Általános Szerzıdési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerzıdési Feltételek"

Átírás

1 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra vonatkozóan. Hatályos: december 1-tıl. Réti Mihály Ügyvezetı Novi-KTV/ASZF/111102

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános adatok, elérhetıség A Szolgáltató neve és címe Az ügyfélszolgálat elérhetısége A hibabejelentı elérhetısége Az internetes honlap címe A felügyeleti szervek elérhetısége Az ÁSZF elérhetısége Az elıfizetıi szerzıdés megkötése és feltételei Az elıfizetıi szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás, az elıfizetıi szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges idıbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátai Fogalmak Igénybejelentés, szerzıdéses ajánlat. Az igénybejelentés nyilvántartásba vétele, az ajánlat elfogadása. Az elıfizetıi szolgáltatás igénybevételének feltételei. Írásbeli szerzıdéskötés Szóbeli szerzıdéskötés Ráutaló magatartással történı szerzıdéskötés A szolgáltatás igénybevételének idıbeli, földrajzi, személyi és tárgyi egyéb korlátai Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges elıfizetıi adatok listája Az elıfizetıi szerzıdés megkötése, létrejötte. A szerzıdéskötéstıl számítva az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésére, és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidı Az elıfizetıi szerzıdés megkötésére vonatkozó szerzıdéses ajánlatok kezelése, nyilvántartásba vétele, változás az ajánlattevı, elıfizetı adataiban Az elıfizetıi szolgáltatás tartalma A Szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatás tartalma A szolgáltatás igénybevehetıségének földrajzi területe A Szolgáltató felelıségi határát jelentı elıfizetıi hozzáférési pont helye Az elıfizetıi szolgáltatás minısége, biztonsága Az elıfizetıi szolgáltatás minıségi célértékei, beleértve a szolgáltatás minimális minıségi szintjének meghatározását is, ezek értelmezése és teljesítésük ellenırzésének mérési módszere Tájékoztatás azon intézkedésrıl, amelyeket a Szolgáltató a biztonságot és a hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint sebezhetı pontokkal kapcsolatban tehet Az elıfizetıi végberendezés csatlakoztatásának feltételei Szünetelések, korlátozások Az elıfizetıi szolgáltatás szünetelésének esetei, feltételei, az Elıfizetı által kérhetı szünetelés leghosszabb idıtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei, és a fizetendı díj mértéke A szolgáltatás szünetelésének feltételei Az elıfizetıi szolgáltatás korlátozásának esetei és feltételei Oldal: 2 / 67

3 5.3 A Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatti szüneteltetés Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták A vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hibaelhárítására vonatkozó eljárás A hibabejelentések elintézési rendje, hibaelhárítási célérték, hibaelhárítási idı A Szolgáltató hibabejelentı szolgálata Hibabejelentés nyilvántartásba vétele Elıfizetı kötelezettségei a hibaelhárítással kapcsolatban Az elıfizetıi bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) Elıfizetıi bejelentések, panaszok kezelése Panasz, bejelentés Panasz, bejelentés nyilvántartásba vétele Díjreklamáció Az Elıfizetı jogai az elıfizetıi szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az Elıfizetıt megilletı kötbér mértéke, az elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja Késedelmes, vagy hibás teljesítés esetén fizetendı kötbér A kötbér mértéke Az ügyfélszolgálat mőködése, a panaszok kezelési rendje, az ügyfelek Szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje Tájékoztatás a szolgáltatás teljesítésével összefüggı jogviták peres és peren kívüli kezdeményezésének lehetıségérıl és feltételeirıl, a békéltetı testülethez fordulás jogáról, az eljárásra jogosult hatóságok, békéltetı testület és egyéb szervezetek megnevezése, elérhetıségeik feltüntetése Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér: Az elıfizetıi szolgáltatásokért fizetendı díjak A díjak meghatározása, mértéke, egyszeri, rendszeres és forgalmi díjak Egyszeri díjak Eseti díjak Havi elıfizetési díj Szüneteltetési díj Díjcsomag Kedvezményes feltételekre vonatkozó rendelkezések A szerzıdés megszőnése, szüneteltetése, módosítása, korlátozás feloldása alkalmával esedékessé váló díjak, díjazási feltételek A díjfizetés és a számlázás módja Akciók és akciós díjak elérhetısége Kártérítési eljárás szabályai. Felelısség, kártérítés, elévülés. Vis maior Kötbér meghatározása, mértéke és módja A telefonszolgáltatók esetében a számhordozással kapcsolatos eljárás részletes szabályai A szerzıdés idıtartama Oldal: 3 / 67

4 9.1 A szerzıdés idıtartama, valamint a szolgáltatás nyújtásának, korlátozásának, szüneteltetésének és megszüntetésének feltételei és esetei, különösen a határozott idejő elıfizetıi szerzıdés rendkívüli felmondásának esetei Az elıfizetıi szerzıdés módosításának esetei és feltételei, a Szolgáltató jogosultsága az egyoldalú szerzıdésmódosításra, az Elıfizetı errıl történı tájékoztatásának módja, az egyoldalú szerzıdésmódosítással kapcsolatban az Elıfizetıt megilletı jogok Szerzıdésmódosítás közös megegyezéssel Egyoldalú szerzıdésmódosítás Az Elıfizetık értesítése Díjmódosítás Programválaszték (csatornakiosztás módosítása) Az Elıfizetı által kezdeményezett szerzıdésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás teljesítésének határideje Átírás általános szabályai Átírás üzleti Elıfizetı esetén Áthelyezés Csomagváltás az Elıfizetı kérelmére Adatkezelés, adatbiztonság A Szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, idıtartama A kezelt adatok fajtái A személyes adatok tárolásának idıtartama és módja Személyes adatok továbbításának esetei Jogorvoslat, kártérítés. Jogérvényesítés Az elıfizetıi nyilatkozatok Természetes személy Elıfizetık elıfizetıi minıségre vonatkozó nyilatkozata Kis és középvállalkozások egyéni Elıfizetıi minıségre vonatkozó nyilatkozata A szerzıdés teljesítésével kapcsolatos értesítésekre vonatkozó nyilatkozat Nyilatkozat a szolgáltatások egységes kezelésérıl Nyilatkozat az adatok felhasználásáról közvetlen üzletszerzési, piackutatási célra Az elıfizetıi szerzıdés megszüntetésének esetei és feltételei Az elıfizetıi szerzıdés megszőnése Az elıfizetıi szerzıdés Elıfizetı részérıl történı felmondásának szabályai Az elıfizetıi szerzıdés Szolgáltató részérıl történı felmondásának szabályai Szolgáltató rendes felmondása Szolgáltató rendkívüli felmondása Elıfizetı elállása Elıfizetıi szerzıdés megszőnése felek halála, jogutód nélküli megszőnése esetén Eljárás a szerzıdés megszőnése esetén A Szolgáltató díj-visszatérítési kötelezettsége a szerzıdés megszőnése esetén Az elıfizetıi hozzáférési pont megszüntetése Oldal: 4 / 67

5 13. A közvetítıválasztással kapcsolatos eljárás részletes szabályai Az Elıfizetınek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei Együttmőködési és tájékoztatási kötelezettség A szolgáltatás rendeltetésszerő használata A végrendelkezéssel, illetve az Elıfizetınek átadott, de a Szolgáltató tulajdonát képezı más elektronikus hírközlı eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek Adatváltozás bejelentése, adatszolgáltatás Médiaszolgáltatások és kiegészítı médiaszolgáltatások meghatározása A szolgáltatás meghatározása Szolgáltató által nyújtott alap- és kiegészítı szolgáltatások Alkalmazandó jogszabályok Mellékletek sz. melléklet Mősorok, mősor,- és díjcsomagok választéka sz. melléklet A szolgáltatás igénybevehetıségének földrajzi területe sz. melléklet Az elıfizetıi szolgáltatásokért fizetendı díjak sz. melléklet Az elıfizetıi szolgáltatások vállalt minıségi célértékei Oldal: 5 / 67

6 1. Általános adatok, elérhetıség 1.1. A Szolgáltató neve, címe: Novi-Com Kft 3842 Halmaj. Május.1 u.15sz A Szolgáltató ügyfélszolgálatának (ügyfélszolgálatainak) elérhetıségei (cím, telefon / vezetékes, mobil/internet, nyitvatartási idı) Cím: 5340 Kunhegyes. Kossuth L. út 51/A Telefon: 59/ Fax: 59/ / Nyitvatartási idő: H-P-ig ig 1.3. A Szolgáltató hibabejelentıjének elérhetıségei: 20/ , 20/ , 30/ , 70/ , 59/ A Szolgáltató internetes honlapjának címe: A felügyeleti szervek elérhetısége A Szolgáltató általános helyi vállalkozási tevékenységével kapcsolatos jogvita esetén: Besnyı Önkormányzat jegyzıje 2456 Besnyı Fı út 35. (25/ ) Beloiannisz Önkormányzat Jegyzıje 2455 Beloiannisz Szarafisz út 2sz. (25/ ) Szabadegyháza Önkormányzat jegyzıje 2432 Szabadegyháza Kossuth út 2sz. (25/ ) Sárosd Önkormányzat jegyzıje 2433 Sárosd Fı út 2sz. (25/ ) Kunhegyes Önkormányzat jegyzıje 5340 Kunhegyes Szabadság tér 1sz. (59/ ) Abádszalók Önkormányzat jegyzıje 5241 Abádszalók Deák F. út 12sz. (59/ ) 1.6. Az elsı fokon illetékes bírósági fórum: Miskolc Városi Bíróság3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 4. (Tel: ) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 3525 Miskolc, Fazekas u. 2. (Tel: ) 1.7. Az ÁSZF elérhetısége: Ügyfélszolgálat Kunhegyes Kossuth út 51/A és a honlapon. 2. Az elıfizetıi szerzıdés megkötése és feltételei Az elıfizetıi szerzıdés az egyedi elıfizetıi szerzıdésbıl és a jelen ÁSZF-bıl áll Az elıfizetıi szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás: Az igénybejelentés (továbbiakban ajánlat) szempontjából az ajánlattevı az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki, illetve amely a szolgáltatást igénybe kívánja venni. Az elıfizetıi szerzıdés alanyai: a) a Szolgáltató. b) az egyéni elıfizetı az a természetes személy elıfizetı, aki úgy nyilatkozott, hogy a gazdasági tevékenységi körén kívül veszi igénybe az elıfizetıi szolgáltatást, c) egyéni elıfizetıi szerzıdést kötı kis,- és középvállalkozások a kis,- és középvállalkozások támogatásáról szóló évi XXXIV. tv-nek megfelelıen ekként meghatározottak. d) üzleti elıfizetık azon vállalkozások, egyéni vállalkozók, amelyek gazdasági, üzleti tevékenysége keretében veszi igénybe a szolgáltatást. Oldal: 6 / 67

7 Az ajánlattevı az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésére, ill. a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét a Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen, vagy a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy írásban (levélben, vagy elektronikus úton) közölheti. A Szolgáltató a bejelentett igényeket nyilvántartásba veszi, és a már a területen üzemelı hálózathoz kapcsolódó csatlakozási igény és mőszaki lehetıség esetén legfeljebb 8, egyéb esetben legfeljebb 15 napon belül nyilatkozik annak teljesíthetıségérıl, a teljesítés (a szolgáltatás megkezdése) idıpontjáról. Ha az igénybejelentı az ajánlatot 15 napon belül nem fogadja el, vagy arra vonatkozóan nem nyilatkozik, az igénybejelentése a nyilvántartásból törölhetı. Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez minden szükséges adatot tartalmazó igénybejelentést, és a szerzıdés megkötését követı 15 (tizenöt) napon belül a Szolgáltató köteles elıfizetıi hozzáférési pontot létesíteni és megkezdeni a szolgáltatást kivéve, ha nem áll fenn az ÁSZF pontjában meghatározott mőszaki feltétel, vagy ha az igénylı kért késıbbi teljesítést. Az Elıfizetı által kért, és a Szolgáltató által vállalt késıbbi teljesítés esetén a Szolgáltató a szerzıdés megkötésétıl számított 3 hónapon belül köteles a szolgáltatás nyújtását megkezdeni A szóban megkötött szerzıdések létrejötte a Szolgáltató teljesítésének, Elıfizetı által történt igazolásával bizonyítható Amennyiben valamely okból kifolyólag az elıfizetıi hozzáférési pont üzembe helyezésére az elıfizetıi szerzıdés Szolgáltatóhoz történı visszaérkezése elıtt kerül sor, az elıfizetıi szerzıdés a szolgáltatás igénybevételével, illetve a számla kiegyenlítésével ráutaló magatartással jön létre A szolgáltatás igénybevételének mőszaki feltétele az igénylı ingatlanáig kiépített kábeltelevízió hálózat, amelyen a Szolgáltató által biztosított szolgáltatások a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletében megjelölt település(ek)en vehetık igénybe. Arról, hogy az adott településen, vagy településen belül az igénylı által megjelölt hozzáférési ponton elérhetı-e az igényelt szolgáltatás, az igénylı a Szolgáltató internetes honlapján, illetıleg az ügyfélszolgálati elérhetıségein tájékozódhat Az elıfizetıi hozzáférési pont kiépítése olyan módon történik, hogy a Szolgáltató a kábeleket az Elıfizetı által biztosított helyiségben elhelyezi, (védıcsı, kábelcsatorna) vagy ennek hiányában a falon kívül, a lakásban vezetékcsatorna nélkül, a lépcsıházban és a ház külsı falán vezetékcsatornában vezeti. A Szolgáltató alapesetenként egy ingatlanban csak egy elıfizetıi hozzáférési pontot létesít. Az elıfizetıi hozzáférési pont telepítése, a vonali csatlakozási pont és a házátadási pont, illetve a házátadási pont és a fali csatlakozó közötti hálózat hossza nem lehet hosszabb, mint méter és együttesen sem haladhatja meg a 40 métert. A csatlakozó hálózat 40 métert meghaladó hossza esetén, kiegészítı létesítési díjat kell az Elıfizetınek fizetni Az Elıfizetı, illetve az ingatlan tulajdonosa a kiépített kábelrendszeren nem szerez tulajdonjogot A szolgáltatás igénybevételéhez (a mősorok vételéhez) meghatározott funkcióval rendelkezı vevıkészülék és a dekódoló kártya (smart kártya) és / vagy kiegészítı berendezés szükséges. Szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló vevıkészülék a smart kártya és az esetleges igénybe vett kiegészítı berendezés a Szolgáltató által egymáshoz rendelt, ezért a vevıkészülék más kártyával, illetve a kártya más berendezéssel nem használható. A vevıkészülék és a hozzátartozó kártya az Oldal: 7 / 67

8 elıfizetıi szerzıdésben meghatározott felszerelési címrıl más címre nem helyezhetı át A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az elıfizetıi szerzıdés megkötését megtagadja, ha a) az Elıfizetınek mősorterjesztési szolgáltatás igénybevételébıl eredı díjtartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben, vagy b) az Elıfizetı korábbi elıfizetıi szerzıdésének megszőnésére 1 éven belül az Elıfizetı érdekkörében felmerült okból eredı felmondás miatt került sor, vagy c) a hozzáférési pont létesítésének mőszaki vagy gazdasági korlátai vannak Amennyiben a Szolgáltató a hozzáférési pont létesítését nem vállalja, vagy arra nem képes, abban az esetben errıl a tényrıl az igénylıt a hiánytalan igénybejelentés kézhezvételétıl számított 30 (harminc) napon belül értesíti. Az értesítést követıen az igénylı igénybejelentése a nyilvántartásból törölhetı Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges elıfizetıi adatok: a) az Elıfizetı neve, lakóhelye, illetve székhelye, értesítési címe és telefonszáma, elıfizetési szándékára vonatkozó nyilatkozata, b) természetes személy elıfizetı esetén: az elıfizetı születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, nem természetes személy elıfizetı esetén: az elıfizetı adószáma, vagy cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, pénzforgalmi számlaszáma, c) a kért elıfizetıi hozzáférési pont létesítési helye, nyilatkozat a létesítési helyül szolgáló ingatlan jogszerő használati jogáról, d) az igénylı elıfizetıi kategóriára vonatkozó nyilatkozata, e) a csatlakoztatni kívánt tv készülékek darabszáma, a normál feltételektıl eltérı kiviteli igény vagy idıpont. f) igényelt programcsomag, g) igénylı hozzájárulása a pont szerinti adatai kezeléséhez, h) az igénybejelentés helye és idıpontja, írásbeli igénybejelentés esetén az igénylı vagy szerzıdéskötésre feljogosított képviselıjének aláírása A Szolgáltató a hiányosan vagy egyéb szempontból nem megfelelıen megtett igénybejelentés kiegészítésére annak kézhez vételétıl számított 15 napon belül határidı, igazolt módon történı megjelölésével (írásban, vagy szóban hírközlési eszköz útján, vagy képviselıje útján) felhívja az igénylıt. Az igénybejelentés idıpontja az az idıpont, amikor a hiánytalan adatokat tartalmazó igénybejelentés a Szolgáltatóhoz megérkezik Az igénylı az elıfizetıi hozzáférési pont kiépítését csak olyan ingatlanba kérheti, melyet jogszerően használ és melyben az elıfizetıi szerzıdésbıl eredı kötelezettségeinek (különösen ellenırzés, karbantartás, hibaelhárítás biztosítása) eleget tud tenni úgy a külön-, mint a magántulajdonú ingatlan vonatkozásában A szerzıdés tárgyát képezı szolgáltatás igénybevételét a Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott esetek kivételével a Felek eltérı megállapodása hiányában amennyiben a 2.1. pontban meghatározott szükséges feltételek teljesülnek, s nincs mőszaki akadálya a létesítésnek, és a szerzıdés a Felek között létrejön legfeljebb a szerzıdést követı 15 napon belül vállalja. A Felek az elıfizetıi szerzıdést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással így különösen az elıfizetıi szolgáltatás igénybevételével köthetik meg. Az elıfizetıi szerzıdés Oldal: 8 / 67

9 a) jelenlévık között leginkább az ügyfélszolgálati helységben tett szerzıdéses jognyilatkozatok esetében az egyedi elıfizetıi szerzıdés aláírásával, illetve jelenlévık között szóban tett szerzıdéses jognyilatkozatok esetében kifejezett elfogadással, b) írásban a Szolgáltatóhoz beérkezett ajánlat esetében a Szolgáltató által aláírt egyedi elıfizetıi szerzıdés megküldése, illetve a hozzáférhetıvé tétel idıpontjában a c) pontban foglalt esetet kivéve, c) amennyiben a Szolgáltatóhoz írásban beérkezett ajánlatban szereplı szolgáltatás nyújtását mőszaki lehetıség hiányában a Szolgáltató a szerzıdéskötéstıl számított 15 napon belül nem tudja biztosítani, de az ajánlatot elfogadja, akkor az ezen értesítésben a szolgáltatásnyújtás megkezdésére meghatározott idıpont Elıfizetı általi elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldésével, d) távollévık között szóban (telefonon) tett szerzıdéses jognyilatkozatok estében kifejezett elfogadással, e) ráutaló magatartás esetében a ráutaló magatartás tanúsításával jön létre. Az üzleti elıfizetıi szerzıdés aláírására a képviselet szabályai szerint a cégjegyzési jogosultsággal rendelkezık jogosultak. Az egyéni elıfizetıi szerzıdést az Elıfizetınek vagy meghatalmazottjának kell aláírnia Az elıfizetı szerzıdés megkötésére vonatkozó szerzıdéses ajánlatok kezelése, nyilvántartásba vétele, változás az ajánlattevı, elıfizetı adataiban Az elıfizetıi szerzıdés megkötésére vonatkozó szerzıdéses ajánlatok kezelése, nyilvántartásba vétele a pontban került szabályozásra. Az elıfizetıi adatok változására vonatkozó rendelkezéseket pedig a pont tartalmazza. 3. Az elıfizetıi szolgáltatás tartalma 3.1. A Szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatás tartalma: A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján mősorterjesztési szolgáltatást nyújt, az elektronikus hírközlésrıl szóló évi C. tv pontja szerint, a médiaszolgáltató által elıállított analóg, vagy digitális mősorjeleknek az Elıfizetı vevıkészülékéhez való továbbítása útján. A Szolgáltató által biztosított mősorterjesztési szolgáltatásán belül a mősorok mennyisége és összetételére való tekintettel mősorcsomagokat alakít ki, amelyek elnevezését és a bennük szereplı mősorokat, az egyes csomagok díját az 1. sz. melléklet tartalmazza A szolgáltatás igénybevehetıségével földrajzi területe: A szolgáltatást az Elıfizetı az ÁSZF 2. sz. mellékletében tételesen felsorolt földrajzi területen (vételkörzet) veheti igénybe A Szolgáltató felelısségi határát jelentı elıfizetıi hozzáférési pont: Elıfizetıi hozzáférési pont azon hálózati végpont, amelye keresztül az Elıfizetı egy elektronikus hírközlı végberendezés csatlakoztatása révén a hálózatokon nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe. A Szolgáltató jogosult az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésekor egyszeri díjat (belépési díj) felszámítani. A belépési díj egy hozzáférési pont kiépítését tartalmazza, az Elıfizetı egyedi kéréseit (nyomvonal, faláttörés, stb.) ha az megvalósítható, - a szolgáltatás késıbbi karbantartására is tekintettel figyelembe kell venni. 4. Az elıfizetıi szolgáltatás minısége, biztonsága 4.1. Szolgáltatásminıségi követelmények célértékei, ezek értelmezése és teljesítésük ellenırzésének módszere. Oldal: 9 / 67

10 A Szolgáltató szavatolja az elektronikus hírközlési szolgáltatás minıségének a fogyasztók védelmével összefüggı követelményeirıl szóló 229/2008 (IX.12.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt szolgáltatás minıségi célértékeket, azok értelmezését és teljesülésük mérési módszerét a jelen ÁSZF 4. sz. melléklete tartalmazza. Kivételesen a teljes értékő szolgáltatás követelményeinek meg nem felelı minıségő bejövı mősorjel vétel esetén adott földrajzi terület és / vagy mősor vonatkozásában minıségi reklamációt az Elıfizetı csak a csökkentett minıségi követelményeket el nem érı vételi minıség esetén tehet A szolgáltatás minıségét a Szolgáltató ellenırzi: a) a fejállomáson folyamatosan és méréssel legalább félévente, b) a gerinchálózaton meglevı mérıpontokon keresztül rendszeresen, c) az elıfizetıi hozzáférési pontokon idıszakonkénti szúrópróbaszerő méréssel, illetve d) az Elıfizetı minıségre vonatkozó panasza esetén az Elıfizetı elıfizetıi hozzáférési pontján a panasztól függı méréssel. A mérés eredményeit a Szolgáltató dokumentálja Azon esetben, ha a Szolgáltató az ellenırzés során azt észleli, hogy az Elıfizetı - a szolgáltatás igénybe vételéhez használt berendezést a szerzıdésben foglaltaktól eltérıen üzemelteti, átalakítja, a berendezéshez vagy a hálózathoz jogosulatlanul más berendezést kapcsol, - az elıfizetıi szolgáltatást jogosulatlanul vételezi, vagy a kódolt mősorjelet jogosulatlanul dekódolja, - illetve a szerzıdésben meghatározott céltól eltérıen üzemelteti, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az Elıfizetı egyidejő elektronikus vagy postai levélben történı értesítése mellett korlátozza, illetve felmondja, amelynek részletes szabályait a korlátozás vonatkozásában az 5.2. pont, míg a rendkívüli felmondásra vonatkozó szabályokat a pont tartalmazza Az elıfizetıi végberendezés csatlakoztatásának feltételei: Az elıfizetı a hálózathoz csak a belföldön megfelelı típusengedéllyel vagy megfelelıségi tanúsítvánnyal rendelkezı televíziós és rádiófrekvenciás jelek vételére alkalmas végberendezést (tv és rádió vevıkészüléket) csatlakoztathat, amelyeknek egyben meg kell felelnie az elektromágneses összeférhetıségi (EMC) követelményeknek A Szolgáltató jogosult az Elıfizetınél a szolgáltatás igénybevételéhez használt hálózatot és berendezéseket ellenırizni. Ha ellenırzése során hiányosságokat tapasztal, az Elıfizetıt felszólítja annak 15 napon belüli megszüntetésére, ennek eredménytelensége esetén a végberendezés üzemen kívül helyezésére. Amennyiben az Elıfizetı a Szolgáltató írásbeli felszólításának nem tesz eleget, a Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést felmondhatja A készülék behangolása a hálózatra történı csatlakozással egyidejőleg a Szolgáltató által végzett elsı díjmentes behangolás kivételével az Elıfizetı ügykörébe tartozik. A hálózatra történı csatlakozást követı további behangolásokat az Elıfizetı kérésére a Szolgáltató kiszállási és behangolási díj ellenében végzi el. 5. A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása 5.1. Az elıfizetıi szolgáltatás szüneteltetésének esetei. A szolgáltatás szüneteltetésére sor kerülhet mind az Elıfizetı, mind a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból, Elıfizetıi, vagy Szolgáltatói kezdeményezésre, Oldal: 10 / 67

11 valamint a Feleken kívül álló, elháríthatatlan okok (vis maior) következtében, vagy jogszabályban meghatározott események bekövetkezése esetén A Szolgáltató köteles az elıfizetıi szolgáltatást akár egyéni, akár üzleti Elıfizetı kérésére szüneteltetni. Az Elıfizetı írásban, vagy szóban közli a szüneteltetés kezdı idıpontját, valamint a szüneteltetés idıtartamát, a szüneteltetés kezdı idıpontját megelızıen legalább 5 munkanappal. Az Elıfizetı kérésére történı szünetelés legrövidebb idıtartama 1 (egy) hónap, míg az adott naptári évben az Elıfizetı kérésére történı szünetelés maximuma összesen 6 (hat) hónap. A szünetelés idıtartama alatt miután a Szolgáltató idıtartama alatt fenntartja az Elıfizetıi jogviszonyt az Elıfizetı csökkentett elıfizetıi díj megfizetésre köteles, amelynek mértékét a 3. sz. melléklet tartalmazza. Ha az elıfizetıi szolgáltatás az Elıfizetı kérésére szünetel, a szolgáltatás újbóli biztosítása érdekében az Elıfizetı visszakapcsolási díjat köteles fizetni. Az Elıfizetı által kérelmében meghatározott szünetelési idıtartam lejártával, amennyiben az Elıfizetı másként nem nyilatkozik, a Szolgáltató külön értesítés nélkül visszakapcsolja a szolgáltatást A szolgáltatás igénybevételének korlátozására, a szolgáltatás minıségi, vagy más jellemzıinek csökkentésére (info-, vagy mozaikcsatornára történı lekapcsolás) a Szolgáltató az Elıfizetı egyidejő értesítésével az alábbi esetekben jogosult: Ha az Elıfizetı akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését, így különösen, ha az Elıfizetı megfelelıségi tanúsítvánnyal nem rendelkezı végberendezést csatlakoztat. Ha az Elıfizetınek a díjtartozásról szóló felszólításban (amely történhet külön levélben, vagy a Szolgáltató által megküldött számlalevélen) megjelölt legalább 20 (húsz) napos határidı lejártát követıen is esedékes díjtartozása van. Az Elıfizetı a mősorjelet jogosulatlanul vételezi, azt harmadik személynek jogellenesen továbbítja, vagy a kódolt mősorjelet jogosulatlanul dekódolja. (4.3. pont) A Szolgáltató a korlátozást 24 órán belül megszünteti, amennyiben az Elıfizetı a korlátozás okát megszünteti, és errıl a Szolgáltató hitelt érdemlı módon tudomást szerez. A Szolgáltató a szolgáltatás visszaállításáért a 3. sz. mellékletben meghatározott visszakapcsolási díjat számolhatja fel Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre ide nem értve a meghatározott rendszeres karbantartások esetét-, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik (különösen ideértve a vis maior esetét), a szünetelés idıtartama alatt az Elıfizetı díj fizetésére nem köteles. Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szolgáltatás szünetelésére, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, és az egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, abban az esetben a Szolgáltató a szünetelés hónapjára járó elıfizetési díj ezen idıszakra esı részét a következı havi számlában az Elıfizetı számára jóváírja. A Szolgáltató a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatti szünetelésrıl- amennyiben a szünetelést nem igénylı más gazdaságos mőszaki megoldás nem áll rendelkezésre az Elıfizetıket 15 (tizenöt) nappal korábban, elızetesen értesíti. A szünetelés mértéke ebben az esetben nem haladhatja meg naptári hónaponként az 1 (egy) napot. A Szolgáltató a szünetelésrıl az ügyfélszolgálati irodában, vagy / és a hálózatán fogható információs képújság csatornán keresztül, vagy az ÁSZF pontja szerinti egyéb módon a szüneteltetést megelızıen 15 nappal tájékoztatja az Elıfizetıt. Oldal: 11 / 67

12 Rendszeres karbantartás, azon technikai eszközök üzemképes állapotban való tartására vonatkozó karbantartási tevékenység, amely biztosítja a karbantartás hatására a minıségi célértékek elérésének folyamatos fenntartását. A rendszeres karbantartás biztosítja az üzemelés hatására fokozatosan csökkenı üzembiztonság idıszakonkénti növelését, lassítva ezzel a technikai eszközök elhasználódásának folyamatát. A rendszeres karbantartás körébe tartoznak azok a tevékenységek, amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükséges kiszolgáló eszközök meghibásodásának megelızése érdekében kerülnek elvégzésre. A rendszeres karbantartási munkálatokat hétköznapokon 0-8 óra között kell elvégezni, ettıl eltérı idıpontban végzett karbantartás az Elıfizetı 15 nappal korábban történı értesítése mellett lehetséges. 6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták 6.1. A vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibaelhárításra vonatkozó eljárás A Szolgáltató köteles a hibabejelentéseket 48 órán belül kivizsgálni és az elvégzett vizsgálat alapján az Elıfizetıt értesíteni arról, hogy a) helyszíni, az elıfizetıi hozzáférési ponton lefolytatandó vizsgálat szükséges, annak idıpontjának megjelölésével (év, hónap, nap, 4 órás idıszak megadásával, amely 8 és 20 óra közé eshet), vagy b) a hiba vizsgálat alatt nem volt észlelhetı, vagy a hiba nem a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merült fel. A Szolgáltató köteles a hiba elhárítását követıen haladéktalanul értesíteni az Elıfizetıt a hiba elhárításáról, valamint az értesítés módját és idıpontját nyilvántartásba venni. A Szolgáltató a hiba elhárításáról szóló értesítési kötelezettségének a bejelentéssel, illetve a helyszíni hibaelhárítással egyidejőleg is eleget tehet. A Szolgáltató köteles az Elıfizetı által bejelentett valósnak bizonyult hibát annak bejelentésének nyilvántartásba vételétıl legfeljebb 72 órán belül kijavítani. Nem számít valós hibának, ha a hiba nem a Szolgáltató érdekkörében merült fel, vagy ha az Elıfizetı korlátozás alatt áll és errıl a Szolgáltató ıt a hiba bejelentésekor értesítette, továbbá ha a médiaszolgáltató által adott jel nem megfelelı minıségő, valamint ha a hiba elháríthatatlan külsı ok miatt következett be A Szolgáltató ügyfélszolgálata mellett 12 órán keresztül hívható hibabejelentı szolgálatot is mőködtet, melynek elérhetıségét jelen ÁSZF 1.3. pontja tartalmazza. Az Elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatás meghibásodását a Szolgáltató által biztosított - hibabejelentı szolgálatnál szóban telefonon vagy - az ügyfélszolgálatnál szóban, személyesen, vagy telefonon, - az ügyfélszolgálathoz küldött levélben, vagy elektronikus levélben jelentheti be. Az Elıfizetı azonosíthatósága érdekében a bejelentéskor közölni, illetve feltüntetni szükséges az Elıfizetı ügyfélazonosító számát. A telefonhálózaton elérhetı ügyfélszolgálat / hibabejelentı szolgálat elérhetıségének biztosítása keretében a Szolgáltató köteles havi átlagban az ügyfélszolgálatra / hibabejelentı szolgálatra érkezı hívások legalább 75%-a esetében legfeljebb 120 másodpercen belül ügyintézı bejelentkezését is biztosítani A Szolgáltató a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethetı módon hangfelvétellel Oldal: 12 / 67

13 vagy egyéb elektronikus úton rögzíti, és az adatkezelési szabályok betartásával azt a hiba elhárításától számított egy évig megırzi. A Szolgáltató a hibabejelentéseket nyilvántartásba veszi, mely nyilvántartás minden hibabejelentésrıl a következı adatokat tartalmazza: a) az Elıfizetı értesítési címét, telefonszámát vagy más elérhetıségét, b) az elıfizetıi szolgáltatás megnevezését, a hozzáférési pont címét, az elıfizetıi azonosító számot, c) a hibajelenség leírását, d) a hibabejelentés idıpontját (év, hónap, nap, óra), - a Szolgáltató hibaelhárítási eljárása alapján tartalmazza e) a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét, f) a hiba okát, g) a hiba elhárításának módját és idıpontját (év, hónap, nap, óra) eredményét (eredménytelenségét és annak okát) h) az Elıfizetı értesítésének módját és idıpontját Amennyiben a Szolgáltató a hiba kivizsgálása során megállapítja, hogy a hiba oka az Elıfizetı érdekkörébe tartozó okból (csatlakozott készülék illetve az Elıfizetı által üzemeltetett saját belsı hálózati szakasz vagy azok beállítási hibája miatt) merült fel, a Szolgáltató a hiba elhárítására nem köteles, azonban amennyiben a Szolgáltató tevékenységi köre és kapacitása azt lehetıvé teszi egyedi megállapodás szerinti díjazásért elvégezheti. Az Elıfizetı kiszállási díj fizetésére köteles az 3 sz. mellékletben megjelölt mértékben, ha a) a Szolgáltató helyszíni vizsgálat alapján megállapítja, hogy a hiba oka az Elıfizetı érdekkörébe tartozik, b) a helyszínen végezhetı kijavítás idıpontjában a Szolgáltató és az Elıfizetı megállapodott, azonban az Elıfizetı az ingatlanba való bejutást vagy az elıfizetıi hozzáférési ponthoz való jutást nem biztosította, c) az Elıfizetı téves vagy megtévesztı, vagy nem valós hibára irányuló bejelentést tett, d) a hiba nem a Szolgáltató érdekkörében merült fel. Nem minısül elhárítottnak a hiba, amennyiben az Elıfizetı az eredeti hibabejelentés szerinti hibát ismételten bejelenti a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstıl számított 72 órán belül. Ebben az esetben nem számít be a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidıbe a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstıl az Elıfizetı által ismételt hibajelentésig eltelt idıtartam. Amennyiben a Szolgáltató a hibát nem tudja elhárítani, az elıfizetıi szerzıdés a teljesítés lehetetlensége miatt megszőnik: a) ha a teljesítés lehetetlenségéért egyik fél sem felelıs, a lehetetlenségre vonatkozó szolgáltatói értesítés kézhezvételének napján; b) ha a teljesítés lehetetlensége a Szolgáltató felelısségi körébe tartozó okból következik be, a Szolgáltató 60 napos felmondásával a felmondási idı lejáratának napján; c) ha a teljesítés lehetetlensége az Elıfizetı felelısségi körébe tartozó okból következik be, ez a Szolgáltató hibás teljesítést való felelısségét kizárja, a Szolgáltató 60 napos felmondásával a felmondási idı lejáratának napján. A teljesítés lehetetlenné válásával kapcsolatos egyéb jogkövetkezmény: - a b) pontban szabályozott esetben a Szolgáltató a hibás teljesítés tartamára (a szerzıdés megszőnéséig) a pont szerinti kötbért köteles fizetni; Oldal: 13 / 67

14 - az a) és c) pont szerinti esetekben, tekintettel arra, hogy a teljesítés lehetetlenné válásáért a Szolgáltató nem felelıs, így kötbér fizetésére nem kötelezhetı Az elıfizetıi bejelentések, panaszok kezelése (díjreklamáció, kötbér, kártérítés) A Szolgáltató az Elıfizetık bejelentéseinek intézésére, panaszai kivizsgálására és orvoslására, az Elıfizetık tájékoztatására ügyfélszolgálatot mőködtet. Az Elıfizetık bejelentéseiket, panaszaikat megtehetik az ügyfélszolgálaton személyesen, továbbá írásban, elektronikus úton tett vagy eljuttatott, valamint telefonon, vagy üzenetrögzítın, illetve (ha van) telefaxon tett bejelentés útján Az ÁSZF vonatkozásában: - panasz: a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek (alkalmazottnak, megbízottnak) a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó nyilatkozat, mely szerint a Szolgáltató vagy a személy eljárása nem felel meg a jogszabályoknak vagy az ÁSZF-nek, - díjfizetésre vonatkozó bejelentés: azon nyilatkozat, amelyben az Elıfizetı a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja (továbbiakban: díjreklamáció), - bejelentés: a panaszon és díjreklamáción kívüli minden olyan elıfizetıi nyilatkozat, észrevétel, mely a Szolgáltatóra vonatkozik A Szolgáltató az Elıfizetıktıl származó bejelentéseket, panaszokat és a bejelentés, panasz alapján tett intézkedéseket visszakövethetı módon nyilvántartásában rögzíti, és az adatkezelési szabályok betartásával hibaelhárítás esetén, a hibaelhárítástól számított 1 évig, telefonon történı bejelentés esetén a hangfelvételt 2 évig köteles megırizni. A nyilvántartás minden bejelentésrıl, panaszról a következı adatokat tartalmazza: - az Elıfizetı bejelentése illetve panasza alapján tartalmazza a) az Elıfizetı értesítési címét, telefonszámát vagy más elérhetıségét, b) ha szükséges az elıfizetıi szolgáltatás megnevezését, a hozzáférési pont címét, az Elıfizetıi azonosító számát, c) a bejelentés, panasz rövid leírását, d) a bejelentés idıpontját (év, hónap, nap, óra), - a Szolgáltató vizsgálatának eredményeként a nyilvántartás tartalmazza d) a bejelentés, panasz kivizsgálásának eredményeit, e) a bejelentés, panasz orvoslásának módját és idıpontját (év, hónap, nap, óra), f) az Elıfizetı értesítésének módját és idıpontját. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség és lehetıség szerint orvosolni kell. Ha az Elıfizetı a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az ezzel kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzıkönyvet felvenni, és annak másolati példányát köteles az Elıfizetınek átadni. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató törvény eltérı rendelkezése hiányában harminc napon belül köteles írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A válasz másolati példányát három évig köteles megırizni, s azt az ellenırzı hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles az Elıfizetıt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával annak jellege szerint mely hatóság vagy békéltetı testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltetı testület levelezési címét Ha az Elıfizetı a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató a bejelentést (díjreklamáció) haladéktalanul nyilvántartásba veszi és szóbeli Oldal: 14 / 67

15 bejelentés esetén lehetıleg azonnal, egyéb esetben legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja és megválaszolja. A Szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az elıfizetıi szerzıdést díjtartozás miatt a jelen ÁSZF 5. pontjában foglaltak szerint felmondani. Amennyiben az Elıfizetı a Szolgáltató által követelt díj összegszerőségét vitatja, a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a díj számítása, továbbá megállapítása helyes volt. A vizsgálat lefolytatását követıen a Szolgáltató elbírálja a számlapanasz jogosságát, és annak eredményérıl az Elıfizetıt a bejelentés módjának megfelelı módon azonnal, vagy amennyiben ez nem lehetséges (személyes ügyfélszolgálaton tett panasz esetén jegyzıkönyv felvételét követıen) legkésıbb 30 napon belül, írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató a számlareklamációnak helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következı havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül az Elıfizetı választása szerint a díjkülönbözetet és annak díj befizetésének napjától járó kamatait az Elıfizetı számláján egy összegben jóváírja, vagy ha ez nem lehetséges, abban az esetben a díjkülönbözetet és annak kamatait az Elıfizetı részére egy összegben visszafizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az Elıfizetıt megilletı kamat mértékének el kell érnie a Szolgáltatót az Elıfizetı díjfizetési késedelme esetén megilletı kamat mértékét. Az Elıfizetı számlareklamációval a számla fizetési határidejétıl számított egy éven belül élhet, amennyiben az adott számla tekintetében az Elıfizetı ezen idıszak alatt számlapanaszt nem terjeszt elı, a Szolgáltató a számlát az Elıfizetı által elfogadottnak tekinti Az Elıfizetı jogai az elıfizetıi szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatos viták rendezése. A Szolgáltató felelıssége az elıfizetıi hozzáférési pontig terjed, eddig a pontig köteles a Szolgáltató a vállalt célértéket teljesíteni Az elıfizetıi szerzıdések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében a Szolgáltató, ha olyan okból, amelyért felelıs, nem vagy nem szerzıdésszerően teljesít, kötbér fizetésére kötelezett, illetve az Elıfizetı vagyonában okozott kárt is köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével. A Szolgáltató mentesül a kártérítési felelısség alól, ha bizonyítja, hogy a késedelme elkerülése, illetıleg a szerzıdésszerő teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tıle elvárható. Nem kell a Szolgáltatónak megtérítenie a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy az Elıfizetı a kár elhárítása, illetıleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. Nem minısül hibás teljesítésnek: a) a hiba az Elıfizetı tulajdonában lévı végberendezésben van; b) a hibát a végberendezés nem rendeltetésszerő használata okozta; c) a hibát nem jelentették be; d) a hibát a Szolgáltató a hibaelhárítási idın belül elhárította; e) az Elıfizetı nem biztosította a hibaelhárítás lehetıségét az érintett ingatlanon, feltéve hogy a hiba elhárításához szükséges a bejutás; f) a szolgáltatás szünetelése A Szolgáltató köteles az Elıfizetı által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát legfeljebb 72 órán belül kijavítani, ha e Oldal: 15 / 67

16 határidın belül a hiba kijavítására nem képes, abban az esetben a Szolgáltató kötbér megfizetésére köteles. Ha a hibaelhárítási kötelezettségét a Szolgáltató az Elıfizetı érdekkörében felmerült ok, vagy a Szolgáltató tevékenységétıl független, külsı, általa elháríthatatlan ok miatt nem tudja teljesíteni, mindaddig nem esik késedelembe, amíg az akadályoztatás el nem hárul. Ha a hiba következtében az elıfizetıi szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelızı az elızı hat hónapban az Elıfizetı által az Elıfizetıi Szerzıdés alapján az adott elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatban kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb idıtartamú elıfizetıi jogviszony esetén a vetítési alap az elıfizetıi jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Ha a hiba következtében az Elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást a Szolgáltató által vállalt minıséghez képest gyengébb minıségben képes csak igénybe venni, a Szolgáltatónak a fentiekben meghatározott kötbér felét kell fizetnie. A Szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség esetén a következı havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül az Elıfizetı számláján egy összegben jóváírja, vagy azt az Elıfizetı választása szerint az Elıfizetı részére egy összegben visszafizeti Az ügyfélszolgálat mőködése A szolgáltatással kapcsolatos elıfizetıi igények kezelése, illetve az Elıfizetık megfelelı tájékoztatása, kiszolgálása érdekében a Szolgáltató ügyfélszolgálatot mőködtet, amelyek helyét jelen ÁSZF 1.2. pontja tartalmazza. Az ügyfélszolgálat útján az Elıfizetı szolgáltatás iránti igényt jelenthet be, szerzıdést köthet, módosíthat és szüntethet meg, díjfizetést teljesíthet, szüneteltetés iránti igényt jelenthet be, a szolgáltatással kapcsolatban tájékozódhat és információt kérhet, hibabejelentést tehet, egyéb bejelentést tehet és panasszal élhet. Az ügyfélszolgálat elérhetıségének biztosítása keretében a Szolgáltató köteles havi átlagban az ügyfélszolgálatra érkezı hívások legalább 75%-a esetében legfeljebb 120 másodpercen belül ügyintézı bejelentkezését biztosítani. A Szolgáltató a telefonhálózaton elérhetı ügyfélszolgálatot köteles a legalacsonyabb díjazású hívhatósággal elérhetıvé tenni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ügyfélszolgálati telefonszámokra érkezett hívásokról hangfelvételt készítsen, amirıl a hívó felet minden esetben a hangrögzítést megelızıen tájékoztatja. A Szolgáltató a rögzített hanganyagot a hívó fél kérésére a tárolási idın belül rendelkezésére bocsátja. A Szolgáltató a rögzített hanganyagokat a rögzítés napját követı 1 évig tárolja. Az ügyfélszolgálat naptári évenként a jogszabály szerinti munkaszüneti napokon túl összesen 12. munkanapon zárva tarthat és amely napokon kizárólag telefonos hibabejelentı szolgálat érhetı el. A Szolgáltató biztosítja azt, hogy az ügyfélszolgálat legalább hetente 4. munkanapon nyitva tartson. Az ügyfélszolgálat ezen zárvatartásáról a Szolgáltató a naptári dátum szerinti megjelöléssel legalább 15 nappal korábban tájékoztatja az elıfizetıket az ügyfélszolgálaton kifüggesztett hirdetmény és a képújságban történı hirdetmény útján, valamint internetes oldalán A szolgáltatás teljesítésével összefüggı peren kívüli és peres eljárások. Ha a Felek nem tudnak egymással megegyezni a hálózat kiépítésével, átépítésével, az elıfizetıi szolgáltatások mőszaki minıségével, az ügyfélszolgálat és / vagy a hibabejelentı szolgálat mőködtetésével, a díjszámításra (számlázásra) vonatkozó, vagy az ÁSZF tartalmával kapcsolatos vita esetén, továbbá ha az Elıfizetı a Oldal: 16 / 67

17 Szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos állásfoglalását vitatja, a panaszával közvetlenül a felügyeleti jogokat hírközlési szempontból gyakorló felügyeleti szervhez, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz is fordulhat: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u Telefon: (1) , Telefax: (1) Általános információ és központi cím: Az Elıfizetı fordulhat a Hírközlési és Média Biztoshoz is, ha a Szolgáltató tevékenysége, szolgáltatása, eljárása, ennek során hozott intézkedése, illetıleg valamely intézkedése elmulasztása következtében az Elıfizetı az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban, vagy az elıfizetıi szerzıdésben meghatározott jogaival összefüggésben sérelem érte. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Hírközlési és Média Biztos 1015 Budapest, Ostrom u Telefon: (1) , Telefax: (1) Honlapja: Panaszbejelentés tehetı továbbá az alábbi linken elérhetı őrlapon: Az Elıfizetı a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett fordulhat továbbá a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. Fogyasztó-kapcsolati Iroda 1052 Budapest, Városház u. 7. Telefon: (1) /23025 mellék, ill. (1) /23023 mellék Telefax: (1) , Honlapja: A Fogyasztóvédelmi Hatóság csak az egyéni elıfizetık panaszai alapján jár el. A Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Szolgáltató székhelyének megfelelı kirendeltségének elérhetısége: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelısége Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 1., Postacím: 3525 Miskolc, Városház tér 1. Telefonszám: , Telefax: Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelısége Cím: 8000 Székesfehérvár, Piac tér , Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 936. Telefonszám: , , Telefax: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelısége Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2., Postacím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Telefonszám: , Telefax: Az elıfizetı és a szolgáltató közötti, a termék minıségével, biztonságosságával, a termékfelelısségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minıségével, továbbá a felek közötti szerzıdés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy esetén az illetékes Oldal: 17 / 67

18 Békéltetı Testület: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltetı Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Fejér Megyei Békéltetı Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltetı Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8 A békéltetı testület hatáskörébe tartozik az Elıfizetı és a Szolgáltató közötti, a szolgáltatás minıségével, a Felek közötti szerzıdés megkötésével és teljesítéséve kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerő, gyors, hatékony és költségkímélı érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltetı testület a megyei (fıvárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett mőködı független testület. 7. Díjak, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér 7.1. A szolgáltatás az egyedi elıfizetıi szerzıdésben, és a jelen ÁSZF-ben meghatározott elıfizetési díjért vehetı igénybe, a díjazás szabadáras. A díjazás magában foglalja azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket nem közvetlenül a Szolgáltató végez, hanem más Szolgáltatótól rendel meg, és azt változatlan formában továbbértékesíti az Elıfizetı részére (közvetített szolgáltatás). A közvetítés tényét a Szolgáltató az Elıfizetı részére kiállított számlában szerepelteti. A Szolgáltató számlázási rendszere zárt, külsı személyek által nem manipulálható. A számlák aláírás nélkül hitelesek Az Elıfizetıt terhelı szolgáltatási díjak két csoportot alkotnak: a) egyszeri díjak, valamint b) havi elıfizetési díjak Egyszeri díjak Az egyszeri díjak mértékét a 3. sz. melléklet tartalmazza, az egyszeri díjak fajtái a következık: Belépési díj Az elıfizetıi hozzáférési pont létesítéséért, és a szolgáltatás aktiválásáért fizetendı díj. Belépési díj megfizetésére az Elıfizetı abban az esetben köteles, amennyiben a szolgáltatás igénybevétele érdekében szükséges elıfizetıi hozzáférési pont létesítése a felszerelési címen, vagy házhálózat kiépítése és / vagy rendszerre kapcsolása szükséges. A díj fejében a Szolgáltató egy elıfizetıi hozzáférési pontot épít ki. A fentieken túl digitális szolgáltatás megrendelésnél az Elıfizetı a jelen pont szerinti belépési díjon felül a HD DVR médiabox szolgáltatásával összefüggésben kiegészítı belépési díjat fizet. A mindenkori kiépítéskor a végberendezés elsı behangolása ingyenes Eseti díjak Az eseti (adminisztrációs) díjak mértékét az ÁSZF 3. sz. melléklete tartalmazza. Az eseti (adminisztrációs) díjak a következık: Hálózatfejlesztési hozzájárulás Oldal: 18 / 67

19 Különleges (egyedi) esetben, amikor az igénylı által kért elıfizetıi hozzáférési pont létesítése a Szolgáltató részérıl kiegészítı beruházást igényel, a Szolgáltató az egyedi külön megállapodás alapján, hálózatfejlesztési hozzájárulást számít fel. Ilyen egyedi esetnek minısülnek különösen az alábbiak: - amennyiben az igénylı az elıfizetıi leágazástól légkábeles csatlakozással köthetı be, de az igénylı földalatti létesítést igényel, - ha a kiépítendı elıfizetıi hozzáférési pont a hálózat leágazási ponttól több mint 30 (harminc) méter távolságra van, - ha több elıfizetıi hozzáférési pont kiépítését kéri, - ha az igénylı erısítı felszerelését kéri saját ingatlanán belül és vállalja annak az elektromos hálózatról történı üzemeltetését saját költségviseléssel, - ha a Szolgáltatónál alkalmazott technológiától eltérı megoldást igényel az igénylı, feltéve, ha azt Szolgáltató teljesíteni vállalja, - ha az igénylı ingatlanán a kábel vezetését nem az optimális legrövidebb úton kéri, - ha esztétikai elvárások miatt többletkiépítési igény támaszt az igénylı. A Szolgáltató és az igénylı a fentiek teljesítésére 30 (harminc) napnál hosszabb határidıben is megállapodhatnak. Plusz elıfizetıi hozzáférési pont kiépítésének díja A szolgáltatási címen lévı ingatlanba az Elıfizetı kérésére a már meglévı egynél, utólag több elıfizetıi hozzáférési pont is létesíthetı, ha az szakmailag teljesíthetı. Áthelyezési díj Amennyiben az Elıfizetı a szolgáltatást a Szolgáltató szolgáltatási területén olyan más címen kívánja igénybe venni, ahol kiépített elıfizetıi hozzáférési pont található. Fizetési halasztás díja Az Elıfizetı által kezdeményezett és a Szolgáltató által engedélyezett, bármely eseti vagy rendszeres díj megfizetésére vonatkozó fizetési halasztás díja. Igényérvényesítési díj I. A Szolgáltató által az Elıfizetıvel szemben érvényesített, 100.-Ft-ra kerekített összegő díj, mely az Elıfizetınek a Szolgáltatóval szemben fennálló tartozásának fizetési meghagyás útján való érvényesítésével kapcsolatban felmerülı költségeit tartalmazza és magában foglalja a fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezésének eljárás illetékét és az ezen eljárással összefüggı ügyvédi munkadíjat. Igényérvényesítési díj II. A Szolgáltató által az Elıfizetıvel szemben érvényesített, 100.-Ft-ra kerekített összegő és az Oldal: 19 / 67

20 Igényérvényesítési díj I. díjon felüli azon díj, mely az Elıfizetınek a Szolgáltatóval szemben fennálló tartozásának a fizetési meghagyásos eljárásnak az Elıfizetı általi ellentmondás miatti perré alakult peres eljárás útján való érvényesítésével kapcsolatban az elsı I. fokú bírósági eljárásban felmerülı költségeit tartalmazza és magában foglalja a perré alakult eljárás (elsı I. fokú bírósági eljárás) további eljárás illetékét és az ezen eljárással összefüggı ügyvédi munkadíjat. Igényérvényesítési díj III. A Szolgáltató által az Elıfizetıvel szemben érvényesített, 100.-Ft-ra kerekített összegő és az Igényérvényesítési díj I. és Igényérvényesítési díj II. díjon felüli azon díj, mely az Elıfizetınek a Szolgáltatóval szemben fennálló tartozásának a jogerıs fizetési meghagyás vagy jogerıs bírósági ítélet alapján végrehajtási eljárás útján való érvényesítésének kezdeményezésével kapcsolatban felmerülı költségeit tartalmazza és magában foglalja a Vht. szerinti végrehajtási eljárás további eljárás illetékét és az ezen eljárással összefüggı ügyvédi munkadíjat, nem foglalja ugyanakkor magában a végrehajtó díjazását (munkadíját, költségeit és költségátalányát). Korlátozási díj Amennyiben a szolgáltatás korlátozására kerül sor, korlátozási díj fizetendı. Rácsatlakozási díj Rácsatlakozási díj megfizetésére az Elıfizetı abban az esetben köteles, ha a csatlakozás az adott elıfizetıi hozzáférési ponton már kiépült, de a szolgáltatás igénybevétele érdekében a rendszerre kapcsolás szükséges (szükség szerint további hírközlési eszköz kihelyezésével). Így például rácsatlakozási díj fizetendı amennyiben a szolgáltató a már kiépült rendszeren új szerzıdés megkötése alapján teljesíti a szolgáltatást, vagy a szolgáltató által nyújtott korábbi hírközlési szolgáltatás mellett az elıfizetı másik szolgáltatást kíván igénybe venni. A rácsatlakozási díj mértéke az egyéni és üzleti / intézményi elıfizetı esetén eltérı lehet. Részletfizetési kedvezmény díja Az Elıfizetı által kezdeményezett és a Szolgáltató által engedélyezett, bármely eseti vagy Oldal: 20 / 67

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓAN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (TOVÁBBIAKBAN: ÁSZF) KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2015. FEBRUÁR 24. UTOLSÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes műsorjelterjesztési szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes műsorjelterjesztési szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2014. november 5 -től Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) AMTEL Hang és Internet Kommunikáció Magyarország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) ára vonatkozóan. TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

MEZEI-VILL KFT. Szolgáltató

MEZEI-VILL KFT. Szolgáltató MEZEI-VILL KFT. Szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek internet hozzáférés szolgáltatáshoz Berettyóújfalu Biharkeresztes Biharnagybajom Nagykereki

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a TopNet ország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsorjel terjesztési és vezetékes Internet szolgáltatására vonatkozóan Utolsó módosítás:

Részletesebben

ZETRON Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

ZETRON Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. ZETRON Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatásra vonatkozóan (továbbiakban: ÁSZF) Készítés időpontja: 2015. április 21. Utolsó módosítás dátuma: 2015. október

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Telefonszolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Telefonszolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) AMTEL Hang és Internet Kommunikáció Magyarország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Közcélú, nyilvános távbeszélő szolgáltatására vonatkozóan (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételei Készítés idıpontja: 2011. november

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15.

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt LAN-CITY / Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT - ÉS HELYTİL FÜGGETLEN TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás:

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft.

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. szeptember 30. Utolsó módosítás időpontja:

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 8:30-16:30 óra között Az Ügyfélszolgálat címe: 6724 Szeged, Csongrádi sgt.90/b III/10 A telefonos Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére)

Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) Hatályos: 2015. május 1. napjától Készült: 2004. szeptember

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától

Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK 1 ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG...

Részletesebben

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A V O N A T K O Z Ó Á L T A L Á N O S S Z E R Z İ D É S I F E L T É T E L E I Hatályos: 2010.

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei Tartalomjegyzék 1. A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. A biztosítási szerzıdés alanyai

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon Wellopnet Kft. továbbiakban: Tartalomszolgáltató A szolgáltató által nyújtott szolgáltatására

Részletesebben

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓ MŰSORJEL ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓ MŰSORJEL ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek 1. oldal InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓ MŰSORJEL ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület Árverési azonosító SOM-2804/09 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap oni körébe tartozó földterületek értékesítési

Részletesebben

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére)

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére) A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) napjától Készült: 2006. November 21. Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1. napjától I. Alapelvek A Komplex Faktor Zrt. (továbbiakban: a Társaság vagy a pénzügyi szervezet) az

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek október 8 2013 Az ASP-Netkom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet Hozzáférési Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos:

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzleti előfizetők számára nyújtott - helyi, belföldi és nemzetközi távbeszélő, bérelt vonali, VoIP és egyéb -

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

Vezetékes PB-gázszolgáltatás üzletszabályzata

Vezetékes PB-gázszolgáltatás üzletszabályzata 1. sz. melléklet: A mőködtetett rendszer leírása, mőszaki adatai A települések PB-gáz ellátásának sematikus vázlata: PRÍMAGÁZ Elosztóvezeték Tartálypark Elgızölögtetı berendezés Gázmérı Nyomásszabályozó

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft.

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft. 4-Com Távközlési Szolgáltató Kft. a Magyar Kábeltelevíziós Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Mosonmagyaróvár Hanságliget,Albertkázmérpuszta,Várbalog,Mosonszolnok,Újrónafő,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2006. október 18. Utolsó módosítás dátuma: 2007. január 1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

7. Pályázhat-e az újra, aki már korábban életjáradéki szerzıdést kötött a Magyar Állammal?

7. Pályázhat-e az újra, aki már korábban életjáradéki szerzıdést kötött a Magyar Állammal? Gyakori Kérdések és Válaszok 1. Hol kapható részletes felvilágosítás a programmal kapcsolatosan? A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (MNV Zrt.) felajánlandó termıföld fekvése szerinti megyei területi irodáin,

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

külterületi ingatlan/ok/ra. Az ingatlan/ok/ra a haszonbérleti díj ajánlatom:... A kifizetés módja:... A haszonbérlet idıtartama:...

külterületi ingatlan/ok/ra. Az ingatlan/ok/ra a haszonbérleti díj ajánlatom:... A kifizetés módja:... A haszonbérlet idıtartama:... HASZONBÉRLETI AJÁNLAT TERMİFÖLDRE a termıföldrıl szóló 1994. évi LV. törvény, valamint a termıföldre vonatkozó elıvásárlási és elıhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló mód. 16/2002.

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) KÖNYVELİIFEL 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/9 ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA I). BIZTOSÍTOTTAK

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a Kistérségi Közösségi Ház

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség Nyilvántartási Szabályzat 1 A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23.

Részletesebben