Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96."

Átírás

1 Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról évi LXV. törvény az önkormányzatokról évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi CXL törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2008.évi CV törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról felhatalmazása és tartalmi követelményei alapján a Kincskereső Általános Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ 1.1./ Rövid neve: KINCSKERESŐ ÁMK 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u / Intézményegységei: KINCSKERESŐ ÁMK Általános Iskolája 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 96. KINCSKERESŐ ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Háza 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u KINCSKERESŐ ÁMK Aranyalma Óvodája 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u Telephelye: KINCSKERESŐ ÁMK Aranyalma Óvodájának 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 94. sz. alatti Óvodája 4./ Az intézmény típus szerinti besorolása: - a tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató szerv - a közszolgáltató szerv fajtája alapján: Közintézmény - a Közoktatási tv. szerint: általános művelődési központ A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő költségvetési szerv. A számára jóváhagyott szakmai célú költségvetési keretekkel önállóan rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. A pénzügyi -gazdálkodási feladatait az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, Balatonszabadi-Siójut Körjegyzősége látja el. 1

2 5./ A jogszabályban meghatározott közfeladat: a./ a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szerinti általános iskolai nevelés és oktatás, valamint óvodai nevelés b./ a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL törvény szerinti közművelődési tevékenység, kettős funkciójú mozgó könyvtári feladat ellátása, valamint közművelődési intézmény működtetése. 6./ Az intézmény OM azonosító száma: / Az intézmény törzsszáma: / Az alapító szerv neve és címe: Balatonszabadi Község Önkormányzat Balatonszabadi Vak Bottyán u. 102 Siójut Község Önkormányzat Siójut, Kossuth L. u / Az alapítás ideje, az alapító határozat száma: Siójut Önkormányzat 18/2010.(III.25.) Balatonszabadi Önkormányzat 33/2010.(III.25.) 10./ A fenntartó neve és címe: Balatonszabadi Község Önkormányzat Balatonszabadi Vak Bottyán u Siójut Község Önkormányzat Siójut, Kossuth L. u / Az irányító szerv neve és székhelye: Balatonszabadi Önkormányzat Balatonszabadi, Vak Bottyán u Siójut Önkormányzatának Siójut, Kossuth L. u Az intézmény működési területe: Balatonszabadi község és Siójut község közigazgatási területe ( az általános iskola és az óvoda vonatkozásában). Balatonszabadi község közigazgatási területe a művelődési ház és a települési könyvtár vonatkozásában. 2

3 13./ Felvehető maximális gyermek és tanuló létszám: Kincskereső ÁMK Általános Iskolája: Kincskereső ÁMK. Aranyalma Óvodája: 310 fő 140 fő 14./ Az intézmény évfolyamainak a száma: 8 évfolyamos általános iskola 15./ Az intézmény alaptevékenysége: a./ KINCSKERESŐ ÁMK. Általános Iskolája intézmény egységében - Első évfolyamtól kezdődően a tankötelezettség telesítését szolgáló, az általános műveltséget megalapozó, alapműveltségi vizsgára felkészítő nevelés és oktatás - Iskolaotthonos nevelés és oktatás az első, a második, a harmadik és a negyedik évfolyamon - Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján (1993.évi LXXIX. törvény 29. a)b.) pontja szerint) - Fejlesztő és felzárkóztató oktatás - Napközis- és tanulószobai foglalkozás, - Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség kibontakoztató, integrációs felkészítése - Települési és iskolai könyvtári szolgáltatások (A muzeális Intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL törvény 55..-a, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 3.sz. mellékletében foglaltak alalpján.) b/ KINCSKERESŐ ÁMK Aranyalma Óvodája intézményegységében -Óvodai nevelés - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján (1993.évi LXXIX. törvény 29. a) b) pontja szerint) - Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése ( óvodai fejlesztő program alapján IPR ) - Óvodai intézményi étkeztetés - Munkahelyi étkeztetés - Iskolai intézményi étkeztetés c./ KINCSKERESŐ ÁMK Petőfi Sándor Müvelődési Háza intézményegységében közművelődési tevékenység 3

4 16.1./ Az alaptevékenység szakágazat szerinti száma és megnevezése: Alapvető szakágazat: alapfokú oktatás 16.2/ Az ÁMK alaptevékenységébe tartozó feladatok szakfeladat rendi besorolása a szakfeladat száma és megnevezése szerint: Kincskereső ÁMK. Általános iskolája általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évf.) SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf.) a Közoktatásról szóló LXXIX. törvény 121. (29) a.)és b.) pontja szerint: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf.) SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évf.) a Közoktatásról szóló LXXIX. törvény 121. (29) a.)és b.) pontja szerint: Általános iskolai napközi-otthonos nevelés SNI tanulók napközi otthonos nevelése a Közoktatásról szóló LXXIX. törvény 121. (29) a.)és b.) pontja szerint: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások 4

5 Kincskereső ÁMK.Aranyalma Óvodája Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Kincskereső ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Háza Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alkotóművészeti tevékenység Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Mindenféle szabadidős szolgáltatás Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek Közművelődési tevékenységek és támogatások 17./ A feladatellátást szolgáló vagyon: a./ Ingó: az intézménynél lévő leltárív szerint b./ Ingatlan: Balatonszabadi, Vak Bottyán u /2 hrsz-on nyilvántartott iskola épülete Balatonszabadi, Vak Bottyán u hrsz-on és Balatonszabadi, Vak Bottyán u /2 hrsz-on nyilvántartott óvoda épülete Balatonszabadi, Vak Bottyán u hrsz-on nyilvántartott művelődés ház épülete 18./ A rábízott vagyon feletti rendelkezési jog: Az adott vagyontárgy (ingó és ingatlan) fekvése szerint a vagyon feletti rendelkezési jogát a Balatonszabadi Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonrendeletében leírtak szerint, valamint a Balatonszabadi-Siójut Mikro-térségi Oktatási-Közművelődési Társulás megállapodásában meghatározottak alapján gyakorolja. A Balatonszabadi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok, valamint az ingó vagyon tekintetében a költségvetési szervet ingyenes és teljes körű használati jog illeti meg, amelyet rendeltetésszerűen köteles gyakorolni. A költségvetési szerv az ingatlant, az ingatlanokat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg. 5

6 19./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési és megbízási rendje: A határozott idejű, (5 év) magasabb vezetői megbízásra pályázat útján kerül sor. A magasabb vezetői megbízás Balatonszabadi- és Siójut Községek Önkormányzat inek kizárólagos jogköre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv.-ben., valamint a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. tv-ben foglaltak szerint. 20./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazotti, rájuk a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. vonatkozik, ha a foglalkoztatott közhasznú, közcélú foglalkoztatásban van, akkor a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. tv. az irányadó. A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról a évi CXXII. tv ának (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás. 21./ A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: Az igazgató, valamint az általa a költségvetési szerv SZMSZ-ben meghatározott módon megbízott dolgozó 22./ Az intézmény kisegítő-, kiegészítő,- és vállalkozói tevékenységet nem folytat Záradék: Jelen Alapító Okiratot Balatonszabadi Önkormányzatának 33/2010.(III.25.) sz. határozatával Siójut Önkormányzatának Képviselő- testülete 18/2010.(III.25.) sz. határozatával jóváhagyta. Hatályba lépésének ideje: augusztus 1. Balatonszabadi március 25. Molnár Árpád Balatonszabadi Önkormányzat polgármestere Papp János Siójut Önkormányzat polgármester Némethné Vincze Mária körjegyző 6

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros főjegyzője 2011. október

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2015. (III.20.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza Sorszám: D/3. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 1.1. Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz. 1.2. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F. 2. Jogszabályban

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata /A 24/2005. (II.15.) Öh. sz. határozattal elfogadott alapító okiratnak a 6/2007. (I.30.) Öh. sz. határozat 2. számú melléklet

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása

16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása 16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása HATÁROZAT Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei Egészségügyi

Részletesebben

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 -

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata BEVEZETÉS A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

\ÍOb 10ii.0i.03-/ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármester. Javaslat az általános iskolai körzetek kialakítására

\ÍOb 10ii.0i.03-/ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármester. Javaslat az általános iskolai körzetek kialakítására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármester \ÍOb 10ii.0i.03-/ Tárgy: Javaslat az általános iskolai körzetek kialakítására Tisztelt Képviselő-testületi Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben