XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ"

Átírás

1 XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány alapító okiratának módosításáról 142/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Idısügyi Tanács új tagjának és tikárának megválasztása 143/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról 144/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról /2009. (VI. 26.) sz. határozat Az Ungaresca Táncegyüttes igazgatójának kinevezésérıl /2009. (VI. 26.) sz. határozat Az Életünk Szerkesztıség igazgatójának kinevezésérıl /2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vasi Szemle Szerkesztıség igazgatójának kinevezésérıl /2009. (VI. 26.) sz. határozat A Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola igazgatójának kinevezésérıl 149/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójának kinevezésérıl /2009. (VI. 26.) sz. határozat A turisztikai és sport bizottság tagjának megválasztásáról 818 ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 7/2009. (VI. 30.) rendelet Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II. 18.) rendelet módosításáról 819 KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 120/2009. (VI. 26.) sz. határozat A tárgysorozat elfogadásáról /2009. (VI. 26.) sz. határozat A közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló, valamint a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 854

2 2009. JÚNIUS /2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról /2009. (VI. 26.) sz. határozat A megye munkaerı-piaci helyzetének tájékoztatójáról /2009. (VI. 26.) sz. határozat A es tanévre vonatkozó beiskolázási tervek, jelentkezések, férıhelyek, képzési struktúra, javaslatok a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság számára a munkaerı-piaci igények figyelembevételével címő tájékoztató elfogadásáról 125/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt-ben az orvosok és szakdolgozók társadalmi, illetve anyagi megbecsültségének helyzetérıl szóló tájékoztató elfogadásáról 126/2009. (VI. 26.) sz. határozat Kıszeg Város Önkormányzata által ellátott járóbeteg szakellátási feladatkör átvételérıl 127/2009. (VI. 26.) sz. határozat Az 1000 éves vármegye emlékprogramjaihoz elıirányzat biztosításáról /2009. (VI. 26.) sz. határozat Egyes fejlesztési célok támogatásáról /2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. által tervezett, belgyógyászati épületeket érintı rekonstrukcióra benyújtandó pályázathoz önrész biztosításáról 130/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Mátyás Ovi Alapítvány oktatási célú elıirányzatból nyert pályázati programja tartalmának módosításáról 131/2009. (VI. 26.) sz. határozat A megyei közgyőlés intézményeinél végrehajtott létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésérıl /2009. (VI. 26.) sz. határozat Közösségi célú alapítványok támogatásáról /2009. (VI. 26.) sz. határozat A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények beiskolázási helyzetérıl, a 2009/2010. tanév feladat-ellátási tervérıl 134/2009. (VI. 26.) sz. határozat Közoktatási megállapodás megkötésérıl a Veszprém Megyei Önkormányzattal 135/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. fekvıbeteg szakellátásának átcsoportosításáról 136/2009. (VI. 26.) sz. határozat A megyei közgyőlés 99/2009. (V. 29.) számú határozat b.) pontjának felfüggesztésérıl 137/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága részvételérıl és pályázati önrészének biztosításáról az INTERREG Ausztria Magyarország Határon Átnyúló Együttmőködési Program Közös Európai Territoriális Együttmőködési pályázatában 138/2009. (VI. 26.) sz. határozat Együttmőködési megállapodásról a Vas Megyei Önkormányzat és Kıszeg Város Önkormányzata között a Jurisics vár turisztikai és kulturális központtá fejlesztése érdekében

3 JÚNIUS /2009. (VI. 26.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Csempeszkopácsi Színjátszó Egyesület részére 141/2009. (VI. 26.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Nádasdi Nyugdíjas Klub részére KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató a megye munkaerı-piaci helyzetérıl 866 A megye szakképzı iskoláinak beiskolázási tervei 874 Tájékoztató a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt-ben az orvosok és szakdolgozók társadalmi, illetve anyagi megbecsültségének helyzetérıl 875 SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyőlés 139/2009. (VI. 26.) sz. határozata a Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány alapító okiratának módosításáról A közgyőlés a Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány: 1. felügyelı bizottságából visszahívja Prof. Dr. Döbrönte Zoltán elnököt és Rózsás Miklós tagot; 2. felügyelı bizottságába Prof. Dr. Döbrönte Zoltán elnök helyett Dr. Szabó Mihályt, Rózsás Miklós tag helyett Tancsics Józsefet delegálja; 3. Alapító Okiratát az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal ALAPÍTÓ OKIRAT I. 1.) Vas Megye Közgyőlése (továbbiakban megyei közgyőlés), valamint az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt Nyugat-Dunántúli Régió Szombathelyi Igazgatósága (továbbiakban OTP) mint alapítványt tevık VAS MEGYEI MARKUSOVSZKY KÓRHÁZÉRT nevő alapítványt, kiemelkedıen közhasznú szervezetet hoznak létre. 2.) Az alapítvány önálló jogi személy. 3.) Székhelye: Szombathely, Markusovszky L. u ) Az alapítvány számlaszáma: ) Az alapítvány közhasznú tevékenysége, célja (TEÁOR szerint): II.

4 2009. JÚNIUS Egészségmegırzés, betegségmegelızés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység (a Vas Megyei Markusovszky Kórházban folyó alap- és kiegészítı tevékenység mőködési feltételeinek javítása, köztük is elsısorban a diagnosztikai és terápiás eljárások színvonalának emelése, a szükséges mőszerek és gyógyító eszközök beszerzése, a mőszer- és eszközpark bıvítése, továbbá a regionális betegellátásból, valamint az egészségügyi struktúraváltásból adódó feladatok összehangolásának támogatása) Fekvıbeteg-ellátás Járóbeteg-ellátás Fogorvosi szakellátás Egyéb humán egészségügyi ellátás Tudományos tevékenység, kutatás (új tudományos fejlesztések, illetve egészségügyi eljárások bevezetése, orvosok, egyéb egyetemi diplomások és az egészségügyi szakdolgozók tudományos tevékenységének elımozdítása, anyagi támogatása a minıségi betegellátás javítása érdekében, a tudományos munka elismeréseként az intézmény és dolgozóinak támogatása tudományos rendezvények és kiadványok költségeinek átvállalásával, a kórház hírnevének növelését eredményezı gyógyító és tudományos tevékenység elismerése) Természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (orvosi, egyéb diplomások és egészségügyi szakdolgozók képzésének, továbbképzésének és önképzésének elımozdítása, anyagi támogatása a minıségi betegellátás javítása érdekében) Szakmai középfokú oktatás Felsıoktatás Felnıtt és egyéb oktatás. 6.) Az alapítvány mőködése: 6.1. Az alapítványhoz csatlakozhat minden magyar és külföldi természetes vagy jogi személy, ezek jogi személyiséggel nem rendelkezı társasága, ha az alapítványi célokat elfogadja, az alapító okiratban foglaltakat elfogadva csatlakozási szándékukat írásban közli, amelynek elfogadásáról a Kuratórium dönt. III Az alapítvány vállalkozási, befektetési tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytat, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az 5. pontban foglalt célokra fordítja, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyrıl törvény felhatalmazása alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó (Vas Népe) útján is nyilvánosságra hozza. 7.) Az alapítvány vezetı szerve a Kuratórium, amelynek elnöke és titkára csak a Kuratórium tagja lehet. 8.) A Kuratórium elnöke az alapítók által felkért, elismert személyiség A Kuratórium (páratlan taglétszámú) testület. Tagjai: 1 fı a megyei közgyőlés képviselıje 1 fı az OTP megyei Igazgatóságának képviselıje 2 fı a Vas Megyei Markusovszky Kórház képviselıi az alapítványhoz legalább 500 ezer Ft-tal csatlakozó alapítók képviselıi az 500 ezer Ft alatti összeggel csatlakozó alapítók közös képviselıje 8.2. A vezetı szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk 685 b.), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a.) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül vagy b.) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe

5 JÚNIUS 26. vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás Az alapítvány feladatainak folyamatos operatív ellátása érdekében a Kuratórium tagjai sorából koordináló-szervezı titkárt választ A Kuratórium mőködése: legalább évente két alkalommal tart ülést, amelyet az ülést megelızı 15 nappal a Kuratórium elnöke a napirendeket tartalmazó írásos meghívóval hív össze, a Kuratórium ülésén bárki részt vehet, kivételt képeznek azon ülések, melyek tárgya személyi, fegyelmi vagy munkajogi kérdésekben történı döntés, a Kuratórium határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van az ülésen, a Kuratórium döntéseit a jelenlévık szavazattöbbséggel kézfeltartással jelezve szándékukat hozzák meg, a Kuratórium mőködését szabályozó szervezeti mőködési szabályzatot és ügyrendet készít, amelyben többek között az alábbiakról is rendelkezik: a Kuratórium döntéseinek tartalmáról, idıpontjáról és hatályáról, illetve a döntést támogatók és ellenırzık számarányát tartalmazó nyilvántartás vezetésének módjáról és formájáról, a Kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali rendjérıl, az alapítvány mőködésével kapcsolatban keletkezett iratokba történı betekintés módjáról, az alapítvány mőködésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, valamint beszámolói közlésének nyilvánosságáról A Kuratórium dönt: saját ügyrendjérıl, az alapítványi vagyon kezelésérıl, azzal való gazdálkodásáról, a vagyon nem pénzbeli része feletti rendelkezésekrıl, az éves költségvetésrıl és az éves beszámolókról, az éves közhasznúságú jelentés elfogadásáról, a magánszemélyek személyi jövedelemadójának törvényben meghatározott, az alapítvány javára befolyt részének az Alapító Okirat 5.) pontjában megfogalmazott célra illetve célokra történı felhasználásáról (az 5. pontban meghatározott célokon kívül a befolyt személyi jövedelemadó más célra nem használható fel) A Kuratórium feladatai: az alapítvány céljaival összhangban meghatározza és irányítja az alapítvány gazdálkodását, kijelöli és közzéteszi a támogatás elveit, odaítéli a támogatásokat, ellenırzi a támogatások felhasználásának módját, gondoskodik a magánszemélyek személyi jövedelemadójának törvényben meghatározott, az alapítvány javára befolyt részének az alapító okirat 5. pontjában megfogalmazott célra, illetve célokra történı felhasználásáról (az 5. pontban megfogalmazott célokon kívül a befolyt személyi jövedelemadó más célra nem használható fel). 9.) Az alapítványt más szervek elıtt a Kuratórium elnöke, távollétében, illetve írásos megbízása alapján a kuratórium titkára képviseli. 10.) Az elnök és a titkár részletes feladatait az Ügyrend tartalmazza. IV. 11.) A Kuratórium elnöke és tagjai külön írásbeli nyilatkozatban kijelentik, hogy a Kuratórium elnöki, illetve tagsági megbízatását elfogadják, továbbá, hogy személyükkel kapcsolatban nem áll fenn az évi VI. tv /1/ bekezdésében foglalt kizáró ok vagy összeférhetetlenség. Kijelentik továbbá, hogy nem tartoznak az évi CLVI. tv. 9. -ának hatálya alá. 12.) A Kuratórium elnökének, titkárának és tagjainak felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. 13.) Az alapítvány vagyona, gazdálkodása:

6 2009. JÚNIUS Az alapítvány induló vagyonát az alapítók által e célokra rendelt 500 E/Ft 500 E/Ft (mindösszesen 1 M/Ft) összegő készpénz képezi, amelyet a számlára utalt az alapító okirathoz csatolt pénzintézeti igazolás szerint Az alapítvány alaptıkéjét az március 31-ig megtett befizetések képezik. Az ezen idıpontig legalább 50 ezer Ft-tal csatlakozó magánszemélyek, gazdálkodó szervek, önkormányzatok és más intézmények alapító tagokká válnak Az alapítványhoz csatlakozó, vagy tagsági viszony nélküli bel- és külföldi támogatók, szponzorok által felajánlott és adományozott összegek, illetve természetbeni juttatások értéke, továbbá a magánszemélyek jövedelemadójának törvényben meghatározott, az alapítvány javára felajánlott része. V. 14.) Az alapítványi vagyonnal a Kuratórium a hatályos jogszabályok, az alapító okirat, valamint az ügyrendben meghatározottak szerint köteles gazdálkodni. 15.) Az alapítvány gazdálkodásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a Kuratórium gyakorolja. 16.) Az alapítvány részére történı pénzbeli támogatás, vagyoni felajánlás, külföldrıl érkezı támogatás elfogadásáról a Kuratórium dönt. Külföldi devizatámogatás esetén a felajánlott összeget az alapítvány számlájára devizában kell elhelyezni, amely devizában kamatozik és devizában is felhasználható. 17.) Az alapítvány bejegyzését követıen 30 napon belül a Kuratórium a jelen Alapító Okirat, a mőködésre vonatkozó jogszabályok alapján határozza meg Ügyrendjét, amelynek elfogadásáról minısített többséggel dönt. 18.) Az alapítvány megszőnik, ha az Alapító Okiratban írt célja megvalósul vagy megszőnését a bíróság elrendeli. 19.) Az alapítvány megszőnése esetén a maradék vagyont a Vas Megyei Markusovszky Kórházban az egészségügyi ellátásra kell fordítani. 20.) Az Alapítvány felügyelı bizottsága: Az Alapítványnál az alapító által létrehozott 3 tagú felügyelı bizottság mőködik A felügyelı bizottság tagjai: VI. Név: Lakcím, értesítési cím: 1./ Dr. Szabó Mihály elnök 9794 Felsıcsatár, Arany János u / Fábián Zoltánné 9700 Szombathely, Bárdosi N. J. u /Tancsics József 9756 Ikervár, Ifjúság u A tagok megbízatása 5 éves idıtartamra szól. A felügyelı bizottsági tagság ezen kívül is megszőnik lemondás, visszahívás, haláleset esetén A felügyelı bizottság tagjai közül elsı ülésén elnököt választ A felügyelı bizottság szervezeti mőködési szabályzatát és ügyrendjét maga határozza meg A felügyelı bizottság szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart A felügyelı bizottság határozatképességéhez 2 tag jelenléte szükséges. Határozatait két tag egybehangzó szavazatával hozza A felügyelı bizottság tagjai a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal vesznek részt Nem lehet a felügyelı bizottság elnöke, illetve tagja az a személy, aki: a Kuratórium elnöke vagy tagja, az Alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba áll, az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, az elıbbiekben meghatározott személyek hozzátartozója.

7 JÚNIUS A felügyelı bizottság ellenırzi az Alapítvány mőködését és gazdálkodását. Ennek keretében az Alapítvány tisztségviselıitıl jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást és felvilágosítást kérhet, továbbá betekinthet az Alapítvány irataiba, azokat megvizsgálhatja A felügyelı bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha tudomást szerez arról, hogy az Alapítvány mőködése során olyan szabálysértést vagy a szervezet érdekeit súlyosan sértı esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetı szerv döntését teszi szükségessé, a Kuratórium elnökének felelısségét megállapító tény merült fel Amennyiben az arra jogosult a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelı bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a bíróságot A felügyelı bizottság indítványára annak megtételétıl számított 30 napon belül a Kuratórium ülését össze kell hívni. E határidı eltelte esetén a Kuratórium ülésének összehívására a felügyelı bizottság jogosult. 21.) Az alapítvány ezen okiratnak a megyei bíróság által történt nyilvántartásba vétele után válik esedékessé. Ezen Alapítvány alapító okiratának módosítását az alapítók elolvasás és kellı értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezıt helybenhagyólag aláírták. Szombathely, június hónap 26 nap VII.. OTP Bank Nyrt. képviselıje. Kovács Ferenc a megyei közgyőlés elnöke Záradék: A Vas Megyei Közgyőlés a Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány Alapító Okiratát a 139/2009. (VI.26.) számú határozatával módosította. Szombathely, június hónap 26 nap Kovács Ferenc a megyei közgyőlés elnöke Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány 1. számú melléklet Kuratórium elnöke: Kuratórium titkára: Kuratórium tagjai: Dr. Radnai Endre Lakcím: 9700 Szombathely, Árpád u. 87. Horváthné Stukics Erzsébet Lakcím: 9545 Jánosháza, Magyar u. 3/a. Dr. Boros Zoltán Lakcím: 9700 Szombathely, Bejczy u. 1. I/16. Csuka Lajosné Lakcím: 9700 Szombathely, Bárdosi N. J. u. 21. Dr. Lakner László Lakcím: 9700 Szombathely, Hargita u. 20.

8 2009. JÚNIUS A közgyőlés: A megyei közgyőlés 142/2009. (VI. 26.) sz. határozata a Vas Megyei Idısügyi Tanács új tagjának és tikárának megválasztása 1. Simon István helyébe a Vas Megyei Idısügyi Tanács új tagjának Goda Istvánt választja meg, 2. felkéri elnökét, hogy a Vas Megyei Idısügyi Tanács mőködésével kapcsolatos titkári teendık ellátásával a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Egészségügyi, Szociális és Ifjúságvédelmi Titkársága szociális munkatársát Baranyai Esztert bízza meg. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal. A közgyőlés: A megyei közgyőlés 143/2009. (VI. 26.) sz. határozata a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról 1. pályázatot ír ki a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon intézményvezetıi álláshelyének betöltésére a mellékletben szereplı pályázati felhívással egyezı tartalommal, 2. felkéri az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi bizottságot, hogy a pályázatok elbírálását elıkészítı véleményezésre a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet által meghatározott összetételő ad hoc bizottságba tagot delegáljon, és a véleményezést követıen az intézményvezetıi kinevezésre vonatkozó javaslatát terjessze a megyei közgyőlés elé. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 144/2009. (VI. 26.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról A közgyőlés: 1. a Vas Megyei Önkormányzat Gyermek-, Ifjúsági és Családi Üdülıközpont igazgatójának, Kiss Pálnak magasabb vezetıi megbízását és közalkalmazotti jogviszonyát április 30. napi hatállyal felmentéssel megszünteti, a munkavégzés alól január 1. napi hatállyal mentesíti, 2. pályázatot ír ki az igazgatói álláshely betöltésére az elıterjesztéssel egyezı tartalommal. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 145/2009. (VI. 26.) sz. határozata az Ungaresca Táncegyüttes igazgatójának kinevezésérıl A közgyőlés az Ungaresca Táncegyüttes igazgatói álláshelyére Horváth Gyızıt nevezi ki július 1-tıl, december 31-ig terjedı idıtartamra. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal

9 JÚNIUS 26. A megyei közgyőlés 146/2009. (VI. 26.) sz. határozata az Életünk Szerkesztıség igazgatójának kinevezésérıl A közgyőlés az Életünk Szerkesztısége igazgató-fıszerkesztıi álláshelyére Alexa Károlyt nevezi ki október 1-jétıl öt éves idıtartamra. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke szeptember 30-ig a kinevezésre A megyei közgyőlés 147/2009. (VI. 26.) sz. határozata a Vasi Szemle Szerkesztıség igazgatójának kinevezésérıl A közgyőlés a Vasi Szemle igazgató-fıszerkesztıi álláshelyére Dr. Gyurácz Ferencet nevezi ki november 1-jétıl öt éves idıtartamra. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke október 31-ig a kinevezésre A megyei közgyőlés 148/2009. (VI. 26.) sz. határozata a Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola igazgatójának kinevezésérıl A közgyőlés a vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola igazgatói álláshelyére Bertók Gyöngyit nevezi ki augusztus 1-jei hatállyal július 31-ig. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 149/2009. (VI. 26.) sz. határozata a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójának kinevezésérıl A közgyőlés a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói álláshelyére Egyed Gyulát nevezi ki öt éves idıtartamra augusztus 1-jei hatállyal július 31- Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 150/2009. (VI. 26.) sz. határozata a turisztikai és sport bizottság tagjának megválasztásáról A közgyőlés Rába László képviselıt a turisztikai és sport bizottság tagjává megválasztja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal

10 2009. JÚNIUS ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 7/2009. (VI. 30.) rendelete a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2009.(II.18.) rendelet módosításáról A Vas megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CII. tv., és az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján Vas megye Önkormányzatának évi költségvetésérıl és annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet /továbbiakban: R/ alkotja. 1. A R. 3.. (1). bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése bevételi elıirányzatának fıösszegét 13, E Ftban állapítja meg. Ezen belül: a.) Megyei önkormányzat bevételi elıirányzata 13, E Ft b.) Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, c.) Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, d.) Vas Megyei Német Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft. e.) A költségvetési bevételi fıösszeg E Ft halmozódást tartalmaz a területi kisebbségi önkormányzatok központosított támogatása miatt. 2. A R. 6.. (1.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A költségvetés bevételi elıirányzatából mőködési célokat szolgáló forrás 7, E Ft (Ebbıl: területi kisebbségi önkormányzatoknál E Ft), a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehetı bevétel 5, E Ft. 3. A R. 7. (1.) és (2.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A megyei önkormányzat az állami költségvetésbıl intézményi feladatmutatóhoz kötıdıen 2, E Ft támogatásban részesül. 2. A normatív, kötött felhasználású támogatás összege E Ft. 4. A R. 8. (1.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A közgyőlés a költségvetési szervek részére 4, E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosít, melybıl 4, E Ft mőködési, E Ft felhalmozási célokat szolgál. 5. A R. 9. (1.) és (3.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése kiadási elıirányzatának fıösszegét 13, E Ftban állapítja meg. Ezen belül: b. Megyei önkormányzat kiadási elıirányzata 13, E Ft, b.) Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, c.) Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, d.) Vas Megyei Német Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft. e.) A költségvetési kiadási fıösszeg E Ft halmozódást tartalmaz a területi kisebbségi önkormányzatok központosított támogatása miatt.

11 JÚNIUS Az 1.) pontban rögzített kiadási elıirányzaton belüli kiemelt elıirányzatok: E Ft Önk. Hiv. Területi kis.önk Személyi juttatások elıirányzata 3, Munkaadókat terhelı járulékok 1, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2, Speciális célú támogatások Felújítási elıirányzat Beruházási elıirányzat Egyéb felhalm. célú kiadások, támogatások Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Hitelek: Fejlesztésre Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalékok 4, Mőködési tartalék: céltartalék ált.tartalék Fejlesztési tartalék: általános 4, céltartalék Költségvetési kiadási elıirányzat összesen 13, Kiadási elıirányzat mindösszesen 13, A R. 11. (1.) és (2.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. Az önkormányzat felhalmozási kiadási elıirányzata 6, E Ft, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási elıirányzatból a felhalmozási célú kiadás 5, E Ft, a fejlesztési hitel és kötvény utáni kamattörlesztés E Ft, az ÁFA befizetési kötelezettség E Ft-ot tesz ki. 7. A R. 12. (1.) és (2.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés az önkormányzati hivatal 1. mőködési kiadásaira E Ft-ot biztosít, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 2. felhalmozási kiadásaira 1, E Ft-ot hagy jóvá a R. 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplı célokra. 8. A R. 13. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A közgyőlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait (tartalékait) 4, E Ft-ban határozza meg. Ebbıl: a mőködési céltartalékot E Ft-ban, a mőködési általános tartalékot E Ft, (ebbıl: intézmények E Ft, kisebbségi önkormányzatok 827 E Ft) a fejlesztési céltartalékot E Ft-ban, általános tartalékot 4, E Ft-ban rögzíti. 2. Az intézmények dologi kiadásai 3 %-ának megfelelı E Ft összegő fenntartói támogatás kockázati tartalékba helyezésre kerül. A közgyőlés a szeptemberi közgyőlésén dönt a bevételek teljesülésének függvényében a tartalékba helyezett összegek további felhasználásáról vagy elvonásáról.

12 2009. JÚNIUS A R. 3.. (2) bekezdésében hivatkozott 1/A. sz. melléklet helyébe e rendelet 1/A.sz., A R. 5. -ában hivatkozott 2. sz. melléklet helyébe e rendelet 2. sz., A R. 6.. (2) bekezdésében hivatkozott 1/A. sz. melléklet helyébe e rendelet 1/A. sz., A R. 7.. (2) bekezdésében hivatkozott 8/A, 8/B, 8/C, 8/D, 8/E. sz. mellékletek helyébe e rendelet sz., A R. 9.. (2) bekezdésében hivatkozott l/b. sz. melléklet helyébe e rendelet 1/B. sz., A R ában hivatkozott 3. sz. melléklet helyébe e rendelet 3. sz., A R ában hivatkozott 5. sz. melléklet helyébe e rendelet 5. sz., A R (1) bekezdésében hivatkozott 4. sz. melléklet helyébe e rendelet 4. sz., (2) bekezdésében hivatkozott 5. sz. melléklet helyébe e rendelet 5. sz., A R (1) bekezdésében hivatkozott 7. sz. melléklet helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 10. Szombathely, június 26. Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

13 JÚNIUS 26.

14 2009. JÚNIUS

15 JÚNIUS 26.

16 2009. JÚNIUS

17 JÚNIUS 26.

18 2009. JÚNIUS

19 JÚNIUS 26.

20 2009. JÚNIUS

21 JÚNIUS 26.

22 2009. JÚNIUS

23 JÚNIUS 26.

24 2009. JÚNIUS

25 JÚNIUS 26.

26 2009. JÚNIUS

27 JÚNIUS 26.

28 2009. JÚNIUS

29 JÚNIUS 26.

30 2009. JÚNIUS

31 JÚNIUS 26.

32 2009. JÚNIUS

33 JÚNIUS 26.

34 2009. JÚNIUS

35 JÚNIUS 26.

36 2009. JÚNIUS

37 JÚNIUS 26.

38 2009. JÚNIUS

39 JÚNIUS 26.

40 2009. JÚNIUS

41 JÚNIUS 26.

42 2009. JÚNIUS

43 JÚNIUS 26.

44 2009. JÚNIUS KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK A megyei közgyőlés 120/2009. (VI. 26.) sz. határozata a tárgysorozat elfogadásáról A közgyőlés az ülés tárgysorozatát a következık szerint állapítja meg: 1. Beszámoló a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl, valamint tájékoztató a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról 2. a) A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosítása b) Könyvvizsgálói vélemény a évi költségvetési elıirányzatok módosításáról 3. Tájékoztató a megye munkaerı-piaci helyzetérıl 4. A es tanévre vonatkozó beiskolázási tervek, jelentkezések, férıhelyek, képzési struktúra, javaslatok a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság számára a munkaerı-piaci igények figyelembevételével 5. Tájékoztató a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt-ben az orvosok és szakdolgozók társadalmi, illetve anyagi megbecsültségének helyzetérıl 6. Kıszeg Város Önkormányzata által ellátott járóbeteg szakellátási feladatkör átvétele 7. Az önkormányzat tulajdonában lévı Badacsonytomaj, Kisfaludy Sándor u. 24. szám alatti 035/19 hrsz-ú ingatlan értékesítése 8. Az 1000 éves vármegye emlékprogramjairól 9. Egyes fejlesztési célok támogatása 10. A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. által tervezett, belgyógyászati épületeket érintı rekonstrukcióra benyújtandó pályázathoz önrész biztosítása 11. A Mátyás Ovi Alapítvány oktatási célú elıirányzatból nyert pályázati programja tartalmának módosítása 12. A megyei közgyőlés intézményeinél végrehajtott létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylése 13. Közösségi célú alapítvány támogatása 14. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények beiskolázási helyzete, a 2009/2010. tanévi feladatellátási terv 15. Közoktatási megállapodás megkötése a Veszprém Megyei Önkormányzattal 16. A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. fekvıbeteg szakellátásának átcsoportosítása 17. A megyei közgyőlés 99/2009. (V. 29.) számú határozat b.) pontjának felfüggesztése 18. A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága részvétele és pályázati önrészének biztosítása az INTERREG Ausztria Magyarország Határon Átnyúló Együttmőködési ProgramKözös Európai Territoriális Együttmőködési pályázatban 19. Együttmőködési megállapodás a Vas Megyei Önkormányzat és Kıszeg Város Önkormányzata között a Jurisics vár turisztikai és kulturális központtá fejlesztése érdekében 20. A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány alapító okiratának módosítása 21. a.) Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a Csempeszkopácsi Színjátszó Egyesület részére b.).) Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a Nádasdi Nyugdíjas Klub részére 22. A Vas Megyei Idısügyi Tanács új tagjának és tikárának megválasztása 23. A Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon igazgatói álláshelyére pályázat kiírása 24. Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja igazgatói álláshelyére pályázat kiírása 25. Az Ungaresca Táncegyüttes igazgatói álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása 26. Az Életünk Szerkesztısége igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 27. A Vasi Szemle Szerkesztısége igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 28. A Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola igazgatói álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása 29. A Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása 30. Döntés Rába László turisztikai és sport bizottsági tagságáról

45 JÚNIUS 26. A megyei közgyőlés 121/2009. (VI. 26.) sz. határozata a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló, valamint a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról A közgyőlés a legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámolót, valamint a saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat változtatásról készített tájékoztatót elfogadja. A megyei közgyőlés 122/2009. (VI. 26.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyőlés 123/2009. (VI. 26.) sz. határozata a megye munkaerı-piaci helyzetének tájékoztatójáról A közgyőlés a megye munkaerı-piaci helyzetérıl szóló tájékoztatót nem fogadja el. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 124/2009. (VI. 26.) sz. határozata a es tanévre vonatkozó beiskolázási tervek, jelentkezések, férıhelyek, képzési struktúra, javaslatok a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság számára a munkaerı-piaci igények figyelembevételével címő tájékoztató elfogadásáról A közgyőlés a szakképzı intézmények beiskolázási terveirıl szóló tájékoztatót elfogadja és egyben felkéri Dr. Ács Zoltán munkaszervezet-vezetıt, hogy az adatokat küldje meg RFKB részére. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 125/2009. (VI. 26.) sz. határozata a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt-ben az orvosok és szakdolgozók társadalmi, illetve anyagi megbecsültségének helyzetérıl szóló tájékoztató elfogadásáról A közgyőlés a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt.-ben az orvosok és szakalkalmazottak társadalmi és anyagi megbecsültségének helyzetérıl szóló tájékoztatót elfogadja, és a testület javaslatot tesz a megyei középfokú egészségügyi szakképzés helyreállítása érdekében az Oktatási Minisztériumnak, valamint az illetékes szerveknek. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal

46 2009. JÚNIUS A közgyőlés: A megyei közgyőlés 126/2009. (VI. 26.) sz. határozata Kıszeg Város Önkormányzata által ellátott járóbeteg szakellátási feladatkör átvételérıl 1. a) Vas Megye Önkormányzata Közgyőlése Kıszeg Város Önkormányzata Képviselıtestületével a május 4-én kötött feladat-ellátási szerzıdés, s a december 19-én kötött üzemeltetési szerzıdés Kıszeg Város Önkormányzata Képviselıtestülete általi felmondását elfogadja; Az elıterjesztés 1. sz. mellékletében bemutatott, Kıszeg városnak a május 4-én kelt szerzıdésben átadott, a megyei önkormányzat tulajdonát képezı ingatlan, ingó vagyonon biztosított városi ingyenes használati jogot július 31-i hatállyal visszavonja; b) kötelezi a közgyőlés elnökét, hogy gondoskodjon az a) pontban jelzett vagyon átvételérıl oly módon, hogy a vagyonon végzett beruházások, felújítások tekintetében a város esetleges megtérítési igényét zárja ki. c) kinyilvánítja, hogy augusztus 1-tıl a megyei önkormányzat kötelezı feladata Kıszegen a járóbeteg szakellátás biztosítása. Szükségesnek tartja, hogy a feladatátadás-átvétel oly módon kerüljön végrehajtásra, hogy a rendelıintézet mőködésével összefüggésben az átvételt megelızıen keletkezett pénzügyi és egyéb kötelezettségek az átadót terhelik. d) elfogadja, hogy a tehetséges jövıbeni veszteségeket megosztva %-ban Kıszeg Város Önkormányzata és Vas Megye Önkormányzata viseli. 2. Hozzájárul, hogy a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Zrt.) augusztus 1-i hatállyal gondoskodjon a kıszegi járóbeteg szakellátási feladatok ellátásáról. Ennek érdekében: a) elrendeli az 1. pontban jelzett, a feladatellátáshoz szükséges ingatlan és ingó vagyonnak külön szerzıdéssel a Zrt. vagyonkezelésébe adását; b) az elıterjesztés 2. sz. mellékletének megfelelıen módosítja a Zrt. alapító okiratát; c) az elıterjesztés 3. sz. mellékletének megfelelıen módosítja a Zrt. szervezeti és mőködési szabályzatát; d) az elıterjesztés 4. sz. mellékletében foglaltak szerint tudomásul veszi a kıszegi szakrendelı általános házirendjét. 3. Kezdeményezi az OEP-nél és az ÁNTSZ-nél a szükséges közigazgatási eljárás lefolytatását, valamint a Zrt. finanszírozási szerzıdésének módosítását. Felelıs: a közgyőlés elnöke a Zrt. elnök-vezérigazgatója megyei fıjegyzı Határidı: július 31. A közgyőlés: A megyei közgyőlés 127/2009. (VI. 26.) sz. határozata az 1000 éves vármegye emlékprogramjaihoz elıirányzat biztosításáról 1. az ezer éves Vármegye történelmi évforduló évi programjaira 5 millió forint elıirányzatot biztosít az önkormányzati hivatal dologi megtakarításai terhére; 2. megbízza a közgyőlés elnökét, hogy a évi önkormányzati költségvetésben az évforduló további programjaira 10 millió forint elıirányzatot tervezzen. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal illetve a évi költségvetés tervezésének idıszaka

47 JÚNIUS 26. A megyei közgyőlés 128/2009. (VI. 26.) sz. határozata egyes fejlesztési célok támogatásáról A közgyőlés: 1.a) 1.b) az elıkészítés költségeinek fedezetére a évi költségvetés 5. számú mellékletének fejlesztési céltartalék b. során szereplı és a pályázati bíráló szerv által elutasításra került Helyi termékekkel a határrégióért ETE Prog.-ra elkülönített Ft terhére biztosítson bruttó forintot a Smidt Múzeum pályázatának elıkészítésére. elızetesen kötelezettséget vállal a program által megkövetelt önerı - várhatóan a pályázati összeg (180 M Ft) 15%-ának megfelelı fedezet biztosítására a kötvénykibocsátásból származó bevétel terhére. 2. a Kemenesaljai Egyesített Kórház, Celldömölk intaházi ingatlanának higiéniás festésére bruttó 1,2 millió Ft-ot biztosít a évi költségvetés 5. számú mellékletének a fejlesztési tartalék évi pénzmaradványának terhére. 3. a Megyeháza I. emeleti folyosójának felújítására bruttó 7 millió Ft-ot biztosít a évi költségvetés 5. számú mellékletének fejlesztési tartaléka évi pénzmaradványának terhére. 4. a Szakosított Szociális Otthon mőszaki tervdokumentációjára 300 E Ft-ot biztosít a évi költségvetés 5. számú mellékletének fejlesztési céltartalék b. során szereplı és a pályázati bíráló szerv által elutasításra került Helyi termékekkel a határrégióért ETE Prog.-ra elkülönített Ft terhére. 5. a 2009 évi költségvetési elıirányzatok várható maradványának átcsoportosításából Ft elıirányzatot biztosít a TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat pályázatírásához kapcsolódó megbízási díjára. 6. A megyei közgyőlés a Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány részére 20 millió Ft október 30-i visszafizetési határidıvel - visszatérítendı támogatást nyújt a kötvény kibocsátásából származó bevétele terhére. 7. A megyei közgyőlés a Szombathelyi Székesegyház fıhomlokzata timpanonja feletti kıszobrok felújításához 5/M Ft támogatást biztosít a évi költségvetés 5. sz. mellékletének fejlesztési tartaléka terhére. 8. A megyei közgyőlés elızetesen kötelezettséget vállal a kötvénykibocsátásból származó bevétel terhére maximum 60/M Ft erejéig a Szombathelyi Egyházmegye által a Püspöki Palota újjáépítése érdekében a NYDOP keretére benyújtandó pályázat megkövetelt önereje biztosítására. Felhatalmazza elnökét az ezzel kapcsolatosan szükséges jognyilatkozat megtételére. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal, illetve folyamatos, a 6. pont vonatkozásában november 15. (beszámolásra)

48 2009. JÚNIUS A megyei közgyőlés 129/2009. (VI. 26.) sz. határozata a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. által tervezett, belgyógyászati épületeket érintı rekonstrukcióra benyújtandó pályázathoz önrész biztosításáról A közgyőlés: 1. hozzájárul, hogy a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. által kezdeményezett alábbi projektekre pályázat kerüljön benyújtásra: Sorszám Projekt Támogatási terület Tervezett támogatás összege [eft] % Tervezett önrész eft összege 1. Belgyógyászati épületek rekonstrukciója 2. Az onkológiai betegek gyógyítását támogató innovatív tudásháttér megteremtése 3. Regionális járóbetegellátás fejlesztése 4. Informatikai fejlesztés támogatása 5. Hosszú idejő ápolást igénylı betegek ellátása TIOP Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvıbetegszakellátásban TIOP Korszerő regionális onkológiai hálózat kialakítása TIOP Regionális járóbetegszakellátó intézmények fejlesztése TIOP Térségi, intézményközi egészségügyi informatikai infrastruktúra kiépítése NYDOP Idıs-korúakról gondoskodó komplex rendszerek kialakítása Gyermek sürgısségi és gyermek intenzív ellátás kialakítása TIOP /09 Sürgısségi ellátás fejlesztése SO1, SO2, PIC Sebészeti épület és Mőtıblokk energetikai rekonstrukciója KEOP 5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések és a közvilágítás korszerősítése Összesen felhatalmazza elnökét a pályázatok benyújtásához szükséges tulajdonosi, illetıleg a pályázati önrésznek a kötvény kibocsátásból származó bevétel terhére történı biztosítására vonatkozó nyilatkozat kiadására azzal, hogy a nyertes pályázatokat a szerzıdések megkötése, illetve megvalósításának megkezdése elıtt terjessze be a közgyőlésnek jóváhagyás céljából. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal

49 JÚNIUS 26. A megyei közgyőlés 130/2009. (VI. 26.) sz. határozata a Mátyás Ovi Alapítvány oktatási célú elıirányzatból nyert pályázati programja tartalmának módosításáról A közgyőlés elfogadja a Mátyás Ovi Alapítvány pályázati cél megváltoztatására irányuló kérelmét az elıterjesztés szerinti tartalommal. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 131/2009. (VI. 26.) sz. határozata a megyei közgyőlés intézményeinél végrehajtott létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésérıl 1. A megyei közgyőlés a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében az intézményi létszámgazdálkodás felülvizsgálatát követıen az intézményeinél végrehajtott létszámcsökkentési döntése miatti kötelezettségek teljesítéséhez a központi költségvetésbıl évre egyszeri hozzájárulást igényel a csatolt 1.sz. táblázat alapján: I. A megyei közgyőlés a 16/2008. (XII.15.) számú rendeletében, valamint az 1/2008.( II. 18.) számú a Vas Megyei Önkormányzat 2009.évi költségvetésérıl szóló - rendeletében az alábbi intézményeknél elrendelt, megszüntetett álláshelyek többletkiadásaira: 1. Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete 1 fı portás, 2. Vas Megyei Idısek Otthona Hegyfalu 1 fı mőszaki dolgozó, 3. Vas megyei Szakosított Otthon Ivánc 1 fı pedagógus/egyéni fejlesztı, 4. Dr. Nagy L. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kıszeg 1 fı lakatos, 1 fı szakoktató, 5. Rázsó I. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1 fı kollégiumi vezetı, 6. Savaria Szimfónikus Zenekar 4 fı zenész, 7. Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Központ Szombathely 1 fı tanulmányi elıadó, 1 fı információs, 8. Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár 1 fı könyvtáros, 2 fı könyvtárkezelı, 9. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága Szombathely 1 fı adatrögzítı-fotós, 1 fı győjteménykezelı, 1 fı takarító, 4 fı teremır, 10. Szombathelyi Képtár 1 fı teremır-portás. II. A megyei közgyőlés szeptember 30-a elıtt meghozott döntését megerısítı, 1/2008. ( II.15. ) számú a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló - rendelet alapján az alábbi intézményeknél elrendelt, megszüntetett álláshelyek többletkiadásaira: 1. Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc 1 fı portás, III. A megyei közgyőlés szeptember 8-án meghozott döntést megerısítı, a Vas Megyei pedagógiai Intézet Szakmai és Szakszolgálat -13/2006. ( IX. 8.) számú rendelete, a Megyei Önkormányzat 1/2006. számú rendelet módosításában elrendelt, megszüntetett álláshelyek többletkiadásaira: 1. Vas Megyei Pedagógiai Intézet Szakmai-és Szakszolgálat Szombathely, 1 fı adminisztrátor, 1 fı gyors-és gépíró,1 fı könyvtári munkatárs, 1 fı gazdasági igazgató helyettes, 1 fı gazdasági ügyintézı, 1 fı igazgatási ügyintézı. 2. A megyei közgyőlés igazolja, hogy az önkormányzat más költségvetési szerveinél meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken, vagy tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetıség.

50 2009. JÚNIUS A közgyőlés vállalja, hogy a megszőntetett álláshelyeket 5 évig nem állítják vissza, kivéve, ha a jogszabályokból adódó többlet feladatok ezt indokolttá teszik. 4. A közgyőlés igazolja, hogy a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 9. pontja szerinti pályázat keretében a jelenlegi pályázatban érintett munkavállalók után nem részesült támogatásban. Felelıs: a közgyőlés elnöke a pályázat benyújtására /2009. július 10./ Határidı: július 10. A közgyőlés: A megyei közgyőlés 132/2009. (VI. 26.) sz. határozata közösségi célú alapítványok támogatásáról 1. az elnöki keret terhére a Majorett Alapítvány részére a csoport franciaországi és olaszországi versenyeken való részvételére Ft összegő, Dr. Tiborcz Sándor Egészségügyi Szakdolgozók Önképzését Támogató Alapítvány részére a Kossuth Zsuzsanna emlékünnepség megrendezéséhez Ft összegő támogatás biztosít; 2. felkéri elnökét a támogatási szerzıdések aláírására. Felelıs: Határidı: közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 133/2009. (VI. 26.) sz. határozata a megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények beiskolázási helyzetérıl, a 2009/2010. tanév feladat-ellátási tervérıl A közgyőlés a 2009/2010. tanév indításakor 1.) a Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégiumban évfolyamonként két osztály és négy kollégiumi csoport megszervezését; 2.) a Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta-és Bankforgalmi Szakközépiskolában évfolyamonként egy-egy osztály indítását, a szakképzı évfolyamokon a szakiránynak megfelelı csoportbontásban történı megszervezését, 3.) a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban - évfolyamonként két osztály illetve nyelvi elıkészítı 13. évfolyamon egy osztály megszervezését, - esti tagozaton évfolyamon egy-egy osztály megszervezését, - a 11/B. és 12/A. osztályokban a maximális létszám legfeljebb 20%-al történı túllépését; 4.) a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban - a szakközépiskola alapozó évfolyamain egy-egy, a szakképzı évfolyamokon évfolyamon két-két, évfolyamon egy-egy osztály indítását a szakiránynak megfelelı csoportbontásban, - a szakiskolában évfolyamonként két-két illetve 13. évfolyamon egy osztály megszervezését a szakiránynak megfelelı csoportbontásban, - a kollégiumban két csoport megszervezését; 5.) a Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézményben - az általános iskolában évfolyamonként egy-egy osztály megszervezését, - a készségfejlesztı speciális szakiskolában alapozó évfolyamokon egy-egy, a szakképzı évfolyamokon két-két osztály megszervezését, - tíz kollégiumi csoport megszervezését, 6.) a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1. Általános Iskola intézményegységében ; 2-4; 5-6. évfolyamon összevont osztályú - megszervezését,

51 JÚNIUS évfolyamon egy, 8. évfolyamon két osztály megszervezését, 2. Beszédjavító Általános Iskola intézményegységben - elıkészítı, valamint a 2 8. évfolyamon kettı osztály, az elsı évfolyamon egy osztály megszervezését, - a 1/B. 6/B. 8/A. és 8/B. osztályokban a maximális létszám legfeljebb 20%-al történı túllépését; 3. A Speciális Szakiskola és Kollégium intézményegységben - az alapozó évfolyamokon 9. évfolyamon három osztály, szakképzı évfolyamokon 11. évfolyamon három, 12. évfolyamon kettı, 13. évfolyamon egy osztály megszervezését a szakiránynak megfelelı csoportbontásban, - a 9/A., 9/B. 12/E. osztályokban a maximális létszám legfeljebb 20%-al történı túllépését; 4. A Kollégium intézményegységben - legfeljebb tizennégy tanulócsoport megszervezését 7.) valamennyi szakképzı intézményben a gyakorlati képzésben a csoportok szervezésénél a maximális létszám legfeljebb 20%-al történı túllépését engedélyezi. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke (a kiértesítésért) azonnal A megyei közgyőlés 134/2009. (VI. 26.) sz. határozata közoktatási megállapodás megkötésérıl a Veszprém Megyei Önkormányzattal A közgyőlés: 1. a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 88. (4) bekezdése alapján közoktatási megállapodást köt a Veszprém Megyei Önkormányzattal négy fı beszédfogyatékos tanuló általános iskolai ellátására és kollégiumi elhelyezésére. 2. elfogadja a mellékelt megállapodás-tervezetet és felhatalmazza elnökét annak aláírására. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl a Vas Megyei Önkormányzat (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1., képviseli: Kovács Ferenc elnök), mint Megbízott; másrészrıl Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1., képviseli: Lasztovicza Jenı elnök), mint Megbízó között a mai napon, az alábbi tartalommal: 1. Felek a megállapodást a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében foglalt, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 88. (4) bekezdése alapján kötelezı önkormányzati feladat ellátására kötik. Megbízott az alábbi közoktatási feladatokat látja el: a) beszédfogyatékos tanulók általános iskolai oktatása, nevelése; b) beszédfogyatékos általános iskolai tanulók kollégiumi elhelyezése. 2. Megbízó az 1. pontban megjelölt feladat ellátására bízza meg Megbízottat abban az esetben, ha a Megbízott fenntartásában mőködı Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézményébe (továbbiakban: Intézmény) olyan tanuló jelentkezik, akinek lakóhelye vagy tartózkodási helye a Megbízó illetékességi területén található. Megbízott kötelezettséget vállal ezen feladatok ellátására.

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ALAPI POLGÁRİR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1, Az egyesület neve: Alapi Polgárır Egyesület Rövidített neve: Székhelye, levelezési címe: Mőködési területe: A P E Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 105/ÖK/2009.(III.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladatainak segítése érdekében ESÉLY A SZEKSZÁRDI DÍJHÁTRALÉKOSOKNAK KÖZALAPÍTVÁNY néven alapítványt

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 189/2007.(IX.28.) sz. határozat MMIK igazgató-helyettese kinevezésével

Részletesebben

Közgyőlési határozatok

Közgyőlési határozatok Közgyőlési határozatok 2009 Az MNOÖ Közgyőlésének 1/2009 (02.14.) számú határozata: A Közgyőlés úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatával a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Összefogás a Hegyháton Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.; képviseletében eljáró: Kiss Attila, elnök) a továbbiakban

Részletesebben

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 73/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 205/2007. (VI. 29.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az átvevı HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság, valamint

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 6. szám 2010. június KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. június 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok)

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok) Száma: 11954-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V TERKA Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 26-án - csütörtökön - du. 15,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Napirendi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Tagok kilépése intézményfenntartó társulásból, gesztor önkormányzat közoktatási feladatátadása államháztartáson kívülre Elıkészítette: Sápi András oktatási referens Igazgatási Osztály Váczi Julianna

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 199/2010. (V.27.) K.H.SZ. A KERESKEDELMI ÉS HITELBANK ZRT. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSI AJÁNLATA ELFOGADÁSÁRÓL 6.

TARTALOMJEGYZÉK 199/2010. (V.27.) K.H.SZ. A KERESKEDELMI ÉS HITELBANK ZRT. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSI AJÁNLATA ELFOGADÁSÁRÓL 6. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 3. 9/2010. (V.28.) K.R.SZ. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL VALAMINT A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRİL ÉS ELIDEGENÍTÉSÉRİL

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. november 15. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/46. szám Ára: 315 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T 2010. június 30-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 19/2010.(VI.30.) 20/2010.(VII.5.) 21/2010.(VII.5.) 22/2010.(VI.30.) A humán papiloma vírus elleni védıoltás támogatásáról A Tata Építési

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 2. különszám 2008. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA A Komárom-Esztergom

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 231/2014.(XII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31.

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31. 7/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıt Tóth Csaba képviselı személyében elfogadta. 8/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben