VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-("

Átírás

1 XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN pv elismerések évi adományozásáról 170/2005. (IX.23.) sz. határozat Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház, valamint a 9DV 0HJ\HL 5HKDELOLWiFLyV.yUKi] pv *\yj\i UG 6]HQWJRWWKiUG IHO J\HO WDQiFViQDN ~MUDDODNtWiViUyO tagjainak megválasztásáról /2005. (IX.23.) sz. határozat A Regionális Szociálpolitikai Tanácsba tag delegálásáról /2005. (IX.23.) sz. határozat $6]RPEDWKHO\L.pSWiULJD]JDWyMiQDNNLQHYH]pVpUO /2005. (IX.23.) sz. határozat $ 9DV 0HJ\HL 5HKDELOLWiFLyV.yUKi] pv *\yj\i UG 6]HQWJRWWKiUGLJD]JDWyMiQDNNLQHYH]pVpUO 481 ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 16/2005. (IX.23.) sz. rendelet $ 9DV 0HJ\HL gqnrupiq\]dw pyl N OWVpJYHWpVpUO alkotott 1/2005. (II. 18.) számú rendelet módosításáról 481.g=*<%/e6,+$7È52=$ /2005. (IX.23.) sz. határozat Romániai árvíz sújtotta települések támogatásáról /2005. (IX.23.) sz. határozat $ OHMiUW KDWiULGHM&N ]J\&OpVL KDWiUR]DWRN YpJUHKDMWiViUyO YDODPLQWDN ]J\&OpV OHJXWyEEL OpVH ywd W UWpQW IRQWRVDEE G QWpVHNUOHVHPpQ\HNUOV]yOyEHV]iPROyHOIRJDGiViUyO 143/2005. (IX.23.) sz. határozat $ N OWVpJYHWpVL HOLUiQ\]DWRN iwfvrsruwrvtwiviud YRQDWNR]y G QWpV WXGRPiVXOYpWHOpUO YDODPLQW D pyl N OWVpJYHWpVL HOLUiQ\]DWRN PyGRVtWiVUyO NpV] OW könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 144/2005. (IX.23.) sz. határozat $6]RPEDWKHO\L+DWiUU,JD]JDWyViJWHYpNHQ\VpJpUOV]yOy tájékoztató elfogadásáról 145/2005. (IX.23.) sz. határozat A BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyugat- 'XQiQW~OL5HJLRQiOLV,JD]JDWyViJiQDNWHYpNHQ\VpJpUOV]yOy tájékoztató elfogadásáról

2 SZEPTEMBER /2005. (IX.23.) sz. határozat A Szombathelyi Római Katolikus Egyházmegye és a Vas Megyei Önkormányzat között a Smidt Múzeum által használt helyiségcsoport bérbe vételére irányuló megállapodás jóváhagyásáról /2005. (IX.23.) sz. határozat A zsennyei 208 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átadásáról /2005. (IX.23.) sz. határozat $ NV]HJL 7XULVWDV]iOOy KDV]QiODWL pv ]HPHOWHWpVL MRJiQDN átadásáról 149/2005. (IX.23.) sz. határozat Vas Megye, valamint Szombathely Megyei Jogú város gqnrupiq\]dwiqdn. ]J\&OpVH N ] WW OpWUHM WW feladatellátási megállapodás módosításáról 150/2005. (IX.23.) sz. határozat Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház járóbeteg szakellátási feladataira meghatározott Teljesítmény Volumen Korlát átcsoportosításáról 151/2005. (IX.23.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Savaria Rehab-Team Kht. közti, D] (VpO\HN +i]d WiPRJDWiViUyO V]yOy HJ\ WWP&N GpVL megállapodás jóváhagyásáról 152/2005. (IX.23.) sz. határozat A megyei önkormányzat évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról 153/2005. (IX.23.) sz. határozat A megyei önkormányzat évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatairól készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 154/2005. (IX.23.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének iwirjyhoohqu]pvpuonpv] OWMHOHQWpVHOIRJDGiViUyO 155/2005. (IX.23.) sz. határozat Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház onkoradiológiai, diagnosztikai, haemodinamikai P&V]HUIHMOHV]WpVpUO 156/2005. (IX.23.) sz. határozat $ PHJ\HL N ]J\&OpV LQWp]PpQ\HLQpO YpJUHKDMWRWW létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás LJpQ\OpVpUO 157/2005. (IX.23.) sz. határozat Rehabilitációs célú foglalkoztatási formák megvalósítására benyújtott pályázatok támogatásáról 158/2005. (IX.23.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc által munkahelyi egészségfejlesztési programra benyújtott pályázat támogatásáról 159/2005. (IX.23.) sz. határozat Vis PDLRU WiPRJDWiVL LJpQ\ EHMHOHQWpVpUO D J\DSMDV OHSNH elleni védekezés költségeinek megtérítéséhez /2005. (IX.23.) sz. határozat Közösségi célú alapítványok támogatásáról /2005. (IX.23.) sz. határozat A megyei fenntartású gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények, valamint a megyei önkormányzat évi J\HUPHNYpGHOPL WHYpNHQ\VpJpQHN puwpnhopvpuo NpV]tWHWW beszámoló elfogadásáról 516

3 2005. SZEPTEMBER /2005. (IX.23.) sz. határozat Gyermekpulmonológiai szakorvosi óraszám visszavonásáról /2005. (IX.23.) sz. határozat Megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról 164/2005. (IX.23.) sz. határozat Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház, valamint a 9DV 0HJ\HL,GVHN 2WWKRQD 9DVYiU DODStWy RNLUDWiQDN módosításáról 165/2005. (IX.23.) sz. határozat Szakvélemény kiadásáról az acsádi Általános Iskolának a váti Benedek Elek Általános Iskola tagintézményévé való átszervezéséhez 166/2005. (IX.23.) sz. határozat Szakvélemények kiadásának jóváhagyásáról egyes települési önkormányzatok nevelési-oktatási intézményeinek átszervezéséhez 167/2005. (IX.23.) sz. határozat $ NV]HJL NLHJpV]tW KRUYiW NLVHEEVpJL RNWDWiV WiUJ\iEDQ kötött közoktatási megállapodásról szóló tájékoztató elfogadásáról 168/2005. (IX.23.) sz. határozat A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény pályázatának támogatásáról 169/2005. (IX.23.) sz. határozat Vas megyei kistelepülési önkormányzatok autóbuszközlekedésének támogatásáról 176/2005. (IX.23.) sz. határozat A FLORASCA Környezetgazdálkodási Kft. értékesítése ügyében tárgyalások folytatására vonatkozó felhatalmazásról KÖZLEMÉNY 7iMpNR]WDWy D 6]RPEDWKHO\L +DWiUU,JD]JDWyViJ WHYpNHQ\VpJpUO Tájékoztató a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóságának WHYpNHQ\VpJpUO

4 SZEPTEMBER 23. SZEMÉLYI RÉSZ $PHJ\HLN ]J\&OpV 31/2005. (II.18.) sz. határozata DPHJ\HL QNRUPiQ\]DWiOWDODODStWRWWNLW QWHWGtMDNpVHOLVPHUpVHNpYLDGRPiQ\R]iViUyO $N ]J\&OpVpYEHQ "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata" elismerést: Varga Lajos Püspökmolnári polgármestere, a Püspökmolnári 3ROJiUU(J\HV OHWHOQ NH Heim István bv. százados Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet UpV]pUHDGRPiQ\R]]DpVPHJEt]]DHOQ NpWDNLW QWHWHOLVPHUpVHNiWDGiViYDO )HOHOV: DN ]J\&OpVHOQ NH +DWiULG: augusztus 6., valamint szeptember 8. $PHJ\HLN ]J\&OpV 170/2005. ( IX.23.) sz. határozata Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház, YDODPLQWD9DV0HJ\HL5HKDELOLWiFLyV.yUKi]pV*\yJ\I UG6]HQWJRWWKiUGIHO J\HOWDQiFViQDN újraalakításáról, tagjainak megválasztásáról $N ]J\&OpV 1. a települési önkormányzatok által jelölt személyek közül: a. Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza Egyetemi Oktatókórház )HO J\HO 7DQiFViED'USchultz Antalt (Szentgotthárd), Dr. Kiss Annamáriát (Celldömölk), Somogyiné Jakab Ildikót (Vasvár, *\UYiU 'U Perl Jánost (Szombathely), Molnár Sándort (Csepreg); b. D9DV0HJ\HL5HKDELOLWiFLyV.yUKi]pV*\yJ\I UG6]HQWJRWWKiUG.yUKi]L)HO J\HO7DQiFViED Dr. Tar Zsuzsannát (Szentgotthárd), Uryné -DQFVy 0iUWiW.V]HJ ÏOPRG.RYiFV /iv]oyw (Sárvár-Gérce), Dr. Müller Sándort (Körmend, Nádasd), Joó Bélánét (Szombathely) delegálja; 2. IHONpUL D NpW LQWp]PpQ\ YH]HWMpW D NyUKi]L IHO J\HO WDQiFVRN PHJDODNtWiViUD D] ~M IHO J\HO WDQiFVRN P&N GpVpYHONDSFVRODWRVV]HUYH]pVLpV J\YLWHOLIHODGDWRNHOOiWiViUD 3. N V] QHWpWIHMH]LNLD]HO]NyUKi]LIHO J\HOWDQiFVRNWDJMDLQDND]LQWp]PpQ\HNHUHGPpQ\HVP&N GpVpW VHJtWWHYpNHQ\VpJppUW )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NH azonnal

5 2005. SZEPTEMBER $N ]J\&OpVD5HJLRQiOLV6]RFLiOSROLWLNDL7DQiFVED $PHJ\HLN ]J\&OpV 171/2005. ( IX.23.) sz. határozata a Regionális Szociálpolitikai Tanácsba tag delegálásáról - DUpJLyEDQLQWp]PpQ\WIHQQWDUWy QNRUPiQ\]DWRNUpV]pUOVass Pétert - a Megyei Szociálpolitikai.HUHNDV]WDOUpV]pUO'URadnai Endrét delegálja. )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NH azonnal $PHJ\HLN ]J\&OpV 173/2005. ( IX.23.) sz. határozata D6]RPEDWKHO\L.pSWiULJD]JDWyMiQDNNLQHYH]pVpUO $N ]J\&OpVD6]RPEDWKHO\L.pSWiULJD]JDWyMiQDNGHFHPEHUWO WpYHVLGWDUWDPUD'U*iOLJ=ROWiQW nevezi ki. )HOHOV: an ]J\&OpVHOQ NHDNLQHYH]pVpUW +DWiULG: december 1. $PHJ\HLN ]J\&OpV 174/2005. ( IX.23.) sz. határozata D9DV0HJ\HL5HKDELOLWiFLyV.yUKi]pV*\yJ\I UG6]HQWJRWWKiUGLJD]JDWyMiQDNNLQHYH]pVpUO $N ]J\&OpV 1. Dr. Ferenczy Valériát RNWyEHU L KDWiOO\DO pyhv LGWDUWDPUD NLQHYH]L D 9DV 0HJ\HL 5HKDELOLWiFLyV.yUKi]pV*\yJ\I UG6]HQWJRWWKiUGLJD]JDWyLiOOiVKHO\pUH(OtUMDKRJ\pYHQEHO O szerezze meg az egészségügyi menedzseri vagy menedzsment szakképzettséget. Egyúttal megbízza QHYH]HWWHWD]RV]WiO\YH]HWIRUYRVLWHHQGNHOOiWiViYDO 2. Dr. Kókai Károly volt igazgató részére kitüntetés adományozását kezdeményezi. )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NH azonnal ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 9DVPHJ\HLgQNRUPiQ\]DW. ]J\&OpVpQHN 16/2005. (IX. 23.) számú rendelete D9DVPHJ\HLgQNRUPiQ\]DWpYLN OWVpJYHWpVpUO alkotott 1/2005. (II. 18.) számú rendelet módosításáról $9DVPHJ\HL. ]J\&OpVDKHO\L QNRUPiQ\]DWRNUyOV]yOypYL/;9WY., a Magyar Köztársaság évi N OWVpJYHWpVpUOV]yOypYL&;;;9WYpVD]iOODPKi]WDUWiVUyOV]yOy±W EEV] UPyGRVtWRWW±pYL ;;;9,,,W UYpQ\DODSMiQ9DVPHJ\HgQNRUPiQ\]DWiQDN,,V]iP~DpYLN OWVpJYHWpVUOpV annak végrehajtási feladatairól szóló rendeletét (továbbiakban: R) D] HOLUiQ\]DW PyGRVtWiV V]DEiO\DLUD YRQDWNR]yG QWpVHLQHNPHJIHOHOHQ±DN YHWNH]NV]HULQWPyGRVtWMD

6 SZEPTEMBER 23. A költségvetés bevételei $ N ]J\&OpV D] QNRUPiQ\]DW pyl N OWVpJYHWpVpQHN EHYpWHOL I VV]HJpWD5 EDQU J]tWHWW 21, E Ft-ról 21, E Ft-ra módosítja. 2. $EHYpWHOLI VV]HJHQEHO OLIRUUiVRNDWMRJFtPHQNpQWHUHQGHOHWV]PHOOpNOHWHA/ pontja tartalmazza. 2.. A tervezett bevételeket címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ és forrásonként e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza $ EHYpWHOL I VV]HJEO P&N GpVL FpORNDW V]ROJiOy IRUUiV, E Ft-ról 17, E Ft-ra, a IHOKDOPR]iVL IHODGDWRN ILQDQV]tUR]iViUD V]iPtWiVED YHKHW EHYpWHO ( )WUyO ( )WUD módosul. 2. Az 1/ pontban rögzített források e rendelet 1/A. számú mellékletében szerepelnek. Az önkormányzati költségvetés pénzügyi hiánya E Ft-ról E Ft-ra módosul $N ]J\&OpVDN OWVpJYHWpVLV]HUYHNUpV]pUH, E Ft-ról 5, E Ft-ra módosítja a felügyeleti V]HUYL WiPRJDWiV VV]HJpW PHO\EO D P&N GpVL FpO~ IRUUiV ( )WUyO ( )WUD D felhalmozási célú pedig E Ft-ról E Ft-ra módosul. 2. A felügyeleti szervi támogatásokat költségvetési szervenként e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A költségvetés kiadásai $N ]J\&OpVD] QNRUPiQ\]DWpYLN OWVpJYHWpVpQHNNLDGiVLI VV]HJH, E Ft-ról 21, E Ft-ra módosul. 2. $ NLDGiVL I VV]HJHQ EHO O LQWp]PpQ\ WtSXVRQNpQW D NLHPHOW HOLUiQ\]DWRNDW H UHQGHOHW V]iP~ mellékletének B/ pontja tartalmazza. 3. $]SRQWEDQU J]tWHWWNLDGiVLI VV]HJHQEHO ODNLHPHOWHOLUiQ\]DWRNDN YHWNH]N 6]HPpO\LMXWWDWiVRNHOLUiQ\]DWD 7, E Ft-ról 7, E Ft-ra 0XQNDDGyNDWWHUKHOMiUXOpNRN 2, E Ft-ról 2, E Ft-ra Dologi kiadások 6, E Ft-ról 6, E Ft-ra 0&N GpVLFpO~SpQ]HV]N ]iwdgiv E Ft-ról E Ft-ra egyéb támog. Ellátottak pénzbeli juttatásai E Ft-ról E Ft-ra 0&N GpVLcéltart E Ft E Ft /E: államházt. céltart E Ft/ 0&N GpVLNLDGiVRN VV]HVHQ 17, E Ft-ról 17, E Ft-ra )HO~MtWiVLHOLUiQ\]DW E Ft-ról E Ft-ra %HUXKi]iVLHOLUiQ\]DW 2, E Ft-ról 3, E Ft-ra Felhalmozási célú pénzeszközátadás E Ft-ról E Ft-ra Fejlesztési általános tartalék E Ft E Ft Dolgozók lakásépítési támogatása E Ft E Ft Fejlesztési célú hitel törlesztés E Ft E Ft Felhalmozási célú támogatói kölcsön törlesztés E Ft E Ft Felhalmozási célú kiadások összesen: 4, E Ft-ról 4, E Ft-ra módosul.

7 2005. SZEPTEMBER $5 EHNH]GpVpEHQV]HUHSONLHPHOWHOLUiQ\]DWRNDWFtPHQNpQWDOFtPHQNpQWN OWVpJYHWpVLszervenként/ e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza $] QNRUPiQ\]DWIHOKDOPR]iVLNLDGiVLHOLUiQ\]DWD, E Ft-ról 4, E Ft-ra módosul, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 2. $]SRQWEDQU J]tWHWWIHOKDOPR]iVLNLDGiVLHOLUiQ\]DWEyO a felhalmozási célú kiadás 4, E Ft-ot, a fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés E Ft-ot, az ÁFA befizetési kötelezettség E Ft-ot tesz ki. $N ]J\&OpVD] QNRUPiQ\]DWLKLYDWDO 1. P&N GpVLNLDGiVDL()WUyO()WUDYiOWR]QDNHEEOD],OOHWpNKLYDWDOUpV]HVHGpVH E Ft, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít, 2. IHOKDOPR]iVLNLDGiVDLUD()WUyO()WUDPyGRVXOWD]HOLUiQ\]DWHEEOD] Illetékhivatal részesedése: E Ft/ e rendelet 5. sz. mellékletének $SRQWMiEDQV]HUHSOFpORNUD $N ]J\&OpVD] QNRUPiQ\]DW 1. P&N GpVLFpOWDUWDOpNiW()WEDQU J]tWL (EEODN WHOH]HQNpS]HQGiOODPKi]WDUWiVLWDUWDOpNösszeg E Ft, - informatikai feladatokra biztosított kötött normatíva E Ft, - Rumi Ált. Iskola, Készségfejl. Speciális Szakiskola, Gyermek- és Diák- Otthon lakóotthon beindításához E Ft, 9DVYiUL,GVHN2WWKRQiEDQHPHOWV]LQW&V]RFLiOLVRWWKRQLIpUKHO\HNHJ\ szeri belépési díjaiból E Ft. 2. Fejlesztési általános tartalékát E Ft-ban határozza meg. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba Szombathely, szeptember 23. Dr. Kun László sk. PHJ\HLIMHJ\] Markó Péter sk. DN ]J\&OpVHOQ NH

8 SZEPTEMBER 23.

9 2005. SZEPTEMBER

10 SZEPTEMBER 23.

11 2005. SZEPTEMBER

12 SZEPTEMBER 23.

13 2005. SZEPTEMBER

14 SZEPTEMBER 23.

15 2005. SZEPTEMBER

16 SZEPTEMBER 23.

17 2005. SZEPTEMBER

18 SZEPTEMBER 23.

19 2005. SZEPTEMBER

20 SZEPTEMBER 23.

21 2005. SZEPTEMBER

22 SZEPTEMBER 23.

23 2005. SZEPTEMBER

24 SZEPTEMBER 23.

25 2005. SZEPTEMBER

26 SZEPTEMBER 23..g=*<%/e6,+$7È52=$72. $PHJ\HLN ]J\&OpV 141/2005.( IX.23.) sz. határozata romániai árvíz sújtotta települések támogatásáról $N ]J\&OpV 1. a romániai árvíz sújtotta településeken okozott károk enyhítésére Siménfalva települési önkormányzat részére 2 millió forint támogatást biztosít; 2. a székelyföldön tervezett &ViQJyLLVNRODP&N GWHWpVpWH]HUIRULQWWDO 3. az árvíz károsultak megsegítését szolgáló vízilabdázók gálájának megrendezését 200 ezer forinttal támogatja. A támogatások fedezetéül a költségvetési hiány növelését jelöli meg. )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NH PHJ\HLIMHJ\]DN OWVpJYHWpVLUHQGHOHWHQW UWpQiWYH]HWpVpUW azonnalloohwyhdn YHWNH]N ]J\&OpVLGSRQWMDDUHQGHOHWPyGRVtWiViUD $PHJ\HLN ]J\&OpV 142/2005. (IX.23.)sz. határozata DOHMiUWKDWiULGHM&N ]J\&OpVLKDWiUR]DWRNYpJUHKDMWiViUyOYDODPLQWDN ]J\&OpVOHJXWyEEL OpVHyWD W UWpQWIRQWRVDEEG QWpVHNUOHVHPpQ\HNUOV]yOyEHV]iPROyHOIRJDGiViUyO $N ]J\&OpV 1. DOHMiUWKDWiULGHM&N ]J\&OpVLKDWiUR]DWRNYpJUHKDMWiViUyOpVD]HO] OpVyWDW UWpQWIRQWRVDEEG QWpVHNUO HVHPpQ\HNUOV]yOyEHV]iPROyWHOIRJDGMD 2. D N ]J\&OpV HOQ NpQHN VDMiW KDWiVN UEHQ YpJUHKDMWRWW HOLUiQ\]DW YiOWR]WDWiVUyO NpV]tWHWW WiMpNR]WDWyMiW tudomásul veszi. $PHJ\HLN ]J\&OpV 143/2005.( IX.23.) sz. határozata DN OWVpJYHWpVLHOLUiQ\]DWRNiWFVRSRUWRVtWiViUDYRQDWNR]yG QWpVWXGRPiVXOYpWHOpUOYDODPLQWa pyln OWVpJYHWpVLHOLUiQ\]DWRNPyGRVtWiVUyONpV] OWN Q\YYL]VJiOyLYpOHPpQ\HOIRJDGiViUyO $N ]J\&OpV 1. DN ]J\&OpVHOQ NpQHNN OWVpJYHWpVLHOLUiQ\]DWiWFVRSRUWRVtWiViUDYRQDWNR]yG QWpVpW±D1HP]HWN ]LpV Külügyi Alapból a Kisebbségi és Nemzetiségi Alaphoz 500 ezer; az Egészségügyi és Szociális Alapból a Drogprevenciós Alaphoz 300 ezer forint tudomásul veszi; 2. a megyei önkormányzat 2005.évi költségvetésének módosításáról készített könyvvizsgálói jelentést elfogadja. $N ]J\&OpV $PHJ\HLN ]J\&OpV 144/2005.( IX.23.) sz. határozata D6]RPEDWKHO\L+DWiUU,JD]JDWyViJWHYpNHQ\VpJpUOV]yOyWiMpNR]WDWyHOIRJDGiViUyO 1. HOLVPHUpVpW pv N V] QHWpW IHMH]L NL D 6]RPEDWKHO\L +DWiUU,JD]JDWiViJ pyehq YpJ]HWW PXQNiMipUW magas színvonalú teljesítményéért, elért eredményeiért, a megye közbiztonságának megteremtésében és fenntartásában vállalt egyre nagyobb szerepéért;

27 2005. SZEPTEMBER indítványozza a Belügyminisztériumnál, hogy hazánk Schengeni egyezményhez való csatlakozása után NHU OM Q VRU EHOV KDWiURNRQ D +DWiUU,JD]JDWyViJ YDJ\ LJD]JDWyViJRN PHJV] QWHWpVpUH $OWHUQDWtY PHJROGiVNpQW FpOV]HU&QHN WDUWMD PHJYL]VJiOQL KRJ\ D N ]UHQGN ]EL]WRQViJ D JD]GDViJRVViJ pv D PXQNDQpON OLVpJLPXWDWyNILJ\HOHPEHYpWHOpYHONHU OM QVRUD1\XJDW0DJ\DURUV]iJLWpUVpJEHQP&N G +DWiUU,JD]JDWyViJRN VV]HKDVRQOtWiViUD )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NH azonnal (az értesítésre, illetve a felterjesztésre) $PHJ\HLN ]J\&OpV 145/2005.( IX.23.) sz. határozata A BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóságának WHYpNHQ\VpJpUOV]yOyWiMpNR]WDWyHOIRJDGiViUyO $N ]J\&OpV 1. elismerését és köszönetét fejezi ki a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatósága, valamint a Szombathelyi Ügyfélszolgálati Iroda által végzett színvonalas munkáért; 2. V]RUJDOPD]]DD] J\IpOV]ROJiODWLLURGDNHGYH]EE J\IpOIRJDGiVLN U OPpQ\HNN ] WWLHOKHO\H]pVpW )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NHD]pUWHVtWpVpUW azonnal $PHJ\HLN ]J\&OpV 146/2005.( IX.23.) sz. határozata a Szombathelyi Római Katolikus Egyházmegye és a Vas Megyei Önkormányzat között a Smidt Múzeum által használt helyiségcsoport bérbe vételére irányuló megállapodás jóváhagyásáról $N ]J\&OpV 1. jóváhagyja a Szombathelyi Római Katolikus Egyházmegye és a Vas Megyei Önkormányzat között a Szombathely, +ROOiQ(XV]LQJDWODQWHNLQWHWpEHQOpWUHM WWEpUOHWLV]HU]GpVWD]HOWHUMHV]WpVVHOHJ\H] tartalommal; 2. hozzájárul ahhoz, hogy az Egyházmegye a Szombathely, Hollán E. u. 4. sz. alatti 6003 hrsz.-ú ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban az Önkormányzat javára bejegyzett használati jogot töröltesse; 3. WXGRPiVXOYHV]LKRJ\D](J\Ki]PHJ\HDM YEHQQHPWDUWLJpQ\WD6]RPEDWKHO\Hollán E. u.2. és a +ROOiQ(XV]DODWWLLQJDWODQRNDWHOYiODV]WyNHUtWpVHQW UWpQNDSXQ\LWiVUD 4. a bérleti díj pénzügyi fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében évben 375 ezer Ft-ot, a tervezett költségvetési hiány növelésével biztosítja intézménye, a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága részére. )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NH azonnal %e5/(7,6=(5='e6 PHO\OpWUHM WWHJ\UpV]UOD6]RPEDWKHO\L5yPDL.DWROLNXV(J\Ki]PHJ\H6]RPEDWKHO\%HU]VHQ\LWpU D WRYiEELDNEDQ (J\Ki]PHJ\H NpSYLVHOHWpEHQ 'U.RQNRO\,VWYiQ PHJ\pVS VS N PiVUpV]UO 9DV 0HJ\H Önkormányzata (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.) (a továbbiakban: Önkormányzat), képviseletében: Markó 3pWHUDPHJ\HLN ]J\&OpVHOQ NHN ] WWD]DOiEELDNV]HULQW

28 SZEPTEMBER 23. I. A felek rögzítik, hogy a Magyar Köztársaság Kormányának 1082/1995. (IX. 4.) sz. határozata alapján az Egyházmegye tulajdonát képezi a szombathelyi 6003 KUV]~PWHU OHW&D6]RPEDWKHO\Hollán E. u. 4. sz. alatti ingatlan. $]gqnrupiq\]dwn OWVpJYHWpVLV]HUYHD9DV0HJ\HL0~]HXPRN,JD]JDWyViJDH]HQLQJDWODQHOVHPHOHWpQ m2 nagyságú helyiségcsoportot a Smidt Múzeum (Szombathely, Hollán E. u. 2.) kiállító terme céljára használ. A KDV]QiODW MRJFtPH WO NH]HOL MRJ PDMG D] LQJDWODQQDN HJ\Ki]L WXODMGRQED DGiViYDO NDSFVRODWRV HOMiUiV IRO\WiQ 9,,, WyO D.LQFVWiUL 9DJ\RQNH]HO 6]HUYH]HWWHO LOOHWYH,; WyO D](J\Ki]PHJ\pYHO N W WWV]HU]GpVDODSMiQLQJ\HQHVKDV]QiODWLMRJ $] (J\Ki]PHJ\pYHO N W WW V]HU]GpV U J]tWL KRJ\ D] LQJ\HQHV KDV]QiODWL MRJ DGGLJ LOOHWL PHJ D] Önkormányzatot, míg az Egyházmegye által visszaigényelt, a Hollán E. u. 2. szám alatti ingatlan tulajdoni KHO\]HWpUO QHP V] OHWLN ioodpljd]jdwivl G QWpV $.RUPiQ\ D 6]RPEDWKHO\ Hollán E. u. 2. sz. ingatlan tekintetében az Egyházmegye részére pénzbeli kártalanítást állapított meg, ennek figyelembevételével a Vas Megyei Vagyonátadó Bizottság a /2005. sz. határozatával az ingatlant az Önkormányzat tulajdonába adta. (UUHWHNLQWHWWHOD](J\Ki]PHJ\HNH]GHPpQ\H]WHDIHOHNN ]W,;iQOpWUHM WWV]HU]GpVPHJV] QWHWpVpW s helyette a +ROOiQ ( X V]iP DODWWL LQJDWODQEDQ OpYPWHU OHW& KHO\LVpJFVRSRUWQDN WRYiEEUD LV P~]HXPLFpO~KDV]QiODWiQDNEL]WRVtWiVDpUGHNpEHQ±EpUOHWLV]HU]GpVPHJN WpVpW II. 1. D$](J\Ki]PHJ\HEpUEHDGMDDWXODMGRQiWNpSH]6]RPEDWKHO\Hollán E. u. 4. sz. alatti, a szombathelyi KUV]~ P WHU OHW& LQJDWODQEDQ D MHOHQ V]HU]GpV PHOOpNOHWpW NpSH] DODSUDM]RQ IHOW QWHWHWW KHO\LVpJHNEOiOOyPDODSWHU OHW&KHO\LVpJFVRSRUWRW b.) az Önkormányzat az a.) pontban megjelölt helyiségcsoportot bére veszi; FDIHOHND]pYHVEpUOHWLGtMDWQHWWy)WÈIiEDQKDWiUR]]iNPHJPHO\MDQXiUWOpYHQWHD WiUJ\pYHW PHJHO] pyqhn D.6+ iowdo N ]]pwhww pyhv LQIOiFLyV LQGH[pYHO Q YHNV]LN $ EpUOHWL GtM pyehqhj\ VV]HJEHQQRYHPEHULJWyONH]GGHQpYHQWHIHEUXiULJHVHGpNHV 2. $IHOHNDEpUOHWLV]HU]GpVWKDWiUR]DWODQLGUHN WLNPHO\D]RQEDQLQGRNROiVpVNiUWDODQtWiVLN WHOH]HWWVpJ QpON OEiUPHO\LNIpOiOWDOKyQDSRVKDWiULGYHOIHOPRQGKDWy 3. A bérbeadó ezennel kinyilvánítja, hogy a fent részletezett bérleti díj követeléseket a Polgári Törvénykönyv (1) EHN DODSMiQ D IHQQWDUWiViEDQ P&N G V]RPEDWKHO\L (J\Ki]PHJ\HL.ROOpJLXP Szombathely, Szily J. u. 1. sz. alatti intézménye, adószáma: , bankszámlaszáma: javára engedményezi. Az engedményes jogosult a bérleti díj követelést számla kiállításával puypq\hvtwhql$]hqjhgppq\h]pvuodepuehdgydepuowpvd]hqjhgppq\hvwezen nyilatkozat 1-1 eredeti SpOGiQ\iQDN D] iwdgiviydo puwhvtwl $ EpUOHWL GtM IHOKDV]QiOiViW D] HQJHGPpQ\H] EpUEHDGy pv D] engedményes külön megállapodásban rendezik. Az önkormányzat pedig megbízza a Vas Megyei 0~]HXPRN,JD]JDWyViJiW6]RPEDWKHO\.LVIDOXG\6XDV]HU]GpVEOIDNDGyMRJRNpVN WHOH]HWWVpJHN teljesítésével. 4. $IHOHNN ]W,;iQNHOWKDV]QiODWLV]HU]GpVM~OLXVWOKDWiO\iWYHV]WL (QQHNPHJIHMHOHQ a) az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az Egyházmegye a bérlet tárgyára vonatkozóan az ingatlannyilvántartásban az Önkormányzat javára bejegyzett ingyenes használati jogot töröltesse; b) D](J\Ki]PHJ\HDM YEHQQHPWDUW LJpQ\W D 6]RPEDWKHO\ Hollán E. u. 2. és a Hollán E. u. 4. sz. LQJDWODQRNDWHOYiODV]WyNHUtWpVHQW UWpQNDSXQ\LWiVUD 5. -HOHQV]HU]GpVpUYpQ\HVVpJpKH]9DV0HJ\HgQNRUPiQ\]DWD. ]J\&OpVpQHNMyYiKDJ\iVDV] NVpJHV

29 2005. SZEPTEMBER HOHQ V]HU]GpVW D IHOHN HOROYDViV pv puwhoph]pv XWiQ PLQW DNDUDWXNNDO PLQGHQEHQ PHJHJ\H]W MyYiKDJ\yODJ aláírtak. Szombathely, június 30. Dr. Konkoly István sk. Markó Péter sk. megyéspüspök PHJ\HLN ]J\&OpVHOQ NH $N ]J\&OpV $PHJ\HLN ]J\&OpV 147/2005.( IX.23.) sz. határozata a zsennyei 208 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átadásáról 1. a ]VHQQ\HLKHO\UDM]LV]iP~KpWYpJLKi]pVXGYDUPHJQHYH]pV&LQJDWODQWYDODPLQWDKR]]iWDUWR]y ingó vagyont térítésmentesen adja át Zsennye Község Önkormányzata tulajdonába, azzal a kikötéssel, hogy D] N WHOHV D] LQJDWODQ LIM~ViJL N ] VVpJL FpO~ P&N GWHWpVpW EL]WRVtWDQL pv HPHOOHWW LQJ\HQHVHQ QN OWVpJHQ OHKHWYp WHQQL D 5XPL,QWp]HW V]iPiUD pyhqwh HJ\ DONDORPPDO D] HUGHL LVNRODLSURJUDPRNUDpVV]DEDGLGVWHYpNHQ\VpJHNUHYDOy±LJpQ\EHYpWHOpW 2. felkéri elnökét az ingatlan és ingó vagyontárgyak tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló megállapodás aláírására )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NHD]pUWHVtWpVpUW azonnal $PHJ\HLN ]J\&OpV 148/2005.( IX.23.) sz. határozata DNV]HJL7XULVWDV]iOOyKDV]QiODWLpV ]HPHOWHWpVLMRJiQDNiWDGiViUyO $N ]J\&OpV 1. DNV]HJL-XULVLFVYiUEDQOpYD0DJ\DUÈOODPWXODMGRQiWNpSH]DPHJ\HL QNRUPiQ\]DWKDV]QiODWiEDQpV a Savaria 7RXULVW,GHJHQIRUJDOPL pv.huhvnhghopl.iw ]HPHOWHWpVpEHQ OpY.V]HJ KHO\UDM]L V]iP~ P KDV]QRV DODSWHU OHW& 7XULVWDV]iOOy PHJQHYH]pV& LQJDWODQW ± D] HOWHUMHV]WpV PHOOpNOHWpW NpSH]PHJiOODSRGiVEDQIRJODOWIHOWpWHOHNV]HULQW.V]HJ9iURVgQNRUPiQ\]DWiQDNDKDV]QiODWiEDDGMD 2. felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására. )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NH azonnal MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött: HJ\UpV]UO 9DV 0HJ\H gqnrupiq\]dwd 6]RPEDWKHO\ %HU]VHQ\L WpU DGyV]iPD statisztikai számjele: , bankszámlaszáma: ), képviseletében Markó 3pWHUD9DV0HJ\H. ]J\&OpVpQHNHOQ NHWRYiEELDNEDQ+DV]QiODWEDDGy PiVUpV]UO.V]HJ9iURVgQNRUPiQ\]DWD.V]HJJurisics tér 8., adószáma: , statisztikai számjele: , bankszámlaszáma: ), képviseletében Kuntner )HUHQFSROJiUPHVWHUWRYiEELDNEDQ+DV]QiODWEDYHYN ] WWD]DOXOtURWWQDSRQKHO\HQpVD]DOiEELIHOWpWHOHNNHO 1. $6]HU]G)HOHNU J]tWLNKRJ\DPDJ\DUiOODPWXODMGRQiWNpSH]LD.V]HJRajnis út 9. szám alatti -XULVLFVYiUEDQOpYKUV]~PKDV]QRVDODSWHU OHW&ÄWXULVWDV]iOOy PHJQHYH]pV&LQJDWODQ

30 SZEPTEMBER 23. $] LQJDWODQ NH]HOMH D.LQFVWiUL 9DJ\RQL,JD]JDWyViJ KDV]QiOyMD 9DV 0HJ\H gqnrupiq\]dwd ]HPHOWHWMHSHGLJDSavaria Tourist Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft. 2. $+DV]QiODWEDDGyD+DV]QiODWEDYHYKDV]QiODWiEDDGMDDPHJiOODSRGiVSRQWMiEDQN U OtUWLQJDWODQW D]]DODNLN WpVVHOKRJ\DEEDQKHO\H]LHO±N ]P&YHOGpVLWXULV]WLNDLpVLQIRUPiFLyV]ROJiOWDWyLFpORN PHJYDOyVtWiVDpUGHNpEHQ±DMHOHQOHJDW UWpQHOPLYiUEDQP&N G0&YHOGpVL. ]SRQWLURGiLW 3. $+DV]QiODWEDYHYN WHOH]HWWVpJHWYiOODODUUDKRJ\DKDV]QiODWiEDDGRWWLQJDWODQWD+DV]QiODWEDDGy IHQQWDUWiViEDQ OpY D -XULVLFV YiUEDQ P&N G NV]HJL P~]HXPPDO HJ\ WWP&N GYH KDV]QiOMD EL]WRVtWYDDP~]HXPRSWLPiOLVPHJN ]HOtWKHWVpJpWDWHWWpULUDNWiUIHOW OWpVpQHNOHKHWVpJpW 4. $ +DV]QiODWED YHY N WHOH]HWWVpJHW YiOODO DUUD KRJ\ D KDV]QiODWiED DGRWW LQJDWODQYDJ\RQW D 3ROJiUL Törvénykönyvben (továbbiakban: 3WNIRJODOWDNQDNPHJIHOHOHQUHQGHOWHWpVV]HU&HQKDV]QiOMD 5. $+DV]QiODWEDYHYWXGRPiVXOYHV]LKRJ\DPHJiOODSRGiVSRQWMiEDQN U OtUWLQJDWODQWNL]iUyODJD megállapodás 3. pontjában megjelölt célokra használhatja, azt másoknak bérbe, illetve használatba nem engedheti át. 6. $ 6]HU]G )HOHN WXGRPiVXO YHV]LN KRJ\ D PHJiOODSRGiV puypq\hvvpjpkh] D.LQFVWiUL 9DJ\RQL,JD]JDWyViJQDN PLQW D] LQJDWODQ NH]HOMpQHN D KR]]iMiUXOiVD WRYiEEi 9DV 0HJ\H gqnrupiq\]dwd. ]J\&OpVpQHNpV.V]HJ9iURVgQNRUPiQ\]DWD.pSYLVHOWHVW OHWpQHNMyYiKDJ\iVDV] NVpJHV 7. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadóak. $OXOtURWW 6]HU]G )HOHN D MHOHQ PHJiOODSRGiVW HOROYDVWiN WDUWDOPiW HJ\ WWHVHQ puwhoph]wpn V D]W PLQW DNDUDWXNNDOPLQGHQPHJHJ\H]MRJQ\LODWNR]DWRWhelybenhagyólag aláírták. Szombathely, szeptember.. Kuntner Ferenc D+DV]QiODWEDYHY képviseletében Markó Péter a Használatba adó képviseletében Záradék: A Magyar Állam képviseletében a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán út 16.), mint az e PHJiOODSRGiV SRQWMiEDQ PHJMHO OW LQJDWODQ NH]HOMH KR]]iMiUXOiViW DGMD DKKR] KRJ\ 9DV 0HJ\H gqnrupiq\]dwd.v]hjrajnis út 9. szám alatti -XULVLFVYiUEDQOpYKUV]~PKDV]QRVDODSWHU OHW& ÄWXULVWDV]iOOy PHJQHYH]pV&LQJDWODQW.V]HJ9iURVgQNRUPiQ\]DWiQDNKDV]QiODWiEDDGMD%HOHHJ\H]pVpWDGMD DKKR]KRJ\DKDV]QiODWLGWDUWDPiUDDKDV]QiODWLMRJ.V]HJ9iURVgQNRUPiQ\]DWDMDYiUDNHU OM QEHMHJ\]pVUH az ingatlan-nyilvántartásba. Budapest, szeptember. Zelles Sándor vezérigazgató a Kincstári Vagyoni Igazgatóság képviseletében Záradék: $ IHQWL PHJiOODSRGiVW 9DV 0HJ\H gqnrupiq\]dwiqdn N ]J\&OpVH D,; V]iP~.V]HJ 9iURV gqnrupiq\]dwiqdn.psylvhowhvw OHWHSHGLJD«««..) számú határozatával jóváhagyta. Szombathely, szeptember. Kuntner Ferenc D+DV]QiODWEDYHY képviseletében Markó Péter a Használatba adó képviseletében

31 2005. SZEPTEMBER $PHJ\HLN ]J\&OpV 149/2005.( IX.23.) sz. határozata 9DV0HJ\HYDODPLQW6]RPEDWKHO\0HJ\HL-RJ~9iURVgQNRUPiQ\]DWiQDN. ]J\&OpVHN ] WWOpWUHM WW feladatellátási megállapodás módosításáról $ N ]J\&OpV D PHJ\HL QNRUPiQ\]DW YDODPLQW 6]RPEDWKHO\ 0HJ\HL -RJ~ 9iURV N ] WW létrejött - a nem V]RPEDWKHO\L ODNKHOO\HO UHQGHONH] KDOPR]RWWDQ IRJ\DWpNRV J\HUPHNHN QDSSDOL HOOiWiViUyO V]yOy IHODGDW HOOiWiVLPHJiOODSRGiVPyGRVtWiViWD]HOWHUMHV]WpVVHOHJ\H]HQMyYiKDJ\MD )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NH azonnal FELADATELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS DPHO\OpWUHM WWHJ\UpV]UO9DV0HJ\HgQNRUPiQ\]DWiQDN. ]J\&OpVH (9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.), mint megbízó továbbiakban: Megbízó képviseletében: 0DUNy 3pWHU D 9DV 0HJ\HL. ]J\&OpV HOQ NH PiVUpV]UO6]RPEDWKHO\0HJ\HL-RJ~9iURVgQNRUPiQ\]DWiQDN. ]J\&OpVH(9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.), mint megbízott a továbbiakban: Megbízott képviseletében Dr. Ipkovich György polgármester között a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 81. -a, valamint a helyi önkormányzatok WiUVXOiVDLUyOpVHJ\ WWP&N GpVpUOV]yOypYL&;;;9W UYpQ\alapján alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A Megbízott a Megbízó megbízása alapján biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló pyl,,, W UYpQ\ UHQGHONH]pVHLUH ILJ\HOHPPHO ± D PHJ\HL QNRUPiQ\]DW N WHOH] IHODGDWiW NpSH]QHPV]RPEDWKHO\LLOOHWpNHVVpJ&KDOPR]RWWDQIRJ\DWpNRVJ\HUPHNHNQHN±DIHQQWDUWiViEDQP&N G ±)RJ\DWpNNDOeON1DSN ]L2WWKRQiEDQDWRYiEELDNEDQ)e12W UWpQHOOiWiViW 2.) A Megbízott kötelezettségei: a) A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a FÉNO II.-ben biztosítja 3 I QHP V]RPEDWKHO\L LOOHWpNHVVpJ& KDOPR]RWWDQ IRJ\DWpNRV VDMiW RWWKRQiEDQ po J\HUPHN QDSN ]EHQL WDUWy]NRGiViUD pwnh]pvpuh WiUVDV NDSFVRODWRN YDODPLQW D] DODSYHW KLJLpQLDL V] NVpJOHWHN NLHOpJtWpVpUH LUiQ\XOy WHOMHVN U&HOOiWiViW b) $ 0HJEt]RWW YiOODOMD WRYiEEi KRJ\ D IHQW PHJMHO OW IRJ\DWpNNDO pon QDSSDOL LQWp]PpQ\pEHQ halmozottan fogyatékos gyermek részére a gondozására, foglalkoztatására és nevelésére szolgáló, a közoktatás körébe nem tartozó ellátást nyújt. c) A Megbízott kijelenti, hogy a jelen megállapodásban meghatározott szociális szolgáltatásokra vonatkozó, jogszabályokban foglalt kötelezettségeket ismeri, a szolgáltatás biztosításához szükséges szakmai ismeretekkel rendelkezik, a jogszabályban meghatározott nyilvántartási és dokumentációs N WHOH]HWWVpJHWLVPHULpVDYRQDWNR]yMRJV]DEiO\LHOtUiVRNQDNeleget tesz. d) A Megbízott kijelenti továbbá, hogy az adatvédelmi és adatkezelési szabályokat ismeri, azokat betartja. $0HJEt]yWWHUKHOVWDWLV]WLNDLDGDWV]ROJiOWDWiVLN WHOH]HWWVpJKH]NDSFVROyGyDGDWRNiWDGiVD0HJEt]RWW kötelessége. e) $ 0HJEt]RWW N WHOHV D]RQQDO puwhvtwhql D 0HJEt]yW D QHP V]RPEDWKHO\L LOOHWpNHVVpJ& J\HUPHN HOOiWiViQDNPHJV]&QpVpUO 3.) A Megbízó kötelezettségei: A Megbízó megbízási díjként a Megbízott elszámolása alapján évben gyermekenként Ft-ot azaz egyszázötvenkilencezer forintot XWDO iw PLQGHQ QHJ\HGpYHW N YHW KyQDS QDSMiLJ D

32 SZEPTEMBER 23. Regionális Szociális Forrásközpont (Szombathely, Ady tér 5.) Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél vezetett számú bankszámlájára. 4.) Az eljárásra vonatkozó szabályok: a) $ V]ROJiOWDWiV LJpQ\EHYpWHOpYHO NDSFVRODWRV WiMpNR]WDWiVL N WHOH]HWWVpJQHN D )e12 LQWp]PpQ\YH]HWMH LOOHWYHD]LQWp]PpQ\V]HUYH]HWLpVP&N GpVLV]DEiO\]DWDV]HULQWezen joggal felruházott személyek tesznek eleget. A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogszabályi rendelkezések betartását az intézmény biztosítja. b) $V]ROJiOWDWiVQ\~MWiViYDONDSFVRODWEDQIHOPHU OHVHWOHJHVSDQDV]RNDWD]LQWp]PpQ\YH]HWMH±WiYROOpWH HVHWpQ D V]HUYH]HWL pv P&N GpVL V]DEiO\]DWiEDQ KHO\HWWHVtWpVL MRJJDO IHOUXKi]RWW V]HPpO\ ± D SDQDV] EHQ\~MWiViWyO V]iPtWRWW QDSRQ EHO O N WHOHV NLYL]VJiOQL pv D] HOOiWiVW LJpQ\EHYHY UpV]pUH D] tuivrv választ megküldeni. Amennyiben a panaszt az ellátott a Megbízóhoz nyújtja be, azt haladéktalanul WRYiEEtWDQL NHOO D 0HJEt]RWW IHOp DPHO\ JRQGRVNRGLN D NLYL]VJiOiVUyO $ 0HJEt]y D IHOPHU O SDQDV]RNUyO WiMpNR]WDWiVW NpUKHW D 0HJEt]RWWyO DNL N WHOHV ± V] NVpJ V]HULQW tuivedq LV ± D PHJIHOHO tájékoztatás megadására. c) $0HJEt]RWWDV]DNPDLPXQNDWHOMHV OpVpUOpYHQWHHJ\V]HUEHV]iPROyWNpV]tWPHO\HWDWiUJ\pYHWN YHW év január 31-ig eljuttat a Megbízó részére. d) $ 0HJEt]y V]RFLiOLV J\HNEHQ LOOHWpNHV WLWNiUViJD EiUPLNRU HOOHQUL]KHWL D KDOPR]RWWDQ IRJ\DWpNRV J\HUPHNHN QDSSDOL HOOiWiVD NHUHWpEHQ D QHP V]RPEDWKHO\L LOOHWpNHVVpJ& J\HUPHNHN QDSN ]EHQ WDUWy]NRGiViUDpWNH]WHWpVpUHWiUVDVNDSFVRODWRNYDODPLQWD]DODSYHWKLJLpQLDLV] NVpJOHWHNNLHOpJtWpVpUH irányuló WHOMHVN U& HOOiWiV YDODPLQW JRQGR]iViUD IRJODONR]WDWiViUD pv QHYHOpVpUH V]ROJiOy HOOiWiV biztosítását. 5.) $IHOHNDMHOHQPHJiOODSRGiVWV]HSWHPEHUQDSMiWyOKDWiUR]DWODQLGWDUWDPUDN WLN 6.) A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás 3.) pontjában írt összeget minden év december 31. QDSMiLJIHO OYL]VJiOMiNpVV] NVpJHVHWpQHJ\H]akaratelhatározással módosítják. 7.) -HOHQPHJiOODSRGiVWEiUPHO\IpOKyQDSRVIHOPRQGiVLLGYHOIHOERQWKDWMDD]pYL&;;;9W UYpQ\ DLQDN ILJ\HOHPEH YpWHOpYHO $ 0HJEt]RWW N WHOH]HWWVpJHW YiOODO DUUD KRJ\ H]HQ LG DODWW D PHJiOODSRGiVEDQ YiOODOW V]ROJiOWDWiVL IHODGDWDLW HOOiWMD I JJHWOHQ O DWWyO KRJ\ D V]HU]GpV PHJV]&QpVpW PHO\LNIpONH]GHPpQ\H]L$]H]HQLGV]DNEDQIHOPHU ON OWVpJHNHWD]HOV]iPROiVVRUiQILJ\HOHPEHNHOO venni és rendezni kell azt. 8.) $ V]HU]G IHOHN MHOHQ V]HU]GpV WHOMHVtWpVH VRUiQ N WHOHVHN HJ\PiVVDO HJ\ WWP&N GQL +D EiUPHO\LN V]HU]G IpO MHOHQ HOOiWiVL V]HU]GpVEHQ U J]tWHWW EiUPHO\ N WHOH]HWWVpJpW QHP YDJ\ QHP PHJIHOHOHQ WHOMHVtWL D PiVLN IpO HUUH YRQDWNR]y tuivehol MHO]pVH DODSMiQ N WHOHV D V]HU]GpVV]HJ PDJDWDUWiVW KDODGpNWDODQXOPHJV] QWHWQL$]HQQHNHOPXODV]WiViEyOV]iUPD]yPLQGHQQHP&LJD]ROWNiUWN WHOHVDPiVLN félnek megtéríteni. 9.) A jelen feladatellátási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. $IHOHNMHOHQPHJiOODSRGiVWPLQWDNDUDWXNNDOPLQGHQEHQPHJHJ\H]WMyYiKDJ\yODJDOitUWiN Szombathely, szeptember Dr. Ipkovich György Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere a Megbízott képviseletében Markó Péter 9DV0HJ\H. ]J\&OpVpQHN elnöke a Megbízó képviseletében

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: 2. Az

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/21-28/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 1./ Az intézmény neve és székhelye, telephelye: Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700 Szombathely,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat 132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat I. A Közgylés a Simon István utcai Általános Iskola, a Teleki Blanka Szakképz Iskola, valamint az Oladi Mveldési Központ jogutódjaként 2007. augusztus 1. napjával

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Alapító Okirat 2012. évi módosítása egységes szerkezetben

Alapító Okirat 2012. évi módosítása egységes szerkezetben Alapító Okirat 2012. évi módosítása egységes szerkezetben 1. Az intézmény neve: Mihály Dénes Szakképző Iskola Székhely: 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/b 2. Telephelyek: Mihály Dénes Szakképző Iskola Kistarcsai

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 102/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata a közoktatási és szakképzési

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM 2011. MÁRCIUS 1-JÉTŐL Szigethalom Város Önkormányzat Gróf Széchenyi István Általános Iskola GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2006. (VI....) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Kozma József alpolgármester

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék 1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 168/2004. (XII. 16.) Kgy. Bizottsági tagok választása 3 169/2004. (XII. 16.) Kgy. Külső bizottsági tag választása 3

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium 293/2011. ( VIII. 24.) határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Tiszafüred Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVI. Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007.... tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2007. (...) KGY. sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta az Oktatási, Kulturális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. SZEPTEMBER 8. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat az Országos Mentőszolgálattal, valamint a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásával kötött háromoldalú együttműködési megállapodás

Részletesebben

K I V O N A T NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 25/2012. (V.3.) h a t á r o z a t a. a település közbiztonsági helyzetéről. Kmft.

K I V O N A T NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 25/2012. (V.3.) h a t á r o z a t a. a település közbiztonsági helyzetéről. Kmft. 25/2012. (V.3.) a település közbiztonsági helyzetéről a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt e l f o g a d j a. Felelős: őrsparancsnok, Határidő: azonnal

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. számú melléklete

102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. számú melléklete 102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. számú melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS - Mentőállomás létesítésére - Amely létrejött egyrészről az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, Markó u. 22, statisztikai

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2014. december 12

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben