40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata"

Átírás

1 Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. tv. alapján felülvizsgálta, módosította és azt a jogszabály előírásának megfelelő tartalommal elfogadta. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy az okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg, és az ügyben szükséges további intézkedést tegye meg. Felelős: polgármester, körjegyző Határidő: azonnal Melléklet a 40/2009. (V. 28.) Kt. határozathoz Alapító okirat Halmaj, Kiskinizs Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 66. -a, a költségvetési szervek jogállásáról szóló évi CV. törvény 1. -a alapján figyelemmel a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényre, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletre tekintettel felülvizsgálták és a következő egységes szerkezetű alapító okiratot adják ki: 1./ A költségvetési szerv Neve: Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Székhelye: 3842 Halmaj, Fő út 17. (Telefon: 46/ ) OM azonosító: KSH törzsszáma: / Létrehozásáról rendelkező határozat. Halmaj Községi Önkormányzat 250/1996.(X.17.) Kt. határozata Kiskinizs Községi Önkormányzat 133/1996.(X.17.) Kt. határozata Az intézményt határozatlan időre hozták létre. 3.1./ Az intézmény fenntartója: Községi Önkormányzat, 3842 Halmaj, Kossuth út 1. Községi Önkormányzat, 3843 Kiskinizs, Rákóczi út / Az intézmény alapító jogokkal felruházott irányító szerve: Halmaj, Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3842 Halmaj, Kossuth út 1 Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3843 Kiskinizs, Rákóczi út / Az intézmény felügyeleti szervének neve és címe: Szakmai fenntartói felügyelet: Halmaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3842 Halmaj, Kossuth út 1. Törvényességi felügyelet: Halmaj, Kiskinizs Körjegyzőség körjegyzője 3842 Halmaj, Kossuth út 1. 4./ Költségvetési szerv tevékenysége: Szakágazat száma: 8520 alapfokú oktatás 4.1. Költségvetési szerv alaptevékenysége,

2 Szakágazat: 8510 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés. - Etnikai kisebbségi feladatok ellátása. - Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése, - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátásokkal akadálymentesítés, - logopédus, gyógytornász, pszichológus gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, - kompetencia alapú nevelés és - korai fejlesztő pedagógia, Szakágazat: 8520 Alapfokú oktatás. - Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, etnikai, kisebbségi feladatok ellátása (roma kisebbségi oktatás), halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítése, integrált oktatás-nevelés, művészeti nevelés. - Kompetencia alapú oktatás, szövegértés- szövegalkotás, matematikai logika, idegen nyelv, informatika, szociális és életvitel, életpálya-építés kompetencia területein - tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása (gyógypedagógiai oktatás), aki testi, enyhén értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd - A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, figyelemzavar) - Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás, iskolaotthonos ellátás. Alaptevékenység december 31-ig Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás Cigány kisebbségi oktatás Fejlesztő felkészítés Hátrányos helyzetű tanulók tanulmányainak fejlesztése Képesség kibontakoztató Felkészítés Integrált oktatás, nevelés Alaptevékenység Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon

3 Fejlesztő felkészítés Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek programok Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban A hátrányos helyzetű gyermekek, feladatok és családok életminőségét javító programok Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés, cigány kisebbségi óvodai nevelés. Fejlesztő felkészítés Bölcsődei ellátás Napközi-otthonos és tanulószobai ellátás Iskolaotthonos oktatás Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása Óvodai intézményi Iskolai intézményi Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás gyermekek óvodai nevelése, ellátása kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Bölcsődei ellátás Korai fejlesztés, gondozás Általános iskolai napközi (iskola-) otthoni nevelése gyermekek óvodai nevelése, ellátása kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulószobai nevelés tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása Óvodai intézményi Iskolai intézményi / Költségvetési szerv alaptevékenységével kapcsolatos kiegészítő tevékenysége:

4 Kiegészítő tevékenység december 31-ig Intézményi Kiegészítő tevékenység Munkahelyi Éttermi, mozgó vendéglátás / Költségvetési szerv alaptevékenységével kapcsolatos kisegítő tevékenysége: A kisegítő tevékenységek aránya a költségvetési szerv kiadásaiban: maximum 10 % Kisegítő tevékenység december 31-ig Kisegítő tevékenység Önköltséges tanórán kívüli Iskola rendszeren kívüli nem foglalkozás szakmai oktatás Helyiségek bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 5./ Az intézmény működési köre: Halmaj és Kiskinizs Községek közigazgatási területe 6./ Költségvetési szerv típus szerinti besorolása: a.)a tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató szerv Közszolgáltató szerv fajtája alapján Közintézmény b.)feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 7./ Költségvetési szerv vezetőjének választási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Halmaj, Kiskinizs Községek Önkormányzatának Képviselőtestület határozott időre bízza meg, a közalkalmazott jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet alapján. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Halmaj község polgármestere gyakorolja, Kiskinizs község polgármesterének egyetértésével. 8./ Költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény, valamint Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó. 9./ A feladat ellátását szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához az általános iskolának rendelkezésre áll székhelyen lévő, belterület 254 hrsz m 2 alapterületű ingatlan, rajta található 1638 m 2 alapterület általános iskolai épülettel, tornateremmel, konyhával, étkezővel, műhellyel, a napközi otthonos óvodának pedig a Halmaj, belterület 70/1 hrsz m 2 területű ingatlan, rajta 470 m 2 épülettel. 10./ A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: A közintézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 11./ Telephelye: Intézményegység T e l e p h e l y Címe Telefonszáma Napközi Otthonos Óvoda 3842 Halmaj, Táncsics út 8. 46/

5 12./ Maximális gyermeklétszám: Óvodai nevelés: csoportok szám 4 Maximum felvehető gyermeklétszám 96 fő Iskolai nevelés, oktatás: évfolyamok száma: 8 maximálisan felvehető tanulólétszám: 300 fő tanulók (pszichés fejlődési zavarai) integrált oktatása (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) képzésre felvehető maximális tanulólétszám: 15 fő Záradék Az alapító okirat módosítását, így az egységes szerkezetű alapító okiratot Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2009(V.28.) Kt. határozatával Kiskinizs Községi Önkormányzat képviselő-testülete 39/2009(V.28.) Kt. számú határozatával fogadta el.

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A L A P Í T Ó O K I R A T Egységes szerkezetben a 97/009. (V. 5.) sz. kt. határozattal elfogadott, a 48/009. (VI. 9.), 5/00. (II..), 67/00. (XII. 6.), /0. (I. 0.), /0. (VII. 7.), 86/0. (IX. 6.) sz. kt.

Részletesebben

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december13-i

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben A költségvetési szerv neve: NEMES JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési szerv rövidített neve: NEMES JÁNOS ÁMK ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása

23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása 23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában működő

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium 293/2011. ( VIII. 24.) határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Tiszafüred Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVI. Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben