Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu"

Átírás

1 Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Üsz.: /2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete KISZOMBOR Tisztelt Képviselı-testület! Kiszombor Önkormányzata pályázatot adott be a Dél-Alföldi Regionális Operatív program kiírására, a Dózsa György Általános Iskola felújításával kapcsolatban. A pályázatban az önkormányzat vállalta, hogy a fenntartási idıszaktól, 2010/2011-es tanévtıl kezdıdıen a felújítással érintett feladat-ellátási helyen bevezetésre kerül az integrációs pedagógiai rendszer szerinti nevelés a hátrányos helyzető gyermekek tekintetében, és ezt az alapító okiratban is rögzíti. Tisztelt Képviselı-testület! Javaslom a kiszombori Dózsa György Általános Iskola Alapító Okiratát a fentiekkel kiegészíteni és az így módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jóváhagyni szíveskedjen. Kiszombor, június 23. Tisztelettel: Szegvári Ernıné

2 Tárgy: Dózsa György Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása /2011. (.) KNÖT h. HATÁROZATI JAVASLAT Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Dózsa György Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint fenntartó az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. (1) bekezdés b) pontja, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Dózsa György Általános Iskola (6775 Kiszombor, Óbébai u. 6.) alapító okiratát - a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (1) bekezdése szerint normatív határozattal - az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat Szakfeladatai január 1-tıl elnevezéső része a , valamint a szakfeladatok tekintetében az alábbiakra módosul: Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Halmozottan hátrányos helyzető, valamint hátrányos helyzető gyermekek Integrációs Pedagógiai Rendszer szerinti nevelése, oktatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Halmozottan hátrányos helyzető, valamint hátrányos helyzető gyermekek Integrációs Pedagógiai Rendszer szerinti nevelése, oktatása 2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Dózsa György Általános Iskola (6775 Kiszombor, Óbébai u. 6.) alapító okiratát egységes szerkezetben a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal határozza meg. Az egységes szerkezető alapító okirat jelen határozat mellékletét képezi. 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Szegvári Ernıné t, hogy képviseletében és nevében az alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. 4. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (5) bekezdése alapján, mint a képviselı-testület normatív határozatát, a helyben szokásos módon közzé kell tenni a i hivatal hirdetıtábláján történı kihelyezéssel. A határozatról értesül: 1./ Szegvári Ernıné 2./ Dr. Kárpáti Tibor 3./ MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága 4./ Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató 5./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 6./ Irattár

3 DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Telephelye: 3. Az intézmény alapító szerve: Az intézmény alapító szerve szerinti besorolása: 4. Alapítás éve: 5. Közös fenntartás: 6. Az intézmény irányító szerve, székhelye: 7. Fenntartója: Fenntartói jogok gyakorlása: Dózsa György Általános Iskola Kiszombor, Óbébai u Kiszombor, Móricz Zs. u. 4. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete Helyi önkormányzati költségvetési szerv május 31-tıl a Dózsa György Általános Iskola közös üzemeltetésére, fenntartására, szakmai-tárgyi eszközök fejlesztésére, valamint az 5-8. évfolyamon történı oktatásra létrejött a Kiszombor és Ferencszállás Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulása július 1. napjával a megállapodás kiterjed Klárafalva Község Önkormányzatára is, illetve a társulásban résztvevı önkormányzatok vonatkozásában az ott állandó lakóhellyel rendelkezı 1-8. évfolyamos tanulók Kiszomboron, a Dózsa György Általános Iskolában történı oktatására. A társulás tagjainak neve, székhelye: - Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u Ferencszállás Községi Önkormányzat 6774 Ferencszállás, Szegedi u Klárafalva Községi Önkormányzat 6773 Klárafalva, Kossuth u Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53. Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6773 Klárafalva, Kossuth u Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Ferencszállás Községi Önkormányzat Klárafalva Községi Önkormányzat A fenntartással kapcsolatos jogokat Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete gyakorolja a Ttv. 8. (1) bekezdése szerinti Társulási Megállapodás alapján.

4 Jogállása: Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Létrehozásáról rendelkezı határozat: Tevékenységének jellege szerinti besorolása: 8. Mőködési kör: 9. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Tevékenységei: Alaptevékenysége: Szakágazat: Szakfeladatai december 31-ig: Önálló jogi személy Önállóan mőködı költségvetési szerv. 459/2003.(XI. 11.) KKÖT határozat közös fenntartással: 160/2007.(V. 29.) KKÖT határozat a évi CV. törvény alapján módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 198/2009. (V.26.) KKÖT határozat Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény Kiszombor Nagyközség, Ferencszállás Község és Klárafalva Község teljes közigazgatási területe. Alapfokú nevelés, oktatás TEÁOR Általános iskolai nevelés általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás - bejáró tanulók a község területén kívülrıl - iskolai könyvtár sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása - testi, enyhén értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességgel küzdı gyermekek nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás iskolai intézményi közétkeztetés sportintézmények, sportlétesítmények mőködtetése Szakfeladatai január 1-tıl: Iskolai intézményi étkeztetés Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Halmozottan hátrányos helyzető, valamint hátrányos helyzető gyermekek Integrációs Pedagógiai Rendszer szerinti nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.

5 évfolyam) - testi, enyhén értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességgel küzdı gyermekek nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Halmozottan hátrányos helyzető, valamint hátrányos helyzető gyermekek Integrációs Pedagógiai Rendszer szerinti nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) - testi, enyhén értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességgel küzdı gyermekek nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása Általános iskolai napköziotthoni nevelés Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Kiegészítı tevékenysége: 10. Az intézmény típusa: Tagozat(ok) megnevezése: Évfolyamok száma: Felvehetı maximális gyermek-, tanulólétszám: 11. Kisegítı tevékenysége: Vállalkozási tevékenysége: Kiegészítı tevékenységet nem folytat. Általános iskola Nappali 8 évfolyam 6775 Kiszombor, Óbébai u. 6. (székhely): 4-8. évfolyam 6775 Kiszombor, Móricz Zs. u. 4. (telephely): 1-3. évfolyam 364 fı Kisegítı tevékenységet nem folytat. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 12. Az intézmény vezetıje: A közoktatási és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglalt elıírásoknak megfelelı intézményvezetı 13. Az intézményvezetı kinevezési rendje: Az intézményvezetıt nyilvános pályázat útján, a Képviselıtestület nevezi ki a helyi önkormányzatokról szóló évi

6 LXV. törvény 10. (1) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 23. elıírásai szerint. A kinevezés elıtt ki kell kérni Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete és Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete véleményét a Ttv. 8. (2) bekezdése alapján. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyai: 14. Elıirányzatok feletti rendelkezési jog: 15. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyona: A vagyon feletti rendelkezési jog: Közalkalmazotti jogviszony, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, amelyre a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény rendelkezései az irányadók, valamint megbízási jogviszony, amelyre a Ptk. rendelkezései az irányadók. Teljes jogkörrel rendelkezı. Az intézmény gazdálkodását Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el, melynek székhelye: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. A törzsvagyon részét képezı épületek: 6775 Kiszombor, Óbébai u. 6. (Kiszombor, Hrsz: 1144/7) iskola és sportcsarnok, 6775 Kiszombor, Móricz Zs. u. 4. (Kiszombor, Hrsz: 1154) iskola összes berendezési, felszerelési tárgyaival, leltár szerint. A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell eljárni. A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát az önkormányzat hatályos vagyongazdálkodásáról szóló rendelete, valamint a Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának költségvetési rendelete határozza meg A 15./ pontban felsorolt vagyon felett a tulajdonosi jogokat Kiszombor Nagyközség Önkormányzata gyakorolja. Az iskolaotthonos oktatással kapcsolatos szülıi igényeket az általános iskola minden induló tanítási évet megelızıen köteles felmérni, amelynek eredményeként az intézmény igazgatója a képviselı-testület elı terjeszti. Ezen Alapító Okiratot a 160/2007.(V.29.)KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 56/2007. (V.29.) KT Ferencszállás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 49/2007. (V.29.) KT Klárafalva Község Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatával adta ki és a megállapodó felek döntése alapján július 1. napjától hatályos.

7 Kiszombor, június 26. Az Alapító Okiratot módosította és egységes szerkezetbe foglalta a Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 216/2007.(VIII.28.)KKÖT, Ferencszállás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 73/2007. (VIII.28.) Kt., Klárafalva Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 66/2007. (VIII.28.) Önk. határozata alapján. Kiszombor, augusztus 28. Az Alapító Okiratot módosította és egységes szerkezetbe foglalta Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7/2008.(I. 29.) KKÖT, Ferencszállás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 6/2008.(I. 29.) KT, Klárafalva Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 6/2008.(I. 29.) Önk. határozata alapján. Kiszombor, január 29. Az Alapító Okiratot módosította és egységes szerkezetbe foglalta Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 284/2008.(VIII. 11.) KKÖT határozata, Ferencszállás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 95/2008.(VIII. 26.) KT határozata, Klárafalva Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 87/2008.(VIII. 26.) Önk. határozata alapján. Kiszombor, augusztus 27. Az Alapító Okiratot módosította és egységes szerkezetbe foglalta Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 337/2008.(IX. 30.) KKÖT határozata alapján. Kiszombor, szeptember 30. Az Alapító Okiratot módosította és egységes szerkezetbe foglalta

8 Ferencszállás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 121/2008.(X. 14.) KT. határozata, Klárafalva Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 107/2008.(X. 15.) Önk. határozata alapján. Kiszombor, október 16. Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: Kiszombor Község Önkormányzata Képviselı-testületének 198/2009.(V. 26.) KKÖT, Ferencszállás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 47/2009.(V. 26.) KT, Klárafalva Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 46/2009.(V. 26.) Önk. határozatával. A módosított és egységes szerkezető alapító okirat július 1. napján lép hatályba, a szakfeladatok felsorolásánál rögzített kivételekkel. Kiszombor, május 26. Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: Kiszombor Község Önkormányzata Képviselı-testületének 440/2009.(XI. 24.) KKÖT, Ferencszállás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 121/2009.(XI. 24.) KT, Klárafalva Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 123/2009.(XI. 24.) Önk. határozatával. A módosított és egységes szerkezető alapító okirat január 1. napján lép hatályba. Kiszombor, november 24. Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 107/2010.(IV. 27.) KNÖT, Ferencszállás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 37/2010.(IV. 27.) KT, Klárafalva Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 37/2010.(IV. 27.) Önk. határozatával. A módosított és egységes szerkezető alapító okirat május 1. napján lép hatályba. Kiszombor, április 28. Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011.(VI. 28.) KNÖT, Ferencszállás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete /2011.( ) KT, Klárafalva Község Önkormányzatának Képviselı-testülete /2011.( ) Önk. határozatával. A módosított és egységes szerkezető alapító okirat napján lép hatályba. Kiszombor, Szegvári Ernıné

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 11998/2009. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 38-39. Rendelet száma: 11. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december13-i

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben