ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás"

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 66. -a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 1. -a alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás 3. A költségvetési szerv székhelye: Epöl, Kossuth L.u.8. Gesztor: Epöl Község Önkormányzata 4. Létrehozásáról rendelkezı határozat: hat. hat. Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete: 17/2006.(V.16.) Ökt. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 22/2006.(V.15.) Ökt. hat. Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 34/2006.(V.16.) Ökt. Alapítás idıpontja: július 1. 5/a. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV.tv ában foglaltak szerint intézmény alapítása és fenntartása. Alaptevékenysége: Alapvetı szakágazati besorolási szám: Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazg.tevékenysége Önkormányzatok, valamint többc. kist.társ. elszámolásai Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényő gyerekek óvodai nevelése, oktatása - testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, oktatása

2 nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, oktatása. Halmozottan hátrányos helyzető gyermekek óvodáztatása, integrációs nevelése, felzárkóztatása, fejlesztése Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése Sajátos nevelési igényő ált.isk. tanulók nappali rendsz.nev.,okt. - testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényő Gyermekek, tanulók nappali rendszer.nev.okt. tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nappl.rendsz. nevelése, oktatása nevelési igényő gyermekek, tanulók napp.rendsz. nevelése, oktatása. Halmozottan hátrányos helyzető gyermekek képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítése Általános iskolai felnıttoktatás Általános iskolai napközi otthoni nevelés Közmővelıdési könyvtári tevékenység Diáksport Kiegészítı tevékenysége: Munkahelyi vendéglátás Kisegítı tevékenysége: Az Intézményfenntartó Társulásnak kisegítı tevékenysége nincs. nem 5/b. Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet folytathat. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV.tv ában foglaltak szerint intézmény alapítása és fenntartása. Alapvetı szakágazati besorolási szám: Alaptevékenysége: Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Önkormányzatok és többc.kist.társ.igazgatási tevékenysége

3 Önkormányzatok, valamint többc. kist.társ. elszámolásai Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényő gyerekek óvodai nevelése, ellátása, - testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, oktatása nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, oktatása. Halmozottan hátrányos helyzető gyermekek óvodáztatása, integrációs nevelése, felzárkóztatása, fejlesztése Ált.isk. tanulók nappali rendsz.nev.,okt. ( Sajátos nevelési ig. ált.isk.tan. nappali rendsz.nev. (1-4 - testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényő Gyermekek, tanulók nappali rendszer.nev.okt. tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nappl.rendsz. nevelése, oktatása nevelési igényő gyermekek, tanulók napp.rendsz. nevelése, oktatása. Halmozottan hátrányos helyzető gyermekek képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítése Nemzeti és etnikai kisebbs.tan. nappali rendsz.nev.,okt. ( Ált.isk. tanulók nappali rendsz.nev.,okt. ( Sajátos nev.ig. ált.isk.tan. nappali rendsz.nevelése,okt. (5-8 - testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényő Gyermekek, tanulók nappali rendszer.nev.okt. tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nappl.rendsz. nevelése, oktatása nevelési igényő gyermekek, tanulók napp.rendsz. nevelése, oktatása. Halmozottan hátrányos helyzető gyermekek képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítése.

4 Nemzeti és etnikai kisebbs.tan.napp.rendsz.nev.,okt. ( Általános iskolai napközi otthoni nevelés Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók tanulószobai nevelése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Iskolai, diáksport tevékenység támogatása Kiegészítı tevékenysége: Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kisegítı tevékenysége: Az Intézményfenntartó Társulásnak kisegítı tevékenysége nincs. nem Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet folytathat. 6. Illetékessége: Bajna, Epöl és Nagysáp községek közigazgatási területe 7. Irányító szerv neve, székhelye: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa Nagysáp, Köztársaság tér Típus szerinti besorolása: A tevékenység jellege alapján: Közhatalmi költségvetési szerv Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 9. Vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény 12.. alapján a Társulási Tanács Elnökét és Elnökhelyetteseit a Társulási Tanács saját tagjai közül nyílt, többségi szavazással választja. Megbízatásuk idıtartama: Legfeljebb a polgármesteri vagy helyi önkormányzati képviselıi mandátum megszőnéséig tart.

5 10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók alapesetben közalkalmazottak, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók munkavállalók is lehetnek, akikre a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Egyéb foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 11. Alapító és fenntartó neve és címe: 1. Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Bajna, Kossuth L.u Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Epöl, Kossuth L.u A feladat ellátását szolgáló vagyon: 3. Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nagysáp, Köztársaság tér 1. A feladat ellátását szolgáló alapításkori és az alapító okirat jóváhagyásakor meglévı ingatlan és ingó vagyon az alapítók tulajdona. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: A vagyon feletti rendelkezési jogosultság az alapításkori valamint a költségvetési szerv mőködése során keletkezı vagyontárgyak esetében elsısorban az alapítót illetik meg. Az alapító által a költségvetési szervre engedményezett vagyon feletti rendelkezési jogosultságra az önkormányzatok vagyonrendeletének szabályai vonatkoznak. Záradék: Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 33/2006.(V.15.) Ökt. határozattal elfogadott és a 84/2006.(XI.27.) Ökt. határozatával, a 24/2007.(V.31.)

6 Ökt határozatával és a 33/2009.(V.27.) Ökt. határozatával módosított egységes szerkezető Alapító Okiratot a 44/2009.(VIII.26.) Ökt. határozatával jóváhagyta. Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 17/2006.(V.16.) Ökt. határozattal elfogadott és a 4/2007.(I.31.) Ökt. határozatával, a 26/2007.(V.30.) Ökt határozatával és a 24/2009.(V.22.) Ökt. határozatával módosított egységes szerkezető Alapító Okiratot a 41/2009.(VIII.26.) Ökt. határozatával jóváhagyta. Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 34/2006.(V.16.) Ökt. határozattal elfogadott és a 91/2006.(XII.13.) Ökt. határozatával, a 33/2007.(V.30.) Ökt határozatával és a 13/2009.(V.28.) Ökt. határozatával módosított egységes szerkezető Alapító Okiratot a 19/2009.(VIII.26.) Ökt. határozatával jóváhagyta. Az egységes szerkezető Alapító Okirat kivétel a 5/B. pont július 1. napján lép hatályba. Az Alapító Okirat 5/B pontjának hatályba lépése: január 1. Az Alapító Okirat 5/A pontja december 31. napján hatályát veszti. Az Alapító Okirat hatályba lépésével egyidejőleg a 33/2009.(V.27.) Ökt. határozat hatályát veszti augusztus 26. Elnöke Balogh Miklós Társulási Tanács

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2012. december 20. napján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 656/2013. (XII.19.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Gyermekjóléti

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium 293/2011. ( VIII. 24.) határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Tiszafüred Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVI. Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) FELSÖ-KISKUNSAGI ÉS DUNAMELLÉK TOSSCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál Ön az alábbi menüpontok közül választhat Városfejlesztési Bizottság napirendje Képviselő-testület

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza Sorszám: D/3. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 1.1. Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz. 1.2. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F. 2. Jogszabályban

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata /A 24/2005. (II.15.) Öh. sz. határozattal elfogadott alapító okiratnak a 6/2007. (I.30.) Öh. sz. határozat 2. számú melléklet

Részletesebben