KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL"

Átírás

1 KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 110/2014. (XI.20.) HATÁROZATA Tárgy: Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról és a módosító okirat elfogadásáról úgy dönt, hogy az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okiratot az I. számú melléklet szerint és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a II. számú melléklet szerint elfogadja. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős:, jegyző Papp István jegyző Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 8 tagja a határozatát 7 igen, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül fogadta el.

2 I. melléklet Módosító Okirat Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításához az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Alapító Okirat 2.2 pontja egészül ki a következőkkel 2094 Nagykovácsi, Tisza István tér 7.; 2. Az Alapító Okirat 14.1 pontja a következőkkel egészül ki, valamint a Nagykovácsi, Tisza István tér 7. szám alatti 428 hrsz.-ú ingatlant. 3. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe a következő szövegrész kerül 7. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Könyvtári állomány gyarapítása nyilvántartása, feltárása, megőrzése, védelme, könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Az iskolarendszeren kívüli, életminőséget javító önképzési lehetőségek megteremtése. - A település értékeinek, hagyományainak feltárása, ápolása, gazdagítása. - Az ünnepek kultúrájának gondozása. - Önszerveződő közösségek tevékenységének gondozása - Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Szakágazat száma és megnevezése: Könyvtári, levéltári tevékenység A szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti megjelölése: Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Színházak tevékenysége Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Egyéb kiadói tevékenység Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

3 4. Az Alapító Okirat 11. pontja törlésre kerül, Az Alapító Okirat további pontjai újraszámozásra kerülnek. 5. Az Alapító Okirat átszámozás utáni 13.1/ pontja a következőkkel egészül ki: valamint a Nagykovácsi, Tisza István tér 7. szám alatt lévő 428 hrsz.-ú ingatlant. Nagykovácsi, november 20. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Alapító nevében Záradék Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának jelen módosítását Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2014. (XI. 20.) számú határozatával, az egységes szerkezetben foglalt alapító okiratnak megfelelően fogadta el. Nagykovácsi, november 20.

4 II. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. -ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására alkotott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 5. (1)-(2) szerinti tartalommal. 1. / Az intézmény neve: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2. / Székhelye: 2.1/ 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca / Telephelye: 2094 Nagykovácsi, Tisza István tér / A költségvetési szerv törzskönyvi azonosítója: / Az intézmény alapítója és fenntartója: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u / Az alapítás ideje, alapításról rendelkező jogszabály megjelölése: (119/2007. (VIII.30.) sz. Kt. határozat) 5. / Az intézmény felügyeleti szervei: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. (1) bekezdése alapján kötelező feladataként látja el a kulturális szolgáltatást, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítását. Szakmai felügyeleti szervek: Pest Megyei Könyvtár (2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.) Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája (1052 Budapest, Városház u. 7.) Nemzeti Művelődési Intézet (1011 Budapest, Corvin tér 8.) 6. / A költségvetési szerv közfeladata: Könyvtári, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység 7. / A költségvetési szerv alaptevékenysége: Könyvtári állomány gyarapítása nyilvántartása, feltárása, megőrzése, védelme, könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Az iskolarendszeren kívüli, életminőséget javító önképzési lehetőségek megteremtése. - A település értékeinek, hagyományainak feltárása, ápolása, gazdagítása. - Az ünnepek kultúrájának gondozása. - Önszerveződő közösségek tevékenységének gondozása - Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Szakágazat száma és megnevezése: Könyvtári, levéltári tevékenység A szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti megjelölése: Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Színházak tevékenysége Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Egyéb kiadói tevékenység

5 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 8. / A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 9. / Működési köre: Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területe. Tevékenységét a fenntartó egyetértésével, illetve megállapodás, vagy szerződés alapján Remeteszőlős, vagy más település közigazgatási területére is kiterjesztheti. 10. / Irányító szerv(ek) megnevezése, székhelye Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: A költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése, továbbá a költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása: 10.2./ Egyéb irányítási jogok gyakorlására jogosult: / A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy vezetői megbízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása: / A költségvetési szerv tevékenységének szabályszerűségi, pénzügyi, valamint teljesítmény-ellenőrzése: / A költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése: Nagykovácsi e / A jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása: / Egyedi utasítás adása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására: Nagykovácsi e

6 11. / A költségvetési szerv vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: Az intézmény vezetőjét az alapítói jogokkal felruházott irányító szerve (képviselő-testület) a közalkalmazottakról szóló, többször módosított évi XXXIII. törvény 20/A. -a, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. tv /B. -ai figyelembevételével közalkalmazotti jogviszony keretein belül, pályázat útján, öt év, határozott időtartamra nevezi ki. 12. / A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: A költségvetési szerv foglalkoztatottjai közalkalmazottak. A költségvetési szerv a foglalkoztatottjainak kinevezésére, kinevezése módosítására illetve a költségvetési szervvel (munkáltatóval) fennálló jogviszony megszűnésére, megszűntetésére elsődlegesen a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a Kjt. kifejezett rendelkezése hiányában, másodlagosan a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései az irányadók. 13. / A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 13.1./ Az irányító szerv, Képviselő-testület a költségvetési szerv részére biztosítja, használatra átadja Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78. sz. alatt lévő 406 hrsz.-ú belterületi felépítményes ingatlant, valamint a Nagykovácsi, Tisza István tér 7. szám alatt lévő 428 hrsz.-ú ingatlant / A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon un. könyv szerinti értékeit (adatait) az ingatlan tulajdonosa, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a tárgyévi költségvetése végrehajtásáról szóló ún. zárszámadási rendelet mellékletei, évente, folyamatosan rögzítik, és nyilvántartják / A szerv ingó vagyonához tartoznak a kétévente felvett intézményi leltár szerint nyilvántartott eszközök, melyeket a szerv a feladata ellátásához szabadon felhasználhat. 14. / A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezés joga: A szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a közfeladatai ellátásához szabadon használhatja. Egyéb célú hasznosítás az Önkormányzat hatáskörébe tartozik. A szerv székhely és telephely ingatlanja az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan forgalomképes, így a szerv a székhely és telephely ingatlanokat nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. Nagykovácsi, november 20. Záradék: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetű Alapító Okiratát a 110/2014. (XI.20.) határozatával hagyta jóvá.