OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM"

Átírás

1 OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS 3e1=h*<,(//(1 5=e6 SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM

2 Nem titkosított OCDE/GD(97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].g/76e*7(59(=e6e63e1=h*<,(//(1 5=e6 SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM *$='$6È*,(*<h770.g'e6,e6)(-/(6=7e6,6=(59(=(7 Párizs A dokumentum eredeti formájában rendelkezésre áll az OLIS-on 2

3 A SIGMA PROGRAM A SIGMA - a közép - és kelet - európai országok kormányzati és menedzsment IHMOHV]WpVpW WiPRJDWy SURJUDP D] 2(&' (J\ WWP N GpVL. ]SRQW D] iwphqhwl gazdaságok, valamint az Európai Unió PHARE programjának kezdeményezése. A kezdeményezést, mely tizenhárom országban támogatja a közigazgatás reformjára tett HU IHV]tWpVHNHWI NpQWD3KDUHILQDQV]tUR]]D $ *D]GDViJL pv HJ\ WWP N GpVL V]HUYH]HW IHMOHWW SLDFJD]GDViJJDO UHQGHONH] demokratikus ország kormányközi szervezete. A Szervezet tanácsait és segítségét számos gazdasági kérdésben a Központ juttatja el a közép-és kelet-európai reform országokba és a valamikori Szovjetunióba. A Phare támogatást nyújt partner országainak Közép-és Kelet-Európában egészen addig, amíg készen nem állnak az Európai Uniós tagsággal járó kötelezettségek felvállalására. A Phare és a SIGMA ugyan azokat az országokat támogatja, vagyis: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, a korábbi Jugoszláv Macedón Köztársaság, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia. A SIGMA-t 1992-ben hozták létre a OECD Állami Menedzsment Szolgálatán belül, PHO\ D SROLWLNXVRNDW LQIRUPiFLyNNDO pv V]DNpUW L HOHP]pVHNNHO OiWMD HO YDODPLQW megkönnyíti a kapcsolatok fenntartását és a tapasztalat cserét az állami szektor menedzserei számára. A SIGMA a kedvezményezett országoknak hozzáférést biztosít D WDSDV]WDOW ioodpl WLV]WVpJYLVHO N HJpV] KiOy]DWiKR] VV]HKDVRQOtWy LQIRUPiFLyNKR] és az Állami Menedzsment Szolgálathoz kapcsolódó szakmai tudáshoz. A SIGMA célja, hogy: segítse a kedvezményezett országokat a jó vezetésre való törekvésükben, hogy javítsák adminisztratív hatékonyságukat és támogassák a közszektorban dolgozókat abban, hogy ragaszkodjanak a demokratikus értékekhez, etikához és tartsák tiszteletben a törvényt; segítse a központi kormányzat szintjén a hazai kapacitások kiépítését, hogy az képes legyen a nemzetközi válás és a Európai Unió integrációs tervei általi kihívásnak eleget tenni; támogassa az Európai Unió és egyéb adományozók kezdeményezéseit a kedvezményezett országok közigazgatási reformjának végrehajtásában és abban, KRJ\KR]]iMiUXOMRQDVHJpO\H] WHYpNHQ\VpJHNNRRUGLQiFLyMiKR] Munkája során a kezdeményezés nagy hangsúlyt helyez a kormányok közötti HJ\ WWP N GpV PHJN QQ\tWpVpUH (] D J\DNRUODW PDJiEDQ IRJODOMD D NHOHW pv közép-európai közigazgatásokban dolgozó gyakorlati szakemberek hálózatainak létrehozásához szükséges logisztikai támogatást és a kapcsolatokat ezen szakemberek pvdw EELGHPRNUiFLiNEDQpO SDUWQHUHLNN ] WW 3

4 A SIGMA öt technikai területen dolgozik. Ezek: Adminisztratív reform és a nemzeti stratégiák; Az irányelvi munka menedzsmentje; Kiadások menedzsmentje; Közszolgálat menedzsmentje; és az Adminisztratív áttekintés. Ezeken felül egy Információs Szolgálati Egység osztja szét a közszolgálat menedzsment témával kapcsolatos publikált és on-line anyagokat. Copyright OECD, HOHQ DQ\DJ UpV]EHQ YDJ\ HJpV]EHQ W UWpQ OHIRUGtWiViKR] YDJ\ SXEOLNiOiViKR] V] NVpJHV HQJHGpO\pUW D N YHWNH] FtPKH]NHOOIRUGXOQL2(&'UXH$QGUp Pascal, Paris Cedex 16, Franciaország, Head of Publication Service. Az ebben a kiadványban kifejezett nézetek nem a Bizottság, az OECD WDJiOODPRN YDJ\ D SURJUDPEDQ UpV]W YHY N ]ps pv NHOHW-európai országok hivatalos álláspontját képviselik. Jelen kiadvány az "Effects of European Union Accession: Part I Budgeting and Financial Control and Effects of European Union Accession: Part II External Audit" DQJROQ\HOY KLYDWDORVDQ\DJPDJ\DUQ\HOY IRUGtWiVD Copyright, OECD 1997 $]2(&'DIRUGtWiVpUWIHOHO VVpJHWQHPYiOODO 4

5 (/ 6=Ï $] (8 WDJViJJDO MiUy HJ\LN DODSYHW N WHOH]HWWVpJ D] (XUySDL 8QLy N OWVpJYHWpVL SpQ] J\LHOOHQ U]pVLpVDXGLWN YHWHOPpQ\HLQHNYDOyPHJIHOHOpV$6,*0$H]WNpW RO\DQ NLDGYiQ\EDQ YL]VJiOMD DPHO\ KpW (8 WDJiOODP WDSDV]WDODWDLW J\ MWL VV]H D legutóbb csatlakozott országokat is beleértve, beszámolnak arról, hogy hogyan LQWHJUiOWiN D] (8 N OWVpJYHWpVL SpQ] J\L HOOHQ U]pVL pv DXGLW HOMiUiVRN követelményeit nemzeti rendszerükkel. A publikációk az Európai Bizottság és az (XUySDL 6]iPYHY V]pN iowdo DONDOPD]RWW N ]SRQWL V]iPOiMXNDW pv HOMiUiVRNDW LV leírják. A jelen kiadvány kiegészíti a SIGMA 20. sz. füzet az EU csatlakozás N OWVpJWHUYH]pVUHpVSpQ] J\LHOOHQ U]pVUHJ\DNRUROWKDWiViYDOIRJODONR]LNAz Európai 8QLyVFVDWDODNR]iVKDWiVDL,,UpV]. OV DXGLWcímmel. Ezen kiadványok célja, hogy segítse azon Kelet- és Közép-Európai országokat, melyek az EU-ba való felvételüket kérelmezték, azzal, hogy összehasonlító LQIRUPiFLyWDGDWDJiOODPRNiOWDOKDV]QiOWN O QE ] PyGV]HUHNU OpVPHJROGiVRNUyO valamint, hogy összefoglalja a szerzett tapasztalatokat és tanulságokat. Az alkalmazott munkamódszer lényege, hogy a témáról áttekintést ad és elemzi a kulcsfontosságú témákat azért, hogy azokra reflektálni, azokkal vitatkozni lehessen. A hangsúly a gyakorlati tapasztalatokon és azokon a következtetéseken van, melyeket a hét országban a kormányzati adminisztráció fejlesztésével és adaptációjával napi munkájuk során foglalkozók vontak le. A két kiadvány betekintést ad a végrehajtási irányelvekbe és áttekintést nyújt az alkalmazott eljárásokról és szabályozásokról. A PHOOpNOHWHNU YLGtWpVHNHWKDV]QRVNLIHMH]pVHNHWpVD](8V]DEiO\DLQDNJ\ MWHPpQ\pW WDUWDOPD]]iN KLYDWNR]iVL V]iPRNNDO D N OWVpJWHUYH]pVUH SpQ] J\L HOOHQ U]pVUH pv D N OV DXGLWUDYRQDWNR]yDQ A dokumentumokat nem lehet végtermékeknek tekinteni. Ehelyett inkább további szemináriumok, workshopok és tárgyalások alapja kíván lenni a tagállamok és a Kelet- és Közép-Európai országok gyakorlati szakemberei számára. A dolgozatok HONpV]tWpVpW HJ\ UHIHUHQFLDFVRSRUW V]RURV HJ\ WWP N GpVH VHJtWHWWH YpJV IRUPiMiW tavaszának végén nyerte el.). A csoport tagjai a pénzügyminisztériumok NpSYLVHO LE O D] (8,QWHJUiFLyV EL]RWWViJRN WDJMDLEyO pv D &VHK. ]WiUVDViJ 0DJ\DURUV]iJ YDODPLQW /HQJ\HORUV]iJ OHJIHOV EE DXGLW LQWp]PpQ\HLQHN YH]HW LE O NHU OWHN NL $ V]HU] N $XV]WULD 'iqld )LQQRUV]iJ )UDQFLDRUV]iJ 3RUWXJiOLD 6YpGRUV]iJ pv D] (J\HV OW.LUiO\ViJ NRUPiQ\iQDN pv OHJI EE DXGLW LQWp]PpQ\HLQHN dolgoznak. $ 6,*0$ N V] QHWpW IHMH]L NL D GROJR]DWRN V]HU] LQHN pv D UHIHUHQFLD FVRSRUWRN tagjainak elkötelezett és lelkes munkavégzésükért, az intézményeknek aktív WiPRJDWiVXNpUW$]LWWNLIHMH]HWWQp]HWHNDV]HU] NQp]HWHLpVQHPV] NVpJV]HU HQD] intézmények, referencia csoport vagy SIGMA nézeteit tükrözik. A SIGMA-nál a projectet Larry O, Toole kezdeményezte és Kjell Larsson vezette, V]RURV HJ\ WWP N GpVEHQ 5LFKDUG $OOHQQHO YDODPLQW %HOLQGD +RSNLQVRQ 0LFKDHO Koch, Francoise Locci és Alette Wernberg adminisztratív támogatásával. A jelen 5

6 SXEOLNiFLy IUDQFLD Q\HOYHQ LV KR]]iIpUKHW D N YHWNH] FtP DODWW Incidences de l, adhésion a l, Union européenne - Partie 1, processus de budgétisation et contróle financier (Documents SIGMA: N o 19). További információért kérem forduljanak Kjell Larssonhoz. Címe: SIGMA-OECD, 2, rue André-Pascal, Paris, Cedex 16, France Tel. (33.1) ; Fax (33.1) oecd.org; $MHOHQWpVD2(&') WLWNiUViJiQDNYH]HWpVpYHONpV] OW 6

7 TARTALOMJEGYZÉK A SIGMA PROGRAM 3 (/ 6=Ï 5 A KIADVÁNY ÁTTEKINTÉSE 13 Összeállította: C.J.Carey A költségvetés - Áttekintés A tagállam, mint hozzájáruló A tagállam, mint kedvezményezett 16 D$0H] JD]GDViJL*DUDQFLD$ODS 16 (b) A strukturális alapok 17 $SpQ] J\LHOOHQ U]pVNRRUGLQiFLyMD(8VpVQHP]HWLV]LQWHQ 18 $]HOOHQ U]pVN ] VVWUXNW~UiMD" Következtetések 20 AUSZTRIA 21 Összeállította: Edith Peters A fejezet összefoglalása A nemzeti rendszer A kormányzati tevékenység politikai és szervezeti struktúrája A szövetségi szint és a szövetségi költségvetés 24 ) EEN OWVpJYHWpVLV]HUYHN Az EU-tagság hatásai az osztrák költségvetésre 27 $. ] VVpJE OV]iUPD]yEHYpWHOHNpVIRUUiVRNNH]HOpVH Bevételek/források osztályozása költségvetési szempontból A Strukturális Alapok kezelése 28 )RUUiVRNiWXWDOiVDD%L]RWWViJWyONLIL]HW KHO\HNHQNHUHV]W ODYpJV NHGYH]PpQ\H]HWWKH] 30 $SpQ] J\LHOOHQ U]pVUHQGV]HUHLV]RNYiQ\DLpVHOMiUiVDL Utólagos finanszírozás és következményei az országos költségvetésre nézve 33 +DWiVN UPHJRV]WiVDN O QE ] V]HUYHNN ] WWDNRUUHNWYpJUHKDMWiVpVDIRUUiVRN IHOKDV]QiOiViQDNHOOHQ U]pVHFpOMiEyO Saját források kezelése 35 9iPLOOHWpNHNpVPH] JD]GDViJLDGyN 35 9iPLOOHWpNHNpVPH] JD]GDViJLDGyNEHKDMWiVD Csalárd magatartással szembeni intézkedések Áfa saját források kiszámítása és a negyedik forrás (GNP saját források) Átutalási eljárások és az EU-költségvetéshez való nemzeti hozzájárulás elszámolása Statisztika-készítés A Közösség költségvetési eljárása A Pénzügyminisztérium, a szaktárcák, intézmények, regionális és helyi hatóságok, egyéb szervezetek és a brüsszeli Állandó Képviselet szerepkörei A nemzeti költségvetési jog, eljárások és rendszerek változása 40 %HYpWHOHNIRUUiVRNpVKR]]iMiUXOiVRNHO UHMHO]pVH 40 (J\ WWP N GpVNRRUGLQiFLyNDSFVRODWRN 41 7

8 6.1 A Bizottsággal és más tagállamokkal Átfogó koordináció 41. O QE ] HOOHQ U] WHVW OHWHNYL]VJiODWDL Szervezeti kérdések 42 (PEHULpVWHFKQLNDLHU IRUUiVRN Képzés Melléklet: Ausztria csatlakozása az Európai Unióhoz Melléklet: Hozzájárulások az EU-költségvetéshez és az onnan származó bevételek Hozzájárulások Bevételek Melléklet: EU Strukturális Alapok Ausztriában: 47 Programok konceptuális és pénzügyi koordinációjának összefüggései Melléklet: EU Strukturális Alapok Ausztriában 48 3pQ] J\LHOMiUiVRN5HJLRQiOLVSURJUDPRNEFpONLW ]pvhnwhu OHWLNRRUGLQiFLy 48 0HOOpNOHW3pQ] J\LHOOHQ U]pVDQHP]HWLUHQGV]HU$XV]WULiEDQ A költségvetés kidolgozása 49 $SpQ] J\PLQLV]WHUEHOV YpJUHKDMWiVHO WWLHOOHQ U]pVH 49 $]ijd]dwlodjloohwpnhvplqlv]whuiowdoj\dnrurowehov SpQ] J\LHOOHQ U]pV 50 DÁNIA 53 Összeállította: Georg Ginsberg 8 53 A STRUKTÚRÁLIS ALAPOK, MINT ESETTANULMÁNY A fejezet összefoglalása Bevezetés 55 $³SpQ] J\LHOOHQ U]pV NLIHMH]pV 56 $6WUXNW~UiOLV$ODSRNSpQ] J\LHOOHQ U]pVpUHYRQDWNR]y(8MRJV]DEiO\RN 56 $6WUXNW~UiOLV$ODSWiPRJDWiVRNSpQ] J\LHOOHQ U]pVpQHNHO IHOWpWHOHLpVNHUHWIHOWpWHOHL'iQLiEDQ58 $6WUXNW~UiOLV$ODSRNpUWIHOHO VPLQLV]WpULXPRNiOWDOYpJ]HWWSpQ] J\LHOOHQ U]pV A megbízott személyek által a Struktúrális Alapok felhasználására vonatkozóan végzett pénzügyi HOOHQ U]pV 61 (J\ WWP N GpVD](XUySDL%L]RWWViJJDOD6WUXNW~UiOLV$ODSWiPRJDWiVRNIHOKDV]QiOiViQDN SpQ] J\LHOOHQ U]pVpEHQ 63 FINNORSZÁG 67 Összeállította: Eija-Leena Linkola

9 1. A fejezet összefoglalása Háttér Törvényi alapok és az utasítások Szerepek és feladatok Az állami költségvetés éves ciklusa 72 (8N OWVpJYHWpVL J\HNHO NpV]tWpVH Az EU tagság hatása az állami költségvetési javaslat készítésére Fizetések az EU költségvetésbe 74 $](8N OWVpJYHWpVE ODILQQiOODPLN OWVpJYHWpVEHYDJ\D]iOODPLN OWVpJYHWpVW OHOWpU DODSEDW UWpQ IL]HWpVHN 76 $]DGPLQLV]WUDWtYpVHJ\pEHO NpV]tW PXQNDVRUiQIHOPHU O N OWVpJHN Értékelés és auditálás Záró megjegyzések Tetszés szerinti programkészítési munka 79.RPSOH[UHQGV]HUHNVRNUpV]WYHY YHO 80 (OOHQ U]pV Megnövekedett munkamennyiség 80 $ODSRVDEEHJ\ WWP N GpVV] NVpJHVVpJH A közalkalmazottak átfogó képzése 81 FRANCIAORSZÁG 83 Összeállította: Benoit Chevauchez Bevezetés Az intézményi keretek Az állam Az állam költségvetési szervezete Az önkormányzat A Közösségi költségvetés helye a francia állami pénzügyekben A Közösségi költségvetés adminisztrációja Franciaországban A saját források -kal való gazdálkodás A kiadásokkal való gazdálkodás Melléklet: Az EU pénzügyi érdekeinek védelme 94 A francia vámhatóság által leleplezett visszaélések esetei, amelyeknél EU forrásokról és EAGGF VHJpO\HNU OYROWV]y Közös Agrárpolitika Csempészett magyar vaj 94 WRQQDQHP(8HUHGHW WHMSRU Ipari termékek Tranzit-mesterkedések Az ún. érzékeny termékek 96 PORTUGÁLIA 97 Összeállította: Vitor Caldeira

10 1. A fejezet összefoglalása A nemzeti rendszer 99 ) YiOWR]iVRNDQHP]HWLUHQGV]HUEHQ Európai Uniós pénzalapok A Közösségi költségvetési folyamat 109 (J\ WWP N GpVpVNRRUGLQiFLy 110 (OOHQ U]pVN O QIpOHWHVW OHWHNiOWDO Menedzsment és szervezeti ügyek 111 $SRUWXJiO(8FVDWODNR]iVpYHHUHGPpQ\HNpVDM Y YHONDSFVRODWRVSHUVSHNWtYiN 112 0HOOpNOHW$SRUWXJiOSpQ] J\LHOOHQ U]pVLUHQGV]HUpQHN VV]HIRJODOiVDD6WUXNW~UiOLV$ODSRN vonatkozásában 114 SVÉDORSZÁG 115 Összeállította: Ulrika Barklund Larsson A fejezet összefoglalása Bevezetés A svéd adminisztratív modell A népszavazás Az EGT megállapodás és a statútum tervezetek elkészítése röviden 118 $N OWVpJWHUYH]pVpVDSpQ] J\LHOOHQ U]pVWHUpQPHJOpY V]HUYH]HWpVDKRUL]RQWiOLV intézkedések A Pénzügyminisztérium szerepe 118 $WDJJiYiOiVWPHJHO ] J\DNRUODWLHO NpV] OHWHNpVD]HOYHNNHONDSFVRODWRVG QWpV 119 $](8N OWVpJYHWpVVHOpVDN OWVpJYHWpVLIRO\DPDWWDONDSFVRODWRVLQWp]NHGpVWLJpQ\O feladatok, beleértve a svéd hozzájárulsát is 120 DSpQ] J\LHOOHQ U]pVDXGLWpVFVDOiVHOOHQHVWHYpNHQ\VpJWHU OHWpQV] NVpJHVLQWp]NHGpVHN123 7DQXOViJRNDN O QE ] V]HNWRURNEyO Vámok és más illetékek 128 0H] JD]GDViJ A Strukturális Alapok Melléklet: A svéd költségtervezési és audit rendszer A svéd közigazgatás struktúrája A költségvetési rendszer 132 $SpQ] J\LHOOHQ U]pVpVD]DXGLWUHQGV]HUH 134 $](8YDONDSFVRODWRVDODSRNQHP]HWLHOOHQ U]pVH Melléklet: Néhány további adat A fizetések átutalása Svédország és az EU között Az EU követelmények teljesítéséhez szükséges adminisztratív források 137 EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 140 Összeállította: Nicolas Ilett

11 1. A fejezet összefoglalása Bevezetés Nemzeti rendszer az Egyesült Királyságban A Parlament ( e célból az Alsóház ) és a Végrehajtó (a Korona) kapcsolata Kapcsolatok a végrehatáson belül Az EU tagság következményei Pénzügyi következmények Technikai következmények Bevételi oldal Kiadási oldal A Közösségi pénzügyek integrációja a nemzeti költségvetésben 146 ) LUiQ\HOYHN 146 $QHP]HWLN OWVpJYHWpVHO WHUMHV]WpVH Az EU Költségvetési támogatások kezelése a minisztériumok költségvetésében Stratégiai fontosságú területek az EU Pénzügyminisztériumai számára Központi pénzügyi funkciók Pénzügyi irányítás és csalások Költségvetési fegyelem Szélesebb, gazdasági és pénzügyi vonatkozásokkal is járó EU irányelvek Adminisztratív és eljárási intézkedések 150 (J\ WWP N GpVDSpQ] J\PLQLV]WpULXPRNN ] WW Az EU költségvetési szervezetek a pénzügyminisztériumokon belül A pénzügyminisztérium kapcsolata a többi minisztériumokkal A brüsszeli Állandó Képviselet 152 $N ] VVpJSpQ] J\LLUiQ\tWiViQDNNLOiWiVDLDN YHWNH] pyhnehq SEM Melléklet: Technikai megjegyzés az EU Költségvetés és a nemzeti közkiadások kapcsolatáról az Egyesült Királyságban Bevezetés 155 $I EEV]iPRN A költségvetés bevételi oldala A költségvetés kiadási oldala Általános elvek A közkiadások tervezése 156 $=($**)*$5$1&,$0.g'e6(.0(1('=60(17-($7$*È//$02.%$1 159 Összeállította: Brian Gray Döntéshozatali folyamat A garanciák kezelésével foglalkozó munkatársak Brüsszelben A szolgálatok szervezése a tagállamokban Az igények feldolgozása, igazolása és kifizetése Audit hivatalok A számlák elszámolása 162 3e1=h*<,(//(1 5=e6e6$8',7$=(85Ï3$,81,Ï%$

12 Összeállította: Alan Pratley Bevezetés 165 $SpQ] J\LHOOHQ U]pVpVDXGLWD%L]RWWViJV]LQWMpQpVD%L]RWWViJRQNtY OiWWHNLQWpV 165 3pQ] J\LHOOHQ U]pVpVDXGLWD](XUySDL%L]RWWViJRQEHO O 166 3pQ] J\LHOOHQ U]pVpVDXGLWDWDJiOODPRNEDQ EAGGF-Garancia Alap Strukturális és kohéziós alapok Közösségi bevételek 168 $SpQ] J\LHOOHQ U]pVpVDXGLWNRRUGLQiFLyMDD%L]RWWViJpVDWDJiOODPRNN ] WW 169 $NLDGiVRNpVEHYpWHOHNPiVWHU OHWHLQHNSpQ] J\LHOOHQ U]pVHpVDXGLWMD Kelet- és Közép-Európa országai Közép-Európai országok 172 %HOV HOOHQ U]pVEHOV DXGLWN OV DXGLWD.HOHWHXUySDLRUV]iJRNEDQ Melléklet: Költségvetési eljárások 175 A. Az EK költségvetési eljárásainak összefoglalása 175 B. A költségvetési szabályok és gyakorlatok tanulmányozása a tagállamokban Melléklet: A számlák tisztázásának folyamata Melléklet: Hasznos kifejezések listája 179 0HOOpNOHW$N OWVpJWHUYH]pVVHODSpQ] J\LHOOHQ U]pVVHOpVDN OV DXGLWWDONDSFVRODWRV néhány EU rendelet Melléklet: Rövidítések listája Melléklet: A referencia csoport tagjai

13 A KIADVÁNY ÁTTEKINTÉSE Összeállította: C.J.Carey 1 $](8WDJViJJDOMiUyHJ\LNDODSN YHWHOPpQ\D](8N OWVpJWHUYH]pVLpVHOOHQ U]pVL követelményeinek betartása. Ez az új tagállamok nemzeti költségtervezési HOMiUiVDLQDNMHOHQW VPyGRVtWiViWHUHGPpQ\H]KHWL(]D]iWWHNLQWpVD]RNRQD]RUV]iJ dokumentumokon alapszik, melyek a kiválasztott EU tagállamok tapasztalatairól számolnak be részletesen. Ez a dokumentum kiegészíti a SIGMA 20. füzetben (Az (8WDJViJKDWiVDLUpV]. OV DXGLWfoglaltakat az EU csatalakozás hatásainak témájában. Mindkét esetben az alkalmazott módszer a kiválasztott témák elemzése és azok vitára és megbeszélésre bocsátása volt. $ 6,*0$ KLV] DEEDQ KRJ\ D WDJiOODPRN iowdo DGRWW N O QE ] YiODV]RN D N OWVpJWHUYH]pVVHOpVDSpQ] J\LHOOHQ U]pVLN YHWHOPpQ\HNNHONDSFVRODWEDQVHJtWKHWD közép-és kelet-európai országoknanpvnlmho OKHWLDM Y EHQYL]VJiODQGyWHU OHWHNHWD] (8IRO\DPDWEDQOHY SpQ] J\LPHQHG]VPHQWUHIRUPSURJUDPMDVRUiQ $] iwwhnlqwpv D WDJiOODPRN iowdo VV]HJ\ MW WW WDSDV]WDODWRN V UtWPpQ\H esshq H]pUW HJ\V]HU VtWHWW pv V]HOHNWtY $] (. N OWVpJWHUYH]pVL pv SpQ] J\L HOOHQ U]pVL követelményeinek teljes megértése szándékának esetén a 4. mellékletben megadott idevágó törvények és szabályok tanulmányozását ezen dokumentum elolvasása nem helyettesíti. $OHJXWyEELLG NLJD](.W UYpQ\HLQHPNtVpUHOWpNPHJKRJ\SRQWRVDQN U OtUW mechanizmusokat kényszerítsenek a költségtervezésre nemzeti szinten, és szabad teret adtak a tagállamoknak ahhoz, hogy maguk döntsenek el mi a legjobb módja az EU költségvetés ide-oda áramló alap forrásai integrálásának saját nemzeti pénzügyeikkel. Ez a helyzet most megváltozhat. 5. Az EK pénzügyeinek kezeléséhez rendelkezésre álló mechanizmusok középpontja az intézmények közötti és a tagállamokon belüli viták állandó forrása volt az elmúlt évtizedben. Fontos reformok kerültek bevezetésre azért, hogy az elszámoltathatóság pv D ÄSpQ]pUW puwpnhw MDYXOMRQ $] (8 NLE YtWpVH pv D] D]W PHJHO ] WiUJ\DOiVRN YDOyV]tQ OHJOHQG OHWHWDGQDND](.N OWVpJWHUYH]pVLV]DEiO\DLQDNUHIRUPMiKR]pVD] (. N OWVpJYHWpV iowdo YLVHOW I NLDGiVRN YDJ\LV D PH] JD]GDViJL SROLWLND pv D strukturális alapok reformjához. Ezek a dokumentumok azt mutatják, különösen az EU-hoz nemrégiben csatlakozott országok esetében, hogy a nemzeti politikai VWUXNW~UiNpVSpQ] J\LUHQGV]HUHNDODSYHW UHIRUPMiKR]D](8EDW UWpQ EHOpSpVHJ\ 1 C.J. Carey az Európai Bizottság Egyeztet Testületének elnöke. A testület feladata az EAGGF számlák tisztázása. Carey úr korábban az Egyesült Királyság pénzügyminisztériumában dolgozott, majd 1974 és 1978 között Brüsszelben az Egyesült Kiályság állandó képviseletén tevékenykedett. Ezt követ en szakosodott a kiadások parlamenti elszámoltatására és az auditra ben kilépett a brit koözszolgálatból, mert tagnak jelölték az Európai Számvev székbe kilenc évre szóló megbízatással. 13

14 LJHQ IRQWRV HOHP (EEHQ D] HVHWEHQ D] (8EDQ pv D QHP]HWL V]LQWHQ YpJEHPHQ reformfolyamatok egymást támogató hatásúak. 1. A költségvetés - Áttekintés 6. A Bizottság, a Tanács és a Parlament valamennyien hozzájárulnak ahhoz a folyamathoz, aminek révén az EK költségvetését évente jóváhagyják úgy, hogy a OHJW EEWHU OHWHQD3DUODPHQWQHNYDQYpJV V]DYD $ IRO\DPDW KRVV]~ pv ERQ\ROXOW Az azzal való megismerkedés lényeges követelmény minden új tagállam számára. 7. Valamennyi EK költségvetési bevétel a tagállamoktól származik és a tagállamok KDMWMiNYpJUHDNLDGiVRNW EEPLQWiWEiUD%L]RWWViJUDKiUXODYpJV IHOHO VVpJ DN OWVpJYHWpVYpJUHKDMWiViWLOOHW HQ$WDJiOODPRNV]HPSRQWMiEyOD](.N OWVpJYHWpVL NLDGiVRNKHO\HWWHVtWLND]DQQDNPHJIHOHO QHP]HWLNLDGiVRNDW(]LJD]YROWDOHJW EE (8PH] JD]GDViJLWiPRJDWiVLNLDGiVUDpVUpV]EHQPDLVLJD]9DQQDNPiVNLDGiVRN LVPHO\HNV]iQGpNRVDQKR]]iDGyGQDND]D]RNQDNPHJIHOHO QHP]HWLSURJUDPRNKR] A strukturális alapok a legjobb példák erre. 8. Az EK költségvetés bármilyen nagysága csakúgy, mint a tagállamok KR]]iMiUXOiViQDN PpUWpNH PHO\ OHERQWiVUD NHU OW D N O QE ] EHYpWHOL IRUUiVRN között) az EK törvényei alapján a priori kerül rögzítésre; de a költségvetés végösszege természetesen a tagállamok és az intézmények közötti tárgyalások eredménye. Az HJ\HV WDJiOODPRN MRJRVXOWViJiQDN PpUWpNH D] (. N OWVpJYHWpVE O V]iUPD]y költségvetési és más bevételekre jórészt tárgyalások eredménye. $] (. N OWVpJYHWpVVHO NDSFVRODWEDQ D WDJiOODPRNQDN I V]HUHSUH NHOO felkészülnie: i.) információs szerep D WDJiOODPRNQDN PHJEt]KDWy KR]]iIpUKHW IRUPiEDQ OpY LQIRUPiFLyUDYDQV] NVpJ NKRJ\D](.N OWVpJYHWpVQHNDQHP]HWN ]L N OWVpJYHWpVUHJ\DNRUROWKDWiViWHO UHMHOH]KHVVpNpVILJ\HOHPPHONtVpUKHVVpN Ugyancsak lényeges forrás a költségvetési adatok, különösen a saját források HO UH MHO]pVH D PH] JD]GDViJL NpV]OHWHN PR]JiVD pv D VWUXNWXUiOLV DODS SURJUDPRNHO UHKDODGiViQDNPpUWpNHD%L]RWWViJV]iPiUD$WDJiOODPRNQDND 5yPDL 6]HU] GpV D] $PV]WHUGDPL 6]HU] GpV iowdo PHJHU VtWYH FLNNH értelmében általános feladata, hogy segítse a Bizottságot abban, hogy az a N OWVpJYHWpVYpJUHKDMWiVipUWYiOODOWIHOHO VVpJHWWHOMHVtWHQLWXGMD ii.) tárgyalási szerep: a tagállamok saját érdekükben tárgyalni akarnak (a) mint D 7DQiFV WDJMDL D N OWVpJYHWpV QDJ\ViJiUyO pv VV]HWpWHOpU O pv E PLQW D Tanács tagjai és kétoldalúlag a Bizottsággal tárgyalni akarnak a strukturális DODSRNEyOV]iUPD]yHO Q\ NQ YHOpVppUW iii.) megfelelési szerep: a tagállamoknak be kell tartaniuk valamennyi EK szabályt az EK költségvetési bevételek beszedésének és átutalásának terén FVDN~J\PLQWD](.N OWVpJYHWpVE OV]iUPD]yDODSRNPHJIHOHO NH]HOpVpQHN szabályait. A tagállamoknak éberen kell az EU alapokat védeniük a V]DEiO\WDODQViJRNWyO MHOHQWHQL N D FVDOiVRNDW LOOHWYH D]RNDW PHJHO ]QL pv 14

15 feltárni. A Bizottság megkívánja a tagállamoktól nemcsak azt, hogy a szabályokat betartsák, de hogy az esemény után a dokumentumok nyilvántartása alapján képesek legyenek bizonyítani, hogy azt meg is tették. $ IHOYpWHO NHW NpUHOPH] OHHQG WDJiOODPRNQiO H]HQ V]HUHSHN HUHGPpQ\HV EHW OWpVH YDOyV]tQ OHJ MHOHQW V YiOWR]iVRNDW IRJ HUHGPpQ\H]QL D NRUPiQ\ P N GpVpEHQpVWRYiEELIRUUiVRNNLDGiViYDOLVHJ\ WWIRJMiUQL$V]iPYLWHOLpVDXGLW szakértelem, a források összeadása igen fontos lesz. Jószerével nincs az évnek olyan szaka, amikor a költségvetési tevékenység egyik vagy másik területe ne lenne a Tanács napirendjén miniszteri vagy hivatalos szinten Brüsszelben. Az EU költségvetés által érintett érdekek és a válaszadáshoz szükséges gyorsaság a brüsszeli QHP]HWL NpSYLVHOHWHN UpV]pU O N WHOH] Yp WHV]L HJ\ WDJiOODP V]iPiUD KRJ\ HUHGPpQ\HV HOMiUiVDL OHJ\HQHN D N O QE ] NRUPiQ\]DWL V]ROJiODWRN iooivsrqwmiqdn koordinációjára. 2. A tagállam, mint hozzájáruló 11. Az országok által összeállított dokumentumok alapján a saját forrás (lásd: Melléklet: Hasznos kifejezések listája!) rendszer követelményeihez való alkalmazkodás a legtöbb tagállam számára sok munkával járó feladat volt. 12. A belépni kívánó tagállamnak adórendszerét módosítania kell ahhoz, hogy a saját források szükséges összegét az EU-nak megfizetni tudja (valamennyi vámilleték és PH] JD]GDViJL LOOHWpN pv D] È)$EHYpWHOHN V] NVpJHV PpUWpNpW LV NpSHV OHJ\HQ befizetni. Pl. a portugál hatóságok, akárcsak más országok hatóságai számára, a EHOpSpVVHONDSFVRODWRVI SUREOpPiWD]MHOHQWHWWHKRJ\DYiPDGPLQLV]WUiFLyPLQGHQ V]LQWMpQV] NVpJHVVpYiOWDWLV]WVpJYLVHO NLVPHUHWHLQHNQ YHOpVH$PHJROGiVHJ\D Bizottságban szervezett átfogó képzési program volt a vámtisztek számára. Az EU WDJViJD](.LOOHWpNHNV]LQWMpQHNHOIRJDGiViYDOMiUI JJD]iWPHQHWLLQWp]NHGpVHNW O Az osztrák hatóságok az ország-dolgozatukban így szólnak tapasztalataikról: A belépésre való felkészüléshez kapcsolódó egyik legfontosabb feladat a nemzeti MRJUHQG LG EHQ W UWpQ DGDSWiOiVD YiP J\HNEHQ (] D N ]YHWHWW DGy]iV È)$ rendszerének bevezetését is jelenti ott, ahol ilyen rendszer még nem létezik. 13. Az új tagállamok számára ugyancsak nehézséget okozhat az EU - kompatibilis GNP adatok rendelkezésre bocsátása. A svéd hatóságok ezt így kommentálják: Az (.N OWVpJYHWpVVDMiWIRUUiVDLWNLWHY N O QE ] WtSXV~EHIL]HWpVHNHWLOOHW HQD]È)$ alapú befizetés a legbonyolultabb és új számítási módot, valamint jó statisztikai dokumentációt igényel... Ugyancsak szükséges a nemzeti számlák rendszerének olyan IDMWD NLLJD]tWiVD PHO\ OHKHW Yp WHV]L D *13 DODS~ EHIL]HWpVHN NLV]iPtWiViYDO kapcsolatos információk szállítását. 14. Míg a tagállamoknak az EK költségvetésbe való befizetéseinek általános fejlesztése a nemzeti pénzügyminisztériumok feladata, addig a befizetések NRPSRQHQVHLQHN NH]HOpVH D N O QE ] J\Q NVpJHNHW pv D NRUPiQ\ W EE V]LQWMpW pulqwl $ PH] JD]GDViJL SROLWLND YiPRN LQGLUHNW DGy]iV pv VWDWLV]WLNiN D]RN D kompetenciák, melyekre ez vonatkoztatható. A legtöbb tagállam szükségesnek látta V]DNpUW L HJ\VpJHN IHOiOOtWiViW D SpQ] J\PLQLV]WpULXPRN N OWVpJYHWpVL WHU OHWHLQ 15

16 melyek a számítással, a jelentéssel és a hozzájárulások kifizetésével kapcsolatos valamennyi feladatot koordinálják. A svéd tapasztalat tipikusnak mondható: Nézetünk szerint a hozzájárulásokkal kapcsolatos munkát teljes egészében koordinálni kell. Ennek a koordinációnak a pénzügyminisztériumban kell történnie. (] OHKHW VpJHW DG DUUD KRJ\ QH FVDN D] iwirjy NpSHW LVPHUMpN PHJ GH OpWUHM MM Q D Bizottság számára egy jó interface. Ez megkönnyíti a Bizottság és a nemzeti közigazgatás munkáját egyaránt. $]~QÄKDJ\RPiQ\RVVDMiWIRUUiVRN DWDJiOODPRNQDNDYiPRNEyOpVLOOHWpNHNE O származó bevételeinek összege mínusz 10 % beszedési díj) a Közösség tulajdonát képezi a jog alapján. A tagállam, mint a Közösség ügynöke tevékenykedik ezen alapok beszedésében és gondoskodik arról, hogy a Bizottság azokat megkapja. Éppen ezért ezeket az alapokat közvetlenül a Bizottsághoz kell átutalni a nemzeti költségvetési eljárások megkerülésével. Néhány tagállam pro forma bejegyzést tesz a nemzeti költségvetésbe azért, hogy parlamentjét tájékoztatni tudja a számadatokról. 3. A tagállam, mint kedvezményezett D$0H] JD]GDViJL*DUDQFLD$ODS 16. Ez az alap teszi ki az EU költségvetési kiadásainak kb. felét. A kiadások kezelésének napi munkáját a tagállamok végzik, melyeket a Bizottság teljes mértékben kifizet. Kb. két és félhónapi késés áll fenn a kedvezményezettek számára W UWpQ NLIL]HWpVpVD%L]RWWViJiOWDOW UWpQ YLVV]DIL]HWpVN ] WW$]~MWDJiOODPRNQDN éppen ezért fel kell készülni egy kezdeti, indító finanszírozásra. $]$ODSiOWDOILQDQV]tUR]RWWN O QE ] LQWp]NHGpVHNHWDWDQiFVLpVYDJ\EL]RWWViJL UHQGHOHWHNEHQ IRJODOW V]DEiO\RN DODSMiQ NHOO YpJH]QL $] pyhv N OWVpJYHWpV HOHJHQG alapot hagy jóvá ahhoz, hogy a tagállamok képesek legyenek kötelezettségeiket WHOMHVtWHQL D NHGYH]PpQ\H]HWWHN IHOp D N O QE ] LQWp]NHGpVHN DODSMiQ 1pKiQ\ LQWp]NHGpVKH] NDSFVROyGy NLDGiVW N ]HOHEEU O D]RNDW PHO\HN D N ]YHWOHQ iuwiprjdwivrnkr] NDSFVROyGQDN QHKp] HO UH MHOH]QL %U VV]HOEHQ V]iPRV munkacsoport igyekszik nyomon követni hónapról-hónapra a kiadásokat, míg más munkacsoportok a Bizottság javaslatait vizsgálják az új törvényekre, illetve a PHJOpY N PyGRVtWiViUD WLSLNXVDQ D WDJiOODPRN SpQ] J\L pv V]iPYLWHOL HOOHQ U]pVpQHN PHJHU VtWpVH pv D FVDOiV NRFNi]DWiQDN FV NNHQWpVH WiUJ\iEDQ (] D WHYpNHQ\VpJ QDJ\RQ LJpQ\EH YHV]L D WDJiOODPRN PH] JD]GDViJL pv N OWVpJYHWpVL szakembereinek idejét és tárgyalási készségét. $WDJiOODPRNQDNIHONHOOiOOtWDQLDHJ\YDJ\NpWNLIL]HW J\Q NVpJHWPHO\HND] $ODSRNEyO V]iUPD]y EHYpWHOHN NHGYH]PpQ\H]HWWHNQHN W UWpQ NLIL]HWpVH IHODGDWiW OiWMiN HO $ NLIL]HW J\Q NVpJL VWiWXVW FVDN RO\DQ WHVW OHW NDSKDWMD PHJ D tagállamtól), amely képes bizonyítani a számviteli, pénzügyi menedzsment és SpQ] J\L NRQWUROOPXQND PDJDV V]tQYRQDOiW $ NLIL]HW J\Q NVpJL VWiWXV odaítélésekor a tagállamoknak azokat a kritériumokat kell használniuk, melyeket az évi Rendelet szabályoz (1663/95. sz. rendelet). A tagállamoknak ugyancsak ki NHOO YiODV]WDQLXN HJ\,JD]ROy 7HVW OHWHW PHO\QHN P N GpV V]HPSRQWMiEyO 16

17 I JJHWOHQQHNNHOOOHQQLDNLIL]HW J\Q NVpJW OpVQHPIHOWpWOHQ ODN ]V]HNWRUKR]NHOO WDUWR]QLDDPHO\D]HJ\HVNLIL]HW J\Q NVpJHNpYHVV]iPOiLWDXGLWiOMD $] ~Q ÄV]iPODWLV]Wi]iV HOMiUiV VRUiQ D %L]RWWViJ iwwhnlqwl D NLIL]HW ügynökségek éves számláit az Igazoló Testület auditjának alapján. Ezen kívül és az pyhv V]iPOiNWyO I JJHWOHQ O D %L]RWWViJ WRYiEE YL]VJiOKDWMD KRJ\ D] D NLIL]HW ügynökség, mely az EK alapokat kezeli, mennyiben tartja be az EK szabályait. Az ilyen típusú audit gyakran egyszerre több tagállamot is érint. Amennyiben a Bizottság EL]RQ\tWpNRWWDOiODUUDKRJ\DNLIL]HW J\Q NVpJQHPWDUWRWWDEHD](.V]DEiO\RNDW úgy csökkenti az ügynökség folyó évi finanszírozását egy olyan összeggel, mely a %L]RWWViJEHFVOpVHDODSMiQD](.DODSRNYHV]WHVpJHLYHOHJ\HQO $NLIL]HW J\Q NVpJHNHWD(XUySDL6]iPYHY V]pN(6=6=D](8N OV DXGLW WHVW OHWH LV DXGLWiOKDWMD $ 6]iPYHY V]pNQHN QLQFV N ]YHWOHQ KDWDOPD D WDJiOODP szankcionálására, de a feltárt tények, melyeket a Tanácsnak és a Parlamentnek mutatnak be, vezethetnek oda, hogy a Bizottság a szabálytalan kifizetések visszaszerzését követelheti. A tagállamoknak egyre inkább választ kell adnia az ESZSZ kritikájára arra vonatkozóan, ahogyan a tagállamok az EK Alapokat kezelik és D WDJiOODPRNQDN PDJ\DUi]DWRW NHOO DGQLD pv D NLMDYtWiVUD WHWW HU IHV]tWpVHLNU O LV EH kell számolniuk. 21. Az 1663/95. Rendelet fontos eltérést jelent az EU korábbi gyakorlatához képest, YDJ\LVPHJHQJHGLDWDJiOODPRNQDNKRJ\D](.SpQ] J\LHOOHQ U]pVLN YHWHOPpQ\HLW saját nemzeti adminisztratív hagyományaik és gyakorlatuk alapján értelmezzék. Azt is mutatja, hogy nem kell inkompatibilitásnak lenni a szubszidiaritás doktrínája és DN ] WWDIHOHO VVpJN ] WWPHOO\HOD%L]RWWViJYpGLD. ] VVpJHV]N ]HLW $ NLIL]HW J\Q NVpJHNQHN RO\DQ PXQNDWiUVDNUD YDQ V] NVpJ DNLN NLW Q HQ LVPHULND](. PH] JD]GDViJL pv N OWVpJYHWpVL W UYpQ\HLW pv NHOO HJ\ RO\DQ KHO\ LV D NRUPiQ\]DWL VWUXNW~UiQ EHO O DPHO\ OHKHW Yp WHV]L V W HO VHJtWL PXQNiMXN VV]HKDQJROiViWSpQ] J\PLQLV]WpULXPRQEHO ONROOHJiLNNDO0LQGHQHNIHOHWWDNLIL]HW ügynökségeknek olyan munkatársakra van szükségük, akik kompetensek a pénzügyi PHQHG]VPHQWEHQ pv VWUXNW~UiEDQ DPHO\ D SpQ] J\L HOOHQ U]pV N YHWHOPpQ\HLQHN PHJDGMDD]D]WLOOHW V~O\iW (b) A strukturális alapok 23. A strukturális alapok (SA) több évre szóló programok társfinanszírozását végzik a WDJiOODPRNEDQ$0H] JD]GDViJL*DUDQFLD$ODSNLDGiVDLYDOV]HPEHQPHO\HWPDJDV V]LQW DXWRPDWL]PXV MHOOHPH] D VWUXNWXUiOLV DODSRN NLDGiViEDQ MHOHQW V D YiODV]WKDWyViJL HOHP $ VWUXNWXUiOLV DODSRNEyO V]iUPD]y PLQGHQ HO Q\ NLKDV]QiOiVD igen munkaintenzív feladat a tagállamok számára, mivel a partnerség elvének EHWDUWiViKR] HU WHOMHV NRRUGLQiFLyUD YDQ V] NVpJ PiUSHGLJ D SDUWQHUVpJ HOYH D] $ODSRN P N GpVpKH] DODSYHW NpUGpV $] RV]WUiN GROJR]DW tj\ V]yO HUU O $ "partnerség" UHQGV]HUH PHJOHKHW VHQ ERQ\ROXOW PLYHO VRN V]HUHSO W pulqw N ]SRQWL regionális, helyi és EU szinten. Ennek eredménye sok munka és pénzügyi kiadás és az DODSYHW HQSR]LWtYHV]N ] NHQQHNN YHWNH]WpEHQKLWHO NHWYHV]WLN1HPMiUXOKR]]i 17

18 D]iWOiWKDWyDGPLQLV]WUiFLyHOYpQHNPHJYDOyVXOiViKR]pVDSpQ] J\LHOOHQ U]pVWPpJ nehézkesebbé teszi." 24. A nemzeti hatóságok számára a segélyekre szóló pályázatok elkészítése azzal jár, KRJ\NRRUGLQiOQLNHOONRUPiQ\]DWN O QE ] V]LQWMHLQHNpV J\Q NVpJHLQHNYDODPLQW D QHP NRUPiQ\]DWL WHVW OHWHLQHN N O QE ] Qp]HWHLW $ OpWH] SURJUDPRN monitoringja egy másik közös feladat, melyben a nemzeti, regionális és helyi NRUPiQ\]DWYDODPLQWD%L]RWWViJNpSYLVHO LHJ\DUiQWUpV]WYHV]QHN7 UWpQHOPLRNRN PLDWW YDQ QpPL iwihgpv D N O QE ] DODSRN iowdo WiPRJDWRWW FpONLW ]pvhn N ] WW 0LQGH]HQ RNRN PLDWW D] 6.NDO YDOy HJ\ WWP N GpV D PXQNDPHQQ\LVpJ növekedéséhez és a legtöbb tagállamban néhány kormányzati eljárás megváltoztatásához vezetett. Más esetekben az új struktúrák, mint pl. az Európai Szociális Alap esetében az Egyesült Királyság és Portugália hatóságai által felállított speciális egységek ugyancsak eljárási változtatáshoz vezetett. (Portugália ezeket a VSHFLiOLVHJ\VpJHNHWPpJDEHOpSpVWPHJHO ] HQiOOtWRWWDIHO $PL D SpQ] J\L HOOHQ U]pVW LOOHWL D WDJiOODPRNQDN LJD]ROQLXN NHOO KRJ\ D VWUXNWXUiOLV DODSRN iowdo WiPRJDWRWW P N GpVHN KDWpNRQ\DN pv V]DEiO\V]HU HN pv tudatniuk kell a Bizottsággal, hogy milyen javaslataik vannak a kötelezettségek teljesítésére. Külön kötelezettség az is, hogy a kifizetési igények érvényességét LJD]ROMiNpVDYpJV NLIL]HWpVHNHVHWpQI JJHWOHQLJD]ROiVWV]HUH]]HQHNEH 26. Ezek a kötelezettségek kevésbé átfogóak és részletezettek, mint azok, melyeket az V] 5HQGHOHW PRQG NL D NLIL]HW J\Q NVpJHN IHOKDWDOPD]iViYDO NDSFVRODWEDQ 8J\DQDNNRU OHJDOiEE HJ\ HVHWEHQ 6YpGRUV]iJ H] D WpQ\H] KR]]iMiUXOW DKKR] D NRUPiQ\G QWpVKH] PHO\QHN DODSMiQ ~M EHOV DXGLW HJ\VpJHNHW állítottak fel azon kormányzati ügynökségekben, melyek feladata a strukturális alapokból származó bevételek kezelése. 27. A Bizottság szolgálatai helyszínen auditálhatják a strukturális alapokkal kapcsolatos kiadásokat a tagállamokban és kérhetik a tagállamokat is, hogy azok bizonyos vizsgálatokat elvégezzenek. Bármilyen szabálytalanságra utaló bizonyíték alapján a Bizottság ragaszkodhat ahhoz, hogy a kedvezményezett a kapott pénzt YLVV]DIL]HVVH$VWUXNWXUiOLVDODSRNP N GpVpWD](XUySDL6]iPYHY V]pNLVDXGLWiOMD $SpQ] J\LHOOHQ U]pVNRRUGLQiFLyMD(8VpVQHP]HWLV]LQWHQ $ N O QE ] SpQ] J\L HOOHQ U]pVL pv DXGLW V]ROJiODWRN WHYpNHQ\VpJpW (8V pv nemzeti szinten nem mindig a legjobb eredménnyel sikerült koordinálni. A NRRUGLQiFLy UpV]EHQ D] LG WiEOiN PHJV]HUYH]pVpW MHOHQWL -HOHQWL H]HQ IHO O D PyGV]HUWDQL NpUGpVHNHW LV ËJ\ SO D] UHIRUPRNDW PHJHO ] HQ D %L]RWWViJ szolgálatai és a tagállamok nem mindig egyformán látták a dokumentumok és a fizikai HOOHQ U]pV IRQWRVViJiW DEEyO D V]HPSRQWEyO KRJ\ D]RN PHQQ\LUH WHNLQWKHW N EL]RQ\tWpNRNQDN D PH] JD]GDViJL DODSRN iowdo WiPRJDWRWW NHUHVNHGHOPL WUDQ]DNFLyN EL]RQ\RVWtSXVDLQDNV]DEiO\V]HU VpJpUH $](6=6=HQD%L]RWWViJRQpVDWDJiOODPRNRQEHO ODSpQ] J\LHOOHQ U]pVpVD] DXGLW V]ROJiODWRN W EEV] U V V]LQWMH PLDWW D IHOHO VVpJHN SRQWRVDQ WLV]Wi]RWW 18

19 HON O QtWpVHKLiQ\iEDQDNRRUGLQiFLyVHPYROWN QQ\HEE$]XWyEELLG EHQMDYXOWD KHO\]HW pv D QHP]HWL SpQ] J\L HOOHQ U]pVL pv DXGLW V]ROJiODWRN HJ\UH LQNiEE UpV]W vesznek az EK alapok megóvásában. Ebben a vonatkozásban a hangsúly az ex ante MyYiKDJ\iVRNUyOiWKHO\H] G WWDV]HOHNWtYex post HOOHQ U]pVHNUHpVH]VRNDWMDYtWRWWD KHO\]HWHQ (]HN D YiOWR]iVRN OHJLQNiEE D 0H] JD]GDViJL $ODSRN HVHWpEHQ YROWDN pv]uhyhkhw HN DKRO D] pyl UHIRUP SRQWRVDEEDQ N U OtUWD D %L]RWWViJ pv D QHP]HWLNLIL]HW J\Q NVpJHNV]HUHSpW 30. A helyzet a strukturális alapok esetében ennél cseppfolyósabb. Az EU pénzügyi HOOHQ U]pVpQHN pv DXGLW V]ROJiODWDLQDN MREE NLKDV]QiOiVD pughnpehq D %L]RWWViJ /HJI EE(OOHQ UH IHONpUWH D WDJiOODPRNDW HJ\ RO\DQ MHJ\] N Q\Y DOitUiViUD DPHO\ D %L]RWWViJ pv D WDJiOODPRN SpQ] J\L HOOHQ U]pVL YDODPLQW DXGLW V]ROJiODWDLQDN PXQNiMiKR] DONDOPD]RWW PyGV]HUWDQW pv D] LG EHRV]WiVW NRRUGLQiOMD (] D MDYDVODW némi nehézséget okozott azon tagállamok számára, melyeknek szövetségi DONRWPiQ\XN pvydj\ GHFHQWUDOL]iOW SpQ] J\L HOOHQ U]pVL UHQGV]HU N YDQ GH NE D MHOHQOHJLWDJiOODPRNIHOHPiUDOitUWDDMHJ\] N Q\YHNHWpVDWiUJ\DOiVRNDW EELHNNHO LVHO UHKDODGRWWiOODSRWEDQYDQQDN $MHJ\] N Q\YYHO NDSFVRODWRV WiUJ\DOiVRN D MHOHQWNH] RUV]iJRNQDN KDV]QRV EHWHNLQWpVWDGQDNDQQDNDSpQ] J\LHOOHQ U]pVLPXQNiQDNPpUHWpEHpVJ\DNRULViJiED PHO\HW D EHOpSpVW N YHW HQ NHOO HOYpJH]QL $ WiUJ\DOiVRN VRUiQ D MHOHQWNH] N megtudhatják azt is, hogy melyek azok a minimum követelmények, melyeket a %L]RWWViJHOYiUpVPHO\HND]RNDSpQ] J\LHOOHQ U]pVLpVDXGLWWHU OHWHNPHO\HNHWD EHNHU OpVWPHJHO ] HQHU VtWHQLNHOO $]HOOHQ U]pVN ] VVWUXNW~UiMD" $WDJiOODPRNV]iPiUDDQHP]HWLN OWVpJYHWpVD]DOHJI EEHV]N ]DPHO\D](8 N OWVpJYHWpVE O LGHRGD iudpoy DODSRN Q\LOYiQWDUWiViW OHKHW Yp WHV]L $] (8EyO származó bevételeket a nemzeti költségvetés bevételi oldalára vezetik fel (vagy egyes esetekben, mint negatív kiadást tüntetik fel), míg a kiadási oldal az ugyanezen DODSRNQDN D NHGYH]PpQ\H]HWWHN IHOp W UWpQ NLIL]HWpVpW PXWDWMD pv UpV]EHQ YDJ\ egészében) az EK költségvetéshez való hozzájárulást. Ez az eljárás nem az EK W UYpQ\HNEHQIRJODOWN YHWHOPpQ\HNDODSMiQNHU ODONDOPD]iVUDpVMHOHQW VHOWpUpVHN PXWDWNR]QDNDN O QE ] WDJiOODPRNJ\DNRUODWDLN ] WWËJ\SOD](J\HV OW.LUiO\ViJ D QHP]HWL N OWVpJYHWpV NLDGiVL ROGDOiQ W QWHWL IHO D] (. N OWVpJYHWpVVHO W UWpQ tranzakciókat. $ ILQQ KDWyViJRN D 0H] JD]GDViJL $ODS iuwiprjdwiviw HJ\ N O Q,QWHUYHQFLyV Alapban számolják el, mely a költségvetésen kívül helyezkedik el és saját N OFV QIHOYpWHOLIHOKDWDOPD]iVVDOUHQGHONH]LN(O NpV] OHWEHQYDQQDND]RQEDQRO\DQ EK szabályok, melyeknek alapján az Alapok áramlását a nemzeti számlákban statisztikai célokból mindenképp fel kell tüntetni). 33. Mivel a legtöbb tagállam saját költségvetésében bruttó elszámolást alkalmaz, ez a kiadási- és bevételi oldalon hozzáadódik a költségvetés végösszegéhez. Az EK költségvetési hatásának átfogó elemzéséhez ezek a számok nem alkalmasak, mivel a 19

20 legtöbb esetben figyelmen kívül hagyják a nemzeti hozzájárulás és néhány bevétel fontos tételeit. 0iV UpV]U O YLV]RQW HQQHN D J\DNRUODWQDN HO Q\H LV YDQ pv H]pUW KDV]QiOMD D OHJW EE WDJiOODP $ OHJW EE $ODS iudpoivd PLQGHQ QHKp]VpJ QpON O D PHJOpY költségvetési fejezetekbe sorolható. Még ennél is fontosabb az EU szempontjából, KRJ\H]DJ\DNRUODWOHKHW YpWHV]LKRJ\XJ\DQD]RND]HOOHQ U]pVHNDONDOPD]KDWyND] (. $ODSRNUD PLQW D QHP]HWL N OWVpJYHWpVL $ODSRNUD $ 0DDVWULFKWL 6]HU] GpV D WDJiOODPRN V]iPiUD HO tumd KRJ\ HJ\IRUPiQ W UHNHGMHQHN D] (8 pv D QHP]HWL pénzügyi érdekek védelmére. (]MySpOGDDUUDKRJ\DMHOHQWNH] RUV]iJRNKRJ\DQWXGMiNDIHOYpWHOWPHJHO ] HQ D %L]RWWViJJDO D PLQGNpW IHOHW pulqw NpUGpVHNHW PHJYLWDWQL $] RO\DQ RUV]iJRN PHO\HNEHQ D PH] JD]GDViJL pv UHJLRQiOLV WiPRJDWiVRN PpJ QHP WHOMHVHQ P N G NpSHVHN QHP OiWKDWQDN RNRW DUUD KRJ\ D] (. WiPRJDWiVRNDW QHP]HWL költségvetésükön átvezessék. 6. Következtetések 36. Az ország dokumentumok hangsúlyozzák annak szükségességét, hogy az EU WDJViJJDONDSFVRODWEDQDWHUYH] PXQNiWLG EHQHONHOONH]GHQLËJ\SO)LQQRUV]iJ EHOpSpVpW PHJHO ] HQ My QpKiQ\ pyhw IRUGtWRWW D SpQ] J\L PHQHG]VPHQW pv költségtervezési eljárások kialakítására úgy, hogy azok simán és rugalmasan alkalmazkodhassanak az EU tagsággal járó követelményekhez. $]HO NpV] OHWOpQ\HJHVHOHPHDPXQNDWiUVDNNpS]pVH$]RUV]iJGRNXPHQWXPRN (pl. Portugália és Svédország) aláhúzzák a nyelvi képzés fontosságát. Hasonló módon fontos lehet a pénzügyi menedzsment terén való képzés. 0LQGHQHNIHOHWWYDODPHQQ\LRUV]iJGRNXPHQWXPD]WPXWDWMDKRJ\DMHOHQWNH] országok számára igen fontos a Bizottsággal és tagállamokkal való formális kapcsolataikat szoros és folyamatos informális kapcsolatokkal kiegészíteni úgy WHFKQLNDLPLQWPDJDVEHRV]WiV~WLV]WVpJYLVHO LpVSROLWLNDLV]LQWHQ 20

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Szécheyi Istvá Egyetem Regioális és Gazdaságtudom áyi 'RNWRUL,VNROD 'U1DJ\*\XOD okleveles közgazda QHP]HWN ]LJD]GDViJLV]DNpUW $JOREDOL]iFLypVDSpQ] J\LYiOViJ VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Doktori értekezés.rq]xohqv3uri'ukdeil.

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II.

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Közszektor számvitele $V]iPYLWHOUO 1 $V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N ]H$V]iPYLWHOHQEHO OQpJ\ egymáshoz szervesen kapcsolódó

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ 5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ %HYH]HWpV 1DJ\NDQL]VDD]RUV]iJGpOQ\XJDWLV]pOpQDKRUYiWpVV]ORYpQKDWiUN ]HOpEHQHOKHO\H]NHG H]UHV OpOHNV]iP~ YiURV DKRO QDJ\ V]iPEDQ poqhn URPiN G QW HQ EHiVRN $ magyarországi

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Pécs, 2001 OECD Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában 1 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK 7e0$9(=(7: DR. %+0$17$/

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7.

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7. 0pUpVL~WPXWDWy 3RO\VRPQRJUDSKLiVMHOHNIHOGROJR]iVD $OYiVLDSQRHV]LQGUyPiVMHOHNNLpUWpNHOpVH0DWODEN UQ\H]HWEHQ A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000.

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés

Doktori (Ph.D.) értekezés Doktori (Ph.D.) értekezés *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW Dr. Pupos

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 1 A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 2 Köszönetünket fejezzük ki Pokorni Zoltán miniszter úrnak és PLQGD]RNQDNDNLNHWDQXOPiQ\PHJV] OHWpVpWSUREOpPiUDILJ\HO

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Petróczki Ferenc Keszthely 2004 *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszhely Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 6]HJ-iQRV ÒMSHVWL.pWWDQQ\HOY&0&V]DNL6]DNN ]pslvnrodpv*lpqi]lxp ChipCAD kft, Budapest PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 1. A PIC16F877 kísérleti panel rendeltetése A panel PIC16F87x mlnuryh]puonkdwpnrq\rnwdwypvihmohv]whv]n

Részletesebben

1. Globális dohányzási tendenciák

1. Globális dohányzási tendenciák 1. Globális dohányzási tendenciák Bár az emberiség már több évszázada dohányzik, a cigaretta tömeggyártás formájában csupán a XIX. században jelent meg. Azóta a cigarettázás hatalmas méretekben ter- MHGWHOD]HJpV]YLOiJRQ0DPiUPLQGHQKiURPIHOQWWN

Részletesebben

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug.

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR $0$=21(%%* PEGASUS Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. 3 Németország HU +DV]QiODW HO WW ILJ\HOPHVHQ tanulmányozza a használati

Részletesebben

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában *

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Vedres Balázs BANK ÉS HATALOM A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Bevezetés Az Amerikai Egyesült Államokban már hosszú évtizedek óta folyik az a gazdaságszociológiai vita, amely

Részletesebben

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester )HOHOVWHOHS OpVUHQGH]pVL YH]HWWHUYH] ----------------------- Veres István okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT-1-15-0125/2001/2006 Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. ÁLMOSD Településrendezési

Részletesebben

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása FDP 2003/16-1. oldal, összesen: 5 - FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása A központ általános kezelése ( 3., 4. ábra ) A központ dobozának bal oldalán található a hálózati kulcsoskapcsoló, melynek

Részletesebben

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ PILLÉREZETT RÉTEGS=,/,.È72.(/ È//Ë7ÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ Veszprémi Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék 2004 1 BEVEZETÉS Az agyagásványok, név szerint is

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat

EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat HÉSZ(záradékolt) Mohácsi István okleveles építészmérnök WHOHS OpVUHQGH]pVLYH]HWWHUYH] WHUYH]LMRJRVXOWViJV]iPD77-1 09-0138/2006.) 4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 1. Törzsszám: M12 / 2006. Telefon: 06 20

Részletesebben