MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI"

Átírás

1 MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény alapján az óta mőködı általános iskola alapító okiratát július 1.-jei hatállyal, illetve a intézmény nevének módosítása miatt szeptember 1.-tıl - a következık szerint határozza meg: 1. Az intézmény neve: " Móra Ferenc" Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény szeptember 1.-tıl Móra Ferenc Általános Iskola székhelye: 9322 Rábatamási, Szent István u. 47. OM azonosító: Adószáma: KSH statisztikai számjele: Tevékenység jellege alapján:köszolgáltató Közszolgáltató szerv fajtája alapján: közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mőködı Az intézmény jogállása: önálló jogi személy Általános iskolai oktatás: Iskolai évfolyamok száma 8 Napközis tanulócsoportok száma 2 Tanulócsoportok átlaglétszáma:csoportonként 21 fı - alsós átlaglétszám évfolyamonként 21 fı -felsıs átlaglétszám évfolyamonként 23 fı Iskola férıhelyeinek száma: 176 fı Felvehetı maximális tanulólétszám: 176 fı Jogszabályban meghatározott közfeladata: általános iskolai nevelés és oktatás

2 2 2. a./az intézmény történelmi alapítója: Rábatamási Község Önkormányzata 9322 Rábatamási, Szent István u. 42. b./alapítói joggal felruházott irányító szervek: Rábatamási Község Önkormányzat Képviselı-testülete 9322 Rábatamási, Szent István u. 42. Jobaháza Község Önkormányzat Képviselı-testülete 9323 Jobaháza, József A. u.3. Magyarkeresztúr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 9346 Magyarkesztúr, Kossuth L. u.42. c./ Fenntartók: Rábatamási Község Önkormányzat 9322 Rábatamási, Szent István u. 42. Jobaháza Község Önkormányzat 9323 Jobaháza, József A. u.3. Magyarkeresztúr Község Önkormányzat 9346 Magyarkesztúr, Kossuth L. u Az intézmény típusa: általános iskola 4. Az intézmény által ellátott alaptevékenység és feladatok: 8 évfolyammal mőködı nevelési, oktatási és mővészetoktatási intézmény szeptember 1.-tıl 8 évfolyammal mőködı nevelési oktatási intézmény Alapfokú oktatás TEAOR 8520 Szakágazat Alapfokú oktatás (alapfokú mővészetoktatás kivételével) Az intézmény alaptevékenysége: december 31.-ig Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás Alapfokú mővészet-oktatás - táncmővészeti ág - néptánc - zenemővészeti ág - gitár és furulya

3 - szintetizátor - képzı-és iparmővészeti ág - kézmővesség szeptember 1.-jén a szakfeladat megszőnik) Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) Iskolai intézményi közétkeztetés Sajátos neveléső igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása a fogyatékosság típusa: - testi fogyatékos - beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos - organikus okokra visszavezethetı és nem visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességek miatt sajátos nevelési igényő - érzékszervi (hallás, látás) - halmozottan fogyatékos gyermekek(több fogyatékosság halmozott elıfordulása) január 1.-tıl Átalános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évf.) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évf.) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évf.) a fogyatékosság típusa (1.-4.,5.-8. évfolyam): - testi fogyatékos - beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos - organikus okokra visszavezethetı és nem visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességek miatt sajátos nevelési igényő - érzékszervi (hallás, látás) - halmozottan fogyatékos gyermekek(több fogyatékosság halmozott elıfordulása) Általános iskolai napközi otthonos nevelés Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Könyvtári szolgáltatás

4 4 Kiegészítı tevékenység: Munkahelyi vendéglátás Az intézmény kisegítı, vállalkozói tevékenységet nem folytat, gazdasági társaságban nem vesz részt. 5.Az intézmény mőködési területe: Rábatamási, Jobaháza és Magyarkeresztúr községek közigazgatási területe. 6. Az intézmény igazgatóját Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a mindenkor hatályos rendelkezések, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottakról szóló 138/1992. (X.8.) Korm.rendelet figyelembevételével határozatlan idıre szóló közalkalmazotti jogviszonya fenntartása mellett, határozott idıre bízza meg, magasabb vezetı (intézményvezetıi) feladatok ellátásával, nyilvános pályázat útján. A megbízás elıkészítése a polgármester feladata. Az intézményvezetı kinevezéséhez, megbízásához, felmentéséhez elızetesen be kell szerezni Magyarkeresztúr és Jobaháza önkormányzatok polgármestereinek elızetes véleményét. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a körjegyzı látja el. A munkáltatói jogokat Rábatamási község polgármestere gyakorolja. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvérıl 7. Az intézmény gazdálkodási formája: részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A pénzügyi-gazdasági feladatokat Rábatamási-Jobaháza Körjegyzıség hivatala látja el. Pénzügyi kötelezettséget az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési elıirányzatokon belül az intézményvezetı vállalhat, a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen. 8. Feladatainak ellátásához az intézmény rendelkezésére áll a Rábatamási, Szent István u. 47. szám alatti- Rábatamási Községi Önkormányzat tulajdonát képezı - ingatlan a rajta levı iskolaépülettel és tornateremmel, továbbá az iskolában leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az iskola rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelési-oktatási feladatainak ellátásához szabadon használhatja. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg biztosítékként felhasználni. Az intézmény fenntartói irányítására és az évi LXXIX. törvény

5 rendelkezései az irányadók Az intézmény megszőnése: Az intézményt az alapító megszünteti: - ha az alapító által meghatározott feladatát ellátni nem tudja, illetve tevékenységét nem a jelen alapító okirat szerint végzi - a szolgáltatás iránti szükséglet megszőnt - az ellátandó feladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthetı. Az intézmény megszőntetése esetén az alapításra vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni. A vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a megszőnt szerv jogutódja az alapító szerv. 10. Az iskola a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy. Az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat. A fenntartó által kinevezett igazgató képviseli az intézményt és gyakorolja a kiadmányozási jogkört, melyekért teljes anyagi felelısséggel tartozik 11. Az intézmény hosszú és körbélyegzıjének hivatalos szövege: "Móra Ferenc" Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (2009. szeptember 1.-ig) 9322 Rábatamási, Szent István u szeptember 1.-tıl "Móra Ferenc" Általános Iskola 9322 Rábatamási, Szent István u. 47. Rábatamási, július 14. Szabó István Tóth Mihályné Németh Erzsébet polgármester polgármester polgármester Záradék: Az alapító okirat módosítását s így az(egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot) Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 37/2009.(VII.13.) határozattal módosított 27/2009.(V.27.)

6 6 Jobaháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 28/2009.(VII.10.) határozattal módosított 20/2009.(V.28.) Magyarkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 42/2009.(VI. 30.) határozattal módosított 27/2009.(V.26.) határozatával fogadta el. Rábatamási, július 14. Varga Tivadarné körjegyzı

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2015. (III.20.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

bérletérıl, illetıleg elidegenítésének szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

bérletérıl, illetıleg elidegenítésének szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik. Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2001.(V.24.) KT. számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról (9*) (egységes szerkezetben

Részletesebben

16/2009.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete az 5/2009.(I.30.) sz 6/2009.(I.30.) sz. 7/2009.(I.30.) sz. 8/2009.(I.30.) sz. 9/2009.(I.30.) sz. 10/2009.(I.30.) sz..

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai 1) A közalapítvány neve: GYERMEKEINK MŐVELTSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY A közalapítvány székhelye:

Részletesebben

A köznevelési törvény aktuális változásai

A köznevelési törvény aktuális változásai 2015. A köznevelési törvény aktuális változásai Kozák András köznevelési szakértő A 2014/2015. tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) több alkalommal módosult.

Részletesebben

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19.

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon:

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

Kozák András köznevelési szakértő

Kozák András köznevelési szakértő Kozák András köznevelési szakértő A tanügyigazgatás a köznevelés mint alkotmányos közfeladat megszervezésének, irányításának, jogi szabályozásának államilag meghatározott rendszere, a közneveléssel összefüggő

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004.

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. 1. Fejezet szám, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a.) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: 329761 - megnevezése:

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2012.(VI.7.) Önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Az Önkormányzat vagyona

Az Önkormányzat vagyona BELVÁROS-LIPÓTVÁROS, BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGYONNAL VALÓ RENDELKEZÉS EGYES SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG "A múltat végleg eltörölni" Rendszerváltás az oktatásban A kezdő lépések Néhány nap van hátra addig az időpontig, 2012. szeptember 1-jéig, amikor megkezdődik

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben