKR] V] NVpJHV HQJHGpO\pUW D N YHWNH] FtPKH]NHOOIRUGXOQL2(&'UXH$QGUp Pascal, Paris Cedex 16, Franciaország, Head of Publication Service. Az ebben a kiadványban kifejezett nézetek nem a Bizottság, az OECD WDJiOODPRN YDJ\ D SURJUDPEDQ UpV]W YHY N ]ps pv NHOHW-európai országok hivatalos álláspontját képviselik. Jelen kiadvány az "Effects of European Union Accession: Part I Budgeting and Financial Control and Effects of European Union Accession: Part II External Audit" DQJROQ\HOY KLYDWDORVDQ\DJPDJ\DUQ\HOY IRUGtWiVD Copyright, OECD 1997 $]2(&'DIRUGtWiVpUWIHOHO VVpJHWQHPYiOODO 4

5 (/ 6=Ï $] (8 WDJViJJDO MiUy HJ\LN DODSYHW N WHOH]HWWVpJ D] (XUySDL 8QLy N OWVpJYHWpVL SpQ] J\LHOOHQ U]pVLpVDXGLWN YHWHOPpQ\HLQHNYDOyPHJIHOHOpV$6,*0$H]WNpW RO\DQ NLDGYiQ\EDQ YL]VJiOMD DPHO\ KpW (8 WDJiOODP WDSDV]WDODWDLW J\ MWL VV]H D legutóbb csatlakozott országokat is beleértve, beszámolnak arról, hogy hogyan LQWHJUiOWiN D] (8 N OWVpJYHWpVL SpQ] J\L HOOHQ U]pVL pv DXGLW HOMiUiVRN követelményeit nemzeti rendszerükkel. A publikációk az Európai Bizottság és az (XUySDL 6]iPYHY V]pN iowdo DONDOPD]RWW N ]SRQWL V]iPOiMXNDW pv HOMiUiVRNDW LV leírják. A jelen kiadvány kiegészíti a SIGMA 20. sz. füzet az EU csatlakozás N OWVpJWHUYH]pVUHpVSpQ] J\LHOOHQ U]pVUHJ\DNRUROWKDWiViYDOIRJODONR]LNAz Európai 8QLyVFVDWDODNR]iVKDWiVDL,,UpV]. OV DXGLWcímmel. Ezen kiadványok célja, hogy segítse azon Kelet- és Közép-Európai országokat, melyek az EU-ba való felvételüket kérelmezték, azzal, hogy összehasonlító LQIRUPiFLyWDGDWDJiOODPRNiOWDOKDV]QiOWN O QE ] PyGV]HUHNU OpVPHJROGiVRNUyO valamint, hogy összefoglalja a szerzett tapasztalatokat és tanulságokat. Az alkalmazott munkamódszer lényege, hogy a témáról áttekintést ad és elemzi a kulcsfontosságú témákat azért, hogy azokra reflektálni, azokkal vitatkozni lehessen. A hangsúly a gyakorlati tapasztalatokon és azokon a következtetéseken van, melyeket a hét országban a kormányzati adminisztráció fejlesztésével és adaptációjával napi munkájuk során foglalkozók vontak le. A két kiadvány betekintést ad a végrehajtási irányelvekbe és áttekintést nyújt az alkalmazott eljárásokról és szabályozásokról. A PHOOpNOHWHNU YLGtWpVHNHWKDV]QRVNLIHMH]pVHNHWpVD](8V]DEiO\DLQDNJ\ MWHPpQ\pW WDUWDOPD]]iN KLYDWNR]iVL V]iPRNNDO D N OWVpJWHUYH]pVUH SpQ] J\L HOOHQ U]pVUH pv D N OV DXGLWUDYRQDWNR]yDQ A dokumentumokat nem lehet végtermékeknek tekinteni. Ehelyett inkább további szemináriumok, workshopok és tárgyalások alapja kíván lenni a tagállamok és a Kelet- és Közép-Európai országok gyakorlati szakemberei számára. A dolgozatok HONpV]tWpVpW HJ\ UHIHUHQFLDFVRSRUW V]RURV HJ\ WWP N GpVH VHJtWHWWH YpJV IRUPiMiW tavaszának végén nyerte el.). A csoport tagjai a pénzügyminisztériumok NpSYLVHO LE O D] (8,QWHJUiFLyV EL]RWWViJRN WDJMDLEyO pv D &VHK. ]WiUVDViJ 0DJ\DURUV]iJ YDODPLQW /HQJ\HORUV]iJ OHJIHOV EE DXGLW LQWp]PpQ\HLQHN YH]HW LE O NHU OWHN NL $ V]HU] N $XV]WULD 'iqld )LQQRUV]iJ )UDQFLDRUV]iJ 3RUWXJiOLD 6YpGRUV]iJ pv D] (J\HV OW.LUiO\ViJ NRUPiQ\iQDN pv OHJI EE DXGLW LQWp]PpQ\HLQHN dolgoznak. $ 6,*0$ N V] QHWpW IHMH]L NL D GROJR]DWRN V]HU] LQHN pv D UHIHUHQFLD FVRSRUWRN tagjainak elkötelezett és lelkes munkavégzésükért, az intézményeknek aktív WiPRJDWiVXNpUW$]LWWNLIHMH]HWWQp]HWHNDV]HU] NQp]HWHLpVQHPV] NVpJV]HU HQD] intézmények, referencia csoport vagy SIGMA nézeteit tükrözik. A SIGMA-nál a projectet Larry O, Toole kezdeményezte és Kjell Larsson vezette, V]RURV HJ\ WWP N GpVEHQ 5LFKDUG $OOHQQHO YDODPLQW %HOLQGD +RSNLQVRQ 0LFKDHO Koch, Francoise Locci és Alette Wernberg adminisztratív támogatásával. A jelen 5

6 SXEOLNiFLy IUDQFLD Q\HOYHQ LV KR]]iIpUKHW D N YHWNH] FtP DODWW Incidences de l, adhésion a l, Union européenne - Partie 1, processus de budgétisation et contróle financier (Documents SIGMA: N o 19). További információért kérem forduljanak Kjell Larssonhoz. Címe: SIGMA-OECD, 2, rue André-Pascal, Paris, Cedex 16, France Tel. (33.1) ; Fax (33.1) oecd.org; $MHOHQWpVD2(&') WLWNiUViJiQDNYH]HWpVpYHONpV] OW 6

7 TARTALOMJEGYZÉK A SIGMA PROGRAM 3 (/ 6=Ï 5 A KIADVÁNY ÁTTEKINTÉSE 13 Összeállította: C.J.Carey A költségvetés - Áttekintés A tagállam, mint hozzájáruló A tagállam, mint kedvezményezett 16 D$0H] JD]GDViJL*DUDQFLD$ODS 16 (b) A strukturális alapok 17 $SpQ] J\LHOOHQ U]pVNRRUGLQiFLyMD(8VpVQHP]HWLV]LQWHQ 18 $]HOOHQ U]pVN ] VVWUXNW~UiMD" Következtetések 20 AUSZTRIA 21 Összeállította: Edith Peters A fejezet összefoglalása A nemzeti rendszer A kormányzati tevékenység politikai és szervezeti struktúrája A szövetségi szint és a szövetségi költségvetés 24 ) EEN OWVpJYHWpVLV]HUYHN Az EU-tagság hatásai az osztrák költségvetésre 27 $. ] VVpJE OV]iUPD]yEHYpWHOHNpVIRUUiVRNNH]HOpVH Bevételek/források osztályozása költségvetési szempontból A Strukturális Alapok kezelése 28 )RUUiVRNiWXWDOiVDD%L]RWWViJWyONLIL]HW KHO\HNHQNHUHV]W ODYpJV NHGYH]PpQ\H]HWWKH] 30 $SpQ] J\LHOOHQ U]pVUHQGV]HUHLV]RNYiQ\DLpVHOMiUiVDL Utólagos finanszírozás és következményei az országos költségvetésre nézve 33 +DWiVN UPHJRV]WiVDN O QE ] V]HUYHNN ] WWDNRUUHNWYpJUHKDMWiVpVDIRUUiVRN IHOKDV]QiOiViQDNHOOHQ U]pVHFpOMiEyO Saját források kezelése 35 9iPLOOHWpNHNpVPH] JD]GDViJLDGyN 35 9iPLOOHWpNHNpVPH] JD]GDViJLDGyNEHKDMWiVD Csalárd magatartással szembeni intézkedések Áfa saját források kiszámítása és a negyedik forrás (GNP saját források) Átutalási eljárások és az EU-költségvetéshez való nemzeti hozzájárulás elszámolása Statisztika-készítés A Közösség költségvetési eljárása A Pénzügyminisztérium, a szaktárcák, intézmények, regionális és helyi hatóságok, egyéb szervezetek és a brüsszeli Állandó Képviselet szerepkörei A nemzeti költségvetési jog, eljárások és rendszerek változása 40 %HYpWHOHNIRUUiVRNpVKR]]iMiUXOiVRNHO UHMHO]pVH 40 (J\ WWP N GpVNRRUGLQiFLyNDSFVRODWRN 41 7

8 6.1 A Bizottsággal és más tagállamokkal Átfogó koordináció 41. O QE ] HOOHQ U] WHVW OHWHNYL]VJiODWDL Szervezeti kérdések 42 (PEHULpVWHFKQLNDLHU IRUUiVRN Képzés Melléklet: Ausztria csatlakozása az Európai Unióhoz Melléklet: Hozzájárulások az EU-költségvetéshez és az onnan származó bevételek Hozzájárulások Bevételek Melléklet: EU Strukturális Alapok Ausztriában: 47 Programok konceptuális és pénzügyi koordinációjának összefüggései Melléklet: EU Strukturális Alapok Ausztriában 48 3pQ] J\LHOMiUiVRN5HJLRQiOLVSURJUDPRNEFpONLW ]pvhnwhu OHWLNRRUGLQiFLy 48 0HOOpNOHW3pQ] J\LHOOHQ U]pVDQHP]HWLUHQGV]HU$XV]WULiEDQ A költségvetés kidolgozása 49 $SpQ] J\PLQLV]WHUEHOV YpJUHKDMWiVHO WWLHOOHQ U]pVH 49 $]ijd]dwlodjloohwpnhvplqlv]whuiowdoj\dnrurowehov SpQ] J\LHOOHQ U]pV 50 DÁNIA 53 Összeállította: Georg Ginsberg 8 53 A STRUKTÚRÁLIS ALAPOK, MINT ESETTANULMÁNY A fejezet összefoglalása Bevezetés 55 $³SpQ] J\LHOOHQ U]pV NLIHMH]pV 56 $6WUXNW~UiOLV$ODSRNSpQ] J\LHOOHQ U]pVpUHYRQDWNR]y(8MRJV]DEiO\RN 56 $6WUXNW~UiOLV$ODSWiPRJDWiVRNSpQ] J\LHOOHQ U]pVpQHNHO IHOWpWHOHLpVNHUHWIHOWpWHOHL'iQLiEDQ58 $6WUXNW~UiOLV$ODSRNpUWIHOHO VPLQLV]WpULXPRNiOWDOYpJ]HWWSpQ] J\LHOOHQ U]pV A megbízott személyek által a Struktúrális Alapok felhasználására vonatkozóan végzett pénzügyi HOOHQ U]pV 61 (J\ WWP N GpVD](XUySDL%L]RWWViJJDOD6WUXNW~UiOLV$ODSWiPRJDWiVRNIHOKDV]QiOiViQDN SpQ] J\LHOOHQ U]pVpEHQ 63 FINNORSZÁG 67 Összeállította: Eija-Leena Linkola

9 1. A fejezet összefoglalása Háttér Törvényi alapok és az utasítások Szerepek és feladatok Az állami költségvetés éves ciklusa 72 (8N OWVpJYHWpVL J\HNHO NpV]tWpVH Az EU tagság hatása az állami költségvetési javaslat készítésére Fizetések az EU költségvetésbe 74 $](8N OWVpJYHWpVE ODILQQiOODPLN OWVpJYHWpVEHYDJ\D]iOODPLN OWVpJYHWpVW OHOWpU DODSEDW UWpQ IL]HWpVHN 76 $]DGPLQLV]WUDWtYpVHJ\pEHO NpV]tW PXQNDVRUiQIHOPHU O N OWVpJHN Értékelés és auditálás Záró megjegyzések Tetszés szerinti programkészítési munka 79.RPSOH[UHQGV]HUHNVRNUpV]WYHY YHO 80 (OOHQ U]pV Megnövekedett munkamennyiség 80 $ODSRVDEEHJ\ WWP N GpVV] NVpJHVVpJH A közalkalmazottak átfogó képzése 81 FRANCIAORSZÁG 83 Összeállította: Benoit Chevauchez Bevezetés Az intézményi keretek Az állam Az állam költségvetési szervezete Az önkormányzat A Közösségi költségvetés helye a francia állami pénzügyekben A Közösségi költségvetés adminisztrációja Franciaországban A saját források -kal való gazdálkodás A kiadásokkal való gazdálkodás Melléklet: Az EU pénzügyi érdekeinek védelme 94 A francia vámhatóság által leleplezett visszaélések esetei, amelyeknél EU forrásokról és EAGGF VHJpO\HNU OYROWV]y Közös Agrárpolitika Csempészett magyar vaj 94 WRQQDQHP(8HUHGHW WHMSRU Ipari termékek Tranzit-mesterkedések Az ún. érzékeny termékek 96 PORTUGÁLIA 97 Összeállította: Vitor Caldeira

10 1. A fejezet összefoglalása A nemzeti rendszer 99 ) YiOWR]iVRNDQHP]HWLUHQGV]HUEHQ Európai Uniós pénzalapok A Közösségi költségvetési folyamat 109 (J\ WWP N GpVpVNRRUGLQiFLy 110 (OOHQ U]pVN O QIpOHWHVW OHWHNiOWDO Menedzsment és szervezeti ügyek 111 $SRUWXJiO(8FVDWODNR]iVpYHHUHGPpQ\HNpVDM Y YHONDSFVRODWRVSHUVSHNWtYiN 112 0HOOpNOHW$SRUWXJiOSpQ] J\LHOOHQ U]pVLUHQGV]HUpQHN VV]HIRJODOiVDD6WUXNW~UiOLV$ODSRN vonatkozásában 114 SVÉDORSZÁG 115 Összeállította: Ulrika Barklund Larsson A fejezet összefoglalása Bevezetés A svéd adminisztratív modell A népszavazás Az EGT megállapodás és a statútum tervezetek elkészítése röviden 118 $N OWVpJWHUYH]pVpVDSpQ] J\LHOOHQ U]pVWHUpQPHJOpY V]HUYH]HWpVDKRUL]RQWiOLV intézkedések A Pénzügyminisztérium szerepe 118 $WDJJiYiOiVWPHJHO ] J\DNRUODWLHO NpV] OHWHNpVD]HOYHNNHONDSFVRODWRVG QWpV 119 $](8N OWVpJYHWpVVHOpVDN OWVpJYHWpVLIRO\DPDWWDONDSFVRODWRVLQWp]NHGpVWLJpQ\O feladatok, beleértve a svéd hozzájárulsát is 120 DSpQ] J\LHOOHQ U]pVDXGLWpVFVDOiVHOOHQHVWHYpNHQ\VpJWHU OHWpQV] NVpJHVLQWp]NHGpVHN123 7DQXOViJRNDN O QE ] V]HNWRURNEyO Vámok és más illetékek 128 0H] JD]GDViJ A Strukturális Alapok Melléklet: A svéd költségtervezési és audit rendszer A svéd közigazgatás struktúrája A költségvetési rendszer 132 $SpQ] J\LHOOHQ U]pVpVD]DXGLWUHQGV]HUH 134 $](8YDONDSFVRODWRVDODSRNQHP]HWLHOOHQ U]pVH Melléklet: Néhány további adat A fizetések átutalása Svédország és az EU között Az EU követelmények teljesítéséhez szükséges adminisztratív források 137 EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 140 Összeállította: Nicolas Ilett

11 1. A fejezet összefoglalása Bevezetés Nemzeti rendszer az Egyesült Királyságban A Parlament ( e célból az Alsóház ) és a Végrehajtó (a Korona) kapcsolata Kapcsolatok a végrehatáson belül Az EU tagság következményei Pénzügyi következmények Technikai következmények Bevételi oldal Kiadási oldal A Közösségi pénzügyek integrációja a nemzeti költségvetésben 146 ) LUiQ\HOYHN 146 $QHP]HWLN OWVpJYHWpVHO WHUMHV]WpVH Az EU Költségvetési támogatások kezelése a minisztériumok költségvetésében Stratégiai fontosságú területek az EU Pénzügyminisztériumai számára Központi pénzügyi funkciók Pénzügyi irányítás és csalások Költségvetési fegyelem Szélesebb, gazdasági és pénzügyi vonatkozásokkal is járó EU irányelvek Adminisztratív és eljárási intézkedések 150 (J\ WWP N GpVDSpQ] J\PLQLV]WpULXPRNN ] WW Az EU költségvetési szervezetek a pénzügyminisztériumokon belül A pénzügyminisztérium kapcsolata a többi minisztériumokkal A brüsszeli Állandó Képviselet 152 $N ] VVpJSpQ] J\LLUiQ\tWiViQDNNLOiWiVDLDN YHWNH] pyhnehq SEM Melléklet: Technikai megjegyzés az EU Költségvetés és a nemzeti közkiadások kapcsolatáról az Egyesült Királyságban Bevezetés 155 $I EEV]iPRN A költségvetés bevételi oldala A költségvetés kiadási oldala Általános elvek A közkiadások tervezése 156 $=($**)*$5$1&,$0.g'e6(.0(1('=60(17-($7$*È//$02.%$1 159 Összeállította: Brian Gray Döntéshozatali folyamat A garanciák kezelésével foglalkozó munkatársak Brüsszelben A szolgálatok szervezése a tagállamokban Az igények feldolgozása, igazolása és kifizetése Audit hivatalok A számlák elszámolása 162 3e1=h*<,(//(1 5=e6e6$8',7$=(85Ï3$,81,Ï%$

12 Összeállította: Alan Pratley Bevezetés 165 $SpQ] J\LHOOHQ U]pVpVDXGLWD%L]RWWViJV]LQWMpQpVD%L]RWWViJRQNtY OiWWHNLQWpV 165 3pQ] J\LHOOHQ U]pVpVDXGLWD](XUySDL%L]RWWViJRQEHO O 166 3pQ] J\LHOOHQ U]pVpVDXGLWDWDJiOODPRNEDQ EAGGF-Garancia Alap Strukturális és kohéziós alapok Közösségi bevételek 168 $SpQ] J\LHOOHQ U]pVpVDXGLWNRRUGLQiFLyMDD%L]RWWViJpVDWDJiOODPRNN ] WW 169 $NLDGiVRNpVEHYpWHOHNPiVWHU OHWHLQHNSpQ] J\LHOOHQ U]pVHpVDXGLWMD Kelet- és Közép-Európa országai Közép-Európai országok 172 %HOV HOOHQ U]pVEHOV DXGLWN OV DXGLWD.HOHWHXUySDLRUV]iJRNEDQ Melléklet: Költségvetési eljárások 175 A. Az EK költségvetési eljárásainak összefoglalása 175 B. A költségvetési szabályok és gyakorlatok tanulmányozása a tagállamokban Melléklet: A számlák tisztázásának folyamata Melléklet: Hasznos kifejezések listája 179 0HOOpNOHW$N OWVpJWHUYH]pVVHODSpQ] J\LHOOHQ U]pVVHOpVDN OV DXGLWWDONDSFVRODWRV néhány EU rendelet Melléklet: Rövidítések listája Melléklet: A referencia csoport tagjai

13 A KIADVÁNY ÁTTEKINTÉSE Összeállította: C.J.Carey 1 $](8WDJViJJDOMiUyHJ\LNDODSN YHWHOPpQ\D](8N OWVpJWHUYH]pVLpVHOOHQ U]pVL követelményeinek betartása. Ez az új tagállamok nemzeti költségtervezési HOMiUiVDLQDNMHOHQW VPyGRVtWiViWHUHGPpQ\H]KHWL(]D]iWWHNLQWpVD]RNRQD]RUV]iJ dokumentumokon alapszik, melyek a kiválasztott EU tagállamok tapasztalatairól számolnak be részletesen. Ez a dokumentum kiegészíti a SIGMA 20. füzetben (Az (8WDJViJKDWiVDLUpV]. OV DXGLWfoglaltakat az EU csatalakozás hatásainak témájában. Mindkét esetben az alkalmazott módszer a kiválasztott témák elemzése és azok vitára és megbeszélésre bocsátása volt. $ 6,*0$ KLV] DEEDQ KRJ\ D WDJiOODPRN iowdo DGRWW N O QE ] YiODV]RN D N OWVpJWHUYH]pVVHOpVDSpQ] J\LHOOHQ U]pVLN YHWHOPpQ\HNNHONDSFVRODWEDQVHJtWKHWD közép-és kelet-európai országoknanpvnlmho OKHWLDM Y EHQYL]VJiODQGyWHU OHWHNHWD] (8IRO\DPDWEDQOHY SpQ] J\LPHQHG]VPHQWUHIRUPSURJUDPMDVRUiQ $] iwwhnlqwpv D WDJiOODPRN iowdo VV]HJ\ MW WW WDSDV]WDODWRN V UtWPpQ\H esshq H]pUW HJ\V]HU VtWHWW pv V]HOHNWtY $] (. N OWVpJWHUYH]pVL pv SpQ] J\L HOOHQ U]pVL követelményeinek teljes megértése szándékának esetén a 4. mellékletben megadott idevágó törvények és szabályok tanulmányozását ezen dokumentum elolvasása nem helyettesíti. $OHJXWyEELLG NLJD](.W UYpQ\HLQHPNtVpUHOWpNPHJKRJ\SRQWRVDQN U OtUW mechanizmusokat kényszerítsenek a költségtervezésre nemzeti szinten, és szabad teret adtak a tagállamoknak ahhoz, hogy maguk döntsenek el mi a legjobb módja az EU költségvetés ide-oda áramló alap forrásai integrálásának saját nemzeti pénzügyeikkel. Ez a helyzet most megváltozhat. 5. Az EK pénzügyeinek kezeléséhez rendelkezésre álló mechanizmusok középpontja az intézmények közötti és a tagállamokon belüli viták állandó forrása volt az elmúlt évtizedben. Fontos reformok kerültek bevezetésre azért, hogy az elszámoltathatóság pv D ÄSpQ]pUW puwpnhw MDYXOMRQ $] (8 NLE YtWpVH pv D] D]W PHJHO ] WiUJ\DOiVRN YDOyV]tQ OHJOHQG OHWHWDGQDND](.N OWVpJWHUYH]pVLV]DEiO\DLQDNUHIRUPMiKR]pVD] (. N OWVpJYHWpV iowdo YLVHOW I NLDGiVRN YDJ\LV D PH] JD]GDViJL SROLWLND pv D strukturális alapok reformjához. Ezek a dokumentumok azt mutatják, különösen az EU-hoz nemrégiben csatlakozott országok esetében, hogy a nemzeti politikai VWUXNW~UiNpVSpQ] J\LUHQGV]HUHNDODSYHW UHIRUPMiKR]D](8EDW UWpQ EHOpSpVHJ\ 1 C.J. Carey az Európai Bizottság Egyeztet Testületének elnöke. A testület feladata az EAGGF számlák tisztázása. Carey úr korábban az Egyesült Királyság pénzügyminisztériumában dolgozott, majd 1974 és 1978 között Brüsszelben az Egyesült Kiályság állandó képviseletén tevékenykedett. Ezt követ en szakosodott a kiadások parlamenti elszámoltatására és az auditra ben kilépett a brit koözszolgálatból, mert tagnak jelölték az Európai Számvev székbe kilenc évre szóló megbízatással. 13

14 LJHQ IRQWRV HOHP (EEHQ D] HVHWEHQ D] (8EDQ pv D QHP]HWL V]LQWHQ YpJEHPHQ reformfolyamatok egymást támogató hatásúak. 1. A költségvetés - Áttekintés 6. A Bizottság, a Tanács és a Parlament valamennyien hozzájárulnak ahhoz a folyamathoz, aminek révén az EK költségvetését évente jóváhagyják úgy, hogy a OHJW EEWHU OHWHQD3DUODPHQWQHNYDQYpJV V]DYD $ IRO\DPDW KRVV]~ pv ERQ\ROXOW Az azzal való megismerkedés lényeges követelmény minden új tagállam számára. 7. Valamennyi EK költségvetési bevétel a tagállamoktól származik és a tagállamok KDMWMiNYpJUHDNLDGiVRNW EEPLQWiWEiUD%L]RWWViJUDKiUXODYpJV IHOHO VVpJ DN OWVpJYHWpVYpJUHKDMWiViWLOOHW HQ$WDJiOODPRNV]HPSRQWMiEyOD](.N OWVpJYHWpVL NLDGiVRNKHO\HWWHVtWLND]DQQDNPHJIHOHO QHP]HWLNLDGiVRNDW(]LJD]YROWDOHJW EE (8PH] JD]GDViJLWiPRJDWiVLNLDGiVUDpVUpV]EHQPDLVLJD]9DQQDNPiVNLDGiVRN LVPHO\HNV]iQGpNRVDQKR]]iDGyGQDND]D]RNQDNPHJIHOHO QHP]HWLSURJUDPRNKR] A strukturális alapok a legjobb példák erre. 8. Az EK költségvetés bármilyen nagysága csakúgy, mint a tagállamok KR]]iMiUXOiViQDN PpUWpNH PHO\ OHERQWiVUD NHU OW D N O QE ] EHYpWHOL IRUUiVRN között) az EK törvényei alapján a priori kerül rögzítésre; de a költségvetés végösszege természetesen a tagállamok és az intézmények közötti tárgyalások eredménye. Az HJ\HV WDJiOODPRN MRJRVXOWViJiQDN PpUWpNH D] (. N OWVpJYHWpVE O V]iUPD]y költségvetési és más bevételekre jórészt tárgyalások eredménye. $] (. N OWVpJYHWpVVHO NDSFVRODWEDQ D WDJiOODPRNQDN I V]HUHSUH NHOO felkészülnie: i.) információs szerep D WDJiOODPRNQDN PHJEt]KDWy KR]]iIpUKHW IRUPiEDQ OpY LQIRUPiFLyUDYDQV] NVpJ NKRJ\D](.N OWVpJYHWpVQHNDQHP]HWN ]L N OWVpJYHWpVUHJ\DNRUROWKDWiViWHO UHMHOH]KHVVpNpVILJ\HOHPPHONtVpUKHVVpN Ugyancsak lényeges forrás a költségvetési adatok, különösen a saját források HO UH MHO]pVH D PH] JD]GDViJL NpV]OHWHN PR]JiVD pv D VWUXNWXUiOLV DODS SURJUDPRNHO UHKDODGiViQDNPpUWpNHD%L]RWWViJV]iPiUD$WDJiOODPRNQDND 5yPDL 6]HU] GpV D] $PV]WHUGDPL 6]HU] GpV iowdo PHJHU VtWYH FLNNH értelmében általános feladata, hogy segítse a Bizottságot abban, hogy az a N OWVpJYHWpVYpJUHKDMWiVipUWYiOODOWIHOHO VVpJHWWHOMHVtWHQLWXGMD ii.) tárgyalási szerep: a tagállamok saját érdekükben tárgyalni akarnak (a) mint D 7DQiFV WDJMDL D N OWVpJYHWpV QDJ\ViJiUyO pv VV]HWpWHOpU O pv E PLQW D Tanács tagjai és kétoldalúlag a Bizottsággal tárgyalni akarnak a strukturális DODSRNEyOV]iUPD]yHO Q\ NQ YHOpVppUW iii.) megfelelési szerep: a tagállamoknak be kell tartaniuk valamennyi EK szabályt az EK költségvetési bevételek beszedésének és átutalásának terén FVDN~J\PLQWD](.N OWVpJYHWpVE OV]iUPD]yDODSRNPHJIHOHO NH]HOpVpQHN szabályait. A tagállamoknak éberen kell az EU alapokat védeniük a V]DEiO\WDODQViJRNWyO MHOHQWHQL N D FVDOiVRNDW LOOHWYH D]RNDW PHJHO ]QL pv 14

15 feltárni. A Bizottság megkívánja a tagállamoktól nemcsak azt, hogy a szabályokat betartsák, de hogy az esemény után a dokumentumok nyilvántartása alapján képesek legyenek bizonyítani, hogy azt meg is tették. $ IHOYpWHO NHW NpUHOPH] OHHQG WDJiOODPRNQiO H]HQ V]HUHSHN HUHGPpQ\HV EHW OWpVH YDOyV]tQ OHJ MHOHQW V YiOWR]iVRNDW IRJ HUHGPpQ\H]QL D NRUPiQ\ P N GpVpEHQpVWRYiEELIRUUiVRNNLDGiViYDOLVHJ\ WWIRJMiUQL$V]iPYLWHOLpVDXGLW szakértelem, a források összeadása igen fontos lesz. Jószerével nincs az évnek olyan szaka, amikor a költségvetési tevékenység egyik vagy másik területe ne lenne a Tanács napirendjén miniszteri vagy hivatalos szinten Brüsszelben. Az EU költségvetés által érintett érdekek és a válaszadáshoz szükséges gyorsaság a brüsszeli QHP]HWL NpSYLVHOHWHN UpV]pU O N WHOH] Yp WHV]L HJ\ WDJiOODP V]iPiUD KRJ\ HUHGPpQ\HV HOMiUiVDL OHJ\HQHN D N O QE ] NRUPiQ\]DWL V]ROJiODWRN iooivsrqwmiqdn koordinációjára. 2. A tagállam, mint hozzájáruló 11. Az országok által összeállított dokumentumok alapján a saját forrás (lásd: Melléklet: Hasznos kifejezések listája!) rendszer követelményeihez való alkalmazkodás a legtöbb tagállam számára sok munkával járó feladat volt. 12. A belépni kívánó tagállamnak adórendszerét módosítania kell ahhoz, hogy a saját források szükséges összegét az EU-nak megfizetni tudja (valamennyi vámilleték és PH] JD]GDViJL LOOHWpN pv D] È)$EHYpWHOHN V] NVpJHV PpUWpNpW LV NpSHV OHJ\HQ befizetni. Pl. a portugál hatóságok, akárcsak más országok hatóságai számára, a EHOpSpVVHONDSFVRODWRVI SUREOpPiWD]MHOHQWHWWHKRJ\DYiPDGPLQLV]WUiFLyPLQGHQ V]LQWMpQV] NVpJHVVpYiOWDWLV]WVpJYLVHO NLVPHUHWHLQHNQ YHOpVH$PHJROGiVHJ\D Bizottságban szervezett átfogó képzési program volt a vámtisztek számára. Az EU WDJViJD](.LOOHWpNHNV]LQWMpQHNHOIRJDGiViYDOMiUI JJD]iWPHQHWLLQWp]NHGpVHNW O Az osztrák hatóságok az ország-dolgozatukban így szólnak tapasztalataikról: A belépésre való felkészüléshez kapcsolódó egyik legfontosabb feladat a nemzeti MRJUHQG LG EHQ W UWpQ DGDSWiOiVD YiP J\HNEHQ (] D N ]YHWHWW DGy]iV È)$ rendszerének bevezetését is jelenti ott, ahol ilyen rendszer még nem létezik. 13. Az új tagállamok számára ugyancsak nehézséget okozhat az EU - kompatibilis GNP adatok rendelkezésre bocsátása. A svéd hatóságok ezt így kommentálják: Az (.N OWVpJYHWpVVDMiWIRUUiVDLWNLWHY N O QE ] WtSXV~EHIL]HWpVHNHWLOOHW HQD]È)$ alapú befizetés a legbonyolultabb és új számítási módot, valamint jó statisztikai dokumentációt igényel... Ugyancsak szükséges a nemzeti számlák rendszerének olyan IDMWD NLLJD]tWiVD PHO\ OHKHW Yp WHV]L D *13 DODS~ EHIL]HWpVHN NLV]iPtWiViYDO kapcsolatos információk szállítását. 14. Míg a tagállamoknak az EK költségvetésbe való befizetéseinek általános fejlesztése a nemzeti pénzügyminisztériumok feladata, addig a befizetések NRPSRQHQVHLQHN NH]HOpVH D N O QE ] J\Q NVpJHNHW pv D NRUPiQ\ W EE V]LQWMpW pulqwl $ PH] JD]GDViJL SROLWLND YiPRN LQGLUHNW DGy]iV pv VWDWLV]WLNiN D]RN D kompetenciák, melyekre ez vonatkoztatható. A legtöbb tagállam szükségesnek látta V]DNpUW L HJ\VpJHN IHOiOOtWiViW D SpQ] J\PLQLV]WpULXPRN N OWVpJYHWpVL WHU OHWHLQ 15

16 melyek a számítással, a jelentéssel és a hozzájárulások kifizetésével kapcsolatos valamennyi feladatot koordinálják. A svéd tapasztalat tipikusnak mondható: Nézetünk szerint a hozzájárulásokkal kapcsolatos munkát teljes egészében koordinálni kell. Ennek a koordinációnak a pénzügyminisztériumban kell történnie. (] OHKHW VpJHW DG DUUD KRJ\ QH FVDN D] iwirjy NpSHW LVPHUMpN PHJ GH OpWUHM MM Q D Bizottság számára egy jó interface. Ez megkönnyíti a Bizottság és a nemzeti közigazgatás munkáját egyaránt. $]~QÄKDJ\RPiQ\RVVDMiWIRUUiVRN DWDJiOODPRNQDNDYiPRNEyOpVLOOHWpNHNE O származó bevételeinek összege mínusz 10 % beszedési díj) a Közösség tulajdonát képezi a jog alapján. A tagállam, mint a Közösség ügynöke tevékenykedik ezen alapok beszedésében és gondoskodik arról, hogy a Bizottság azokat megkapja. Éppen ezért ezeket az alapokat közvetlenül a Bizottsághoz kell átutalni a nemzeti költségvetési eljárások megkerülésével. Néhány tagállam pro forma bejegyzést tesz a nemzeti költségvetésbe azért, hogy parlamentjét tájékoztatni tudja a számadatokról. 3. A tagállam, mint kedvezményezett D$0H] JD]GDViJL*DUDQFLD$ODS 16. Ez az alap teszi ki az EU költségvetési kiadásainak kb. felét. A kiadások kezelésének napi munkáját a tagállamok végzik, melyeket a Bizottság teljes mértékben kifizet. Kb. két és félhónapi késés áll fenn a kedvezményezettek számára W UWpQ NLIL]HWpVpVD%L]RWWViJiOWDOW UWpQ YLVV]DIL]HWpVN ] WW$]~MWDJiOODPRNQDN éppen ezért fel kell készülni egy kezdeti, indító finanszírozásra. $]$ODSiOWDOILQDQV]tUR]RWWN O QE ] LQWp]NHGpVHNHWDWDQiFVLpVYDJ\EL]RWWViJL UHQGHOHWHNEHQ IRJODOW V]DEiO\RN DODSMiQ NHOO YpJH]QL $] pyhv N OWVpJYHWpV HOHJHQG alapot hagy jóvá ahhoz, hogy a tagállamok képesek legyenek kötelezettségeiket WHOMHVtWHQL D NHGYH]PpQ\H]HWWHN IHOp D N O QE ] LQWp]NHGpVHN DODSMiQ 1pKiQ\ LQWp]NHGpVKH] NDSFVROyGy NLDGiVW N ]HOHEEU O D]RNDW PHO\HN D N ]YHWOHQ iuwiprjdwivrnkr] NDSFVROyGQDN QHKp] HO UH MHOH]QL %U VV]HOEHQ V]iPRV munkacsoport igyekszik nyomon követni hónapról-hónapra a kiadásokat, míg más munkacsoportok a Bizottság javaslatait vizsgálják az új törvényekre, illetve a PHJOpY N PyGRVtWiViUD WLSLNXVDQ D WDJiOODPRN SpQ] J\L pv V]iPYLWHOL HOOHQ U]pVpQHN PHJHU VtWpVH pv D FVDOiV NRFNi]DWiQDN FV NNHQWpVH WiUJ\iEDQ (] D WHYpNHQ\VpJ QDJ\RQ LJpQ\EH YHV]L D WDJiOODPRN PH] JD]GDViJL pv N OWVpJYHWpVL szakembereinek idejét és tárgyalási készségét. $WDJiOODPRNQDNIHONHOOiOOtWDQLDHJ\YDJ\NpWNLIL]HW J\Q NVpJHWPHO\HND] $ODSRNEyO V]iUPD]y EHYpWHOHN NHGYH]PpQ\H]HWWHNQHN W UWpQ NLIL]HWpVH IHODGDWiW OiWMiN HO $ NLIL]HW J\Q NVpJL VWiWXVW FVDN RO\DQ WHVW OHW NDSKDWMD PHJ D tagállamtól), amely képes bizonyítani a számviteli, pénzügyi menedzsment és SpQ] J\L NRQWUROOPXQND PDJDV V]tQYRQDOiW $ NLIL]HW J\Q NVpJL VWiWXV odaítélésekor a tagállamoknak azokat a kritériumokat kell használniuk, melyeket az évi Rendelet szabályoz (1663/95. sz. rendelet). A tagállamoknak ugyancsak ki NHOO YiODV]WDQLXN HJ\,JD]ROy 7HVW OHWHW PHO\QHN P N GpV V]HPSRQWMiEyO 16

17 I JJHWOHQQHNNHOOOHQQLDNLIL]HW J\Q NVpJW OpVQHPIHOWpWOHQ ODN ]V]HNWRUKR]NHOO WDUWR]QLDDPHO\D]HJ\HVNLIL]HW J\Q NVpJHNpYHVV]iPOiLWDXGLWiOMD $] ~Q ÄV]iPODWLV]Wi]iV HOMiUiV VRUiQ D %L]RWWViJ iwwhnlqwl D NLIL]HW ügynökségek éves számláit az Igazoló Testület auditjának alapján. Ezen kívül és az pyhv V]iPOiNWyO I JJHWOHQ O D %L]RWWViJ WRYiEE YL]VJiOKDWMD KRJ\ D] D NLIL]HW ügynökség, mely az EK alapokat kezeli, mennyiben tartja be az EK szabályait. Az ilyen típusú audit gyakran egyszerre több tagállamot is érint. Amennyiben a Bizottság EL]RQ\tWpNRWWDOiODUUDKRJ\DNLIL]HW J\Q NVpJQHPWDUWRWWDEHD](.V]DEiO\RNDW úgy csökkenti az ügynökség folyó évi finanszírozását egy olyan összeggel, mely a %L]RWWViJEHFVOpVHDODSMiQD](.DODSRNYHV]WHVpJHLYHOHJ\HQO $NLIL]HW J\Q NVpJHNHWD(XUySDL6]iPYHY V]pN(6=6=D](8N OV DXGLW WHVW OHWH LV DXGLWiOKDWMD $ 6]iPYHY V]pNQHN QLQFV N ]YHWOHQ KDWDOPD D WDJiOODP szankcionálására, de a feltárt tények, melyeket a Tanácsnak és a Parlamentnek mutatnak be, vezethetnek oda, hogy a Bizottság a szabálytalan kifizetések visszaszerzését követelheti. A tagállamoknak egyre inkább választ kell adnia az ESZSZ kritikájára arra vonatkozóan, ahogyan a tagállamok az EK Alapokat kezelik és D WDJiOODPRNQDN PDJ\DUi]DWRW NHOO DGQLD pv D NLMDYtWiVUD WHWW HU IHV]tWpVHLNU O LV EH kell számolniuk. 21. Az 1663/95. Rendelet fontos eltérést jelent az EU korábbi gyakorlatához képest, YDJ\LVPHJHQJHGLDWDJiOODPRNQDNKRJ\D](.SpQ] J\LHOOHQ U]pVLN YHWHOPpQ\HLW saját nemzeti adminisztratív hagyományaik és gyakorlatuk alapján értelmezzék. Azt is mutatja, hogy nem kell inkompatibilitásnak lenni a szubszidiaritás doktrínája és DN ] WWDIHOHO VVpJN ] WWPHOO\HOD%L]RWWViJYpGLD. ] VVpJHV]N ]HLW $ NLIL]HW J\Q NVpJHNQHN RO\DQ PXQNDWiUVDNUD YDQ V] NVpJ DNLN NLW Q HQ LVPHULND](. PH] JD]GDViJL pv N OWVpJYHWpVL W UYpQ\HLW pv NHOO HJ\ RO\DQ KHO\ LV D NRUPiQ\]DWL VWUXNW~UiQ EHO O DPHO\ OHKHW Yp WHV]L V W HO VHJtWL PXQNiMXN VV]HKDQJROiViWSpQ] J\PLQLV]WpULXPRQEHO ONROOHJiLNNDO0LQGHQHNIHOHWWDNLIL]HW ügynökségeknek olyan munkatársakra van szükségük, akik kompetensek a pénzügyi PHQHG]VPHQWEHQ pv VWUXNW~UiEDQ DPHO\ D SpQ] J\L HOOHQ U]pV N YHWHOPpQ\HLQHN PHJDGMDD]D]WLOOHW V~O\iW (b) A strukturális alapok 23. A strukturális alapok (SA) több évre szóló programok társfinanszírozását végzik a WDJiOODPRNEDQ$0H] JD]GDViJL*DUDQFLD$ODSNLDGiVDLYDOV]HPEHQPHO\HWPDJDV V]LQW DXWRPDWL]PXV MHOOHPH] D VWUXNWXUiOLV DODSRN NLDGiViEDQ MHOHQW V D YiODV]WKDWyViJL HOHP $ VWUXNWXUiOLV DODSRNEyO V]iUPD]y PLQGHQ HO Q\ NLKDV]QiOiVD igen munkaintenzív feladat a tagállamok számára, mivel a partnerség elvének EHWDUWiViKR] HU WHOMHV NRRUGLQiFLyUD YDQ V] NVpJ PiUSHGLJ D SDUWQHUVpJ HOYH D] $ODSRN P N GpVpKH] DODSYHW NpUGpV $] RV]WUiN GROJR]DW tj\ V]yO HUU O $ "partnerség" UHQGV]HUH PHJOHKHW VHQ ERQ\ROXOW PLYHO VRN V]HUHSO W pulqw N ]SRQWL regionális, helyi és EU szinten. Ennek eredménye sok munka és pénzügyi kiadás és az DODSYHW HQSR]LWtYHV]N ] NHQQHNN YHWNH]WpEHQKLWHO NHWYHV]WLN1HPMiUXOKR]]i 17

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 02SZ. Különjelentés Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel. +352 4398-1

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe A fejlődés és a felelősségteljes kormányzás elősegítése az EU régióiban és városaiban Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról Regionális

Részletesebben

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 09sz. Különjelentés Megfelelő-e a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítása, és igazolták-e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament Az Európai Parlament 2 Tartalomjegyzék Üdvözöljük az Európai Parlamentben! 3 Az Európai Parlament Önért dolgozik 5 Jó kezekben az európai költségvetés 11 A szabadságjogok és a demokrácia őre 17 Az Európai

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai Báger Gusztáv Pulay Gyula Vigvári András A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) 2007 áprilisában nyújtotta be az Országgyûlés részére a

Részletesebben

Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei

Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai alapelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai alapelvei,

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM E SZÁM TARTALMÁBÓL ÜZENET AZ IGAZGATÓTÓL... 2 BÚCSÚ AZ ÜGYNÖKSÉG FŐÉPÍTÉSZÉTŐL... 3 ÚJ ELNÖKE VAN AZ ÜGYNÖKSÉGNEK... 3 AZ EURÓPAI ÜGYNÖKSÉG

Részletesebben

A NAGY PÉNZESZSÁK. Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében. Antal Gabriella

A NAGY PÉNZESZSÁK. Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében. Antal Gabriella A NAGY PÉNZESZSÁK Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében Antal Gabriella TARTALOM Bevezet 4 I. Támogatások fogalma, csoportosítása 6 1. Támogatások az intézményi megközelítés alapján 6 1. 1.

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) E/004. számú Fejlesztési Partnerség

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. TÓTH JÓZSEF KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék 2009 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER A TARTALOMBÓL n Az adópolitika mint eszköz. Beszélgetés Kovács Lászlóval n Sass Magdolna Szanyi Miklós:

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat?

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? HU 2014 14 SZ. Ku lönjelentés Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben