A L A P S Z A B Á L Y

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P S Z A B Á L Y"

Átírás

1 ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint a sportról szóló évi I. törvénynek megfelelıen módosítottuk és egységes szerkezetbe foglaltuk az ÁRAM SPORTEGYESÜLET Kaposvár Alapszabályát, melyet az egyesület petörkei rendezvényházában február 12. napján megtartott közgyőlés az alábbiak szerint fogadta el. 1./ A társadalmi szervezet 1.1. Neve: ÁRAM SPORTEGYESÜLET Kaposvár 1.2. Székhelye: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u Fióktelep: 7478 Bárdudvarnok, külterület 0455/2 hrsz Alapításának idıpontja: április Adószáma: Számlavezetı pénzintézete: Dél-Dunántúli Regionális Bank 1.7. Számlaszáma: Statisztikai jelzıszáma: Az egyesület mőködési területe: Magyarország Az egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet. 2./ A képviseletre jogosultak: Az elnök és akadályoztatása esetén az elnökhelyettes Elnök: Neve: Erdélyi Ferenc Születési helye,év,hó,nap: Káptalanfa, november 11. Anyja neve: Bajszi Mária Szig.szám: EA Lakcím: 7400 Kaposvár, Pázmány Péter u Elnökhelyettes: neve: Kardos Zoltán Születési helye, év,hó,nap: Lengyeltóti, 1959.január 18. Anyja neve: Vass Erzsébet Szig.szám: JA Lakcím: 7461 Kaposvár, Kócsag u / Az ÁRAM SE alapításakor vagyona: ,-Ft, azaz: Tizenkilencezer forint, mely az alapító tagok személyenkénti 1.000,-Ft-os, azaz: Egyezer forintos befizetésébıl áll össze. Ezt a vagyont kizárólag a sportegyesület céljai szerinti tevékenységre kell fordítani. 4./ Az ÁRAM SE tevékenységi köre: 4.1.Elsıdleges célja a tömegsport mővelése, támogatása a sportszerő és egészséges életmódra való nevelés, a szabadidı hasznos eltöltésének biztosítása, valamint a korszerő sporttechnika megismerése és megismertetése részvétel a különbözı sportszervek által kiírt amatır versenyeken és bajnokságokon sportrendezvények lebonyolítása kiegészítı gazdálkodási tevékenység folytatása a fenti célok sikeres megvalósítása érdekében az ifjúság és utánpótlás sport patronálása.

2 Az Áram SE közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyőlési és megyei, valamint fıvárosi önkormányzati képviselıjelöltet nem állít, és nem támogat. 5./ Az egyesület által végzendı közhasznú tevékenység az évi CLVI törvény 26. c) pontja alapján: 4.nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 14.sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen. Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdaságivállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fı tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységet végezne, Közgyőlése köteles befektetési szabályzatot készíteni és elfogadni. Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekbıl az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak elıre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 6./ A Sportegyesület tevékenységeinek besorolása: 5.1. szabadidıs, sporteszköz kölcsönzése 5.2. egyéb sporttevékenység 5.3. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység 5.4. sportlétesítmény mőködtetése 5.5 sportegyesületi tevékenység 5.6. egyéb szálláshely szolgáltatás 5.7. saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7./ A sportegyesület az alábbi szakosztályokat mőködteti: kispályás labdarúgó vízi sport sporthorgász tenisz és squash asztalitenisz teke túrakerékpár fittnesz sí- és snowboard

3 - 3 - II. CÍM A társadalmi szervezet tagsága 1./Az Áram Sportegyesület, (továbbiakban ÁSE) tagjai magánszemélyek, jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetei lehetnek, akik belépési nyilatkozatukban vállalják, hogy tevékenyen részt vesznek a társadalmi szervezet mőködésében és a megállapított tagdíjat fizetik. 2./ Az ÁSE-nek magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetıleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkezı nem magyar állampolgár lehet tagja. Az elnökségnek nem lehet tagja aki más sportegyesületnél elnökségi tag, illetve sportvállalkozásnál vezetı tisztségviselı volt, az annak megszőnését megelızı három évben, feltéve, hogy a sportszervezetet felszámolták. 3./ Az egyesületi tagság formái: - rendes tagság - pártoló tagság 4./ Tiszteletbeli és pártoló tagként jogi személy is részt vehet az ÁSE mőködésében 4.1. tiszteletbeli tagként az vehetı fel, aki az ÁSE érdekében végzett kimagasló tevékenységet, hozzájárult az ÁSE célkitőzéséinek megvalósításához pártoló tagként az vehetı fel, aki az ÁSE célkitőzéseit anyagilag is támogatja. A jogi személy tag jogait képviselıje útján gyakorolja. 5./ Az ÁSE-be való belépés és onnan való kilépés önkéntes 4.1. a tagság felvétellel kezdıdik. A rendes tag felvételérıl írásbeli felvételi kérelme alapján az Egyesület Elnöksége soron következı ülésén egyszerő többséggel dönt. A tagsági viszony az egyesület elnökségének döntésének napjától keletkezik. Az Elnökség döntésérıl a legközelebbi közgyőlésen tájékoztatja a tagságot. Az elnökség döntése ellen nincs helye jogorvoslatnak. A döntésrıl a kérelmezıt az elnökség a döntés meghozatalát követıen írásban értesíti. Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, illetve társadalmi vagy gazdálkodó szervezet, aki az egyesület alapszabályát elfogadja, aki, illetıleg amely készséget fejez ki az egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos erkölcsi és anyagi támogatására. A pártoló tagok felvételérıl az elnökség dönt, ugyanolyan eljárási rend szerint, mint a rendes tagok esetében. A pártoló tag, illetve képviselıje tanácskozási joggal részt vehet az egyesület testületi ülésein, szintén igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait, de nincs szavazati joga, tisztség viselésére nem választható, tagdíjat nem kell fizetnie a tagság megszőnik: a. kilépéssel (- azonnali, és önkéntes) A kilépést írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselıjével. b. a tag halálával, (- a halál napján) c. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı társaság esetén jogutód nélküli megszőnésekor 4.3. a tagsági viszony törléssel is megszüntethetı.

4 Törölni kell azt a tagot, aki fél évig tagdíjfizetési kötelezettségének a gazdasági vezetı által tértivevényes küldeményben vagy írásban az átvételt igazolható módon közölt felszólítás ellenére a felszólítás kézhezvételétıl számított 15 napon belül nem tesz eleget A törlés tárgyában hozott határozatot elsı fokon az elnökség hozza meg. A törlés tárgyában hozott valamennyi határozatot az érintettel tértivevényes küldeményben vagy írásban az átvételt igazolható módon kell közölni. Az elnökség általi törlı határozattal szemben a közlést követı 15 napon belül írásban a közgyőléshez lehet fellebbezni, a közgyőlés általi törlı határozattal szemben az érintett a közlést követı 30 napon belül az illetékes megyei bírósághoz fordulhat jogorvoslatért, törvénysértés esetén A törölt tag tagsági viszonya az elnökség általi törlı határozat jogerıre emelkedésének napján, vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a közgyőlés az elnökség általi törlı határozatot helyben hagyja illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a közgyőlés általi törlı határozatot helybenhagyja a közgyőlés általi törlı határozathozatal napján szőnik meg fegyelmi büntetésként kizárással is megszőnik a tagsági viszony, ha a tag súlyosan sérti az alapszabály rendelkezéseit A fegyelmi eljárás megindítását bármely tag kezdeményezheti az alapszabály súlyos megsértésének minısül - az alapszabály rendelkezéseinek a vezetı szervek kötelezı érvényő határozatainak szándékos be nem tartása - az ÁSE vagyonának szándékos megkárosítása - az ÁSE eredményességének megakadályozása - az ÁSE jó hírnevének és személyiségi jogának megsértése - az ÁSE sérelmére bőncselekmény elkövetése Kizárás akkor kezdeményezhetı például, ha valamelyik tag megsérti az alapszabályt, illetve tevékenysége sérti az egyesület vagy a tagság jogát A kizárási eljárás során az elnökség jár el elsı fokon, a közgyőlés másodfokon A kizárási eljárást bármely tag jogosult kezdeményezni az alapjául szolgáló ok tudomásszerzését követı 30 napon belül az elnökségnél A kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésrıl az érintettet tértivevényes levélben, vagy írásban, az átvételt igazolható módon kell értesíteni, úgy, hogy az érintett az értesítést legalább az ülést megelızı 8 nappal korábban kézhez vegye A kizárás tárgyában tartott elnökségi ülés az érintett távollétében megtartható, ha az érintett értesítése szabályszerő volt, és az érintett elızetesen írásban alapos okkal távolmaradását nem mentette ki, vagy írásban kérte az eljárás távollétében történı megtartását Az érintett a védekezését a kizárás tárgyában tartott elnökségei ülésen szóban vagy legkésıbb az ülés idıpontjáig írásban terjesztheti elı A kizárás tárgyában tartott valamennyi határozatot az érintettel tértivevényes küldeményben vagy írásban, az átvételt igazolható módon kell közölni.

5 Az elnökség által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közlést követı 15 napon belül írásban fellebbezhet a közgyőléshez, a közgyőlés által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közgyőlést követı 30 napon belül az illetékes megyei bírósághoz fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén A kizárt tag tagsági viszonya az elnökség általi kizáró határozat jogerıre emelkedésének napján, vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a közgyőlés az elnökség általi kizáró határozatot helyben hagyja illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a közgyőlés általi kizáró határozatot helybenhagyja a közgyőlés általi kizáró határozathozatal napján szőnik meg. 6./ Az ÁSE tagjairól nyilvántartást vezet és ellátja tagjait tagsági könyvvel. 7./ Az ÁSE tagjainak jogai és kötelezettségei 6.1.részt vehet az ÁSE tevékenységében közgyőlésein és rendezvényein választhat és választható az ÁSE szerveiben, vezetıségébe ha rendelkezik a törvényi feltételekkel véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az ÁSÉ-t érintı bármely kérdésben. 6.4.részesülhet az ÁSE által nyújtott kedvezményekben 6.5.az ÁSE bármely szervének törvénysértı határozatát a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság elıtt megtámadhatja. 8./A tag kötelességei: 7.1. az alapszabály és a vezetı szervek határozatainak betartása, végrehajtása 7.2. a tagsági díj fizetése 7.3. az ÁSE vagyonának megóvása az ÁSE tevékenysége, eredményességének elısegítése 7.5. az ÁSE jó hírnevének megırzése, személyiségi jogainak védelme. III.CÍM Az ÁRAM SE szervezete és mőködése Az egyesület szervei: a közgyőlés, elnökség és a felügyelı bizottság. A közgyőlés és az elnökség ülései nyilvánosak. 1.fejezet A közgyőlés 1./ Az ÁRAM SE legfıbb szerve a közgyőlés 1.1.A közgyőlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsıbb szerve. A Közgyőlésen a jogi személy tagok képviselıjük útján vesznek részt. A közgyőlés nyilvános. 1.2.A közgyőlést szükség esetén de legalább évenként egyszer össze kell hívni a napirendi pontok megjelölésével a közgyőlés idıpontja elıtt legalább 30 nappal írásos értesítéssel. 1.3.Közgyőlést kell összehívni a tagok 1/3-ának az ok és a cél megjelölése mellett történı kívánságára, az elıterjesztést követı 30 napon belül közgyőlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli.

6 - 6-2./ A közgyőlés határozatképessége 2.1.a közgyőlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van a határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyőlés 1 órán belül történı másodszori összehívása során az eredeti napirendbe felvett kérdésekben, az eredeti helyszínen, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, akkor ha az ismételt közgyőlés lehetıségérıl a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatták és figyelmeztették ıket arra, hogy a megismételt közgyőlés a megjelentek számára tekintet nélkül is határozatképes lesz az eredeti napirendi kérdésekben. A megismételt közgyőlés a minısített többséghez kötött kérdésekben nem dönthet, ha fıszabály szerint nem lenne határozatképes. A közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell felvenni, amelyet a közgyőlés elnöke és a Közgyőlésen az elnök által felkért tagok hitelesítenek. 3./ A közgyőlés határozatai 3.1.a közgyőlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza titkos szavazást elrendelni azonban akkor, ha ezt a közgyőlésen jelen lévık egyszerő többsége megszavazza a közgyőlésen szavazati jogosultságot kizárólag személyesen lehet gyakorolni a közgyőlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik szavazategyenlıség esetén az elnök, vagy az ıt helyettesítı elnökhelyettes szavazata dönt. 4./ Kétharmados többségi döntés szükséges 4.1. a társadalmi szervezet megalakulásához. 4.2.egyes más társadalmi szervezettel való egyesüléséhez. 4.3.az ÁSE feloszlásának kimondásához. 4.4.az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához. 4.5.a közgyőlés hatáskörébe tartozó szervek és személyek megválasztásához az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásához. 5./ A közgyőlés kizárólagos hatásköre 5.1. a társadalmi szervezet megalakulásának, feloszlásának, valamint más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása, az alapszabály elfogadása és módosítása, a sportegyesület szimbólumainak meghatározása a fegyelmi szabályzat elfogadása és mint másodfokú fegyelmi fórum funkcionálása jóváhagyja vagy módosítja az alapszabályt, illetıleg az Egyesület egyéb szabályzatait; 5.4.az éves költségvetés irányelveinek meghatározása, megállapítása. 5.5 elfogadja az Elnökség éves beszámolóját, egyszerő szótöbbséggel. Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, egyszerő szótöbbséggel. 5.6.az elnök és az elnökségi tagok 5 évre történı megválasztása a felügyelı bizottság elnökének és tagjainak megválasztása a tagsági díj, pártoló tagsági hozzájárulás legkisebb mértékének meghatározása az elnök feletti fegyelmi jogkör gyakorlása 5.10.a felügyelı bizottság beszámolójának elfogadása.

7 - 7 - A Közgyőlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelı cél szerinti juttatás. Valamely közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet az Egyesület Közgyőlésének vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A Közgyőlés, Elnökség üléseirıl minden esetben jegyzıkönyv és nyilvántartás készül, amelybıl megállapítható döntéseinek tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzıkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefőzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megırizni. Folyamatos kezelését az Egyesület elnöke látja el. A Közgyőlés, Elnökség döntéseit, a döntés idıpontját követı két héten belül írásban igazolható módon közli az érintettekkel, valamint az Egyesület székhelyén lévı hirdetıtábláján kifüggeszti, nyilvánosságra hozza. Az Egyesület mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén az Egyesület képviselıjével elızetesen egyeztetett idıpontban bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet. Az Egyesület székhelyén lévı hirdetıtábláján kifüggesztve nyilvánosságra hozza az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetıségeket, mőködés módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a mőködésrıl készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetık. 6./ A III.CÍM 1. Fejezet 4./-5./ pontjában meg nem határozott hatásköröket az elnökség gyakorolja. 2.fejezet Az elnökség Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a 3 tagú Elnökség látja el. Az elnökséget a közgyőlés választja 5 éves idıtartamra. Az Elnökség tagjai: az elnök, az elnökhelyettes és az Elnökségi tag. Az elnökségi ülésre annak tárgykörére figyelemmel esetenként további tagok hívhatók meg.

8 Az elnökség feladatai és hatásköre 7.1. az ÁSE tevékenységének szervezése, irányítása 7.2. a közgyőlés elıkészítése és összehívása 7.3. az ÁSE sport- szakmai- és gazdasági fejlesztésének, tervének kidolgozása, az éves munka és ülésterv jóváhagyása az egyes bizottságok létrehozása kivéve a közgyőlés hatáskörébe tartozókat megszüntetése és beszámoltatása költségvetés elfogadása beszámolót készít az éves gazdálkodásról és tevékenységrıl fegyelmi jogkör gyakorlása akkor, ha nem mőködik fegyelmi bizottság egyes bizottságok vezetıinek és tagjainak határozott idıre szóló, illetıleg a következı vezetıség választó közgyőlésig tartó megbízásainak visszavonása az ÁSE szervezeti és mőködési szabályainak megállapítása döntés a ,-Ft értéket meghaladó szerzıdések tárgyában, azok megkötésérıl döntés tagfelvételrıl döntés a szakosztály alakításáról, megszüntetésérıl, éves költségvetésükrıl döntés minden olyan kérdésben, mely nem tartozik a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe. 8./ Az elnökség mőködése Az elnökség ülései nyilvánosak az elnökség minimum 3, maximum 5 fıbıl áll. 8.2.az elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van 8.3. Az üléseit szükség szerint, de legalább de legalább évente egyszer tartja. Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerőnek az összehívás akkor minısül, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés idıpontját megelızıen írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni, szükség szerint a felügyelı bizottság vezetıjét, a szakosztályok vezetıjét, továbbá szükség szerint a napirendi pont elıterjesztıjét Az elnökség határozatait általában nyílt szavazással egyszerő szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt Az elnökség kétharmados többséggel hoz határozatot a közgyőlés elé terjesztendı kérdésekben, és akkor, amikor a közgyőlés által átruházott hatáskörét gyakorolja bármely elnökségi tag kérésére titkos szavazást kell elrendelni az ülésen szavazási kötelezettség van sürgıs esetben az elnök vagy akadályoztatása esetén az ıt helyettesítı tisztségviselı- körtelefonnal vagy körfax és útján is megtárgyalhat és megszavaztathat az elnökségi tagokkal azonnali döntést igénylı ügyet, de errıl ugyanúgy fel kell vennie az emlékeztetıt, és ezt egy elnökségi taggal ellenjegyeztetnie kell 3 napon belül rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni 3 nap alatt, ha azt az elnök, vagy az elnökségi tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével indítványozza.

9 - 9 - Az egyesület elnökségének ülésérıl jegyzıkönyvet kell vezetni, amelyben szerepelnie kell az elnökség döntéseinek. Az elnökség ülésérıl szóló jegyzıkönyvet az egyesület elnöke és az elnökség tagjai közül választott jegyzıkönyvvezetı írja alá. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelı cél szerinti juttatás. Valamely közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet az elnökség vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az alapszabály nem utal a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség a két közgyőlés közötti idıszakban végzett tevékenységérıl a közgyőlés elıtt beszámol, és intézkedéseit a Közgyőlés hagyja jóvá. 3. fejezet Szakosztályok 1./ Az ÁSE keretében meghatározott sportág, vagy tevékenység szervezeteként szakosztályok mőködnek. 2./ A szakosztály irányítását a szakosztályvezetı látja el, aki esetenként az ÁSE elnökségi ülésein részt vesz. 3./ A szakosztály ellátja mindazokat a feladatokat amelyeket az elnökség a feladatkörébe utal. 1./ Az ÁRAM SE tisztségviselıi: az elnök az elnökhelyettes az elnökségi tag gazdasági vezetı szakosztályvezetı IV. CÍM A tisztségviselık 2./ Az elnök 2.1. összehívja a közgyőlést és az elnökség üléseit 2.2. a közgyőlés és az elnökségi ülések levezetése 2.3. vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli az ÁRAM Sportegyesületet

10 irányítja és ellenırzi az ÁSE tevékenységét, irányítja az ÁSE gazdálkodását 2.5. munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint intézkedik és dönt a közgyőlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben. 3./ Az elnökhelyettes 3.1. az elnök távollétében vagy annak akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelısséggel ellátja az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat, képviseli a sportegyesületet. 4./ Az elnökség tagjai 4.1. az elnökség tagja rendszeresen részt vesz az elnökség ülésein, az ÁSE feladatainak meghatározásában és megvalósításában, a határozatok elıkészítésében és meghozatalában, a közgyőlés és az elnökség határozatainak végrehajtásában, illetve végrehajtásának ellenırzésében jogosult és köteles az ÁSE-ét érintı körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni felelıs a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatokért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta, és azt maradandóan kinyilvánította. Az elnökség valamennyi tagja, az elnök, elnökhelyettes és elnökségi tag önálló utalványozási jogot gyakorol és önállóan rendelkezik az egyesület bankszámlája felett. 5./ a gazdasági vezetı 5.1. a gazdasági vezetı végzi elsısorban az ÁSE számviteli és pénzügyi tevékenységét, felel ezek rendjéért, az adatszolgáltatási kötelezettségek betartásáért. 5.2.vezeti az ÁSE eszköz és anyagi nyilvántartásait elıkészíti az egyesület éves költségvetését, elkészíti az egyesület gazdálkodásáról gazdálkodásáról szóló beszámolót figyelemmel kíséri a tagdíjak fizetését Gondoskodik az egyesületekre vonatkozó pénzügyi szabályok betartásáról Elkészíti a közhasznúsági jelentést és gondoskodik annak közzétételérıl. V.CÍM A bizottságok 1. fejezet A felügyelı bizottság Az Egyesület felügyelı szerve a felügyelı bizottság, amely 3 fıbıl áll. A tagjait a közgyőlés választja. A felügyelı bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak, ha tisztségük ellátására méltatlanná válnak. 1./ A felügyelı bizottság és annak mőködése 1.1.a felügyelı bizottság a társadalmi szervezet pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét vizsgálja, melynek során ellenırzi a pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartását. 1.2.ellenırzi a tagdíjak befizetését.

11 a felügyelı bizottság tevékenységéért a közgyőlésnek felelıs, annak tartozik beszámolni. 1.4.A felügyelı bizottság megállapításairól, észrevételeirıl, javaslatairól tájékoztatja az elnökséget. 1.5.A felügyelı bizottság mőködési rendjét és munkatervét maga alakítja ki. 1.6.A felügyelı bizottságot a felügyelı bizottság vezetıje vezeti. 1.7.A felügyelı bizottság vezetıje meghívottként, tanácskozási joggal részt vesz az elnökség ülésein. 2./ A felügyelı bizottságnak nem lehet tagja az alábbi személy: 2.1.aki az ÁSE elnökségének tagja 2.2 aki az ÁSE alkalmazásában áll 2.3. aki az ÁSE szervezetében gazdasági, gazdálkodási feladatokat lát el akit vagyon elleni bőncselekmény miatt jogerısen elítéltek 2.5. aki sportegyesületnél elnökségi tag és gazdasági vezetı, illetve sportvállalkozásnál vezetı tisztségviselı volt, feltéve hogy a sportszervezetet felszámolták. Nem lehet a felügyelı szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a vezetı szerv elnöke vagy tagja; b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat ; illetve d) az a) c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója; A felügyelı Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A felügyelı Bizottság ülései nyilvánosak, sorszámozott jegyzıkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. A jegyzıkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévı tagok, meghívott személyek és a jegyzıkönyvvezetı nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzıkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzık számaránya megállapítható legyen. A jegyzıkönyvet az Ellenırzı Bizottság ülésén a résztvevı tagok aláírják. 2.fejezet Egyéb bizottságok 1. Az ÁSE-ben akár állandó, akár meghatározott ideig mőködı bizottságot a közgyőlés választhat, vagy az elnökség bízhat meg. A választott vagy a megbízott bizottság vezetıje nem tisztségviselı. Nem tisztségviselık egyik bizottság tagjai sem. VI. CÍM Az egyesület gazdálkodása 1./az ÁSE gazdálkodásának alapjait a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységérıl szóló 114/1992.(VII.23.) kormányrendeletben foglaltak képezik.

12 / Bevételek 2.1. az ÁSE ezen alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében gazdálkodik. 2.2.az ÁSE célja szerinti tevékenység bevételei:(minden olyan bevétel, amely nem vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik) tagsági díj, melynek minimális mértéke havi 100,- Ft, megfizetése legkésıbb a tárgyév I. negyedév végéig, egy összegben esedékes az egyesület pénztárába a tagok vagyoni hozzájárulásai személyek és szervezetek anyagi és eszköztámogatásai rendezvény és egyéb bevétel céltámogatások 2.3. a vállalkozási tevékenység bevétele 2.4. pályázatok útján elnyert támogatások 2.5.Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, gazdálkodása során keletkezett eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja. 2.6.Az egyesület beszámolót készít gazdasági tevékenységérıl, annak bevételi- és kiadási oldaláról. A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést készíteni, mely tartalmazza: - a számviteli beszámolót, - a költségvetési támogatás felhasználását, - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, - a cél szerinti juttatások kimutatását, - a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, s mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékét - a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét - a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámolót Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok a saját vagyonukkal nem felelnek, helytállási kötelezettségük a tagdíj mértékéig terjed ki. 3./ Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. A költségvetési tervezet elkészítése és ennek a tárgyév március 31. napjáig az elnökség elé történı elıterjesztése a gazdasági vezetı feladata. 4./ Az egyesületre a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével megfelelıen alkalmazni kell a csıdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991.évi IL. törvény (Cstv.) rendelkezéseit. 5./ A társadalmi szervezet feloszlása, más társadalmi szervezettel való egyesülése esetén vagyonáról - hitelezık kielégítése után - a közgyőlés rendelkezik. VII. CÍM A beszámolók közlésének nyilvánossága, mőködésének szolgáltatási igénybevételi módja

13 A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetıleg abból saját költségére másolatot készíthet Az egyesület közhasznúsági jelentését, az alapszabály szerinti tevékenysége és gazdálkodása legfontosabb adatait, ezek között az éves beszámoló legfontosabb adatait a tárgyévet követı évben, legkésıbb június 30-ig az Egyesület székhelyén lévı hirdetıtábláján kifüggeszti, nyilvánosságra hozza Az egyesület a szolgáltatásairól évente szolgáltatási jegyzéket jelentett meg, amely tartalmazza a szolgáltatás fajtáját, igénybevételi feltételeit. A szolgáltatási jegyzéket egyrészt postai úton juttatja el az általa szolgált partneri körhöz, vagy - amennyiben van ilyen - a jelzett partneri kört szolgáló és eltérı bejegyzett sajtótermékekben megjelenteti; másrészt szóró anyagként összejöveteleken, rendezvényeken terjeszti Az egyesület cél szerinti juttatásait bárki által megismerhetı módon pályázati formához kötheti, ebben az esetben azonban elızetesen pályázati szabályzatot kell alkotni, amely rendelkezik a pályázat nyilvánosságának módjáról. VIII. CÍM Szabályzatok Az ÁRAM SE mőködését az elnökség a tisztségviselık, a bizottságok feladatait és mőködését érintı, az alapszabályban részletesen nem szabályozott alapvetı kérdéseket különbözı szabályzatokban lehet meghatározni, mely nem állhat ellentétben ezen alapszabály rendelkezéseivel. IX. CÍM 12. Sportegyesületekre vonatkozó külön rendelkezések A sportról szóló évi I. törvény 17. (1) bekezdése alapján a sportegyesület: a./ közgyőlését (küldött győlését) évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az elızı éves pénzügyi terv teljesítésérıl szóló, a számvitelrıl szóló évi C. törvény (továbbiakban Sztv.) rendelkezései szerint készített beszámolót, b. / a sporttal össze nem függı tevékenységet, valamint a sport tevékenységével összefüggı kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékő jogainak hasznosítását is) csak kiegészítı tevékenységet folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve mőködtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének minısül. (5) A sportegyesületekre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - megfelelıen alkalmazni kell a csıdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.) rendelkezéseit. (6) A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezık kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül és azt közérdekő sportcélra kell fordítani.

14 X. CÍM Az ÁRAM Sportegyesület megszőnése 1./ Az egyesület megszőnésére a sportról szóló évi I. törvény 17.. (4)-(6) bekezdési az irányadók. 1.1.ha feloszlását a közgyőlés kétharmados szótöbbséggel kimondja 1.2.más társadalmi szervezettel való egyesüléssel 1.3.feloszlatással 1.4.megszőnésének megállapításával. XI. CÍM Záró rendelkezések A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekrıl szóló évi II. tv., a Ptk. rendelkezése, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. Törvény, másrészt a késıbb meghozandó közgyőlési határozatok az irányadók. Jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az Egyesület február 12. napján megtartott közgyőlése 7/2010.(II.12.) számú közgyőlési határozatával fogadta el. Kaposvár, február 12.. Erdélyi Ferenc elnök A fenti okiratot készítettem és ellenjegyezem Kaposváron, február 12. napján: Kalmárné dr. Lukács Mária ügyvéd

15 JEGYZİKÖNYV Készült: én, az Áram SE petörkei rendezvényházában megtartott Közgyőlésen. Tárgy: közgyőlés a napirendnek megfelelıen Jelen vannak: jelenléti ív szerint én 15 órakor Erdélyi Ferenc elnök a közgyőlést megnyitja. Megállapítja, hogy a közgyőlés határozatképtelen, ezért a meghívóban jelzett második idıpontra napolja el én 16 órakor Erdélyi Ferenc elnök a megismételt közgyőlést megnyitja, tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a közgyőlés határozatképes a jelenlévık számától függetlenül, de megállapítja, hogy jelenléti ív szerint. szavazásra jogosult tag jelent meg, mely.%-ot képvisel. Felkéri Erdélyi Napsugárt a jegyzıkönyvvezetıi feladatok ellátására, valamint Laszczik Ivánt és Márton Szilviát jegyzıkönyv hitelesítınek, mely javaslatot a közgyőlés egyhangúlag elfogadott. 1/2010.(II.12.) számú közgyőlési határozat A közgyőlés egyhangúlag megszavazza Erdélyi Napsugárt jegyzıkönyv vezetınek, Laszczik Ivánt és Márton Szilviát jegyzıkönyv hitelesítınek. Erdélyi Ferenc ismerteti a közgyőlés napirendjét, melynek elfogadását kéri a jelenlévıktıl. 2/2010.(II.12.) számú közgyőlési határozat A közgyőlés egyhangúlag elfogadja a napirendet. Erdélyi Ferenc a napirend szerint felkéri a szakosztályvezetıket a évrıl szóló beszámolójuk megtartására és a évi rendezvényterv és költség elıirányzat ismertetésére. Szakosztályvezetık beszámolói: 1. Erdélyi Napsugár kerékpár szakosztály Erdélyi Napsugár tájékoztatja a jelenlévıket, hogy 2009-ben a kerékpárszakosztály kerékpártúrát nem szervezett, mivel a megadott határidıig a jelentkezések nem érkeztek meg. Az idıpont és résztvevılista egyeztetése olyan hosszan elhúzódott, hogy a szálláslehetıségek beszőkülése nem tette lehetıvé a túra megszervezését. Felkérte a jelenlévıket, hogy a évi programra kiküldött ben szereplı határidıket vegyék komolyan, hogy a túra megszervezhetı legyen. 2. Márton Szilvia Fittnes szakosztály Konditerem bérletek állnak rendelkezésre 3. Pincés Tamás Sí és snowbord szakosztály Ez évben is egy hetes sítúrát szervezünk, Ezt megelızıen egy napos síelés is lesz. 4. Máté Sándor Labdarugó szakosztály

16 - 2 - Minden szerdán barátságos mérkızést játszunk, télen bérelt tornateremben, nyáron a sportház melletti füves pályán. A füves pálya felújításra szorul. 5. Fábián Gábor Sporthorgász szakosztály İszi és tavaszi horgászverseny ebben az évben is sikeres volt 6. Kardos Zoltán Vízi sport szakosztály Erdélyi Ferenc tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a kaposvári uszoda 2009-ben bezárt és várhatóan októberében fog újra kinyitni. A kaposvári uszoda zárva tartása alatt az igali, dombóvári, illetve a szigetvári fürdıbe lehetne bérleteket vagy jegyeket vásárolni az igények függvényében. Máté Sándor javasolja, hogy az esetlegesen megvett jegyek, bérletek egy személynél legyenek, aki rendelkezésre bocsátja azokat az igénylık részére. 7. Mike Zoltán Teke szakosztály Két csapattal eredményesen vesz részt a szakosztály a városi amatır bajnokságban Laszczik Iván javasolja, hogy csak akkor támogassa a sportegyesület a teke szakosztály költségvetését, ha a versenyekre nevezett két csapat összes tagja az ÁRAM SE-nek is tagja és fizetik a tagdíjat. 8. Laszczik Iván Tenisz és squash szakosztály Laszczik Iván elmondta, hogy a teniszoktatás beindult a Donner SK telepén. Több versenyen is eredményesen szerepeltek a szakosztály tagjai. 9. Kovács Viktor Asztalitenisz szakosztály Erdélyi Ferenc tájékoztatja a jelenlévıket, hogy az asztalitenisz szakosztály vezetıje, Kovács Viktor nem jelent meg, írásos beszámolót és költségvetést sem juttatott el hozzá. Javasolja, hogy évre az asztalitenisz szakosztálynak költségvetési keretet ne állapítson meg a sportegyesület. Az írásban is beadott részletes beszámoló és rendezvényterv ezen jegyzıkönyv melléklete. Erdélyi Ferenc elnök a évi beszámolókat és a évi rendezvény és költségvetési terveket szavazásra tette fel, melyeket az elhangzottakkal kiegészítve, egyhangúlag, ellenvélemény nélkül a jelen lévık elfogadtak. 3/2010. (II.12.) számú közgyőlési határozat A közgyőlés a évi beszámolókat és a évi rendezvény és költség tervet az elhangzott kiegészítésekkel egyhangúlag, ellenvélemény nélkül elfogadta. Erdélyi Ferenc felkéri Ferber Klárát, hogy ismertesse az ÁRAM SE évi gazdasági helyzetét.

17 - 3 - Ferber Klára elmondja, hogy a sportegyesület bevétele évben eft volt (bérbeadás és tagdíj: 391 eft, támogatások: eft, adó 1% visszautalás: 268 eft). A kiadások eft (E.ON kivásárlása a petörkei ingatlanból: 600 eft, szakosztályok rendezvényei: 227 eft, rendezvényház felújítása: eft, a maradékot pedig könyvelés, bankköltség, közüzemi díjak, egyéb költségek tették ki). Az Áram SE jelenlegi megtakarítása lekötött betétként: Ft. 4/2010.(II.12.) számú közgyőlési határozat A közgyőlés a gazdasági beszámolót egyhangúlag elfogadja. Erdélyi Ferenc tájékoztatja a jelen lévıket, hogy az adásvételi szerzıdés értelmében évben teljes egészében kifizetésre került a faház felépítmény - ami eddig az E.ON tulajdonát képezte így ettıl kezdve az egész ingatlan egyedüli tulajdonosa az Áram SE. Erdélyi Ferenc felhívja a figyelmet, hogy évben is fokozott figyelmet kell fordítani a pénzügyekre, így a tagdíjfizetési morál javítására is. Még mindig vannak olyan tagok, akiknek több évi tagdíjelmaradásuk van. Javasolta, hogy akinek 1 évnél nagyobb elmaradása van, ismételt sikertelen tagdíjbeszedési kísérlet után, legyen törölve az egyesületi tagok sorából. 5/2010. (II.12.) számú közgyőlési határozat A közgyőlés az egy évnél nagyobb tagdíjelmaradással rendelkezı tagok kizárását egyhangúlag megszavazza. Erdélyi Ferenc felkéri Mányoki Lászlót a márciusi borverseny megszervezésére. Mányoki László a felkérést elfogadja. Erdélyi Ferenc felkéri Horváth Szilviát, hogy adjon tájékoztatást, milyen pályázati lehetıségek állnak nyitva a sportegyesület részére. Horváth Szilvia elmondja, hogy jelenleg egyetlen pályázati lehetıség van. A Civil szervezetek mőködésének támogatása (Dél-Dunántúl), pályázat kód NCA-DD-10 megnevezéső pályázaton való részvétellel az egyesület mőködési támogatására lehet pár százezer forintot igényelni. A pályázatot március 31.-ig lehet benyújtani, az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmőködési Rendszerben történı regisztrációt követıen. Erdélyi Ferenc felkéri Horváth Szilviát és Erdélyi Napsugárt, nézzék át a pályázati kiírást, és amennyiben lehetséges, készítsék elı a pályázati anyagot. Amennyiben a pályázat megírása túl bonyolult lenne, úgy olyan pályázatíró céget kell keresni, amely csak sikerdíj ellenében elkészíti a pályázatot. 6/2010.(II.12.) számú közgyőlési határozat A közgyőlés egyhangúlag megszavazza, hogy az ÁRAM SE a Civil szervezetek mőködésének támogatása (Dél-Dunántúl), pályázati kód: NCA-DD-10 megnevezéső pályázati kiírásra nyújtson be pályázatot.

18 - 4 - Erdélyi Ferenc elnök javasolja, hogy az egyesület sikeresebb, gazdaságosabb mőködése, valamint a szélesebb körő pályázati lehetıségek, egyéb, a sportegyesület számára fontos szempontok végett is át kellene alakulni közhasznú sportegyesületté. Ezt követıen tájékoztatta a megjelenteket a közhasznú egyesületre való átalakulás módjáról, lehetıségeirıl, következményeirıl és a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekrıl, melyet követıen a jelenlévı tagok egyhangú, nyílt szavazással kinyilvánították azon szándékukat, hogy átalakítják az egyesület közhasznú egyesületté. Majd ezt követıen elnök ismertette a közhasznú szervezetek követelményeit tartalmazó, átdolgozott, egységes szerkezető alapszabály tervezetet, melynek értelmezése után 7/2010.(II.12.) számú közgyőlési határozatával a közgyőlés egyhangúlag megszavazza az ÁRAM SE közhasznú szervezetek követelményeit tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, melynek pontos szövegét a melléklet tartalmazza, ezzel egyidejőleg a korábbi Alapszabályt hatályon kívül helyezik. Ezt követıen Erdélyi Ferenc tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy idıközben a tisztségviselık mandátumának meghosszabbítása, valamint a közhasznúsági fokozatnak megfelelı elfogadó nyilatkozatok megtétele is szükségessé vált. A levezetı elnök ismertette a tisztségviselıkre történı szavazás módját azzal, hogy az alapszabály rendelkezései szerint a tisztségviselık megválasztása nyílt szavazással történik. Erdélyi Ferenc ismertette a jelöléseket, mely szerint az egyesület elnökének Erdélyi Ferencet, elnökhelyettesnek Kardos Zoltánt és elnökségi tagnak Máté Sándort, felügyelı bizottság elnökének Laszczik Ivánt, tagnak Márton Szilviát és Mányoki Lászlót javasolják 5 éves idıtartamra. Jelöltek a jelölést elfogadták. A jelöléssel a közgyőlés egyetértett és egyhangúan, nyílt szavazással 8/2010.(II.12.) számú közgyőlési határozatával megválasztotta az Elnökségi tagokat - Erdélyi Ferenc 7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 46. szám alatti lakost elnöknek, - Kardos Zoltán 7400 Kaposvár, Kócsag utca 41. szám alatti lakost elnökhelyettesnek és - Máté Sándor 7400 Kaposvár, Petıfi S. utca 9/b. III/2. szám alatti lakost elnökségi tagnak. megválasztotta a Felügyelı Bizottsági tagokat - Laszczik Ivánt 7400 Kaposvár, Kecelhegyi utca 96. szám alatti lakost felügyelı bizottsági elnöknek, - Márton Szilvia 7400 Kaposvár, Kócsag utca 41. szám alatti lakost felügyelı bizottsági tagnak és - Mányoki László 7400 Kaposvár, Fodor J. utca 17. szám alatti lakost felügyelı bizottsági tagnak. A tisztségviselık megbízatása a mai naptól számítottan 5 (öt) évre szól. Erdélyi Ferenc megköszönte a jelenlévıknek az aktív közremőködést, és a közgyőlést bezárja. k.m.f Erdélyi Ferenc Laszczik Iván elnök jegyzıkönyv hitelesítı Erdélyi Napsugár jegyzıkönyv vezetı Márton Szilvia jegyzıkönyv hitelesítı

19 M E G H Í V Ó közgyőlést tart Az ÁRAM SE 2010 február 12-én 15 órakor, amennyiben a közgyőlés nem lesz határozatképes, akkor az új idıpont: február 12-én 16 óra Ebben az idıpontban a közgyőlés már határozatképes lesz a jelenlevık létszámától függetlenül. Helye : az ÁRAM SE Petörkei Rendezvényháza A közgyőlésre minden egyesületi tagot sok szeretettel meghívunk. Napirend: 1. Elnöki megnyitó 2. Szakosztályvezetık beszámolója a 2009 évrıl 3. Szakosztályok 2010 évi sportprogramja és költség elıirányzata 4. Hozzászólások, vélemények, ötletek, tervek 5. Szavazás a beszámolókról, 2010 évi sportprogramról. 6. Tagdíjfizetési morál ( Papp Zoltánné ) év pénzügyi gazdálkodása ( Ferber Klára ) évi borverseny szervezés ( Mányoki Laci ) 9. Pályázatírás lehetıségei, (Horváth Szilvia ) 10.Az egyesület közhasznú egyesületté alakítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egyesületi alapszabály vitája és végleges szövegének elfogadása 11. Tisztújítás 12. Vacsora 13. Kötetlen beszélgetés (Disznóvágás, túrák, stb.) Kérjük a Kedves Tagtársakat, hogy a 2009 év történéseirıl készített fotókkal, videókkal tartsanak élménybeszámolókat. Közeledik az adóbevallás idıpontja. Az adótok 1 %-ával támogassátok az ÁRAM SE-t. Kérjük a tagdíjtartozást rendezni, illetve a 2010 évi tagdíjat befizetni. Az Egyesület Vezetısége nevében: Erdélyi Ferenc sk. az Áram SE elnöke

20 NYILATKOZAT Alulírott, Erdélyi Ferenc 7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 46. szám alatti lakos az ÁRAM SPORTEGYESÜLET (7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 57.) felkérését az elnöki tisztség viselésére elfogadom. Egyben büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy magyar állampolgár vagyok, ellenem büntetıjogi eljárás nem folyik, a közügyek gyakorlásától eltiltó bírói ítélet hatálya alatt nem állok. Kaposvár, február 12. Erdélyi Ferenc elnök Elıttünk, mint tanúk elıtt: 1. Név:. Lakcím: 2. Név: :. Lakcím:

21 NYILATKOZAT Alulírott, Kardos Zoltán 7400 Kaposvár, Kócsag utca 41. szám alatti lakos az ÁRAM SPORTEGYESÜLET (7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 57.) felkérését az elnökhelyettesi tisztség viselésére elfogadom. Egyben büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy magyar állampolgár vagyok, ellenem büntetıjogi eljárás nem folyik, a közügyek gyakorlásától eltiltó bírói ítélet hatálya alatt nem állok. Kaposvár, február 12. Kardos Zoltán elnökhelyettes Elıttünk, mint tanúk elıtt: 1. Név:. Lakcím: 2. Név: :. Lakcím:

22 NYILATKOZAT Alulírott, Máté Sándor 7400 Kaposvár, Petıfi S. utca 9/b. III/2. szám alatti lakos az ÁRAM SPORTEGYESÜLET (7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 57.) felkérését az elnökségi tagsági tisztség viselésére elfogadom. Egyben büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy magyar állampolgár vagyok, ellenem büntetıjogi eljárás nem folyik, a közügyek gyakorlásától eltiltó bírói ítélet hatálya alatt nem állok. Kaposvár, február 12. Máté Sándor elnökségi tag Elıttünk, mint tanúk elıtt: 1. Név:. Lakcím: 2. Név: :. Lakcím:

23 NYILATKOZAT Alulírott, Laszczik Iván 7400 Kaposvár, Kecelhegyi utca 96. szám alatti lakos az ÁRAM SPORTEGYESÜLET (7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 57.) felkérését az egyesület Felügyelı bizottságának elnöki tisztség viselésére elfogadom. Egyben büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy magyar állampolgár vagyok, ellenem büntetıjogi eljárás nem folyik, a közügyek gyakorlásától eltiltó bírói ítélet hatálya alatt nem állok. Kaposvár, február 12. Laszczik Iván Felügyelı bizottság elnök Elıttünk, mint tanúk elıtt: 1. Név:. Lakcím: 2. Név: :. Lakcím:

24 NYILATKOZAT Alulírott, Mányoki László 7400 Kaposvár, Fodor J. utca 17. szám alatti lakos az ÁRAM SPORTEGYESÜLET (7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 57.) felkérését az egyesület Felügyelı bizottságának tagi tisztség viselésére elfogadom. Egyben büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy magyar állampolgár vagyok, ellenem büntetıjogi eljárás nem folyik, a közügyek gyakorlásától eltiltó bírói ítélet hatálya alatt nem állok. Kaposvár, február 12. Mányoki László Felügyelı bizottsági tag Elıttünk, mint tanúk elıtt: 1. Név:. Lakcím: 2. Név: :. Lakcím:

25 NYILATKOZAT Alulírott, Máton Szilvia 7400 Kaposvár, Komárom utca 21. szám alatti lakos az ÁRAM SPORTEGYESÜLET (7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 57.) felkérését az egyesület felügyelı bizottságának tagi tisztség viselésére elfogadom. Egyben büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy magyar állampolgár vagyok, ellenem büntetıjogi eljárás nem folyik, a közügyek gyakorlásától eltiltó bírói ítélet hatálya alatt nem állok. Kaposvár, február 12. Márton Szilvia Felügyelı bizottsági tag Elıttünk, mint tanúk elıtt: 1. Név:. Lakcím: 2. Név: :. Lakcím:

26 MEGHATALMAZÁS Alulírott Erdélyi Ferenc 7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 46. szám alatti lakos, mint az ÁRAM SPORTEGYESÜLET (7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 57.) elnöke meghatalmazom a DR. LUKÁCS MÁRIA ÜGYVÉDI IRODÁT (7400 Kaposvár, Fı u. 31.) Kalmárné dr. Lukács Mária ügyvéd ügyintézése mellett, hogy az egyesület alapszabályának módosítását, egyéb kapcsolódó okiratokat elkészítse, és a Somogy Megyei Bíróság elıtt az egyesület nyilvántartásba vett adatainak módosításval kapcsolatban eljárjon. Kaposvár, február 12. Erdélyi Ferenc Egyesületi elnök Ellenjegyezem: Kaposvár, február 12. Kalmárné dr. Lukács Mária ügyvéd

27 ÜGYVÉDI MEGBÍZÁS ÉS TÉNYVÁZLAT Alulírott megbízom Kalmárné Dr. Lukács Mária ügyvédet, hogy a Ptk., valamint az ügyvédségre vonatkozó és a képviselettel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések alapján képviseletünket ellássa, illetve megbízásom alapján az alábbi okiratokat készítse el. Ügyfelek neve és lakcíme: Erdélyi Ferenc (sz.: Káptalanfa, , an: Bajszi Mária, sz.sz: , szig sz.: AB-II , adóaz.: ) 7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 46. szám alatti lakos, mint elnök. Díjmegállapodás: ,- Ft összeg, mely az okiratok beadását követı 8 napon belül kiállított számla ellenében, átutalás útján esedékes. A megbízó, mint elnök a mai napon megjelent ügyvédi irodámban és elıadta, hogy módosítani kívánják az ÁRAM SPORTEGYESÜLET (7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 57.) iratait a mai naptól kezdıdı hatállyal. Ezen módosítás kiterjed: Az egyesület közhasznú sportegyesületté alakítása, ennek megfelelıen az egyesületi Alapszabály módosítása és egységes szerkezetbe foglalása a vonatkozó hatályos jogszabályi követelmények alapján, egyéb, kapcsolódó iratok megszerkesztése a megbízott feladata a meghozott határozatok szerint, valamint az Alapszabály ellenjegyzése, majd a változások bejegyzése kapcsán képviselje a társaságot a Somogy Megyei Bíróság elıtt. A vonatkozó jogszabályokról tájékoztatást kaptam és megértettem. Egyebet módosítani nem kívánunk. Kaposvár, február 12. Erdélyi Ferenc megbízó A megbízást fenti tartalommal elfogadom: Kalmárné dr. Lukács Mária ügyvéd m e g b í z o t t

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya Elfogadta a Mozdulat Szabadidıs SE alakuló közgyőlése (2008.10.30., módosítás: 2009.01.15., módosítás: 2009.06.30.) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. /1/ A

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ALAPI POLGÁRİR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1, Az egyesület neve: Alapi Polgárır Egyesület Rövidített neve: Székhelye, levelezési címe: Mőködési területe: A P E Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 205/2007. (VI. 29.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az átvevı HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság, valamint

Részletesebben

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 73/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

I. FEJEZET. Preambulum

I. FEJEZET. Preambulum AZ LCA CENTER MAGYAR ÉLETCIKLUS-ELEMZİK SZAKMAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Preambulum Az életciklus-elemzés (LCA Life Cycle Assessment) a termékekkel kapcsolatos környezeti tényezık, és potenciális

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara A l a p s z a b á l y 2012. május 24. 2012. május 24. 1 Preambulum A svájci-magyar kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében 1990.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Mely kibocsátásra került az alulírott alapító Önkormányzat által a gazdasági

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2009. január 18.

MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2009. január 18. MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. január 18. A Fegyelmi Szabályzat hatálya 1. (1) A Magyar Floorball Szakszövetség (a továbbiakban: Szövetség) Fegyelmi Szabályzatának (a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladatainak segítése érdekében ESÉLY A SZEKSZÁRDI DÍJHÁTRALÉKOSOKNAK KÖZALAPÍTVÁNY néven alapítványt

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség Nyilvántartási Szabályzat 1 A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23.

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

A szabályzat célja. Az ellenırzést ellátó szerv

A szabályzat célja. Az ellenırzést ellátó szerv Elfogadva: 2008. március 31., 2009. április 27. Kihirdetve: Hivatalos Értesítı 2009. évi 29. sz. Hatályba lépés: 2009. július 1. Módosítva: - Alkalmazás: 1/2009. (IV. 27.) MÜK SZABÁLYZAT a pénzmosás és

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Fővárosi Bíróságon 1991. január 8. napján 3217 számon nyilvántartásba vett Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület 2012. augusztus 15.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben)

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) A L A P S Z A B Á L Y MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) Alapítva: 1989 1 I. ALAPÍTÁSI ADATOK 1. Az egyesület neve: MANTA Természetfotós és

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi.

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi. Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott,

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntı más szervek határozatait,

Részletesebben

Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya

Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodnak abban, hogy

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ( 1) A Magyar Lovassport Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület 2. Székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár u. 10. VIII. em. 69. 3. Működési területe: Magyarország

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2015. április 18-tól 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: szakszövetség) a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 Az Egyesület közgyűlése 2015. február 17.-én, az 1991. október 17-én kelt alapszabályát több pontban módosította, és a módosításokkal

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA Amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet 2014. november 20. napján hozott 8/2/2014.11.20. sz. Igazgatósági határozatával a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-2/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. február 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet.

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet. A ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Általános rendelkezések /1/ Az Egyesület neve: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület /HTE/ /2/. Székhelye: 3527. Miskolc, Selyemrét

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR 08. 1. oldal, összesen: 10 A WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület ALAPSZABÁLY Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület 6750. Algyő, Bartók Béla u.7. Algyő, 2014. június 22. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Algyői Tisza Szabadidő,

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály III. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. 2./ Rövidített neve: Földrajzos Klub. 3./ Angol név: GeoClub Association

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2011 Nyeste Pál a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége elnöke I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége oldal 1 1. A Szövetség

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

- módosítással egységes szerkezetben

- módosítással egységes szerkezetben 1 Halas és Környéke Méhészeti Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A - módosítással egységes szerkezetben Alapítva: 2005. január 15. Módosítva: 2005. március 26. Módosítva: 2013. március 2. 2005. 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben