ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN KÖTÖTT SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS

2 2. oldal, összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYA II. FEJEZET AZ ÁSZF HATÁLYA III. FEJEZET AZ ÁSZF KÖZLÉSE, ELFOGADÁSA ÉS ÁSZF-MELLÉKLETEK LÉTREJÖTTE IV. FEJEZET SZERZİDİ FELEK, SZERZİDÉS TÁRGYA V. FEJEZET MEGRENDELÉS MÓDJA VI. FEJEZET TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ VII. FEJEZET TELJESÍTÉS MÓDJA, HELYE VIII. FEJEZET MINİSÉGI ELİÍRÁSOK, MINİSÉGI KIFOGÁSOLÁS RENDJE, SZAVATOSSÁGI SZABÁLYOK IX. FEJEZET ELLENÉRTÉK ÉS MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA X. FEJEZET A FELELİSSÉG SZABÁLYAI XI. FEJEZET SZERZİDÉSES FELEK EGYÜTTMŐKÖDÉSE XII. FEJEZET EGYÉB RENDELKEZÉSEK XIII. FEJEZET XIV. FEJEZET XV. FEJEZET A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŐNÉSE JOGVITÁK ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 2

3 3. oldal, összesen: 20 I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYA 1. A Béres Egészségtár Kft. (a továbbiakban: Szállító) jelen ÁSZF-jének célja, hogy meghatározza tevékenységét, az általa vállalt és nyújtott valamennyi szolgáltatás igénybevételének és teljesítésének módját és részleteit, valamint a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételeket, a szerzıdı Felek jogait és kötelességeit. 2. A jelen ÁSZF tárgya a Szállító által forgalmazott, és a Megrendelı megrendelésére értékesíteni kívánt Termékek (a továbbiakban: Termék) forgalmazásával, értékesítésével kapcsolatos feltételek rögzítésén túlmenıen az, hogy a Szállító és a Megrendelı jogviszonyának szabályozásával megnyugtató jogi hátteret biztosítson mindkét Fél számára a szerzıdéses kapcsolat teljesítése, esetleges módosítása és megszőnése során. Az egyes Termékek megnevezését és típusát a jelen ÁSZF hatálya alatt az ÁSZF-mellékletet létrehozó megrendelések, illetve visszaigazolások tartalmazzák. II. AZ ÁSZF HATÁLYA 1. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi valamennyi olyan szállítási szerzıdésnek, amelyekben a Szállító kötelezettségét vállal arra, hogy a szerzıdésben meghatározott árut vagy árukat meghatározott idıpontban vagy idıszakban a Megrendelınek átad. Jelen ÁSZF feltételeitıl eltérı Megrendelıi feltételek csak a Szállító kifejezett, írásos beleegyezı nyilatkozatával érvényesek. 2. Jelen ÁSZF személyi hatálya a Szállítóra, valamint a Szállító szolgáltatásait igénybe vevı Megrendelıre terjed ki. 3. Jelen ÁSZF idıbeli hatálya annak keltétıl egészen az ÁSZF módosításának idıtartamáig áll fenn, és minden egyes esetben az adott ÁSZF-melléklet idıtartamára marad hatályban. III. AZ ÁSZF KÖZLÉSE, ELFOGADÁSA ÉS AZ ÁSZF-MELLÉKLETEK LÉTREJÖTTE 1. A Szállító az ÁSZF hatályos szövegét a weblapján mindenki számára teljes terjedelmében hozzáférhetıvé teszi, valamint az ÁSZF módosításait közli a fent hivatkozott weblapon. Megrendelı tudomásul veszi, hogy a weblapon közzétett módosítás a közzététellel egyidejőleg a Megrendelıre is alkalmazást nyer. 2. Az ÁSZF esetleges módosításait a hatályba lépést megelızıen legalább 15 nappal azok fent hivatkozott weblapján hozzáférhetıvé tételével nyilvánosságra hozza. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetıen a Szállító tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok, elıírások érvényesek. 3. Felek között minden egyes esetben mikor a Megrendelı a Szállítótól Terméket rendel meg, ÁSZF-melléklet jön létre (a továbbiakban: ÁSZF-melléklet). 3

4 4. oldal, összesen: Szerzıdés létrejöttének idıpontja az ÁSZF-mellékleten szereplı dátum. 5. Megrendelı kijelenti, hogy a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 205/B. (1) bekezdése szerint a Szállító teljes mértékben lehetıvé tette, hogy a Megrendelı annak tartalmát maradéktalanul megismerje. 6. Megrendelı továbbá kijelenti, hogy a Ptk. 205/B. (2) bekezdése szerint az ÁSZF nem tartalmaz olyan feltételeket, amelyek a szokásos szerzıdési gyakorlattól, valamint a szerzıdésre vonatkozó rendelkezésektıl lényegesen vagy a felek között korábban alkalmazott szerzıdés valamely kikötésétıl eltérnek. IV. A SZERZİDİ FELEK, SZERZİDÉS TÁRGYA 1. A Szállító a Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (2000 Szentendre, Dózsa György út 26., Cg.: , adósz.: , képviseli: Pál József, ügyvezetı), a továbbiakban: Szállító Szállító Nyitva tartása: Hétvégén és ünnepnap: Hétfıtıl - Péntekig: ig, Kizárólag elızetes egyeztetés alapján 2. A Megrendelı, mint a Szállító ügyfele az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság vagy egyéb szervezet (a továbbiakban: Megrendelı), aki/amely a jelen ÁSZF-ben lefektetett vagy az ÁSZF-mellékletben rögzített feltételekkel a Szállító Termékeit megveszi, szolgáltatását igénybe veszi vagy szerzıdéses viszony nélkül kapcsolatot létesít vele. 3. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésére álló raktári készletbıl az általa forgalmazott és a jelen ÁSZF IV/4. pontjában feltüntetett termékek közül a Megrendelı által leadott megrendelése alapján a Megrendelı által megjelölt árukat késıbbi idıpontban a mindenkori elıírásoknak megfelelıen, a megrendelt mennyiségben és minıségben a Megrendelınek határidıben leszállítja a mindenkor hatályos eladási árain. 4. Az ellátás az alábbi termékekre vonatkozik: o gyógyszerek o a szállító által forgalmazott gyógyhatású készítmények, o teák o vitaminok o reformélelmiszer készítmények, étrendkiegészítık o édesítık, cukorkák o higiénés termékek o babaápolás o tápszerek és bébiételek o arc-, haj-, száj-, test-, láb- és bırápolók o napozók o tusfürdık, habfürdık, szappanok 4

5 5. oldal, összesen: 20 o illóolajok o terhességi tesztek o dekorkozmetikumok, hajfestékek, parfümök o fertıtlenítık o gyógyászati segédeszközök o kötszerek o egyéb, a szállító által forgalmazott, engedélyhez nem kötött termékek. 5. Szállító az alábbi termékek esetén a közreadott kiszerelési egységek figyelembevételével teljesíti megrendelı megrendelését: o felszámítható - árunak nem minısülı - csomagolóanyagok, o bérleti díjas üvegek. 6. Megrendelı kötelezettséget vállal az általa megrendelt termékek átvételére és a termékek eladási árának határidıben történı maradéktalan megfizetésére. 7. Megrendelı kijelenti, hogy rendelkezik az általa megrendelt termékek forgalmazásához szükséges hatósági engedélyekkel. V. MEGRENDELÉS MÓDJA 1. Megrendelı írásban, telefonon vagy elektronikusan (FTP, modem) útján küldi meg a Megrendelılapot a Szállító részére. Megrendelı amennyiben a megrendelést nem a fent hivatkozott módon adja le, de a megrendelést a Szállító elfogadja, és a Megrendelı az árut átveszi, úgy a Megrendelı utólag nem hivatkozhat a megrendelés érvénytelenségére, és ennek alapján a Szállítóval szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet. 2. Rendelés fogadásának módja, helye: Béres Egészségtár Kft., 1087 Budapest, Ciprus u Telefon: - Számítógépes fogadó szerverek: Higi:. Novodata:. Pharmachip:. Mikroszervíz:. Quadrobite:. Elixír:. Optra:. - Telefax: 3. Rendelések fogadásának ideje: Telefonon, hétfıtıl csütörtökig: óráig pénteken: óráig Faxon, modemen: éjjel nappal 5

6 6. oldal, összesen: 20 A megrendelésnél egyértelmően közölni kell: o a megrendelı nevét és címét, o a szállítási címet, o a termék nevét, o a termék kiszerelési egységét, o a megrendelt darabszámot. 4. Amennyiben a megrendelés adatait Szállító mindenben visszaigazolja, a megrendelés adatai alapján köteles Szállító az árut fajta és minıség szerint a megrendelésen feltüntetett idıpontban Megrendelı által meghatározott teljesítési helyre leszállítani, s Megrendelı részére átadni. 5. Szállító az árjegyzéke alapján, az aktuális leltárkészletek figyelembevételével, az általa visszaigazolt mennyiségben teljesíti a megrendeléseket. A Megrendelı tudomásul veszi, hogy nem köteles Szállító teljesíteni, ha nincs raktáron az adott áru. Ez eset nem jelenti a Szállító szerzıdésszegését, így emiatt Megrendelı kártérítési igényt sem érvényesíthet. 6. Több telephellyel rendelkezı Megrendelı köteles írásban megjelölni azokat a kereskedelmi egységeit, melyek önállóan jogosultak megrendelést adni Szállító részére. 7. Felek megállapodnak abban, hogy az V/8. pontban meghatározott minimális rendelés alatti megrendelést Szállító Megrendelı kérésére postai úton teljesíti, melynek díja Megrendelıt terheli. 8. Szerzıdı felek az esetenkénti minimális rendelés mértékét 5.000,- Ft nettó listaárban határozzák meg. 9. Szállító jogosult minden egyes nettó (Áfa-t nem tartalmazó) 2.500,- Ft vagy annál kisebb számlaértékő termékek kiszállítása esetén szállítási költséget felszámolni, melynek mértéke kiszállításonként 2.000,- Ft + Áfa. 10. Szerzıdı felek közösen megállapodhatnak a megrendelések és szállítások idıbeli ütemezésében, a szállítandó áruk fajtánkénti megbontásban rögzített mennyiségében. 11. Szerzıdı felek a közösen egyeztetik a szállítás napját, a szállítandó áruk fajtáját, mennyiségét, a szállítási idıpontot, a szállítási helyet (helyeket). 12. Szállító a megrendeléseket heti kiszállítási ritmusban teljesíti vagy postázza. 13. Megrendelı köteles az áru átvételérıl gondoskodni a fentiekben az Szállító által megjelölt szállítási idıintervallumban. 14. A szállítás teljesítésének helye a Megrendelı telephelye. 6

7 7. oldal, összesen: Megrendelı az árut személyesen is átveheti, de fuvarköltségre nem tarthat igényt. Ebben az esetben az áru mennyiségi és minıségi átvételének helye az Szállító telephelye. 16. Postán történı szállítás esetén a postaköltség minden esetben a Megrendelıt terheli. 17. Postai úton nem szállíthatók az alábbi termékek: - hideg és hővös helyen tartandó készítmények, - tőz- és robbanásveszélyes anyagok. 18. Szállító a Terméket a Megrendelı érdekkörében eljáró személynek jogosult és köteles átadni. Annak megállapítása körében, hogy az eljáró személy a Megrendelı érdekkörében valóban jogosult-e eljárni a Szállító minden esetben csak azt köteles ellenırizni, hogy az eljáró személy képviseleti jogosultságát bármilyen irattal vagy pecséttel, bélyegzıvel igazolni tudja-e. Felek megállapodnak abban, hogy az ilyen módon képviseleti jogosultságát igazoló személyt a Szállító a Megrendelı érdekkörében és képviseletében eljáró személynek tekintheti, és neki a teljesítést felajánlhatja, illetve megvalósíthatja. Az ilyen módon megvalósult teljesítést követıen a Megrendelı az érdekkörében eljárt személy képviseleti jogának hiányára nem hivatkozhat, és az álképviselet vagy a megbízás nélküli ügyvitel következményeit a Szállítóra semmilyen módon és körülmények között nem háríthatja át, azt köteles teljes körben ı viselni. 19. Termékek átvételét a teljesítés helyén, és idejében vagy felajánlását követı 24 órán belül meg kell kezdeni és a lehetı legrövidebb idın belül be kell fejeznie a Megrendelınek vagy az érdekkörében eljáró személynek. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az átvételnek bármilyen akadálya van azt a Megrendelınek vagy az érdekkörében eljáró személynek a Szállító felé az átvételkor írásban kell jeleznie, ennek elmaradása esetén az átvételt, illetve a Szállító teljesítését szerzıdésszerő és megvalósított teljesítésnek kell tekinteni. 20. Szállító teljesítését a Megrendelı vagy az érdekkörében eljáró személy aláírásával ellátott, az ÁSZF-mellékletben meghatározott Termék átvételét tanúsító bármely okirat hitelt érdemlıen bizonyítja, így a teljesítés megtörténtének bizonyítására a Felek bármely a jelen pont szerinti kritériumnak megfelelı okiratot a teljesítés igazolására kifejezetten elfogadnak. VI. TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ 1. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁSZF-mellékletben meghatározott Terméket szerzıdésszerően és az ott meghatározott ellenérték fejében szállítja le, és értékesíti az Megrendelınek. 2. Egyes Termékek ellenértékét a Szállító magyar forintban határozza meg és számlázza ki. 7

8 8. oldal, összesen: Jelen ÁSZF hatálya alatt bármilyen Termék, szolgáltatás ellenértékének meghatározása során minden esetben nettó ellenértéknek kell tekinteni azt az összeget, amely mellett az általános forgalmi adóról szóló mindenkor hatályban lévı törvényi szabályozás szerinti Áfa teher nincs feltüntetve vagy kifejezetten megjelölve, függetlenül attól, hogy az ellenérték meghatározás szóban vagy írásban történik. Ebben az esetben a ténylegesen kifizetendı teljes ellenértéknek a meghatározott nettó ellenérték és az azt terhelı általános forgalmi adó teljes összegét kell tekinteni, és azt kell megfizetni. 4. Az általános forgalmi adóval kapcsolatos fizetési kötelezettségek tekintetében a teljesítés napját a fizetésre kötelezett pénzügyi teljesítési határidejének legutolsó napjában állapítják meg. VII. TELJESÍTÉS MÓDJA, HELYE 1. A Szállító köteles az ÁSZF-ben, illetve eltérés esetén az ÁSZF-mellékletben meghatározottak teljesítése érdekében, az ÁSZF-ben, illetve eltérés esetén az ÁSZF-mellékletben megjelölt helyen és idıben a Termékeket leszállítani és az Megrendelınek átadni. 2. Az Szállító teljesítése a Megrendelı által a megrendelésen megjelölt telephelyen, illetve a megrendelést benyújtó kereskedelmi egység(ek)ben történik. 3. Megrendelı köteles az áru átvételérıl gondoskodni a fentiekben a Szállító által megjelölt szállítási idıintervallumban. 4. Megrendelı az áru átvételét saját vagy megbízottja által történı aláírással és pecséttel igazolja. 5. A szállítás amennyiben raklapon történik, szállításkor - egyszerősített megoldásként - raklapcserét biztosítanak. A Megrendelı vállalja, hogy a kiürült göngyöleget a raklap-cserével egyidejőleg Szállítónak visszaadja. Teljesítéskor a Megrendelı megbízottja mennyiségileg átveszi a termékeket oly módon, hogy ellenırzi a raklap-, illetve csomagszámot és a szállítói csomagolás sértetlenségét. 6. Szállító jogában áll a megrendelésekre rövid lejáratú készítményt is kiadni. 30 nappal a lejárati idı elıtt a készítmény kiszállítható, ennél rövidebb lejárati idejő készítmény csak a termék jellegébıl adódóan 60 napnál rövidebb lejáratú készítmények esetében, illetve külön egyeztetés alapján szállítható. 7. Megrendelı amennyiben az árut személyesen veszi át, fuvarköltségre nem tarthat igényt. Ebben az esetben az áru mennyiségi és minıségi átvételének helye az Szállító telephelye. 8

9 9. oldal, összesen: 20 VIII. MINİSÉGI ELİÍRÁSOK, MINİSÉGI KIFOGÁSOLÁS RENDJE, SZAVATOSSÁGI SZABÁLYOK 1. Szállító köteles a termék forgalomba hozatali engedélyének megfelelı minıségő, hibátlan termékeket szállítani. Szállító köteles a termékeket vonalkóddal és magyar felirattal ellátni. Szállító igazolja és szavatolja, hogy a leszállított áru minden tekintetben megfelel a magyar elıírásoknak és Szállító egyidejőleg az összes forgalomba hozatallal kapcsolatos kötelezettségének eleget tett. (OGYI, OETI, ORKI) Szállítót szavatossági felelısség terheli, hogy az általa átadott termékek megfelelnek a mindenkori szabvány elıírásoknak és a szerzıdéses minıségi és mennyiségi elıírásoknak. Szállító folyamatosan karbantartja a termékek hatósági engedélyeinek lajstromát. Szállító köteles Megrendelıt a vonalkód változásáról azonnal értesíteni. Amennyiben a termék kiszerelése, megnevezése megváltozik, Szállító köteles a terméket új vonalkóddal ellátni. Az új vonalkóddal ellátott termék csak a központtal történt egyeztetés után szállítható. 2. Az áru átadására az Szállító megbízása és felhatalmazása alapján a fuvarozó jogosult mint Szállító megbízott képviselıje. Az áru átvételére a Megrendelı képviselıje ennek hiányában a kereskedelmi egységekben az áruátvevı kötelezett. 3. Az áru átadása- átvétele az árukísérı okmányokkal együttesen a teljesítés helyén történik azok aláírásával. Az Szállító megbízottja a fuvarlevelet 3 példányban adja át az áruátvevınek, melybıl az áruátvevı által lebélyegezve és Megrendelı részérıl aláírva 2 db példányt juttat vissza Szállító részére. 4. Az áru átadásakor az áruátvevı a fuvarozó jelenlétében köteles megvizsgálni az árut annak mennyiségi és minıségi átvétele érdekében. A Megrendelı a mennyiségi átvételt a szállítólevél vagy a számla Szállítónál maradó példányának aláírásával és lebélyegzésével igazolja, mely idıponttól kezdve Megrendelıt terheli az Szállító által leszállított s átvételre felajánlott árukkal kapcsolatos kárveszély. 5. Mennyiségi kifogás esetén Megrendelı és Szállító képviselıje együttesen kötelesek felvenni jegyzıkönyvet. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell: o megrendelı nevét és címét, o a számlaszámot, o az áru érkezésének idıpontját, o a reklamáció tárgyát, o a jegyzıkönyvet hitelesítık aláírását, pecsétet. Amennyiben az átvétellel egyidejőleg nem merül fel mennyiségi kifogás, s nem kerül sor mennyiségi hibát tartalmazó jegyzıkönyv felvételre, mennyiségi hiány miatt a Megrendelı a késıbbiek során nem támaszthat igényt Szállítóval szemben. Szállító a mennyiségi kifogást 24 órán belül köteles kivizsgálni. 6. A Megrendelı szavatossági igényt az Szállítóval nem támaszthat abban az esetben, ha az áru hibája a Megrendelı érdekkörébe tartozó okból keletkezett, illetve amennyiben a minıségi 9

10 10. oldal, összesen: 20 kifogást haladéktalanul nem teszi meg. A szavatossági kifogást a Megrendelı az észleléstıl számított 24 órán belül de legkésıbb a szállítmány megrendelı telephelyre való beérkezést követı 8 munkanapon belül írásban köteles bejelenteni Szállítónak, és köteles biztosítani, hogy Szállító a hibás árut megvizsgálhassa. 7. A minıségi kifogást jegyzıkönyvezni kell, amelyben az észlelt minıségi hibán túl fel kell tüntetni a szállítólevél számát és a készítmény szállítólevelén szereplı adatait is. 8. A minıségi kifogást a szállító 3 munkanapon belül köteles kivizsgálni. 9. Szállítót nem terheli felelısség, amennyiben Megrendelı az árut nem a vonatkozó hivatalos elıírásoknak megfelelıen szállította, illetve tárolta és a minıségi hiba erre vezethetı vissza. Megrendelı szavatossági igényét kizáró tényezık különösen: o gondatlan tárolásból, anyagmozgatásból származó szennyezıdés, sérülés, o minıség-megırzési idın belül nem értékesített termék, o az igazolt átvételt követı, késıbbi mennyiségi kifogás. 10. Amennyiben Szállító a minıségi kifogást nem fogadja el és a kifogás közlésétıl számított 5 munkanapon belül nem jelentkezik közös mintavételre, Megrendelı a kifogásolt szállítmányból mintát vesz és azt az illetékes minıségellenırzı szervnek (a Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség területileg illetékes felügyelıségének) felülvizsgálat céljából megküldi. 11. A minıségi felülvizsgálat költségét az Szállító viseli, ha a kifogásolt terméket a felülvizsgálat nem megfelelınek minısíti. 12. A Megrendelı viseli a felülvizsgálat költségét, ha a felülvizsgálat során a termék minısége megfelelınek bizonyult. 13. Megalapozott minıségi kifogás esetén a minıséghibás termékek kicserélésérıl, visszaszállításáról az Szállító haladéktalanul köteles gondoskodni. 14. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy amennyiben megrendelı jelen szállítási szerzıdésben foglaltalt kötelezettségeinek nem vagy nem teljes mértékben tesz eleget kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek jogcímeit, mértékét a következık szerint határozzák meg: Amennyiben a megalapozott minıségi kifogás esetét kivéve nem veszi át az általa megrendelt terméket, mulasztási kötbérfizetési kötelezettség mértéke az át nem vett áru bruttó értékének 10 %-a, de legalább Ft. 15. Az esetleges rejtett hibákról fogyasztói kifogás esetén a Megrendelı jegyzıkönyvet köteles felvenni, melyet haladéktalanul köteles Szállító részére továbbítani. Amennyiben ilyen jegyzıkönyv felvételére nem kerül sor, Szállító kizárja felelısségét a rejtett hibákkal összefüggésben. 16. Fuvarozó közbejöttével történı szállítás esetén a Megrendelı köteles az Szállító érdekében a fuvarozóval szembeni igény érvényesítéshez szükséges intézkedéseket megtenni és errıl az Szállítót haladéktalanul értesíteni. Ezen intézkedések elmulasztása esetén a Megrendelı nem követelheti Szállítótól azoknak a károknak a megtérítését, illetıleg felel azokért a károkért, amelyek a fuvarozóval szemben érvényesíthetık lettek volna. 10

11 11. oldal, összesen: Szállító vállalja, hogy a szerzıdés tárgya fejezetben meghatározott készítményeket, a vonatkozó hivatalos elıírtakban foglalt minıségen szállítja. 18. A szállítólevélen feltüntetésre kerül az egyes készítmények gyártási számonkénti darabszáma, lejárati ideje. 19. Megrendelı vállalja, hogy a készítmények szállítását, tárolását a vonatkozó hivatalos elıírásoknak megfelelıen végzi. 20. Az Szállító csak a Megrendelı által tıle vásárolt mennyiségő és fajtájú betétdíjas göngyöleget veszi vissza. A Megrendelı göngyölegforgalmából az Szállító külön nyilvántartást vezet. 21. Amennyiben bármely Áru tekintetében az elıírt engedélyeket visszavonják, az Áru forgalmazásának engedélyét felfüggesztik vagy megszüntetik, a Szállító köteles e körülményrıl Megrendelıt haladéktalanul értesíteni. Megrendelı vállalja, hogy egyes Áruk forgalomból történı kivonása esetén - a kivonás elrendelésétıl számított 30 napon belül - az Árukat összegyőjti és a Szállító rendelkezésére bocsátja. A Szállító kötelezettsége az összegyőjtött Áruk elszállítása a Megrendelı által megjelölt helyrıl. 22. Amennyiben Szállító ezen pontban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, köteles Megrendelıt a szállítói kötelezettségszegés következtében ért mindennemő felelısség alól mentesíteni, a Megrendelıre kiszabott esetleges bírságot, egyéb fizetési kötelezettséget Megrendelı helyett és nevében megfizetni. 23. Szállító köteles a termékek tárolására vonatkozó tájékoztatást Megrendelı részére megadni. Szállító mentesül a felelısség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba a Megrendelı vagy megbízottja által a termékek átadását követı nem megfelelı tárolásból ered. Azonban amennyiben Szállító a tárolásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét elmulasztotta teljesíteni, úgy felelıssége fennmarad. 24. Szállító töréskár, csere, selejt esetében kicseréli, ill. visszaveszi Megrendelı Központi Raktárában (Megrendelı 1087 Budapest, Ciprus u számú fióktelepén) megsérült termékeket, amelyekrıl megállapítható, hogy nem a helytelen tárolásból fakadnak. Ezen termékekrıl Szállító köteles visszáru-számlát kiállítani az ÁFA-törvény pontja alapján. 25. A Szállító jótáll azért, hogy az általa vagy alvállalkozói által az ÁSZF keretén belül szállított Termék szerzıdésben meghatározott tulajdonságokkal rendelkezik. A Szállító felelıs ezen tájékoztatásbeli kötelezettségének valótlanságából eredı meghibásodásokért is. A Szállító felelıs azért, hogy a garanciális feltételekben meghatározott szavatossági, illetve jótállási kötelezettségeit késedelem nélkül a saját költségére orvosolja. 26. A Szállító jótáll továbbá azért, hogy az általa vagy alvállalkozói által szállított Termék, alkalmas a rendeltetésszerő használatra, valamint mentes mindenfajta olyan gyártási, tervezési, fejlesztési (konstrukciós) anyagbeli, kivitelezési hibáktól, amelyek a Szállító cselekedetébıl vagy mulasztásából erednek. 11

12 12. oldal, összesen: A Szállító teljes kártérítési felelısséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az ÁSZF vagy az ÁSZF-melléklet teljesítésével összefüggésben, akár a Szállító maga, akár alkalmazottja, illetve a teljesítésbe bevont alvállalkozó függetlenül azok személyének Megrendelı általi elfogadásától felróható magatartása következményeként az Megrendelınek okozott. IX. ELLENÉRTÉK ÉS MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA 1. Szállító minden esetben kifejezetten és kizárólag csak a Termék Megrendelı vagy az érdekkörében eljáró személy részére történı átadásának befejezéséig viseli a Termékkel kapcsolatos kárveszélyt természetesen csak abban az esetben, ha a kár másra nem hárítható át. 2. Az Szállító a Megrendelı megrendelése alapján állítja ki a számlát. 3. Az árak a szállítási költséget is magukban foglalják, az V.9. pont figyelembe vételével. Szállító által, megrendelı részére értékesített áruk ellenértékének számlázása kedvezménnyel csökkentett listaáron történik, az ÁSZF-mellékletben foglaltak figyelembevételével. Fizetés módja: átutalással a szállító bankszámlájára vagy készpénzzel a szállító telephelyének pénztárába vagy postai csekk útján. Megrendelı vételár fizetési kötelezettségének az ÁSZF-mellékletben rögzített megállapodásban foglaltak szerint tesz eleget. A szállító a 183/1999. (XII. 13.) Korm. rend. 3. -a értelmében kizárólag azon számlákat tekintik pénzügyileg teljesítettnek, melyek a megadott fizetési határidı utolsó napjáig jóváírásra kerülnek az szállító számláján. A szállító az általa forgalmazott áruk felsorolását és árait a mindenkor hatályos aktuális árjegyzékben és annak kiegészítéseiben (továbbiakban együtt: árjegyzék) és eseti akciós dokumentumokban rögzíti. A leszállított áru ellenértékét a szállító a teljesítés napján érvényes áron számlázza le. 4. Szállító által, Megrendelı részére értékesített áruk ellenértékének számlázása listaáron történik, amely listaárat az ÁSZF-melléklet tartalmazza. Fizetés módja: átutalással a szállító bankszámlájára vagy készpénzzel a szállító telephelyének pénztárába vagy postai csekk útján. 5. Megrendelı vételár fizetési kötelezettségének jelen szerzıdésben foglaltak szerint, és az ÁSZF-melléklet alapján tesz eleget. 6. Az Szállító az általa forgalmazott áruk felsorolását és árait a mindenkor hatályos aktuális árjegyzékben és annak kiegészítéseiben (továbbiakban együtt: árjegyzék) és eseti akciós dokumentumokban rögzíti. A leszállított áru ellenértékét az Szállító a teljesítés napján érvényes áron számlázza le. 12

13 13. oldal, összesen: Késedelmes fizetés esetén Szállító késedelmi kamat felszámítására jogosult, melynek mértékét szerzıdı felek 15%-ban határozzák meg. Szállítónak jogában áll Megrendelıvel szemben fennálló követelését különös tekintettel a késedelmi kamatra a Megrendelı részére nyújtott kedvezményekbe betudni. Amennyiben Megrendelıt kedvezmény nem illeti meg, külön köteles fizetési késedelem esetén a késedelmi kamatot az Szállító részére megfizetni. 8. Megrendelı szerzıdéses kötelezettsége csak abban az esetben tekinthetı teljesítettnek, ha a Megrendelı fizetési kötelezettségével egyenlı összeget a Szállító számlavezetı pénzintézete a Szállító bankszámláján jóváírta. 9. Abban az esetben, ha a Szállító kárveszélyviselésének idıtartama alatt a Szállítónak kára származik az Megrendelı vagy az érdekkörében eljáró személy magatartásából eredıen, úgy a Szállító jogosult ezen kárát az Megrendelıvel szemben akár beszámítás útján is érvényesíteni, míg a Megrendelı köteles ezen kárt haladéktalanul megfizetni a Szállító részére. 10. Termékkel kapcsolatos kárveszélyt a Megrendelı köteles viselni a Termék igazolt átvételétıl kezdıdıen, azt a Szállítóval szemben a Megrendelı nem érvényesítheti. 11. Szállító nem köteles felelısséget vállalni, a kifizetett, szerzıdésszerően leszállított, de a Megrendelı által át nem vett Termékért, az ilyen Termékkel kapcsolatos kárveszély a Felek kifejezett megállapodása alapján a Megrendelıt terheli. 12. Termék tulajdonjoga minden esetben a teljes vételár hiánytalan megfizetéséig a Szállító-t illeti meg. Ezen tulajdonjogát a Szállító a Termék ellenértékének teljes megfizetéséig fenntartja. 13. Megrendelı a Terméket a tulajdonjog fenntartás idıtartama alatt nem terhelheti meg, illetve csak olyan módon idegenítheti el, amely elidegenítés eredményeképpen a Termék ellenértéke azonnal kiegyenlítésre kerül a Szállító részére. 14. Megrendelı a Termék tulajdonjogát érintı vagy befolyásoló bármely harmadik személy által indított érintı bármely peres-, nem peres (így különösen végrehajtási eljárásról, felszámolásivagy csıdeljárásról) a peres- és nem peres eljárással kapcsolatos nyilatkozat megtételéhez (végrehajtással szembeni igénybejelentéshez) szükséges iratok átadása mellett haladéktalanul értesíteni. A Szállító ezen körben keletkezı költségeit a Megrendelı köteles viselni. Fent hivatkozott kötelezettségek vonatkoznak a tulajdonjogi fenntartással korlátozott Terméket érintı lefoglalás, zálogba vétel, harmadik személy általi egyéb rendelkezés, illetıleg bármilyen beavatkozás esetén. 15. Szállító a Megrendelı késedelmes teljesítése esetén minden további jogkövetkezmény nélkül is felfüggesztheti a Megrendelı felé vállalt kötelezettségeinek teljesítését, illetve megtagadhatja új kötelezettségek felvállalását. Ebben az esetben a Megrendelı a Szállítóval szemben semminemő kártérítési vagy kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem élhet. 16. Szállító fenntartja a jogot arra, hogy önálló döntés alapján a Megrendelı által rögzített minimális havi vásárlások mértéke és a Megrendelı által választott fizetési határidı 13

14 14. oldal, összesen: 20 függvényében kedvezményeket biztosít. A kedvezmények mértékét a vásárlás havi volumene és a fizetési határidı figyelembevételével ÁSZF-melléklet tartalmazza. 17. A kedvezmény biztosításával összefüggı engedmények átvételének módjáról Megrendelı az ÁSZF-melléklet alapján foglalt lehetıségek közül választhat. Megrendelı jogosult az ÁSZF-melléklet alapján vállalt vásárlásának mértékére a megjelölt fizetési határidıkre, kedvezmények átutalására vonatkozó választását írásban benyújtott nyilatkozata alapján megváltoztatni, azonban a Megrendelı módosításra irányuló nyilatkozata kizárólag a nyilatkozat keltét követı hónap elsı napjától lép hatályba. Szállító az ÁSZF-mellékletbe foglalt kedvezmények mértékét megrendelı tárgyhavi, számlán megjelenı engedményekkel csökkentett összforgalma alapján határozza meg. Amennyiben Megrendelı fizetési kötelezettségének teljesítésére megadott fizetési határidı lejárta után részben vagy egészben 15 naptári nap elteltével sem teljesíti, úgy Szállító Megrendelıt listaáron, kedvezmények nyújtása nélkül, kizárólag azonnali készpénzfizetés mellett szolgálja ki. 18. Megrendelı fizetési kötelezettségének biztosítékaként az esedékes számla kiegyenlítéséig Szállító fenntartja tulajdonjogát az általa kiszállított termékek tekintetében, ezt meghaladóan Megrendelı Szállító részére az esedékes számla bruttó összegének erejéig vételi jogot enged Szállítónak a Megrendelı tulajdonát képezı árukészlet erejéig. 19. Megrendelı tudomásul veszi, hogy a folyamatos szállítási jogviszony mellett az ÁSZFmelléklet alapján meghatározott forgalom kétszeresének megfelelı összértékő árut vehet át halasztott fizetés mellett. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelı tartozása eléri az elızı bekezdésben rögzített értéket (nyitvaszállítási érték) Szállító jogszerően felfüggesztheti szállítását mindaddig, amíg Megrendelı fizetési kötelezettségét maradéktalanul nem teljesíti, vagy tartozása a nyitvaszállítási érték alá csökken, illetve addig az idıpontig, amíg szerzıdı felek között nem jön létre fizetési átütemezési megállapodás. 20. Amennyiben Megrendelı saját szolgáltatásával késedelembe esik, azaz részben vagy egészben határidıre nem tesz eleget fizetései kötelezettségének, Szállító a Ptk alapján megfelelı pénzügyi fedezet biztosításáig megtagadhatja a megrendelt áru kiadását, illetve azonnali hatállyal felmondhatja a szerzıdést, amennyiben a biztosíték nyújtására megfelelı határidıt szabott és az eredménytelenül telt el. 21. Megrendelı kötelezettséget vállal arra, hogy jelen fizetési megállapodással összefüggı adataiban, pénzügyi helyzetében bekövetkezett valamennyi változásáról haladéktalanul köteles Szállítót írásban értesíteni. Így különösen, de nem kizárólagosan: új bankszámla szerzıdés megkötése, csıd-, felszámolási eljárás kezdeményezése stb. 14

15 15. oldal, összesen: 20 X. A FELELİSSÉG SZABÁLYAI 1. Szállítót szavatossági felelısség terheli, hogy az általa átadott termékek megfelelnek a mindenkori szabvány elıírásoknak és a szerzıdésben foglalt minıségi és mennyiségi elıírásoknak. Szállító folyamatosan karbantartja a termékek hatósági engedélyeinek lajstromát. 2. Megrendelıt a szerzıdésszerő teljesítéséért a Ptk-ban foglalt felelısség terheli. 3. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelı jelen szállítási szerzıdésben foglaltalt kötelezettségeinek nem vagy nem teljes mértékben tesz eleget kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek jogcímeit, mértékét a következık szerint határozzák meg: o o Amennyiben nem veszi át az általa megrendelt terméket, mulasztási kötbérfizetési kötelezettség mértéke az át nem vett áru bruttó értékének 20 %-a, de legalább Ft. Szállítói rendkívüli felmondás esetén meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség, mértéke az elızı havi megrendelés bruttó összegének 20 százaléka, de legalább Ft. XI. SZERZİDÉSES FELEK EGYÜTTMŐKÖDÉSE 1. Jelen ÁSZF, illetve az ÁSZF-mellékletek létrehozása, teljesítés, megszőnése során teljes körben a polgári jog szabályai szerint együttmőködnek egymással. 2. Felek együttmőködésük során kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan tényrıl, körülményrıl vagy eseményrıl, amely az ÁSZF vagy az ÁSZF-melléklet teljesítését vagy teljesülését, bármilyen mértékben befolyásolhatja. 3. Felek kötelesek egymást tájékoztatni a jelen ÁSZF-ben meghatározott adataik megváltozásáról. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen ÁSZF, és az ÁSZF-mellékletek hatálya alatt tett nyilatkozatokat minden esetben a Fél utolsó ismert címére kell megküldeni. Ha a nyilatkozatot a Fél a másik Fél ilyen elérési címére küldte meg a nyilatkozatot akkor is szabályosan kézbesítettnek kell tekintenie, ha a címzett Fél elérési címe idıközben megváltozott, de arról a nyilatkozat tevıjét nem értesítette. 4. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából fakadó hátrányos jogkövetkezményeket minden esetben a tájékoztatást elmulasztó vagy késedelmesen teljesítı Félnek kell vállalnia, és viselnie. XII. SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŐNÉSE 1. ÁSZF módosítására a Szállító a Megrendelı elızetes tájékoztatását követıen jogosult. A módosított ÁSZF-et minden esetben csak és kizárólag a módosítások hatálybalépését követıen létrejött ÁSZF-melléklet-re kell alkalmazni. 15

16 16. oldal, összesen: Megrendelı visszaigazolt megrendelését nem mondhatja vissza, de kiegészítı megrendelést küldhet a Szállító részére. Ebben az esetben a kiegészítı megrendelés tekintetében az ÁSZFmelléklet létrejöttének szabályai ugyancsak alkalmazandók. 3. Megrendelı a visszaigazolt megrendelésétıl elállási ok hiányában nem állhat el, illetve azt nem mondhatja vissza. Amennyiben ezt mégis megteszi, úgy köteles a Szállító részére az ebbıl eredı valamennyi kárt és költséget haladéktalanul megtéríteni. 4. ÁSZF-melléklet módosítására csak és kizárólag a Felek által cégszerően aláírt, írásbeli módosító okirattal kerülhet sor. 5. Az ÁSZF-melléklet a felmondás, és az elállás esetét kivéve a Szállító és a Megrendelı teljesítésével szőnik meg. A Felek jogai és kötelezettségei a teljesítés esetén a teljesítéssel szőnnek meg, míg felmondás, és elállás esetén az elállást, illetve felmondást gyakorló Fél jogai a felmondás, illetve az elállás gyakorlásával nem szőnnek meg a Fél továbbra is jogosult a polgári jog szabályai szerint követeléseit érvényesíteni. 6. Jelen szerzıdést szerzıdı felek határozatlan idıre hozzák létre azzal, hogy mindkét felet 30 napos rendes felmondási idı illeti meg. 7. Rendkívüli felmondás illeti meg mindkét felet a másik fél szerzıdésszegése esetén. Szállító jelen szerzıdést a Megrendelı fizetési késedelemétıl számított 30 nap elteltével jogosult azonnali hatállyal felmondani, a Megrendelı bármely kötelezettségeit lejárttá tenni, amennyiben megrendelı az elızıekben rögzített bármely kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget. Ismételt és/vagy súlyos szerzıdésszegés esetén bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal a szerzıdésszegés megszüntetésére irányuló legalább..napos eredménytelen írásbeli felszólítást követıen az ÁSZF-tıl, illetve az ÁSZF-melléklettıl elállni, illetve azokat azonnali hatállyal felmondani. Felek megállapodnak abban, hogy a nem szerzıdésszegı Fél jogosult a másik Fél teljesítését is követelni, ennek megfelelıen saját hatáskörben hozza meg döntését arról, hogy teljesítést követel vagy az ÁSZF-tıl, illetve az ÁSZF-melléklettıl eláll. 8. ÁSZF, illetve az ÁSZF-mellékletek azonnali hatályú felmondására, felbontására, illetve a vonatkozó jogkövetkezmények (kötbér, kártérítés) alkalmazására különösen akkor kerülhet sor, ha a szerzıdésszegı Fél: o a megrendelést a Szállító több alkalommal, annak kézhezvételét követı legkésıbb 8 munkanapon belül nem igazolja vissza, o o a szállítási határidıhöz képest a Szállító késedelme a 30 munkanapot meghaladja, a Megrendelı a fizetési kötelezettsége tekintetében legalább 15 napos késedelembe esik, 16

17 17. oldal, összesen: 20 o o o o o a Megrendelı a Szállító-t bármilyen az ÁSZF vagy az ÁSZF-melléklet teljesülése szempontjából szakmai és/vagy gazdasági tekintetben lényeges kérdésben megtéveszti, a Megrendelı elmulasztja tájékoztatni a Szállítót, akár az ÁSZF, akár az ÁSZFmelléklet teljesülése szempontjából lényeges tényrıl, adatról, körülményrıl, a Felek bármelyike elleni csıd-, illetve felszámolási eljárás megindítása, a Megrendelı a jelen ÁSZF-bıl, illetve az ÁSZF-mellékletbıl eredı jogait illetve kötelezettségeit a Szállító elızetes hozzájárulása nélkül harmadik személyre átruházza, a Megrendelı a Szállítónak ismételten, vagy az ÁSZF-mellékletben meghatározott ellenérték legalább 10%-nak megfelelı összegő kárt okoz. 9. Felmondás, elállás joga gyakorlásának elengedhetetlen feltétele, hogy az ezen jogot gyakorló Fél egyoldalú jognyilatkozatának - az elállási, illetve a felmondási ok megjelölésén túl, - a Megrendelı által gyakorolt elállás esetén részletesen tartalmaznia kell a késedelmi, meghiúsulási kötbér érvényesítését megalapozó tényeket, a kötbér alapjául szolgáló értéket, valamint a kötbérezéssel érintett termékek, szolgáltatások körét. 10. Amennyiben a Szállító hibás teljesítése vagy a teljesítés meghiúsulása vagy késedelme olyan, a Megrendelı érdekkörében felmerült ok miatt következett be, amelyért a Megrendelı felelıs, úgy a Szállítónál emiatt felmerülı többletköltséget, kárt - annak hitelt érdemlı igazolása alapján - a Megrendelı köteles a Szállítónak megtéríteni, amellett, hogy ezesetben az elállás, illetve a felmondás jogát a jogosulti késedelem kifejezetten kizárja. 11. Szállítónak a jelen ÁSZF-ben, illetve az ÁSZF-mellékletben meghatározott jogai akkor szőnnek meg, ha a Megrendelı vele szemben minden fizetési kötelezettségét maradéktalanul teljesítette. 12. ÁSZF vagy az ÁSZF-melléklet megszőnését vagy módosítását eredményezı vagy kezdeményezı jognyilatkozatot csak és kizárólag cégszerően aláírt tértivevényes levél formájában lehet a másik Fél részére megküldeni, ellenkezı esetben az adott jognyilatkozat nem tekinthetı szabályszerőnek. XIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 1. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy az Szállító kereskedelmi képviselıje a Megrendelı egységét látogathatja, rendelésfelvétel, raktárkészlet egyeztetése és marketing konzultáció céljából. 2. Megrendelı köteles jelen szerzıdés teljesítésével összefüggı bármely adatának változását az Szállító részére 8 napon belül írásban közölni. Az adatváltozás közlésének elmulasztásából származó kárt a Megrendelı viseli. 17

18 18. oldal, összesen: Jelen szerzıdés mellékletét képezı megállapodások illetve egyéb felek között létrejövı szerzıdés bármelyikének megszegése jelen szerzıdésben foglaltlak megszegését is jelenti, mely alapján Szállító jogosult jelen szerzıdést azonnali hatállyal felmondani. Jelen szerzıdés aláírói kijelentik, hogy rendelkeznek mindazon testületi és egyéb felhatalmazásokkal, mely alapján jelen szerzıdés aláírásával érvényesen szereznek jogokat s vállalnak kötelezettségeket. 4. A szerzıdı felek egyezı akarattal jelentik ki, hogy jelen szerzıdés aláírását megelızıen a szállítási szerzıdéssel összefüggésben keletkezett szerzıdések, megállapodások hatályukat vesztik. 5. Az Szállítótól megrendelt készítmények kizárólag Magyarországon hozhatók forgalomba. 6. Szállító az ÁSZF-mellékletben rögzített kedvezmények egyoldalú változtatási jogát fenntartja, melyhez Megrendelı jelen szerzıdés aláírásával hozzájárul. 7. Jelen ÁSZF-t, és az ÁSZF-melléklett a Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény 36. -a szerint, gazdálkodó szervezet által tevékenysége körében kötött szerzıdésnek tekintik. 8. Jelen ÁSZF, illetve az ÁSZF-melléklet hatálya alatti nyilatkozatokat minden esetben írásos alakban, cégszerően aláírt tértivevényes levél formájában kell a másik Fél elérési címére megküldeni. 9. Amennyiben bármelyik Fél a másik Fél részére faxüzenet formájában küldi meg jognyilatkozatát, úgy a faxüzenetbe foglalt jognyilatkozatot tértivevényes levél formájában is meg kell erısíteni a faxüzenet elküldését követı 8 napon belül. 10. A nyilatkozatot tevı Fél a másik Féllel szemben nem hivatkozhat arra, ha az érdekkörében eljáró személy az adott jognyilatkozat megtételére a Fél belsı szabályozása szerint nem volt jogosult, tény jogkövetkezményeit teljes körben a nyilatkozatot tevı Félnek kell vállalnia. 11. Adott jognyilatkozat a jelen ÁSZF-ben meghatározott kivételektıl eltekintve abban az esetben is érvényesen és hatályosan megtettnek tekintendı, ha a nyilatkozat címzettje a nyilatkozat tartalmával lényegében azonos magatartást tanúsított a nyilatkozat eredményeképpen, azaz például a Szállító a Megrendelı megrendelése eredményeképpen a visszaigazolást megküldte, vagy a Megrendelı a visszaigazolás eredményeképpen az elıleget vagy a foglalót megfizette, illetve a Szállító a foglaló vagy elıleg megfizetését követıen a Terméket leszállította, illetve a Megrendelı a Szállító teljesítését követıen a Terméket átvette vagy annak átvételére a teljesítés helyén megjelent. A faxüzenet formájában megküldött jognyilatkozat, amennyiben azt a nyilatkozatot tevı tértivevényes levél formájában is eljuttatja a másik Fél részére a faxüzenet feladását követı 5 napon belül, ugyanolyan joghatállyal bír, mint a tértivevényes levélben megküldött jognyilatkozat. Felek megállapodnak abban, hogy ezen esetben a nyilatkozat hatálya a faxüzenet faxjelentéssel megerısített feladásától kezdıdik, feltéve, hogy az azt megerısítı levél a címzetthez a fenti határidıben megérkezik, ellenkezı esetben a jognyilatkozat hatályát a tértivevényes levél kézhezvételétıl kell számítani. 18

19 19. oldal, összesen: Jelen ÁSZF, illetve az ÁSZF-melléklet rendelkezései, soha semmilyen módon nem jelentik, és nem jelenthetik a Szállító-t vagy harmadik személyt megilletı szerzıi, szabadalmi vagy a szellemi alkotások joga körébe jogosultságok bármilyen módon vagy mértékig történı átruházását, a Felek ezt a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és határozottan kizárják. 13. Feleket, illetve minden alkalmazottjukat, illetve az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, egyéb közremőködıket titoktartási kötelezettség terheli mind az ÁSZF-ben meghatározott üzleti titkok, mind az annak alapján létrejött ÁSZF-mellékletek teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott (vagy birtokukba került), illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhetı adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala bármelyik Fél érdekeit sértené. 14. Megrendelı kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szállító a Megrendelı adatait kezelje a partnerlistára feliratkozással, és a Megrendelı részére rendszeresen hírlevelet, vagy egyéb tájékoztató anyagot küldjön. XIV. JOGVITÁK 1. Jelen ÁSZF-bıl, illetve az ÁSZF-mellékletbıl eredı jogvitáikat elsıdlegesen megkísérlik békés úton rendezni, ennek sikertelensége esetére azonban a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét fogadják el. XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Amennyiben a jelen ÁSZF-ben vagy az ÁSZF-mellékletben meghatározott bármely rendelkezés, érvénytelen vagy semmis, illetve végrehajthatatlan lenne, úgy az a többi rendelkezés érvényességét vagy végrehajthatóságát nem érinti. 2. Bármely érvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely az eredeti jogi és gazdasági szerzıdéses akarathoz a lehetı legközelebb áll. 3. Jelen ÁSZF, illetve az ÁSZF-mellékletek tartalmazzák a Felek teljes megállapodását, és szerzıdéses akaratát, így a szerzıdéses akarat értelmezése körében az ÁSZF-melléklet, és a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. 4. Megrendelı a jelen ÁSZF-bıl, illetve az ÁSZF-mellékletbıl eredı jogait, és/vagy kötelezettségeit a Szállító elızetes beleegyezése hiányában nem ruházhatja át, az ilyen átruházást a Felek érvénytelennek tekintik. 5. Szállító hibáján kívül bekövetkezett, rendkívüli, elháríthatatlan események (pl.: természeti katasztrófák, háború, blokád, export- és importtilalom, érdekszférán kívüli sztrájk) esetén a teljesítés elmaradása miatt a Megrendelı nem jogosult a szerzıdésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények érvényesítésére. Ennek feltétele, hogy a Szállító köteles az ilyen jellegő eseményrıl és annak várható idıtartamáról a Megrendelıt a legrövidebb idın belül írásban értesíteni. 19

20 20. oldal, összesen: 20 Amennyiben emiatt az ÁSZF vagy az ÁSZF-melléklet teljesítése egy hónapnál hosszabb késedelmet szenved, bármelyik Fél - minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül - jogosult attól elállni vagy azt felmondani. 6. Amennyiben bármelyik fél a jelen szerzıdést megszünteti vagy a szerzıdésbıl eredı jogát nem érvényesíti, az nem jelenti azt, hogy az adott jogáról lemondott volna. 7. Egyebekben jelen ÁSZF-re a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 20

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom:

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom: PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Tartalom: Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) Vállalkozók Elemikár Biztosításának Különös

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf Vállalati és Ingatlanfinanszírozási Üzletág Nagyvállalati és Intézményi Ügyfélkezelés szerzıdésszám: 101/2007 Cím: 1138 Budapest, Népfürdı u. 24-26. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf HITELSZERZİDÉS éven belüli

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

I. Bevezetı rendelkezések

I. Bevezetı rendelkezések Kártyaelfogadói Általános Szerzıdési Feltételek Devizabelföldi társas vállalkozások, non-profit szervezetek valamint egyéni vállalkozók és egyéni cégek részére I. Bevezetı rendelkezések Jelen Kártyaelfogadói

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. V-230/14

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. V-230/14 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Általános kivitelezési keretszerzıdés (építési-szerelési munkák) VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fıvárosi

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. (1) bekezdés ka) pontja szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének./2012. (XII. 12.)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelılap

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) KÖNYVELİIFEL 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/9 ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA I). BIZTOSÍTOTTAK

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL Mezıberény Város Önkormányzata figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi hátteret az alábbiak szerint határozza meg a Városi Közszolgáltató Intézménynek

Részletesebben

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése (Eljárás száma: 15/T-190/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. szeptember A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei Tartalomjegyzék 1. A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. A biztosítási szerzıdés alanyai

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról 2009 1. A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. CÉLJA ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyfelıl Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Becsó Zsolt a közgyőlés elnöke adószáma: 15450016-2-12 mint megrendelı, a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: székhely: 1149

Részletesebben

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS (MJK: AEOLB 001-2010) MJK: AEOLB 001-2010 Érvényes: 2010. június 1-tıl 1/37 ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A jelen feltételek alapján a QBE Insurance (Europe) Limited

Részletesebben

Általános szállítási feltételek

Általános szállítási feltételek Általános szállítási feltételek 1. Általános feltételek: 1. A jelen szállítási feltételek minden szerződés vonatkozásában érvényesek, és minden szerződés vonatkozásában elsőbbséget élveznek a vevő vásárlási

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés alapcsomag szolgáltatáshoz

Szolgáltatási szerzıdés alapcsomag szolgáltatáshoz Szolgáltatási szerzıdés alapcsomag szolgáltatáshoz amely létrejött egyrészrıl a Cégnév: Rövidített cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám: Képviselı neve és a képviselet

Részletesebben

felelõsségbiztosítása

felelõsségbiztosítása Állatorvosok felcím felelõsségbiztosítása ALCÍM Általános szerzõdési feltételek 1/7 I. A biztosítottak köre 1. Jelen szerzõdés szempontjából biztosítottnak minõsül azon személy, illetve szervezet, amely

Részletesebben

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványával összefüggıen ellátandó feladatokról I. AZ

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLET ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLET ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÜZLET ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK A Gréta & Attila Piercing Betéti társaság ( Cg.: 08-06-014475, székhely : 9400 Sopron, Juharfa út 21. 2em. 11a., e-mail: wildcathungary@gmail.com, statisztikai

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés

Szolgáltatási szerzıdés Szolgáltatási szerzıdés az Electronic Banking rendszert igénylı Számlatulajdonosokkal amely létrejött a(z)..... (cég neve adószáma, székhelye) számlatulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos), másrészrıl

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei 0. Alapvetés A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei Beton eladását az eladó kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja. A feltételek az első és az utána következő valamennyi

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Összefogás a Hegyháton Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF)

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) 2. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) 8. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCAKF) 21. oldal

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget.

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget. DOKUMENTÁCIÓ KM03SZGR13 keretmegállapodás alapján számítógéprendszerek szállítása és tekintetében a Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal számára 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérı

Részletesebben

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A szerencsejáték szervezésérıl szóló, többszörösen módosított és kiegészített 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) rendelkezése alapján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA 1.1. Az ÁSZF hatálya kiterjed a JET-VILL Építő és Épületgépészeti Fővállalkozó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1158 Budapest

Részletesebben

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor.

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor. 1. A Vevő nek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes áru (megrendelése és) megvásárlása, valamint kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013. 3. részfeladat (Heterogén számítógépek) 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében

DOKUMENTÁCIÓ. kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013. 3. részfeladat (Heterogén számítógépek) 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ KM03SZGR13 keretmegállapodás alapján számítógéprendszerek szállítása és 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérı keretmegállapodásos

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") (hatályos 2012. április 30. napjától) I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az Általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben