Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat"

Átírás

1 Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, január

2 I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, mőködési szabályait, a munkavállalók feladatait és jogkörét. 1. Költségvetési szerv: Neve: Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 41. Területi irodák (ügyfélfogadási helyek): Hollókı, Kossuth út Ludányhalászi, Rákóczi út Magyargéc, Rákóczi út Nógrádszakál, Madách út Nagylóc, Március 15. tér Nógrádmegyer, Petıfi út Nógrádsipek, Jókai út Piliny, Losonci út Rimóc, Madách I. tér Szécsényfelfalu, Kossuth út Létrehozásáról rendelkezı határozatok: A Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát Szécsény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 57/2009.(V.26.) határozatával július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. 3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: családsegítés házi segítségnyújtás jelzırendszeres házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgáltatás 4. Alaptevékenysége Szakágazati besorolása: M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Szakfeladatainak száma és megnevezése december 31-ig: Házi segítségnyújtás Családsegítés Szakfeladatainak száma és megnevezése január 1-jétıl: Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés 5. Mőködési terület Gyermekjóléti szolgáltatásnál: Szécsény, Hollókı, Ludányhalászi, Magyargéc, Nagylóc, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, Nógrádszakál, Piliny, Rimóc, Szécsényfelfalu települések közigazgatási területe. 2

3 Házi segítségnyújtásnál: Szécsény, Ludányhalászi, Magyargéc, Nagylóc, Nógrádszakál, Piliny, Szécsényfelfalu települések közigazgatási területe. Jelzırendszeres házi segítségnyújtásnál: Szécsény, Ludányhalászi, Magyargéc, Nagylóc, Nógrádszakál, Piliny, Szécsényfelfalu települések közigazgatási területe Családsegítésnél: Szécsény, Hollókı, Ludányhalászi, Magyargéc, Nagylóc, Nógrádsipek, Nógrádszakál, Piliny, Rimóc, Szécsényfelfalu települések közigazgatási területe Közösségi szolgáltatásoknál: Szécsény, Hollókı, Ludányhalászi, Magyargéc, Nagylóc, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, Nógrádszakál, Piliny, Rimóc, Szécsényfelfalu települések közigazgatási területe 6. Alapítói és fenntartó szervek: Neve: Szécsényi Kistérség Humánszolgáltató Intézményfenntartó Tárulás Székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Társulás tagjai: Neve: Szécsény Város Önkormányzata Székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Neve: Hollókı Község Önkormányzata Székhelye: 3176 Hollókı, Kossuth út 76. Neve: Ludányhalászi Község Önkormányzata Székhelye: 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69. Neve: Magyargéc Község Önkormányzata Székhelye: 3133 Magyargéc, Rákóczi út 75. Neve: Nógrádszakál Község Önkormányzata Székhelye: 3178 Nógrádszakál, Madách út 18. Neve: Nagylóc Község Önkormányzata Székhelye: 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Neve: Nógrádmegyer Község Önkormányzata Székhelye: 3132 Nógrádmegyer, Petıfi út 19. Neve: Nógrádsipek Község Önkormányzata Székhelye: 3179 Nógrádsipek, Jókai út 4. Neve: Piliny Község Önkormányzata Székhelye: 3134 Piliny, Losonci út 25. Neve: Rimóc Község Önkormányzata Székhelye: 3177 Rimóc, Madách I. tér 1. Neve: Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Székhelye: 3135 Szécsényfelfalu, Kossuth út 30. 3

4 7. Irányító szerv: Neve: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út Típus szerinti besorolása: A tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató közintézmény Feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan mőködı költségvetési szerv, amelyeknek gazdálkodási feladatai ellátásával Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal kerül megbízásra. 9. Vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXII. törvény és a végrehajtásáról szóló 257/2000.(XI.26.) Kormányrendelet alapján a magasabb vezetı beosztású közalkalmazottat a Képviselı-testület pályázat alapján, határozott idıre legalább öt évre és legfeljebb tíz évre nevezi ki. 10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. tv. az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. tv. az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. tv. (külön megbízási jogviszony) az irányadó. 11. A feladatellátást szolgáló vagyon: Saját vagyonnal nem rendelkezik, a mőködéshez szükséges ingó és ingatlan tárgyakat az alapító képviselı-testületek az intézmény használatába adták. 12. A költségvetési szervre rábízott vagyon feletti rendelkezési jog: Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet valamint az önkormányzat vagyonrendelete alapján. 13. Kisegítı, vállalkozási és kiegészítı tevékenységet nem folytat. 14. Törzsszáma: Mőködési engedély kelte, száma: gyermekjóléti szolgálat: /2003., /2005., / 2006., /2007., /2007., /2007., 16133/2008., /2008., /2008. családsegítı szolgálat: /2003., /2005., /2007., /2007., /2008., /2008 közösségi ellátás: /2007., /2007., /2007., /2007. (szenvedélybetegek közösségi ellátása ) jelzırendszeres házi segítségnyújtás: /2007. házi segítségnyújtás: 20118/

5 Szervezeti és Mőködési Szabályzat hatálya: Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és mőködési elıírásokat a jelen Szervezeti Mőködési Szabályzatában foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. A hatálya kiterjed: az intézmény vezetıire, az intézmény dolgozóira az intézményben mőködı szakmai csoportokra az intézmény szolgáltatásait igénybevevıkre. Az intézmény bélyegzıje: Kör és fejbélyegzı, mindkettı tartalmazza az intézmény nevét és székhelyét. Az intézmény dolgozóinak jogállása: A Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézményvezetı gyakorolja. II. Az intézmény feladatai: Az intézmény szociális szolgáltatásokat családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatás és közösségi ellátás - szenvedélybetegek közösségi ellátása - feladatait látja el. Az intézmény keretein belül önálló szakmai egységben mőködik a Családsegítı szolgálat és a Gyermekjóléti szolgálat, Házi segítségnyújtás, Jelzırendszeres házi segítségnyújtás valamint a Közösségi ellátás szenvedélybetegek közösségi ellátása -. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás vásárlásával történik. II. / 1. A Családsegítı szolgálat feladatai: Az intézmény munkáját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv., a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki 321/2009.(XII.29.) Kormányrendelet, Szécsény Kistérség Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulásához tarozó Önkormányzatok Képviselı-testületeinek a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendeletei, valamint a Szociális Munkások Etikai Kódexe alapján végzi. A Családsegítı szolgálat szociális alapszolgáltatásokat nyújtó intézmény, mely a családsegítés keretében Szécsény Kistérség Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulásához tartozó 5

6 önkormányzatok illetékességi területén élık szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megırzése, az ilyen helyzethez vezetı okok megelızése, a krízishelyzet megszüntetésének elısegítése céljából nyújt általános és speciális szolgáltatásokat. A Családsegítı szolgálat családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes. Az általános segítı szolgáltatás keretében a Családsegítı szolgálat: figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja az egyén és a család életében jelentkezı problémák okait, jelzi azt az illetékes hatóságok vagy szolgáltatást nyújtók felé veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelı jelzırendszert mőködtet ezzel a megelızést segíti bevonva az egészségügyi szolgáltatókat, oktatási intézményeket, gyermekjóléti szolgálatot, gondozási központot, társadalmi szervezeteket, egyházakat szociális információs szolgáltatást biztosít az életvezetési képesség megırzése érdekében tájékoztat a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátásokhoz való hozzájutás módjáról, célja, hogy a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylık megfelelı tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetıségével és igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban szociális, mentálhigiénés és életvezetési tanácsadást végez segítséget nyújt gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében meghallgatja az egyén, család panaszát, intézkedik annak orvoslásáról családgondozással elısegíti családban jelentkezı mőködési zavarok, illetve konfliktusok megoldását humán jellegő civil kezdeményezések elısegítése, közösségfejlesztı, valamint egyéni és csoportos terápiás programok, illetve speciális problémaorientált csoportok szervezése a családsegítı keretében végzett tevékenység a szükséges mértékig kiterjed az igénybe vevı környezetére, különösen családjának tagjaira kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és a kiskorú érdekei e szolgáltatás keretében is megfelelıen biztosíthatók fogyatékossággal élık, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdık, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása, ellátások közvetítése 6

7 családokon belüli kapcsolaterısítést szolgáló közösségépítı, családterápiás, konfliktuskezelı programok és szolgáltatások, valamint a nehéz élethelyzetben élı családokat segítı szolgáltatások nyújtása biztosítja, mőködteti a munkanélküliek együttmőködési programját II. / 2. Házi segítségnyújtás feladatai: Az évi III. tv. 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevı személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A gondozó az igénylı otthonába megy, ott nyújt segítséget a személyi és környezeti tisztaság fenntartásához, külvilággal való kapcsolat ápolásához, érdekeik védelméhez. A házi segítségnyújtás módját, formáit, gyakoriságát a gondozott egészségi állapota, szociális helyzete és egyéni gondozási szükségletei alapján kell meghatározni. Errıl a gondozók minden ellátottra vonatkozóan személyre szabott gondozási tervet készítenek. Az egyéni gondozási tervben gondozási problémák, a célok, módszerek, a kitőzött határidı és az eredmény szerepelnek. Házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk: az alapvetı gondozási, ápolási feladatok elvégzését az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közremőködést a veszélyhelyzetek kialakulásának megelızésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végzı személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történı ellátást a házi segítségnyújtás igénybevételét megelızıen vizsgálni kell a 68/A (4) bekezdése alapján a gondozási szükségletet a szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezetı kezdeményezi a gondozási szükséglet vizsgálatát A gondozási szükséglet vizsgálatára külön jogszabályban meghatározott szakértıi bizottság mőködik. A gondozási szükségletet a szakértıi bizottság külön jogszabályban vizsgálja és kötelezı erejő szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet mértékérıl. A társult települések önkormányzatai a évi III. tv. 86. (1) szerinti feladata keretében az e szerint megállapított gondozási szükséglettel rendelkezı, házi segítségnyújtást igénylı személyek ellátásáról köteles gondoskodni. 7

8 II. / 3. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, évi III. törvény 65. valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok meghatározzák a szakmai feladatokat. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló idıskorú személyek részére nyújtott ellátás. Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetıséget nyújt az ellátást igénybevevı személynél történı gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásvásárlás útján valósul meg, a szakmai hátteret intézményünk biztosítja. II. / 4. Gyermekjóléti szolgálat feladatai: Az évi XXXI. Gyvt., 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet, 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet meghatározza azokat az alapvetı szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok a gyermek védelmét ellátó szervezetek meghatározott intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermek törvényben foglalt jogainak érvényesítéséhez, szülıi kötelezettségek teljesítéséhez, gondoskodjanak a gyermek veszélyeztetettségének megelızésérıl, a veszélyeztetettség megszüntetésérıl, a hiányzó szülıi gondoskodás pótlásáról Gyermekjóléti szolgálat alapfeladatai: A gyermekek családban történı nevelésének elısegítése A gyermek veszélyeztetettségének megelızése A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok A családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elısegítése, illetve az utógondozással kapcsolatos feladatok II. / 5. Közösségi ellátás - szenvedélybetegek közösségi ellátása- feladatai: A szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 64.A. (1-2-3) meghatározza a közösségi ellátások célját feladatait. Az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 39./J. alapján a szenvedélybetegek közösségi ellátása olyan önkéntesen igénybevehetı, hosszú távú, közösségi alapú, az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történı gondozás, amelynek célja az életmódváltozás elindítása,segítése és folyamatos nyomonkövetése. A szenvedélybetegek közösségi ellátása a következı szolgáltatásokat biztosítja: 8

9 a / problémaelemzés problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése a változásra motiváló tényezık feltárása, a szerhasználat,illetve-függés járulékos ártalmainak, káros következményeinek csökkentése,azonnali tanácsadás és segítségnyújtás a szolgáltatást csak eseti jelleggel igénybevevık részére, b / készségfejlesztés: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése, önellátásra való képesség javítása és fenntartása, c / pszicho-szociális rehabilitáció: a munkához való hozzájutás, a szabadidı szervezett eltöltésének segítése, önsegítı csoportok, támogató hálózatok szervezıdésének segítése, tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkozási, oktatási, lakhatási lehetıségek igénybevételérıl. II. / 6. Az intézmény egyéb szolgáltatásai Pszichológiai tanácsadás (heti 15 órában) Jogi tanácsadás MEDIÁCIÓ konfliktuskezelı szolgáltatás Kábítószer Egyeztetı Munkacsoport Adósságkezelési tanácsadás (Szécsény településen) Munkanélküliek együttmőködési programjának megvalósítása III. Munkakörökhöz kapcsolódó feladatok: III. / 1. Intézményvezetı Az intézmény élén Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete által kinevezett egyszemélyi felelıs vezetı áll. Az intézményvezetı felett a munkáltatói jogokat a kinevezés, a munkaviszony megszüntetése és fegyelmi jogkör kivételével a polgármester gyakorolja. Az intézmény vezetıjének megbízása, kinevezése és felmentése esetében a társult önkormányzatok polgármestereinek véleményét elızetesen ki kell kérni. Az intézményvezetı egy személyi felelıs az intézmény mőködéséért, gazdálkodásáért, az utalványozási jogkör gyakorlásáért. Képesítés: 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet és a 15/1998. (IV.30) NM. rendelet szerint. Feladatai: biztosítja az intézmény jogszerő, szakmai elveknek megfelelı mőködését 9

10 szervezi, irányítja és ellenırzi az intézmény munkáját; éves munkatervet/beszámolót, képzési és továbbképzési tervet készít gyakorolja az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat, kivéve új státusz létrehozását illetve megszőnését, elkészíti a munkaköri leírásokat meghatározza az intézmény munkarendjét felel az intézmény gazdálkodásáért, költségvetés által meghatározott kereteken belül önálló tevékenységet folytat irányítja az ügyviteli és adminisztratív tevékenységet képviseli az intézményt más szervek elıtt gondoskodik a munkafegyelem, valamint a munka- tőz- és vagyonvédelmi elıírások betartásáról tartós távolléte esetén a Gyermekjóléti szolgálat csoport vezetıje helyettesíti III. / 2. Szakmai vezetık Gyermekjóléti szolgálat: az intézményvezetı távolléte esetén teljes jogkörő helyettese. Képesítés: Gyermekjóléti szolgálat 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet Családsegítı szolgálat: 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet Házi segítségnyújtás 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet Közösségi ellátás 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet közösségi koordinátor Feladatai: a szakmai vezetı tervezi, szervezi, irányítja, ellenırzi az egység tevékenységét, mőködését munkáltatói jogokat érintı kérdésekben javaslattételi jogokkal bír folyamatosan figyelemmel kíséri a szociális szakma, a törvényi elıírások változásait megismeri és megismerteti az új szakmai módszereket részt vesz az intézmény/szakmai csoport éves munkatervének, házirendjének, fejlesztési és rekonstrukciós tervének, a munkaköri leírásoknak az elkészítésében, javaslattételi joga van a képzési és továbbképzési tervek készítésénél. fogadja a kliensek részérıl érkezı panaszokat és bejelentéseket, kivizsgálja, illetve kivizsgáltatja azokat. javaslattételi joggal bír a szükséges intézkedéseket illetıen, különös tekintettel az etikai szabályokra. az intézmény vezetıjével egyeztetve képviseli az intézményt a külsı szervek elıtt 10

11 III. / 3. Családgondozók Képesítés: Családsegítı szolgálat: Gyermekjóléti szolgálat : 1/ (I.7.) SzCsM. rendelet 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet Feladatai: ismerje és alkalmazza a szociális munka végzéséhez szükséges elméleti ismeretanyagot magatartását a kliensekkel, a munkatársakkal, munkaadóval, más szakmák képviselıivel szemben a Szociális Munkások Etikai Kódexében megfogalmazott etikai normák jellemezzék ismerje a helyi szociálpolitikai ellátó rendszert, építsen ki munkakapcsolatot az ott dolgozókkal munkáját meghatározott beosztási rendszerben köteles végezni, területi fogadó napján fogadja a szolgálathoz érkezı klienseket, egyéni esetkezelést, esetmunkát végez munkája nem egyszerősíthetı le a kliensekkel való egyéni foglalkozásokra, kliensrendszerben kell gondolkodnia, az esetmunka során egyéneknek, pároknak, családoknak nyújtson segítséget. a klienseit, azok családjait, a család belsı struktúráját, életkörülményeit, családlátogatás során ismerje meg a kliensekkel építsen ki segítı kapcsolatot, a szociális munka eszközeivel és módszereivel alakítson ki bizalmon alapuló együttmőködést a kliens valamint a polgármesteri hivatal szociális és gyámhatósági osztályának kérésére környezettanulmányt készít napi tevékenységét köteles megtervezni, heti tervet készít, munkanaplót vezet az általa végzett munkáról klienseirıl nyilvántartást kell vezetnie, a törvényben és rendeletben foglaltak szerint kötelessége, hogy nyomon kövesse a szociális szakma fejlıdését, a változásokat alkalmazza munkájában, a szakma szabályait betartsa szakmai fórumokon, továbbképzéseken köteles aktívan részt venni, gyakorlatát javítsa, növelje munkahelye szolgáltatásainak színvonalát és hatékonyságát munkatársait segíti abban, hogy a szakmai egység feladatait, magas szakmai színvonalon teljesítése,egyaránt részt kell vállalnia az alap- vagy speciális feladatok ellátásában. Feladatai: 11

12 ismerje a helyi szociálpolitikai ellátó rendszert, annak intézményeit, az ott dolgozókat az adott feladatellátás érdekében közremőködik a családgondozó szervezési jellegő feladatainak lebonyolításában az észlelı és jelzırendszer információit fogadja és közvetíti környezettanulmányt készít statisztikai kimutatást készít szociális információs szolgáltatással kapcsolatos tevékenységet végez részt vesz továbbképzéseken III. / 4. Házi gondozók: Képesítés: 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet A szociális gondozó feladatai: A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevı fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelıen, meglévı képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. az ellátást igénybe vevıvel segítı kapcsolat kialakítása és fenntartása az orvos elıírása szerinti alapvetı gondozási, ápolási feladatok ellátása segítségnyújtás a higiénia megtartásában közremőködés az ellátást igénybe vevı háztartásának vitelében (bevásárlás, takarítás, egyéb) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevınek a környezetével való kapcsolattartásában segítségnyújtás az ellátást igénybe vevıt érintı veszélyhelyzet kialakulásának megelızésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában az ellátást igénybe vevı segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban az elıgondozást végzı személlyel való együttmőködés a házi gondozó együttmőködik a háziorvosi szolgálattal, az otthonápolási szolgálattal, valamint egyéb egészségügyi ellátást vagy személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel 12

13 III. / 5. Részfoglalkozású dolgozók Pszichológiai tanácsadást végzı Feladata: tanácsadást, konzultációt biztosít az intézmény szolgáltatásaira jogosult személyeknek szaktanácsokkal segíti az intézmény keretei közt mőködı csoportok munkáját igény szerint részt vesz esetmegbeszélı csoporton, illetve esetkonferencián javaslatot tesz a szolgáltatások bıvítésére Jogi tanácsadást végzı Feladata: tanácsadást, konzultációt biztosít az intézmény szolgáltatásaira jogosult személyeknek igény szerint részt vesz esetmegbeszélı csoporton, illetve esetkonferencián részt vesz az intézmény mőködéséhez szükséges szabályzatok elkészítésében az intézmény mőködésével összefüggı jogszabályi változásokról folyamatosan tájékoztatást ad Adósságkezelési tanácsadó Feladata: tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról tájékoztatja más ellátások (szociális, családtámogatási, és társadalombiztosítási) formáiról, igénybevételérıl intézményünk által biztosított szolgáltatások közvetítése életvezetési támogatás biztosítása az adós hozzájárulásával megvizsgálja háztartása gazdálkodását,fizetési kapacitását készségét, javaslatot tesz adósságkezelési szolgáltatásba való bevonásba 13

14 IV. Az intézmény nyitvatartási rendje Szécsény Családsegítı Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat Házi segítségnyújtás Közösségi ellátás Hétfı Kedd Szerda Csütörtök Péntek Jogi tanácsadás Minden hétfı Minden szerda Pszichológiai tanácsadás minden kedden minden csütörtök A területi irodákban és a települések közigazgatási területein végzett munkát az SZMSZ függeléke tartalmazza. 14

15 V. Az intézmény mőködése: Az intézményben dolgozók tevékenységüket a jogszabályi elıírásoknak, a szociális munka szabályainak, a szakmai etikai kódex normáinak, az intézmény szakmai programjában valamint a szervezeti és mőködési szabályzatban és a munkaköri leírásaikban foglaltak betartásával kötelesek végezni. Az intézménybe folyó munka team jellegő, a munkatársak összehangolt szakmai tevékenységén alapul. Az intézmény dolgozói feladataikat az intézményvezetı és a szakmai csoportok vezetıi által összeállított, és az intézményi munkaértekezleten a munkatársak által megvitatott éves munkaterv alapján végzik. V. / 1. A munkaidı beosztása: A munkaidı beosztásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvény elıírásai az irányadók. Az intézményben a heti munkaidı 40 óra. A hivatalos munkaidı tartalmazza a pihenıidıt (ebédidı). Családsegítı szolgálat Gyermekjóléti szolgálat Házi segítségnyújtás Közösségi ellátás Hétfı-csütörtök: Péntek: A családgondozók heti munkaidejükben terepmunkát is végeznek, igazodva a gondozott klienseik számához. Az intézményben és a terepen végzett munkának összhangban kell lennie. A Gyermekjóléti Szolgálatnál a családgondozók legalább munkaidejük 50%-át terepen töltik. V. / 2. Szabadság: A dolgozó évi rendes szabadságának mértékére a közalkalmazottak jogállásáról a szóló többszörösen módosított évi XXXIII. Törvény elıírásai az irányadók. Rendkívüli szabadság igénybevételét a Kollektív Szerzıdés szabályozza. A szabadság évi ütemezésének elkészítése az intézményvezetı feladata. A szabadság engedélyezésére és a fizetés nélküli szabadság engedélyezésére az intézményvezetı jogosult. A dolgozókat megilletı, és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. V. / 3. A helyettesítés rendje: Az intézményben folyó munkát a dolgozók idıszakos, illetve tartós távolléte nem akadályozhatja. A dolgozók távolléte esetén a helyettesítésrıl az intézményvezetı jóváhagyásával az adott szervezeti egység csoportvezetıje gondoskodik. A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintı 15

16 konkrét feladatokat a munkaköri leírásokban kell rögzíteni. Az intézményen belüli helyettesítés rendjét az intézmény vezetıje belsı utasításban szabályozza. V. / 4. Kommunikációs fórumok: Párbeszédfórum Intézményi értekezlet, az intézményvezetı hívja össze, szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal. Az értekezletrıl emlékeztetı készül, a jelenléti íven fel kell tüntetni a távolmaradások okát. Vezetıi értekezlet Az intézményvezetı hívja össze, az értekezletrıl emlékeztetı feljegyzést kell készíteni, melynek 1 példányát az intézményvezetı, 1-1 példányát a szakmai egység vezetıi helyeznek el. Részt vesznek: Munkaértekezlet : intézményvezetı szakmai csoportok vezetıi megbízásos jogviszonyban álló dolgozók meghívott szakemberek Havonta egy alkalommal, vagy szükség szerint az intézményvezetı hívja össze: Családsegítı szolgálat: minden hónap elsı hétfı Gyermekjóléti szolgálat: minden hónap elsı hétfı Házi segítségnyújtás: minden hónap elsı kedd A csoportértekezletek tárgya: A csoport eltelt idıszakban végzett munkája. Feltárja a hiányosságokat és azok felszámolására megoldást keres. Fejlesztı célú javaslatokat dolgoz ki. Esetmegbeszélések. Az intézmény mőködését és a munkavállalókat érintı aktuális kérdések feladatok megtárgyalása. Az értekezletet a szakmai vezetık koordinálják, melyrıl emlékeztetı feljegyzést kell készíteni. Belsı továbbképzés, esetmegbeszélés: Családsegítı szolgálat: minden hónap második péntek Gyermekjóléti szolgálat: minden hónap második péntek Emlékeztetı feljegyzést kell készíteni. Célja, hogy a csoport segítséget nyújtson a családgondozónak az általa vezetett eset kreatív megoldásában, valamint segítséget nyújtson az esethozónak az érzelmei kezelésében. A belsı továbbképzés tematikáját a csoport igényeinek idıszerő szakmai kihívásoknak megfelelıen kell megszervezni. 16

17 Intézményi szupervízió a szakmai csoportok részvételével, elızetes idıpont egyeztetés alapján havi rendszerességgel V. / 5. Munkaruha: A szociális alapszolgáltatást végzı dolgozóknak munkaruhát kell biztosítani. A munkaruha ellátás feltételeit külön szabályzat tartalmazza. V / 6. Titoktartás: A szociális, az adatvédelmi törvényben és az etikai kódexben elıírtak szerint. VII. Az intézmény gazdálkodása: A Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely a személyi juttatások elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. Pénzügyi, gazdasági, feladatait Szécsény Város Polgármesteri Hivatala látja el. A vezetı javaslatot tesz az intézmény éves költségvetésére és gondoskodik az elfogadott költségvetés végrehajtásáról. A munkaügybıl eredı feladatok adminisztratív lebonyolítását Szécsény Város Polgármesteri Hivatalának munkaügyi fıelıadója végzi. Az intézmény vagyon nyilvántartási és vagyonvédelmi feltételeinek biztosításáról az intézmény vezetıje gondoskodik. VIII. Dolgozói érdekképviselet: Az intézmény vezetése együttmőködik az intézményi dolgozók törvényes szervezetével, az MKKSZ helyi alapszervezetével valamint a Közalkalmazotti Tanáccsal, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. Az intézmény vezetése támogatja, segíti az érdekképviseleti szervezetek mőködését. Az intézmény vezetıje a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásának, illetve teljesítésének módjáról, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjérıl, az érdekvédelmi szervezetek támogatásának mértékérıl, a mőködési feltételek biztosításáról, jogszabályok idevonatkozó rendelkezései alapján megállapodást köthet. Az intézmény mőködését segítı két testület üléseirıl emlékeztetı jegyzıkönyvet kell készíteni. Az emlékeztetı jegyzıkönyv tartalmazza: az ülés idıpontját, megjelentek nevét, tárgyalt napirendi pontokat, tanácskozás lényegét, a hozott döntéseket A fontosabb, intézményt és a munkavállalókat érintı kérdésekben (pl.: személyi kérdések, jutalmazás) a vezetı kikéri a dolgozók érdekvédelmi szervezetének (szakszervezeti titkár) véleményét is. 17

18 IX. Záró rendelkezések: A Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat módosított egységes szerkezető Szervezeti és Mőködési Szabályzatát Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása a 64/2009.(XII.30.) sz. határozatával jóváhagyta. Jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzat rendelkezései január 1. napjától lépnek hatályba. A hatályba lépéssel egyidejőleg a január 16-án elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzat hatályát veszti. Szécsény, január 1. Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes fıjegyzı Dr. Serfızıné dr. Fábián Erzsébet polgármester a társulás elnöke Kovács Attiláné intézményvezetı 18

19 Az intézmény szervezeti felépítése SZMSZ 1. sz. függeléke Intézményvezetı Családsegítı Szolgálat (4 fı) Gyermekjóléti Szolgálat (4 fı) Házi segítségnyújtás + jelzırendszeres házi segítségnyújtás Közösségi ellátás 1 fı közösségi koordinátor =intézményvezetı +1 fı gondozó Családgondozó (4 fı) Családgondozó (4 fı) 7 fı szociális gondozó Jogász Pszichológus Szupervízor Jelölések: Hierarchikus kapcsolat (szakmai és szervezeti alárendeltség) Szakmai munkakapcsolat (szervezeti mellérendeltség)

20 Szécsény 3170 Szécsény, Rákóczi út 41. ügyfélfogadási idı: hétfı: délelıtt: 8-12 óráig délután: ig szerda: délelıtt: 8-12 óráig délután: ig péntek: délelıtt: 8-12 óráig területi nap: kedd-csütörtök területfelelıs családgondozók: Kovács Attiláné vezetı családgondozó Czímer Vera gyermekjóléti szolgálat Daróczi Judit családsegítı szolgálat Benczúrfalva: kedd területi nap 8-12 óráig Pösténypuszta : kedd területi nap: óráig területfelelıs családgondozó : Kovács Attiláné Házi gondozó: Oravecz Jánosné Reznicsek Józsefné Jelzırendszeres házi segítségnyújtás: Szeles Magdolna Családsegítı szolgálat: munkanélküliek együttmőködési programja: Lázár Bálint Adósságkezelési tanácsadó: Czímer Vera Hollókı : 3176 Hollókı Kossuth út 74. Tel: 32/ ügyfélfogadási idı: kedd: 8-12 óráig délután : óráig terület területfelelıs családgondozó: Józsa Katalin családsegítı szolgálat Daróczi Judit gyermekjóléti szolgálat Családsegítı szolgálat: munkanélküliek együttmőködési programja: Lázár Bálint Szécsényfelfalu: 3135 Szécsényfelfalu, Kossuth út 30. Tel: 32/ ügyfélfogadási idı : csütörtök délelıtt : 8-12 óráig délután : óráig területi munka területfelelıs családgondozó : Daróczi Judit gyermekjóléti szolgálat Józsa Katalin családsegítı szolgálat Házi gondozó: Kuris Béláné Jelzırendszeres házi segítségnyújtás: Kuris Béláné Családsegítı szolgálat: munkanélküliek együttmőködési programja: Lázár Bálint SZMSZ 2. függeléke Nagylóc: 3175 Nagylóc Március 15. tér 4. Tel.: 32/ ügyfélfogadási idı : hétfı délelıtt : 8-12 óráig délután: óráig terület kedd délelıtt : 8-12 óráig csütörtök délelıtt: 8-10 óráig délután óráig területi munka területfelelıs családgondozó: Hornyan Eszter gyermekjóléti szolgálat Daróczi Judit családsegítı szolgálat 20

21 Házi gondozó: Csampa Istvánné Jelzırendszeres házi segítségnyújtás: Herczegné Balogh Anikó Családsegítı Szolgálat: munkanélküliek együttmőködési programja: Lázár Bálint Rimóc: 3177 Rimóc, Madách I. tér 1. Tel: 32/ ügyfélfogadási idı : hétfı délelıtt : 8-12 óráig szerda délelıtt : 8-12 óráig ( páros héten ) délután: óráig terület délután : óráig terület csütörtök délelıtt: 8-12 óráig területfelelıs családgondozó: Percze Balázsné gyermekjóléti szolgálat Józsa Katalin családsegítı szolgálat Családsegítı Szolgálat: munkanélküliek együttmőködési programja: Lázár Bálint óráig területi munka Nógrádszakál: 3187 Nógrádszakál, Madách út 1/b. Tel.: 32 / ügyfélfogadási idı: kedd: 8-12 óráig délután : óráig terület területfelelıs családgondozó: Percze Balázsné Gyermekjóléti szolgálat Józsa Katalin Családsegítı szolgálat Házi segítségnyújtás: Hódosi Dezsıné Jelzırendszeres házi segítségnyújtás: Hódosi Dezsı Családsegítı szolgálat: munkanélküliek együttmőködési programja: Lázár Bálint Ludányhalászi : 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69. Tel.: 32/ ügyfélfogadási idı : hétfı délelıtt : 8-12 óráig délután: óráig terület délután : óráig terület csütörtök délelıtt : 8-12 óráig területfelelıs családgondozó : Czímer Vera Gyermekjóléti szolgálat Józsa Katalin Családsegítı szolgálat Házi segítségnyújtás: Zöllei Ágnes Jelzırendszeres házi segítségnyújtás: Oláh Gézáné Családsegítı szolgálat: munkanélküliek együttmőködési programja: Lázár Bálint Piliny : 3134 Piliny, Losonci út 25. Tel.: 32/ ügyfélfogadási idı : kedd: délelıtt : 8-13 óráig péntek: délelıtt :8-13 óráig területfelelıs családgondozó : Hornyan Eszter Gyermekjóléti szolgálat Daróczi Judit Családsegítı szolgálat Házi segítségnyújtás: Bartus Gáborné Jelzırendszeres házi segítségnyújtás: Lehoczki Zoltánné Családsegítı szolgálat: munkanélküliek együttmőködési programja: Lázár Bálint 21

22 Magyargéc : 3133 Rákóczi út 75. Tel.: 32/ ügyfélfogadási idı : hétfı: délelıtt : 8-12 óráig szerda: délelıtt : 8-12 óráig délután: óráig terület délután: óráig terület területfelelıs családgondozó : Hornyan Eszter Gyermekjóléti szolgálat Józsa Katalin Családsegítı szolgálat Házi segítségnyújtás: Lehoczki Lászlóné Jelzırendszeres házi segítségnyújtás: Károsi Gyuláné Családsegítı szolgálat: munkanélküliek együttmőködési programja: Lázár Bálint Nógrádsipek : 3179 Nógrádsipek, Jókai út 4. Tel.: 32/ ügyfélfogadási idı : péntek: délelıtt : 8-14 óráig területfelelıs családgondozó : Álmosdiné dr. Majer Zsuzsanna Gyermekjóléti szolgálat Józsa Katalin Családsegítı szolgálat Családsegítı szolgálat: munkanélküliek együttmőködési programja: Lázár Bálint Nógrádmegyer 3134 Nógrádmegyer, Petıfi út 79. Tel.: 32/ ügyfélfogadási idı : kedd: délelıtt : 8-12 óráig szerda: délelıtt : 8-12 óráig délután: óráig terület délután: óráig terület területfelelıs családgondozó : Józsa Katalin Gyermekjóléti szolgálat Közösségi szolgáltatások: közösségi ellátás szenvedélybetegek közösségi ellátása- : Szécsény, Hollókı, Ludányhalászi, Magyargéc, Nagylóc, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, Nógrádszakál, Piliny, Rimóc, Szécsényfelfalu települések közigazgatási területein: Közösségi koordinátor: Kovács Attiláné Orvos konzultáns: dr. Kadosa Ildikó Közösségi gondozó: Józsa Katalin Jogi tanácsadó: Álmosdyné dr. Mayer Zsuzsanna Pszichológiai tanácsadás, önsegítı csoport : Joó Orbán Katalin Önkéntes segítı: Pohánka Sándorné Önkéntes segítı: Szeles Magdolna 22

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2012.06.26-án tartandó ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 15/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 43/2009. (X.26.) határozat Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta,

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Cím: 8073 Csákberény, Hısök tere 41. Telefon: 06-22-564-007 Telefax: 06-22-564-008 E-mail: hivatal@csakbereny.hu Ügyfélfogadás rendje:

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.) számú határozatával. tartalma I. Az

Részletesebben

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Polgár, 2015. november 17. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Bevezetés 4 2. A Szervezeti és

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2016. január 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hort Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nappali ellátás Idısek Klubja

Nappali ellátás Idısek Klubja MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3133. Magyargéc, Rákóczi út 75. Nappali ellátás Idısek Klubja Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc 2 Idısek Klubja Magyargéc Község Önkormányzata a nappali ellátást

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATA

I. A HIVATAL FELADATA FELSİZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (TOVÁBBIAKBAN: HIVATAL) SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 80/2008. (VIII.19. Kth. számú határozattal) I. A HIVATAL FELADATA 1. A Hivatal

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egészségügyi

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 27-én 13 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2014. (II.16.) sz. önkormányzati rendelete A Képviselı-testület Hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık

Részletesebben

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T 2010. június 30-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 19/2010.(VI.30.) 20/2010.(VII.5.) 21/2010.(VII.5.) 22/2010.(VI.30.) A humán papiloma vírus elleni védıoltás támogatásáról A Tata Építési

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 (tervezet) 1 2 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Módosító Okirat. Az intézmény nem állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei:

Módosító Okirat. Az intézmény nem állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei: 272/2012. (IX. 20.) Kt. határozat 1/a számú melléklete Módosító Okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szolgáltató Központ Alapító Okiratát

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2016. I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t I. Általános rendelkezések...3 1. A szabályzat célja...3 2. A szabályzat hatálya...3 3. A szabályzat nyilvánossága...4 II. Fõvárosi Önkormányzat

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA 1. A

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 156/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Tájékoztató Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.)számú határozatával. A tartalma I.

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011.

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Hatályos 2011.. napjától. 2 I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény neve: (intézmény) Rövid neve:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA AZ ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Jelen költségvetési alapokmány a jóváhagyott elemi költségvetéssel egységes egészet alkot. Az államháztartásról

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁRADÉK: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2000 (V.2.) önkormányzati rendeletének 19

Részletesebben

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27.

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27. Marczaliné Németh Erika /intézményvezetı, Koppány-völgyi Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat/ elıadása: Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben