VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-("

Átírás

1 XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN pv elismerések évi adományozásáról 170/2005. (IX.23.) sz. határozat Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház, valamint a 9DV 0HJ\HL 5HKDELOLWiFLyV.yUKi] pv *\yj\i UG 6]HQWJRWWKiUG IHO J\HO WDQiFViQDN ~MUDDODNtWiViUyO tagjainak megválasztásáról /2005. (IX.23.) sz. határozat A Regionális Szociálpolitikai Tanácsba tag delegálásáról /2005. (IX.23.) sz. határozat $6]RPEDWKHO\L.pSWiULJD]JDWyMiQDNNLQHYH]pVpUO /2005. (IX.23.) sz. határozat $ 9DV 0HJ\HL 5HKDELOLWiFLyV.yUKi] pv *\yj\i UG 6]HQWJRWWKiUGLJD]JDWyMiQDNNLQHYH]pVpUO 481 ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 16/2005. (IX.23.) sz. rendelet $ 9DV 0HJ\HL gqnrupiq\]dw pyl N OWVpJYHWpVpUO alkotott 1/2005. (II. 18.) számú rendelet módosításáról 481.g=*<%/e6,+$7È52=$ /2005. (IX.23.) sz. határozat Romániai árvíz sújtotta települések támogatásáról /2005. (IX.23.) sz. határozat $ OHMiUW KDWiULGHM&N ]J\&OpVL KDWiUR]DWRN YpJUHKDMWiViUyO YDODPLQWDN ]J\&OpV OHJXWyEEL OpVH ywd W UWpQW IRQWRVDEE G QWpVHNUOHVHPpQ\HNUOV]yOyEHV]iPROyHOIRJDGiViUyO 143/2005. (IX.23.) sz. határozat $ N OWVpJYHWpVL HOLUiQ\]DWRN iwfvrsruwrvtwiviud YRQDWNR]y G QWpV WXGRPiVXOYpWHOpUO YDODPLQW D pyl N OWVpJYHWpVL HOLUiQ\]DWRN PyGRVtWiVUyO NpV] OW könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 144/2005. (IX.23.) sz. határozat $6]RPEDWKHO\L+DWiUU,JD]JDWyViJWHYpNHQ\VpJpUOV]yOy tájékoztató elfogadásáról 145/2005. (IX.23.) sz. határozat A BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyugat- 'XQiQW~OL5HJLRQiOLV,JD]JDWyViJiQDNWHYpNHQ\VpJpUOV]yOy tájékoztató elfogadásáról

2 SZEPTEMBER /2005. (IX.23.) sz. határozat A Szombathelyi Római Katolikus Egyházmegye és a Vas Megyei Önkormányzat között a Smidt Múzeum által használt helyiségcsoport bérbe vételére irányuló megállapodás jóváhagyásáról /2005. (IX.23.) sz. határozat A zsennyei 208 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átadásáról /2005. (IX.23.) sz. határozat $ NV]HJL 7XULVWDV]iOOy KDV]QiODWL pv ]HPHOWHWpVL MRJiQDN átadásáról 149/2005. (IX.23.) sz. határozat Vas Megye, valamint Szombathely Megyei Jogú város gqnrupiq\]dwiqdn. ]J\&OpVH N ] WW OpWUHM WW feladatellátási megállapodás módosításáról 150/2005. (IX.23.) sz. határozat Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház járóbeteg szakellátási feladataira meghatározott Teljesítmény Volumen Korlát átcsoportosításáról 151/2005. (IX.23.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Savaria Rehab-Team Kht. közti, D] (VpO\HN +i]d WiPRJDWiViUyO V]yOy HJ\ WWP&N GpVL megállapodás jóváhagyásáról 152/2005. (IX.23.) sz. határozat A megyei önkormányzat évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról 153/2005. (IX.23.) sz. határozat A megyei önkormányzat évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatairól készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 154/2005. (IX.23.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének iwirjyhoohqu]pvpuonpv] OWMHOHQWpVHOIRJDGiViUyO 155/2005. (IX.23.) sz. határozat Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház onkoradiológiai, diagnosztikai, haemodinamikai P&V]HUIHMOHV]WpVpUO 156/2005. (IX.23.) sz. határozat $ PHJ\HL N ]J\&OpV LQWp]PpQ\HLQpO YpJUHKDMWRWW létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás LJpQ\OpVpUO 157/2005. (IX.23.) sz. határozat Rehabilitációs célú foglalkoztatási formák megvalósítására benyújtott pályázatok támogatásáról 158/2005. (IX.23.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc által munkahelyi egészségfejlesztési programra benyújtott pályázat támogatásáról 159/2005. (IX.23.) sz. határozat Vis PDLRU WiPRJDWiVL LJpQ\ EHMHOHQWpVpUO D J\DSMDV OHSNH elleni védekezés költségeinek megtérítéséhez /2005. (IX.23.) sz. határozat Közösségi célú alapítványok támogatásáról /2005. (IX.23.) sz. határozat A megyei fenntartású gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények, valamint a megyei önkormányzat évi J\HUPHNYpGHOPL WHYpNHQ\VpJpQHN puwpnhopvpuo NpV]tWHWW beszámoló elfogadásáról 516

3 2005. SZEPTEMBER /2005. (IX.23.) sz. határozat Gyermekpulmonológiai szakorvosi óraszám visszavonásáról /2005. (IX.23.) sz. határozat Megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról 164/2005. (IX.23.) sz. határozat Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház, valamint a 9DV 0HJ\HL,GVHN 2WWKRQD 9DVYiU DODStWy RNLUDWiQDN módosításáról 165/2005. (IX.23.) sz. határozat Szakvélemény kiadásáról az acsádi Általános Iskolának a váti Benedek Elek Általános Iskola tagintézményévé való átszervezéséhez 166/2005. (IX.23.) sz. határozat Szakvélemények kiadásának jóváhagyásáról egyes települési önkormányzatok nevelési-oktatási intézményeinek átszervezéséhez 167/2005. (IX.23.) sz. határozat $ NV]HJL NLHJpV]tW KRUYiW NLVHEEVpJL RNWDWiV WiUJ\iEDQ kötött közoktatási megállapodásról szóló tájékoztató elfogadásáról 168/2005. (IX.23.) sz. határozat A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény pályázatának támogatásáról 169/2005. (IX.23.) sz. határozat Vas megyei kistelepülési önkormányzatok autóbuszközlekedésének támogatásáról 176/2005. (IX.23.) sz. határozat A FLORASCA Környezetgazdálkodási Kft. értékesítése ügyében tárgyalások folytatására vonatkozó felhatalmazásról KÖZLEMÉNY 7iMpNR]WDWy D 6]RPEDWKHO\L +DWiUU,JD]JDWyViJ WHYpNHQ\VpJpUO Tájékoztató a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóságának WHYpNHQ\VpJpUO

4 SZEPTEMBER 23. SZEMÉLYI RÉSZ $PHJ\HLN ]J\&OpV 31/2005. (II.18.) sz. határozata DPHJ\HL QNRUPiQ\]DWiOWDODODStWRWWNLW QWHWGtMDNpVHOLVPHUpVHNpYLDGRPiQ\R]iViUyO $N ]J\&OpVpYEHQ "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata" elismerést: Varga Lajos Püspökmolnári polgármestere, a Püspökmolnári 3ROJiUU(J\HV OHWHOQ NH Heim István bv. százados Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet UpV]pUHDGRPiQ\R]]DpVPHJEt]]DHOQ NpWDNLW QWHWHOLVPHUpVHNiWDGiViYDO )HOHOV: DN ]J\&OpVHOQ NH +DWiULG: augusztus 6., valamint szeptember 8. $PHJ\HLN ]J\&OpV 170/2005. ( IX.23.) sz. határozata Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház, YDODPLQWD9DV0HJ\HL5HKDELOLWiFLyV.yUKi]pV*\yJ\I UG6]HQWJRWWKiUGIHO J\HOWDQiFViQDN újraalakításáról, tagjainak megválasztásáról $N ]J\&OpV 1. a települési önkormányzatok által jelölt személyek közül: a. Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza Egyetemi Oktatókórház )HO J\HO 7DQiFViED'USchultz Antalt (Szentgotthárd), Dr. Kiss Annamáriát (Celldömölk), Somogyiné Jakab Ildikót (Vasvár, *\UYiU 'U Perl Jánost (Szombathely), Molnár Sándort (Csepreg); b. D9DV0HJ\HL5HKDELOLWiFLyV.yUKi]pV*\yJ\I UG6]HQWJRWWKiUG.yUKi]L)HO J\HO7DQiFViED Dr. Tar Zsuzsannát (Szentgotthárd), Uryné -DQFVy 0iUWiW.V]HJ ÏOPRG.RYiFV /iv]oyw (Sárvár-Gérce), Dr. Müller Sándort (Körmend, Nádasd), Joó Bélánét (Szombathely) delegálja; 2. IHONpUL D NpW LQWp]PpQ\ YH]HWMpW D NyUKi]L IHO J\HO WDQiFVRN PHJDODNtWiViUD D] ~M IHO J\HO WDQiFVRN P&N GpVpYHONDSFVRODWRVV]HUYH]pVLpV J\YLWHOLIHODGDWRNHOOiWiViUD 3. N V] QHWpWIHMH]LNLD]HO]NyUKi]LIHO J\HOWDQiFVRNWDJMDLQDND]LQWp]PpQ\HNHUHGPpQ\HVP&N GpVpW VHJtWWHYpNHQ\VpJppUW )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NH azonnal

5 2005. SZEPTEMBER $N ]J\&OpVD5HJLRQiOLV6]RFLiOSROLWLNDL7DQiFVED $PHJ\HLN ]J\&OpV 171/2005. ( IX.23.) sz. határozata a Regionális Szociálpolitikai Tanácsba tag delegálásáról - DUpJLyEDQLQWp]PpQ\WIHQQWDUWy QNRUPiQ\]DWRNUpV]pUOVass Pétert - a Megyei Szociálpolitikai.HUHNDV]WDOUpV]pUO'URadnai Endrét delegálja. )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NH azonnal $PHJ\HLN ]J\&OpV 173/2005. ( IX.23.) sz. határozata D6]RPEDWKHO\L.pSWiULJD]JDWyMiQDNNLQHYH]pVpUO $N ]J\&OpVD6]RPEDWKHO\L.pSWiULJD]JDWyMiQDNGHFHPEHUWO WpYHVLGWDUWDPUD'U*iOLJ=ROWiQW nevezi ki. )HOHOV: an ]J\&OpVHOQ NHDNLQHYH]pVpUW +DWiULG: december 1. $PHJ\HLN ]J\&OpV 174/2005. ( IX.23.) sz. határozata D9DV0HJ\HL5HKDELOLWiFLyV.yUKi]pV*\yJ\I UG6]HQWJRWWKiUGLJD]JDWyMiQDNNLQHYH]pVpUO $N ]J\&OpV 1. Dr. Ferenczy Valériát RNWyEHU L KDWiOO\DO pyhv LGWDUWDPUD NLQHYH]L D 9DV 0HJ\HL 5HKDELOLWiFLyV.yUKi]pV*\yJ\I UG6]HQWJRWWKiUGLJD]JDWyLiOOiVKHO\pUH(OtUMDKRJ\pYHQEHO O szerezze meg az egészségügyi menedzseri vagy menedzsment szakképzettséget. Egyúttal megbízza QHYH]HWWHWD]RV]WiO\YH]HWIRUYRVLWHHQGNHOOiWiViYDO 2. Dr. Kókai Károly volt igazgató részére kitüntetés adományozását kezdeményezi. )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NH azonnal ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 9DVPHJ\HLgQNRUPiQ\]DW. ]J\&OpVpQHN 16/2005. (IX. 23.) számú rendelete D9DVPHJ\HLgQNRUPiQ\]DWpYLN OWVpJYHWpVpUO alkotott 1/2005. (II. 18.) számú rendelet módosításáról $9DVPHJ\HL. ]J\&OpVDKHO\L QNRUPiQ\]DWRNUyOV]yOypYL/;9WY., a Magyar Köztársaság évi N OWVpJYHWpVpUOV]yOypYL&;;;9WYpVD]iOODPKi]WDUWiVUyOV]yOy±W EEV] UPyGRVtWRWW±pYL ;;;9,,,W UYpQ\DODSMiQ9DVPHJ\HgQNRUPiQ\]DWiQDN,,V]iP~DpYLN OWVpJYHWpVUOpV annak végrehajtási feladatairól szóló rendeletét (továbbiakban: R) D] HOLUiQ\]DW PyGRVtWiV V]DEiO\DLUD YRQDWNR]yG QWpVHLQHNPHJIHOHOHQ±DN YHWNH]NV]HULQWPyGRVtWMD

6 SZEPTEMBER 23. A költségvetés bevételei $ N ]J\&OpV D] QNRUPiQ\]DW pyl N OWVpJYHWpVpQHN EHYpWHOL I VV]HJpWD5 EDQU J]tWHWW 21, E Ft-ról 21, E Ft-ra módosítja. 2. $EHYpWHOLI VV]HJHQEHO OLIRUUiVRNDWMRJFtPHQNpQWHUHQGHOHWV]PHOOpNOHWHA/ pontja tartalmazza. 2.. A tervezett bevételeket címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ és forrásonként e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza $ EHYpWHOL I VV]HJEO P&N GpVL FpORNDW V]ROJiOy IRUUiV, E Ft-ról 17, E Ft-ra, a IHOKDOPR]iVL IHODGDWRN ILQDQV]tUR]iViUD V]iPtWiVED YHKHW EHYpWHO ( )WUyO ( )WUD módosul. 2. Az 1/ pontban rögzített források e rendelet 1/A. számú mellékletében szerepelnek. Az önkormányzati költségvetés pénzügyi hiánya E Ft-ról E Ft-ra módosul $N ]J\&OpVDN OWVpJYHWpVLV]HUYHNUpV]pUH, E Ft-ról 5, E Ft-ra módosítja a felügyeleti V]HUYL WiPRJDWiV VV]HJpW PHO\EO D P&N GpVL FpO~ IRUUiV ( )WUyO ( )WUD D felhalmozási célú pedig E Ft-ról E Ft-ra módosul. 2. A felügyeleti szervi támogatásokat költségvetési szervenként e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A költségvetés kiadásai $N ]J\&OpVD] QNRUPiQ\]DWpYLN OWVpJYHWpVpQHNNLDGiVLI VV]HJH, E Ft-ról 21, E Ft-ra módosul. 2. $ NLDGiVL I VV]HJHQ EHO O LQWp]PpQ\ WtSXVRQNpQW D NLHPHOW HOLUiQ\]DWRNDW H UHQGHOHW V]iP~ mellékletének B/ pontja tartalmazza. 3. $]SRQWEDQU J]tWHWWNLDGiVLI VV]HJHQEHO ODNLHPHOWHOLUiQ\]DWRNDN YHWNH]N 6]HPpO\LMXWWDWiVRNHOLUiQ\]DWD 7, E Ft-ról 7, E Ft-ra 0XQNDDGyNDWWHUKHOMiUXOpNRN 2, E Ft-ról 2, E Ft-ra Dologi kiadások 6, E Ft-ról 6, E Ft-ra 0&N GpVLFpO~SpQ]HV]N ]iwdgiv E Ft-ról E Ft-ra egyéb támog. Ellátottak pénzbeli juttatásai E Ft-ról E Ft-ra 0&N GpVLcéltart E Ft E Ft /E: államházt. céltart E Ft/ 0&N GpVLNLDGiVRN VV]HVHQ 17, E Ft-ról 17, E Ft-ra )HO~MtWiVLHOLUiQ\]DW E Ft-ról E Ft-ra %HUXKi]iVLHOLUiQ\]DW 2, E Ft-ról 3, E Ft-ra Felhalmozási célú pénzeszközátadás E Ft-ról E Ft-ra Fejlesztési általános tartalék E Ft E Ft Dolgozók lakásépítési támogatása E Ft E Ft Fejlesztési célú hitel törlesztés E Ft E Ft Felhalmozási célú támogatói kölcsön törlesztés E Ft E Ft Felhalmozási célú kiadások összesen: 4, E Ft-ról 4, E Ft-ra módosul.

7 2005. SZEPTEMBER $5 EHNH]GpVpEHQV]HUHSONLHPHOWHOLUiQ\]DWRNDWFtPHQNpQWDOFtPHQNpQWN OWVpJYHWpVLszervenként/ e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza $] QNRUPiQ\]DWIHOKDOPR]iVLNLDGiVLHOLUiQ\]DWD, E Ft-ról 4, E Ft-ra módosul, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 2. $]SRQWEDQU J]tWHWWIHOKDOPR]iVLNLDGiVLHOLUiQ\]DWEyO a felhalmozási célú kiadás 4, E Ft-ot, a fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés E Ft-ot, az ÁFA befizetési kötelezettség E Ft-ot tesz ki. $N ]J\&OpVD] QNRUPiQ\]DWLKLYDWDO 1. P&N GpVLNLDGiVDL()WUyO()WUDYiOWR]QDNHEEOD],OOHWpNKLYDWDOUpV]HVHGpVH E Ft, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít, 2. IHOKDOPR]iVLNLDGiVDLUD()WUyO()WUDPyGRVXOWD]HOLUiQ\]DWHEEOD] Illetékhivatal részesedése: E Ft/ e rendelet 5. sz. mellékletének $SRQWMiEDQV]HUHSOFpORNUD $N ]J\&OpVD] QNRUPiQ\]DW 1. P&N GpVLFpOWDUWDOpNiW()WEDQU J]tWL (EEODN WHOH]HQNpS]HQGiOODPKi]WDUWiVLWDUWDOpNösszeg E Ft, - informatikai feladatokra biztosított kötött normatíva E Ft, - Rumi Ált. Iskola, Készségfejl. Speciális Szakiskola, Gyermek- és Diák- Otthon lakóotthon beindításához E Ft, 9DVYiUL,GVHN2WWKRQiEDQHPHOWV]LQW&V]RFLiOLVRWWKRQLIpUKHO\HNHJ\ szeri belépési díjaiból E Ft. 2. Fejlesztési általános tartalékát E Ft-ban határozza meg. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba Szombathely, szeptember 23. Dr. Kun László sk. PHJ\HLIMHJ\] Markó Péter sk. DN ]J\&OpVHOQ NH

8 SZEPTEMBER 23.

9 2005. SZEPTEMBER

10 SZEPTEMBER 23.

11 2005. SZEPTEMBER

12 SZEPTEMBER 23.

13 2005. SZEPTEMBER

14 SZEPTEMBER 23.

15 2005. SZEPTEMBER

16 SZEPTEMBER 23.

17 2005. SZEPTEMBER

18 SZEPTEMBER 23.

19 2005. SZEPTEMBER

20 SZEPTEMBER 23.

21 2005. SZEPTEMBER

22 SZEPTEMBER 23.

23 2005. SZEPTEMBER

24 SZEPTEMBER 23.

25 2005. SZEPTEMBER

26 SZEPTEMBER 23..g=*<%/e6,+$7È52=$72. $PHJ\HLN ]J\&OpV 141/2005.( IX.23.) sz. határozata romániai árvíz sújtotta települések támogatásáról $N ]J\&OpV 1. a romániai árvíz sújtotta településeken okozott károk enyhítésére Siménfalva települési önkormányzat részére 2 millió forint támogatást biztosít; 2. a székelyföldön tervezett &ViQJyLLVNRODP&N GWHWpVpWH]HUIRULQWWDO 3. az árvíz károsultak megsegítését szolgáló vízilabdázók gálájának megrendezését 200 ezer forinttal támogatja. A támogatások fedezetéül a költségvetési hiány növelését jelöli meg. )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NH PHJ\HLIMHJ\]DN OWVpJYHWpVLUHQGHOHWHQW UWpQiWYH]HWpVpUW azonnalloohwyhdn YHWNH]N ]J\&OpVLGSRQWMDDUHQGHOHWPyGRVtWiViUD $PHJ\HLN ]J\&OpV 142/2005. (IX.23.)sz. határozata DOHMiUWKDWiULGHM&N ]J\&OpVLKDWiUR]DWRNYpJUHKDMWiViUyOYDODPLQWDN ]J\&OpVOHJXWyEEL OpVHyWD W UWpQWIRQWRVDEEG QWpVHNUOHVHPpQ\HNUOV]yOyEHV]iPROyHOIRJDGiViUyO $N ]J\&OpV 1. DOHMiUWKDWiULGHM&N ]J\&OpVLKDWiUR]DWRNYpJUHKDMWiViUyOpVD]HO] OpVyWDW UWpQWIRQWRVDEEG QWpVHNUO HVHPpQ\HNUOV]yOyEHV]iPROyWHOIRJDGMD 2. D N ]J\&OpV HOQ NpQHN VDMiW KDWiVN UEHQ YpJUHKDMWRWW HOLUiQ\]DW YiOWR]WDWiVUyO NpV]tWHWW WiMpNR]WDWyMiW tudomásul veszi. $PHJ\HLN ]J\&OpV 143/2005.( IX.23.) sz. határozata DN OWVpJYHWpVLHOLUiQ\]DWRNiWFVRSRUWRVtWiViUDYRQDWNR]yG QWpVWXGRPiVXOYpWHOpUOYDODPLQWa pyln OWVpJYHWpVLHOLUiQ\]DWRNPyGRVtWiVUyONpV] OWN Q\YYL]VJiOyLYpOHPpQ\HOIRJDGiViUyO $N ]J\&OpV 1. DN ]J\&OpVHOQ NpQHNN OWVpJYHWpVLHOLUiQ\]DWiWFVRSRUWRVtWiViUDYRQDWNR]yG QWpVpW±D1HP]HWN ]LpV Külügyi Alapból a Kisebbségi és Nemzetiségi Alaphoz 500 ezer; az Egészségügyi és Szociális Alapból a Drogprevenciós Alaphoz 300 ezer forint tudomásul veszi; 2. a megyei önkormányzat 2005.évi költségvetésének módosításáról készített könyvvizsgálói jelentést elfogadja. $N ]J\&OpV $PHJ\HLN ]J\&OpV 144/2005.( IX.23.) sz. határozata D6]RPEDWKHO\L+DWiUU,JD]JDWyViJWHYpNHQ\VpJpUOV]yOyWiMpNR]WDWyHOIRJDGiViUyO 1. HOLVPHUpVpW pv N V] QHWpW IHMH]L NL D 6]RPEDWKHO\L +DWiUU,JD]JDWiViJ pyehq YpJ]HWW PXQNiMipUW magas színvonalú teljesítményéért, elért eredményeiért, a megye közbiztonságának megteremtésében és fenntartásában vállalt egyre nagyobb szerepéért;

27 2005. SZEPTEMBER indítványozza a Belügyminisztériumnál, hogy hazánk Schengeni egyezményhez való csatlakozása után NHU OM Q VRU EHOV KDWiURNRQ D +DWiUU,JD]JDWyViJ YDJ\ LJD]JDWyViJRN PHJV] QWHWpVpUH $OWHUQDWtY PHJROGiVNpQW FpOV]HU&QHN WDUWMD PHJYL]VJiOQL KRJ\ D N ]UHQGN ]EL]WRQViJ D JD]GDViJRVViJ pv D PXQNDQpON OLVpJLPXWDWyNILJ\HOHPEHYpWHOpYHONHU OM QVRUD1\XJDW0DJ\DURUV]iJLWpUVpJEHQP&N G +DWiUU,JD]JDWyViJRN VV]HKDVRQOtWiViUD )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NH azonnal (az értesítésre, illetve a felterjesztésre) $PHJ\HLN ]J\&OpV 145/2005.( IX.23.) sz. határozata A BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóságának WHYpNHQ\VpJpUOV]yOyWiMpNR]WDWyHOIRJDGiViUyO $N ]J\&OpV 1. elismerését és köszönetét fejezi ki a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatósága, valamint a Szombathelyi Ügyfélszolgálati Iroda által végzett színvonalas munkáért; 2. V]RUJDOPD]]DD] J\IpOV]ROJiODWLLURGDNHGYH]EE J\IpOIRJDGiVLN U OPpQ\HNN ] WWLHOKHO\H]pVpW )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NHD]pUWHVtWpVpUW azonnal $PHJ\HLN ]J\&OpV 146/2005.( IX.23.) sz. határozata a Szombathelyi Római Katolikus Egyházmegye és a Vas Megyei Önkormányzat között a Smidt Múzeum által használt helyiségcsoport bérbe vételére irányuló megállapodás jóváhagyásáról $N ]J\&OpV 1. jóváhagyja a Szombathelyi Római Katolikus Egyházmegye és a Vas Megyei Önkormányzat között a Szombathely, +ROOiQ(XV]LQJDWODQWHNLQWHWpEHQOpWUHM WWEpUOHWLV]HU]GpVWD]HOWHUMHV]WpVVHOHJ\H] tartalommal; 2. hozzájárul ahhoz, hogy az Egyházmegye a Szombathely, Hollán E. u. 4. sz. alatti 6003 hrsz.-ú ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban az Önkormányzat javára bejegyzett használati jogot töröltesse; 3. WXGRPiVXOYHV]LKRJ\D](J\Ki]PHJ\HDM YEHQQHPWDUWLJpQ\WD6]RPEDWKHO\Hollán E. u.2. és a +ROOiQ(XV]DODWWLLQJDWODQRNDWHOYiODV]WyNHUtWpVHQW UWpQNDSXQ\LWiVUD 4. a bérleti díj pénzügyi fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében évben 375 ezer Ft-ot, a tervezett költségvetési hiány növelésével biztosítja intézménye, a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága részére. )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NH azonnal %e5/(7,6=(5='e6 PHO\OpWUHM WWHJ\UpV]UOD6]RPEDWKHO\L5yPDL.DWROLNXV(J\Ki]PHJ\H6]RPEDWKHO\%HU]VHQ\LWpU D WRYiEELDNEDQ (J\Ki]PHJ\H NpSYLVHOHWpEHQ 'U.RQNRO\,VWYiQ PHJ\pVS VS N PiVUpV]UO 9DV 0HJ\H Önkormányzata (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.) (a továbbiakban: Önkormányzat), képviseletében: Markó 3pWHUDPHJ\HLN ]J\&OpVHOQ NHN ] WWD]DOiEELDNV]HULQW

28 SZEPTEMBER 23. I. A felek rögzítik, hogy a Magyar Köztársaság Kormányának 1082/1995. (IX. 4.) sz. határozata alapján az Egyházmegye tulajdonát képezi a szombathelyi 6003 KUV]~PWHU OHW&D6]RPEDWKHO\Hollán E. u. 4. sz. alatti ingatlan. $]gqnrupiq\]dwn OWVpJYHWpVLV]HUYHD9DV0HJ\HL0~]HXPRN,JD]JDWyViJDH]HQLQJDWODQHOVHPHOHWpQ m2 nagyságú helyiségcsoportot a Smidt Múzeum (Szombathely, Hollán E. u. 2.) kiállító terme céljára használ. A KDV]QiODW MRJFtPH WO NH]HOL MRJ PDMG D] LQJDWODQQDN HJ\Ki]L WXODMGRQED DGiViYDO NDSFVRODWRV HOMiUiV IRO\WiQ 9,,, WyO D.LQFVWiUL 9DJ\RQNH]HO 6]HUYH]HWWHO LOOHWYH,; WyO D](J\Ki]PHJ\pYHO N W WWV]HU]GpVDODSMiQLQJ\HQHVKDV]QiODWLMRJ $] (J\Ki]PHJ\pYHO N W WW V]HU]GpV U J]tWL KRJ\ D] LQJ\HQHV KDV]QiODWL MRJ DGGLJ LOOHWL PHJ D] Önkormányzatot, míg az Egyházmegye által visszaigényelt, a Hollán E. u. 2. szám alatti ingatlan tulajdoni KHO\]HWpUO QHP V] OHWLN ioodpljd]jdwivl G QWpV $.RUPiQ\ D 6]RPEDWKHO\ Hollán E. u. 2. sz. ingatlan tekintetében az Egyházmegye részére pénzbeli kártalanítást állapított meg, ennek figyelembevételével a Vas Megyei Vagyonátadó Bizottság a /2005. sz. határozatával az ingatlant az Önkormányzat tulajdonába adta. (UUHWHNLQWHWWHOD](J\Ki]PHJ\HNH]GHPpQ\H]WHDIHOHNN ]W,;iQOpWUHM WWV]HU]GpVPHJV] QWHWpVpW s helyette a +ROOiQ ( X V]iP DODWWL LQJDWODQEDQ OpYPWHU OHW& KHO\LVpJFVRSRUWQDN WRYiEEUD LV P~]HXPLFpO~KDV]QiODWiQDNEL]WRVtWiVDpUGHNpEHQ±EpUOHWLV]HU]GpVPHJN WpVpW II. 1. D$](J\Ki]PHJ\HEpUEHDGMDDWXODMGRQiWNpSH]6]RPEDWKHO\Hollán E. u. 4. sz. alatti, a szombathelyi KUV]~ P WHU OHW& LQJDWODQEDQ D MHOHQ V]HU]GpV PHOOpNOHWpW NpSH] DODSUDM]RQ IHOW QWHWHWW KHO\LVpJHNEOiOOyPDODSWHU OHW&KHO\LVpJFVRSRUWRW b.) az Önkormányzat az a.) pontban megjelölt helyiségcsoportot bére veszi; FDIHOHND]pYHVEpUOHWLGtMDWQHWWy)WÈIiEDQKDWiUR]]iNPHJPHO\MDQXiUWOpYHQWHD WiUJ\pYHW PHJHO] pyqhn D.6+ iowdo N ]]pwhww pyhv LQIOiFLyV LQGH[pYHO Q YHNV]LN $ EpUOHWL GtM pyehqhj\ VV]HJEHQQRYHPEHULJWyONH]GGHQpYHQWHIHEUXiULJHVHGpNHV 2. $IHOHNDEpUOHWLV]HU]GpVWKDWiUR]DWODQLGUHN WLNPHO\D]RQEDQLQGRNROiVpVNiUWDODQtWiVLN WHOH]HWWVpJ QpON OEiUPHO\LNIpOiOWDOKyQDSRVKDWiULGYHOIHOPRQGKDWy 3. A bérbeadó ezennel kinyilvánítja, hogy a fent részletezett bérleti díj követeléseket a Polgári Törvénykönyv (1) EHN DODSMiQ D IHQQWDUWiViEDQ P&N G V]RPEDWKHO\L (J\Ki]PHJ\HL.ROOpJLXP Szombathely, Szily J. u. 1. sz. alatti intézménye, adószáma: , bankszámlaszáma: javára engedményezi. Az engedményes jogosult a bérleti díj követelést számla kiállításával puypq\hvtwhql$]hqjhgppq\h]pvuodepuehdgydepuowpvd]hqjhgppq\hvwezen nyilatkozat 1-1 eredeti SpOGiQ\iQDN D] iwdgiviydo puwhvtwl $ EpUOHWL GtM IHOKDV]QiOiViW D] HQJHGPpQ\H] EpUEHDGy pv D] engedményes külön megállapodásban rendezik. Az önkormányzat pedig megbízza a Vas Megyei 0~]HXPRN,JD]JDWyViJiW6]RPEDWKHO\.LVIDOXG\6XDV]HU]GpVEOIDNDGyMRJRNpVN WHOH]HWWVpJHN teljesítésével. 4. $IHOHNN ]W,;iQNHOWKDV]QiODWLV]HU]GpVM~OLXVWOKDWiO\iWYHV]WL (QQHNPHJIHMHOHQ a) az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az Egyházmegye a bérlet tárgyára vonatkozóan az ingatlannyilvántartásban az Önkormányzat javára bejegyzett ingyenes használati jogot töröltesse; b) D](J\Ki]PHJ\HDM YEHQQHPWDUW LJpQ\W D 6]RPEDWKHO\ Hollán E. u. 2. és a Hollán E. u. 4. sz. LQJDWODQRNDWHOYiODV]WyNHUtWpVHQW UWpQNDSXQ\LWiVUD 5. -HOHQV]HU]GpVpUYpQ\HVVpJpKH]9DV0HJ\HgQNRUPiQ\]DWD. ]J\&OpVpQHNMyYiKDJ\iVDV] NVpJHV

29 2005. SZEPTEMBER HOHQ V]HU]GpVW D IHOHN HOROYDViV pv puwhoph]pv XWiQ PLQW DNDUDWXNNDO PLQGHQEHQ PHJHJ\H]W MyYiKDJ\yODJ aláírtak. Szombathely, június 30. Dr. Konkoly István sk. Markó Péter sk. megyéspüspök PHJ\HLN ]J\&OpVHOQ NH $N ]J\&OpV $PHJ\HLN ]J\&OpV 147/2005.( IX.23.) sz. határozata a zsennyei 208 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átadásáról 1. a ]VHQQ\HLKHO\UDM]LV]iP~KpWYpJLKi]pVXGYDUPHJQHYH]pV&LQJDWODQWYDODPLQWDKR]]iWDUWR]y ingó vagyont térítésmentesen adja át Zsennye Község Önkormányzata tulajdonába, azzal a kikötéssel, hogy D] N WHOHV D] LQJDWODQ LIM~ViJL N ] VVpJL FpO~ P&N GWHWpVpW EL]WRVtWDQL pv HPHOOHWW LQJ\HQHVHQ QN OWVpJHQ OHKHWYp WHQQL D 5XPL,QWp]HW V]iPiUD pyhqwh HJ\ DONDORPPDO D] HUGHL LVNRODLSURJUDPRNUDpVV]DEDGLGVWHYpNHQ\VpJHNUHYDOy±LJpQ\EHYpWHOpW 2. felkéri elnökét az ingatlan és ingó vagyontárgyak tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló megállapodás aláírására )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NHD]pUWHVtWpVpUW azonnal $PHJ\HLN ]J\&OpV 148/2005.( IX.23.) sz. határozata DNV]HJL7XULVWDV]iOOyKDV]QiODWLpV ]HPHOWHWpVLMRJiQDNiWDGiViUyO $N ]J\&OpV 1. DNV]HJL-XULVLFVYiUEDQOpYD0DJ\DUÈOODPWXODMGRQiWNpSH]DPHJ\HL QNRUPiQ\]DWKDV]QiODWiEDQpV a Savaria 7RXULVW,GHJHQIRUJDOPL pv.huhvnhghopl.iw ]HPHOWHWpVpEHQ OpY.V]HJ KHO\UDM]L V]iP~ P KDV]QRV DODSWHU OHW& 7XULVWDV]iOOy PHJQHYH]pV& LQJDWODQW ± D] HOWHUMHV]WpV PHOOpNOHWpW NpSH]PHJiOODSRGiVEDQIRJODOWIHOWpWHOHNV]HULQW.V]HJ9iURVgQNRUPiQ\]DWiQDNDKDV]QiODWiEDDGMD 2. felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására. )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NH azonnal MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött: HJ\UpV]UO 9DV 0HJ\H gqnrupiq\]dwd 6]RPEDWKHO\ %HU]VHQ\L WpU DGyV]iPD statisztikai számjele: , bankszámlaszáma: ), képviseletében Markó 3pWHUD9DV0HJ\H. ]J\&OpVpQHNHOQ NHWRYiEELDNEDQ+DV]QiODWEDDGy PiVUpV]UO.V]HJ9iURVgQNRUPiQ\]DWD.V]HJJurisics tér 8., adószáma: , statisztikai számjele: , bankszámlaszáma: ), képviseletében Kuntner )HUHQFSROJiUPHVWHUWRYiEELDNEDQ+DV]QiODWEDYHYN ] WWD]DOXOtURWWQDSRQKHO\HQpVD]DOiEELIHOWpWHOHNNHO 1. $6]HU]G)HOHNU J]tWLNKRJ\DPDJ\DUiOODPWXODMGRQiWNpSH]LD.V]HJRajnis út 9. szám alatti -XULVLFVYiUEDQOpYKUV]~PKDV]QRVDODSWHU OHW&ÄWXULVWDV]iOOy PHJQHYH]pV&LQJDWODQ

30 SZEPTEMBER 23. $] LQJDWODQ NH]HOMH D.LQFVWiUL 9DJ\RQL,JD]JDWyViJ KDV]QiOyMD 9DV 0HJ\H gqnrupiq\]dwd ]HPHOWHWMHSHGLJDSavaria Tourist Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft. 2. $+DV]QiODWEDDGyD+DV]QiODWEDYHYKDV]QiODWiEDDGMDDPHJiOODSRGiVSRQWMiEDQN U OtUWLQJDWODQW D]]DODNLN WpVVHOKRJ\DEEDQKHO\H]LHO±N ]P&YHOGpVLWXULV]WLNDLpVLQIRUPiFLyV]ROJiOWDWyLFpORN PHJYDOyVtWiVDpUGHNpEHQ±DMHOHQOHJDW UWpQHOPLYiUEDQP&N G0&YHOGpVL. ]SRQWLURGiLW 3. $+DV]QiODWEDYHYN WHOH]HWWVpJHWYiOODODUUDKRJ\DKDV]QiODWiEDDGRWWLQJDWODQWD+DV]QiODWEDDGy IHQQWDUWiViEDQ OpY D -XULVLFV YiUEDQ P&N G NV]HJL P~]HXPPDO HJ\ WWP&N GYH KDV]QiOMD EL]WRVtWYDDP~]HXPRSWLPiOLVPHJN ]HOtWKHWVpJpWDWHWWpULUDNWiUIHOW OWpVpQHNOHKHWVpJpW 4. $ +DV]QiODWED YHY N WHOH]HWWVpJHW YiOODO DUUD KRJ\ D KDV]QiODWiED DGRWW LQJDWODQYDJ\RQW D 3ROJiUL Törvénykönyvben (továbbiakban: 3WNIRJODOWDNQDNPHJIHOHOHQUHQGHOWHWpVV]HU&HQKDV]QiOMD 5. $+DV]QiODWEDYHYWXGRPiVXOYHV]LKRJ\DPHJiOODSRGiVSRQWMiEDQN U OtUWLQJDWODQWNL]iUyODJD megállapodás 3. pontjában megjelölt célokra használhatja, azt másoknak bérbe, illetve használatba nem engedheti át. 6. $ 6]HU]G )HOHN WXGRPiVXO YHV]LN KRJ\ D PHJiOODSRGiV puypq\hvvpjpkh] D.LQFVWiUL 9DJ\RQL,JD]JDWyViJQDN PLQW D] LQJDWODQ NH]HOMpQHN D KR]]iMiUXOiVD WRYiEEi 9DV 0HJ\H gqnrupiq\]dwd. ]J\&OpVpQHNpV.V]HJ9iURVgQNRUPiQ\]DWD.pSYLVHOWHVW OHWpQHNMyYiKDJ\iVDV] NVpJHV 7. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadóak. $OXOtURWW 6]HU]G )HOHN D MHOHQ PHJiOODSRGiVW HOROYDVWiN WDUWDOPiW HJ\ WWHVHQ puwhoph]wpn V D]W PLQW DNDUDWXNNDOPLQGHQPHJHJ\H]MRJQ\LODWNR]DWRWhelybenhagyólag aláírták. Szombathely, szeptember.. Kuntner Ferenc D+DV]QiODWEDYHY képviseletében Markó Péter a Használatba adó képviseletében Záradék: A Magyar Állam képviseletében a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán út 16.), mint az e PHJiOODSRGiV SRQWMiEDQ PHJMHO OW LQJDWODQ NH]HOMH KR]]iMiUXOiViW DGMD DKKR] KRJ\ 9DV 0HJ\H gqnrupiq\]dwd.v]hjrajnis út 9. szám alatti -XULVLFVYiUEDQOpYKUV]~PKDV]QRVDODSWHU OHW& ÄWXULVWDV]iOOy PHJQHYH]pV&LQJDWODQW.V]HJ9iURVgQNRUPiQ\]DWiQDNKDV]QiODWiEDDGMD%HOHHJ\H]pVpWDGMD DKKR]KRJ\DKDV]QiODWLGWDUWDPiUDDKDV]QiODWLMRJ.V]HJ9iURVgQNRUPiQ\]DWDMDYiUDNHU OM QEHMHJ\]pVUH az ingatlan-nyilvántartásba. Budapest, szeptember. Zelles Sándor vezérigazgató a Kincstári Vagyoni Igazgatóság képviseletében Záradék: $ IHQWL PHJiOODSRGiVW 9DV 0HJ\H gqnrupiq\]dwiqdn N ]J\&OpVH D,; V]iP~.V]HJ 9iURV gqnrupiq\]dwiqdn.psylvhowhvw OHWHSHGLJD«««..) számú határozatával jóváhagyta. Szombathely, szeptember. Kuntner Ferenc D+DV]QiODWEDYHY képviseletében Markó Péter a Használatba adó képviseletében

31 2005. SZEPTEMBER $PHJ\HLN ]J\&OpV 149/2005.( IX.23.) sz. határozata 9DV0HJ\HYDODPLQW6]RPEDWKHO\0HJ\HL-RJ~9iURVgQNRUPiQ\]DWiQDN. ]J\&OpVHN ] WWOpWUHM WW feladatellátási megállapodás módosításáról $ N ]J\&OpV D PHJ\HL QNRUPiQ\]DW YDODPLQW 6]RPEDWKHO\ 0HJ\HL -RJ~ 9iURV N ] WW létrejött - a nem V]RPEDWKHO\L ODNKHOO\HO UHQGHONH] KDOPR]RWWDQ IRJ\DWpNRV J\HUPHNHN QDSSDOL HOOiWiViUyO V]yOy IHODGDW HOOiWiVLPHJiOODSRGiVPyGRVtWiViWD]HOWHUMHV]WpVVHOHJ\H]HQMyYiKDJ\MD )HOHOV: +DWiULG: an ]J\&OpVHOQ NH azonnal FELADATELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS DPHO\OpWUHM WWHJ\UpV]UO9DV0HJ\HgQNRUPiQ\]DWiQDN. ]J\&OpVH (9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.), mint megbízó továbbiakban: Megbízó képviseletében: 0DUNy 3pWHU D 9DV 0HJ\HL. ]J\&OpV HOQ NH PiVUpV]UO6]RPEDWKHO\0HJ\HL-RJ~9iURVgQNRUPiQ\]DWiQDN. ]J\&OpVH(9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.), mint megbízott a továbbiakban: Megbízott képviseletében Dr. Ipkovich György polgármester között a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 81. -a, valamint a helyi önkormányzatok WiUVXOiVDLUyOpVHJ\ WWP&N GpVpUOV]yOypYL&;;;9W UYpQ\alapján alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A Megbízott a Megbízó megbízása alapján biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló pyl,,, W UYpQ\ UHQGHONH]pVHLUH ILJ\HOHPPHO ± D PHJ\HL QNRUPiQ\]DW N WHOH] IHODGDWiW NpSH]QHPV]RPEDWKHO\LLOOHWpNHVVpJ&KDOPR]RWWDQIRJ\DWpNRVJ\HUPHNHNQHN±DIHQQWDUWiViEDQP&N G ±)RJ\DWpNNDOeON1DSN ]L2WWKRQiEDQDWRYiEELDNEDQ)e12W UWpQHOOiWiViW 2.) A Megbízott kötelezettségei: a) A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a FÉNO II.-ben biztosítja 3 I QHP V]RPEDWKHO\L LOOHWpNHVVpJ& KDOPR]RWWDQ IRJ\DWpNRV VDMiW RWWKRQiEDQ po J\HUPHN QDSN ]EHQL WDUWy]NRGiViUD pwnh]pvpuh WiUVDV NDSFVRODWRN YDODPLQW D] DODSYHW KLJLpQLDL V] NVpJOHWHN NLHOpJtWpVpUH LUiQ\XOy WHOMHVN U&HOOiWiViW b) $ 0HJEt]RWW YiOODOMD WRYiEEi KRJ\ D IHQW PHJMHO OW IRJ\DWpNNDO pon QDSSDOL LQWp]PpQ\pEHQ halmozottan fogyatékos gyermek részére a gondozására, foglalkoztatására és nevelésére szolgáló, a közoktatás körébe nem tartozó ellátást nyújt. c) A Megbízott kijelenti, hogy a jelen megállapodásban meghatározott szociális szolgáltatásokra vonatkozó, jogszabályokban foglalt kötelezettségeket ismeri, a szolgáltatás biztosításához szükséges szakmai ismeretekkel rendelkezik, a jogszabályban meghatározott nyilvántartási és dokumentációs N WHOH]HWWVpJHWLVPHULpVDYRQDWNR]yMRJV]DEiO\LHOtUiVRNQDNeleget tesz. d) A Megbízott kijelenti továbbá, hogy az adatvédelmi és adatkezelési szabályokat ismeri, azokat betartja. $0HJEt]yWWHUKHOVWDWLV]WLNDLDGDWV]ROJiOWDWiVLN WHOH]HWWVpJKH]NDSFVROyGyDGDWRNiWDGiVD0HJEt]RWW kötelessége. e) $ 0HJEt]RWW N WHOHV D]RQQDO puwhvtwhql D 0HJEt]yW D QHP V]RPEDWKHO\L LOOHWpNHVVpJ& J\HUPHN HOOiWiViQDNPHJV]&QpVpUO 3.) A Megbízó kötelezettségei: A Megbízó megbízási díjként a Megbízott elszámolása alapján évben gyermekenként Ft-ot azaz egyszázötvenkilencezer forintot XWDO iw PLQGHQ QHJ\HGpYHW N YHW KyQDS QDSMiLJ D

32 SZEPTEMBER 23. Regionális Szociális Forrásközpont (Szombathely, Ady tér 5.) Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél vezetett számú bankszámlájára. 4.) Az eljárásra vonatkozó szabályok: a) $ V]ROJiOWDWiV LJpQ\EHYpWHOpYHO NDSFVRODWRV WiMpNR]WDWiVL N WHOH]HWWVpJQHN D )e12 LQWp]PpQ\YH]HWMH LOOHWYHD]LQWp]PpQ\V]HUYH]HWLpVP&N GpVLV]DEiO\]DWDV]HULQWezen joggal felruházott személyek tesznek eleget. A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogszabályi rendelkezések betartását az intézmény biztosítja. b) $V]ROJiOWDWiVQ\~MWiViYDONDSFVRODWEDQIHOPHU OHVHWOHJHVSDQDV]RNDWD]LQWp]PpQ\YH]HWMH±WiYROOpWH HVHWpQ D V]HUYH]HWL pv P&N GpVL V]DEiO\]DWiEDQ KHO\HWWHVtWpVL MRJJDO IHOUXKi]RWW V]HPpO\ ± D SDQDV] EHQ\~MWiViWyO V]iPtWRWW QDSRQ EHO O N WHOHV NLYL]VJiOQL pv D] HOOiWiVW LJpQ\EHYHY UpV]pUH D] tuivrv választ megküldeni. Amennyiben a panaszt az ellátott a Megbízóhoz nyújtja be, azt haladéktalanul WRYiEEtWDQL NHOO D 0HJEt]RWW IHOp DPHO\ JRQGRVNRGLN D NLYL]VJiOiVUyO $ 0HJEt]y D IHOPHU O SDQDV]RNUyO WiMpNR]WDWiVW NpUKHW D 0HJEt]RWWyO DNL N WHOHV ± V] NVpJ V]HULQW tuivedq LV ± D PHJIHOHO tájékoztatás megadására. c) $0HJEt]RWWDV]DNPDLPXQNDWHOMHV OpVpUOpYHQWHHJ\V]HUEHV]iPROyWNpV]tWPHO\HWDWiUJ\pYHWN YHW év január 31-ig eljuttat a Megbízó részére. d) $ 0HJEt]y V]RFLiOLV J\HNEHQ LOOHWpNHV WLWNiUViJD EiUPLNRU HOOHQUL]KHWL D KDOPR]RWWDQ IRJ\DWpNRV J\HUPHNHN QDSSDOL HOOiWiVD NHUHWpEHQ D QHP V]RPEDWKHO\L LOOHWpNHVVpJ& J\HUPHNHN QDSN ]EHQ WDUWy]NRGiViUDpWNH]WHWpVpUHWiUVDVNDSFVRODWRNYDODPLQWD]DODSYHWKLJLpQLDLV] NVpJOHWHNNLHOpJtWpVpUH irányuló WHOMHVN U& HOOiWiV YDODPLQW JRQGR]iViUD IRJODONR]WDWiViUD pv QHYHOpVpUH V]ROJiOy HOOiWiV biztosítását. 5.) $IHOHNDMHOHQPHJiOODSRGiVWV]HSWHPEHUQDSMiWyOKDWiUR]DWODQLGWDUWDPUDN WLN 6.) A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás 3.) pontjában írt összeget minden év december 31. QDSMiLJIHO OYL]VJiOMiNpVV] NVpJHVHWpQHJ\H]akaratelhatározással módosítják. 7.) -HOHQPHJiOODSRGiVWEiUPHO\IpOKyQDSRVIHOPRQGiVLLGYHOIHOERQWKDWMDD]pYL&;;;9W UYpQ\ DLQDN ILJ\HOHPEH YpWHOpYHO $ 0HJEt]RWW N WHOH]HWWVpJHW YiOODO DUUD KRJ\ H]HQ LG DODWW D PHJiOODSRGiVEDQ YiOODOW V]ROJiOWDWiVL IHODGDWDLW HOOiWMD I JJHWOHQ O DWWyO KRJ\ D V]HU]GpV PHJV]&QpVpW PHO\LNIpONH]GHPpQ\H]L$]H]HQLGV]DNEDQIHOPHU ON OWVpJHNHWD]HOV]iPROiVVRUiQILJ\HOHPEHNHOO venni és rendezni kell azt. 8.) $ V]HU]G IHOHN MHOHQ V]HU]GpV WHOMHVtWpVH VRUiQ N WHOHVHN HJ\PiVVDO HJ\ WWP&N GQL +D EiUPHO\LN V]HU]G IpO MHOHQ HOOiWiVL V]HU]GpVEHQ U J]tWHWW EiUPHO\ N WHOH]HWWVpJpW QHP YDJ\ QHP PHJIHOHOHQ WHOMHVtWL D PiVLN IpO HUUH YRQDWNR]y tuivehol MHO]pVH DODSMiQ N WHOHV D V]HU]GpVV]HJ PDJDWDUWiVW KDODGpNWDODQXOPHJV] QWHWQL$]HQQHNHOPXODV]WiViEyOV]iUPD]yPLQGHQQHP&LJD]ROWNiUWN WHOHVDPiVLN félnek megtéríteni. 9.) A jelen feladatellátási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. $IHOHNMHOHQPHJiOODSRGiVWPLQWDNDUDWXNNDOPLQGHQEHQPHJHJ\H]WMyYiKDJ\yODJDOitUWiN Szombathely, szeptember Dr. Ipkovich György Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere a Megbízott képviseletében Markó Péter 9DV0HJ\H. ]J\&OpVpQHN elnöke a Megbízó képviseletében

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 270/2015. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2015. (II. 20.) határozat A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában. 3/2015. (II. 20.) határozat

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁRCIUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 46/2010. sz. hat. Önkormányzati tag megválasztása a helyi birtokhasznosítási bizottságba

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 200. 31047 II. Törvények 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl* Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl az

Részletesebben