ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva december 19-én)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)"

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv. 9..-a, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény V. fejezet 37..-a, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Tv ai, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm ai, továbbá a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Nyirád- Halimba-Szıc társulási megállapodása alapján az alábbi egységes szerkezető alapító okiratot adja ki: 1. A költségvetési szerv megnevezése: Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda- Bölcsıdéje 2. A költségvetési szerv székhelye: 8454 Nyirád, Szabadság utca Tagintézmények: 1. tagintézmény: Nyitnikék Óvoda 8454 Nyirád, Széchenyi I. utca tagintézmény: Dr. Szalai Miklós Általános Iskola és Hársfa Óvoda 8452 Halimba, Petıfi S. utca 39. Telephely: Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsıde 8452 Halimba, Bányász utca A költségvetési szerv alapítójának neve és címe: Halimba Község Önkormányzata 8452 Halimba, Petıfi S. utca 16. Nyirád Község Önkormányzata 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Szıc Község Önkormányzata 8452 Szıc, Kossuth L. utca A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe: Halimba Község Önkormányzata 8452 Halimba, Petıfi S. utca 16. Nyirád Község Önkormányzata 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Szıc Község Önkormányzata 8452 Szıc, Kossuth L. utca A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı-testületei, székhelyük, mint a 4. pontban. 7. A költségvetési szerv típusa: Intézményfenntartó társulásban fenntartott általános iskola, óvoda és egységes óvoda bölcsıde. 8. A költségvetési szerv tevékenysége: 1. Alaptevékenysége az államháztartási szakágazati rend szerint 8520 Alapfokú oktatás

2 2. Az alaptevékenység szakfeladatai: Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Óvodai nevelés Ezen belül speciális megkülönböztetés: a)1500 fı alatti községben tagintézményként mőködı óvodába járók óvodai nevelése, b) óvodába bejáró gyermekek ellátása, Kapacitásmutató: férıhelyek száma, óvodapedagógusok száma Teljesítmánymutató: ellátottak száma Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességgel küzd. Feladatmutató: sajátos nevelési igényő ellátottak száma Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Ezen belül: a) beilleszkedési és magatartási zavarral küzdı gyermekek oktatása szakvélemény alapján b)1-4 évfolyamra bejáró gyermekek ellátása Kapacitásmutató: férıhelyek száma, pedagógusok száma Feladatmutató: tanulók száma Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) a)testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, 2

3 3 b)a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességgel küzd. Feladatmutató: sajátos nevelési igényő tanulók száma Általános Iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Ezen belül: 5-8 évfolyamra bejáró gyermekek ellátása Kapacitásmutató: férıhelyek száma, pedagógusok száma Feladatmutató: tanulók száma Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,oktatása (5-8. évfolyam) a)testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességgel küzd, b)a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességgel küzd. Feladatmutató: sajátos nevelési igényő tanulók száma Általános iskolai napközi otthoni nevelés Kapacitásmutató: férıhelyek száma Teljesítménymutató: ellátásban részesülı tanulók száma Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényő tanulók száma Általános iskolai tanulószobai nevelés Kapacitásmutató: férıhelyek száma Teljesítménymutató: ellátásban részesülı tanulók száma Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényő tanulók száma Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 1. Logopédia 2. Gyógytestnevelés Feladatmutató: ellátásban részesülı gyermekek, tanulók száma Bölcsıdei ellátás Kapacitásmutató: férıhelyek száma tárgyév december 31-én tárgyév során összesen éves átlagban 3

4 Szabadidısport- (rekreaciós sport-) tevékenység és támogatása Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Feladatmutató: létesítményt igénybe vevı személyek havi átlagos lélekszáma Teljesítménymutató: a létesítményben rendezett versenyek száma 9. A költségvetési szerv jogállása: Önállóan mőködı költségvetési szerv, önálló jogi személy, az önkormányzatoknál megszőnı közoktatási intézmények jogutódja. 10. Jogelıdök: Erzsébet királyné Általános Iskola Nyirád, Szabadság utca 1. Nyitnikék Óvoda Nyirád, Széchenyi utca. 36. Dr. Szalai Miklós Általános Iskola és Hársfa Óvoda Halimba, Petıfi utca A költségvetési szerv mőködési területe: Halimba, Nyirád, Szıc községek. 12. A költségvetési szerv : a.) Vezetıje: az intézmény vezetıje az igazgató, akit a gesztor nyilvános pályázat útján határozott idıre bíz meg, a társult önkormányzatok véleményezésével. Az igazgató egyben ellátja a székhely intézmény vezetıi teendıit is. Helyettesei az igazgatóhelyettes és a tagintézmény-vezetık. Az egyéb munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója tekintetében Nyirád Község polgármestere gyakorolja. Az intézmény vezetıje jogosult az intézmény képviseletére. b.) Foglalkoztatottjai: jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszony munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény az irányadó. (Közhasznú vagy közcélú foglalkoztatottak) Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény az irányadó. (Megbízásos jogviszonyok) 13. A feladatellátást szolgáló ingatlanok: A közoktatási társulás az alábbi helyszíneken látja el alapfeladatait: Nyirád iskola: 683 hrsz. Nyirád, Szabadság utca /2 hrsz. Nyirád, Dózsa Gy. utca 52/A. Halimba iskola: 258 hrsz. Halimba, Petıfi S. utca 39. Nyirád óvoda: 705 hrsz. Nyirád, Széchenyi utca 36. Halimba óvoda: 142 Hrsz. Halimba, Bányász utca A vagyon feletti rendelkezés joga: A székhely intézmény és tagintézmények mőködéséhez szükséges ingatlanvagyon a székhely, és a tagintézmény székhelye szerinti társult önkormányzat tulajdonában áll. A társulás fennállása alatt a társult tagok által szerzett vagyonszaporulat a székhely intézmény és a tagintézmények székhelye szerinti társult önkormányzat vagyonát képezi szeptember 1-jétıl a 4

5 5 nevelést és oktatást (általános iskola és óvoda) célzó ingatlanokban lévı berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan tulajdonosát illetik meg. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a szakmai feladatai ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg. 15. Az intézmény gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: a. Önállóan mőködı költségvetési szerv. b. A költségvetési elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében: teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. c. Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik a szakfeladatokra megállapított keretek között. Gazdasági, pénzügyi feladatait Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége látja el. 1 d. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. e. Az intézmény fenntartásához a társulási megállapodás szerint Halimba, Nyirád és Szıc Község Önkormányzata hozzájárul. f. Az intézmény nem alanya az általános forgalmi adónak. 16. Az intézményvezetı jogai és feladatai: Munkáltatói jogokat gyakorol. Kötelezettséget vállal a számviteli politikában ellenjegyzéssel és érvényesítéssel megbízott mellett, a szakfeladaton elfogadott elıirányzat terhére. Házipénztárt mőködtet. Az intézmény mőködésével kapcsolatos számlákat utalványozza a szakmai teljesítés igazol(tat)ása mellett. 17. A költségvetési szerv intézménybe maximálisan felvehetı gyermekek száma: Halimba Iskola: 200 fı, Halimba Óvoda: 70 fı, ebbıl 20 fı egységes óvoda-bölcsıdei csoportban Nyirád Iskola: 200 fı, Nyirád Óvoda: 75 fı. 18. Az intézmény azonosító számai: OM azonosító: a közoktatási információs rendszerben regisztrált oktatási intézmény. Jelen alapító okirat január 1-jétıl hatályos. Záradék: Az alapító okiratot Nyirád Község Önkormányzata a 88/2011. (XII.19.) határozatával, Halimba Község Önkormányzata a 175/2011. (XII.19.) határozatával, Szıc Község Önkormányzata a 117/2011. (XII.19.) határozatával jóváhagyta. 1 Hatályos: január 1-jétıl: Halimba 175/2011. (XII.19.)hat., Nyirád 88/2011. (XII.19.) hat., Szıc 117/2011. (XII.19.) hat. 5

6 6 A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: december 19-én. Sarkadi-Nagy András Tóbel János Szabó Tibor polgármester Nyirád polgármester Halimba polgármester Szıc Lovasi Erika Kisné Borbély Adrienne Dr. Labundy Norbert László jegyzı Nyirád körjegyzı Halimba jegyzı Szıc 6

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester Lajosmizse Város Önkormányzata Kihagyva a kihagyandókat! KIVONAT a Képviselı-testület 2012. szeptember 13-i ülésének jegyzıkönyvébıl 144/2012. (IX. 13.) ÖH. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 38-39. Rendelet száma: 11. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 11998/2009. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 118/2009. (V. 29.) sz. határozat A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatójának

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben