VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-("

Átírás

1 XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN pv elismerések évi adományozásáról 170/2005. (IX.23.) sz. határozat Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház, valamint a 9DV 0HJ\HL 5HKDELOLWiFLyV.yUKi] pv *\yj\i UG 6]HQWJRWWKiUG IHO J\HO WDQiFViQDN ~MUDDODNtWiViUyO tagjainak megválasztásáról /2005. (IX.23.) sz. határozat A Regionális Szociálpolitikai Tanácsba tag delegálásáról /2005. (IX.23.) sz. határozat $6]RPEDWKHO\L.pSWiULJD]JDWyMiQDNNLQHYH]pVpUO /2005. (IX.23.) sz. határozat $ 9DV 0HJ\HL 5HKDELOLWiFLyV.yUKi] pv *\yj\i UG 6]HQWJRWWKiUGLJD]JDWyMiQDNNLQHYH]pVpUO 481 ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 16/2005. (IX.23.) sz. rendelet $ 9DV 0HJ\HL gqnrupiq\]dw pyl N OWVpJYHWpVpUO alkotott 1/2005. (II. 18.) számú rendelet módosításáról 481.g=*<%/e6,+$7È52=$ /2005. (IX.23.) sz. határozat Romániai árvíz sújtotta települések támogatásáról /2005. (IX.23.) sz. határozat $ OHMiUW KDWiULGHM&N ]J\&OpVL KDWiUR]DWRN YpJUHKDMWiViUyO YDODPLQWDN ]J\&OpV OHJXWyEEL OpVH ywd W UWpQW IRQWRVDEE G QWpVHNUOHVHPpQ\HNUOV]yOyEHV]iPROyHOIRJDGiViUyO 143/2005. (IX.23.) sz. határozat $ N OWVpJYHWpVL HOLUiQ\]DWRN iwfvrsruwrvtwiviud YRQDWNR]y G QWpV WXGRPiVXOYpWHOpUO YDODPLQW D pyl N OWVpJYHWpVL HOLUiQ\]DWRN PyGRVtWiVUyO NpV] OW könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 144/2005. (IX.23.) sz. határozat $6]RPEDWKHO\L+DWiUU,JD]JDWyViJWHYpNHQ\VpJpUOV]yOy tájékoztató elfogadásáról 145/2005. (IX.23.) sz. határozat A BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyugat- 'XQiQW~OL5HJLRQiOLV,JD]JDWyViJiQDNWHYpNHQ\VpJpUOV]yOy tájékoztató elfogadásáról

2 SZEPTEMBER /2005. (IX.23.) sz. határozat A Szombathelyi Római Katolikus Egyházmegye és a Vas Megyei Önkormányzat között a Smidt Múzeum által használt helyiségcsoport bérbe vételére irányuló megállapodás jóváhagyásáról /2005. (IX.23.) sz. határozat A zsennyei 208 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átadásáról /2005. (IX.23.) sz. határozat $ NV]HJL 7XULVWDV]iOOy KDV]QiODWL pv ]HPHOWHWpVL MRJiQDN átadásáról 149/2005. (IX.23.) sz. határozat Vas Megye, valamint Szombathely Megyei Jogú város gqnrupiq\]dwiqdn. ]J\&OpVH N ] WW OpWUHM WW feladatellátási megállapodás módosításáról 150/2005. (IX.23.) sz. határozat Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház járóbeteg szakellátási feladataira meghatározott Teljesítmény Volumen Korlát átcsoportosításáról 151/2005. (IX.23.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Savaria Rehab-Team Kht. közti, D] (VpO\HN +i]d WiPRJDWiViUyO V]yOy HJ\ WWP&N GpVL megállapodás jóváhagyásáról 152/2005. (IX.23.) sz. határozat A megyei önkormányzat évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról 153/2005. (IX.23.) sz. határozat A megyei önkormányzat évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatairól készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 154/2005. (IX.23.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének iwirjyhoohqu]pvpuonpv] OWMHOHQWpVHOIRJDGiViUyO 155/2005. (IX.23.) sz. határozat Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház onkoradiológiai, diagnosztikai, haemodinamikai P&V]HUIHMOHV]WpVpUO 156/2005. (IX.23.) sz. határozat $ PHJ\HL N ]J\&OpV LQWp]PpQ\HLQpO YpJUHKDMWRWW létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás LJpQ\OpVpUO 157/2005. (IX.23.) sz. határozat Rehabilitációs célú foglalkoztatási formák megvalósítására benyújtott pályázatok támogatásáról 158/2005. (IX.23.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc által munkahelyi egészségfejlesztési programra benyújtott pályázat támogatásáról 159/2005. (IX.23.) sz. határozat Vis PDLRU WiPRJDWiVL LJpQ\ EHMHOHQWpVpUO D J\DSMDV OHSNH elleni védekezés költségeinek megtérítéséhez /2005. (IX.23.) sz. határozat Közösségi célú alapítványok támogatásáról /2005. (IX.23.) sz. határozat A megyei fenntartású gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények, valamint a megyei önkormányzat évi J\HUPHNYpGHOPL WHYpNHQ\VpJpQHN puwpnhopvpuo NpV]tWHWW beszámoló elfogadásáról 516

3 2005. SZEPTEMBER /2005. (IX.23.) sz. határozat Gyermekpulmonológiai szakorvosi óraszám visszavonásáról /2005. (IX.23.) sz. határozat Megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról 164/2005. (IX.23.) sz. határozat Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház, valamint a 9DV 0HJ\HL,GVHN 2WWKRQD 9DVYiU DODStWy RNLUDWiQDN módosításáról 165/2005. (IX.23.) sz. határozat Szakvélemény kiadásáról az acsádi Általános Iskolának a váti Benedek Elek Általános Iskola tagintézményévé való átszervezéséhez 166/2005. (IX.23.) sz. határozat Szakvélemények kiadásának jóváhagyásáról egyes települési önkormányzatok nevelési-oktatási intézményeinek átszervezéséhez 167/2005. (IX.23.) sz. határozat $ NV]HJL NLHJpV]tW KRUYiW NLVHEEVpJL RNWDWiV WiUJ\iEDQ kötött közoktatási megállapodásról szóló tájékoztató elfogadásáról 168/2005. (IX.23.) sz. határozat A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény pályázatának támogatásáról 169/2005. (IX.23.) sz. határozat Vas megyei kistelepülési önkormányzatok autóbuszközlekedésének támogatásáról 176/2005. (IX.23.) sz. határozat A FLORASCA Környezetgazdálkodási Kft. értékesítése ügyében tárgyalások folytatására vonatkozó felhatalmazásról KÖZLEMÉNY 7iMpNR]WDWy D 6]RPEDWKHO\L +DWiUU,JD]JDWyViJ WHYpNHQ\VpJpUO Tájékoztató a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóságának WHYpNHQ\VpJpUO

4 SZEPTEMBER 23. SZEMÉLYI RÉSZ $PHJ\HLN ]J\&OpV 31/2005. (II.18.) sz. határozata DPHJ\HL QNRUPiQ\]DWiOWDODODStWRWWNLW QWHWGtMDNpVHOLVPHUpVHNpYLDGRPiQ\R]iViUyO $N ]J\&OpVpYEHQ "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata" elismerést: Varga Lajos Püspökmolnári polgármestere, a Püspökmolnári 3ROJiUU(J\HV OHWHOQ NH Heim István bv. százados Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet UpV]pUHDGRPiQ\R]]DpVPHJEt]]DHOQ NpWDNLW QWHWHOLVPHUpVHNiWDGiViYDO )HOHOV: DN ]J\&OpVHOQ NH +DWiULG: augusztus 6., valamint szeptember 8. $PHJ\HLN ]J\&OpV 170/2005. ( IX.23.) sz. határozata Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház, YDODPLQWD9DV0HJ\HL5HKDELOLWiFLyV.yUKi]pV*\yJ\I UG6]HQWJRWWKiUGIHO J\HOWDQiFViQDN újraalakításáról, tagjainak megválasztásáról $N ]J\&OpV 1. a települési önkormányzatok által jelölt személyek közül: a. Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza Egyetemi Oktatókórház )HO J\HO 7DQiFViED'USchultz Antalt (Szentgotthárd), Dr. Kiss Annamáriát (Celldömölk), Somogyiné Jakab Ildikót (Vasvár, *\UYiU 'U Perl Jánost (Szombathely), Molnár Sándort (Csepreg); b. D9DV0HJ\HL5HKDELOLWiFLyV.yUKi]pV*\yJ\I UG6]HQWJRWWKiUG.yUKi]L)HO J\HO7DQiFViED Dr. Tar Zsuzsannát (Szentgotthárd), Uryné -DQFVy 0iUWiW.V]HJ ÏOPRG.RYiFV /iv]oyw (Sárvár-Gérce), Dr. Müller Sándort (Körmend, Nádasd), Joó Bélánét (Szombathely) delegálja; 2. IHONpUL D NpW LQWp]PpQ\ YH]HWMpW D NyUKi]L IHO J\HO WDQiFVRN PHJDODNtWiViUD D] ~M IHO J\HO WDQiFVRN P&N GpVpYHONDSFVRODWRVV]HUYH]pVLpV J\YLWHOLIHODGDWRNHOOiWiViUD 3. N V] QHWpWIHMH]LNLD]HO]NyUKi]LIHO J\HOWDQiFVRNWDJMDLQDND]LQWp]PpQ\HNHUHGPpQ\HVP&N GpVpW VHJtWWHYpNHQ\VpJppUW )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NH azonnal

5 2005. SZEPTEMBER $N ]J\&OpVD5HJLRQiOLV6]RFLiOSROLWLNDL7DQiFVED $PHJ\HLN ]J\&OpV 171/2005. ( IX.23.) sz. határozata a Regionális Szociálpolitikai Tanácsba tag delegálásáról - DUpJLyEDQLQWp]PpQ\WIHQQWDUWy QNRUPiQ\]DWRNUpV]pUOVass Pétert - a Megyei Szociálpolitikai.HUHNDV]WDOUpV]pUO'URadnai Endrét delegálja. )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NH azonnal $PHJ\HLN ]J\&OpV 173/2005. ( IX.23.) sz. határozata D6]RPEDWKHO\L.pSWiULJD]JDWyMiQDNNLQHYH]pVpUO $N ]J\&OpVD6]RPEDWKHO\L.pSWiULJD]JDWyMiQDNGHFHPEHUWO WpYHVLGWDUWDPUD'U*iOLJ=ROWiQW nevezi ki. )HOHOV: an ]J\&OpVHOQ NHDNLQHYH]pVpUW +DWiULG: december 1. $PHJ\HLN ]J\&OpV 174/2005. ( IX.23.) sz. határozata D9DV0HJ\HL5HKDELOLWiFLyV.yUKi]pV*\yJ\I UG6]HQWJRWWKiUGLJD]JDWyMiQDNNLQHYH]pVpUO $N ]J\&OpV 1. Dr. Ferenczy Valériát RNWyEHU L KDWiOO\DO pyhv LGWDUWDPUD NLQHYH]L D 9DV 0HJ\HL 5HKDELOLWiFLyV.yUKi]pV*\yJ\I UG6]HQWJRWWKiUGLJD]JDWyLiOOiVKHO\pUH(OtUMDKRJ\pYHQEHO O szerezze meg az egészségügyi menedzseri vagy menedzsment szakképzettséget. Egyúttal megbízza QHYH]HWWHWD]RV]WiO\YH]HWIRUYRVLWHHQGNHOOiWiViYDO 2. Dr. Kókai Károly volt igazgató részére kitüntetés adományozását kezdeményezi. )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NH azonnal ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 9DVPHJ\HLgQNRUPiQ\]DW. ]J\&OpVpQHN 16/2005. (IX. 23.) számú rendelete D9DVPHJ\HLgQNRUPiQ\]DWpYLN OWVpJYHWpVpUO alkotott 1/2005. (II. 18.) számú rendelet módosításáról $9DVPHJ\HL. ]J\&OpVDKHO\L QNRUPiQ\]DWRNUyOV]yOypYL/;9WY., a Magyar Köztársaság évi N OWVpJYHWpVpUOV]yOypYL&;;;9WYpVD]iOODPKi]WDUWiVUyOV]yOy±W EEV] UPyGRVtWRWW±pYL ;;;9,,,W UYpQ\DODSMiQ9DVPHJ\HgQNRUPiQ\]DWiQDN,,V]iP~DpYLN OWVpJYHWpVUOpV annak végrehajtási feladatairól szóló rendeletét (továbbiakban: R) D] HOLUiQ\]DW PyGRVtWiV V]DEiO\DLUD YRQDWNR]yG QWpVHLQHNPHJIHOHOHQ±DN YHWNH]NV]HULQWPyGRVtWMD

6 SZEPTEMBER 23. A költségvetés bevételei $ N ]J\&OpV D] QNRUPiQ\]DW pyl N OWVpJYHWpVpQHN EHYpWHOL I VV]HJpWD5 EDQU J]tWHWW 21, E Ft-ról 21, E Ft-ra módosítja. 2. $EHYpWHOLI VV]HJHQEHO OLIRUUiVRNDWMRJFtPHQNpQWHUHQGHOHWV]PHOOpNOHWHA/ pontja tartalmazza. 2.. A tervezett bevételeket címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ és forrásonként e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza $ EHYpWHOL I VV]HJEO P&N GpVL FpORNDW V]ROJiOy IRUUiV, E Ft-ról 17, E Ft-ra, a IHOKDOPR]iVL IHODGDWRN ILQDQV]tUR]iViUD V]iPtWiVED YHKHW EHYpWHO ( )WUyO ( )WUD módosul. 2. Az 1/ pontban rögzített források e rendelet 1/A. számú mellékletében szerepelnek. Az önkormányzati költségvetés pénzügyi hiánya E Ft-ról E Ft-ra módosul $N ]J\&OpVDN OWVpJYHWpVLV]HUYHNUpV]pUH, E Ft-ról 5, E Ft-ra módosítja a felügyeleti V]HUYL WiPRJDWiV VV]HJpW PHO\EO D P&N GpVL FpO~ IRUUiV ( )WUyO ( )WUD D felhalmozási célú pedig E Ft-ról E Ft-ra módosul. 2. A felügyeleti szervi támogatásokat költségvetési szervenként e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A költségvetés kiadásai $N ]J\&OpVD] QNRUPiQ\]DWpYLN OWVpJYHWpVpQHNNLDGiVLI VV]HJH, E Ft-ról 21, E Ft-ra módosul. 2. $ NLDGiVL I VV]HJHQ EHO O LQWp]PpQ\ WtSXVRQNpQW D NLHPHOW HOLUiQ\]DWRNDW H UHQGHOHW V]iP~ mellékletének B/ pontja tartalmazza. 3. $]SRQWEDQU J]tWHWWNLDGiVLI VV]HJHQEHO ODNLHPHOWHOLUiQ\]DWRNDN YHWNH]N 6]HPpO\LMXWWDWiVRNHOLUiQ\]DWD 7, E Ft-ról 7, E Ft-ra 0XQNDDGyNDWWHUKHOMiUXOpNRN 2, E Ft-ról 2, E Ft-ra Dologi kiadások 6, E Ft-ról 6, E Ft-ra 0&N GpVLFpO~SpQ]HV]N ]iwdgiv E Ft-ról E Ft-ra egyéb támog. Ellátottak pénzbeli juttatásai E Ft-ról E Ft-ra 0&N GpVLcéltart E Ft E Ft /E: államházt. céltart E Ft/ 0&N GpVLNLDGiVRN VV]HVHQ 17, E Ft-ról 17, E Ft-ra )HO~MtWiVLHOLUiQ\]DW E Ft-ról E Ft-ra %HUXKi]iVLHOLUiQ\]DW 2, E Ft-ról 3, E Ft-ra Felhalmozási célú pénzeszközátadás E Ft-ról E Ft-ra Fejlesztési általános tartalék E Ft E Ft Dolgozók lakásépítési támogatása E Ft E Ft Fejlesztési célú hitel törlesztés E Ft E Ft Felhalmozási célú támogatói kölcsön törlesztés E Ft E Ft Felhalmozási célú kiadások összesen: 4, E Ft-ról 4, E Ft-ra módosul.

7 2005. SZEPTEMBER $5 EHNH]GpVpEHQV]HUHSONLHPHOWHOLUiQ\]DWRNDWFtPHQNpQWDOFtPHQNpQWN OWVpJYHWpVLszervenként/ e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza $] QNRUPiQ\]DWIHOKDOPR]iVLNLDGiVLHOLUiQ\]DWD, E Ft-ról 4, E Ft-ra módosul, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 2. $]SRQWEDQU J]tWHWWIHOKDOPR]iVLNLDGiVLHOLUiQ\]DWEyO a felhalmozási célú kiadás 4, E Ft-ot, a fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés E Ft-ot, az ÁFA befizetési kötelezettség E Ft-ot tesz ki. $N ]J\&OpVD] QNRUPiQ\]DWLKLYDWDO 1. P&N GpVLNLDGiVDL()WUyO()WUDYiOWR]QDNHEEOD],OOHWpNKLYDWDOUpV]HVHGpVH E Ft, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít, 2. IHOKDOPR]iVLNLDGiVDLUD()WUyO()WUDPyGRVXOWD]HOLUiQ\]DWHEEOD] Illetékhivatal részesedése: E Ft/ e rendelet 5. sz. mellékletének $SRQWMiEDQV]HUHSOFpORNUD $N ]J\&OpVD] QNRUPiQ\]DW 1. P&N GpVLFpOWDUWDOpNiW()WEDQU J]tWL (EEODN WHOH]HQNpS]HQGiOODPKi]WDUWiVLWDUWDOpNösszeg E Ft, - informatikai feladatokra biztosított kötött normatíva E Ft, - Rumi Ált. Iskola, Készségfejl. Speciális Szakiskola, Gyermek- és Diák- Otthon lakóotthon beindításához E Ft, 9DVYiUL,GVHN2WWKRQiEDQHPHOWV]LQW&V]RFLiOLVRWWKRQLIpUKHO\HNHJ\ szeri belépési díjaiból E Ft. 2. Fejlesztési általános tartalékát E Ft-ban határozza meg. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba Szombathely, szeptember 23. Dr. Kun László sk. PHJ\HLIMHJ\] Markó Péter sk. DN ]J\&OpVHOQ NH

8 SZEPTEMBER 23.

9 2005. SZEPTEMBER

10 SZEPTEMBER 23.

11 2005. SZEPTEMBER

12 SZEPTEMBER 23.

13 2005. SZEPTEMBER

14 SZEPTEMBER 23.

15 2005. SZEPTEMBER

16 SZEPTEMBER 23.

17 2005. SZEPTEMBER

18 SZEPTEMBER 23.

19 2005. SZEPTEMBER

20 SZEPTEMBER 23.

21 2005. SZEPTEMBER

22 SZEPTEMBER 23.

23 2005. SZEPTEMBER

24 SZEPTEMBER 23.

25 2005. SZEPTEMBER

26 SZEPTEMBER 23..g=*<%/e6,+$7È52=$72. $PHJ\HLN ]J\&OpV 141/2005.( IX.23.) sz. határozata romániai árvíz sújtotta települések támogatásáról $N ]J\&OpV 1. a romániai árvíz sújtotta településeken okozott károk enyhítésére Siménfalva települési önkormányzat részére 2 millió forint támogatást biztosít; 2. a székelyföldön tervezett &ViQJyLLVNRODP&N GWHWpVpWH]HUIRULQWWDO 3. az árvíz károsultak megsegítését szolgáló vízilabdázók gálájának megrendezését 200 ezer forinttal támogatja. A támogatások fedezetéül a költségvetési hiány növelését jelöli meg. )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NH PHJ\HLIMHJ\]DN OWVpJYHWpVLUHQGHOHWHQW UWpQiWYH]HWpVpUW azonnalloohwyhdn YHWNH]N ]J\&OpVLGSRQWMDDUHQGHOHWPyGRVtWiViUD $PHJ\HLN ]J\&OpV 142/2005. (IX.23.)sz. határozata DOHMiUWKDWiULGHM&N ]J\&OpVLKDWiUR]DWRNYpJUHKDMWiViUyOYDODPLQWDN ]J\&OpVOHJXWyEEL OpVHyWD W UWpQWIRQWRVDEEG QWpVHNUOHVHPpQ\HNUOV]yOyEHV]iPROyHOIRJDGiViUyO $N ]J\&OpV 1. DOHMiUWKDWiULGHM&N ]J\&OpVLKDWiUR]DWRNYpJUHKDMWiViUyOpVD]HO] OpVyWDW UWpQWIRQWRVDEEG QWpVHNUO HVHPpQ\HNUOV]yOyEHV]iPROyWHOIRJDGMD 2. D N ]J\&OpV HOQ NpQHN VDMiW KDWiVN UEHQ YpJUHKDMWRWW HOLUiQ\]DW YiOWR]WDWiVUyO NpV]tWHWW WiMpNR]WDWyMiW tudomásul veszi. $PHJ\HLN ]J\&OpV 143/2005.( IX.23.) sz. határozata DN OWVpJYHWpVLHOLUiQ\]DWRNiWFVRSRUWRVtWiViUDYRQDWNR]yG QWpVWXGRPiVXOYpWHOpUOYDODPLQWa pyln OWVpJYHWpVLHOLUiQ\]DWRNPyGRVtWiVUyONpV] OWN Q\YYL]VJiOyLYpOHPpQ\HOIRJDGiViUyO $N ]J\&OpV 1. DN ]J\&OpVHOQ NpQHNN OWVpJYHWpVLHOLUiQ\]DWiWFVRSRUWRVtWiViUDYRQDWNR]yG QWpVpW±D1HP]HWN ]LpV Külügyi Alapból a Kisebbségi és Nemzetiségi Alaphoz 500 ezer; az Egészségügyi és Szociális Alapból a Drogprevenciós Alaphoz 300 ezer forint tudomásul veszi; 2. a megyei önkormányzat 2005.évi költségvetésének módosításáról készített könyvvizsgálói jelentést elfogadja. $N ]J\&OpV $PHJ\HLN ]J\&OpV 144/2005.( IX.23.) sz. határozata D6]RPEDWKHO\L+DWiUU,JD]JDWyViJWHYpNHQ\VpJpUOV]yOyWiMpNR]WDWyHOIRJDGiViUyO 1. HOLVPHUpVpW pv N V] QHWpW IHMH]L NL D 6]RPEDWKHO\L +DWiUU,JD]JDWiViJ pyehq YpJ]HWW PXQNiMipUW magas színvonalú teljesítményéért, elért eredményeiért, a megye közbiztonságának megteremtésében és fenntartásában vállalt egyre nagyobb szerepéért;

27 2005. SZEPTEMBER indítványozza a Belügyminisztériumnál, hogy hazánk Schengeni egyezményhez való csatlakozása után NHU OM Q VRU EHOV KDWiURNRQ D +DWiUU,JD]JDWyViJ YDJ\ LJD]JDWyViJRN PHJV] QWHWpVpUH $OWHUQDWtY PHJROGiVNpQW FpOV]HU&QHN WDUWMD PHJYL]VJiOQL KRJ\ D N ]UHQGN ]EL]WRQViJ D JD]GDViJRVViJ pv D PXQNDQpON OLVpJLPXWDWyNILJ\HOHPEHYpWHOpYHONHU OM QVRUD1\XJDW0DJ\DURUV]iJLWpUVpJEHQP&N G +DWiUU,JD]JDWyViJRN VV]HKDVRQOtWiViUD )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NH azonnal (az értesítésre, illetve a felterjesztésre) $PHJ\HLN ]J\&OpV 145/2005.( IX.23.) sz. határozata A BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóságának WHYpNHQ\VpJpUOV]yOyWiMpNR]WDWyHOIRJDGiViUyO $N ]J\&OpV 1. elismerését és köszönetét fejezi ki a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatósága, valamint a Szombathelyi Ügyfélszolgálati Iroda által végzett színvonalas munkáért; 2. V]RUJDOPD]]DD] J\IpOV]ROJiODWLLURGDNHGYH]EE J\IpOIRJDGiVLN U OPpQ\HNN ] WWLHOKHO\H]pVpW )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NHD]pUWHVtWpVpUW azonnal $PHJ\HLN ]J\&OpV 146/2005.( IX.23.) sz. határozata a Szombathelyi Római Katolikus Egyházmegye és a Vas Megyei Önkormányzat között a Smidt Múzeum által használt helyiségcsoport bérbe vételére irányuló megállapodás jóváhagyásáról $N ]J\&OpV 1. jóváhagyja a Szombathelyi Római Katolikus Egyházmegye és a Vas Megyei Önkormányzat között a Szombathely, +ROOiQ(XV]LQJDWODQWHNLQWHWpEHQOpWUHM WWEpUOHWLV]HU]GpVWD]HOWHUMHV]WpVVHOHJ\H] tartalommal; 2. hozzájárul ahhoz, hogy az Egyházmegye a Szombathely, Hollán E. u. 4. sz. alatti 6003 hrsz.-ú ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban az Önkormányzat javára bejegyzett használati jogot töröltesse; 3. WXGRPiVXOYHV]LKRJ\D](J\Ki]PHJ\HDM YEHQQHPWDUWLJpQ\WD6]RPEDWKHO\Hollán E. u.2. és a +ROOiQ(XV]DODWWLLQJDWODQRNDWHOYiODV]WyNHUtWpVHQW UWpQNDSXQ\LWiVUD 4. a bérleti díj pénzügyi fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében évben 375 ezer Ft-ot, a tervezett költségvetési hiány növelésével biztosítja intézménye, a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága részére. )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NH azonnal %e5/(7,6=(5='e6 PHO\OpWUHM WWHJ\UpV]UOD6]RPEDWKHO\L5yPDL.DWROLNXV(J\Ki]PHJ\H6]RPEDWKHO\%HU]VHQ\LWpU D WRYiEELDNEDQ (J\Ki]PHJ\H NpSYLVHOHWpEHQ 'U.RQNRO\,VWYiQ PHJ\pVS VS N PiVUpV]UO 9DV 0HJ\H Önkormányzata (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.) (a továbbiakban: Önkormányzat), képviseletében: Markó 3pWHUDPHJ\HLN ]J\&OpVHOQ NHN ] WWD]DOiEELDNV]HULQW

28 SZEPTEMBER 23. I. A felek rögzítik, hogy a Magyar Köztársaság Kormányának 1082/1995. (IX. 4.) sz. határozata alapján az Egyházmegye tulajdonát képezi a szombathelyi 6003 KUV]~PWHU OHW&D6]RPEDWKHO\Hollán E. u. 4. sz. alatti ingatlan. $]gqnrupiq\]dwn OWVpJYHWpVLV]HUYHD9DV0HJ\HL0~]HXPRN,JD]JDWyViJDH]HQLQJDWODQHOVHPHOHWpQ m2 nagyságú helyiségcsoportot a Smidt Múzeum (Szombathely, Hollán E. u. 2.) kiállító terme céljára használ. A KDV]QiODW MRJFtPH WO NH]HOL MRJ PDMG D] LQJDWODQQDN HJ\Ki]L WXODMGRQED DGiViYDO NDSFVRODWRV HOMiUiV IRO\WiQ 9,,, WyO D.LQFVWiUL 9DJ\RQNH]HO 6]HUYH]HWWHO LOOHWYH,; WyO D](J\Ki]PHJ\pYHO N W WWV]HU]GpVDODSMiQLQJ\HQHVKDV]QiODWLMRJ $] (J\Ki]PHJ\pYHO N W WW V]HU]GpV U J]tWL KRJ\ D] LQJ\HQHV KDV]QiODWL MRJ DGGLJ LOOHWL PHJ D] Önkormányzatot, míg az Egyházmegye által visszaigényelt, a Hollán E. u. 2. szám alatti ingatlan tulajdoni KHO\]HWpUO QHP V] OHWLN ioodpljd]jdwivl G QWpV $.RUPiQ\ D 6]RPEDWKHO\ Hollán E. u. 2. sz. ingatlan tekintetében az Egyházmegye részére pénzbeli kártalanítást állapított meg, ennek figyelembevételével a Vas Megyei Vagyonátadó Bizottság a /2005. sz. határozatával az ingatlant az Önkormányzat tulajdonába adta. (UUHWHNLQWHWWHOD](J\Ki]PHJ\HNH]GHPpQ\H]WHDIHOHNN ]W,;iQOpWUHM WWV]HU]GpVPHJV] QWHWpVpW s helyette a +ROOiQ ( X V]iP DODWWL LQJDWODQEDQ OpYPWHU OHW& KHO\LVpJFVRSRUWQDN WRYiEEUD LV P~]HXPLFpO~KDV]QiODWiQDNEL]WRVtWiVDpUGHNpEHQ±EpUOHWLV]HU]GpVPHJN WpVpW II. 1. D$](J\Ki]PHJ\HEpUEHDGMDDWXODMGRQiWNpSH]6]RPEDWKHO\Hollán E. u. 4. sz. alatti, a szombathelyi KUV]~ P WHU OHW& LQJDWODQEDQ D MHOHQ V]HU]GpV PHOOpNOHWpW NpSH] DODSUDM]RQ IHOW QWHWHWW KHO\LVpJHNEOiOOyPDODSWHU OHW&KHO\LVpJFVRSRUWRW b.) az Önkormányzat az a.) pontban megjelölt helyiségcsoportot bére veszi; FDIHOHND]pYHVEpUOHWLGtMDWQHWWy)WÈIiEDQKDWiUR]]iNPHJPHO\MDQXiUWOpYHQWHD WiUJ\pYHW PHJHO] pyqhn D.6+ iowdo N ]]pwhww pyhv LQIOiFLyV LQGH[pYHO Q YHNV]LN $ EpUOHWL GtM pyehqhj\ VV]HJEHQQRYHPEHULJWyONH]GGHQpYHQWHIHEUXiULJHVHGpNHV 2. $IHOHNDEpUOHWLV]HU]GpVWKDWiUR]DWODQLGUHN WLNPHO\D]RQEDQLQGRNROiVpVNiUWDODQtWiVLN WHOH]HWWVpJ QpON OEiUPHO\LNIpOiOWDOKyQDSRVKDWiULGYHOIHOPRQGKDWy 3. A bérbeadó ezennel kinyilvánítja, hogy a fent részletezett bérleti díj követeléseket a Polgári Törvénykönyv (1) EHN DODSMiQ D IHQQWDUWiViEDQ P&N G V]RPEDWKHO\L (J\Ki]PHJ\HL.ROOpJLXP Szombathely, Szily J. u. 1. sz. alatti intézménye, adószáma: , bankszámlaszáma: javára engedményezi. Az engedményes jogosult a bérleti díj követelést számla kiállításával puypq\hvtwhql$]hqjhgppq\h]pvuodepuehdgydepuowpvd]hqjhgppq\hvwezen nyilatkozat 1-1 eredeti SpOGiQ\iQDN D] iwdgiviydo puwhvtwl $ EpUOHWL GtM IHOKDV]QiOiViW D] HQJHGPpQ\H] EpUEHDGy pv D] engedményes külön megállapodásban rendezik. Az önkormányzat pedig megbízza a Vas Megyei 0~]HXPRN,JD]JDWyViJiW6]RPEDWKHO\.LVIDOXG\6XDV]HU]GpVEOIDNDGyMRJRNpVN WHOH]HWWVpJHN teljesítésével. 4. $IHOHNN ]W,;iQNHOWKDV]QiODWLV]HU]GpVM~OLXVWOKDWiO\iWYHV]WL (QQHNPHJIHMHOHQ a) az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az Egyházmegye a bérlet tárgyára vonatkozóan az ingatlannyilvántartásban az Önkormányzat javára bejegyzett ingyenes használati jogot töröltesse; b) D](J\Ki]PHJ\HDM YEHQQHPWDUW LJpQ\W D 6]RPEDWKHO\ Hollán E. u. 2. és a Hollán E. u. 4. sz. LQJDWODQRNDWHOYiODV]WyNHUtWpVHQW UWpQNDSXQ\LWiVUD 5. -HOHQV]HU]GpVpUYpQ\HVVpJpKH]9DV0HJ\HgQNRUPiQ\]DWD. ]J\&OpVpQHNMyYiKDJ\iVDV] NVpJHV

29 2005. SZEPTEMBER HOHQ V]HU]GpVW D IHOHN HOROYDViV pv puwhoph]pv XWiQ PLQW DNDUDWXNNDO PLQGHQEHQ PHJHJ\H]W MyYiKDJ\yODJ aláírtak. Szombathely, június 30. Dr. Konkoly István sk. Markó Péter sk. megyéspüspök PHJ\HLN ]J\&OpVHOQ NH $N ]J\&OpV $PHJ\HLN ]J\&OpV 147/2005.( IX.23.) sz. határozata a zsennyei 208 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átadásáról 1. a ]VHQQ\HLKHO\UDM]LV]iP~KpWYpJLKi]pVXGYDUPHJQHYH]pV&LQJDWODQWYDODPLQWDKR]]iWDUWR]y ingó vagyont térítésmentesen adja át Zsennye Község Önkormányzata tulajdonába, azzal a kikötéssel, hogy D] N WHOHV D] LQJDWODQ LIM~ViJL N ] VVpJL FpO~ P&N GWHWpVpW EL]WRVtWDQL pv HPHOOHWW LQJ\HQHVHQ QN OWVpJHQ OHKHWYp WHQQL D 5XPL,QWp]HW V]iPiUD pyhqwh HJ\ DONDORPPDO D] HUGHL LVNRODLSURJUDPRNUDpVV]DEDGLGVWHYpNHQ\VpJHNUHYDOy±LJpQ\EHYpWHOpW 2. felkéri elnökét az ingatlan és ingó vagyontárgyak tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló megállapodás aláírására )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NHD]pUWHVtWpVpUW azonnal $PHJ\HLN ]J\&OpV 148/2005.( IX.23.) sz. határozata DNV]HJL7XULVWDV]iOOyKDV]QiODWLpV ]HPHOWHWpVLMRJiQDNiWDGiViUyO $N ]J\&OpV 1. DNV]HJL-XULVLFVYiUEDQOpYD0DJ\DUÈOODPWXODMGRQiWNpSH]DPHJ\HL QNRUPiQ\]DWKDV]QiODWiEDQpV a Savaria 7RXULVW,GHJHQIRUJDOPL pv.huhvnhghopl.iw ]HPHOWHWpVpEHQ OpY.V]HJ KHO\UDM]L V]iP~ P KDV]QRV DODSWHU OHW& 7XULVWDV]iOOy PHJQHYH]pV& LQJDWODQW ± D] HOWHUMHV]WpV PHOOpNOHWpW NpSH]PHJiOODSRGiVEDQIRJODOWIHOWpWHOHNV]HULQW.V]HJ9iURVgQNRUPiQ\]DWiQDNDKDV]QiODWiEDDGMD 2. felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására. )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NH azonnal MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött: HJ\UpV]UO 9DV 0HJ\H gqnrupiq\]dwd 6]RPEDWKHO\ %HU]VHQ\L WpU DGyV]iPD statisztikai számjele: , bankszámlaszáma: ), képviseletében Markó 3pWHUD9DV0HJ\H. ]J\&OpVpQHNHOQ NHWRYiEELDNEDQ+DV]QiODWEDDGy PiVUpV]UO.V]HJ9iURVgQNRUPiQ\]DWD.V]HJJurisics tér 8., adószáma: , statisztikai számjele: , bankszámlaszáma: ), képviseletében Kuntner )HUHQFSROJiUPHVWHUWRYiEELDNEDQ+DV]QiODWEDYHYN ] WWD]DOXOtURWWQDSRQKHO\HQpVD]DOiEELIHOWpWHOHNNHO 1. $6]HU]G)HOHNU J]tWLNKRJ\DPDJ\DUiOODPWXODMGRQiWNpSH]LD.V]HJRajnis út 9. szám alatti -XULVLFVYiUEDQOpYKUV]~PKDV]QRVDODSWHU OHW&ÄWXULVWDV]iOOy PHJQHYH]pV&LQJDWODQ

30 SZEPTEMBER 23. $] LQJDWODQ NH]HOMH D.LQFVWiUL 9DJ\RQL,JD]JDWyViJ KDV]QiOyMD 9DV 0HJ\H gqnrupiq\]dwd ]HPHOWHWMHSHGLJDSavaria Tourist Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft. 2. $+DV]QiODWEDDGyD+DV]QiODWEDYHYKDV]QiODWiEDDGMDDPHJiOODSRGiVSRQWMiEDQN U OtUWLQJDWODQW D]]DODNLN WpVVHOKRJ\DEEDQKHO\H]LHO±N ]P&YHOGpVLWXULV]WLNDLpVLQIRUPiFLyV]ROJiOWDWyLFpORN PHJYDOyVtWiVDpUGHNpEHQ±DMHOHQOHJDW UWpQHOPLYiUEDQP&N G0&YHOGpVL. ]SRQWLURGiLW 3. $+DV]QiODWEDYHYN WHOH]HWWVpJHWYiOODODUUDKRJ\DKDV]QiODWiEDDGRWWLQJDWODQWD+DV]QiODWEDDGy IHQQWDUWiViEDQ OpY D -XULVLFV YiUEDQ P&N G NV]HJL P~]HXPPDO HJ\ WWP&N GYH KDV]QiOMD EL]WRVtWYDDP~]HXPRSWLPiOLVPHJN ]HOtWKHWVpJpWDWHWWpULUDNWiUIHOW OWpVpQHNOHKHWVpJpW 4. $ +DV]QiODWED YHY N WHOH]HWWVpJHW YiOODO DUUD KRJ\ D KDV]QiODWiED DGRWW LQJDWODQYDJ\RQW D 3ROJiUL Törvénykönyvben (továbbiakban: 3WNIRJODOWDNQDNPHJIHOHOHQUHQGHOWHWpVV]HU&HQKDV]QiOMD 5. $+DV]QiODWEDYHYWXGRPiVXOYHV]LKRJ\DPHJiOODSRGiVSRQWMiEDQN U OtUWLQJDWODQWNL]iUyODJD megállapodás 3. pontjában megjelölt célokra használhatja, azt másoknak bérbe, illetve használatba nem engedheti át. 6. $ 6]HU]G )HOHN WXGRPiVXO YHV]LN KRJ\ D PHJiOODSRGiV puypq\hvvpjpkh] D.LQFVWiUL 9DJ\RQL,JD]JDWyViJQDN PLQW D] LQJDWODQ NH]HOMpQHN D KR]]iMiUXOiVD WRYiEEi 9DV 0HJ\H gqnrupiq\]dwd. ]J\&OpVpQHNpV.V]HJ9iURVgQNRUPiQ\]DWD.pSYLVHOWHVW OHWpQHNMyYiKDJ\iVDV] NVpJHV 7. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadóak. $OXOtURWW 6]HU]G )HOHN D MHOHQ PHJiOODSRGiVW HOROYDVWiN WDUWDOPiW HJ\ WWHVHQ puwhoph]wpn V D]W PLQW DNDUDWXNNDOPLQGHQPHJHJ\H]MRJQ\LODWNR]DWRWhelybenhagyólag aláírták. Szombathely, szeptember.. Kuntner Ferenc D+DV]QiODWEDYHY képviseletében Markó Péter a Használatba adó képviseletében Záradék: A Magyar Állam képviseletében a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán út 16.), mint az e PHJiOODSRGiV SRQWMiEDQ PHJMHO OW LQJDWODQ NH]HOMH KR]]iMiUXOiViW DGMD DKKR] KRJ\ 9DV 0HJ\H gqnrupiq\]dwd.v]hjrajnis út 9. szám alatti -XULVLFVYiUEDQOpYKUV]~PKDV]QRVDODSWHU OHW& ÄWXULVWDV]iOOy PHJQHYH]pV&LQJDWODQW.V]HJ9iURVgQNRUPiQ\]DWiQDNKDV]QiODWiEDDGMD%HOHHJ\H]pVpWDGMD DKKR]KRJ\DKDV]QiODWLGWDUWDPiUDDKDV]QiODWLMRJ.V]HJ9iURVgQNRUPiQ\]DWDMDYiUDNHU OM QEHMHJ\]pVUH az ingatlan-nyilvántartásba. Budapest, szeptember. Zelles Sándor vezérigazgató a Kincstári Vagyoni Igazgatóság képviseletében Záradék: $ IHQWL PHJiOODSRGiVW 9DV 0HJ\H gqnrupiq\]dwiqdn N ]J\&OpVH D,; V]iP~.V]HJ 9iURV gqnrupiq\]dwiqdn.psylvhowhvw OHWHSHGLJD«««..) számú határozatával jóváhagyta. Szombathely, szeptember. Kuntner Ferenc D+DV]QiODWEDYHY képviseletében Markó Péter a Használatba adó képviseletében

31 2005. SZEPTEMBER $PHJ\HLN ]J\&OpV 149/2005.( IX.23.) sz. határozata 9DV0HJ\HYDODPLQW6]RPEDWKHO\0HJ\HL-RJ~9iURVgQNRUPiQ\]DWiQDN. ]J\&OpVHN ] WWOpWUHM WW feladatellátási megállapodás módosításáról $ N ]J\&OpV D PHJ\HL QNRUPiQ\]DW YDODPLQW 6]RPEDWKHO\ 0HJ\HL -RJ~ 9iURV N ] WW létrejött - a nem V]RPEDWKHO\L ODNKHOO\HO UHQGHONH] KDOPR]RWWDQ IRJ\DWpNRV J\HUPHNHN QDSSDOL HOOiWiViUyO V]yOy IHODGDW HOOiWiVLPHJiOODSRGiVPyGRVtWiViWD]HOWHUMHV]WpVVHOHJ\H]HQMyYiKDJ\MD )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NH azonnal FELADATELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS DPHO\OpWUHM WWHJ\UpV]UO9DV0HJ\HgQNRUPiQ\]DWiQDN. ]J\&OpVH (9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.), mint megbízó továbbiakban: Megbízó képviseletében: 0DUNy 3pWHU D 9DV 0HJ\HL. ]J\&OpV HOQ NH PiVUpV]UO6]RPEDWKHO\0HJ\HL-RJ~9iURVgQNRUPiQ\]DWiQDN. ]J\&OpVH(9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.), mint megbízott a továbbiakban: Megbízott képviseletében Dr. Ipkovich György polgármester között a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 81. -a, valamint a helyi önkormányzatok WiUVXOiVDLUyOpVHJ\ WWP&N GpVpUOV]yOypYL&;;;9W UYpQ\alapján alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A Megbízott a Megbízó megbízása alapján biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló pyl,,, W UYpQ\ UHQGHONH]pVHLUH ILJ\HOHPPHO ± D PHJ\HL QNRUPiQ\]DW N WHOH] IHODGDWiW NpSH]QHPV]RPEDWKHO\LLOOHWpNHVVpJ&KDOPR]RWWDQIRJ\DWpNRVJ\HUPHNHNQHN±DIHQQWDUWiViEDQP&N G ±)RJ\DWpNNDOeON1DSN ]L2WWKRQiEDQDWRYiEELDNEDQ)e12W UWpQHOOiWiViW 2.) A Megbízott kötelezettségei: a) A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a FÉNO II.-ben biztosítja 3 I QHP V]RPEDWKHO\L LOOHWpNHVVpJ& KDOPR]RWWDQ IRJ\DWpNRV VDMiW RWWKRQiEDQ po J\HUPHN QDSN ]EHQL WDUWy]NRGiViUD pwnh]pvpuh WiUVDV NDSFVRODWRN YDODPLQW D] DODSYHW KLJLpQLDL V] NVpJOHWHN NLHOpJtWpVpUH LUiQ\XOy WHOMHVN U&HOOiWiViW b) $ 0HJEt]RWW YiOODOMD WRYiEEi KRJ\ D IHQW PHJMHO OW IRJ\DWpNNDO pon QDSSDOL LQWp]PpQ\pEHQ halmozottan fogyatékos gyermek részére a gondozására, foglalkoztatására és nevelésére szolgáló, a közoktatás körébe nem tartozó ellátást nyújt. c) A Megbízott kijelenti, hogy a jelen megállapodásban meghatározott szociális szolgáltatásokra vonatkozó, jogszabályokban foglalt kötelezettségeket ismeri, a szolgáltatás biztosításához szükséges szakmai ismeretekkel rendelkezik, a jogszabályban meghatározott nyilvántartási és dokumentációs N WHOH]HWWVpJHWLVPHULpVDYRQDWNR]yMRJV]DEiO\LHOtUiVRNQDNeleget tesz. d) A Megbízott kijelenti továbbá, hogy az adatvédelmi és adatkezelési szabályokat ismeri, azokat betartja. $0HJEt]yWWHUKHOVWDWLV]WLNDLDGDWV]ROJiOWDWiVLN WHOH]HWWVpJKH]NDSFVROyGyDGDWRNiWDGiVD0HJEt]RWW kötelessége. e) $ 0HJEt]RWW N WHOHV D]RQQDO puwhvtwhql D 0HJEt]yW D QHP V]RPEDWKHO\L LOOHWpNHVVpJ& J\HUPHN HOOiWiViQDNPHJV]&QpVpUO 3.) A Megbízó kötelezettségei: A Megbízó megbízási díjként a Megbízott elszámolása alapján évben gyermekenként Ft-ot azaz egyszázötvenkilencezer forintot XWDO iw PLQGHQ QHJ\HGpYHW N YHW KyQDS QDSMiLJ D

32 SZEPTEMBER 23. Regionális Szociális Forrásközpont (Szombathely, Ady tér 5.) Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél vezetett számú bankszámlájára. 4.) Az eljárásra vonatkozó szabályok: a) $ V]ROJiOWDWiV LJpQ\EHYpWHOpYHO NDSFVRODWRV WiMpNR]WDWiVL N WHOH]HWWVpJQHN D )e12 LQWp]PpQ\YH]HWMH LOOHWYHD]LQWp]PpQ\V]HUYH]HWLpVP&N GpVLV]DEiO\]DWDV]HULQWezen joggal felruházott személyek tesznek eleget. A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogszabályi rendelkezések betartását az intézmény biztosítja. b) $V]ROJiOWDWiVQ\~MWiViYDONDSFVRODWEDQIHOPHU OHVHWOHJHVSDQDV]RNDWD]LQWp]PpQ\YH]HWMH±WiYROOpWH HVHWpQ D V]HUYH]HWL pv P&N GpVL V]DEiO\]DWiEDQ KHO\HWWHVtWpVL MRJJDO IHOUXKi]RWW V]HPpO\ ± D SDQDV] EHQ\~MWiViWyO V]iPtWRWW QDSRQ EHO O N WHOHV NLYL]VJiOQL pv D] HOOiWiVW LJpQ\EHYHY UpV]pUH D] tuivrv választ megküldeni. Amennyiben a panaszt az ellátott a Megbízóhoz nyújtja be, azt haladéktalanul WRYiEEtWDQL NHOO D 0HJEt]RWW IHOp DPHO\ JRQGRVNRGLN D NLYL]VJiOiVUyO $ 0HJEt]y D IHOPHU O SDQDV]RNUyO WiMpNR]WDWiVW NpUKHW D 0HJEt]RWWyO DNL N WHOHV ± V] NVpJ V]HULQW tuivedq LV ± D PHJIHOHO tájékoztatás megadására. c) $0HJEt]RWWDV]DNPDLPXQNDWHOMHV OpVpUOpYHQWHHJ\V]HUEHV]iPROyWNpV]tWPHO\HWDWiUJ\pYHWN YHW év január 31-ig eljuttat a Megbízó részére. d) $ 0HJEt]y V]RFLiOLV J\HNEHQ LOOHWpNHV WLWNiUViJD EiUPLNRU HOOHQUL]KHWL D KDOPR]RWWDQ IRJ\DWpNRV J\HUPHNHN QDSSDOL HOOiWiVD NHUHWpEHQ D QHP V]RPEDWKHO\L LOOHWpNHVVpJ& J\HUPHNHN QDSN ]EHQ WDUWy]NRGiViUDpWNH]WHWpVpUHWiUVDVNDSFVRODWRNYDODPLQWD]DODSYHWKLJLpQLDLV] NVpJOHWHNNLHOpJtWpVpUH irányuló WHOMHVN U& HOOiWiV YDODPLQW JRQGR]iViUD IRJODONR]WDWiViUD pv QHYHOpVpUH V]ROJiOy HOOiWiV biztosítását. 5.) $IHOHNDMHOHQPHJiOODSRGiVWV]HSWHPEHUQDSMiWyOKDWiUR]DWODQLGWDUWDPUDN WLN 6.) A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás 3.) pontjában írt összeget minden év december 31. QDSMiLJIHO OYL]VJiOMiNpVV] NVpJHVHWpQHJ\H]akaratelhatározással módosítják. 7.) -HOHQPHJiOODSRGiVWEiUPHO\IpOKyQDSRVIHOPRQGiVLLGYHOIHOERQWKDWMDD]pYL&;;;9W UYpQ\ DLQDN ILJ\HOHPEH YpWHOpYHO $ 0HJEt]RWW N WHOH]HWWVpJHW YiOODO DUUD KRJ\ H]HQ LG DODWW D PHJiOODSRGiVEDQ YiOODOW V]ROJiOWDWiVL IHODGDWDLW HOOiWMD I JJHWOHQ O DWWyO KRJ\ D V]HU]GpV PHJV]&QpVpW PHO\LNIpONH]GHPpQ\H]L$]H]HQLGV]DNEDQIHOPHU ON OWVpJHNHWD]HOV]iPROiVVRUiQILJ\HOHPEHNHOO venni és rendezni kell azt. 8.) $ V]HU]G IHOHN MHOHQ V]HU]GpV WHOMHVtWpVH VRUiQ N WHOHVHN HJ\PiVVDO HJ\ WWP&N GQL +D EiUPHO\LN V]HU]G IpO MHOHQ HOOiWiVL V]HU]GpVEHQ U J]tWHWW EiUPHO\ N WHOH]HWWVpJpW QHP YDJ\ QHP PHJIHOHOHQ WHOMHVtWL D PiVLN IpO HUUH YRQDWNR]y tuivehol MHO]pVH DODSMiQ N WHOHV D V]HU]GpVV]HJ PDJDWDUWiVW KDODGpNWDODQXOPHJV] QWHWQL$]HQQHNHOPXODV]WiViEyOV]iUPD]yPLQGHQQHP&LJD]ROWNiUWN WHOHVDPiVLN félnek megtéríteni. 9.) A jelen feladatellátási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. $IHOHNMHOHQPHJiOODSRGiVWPLQWDNDUDWXNNDOPLQGHQEHQPHJHJ\H]WMyYiKDJ\yODJDOitUWiN Szombathely, szeptember Dr. Ipkovich György Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere a Megbízott képviseletében Markó Péter 9DV0HJ\H. ]J\&OpVpQHN elnöke a Megbízó képviseletében

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: Péter

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 58/2008. (IV. 24.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 15-ei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája elnevezésű költségvetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Maximálisan felvehető tanulólétszám: Óvodában: 124 Általános iskolában: 2334 Gimnázium: 324 Felnőtt gimnázium: 800 Szakágazat: Alaptevékenysége

Maximálisan felvehető tanulólétszám: Óvodában: 124 Általános iskolában: 2334 Gimnázium: 324 Felnőtt gimnázium: 800 Szakágazat: Alaptevékenysége A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Rövid és rövidített neve: Mecsekaljai Iskola Székhelye: 7633 Pécs, Bánki Donát utca 2. Az Intézmény

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

Magyar joganyagok - Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola - alapító okirata, mód 2. oldal b) Az alaptevékenység(ek) államháztartási szakfeladatrend

Magyar joganyagok - Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola - alapító okirata, mód 2. oldal b) Az alaptevékenység(ek) államháztartási szakfeladatrend Magyar joganyagok - Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola - alapító okirata, mód 1. oldal Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2013. (II.28.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2013. (II.28.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 28-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

4. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

4. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 4. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (... ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. Törvény 2..(2) bekezdése és a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 258/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 258/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 258/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A HERCEG BATTHYÁNY FÜLÖP GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL 1. A költségvetési szerv neve: Herceg Batthyány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

11/2007. (II. 22.) MÖK

11/2007. (II. 22.) MÖK 11/2007. (II. 22.) MÖK határozat A Veszprém megyei egészségügyi ellátórendszer struktúra-átalakításának támogatása, az intézményi átalakítások megkezdése céljából a Veszprém megyei önkormányzati fenntartású

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 4. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Bárdos Lajos Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos Általános

Részletesebben

134/2011. (VI. 23.) MÖK

134/2011. (VI. 23.) MÖK 134/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, Bénye Község Önkormányzat Képviselő-testéletének és Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

PALOTÁSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. 43/2012.(IV.26.) határozattal. egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó OKIRATA

PALOTÁSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. 43/2012.(IV.26.) határozattal. egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó OKIRATA PALOTÁSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 43/2012.(IV.26.) határozattal egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó OKIRATA Kihirdetési záradék: A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2012. május

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat

41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat 41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat A dr. Marek József Szakközépiskola (Mohács) és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium (Mohács) feladatellátásának átadás-átvétele 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Ellenőrzési nyilvántartás 2010

Ellenőrzési nyilvántartás 2010 Ellenőrzési nyilvántartás 2010 Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kőszeg Az ellenőrzés iktatószáma 801/2010. i normatív

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

1. Az intézmény neve. 2. Székhelye 1051 Budapest, Sas utca 25. 3. Tagintézményei /telephelyek/: Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola

1. Az intézmény neve. 2. Székhelye 1051 Budapest, Sas utca 25. 3. Tagintézményei /telephelyek/: Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola \\Server2\vezetok$\Muk_eng\Muk_eng_2015\Alapito Okirat-MUA 20150526.doc ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2015. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal egységes

Részletesebben

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 297/2010.(XI.03.)

Részletesebben