Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl"

Átírás

1 Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006. (VIII. 31.), 2/2007. (I. 25.), 9/2008. (VI. 12.), 18/2008. (IX. 18.), 34/2008. (XII. 18.); valamint a 15/2009. (X.15.) Ör-el) A Képviselı-testület a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított évi LXXVIII. törvényben (továbbiakban: Ltv.) kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a lakások és helyiségek bérbeadásának szabályozásáról az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: I. rész Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy megteremtse a bérlakás rendszer helyi kereteit, folyamatosan külön válassza a lakáshoz jutás (lakhatás) egyes formáit és megfelelı lehetıséget adjon az önkormányzati lakás és helyiséggazdálkodási feladatok ellátásához, a hatásköri, eljárási szabályok rendjének kialakításához. A rendelet hatálya és a tulajdonosi jogok gyakorlásának módja 2. (1) E rendelet hatálya kiterjed Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakásokra, nem lakás céljára szolgáló helyiségekre (továbbiakban: lakás, helyiség), valamint a velük kapcsolatos közös használatra szolgáló helyiségekre és területekre, továbbá a Ltv. hatálybalépését megelızı hatósági kiutalás útján bérbe adott lakásokra és helyiségekre, valamint a nem önkormányzati szervtıl, szervezettıl, vagy magánszemélyektıl bérelt ingatlanokra. (2) Az e rendelettel érintett önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásából eredı tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az önkormányzat által megbízott vagyonkezelı szervezet, a Városgazdálkodási Részvénytársaság (továbbiakban: bérbe adó) a vagyonkezelési szerzıdéssel összhangban a tulajdonos nevében gyakorolja.

2 A lakások hasznosításának módja 3. (1) Az önkormányzati lakásokat az alábbi jogcímeken lehet hasznosítani: 1./ lakásügyi jogszabályokban elıirt elhelyezési kötelezettségek teljesítésére, 2./ bérlıkijelölési (kiválasztási) joggal való rendelkezésre, 3./ önkormányzati közérdekő feladatok ellátásának segítésére, 4./ szociális célú bérbeadásra 5./ (az 5/2005. (II.24.) Ör. által hatályon kívül helyezve) (2) A rendelet hatálya alá tartozó lakás: a., csak lakás céljára adható bérbe, b., bérleti joga kizárólag másik lakás bérleti jogára vagy másik lakás tulajdonjogára cserélhetı el, c., albérletbe a szociális alapon történı bérlakás nem adható, az (1) bekezdés 5./ pont szerinti bérbeadás esetén legfeljebb a lakás alapterületének 50 %-a adható bérbe a bérleti díj 50 %-os megemelése mellett. (3) A megüresedett lakások bérbe adási formáit a megüresedést követı 30 napon belül a képviselıtestület állapítja meg a bérbe adó javaslata alapján, az illetékes bizottságok véleményének kikérésével. II. rész A lakásbérlet létrejötte Elsı fejezet Önkormányzati közérdekő feladatok ellátását segítı lakások 4. (1) Az önkormányzati közérdekő feladatok ellátásához lakás (továbbiakban: szolgálati lakás) biztosítható annak a szakembernek, akinek lakhatása más módon nem oldható meg. A rendelkezésre álló szolgálati lakást bérbeadásra a vagyonkezelı (bérbe adó) köteles pályázati úton meghirdetni az önkormányzat intézményeinél beleértve a Polgármesteri Hivatalt is. (2) A beérkezett pályázatokat a bérbeadó az illetékes bizottság elé terjeszti, majd a bizottság által meghatározott pályázóval köti meg a bérleti szerzıdést. Amennyiben a döntés több bizottság hatáskörét érinti, és a kiválasztandó bérlı személyében nem tudnak megegyezni, úgy a bérbeadó köteles a pályázatokat

3 a képviselı-testület elé terjeszteni döntésre. A kérelmek elbírálásánál a munkáltató véleményét minden esetben ki kell kérni. (3) Az (1) bekezdés alapján csak akkor adható szolgálati lakás, ha a leendı bérlı és vele együtt költözı családtagjai tulajdonában, bérletében nincs Hajdúszoboszlón beköltözhetı ingatlan és öt éven belül nem is volt. Akkor sem adható ilyen címen szolgálati lakás, ha a leendı bérlı munkába járása állandó lakhelyérıl, vagy tartózkodási helyérıl megoldható, és ezen a lakhelyen tulajdonosi, vagy bérlıi minıségben lakik. 5. (1) Szakember elhelyezése céljából szolgálati lakást a képviselıtestület határozata alapján annak lehet adni, aki hajdúszoboszlói önkormányzati költségvetési szervvel köztisztviselıi, közalkalmazotti, jogviszonyban áll, vagy ilyen jogviszonyt kíván lakáskérelme benyújtását követı 30 napon belül létesíteni és foglalkoztatására vonatkozóan a foglalkoztató szerv nyilatkozott. (2) Az önkormányzat feladatainak ellátása szempontjából meghatározó olyan szakemberek részére is adható szolgálati lakás, akik nem önkormányzati költségvetési szervek alkalmazásában állnak. (3) Az (1) és (2) bekezdésben felsoroltak részére lakást a hajdúszoboszlói köztisztviselıi, közalkalmazotti, jogviszony vagy munkaviszony tartamára, de legfeljebb öt évre lehet bérbe adni. Annak a bérlınek, aki ez alatt az idı alatt elhelyezését nem tudja, vagy csak nehézségek árán tudja megoldani, és munkájára az ıt alkalmazó költségvetési szerv ideértve a (2) bekezdést is számít, egy alkalommal ez az idıtartam újabb, legfeljebb öt éves idıtartamra meghosszabbítható. (4) A bérleti idı leteltét, vagy a jogosultság megszőnését követıen a bérlı köteles 15 napon belül a lakást rendeltetésszerő, használatra alkalmas állapotban a bérbe adó rendelkezésére bocsátani. A bérlı elhelyezésérıl saját maga köteles gondoskodni, elhelyezési és kártalanítási igény nélkül. (5) A Képviselıtestület szakember átmeneti elhelyezése céljából - legfeljebb két éves idıszakra - pályázati kiírás nélkül is biztosíthat szolgálati lakást, amennyiben az igény bejelentésekor beköltözhetı lakás rendelkezésre áll. 6. A szakember ellátás biztosítása érdekében bérbe adott önkormányzati lakásba a bérlı a Ltv (2) bekezdésben felsoroltakon túlmenıen más személyt csak a bérbe adó hozzájárulásával fogadhat be.

4 Második fejezet A szociális célú lakás bérbeadása Lakásbérbeadási jegyzék 7. (1) A képviselıtestület állapítja meg azoknak a lakásoknak a jegyzékét, amelyek szociális feltételek mellett bérbeadásra meghirdethetık. A címjegyzékben a meghirdetendı lakás pontos címét, alapterületét, szobaszámát, komfortfokozatát és lakbérét is fel kell tüntetni. Ezen túlmenıen feltüntethetık mindazok az adatok, amelyeket a bérbe adó lényegesnek ítél meg. (2) A címjegyzéket a pályázati felhívással együtt a Hajdúszoboszló újságban és a hirdetıtáblán kötelezı közzé tenni, melyre 15 napon belül tehetı meg a bérbevételi igény. (3) Házastársak (élettársak) lakás-bérbevételi igényüket együttesen is megtehetik, ez esetben - ha pályázatuk eredményes - velük a bérleti szerzıdés a bérlıtársakra vonatkozó feltételekkel köthetı meg. Ellenkezı esetben az igénylıt kell bérlınek tekinteni, míg házastársa (élettársa) együttköltözı családtagként vehetı figyelembe. A jogosultság feltételei 8. (1) Szociális helyzet alapján az a magyar állampolgár, továbbá az állandó tartózkodásra jogosító személyazonosító igazolvánnyal rendelkezı bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személy, illetve az Európai Gazdasági Térség tagállamai tekintetében az Európai Közösségek migráns munkavállalói, önálló vállalkozói, valamint ezek családtagjai jogosultak szociális bérlakásra, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert jogosult bérlakásra, a., akinek családjában az együttköltözı családtagokat számítva az egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét, egyedülálló esetén a kétszeresét, b.) aki lakhatását a jogos lakásigény mértékének megfelelı lakásépítés vagy vásárlás útján a szükséges önerı és pénzintézeti hitelek igénybevételére jogosultság hiánya miatt megoldani nem képes. c., akinek családjában az együttköltözı családtagokat is számítva tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik

5 beköltözhetı lakás vagy üdülı. (2) Nem jogosult szociális helyzete alapján bérlakásra: akinek a tulajdonában a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének ötvenszeresét meghaladó értékő ingó vagy ingatlan vagyon van, vagy aki a saját vagy együttköltözı családtagja szociális helyzetére vonatkozóan olyan adatot közöl, amely számára jogtalan elınyt jelent. (3) (a 34/2006. (VIII.31.) Ör. által hatályon kívül helyezve) A jogos lakásigény mértéke 9. (1) Szociális helyzet alapján csak olyan lakásra köthetı bérleti szerzıdés, amelynek nagysága a bérlı és vele együtt költözı családtagjai jogos lakásigénye mértékét nem haladja meg. (2) A lakásigény mértéke: a., két személyig legfeljebb egy-másfél lakószoba, b., három személyig legfeljebb két lakószoba, c., öt személyig legfeljebb három lakószoba, d., hat és annál több személy esetén háromnál több lakószoba. (3) Ápolásra szoruló, tartósan egészségkárosodott családtagnál a jogos lakásmérték legfeljebb egy szobával növelhetı. A jogosultságot kezelıorvos által kiállított szakvéleménnyel kell bizonyítani. (4) A lakásigény mértékének a megállapításánál a szociális bérlakásra jogosultat, a jogosult házastársát, kiskorú gyermekét és vele a kérelem benyújtását megelızı három év óta állandó jelleggel együttlakó azon személyeket kell figyelembe venni, akik a bérbe adó hozzájárulása nélkül fogadhatók be a lakásba. (5) A (4) bekezdésben felsorolt személyek közül nem lehet figyelembe venni azokat, akik lakás tulajdonjogával (vagy 1/2-et elérı tulajdoni hányaddal) lakás haszonélvezeti, illetve bérleti jogával rendelkeznek. A szociális rászorultság elbírálása 10. (1) A 8.. (1) bekezdés szerinti jogosultak bérbevételi kérelmet a (2) bekezdésben felsorolt mellékletekkel ellátva nyújthatnak be a bérbeadóhoz. A bérbevételi kérelem benyújtásának elıfeltétele, hogy a bérbeadó a bérbe adandó lakások jegyzékét közzétegye.

6 (2) A bérbevételi kérelemhez mellékelni kell: a., a jogszerően együtt költözık jövedelem igazolását, b., vagyoni helyzetrıl szóló nyilatkozatokat, c., tartós egészségkárosodás esetén a kezelı(házi) orvos igazolását (3) A bérbeadó a beérkezı kérelmeket 30 napon belül megvizsgálja és elızetesen megállapítja, hogy a kérelmet benyújtó a rendelet szerinti feltételeknek megfelel-e. A megfelelıséghez minden esetben helyszíni adatgyőjtést kell végezni. A bérbeadó az így elıkészített kérelmeket nyilvántartásba veszi és a bérlı kiválasztása (bérlıkijelölési döntés) érdekében az Egészségügyi és Szociális Bizottság elé terjeszti. (4) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság által kijelölt bérlıvel a döntést követıen 8 napon belül a bérleti szerzıdést meg kell kötni, az eredménytelen kérelmeket a nyilvántartásból 30 nap után az ajánlattevı egyidejő értesítése mellett - törölni kell. Amennyiben a kijelölt bérlı a lakásra a kijelölésrıl szóló értesítés kézhezvételét követı 8 napon belül nem köti meg a bérleti szerzıdést és mulasztását alapos indokkal nem menti ki, úgy a bizottság újra tárgyalja a már beadott kérelmeket. (5) A képviselı-testület a lakásbérbeadási jegyzék mellızésével a rendelkezésre álló üres lakásra bérlıt jelölhet ki, akivel a Városgazdálkodási Zrt. köteles a bérleti szerzıdést megkötni. Erre akkor kerülhet sor, ha a lakásra olyan szociálisan rászorult nyújtott be kérelmet, akinek háztartásában fogyatékos családtag van, vagy legalább hat gyermek eltartásáról gondoskodik és lakása emberi tartózkodásra alkalmatlanná vált, de lakáshelyzetét más módon (albérlet, rokonok) megoldani nem tudja. A család rászorultságát és szociális helyzetét, a lakás emberi tartózkodásra alkalmasságát a polgármesteri hivatal köteles vizsgálni. A bérleti jogviszony létrehozása 11. (1) A bérleti szerzıdés kötelezı tartalmi elemei: a felek megnevezése, az esetleges bérlıtársak megnevezése, a bérelt ingatlan meghatározása, leltár a berendezési, felszerelési tárgyakról, a lakás komfortfokozatának megnevezése, a lakbér mértékének és megfizetése határidejének meghatározása, a lakbérhátralék következménye, karbantartási, felújítási, pótlási kötelezettség,

7 a lakásban történı életvitelszerő tartózkodás kötelezettsége, a kivételek felsorolása, illetve a 2 hónapot meghaladó távollét bejelentésének kötelezettsége, a kötelezettség megszegésének következménye, a bérlet idıszakának meghatározása, az eredeti állapotban történı visszaadás kötelezettsége, illetve a helyreállítási költség bérlı általi megfizetésének kötelezettsége, jogszabályi hivatkozások (Ptk., Ltv., helyi rendelet). (2) A bérleti szerzıdés (1) bekezdésben felsorolt kötelezı tartalmi elemein túl a bérbeadó a megállapodás tartalmát meghatározhatja (3) Önkormányzati bérlakás szociális helyzet alapján meghatározott idıre, de legfeljebb öt éves idıtartamra adható bérbe. (4) A meghatározott bérleti idı lejártát követıen, ha a bérlı szociális feltételei változatlanok vagy rosszabbodtak, a bérleti szerzıdést: a) az Egészségügyi, Szociális Bizottság jóváhagyásával - vele újabb 5 évre meg kell kötni. Bérleti szerzıdés hosszabbítására - az Egészségügyi, Szociális Bizottság jóváhagyásával - egy alkalommal kerülhet sor, b) az Egészségügyi, Szociális Bizottság a (4) a) pontjától rendkívül indokolt esetben eltérhet ha: ba) bérlı(ık) a 60. életévüket betöltötték és bb) bérlı(ık) valamelyike rokkant, fogyatékossági támogatásban, öregségi nyugdíjban részesül, vagy bc) akinek családjában az együttköltözı családtagokat számítva az egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén a másfélszeresét, c) a jogviszony meghosszabbítása ezen bérlı esetén határozatlan idıre szól, d) a bérlı elhalálozása esetén viszont, a bérleti jogviszony folytatására a jogszabály szerinti kérelmezıvel (családtaggal) a rendelet 11. (3) bekezdését kell alkalmazni. (5) Nem hosszabbítható meg annak a kérelmezınek a bérleti szerzıdése, akinek lakbérhátraléka vagy közüzemi díjtartozása van. 12. (1) A bérleti szerzıdést csak a kijelölt bérlıvel/bérlıkkel lehet megkötni. (2) Bérlıtársakként a következı esetekben köthetı meg a bérleti szerzıdés: a., házastársak között közös nyilatkozata alapján, b., élettársak között közös nyilatkozatuk alapján és legalább öt éves együttélés esetén c., szülı és nagykorú gyermek között közös nyilatkozatuk alapján és legalább egy éves együttélés esetén,

8 d., nagyszülı és kiskorú unoka között, ha a kiskorú nevelését legalább egy évi együttélés mellett végzi, e., bármely személy és kiskorú gyermek között, függetlenül attól, hogy melyikük a bérlı, ha a kiskorú nevelésérıl legalább egy éve gondoskodik, továbbá a kiskorú bérlı esetén a gyámhatóság is hozzájárulását adja a bérlıtársi jogviszony létrehozásához, f., a bérlıkijelölési, vagy bérlı-kiválasztási joggal érintett lakás esetén bérlıtársi jogviszony csak a bérlıkijelölési vagy bérlı-kiválasztási jog jogosultjának hozzájárulásával létesíthetı. (3) Amennyiben valamelyik szerzıdı fél cselekvıképtelen, a szerzıdés megkötésekor gondoskodni kell a megfelelı képviseletrıl. 13. A bérlı köteles a körülményeiben bekövetkezett, a rendelet szempontjából lényeges változást 8 napon belül a bérbe adónak bejelenteni. Harmadik fejezet Pályázat útján történı bérbeadás 14. (az 5/2005. (II.24.) Ör által hatályon kívül helyezve) Versenytárgyalás 15. (az 5/2005. (II.24.) Ör által hatályon kívül helyezve) Bérbeadás bérlıkijelölés jogcímen 16. (az 5/2005. (II.24.) Ör által hatályon kívül helyezve) III. rész A bérleti jogviszony tartalma A felek jogai és kötelességei 17. A lakás átadása

9 (1) A bérbe adó a lakást a bérlı részére leltár szerint tisztán és rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban adja át. A lakás átadásakor észlelt hibák, hiányok megszüntetésérıl a bérbe adó köteles gondoskodni. Ha a bérbe adó e kötelességét nem teljesíti, a bérlı a szükséges munkákat elvégezheti és költségeit számla benyújtása ellenében a bérbe adóval szemben érvényesítheti. Errıl bérbe adót elızetesen írásban köteles értesíteni. (2) A lakás leltár szerinti átadás-átvételérıl történı jegyzıkönyvet mind a bérlı, mind a bérbe adó aláírásával hitelesíti. 18. A lakás rendeltetésszerő használatának ellenırzése (1) A bérbeadó a rendeltetésszerő és gondos használatot, továbbá a bérlıi kötelezettségek teljesítését a bérlı nyugalmának és egyéb kötelezettségének zavarása nélkül a lakásban évente egyszer ellenırzi. (2) Az évi rendes alkalmon túl is köteles ellenırizni a lakáshasználatot a bérbeadó, amennyiben bejelentés, panasz érkezik a bérlıvel kapcsolatosan a lakás rendeltetésellenes, illetıleg más célú hasznosításáról. A vizsgálat eredménye alapján a képviselı-testület dönt a lakás további használatáról és a bérlıvel szemben alkalmazandó szankciókról. A döntésrıl a bérlıt és a bejelentıt egyidejőleg értesíteni kell. (3) Az ellenırzést a bérlı köteles tőrni. 19. Karbantartási, felújítási, pótlási és cserekötelezettség (1) A bérbe adó köteles gondoskodni: a., az épület szükség szerinti felújításáról, karbantartásáról életveszély elhárítása esetén soron kívül, b., az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról, c., a lakás berendezéseinek kicserélésérıl, amennyiben azok nem javíthatók, mert ez esetben a (3)bekezdés b., pont szerint kell eljárni, d., a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben bérlı hibáján kívül keletkezett hibák, hiányosságok megszüntetésérıl. (2) Elemi csapás, életveszély, vagy a lakás lakhatatlanná válása miatt, illetıleg ha a lakóépület felújításával, karbantartásával, helyreállításával, átalakításával, bıvítésével kapcsolatos munkák csak a bérlı átmeneti kiköltöztetése esetén

10 végezhetı el, a bérlıt határozott idıre, a munkák elvégzésének idıtartamára átmeneti lakásban kell elhelyezni. A bérlı az átmeneti lakásba házastársán (élettársán) és gyermekén kívül más személyt nem fogadhat be. Az átmeneti lakásba történı költözködés költségeit bérbe adó vállalja. (3) A bérlı köteles gondoskodni: a., a lakás rendeltetésszerő használatáról, állagának megóvásáról, b., a rendeltetésszerő használatból eredı meghibásodások kijavításáról, c., az épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és a terület tisztántartásáról, szükség szerinti megvilágításáról, d., a háztartási szemét elszállíttatásáról, e., a bérleti és az üzemeltetési költségek megfizetésérıl. (4) Felek megállapodhatnak abban is, hogy a bérlıt terhelı munkákat és kötelezettségeket a bérbe adó teljesíti a bérlı költségére. IV. rész A bérleti jogviszony megszőnése, a lakás visszaadása, a lakás elhagyása 20. A lakbérfizetés idıpontja (1) Az önkormányzat által bérbe adott lakások lakbérét a bérlı köteles havonta elıre, egy összegben a hónap 15. napjáig megfizetni a bérbeadó részére. Ettıl a bérleti szerzıdésben el lehet térni. (2) A lakbér megfizetésére megállapított határidı elmulasztása felmondási ok. 21. Egyéb bérlıi kötelezettségek (1) A lakásbérleti szerzıdés fennállása alatt a bérlı köteles életvitelszerően a lakásban lakni. A bérlı a lakásból történı két hónapot meghaladó távollétét és annak idıtartamát köteles írásban a bérbeadó részére bejelenteni. A bérlı által bejelentett ok miatt történı távolléte alatt, erre hivatkozással a bérleti szerzıdést felmondani nem lehet. Nem lehet felmondani a szerzıdést abban az esetben sem, ha a bérlı a bejelentést menthetı okból mulasztotta el, és errıl a bérbeadót - felhívására - írásban tájékoztatja. (2) Nem számít a lakásban történı életvitelszerő tartózkodás kötelezettsége megszegésének, ha a bérlı a., egészségügyi okból, b., munkahelyi okból,

11 c., tanulmányai miatt van távol, vagy d., 3 évet nem meghaladó szabadságvesztés büntetését tölti. (3) Amennyiben a bérlı a lakást huzamosabb idıre elhagyta, a bérlı és a bérbeadó szociális bérlakás esetében az Egészségügyi és Szociális Bizottság jóváhagyásával megállapodhat abban, hogy a távollét idejére a lakást a bérbe adó ideiglenesen hasznosítja, feltéve, hogy abban jogszerően befogadott személy nem maradt vissza. Ennek idıtartamával a határozott idejő bérlet meghosszabbodik. (4) A (3) bekezdés szerinti bérbevételbıl, illetıleg továbbhasznosításból eredı károkat a bérbeadó köteles a bérlı részére megtéríteni, azokat helyreállítani. 22. A bérleti jogviszony megszőnése (1) A lakásbérlet megszőnik, ha: a., a bérleti szerzıdést a bérlı és a bérbe adó közös megegyezéssel megszünteti, b., a bérlet határozott idejő idıtartama lejár, vagy a feltétel bekövetkezik, c., az arra jogosult felmond, d., a bérlı meghal és nincs a lakásbérleti jog folytatására jogosult személy, e., a bérlı az önkormányzati lakást elcseréli, f., a bérlı lakásbérleti jogviszonyát a bíróság megszünteti, g., az önkormányzati lakás megsemmisül, h., a bérlı az önkormányzati lakás bérleti jogáról térítés ellenében lemond, i., (a 34/2006. (VIII.31.) Ör. által hatályon kívül helyezve) j., a bérlıt a Magyar Köztársaság területérıl kiutasították. (2) A bérlı és a bérbeadó az önkormányzati lakásra kötött szerzıdést közös megegyezéssel úgy is megszüntetheti, hogy a bérbeadó a bérlınek másik önkormányzati bérlakást ad, vagy pénzbeli térítést fizet. (3) Ha a bérlı másik önkormányzati lakásként kisebb alapterülető és kevesebb szobaszámú, továbbá alacsonyabb komfortfokozatú a feltételek külön-külön is fennállhatnak önkormányzati lakás bérletét is elfogadja, úgy a két önkormányzati lakás éves lakbére közötti különbség tízszeresére jogosult. (4) Ha a bérlı másik önkormányzati lakás helyett pénzbeli térítést fogad el, úgy a pénzbeli térítés mértéke az önkormányzati lakás beköltözhetı forgalmi értékének 60 %-ánál több nem lehet. (5) Abban az esetben, ha a lakás a bérbeadónak felróható okból semmisül meg, a bérlı az általa bérelt lakással azonos minıségő (komfortfokozatú) és

12 legalább akkora mérető lakás bérletére tarthat igényt ugyanolyan bérleti díj mellett. 23. (1) Ha a bérlıtársak házasságát a bíróság felbontotta és valamelyik félnek saját elhelyezési kötelezettség kimondása nélkül kell az önkormányzati bérlakást elhagyni, az elhagyásra kötelezett bérlı komfortnélküli, vagy átmeneti lakásban helyezhetı el. Az elhelyezés csak annyi idıre szólhat, amennyi az eredeti bérleti szerzıdésbıl még hátra van. (2) Aki szociális intézménybe történı beutalásakor, vagy azt követıen határozatlan idejő lakásbérleti jogviszonyáról az önkormányzat javára pénzbeli térítés ellenében lemondott és a szociális intézményben elhelyezése megszőnik, az általános szabályok szerint juthat szociális bérlakáshoz abban az esetben, ha a korábban felvett pénzbeli térítést egy összegben a bérbeadónak visszafizeti. A lakásra a bérleti szerzıdést e rendelet szerinti határozott idıre lehet megkötni. 24. (a 34/2006. (VIII.31.) Ör. által hatályon kívül helyezve) A lakáscsere feltételei 25. (a 34/2006. (VIII.31.) Ör. által hatályon kívül helyezve) V. rész A lakásba befogadás, tartás, a bérleti jog folytatásának feltételei A lakásba befogadás és a tartási szerzıdés feltételei 26. (a 34/2006. (VIII.31.) Ör. által hatályon kívül helyezve) 27. (1) A bérlı a lakásbérleti jog folytatása ellenében tartási szerzıdést az egészségügyi és szociális bizottság írásbeli hozzájárulásával köthet. (2) (a 34/2006. (VIII.31.) Ör. által hatályon kívül helyezve) (3) (az 5/2005. (II.24.) Ör által hatályon kívül helyezve) (4) A tartási szerzıdés érvénytelensége, felbontása, vagy megszüntetése az eltartó lakásbérleti jogviszonyának folytatását kizárja.

13 (5) Önkormányzati bérlakásra kötött életjáradéki vagy öröklési szerzıdés alapján bérleti jogviszony nem keletkezhet, illetve nem folytatható. A lakásbérleti jog folytatása a bérlı halála után 28. (1) A bérlı halála esetén a jogviszony folytatására a Lt.v (2) bekezdésén túlmenıen azok is jogosultak jogszabály szerinti sorrendben, akiknek befogadásához a bérbe adó még hozzájárult és a bérlı halálát megelızı legalább egy évig életvitelszerően a lakásban éltek. Közös kérelemben több jogosult is kérheti a bérleti jog folytatásának elismerését bérlıtársi jogviszonyban. (2) A bérleti jogviszony folytatásának elismerése esetén vizsgálni kell a jogosult szociális körülményeit és a lakásra e rendelet szerint kell a bérleti szerzıdést megkötni. 29. A lakásbérleti jog folytatására jogosultnak a bérlı halálától számított 30 napon belül kérni kell a jogosultság elismerését. Az önkormányzati lakásban jogcím nélkül tartózkodó személyek elhelyezése 30. (1) Ha az önkormányzati lakásban olyan személy marad vissza, aki nem tarthat igényt elhelyezésre, az önkormányzati lakást köteles 15 napon belül elhagyni. Ha a jogcím nélküli lakáshasználó lakáselhagyási kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzati lakás elhagyásának megtörténtéig az önkormányzati lakás használatának elsı hat hónapjában az önkormányzati lakásra megállapított lakbér mértékével megegyezı összegő, azt követıen a lakbér ötszörös öszszegének megfelelı használati díjat köteles fizetni (2) A használati díjat elıre, egy összegben minden hó 15. napjáig kell a bérbe adó részére hiánytalanul megfizetni. A használati díj a külön szolgáltatások diait nem tartalmazza, azok külön kerülnek megállapításra és a használati díjjal együtt fizetendık. (3) A jogcím nélküli lakáshasználó elhelyezésre nem tarthat igényt. Lakáshasználata során, illetve annak megszőnését követıen is felel mindazon kárért, amelyet a jogcím nélküli lakáshasználatával okozott.

14 VI. rész A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlete 31. Az önkormányzat tulajdonában, használatában lévı helyiségek bérletének létrejöttére, a felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a bérlet megszőnésére, folytatására a lakásbérlet szabályait az alábbiakban szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni. A bérbeadás feltételei 32. (1) Helyiséget a kötelezı vagy közérdekő elhelyezési feladat kivételével elsısorban pályázat útján lehet hasznosítani. (2) A bérbe adó az üres vagy megüresedett önkormányzati rendelkezéső helyiségekre határozott vagy határozatlan idejő bérleti szerzıdést köthet. Bérbeadás pályázat útján 33. (1) A pályázatot a bérbe adó írja ki. A pályázati letét összege nem lehet kevesebb, mint az éves helyiségbér 20 %-a. (2) A beérkezett pályázati ajánlatokat az önkormányzat Pénzügyi-, Gazdasági- Ellenırzési Bizottságának elnöke, a Városfejlesztési-, Mőszaki Bizottság elnöke és a bérbe adó képviselıje által alkotott bizottság bírálja el. A bizottsági elnökök akadályoztatása esetén a bizottságban általuk delegált más személy is részt vehet. (3) Az önkormányzati tulajdonban lévı helyiségre azonos vagy hasonló tevékenységet folytató igénylıkkel közös, írásbeli kérelmük alapján bérlıtársi szerzıdés is köthetı. Ha valamelyik bérlıtárs jogviszonya megszőnik, a bérlıtárs a megszőnést követı 15 napon belül élhet elıbérleti jogával. Amennyiben a bérlıtárs elıbérleti jogával nem élt és a helyiségre megállapított teljes bérleti díjat sem fizeti, úgy a bérbe adó e helyiségrészt pályázat útján meghirdetheti. 34. Eredménytelen pályázat esetén a bíráló bizottság új pályázat kiírását is elrendelheti.

15 Hasznosítás pályázati kiírás nélkül 35. (1) A bérbe adó a helyiséget pályázati kiírás nélkül az alábbi feltételek fennállása esetén adhatja bérbe: a., a helyiségre az önkormányzat hivatalának vagy intézményének vagy gazdasági társaságának van szüksége, b., arra közérdekbıl, a lakosság szélesebb körét érintı, a helyi közszolgáltatás érdekeit szolgáló, illetve kötelezı elhelyezési feladat megoldásához van szükség, c., a bérlı által alapított vagy a bérlı tagságával mőködı gazdasági társaság pályázati eljárás nélkül jogosult tovább használni a helyiséget, de a bérlı köteles a bérbe adónak ezt megelızıen bejelenteni. Ebben az esetben a rendelet 39.. (3) bekezdés b./ pontját itt is alkalmazni kell. (2) A helyiségek ingyenes használatba adásáról kizárólag a képviselıtestület dönthet. Felek jogai, kötelezettségei 36. (1) A bérlı nem követelheti a bér beadótól, hogy a helyiséget az abban folytatni kívánt tevékenység gyakorlásához szükséges módon átalakítsa, felszerelje vagy berendezze. (2) A bérbe adó a helyiséget a pályázati kiírásban megjelölt állapotban és felszereltséggel, leltár alapján köteles a bérlınek átadni. (3) A bérlı a helyiséget a bérleti jogviszony megszőnésekor eltérı megállapodás hiányában az eredeti állapotban és felszereltséggel köteles visszaadni. (4) A bérlet tartama alatt a bérbe adó gondoskodik a bérlı tőrési kötelezettsége mellett: a., az épület karbantartásáról, az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotban tartásáról, továbbá a Ltv (1) bek. c., pontjában foglaltakról, b., az életveszélyt okozó, az ingatlan állagát veszélyeztetı, a helyiség rendeltetésszerő használatát lényegesen akadályozó hibák kijavításáról. (5) A bérlet tartama alatt a bérlı köteles gondoskodni: a., továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztántartásáról, megvilágításáról, a tevékenységével kapcsolatban keletkezı kommunális hulladék elszállíttatásáról és

16 a helyiség rendeltetésszerő használatáról, b., a helyiségben lévı, az ott folytatott tevékenység körében felmerülı felszerelések felújításáról, pótlásáról, illetıleg cseréjérıl, az épület általa kizárólagosan használt, illetve üzemben tartott központi berendezésének karbantartásáról c., a helyiség burkolatainak felújításáról, pótlásáról és cseréjérıl, amennyiben abban a helyiségben folytatott tevékenységbıl kifolyólag okozott kárt, d., a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat, kirakatszekrény védı(elı)tetı, ernyıs szerkezet, biztonsági berendezések karbantartásáról. (6) A helyiség mőszaki állapotának megváltoztatása csak a bérbe adó elızetes hozzájárulásával lehetséges. (7) A bérlıvel a helyiségre mindaddig nem köthetı meg a bérleti szerzıdés, amíg be nem mutatja a tevékenysége mértékének megfelelı kommunális hulladék elszállitására vonatkozó szerzıdést, vagy annak egyéb módon történı elhelyezésérıl írásban nem nyilatkozik. 37. (1) Önkormányzati tulajdonú helyiség albérletbe a bérbeadó hozzájárulásával adható. (2) Gazdasági társaságba a bérleti jog nem apportálható. 38. Ha a bérlı a tevékenységi körét meg akarja változtatni, ahhoz a bérbe adó elızetes hozzájárulása szükséges. Ha a bérbe adó hozzájárulását megtagadja, úgy az eredeti bérleti szerzıdés marad érvényben, de e rendeletben szabályozottak figyelembe vételével a felek egyéb módon is megállapodhatnak. A helyiség bérleti jogának átruházása és cseréje 39. (1) A bérlı az önkormányzati tulajdonú helyiség bérleti jogát írásban foglalt megállapodás alapján másra átruházhatja vagy elcserélheti. (2) A bérlı a bérleti jog átruházására vagy cseréjére irányuló megállapodást, annak megkötésétıl számított 15 napon belül köteles a bér beadói hozzájárulás teljesítése céljából a bérbe adónak megküldeni. A hozzájárulást írásban kell megadni.

17 (3) A bérbe adó a helyiség bérleti jogának átruházásához vagy elcseréléséhez akkor járul hozzá, ha az új bérlı a., által gyakorolni kívánt tevékenységének a jogszabály által elıirt feltételei biztosíthatók és a tevékenység a helyiség rendeltetésszerő használatát nem veszélyezteti, b., vállalja, hogy a szerzıdés megkötésével egyidejőleg a helyiség egy éves bérleti díjának megfelelı összegő vissza nem térítendı pénzbeli térítést fizet a bérbe adónak. VII. rész Vegyes és záró rendelkezések 40. Az önkormányzati bérlakások lakbérére, értékesítésére és a lakástámogatásra vonatkozó szabályokat külön önkormányzati rendeletek állapítják meg. A szociális lakások bérleti díja a képviselıtestület által évente megállapított fix lakbér. 41. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Ltv. szabályain túlmenıen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit is megfelelıen kell alkalmazni. 42. (1) E rendelet január 1. napjával lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejőleg a lakások és helyiségek bérletérıl szóló többször módosított 15/1993.(XII.16.) Ör. számú rendelet hatályát veszti. (2) E rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévı ügyeket a nyilvántartás idıpontjában hatályos rendelet alapján kell elbírálni. (3) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK (2006. december 12.) irányelvnek megfelelést szolgálja. Hajdúszoboszló, Dr. Sóvágó László polgármester Dr. Vincze Ferenc jegyzı

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1995. (VI. 19.)önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről (Módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselőtestület

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 23/2009. (X. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek meghatározásáról Záradék: E rendelet a Polgármesteri

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23. 1 Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.) rendelete Baja Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Mezőcsát

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete A lakások és helyiségek bérletének és elidegenítésének helyi szabályairól Kötegyán község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben) Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 9/2012.(III.23.), 35/2012.(XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános rész... 3 3. Széf-rekeszek bérbeadásának feltételei... 3 4. Az Ügyfél kulcsok kiadása... 4 5. A bérelt széf-rekesz nyitása, érték elhelyezés...

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre.

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

Részletesebben

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15.

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt LAN-CITY / Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 2. különszám 2008. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA A Komárom-Esztergom

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (X.01.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok Iparjogvédelem tansegédlet 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok A szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok 86.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek -

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a települési szilárdhulladékokkal

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének 33/2008.(XI.24.) és 8/2005.(03.09.)rendelettel módosított, 5/2009.(I.26.)rendelettel kijavított egységes szerkezetbe foglalt 31/2003(11.25) sz. rendelete

Részletesebben

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletérıl Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

I. Fejezet LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI. Általános rendelkezések

I. Fejezet LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI. Általános rendelkezések Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról. Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti felszólalása - Dr.Vécsei László

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület Árverési azonosító SOM-2804/09 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap oni körébe tartozó földterületek értékesítési

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Szigetszentmárton Önkormányzat 16/2001.(XI.22.) sz. rendelete a tulajdonában álló lakások bérletéről, bérbeadásának feltételeiről és elidegenítéséről a 13/2002.(X.2.), 8/2003.(V.28.), 11/2004.(XII.07.),

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4.

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009.(XI. 25.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben