Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE"

Átírás

1 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: február 05. Utolsó módosítás: március 1. Hatályba lépés: április 1-tıl

2 2.oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, címe A szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatások meghatározása Az elıfizetıi szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás Ajánlattétel Az elıfizetıi szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei A szolgáltatás igénybevételének esetleges idıbeli és földrajzi korlátai Egyéni elıfizetıi nyilatkozat Az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésének vállalási ideje A szolgáltatásminıségi mutatók értelmezése, minimál- és célértékei, valamint teljesülésük ellenırzésének mérési módszere Minıségi panasz hibaelhárítási ideje A szolgáltatás rendelkezésre állása A szolgáltatási terület egészét érintı szünetelés Az elıfizetık legalább 10%-át érintı szünetelés A garantált (átlagosan elvárható) le- és feltöltési sebesség Bithiba arány hozzáférési vonalanként Az adatforgalom mérése Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges elıfizetıi adatok listája; az elıfizetıi jogviszony létrejötte; a legrövidebb szerzıdéses idıszak Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges elıfizetıi adatok Az elıfizetıi jogviszony létrejötte A legrövidebb szerzıdéses idıszak Az elıfizetıi szerzıdés módosítása Az egyedi elıfizetı szerzıdés módosításának egyes esetei, a szerzıdésmódosítás feltételei A szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosítása, az elıfizetı errıl történı tájékoztatása A díjfizetéshez kötött szerzıdésmódosítás esetei és díjai Az áthelyezés és átírás teljesítésének határideje Az elıfizetı szolgáltatás szünetelése A szünetelés esetei Az elıfizetı által kérhetı szünetelés leghosszabb idıtartama A díjfizetéshez kötött szünetelés esetei, a díjfizetés mértéke Az elıfizetıi szolgáltatás korlátozásának és felfüggesztésének esetei és feltételei... 20

3 3.oldal 10. Az elıfizetıi szerzıdés megszőnése Az elıfizetıi szerzıdés megszőnése Az elıfizetıi szerzıdés felmondásának szabályai az elıfizetı részérıl Az elıfizetıi szerzıdés felmondásának szabályai a szolgáltató részérıl Fizetési kötelezettség az elıfizetıi szerzıdés megszőnése esetére Leszerelés Szolgáltatási hiba elhárítására vonatkozó eljárás A hibabejelentı elérhetısége A vállalt hibaelhárítási célértékek A hibabejelentés nyilvántartásba vételének menete Az elıfizetı által okozott hiba Az ügyfélszolgálat mőködése; Az elıfizetıi panaszok intézése Az ügyfélszolgálat mőködése Az elıfizetıi panaszok intézése Az elıfizetı jogai az elıfizetıi szolgáltatás hibás teljesítése esetén Kötbér Kártérítés Tartós hiba esetén alkalmazandó díjcsökkenés Az elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja Az elıfizetıi végberendezés csatlakoztatásának feltételei; a szolgáltatás használatának szabályai Adatkezelés, adatbiztonság A szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A személyes adatok tárolásának idıtartama A személyes adatok továbbításának feltételei A személyes adatok kezelésének jogcíme A kötelezı adatkezelést elrendelı törvény; A személyi adat kezelésének célja Az adatok felhasználása közvetlen üzletszerzési célra Változás az elıfizetı adataiban vagy azok kezelésében A szolgáltató felelıssége a személyes adatok kezelése során A szolgáltatás használatával járó veszélyek Adatvédelmi felelıs; Tájékoztató az ügyfelek személyes adatainak kezelésérıl A szolgáltató és az elıfizetı felelıssége Az elıfizetıi felelıssége Szolgáltató jogai és felelıssége a szolgáltatás keretében kapott információk tartalmáért Értesítés a jogsértı - információs társadalommal összefüggı - szolgáltatásról Az elıfizetıi szolgáltatások díja Egyszeri díjak Rendszeres díjak Díjazási idıszakok Kedvezmények és díjfizetés nélküli szolgáltatások A díjfizetés és számlázás módja Vagyoni biztosíték Kihelyezett távközlıi berendezés letéti díj (óvadék) és átalánykártérítési biztosíték... 45

4 4.oldal 17.8 Kiegészítı szolgáltatások hozzáférési díjai Az Általános Szerzıdési Feltételek elérhetısége számú melléklet: A szolgáltatások leírása számú melléklet: Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés számú melléklet: Elıfizetıi Díjtáblázatok számú melléklet: Az Internet Használat Alapelvei számú melléklet: A Szolgáltatások Földrajzi elérhetısége számú melléklet: Szolgáltatások minıségi mutatói, célértékei... 61

5 5.oldal Általános Szerzıdési Feltételek: 1. A szolgáltató neve, címe A szolgáltató neve: Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építı és Szolgáltató Kft. A szolgáltató neve röviden: Kábelsat-2000 Kft. A szolgáltató székhelye: 8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 63. Telephelye címe: 8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 63. Ügyfélszolgálat: elérhetısége: 8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 63. Nyitva tartás munkanapokon: 9-12h-ig,14-17h-ig Telefon: 22/ , 22/ , 20/ , 40/ , Fax: 22/ , 22/ , 2. A szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatások meghatározása A szolgáltató az elıfizetık számára Internet hozzáférési szolgáltatást nyújt. Az Internet hozzáférési szolgáltatás alapvetı használati célja az elıfizetıi végberendezések és a központi kiszolgáló berendezések közötti kapcsolat létrehozása különféle elektronikus hírközlı hálózatokon keresztül. A szolgáltató a szolgáltatás biztosításához a szükséges megfelelıség tanúsítással rendelkezı számítógépekkel, adatátviteli eszközökkel és elektronikus hírközlı hálózatokkal ellátott adathálózati központot üzemeltet, amelyet szakirányú végzettséggel és megfelelı szakmai gyakorlattal rendelkezı személyzettel mőködtet. A szolgáltató a szolgáltatás hozzáférési pontot létesít, amely a szolgáltató központi kiszolgáló berendezésének valamely interfésze, továbbá a szolgáltatás típusától függıen biztosítja az elıfizetık részére szükséges azonosítókat és jelszavakat, amelyek segítségével az elıfizetıi végberendezések valamely elektronikus hírközlı hálózaton keresztül az Internet hálózathoz kapcsolódhatnak. A szolgáltatás nem elektronikus hírközlı hálózat-specifikus, a szolgáltató az elıfizetıi végberendezés Internet hálózatra történı csatlakozását az elıfizetı igénye szerint különbözı elektronikus hírközlı hálózatokon keresztül, különféle technológiai megoldásokat alkalmazva biztosítja (Mikrohullámú és Kábeltv hálózaton keresztüli hozzáférés). A szolgáltatás egyes típusainak részletes leírását jelen ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza. A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az egyes típusokon belül, ill. az

6 6.oldal egyes típusok elemeibıl szolgáltatáscsomagokat állítson össze. Az egyes szolgáltatáscsomagok megjelölését és díjait jelen ÁSZF 3. sz. melléklete tartalmazza. A szolgáltató a szolgáltatáscsomagok leírását az ügyfélszolgálatán elérhetıvé teszi, azok változásáról az elıfizetıket 15 nappal a változás hatályba lépése elıtt értesíti. A szolgáltató az elıfizetık számára az Internet szolgáltatáshoz kapcsolódó, távközlési szolgáltatásnak nem minısülı egyéb kiegészítı szolgáltatásokat is nyújt. A kiegészítı szolgáltatások igénybevételére kötött külön megállapodások az Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó elıfizetıi szerzıdésektıl eltérı jogviszonyt jelentenek, így azokra a jelen ÁSZF-ben foglaltak a felek eltérı megállapodása hiányában nem irányadóak. 3. Az elıfizetıi szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás 3.1 Ajánlattétel Az elıfizetıi ajánlat A szerzıdés megkötésére irányuló ajánlatot az Általános Szerzıdési Feltételek 2. sz. mellékletében található Elıfizetıi Szerzıdés nyomtatvány kitöltésével lehet megtenni. Az ajánlatot a leendı elıfizetınek vagy törvényes képviselıjének kell megtennie, és az ajánlatot a szolgáltatónak címezve visszaküldeni. Az ajánlatnak az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges, a 6.1 pontban meghatározott elıfizetıi adatokon túl az alábbi adatokat kell minimum tartalmaznia: a szolgáltatás létesítésének kért idıpontja; az igényelt szolgáltatási csomag megjelölése; az elıfizetıi szerzıdés idıtartama; természetes személy elıfizetı nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatást egyéni elıfizetıként vagy nem egyéni elıfizetıként (üzleti/intézményi) kívánja igénybe venni; az elıfizetı által igényelt, a szolgáltatás használatba vételéhez szükséges és a szolgáltató által biztosított berendezések meghatározása; Bármelyik adat hiányában az igénybejelentı szerzıdéskötési ajánlat joghatás kiváltására alkalmatlan. Amennyiben az ajánlattétel (igénybejelentés) az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat nem tartalmazza, a szolgáltató azt nem tudja érdemben elbírálni. Ebben az esetben a szolgáltató az igénybejelentés megérkezését követı öt (5) napon belül határidı kitőzésével írásban felkéri az ajánlattevıt az ajánlat megfelelı kiegészítésére. Ilyen esetben a hiánytalan ajánlattételnek a szolgáltatóhoz való beérkezése tekintendı az igénybejelentés (ajánlattétel) idıpontjának.

7 7.oldal Az ajánlattételt követıen a szolgáltató tizenöt (15) napon belül értesíti az igénybejelentıt, hogy milyen határidıvel és feltételekkel tudja az elıfizetıi szerzıdést megkötni. Az ajánlattételt követı idıszakban bekövetkezett bármilyen változás, amely az igénybejelentı személyét vagy adatait érinti, a változás bekövetkeztét követı öt (5) napon belül írásban bejelentendı a szolgáltatónak Az ajánlat elutasítása Az igénybejelentı által tett ajánlat elutasításra kerül, amennyiben: (a) az ajánlat mőszakilag nem megvalósítható vagy a szolgáltatás nyújtásához szükséges berendezések telepítésének mőszaki, hatósági korlátai vannak vagy a telepítés ésszerő költséghatárok mellett nem megvalósítható; vagy (b) az igénybejelentınek a szolgáltatóval szemben lejárt követelése volt bármely egyéb szolgáltatás nyújtásából származóan; vagy (c) az igénybejelentınek a szolgáltatóval vagy más távközlési szolgáltatóval fennálló bármely megelızı szerzıdését jogszabályban meghatározott felmondási ok miatt az ajánlattételt megelızı hat (6) hónapon belül mondták fel. 3.2 Az elıfizetıi szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei Az elıfizetıi szolgáltatások igénybevételének feltétele az elıfizetıi szerzıdés megkötése. A szolgáltató jogosult az elıfizetı számára az általa nyújtott szolgáltatással együtt, saját nevében vásárolt árukat és szolgáltatásokat (változatlan formában) továbbértékesíteni és továbbszámlázni, valamint az ellenértéket az elıfizetıvel szemben - az elıfizetı távközlési számlájában vagy az elıre fizetett követelése terhére - érvényesíteni. A szolgáltató a Megrendelılapon feltünteti az ilyen módon vásárolható árukat és szolgáltatásokat, valamint azok díját valamint az általa kiállított számlán a továbbértékesítés tényét. 3.3 A szolgáltatás igénybevételének esetleges idıbeli és földrajzi korlátai A szolgáltatások Magyarország területén vehetık igénybe. A szolgáltató az igényt abban az esetben elégíti ki, ha az elıfizetıi végberendezés telepítésének, amennyiben ez szükséges - nincsenek mőszaki, hatósági (pl. mőemlékvédelmi) korlátai, és a telepítés ésszerő költséghatárok mellett megvalósítható. Szolgáltató a területi változásokról folyamatosan tájékoztatja elıfizetıit. Az mikrohullámú hálózaton keresztül nyújtott Internet szolgáltatás földrajzi korlátait az 5. sz. melléklet tartalmazza, az aktuális melléklet a honlapon megtekinthetı. A szolgáltatások igénybevétele idıbeli korlátot nem tartalmaz.

8 8.oldal 3.4 Egyéni elıfizetıi nyilatkozat Egyéni elıfizetı az elıfizetıi szerzıdés megkötésekor köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgáltatást egyéni elıfizetıként vagy nem egyéni elıfizetıként (üzleti/intézményi elıfizetıként) kívánja megtenni. Az elıfizetı a nyilatkozatot kizárólag írásban, tértivevénnyel ellátott postai levél útján, a nyilatkozat tartalmát bizonyító okirat hiteles másolatával együttesen vonhatja vissza vagy módosíthatja. 4. Az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésének vállalási ideje A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek, az esetek 80%-ában teljesített határideje (HLI) [megkezdett naptári nap] A mutató csak elıfizetıi hozzáférést nyújtó szolgáltatás esetében értelmezett. Új hozzáférés létesítésnek minısül az elsı hozzáférés létesítés, az áthelyezés, az elıfizetınél további hozzáférés létesítés, ha a létesítés fizikai megvalósítást igényel helyhez kötött elıfizetıi hozzáférés igénybevétele esetén. Amikor egy igénybejelentı többféle helyszínen létesített szolgáltatást rendel, akkor a szolgáltatásnak az egyes helyszíneken történı biztosítása külön megrendelésnek számít mérési szempontból. Kizárt esetek: - visszavont megrendelések, - az új elıfizetıi hozzáférési (fizikai) pont létesítése nélküli bekapcsolás - ha a létesítés az elıfizetıi hozzáférési ponthoz való bejutástól függ és ez nem lehetséges a megkívánt idıben - ha az igénylı halasztást, vagy késıbbi idıpontot kért a létesítésre. A mért jellemzık: A mutató számításához a megvalósult létesítések (teljesült megrendelések) kerülnek felhasználásra. A következı év(ek)re áthúzódó létesítéseket a megvalósulás évében kell figyelembe venni. A szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítések ideje (HLI): Az adatgyőjtési idıszakban megvalósult létesítés idıpontja és az érvényes megrendelés idıpontja között eltelt idı napokban. Érvényesnek tekinthetı a megrendelés, ha az mindkét fél által elfogadott. A megrendelés egyben lehet elıfizetıi szerzıdés is. Ha a szerzıdéskötést megrendelés elızi meg, a számításnál az érvényes megrendelés szolgáltatóhoz történı beérkezésének idıpontját kell figyelembe venni. Az alapadatok forrása: A szolgáltató támogató rendszere, nyilvántartásai.

9 9.oldal Minıségi mutató származtatása: Számítással, a létesítési idı szerint növekvı sorrendbe téve az eseteket, a darabszám szerinti alsó 80%-nak az idıbeli felsı korlátja Minimál érték: 30 nap. Célérték: 14 nap. 5. A szolgáltatásminıségi mutatók értelmezése, minimál- és célértékei, valamint teljesülésük ellenırzésének mérési módszere A 345/2004 (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a szolgáltató köteles meghatározni a szolgáltatásminıségi mutatók, minimál- és célértékeit, valamint minden évben köteles nyilvánosságra hozni azok elızı évben teljesített értékeit. A szolgáltatót a hatóság felé adatszolgáltatási, megfelelıség-igazolási, nyilatkozattételi kötelezettség is terheli. 5.1 Minıségi panasz hibaelhárítási ideje A minıségi panaszok alapján indított hibaelhárításnak az esetek 80%-ában teljesített határideje (MHI) [megkezdett óra] Kizárt esetek: - végberendezés hibája - ha a javítás az elıfizetı telephelyének elérésétıl függ és ez a hozzáférés - a szolgáltató érdekkörén kívül esı okok miatt - nem lehetséges a megkívánt idıben - az elıfizetı kéri a javítás elhalasztását - nem helyhez-kötött szolgáltatás esetén a szolgáltató által az ellátottként közzétett területeken kívül esı (ellátatlan) területre vonatkozó panasz A statisztikát az adatgyőjtési idıszakban elhárított hibákra kell alapozni. A mért jellemzık: Bejelentett minıségi panaszok hibaelhárítási ideje (MHI): Az adatgyőjtési idıszakban a szolgáltató hálózatában, vagy bármely azzal összekapcsolt hálózatban, a szolgáltatót terhelı - hibák kijavítási ideje, amely a hibafelvételtıl a szolgáltatás megfelelı minıség ismételt rendelkezésre állásáig eltelt megkezdett órák száma. Az alapadatok forrása: A szolgáltató támogató rendszere, nyilvántartásai, a minıségi panaszokról vezetett nyilvántartások. Minıségi mutató származtatása: Számítással, a hibaelhárítási idı szerint növekvı sorrendbe téve az eseteket, a darabszám szerinti alsó 80%-nak az idıbeli felsı korlátja Minimál érték: 72 óra, célérték: 72 óra

10 10.oldal 5.2 A szolgáltatás rendelkezésre állása A szolgáltatás-igénybevehetıség tényleges idı tartamának aránya az adatgyőjtési idıszak teljes elvi szolgáltatási idejéhez képest. (RA) [%] Szolgáltatás-kiesésnek nevezzük, amikor a szolgáltatás az elıfizetı számára nem vehetı igénybe. A szolgáltatás-kiesés idı tartamába tartozik: - a szolgáltatás váratlan meghibásodás miatti szünetelése, - a szolgáltatás tervezett átalakítás, felújítás, karbantartás miatti szünetelése. Kizárt esetek: - a szolgáltatás elıfizetı kérésére történı szünetelése, - a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelmében a jogszabályok által el ı írt módon történ ı szünetelése A mért jellemzık: Szolgáltatás-kiesés teljes idı tartama (SZKT): a szolgáltatás-kiesés regisztrálásától a szolgáltatás helyreállításáig eltelt összes idı. Teljes elvi szolgáltatási idıtartam (SZT): Azt az idı tartamot reprezentálja, amely esetben a szolgáltató minden elıfizetı számára a teljes szolgáltatás-nyújtási idıszakban szolgáltatás kiesés nélkül lenne képes szolgáltatni. Az alapadatok forrása: A szolgáltató támogató rendszere, nyilvántartásai, a tervezett karbantartás és váratlan szolgáltatás-kiesés esetén vezetett nyilvántartások. Minıségi mutató származtatása: Az adatgyőjtési idıszakban a szolgáltatás-kiesés teljes idı tartama és a teljes elvi szolgáltatási idıtartam hányadosát ki kell vonni 1-bıl és az eredményt szorozni kell 100- zal. RA=(1-SZKT/SZT)*100 Célérték: 95% 5.3 A szolgáltatási terület egészét érintı szünetelés Azon idıtartam, amely alatt az adatgyőjtési idıszakban a szolgáltatás a szolgáltatási terület egészét érintıen az elıfizetık számára váratlan szolgáltatás-kiesés miatt nem volt igénybe vehetı. (ASZE) [perc] A rendelkezésre állással ellentétben e mutató esetén csak a rendellenes (azaz váratlan) szolgáltatás-kiesést mérjük. Ide tartozik: - a szolgáltatás meghibásodása, az igénybevétel ellehetetlenülése miatti szünetelés Nem tartozik ide: - a szolgáltatás elıfizetı kérésére történı szünetelése

11 11.oldal - a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelmében a jogszabályok által elıírt módon történı szünetelése, - az elıre nem látható és el nem hárítható külsı ok (vis maior) esetén történı szünetelés, - illetve a hálózat (tervezett) átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatti szünetelés, amennyiben a szolgáltató errıl elıfizetıit megfelelıen tájékoztatta. A mért jellemzık: A szolgáltatás átmeneti szünetelése a szolgáltatási terület egészére vonatkozóan (ASZE): A szolgáltató szolgáltatási területének egészét érintı váratlan meghibásodásból fakadó szolgáltatás-kiesések teljes idı tartama percben Az alapadatok forrása: A szolgáltató nyilvántartó rendszere, a váratlan meghibásodás esetén vezetett eseményügyeleti naplók Minıségi mutató származtatása: Az adatgyőjtési idıszakban bekövetkezett - a szolgáltatási terület egészét érint ı szolgáltatás-kiesések idı tartamát össze kell adni Minimálérték: perc/év, célérték: perc/év 5.4 Az elıfizetık legalább 10%-át érintı szünetelés Azon idıtartam, amely alatt a szolgáltatás az elıfizetık legalább 10%-a számára váratlan szolgáltatás-kiesés miatt nem volt igénybevehetı. (ASZT) [perc] Ide tartozik: - a szolgáltatás meghibásodása, az igénybevétel ellehetetlenülése miatti szünetelés Nem tartozik ide: - a szolgáltatás elıfizetı kérésére történı szünetelése - a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelmében a jogszabályok által elıírt módon történı szünetelése, - illetve a hálózat (tervezett) átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatti szünetelés, amennyiben a szolgáltató errıl elıfizetıit megfelelıen tájékoztatta. A mért jellemzık: A szolgáltatás átmeneti szünetelése az elıfizetık legalább 10%-át érintıen (ASZT): A szolgáltató elıfizetıinek legalább 10%-át érintı, váratlan meghibásodásból eredı szolgáltatás-kiesések teljes idı tartama percben Az alapadatok forrása: A szolgáltató nyilvántartó rendszere, a váratlan meghibásodás esetén vezetett eseményügyeleti naplók Minıségi mutató származtatása: Az adatgyőjtési idıszakban bekövetkezett - a szolgáltató elıfizetıinek legalább 10%-át érintı szolgáltatás-kiesések idı tartamát össze kell adni (perc)

12 12.oldal Minimál érték: perc/év, célérték: perc/év 5.5 A garantált (átlagosan elvárható) le- és feltöltési sebesség Az átlagos le-, illetve feltöltési sebesség, amelyet a szolgáltató az elıfizetı számára a szolgáltatás igénybevétele esetén a vizsgált esetek 90%-ában garantál. (GLS) (GFS) Egy értékpárt (per jellel elválasztva) kell megadnia a szolgáltatónak - ez a hazai ellenırzött referencia szerver felé és felıl mért le és feltöltési sebesség elıfizetıi interfészen. Internet szolgáltatás esetén a tesztméréseket a BIX hálóra kapcsolt referencia szerveren kell elvégezni. A referencia szerverre mesterséges tesztforgalmat kell generálni kiválasztott helyeken telepített hozzáférési pontokról. A tesztforgalom egyszerő TCP (FTP) forgalomból állhat. A mérést forgalmas idıszakban kell végezni. A tesztvizsgálat idı tartama: 3 perc. A mért jellemzık: A letöltési sebesség (GLS): a szolgáltató hálózatán, a vizsgálat során mért adattovábbítási (szolgáltató-elıfizetı irány) sebesség. [kbit/s] A feltöltési sebesség (GFS): a szolgáltató hálózatán, a vizsgálat során mért adattovábbítási (elıfizetı-szolgáltató irány) sebesség. [kbit/s] Az alapadatok forrása: Az igazoló adatok elıállításához használt tesztrendszer Minıségi mutató származtatása: Az egyes mintavételek során mért értékeket sebesség szempontjából csökkenı sorrendbe állítva az esetek 90%-ában elért, illetve meghaladott érték. A sorrendbe állításkor a szolgáltató vegye figyelembe az összes mért értéket. Az elıfizetıi csatlakozások, szolgáltatási terület és szolgáltatáscsomagok tekintetében a mintavételi eljárásnak reprezentatívnak kell lennie, a vizsgálathoz felhasznált teszt mérések minimális darabszáma: az átlagos elıfizetı szám 1%-a, de legfeljebb 50db. Minimál érték: A szolgáltatásoknál a garantált le- és feltöltési sebességek a választott díjcsomagtól függenek. A minimális és célértékeket az 6. számú melléklet tartalmazza. (Elıfizetési csomagjainkat a 3. számú melléklet tartalmazza.) Bithiba arány hozzáférési vonalanként A hibásan átvitt bitek számának aránya az átvitt összes bitek számához képest.(bha) Értelmezı kiegészítések:

13 13.oldal A hozzáférési vonalakon a szolgáltató által megkülönböztetett hozzáférési módokat,(annak képességeit befolyásoló elérési technológiákat) kell érteni. Ez a mutató csak az elıbb említett technológiák függvényében értelmezhetı. Így például IP csomag kapcsolt technológia esetén nem. Amennyiben az elıfizetınek nyújtott technológia, sajátosságából adódóan a mérendı bithibákat kiküszöböli (automatikusan javítja),az egyébként hibát okozó problémák más módon, más mutatónál.pl lassulás formájában jelennek meg. Ebben az esetben a szolgáltatásra vonatkozóan a bithiba arányt nullának kell feltüntetni. A mérést minden olyan esetben el kell végezni, ahol eredménye értelmezhetı, jellemzı érték. Amennyiben a szolgáltató nem vezeti be a mutatót, dokumentálnia kell a technológiafüggı értelmezés akadályát. A vizsgálat lefolytatásához szükséges tesztforgalom eloszlásának az elıfizetıi hozzáférési mód (technológia) tekintetében reprezentatívnak kell lennie. A mért jellemzık: Bithibák száma (BHSZ):a hibásan átvitt bitek darabszáma [db ] Összes átvitt bitek száma (ÖBSZ) :az adatgyûjtési idıszakban átvitt összes bit darabszáma [db] Az alapadatok forrása: A tesztrendszer által rögzített adatok Minıségi mutató származtatása: A bithibák száma osztva az adott idıintervallumban átvitt összes bitek számával. BHA= BHSZ / İBSZ A szolgáltató szolgáltatási területén méréssel történik. Az elıfizetıi csatlakozások tekintetében a mintavételi eljárásnak reprezentatívnak kell lennie,a vizsgálathoz felhasznált teszt mérések minimális darabszáma: az átlagos elıfizetı szám 1 % - a,de legfeljebb 50 db. Minimál érték: 1%. Célérték: 0,3 % 5.7 Az adatforgalom mérése Minden az Internet felé irányuló forgalom, amelyet az Elıfizetı generál, vagy az Internet felıl az Elıfizetıhöz érkezik, a Szolgáltató Forgalom Mérési Rendszerében rögzítésre kerülhet. Az Internet felé vagy felıl irányuló forgalomnak számít minden forgalom, amely az elıfizetıi végberendezés ethernet interfészén keresztül halad át. Az Elıfizetı adatkommunikációra csak a Szolgáltató által kiosztott IP címet használhatja. Amint 3. számú mellékletben szereplı forgalmi korláttal rendelkezı díjcsomagoknál rögzített, adatmennyiség elérésre kerül, az Elıfizetı figyelmezetı t kaphat a Szolgáltatótól, de a 100%elérésekor a rendszer a szolgáltatási csomagban foglalt maximálisan elérhetı sávszélességét az Elıfizetı számára nem korlátozza, teljes értékően használhatja az adott díjfizetési idıszakban.

14 14.oldal A havi adatforgalom mérése minden esetben a tárgyhó 1. napjával kezdıdik, és tárgyhó utolsó napján fejezıdik be. A Szolgáltató az Elıfizetı, vagy Igénylı számára annak kérésére az adatforgalom mérésének részletes szabályairól minden szükséges felvilágosítást megad. A Szolgáltató az Elıfizetı számára biztosítja az aktuális hónap adatforgalmi adatainak megtekintését a honlapon. 6. Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges elıfizetıi adatok listája; az elıfizetıi jogviszony létrejötte; a legrövidebb szerzıdéses idıszak 6.1 Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges elıfizetıi adatok Természetes személy elıfizetı (.egyéni elıfizetı.) esetén: az elıfizetı neve; az elıfizetı lakóhelye, tartózkodási helye; az elıfizetı anyja neve, leánykori neve, születési helye és ideje; az elıfizetı személyi igazolvány száma Nem természetes személy elıfizetı (.üzleti/intézményi elıfizetı.) esetén: az elıfizetı cégszerő elnevezése; az elıfizetı székhelye; az elıfizetı cégjegyzékszáma; az elıfizetı adószáma; Képviselı neve Mindkét elıfizetı kör esetén: telefonszám; bankszámlaszáma; számlaküldési cím; telepítési cím; és elıfizetıi azonosító(k), jelszó Az elıfizetı az elıfizetıi szerzıdés megkötése során az alábbi dokumentumokat köteles a szolgáltató számára eredeti vagy hiteles másolati példányban bemutatni: Egyéni elıfizetı esetén (a) személyi igazolvány (az elıfizetı hozzájárulása esetén); (b) lakcímkártya;

15 15.oldal Üzleti/Intézményi elıfizetı esetén (a) cégkivonat hiteles másolata; (b) az aláíró aláírási címpéldánya vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba vagy közokiratba foglalt, a törvényes képviselı által aláírt meghatalmazásának egy példánya A fenti adatok szolgáltató általi kezelése illetve az elıfizetı által történı megadása nem alkalmazható, amennyiben a szolgáltatás igénybevétele ráutaló magatartással történik (6.2.2 pont). 6.2 Az elıfizetıi jogviszony létrejötte Az elıfizetıi jogviszony írásbeli létrejötte Elıfizetıi jogviszony a felek között olyan módon jöhet létre, hogy az Általános Szerzıdési Feltételek 2.sz. mellékletében (Elıfizetıi Szerzıdés) csatolt Megrendelılapot az elıfizetı a szolgáltató számára telefaxon, postai úton vagy elektronikus aláírással hitelesített en visszajuttatja, azt a szolgáltató kinyomtatja/lemásolja/elmenti, és annak egy példányát aláírt formában az elıfizetı számára visszajuttatja, illetve az elıfizetı az elıfizetıi szerzıdést a szolgáltató ügyfélszolgálatán megjelenve személyesen megköti Az elıfizetıi jogviszony ráutaló magatartással történı létrejötte Az elıfizetıi jogviszony ráutaló magatartással jön létre, amennyiben az elıfizetı a szolgáltató valamelyik elıre fizetett szolgáltatását (2-es pont) megvásárolja. 6.3 A legrövidebb szerzıdéses idıszak Az elıfizetıi szerzıdés a szolgáltató által történı aláírás napján lép hatályba és, hacsak a felek másként nem állapodnak meg, vagy felmondás útján elıbb meg nem szőnik, az elıfizetıi szerzıdésben meghatározott idıtartamig vagy határozatlan ideig marad hatályban. A határozatlan idıtartamra kötött elıfizetıi szerzıdés legrövidebb idıtartama három (3) hónap. A határozott idıtartamra kötött elıfizetıi szerzıdés legrövidebb idıtartama egy (1) év. 7. Az elıfizetıi szerzıdés módosítása Az elıfizetıi szerzıdés módosítása történhet az egyedi elıfizetıi szerzıdés módosításával (7.1 pont) illetve az Általános Szerzıdési Feltételek szolgáltató általi, egyoldalú módosításával (7.2 pont).

16 16.oldal 7.1 Az egyedi elıfizetı szerzıdés módosításának egyes esetei, a szerzıdésmódosítás feltételei Az elıfizetıi szerzıdés módosítására az elıfizetıi szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárási szabályokat kell megfelelıen alkalmazni Az elıfizetıi hozzáférési pont változása (áthelyezés) Az elıfizetıi szerzıdésben meghatározott elıfizetıi hozzáférési pont áthelyezésére vonatkozó igény esetén, amennyiben az elıfizetı igénye mőszakilag megvalósítható, a kért elıfizetıi hozzáférési pont a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül helyezkedik el, a szolgáltató az elıfizetıi hozzáférési pontot áthelyezi. Amennyiben az áthelyezés végrehajtásának mőszaki feltételei hiányoznak, a szolgáltató errıl az elıfizetıt az áthelyezési kérelmezéstıl számított tizenöt (15) napon belül értesíti Számlázási cím módosítása Az elıfizetı a számlázási címben bekövetkezett változást köteles a szolgáltatónak a címváltozást követı tizenöt (15) napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztása és az elıfizetı emiatt történı késedelembe esése a pontban meghatározott késedelmi kamatfizetési kötelezettséget keletkezteti Változás az Elıfizetı személyében (átírás) A szolgáltató az elıfizetı kérésére módosítja az elıfizetıi szerzıdést, ha az elıfizetı személyében szerzıdés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be. 7.2 A szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosítása, az elıfizetı errıl történı tájékoztatása A szolgáltató jogosult az Általános Szerzıdési Feltételeket egyoldalúan módosítani az alábbiak szerint: A Szolgáltatás körében és/vagy feltételeiben beálló változások a) az egyedi elıfizetési szerzıdésben vagy Általános Szerzıdési Feltételekben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként nem rendelkezik a módosítás nem eredményezheti a szerzıdés feltételeinek lényeges módosítását; b) jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja, vagy c) a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. Lényeges módosításnak minısül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vagy minıségi célértékeire vonatkozó változtatás.

17 17.oldal Ha az Általános Szerzıdési Feltételekben illetve az elıfizetıi szerzıdésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételi feltételei mőszaki vagy bármely egyéb okból megváltoznak, szolgáltató errıl - a tervezett módosítást megelızıen harminc (30) nappal - elıfizetıt az alábbi módon értesítheti: (a) országos napilapban vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján; vagy (b) az elıfizetı közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés levélben), (c) de ezekkel egyidejőleg az ügyfélszolgálaton illetve az interneten (a honlapján) közzéteszi. Az értesítés minden esetben tartalmazza: (a) az utalást az általános szerzıdési feltételek módosítására; (b) a módosítások rövid leírását; (c) a módosítások hatályba lépésének idıpontját; (d) a közzétett általános szerzıdési feltételek elérhetıségét; (e) amennyiben a szolgáltató az elıfizetı által igénybe vett szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét. (f) az elıfizetıket megilletı felmondás feltételeirıl szóló tájékoztatás. Amennyiben a szolgáltató által kezdeményezett módosítás az elıfizetı számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az elıfizetı az értesítéstıl számított tizenöt (15) napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az elıfizetési szerzıdést. Nem mondhatja fel az elıfizetı az elıfizetési szerzıdést az értesítéstıl számított tizenöt (15) napon belül további jogkövetkezmények nélkül akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott idıtartam alatt igénybe veszi és az elıfizetıi szerzıdést az ebbıl eredı kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az elıfizetı felmondja az elıfizetési szerzıdést, a szolgáltató az elıfizetıtıl nem követelheti a szerzıdés felmondását követı idıszakra esı kedvezmény összegét. A szolgáltató a jelen pontban foglalt értesítési határidıket nem alkalmazza az Általános Szerzıdési Feltételek azon módosításaira, amikor az Általános Szerzıdési Feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítása a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerzıdési feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely elıfizetıi díj csökken. A Szolgáltató a módosított Általános Szerzıdési Feltételeket elfogadottnak tekinti, amennyiben az Elıfizetı a közzétételt követı tizenöt (15) napon belül írásban nem

18 18.oldal jelenti be, hogy a módosítást nem fogadja el. A nyilatkozat tétel elmulasztása ráutaló magatartással létrejött elıfizetıi szerzıdés kivételével nem minısül elfogadásnak az elıfizetı, illetve igénylı számára többletterhet jelentı szerzıdésmódosítás (kivéve: a díjváltozás esetét), illetve új szolgáltatás bevezetése esetén. Vita esetén a szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a módosításról az elıfizetıt a törvényben elıírt módon értesítette. 7.3 A díjfizetéshez kötött szerzıdésmódosítás esetei és díjai Az áthelyezés díja a 3. sz. mellékletben került meghatározásra. Az átírás díja a 3. sz. mellékletben került meghatározásra. Átírás esetén az elıfizetı nem köteles egyszeri díjat fizetni. 7.4 Az áthelyezés és átírás teljesítésének határideje Az áthelyezés teljesítési határideje Az elıfizetıi szerzıdésben meghatározott elıfizetıi hozzáférési pont áthelyezésére vonatkozó igény esetén, amennyiben az elıfizetı igénye mőszakilag megvalósítható, és a kért elıfizetıi hozzáférési pont a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül helyezkedik el, a szolgáltató az áthelyezési kérelem kézhezvételét követı harminc (30) naptári napon belül az elıfizetıi hozzáférési pontot áthelyezi. Amennyiben az áthelyezés végrehajtásának mőszaki feltételei hiányoznak, a szolgáltató az elıfizetıt a teljesítési idıpont megjelölésével (év, negyedév) értesíti az áthelyezési kérelmezéstıl számított tizenöt (15) naptári napon belül. A határozott idıtartamra valamint akciós értékesítés során megkötött elıfizetıi szerzıdés alapján az elıfizetıi hozzáférési pont áthelyezésének lehetıségérıl a felek egyedileg állapodnak meg Az átírás teljesítési határideje Az átírás teljesítésének határideje az elıfizetı erre vonatkozó kérelmének kézhezvételét követı tizenöt (15) naptári nap. Amennyiben az átírással egyidejőleg az elıfizetıi pont áthelyezésére is sor kerül, a jelen határidı valamint a pontban meghatározott kötbérfizetési kötelezettség, illetve a 7.3 pont szerinti belépési díjfizetési mentesség nem alkalmazandó. 8. Az elıfizetı szolgáltatás szünetelése 8.1 A szünetelés esetei Amennyiben a szolgáltatás nyújtása átmeneti jelleggel akadályba ütközik, a

19 19.oldal szolgáltatás szünetel A szolgáltató érdekkörében bekövetkezı szünetelés A szolgáltató a szolgáltatást szüneteltetheti a hálózat felújítása, cseréje, karbantartása, átalakítása vagy bıvítés, vagy más ehhez kapcsolódó tevékenység végzése céljából (tervezett üzemfenntartási munkák). Az ilyen jellegő munkák miatti szünetelés havonta egy (1) nap. Ha meghaladja a 48 órát, a szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra esı elıfizetési díjat. Tervezett üzemfenntartási munkának minısül minden olyan tevékenység, amely a szolgáltatás megszakadását illetve minıségének romlását okozza vagy okozhatja. A tervezett üzemszünetet eredményezı tevékenységek kategóriái: normál üzemeletetéssel kapcsolatos tevékenység; beruházási fejlesztési tevékenység; szolgáltatás bevezetésével, bıvítésével kapcsolatos tevékenység; szükséghelyzet miatt történı helyreállítás. A szolgáltatást érintı esetek: elıfizetıi végpont, végponti eszköz karbantartása, végponti eszköz csere, szoftverfrissítés, szoftver csere, adatbázis karbantartása, átterhelés, bıvítés, csere, karbantartási, hálózatbıvítési, beruházási, fejlesztési tevékenységek. A szolgáltató a szolgáltatás szünetelésérıl elıfizetıt legalább nyolc (8) nappal elıbb értesíti (lásd pont). A szünetelés a jogviszony folytonosságát nem érinti A mindkét fél érdekkörén kívül esı okból bekövetkezı szünetelés A mindkét fél érdekkörén kívül esı okból bekövetkezı szünetelés esetén a teljesítés lehetetlenné válásának szabályait (Ptk ) kell alkalmazni Szünetelés az elıfizetı kérésére A szolgáltatás szünetelhet az elıfizetı írásos kérelmére is. A szünetelés a jogviszony folytonosságát nem érinti. A szünetelés idıtartamát az elıfizetı a 8.2 pont figyelembevételével szabadon választhatja meg. A szünetelés a kérelem beérkezését követı hónap elsı naptári napján kezdıdik. Az elıfizetı a szolgáltatás szünetelését nem kérheti:

20 20.oldal (a) határozott idejő vagy akciós értékesítés során megkötött szolgáltatás vonatkozásában; (b) amennyiben a szolgáltatóval szemben díjtartozása áll fenn Az elıfizetıi hozzáférési pont áthelyezése Az elıfizetıi hozzáférési pont megszüntetésétıl az áthelyezés teljesítéséig az elıfizetıi jogviszony szünetel Vis major A szolgáltatás szünetelését okozhatja, hogy a szolgáltató kötelezettségeit háború, polgári felkelés, terrorista cselekmények, sztrájk, természeti katasztrófa miatt, illetve annak ideje alatt, illetve tőz, robbanás, vagy szükségállapot, vagy bármely egyéb hasonló természető esemény miatt nem teljesíti, amely események a Magyar Polgári Törvénykönyv értelmében lehetetlenné teszik kötelezettségei teljesítését, vagy azok teljesítését meggátolják és a teljesítés lehetetlensége nem a vis major-ra hivatkozó fél mulasztásának tudható be. A vis majorral érintett fél haladéktalanul köteles a másik Felet az eseményrıl értesíteni, valamint annak várható tartamáról és hatásáról a szerzıdésben foglalt kötelezettségek teljesítésére. Amennyiben a szolgáltatás nyújtása vis major miatt a szolgáltató fél érdekkörén kívül álló okból legalább hatvan (60) napig lehetetlenné válik bármelyik fél jogosult az elıfizetıi szerzıdést írásbeli értesítéssel azonnali hatállyal felmondani. Elıfizetı a vis major idıtartama alatt mentesül a szolgáltatási díj fizetése alól. 8.2 Az elıfizetı által kérhetı szünetelés leghosszabb idıtartama Az elıfizetı által kérhetı leghosszabb szünetelés idıtartama évente legfeljebb hat (6) hónap. 8.3 A díjfizetéshez kötött szünetelés esetei, a díjfizetés mértéke Az elıfizetı kérésére történı szünetelés idıtartama alatt az elıfizetı köteles az elıfizetıi szerzıdésben meghatározott havi elıfizetıi díj 50%-át fizetni. A pontban meghatározott esetben az elıfizetıt díjfizetési kötelezettség nem terheli. 9. Az elıfizetıi szolgáltatás korlátozásának és felfüggesztésének esetei és feltételei Az elıfizetıi szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az elıfizetı által indított vagy az elıfizetınél végzıdtetett (az elıfizetı hozzáférési pontjára irányuló) forgalom korlátozására, az elıfizetıi az elıfizetıi szolgáltatás minıségi vagy más

21 21.oldal jellemzıinek csökkentésére illetve a szolgáltatás nyújtásának felfüggesztésére a szolgáltató az elıfizetı egyidejő értesítésével a következı esetekben jogosult: (a) az elıfizetı akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését, így különösen, ha az elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési ponthoz megfelelıség-tanúsítással nem rendelkezı végberendezést csatlakoztatott; (b) az elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást a szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt a hálózati szerzıdésekrıl szóló kormányrendelet szerint hálózati szolgáltatás céljára használja; (c) az elıfizetınek harminc (30) napon túli esedékes díjtartozása van és az elıfizetı nem adott a szolgáltató számára a 17.7 pont szerint meghatározott vagyoni biztosítékot; vagy (d) az elıfizetı az 4. sz. mellékletben meghatározott Internet Használati Alapelvekben foglalt magatartások valamelyikét tanúsítja. A szolgáltató köteles a korlátozást haladéktalanul megszüntetni, ha az elıfizetı a korlátozás okát megszünteti, és errıl a szolgáltató hitelt érdemlı módon tudomást szerez. 10. Az elıfizetıi szerzıdés megszőnése 10.1 Az elıfizetıi szerzıdés megszőnése A határozott idıtartamú elıfizetıi szerzıdés megszőnése A határozott idıtartamú elıfizetıi szerzıdés, az abban meghatározott jogok és kötelezettségek minden további értesítési kötelezettség nélkül megszőnnek az alábbi esetekben: (a) a szolgáltató jogutód nélküli megszőnése; ez esetben a szolgáltató az elıfizetıt a megszőnés tervezett dátumát megelızı hatvan (60) napon belül értesíti; (b) a szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszőnése; (c) az elıfizetı jogutód nélküli megszőnése; (d) az elıfizetı halála; (e) a határozott idıtartam lejárta; (f) a 10.3 pontokban foglaltak bekövetkezte esetén A határozatlan idıtartamú elıfizetıi szerzıdés megszőnése A határozatlan idıtartamú szerzıdés a fentiekben felsoroltakon túl, a és pontokban meghatározott esetekben szőnik meg.

22 22.oldal Az elıfizetıi szerzıdés megszőnése a szolgáltatás megszőnése esetén Az elıfizetıi szerzıdés megszőnik, amennyiben a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását megszünteti. Erre irányuló szándékáról a szolgáltató az elıfizetıt a szolgáltatás megszüntetésének dátumát megelızıen hatvan (60) nappal értesíti Az elıfizetıi szerzıdés felmondásának szabályai az elıfizetı részérıl A határozatlan idıtartamra megkötött elıfizetıi szerzıdés a 6.3 pontban meghatározott idıtartamot követıen - nyolc (8) napos felmondási idıvel, írásban, indokolás nélkül bármikor felmondható. Az elıfizetıi szerzıdés elıfizetı általi felmondása esetén az elıfizetı nem mentesül a jogviszonyból a felmondás idıpontját megelızıen, illetve azt követıen keletkezı esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól. A határozott idıtartamra kötött szerzıdés esetén a felmondás szabályai az egyedi elıfizetıi szerzıdésben szereplı módon kerülnek meghatározásra. Amennyiben a szolgáltatás nyújtása vis major miatt a szolgáltató fél érdekkörén kívül álló okból legalább hatvan (60) naptári napig lehetetlenné válik, az elıfizetı jogosult az elıfizetıi szerzıdést írásbeli értesítéssel, azonnali hatállyal felmondani Az elıfizetıi szerzıdés felmondásának szabályai a szolgáltató részérıl Az elıfizetıi szerzıdés szolgáltató általi felmondásának felmondási ideje - a és pontokban meghatározott kivételekkel - hatvan (60) nap. A szolgáltató az elıfizetési szerzıdés felmondását írásban, tértivevényes levélben küldi meg az elıfizetı részére, amennyiben rendelkezik az elıfizetı e módón történı értesítéséhez szükséges adatokkal. A felmondásról szóló értesítés tartalmazza: (a) a felmondás indokát; (b) a felmondási idıt és a felmondási idı lejártának napját; (c) ha a felmondás oka az elıfizetı szerzıdésszegése, akkor az elıfizetı tájékoztatását arról, hogy amennyiben a felmondási idı alatt a szerzıdésszegést megszőnteti, az elıfizetıi szerzıdés nem szőnik meg a szolgáltató felmondásával A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést az elıfizetı szerzıdésszegı magatartása miatt tizenöt (15) naptári napos felmondási idıvel mondhatja fel a pontjában meghatározott értesítéssel, ha (a) az elıfizetı akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését és az elıfizetı ezt a szerzıdésszegést a pont szerinti, a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítéstıl számított három (3) napon belül sem szünteti meg, (b) az elıfizetı a pont szerinti, a jogkövetkezményekre figyelmeztetı felmondási értesítését követıen sem teszi lehetıvé a szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy

23 23.oldal a szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenırzéseket elvégezze; vagy (c) az elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatás a pont szerinti, a jogkövetkezményekre figyelmeztetı felmondási értesítését követıen is a szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt továbbra is a hálózati szerzıdésekrıl szóló kormányrendelet szerint hálózati szolgáltatás céljára használja; (d) az elıfizetı a jogkövetkezményekre figyelmeztetı felmondási értesítését követıen is, ha az elıfizetı az 4. sz. mellékletben meghatározott Internet Használati Alapelvekben vagy a pontokban meghatározott magatartások valamelyikét tanúsítja A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést a díjfizetés elmulasztása esetén harminc (30) naptári napos felmondási idıvel mondhatja fel, amennyiben az elıfizetı az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztetı elsı értesítés elküldését tizenöt (15) nappal követı második értesítés megtörténtét követıen sem egyenlíti ki. Nem jogosult a szolgáltató felmondani az elıfizetıi szerzıdést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg az elıfizetı havi elıfizetési díjának megfelelı összeget, illetve havi elıfizetési díj hiányában vagy 5000 Ft-nál magasabb havi elıfizetési díj esetén az 5000Ft-ot, vagy ha az elıfizetı a díjtartozás összegszerőségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elı, feltéve hogy az elıfizetı a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti Amennyiben az elıfizetı nem fogadja el az Általános Szerzıdési Feltételek módosulását, Szolgáltató jogosult az elıfizetıi szerzıdést hatvan (60) naptári napos határidıvel felmondani Amennyiben a szolgáltatás nyújtása vis major miatt a szolgáltató fél érdekkörén kívül álló okból legalább hatvan (60) naptári napig lehetetlenné válik, szolgáltató jogosult az elıfizetıi szerzıdést írásbeli értesítéssel, azonnali hatállyal felmondani Szolgáltató jogosult a szerzıdés felmondása helyett biztosítékot kérni vagy az Eht.137. feltételei szerint korlátozni a szolgáltatások körét, illetve használatát. Amennyiben az elıfizetı a korlátozás okát harminc (30) napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a felmondásnak, ha a felmondás feltételei egyébként fennállnak Fizetési kötelezettség az elıfizetıi szerzıdés megszőnése esetére Az elıfizetıi szerzıdés megszőnéséig felmerülı díjakat az elıfizetı köteles megfizetni. Az elıfizetıi szerzıdés megszőnése esetén a szolgáltató az egyszeri díjat nem fizeti vissza, kivéve, ha az elıfizetıi szerzıdés megszőnésére a szolgáltató súlyos szerzıdésszegése miatt került sor. Amennyiben az elıfizetı a határozott idıre megkötött elıfizetıi szerzıdést a határozott idıtartam lejárta elıtt nem a szolgáltató szerzıdésszegése miatti okból megszőnteti, úgy

24 24.oldal köteles az esedékes havi díjakon túlmenıen a határozott idıtartamból még hátralévı hónapok után járó havi díjakat egy összegben megfizetni. Akciós értékesítés keretében kötött elıfizetıi szerzıdés esetén az elıfizetıi felmondás módja az akciós szerzıdésben kerül meghatározásra Leszerelés A szolgáltató vagy alvállalkozója az általa a szolgáltatás igénybevétele érdekében felszerelt, és tulajdonában álló eszközök visszavételezése céljából az elıfizetıi szerzıdés megszőnését követıen az elıfizetıvel kiszállási idıpontot egyeztet a berendezések leszerelése céljából. Az eszközök leszerelését az elıfizetı által aláírt jegyzıkönyv igazolja. A szolgáltató az elıfizetı elérhetetlensége miatt legfeljebb kétszer kísérli meg a kiszállást. Amennyiben az értesítés kézhezvételét követı harminc (30) naptári napon belül a próbálkozások ellenére sem tud a szolgáltató vagy alvállalkozója az elıfizetıhöz bejutni, úgy a 30. naptári napot követıen a szolgáltató kiszámlázza az elıfizetınek az elıfizetınél lévı berendezések értékét, valamint a kiszállás költségeit. 11. Szolgáltatási hiba elhárítására vonatkozó eljárás 11.1 A hibabejelentı elérhetısége Hibabejelentés, mőszaki probléma a további az ÁSZF 2-es pontja szerinti szolgáltatások esetében az alábbi helyen jelenthetı be: Kábelsat-2000 Kft ügyfélszolgálat címe: 8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 63.) Nyitva tartás munkanapokon: 9 12-óráig,14-17 óráig Elérhetıségek 0-24 óráig: Telefon: 22/ , 22/ , 20/ , 40/ , Fax: 22/ / , A szolgáltató jogosult a hibaelhárítás során alvállalkozó igénybevételére A vállalt hibaelhárítási célértékek A szolgáltató a hibabejelentést követıen haladéktalanul megkezdi a hibabehatárolást. A szolgáltató minden tıle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy amennyiben a

25 25.oldal meghibásodást a szolgáltató rendszerében használtberendezés okozta, a meghibásodott berendezést a hiba bejelentésétıl számított hetvenkét (72) órán belül a hibaforrást kiküszöbölje, és a hibátlan teljesítést biztosítsa. Ha a kivizsgálás vagy a kijavítás kizárólag a helyszínen, az elıfizetı helyiségében és az elıfizetı által meghatározott idıpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás a szolgáltató és az elıfizetı által megállapodott idıpontban a szolgáltató érdekkörén kívül esı okok miatt nem volt lehetséges, a fenti 72 órás határidı a kiesés idıtartamával meghosszabbodik A hibabejelentés nyilvántartásba vételének menete A szolgáltató mőszaki ügyfélszolgálatot üzemeltet abból a célból, hogy ügyfelei a szolgáltatással kapcsolatos hibákat és észrevételeket bejelenthessék. A szolgáltató minden hibabejelentés adatait az e célra szolgáló Ügyfélszolgálati naplóban dokumentálja, feltéve, hogy a hiba a szolgáltató rendszerében következett be. Feljegyzi a hiba bejelentés pontos idejét, a bejelentı személyét, a nem megfelelıséget és az esetleg függıben maradt érdeklıdést. A hibabehatárolást a szolgáltató azonnal megkezdi. Az Ügyfélszolgálat a hibabejelentést - amennyiben a hiba a szolgáltató rendszerében van - az elıfizetı részére visszaigazolja, és a bejelentést nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás (Ügyfélszolgálati napló) tartalmazza a bejelentési adatokon túl a feltárt hiba okokat, a hiba elhárításának módját, idejét (nap, óra), az elıfizetı értesítésének módját és idejét. A hibabejelentésre és az elhárításra vonatkozó adatokat a hiba elhárításától számított 1 évig megırzi a szolgáltató. Az elvégzett vizsgálat alapján a szolgáltató haladéktalanul és megfelelı indokolással értesíti az elıfizetıt arról, hogy (a) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhetı vagy a hiba az elıfizetı érdekkörébe tartozó okból merült fel; (b) a hiba kijavítását megkezdte; (c) a hiba kijavítását átmeneti (meghatározott) ideig vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az elıfizetı részére a 13.3 pontban meghatározott díjcsökkentést nyújt Az elıfizetı által okozott hiba A szolgáltató nem felelıs, és nem köteles kijavítani a szolgáltatás alábbi okokból bekövetkezı hibáját: (a) az elıfizetı mőszaki berendezésének hibája vagy alkalmatlansága; (b) a mőszaki berendezés vagy a szolgáltatás helytelen beállítása vagy rendeltetésellenes használata; (c) az elıfizetı által a szolgáltatás hozzáférési pontban okozott hiba;

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI SATURNUS BT BAJA INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2004. május 25-én Módosítva: 2012. február 22-én 1 Tartalom SATURNUS BT BAJA... 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ

Részletesebben

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2011.05.02 Hatályba lépés: 2012.05.01. Utolsó módosítás:2012.03.21 Utolsó Módosítás:2014.09.01

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA DabasNet Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. 2370 Dabas Szent István út 85. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. május 1-től. Készült: 2007. július 30. Utolsó módosítás:

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15.

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt LAN-CITY / Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT - ÉS HELYTİL FÜGGETLEN TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás:

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2011. január 1. Hatályos:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

3.2.1 Internet vagy VPN hozzáférés Szolgáltatás...9 3.2.2 VoIP Szolgáltatás...9

3.2.1 Internet vagy VPN hozzáférés Szolgáltatás...9 3.2.2 VoIP Szolgáltatás...9 VENIEN INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. Általános Szerződési Feltételek Készült: 2005. szeptember 28. Hatályos: 2005. szeptember 30. napjától Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 1037 Budapest, Orbán

Részletesebben

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A V O N A T K O Z Ó Á L T A L Á N O S S Z E R Z İ D É S I F E L T É T E L E I Hatályos: 2010.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden.

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 67 Ajánlatkérı: Szegedi Tudományegyetem Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Beszerzés tárgya:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételei Készítés idıpontja: 2011. november

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Compagnon Bt.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Compagnon Bt. Compagnon Bt. Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2006. január 1. Az utolsó módosítás dátuma: 2006. július 10. Hatályos: 2006. augusztus 10. napjától Az ügyfélszolgálat elérhetősége

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT az AXA Önkéntes Nyugdípénztár tevékenységéhez Érvényes: 2012. április 1-tıl 1. BEVEZETÉS A Pénztár Igazgatótanácsa szabályzatrendeleti felhatalmazásával (lásd Alapszabály, A. III.

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

VII. számú melléklet: Minıségi mutatók

VII. számú melléklet: Minıségi mutatók VII. számú melléklet: Minıségi mutatók Az Internet szolgáltatásnak a megfelelı, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerő követelmények a 345/2004. Kormány Rendelet (XII. 22.) szerint Hozzáférés

Részletesebben

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei Tartalomjegyzék 1. A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. A biztosítási szerzıdés alanyai

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u.

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. TREVOLKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. 2 +36 40/666-252 ; +36 62/999-044 ;06-70/208-8569 Fax:+36 62/611-145 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01.

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01. MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015. szemptember 01. Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A Szolgáltató neve, címe... 6 1.2.

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ÁROP Projekt Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 1 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 18 Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. szolgáltató. Mezőszentgyörgy

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. szolgáltató. Mezőszentgyörgy EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Tiszavasvári Szorgalmatos

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL Mezıberény Város Önkormányzata figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi hátteret az alábbiak szerint határozza meg a Városi Közszolgáltató Intézménynek

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Üzleti intelligencia (BI) alkalmazás fejlesztése és bevezetése tárgyú, Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u.

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. TREVOLKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. 2 +36 40/666-252 ; +36 62/999-044 ;06-70/208-8569 Fax:+36 62/611-145 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Érvényes 2011. december 1-től Készült 2005. december 1. Utolsó módosítás:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A szerencsejáték szervezésérıl szóló, többszörösen módosított és kiegészített 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) rendelkezése alapján

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

Ország: Magyarország irányítószám: 1117 Kapcsolattartási pont(ok):

Ország: Magyarország irányítószám: 1117 Kapcsolattartási pont(ok): KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 1 / 60 TITEL Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kábeltelevíziós szolgáltatás nyújtására Szolgáltatási terület: Budapest VIII. kerület (Tisztviselőtelep), Orczy út Vajda Péter u. Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 64 Ajánlatkérı: Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Magyarország Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) KÖNYVELİIFEL 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/9 ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA I). BIZTOSÍTOTTAK

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÁBELTELEVÍZIÓ HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÁBELTELEVÍZIÓ HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÁBELTELEVÍZIÓ HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Érvényes 2010. november 1-től Készült: 2006. július 28. Utolsó módosítás: 2010. október 18. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Gazdasági Versenyhivatal ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Őrlap a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII.

Részletesebben

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben.

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben. K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2009. május 1-től 1 Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 63 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben