VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE"

Átírás

1 XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról 108/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Sportigazgatóság igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról 109/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Id skorúak Szociális Intézete Acsád igazgatói álláshelyre pályázat kiírásáról 110/2006. (V.26.) sz. határozat A Szimfonikus Zenekar igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról /2006. (V.26.) sz. határozat Gayer Gyula Emlékplakett adományozásáról 328 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 9/2006. (V.26.) számú rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 10/2006. (V.26.) számú rendelete A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésér l alkotott 1/2006. (II.16.)számú rendelete módosításáról KÖZGY LÉSI HATÁROZATOK 88/2006. (V.26.) sz. határozat A közgy lés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekr l, eseményekr l szóló beszámoló, valamint a közgy lés elnökének saját hatáskörben végrehajtott el irányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 89/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 90/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi éves egyszer sített költségvetési beszámolójáról, valamint Vas Megye Önkormányzatának 2005 évi zárszámadási rendeletér l készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 91/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési el irányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról

2 MÁJUS /2006. (V.26.) sz. határozat A Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Körmend alapító okiratának módosításáról 94/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Pedagógiai Intézet, Szakmai és Szakszolgálat átszervezésére vonatkozó szándéknyilatkozatról 95/2006. (V.26.) sz. határozat Vas megye közbiztonságának évi helyzetér l, valamint a rend rség és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttm ködésér l szóló beszámoló elfogadásáról 96/2006. (V.26.) sz. határozat A megye út- és vasúthálózatának helyzete, a tervezett fejlesztések el készítése, a megye területrendezési tervéhez való kapcsolódása cím tájékoztató elfogadásáról 97/2006. (V.26.) sz. határozat Az Ungaresca Táncegyüttes közötti tevékenységér l szóló beszámoló elfogadásáról 98/2006. (V.26.) sz. határozat A Nemzetközi Bartók Fesztivál támogatásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról 99/2006. (V.26.) sz. határozat K szeg és Környéke Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeinek átszervezéséhez szakvélemény kiadásáról /2006. (V.26.) sz. határozat A FLORASCA Környezetgazdálkodási Kft értékesítésér l /2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Temetkezési Vállalat és a Vas Megyei Önkormányzat gazdasági társaságainak évi tevékenységér l szóló beszámolók, valamint a évi üzleti tervek elfogadásáról 102/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól szóló beszámoló, valamint a évi éves statisztikai összegzés jóváhagyásáról 103/2006. (V.26.) sz. határozat Vas Megye Önkormányzatának Közgy lése, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgy lése közti, a Markusovszky Kórházra vonatkozó támogatási megállapodás módosításáról 104/2006. (V.26.) sz. határozat Vas Megye Önkormányzatának Közgy lése, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgy lése közti a halmozottan fogyatékos gyermekek nappali ellátására kötött feladat-ellátási megállapodás módosításáról 105/2006. (V.26.) sz. határozat A gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények m ködése, a megyei önkormányzat, valamint a fenntartásában m köd gyermekvédelmi intézmények évi gyermekvédelmi feladatellátásának értékelésér l szóló beszámoló elfogadásáról /2006. (V.26.) sz. határozat Közösségi célú alapítványok támogatásáról /2006. (V.26.) sz. határozat Kisközségi rendezési tervek támogatásáról 461

3 2006. MÁJUS KÖZLEMÉNYEK Beszámoló Vas megye közbiztonságának évi helyzetér l, valamint a rend rség és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttm ködésér l Tájékoztató a megye út- és vasúthálózatának helyzetér l, a tervezett fejlesztések el készítésér l, a megye területrendezési tervéhez való kapcsolódásáról Beszámoló az Ungaresca Táncegyüttes közötti tevékenységér l 518 SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgy lés 92/2006. (V.26.) sz. határozata a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról A közgy lés: 1. a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely igazgatói álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati eljárást eredménytelennek min síti, s ismételt pályázatot ír ki változatlan feltételekkel; 2. felkéri az egészségügyi és szociális bizottságot, hogy a pályázatok döntés el készít véleményezésére bízzon meg ad hoc bizottságot, s azt követ en az igazgatói kinevezéssel kapcsolatos véleményét terjessze a közgy lés elé; 3. az új igazgató kinevezéséig a vezet i feladatok ellátásával Fekete Árpád módszertani osztályvezet t bízza meg saját munkaköre ellátása mellett. Felel s: Határid : a közgy lés elnöke (1. és 3. pontra, a kiértesítésért) az egészségügyi és szociális bizottság elnöke ( 2. pontra) azonnal, illetve az augusztusi közgy lés id pontja A megyei közgy lés 108/2006. (V.26.) sz. határozata a Vas Megyei Sportigazgatóság igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról A közgy lés a Vas Megyei Sportigazgatóság igazgatói álláshelyének betöltésére az el terjesztéssel egyez tartalommal - pályázatot ír ki. Felel s: Határid : a közgy lés elnöke azonnal A közgy lés: A megyei közgy lés 109/2006. (V.26.) sz. határozata a Vas Megyei Id skorúak Szociális Intézete Acsád igazgatói álláshelyre pályázat kiírásáról 1. pályázatot ír ki az el terjesztéssel egyez tartalommal a Vas Megyei Id skorúak Szociális Intézete Acsád igazgatói álláshelyének betöltésére; 2. felkéri az egészségügyi és szociális bizottságot, hogy a pályázatok döntés-el készít véleményezésére bízzon meg ad hoc bizottságot, s azt követ en az igazgatói kinevezéssel kapcsolatos véleményét terjessze a közgy lés elé. Felel s: Határid : közgy lés elnöke azonnal

4 MÁJUS 26. A megyei közgy lés 110/2006. (V.26.) sz. határozata a Szimfonikus Zenekar igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról A közgy lés a Szimfonikus Zenekar igazgatói álláshelyének betöltésére az el terjesztéssel egyez tartalommal pályázatot ír ki. Felel s: Határid : a közgy lés elnöke azonnal A megyei közgy lés 111/2006. (V.26.) sz. határozata Gayer Gyula Emlékplakett adományozásáról A közgy lés Vas megye környezet- és természetvédelméért kifejtett áldozatos munkája elismeréseként Gáyer Gyula Emlékplakettet adományoz: Lakos Ilonának Fejesné Bíró Mártának Labritz Bélának Tubolyné Balázs Nórának Dr. Káldy Jánosnak Nyugat-Dunántúli KÖVIZIG csoportvezet je, Nádasdi Széchenyi István ÁMK tanára, EGIS Körmendi Gyáregység csoportvezet je, Szombathely Megyei Jogú Város Hivatal városi kertésze Vas Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat igazgatója, mez gazdasági-tudományi doktor Felel s: a közgy lés elnöke Határid : május 29. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK Vas Megyei Önkormányzat Közgy lésének 9/2006. (V.26.) számú rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Vas megye Önkormányzatának közgy lése az önkormányzat többször módosított 1/2005. (II. 18.) számú költségvetési rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet (a továbbiakban: R.) alkotja: 1. A közgy lés a megyei önkormányzat évi bevételei f összegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti bevételi el irányzat 20, E Ft módosított bevételi el irányzat 22, E Ft bevételi teljesítés 20, E Ft A bevételi f összeget forrásonként a R. 1-es, költségvetési szervenként a R. 2-es számú mellékletei tartalmazzák. 1. A közgy lés az önkormányzat 2005 évi kiadási f összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 2..

5 2006. MÁJUS eredeti kiadási el irányzat módosított kiadási el irányzat kiadási teljesítés 20, E Ft 22, E Ft 18, E Ft 2. A kiadási f összegen belül a kiemelt el irányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: E Ft Eredeti Módosított M e g n e v e z é s el irányzat Teljesítés Személyi juttatások 7, , , Munkaadókat terhel járulék 2,477,143 2, , Dologi kiadások 5, , , Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszközátadások, spec. célú tám M ködési céltartalék /E:áht E Ft/ Vállalkozási tevékenységi eredm.visszaforg M ködési, fenntartási el irányzat összesen 16, , Felújítások Beruházás 2, , , Felhalmozási célú pénzeszközátadás Fejlesztési ált. tartalék Fejlesztési hitel, kölcsön törlesztés Felhalmozási célú támogatói kölcsön törl Dolgozók lakásépítési támogatása Felhalmozási célú kiadás összesen 3, , , Kiegyenlít, függ, átfutó kiadások Kiadások összesen: 20, ,117,082 18, A kiadási f összeg kiemelt el irányzatait és teljesítését költségvetési szervenként a R. 3. sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzati hivatal 3.. a/ m ködési, fenntartási kiadásait eredeti el irányzat 1, Ft módosított el irányzat 1, E Ft teljesített kiadás E Ft-ban állapítja meg R. 4. sz. melléklete szerint b/ felhalmozási kiadásait tervezett el irányzata 2, E Ft módosított el irányzata 3, E Ft teljesített kiadás 1, E Ft-ban állapítja meg a R. 4. sz. melléklete szerint. 4.. A közgy lés az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrend szerinti el irányzatait és teljesítését a R.6/A. és 6./B. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá A közgy lés a m ködési fenntartási célt szolgáló bevételeket és kiadásokat (m ködési mérleg), valamint a felhalmozási és t kebevételeket és kiadásokat (felhalmozási mérleg) a R. 1/A, 1/B számú mellékletei szerint hagyja jóvá. 2. A közgy lés az önkormányzat felhalmozási kiadásait költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

6 MÁJUS A közgy lés a évi pénzmaradványokat és vállalkozási eredményeket a R. 10/A., 10/B. és 10/C. számú mellékletei szerint hagyja jóvá. 7.. A megyei közgy lés az önkormányzat évi vagyonmérleg adatainak f összegét az alábbiak szerint állapítja meg: Eszközök 20, E Ft Források 20, E Ft A vagyonmérleg adatainak részletezését a R. 9. sz. melléklete tartalmazza. 8.. A megyei önkormányzat a R. 8/A. sz. melléklete szerint a feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulás címén tervezett (módosított) 2, E Ft-tal szemben 2, E Ft-tal számol el, a R. 8/B. sz. melléklete szerint a normatív kötött felhasználású támogatások címén tervezett E Ft-tal szemben Ft-tal számol el, a R. 8/C sz. melléklete szerint a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után a SZJA-ból való részesedés E Ft tervezett el irányzatával szemben E Ft-tal számol el. 9.. A közgy lés az önkormányzati költségvetési szerveknél a évi foglalkoztatottak létszámát a R. 7. sz. melléklete szerint rögzíti A közgy lés az önkormányzat évi egyszer sített beszámolóját a R. 11., 12., 13., 14. számú mellékletei szerint fogadja el A közgy lés a részére tájékoztatásul bemutatott mérlegeket és kimutatásokat a számú mellékletek szerint fogadja el. Szombathely, május 26. Dr. Kun László sk. megyei f jegyz Markó Péter sk. a közgy lés elnöke

7 2006. MÁJUS

8 MÁJUS 26.

9 2006. MÁJUS

10 MÁJUS 26.

11 2006. MÁJUS

12 MÁJUS 26.

13 2006. MÁJUS

14 MÁJUS 26.

15 2006. MÁJUS

16 MÁJUS 26.

17 2006. MÁJUS

18 MÁJUS 26.

19 2006. MÁJUS

20 MÁJUS 26.

21 2006. MÁJUS

22 MÁJUS 26.

23 2006. MÁJUS

24 MÁJUS 26.

25 2006. MÁJUS

26 MÁJUS 26.

27 2006. MÁJUS

28 MÁJUS 26.

29 2006. MÁJUS

30 MÁJUS 26.

31 2006. MÁJUS

32 MÁJUS 26.

33 2006. MÁJUS

34 MÁJUS 26.

35 2006. MÁJUS

36 MÁJUS 26.

37 2006. MÁJUS

38 MÁJUS 26.

39 2006. MÁJUS

40 MÁJUS 26.

41 2006. MÁJUS

42 MÁJUS 26.

43 2006. MÁJUS

44 MÁJUS 26.

45 2006. MÁJUS

46 MÁJUS 26.

47 2006. MÁJUS

48 MÁJUS 26.

49 2006. MÁJUS

50 MÁJUS 26.

51 2006. MÁJUS

52 MÁJUS 26.

53 2006. MÁJUS

54 MÁJUS 26.

55 2006. MÁJUS

56 MÁJUS 26.

57 2006. MÁJUS

58 MÁJUS 26.

59 2006. MÁJUS

60 MÁJUS 26.

61 2006. MÁJUS

62 MÁJUS 26.

63 2006. MÁJUS

64 MÁJUS 26.

65 2006. MÁJUS

66 MÁJUS 26.

67 2006. MÁJUS

68 MÁJUS 26.

69 2006. MÁJUS

70 MÁJUS 26.

71 2006. MÁJUS

72 MÁJUS 26.

73 2006. MÁJUS

74 MÁJUS 26.

75 2006. MÁJUS

76 MÁJUS 26.

77 2006. MÁJUS

78 MÁJUS 26.

79 2006. MÁJUS

80 MÁJUS 26.

81 2006. MÁJUS

82 MÁJUS 26.

83 2006. MÁJUS

84 MÁJUS 26.

85 2006. MÁJUS

86 MÁJUS 26.

87 2006. MÁJUS

88 MÁJUS 26.

89 2006. MÁJUS

90 MÁJUS 26.

91 2006. MÁJUS

92 MÁJUS 26.

93 2006. MÁJUS

94 MÁJUS 26.

95 2006. MÁJUS

96 MÁJUS 26.

97 2006. MÁJUS

98 MÁJUS 26.

99 2006. MÁJUS

100 MÁJUS 26.

101 2006. MÁJUS Vas Megyei Önkormányzat Közgy lésének 10/2006. (V.26.) számú rendelete a Vas megyei Önkormányzat évi költségvetésér l alkotott 1/2006. (II.16.)számú rendelete módosításáról A Vas megyei Közgy lés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság évi költségvetésér l szóló évi CXVI. tv., és az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján Vas megye Önkormányzatának 1/2006.(II.16.) számú évi költségvetésér l és annak végrehajtási feladatairól alkotott - rendeletét /továbbiakban: R/ az el irányzat módosítás szabályaira vonatkozó döntésének megfelel en a következ k szerint módosítja: A költségvetés bevételei A közgy lés az önkormányzat évi költségvetésének bevételi el irányzatát a R. 3. -ban rögzített 21, E Ft-ról 23, E Ft-ra módosítja. 2. A bevételi el irányzaton belüli forrásokat jogcímenként e rendelet 1. sz. mellékletének A/ pontja tartalmazza. 2.. A tervezett bevételeket címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ és forrásonként e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza A költségvetés bevételi el irányzatából m ködési célokat szolgáló forrás 16, E Ft-ról 17, E Ft-ra módosul, a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehet bevétel 4, E Ft-ról 6, E Ft-ra módosul. 2. Az 1/ pontban rögzített források e rendelet. 1/A. számú mellékletében szerepelnek. A költségvetés kiadásai A közgy lés az önkormányzat évi költségvetésének kiadási el irányzatát 21, E Ft-ról 23, E Ft-ra módosítja. 2. A kiadási el irányzaton belül intézmény típusonként a kiemelt el irányzatokat e rendelet 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. 3. Az 1. pontban rögzített kiadási el irányzaton belül a kiemelt el irányzatok a következ k: Személyi juttatások el irányzata 7, E Ft-ról 7, E Ft-ra Munkaadókat terhel járulékok 2, E Ft-ról 2, E Ft-ra Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 6, E Ft-ról 6, E Ft-ra Speciális célú támogatások E Ft-ról E Ft-ra Felújítási el irányzat E Ft E Ft Beruházási el irányzat 3, E Ft-ról 4, E Ft-ra Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások E Ft E Ft Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése E Ft E Ft Hitelek E Ft-ról E Ft-ra Pénzforgalom nélküli kiadások: E Ft E Ft M ködési tartalék E Ft Államháztartási tartalék E Ft Költségvetési kiadási el irányzat összesen 21, E Ft-ról 23, E Ft-ra

102 MÁJUS A R. 5. /3/ bekezdésében szerepl kiemelt el irányzatokat címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza Az önkormányzat felhalmozási kiadási el irányzata 4, E Ft-ról 6, E Ft-ra módosul, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási el irányzatból a felhalmozási célú kiadás 4, E Ft-ról 6, E Ft-ra módosul a fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés E Ft az ÁFA befizetési kötelezettség E Ft-ot tesz ki. 7.. A közgy lés az önkormányzati hivatal 1. m ködési kiadásait 1, E Ft-ról E Ft-ra módosítja /ebb l az Illetékhivatal részesedése: E Ft/, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 2. felhalmozási kiadásait 2, E Ft-ról 2, E Ft-ra módosítja /ebb l az Illetékhivatal részesedése: E Ft / e rendelet 5. sz. mellékletének A/ pontjában szerepl célokra. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 8.. Szombathely, május 26. Dr. Kun László sk. megyei f jegyz Markó Péter sk. a közgy lés elnöke

103 2006. MÁJUS

104 MÁJUS 26.

105 2006. MÁJUS

106 MÁJUS 26.

107 2006. MÁJUS

108 MÁJUS 26.

109 2006. MÁJUS

110 MÁJUS 26.

111 2006. MÁJUS

112 MÁJUS 26.

113 2006. MÁJUS

114 MÁJUS 26.

115 2006. MÁJUS

116 MÁJUS 26.

117 2006. MÁJUS

118 MÁJUS 26.

119 2006. MÁJUS

120 MÁJUS 26.

121 2006. MÁJUS

122 MÁJUS 26.

123 2006. MÁJUS KÖZGY LÉSI HATÁROZATOK A megyei közgy lés 88/2006. (V.26.) sz. határozata A közgy lés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekr l, eseményekr l szóló beszámoló, valamint a közgy lés elnökének saját hatáskörben végrehajtott el irányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról A közgy lés: 1. az el z ülés óta történt fontosabb döntésekr l, eseményekr l szóló beszámolót elfogadja; 2. a 83/2006.(IV.28.) számú határozatát úgy módosítja, hogy a Savaria Tánc Európa Bajnokság megrendezéséhez biztosított 2,5 millió Ft összeg támogatás felhasználójaként nem a Savária Táncsport Egyesületet, hanem a Szombathelyi MSH Rendezvényház Kht-t jelöli meg; 3. a közgy lés elnökének saját hatáskörben végrehajtott el irányzat-változtatásokról készített tájékoztatóját a következ k szerint tudomásul veszi: az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenl ségi Minisztériumtól, a szociális megyei módszertani tevékenységek ellátásához E Ft támogatást kapott. Felel s: Határid : a közgy lés elnöke június 30. (a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet el terjesztésére) A megyei közgy lés 89/2006. (V.26.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról A közgy lés: a./ elrendeli, hogy a évi költségvetés végrehajtásáról készült rendelettervezet 10/A és 10/B. számú mellékleteiben szerepl pénzmaradványokkal, a 10/C. számú mellékletben megjelölt el irányzatok szerint a évi költségvetésr l szóló rendelet módosításra kerüljön; b./ a megyei önkormányzati hivatalnál képz dött E Ft szabad pénzmaradványt céltartalékba helyezi, s annak felhasználásáról a következ ülésén dönt. Felel s: a közgy lés elnöke Határid : évi költségvetés módosítására június 30. A megyei közgy lés 90/2006. (V.26.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat évi éves egyszer sített költségvetési beszámolójáról, valamint Vas Megye Önkormányzatának 2005 évi zárszámadási rendeletér l készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgy lés Vas Megye Önkormányzatának évi éves egyszer sített költségvetési beszámolójáról, valamint Vas Megye Önkormányzatának 2005 évi zárszámadási rendeletér l készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgy lés 91/2006. (V.26.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési el irányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgy lés a évi költségvetési el irányzatok módosításáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja.

124 MÁJUS 26. A megyei közgy lés 93/2006. (V.26.) sz. határozata a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Körmend alapító okiratának módosításáról A közgy lés a körmendi Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratát az el terjesztéssel egyez tartalommal módosítja és felkéri elnökét a módosított alapító okirat aláírására. Felel s: Határid : a közgy lés elnöke azonnal *A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 69.. (1) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 88.. (9) bekezdése alapján a Vas Megyei Közgy lés a 13/2003. (II. 14.) számú határozatával vette át a feladat ellátását a július 1-t l június 30-ig terjed id szakra. Vas Megye Közgy lésének a 81/2003. (VI.27.) számú határozatával elfogadott alapító okiratnak a 110/2003. (IX.19.), a 31/2004. (III.26.), a 200/2004. (XII. 17.), a 44/2005. (III. 25.), a 163/2005. (IX.23.) és 93/2006. (V.26.)számú módosító határozatával egységes szerkezetbe foglalt szövege. ALAPÍTÓ OKIRAT* Vas Megye Önkormányzatának Közgy lése az alábbi intézményt alapítja: 1. Az intézmény neve: RÁZSÓ IMRE SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2. OM-azonosító: Az intézmény székhelye: 9900 Körmend, Rákóczi u Tagintézménye: nincs 5. Székhelyén kívüli telephelye: kollégium: 9900 Körmend, Thököly u. 29. Tanm hely: 9900 Körmend, Sport u. 2. Tanterület: a 8-as f út mellett Körmend és Magyarszecs d község közötti területen 6. M ködési területe: Vas megye 7. Az intézmény alapítója: Vas Megye Tanácsa 8. Az alapító címe: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér Az intézmény létrehozásának éve: Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. 11. Az intézmény fenntartó és felügyeleti szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgy lése 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér július 1-t l június 30-ig 12. Az intézmény vezet jét Vas Megye Önkormányzatának Közgy lése pályázat útján nevezi ki. 13. Az intézmény típusa: Közös igazgatású többcélú nevelési-oktatási intézmény: szakközépiskola, szakiskola, kollégium 14. Tagozata: nappali 15. Állami feladatként ellátott alaptevékenysége:

125 2006. MÁJUS Nappali rendszer szakközépiskolai nevelés, oktatás Szakközépiskolai feln ttoktatás Nappali rendszer szakiskolai nevelés, oktatás Nappali rendszer szakképesítés megszerzésére felkészít iskolai oktatás OKJ asztalos OKJ autószerel OKJ cip fels rész-készít OKJ élelmiszer- és vegyi áru keresked OKJ k m ves OKJ mez gazdasági gépész OKJ mez gazdasági gépésztechnikus OKJ n iruha-készít OKJ ruhaipari technikus(technológus irány) OKJ szerkezetlakatos OKJ vállalkozási ügyintéz OKJ géplakatos OKJ menedzser asszisztens OKJ számítástechnika szoftver üzemeltet OKJ számítógép kezel (használó) OKJ informatikus OKJ gyógyszer és tápszerkészít OKJ varrómunkás OKJ karosszérialakatos OKJ szállítmányozási ügyintéz OKJ logisztikai ügyintéz OKJ vas-és m szaki keresked OKJ kárpitos OKJ eljárás szerinti hegeszt OKJ autógyártó OKJ gazdasági informatikus OKJ logisztikai szervez OKJ NC-, CNC-gépkezel OKJ NC-,CNC-programozó technológus OKJ pénzügyi-számviteli ügyintéz OKJ közlekedés gépészeti technikus közúti járm -gépész OKJ targoncavezet Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi id ben) Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Nappali rendszer iskolai oktatásban résztvev gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása Kollégiumi intézményi közétkeztetés Diáksport Intézményi vagyon m ködtetése Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai TEÁOR 6023 Közúti személyszállítás TEÁOR 6024 Közúti teherszállítás

126 MÁJUS Kisegít, kiegészít jelleg, nem nyereségszerzés céljából végzend feladatai szabad kapacitása kihasználása érdekében: a.) Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás; b.) Munkahelyi vendéglátás c.) Intézményi étkeztetés kiegészít tevékenységként d.) Közoktatási intézményekben végzett kiegészít tevékenységek 17. Évfolyamainak száma: - szakközépiskola: 4 +2 v. 1,5 v.1 - szakiskola: v. 2 v. 1 - feln ttek középiskolája: Felvehet maximális tanulólétszám: - szakközépiskola: 420 f - szakiskola: 280 f - feln ttek középiskolája: 140 f - kollégiumban 62 f 19. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: Ingatlan: a.) a körmendi 682/2. hrsz., valamint 686/1 hrsz., a 718. tulajdoni lapon felvett 2 ha m2 terület, a természetben Körmend, Rákóczi u. 2. szám alatti tanügyi épületet, a technológiát, a lakatos-, az er gép-, a munkagép- és a járm diagnosztikai tanm helyeket magába foglaló házas ingatlan; b.) a körmendi 615.hrsz., 663 tulajdoni lapon felvett 1 ha m2 terület, a természetben Körmend, Thököly u. 29. sz. alatti házas ingatlan kollégiumi épületrésze; c.) a körmendi 5. hrsz., 105. tulajdoni lapon felvett m2 terület, a természetben Körmend, Sport u. 2. szám alatti házas ingatlan (tanm hely); d.) a körmendi 0296/7. és 0296/8. hrsz., 19. tulajdoni lapon felvett 48 ha m2 alapterület AK érték, a természetben a 8-as számú f út mellett Körmend és Magyarszecs d község közötti területen fekv tanterület Ingó vagyon: Vas Megye Önkormányzatának tulajdona az átadásról-átvételr l szóló megállapodás melléklete szerint. 20. A vagyon feletti rendelkezés jog: A a.) és b.) pontokban megnevezett ingatlanok Körmend Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik, melyekre ingyenes használati jogot biztosít Vas Megye Önkormányzata részére. A c.) és d.) pontokban megjelölt ingatlanok tulajdonosa a Magyar Állam. A c.) pontban megjelölt ingatlan kezel je a Kincstári Vagyonkezel, a d.) pontban megjelölt ingatlan kezel je a Szombathelyi Állami Tangazdaság. Mindkét állami tulajdoni ingatlanra vonatkozóan a használati jog közvetlenül a szakképz iskola javára lett bejegyezve. A feladatellátást szolgáló ingatlan és ingó vagyon felett mint rábízott vagyonnal az intézmény nem rendelkezik, annak csupán használója. 21. Az intézmény gazdálkodási jogköre: Önálló gazdálkodó, teljes jogkör költségvetési szerv 22. Az intézmény vállalkozási tevékenységének köre és mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 23. Az intézmény KSH azonosítója: Szombathely, 2006.május 26. Markó Péter sk. Vas Megye Közgy lésének elnöke

127 2006. MÁJUS A megyei közgy lés 94/2006. (V.26.) sz. határozata a Vas Megyei Pedagógiai Intézet, Szakmai és Szakszolgálat átszervezésére vonatkozó szándéknyilatkozatról A közgy lés el zetesen kinyilvánítja, hogy egyetért a Szombathely Megyei Jogú Várossal közösen fenntartott Vas Megyei Pedagógiai Intézet, Szakmai- és Szakszolgálat október 1-t l történ megszüntetésével, amennyiben a Berzsenyi Dániel F iskola szakmai és pénzügyi szempontból elfogadható javaslatot tesz az intézmény által ellátott megyei önkormányzati feladatok ellátására. Felel s: Határid : a közgy lés elnöke június 30. a f iskola ajánlatáról történ tájékoztatásra augusztus 30. az egyeztetések elvégzésére, továbbá az intézmény megszüntetésével kapcsolatos dokumentumok, illetve a feladat-ellátási szerz dés közgy lés elé terjesztésére A megyei közgy lés 95/2006. (V.26.) sz. határozata Vas megye közbiztonságának évi helyzetér l, valamint a rend rség és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttm ködésér l szóló beszámoló elfogadásáról A közgy lés: 1. elfogadja a Vas megye közbiztonságának évi helyzetér l, valamint a rend rség és az önkormányzatok, együttm ködésér l szóló beszámolót; 2. köszönetét fejezi ki a megyei rend r-f kapitányság vezet inek, valamint a megye rend ri állományának kimagasló szakmai színvonalon végzett munkájukért; 3. kezdeményezi a Nyugat-dunántúli régióhoz tartozó megyei önkormányzatoknál egy regionális biztonsági program elkészítésében való együttm ködést. Felel s: Határid : a közgy lés elnöke ( az értesítésért) azonnal, illetve folyamatos A megyei közgy lés 96/2006. (V.26.) sz. határozata a megye út- és vasúthálózatának helyzete, a tervezett fejlesztések el készítése, a megye területrendezési tervéhez való kapcsolódása cím tájékoztató elfogadásáról A közgy lés: 1. a megye úthálózatának helyzetér l, a tervezett fejlesztések el készítésér l és a megye területrendezési tervéhez való kapcsolódásáról készített tájékoztatót elfogadja; 2. köszönetét fejezi ki a tájékoztató elkészítéséért a Magyar Közútkezel Kht. Vas Megyei Területi Igazgatósága igazgatójának, valamint a Magyar Államvasutak ZRt. Területi Képviselete igazgatójának; 3. felkéri a területfejlesztési és környezetvédelmi bizottságot, hogy félévente t zze napirendjére a megye közúti és vasúti infrastruktúrájának áttekintését. Felel s: Határid : a közgy lés elnöke ( az értesítésért) a bizottság elnöke ( a 3. pontért) azonnal, illetve folyamatos

128 MÁJUS 26. A megyei közgy lés 97/2006. (V.26.) sz. határozata az Ungaresca Táncegyüttes közötti tevékenységér l szóló beszámoló elfogadásáról A közgy lés az Ungaresca Táncegyüttes öt éves munkájáról szóló beszámoló elfogadja. A megyei közgy lés 98/2006. (V.26.) sz. határozata a Nemzetközi Bartók Fesztivál támogatásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról A közgy lés a Vas Megyei Önkormányzat, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Filharmónia Budapest Kht. között a Nemzetközi Bartók Fesztivál szervezésér l és támogatásáról január 1-t l december 31-ig szóló - megállapodást a melléklettel megegyez tartalommal jóvá hagyja és felkéri elnökét a megállapodás aláírására. Felel s: Határid : a közgy lés elnöke azonnal MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészr l Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3) (a továbbiakban: városi önkormányzat), másrészr l Vas Megyei Önkormányzat (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1) (a továbbiakban: megyei önkormányzat), harmadrészr l a Filharmónia Budapest Kht. (1066 Budapest, Jókai utca 6.) (a továbbiakban: Kht.) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Preambulum: 1.1.) A Felek megállapítják, hogy a M vel dési és Közoktatási Minisztérium (e tekintetben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium jogel dje) által alapított 1977 óta Szombathelyen m köd Nemzetközi Bartók Szeminárium - amely 1985-t l Nemzetközi Bartók Fesztivállá (a továbbiakban: Fesztivál) b vült mára a szombathelyi és a Vas megyei kulturális élet egyik legfontosabb eseményévé vált. 1.2.) Az 1.1. pontban hivatkozott rendezvénysorozat jelent ségének magas szakmai színvonalon történ lebonyolításához szükséges feltételek biztosítása érdekében a Felek az alábbi megállapodást kötik: A Kht. feladatai, kötelezettségei: 2.) A Fesztivál megrendezésével a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által megbízott Kht. vállalja, hogy a.) a Bartók Szemináriumot is magában Foglaló Fesztivál évente Szombathelyen kerül megrendezésre; b.) kialakítja az esedékes Fesztivál koncepcióját a Szerkeszt Bizottság közrem ködésével; c.) a kialakított és elfogadott programkoncepció szerint felkéri a közrem köd ket, d.) gondoskodik a program hazai és külföldi propagandájáról, ezen belül a Fesztivál Baráti Körével együttm ködve mozgósítja a testvérvárosi kapcsolatokat; e.) elkészíti a költségvetést, és a hiányzó források pótlása érdekében pályázatokat nyújt be; f.) gondoskodik a teljes rendezvény el készítésér l és lebonyolításáról, g.) megköti a szükséges szerz déseket, gondoskodik a rendelkezésére álló pénzeszközök kezelésér l és elszámolásról; h.) gondoskodik a rendezvény befejezését követ en a szakmai beszámoló, valamint a pénzügyi elszámolás elkészítésér l; i.) a teljes költségvetésr l minden év október 30. napjáig részletes elszámolást készít mind a városi, mind a megyei önkormányzat számára. A Szombathely Megyei Jogú Város és Vas Megyei Önkormányzat feladatai, kötelezettségei: 3.1.) Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere és Vas Megye Közgy lésének elnöke, a Bartók Szeminárium és Fesztivál nemzetközi rangjához méltó, egy egy fogadást rendez a nyitó illetve záró eseményhez kapcsolódóan.

129 2006. MÁJUS ) Szombathely Megyei Jogú Város a rendezvény id szakára a fesztivál hangulatot er sítend a város szívében (F tér, Iseum, stb.) évente egyedi, propaganda célú dekorációt és szabadtéri színpadot állít fel, melyen a fesztivált beharangozó programok zajlanak. 3.4.) Felek rögzítik, hogy a Bartók Fesztivál Baráti Kör segíti a 2. és 3. pont szerinti PR munkát egy a hatékonyabb propagandához rendelkezésre álló helyi lehet ségekr l szóló felmérés és javaslat elkészítésével. 3.5.) Szombathely Megyei Jogú Város vállalja két a Filharmónia Budapest Kht. döntése szerinti - hangverseny televíziós rögzítését és közvetítését. A Városi Televízió és a Kht. kölcsönösen vállalják, hogy a rendezvényr l készült felvételeket térítésmentesen adják át egymásnak közvetítés céljából. 3.6.) Vas Megye Közgy lése a megyei fenntartású kulturális, m vészeti intézményhálózatának körében a Bartók Fesztivál és Szeminárium propaganda anyagának terjesztését vállalja. Támogatás 4.) A Felek megállapodnak abban, hogy évt l a városi és a megyei önkormányzat évente támogatja a Fesztivál megrendezését ,- (azaz hárommillió-háromszázezer hárommillióháromszázezer) forinttal, mely összegeket évente növelnek az infláció mértékével. A városi és a megyei önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen pontban meghatározott összeget legkés bb a tárgyév március 31. napjáig egy összegben el re átutalja a Kht. részére. A jelen szerz dés id tartama 6.) A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást határozott id re január 1. napjától december 31. napjáig terjed id tartamra kötik. Egyéb rendelkezések 7.) A. Felek megállapodnak abban, hogy a Fesztivál színvonalának biztosítása érdekében egymással szorosan együttm ködnek, és haladéktalanul írásban tájékoztatják egymást az id közben felmerült mindennem kérdésr l. 8.) A jelen megállapodást bármelyik fél írásbeli nyilatkozatával hat hónapos határid vel felmondhatja. 9.) A Kht. tudomásul veszi, amennyiben a jelen megállapodásban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, úgy mind a városi, mind a megyei önkormányzat a másik fél számára megküldött teljesítési felszólítás eredménytelensége esetén - jogosult a megállapodást azonnali hatállyal egyoldalúan felmondani. 10.) A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat december 31. napjáig felülvizsgálják és ezt követ en döntenek a megállapodás meghosszabbításáról ás a szükség szerinti módosításáról. 11.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 12.) Jelen szerz dés aláírásával egyidej leg hatályát veszti a Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál megszervezésére és lebonyolítására Szombathely Megyei Jogú Város, Vas Megye Önkormányzata valamint a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervez KHT. között május 10-én aláírt megállapodás. A Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyez t jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezéseit tekintik az irányadónak. Szombathely, május.. dr. Ipkovich György Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere. Markó Péter Vas Megye Közgy lésének elnöke. Igric György Filharmónia Budapest Kht. igazgatója

130 MÁJUS 26. A megyei közgy lés 99/2006. (V.26.) sz. határozata K szeg és Környéke Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeinek átszervezéséhez szakvélemény kiadásáról A közgy lés megállapítja, hogy a K szeg és Környéke Intézményfenntartó Társulási Tanács közoktatási intézményeinek átszervezésére irányuló szándéka - mely szerint a fenntartásukban m köd közoktatási intézmények fenntartói jogát 2006 augusztus 1-t l átadja a K szeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulásnak, valamint az a szándéka, hogy a Központi Óvoda hat helyett öt óvodai csoporttal, az Újvárosi Óvoda öt helyett hat csoporttal m ködteti tovább - a megyei közoktatás-fejlesztési tervvel nem ellentétes. Felel s: Határid : a közgy lés elnöke ( az értesítésért) azonnal A megyei közgy lés 100/2006. (V.26.) sz. határozata a FLORASCA Környezetgazdálkodási Kft értékesítésér l A közgy lés felhatalmazza elnökét, amennyiben a Gy r-moson-sopron Megyei Önkormányzat által kiírt üzletrész értékesítési pályáztatás eredménytelen lenne, úgy a pályáztatási eljárás helyett tegyen tulajdonosi nyilatkozatot a Gy r-moson-sopron Megyei Közgy lés döntésével egyez en - arra vonatkozóan, hogy: a) a társaság értékesíthesse a Sopron, Csányi u. 14. szám alatti 5447/1, 0353/6, és 0353/7 hrsz-ú ingatlanokat (központi telephely), illet leg további a társaság taggy lése által még ezután kijelölend, a társaság m ködéséhez elengedhetetlenül nem szükséges ingatlanokat, b) valamint az önkormányzatok értékesítsék a közös tulajdonukban lév Sopron 5447/2 hrsz-ú (a központi telephelyhez tartozó) ingatlant. A közgy lés az értékesítések lebonyolítására szükségesnek tartja ingatlanközvetít cég megbízását. Felel s: Határid : a közgy lés elnöke ( az értesítésért) azonnal, illetve folyamatos A megyei közgy lés 101/2006. (V.26.) sz. határozata a Vas Megyei Temetkezési Vállalat és a Vas Megyei Önkormányzat gazdasági társaságainak évi tevékenységér l szóló beszámolók, valamint a évi üzleti tervek elfogadásáról A közgy lés a Büki Gyógyfürd Rt évi mérlegét és a évi üzleti tervét, a Vas Megyei Temetkezési Vállalat és a VASIVÍZ ZRt éves beszámolóját és ez évi üzleti tervét, a Florasca Környezetgazdálkodási Kft. 0mérleg beszámolóját, a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési ZRt., valamint a Savaria Tourist Kft évi tevékenységének értékelésér l készült beszámolókat és a évi üzleti terveket elfogadja. A megyei közgy lés 102/2006. (V.26.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól szóló beszámoló, valamint a évi éves statisztikai összegzés jóváhagyásáról A közgy lés a megyei önkormányzat évi éves közbeszerzési statisztikai összegzését jóváhagyja. Felel s: Határid : a közgy lés elnöke azonnal

131 2006. MÁJUS A megyei közgy lés 103/2006. (V.26.) sz. határozata Vas Megye Önkormányzatának Közgy lése, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgy lése közti, a Markusovszky Kórházra vonatkozó támogatási megállapodás módosításáról A közgy lés a megyei önkormányzat, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgy lése és Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház közti, évre szóló Támogatási megállapodást az el terjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. Felel s: Határid : a közgy lés elnöke azonnal TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészr l Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3., a továbbiakban: a (Város Önkormányzata) másrészr l Vas Megye Önkormányzatának Közgy lése (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér. 1., a továbbiakban: a (Megye Önkormányzata), valamint Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 3., a továbbiakban: Markusovszky Kórház) között a Szombathelyen június 12. napján a Felek által aláirt december 31-ig szóló "Együttm ködési keret-megállapodás" vonatkozó pontjai alapján az alábbi tartalommal: I. Általános rész Az együttm ködési keret megállapodás I/15./ pontjában a felek megállapodtak abban, hogy a keret megállapodásban az együttm ködés alapelveit rögzítik, a támogatás konkrét összegét és feltételeit pedig az együttm ködés érvényességi ideje alatt évente kötend támogatási megállapodásokban nevesítik, mely megállapodások megkötése el tt a felek tárgyalásokat folytatnak az igények és a lehet ségek megfogalmazása és egyeztetése céljából. Fenti rendelkezésre tekintettel a felek jelen megállapodást a 2006-os évre vonatkozóan kötik, melynek hatálya a - személyi rész kivételével, amely a 92/2003. (III.27.) és a 132/2003. (IV.26.) Kgy. számú határozata szerint december 31-ig hatályos - a szerz dés aláírásától kezd d en ugyancsak december 31. napjáig tart. II. Személyi rész Az együttm ködési keret megállapodás 1/16./ pontja szerint a felek megállapodtak abban, hogy a Megye Önkormányzata a jelenlegi Tulajdonosi Tanácsot Intézményirányító Konzultatív Tanáccsá alakítja át, melyben minden, a jelen megállapodást aláíró fél két két tagot delegál. A felek rögzítik, hogy a Város Önkormányzata az Intézményirányító Konzultatív Tanácsba delegált képvisel n keresztül gyakorolja a jelen megállapodásban foglalt egyetértési és véleményezési jogosítványait. A felek egyez en elfogadják, hogy a Város Önkormányzatát a II/10./ pontban felsorolt egyetértési jog gyakorlására jogosító döntések esetében kett s szavazati jog illeti meg. A fenti rendelkezésekre figyelemmel az Intézményirányító Konzultatív Tanácsba a Város Önkormányzata az alábbi személyeket delegálja: Dr. Ipkovich György polgármestert, valamint Dr. Prugberger Emilt, az Egészségügyi Bizottság elnökét.

132 MÁJUS 26. A Megyei Önkormányzat az Intézményirányító Konzultatív Tanácsba Beleznay Lászlót, a Vas Megyei Közgy lés alelnökét, és Limpár Józsefet, a Vas Megyei Közgy lés tagját, A Markusovszky Kórház pedig Dr. Lakner László f igazgató f orvost, és Dr. Kovács Lajost, a kontrolling osztály vezet jét delegálta. III. Támogatási rész 1. Az együttm ködési keret megállapodás II/3./ pontja szerint a Város Önkormányzata a Markusovszky Kórházban folyó szakmai munka színvonalának emelése érdekében segíti a megfelel szakmai kvalitásokkal és emberi magatartással rendelkez szakemberek letelepedését, s ennek érdekében december 31 ig az adott évet tekintve saját lehet ségeit és a Kórház igényeit figyelembe véve önkormányzati bérlakást biztosít a Markusovszky Kórház újonnan kinevezésre kerül osztályvezet f orvosainak, és a hiányszakmák betöltése céljából Szombathelyre települ specialistáknak abban az esetben, ha helyben nem rendelkeznek lakóingatlannal. Indokolt esetben a Fiatal Családok Otthonában és az Átmeneti Szálláson további lakásokat, illetve MOP Házban fér helyeket biztosít a Kórház orvos és más fels fokú végzettség dolgozóinak. A fenti rendelkezésekre figyelemmel a Város Önkormányzata a Markusovszky Kórház részére a tárgyévben 5 db önkormányzati bérlakásra egyszeri bérl kijelölési jogot biztosit 30 millió forint értékben, - továbbá az alábbiakat biztosítja: - 3 db elhelyezést az Átmeneti Szálláson, - 10 db elhelyezést a Fiatal Családok Otthonában, - 15 db folyamatos elhelyezést a MOP Házban. 2. Az együttm ködési keret megállapodás II/9./ pontja szerint a Város Önkormányzata összesen 30 millió forint összeget biztosít az Országos Egészségbiztosítási Pénztár októberét l kezd d befogadásával - a Haemodinamikai Laboratórium m ködtetésére. IV. Záradék Az Együttm ködési keret- megállapodás III./4./ pontja szerint a Markusovszky Kórház a Város Önkormányzata által nyújtott támogatás felhasználásáról, az éves támogatási szerz désekben foglaltaknak megfelel en ad tájékoztatást. A fenti rendelkezésre tekintettel a Markusovszky Kórház kötelezettséget vállal arra, hogy jelen támogatási szerz désben a Város Önkormányzata által nyújtott támogatások tényleges felhasználásáról a Közgy lésnek február 28. napjáig tájékoztatást ad. Szombathely, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletében Vas Megye Önkormányzatának Közgy lése képviseletében (: Dr. Ipkovich György :) (: Markó Péter :) polgármester elnök Vas Megyei és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház képviseletében (: Dr. Lakner László :) f igazgató f orvos

133 2006. MÁJUS Záradék: Jelen támogatási megállapodást Szombathely Megyei Jogú Város Közgy lése a 123/2006. (IV.27.)határozatával fogadta el. Záradék: Vas Megye Önkormányzatának Közgy lése 103/2006. (V. 26.) sz. határozatával a támogatási szerz dés módosítását elfogadta. A megyei közgy lés 104/2006. (V.26.) sz. határozata Vas Megye Önkormányzatának Közgy lése, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgy lése közti a halmozottan fogyatékos gyermekek nappali ellátására kötött feladat-ellátási megállapodás módosításáról A közgy lés a megyei önkormányzat, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Közgy lése között létrejött - a nem szombathelyi lakhellyel rendelkez, halmozottan fogyatékos gyermekek nappali ellátásáról szóló - feladatellátási megállapodást az el terjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja. Felel s: Határid : a közgy lés elnöke azonnal FELADATELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészr l Vas Megye Önkormányzatának Közgy lése (9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.), mint megbízó továbbiakban: Megbízó képviseletében: Markó Péter, a Vas Megyei Közgy lés elnöke, másrészr l Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgy lése (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.), mint megbízott a továbbiakban: Megbízott képviseletében Dr. Ipkovich György polgármester között a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 81. -a, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttm ködésér l szóló évi CXXXV. törvény alapján alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1. A Megbízott a Megbízó megbízása alapján biztosítja a évi CXXXVI. törvénnyel módosított, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján a megyei önkormányzat önként vállalt feladatát képez, nem szombathelyi illetékesség halmozottan fogyatékos gyermekeknek a fenntartásában m köd Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatában történ ellátását. 2. A Megbízott kötelezettségei: a) A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a FÉNO II.-ben biztosítja 2 f nem szombathelyi illetékesség halmozottan fogyatékos, saját otthonában él gyermek napközbeni tartózkodására, étkezésére, társas kapcsolatok, valamint az alapvet higiéniai szükségletek kielégítésére irányuló teljeskör ellátását. b) A Megbízott vállalja továbbá, hogy a fent megjelölt fogyatékkal él k nappali intézményében halmozottan fogyatékos gyermek részére a gondozására, foglalkoztatására és nevelésére szolgáló, a közoktatás körébe nem tartozó ellátást nyújt. c) A Megbízott kijelenti, hogy a jelen megállapodásban meghatározott szociális szolgáltatásokra vonatkozó, jogszabályokban foglalt kötelezettségeket ismeri, a szolgáltatás biztosításához szükséges szakmai ismeretekkel rendelkezik, a jogszabályban meghatározott nyilvántartási és dokumentációs kötelezettséget ismeri és a vonatkozó jogszabályi el írásoknak eleget tesz. d) A Megbízott kijelenti továbbá, hogy az adatvédelmi és adatkezelési szabályokat ismeri, azokat betartja. A Megbízót terhel statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséghez kapcsolódó adatok átadása Megbízott kötelessége. e) A Megbízott köteles azonnal értesíteni a Megbízót a nem szombathelyi illetékesség gyermek ellátásának megsz nésér l.

134 MÁJUS A Megbízó kötelezettségei: A Megbízó megbízási díjként a Megbízott elszámolása alapján évben egy gyermek után Ft-ot azaz egyszázhetvenezer-hétszázhetvenöt forintot, a második gyermek után Ft-ot azaz nyolcvanötezer-háromszáznyolcvankilenc forintot utal át minden negyedévet követ hónap 15. napjáig a Regionális Szociális Forrásközpont Kht. (Szombathely, Ady tér 5.) Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél vezetett számú bankszámlájára. 4. Az eljárásra vonatkozó szabályok: a) A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségnek a FÉNO intézményvezet je, illetve az intézmény szervezeti és m ködési szabályzata szerint ezen joggal felruházott személyek tesznek eleget. A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogszabályi rendelkezések betartását az intézmény biztosítja. b) A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban felmerül esetleges panaszokat az intézmény vezet je távolléte esetén a szervezeti és m ködési szabályzatában helyettesítési joggal felruházott személy a panasz benyújtásától számított 8 napon belül köteles kivizsgálni és az ellátást igénybevev részére az írásos választ megküldeni. Amennyiben a panaszt az ellátott a Megbízóhoz nyújtja be, azt haladéktalanul továbbítani kell a Megbízott felé, amely gondoskodik a kivizsgálásról. A Megbízó a felmerül panaszokról tájékoztatást kérhet a Megbízottól, aki köteles szükség szerint írásban is a megfelel tájékoztatás megadására. c) A Megbízott a szakmai munka teljesülésér l évente egyszer beszámolót készít, melyet a tárgyévet követ év január 31-ig eljuttat a Megbízó részére. d) A Megbízó szociális ügyekben illetékes titkársága bármikor ellen rizheti a halmozottan fogyatékos gyermekek nappali ellátása keretében a nem szombathelyi illetékesség gyermekek napközben tartózkodására, étkeztetésére, társas kapcsolatok, valamint az alapvet higiéniai szükségletek kielégítésére irányuló teljeskör ellátás, valamint gondozására, foglalkoztatására és nevelésére szolgáló ellátás biztosítását. 5. A felek a jelen megállapodást, szeptember 1. napjától határozatlan id tartamra kötik. 6. A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás 3.) pontjában írt összeget minden év december 31. napjáig felülvizsgálják és szükség esetén egyez akaratelhatározással módosítják. 7. Jelen megállapodást bármely fél 6 hónapos felmondási id vel felbonthatja az évi CXXXV. törvény ainak figyelembe vételével. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy ezen id alatt a megállapodásban vállalt szolgáltatási feladatait ellátja, függetlenül attól, hogy a szerz dés megsz nését melyik fél kezdeményezi. Az ezen id szakban felmerül költségeket az elszámolás során figyelembe kell venni és rendezni kell azt. 8. A szerz d felek jelen szerz dés teljesítése során kötelesek egymással együttm ködni. Ha bármelyik szerz d fél jelen ellátási szerz désben rögzített bármely kötelezettségét nem, vagy nem megfelel en teljesíti, a másik fél erre vonatkozó írásbeli jelzése alapján köteles a szerz désszeg magatartást haladéktalanul megszüntetni. Az ennek elmulasztásából származó mindennem igazolt kárt köteles a másik félnek megtéríteni. 9. A jelen feladatellátási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyez t jóváhagyólag aláírták. Szombathely, február (:Dr. Ipkovich György:) Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere a Megbízott képviseletében (:Markó Péter:) Vas Megye Közgy lésének elnöke a Megbízó képviseletében

XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére 1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának visszavétele a Veszprém

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 189/2007.(IX.28.) sz. határozat MMIK igazgató-helyettese kinevezésével

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet)

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) 125/2007. (VI. 28.) MÖK határozat 3. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) amely létrejött a Sümeg Város Önkormányzat Városi Kórház és Rendelőintézetében (Sümeg, Doba) ellátott egészségügyi szakellátási

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t 1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium 1.2. Az intézmény rövidített neve: 2. OM azonosító: 031209 KİRÖSI

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2007. július 16.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2007. július 16. ALAPÍTÓ OKIRAT a Terplán Zénó Mőszaki és Közgazdasági Szakképzı Iskola mőködésérıl, alapításról és az azóta bekövetkezett módosításokkal egységes szerkezetben 2007. július 16. 2 Alapító Okirat a Terplán

Részletesebben

KGF/1414/2/2011. A költségvetési szerv rövidített neve: VM ASzK. 2. Székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.

KGF/1414/2/2011. A költségvetési szerv rövidített neve: VM ASzK. 2. Székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KGF/1414/2/2011. Az államháztartásról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - Az önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - Az önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosításáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 76-23/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 460-2/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/4/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Döntés az Eplény 502/20 helyrajzi

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 1. különszám 2010. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. február 18-ai ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása 108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HVNOI Hevesi József

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság .. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Iktatószám: 01/1093-2/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnökének előterjesztése a Porpáczy Aladár Általános Művelődési

Részletesebben

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása K i v o n a t a képviselő-testület 2010. december 9-ei ülésének jegyzőkönyvéből 281/2010. (XII.9.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-ei ülésének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalom Tartalom I. Rész Általános rendelkezések... 8 1.1 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA

PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egybeszerkesztett változatban) amelyben a Perfekt Akadémia Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/14/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 1225-3/2007. Elıterjesztés 2007. november 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

KIVONAT. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2007. január 18-i. ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2007 (I. 18.) sz. határozat

KIVONAT. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2007. január 18-i. ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2007 (I. 18.) sz. határozat ikörös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2007. január 18-i. ülésének jegyzőkönyvéből 1/2007 (I. 18.) sz. határozat dönt arról, hogy pályázatot nyújt be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007/1. számú

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból Kerepes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004. (IX. 30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 26/2007. (XII. 18.) és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 37228/2009. J a v a s l a t a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó szerződések elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospata.hu 9402/2010. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 52. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 119. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

2011. évi CLIV. törvény

2011. évi CLIV. törvény 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl 1 hatályos: 2011.12.28 -

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XVII. évfolyam 6. szám 2007. december 20. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. SZEMÉLYI RÉSZ Z-2/2007.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatszám: 266 283. Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T i s z a a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119-1/2007.(VI. 11.) számú h a t á r o z a t a a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a 169/2006.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. 1992. május 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. 1992. május 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1992. május 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Volt egyházi ingtlanok tulajdonjogának rendezése - A közgyűlés I/1., I/2.pontját 24 igen szavazattal,

Részletesebben

K I V O N A T. 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat:

K I V O N A T. 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 503-254/2015. szám 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen kívánja tárgyalni a A i Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft és a i Ipari Park

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 309/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a. a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 309/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a. a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 309/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola nevének megváltoztatásáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr. Csefkó Judit E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2011. július 28-i

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása... 2 Önkormányzati

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 3. szám 2010. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. március 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 01/8154-4/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.

Részletesebben

K I V O N A T. a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 7/2007. (II.08.) számú h a t á r o z a t : 1. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 27. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója A Koncepciót Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a Képviselı-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL 1 ÖNKORM ÉRT SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 19/2005. (VI.29.)ÖKT.r. Az Önkormányzat közművelődési feladata- 5. iról, a helyi közművelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt ülésen felvett jegyzőkönyv alapján. 126/2014.(VI.26.) KT számú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008.január 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Barna Zoltán, Hubainé Szabó Margit,

Részletesebben

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 12/2004. (VI.30.) sz. rendelete A HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016.

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. Készítette: Nagy Lajos András intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 1 2. Általános

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 29-i zárt ülésén hozott határozatok 118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2009. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 14. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. NOVEMBER 27. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 205/2015. (XI.19.) sz. hat. Javaslat Zalaegerszegért Díj odaítélésére (Zárt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát.

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát. 69 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. december 20. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester,

Részletesebben