215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása"

Átírás

1 BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS /2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása 1. A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 75.. (3) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. 2. A közgyőlés felhívja elnökét és a fıjegyzıt arra, hogy az új Szervezeti és Mőködési Szabályzattal összefüggı intézkedéseket megtegyék. Határidı: december 31. Felelıs: Megyei Közgyőlés elnöke megyei fıjegyzı Értesülnek: Megyei közgyőlés tisztségviselıi, tagjai, megyei fıjegyzı Kmf. Bányai Gábor s.k. Megyei Közgyőlés elnöke Dr. Szigeti László s.k. megyei fıjegyzı A kivonat hiteléül: Lévai Péterné

2 BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 1 HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a 6/2012. (II. 17.) Kgy. határozattal egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 35.. (2) bekezdés c) pontja alapján, figyelemmel a 75.. (3) bekezdésére és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 20.. (1) és (2) bekezdésére, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 91.. (2) bekezdésére, valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 17/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 61.. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzat 2 Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a közgyőlés az alábbiak szerint hagyja jóvá: I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Az intézmény neve: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala 3 2. Székhelye: Kecskemét, Deák Ferenc tér Létrehozásának éve, törzskönyvi nyilvántartási száma: év törzsszám: Mőködési területe: Bács-Kiskun megye 5. Alapító szerve: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 6. Felügyeleti szerve: Bács-Kiskun Megyei közgyőlés 7. Alapító okirat száma, kelte: Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 7/2012. (II. 17.) Kgy. határozata 4 8. Jogállása: Költségvetési szerv, jogi személy A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény szerint a megyei közgyőlés szerve. 1 Módosította a 6/2012. (II. 17.) Kgy. határozat 2 Módosította a 6/2012. (II. 17.) Kgy. határozat 3 Módosította a 6/2012. (II. 17.) Kgy. határozat 4 7/2012. (II. 17.) Kgy. határozattal új alapító okiratot fogadott el a közgyőlés

3 Állami feladatként ellátott alaptevékenysége, és a tevékenységek forrásai: Jogszabályban meghatározott tevékenysége a.) A megyei önkormányzati testületek és tisztségviselık munkájának segítése, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat döntéseinek szakmai elıkészítése, valamint a döntések végrehajtásának szervezése, és ellenırzése. Rendelkezı jogszabály: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 75.. (1) bekezdése. A tevékenység forrása: a felügyeleti szerv által jóváhagyott éves költségvetés. Feladatmutató: nincs. b.) A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtása. Rendelkezı jogszabály: az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 66.. A tevékenység forrása: A felügyeleti szerv által jóváhagyott éves költségvetés. Feladatmutató: nincs. 10. Vállalkozási feladatok: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 5 Hivatalának önálló, saját nevében végzett vállalkozási tevékenysége nincs. 11. A Hivatal bankszámlaszáma és adóalanyisága: Bankszámlát kezelı pénzintézet: Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága Bankszámlaszáma:. A Hivatal általános forgalmi adóalany Adószám: A költségvetési szervhez rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat Bács-Kiskun Megyei Német Önkormányzat 5 Módosította a 6/2012. (II. 17.) Kgy. határozat

4 - 3 - II. BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 6 HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI FELÉPÍTÉSE BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS TISZTSÉGVISELİI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE KÖZGYŐLÉS ALELNÖKEI BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 7 HIVATALA FİJEGYZİ ALJEGYZİ ÜGYINTÉZİK ÜGYKEZELİK FIZIKAI ALKALMAZOTTAK BELSİ ELLENİR 6 Módosította a 6/2012. (II. 17.) Kgy. határozat 7 Módosította a 6/2012. (II. 17.) Kgy. határozat

5 - 4 - III. A HIVATAL MŐKÖDÉSI RENDSZERE 1. Az Önkormányzat 8 Hivatala egységes hivatal. 2. A Hivatal személyi állománya: a.) Fıjegyzı - A hivatal vezetıje. A költségvetési szerv képviselıje. - A fıjegyzı kinevezıje: Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés. - A fıjegyzıvel szemben az egyéb munkáltatói jogokat a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés elnöke gyakorolja. - A megyei önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatokat a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés elnökének irányításával végzi. - A jogszabályokban fıjegyzıi hatáskörként megállapított feladatokat a hatályos jogszabályok elıírásai szerint önállóan végzi. - A hivatal köztisztviselıit és ügykezelıit a fıjegyzı nevezi ki, a fizikai alkalmazottakkal munkaszerzıdést köt és gyakorolja a munkáltatói jogokat. b.) Aljegyzı - A hivatal vezetıjének általános helyettese. - Kinevezıje: Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés. - Az egyéb munkáltatói jogokat a fıjegyzı gyakorolja. - Feladatait a fıjegyzı irányításával, és vezetésével látja el. c.) Ügyintézık - A köztisztviselıi törvényben elıírt feltételeknek megfelelı munkavállalók. - Feladatuk a közgyőlés, a közgyőlés elnöke és a fıjegyzı feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való elıkészítése, valamint a végrehajtás szervezése. - A kapott utasítások és határidık figyelembe vételével munkaterületén felelısek a hivatal állandó és idıszakos feladatainak megvalósításáért. - A köztisztviselıi törvényben elıírtaknak megfelelıen a hivatalból 5 fı részére a munkáltatói jogkört gyakorló fıjegyzı szakmai tanácsadói, és szakmai fıtanácsadói címet adományozhat. - A szakmai tanácsadók és szakmai fıtanácsadók a fıjegyzı által meghatározott, a Hivatal egyes kiemelt feladatai megoldásában munkacsoport-vezetıként dolgoznak. d.) Ügykezelık - A köztisztviselıi törvényben elıírt feltételekkel alkalmazott munkavállalók. - Feladatuk ellátni mindazokat a nem érdemi jellegő feladatokat, amelyekkel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza. e.) Fizikai alkalmazottak - Tevékenységükkel segítik a vezetıi, ügyintézıi, és ügyviteli feladatok ellátását. 8 Módosította a 6/2012. (II. 17.) Kgy. határozat

6 A Hivatal irányítása, vezetése: - A közgyőlés elnöke irányítja a Hivatalt. A fıjegyzı javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a Közgyőlés Hivatala feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések elıkészítésében és végrehajtásában. - A közgyőlési alelnökök a közgyőlés elnöke által meghatározott feladatmegosztásuknak megfelelıen igényelhetik a Hivatal köztisztviselıinek és ügykezelıinek közremőködését az önkormányzati ügyek elıkészítése és végrehajtása során. - A fıjegyzı a hivatal vezetıje. Gondoskodik az önkormányzat mőködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Rendszeres kapcsolatot tart a közgyőlés tisztségviselıivel és tagjaival. Értékeli a hivatal tevékenységét és meghatározza az elkövetkezendı idıszak feladatait. - A Hivatal köztisztviselıinek, ügykezelıinek munkautasítást a fıjegyzı, vagy helyettesítési jogkörében az aljegyzı ad. - A fıjegyzı meghatározza az ügyintézık és ügykezelık részletes feladatait, felügyeli munkájukat, és meghatározza a helyettesítés rendjét. IV. A HIVATAL FELADATA, MŐKÖDÉSE 1. A Hivatal mőködését meghatározó általános szabályok: a.) Az egységes Hivatal általános feladatai mellett a közgyőlés munkaterve, az elıírt teljesítmény-követelmények határozzák meg az ügyintézık és ügykezelık kiemelt feladatait. b.) Az Önkormányzat Hivatala 9 mőködését a jogszabályok, belsı szabályzatok, valamint a közgyőlés és közgyőlés elnöke, alelnökei döntései, továbbá a fıjegyzı utasításai határozzák meg. c.) A fıjegyzı, aljegyzı, az ügyintézı, az ügykezelı, és a fizikai alkalmazott feladatait a Szervezeti és Mőködési Szabályzat, és a munkaköri leírás szabályozza. d.) A munkaköri leírás a felelısség megállapítására is alkalmas módon többek között tartalmazza: a munkakörben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltık alá- és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó sajátos elıírásokat, és a helyettesítés módját. e.) Az ügy intézésére kijelölt köteles a vezetı utasításai szerint eljárni, együttmőködni, az ügy intézésébe bevont más köztisztviselıkkel. 9 Módosította a 6/2012. (II. 17.) Kgy. határozat

7 Az egységes hivatal fontosabb feladatai: - Elıkészíti és szervezi a közgyőlés üléseit. - Az elıterjesztések törvényességi szempontból történı elızetes felülvizsgálata. - A közgyőlés elnöke, alelnökei feladatainak segítése, részükre a szükséges adminisztráció biztosítása. - Közremőködik a rendelet-tervezetek elıkészítésében. - Figyelemmel kíséri a rendeletek hatályosságát, és idıszerőségét. - Elkészíti a testületi ülések jegyzıkönyveit, nyilvántartja a határozatokat, elkészíti az önkormányzat közlönyeit. - Közremőködik a fıjegyzıi elıterjesztések elkészítésében. - Közremőködik a közgyőlés és a hivatal szabályzatainak elkészítésében. - Intézi az önkormányzat és a hivatal mőködésével kapcsolatos jogi ügyeket, ellátja a jogi képviseleti feladatokat. - Ellátja a fıjegyzı hatáskörébe tartozó, választásokkal és népszavazással kapcsolatos jogi és szervezési feladatokat. - Kezeli a köztisztviselıi személyi anyagokat, nyilvántartásokat és vagyonnyilatkozatokat, koordinálja a képzéseket, elıkészíti a munkáltatói döntéseket. - A fıjegyzı feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben elıkészítı és végrehajtó feladatot lát el. - Ellátja a megyében élı nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos ügyek szervezését. - Végzi a területi kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttmőködési megállapodásokban foglalt adminisztrációs és szervezési feladatokat. - Végzi a közgyőlés hivatalának központi iktatását, kezeli az irattárat. - Segíti a közgyőlés bizottságai mőködését, ellátja adminisztrációs és ügyviteli feladataikat. - Közremőködik a közgyőlés elnöke, alelnökei állami, önkormányzati szervekkel, civil szervezetekkel való kapcsolattartásában, végzi az e területen szükséges szervezési feladatokat, koordinálja az együttmőködést. - A helyi önkormányzatokkal, önkormányzati szövetségekkel való kapcsolattartásban, az önkormányzati érdekképviselet ellátásában közremőködik. - Az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiból eredı szervezési, elıkészítési feladatok ellátása. - Javaslatával elısegíti és közremőködik a megye idegenforgalmi értékeinek feltárásában, a célkitőzések meghatározásában, a teljesítésükben résztvevık tevékenységének összehangolásában. - Elıkészíti az éves költségvetési koncepciót, a költségvetési és a zárszámadási rendeletek tervezeteit. - Közremőködik a jóváhagyott költségvetési rendelet végrehajtásában. - Összeállítja az önkormányzat összevont éves, féléves költségvetési beszámolóit. - Teljesíti az önkormányzat összevont költségvetési, pénzforgalmi, információs feladatkörével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket. - Közgazdasági elemzések készítése.

8 Bankkapcsolatok fenntartása, hitelfelvételek elıkészítésében való részvétel. - A hivatal gazdálkodásának szervezése, számviteli feladatok ellátása. - Teljesíti a hivatal költségvetési, pénzforgalmi, információs adóbevallási és feladatkörével kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeket. - Részt vesz a hivatal számviteli rendjének kialakításában, ellátja az abban foglalt feladatokat. - Vezeti a megyei önkormányzat tárgyi eszközkészleteit, és analitikáját. - Végzi a területi kisebbségi önkormányzatok költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a velük kötött együttmőködési megállapodás keretében. - Vezeti az Önkormányzat 10 Hivatala inmateriális javai nagy-, és kis értékő tárgyi eszközei és készletei analitikáját. - Ellátja az önkormányzat és a hivatal közbeszerzési feladatait. - Közremőködik a jóváhagyott költségvetési rendeletben meghatározott vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok végrehajtásában. - Nyilvántartja, az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottak szerint kezeli az önkormányzat tulajdonában lévı vagyontárgyakat (vagyonleltár, ingatlankataszter). - Ellátja az önkormányzat vagyongazdálkodási feladatait. - Végzi az önkormányzat vagyon-biztosításával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. - Elıkészíti a fejlesztési vonatkozású elıterjesztéseket. - Kapcsolatot tart a megye gazdasági szereplıivel. - Figyelemmel kíséri az Európai Uniós és egyéb pályázati kiírásokat, valamint azok elbírálását és eredményét, mőködteti az önkormányzati pályázatfigyelı rendszert. - Közremőködik az önkormányzat által benyújtandó pályázatok elıkészítésében. Nyilvántartja az önkormányzat által benyújtott pályázatokat, azokról rendszeres idıközönként tájékoztatja az önkormányzat vezetését. - Pozitív döntést követıen feladatkörében ellátja az önkormányzat projektjei megvalósításával kapcsolatos menedzsmenti feladatokat. - Részt vesz a térséget érintı területrendezési tervek és térségfejlesztési programok kidolgozásában. - Közremőködik a közgyőlés által jóváhagyott beruházások, felújítások elıkészítésében, ellenırzi bonyolításukat. - Mőemlékvédelem, és az épített környezet védelmével összefüggı feladatok ellátása, e tevékenységek összehangolása, megyei fıépítészi feladatok ellátása. - Közremőködik az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos térségi feladatok összehangolásában, elıkészíti a megye környezetvédelmi programmal kapcsolatos döntéseket. 10 Módosította a 6/2012. (II. 17.) Kgy. határozat

9 Biztosítja az Önkormányzat 11 Hivatala mőködtetésével kapcsolatos ellátási (irodaszer, nyomtatvány, egyéb szakmai anyag, és kis értékő tárgyi eszköz beszerzés, valamint takarítási, karbantartási, a gépkocsi üzemeltetési) feladatokat. - Gondnoki feladatokat lát el az önkormányzat tulajdonában lévı, átmenetileg üres ingatlanok vonatkozásában. - Részt vesz az önkormányzati rendezvények szervezési feladataiban, a szükséges feltételeket biztosítja. - A közgyőlés és bizottságai üléseinek technikai feltételeit biztosítja. - Végzi a postázási feladatokat. - Biztosítja a hivatal nyilvántartásában szereplı vagyontárgyak leltári elszámolását. - Gondoskodik a munkavédelemrıl, ellátja a balesetvédelmi- és érintésvédelmi feladatokat. - Ellátja a gépkocsi ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat, gondoskodik az önkormányzati székház takarítási munkáiról. - Biztosítja a hivatal informatikai rendszereinek mőködését. - Mőködteti, és fejleszti az önkormányzat honlapját. - Elkészíti a hivatal informatikával összefüggı szabályzatait. - Az elektronikus információszabadságról szóló törvénynek megfelelıen nyilvánosságra hozza az önkormányzat és a hivatal közérdekő adatait. - Végzi a központi iktatást, kezeli az irattárat. - segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását. 3. Belsı ellenır feladatai - Elemzi és vizsgálja a hivatal mőködésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését. - Nyomon követi az ellenırzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. V. AZ ÖNKORMÁNYZAT 12 HIVATALA MŐKÖDÉSI RENDJE 1. Munkarend a.) A hivatal köztisztviselıinek és ügykezelıinek munkaideje heti 40 óra. b.) A köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 39.. (1) bekezdése szerint a munkaidı rugalmas: hétfı csütörtök: óráig, és óráig tartó peremidı, óráig tartó törzsidı, péntek: óráig, és óráig tartó peremidı, óráig tartó törzsidı. 11 Módosította a 6/2012. (II. 17.) Kgy. határozat 12 Módosította a 6/2012. (II. 17.) Kgy. határozat

10 - 9 - c.) A hivatal munkajogviszonyban foglalkoztatott dolgozói munkaidı beosztását a munkaszerzıdések tartalmazzák. d.) A munkaközi szünet idıtartama 30 perc, amit a munkaidın belül tól óra között vehet igénybe a köztisztviselı és ügykezelı, a konkrét idıpontot dolgozónként a fıjegyzı határozza meg. e.) A Köztisztviselık Napja július 1-je, amely a hivatalnál a munkaviszonyban állókra is kiterjedıen munkaszüneti nap. 2. Ügyfélfogadás a.) Tisztségviselık, megyei fıjegyzı ügyfélfogadási ideje: Bányai Gábor a közgyőlés elnöke minden hónap elsı szerdája Rideg László a közgyőlés alelnöke minden hónap elsı hétfıje Rausch Sándor a közgyőlés alelnöke minden hónap elsı csütörtökje Nyitray András a közgyőlés alelnöke Minden hónap elsı péntekén Dr. Szigeti László megyei fıjegyzı Minden hónap elsı keddjén óráig óráig óráig óráig óráig b.) A hivatal hétfıtıl péntekig délelıtt óráig tart ügyfélfogadást. c.) Az országgyőlési képviselıket, a megyei közgyőlés tagjait, települési önkormányzatok polgármestereit, jegyzıit, a közigazgatási szervek képviselıit munkaidıben ügyfélfogadási idın túl is soron kívül fogadni kell, és részükre a szükséges felvilágosítást az adatvédelemre vonatkozó szabályok figyelembe vételével meg kell adni. 3. A helyettesítés rendje - A fıjegyzıt akadályoztatása és távolléte idején a közgyőlés által kinevezett aljegyzı helyettesíti. - A hivatal köztisztviselıi, munkavállalói a munkaköri leírásukban leírtak szerint helyettesítik egymást.

11 A munkavállalók jogainak érvényesülése, érdekeinek védelme a.) A hivatalban a köztisztviselık és a munkajogviszonyban foglalkoztatott dolgozók jogviszonyával kapcsolatos érdekek elımozdítása és védelmi érdekében munkavállalói érdekképviseleti szerv mőködik. b.) A munkáltatói jogkör gyakorlója és a munkavállalói érdekképviseleti szerv együttmőködik az alábbiak szerint: - Gondoskodik a hivatal köztisztviselıit megilletı juttatások rendeletben történı szabályozásáról, valamint a munkajogviszonyban foglalkoztatott dolgozóit megilletı juttatások munkaszerzıdésben történı rögzítésérıl. - Közszolgálati szabályzatban rendelkezik a köztisztviselıket érintıen az általános szabályozási határkörébe tartozó tárgykörökrıl. - Biztosítja a mőködéshez szükséges feltételeket. - Tájékoztatást ad a munkavállalók anyagi helyzetét és életkörülményeit érintı kérdésekrıl. - Igény esetén a tett intézkedést indokolja. - A munkavállalói érdekképviseleti szerv észrevételeivel, javaslataival érdemben foglalkozik. - Minden olyan tervezett intézkedés elıtt, mely a hivatal köztisztviselıi létszámának legalább 10 %-át érinti, a munkavállalói érdekképviseleti szerv munkahelyi képviselıjét tájékoztatja. - A hivatal mőködését érintı szabályzatokhoz a munkavállalói érdekképviseleti szerv véleményét kikéri. - A Köztisztviselıi törvényben leírt elıkészítı bizottságba a munkáltató bevonja az érdekképviseleti szerv képviselıjét is. c.) A munkavállalói érdekképviseleti szerv a jogellenes munkáltatói intézkedés (mulasztás) ellen jogosult kifogást benyújtani. d.) A munkahelyi közszolgálati kérdések rendezésére a munkahelyi köztisztviselıi érdekegyeztetés szolgál. e.) Létszámcsökkentés esetén a Köztisztviselıi törvényben elıírt módon be kell szerezni az érdekképviseleti szerv véleményét. VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 13 Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata január 1. napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 26/2011. (III. 25.) közgyőlési határozatával jóváhagyott Ügyrend. 2. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 14 Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának mellékletei és függelékei: 13 Módosította a 6/2012. (II. 17.) Kgy. határozat 14 Módosította a 6/2012. (II. 17.) Kgy. határozat

12 Mellékletek: 1. Alapító okirat, 2. A Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje. Függelékek: 1. Önkormányzat 15 Hivatala Gazdasági Ügyrendje, 2. Az Önkormányzat 16 Hivatala Közszolgálati Szabályzata, 3. Fıjegyzıi utasítás a köztisztviselık jogállásáról szóló törvény alapján meghatározott képzettségi pótlékra jogosító munkakörök meghatározásáról, 4. A köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök meghatározása, Dr. Szigeti László s.k. megyei fıjegyzı 15 Módosította a 6/2012. (II. 17.) Kgy. határozat 16 Módosította a 6/2012. (II. 17.) Kgy. határozat

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Cím: 8073 Csákberény, Hısök tere 41. Telefon: 06-22-564-007 Telefax: 06-22-564-008 E-mail: hivatal@csakbereny.hu Ügyfélfogadás rendje:

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATA

I. A HIVATAL FELADATA FELSİZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (TOVÁBBIAKBAN: HIVATAL) SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 80/2008. (VIII.19. Kth. számú határozattal) I. A HIVATAL FELADATA 1. A Hivatal

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 43/2009. (X.26.) határozat Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta,

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 35-40. -ai, az államháztartás

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egészségügyi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése.

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése. Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. október 15-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. október 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. október 15-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Tájékoztató Baranya megye vizeinek, édesvízi készletének helyzetéről 42/2015. (X. 15.) Kgy. Határozat

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a belsı ellenırzési feladatok ellátásának

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1.1.A Szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed az iskola igazgatójára, vezetı beosztású alkalmazottaira, minden alkalmazottjára, továbbá az intézmény tanulóira. E Szabályzat

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat A KÉPVISELİTESTÜLET 2010. évi NYÍLT ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi 1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT 1 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete z Önkormányzati Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/1999.(05. 11.) sz.rendelete módosításáról Pomáz Város Önkormányzatának

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítás

1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítás 1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítás a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet szervezeti és mőködési szabályzatáról hatályos: 2012.01.07 - A központi államigazgatási szervekrıl,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 2. különszám 2008. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA A Komárom-Esztergom

Részletesebben

2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Épületgrafika: Tóvizi Kata Tartalom Tartalom... 3 I. FEJEZET... 8 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 8 Az SZMSZ célja... 8 Az SZMSZ

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai

Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai 2 Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló, többször módosított 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 14-én (kedden) 17 órai kezdettel tartja,

M E G H Í V Ó. 2010. december 14-én (kedden) 17 órai kezdettel tartja, Kt. 2010.12.14.megh. M E G H Í V Ó Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l Szám: 112-44/2010. M E G H Í V Ó Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete soron

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én - csütörtökön - du. 16,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek a köztisztviselık 2010. évi teljesítmény-követelményei

Részletesebben

1 2 3 4 Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA (vitaanyag) 2010-2014 5 Gazdasági program 1. Történelmi áttekintés A falu nevét a helyi hagyomány a nyírerdıktıl származtatja, de más források

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - Ungvár és Sárospatak

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség Nyilvántartási Szabályzat 1 A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23.

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2014. (II.16.) sz. önkormányzati rendelete A Képviselı-testület Hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből 80/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú melléklet Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. január 20. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Általános rész... 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó

Részletesebben