Vállalkozási Szerzıdés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozási Szerzıdés"

Átírás

1 Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban: Megrendelı, másrészrıl, a. (Cím: Adószám:. Bankszámlaszám: Képviseli:.), mint bérlı és vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: I. Szerzıdés tárgya 1. Megrendelı ezennel megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerzıdésben és 2. számú mellékletében meghatározott közétkeztetési és tálalási feladatok ellátását, a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, dokumentációja és a tárgyalási jegyzıkönyv(ek), Vállalkozó közbeszerzési eljárás során tett végleges ajánlata, valamint a jelen szerzıdés tartalma szerint. A szerzıdés idıtartama az óvodák és a szociális intézmények esetében tıl augusztus 31-ig, az oktatási intézmények esetében tıl augusztus 31-ig terjed. Megrendelı február 15. napjáig felülvizsgálja a szolgáltatás minıségét és március 15. napjáig írásban nyilatkozik annak megfelelıségérıl. Ezen a napon bármely fél írásban indoklás nélkül felmondhatja a szerzıdést és ebben az esetben az 5. év leteltével a szerzıdés megszőnik. Amennyiben mindkét fél írásban alátámasztva úgy kívánja a szolgáltatás újabb 5 évvel meghosszabbodik (az opcionális 5 év). 2. Megrendelı szociális intézmények és óvodák esetében július 1. és augusztus 1. közötti, oktatási intézmények esetében július 1. és szeptember 1. közötti idıszakban használatba adja, Vállalkozó pedig használatba veszi folyamatosan augusztus 31-ig terjedı meghatározott idıre Pécs M. J. Város Önkormányzata (a továbbiakban: Fenntartó) tulajdonát képezı, jelen szerzıdés 5. számú mellékletében meghatározott intézmények felsorolt helyiségeit. 3. Vállalkozó jelen szerzıdés 5. számú mellékletében megjelölt helyiségeket az általa megtekintett állapotban, felszereléseivel és tartozékaival együtt, nem lakáscélú

2 2 hasznosításra, rendeltetésszerő állapotban veszi át fızıkonyha/tálalókonyha (lásd: 5. számú melléklet) üzemeltetése céljából. A konyhák felszerelési tárgyairól és tartozékairól átadás-átvételi jegyzıkönyv készül, mely a szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi (4. számú melléklet). 4. A konyhák és kiszolgáló helyiségeik bele nem értve az ebédlı és étterem helyiségeket - bérleti díja: Ft+Áfa/hó, azaz havonta Kettımillió-ötszázezer Forint + Általános Forgalmi Adó. 5. Megrendelı jelen szerzıdésben egyben megrendeli a közoktatási és szociális intézmények (a továbbiakban együtt: intézmény) közétkeztetését a jelen szerzıdés 1. számú mellékletében foglalt mennyiségben. II. Felek jogai és kötelezettségei 1. Az ételadagok heti megrendelésérıl az intézmény vezetıje vagy gazdasági ügyintézıje gondoskodik, a teljesítés hetét megelızı hét elsı munkanapjáig. A megrendelést napi bontásban kell elkészíteni. Az intézmény adatai az irányadóak a Vállalkozó számára az ételek fızésénél, adagolásánál és számlázásánál. 2. A heti étkezési adag megrendelésen módosítani (pótrendelés, vagy lemondás) legfeljebb a tárgynapot megelızı nap 9 óráig lehet írásban (fax, ) vagy telefonon. A módosítás a létszám emelésére vagy csökkentésére, ill. az ételek napi bontására is vonatkozhat. 3. Az intézmény Vállalkozó felé a 6. számú mellékletben foglalt megrendelés minta alkalmazásával leadja az étkezık létszámát. A Megrendelı az intézmények teljesítésigazolását követıen gondoskodik a vállalkozási díj megfizetésérıl. 4. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó szolgáltatási kötelezettsége az adott intézmények vonatkozásában az átadás-átvétel napját követı napon veszi kezdetét. Az átadás-átvétel napjának Felek azt a napot tekintik, amely nap az átadás-átvételi jegyzıkönyvön szerepletetésre kerül. 5. Az intézmények az 5. számú mellékletben felsorolt fızı- és tálalókonyhákat fent meghatározott bérleti díjért a Vállalkozó rendelkezésére bocsátják. Vállalkozó javaslatot tesz az átadás-átvétel idıpontjában az intézményekben található konyhai eszközök, berendezési tárgyak további hasznosításával kapcsolatban. Azon eszközökrıl, melyeket Vállalkozó nem kíván használatra átvenni, Megrendelı köteles az intézményekkel együttmőködve az átadás-átvételtıl számított 90 napon belül az elszállítása, kezelése, tárolása tárgyában intézkedni.

3 3 II./1. A Megrendelı jogai és kötelezettségei 1. Megrendelı a szerzıdés tartama alatt a rendeltetésszerő használatot folyamatosan ellenırzi. A szolgáltatás teljesítésének ellenırzési jogát Megrendelı nevében a szolgáltatást igénybe vevı intézmény vezetıje, ill. az általa megbízott személy gyakorolja. Megrendelı a szolgáltatás teljesítésének ellenırzésére Minıségellenırzési Szabályokat készített, mely az intézmények számára írja elı az ellenırzés feladatát és módját. Azt az intézmények vezetıi (vagy az általuk kijelölt személy) jogosultak alkalmazni a szolgáltatás ellenırzésére. A szolgáltatott étel mennyiségi-minıségi ellenırzését tartalmazó szabályok a szerzıdés mellékletét képezi (7. számú melléklet). 2. Megrendelı a bérleti díjat a tárgyévet megelızı évre vonatkozó, a KSH által közzétett hivatalos inflációs ráta mértékével évente emeli, külön szerzıdésmódosítás nélkül. Az elsı bérleti díjmódosítás idıpontja szeptember 1., a évi inflációs rátával. 3. Jelen szerzıdés megszőnésével, ha Vállalkozó elmulasztja a konyhát és helyiségeit rendeltetésnek megfelelı, tiszta állapotba hozni, Felek megállapodnak abban, hogy: - a szerzıdés megszőnését követıen a konyha és helyiségei rendeltetésnek megfelelı, tiszta állapotban történı visszaadásáig Vállalkozó kötbér címen a bérleti díj kétszeres összegét tartozik fizetni Megrendelınek, - az intézmény jogosult elvégeztetni az e pontban rögzített állapotnak megfelelı szükséges munkálatokat, és a felmerült költségek Vállalkozót terhelik. 4. A Megrendelı és a Megrendelı nevében az intézmény vezetıje, illetve az általa megbízott személy bármikor jogosult az étkezéshez használt edényzet ellenırzésére. 5. Megrendelı utasításai nem terjedhetnek ki a munka megszervezésére, és nem tehetik a teljesítést terhesebbé. A Megrendelınek jogszabályba vagy szakmai követelménybe ütközı utasításaira Vállalkozó köteles a Megrendelı figyelmét felhívni. Amennyiben a Megrendelı ennek ellenére utasítását írásban fenntartja, úgy a Vállalkozó azt kizárólag Megrendelı kockázatára és kárviselési felelısségére hajtja végre, illetıleg annak természetétıl függıen, megtagadhatja a végrehajtását szerzıdésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazása nélkül. 6. Megrendelı kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az adott átvételre kerülı ingatlan felett rendelkezési jogosultsága nincs, mindent megtesz annak érdekében, hogy a jogosult a hozzájáruló nyilatkozatot megadja. Amennyiben a hozzájárulás megadása elmarad, ennek figyelembevételével köteles újra tárgyalni a szerzıdést Vállalkozóval az adott intézményre vonatkozóan.

4 4 7. Megrendelı biztosítja, hogy a Vállalkozó a jelen szerzıdés tárgyát képezı bármely konyhát birtokba veheti, és a konyhák birtokában maradhat a birtokbavételt követıen a szerzıdés teljes idıtartama alatt. 8. Megrendelı köteles mindazon tényt, információt vagy dokumentumot, melyek a jelen szerzıdés megfelelı teljesítéséhez szükségesek, megfelelı idıben Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Megrendelı köteles továbbá Vállalkozó szerzıdésszerő teljesítését elısegíteni. 9. Megrendelı, illetve az általa megjelölt személyek bármikor jogosultak Vállalkozó teljesítésének szakmai és közegészségügyi szabályok figyelembevételével történı ellenırzésére. Az ellenırzés elvégzése a szerzıdésszerő teljesítést nem akadályozhatja, nem késleltetheti. II./2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles a jelen szerzıdés 2. számú mellékletén listasorszámon feltüntetett ANK intézményekben december 31. napjáig a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerzıdés útján - az abban meghatározott áron - beszerzett élelmiszer nyersanyag áruk átvételére, továbbá a Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon, valamint a Pollack Mihály Mőszaki Szakközépiskola és Kollégium fızıkonyhájában található nyersanyagokat is köteles legkésıbb a konyha átadás-átvételének napján átvenni. Ez utóbbiak esetében a Felek külön állapodnak meg azok átvételi áráról. 2. Vállalkozó köteles az általa, a jelen szerzıdés teljesítéséhez használatba vett, a Fenntartó tulajdonát képezı fızı és tálalókonyhákat a hatályos jogszabályi elıírásoknak megfelelı állapotba hozni, szükséges mértékben saját költségén, megfelelı mőszaki színvonalon karbantartani. Amennyiben a Vállalkozó a konyhákon értéknövelı beruházást kíván végrehajtani, azt elıre jeleznie kell a Megrendelınek, aki egyeztet a Fenntartóval a tervezett beruházásokról. A Vállalkozó csak a Fenntartó hozzájárulása birtokában végezheti el a tervezett beruházásokat. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerzıdés megszőnésekor az értéknövelı beruházások elszámolásáról gondoskodnak. 3. Vállalkozó köteles a teljesítéshez biztosítani a megfelelı szakértelemmel rendelkezı munkaerı folyamatos rendelkezésre állását, a nyersanyagokat - a jelen szerzıdés III./4. pontjában foglaltak figyelembevételével -, a berendezéseket és egyéb eszközöket, amelyek a szolgáltatás megfelelı nyújtásához szükségesek. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szakemberek és berendezések mind a szerzıdéskötéskor, mind a teljesítés idıtartama alatt folyamatosan rendelkezésre állnak, továbbá valamennyi jogszabályi és egyéb rendelkezésnek, hatósági elıírásnak megfelelnek.

5 5 4. Vállalkozó kötelezettséget vállal a 3. számú mellékletben felsorolt intézményeknél foglalkoztatott, jelen szerzıdés által érintett valamennyi munkavállaló folyamatos továbbfoglalkoztatására a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint. 5. Megrendelı tájékoztatja a Vállalkozót, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az intézmények fenntartója a./2011. sz. közgyőlési határozattal kötelezettséget vállalt arra, hogy az átvétellel érintett személyzetre vonatkozó valamennyi lényeges információt átad Vállalkozónak, illetıleg a vonatkozó dokumentumokba Vállalkozó számára betekintést enged azzal, hogy szavatolja az általa e körben átadott információk pontosságát és teljességét és vállalja, hogy a munkavállalók túlóráit, szabadnapjait és idıarányos szabadságát valamint egyéb bér vagy személyi jellegő kötelezettségeit a dolgozók átvételének idıpontjáig teljesíti. 6. Vállalkozó kijelenti, hogy az ellátottak adatai vonatkozásában az adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseket betartja és betartatja. 7. Vállalkozó jelen szerzıdés szerinti közétkeztetési és szociális étkeztetési feladatát képezik kifejezetten az alábbiak: 7.1. A vonatkozó jogszabályoknak, különösen a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: szociális törvény), az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló évi XLVI. törvény, az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályokról szóló 9/1985. (X. 23.) EüM- BkM együttes rendelet, valamint a vendéglátás és közétkeztetés keretében történı élelmiszer-elıállítás és forgalmazás feltételeirıl szóló 67/2007. (VII. 10.) GKM- EüM-FVM-SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) elıírásainak megfelelıen folyamatos közétkeztetési szolgáltatást nyújtani - beleértve a késıbbiekben részletezett speciális étrendeket, diétákat is - a Megrendelı által a jelen szerzıdés szerint meghatározott személyek részére Vállalkozó vállalja, hogy az óvodás, napközis általános iskolás, általános iskolás, középiskolás és kollégiumi tanulók, valamint a szociális étkezık részére a normál mellett minden étkezési típusra (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna és vacsora) diétás étkezést is biztosít a jelen szerzıdés megkötésekor a következı diéta nemek vonatkozásában: - könnyő-vegyes - diabetes (cukorbeteg) - diab. dialízises - diab. pépes - diab. pépes laktózmentes - diab. tejmentes - diab. epés-tejmentes - diab. epés

6 6 - diab. zsírszegény - diab. sószegény - tejmentes (tejfehérje) - tejcukor-érzékeny (laktózmentes) - tejmentes-zsírszegény - tej- és szójamentes - tej, dió és tojásmentes - tej, dió és mogyorómentes - tej, tojás, dió és mogyorómentes - tej, tojás, szója, dió és mogyorómentes - tojás és tejmentes - tojás és szójamentes - tojás és májérzékeny - lisztérzékeny - liszt- és tejmentes - epés - epés-tejmentes - epés, sószegény - epés-pépes - pépes - folyékony pépes - pépes-tejmentes - pépes-zsírszegény - szondás - ulcus = gyomorkímélı - ulcus fehérjeszegény - zsírszegény - vesekímélı - fehérjebı - obstipációs - mohamedán - gombaallergia - ételallergia hüvelyesekre - só és fehérjeszegény - fehérjeszegény - roboráló - egyéni Szolgáltató kötelezettséget vállal a diéta nemek alapján történı étkezési lehetıség folyamatos és az intézmények igénye szerinti bıvítésére A Vállalkozó a fent felsorolt diétás ételeket egyadagos kiszerelésben, elırecsomagoltan is szolgáltathatja az intézmények írásbeli igénybejelentése alapján. Az elıre csomagolt ételt az élelmiszerek jelölésérıl szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet elıírásainak megfelelı jelöléssel kell ellátni. 7.4.

7 7 Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerzıdés teljesítése során az éves nyersanyag felhasználás mennyiségének 60%-át Magyarországot származási helyként feltüntetı termékbıl, ezen belül a nyersanyag felhasználás 10%-át a kistermelıi élelmiszer-termelés, -elıkészítés és értékesítés feltételeirıl szóló, a 4/2010 (VII. 5.) VM rendelettel módosított 52/2010. (IV. 30.) SZVM rendelet 1. (1) bekezdés a) pontja szerinti kistermelı által megtermelt, illetve elıállított, a rendelet 1/A. sz. melléklete szerinti alaptermékeket használ fel. Szerzıdı felek egyezıen adják elı, hogy Megrendelı a felhasználással kapcsolatban bármikor jogosult a fentebb részletesen megjelölt kötelezettség teljesítésével kapcsolatos, a termékek származását igazoló dokumentumokat (szállítólevelek, tanúsítványok stb.) ellenırizni a szerzıdés fennállásának idıtartama alatt Vállalkozó kijelenti, hogy nincs lejárt köztartozása, valamint rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelı szintő ellátásához szükséges; illetıleg hogy a szerzıdés tárgyát képezı szolgáltatásra vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott szakmai követelményeket ismeri; valamint szavatolja, hogy a szerzıdés teljes idıtartama alatt a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági egyéb engedélynek, eszköznek birtokában lesz. A szerzıdés tárgyát képezı szolgáltatás végzésére jogosító hatósági engedély adatai: Gondoskodni arról, hogy a közétkeztetési szolgáltatást igénylı személyek által rendelt vendéglátó-ipari termékek (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna és vacsora) a napszaknak megfelelı idıben, megfelelı módon (pl. megfelelı hıfokon, az ünnepi szokások figyelembevételével, az évszaknak megfelelı alapanyagok felhasználásával, a gyakori ismétlıdés elkerülésével), a Vállalkozó által összeállított, az intézmények által jóváhagyott étlapnak megfelelı változatossággal rendelkezésre álljanak A Vállalkozó vállalja, hogy a szerzıdés tárgyát képezı szolgáltatás teljesítése során a felhasznált élelmiszer nyersanyagok tekintetében a magyar termékeket elınyben részesíti Biztosítani, hogy a közétkeztetési szolgáltatás keretében elkészített termékek az életkornak megfelelı, a Rendelet ajánlásai szerinti tápanyagszükségletet kielégítsék, különös tekintettel a változatos étrendre. 7.9.

8 8 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a mindenkori megrendelésnek megfelelıen, a vonatkozó jogszabályokban elıírt mennyiségi és minıségi követelményeket teljesítve látja el a szolgáltatást. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a megrendelt ételadagokat az élelmezési kiszabatnak megfelelı mennyiségben, és minıségben teljesíti Elvégezni saját költségen a közétkeztetési szolgáltatáson kívül esı, de annak teljesítésével együtt járó egyéb feladatokat (pl.: elıkészítı mőveletek, takarítás, mosogatás, az ételmaradék és hulladék elszállítása, stb.) Vállalkozó köteles a teljesítés során az üzemeltetett konyhákon a fogyóeszközök (pl.: tányér, pohár, evıeszköz, terítı, stb.) rendelkezésre állását folyamatosan biztosítani, illetıleg megfelelı minıségben és mennyiségben, az életkori sajátosságok figyelembevételével saját költségén pótolni. 8. A Vállalkozó konyha üzemeltetésével kapcsolatos feladatát képezik különösen: 8.1. A közétkeztetési szolgáltatás teljesítésébıl eredı közüzemi díjak a Vállalkozót terhelik. Vállalkozó a közüzemi díjakat oly módon téríti meg, hogy a szolgáltató által Megrendelı részére számlázott díjaknak a mérıóra (almérı) szerinti megfelelı részét, illetve önálló mérıóra hiányában a Felek által közösen - külön megállapodás alapján - meghatározott díjat Megrendelı továbbszámlázza Vállalkozó felé. 8,2. Vállalkozó köteles a közüzemi mérıket szükség esetén hitelesíteni, cserélni, ill. ahol nincs, azokon a helyszíneken saját költségen kiépíteni. Közüzemi mérı hiánya esetén a felszerelés határideje: a jelen szerzıdés megkötését követı 90. nap, melynek elmulasztása esetén Vállalkozó köteles az adott helyiségre vonatkozóan Megrendelı rendelkezésre álló havi átalányfogyasztás közüzem díj kétszeresének megfelelı megfizetésére Felek megállapodnak, hogy Vállalkozót a közüzemi díj fizetésének kötelezettsége kizárólag a fızésre (pl.: konyha, elıkészítık, raktárak, stb.) és tálalásra szolgáló helyiségek vonatkozásában terheli, az nem terjed ki az ebédlı/étterem helyiségekre Bérleti díj fizetési módja: Vállalkozó az üzemeltetésre átadott, jelen szerzıdés 5. számú mellékletében felsorolt konyhák bérléséért havonta bérleti díjat köteles fizetni elıre, minden tárgyhónap 5. napjáig kiállított számla alapján, 15 napon belül banki átutalással Megrendelınek. Ezen bérleti díj magában foglalja a konyha és kapcsolódó technológiai helyiségeinek, valamint a konyhában található, az intézmény tulajdonában álló eszközök, berendezések bérletét és használatát. - Közüzemi díjak fizetési módja: Vállalkozó a (mindenkori általános forgalmi adóval növelt összegő) közüzemi díjakat, havonta, utólag (tárgyhót követı hónapban) köteles megfizetni a Megrendelı erre vonatkozó számlájának kézhezvételétıl számított 15 (tizenöt) napon belül, átutalás útján.

9 9 Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles Vállalkozó a szerzıdés megszőnésekor a konyhát és helyiségeit rendeltetésszerő mőködésre alkalmas és tiszta állapotban, az átadás-átvételi jegyzıkönyv szerinti felszereléseivel és tartozékaival együtt köteles az intézménynek visszaadni Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a konyha és helyiségei állaga és felszerelése kárt ne szenvedjen, ezeket elvárható gondossággal és körültekintéssel, valamint takarékossággal használja. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a nem rendeltetésszerő használatból eredı károkat az intézménynek megtéríti A Vállalkozó kötelezi magát, hogy: - Az étkeztetés szolgáltatás teljesítése során keletkezett hulladék, moslék jogszabálynak megfelelı elszállításáról, ill. megsemmisítésérıl saját költségén gondoskodik. - A használatba vett konyhában és helyiségeiben lévı tőzoltó készülékeket ellenırizteti, szükség szerint cseréli; a villamos biztonságtechnikai, érintésvédelmi vizsgálatokat elvégezteti; kéményseprést elvégezteti saját költségen. - A konyha üzemeltetéséhez szükséges engedélyeket megszerzi saját költségen. - A konyhák üzemeltetéséhez szükséges konyhai eszközök, és nagy értékő konyhai berendezések beszerzésérıl saját költségén gondoskodik. - A konyha nagy értékő tárgyi eszközeinek (pl. hőtıgép, gáz üst, stb.) karbantartja saját költségen. Amennyiben a konyhához étellift tartozik, ezt karbantartja saját költségen. A karbantartás elmaradásából keletkezı többletjavítási és helyreállítási költséget viseli. - A konyha leltár szerint használatba átvett fogyóeszközeinek folyamatos pótlásáról gondoskodik saját költségen. A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségő étkészletet és evıeszközöket folyamatosan biztosítja. - Konyha zsírfogóit rendszeresen tisztítja saját költségen. Az ennek elmaradásából keletkezı többletjavítási és helyreállítási költségeket viseli. - Konyha évi 1 alkalommal történı tisztasági festését az intézménnyel egyeztetett idıben (közoktatási intézmények esetében a nyári szünetben) elvégzi, saját költségen. - A fızı- és tálalókonyhát, a kiszolgáló helyiségeit (beleértve a szociális helyiségeket) rendszeres - az illetékes szakhatóságok elıírásai szerint takarítja. - A konyha üzemelése során a konyhában keletkezı kisebb épületkárokat (Pl. csempetörés, padló, járólapok, nyílászárók, csapok, üvegtörés stb.) javítja saját költségen. - A konyhában és a hozzá tartozó helyiségekben a kártevı, rágcsáló, rovarirtást elvégezteti az intézménnyel egyeztetett idıben, saját költségen. - A közüzemi díjakat a hiteles fogyasztásmérık adatai alapján megfizeti. A főtési díj mértékének megállapítása lég m3 alapján arányosítással történik.

10 10 9. A Vállalkozó étkezés szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos feladatait képezik különösen: 9.1. Vállalkozó a tárgyhónapot megelızı hónap 15-ig köteles a következı havi irányadó étlapot az intézmény vezetıje vagy az általa megbízott személy részére jóváhagyás céljából átadni. Az intézmény vezetıje vagy az általa megbízott személy köteles az étlapot áttekinteni és a jóváhagyásáról vagy a módosítási igényérıl szakmai elıírások betartása mellett Vállalkozót haladéktalanul írásban tájékoztatni. Felek megállapodnak, amennyiben az intézmény vezetıje vagy az általa megbízott személy az átvételtıl számított 3 napon belül a javasolt étlapra észrevételt nem tesz, azt elfogadottnak tekinti A jelen szerzıdés teljesítésére Vállalkozó köteles, a teljesítésben kizárólag a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában megjelölt alvállalkozók vehetnek részt, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben. Ettıl eltérni kizárólag akkor lehet, ha a szerzıdéskötést követıen a szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt a szerzıdés vagy annak egy része nem lenne teljesíthetı az ajánlatban feltüntetett alvállalkozóval, továbbá Megrendelı elızetesen írásban hozzájárult a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott feltételeknek megfelelı új alvállalkozó bevonásához. Vállalkozó a jogszerően bevont alvállalkozókért úgy felel, mintha maga járt volna el. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 122/B. (1) bekezdés i) pontja alapján szociális étkeztetés esetén a szolgáltatás alvállalkozásba nem adható A közétkeztetési szolgáltatás ellátására vonatkozó jogszabályi és egyéb rendelkezések, hatósági elıírások betartása és betartatása, a hatóságokkal történı kapcsolattartás a szerzıdés idıtartama alatt Vállalkozó feladata és felelıssége A teljesítés napon belüli idıpontjait Vállalkozó az intézménnyel írásban egyezteti a szerzıdés megkötését követıen. Vállalkozó biztosítja, hogy az étel a felhasználás idıpontjában rendelkezésre álljon Vállalkozó gondoskodik, hogy a saját alkalmazású élelmezésvezetıje, napi kapcsolatban legyen az intézmény vezetıjével, illetve megbízottjával az elkészült étel minıségével, mennyiségével kapcsolatos problémák megbeszélése miatt Vállalkozó a tálalókonyhákba a HACCP követelményeknek megfelelı, a hatósági elıírások szerint fertıtlenített, kizárólag rozsdamentes, biztonságosan zárható hıtárolós szállítóedényekben köteles kiszállítani. III. Ellenszolgáltatás

11 11 1. Vállalkozót a jelen szerzıdés szerinti feladatok teljes körő, határidıben történı elvégzéséért a jelen szerzıdés 1-3. számú függelékeiben rögzített vállalkozási díj illeti meg ételadagonként. 2. Vállalkozó vállalja, hogy az intézményi alkalmazottak részére ugyanazon az áron biztosítja az ellátást, mint az adott intézmény korcsoportnak megfelelı ellátottai részére. 3. A Vállalkozó a szolgáltatást a fenti díjakkal augusztus 31-ig vállalja. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerzıdés megkötését követıen a vállalkozási díjat minden évben szeptember 01-jén módosítják a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett elızı naptári év hivatalos szakmai inflációs rátája mértékének 100%-ával, de legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett elızı naptári évi hivatalos inflációs ráta mértékével emelik meg. 4. Amennyiben a szolgáltatás díjára vonatkozó általános forgalmi adó (Áfa) változás történik, az, mint jogszabályi kötelezettség, külön megállapodás nélkül a változás idıpontjától automatikusan alkalmazásra kerül a Felek részérıl. 5. Felek megállapodnak, hogy az aktuális szolgáltatás teljesítésérıl az intézmény vezetıje teljesítésigazolást állít ki, legkésıbb a tárgyhónapot követı öt napon belül. 6. Vállalkozó a számlát teljesítésigazolás kiállítását követıen a teljesítési igazolással együttesen nyújthatja be a Megrendelı felé. 7. A szolgáltatás ellenértékét a Megrendelı a Vállalkozó számlájának benyújtásától számított 30 naptári napon belül utalja át a Vállalkozó Bank-nál vezetett.-.-. számú bankszámlájára. 8. Az étkezési térítési díjak beszedése az intézmény feladata. 9. Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási díj módosítására a szerzıdés tárgyát képezı teljes ételadag-szám -30% változása esetén, bármelyik fél kezdeményezésére, az éves módosításon kívül is lehetıséget biztosítanak egymásnak. A csökkentés mértéke az adagszám csökkenésével egyenesen arányos. 10. Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy a fent meghatározott vállalkozási díj a jelen szerzıdés szerinti feladatok teljes körő megvalósítására megfelelı fedezetet biztosít, s az magában foglalja valamennyi vállalkozói feladat ellátásának

12 12 ellenértékét, különös tekintettel a nyersanyagnormára, egyéb költségekre, valamint a Vállalkozó hasznára. Vállalkozó a jelen fejezetben foglaltakon kívül semmilyen egyéb jogcímen nem érvényesíthet igényt Megrendelıvel szemben. 11. Fizetési késedelem esetén Megrendelı a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. IV. Eljárás a hibás teljesítés esetén 1. Szerzıdı felek megállapodnak, hogy az ételek mennyisége, minısége ellen kifogás csak tárgynapon emelhetı. 2. Amennyiben az étel kiszolgálása során mennyiségi, vagy minıségi kifogás merül fel és az intézmény és Vállalkozó képviselıje között nincs egyetértés, errıl közös jegyzıkönyvet kell felvenni és a Vállalkozó képviselıje köteles azt azonnal a Vállalkozónak megküldeni. Vállalkozó köteles a kifogásra 8 munkanapon belül írásban választ adni az intézmény részére. 3. Vállalkozó képviselıje ebben az esetben is köteles azonnali intézkedéssel a minıségileg kifogásolt ételek helyett más étel biztosításáról gondoskodni, s ennek tényét a jegyzıkönyvben szintén rögzíteni kell. 4. A minıségileg kifogásolt étel bevizsgálása során felmerült költséget a Vállalkozó elılegezi. Amennyiben a bevizsgált ételadag minısége megfelel a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak, a vizsgálat költségét az intézmény a Vállalkozónak megtéríti. 5. Hibás teljesítést az intézmény vezetıje a teljesítésigazoláson is köteles feltüntetni. A Megrendelı ilyen esetben intézkedik a jelen szerzıdés V. pontjában meghatározott kötbér érvényesítésérıl. V. Felelısség, szerzıdésszegés 1. Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerzıdés szerinti feladatokat határidıben elvégzi, s biztosítja a szerzıdés minıségi teljesítéséhez szükséges szakértelmet, szakemberforrást és technikai hátteret. 2. Amennyiben Megrendelı, illetve az intézmény vezetıje vagy az általa megbízott személy a jelen szerzıdés szerinti jóváhagyással, információ, okirat rendelkezésre bocsátásával vagy egyébként nyilatkozatának megtételével indokolatlanul

13 13 késedelembe esik, úgy a késedelem idıtartamával a Vállalkozó tekintetében megállapított teljesítési határidı meghosszabbodik. 3. Amennyiben a Szerzıdı Felek bármelyike tıle független, számára fel nem róható rendkívüli és elháríthatatlan körülmények (pl.: természeti katasztrófa, háború, blokád, export- és importtilalom, érdekszférán kívüli sztrájk, stb.) miatt a jelen szerzıdésbıl eredı kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy ezen körülmények fennállásának és következményei elhárításának ideje alatt mentesül a szerzıdésszegés jogkövetkezményei alól. Felek kötelesek a fenti körülményekrıl és azok várható idıtartamáról a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni, az érintett hatóságoktól, kamaráktól és egyéb szervektıl származó rendelkezésre álló hivatalos igazolások egyidejő csatolásával. Felek a tájékoztatás elmaradásából vagy késedelmes teljesítésébıl eredı károkért felelnek. 4. Vállalkozó a jelen szerzıdés megkötésekor köteles a közétkeztetési szolgáltatás teljes egészére kiterjedı, megfelelı mértékő biztosításáról szóló okiratot Megrendelı részére bemutatni, illetve átadni. Biztosítási esemény bekövetkezése esetén Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelıt értesíteni, a biztosító által megtérített összeget a közétkeztetési szolgáltatás további zavartalan ellátására kell fordítani. A Vállalkozó a biztosítási esemény következményének elhárítása idıtartama alatt is köteles a szolgáltatás folyamatos biztosításáról saját költségén gondoskodni. 5. Amennyiben Vállalkozó szolgáltatását nem a fent meghatározott módon látja el, az intézmény vezetıjének írásbeli tájékoztatása alapján Megrendelı képviselıje írásban határidı tőzésével a megfelelı teljesítésre felszólítja. Ha a felszólítás nem vezet a szolgáltatás színvonalának javításához, a harmadik eredménytelen felszólítás Vállalkozó részérıl szerzıdésszegésnek minısül. 6. Vállalkozó késedelmes, vagy hibás teljesítés, illetıleg a szerzıdés teljesítésének érdekkörén belül történı meghiúsulása esetén kötbért köteles fizetni. Késedelmes teljesítésnek minısül, amennyiben Vállalkozó a számára elıírt határidıhöz képest az elıírt szolgáltatást legalább 1 órával túllépi. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér a vonatkozó nettó szolgáltatási díj.. %-a. Amennyiben a következı étkezés idıpontjáig a szolgáltatás teljesítése elmarad, a késedelmes szolgáltatás meghiúsultnak minısül. Ebben az esetben a Vállalkozó a szolgáltatás értékérıl nem jogosult számlát kiállítani. 7. Hibás teljesítésnek minısül, amennyiben Vállalkozó nem megfelelı mennyiségben, illetve a jogszabályoknak, és a jelen szerzıdésben vállalt kötelezettségeknek nem megfelelı minıségben szolgáltat. Hibás teljesítés esetén a kötbér a vonatkozó nettó szolgáltatás értékének.. %-a. 8. A kötbér érvényesítésének módja: a Megrendelı a teljesítésigazoláson feltüntetett hibásan teljesített mennyiség alapján kiszámított kötbérigényét a tárgyhavi vállalkozási díj összegébıl levonja.

14 14 9. A szerzıdés Vállalkozó érdekkörében történt meghiúsulása esetén Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli. 10. Amennyiben Vállalkozó három egymást követı hónapban összességében három alkalommal késedelmesen, vagy hibásan teljesít, ez súlyos szerzıdésszegésnek minısül. 11. Megrendelıi oldalról súlyos szerzıdésszegésnek minısül különösen: ha a leigazolt teljesítésigazolás alapján két egymást követı hónapban az ellenszolgáltatás megfizetésével késedelembe esik; ha neki felróható okból a Vállalkozó az üzemeltetésre átadott ingatlan szerzıdésszerően használni nem tudja (ide értve különösen a közüzemi energiák szolgáltatásának korlátozását, szüneteltetését). 12. Súlyos szerzıdésszegés esetén mindkét fél részérıl felmondásnak van helye. 13. Megrendelı a szerzıdést egyoldalú nyilatkozattal, írásban, felmondhatja 6 hónapos felmondási idıvel: -a bérleti díj és/vagy rezsiköltség fizetésének elmulasztása esetén, feltéve, hogy Vállalkozót megfelelı határidı tőzésével és a következményekre való figyelmeztetéssel a hátralék megfizetésére írásban felszólította, és Vállalkozó e határidı elteltéig sem fizetett. -ha Vállalkozó egyéb, a szerzıdésben rögzített kötelezettségét nem teljesíti. -ha Vállalkozó fizetésképtelenné vált, öncsıdöt jelentett, illetve ellene csıdöt jelentettek be, felszámolási eljárás folyik ellene. Ha Megrendelı a szerzıdést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú nyilatkozatával, Vállalkozó nem jogosult Megrendelıtıl további kifizetéseket követelni. 14. A Vállalkozó szerzıdésszegése esetén is köteles a szerzıdés tárgyát képezı szolgáltatás folyamatos biztosítására. VI. A szerzıdés módosítása, megszőnése 1. Feleknek a jelen szerzıdés módosítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt ára is. 2. Felek a szerzıdés megszőnése esetén kötelesek egymással tételesen elszámolni. Amennyiben valamely intézmény a szerzıdés idıtartama alatt a Fenntartó döntése alapján kikerül a szerzıdés hatálya alól, úgy a Vállalkozó jogosult tárgyalást kezdeményezni a Fenntartónál a kikerült konyhán elvégzett felújítások idıarányos

15 15 értékének megtérítése iránt, és a fennmaradó intézmények tekintetében újra tárgyalni a szolgáltatási árat. 3. Felek kijelentik, hogy a vállalkozási szerzıdés lejártakor, vagy bármely okból történı idı elıtti megszőnése esetén a Vállalkozó által megtett fejlesztések tekintetében intézményenkénti bontásban tételesen el kell számolni. 4. A szerzıdés a I. 1. pontban rögzített szerzıdési határidı lejárta elıtt is megszőnik, ha az intézményt érintı - vis major, vagy - demográfiai változások, vagy - a fenntartó költségvetése módosulása, vagy - jogszabályváltozás miatt a fenntartó döntése alapján az intézményt megszüntetik, átszervezik, funkcióváltozás történik. A szerzıdés megszőnésérıl Megrendelı írásban értesíti Vállalkozót. Vállalkozó a jelen szerzıdés aláírásával egyúttal lemond a kártérítés jogáról ilyen esetekre vonatkozóan, és a szerzıdés határidı elıtti megszőnésébıl felmerülı kárát Megrendelıtıl, az intézményektıl és a Fenntartótól nem követelheti. Vállalkozó jogosult az összes, a teljesítés helyén lévı jelen szerzıdés célját szolgáló eszközét, és ezek alkatrészét elszállítani. A Vállalkozó ilyen esetekben is jogosult tárgyalást kezdeményezni a Fenntartónál a megszüntetett intézményben elvégzett felújítások idıarányos értékének megtérítése iránt. VII. Egyéb megállapodás 1. Szerzıdı Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerzıdésben meghatározott feladataik ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen kapcsolatban álló vállalatok üzletvitelére és mőködésére, üzlet- és piacpolitikájára, üzletkörére, a jelen szerzıdésre és annak ellátására vonatkozó információt, továbbá minden olyan más információt, adatot és dokumentumot, megoldást, amelyek harmadik fél részére történı átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat idıbeli korlátozás nélkül bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizárólag a jelen szerzıdés keretein belül használják fel. A felek ezen kötelezettségük megszegése esetén teljes kártérítési felelısséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti kötelezettségekrıl kötelesek megfelelı tájékoztatást adni érintett alkalmazottaik, megbízottjaik és alvállalkozóik részére, továbbá a jelen szerzıdés szerinti titoktartási kötelezettséget a velük szerzıdı harmadik személy irányában is érvényesíteni. 2. Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény szerinti illetékes ellenırzı szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelıen a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerzıdések teljesítését rendszeresen ellenırizhetik s

16 16 részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 3. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerzıdés a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal nyilvános, tartalma közérdekő adatnak minısül, így kiadása harmadik személy részére nem tagadható meg. 4. Szerzıdı Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevıszékrıl szóló évi XXXVIII. törvény szerint az Állami Számvevıszék, a Kormányzati Ellenırzési Hivatalról szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint a Kormányzati Ellenırzési Hivatal az államháztartás alrendszereibıl finanszírozott beszerzések és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintı szerzıdések, illetıleg a gazdálkodó szervezetek számára a központi költségvetésbıl juttatott pénzeszközök felhasználása tekintetében ellenırzési jogosultsággal bír. 5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15/B. -a, valamint a évi XC. törvény rendelkezései alapján Megrendelı a szerzıdés megnevezését (típusát), tárgyát, a szerzıdést kötı felek nevét, a szerzıdés értékét, idıtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerzıdés létrejöttét követı hatvan napon belül közzéteszi. 6. Felek a jelen szerzıdéssel kapcsolatos kommunikáció bonyolítására és nyilatkozatok megtételére az alábbi személyeket jelölik ki: Megrendelı részérıl Név: Beosztás: Cím: Telefon: Telefax: Vállalkozó részérıl Név: Beosztás: Cím: Telefon: Telefax: Felek a kapcsolattartók személyében vagy fenti adataiban bekövetkezett minden változásról kötelesek egymást 8 napon belül írásban értesíteni.

17 17 7. Felek szabályszerő írásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind elektronikus úton küldött üzenet esetében a küldı felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet megküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, hiba és megszakításmentes adást bizonyító fax igazoló szelvénnyel, valamint megküldése esetén olyan iratokkal, melybıl megállapítható, hogy hiba visszajelentés nem történt. 8. Felek a jelen szerzıdés teljesítése során kötelesek egymással együttmőködni s egymást minden, a teljesítést érintı, különösen az azt késleltetı vagy akadályozó körülményrıl egymást haladéktalanul írásban tájékoztatni, valamint adatszolgáltatási kötelezettségeiknek eleget tenni. 9. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzıdés megkötésére képviselıik megfelelı felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükrıl a jelen szerzıdés aláírása nem eredményezi más egyéb szerzıdés vagy jognyilatkozat megsértését. Vállalkozó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, törvényesen mőködı gazdasági társaság, ellene csıd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs folyamatban. 10. Megrendelı a jelen szerzıdés megszüntetésére, ill. módosítására vonatkozó jog, valamint a pénzügyi teljesítések, elszámolások kivételével, a szerzıdés végrehajtásával kapcsolatos valamennyi jogot és kötelezettséget az intézmény vezetıjének hatáskörébe utal. 11. Vitás kérdéseket a felek elızetesen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, melyre a Felek, valamint az intézmény, illetıleg a Fenntartó képviselıit is meg kell hívni. A tárgyalásról jegyzıkönyvet kell készíteni, melybe bele kell foglalni a tárgyalás eredményeként esetlegesen létrejött megállapodást is. A jegyzıkönyvbıl valamennyi résztvevınek 1 példányt át kell adni. A tárgyalás eredménytelensége esetén a felek peres úton érvényesíthetik igényeiket, a peres eljárásra értékhatártól függıen kikötik a Pécsi Városi Bíróság vagy a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 12. A szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A jelen szerzıdést a Felek felhatalmazott képviselıi elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag 5 (öt) példányban aláírták, melybıl Vállalkozó 2 (kettı) eredeti példányt, Megrendelı 3 (három) eredeti példányt kap. Pécs, év hó nap

18 18.. Megrendelı Vállalkozó Ellenjegyzı:. Pécs M. J. Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Függelékek: 1. számú függelék: A közétkeztetésre irányadó speciális szabályok és ellenszolgáltatások 2. számú függelék: A szociális étkeztetésre irányadó speciális szabályok és ellenszolgáltatások 3. számú függelék: A nyári gyermekétkeztetésre irányadó speciális szabályok és ellenszolgáltatások Mellékletek: 1. számú melléklet: Felolvasólap 2. számú melléklet: Ellátandó intézmények listája és adagszámok 3. számú melléklet: Kötelezıen átveendı dolgozók 4. számú melléklet: Átadás-átvételi jegyzıkönyv minta 5. számú melléklet: Üzemeltetendı konyhák listája 6. számú melléklet: Megrendelés minta 7. számú melléklet: Ellenırzési Szabályzat 8. számú melléklet: Teljesítésigazolás

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyfelıl Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Becsó Zsolt a közgyőlés elnöke adószáma: 15450016-2-12 mint megrendelı, a továbbiakban:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. (1) bekezdés ka) pontja szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének./2012. (XII. 12.)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Általános kivitelezési keretszerzıdés (építési-szerelési munkák) VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fıvárosi

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. Bevezetı rendelkezések

I. Bevezetı rendelkezések Kártyaelfogadói Általános Szerzıdési Feltételek Devizabelföldi társas vállalkozások, non-profit szervezetek valamint egyéni vállalkozók és egyéni cégek részére I. Bevezetı rendelkezések Jelen Kártyaelfogadói

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. V-230/14

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. V-230/14 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés alapcsomag szolgáltatáshoz

Szolgáltatási szerzıdés alapcsomag szolgáltatáshoz Szolgáltatási szerzıdés alapcsomag szolgáltatáshoz amely létrejött egyrészrıl a Cégnév: Rövidített cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám: Képviselı neve és a képviselet

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) KÖNYVELİIFEL 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/9 ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA I). BIZTOSÍTOTTAK

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. X. 7-TİL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 2. különszám 2008. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA A Komárom-Esztergom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf Vállalati és Ingatlanfinanszírozási Üzletág Nagyvállalati és Intézményi Ügyfélkezelés szerzıdésszám: 101/2007 Cím: 1138 Budapest, Népfürdı u. 24-26. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf HITELSZERZİDÉS éven belüli

Részletesebben

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS (MJK: AEOLB 001-2010) MJK: AEOLB 001-2010 Érvényes: 2010. június 1-tıl 1/37 ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A jelen feltételek alapján a QBE Insurance (Europe) Limited

Részletesebben

Száma: 09000-0/3242-66/2013.ált VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

Száma: 09000-0/3242-66/2013.ált VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/3242-66/2013.ált VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) amely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság (4025 Debrecen, Kossuth

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelılap

Részletesebben

Ingatlan opciós szerzıdés

Ingatlan opciós szerzıdés Ingatlan opciós szerzıdés TERVEZET Amely létrejött egyrészrıl Gardénia Csipkefüggönygyár Rt. (Székhelye: 9025 Gyır, Csipkegyári út 11.; cégjegyzékszáma: Cg.08-10-001509; statisztikai száma: 10531255-1760-114-08;

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

Vezetékes PB-gázszolgáltatás üzletszabályzata

Vezetékes PB-gázszolgáltatás üzletszabályzata 1. sz. melléklet: A mőködtetett rendszer leírása, mőszaki adatai A települések PB-gáz ellátásának sematikus vázlata: PRÍMAGÁZ Elosztóvezeték Tartálypark Elgızölögtetı berendezés Gázmérı Nyomásszabályozó

Részletesebben

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok Iparjogvédelem tansegédlet 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok A szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok 86.

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való társulásból eredı szempontok érvényesítése

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI A Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) az Elektromos Berendezések és Számítógépek Biztosításának Különös Feltételei

Részletesebben

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei Tartalomjegyzék 1. A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. A biztosítási szerzıdés alanyai

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Összefogás a Hegyháton Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról 2009 1. A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. CÉLJA ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást.

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást. HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső, deviza alapú szabad felhasználású, hitelkiváltási célú, és

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrıl a Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

- 1 - Utasbiztosítási Feltételek I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- 1 - Utasbiztosítási Feltételek I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás? A Chartis Hungary biztosítóról Jelen feltételek (a továbbiakban: Utasbiztosítási Feltételek) szerinti biztosítási fedezetet a Chartis Europe S.A.

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.; képviseletében eljáró: Kiss Attila, elnök) a továbbiakban

Részletesebben

SZINDIKÁTUSI SZERZİDÉS

SZINDIKÁTUSI SZERZİDÉS SZINDIKÁTUSI SZERZİDÉS Alulírott önkormányzatok, önkormányzati intézmények, önkormányzati többcélú kistérségi társulások és egyéb költségvetési szervek (a továbbiakban jelen megállapodásban: Önkormányzatok

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben