SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva"

Átírás

1 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

2 2 A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása, az intézmény jogszerő mőködésének biztosítása, a zavartalan mőködés garantálása, a szülık, gyermekek, tanulók és a pedagógusok közötti kapcsolat erısítése, az intézményi mőködés demokratikus rendjének garantálása érdekében a Liszt Ferenc Zeneiskola nevelıtestülete a közoktatásról szóló LXXIX. törvény 40. paragrafusának 2. bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következı Szervezeti és Mőködési Szabályzatot fogadta el. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat feladata, hogy megállapítsa a Liszt Ferenc Zeneiskola mőködésének szabályait a jogszabályok által biztosított keretek között, illetıleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt mőködését, racionális és hatékony kapcsolatai rendszerét tartalmazza. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat személyi és idıbeli hatálya: a) A szervezeti és Mőködési Szabályzat és a mellékletét képezı egyéb szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az iskola valamennyi közalkalmazottjára és az intézménnyel megbízásos kapcsolatban állókra nézve kötelezı érvényő. b) A szervezeti és Mőködési Szabályzat a fenntartó jóváhagyásának idıpontjával lép hatályba és határozatlan idıre szól. Ezzel egyidejőleg hatályon kívül helyezıdik az elızı Szervezeti és Mőködési Szabályzat.

3 I. rész 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az alapfokú mővészetoktatási intézmény Elnevezése: Liszt Ferenc Zeneiskola Székhelye: 6500 Baja, Dózsa Gy út 18. Tel.: 79/ Kihelyezett tagozatai: Baja Város Kéviselı - Testülete 72/2004.Kth sz. határozat alapján: Telephelyek felsorolása, címe: 1. számú telephelyre vonatkozó adatok: Bácsalmás Címe: 6430 Bácsalmás, Szent János út számú telephelyre vonatkozó adatok: Szentistváni ÁMK Címe: 6500 Baja, Dózsa Gy. út B épület 3. számú telephelyre vonatkozó adatok: Magyarországi Németek Mővelıdési Központja Általános Iskola Címe: 6500 Baja, Duna u Az iskola alapító és fenntartó szerve Baja Város Képviselı- testülete 6500 Baja, Szentháromság tér Az intézmény jogállása Az intézmény önálló jogi személy. Gazdasági szempontból önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezı, részben önálló költségvetési szerv, melynek gazdálkodási feladatait tıl a Türr István Gazdasági Szakközépiskola (6500 Baja, Bácska tér 1.) gazdasági hivatala látja el. Errıl együttmőködési megállapodás készült. Az iskola éves költségvetés alapján gazdálkodik. A költségvetést az érvényben lévı tervezési, gazdálkodási, pénzügyi szabályzatok alapján kell elkészíteni, melyet a fenntartó hagy jóvá. A fenntartó szervnek gondoskodnia kell az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökrıl. Az iskola által használt bélyegzık: Hosszú bélyegzı. Liszt Ferenc Zeneiskola Baja, Dózsa Gy. út 18. Pf.: 214. Telefon: (79) Adószám Szla.sz.: Körbélyegzı: A Magyar Köztársaság címere Liszt Ferenc Zeneiskola Baja, Dózsa Gy. út 18. Pf.: 214. Telefon: (79) Adószám Szla.sz.: körirattal

4 A bélyegzı használatára jogosultak: az igazgató, az igazgatóhelyettes, a gazdasági vezetı. Az iskola hosszúbélyegzıt és körbélyegzıt használhatják a nevelıtestület tagjai és az iskolatitkár is, de csak a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos iratok és levelek esetében. 4. Az alapfokú mővészetoktatási intézmény tevékenysége Az alapfokú mővészetoktatási intézmény sajátos iskola. Amelyben 12 évfolyamon (elıképzı, hangszeres elıképzı, alapfokú A és B tagozatos, valamint továbbképzı évfolyamokon folyik oktatás. Az iskolában felnıttoktatás is folyhat. 4 Szakfeladatok: Zeneiskolai elıképzıs, hangszeres elıképzıs, alapfokú és továbbképzıs oktatás Zenemővészeti tevékenység Oktatási, nevelési módszertani feladatok Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Intézményi vagyon mőködtetése 5. Az intézmény szervezeti felépítése Növendéklétszám: kb. 380 fı Igazgató 1 fı Igazgatóhelyettes 1 fı Szaktanár tanulónként 1 fı (hangszer) tanulónként 1 fı (elmélet, szolfézs) Tanszakvezetı 1 fı zongora szak 1 fı vonós szak 1 fı fúvós szak 1 fı szolfézs szak 1 fı Bácsalmás Iskolatitkár 1 fı Könyvtár-kottatár, informatika 1 fı Portás 0.5 fı (részmunkaidıben) Takarító 2 x 0.5 fı (részmunkaidıben) Az intézmény tagozatai tanszakai: (módosítva az 5/2002. határozat alapján) Zenemővészeti ág: -zongora tanszak (szintetizátor) -vonós tanszak (hegedő, brácsa, gordonka) -fúvós tanszak (fa- és rézfúvós, ütı) -szolfézs tanszak (magánének) -Bácsalmás

5 Irányítás szerkezete: 5 Igazgató iskolatitkár igazgatóhelyettes könyvt.-kottatár, technikai dolgozók tanszakvezetık informatika portás takarítók zongora vonós fúvós szolfézs Bácsalmás tanárok

6 II. rész 6 AZ ISKOLA VEZETÉSE, HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSA ELLENİRZÉS, KÜLSİ KAPCSOLATOK 1. Az iskola szervezeti felépítése Az intézmény szervezeti felépítését az SZMSZ I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. bekezdése tartalmazza. 2. Az intézmény vezetıje Az iskola élén egyszemélyi felelıs vezetıként az igazgató áll. Az igazgató jogállását a magasabb vezetı beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelısségét, képviseleti és döntési jogkörét a Ktv. Állapítja meg. Ellátja a jogszabályok által a vezetı hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat. Kizárólagos jogkörébe tartozik: - a pedagógusok feletti teljes munkáltatói, valamint - a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, továbbá - a külön megállapított ügyekben a kiadományozás. 3. Az igazgatóhelyettes A vezetı beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettes tevékenységét az igazgató irányítása mellett látja el. Az igazgatóhelyettes megbízásának módja a KT. {Vhr.5. 15)- (17) bek.} alapján történik. Részletes feladatát az SZMSZ mellékletét képezı munkaköri leírás tartalmazza. 4. Az iskolavezetıség Az igazgató döntés-elıkészítı, véleményezı, javaslattevı testülete. Az iskolavezetıség tagjai: - az igazgató - az igazgatóhelyettes - a tanszakvezetık Az igazgató közvetlen munkatársa az elıbbieken kívül az iskolatitkár. Az iskola vezetısége, mint testület konzultatív, véleményezı és javaslattevı joggal rendelkezik. Az iskola vezetıségének megbeszélésérıl ha szükséges emlékeztetı feljegyzés készül. Az iskolavezetıség tagjai ellenırzési feladatokat is ellátnak. Az iskolavezetıség együttmőködik az intézmény más közösségeinek képviselıivel, így a Szülıi Egyesület vezetıségével, az iskolaszék képviselıivel. Az iskolavezetés a szükségeknek megfelelıen, de legalább havonta tanácskozik. Összehívását elsısorban az igazgató kezdeményezi, de bármelyik tag kezdeményezésére is összeül. Véleményét, javaslatátnyílt szavazás során egyszerő többségi szavazattal hozza.

7 5. A helyettesítés rendje 7 Az igazgatót akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylı kizárólagos hatáskörben, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével teljes felelısséggel az igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minısül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését a gazdasági vezetı látja el. Az igazgató és az igazgatóhelyettes egyidejő akadályoztatása esetén a helyettesítésre írásbeli megbízást kell adni. 6. A vezetık és az iskolaszék, valamint a szülıi egyesület és a diákönkormányzattal való kapcsolattartás rendje 6.1. Az iskolában a nevelı- és oktatómunka segítésére, a nevelıtestület, a szülık és a tanulók, az intézményfenntartók, továbbá az intézmény mőködésében érdekelt más szervezetek együttmőködésének elımozdítására iskolaszéket lehet létrehozni. Az iskolaszékkel való együttmőködés szervezése az igazgató feladata: - Az iskola igazgatója és az iskolaszék képviselıje az együttmőködés tartalmát és formáját évente az iskolai munkaterv, illetve az iskolaszék munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg. - Az iskolaszék képviselıjét meg kell hívni a nevelıtestületi ülés azon napirendi pontjának tárgyalásához, amelyekben az iskolaszéknek egyetértési vagy véleményezési jogosultsága van. - Ha az iskolaszék az intézmény mőködésével kapcsolatos valamely kérdésben véleményt nyilvánított, vagy a nevelıtestület hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatot tett, a nevelıtestület tájékoztatásáról, illetıleg a vélemény és a javaslat elıterjesztésérıl az igazgató gondoskodik A szülıi egyesület vezetıjével az iskola igazgatója tart kapcsolatot. - Azokban az ügyekben, amelyekben a szülıknek az SZMSZ vagy jogszabály véleményezési jogot biztosít, a véleményt az igazgató kéri meg az írásos anyagok átadásával. - A szülıi egyesület képviselıjét a nevelıtestületi értekezlet véleményezéssel érintett napirendi pontjának tárgyalásához meg kell hívni. - A szülıi egyesület részére az igazgató tanévenként legalább egy alkalommal tájékoztatást ad az intézmény munkájáról. A szülıi egyesületnek véleményezési joga van: - az SZMSZ-nek a szülıket is érintı rendelkezéseiben, - a házirend megállapításában, - a szülıket anyagilag is érintı ügyekben, - a szülıi értekezletek napirendjének meghatározásában, - az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában Az iskola tanulóközösségével való kapcsolattartás a diákönkormányzat (DÖK) képviselıivel illetve a munkájukat segítı felnıtt segítségével történik. Egyetértési jogot gyakorol a jogszabályban meghatározott ügyekben, tanulókat érintı kérdésekben (mőködésüket saját SZMSZ-ük szabályozza): -Házirend elfogadása, módosítása - Évente legalább egy alkalommal diákközgyőlést tart, a tanulói jogok érvényesülésének áttekintésére.

8 6.4. A külsı kapcsolatok rendszere, formája, módja. Az iskolát a külsı kapcsolatokban az igazgató képviseli. Az iskola rendszeres kapcsolatot tart: - a tanulók iskoláival (általános, középiskola, fıiskola) - a város más közmővelıdési intézményeivel - a testvérvárosi partnerintézményeivel 8 7. A nevelıtestület mőködésére vonatkozó szabályok A nevelıtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Ktv paragrafusát, valamint a 11/1994. sz. MKM rendelet 29. paragrafusa határozza meg. A nevelıtestület az alapfokú mővészetoktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelıtestület döntését, javaslatát általában a munkaközösségek elızetes állásfoglalása alapján alakítja ki. A nevelıtestület tagja az alapfokú mővészetoktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltı alkalmazottja, valamint a nevelı- és oktatómunkát segítı felsıfokú végzettségő alkalmazottja. Az alapfokú mővészetoktatási intézmény nevelıtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény mőködésével kapcsolatos ügyekben, valamint a Ktv. -ben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként véleményezı és javaslattevı jogkörrel rendelkezik A pedagógus jogai és kötelességei /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról/ 19. (1) A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy a) személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelıi, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék, b) a nevelési, illetve pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit megválassza, c) a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket. d) a 4. (2) bekezdésében foglaltak megtartásával saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelı, illetve nevelı és oktató munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené, vagy késztetné a gyermeket, tanulót, e) irányítsa és értékelje a gyermekek, tanulók munkáját, f) minısítse a tanulók teljesítményét, g) hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, h) a nevelıtestület tagjaként részt vegyen a nevelési - oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelıtestület tagjait megilletı jogokat, i) szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa, részt vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában, j) szakmai egyesületek, kamarák tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában, k) jogszabályban meghatározottak szerint az oktatási jogok miniszteri biztosához forduljon. (2) A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak. A pedagógus - a minıség, típus és ár megjelölése nélkül -

9 olyan ruházati vagy más felszerelés beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai foglalkozáson való részvételhez, illetve a tanított tananyag elsajátításához, és amelyet a tanórai foglalkozáson egyidejőleg minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell. Az e körbe nem tartozó felszerelések biztosítása az iskola feladata. (3) Tanítási év közben a meglévı tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülıre fizetési kötelezettség hárul. (4) Az iskolaszék - annak hiányában az iskolai szülıi szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat - ruházati és más felszerelések megvételével kapcsolatosan a szülıkre háruló kiadások tekintetében korlátozásokat állapíthat meg. A korlátozás nem járhat azzal a következménnyel, hogy kizárja a (2) bekezdésben meghatározott ruházati és más felszerelések megvételét. (5) Azt, akit munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban pedagógus-munkakörben foglalkoztatnak, továbbá, akit pedagógus-munkakörbıl helyeztek nyugállományba, megilleti az a jog, hogy az állami szervek és a helyi önkormányzatok által fenntartott könyvtárakat, múzeumokat és más kiállító termeket ingyenesen látogassa. E jogosultságot a munkáltató, illetve nyugdíjas esetén az utolsó munkáltató által kiállított okirattal kell igazolni. Az okirat felmutatásával igazolhatja a pedagógus azt is, hogy jogosult igénybe venni a pedagógusok részére jogszabály vagy helyi önkormányzat által biztosított más kedvezményeket. Az igazolvány közokirat. Az igazolvány-nyomtatvány elıállításához és forgalmazásához az oktatási miniszter engedélye szükséges. (6) Azt, akit munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban pedagógus munkakörben foglalkoztatnak, megilleti az a jog, hogy - jogszabályban meghatározottak szerint - évenként az éves költségvetési törvényben megállapított összegnek megfelelı hozzájárulást vegyen igénybe szakirodalom (könyv, tankönyv, jegyzet, folyóirat, elektronikus ismerethordozók stb.) vásárlásához, illetve a könyvtári beiratkozáshoz. (7) A pedagógus alapvetı feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy a) nevelı és oktató tevékenysége keretében gondoskodjon a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelmérıl, személyiségének fejlıdésérıl, továbbá az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse, b) nevelı és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlıdésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét, segítse a gyermek, tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévı gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, c) a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megırzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyızıdjön; ha észleli, hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye, d) közremőködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló fejlıdését veszélyeztetı körülmények megelızésében, feltárásában, megszüntetésében, e) a gyermek, tanuló életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttassa a közösségi együttmőködés magatartási szabályait, és törekedjék azok betartatására. f) a szülıket gyermekük nevelésével és oktatásával, fejlıdésével kapcsolatosan, továbbá a szülıket és a tanulókat az ıket érintı kérdésekrıl rendszeresen tájékoztassa, a szülıt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlıdésének elısegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, g) a szülı és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon, h) a gyermekek, tanulók és szülık emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, i) a gyermekek, tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. (8) A pedagógus hét évenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak szerint - továbbképzésben vesz részt. A továbbképzésben részt vevı, tanulmányait sikeresen befejezı pedagógust - jogszabályban meghatározottak szerint - anyagi elismerésben kell 9

10 részesíteni. Megszüntethetı - az Mt. 89. (3) bekezdése, illetve a Kjt ának (1) bekezdésének d) pontjára hivatkozással - annak a pedagógusnak a munkaviszonya, illetve közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, illetve tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát vagy egyéb jogszabályban meghatározott vizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. A Vezetık és a beosztott pedagógusok kötelezı óraszáma II/8. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról,1. sz. melléklet harmadik rész/ 8. A pedagógus az óraközi szünetben a tanulók felügyeletével, a következı tanóra elıkészítésével összefüggı feladatokat látja el. A teljes munkaidı tanítási órákkal le nem kötött részében munkaköri feladatként - a munkaköri leírásában foglaltak szerint vagy a munkáltató utasítása alapján - ellátja a nevelı és oktató munkával összefüggı egyéb feladatokat, így különösen: felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, elıkészíti azokat, értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét; elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet, részt vesz a nevelıtestület munkájában, a hátrányos helyzető tanulók és a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztésében, az iskola kulturális és sportéletének, a szabadidı hasznos eltöltésének megszervezésében, a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában, a diákmozgalom segítésével, a tanuló- és gyermekbalesetek megelızésével, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggı feladatok végrehajtásában, az intézményi dokumentumok készítésében. A pedagógus e bekezdés alapján végzett munkája kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítéssel is elismerhetı. 8. Szakmai (tanszaki) munkaközösség 10 << MÓDOSÍTÁS ALATT >>

11 11 9. A munkaterv elkészítése Az alapfokú mővészetoktatási intézmény munkatervét az igazgató, a tanszakvezetık javaslatait figyelembe véve készíti elı megvitatásra. A munkaterv végleges kialakításáról és elfogadásáról a nevelıtestület, az iskolaszék és a diákönkormányzat határoz. A munkaterv kiterjed a nevelı-oktató munkával kapcsolatos feladatok konkrét megfogalmazására, az irányítás, az ellenırzés, a továbbképzés, továbbá az iskola társadalmi vonatkozású, valamint a személyzeti és gazdasági feladataira. Magában foglalja a munkaközösségi programokat is. A feladatokat határidıkkel, a felelısök megnevezésével, az évenként ismétlıdı teendıket idırendi sorrendben tartalmazza. Az igazgató a munkaterv egy példányát megküldi az önkormányzat illetékes osztályának, biztosítja elérhetıségét a nevelıtestület és az érdekképviseleti szervek részére. 10. A tanév rendje A tanév helyi rendjét - a jogszabály figyelembevételével - az iskola munkaterve rögzíti. 11. Értekezletek A nevelıtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezleteket tart. A nevelıtestület értekezleteit az iskola munkatervében meghatározott napirenddel és idıponttal az iskola igazgatója hívja össze Tanévnyitó értekezlet Augusztus hónap utolsó hetében az igazgató által kijelölt napon tanévnyitó értekezletet kell tartani. Ezen az igazgató ismerteti az új tanév fıbb feladatait és a nevelıtestület elé terjeszti a munkatervre vonatkozó javaslatát. A tanévnyitó értekezlet dönt az éves munkaterv elfogadásáról Félévzáró értekezlet Eltérı rendelkezés hiányában legkésıbb január 31-ig kell megtartani. Ezen az igazgató elemzi az elsı félév munkáját, és tájékoztatást nyújt a következı félév feladatairól Tanévzáró értekezlet Tartható az utolsó tanítási napot követıen, illetve a tanév rendjének megfelelıen. Ezen az igazgató - a szaktanácsadó és a tanszékvezetık véleményének figyelembevételével - elemzi, értékeli a tanév nevelı-oktató munkáját, a munkatervi feladatok végrehajtását Nevelési értekezlet Az éves munkatervben meghatározott idıpontokban nevelési értekezleteket kell tartani. Tárgya bármely nevelési kérdés lehet, amelyet a nevelıtestület határoz meg. A nevelési értekezlet témájától függıen a nevelıtestület határozatot, állásfoglalást hozhat Rendkívüli nevelıtestületi értekezlet

12 Az igazgató rendkívüli nevelıtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három nappal korábban történı kihirdetésével intézkedik. A rendkívüli nevelıtestületi értekezlet összehívásának nevelıtestületi kezdeményezéséhez a pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges. Nevelıtestületi értekezlet összehívását az iskolaszék, a szülıi egyesület is kezdeményezheti. A kezdeményezés elfogadásáról a nevelıtestület dönt. Az értekezletet tanítási idın kívül a kezdeményezéstıl számított nyolc napon belül össze kell hívni A nevelıtestületi értekezlet elıkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések - A nevelıtestületi értekezletet az igazgató készíti elı. A nevelıtestület írásos elıterjesztés alapján tárgyalja a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, a munkaterv, az iskolai munkára irányuló átfogó beszámoló elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat - Az igazgató az elıterjesztés írásos anyagát a nevelıtestületi értekezlet elıtt legalább nyolc nappal átadja a munkaközösségek vezetıinek, valamint gondoskodik annak kifüggesztésérıl. - A tanszakvezetı a nevelıtestület elıtt szóban ismerteti a munkaközössége véleményét. Írásban továbbítja az igazgatóhoz a nevelıtestület által elkészítendı munkatervhez a munkaközösség javaslatát - A nevelıtestület a határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. A szavazásakor érvényes, ha a testület 50%-a +1 fı jelen van. Vezetıi megbízásnál kétharmados részvételi arányra van szükség. - Amennyiben a nevelıtestület úgy dönt, az igazgató titkos szavazást rendel el. - A döntések és határozatok az iktatott iratanyagba kerülnek. - Szavazategyenlıség esetén az igazgató szavazata dönt. - Az értekezlet jegyzıkönyvét az iskolatitkár vezeti. A jegyzıkönyvet, az értekezletet követı három munkanapon belül kell elkészíteni. - A jegyzıkönyvet az igazgató, a jegyzıkönyvvezetı és a jegyzıkönyv hitelesítésére felkért két tanár írja alá. A jegyzıkönyv másolatát az irattárban kell elhelyezni. A jegyzıkönyvekbe a nevelıtestület tagjai, valamint az iskola munkájának ellenırzésével megbízott szervek képviselıi betekinthetnek. Az értekezletrıl hiányzó tanárok a jegyzıkönyvet utólag tanulmányozhatják. 12. A nevelıtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a beszámolás rendje A nevelıtestület a feladatkörébe tartozó ügyek elıkészítésére, vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott idıre, vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, az iskolaszékre. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelıtestületet tájékoztatni köteles - a nevelıtestület által meghatározott idıközönként és módon - azokról az ügyekrıl, amelyekben a nevelıtestület megbízásából eljár. 13. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje Az ellenırzés rendjét az intézmény Belsı ellenırzési szabályzat-a foglalja magában. A nevelı-oktató munka belsı ellenırzése a tanítási órákon kívül kiterjed a tanórán kívüli foglalkozásokra is. 12

13 A nevelı-oktató munka belsı ellenırzésének megszervezéséért és hatékony mőködéséért az igazgató felelıs. Az ellenırzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését a félévenként elkészítendı ellenırzési terv tartalmazza. Az ellenırzési tervet nyilvánosságra kell hozni. Az ellenırzési tervben nem szereplı eseti ellenırzések lefolytatásáról az igazgató dönt A nevelı-oktató munka belsı ellenırzésére jogosultak: - az igazgató - az igazgatóhelyettes - a tanszakvezetık - a munkaközösségi tagok (szaktanárok) külön megbízás szerint Az igazgató és az igazgatóhelyettes az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenırizheti. A tanszakvezetık az ellenırzési feladatokat a munkaközösség tagjainál a szaktárgyukkal összefüggı területeken látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az igazgatót Az ellenırzés módszerei - a tanórák, a tanórákon kívüli foglalkozások, a beszámolók, hangversenyek, versenyek látogatása - a tanulói munkák vizsgálata - írásos dokumentumok vizsgálata - beszámoltatás Az ellenırzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség tagjaival kell megbeszélni. Az általánosítható tapasztalatokat - a feladatok egyidejő meghatározásával - tantestületi értekezleten összegezni és értékelni kell. 13

14 III rész AZ ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK RENDJE 1. A nyitva tartás rendje - Az iskola szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig reggel 8.00 órától este óráig tart nyitva. - Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. - Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtıl való eltérésre az igazgató ad engedélyt. - Az iskolában folyó oktatás - szükség esetén - szombat délelıttre is kiterjedhet. A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik óra között. Az iskola a tanítási szünetekben külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Ennek közzétételérıl az igazgató gondoskodik. Az iskola tanárai indokolt esetben rendelkezhetnek az épület fıbejáratának kulcsával és egyben felelısek a riasztó berendezés szakszerő mőködtetéséért az egyéni kód alkalmazásával, amely nem ruházható át más személyre. A kulccsal rendelkezık névsorát nyilvántartásban rögzítjük. Az intézmény zárásáért felelıs a mindenkori portai szolgálatot ellátó személy. Az igazgató által engedélyezett, rendkívüli alkalom esetén (pl.: szombati nap) az épületet igénybevevı tanár teljes felelısséggel tartozik. 2. A vezetı benntartózkodása Az iskola nyitvatartási idején belül 8.30-tól óráig az igazgató és helyettese közül egy vezetı az iskolában tartózkodik. A reggeli nyitva tartás kezdetétıl a vezetı beérkezéséig, valamint a vezetı távozásától az iskola zárásáig az intézmény rendjéért a szervezett tanórai foglalkozásokat tartó pedagógus tartozik felelısséggel. 3. Külsı személyek az iskolában Külsı személyek az iskolában csak az igazgató tudtával és engedélyével tartózkodhatnak. Nem kötıdik engedélyhez - csak bejelentkezéshez - az alábbi hivatalos személyek látogatása. ill. tartózkodása az iskolában: A térség országgyőlési képviselıje, az országgyőlés Oktatási Bizottságának tagja. A Miniszterelnöki Hivatal, az Oktatási Minisztérium, az országos szakmai, kisebbségi, valamint érdekképviseleti szervek munkatársa. Az országos ellenırzı szervek megbízatással rendelkezı munkatársa. A fenntartó tisztségviselıje, képviselıje. A fenntartó által felkért szaktanácsadó, szakértı. A rendvédelmi, tőzvédelmi, munkavédelmi szervek megbízott munkatársa. Az igazgató más személyeknek is adhat eseti vagy állandó engedélyt az iskola területén tartózkodásra. Az iskolában tartózkodó külsı személyt az igazgató vagy megbízottja kíséri. 14

15 4. A létesítmények és helyiségek használati rendje Az iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelıen az állagmegóvás szem elıtt tartásával kell használni. Az iskola minden dolgozója és tanulója felelıs: - a közösségi tulajdon védelméért, állagának megırzéséért, - az iskola rendjének, tisztaságának megırzéséért, - az energiafelhasználással való takarékosságért, - a tőz- és balesetvédelem, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 15 Az tanulók iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvéteti elismervény ellenében lehet. Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket be kell zárni. Az iskolához nem tartozó külsı igénybevevık a helyiségek átengedésérıl szóló megállapodás szerinti idıben tartózkodhatnak az épületben. Az igénybevevıket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelısséggel tartoznak. Kötelesek betartani az iskola munkavédelmi és tőzvédelmi szabályzatában foglaltakat Az iskolai könyv-, kotta-, zenemő és eszköztár Az iskolai könyv-, kotta-, zenemőtár, fonetikai győjtemény az iskolai nevelıoktatómunka hatékonyságát, a korszerő szemléltetést szolgálja. Törekedni kell az állomány folyamatos gyarapítására (tananyag, iskolai dokumentumok). Az iskolai felszerelések, technikai eszközök, hangszerek nyilvántartásáért az iskolatitkár felel a szaktanár együttmőködésével. A tanév végén a tanulóknak tartozásukat rendezniük kell. Az elveszett, vagy vissza nem szolgáltatott könyvtári tulajdonú könyvet, kottát, hanglemezt, eszközt a folyó kereskedelmi áron kell megtéríteni. 5. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással kapcsolatos feladatok Az iskola hagyományainak ápolása, jó hírnevének megırzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó idıpontokat, valamint a szervezési felelısöket a nevelıtestület az éves munkatervben határozza meg. 6. Rendkívüli események Tőzriadó: A viselkedés, eljárás szabályait a Tőzvédelmi Szabályzat és a gyakorolt Tőzriadóterv elıírásai szabályozzák. Bombariadó: A viselkedés, eljárás szabályait az 5. sz. melléklet tartalmazza. Drog: Aki drog terjesztésére, fogyasztására utaló jelet tapasztal, azonnal jelenti az igazgatónak vagy az ıt helyettesítı személynek. Ugyancsak jelenteni kell a vélhetıen drog hatása alatt álló személyt, ha az iskolában vagy közvetlen környezetében tartózkodik.

16 7. A tanítási órák rendje Az alapfokú mővészetoktatási intézménybe járó tanulók e tevékenységüket kötelesek az alap-, közép- és felsıfokú közoktatási intézményének vezetıje felé bejelenteni, illetve az egyéb más intézmény munkájában (sportegyesület, mővészeti együttes) való részvételükrıl elızetesen az alapfokú mővészetoktatási intézmény igazgatóját tájékoztatni. A tanulók óráit úgy kell beosztani, hogy azok ne ütközzenek az általános és középiskolájuk tanítási óráival, illetve munkaidejével. A fıtárgyi órák beosztásánál ügyelni kell arra, hogy a távolabb lakó tanulók óráit - ha lehetséges - kapcsoljuk a kötelezı tárgyi órákhoz. A csoportos órákat szünet közbeiktatásával kell megtartani. Kivételes esetben az igazgató másképp is rendelkezhet. Ahol a tanulók többsége távol lakik az iskolától, vagy a tanítás helyétıl, illetıleg ha ezt a tanulók munkahelyi elfoglaltsága, vagy teremhiány indokolja, a csoportos órák (az elıképzı, a csoportos hangszeres elıképzı és a B- tagozatosok óráinak kivételével) heti egy alkalommal összevonhatók. A felvételire készülı növendékek felkészítésére heti kétszer hatvan perc fıtárgyi óra fordítható. A megtartott hangszeres órákat a fıtárgyi naplóban dátum szerint, a szolfézs, illetve a kötelezı tárgyi órákat az említett tantárgyi naplókban sorszám és dátum szerint kell feltüntetni. A tanítási órák zavartalansága érdekében a tanárt és a tanulót az óráról kihívni, vagy a tanítási órát más módon zavarni nem szabad. A tanár köteles a tanítási idı elıtt 10 perccel a tanítás helyszínére, az adott szaktanterembe megjelenni A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái és azok rendje 8.1. Tanulmányi kirándulások, mővészeti táborok, belföldi és nemzetközi cserekapcsolatokból adódó utazások, tanulmányi versenyek, fesztiválok, szakmai rendezvények. Az alapfokú mővészetoktatási intézményben tanulmányi kirándulásnak minısülnek az iskolai csoportok, tanszakok kölcsönös látogatásai, cserehangversenyei, a hangversenyeken és az operaelıadásokon való részvétel, a mővészeti, közmővelıdési intézmények, kiállítások szervezett látogatásai. Az utazások alkalmával (lehetıség szerint) 20 tanulóként 1-2 kísérıtanárt kell biztosítani. A kísérıtanárok felelısek a rendért, a tanulók testi épségéért. Ha a tanuló szereplésére is sor kerül, lehetıleg biztosítani kell szaktanára részvételét. Iskolai szünetben az iskola önállóan, vagy más szervezetekkel, intézményekkel közösen zenei, felkészítı táborokat szervezhet. A költségeket az iskola, a rendezı szervek és a résztvevık közösen viselik. A táborozáshoz szakmai tervet, költségvetést kell készíteni. A tanulmányi, szakmai versenyek részei a tanév helyi rendjének, illetve az éves munkatervnek, amely meghatározza a szervezés feladatait és felelıseit. Az igazgató gondoskodik arról, hogy a nemzetközi, országos, körzeti, helyi, vagy házi versenyeken gyıztes, illetıleg helyezést elért tanulók eredményes szereplését az intézmény közössége megismerje. A tanulmányi kirándulásokon, szakmai- tanulmányi versenyeken, rendezvényeken, táborozásban és a továbbképzéseken résztvevı tanárok és tanulók költségeit az intézmény -lehetıségeihez mérten- támogatja.

17 8.2. Cserekapcsolatok, belföldi és külföldi tapasztalatcsere látogatások 17 Az iskola igazgatójának engedélyével az iskolai munkaterv alapján az iskola tanárai és tanulói tapasztalatcsere és közös mővészeti tevékenység céljából cserelátogatásokat, hangversenyeket, közös fellépéseket szervezhetnek. Ennek költségeit a meghívó felek kölcsönös megállapodásai alapján határozzák meg. Amennyiben a belföldi és külföldi utazásra az irányító szerv, vagy impresszárió megbízása alapján kerül sor, a költségek térítése a megbízót terheli. A zeneiskola kapcsolatai Az iskola folyamatos munkakapcsolatban van a város szinte valamennyi általános és középiskolájával, valamint az Eötvös József Fıiskolával, Baja város és környéke alapfokú mővészetoktatási intézményeivel, Baja város közmővelıdési intézményeivel. Kiemelten fontosnak tartjuk a kapcsolatot a helyi médiákkal. Lehetıségeket keresünk - programjainknak megfelelıen- a megyei lapok, regionális TV és rádióállomások megkeresésére is. Iskolánk társrendezıje, szervezıje a Pro Musica Nemzetközi Nyári Akadémiának, mely kiváló lehetıséget nyújt a kollégák szakmai tapasztalatcseréjére, továbbképzésére. Kapcsolatfelvétel és tartás neves mővészekkel és tanárokkal. A es tanévtıl szorosabb szakmai kapcsolatot kezdeményeztünk a szekszárdi, a kaposvári és a kalocsai alapfokú mővészetoktatási intézményekkel. Célunk, bıvíteni ezeket a kapcsolatokat más hazai mővészetoktatási intézményekkel is. Közös szakmai programokat, konzultációkat szervezünk az ország különbözı zenemővészeti szakközépiskoláival és fıiskoláival (hangversenyek, növendékeink meghallgatása, felvételi vizsgák elıtti szakmai konzultációk stb.). Külföldi partnerkapcsolatot tartunk 1995 óta Baja város testvérvárosainak alábbi mővészeti intézményeivel. Partnerintézmény neve: Musik-und Kunstschule Unteres Remstal Kapcsolatteremtés éve: Partnerintézmény neve: Mővészeti Líceum, Marosvásárhely Kapcsolatteremtés éve: A tanulók felvétele és értékelése 9.1. A tanulók felvétele A felvételi vizsgákat június elején tartjuk, az esetleges üres helyekre szeptemberben pótfelvételi tartható. Az igazgató a felvételi bizottság javaslatát és az iskola tanulói létszámát figyelembe véve dönt az új növendékek felvételérıl. A felvétel eredményérıl az iskolában elhelyezett tájékoztatóról értesülhetnek a szülık és a tanulók. Ha egy tanszakra több jelentkezı van, mint férıhely, a jelentkezıket a vizsga eredménye és az alkati megfelelés alapján kell rangsorolni. A tanulók osztályba sorolására - a felvételi vizsgán nyújtott teljesítményük alapján - a felvételi bizottság tesz javaslatot. A fıtárgy, a kötelezı tárgy és a választható tárgy osztályba sorolása eltérhet egymástól.

18 A tanuló értékelése A pedagógus a tanuló tudását, teljesítményét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli. A középiskolás és felnıtt tanulók értékelésénél a havi osztályzattól el lehet tekinteni. Az osztályzás a tantervi követelmények, valamint a tanulók gyakorlati és elméleti eredményeinek egybevetése alapján történik: - A fıtárgy, a szolfézs, a zeneelmélet és a zeneirodalom tárgyak esetén adható érdemjegyek: jeles (5) jó (4) közepes (3) elégséges (2) elégtelen (1) - A zenei elıképzı, hangszeres elıképzı, a kamarazene, a kötelezı zongora, a társas ének és a zenekar tárgyak esetén: jól megfelelt megfelelt nem felelt meg Az érdemjegyrıl a tanuló szüleit - felnıtt tanulók kivételével - a tájékoztató füzet útján tájékoztatni kell A félévi és tanév végi osztályozás A tanulók munkáját - kivéve a hangszeres elıképzı tanulóit - félévkor és tanév végén osztályozni kell, A félévi osztályzatot a tanár állapítja meg az elsı félév jegyei alapján. A tanév végén hangszeres fıtárgyból, hangszeres elıképzıbıl, szolfézsbıl, zeneelméletbıl és zeneirodalomból bizottság elıtt beszámolót kell tenni. A beszámolón az érdemjegyet a fıtárgy tanárának javaslata alapján a bizottság állapítja meg. A bizottság elnöke az igazgató vagy megbízottja (igazgatóhelyettes, tanszakvezetı, szaktanácsadó). A bizottság tagjai: a fıtárgy tanára és még legalább egy azonos, vagy rokon szakos tanár. Ha a nevelıtestületben több azonos szakos tanár van, lehetıleg valamennyi vegyen részt a beszámolón. Tanév végén a kamarazene, társas ének, zenekar tanszakon tanulók hangversenyen adnak számot tudásukról. Egész évi munkája alapján kell osztályozni azt a tanulót, aki betegség, vagy testi sérülés miatt a beszámolón megjelenni nem tud és távolmaradásának okát orvosi igazolással, bizonyítja. Ebben az esetben a bizonyítvány és a törzslap megjegyzés rovatában fel kell tüntetni, hogy a tanév végi beszámolón nem vett részt. Nem bocsátható a tanév végi beszámolóra, illetve nem osztályozható az a tanuló, akinek a tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen meghaladják az elıírt kötelezı óraszám egyharmadát, kivéve, ha a tananyagot elsajátította és nevelıtestületi engedéllyel beszámolót, tesz. Az osztályzatokat félévkor számjeggyel a tájékoztató füzetbe, év végén a naplóba, a törzslapra és a bizonyítványba szó megjelöléssel és számjeggyel, illetve hangszeres elıképzı, zenekar, kamarazene, kötelezı zongora, társas ének tárgyak esetében az elıírt szöveges minısítéssel kell bejegyezni. Ha a tanuló valamely kötelezı tárgy tanulása alól felmentést kapott, a felmentés tényét félévkor a tájékoztató füzetben, tanév végén a törzslapra és a bizonyítványban, az osztályzat rovatban fm* rövidítéssel kell jelezni. Ugyancsak fm* rövidítést kell alkalmazni az ének-zene szakosított tantervő általános iskolai tanulóknál a szolfézs rovatban, kivéve a zenei pályára készülı B- tagozatos szolfézs csoportba járó tanulóknál.

19 9. 4. Szorgalom 19 A fıtárgyi és szolfézstanulásban tanúsított szorgalmat folyamatosan értékelni kell. Errıl a szülık és tanulók a tájékoztató füzet útján kapnak értesítést. A szorgalom minısítésére négy fokozatot kell használni; példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) A szorgalom minısítését félévkor szám- és szómegjelöléssel a tájékoztató füzetbe, tanév végén pedig a naplóba, a törzslapra, valamint a bizonyítvány megfelelı rovatába kell bejegyezni. Három órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén, változó" minısítésnél jobb nem adható Javítóvizsga Fıtárgyból és kötelezı tárgyból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén a javítóvizsga letételére az augusztus 15-tıl augusztus 31-ig terjedı idıszakot kell kijelölni. A javítóvizsga napját az igazgató állapítja meg és gondoskodik a közzétételérıl. A javítóvizsga idejérıl és a vele kapcsolatos tudnivalókról a tanulók szüleit értesíteni kell. Ha a tanuló a javítóvizsga napján nem jelenik meg, vagy a vizsgán nem felelt meg, tanulmányait csak az osztály megismétlésével folytathatja. A javítóvizsgát bizottság elıtt kell megtartani, melynek elnöke az igazgató, vagy megbízottja, tagjai 3 szaktanár és még egy, lehetıleg azonos vagy rokon szakos tanár. A javítóvizsga eredményét a fıtárgy tanára vezeti be a törzslapra és a bizonyítványba. A záradékot az igazgató és a fıtárgy tanára írja alá, az eredményhirdetés a bizonyítvány kiosztásával történik. A javítóvizsga nem nyilvános és nem ismételhetı meg Összevont beszámoló" Rendkívüli elırehaladás esetén a szaktanár és a tanszakvezetı tanár együttes javaslata alapján az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a tanév végén két, esetleg több osztály anyagából tegyen összevont beszámolót. A tanuló a zeneiskolai tanulmányai alatt egy alkalommal tehet összevont beszámolót. A fıtárgyi beszámoló anyagát kétharmad részben a magasabb osztály anyagából kell összeállítani. A kötelezı tárgynál a magasabb osztály követelményei alapján kell az osztályzatot megállapítani. Összevont beszámolót a tanév végi beszámolókkal egyidejőleg, vagy az igazgató által megadott idıben lehet tartani Felsıbb osztályba lépés Az alapfokú mővészetoktatási intézmény felsıbb osztályába az a tanuló léphet, aki a közvetlenül megelızı osztályt sikeresen elvégezte, arról bizonyítványt kapott és tanulmányait nem szakította meg. Felmentés, vagy más ok miatt a tanuló osztályba tartozása szolfézs, illetve a fıtárgy esetében eltérhet egymástól. Ezt a bizonyítványban és a törzslapon is fel kell tüntetni. Ebben az esetben a felsıbb osztályba lépésnél a hangszeres osztályt kell figyelembe venni.

20 A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követıen mővészeti alapvizsgát tehet, az utolsó továbbképzı évfolyam elvégzését követıen, pedig mővészeti záróvizsgát tehet. /31.. (2)/ Mővészeti alapvizsgát elıször azoktól a tanulóktól lehet megkövetelni a továbbtanulás feltételeként, akik a 2000/2001. tanévben kezdik meg tanulmányaikat az alapfokú mővészetoktatási intézmény elsı alapfokú évfolyamán. Addig az idıpontig, ameddig a továbbképzı évfolyamra lépés elıfeltételeként a mővészeti alapvizsga nem követelhetı meg, a tanuló az e rendelet 17. -a (4) bekezdésének alkalmazásával akkor kezdheti meg tanulmányait, ha legalább két alapfokú évfolyamot sikeresen elvégzett. /50.. (3)/ Tanulmányok folytatása ugyanabban az osztályban Az a tanuló, aki az osztálya tantervi anyagát önhibáján kívül elvégezni nem tudja, a szaktanár véleménye és az igazgató engedélye alapján tanulmányait ugyanabban az osztályban folytathatja. Ebben az esetben osztályzatot nem kap. A bizonyítványba és a törzslapra a fenti tényt be kell jegyezni. Engedély alapján osztályát folytatja az a tanuló is, akinek igazolt mulasztása valamely tantárgyból meghaladja az összes óraszám egyharmadát.

21 21 1. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK A fenti mellékletben kerültek elhelyezésre az alábbi munkaköri leírások. - igazgatóhelyettes - tanszak- (tagozat)vezetı - zenetanár - iskolatitkár - adminisztrációs munkatárs - portás - takarító

22 22 MUNKAKÖRI LEÍRÁS igazgatóhelyettes részére Általános feladatok - Az igazgatóhelyettes a zeneiskolai oktató-nevelı munka és az intézményi - közmővelıdési feladatok szervezésében és irányításában a második felelıs személy. - Megbízással és fegyelmi felelısséggel az igazgató alá tartozik. - Vezetıi munkájában az igazgatóval együtt felelıs az oktató-nevelı munka, az iskolai rend és az intézmény tartalmi tevékenységének jó elıremeneteléért. - Véleményeit, állásfoglalásait mindig a közügy elsıdleges figyelembe vételével terjeszti elı az intézmény vezetése felé. - Az igazgató által meghatározott elvek alapján a feladatokat lebontja, és a végrehajtást ellenırzi. - Kiadandó utasításait elızetesen egyezteti. Utasításai intézményen belül vezetıi utasítások. - Magatartása, munkához való viszonya, munkafegyelme példamutató. - Az igazgatóhelyettes az igazgató közvetlen munkatársa, az igazgatót akadályoztatása esetén felelısséggel és teljes jogkörrel helyettesíti. - Törekedik az iskola dolgozóinak megismerésére, fejlıdésük elısegítésére, elismerésére, valamint az egymást segítı emberi kapcsolatok megerısítésére. - A zeneiskola speciális oktatási és közmővelıdési intézmény, ezért az igazgatóhelyettes feladatainak rendszerét ennek figyelembe vételével kell meghatározni. Speciális feladatok Az iskola mőködési rendjének állandó figyelemmel kísérése, ellenırzése. A tanulmányi ügyek koordinátora, ezért felelıs az egész iskolára, valamennyi kollégára kiterjedıen az adminisztráció pontosságáért, naprakész voltáért. Ellenırzi az egész tanévre kiterjedıen az alábbi alapdokumentumok adminisztrációs teendıit, a határidık betartását: naplók (beírási, fıtárgyi, szolfézs, kamarazene, zenekar, énekkar, korrepetíció ) nyitása, vezetése, zárása anyakönyv bizonyítvány törzslap összesítı órarend nyilvántartási lap hangszerkölcsönzési nyilvántartás Elkészíti: a tantárgyfelosztást, a statisztikai adatszolgáltatást, a túlórák összesítését.

23 23 Az isk. tartalmi, mőködési szervezési feladatai: - Elıterjeszti a munkaterveket a tanszakvezetık bevonásával. - Egyezteti a tanszaki meghallgatások és egyéb események kiírását. Gondoskodik a havi eseménynaptár elkészítésérıl. - Irányítja a növendékhangversenyeket, szerepléseket, figyelemmel kíséri azt. - külsı felkéréseket, igényeket a tanszakvezetık és a tanárok bevonásával. - Részt vesz a növendékhangversenyeken, igazgató kérésére értékeli azt. - Részt vesz a félévi meghallgatásokon és az év végi vizsgákon. - Látogatja ( estenként tanszakvezetıvel ) a tanítási órákat, arról írásbeli - értékelést tesz. - Esetenként ellenırzi az órák kezdetének és végének pontosságát. - Gondoskodik az országos, megyei,regionális, helyi versenyekre és a - találkozókra való felkészülés elıkészítésérıl az adott tanszak bevonásával. - Ellenırzi a jelentkezési lapok korrekt kitöltését és azt elküldés elıtt - bemutatja az igazgatónak. - Figyelemmel kíséri a tantervi követelmények megvalósítását a tanszakvezetık közremőködésével. - Különös figyelmet fordít a jogszabályok tanulmányozására, nyilvántartására, az intézményvezetı tájékoztatására. - Figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat. Fejleszti az alábbi kapcsolatokat: Gondoskodik az intézményben mőködı Közalkalmazotti Tanács, Szülıi Egyesület, Iskolaszék szakszerő mőködésérıl. Szervezi és ellenırzi iskolánk más közoktatási és közmővelıdési intézményeivel való kapcsolatrendszerét. Szervezi és ellenırzi az iskola és család kapcsolatait. Az igazgatóhelyettes állandó feladatain túlmenıen eseti feladatok elvégzésére is kaphat megbízást, melyet az igazgató rendel el. Jelen munkaköri leírás 200 -én lép életbe. Baja, 200 Kunosné Dankó Ilona igazgató A munkaköri leírás egy példányát átvettem és az abban foglaltakat ismerem, magamra nézve kötelezınek elismerem:.. aláírás

24 24 MUNKAKÖRI LEÍRÁS Tanszak- (tagozat) vezetı részére A tanszakvezetı tagja az iskolavezetésnek, folyamatos kapcsolatot tart az igazgatóval és az igazgatóhelyettessel. Feladatuk: - A tanszaki érdekek közvetítése az intézmény felé. - Éves munkatervet készít, amely szervesen illeszkedik az intézmény általános - célkitőzéseihez. - Félévkor és év végén írásban számol be és értékeli a tanszak munkáját. - Szervezi az évközi és a tanév végi beszámolókat, vizsgarendet. - Javaslatot tesz a tanulók B tagozatba való besorolásukra. - Javaslatot tesz a versenyre való benevezésekre. (Amennyiben helyi válogató - szükséges, úgy megszervezi azt.) - Figyelemmel kíséri a B tagozatos tanulók és a pályára készülık - elımenetelét. - Megkülönböztetett figyelemmel kíséri a pályakezdı pedagógusok munkáját, - segítséget nyújt azok beilleszkedéséhez. - Figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, lehetıségeket. - Ellenırzik a tanszak adminisztrációs feladatainak végrehajtását ( havonta). - Javaslatot tesz az iskolavezetésnek a tanszakfejlesztés fıbb irányára, eszköz, - tárgyi és személyi feltételeinek megoldására. - Részt vesznek a tanszakvezetıi értekezleten, javaslataikkal segítik az iskolai - munkát. - Kötelesek az iskolavezetés figyelmét felhívni minden- a tanszakon jelentkezı - szabálytalanságra, fegyelmezetlenségre, rendellenességre. - Javaslatot tesz jutalmazásra, kitüntetésre. - Tanszaki értekezletet tart ( 1-2 havonta), amin jelenléti ívet köteles vezetni. - Látogatja a növendékhangversenyeket, figyelemmel kíséri a továbbképzéseket. - Óralátogatásokon vesz részt.(a tanszak tanárainak és növedékeinek létszáma függvényében. ) A tanszakvezetı feladatain túlmenıen eseti feladatok elvégzésére is kaphat megbízást, melyet az igazgató rendel el. Baja, 200. Kunosné Dankó Ilona igazgató A munkaköri leírás egy példányát átvettem és az abban foglaltakat elismerem, magamra nézve kötelezınek elismerem: aláírás

25 25 MUNKAKÖRI LEÍRÁS zenetanár részére Intézmény neve: Liszt Ferenc Zeneiskola Intézmény típusa: alapfokú mővészetoktatási intézmény Intézmény címe: 6500 Baja, Dózsa Gy. út 18. Munkakört betöltı neve: Munkakör megnevezése: zenetanár Besorolási kategória: I.A MUNKAKÖR CÉLJA: A zenepedagógus egy közösség tagja, mely arra hivatott, hogy a szép, a mővészetek befogadására, megértésére, mővelésére nevelje a növendékeit, ezért viselkedésével iskolán kívül és belül mutasson példát, oktató-nevelı munkájával alapozzon meg egy zenekedvelı réteg kinevelıdését. II. ALAPVETİ CÉLOK ÉS FELADATOK: - A kinevezésben foglalt számú tanítási óra magas színvonalú megtartása. - A kötelezı órák számával azonos mennyiségő felkészítési idı tartalmas felhasználása (gyakorlás, repertoár-gazdagítás, zenepedagógiai ismeretek fejlesztése, adminisztráció stb.) - Naprakész adminisztráció. - Fıtárgyi napló, szolfézs napló, kamara napló, korrepetíciós napló, túlórák havonkénti jelentése, ellenırzık pontos vezetése, anyakönyvek, bizonyítványok pontos kitöltése. - Hó végén értékeli a növendék munkáját, arról a szülıket az ellenırzın keresztül tájékoztatja. - Órarendi változásait 48 órán belül jelzi az intézményvezetés felé. - A tanítás megkezdése elıtt legkésıbb 10 perccel köteles a munkahelyén megjelenni. - A továbbképzések, zenei események, közremőködések miatt elmaradt órákat, amelyek a zeneiskola munkájához szorosan kapcsolódnak- nem kell pótolni. - Pótolni kell azon órákat, amelyek a tanár eseti, halaszthatatlan elfoglaltságaiból ered- ezt elıtte egyeztetni köteles az iskolavezetéssel. Ugyancsak köteles errıl növendékeit idıben értesíteni, a pótlást velük egyezteti, mely nem történhet más tanórák rovására. - Tanítás után tantermét bezárja, naplóját leadja az iskolatitkári irodában. - Tagja- hangszerétıl függıen- az iskolában mőködı valamelyik szakmai munkaközösségnek. - Tapasztalatairól, munkájáról rendszeresen tájékoztatja a tanszak vezetıjét és kollégáit. - Köteles megjelenni a tanszaki megbeszéléseken, távolmaradását indokolnia kell. - Részt vesz az iskolai rendezvényeken, a nevelıtestület fórumain. - Értekezleten pontosan megjelenik, és fegyelmezett viselkedésével segíti a tantestület munkáját. - A hirdetéseket figyelemmel kíséri az ott jelzett határidıket pontosan betartja.

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Iktatószám: 159/2013. Az Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Komárom, 2900 Klapka György. út 54. 1 A 2011.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Bevezető rész 3 Az intézmény jogállása, gazdálkodása, tevékenysége 4 Az iskola vezetése, hatáskörök

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. szeptember 1. Tartalomjegyzék I. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS CÉLJA ÉS FELADATA 1/a A zenei oktatás cél és feladatrendszere 1/b

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: Kétegyháza,2015.szeptember 01. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1.

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Veresegyház 2014 1 Bevezető rész 1. Szervezeti Működési Szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola KIK OROSHÁZI TANKERÜLET Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola OROSHÁZA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... sz. példány Név Beosztás Aláírás Készítette: Liszt F. AMI Fenntartó: KIK Orosházi Tankerület

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Földváry Miklós AMI 2711.Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út. 11. Tel : (29)423-490 Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Alkalmazotti közösség jóváhagyta: A fenntartóhoz

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Lovász Beatrix igazgató Kisújszállás, 2013. március Módosítva: Kisújszállás, 2015. augusztus 24. Hatályos: 2015. szeptember 1. Tartalom Bevezetés... 4 I. Általános rendelkezések... 5 1.

Részletesebben

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 3100 Salgótarján, József Attila u.2/a OM azonosítója:039959 Elfogadásának, hatályba lépésének dátuma: 2010. szeptember 7. 2010. - 0 -

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Lajtha László Alapfokú László Lajtha School of Művészeti Iskola Elementary Arts H-1204 Budapest Ady Endre u.98. Ady Endre u.98. Budapest H-1204 Tel. / Fax: 06-1-285-3420 Tel. / Fax: (+36)1-285-3420 Budapest

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola

Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola KÖTELEZŐEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 201048 2015. Szervezeti és Működési Szabályzat oldal 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete 138003 Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola 8640 Fonyód, Bartók B. u. 22. Tel.: 85/560-264, e-mail:zeneiskola@fonyod.hu Fonyódi Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bánhidai Ipari Tanoda Alapítványi Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FENNTARTÓ JÓVÁHAGYTA: sz. határozattal... GERECS JÓZSEFNÉ Kuratórium elnöke. 2 0 0 9 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. 2 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet A Magyar Tudományos

Részletesebben

2. Az intézmény feladat, jogállása és gazdálkodási módja 7. (Az alapító okirat alapján)

2. Az intézmény feladat, jogállása és gazdálkodási módja 7. (Az alapító okirat alapján) 1 Tartalomjegyzék: oldalszámok I. Az intézmény általános jellemzői 6. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1.1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1.2.)

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya... 3 II. Az intézmény jellemzői,

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító szám: 039609 BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Tel/fax: 06/52/580-518

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: 030886 Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon elfogadta:

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskola mőködési rendje

HÁZIREND. Az iskola mőködési rendje HÁZIREND Az iskola mőködési rendje 1. Az iskola épületei szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig reggel hét órától délután tizennyolc óráig vannak nyitva. 2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,hogy

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Házirendje. Bevezetés

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Házirendje. Bevezetés A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendje Bevezetés A Közoktatásról szókló 1993. évi LXXIX. törvény 40. - és a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

HÁZIREND. DALLAM Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND. DALLAM Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND DALLAM Alapfokú Művészeti Iskola 2014.09.01. Intézményünkben az alapfokú művészetoktatás azzal a szándékkal jött létre, hogy lehetőséget nyújtsunk az esztétikai érzékenység, a szépre való hajlam,

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010.

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. 0 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata...2 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot Bevezető Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat, a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, igazgatói utasítások betartása

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben