BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA"

Átírás

1 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen, semmilyen módon hátrányos megkülönböztetés ne érhesse. A törvényben foglaltak érvényre juttatásáért a Bíborka Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Szakiskolában (továbbiakban: Iskola) az igazgató a felelıs. Az Iskola az esélyegyenlıségi feladatait az alábbiakban határozza meg: az Iskola mőködésében a nık és férfiak arányos képviseletének figyelemmel kísérése, az arányos képviselet eléréséhez szükséges javaslatok kidolgozása, az intézkedések eredményességének ellenırzése, a nık arányos szerepvállalását sértı intézkedéseknek, és a megkülönböztetés megnyilvánulásainak feltárása, valamint ezek megszüntetéséhez szükséges intézkedések kidolgozása, a fogyatékkal élı tanulók esélyegyenlıségének elımozdítása, bármilyen (nemzeti, etnikai, vallási, szexuális stb.) kisebbsége {ill. hátrányos helyzető csoportok} esélyegyenlıségének figyelemmel kísérése, a szükséges intézkedések kezdeményezése. Az Iskola részére elıírt törvényi kötelezettség {2003. évi CXXV. tv. 36.., A Munka törvénykönyvérıl szóló évi XXII. tv. 70/A.. (1)} alapján az igazgató az alábbi Esélyegyenlıségi Tervet (továbbiakban: Terv) alkotja meg: I. Alapvetı célok 1. A Terv alapvetı célja, hogy megelızze, vagy megszüntesse az Iskola polgárainak közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetését. Tárgyi hatálya kiterjed a munkaerı-felvételre, az alkalmazásnál a munkabérek, a jövedelmek, a juttatások, a képzés, a továbbképzés és egyéb ösztönzések meghatározására, az áthelyezés, a felmondás, felmentés és egyéb, a foglalkoztatással, továbbá az oktatással összefüggı esetekre. 2. A megkülönböztetés tilalma vonatkozik továbbá az iskolai munkavállalók és tanulók bárminemő neme, faji hovatartozása, bırszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti megkülönböztetése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi származása, vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonyának, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidıs jellege, illetve határozott idıtartama, érdekképviselethez való tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzıje miatti diszkriminációja. {2003. évi CXXV. tv. 8., 9..} 3. A fentieken túl az egyenlı bánásmód elve megsértésének tekintendı a föntebb hivatkozott törvény 10.. (1), (2), (3) bekezdése alapján: a zaklatás, a jogellenes elkülönítés, a megtorlás, valamint az ezekre adott utasítás. 4. Az esélyegyenlıségi terv elveinek érvényre juttatása nemcsak a hátrányos megkülönböztetés tilalmát feltételezi, hanem az Iskola munkavállalóit és tanulóit esetlegesen érintı egyenlıtlenség kiküszöböléséhez, mérsékléséhez szükséges pozitív, méltányos és rugalmas támogató segítı intézkedések megtételét (pl.: különbözı szolgáltatások nyújtása: tehetséggondozás, akadálymentesítés stb.) is magában foglalja. 5. Az Iskola lehetıségei és erıforrásai arányában törekszik az elınyben részesítés elvének alkalmazására is, a hivatkozott tv ában meghatározott feltételek megléte esetén (az elınyben részesítés nem sérthet alapvetı jogot, nem biztosíthat feltétlen elınyt, nem zárhatja ki az egyéni szempontok mérlegelését). Az Iskolával közalkalmazotti jogviszonyban álló alábbi csoportoknál alkalmazható az elınyben részesítés: a nık, a negyven évnél idısebb munkavállalók, a megváltozott munkaképességő személyek, a két vagy több nappali tagozaton tanuló gyermeket nevelı Szervezeti és Működési Szabályzat oldal 1

2 munkavállalók, a gyermeküket egyedül nevelık, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelı munkavállalók. 6. A Terv által nyújtott kedvezmények igénybevétele és az ezekhez esetlegesen kapcsolódó (szociális helyzetre, származásra stb. vonatkozó) nyilatkozatok, adatlapok kitöltése önkéntes. Az esélyegyenlıségi terv megvalósításához szükséges különleges személyes adatok csak a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezései szerint, az érintett személy önkéntes adatszolgáltatása alapján az esélyegyenlıségi terv által érintett idıszak utolsó napjáig kezelhetıek. 7. A Terv megvalósítása a fennálló helyzet körültekintı és sokrétő felmérését, a jelenlegi viszonyok, állapotok és igények megismerését feltételezi. A konkrét célok, eszközök és intézkedések, amelyek a feltárt hátrányok megszüntetését ill. az esélyteremtést szolgálják, csak ezt követıen és ennek bázisán határozhatóak meg. Fentiekre tekintettel az Iskola a Terv megvalósítását a következı ütemezés szerint valósítja meg: az intézményi követelmények megfogalmazása, a helyzetfelmérés, a konkrét tények, problémák feltárása, cselekvési programok (konkrét célok, eszközök, intézkedések) meghatározása, az intézményi rendszer kialakítása a kívánatos helyzet elérésére, az egyes célcsoportok érdekében. II. Az intézményi követelmények 1. Az Iskola jelen dokumentumban kinyilvánítja, és intézkedéseivel erısíteni kívánja elkötelezettségét az esélyegyenlıségi politikát megalapozó általános etikai értékek, és a demokratikus közösségek számára mértékadó alapelvek iránt. Ilyenek: az emberi méltóság tisztelete, a szabadság, az egyenlıség, az igazságosság, a szolidaritás, a tisztességes bánásmód, az erıszakmentesség, a partnerség, a sokszínőség (diverzitás), a különbségek elfogadása, a tolerancia, az elıítéletektıl való mentesség. 2. A Terv intézményi követelménynek tekinti: felhívni mind a munkáltató, mind a munkavállalók, tanulók és képviseletük figyelmét az esélyegyenlıség fogalmának, és a vele kapcsolatos követelmények fontosságára, tudatosítani a jogsérelmet elszenvedett csoportokat vagy egyéneket megilletı, törvényben biztosított jogokat, biztosítani a jogvédelmi és jogorvoslati eljárásokat a tisztességtelen bánásmóddal szemben; mindezzel erısíteni a munkavállalók, tanulók érdekérvényesítı képességét, az egyenlı bánásmód elvének megsértése esetén a külsı konfliktusok elkerülése érdekében olyan belsı, munkahelyi eljárásrend kialakítását és biztosítását, amely útján a munkavállaló jogorvoslatot nyerhet mediátor, esélyegyenlıségi szakember, érdekvédelmi szervezet képviselıjének bevonásával, azon intellektuális belátás kialakítását, hogy az esélyegyenlıségi politika elveinek gyakorlati érvényre juttatása, a humánerıforrással való érték-racionális gazdálkodás nemcsak a munkavállalók, tanulók javát, hanem az Iskola szervezeti elınyeit is szolgálja, hozzájárulni ahhoz, hogy az esélyegyenlıségi követelmény jelenjen meg a vezetıkkel szemben támasztott elvárásokban, hozzájárulni a munkahelyi vezetık és vezetettek szemlélet- és magatartás-módjának formálásához, tekintettel a vonatkozó törvény szellemére, elısegíteni azt, hogy a törvényt megalapozó értékek és szempontok kiegészítésként kerüljenek be az Iskola meghatározó dokumentumaiba. (Kollektív Szerzıdés, Etikai Kódex stb.) Annak elısegítését, hogy az esélyegyenlıségi törvény szempont- és értékrendszere épüljön be az Iskola szervezeti kultúrájába. A föntebb megfogalmazott törekvések azt a célt szolgálják, hogy az esélyegyenlıségi törvény és szellemének megfelelıen az iskolai élet valamennyi területén megelızzék, és megszüntessék munkavállalóink, tanulóink hátrányos megkülönböztetését, és elısegítsék az egyenlı esélyek megteremtését az Iskola minden polgára számára. 3. Az Iskola a föntebb megfogalmazott általános értékekre és célokra való tekintettel fontos és folyamatos feladatának tekinti olyan munkafeltételek, és munkahelyi légkör megteremtését, valamint az oktatás ama feltételeinek kialakítását, amelyek az Iskola munkavállalóinak, tanulóinak önkiteljesítı tevékenységéhez, önbecsülése megtartásához, megerısítéséhez, testi-lelki épségéhez (komfortérzetéhez) meghatározó módon járulnak hozzá. Szervezeti és Működési Szabályzat oldal 2

3 A Terv szeptember 1-jétıl hatályos. Hatálya kiterjed az összes munkavállalóra, függetlenül az alkalmazás jellegétıl, a munkaidıtıl vagy az alkalmazás idıtartamától, továbbá valamennyi tanulóra. Nyíregyháza, augusztus 25. Gacsályiné Verécze Hajnalka igazgató Szervezeti és Működési Szabályzat oldal 3

4 2.számú.melléklet: A SZÜLİI MUNKAKÖZÖSSÉG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A szülıi munkaközösség létrejötte: a szülık jogainak és kötelességeinek képviseletére, az iskola pedagógiai tevékenységének segítésére, véleményezésére és befolyásolására a Bíborka Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Szakiskolába (továbbiakban: Iskola) járó gyermekek szülei a pedagógusokkal, a fenntartóval és a gyermekekkel együttmőködı szervezetet hoztak létre. 2. A szülık jogai, amelyek a közoktatási törvény szerint a következı területekre terjednek ki: 2.1. Az oktatási intézmény szabad megválasztása; 2.2. Tájékoztatás kérése az intézmény munkájáról; 2.3. Az ismeretek tárgyilagos és többoldalú közvetítésének, a hit- és vallásoktatásnak a biztosítása; 2.4. A gyermek jogainak intézményi biztosítása; 2.5. A életév a mővészetoktatási intézményválasztás jogának a gyermekkel közös gyakorlása; 2.6. A gyermek iskolai tevékenységérıl rendszeres, érdemi és részletes tájékoztatás és tanács kérése; 2.7. Írásbeli megkeresésre a törvényi elıírásoknak megfelelı érdemi válasz megkapása; 2.8. A gyermeke iskolai foglalkozásán - engedély esetén - való részvétel; 2.9. Részese legyen az érdekeit érintı döntések meghozatalának az SzMK-n és az iskolaszéken keresztül; A pedagógiai program és mellékletei megismerése. 3. A szülı kötelességei a következı területekre terjednek ki: 3.1. A gyermek tankötelezettségével járó feladatok teljesítésének biztosítása; 3.2. Intézkedés gyermeke jogainak érvényesítése érdekében; 3.3. A gyermek fejlıdésének biztosítása; 3.4. Rendszeres kapcsolat tartása a gyermekét nevelı pedagógusokkal; 3.5. A gyermeke közösségbe illeszkedésének, az iskola rendje és magatartási szabályai elsajátításának elısegítése. 4. A szülıi munkaközösség szervezeti felépítése 4.1. Az egy osztályba járó gyermekek szülei munkaközösséget hoznak létre a tanév kezdetén Az osztály szülıi munkaközösségének vezetıje képviseli társait az iskola szülıi munkaközössége vezetıségében Az iskola szülıi munkaközösségének vezetısége - amely élén az elnök áll - öt feladat szülıi összefogására, irányítására öt fıt választ, akik az iskolaszék szülıi oldalát is képezik egyben. (A területek feladatainak részletes megjelölése a HPP 7.3. pontjában): Pedagógiai szekció Szponzori szekció Minıségbiztosítási szekció Szervezeti szekció PR szekció 5. A szülıi munkaközösség mőködése: 5.1. Az osztályok szülıi munkaközösségei az osztályfınökkel együttmőködve alakítják ki programjukat. Összehívását az osztály szülıi munkaközösség vezetıje, a szülık létszámtól független csoportja, az osztályfınök, az iskolai szülıi munkaközösség elnöke és az igazgató kezdeményezheti. Szervezeti és Működési Szabályzat oldal 4

5 5.2. Az iskola szülıi munkaközössége a tanévi pedagógiai programhoz kapcsolódva dolgozik. Összehívását bármelyik osztály szülıi munkaközösségének vezetıje és az elnök kezdeményezheti. Az igazgató félévenként köteles tájékoztatni a vezetıséget az iskola tevékenységérıl Az iskolai szülıi munkaközösség elnöke egyrészt az osztályok munkaközösségeinek vezetıivel, másrészt az osztályfınöki munkaközösség vezetıjével és az iskola igazgatójával tartja a kapcsolatot A 4.3. pont szerinti mőködési területek önálló program szerint tevékenykednek a pedagógusokkal és a fenntartó ugyanezen a területen dolgozó képviselıivel. 6. A szülıi munkaközösség döntési jogkörébe tartozik: 6.1. Mőködési rendjének, munkaprogramjának megállapítása A képviseletében eljáró személyek megválasztása A rendelkezésére álló pénzeszközökbıl az iskolának nyújtandó anyagi támogatás mértékének, a felhasználás módjának megállapítása Rendkívüli szülıi értekezlet összehívása Párbeszéd kezdeményezése a pedagógusokkal, az iskola vezetésével és a fenntartóval a pedagógiai program megvalósulásáról és annak feltételeirıl. 7. A szülıi munkaközösség véleményezı jogkört gyakorol: 7.1. A HPP-vel, mellékleteivel és a tanévi pedagógiai programmal kapcsolatban A tanév rendjének meghatározásában A szülıket anyagilag is érintı ügyekben A szülıi értekezletek napirendjének meghatározásában. 8. A szülıi munkaközösség gazdálkodása 8.1. A pénzügyeket a szülık közül választott pénztáros intézi - szabályos könyvelést és dokumentációt vezetve A szülıi munkaközösség pénzét betétkönyvben kell tartani. Összeget csak a pénztáros és az általános igazgatóhelyettes közösen vehetnek fel A pénzkezelés során a pénzügyi és az adózási szabályok betartása kötelezı. 9. Fejlesztési lehetıségek 9.1. A fenntartó és az iskola által a szülıknek - mint klienseknek - átadott jogosítványok bıvítése A 4.3. pont szerinti mőködési területekbe szakmai szempontból magasan képzett szülık bevonása, szellemi kapacitásuk iskolai célok elérése érdekében történı felhasználása. Nyíregyháza, augusztus 24. az iskolai szülıi munkaközösség vezetıje Szervezeti és Működési Szabályzat oldal 5

6 3.számú.melléklet: Az iskolai szakmai munkaközösségek együttmőködési rendje 1. Iskolavezetéssel: a, Az általános igazgatóhelyettes az alsós és a napközis munkaközösségek kapcsolattartásáért felel. b, Az oktatási igazgatóhelyettes a humán, az alkotók, a természettudományos és az osztályfınöki munkaközösségek kapcsolattartásáért felel. A szakterületért felelıs vezetık ennek megfelelıen: - Részt vesznek a munkaközösségek tanévi eleji munkaterv elfogadó és a tanév végi értékelı értekezletén - Gondoskodnak a munkaközösséget érintı folyamatos információáramlásról: - a felelıs igazgatóhelyettes a munkavégzéshez szükséges információkat átadja a munkaközösségvezetınek, melyet a munkaközösség-vezetık továbbítanak a munkaközösség tagjainak. - az érintett vezetık az IMIP-ben megfogalmazottak szerint és az éves belsı ellenırzési tervnek megfelelıen ellátják a munkaközösség-vezetık és a munkaközösségi tagok teljesítmény-értékelésével kapcsolatos feladatokat. - Érintett vezetık jóváhagyják a munkaközösség-vezetık által ellenırzött és aláírt tanmeneteket. 2. A munkaközösségek közötti kapcsolattartás rendje: a, A munkaközösségek az éves munkaterveiket a tanévet elıkészítı nevelıtestületi értekezletig elkészítik és az érintett vezetınek leadják. b, A szakmai és pedagógiai feladatok elvégzésében a munkaközösségek közötti kapcsolattartásért a munkaközösség-vezetık felelnek: - A munkaközösség-vezetık álláspontjaik egyeztetése miatt félévente legalább egy megbeszélést tartanak - Nevelıtestületi értekezletek elıkészítésekor, illetve fogadó órák elıtt az aktuális feladatok megbeszélése a munkaközösség tagjaival - A kibıvített iskolavezetıi ülés összehívása elıtt szakmai fórumot tartanak - Gondoskodnak arról, hogy a több munkaközösségben érintett tag minden ıt érintı munkaközösségi megbeszélésen jelen tudjon lenni - Gondoskodnak arról, hogy az egy osztályban tanítók a pedagógiai és szakmai céloknak megfelelıen együttmőködjenek (tankönyvrendelés, tananyagfejlesztés, versenyekre felkészítés stb.) - A tanév végén írásban beszámolnak a munkaközösség elért eredményeirıl, elvégzett munkájáról és a feladatok tejesítésérıl. Az iskolában mővészeti teamek mőködnek: - táncmővészeti - zenemővészeti - képzımővészeti - színmővészeti A Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás rendje Az évi LXXIX. Közoktatási Törvény évi módosításában a 35. (4) bekezdése alapján a nevelési tanácsadás új feladattal bıvült: Az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés és oktatás keretében a fejlesztı foglalkozás, ha a gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, a nevelési tanácsadás keretében készített szakvéleményben meghatározottak alapján folyhat. A nevelési tanácsadást ellátó intézmény ellenırzi a szakvéleményben foglaltak végrehajtását. A 14/1994. MKM rendelet 22. (8) bekezdése szerint: A nevelési tanácsadást ellátó intézmény a szakvéleményben foglaltak végrehajtásának ellenırzése keretében feltárja a gyermek, tanuló fejlıdését segítı, illetve hátráltató körülményeket, hiányosságokat. A hiányosságok megszüntetése érdekében szükség szerint tájékoztatást nyújt az intézmény érintett vezetıinek, pedagógusainak, nevelıtestületének, közremőködik a megoldási javaslatok kidolgozásában, felhívja a fenntartó figyelmét, ha az intézkedés megtétele azt indokolja. (9) A nevelési tanácsadást ellátó intézmény a (8) bekezdésben meghatározott feladatainak végrehajtásához éves munkatervet készít. Szervezeti és Működési Szabályzat oldal 6

7 Az együttmőködés egyéb formái: - intézményvezetıi szinten személyes megbeszélés, egyeztetés, problémafeltárás kölcsönös biztosítása - a szakszolgálat szakemberei kölcsönösen kapcsolatot tartanak a nevelési oktatási intézmények konkrét feladatokat ellátó szakembereivel (logopédus, mentálhigiénés szakemberek, pszichológus) - a szakszolgálat konzultációs lehetıséget biztosít a pedagógusok számára nevelı oktató munkájuk, illetve a gyermek, tanuló fejlıdésének elısegítése céljából - a szakszolgálat szakemberei igény szerint vállalják a nevelési értekezleteken, szülıi értekezleteken elıadások tartását - a nevelési oktatási intézmények és a szakszolgálat kölcsönösen tájékoztatják egymást a szakmai programokon, továbbképzéseken való részvétel lehetıségérıl. Szervezeti és Működési Szabályzat oldal 7

8 4.számú.melléklet: A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. A közoktatásról szóló törvény vonatkozó elıírásai szerint az Iskolában a tanulók és közösségeik érdekeinek képviseletére diákönkormányzat mőködik A diákönkormányzat mőködésének célja: Az ENSz - a Magyar Köztársaság által március 14-én aláírt - Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény elıírásainak intézményen belüli érvényesítése A gyermekek és közösségeik jogainak és kötelességeinek a nevelıtestülettel és a szülıkkel közös megegyezésen alapuló gyakorlását és teljesítését a diákok kontrollálhassák A gyermekek saját iskolai életének szervezésében, bonyolításában való tevékeny részvétel szervezeti és mőködési feltételeinek megteremtése Az intézmény iskolaszéki tanácskozásain szavazati és tanácskozási jogkörrel rendelkezı diákképviselık delegálása A diákönkormányzat szervezeti és mőködési szabályzata az iskola tanulóinak helyi érdekvédelmi tevékenységét szabályozza A diákönkormányzat mőködési feltételeit az Iskola igazgatója biztosítja A diákönkormányzat mellett irányító, tanácsadó szerepkört tölt be a diákság által választott vagy az intézmény vezetése által felkért pedagógus. 2. A diákönkormányzat feladatai 2.1. A tanulók érdekképviselete a nevelıtestületben, az iskolatanácsban és az iskolaszékben Részvétel a tanulók mindennapi életének megszervezésében A tanuláshoz való pozitív viszony megerısítése A diákok számára hasznos tevékenységek szervezése Kulturális és egyéb szabadidıs tevékenységek szervezése az oktatott ismeretanyag figyelembevételével: sportversenyek, kirándulások, túrák, táborok, ének - zenei és táncrendezvények, elıadói mősorok Az iskola belsı és külsı kapcsolatainak kiépítése, fenntartása: a diákönkormányzat tagja lehet külsı diákszervezeteknek, amennyiben ezzel hozzájárul az intézményi célok eléréséhez Az iskolai Házirendben megfogalmazott tanulói jogok kötelességek érvényesítésének és teljesítésének figyelemmel kísérése. 3. A diákönkormányzat szervezeti felépítése 3.1. Iskolagyőlés: a diákönkormányzat legfelsıbb szerve. Az intézmény valamennyi pedagógusa és tanulója részt vesz rajta. Évente 2 alkalommal - szeptember és május - kerül megrendezésre Diáktanács: a diákönkormányzat irányító szerve Tagjai alapfok 1-6 évfolyamon telephelyenként választott 1-1 képviselı A diáktanács 1 évre elnököt és titkárt választ tagjai közül. Helyettük az érintett telephely új képviselıt delegálhat A felnıtt irányítást ellátó pedagógus tanácskozási joggal vesz részt a megbeszéléseken A diáktanács ütemterv szerint, az egy héttel elıbb kifüggesztett napirendi témában, amelyhez a diáktanács tagjai összegyőjtik a tanulóifjúság véleményét A diáktanács felépítése Szervezeti és Működési Szabályzat oldal 8

9 A diáktanácsot egy elnök és egy titkár vezeti. Feladatuk: a napirend megállapítása, kifüggesztése, a tagok munkájának összehangolása, az ülések levezetése, beszámolók készítése Munkabizottságok és vezetıik: Tanulmányi; Magatartási; Kulturális; Táborozási; Érdekképviseleti A diáktanács jogkörei, amelyek az osztálytanácsokra is érvényesek: Döntési jogkörök a nevelıtestület véleményének kikérésével: A saját mőködésben; Párbeszéd kezdeményezése diákok és pedagógusok között; Tanévenként egy tanítás nélküli munkanap programjának összeállításában és lebonyolításában; A diákokat ért sérelem esetén kivizsgálás kérésében; A versenyek kiírásában, díjazásában; A tanulói megbízások adásában, visszavonásában, ellenırzésében; A diákönkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatának elfogadásában - amelyet a nevelıtestület hagy jóvá Pedagógusok elismerése - a pont és a Házirend pontja alapján Véleményezési jogkörök Az intézmény mőködésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben - amennyiben ez a diákok közösségének nagyobb részét érinti. A közösség nagyobb részének fogalma: Az érintett közösség - tanulócsoport, osztály, évfolyam, iskola - felénél nagyobb létszámú csoportjára ható intézkedésekkel kapcsolatban kell a diákönkormányzat véleményét kikérni; A tanuló napirendje és a házirend; Az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatának a tanulókat érintı részei; A tanulók jutalmazása, büntetése; A tanulói portaügyelet szervezése; Az iskolai helyiségek díszítése; Rendezvények lebonyolítása; A tanulók szervezett véleménynyilvánítása az ıket tanító pedagógusokról a 7-8. évfolyamon a tanév utolsó hetében a diáktanács által szerkesztett és az iskolatanács által jóváhagyott kérdıív tanulócsoportonkénti egyéni kitöltésével történik. A diáktanács a kérdıívek kiértékelését a tanév befejezéséig elvégzi, az érdekelteknek a saját anyaguk összesítését átadja. Az összesített tanulói vélemények titkosak, tehát minden pedagógus csak a saját összesített anyagát ismerheti meg. A diáktanács kezdeményezésére és indoklásával a vélemények közül azok a nevesített anyagok adhatók át az iskola igazgatójának, amelyek esetében a diákok az iskola vezetése részérıl elismerést vagy kivizsgálást kérnek Javaslattételi jogkör: a gyermekeket érintı valamennyi intézményi területen Az iskolaszéki képviselık csoportja: a diáktanács által választott 5 fı Tanács: a telephely közössége által választott 3-5 fıs vezetıség. Feladatkörük megegyezhet az iskolai diáktanács munkabizottságainak munkájával. Tevékenységükrıl folyamatosan tájékoztatják a mővészeti team vezetıit és a diáktanácsot. Szervezeti és Működési Szabályzat oldal 9

10 4. A diákönkormányzat gazdálkodása 5.1. Pénzügyeit bizonylatokkal és könyveléssel köteles nyilvántartani, felnıtt - lehetıleg szülı - vezetésével Bevételek Az intézmény normatív támogatása terhére biztosított összeg Rendezvények bevételei Győjtési akciók bevételei Egyéb támogatások Kiadások Iskolai rendezvények támogatása Diákok és pedagógusok jutalmazása Diákok részvételi költségeinek támogatása (pl. táboroztatás, versenyeztetés). 6. Fejlesztési lehetıségek 6.1. A diákönkormányzat mőködési tapasztalatai alapján szükségszerő módosítások törvényesítése Az iskolai életben résztvevı érdekeltek - szülık, pszichológus - bevonása a diákélet szervezésébe. 7. Záradékok 7.1. Az Iskola diákönkormányzata szervezeti és mőködési szabályzatát a tanulóközösség augusztus 22-én elfogadta. Nyíregyháza, augusztus 22. DÖK tanár vezetı 7.2. Az Iskola diákönkormányzata szervezeti és mőködési szabályzatát a nevelıtestület augusztus 26. Nyíregyháza, augusztus 26. igazgató Szervezeti és Működési Szabályzat oldal 10

11 5.számú.melléklet: AZ ISKOLASZÉK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetı Az Iskola iskolaszéke 2007 augusztus 28-án alakult meg a szülık, a fenntartó, a nevelıtestület képviselıibıl és állandó meghívottakból. A közoktatást szabályozó jogi elıírások változásai következtében 2007-tıl kezdıdıen a tanulók képviselıi is az iskolaszék teljes jogú tagjai. 1. Az iskolaszék szervezete 1.1. Az iskolaszék mőködési területe: Bíborka AMISZ telephelyei 1.2. Az iskolaszék tagjai: Az iskolaszék tanácskozási és szavazati joggal rendelkezı tagjai: A szülık képviselıi (5 fı), akiket az iskolába járó gyermekek szüleinek képviselıi választottak saját eljárásrend szerint A Krétakör Oktatási és Kulturális Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány - mint iskolafenntartó - képviselıje (1 fı). A nevelıtestület véleményezése alapján az iskola igazgatója kéri fel A nevelıtestület képviselıi (5 fı): a nevelıtestület minısített többséggel választott az intézménynél határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezı pedagógusai sorából, valamint a szülıi munkaközösséggel kapcsolatot tartó pedagógus és 1 fı igazgatóhelyettes. Minısített többség: a szavazásra jogosultak 50%-a + 1 fı. Amennyiben az elsı fordulóban nem kapja meg valamelyik jelölt a szükséges szavazatokat, úgy a második fordulóban a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet leadni a voksokat és elegendı az egyszeri többség, amennyiben a szavazásra jogosultak legalább 50%-a leadta szavazatát Az iskolai diákönkormányzat 5 tagja, akik az intézmény tanköteles, beiratkozott tanulói Az iskolaszék tanácskozási joggal rendelkezı, állandó meghívott tagjai: Az iskola igazgatója A DÖK segítı tanár Az iskolaszék tagjainak száma: 17 fı Az iskolaszék tagjainak megbízatása három évre szól. Az új választásokat az iskolaszék megbízása alapján a mindenkori elnök és a társelnökök az iskola igazgatójával közösen szervezik és bonyolítják le Megszőnik az iskolaszéki tagsága annak, akit a delegálásra jogosultak 25 %-ának (a szülıi oldal esetében 10 %-ának) kezdeményezését követıen választói visszahívnak, illetve diákok esetében megszőnt a tanulói jogviszonya. A visszahívással vagy egyéb okok miatt megüresedett helyeket szabályos választásokkal az illetékes oldalak a következı negyedévi ülésig kötelesek betölteni 1.6. Az iskolaszék tagjaiból jelölés alapján elnököt és egy társelnököt választ. Az elnököt a szülıi oldal (lehetıség szerint a szülıi munkaközösség elnöke), a társelnököt a másik három oldal jelöli. 2. Az iskolaszék mőködése 2.1. Az iskolaszék legalább félévente ülésezik. Összehívásáról a pedagógus társelnök intézkedik. Üléseit az elnök, akadályoztatása esetén a társelnök vezeti. Az alakuló ülést az elnök megválasztásáig az iskola igazgatója vezeti Az iskolaszék ülései nem nyilvánosak, de egyes esetekben közös döntéssel nyilvánossá tehetık. A meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt az ülésen Az iskolaszéket össze kell hívni, valamelyik oldal, az iskola igazgatója vagy az iskolaszék elnöke indítványára A rendes és a rendkívüli esetben 1 héttel az ülés elıtt a napirendi pontokat tartalmazó indítványban kel közzétenni az ülés összehívását A rendkívüli tanácskozáson a téma elıadója az indítványozó Az iskolaszék üléseirıl jegyzıkönyv készül, amelyet az elnök, (akadályoztatása esetén a társelnök) és két különbözı oldal egy-egy tagja ír alá. Szervezeti és Működési Szabályzat oldal 11

12 2.5. Az iskolaszék határozatképes, ha ülésén a delegált képviselık közül 9, s a szülıi és a pedagógusi oldalból legalább 2-2 fı jelen van. Döntéseit, állásfoglalásait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt Az elnök és a társelnök visszahívásának kezdeményezéséhez az iskolaszék minısített többségi szavazatára van szükség Az iskolaszék ülését az egyik oldal kérésére az álláspontok egyeztetése, információszerzés, illetve az érdekek egyénenkénti megismertetése céljából 15 percre, de legtovább 1 hétre fel lehet függeszteni Az iskolaszék mőködési feltételeirıl az intézmény költségvetésében a fenntartó köteles gondoskodni A mőködés feltételeirıl - helyiség, irodaszerek, stb. - az intézmény gondnoka köteles gondoskodni. 3. Az iskolaszék jogai és kötelességei 3.1. Az iskolaszék részt vesz a tanulók jogainak érvényesítésével összefüggésben a nevelési - oktatási intézmény által hozott döntések, intézkedések ellen benyújtott kérelmek elbírálásában Az iskolaszék a közoktatási törvény szerint a következı jogosítványokkal rendelkezik: Döntési jogkörrel rendelkezik saját mőködési rendjének és munkaprogramjának meghatározásánál, tisztségviselıinek megválasztásánál, a felülvizsgálati kérelmekkel kapcsolatos eljárások meghatározásában, valamint a nevelıtestület és az iskolafenntartó által átruházott ügyekben Egyetértési jog illeti meg: az iskolai SzMSz elfogadásakor, a házirend véglegesítése elıtt, a vállalkozás formájában folyó oktatás és az azzal összefüggı szolgáltatás feltételeinek meghatározásakor, az iskolai eszközök, termek bérbeadása esetén, a vállalkozási bevételek felhasználásának eldöntésekor, a tanulói kitüntetések elveinek meghatározásánál és az alapító okirat tartami változtatása elıtt Véleményezési jogköre van: Az intézmény mőködésével kapcsolatos valamennyi kérdésben Ki kell kérni a véleményét: A pedagógiai program elfogadása elıtt; A közoktatási megállapodás megkötése elıtt Javaslattevı jogkörrel rendelkezik: Az intézmény mőködésével kapcsolatos valamennyi kérdésben Az intézmény irányításával kapcsolatban Az intézmény vezetıjének személyét illetıen A tanulók nagyobb csoportját érintı kérdésekben Az iskolaszék köteles a tanuló által feltett - jogait érintı - kérdéseket megvizsgálni és arra a megkereséstıl számított harmincadik napot követı elsı ülésen érdemi választ adni Az iskolaszék köteles a szülı írásbeli javaslatát megvizsgálni és arra a megkereséstıl számított harmincadik napot követı elsı ülésen érdemi választ adni Lényeges kérdésekben és valamelyik oldal kérésére a kisebbségi véleményt is rögzíteni és továbbítani kell A 3. pontban jelzett jogosítványokat a késıbbiekben az iskola fenntartójától vagy a nevelıtestülettıl átvett jogosítványok is kiegészíthetik. Az átruházott jogköröket jelen szabályzat mellékletében tételesen fel kell tüntetni. Az iskolaszék egyharmadát meghaladó (7 fıs) kezdeményezés már javasolhat jogkörátadást: ekkor az indítványt részletes indoklással minden oldal megbízóinak nyilvánossága elé kell terjeszteni Az iskolaszék feladatai szakszerő ellátása érdekében - elsısorban a szülık körébıl - szakértıket kérhet fel. A szakértık munkájában iskolaszéki tagnak is részt kell vennie. 4. Eljárási szabályok 4.1. A fenntartó és az iskola felé továbbítandó döntések, vélemények, javaslatok esetén minısített többség, egyéb esetekben az egyszerő többség igenlı szavazata elegendı Az iskolaszéket érintı anyagok sokszorosítása és a tagokhoz való eljuttatás az iskola adminisztrátorának a feladata Az iskolaszék tagjai kötelesek delegálóikat legalább félévente nyilvánosan meghirdetett idıpontban és módon részletesen tájékoztatni A felülbírálati kérelmet az iskolaszék vizsgálja meg és a vizsgálat eredményeképpen: A felülvizsgálati kérelmet elutasítja; A döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja; A hozott döntést megsemmisíti és a döntéshozót új döntés meghozatalára utasítja. Szervezeti és Működési Szabályzat oldal 12

13 4.5. Az iskolaszék jogainak megsértése esetén 15 napon belül a fenntartóhoz törvényességi kérelmet nyújthat be. A fenntartó döntése ellen 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozva bírósághoz fordulhat. Ha a sérelmes döntést a fenntartó hozta, a köztársasági megbízottnál törvényességi ellenırzést lehet kezdeményezni Az iskolaszék - mint egyetértési jog gyakorlója - az iskolában a pontban hozott döntés meghozatalakor nyilatkozatát 30 napon belül teheti meg. A határidı elmulasztása jogvesztı, igazolásnak nincs helye. 5. Záró rendelkezések 5.1. Fejlesztési lehetıségek: a nevelıtestület és a fenntartó által átadott jogkörök bıvítése. 6. Záradék A szervezeti és mőködési szabályzatot az iskolaszék augusztus 25-én elfogadta. Nyíregyháza, augusztus az iskolaszék elnöke Szervezeti és Működési Szabályzat oldal 13

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai S Z E G E D 2007. március 30. A pedagógusok ellenırzésének és teljesítményértékelésének

Részletesebben

Nappali ellátás Idısek Klubja

Nappali ellátás Idısek Klubja MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3133. Magyargéc, Rákóczi út 75. Nappali ellátás Idısek Klubja Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc 2 Idısek Klubja Magyargéc Község Önkormányzata a nappali ellátást

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara A l a p s z a b á l y 2012. május 24. 2012. május 24. 1 Preambulum A svájci-magyar kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében 1990.

Részletesebben

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya Elfogadta a Mozdulat Szabadidıs SE alakuló közgyőlése (2008.10.30., módosítás: 2009.01.15., módosítás: 2009.06.30.) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. /1/ A

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 3 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 3 1.3. Az intézmény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok... 3 2.1. Kollégiumi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI Összeállította: Darvas Ágnes Kecskés Éva Simon Mihály MTA KTI Gyerekprogram Iroda 2008.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY ISKOLASZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3 sz. függeléke OM azonosító kód: 031198 Elfogadva:

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA KÖTELEZİEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. augusztus 25. 1 1. A MIP rendeltetése 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009 SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA I. Helyzetelemzés Mátészalka 2009 Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja 1. BEVEZETİ 3 1.1 Iskolánk rövid története 4 1.2 Az eredményesség összetevıi 5 2. AZ ISKOLA LEGFONTOSABB ADATAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPJÁN 6 3. A ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERVE 7 3.1 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV ÉPÍTİIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM OM: 034173 1986 ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV KAPOSVÁR 2008 TARTALOMJEGYZÉK Esélyegyenlőségi terv... 3 Törvényi háttér... 3 1. Bevezető... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja TT_ules_6_np Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja 1 Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. 2 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet A Magyar Tudományos

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. 2008/2009. tanév munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola. 2008/2009. tanév munkaterve Tóvárosi Általános Iskola 8000. Székesfehérvár, Iskola tér 1. tel/fax: 22/505-730 http://www.tovarosi.hu E-mail: tovarosi@gmail.com 2008/2009. tanév munkaterve Székesfehérvár, 2008. augusztus 29. A Tóvárosi

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/11435. számú országgyőlési határozati javaslat a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élı szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben