29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "29/2008. ( XI. 25.) KKÖT"

Átírás

1 Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. -ban meghatározott felhatalmazás alapján, figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvényben, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerzıdésrıl szóló 224/2004. (VII.22.) Korm. rendeletben, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) Korm. rendeletben, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekrıl szóló 16/2002.(IV.10.) EüM rendeletben, a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 213/2001.(XI.14.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) Az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megırzése érdekében mindenki köteles a települési környezet, a közterületek szennyezıdését, fertızését okozó tevékenységtıl, illetıleg magatartástól tartózkodni. (2) A hulladékkal összefüggı tevékenységet úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a hulladék mennyiségének, illetve térfogatának csökkenését eredményezze, újrahasznosítását minél nagyobb arányban tegye lehetıvé, a környezeti kockázatot a környezetkárosító hatású anyagok bekerülésének akadályozásával minimálisra csökkentse, illetve keletkezésének ellenırzését és mennyiségének mérését biztosítsa. Különbözı hulladékfajták lehetıség szerint elkülönített (szelektív) győjtésével elı kell segíteni a gazdaságos hulladék-hasznosítás elıfeltételét. (3) A hulladékok és azok bomlástermékei győjtése, tárolása, szállítása, ártalmatlanítása, hasznosítása, kezelése során meg kell akadályozni azok talajba, felszíni, vagy felszín alatti vízbe, levegıbe jutását. 2. (1) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az épített- és természeti környezet védelme. (2) A rendelet tárgyi hatálya: a közszolgáltatás kiterjed az ingatlanon összegyőjtött települési szilárd hulladék rendszeres összegyőjtésére, begyőjtésére, elszállítására és elhelyezésére a kijelölt hulladéklerakó helyen. (3) A rendelet területi hatálya: a közszolgáltatás Kiszombor nagyközség* közigazgatási területére terjed ki. * módosította 5/2010. (II.24.) KNÖT r. 1. -a

2 (4) A rendelet személyi hatálya: kiterjed valamennyi magánszemélyre, valamint gazdálkodó szervezetre, akinek, illetve amelynek tulajdonában, birtokában, vagy használatában - a község közigazgatási területén - lévı ingatlanán (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) települési szilárd hulladék keletkezik. (5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és a folyékony hulladék keletkezésének ellenırzésével és azok kezelésével összefüggı tevékenységre. 3. (1) A szervezett helyi hulladékszállítási közszolgáltatást az Önkormányzat megbízott Szolgáltató útján látja el. (2) A települési szilárd hulladék szervezett győjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás igénybevétele kötelezı. (3) Kiszombor Nagyközség* Önkormányzata, figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdésére, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. törvény 198. (3) bekezdésére, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 27. (4) bekezdésére, illetve a Kbt. 29. (2) bekezdés h.) pontjára kijelöli, hogy Kiszombor község közigazgatási területén a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. (6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 30/B.) a továbbiakban: Szolgáltató látja el a község közigazgatási területén keletkezı települési szilárd hulladék összegyőjtésével és a kijelölt, hatósági engedéllyel mőködı hulladékártalmatlanító telepre történı rendszeres szállításával és ártalmatlanítás céljából történı elhelyezésével kapcsolatos, hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységet. (4) A (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel Kiszombor nagyközség* közigazgatási területén, mint mőködési területen: A települési szilárd hulladék győjtésére és elszállítására, valamint a hulladék elhelyezésére irányuló közszolgáltatást közszolgáltatási szerzıdés alapján a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. (Szeged, Cserzy Mihály u. 30/b.) látja el. (5) Kiszombor Nagyközség* Önkormányzata kijelöli, hogy Szolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékot kizárólag a Szeged, Sándorfalvi úti Központi Hulladéklerakó Telepen (Hrsz.: Szeged, 0140/2) helyezheti el. II. fejezet Fogalmi meghatározások E rendelet alkalmazása szempontjából: 4. 1.) települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd, vagy folyékony hulladék, illetıleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő, azzal együtt kezelhetı más hulladék; 2.) települési szilárd hulladék: a) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, * módosította 5/2010. (II.24.) KNÖT r. 1. -a

3 üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkezı, b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkezı, c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkezı - külön jogszabályban meghatározott - veszélyesnek nem minısülı szilárd hulladék; 3.) lom: nagydarabos hulladék; 4.) termelı: akinek tevékenysége során a hulladék keletkezik vagy tevékenysége következtében a hulladék jellege és összetétele megváltozik; 5.) hulladékkezelı: aki hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli; 6.) hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggı tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelızését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenırzését, a kezelı berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a mőködés felhagyását követı vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást; 7.) települési szilárd hulladék győjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás: a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedényen a közterületen vagy az ingatlanon összegyőjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék elhelyezés céljából történı rendszeres elszállítása; 8.) kezelés: a hulladék veszélyeztetı hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés megelızésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történı visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelı létesítmények utógondozását is; 9.) ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztetı, szennyezı, károsító hatásának, megszüntetése, kizárása a környezet elemeitıl történı elszigetelésével vagy anyagi minıségének megváltoztatásával; 10.) győjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történı elszállítás érdekében; 11.) begyőjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történı átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyőjtı telephelyén, továbbá a begyőjtıhelyen (győjtıpontokon, hulladékgyőjtı udvaron, tároló-, kezelı telepen) és a további kezelés érdekében történı összegyőjtés, válogatás a begyőjtı telephelyén; 12.) szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgása, beleértve a szállítmányozást és fuvarozást is; 13.) elıkezelés: a hulladék begyőjtését, tárolását, hasznosítását, illetıleg ártalmatlanítását elısegítı, azok biztonságát növelı, a környezetterhelést csökkentı tevékenység, amely a hulladék fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával jár;

4 14.) hasznosítás: a hulladéknak vagy valamely összetevıjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történı felhasználása; 15.) hulladékgyőjtı udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyőjthetı települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történı tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyőjtıhely; 16.) hulladékgyőjtı sziget (győjtısziget): a háztartásokban keletkezı hasznosításra alkalmas, különbözı fajtájú, elkülönítetten győjtött, háztartási hulladék begyőjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyőjtıhely, szabványosított edényzettel; 17.) nem lakás céljára szolgáló helyiség: üzletszerő gazdasági tevékenység céljára használt helyiség, vagy helyiség-csoport; 18.) gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttmőködési csoportosulás, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdıbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggı polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve, ha a törvény e jogi személyekre eltérı rendelkezést tartalmaz. III. fejezet A települési önkormányzat feladatai 5. A képviselı-testület feladata különösen: a) a hulladékgazdálkodásra kötött közszolgáltatási szerzıdés alapján, a szelektíven győjtött egyéb települési szilárd hulladék lerakása céljából hulladékgyőjtı sziget kijelölése, b) a települési szilárd hulladék rendszeres összegyőjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és fenntartása, c) a közszolgáltatás ellátására a szolgáltató kiválasztása, közszolgáltatási szerzıdés megkötése, d) a közszolgáltatás díjának megállapítása, e) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Szolgáltató számára szükséges információk szolgáltatása, a Hgt ának g) pontjára tekintettel rendelkezések megállapítása, f) a közszolgáltatással összefüggı egyéb jogszabályban nem rendezett - települési önkormányzati feladat- és hatáskör rendeletben történı megállapítása. IV. fejezet Az ingatlantulajdonosok kötelezettségei 6. (1) Az ingatlantulajdonos alapvetı kötelezettsége, hogy

5 a) a települési szilárd hulladék keletkezését a lehetı legalacsonyabb szinten tartsa, b) az ingatlanon keletkezı települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig a külön jogszabályban elıírtak szerint ideiglenesen győjtse, illetve tárolja, c) az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladék győjtésérıl, elszállításáról és ártalommentes elhelyezésérıl a rendeletben meghatározott módon gondoskodjon, d) a települési hulladékot úgy kezelje, hogy az mások életét, testi épségét, egészséges és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növényés állatvilágot ne károsítsa, a közbiztonságot ne zavarja, e) tulajdonosváltozás esetét a Szolgáltatónál bejelentse. (2) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknek fogyasztói, illetve gazdálkodási tevékenysége során szilárd és folyékony hulladék keletkezik, a kötelezı közszolgáltatás keretében szervezett hulladékgyőjtést nem kötelesek igénybe venni, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a hulladék hasznosítására vagy ártalmatlanítására vonatkozó kötelezettséget a) a jogszabályban meghatározott feltételekkel, megfelelı hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés létesítmény alkalmazásával maga teljesíti, vagy b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkezı hulladék-kezelınek történı átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. (3) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezelésérıl a) a Hgt ban foglaltaknak megfelelıen nem gondoskodik, vagy b) azon a településen, ahol a gazdálkodó szervezet települési hulladéka keletkezik, a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés - a felügyelıség által igazoltan - környezeti szempontból a Hgt ban meghatározottaknál lényegesen kedvezıbb megoldással történik. (4) Az az ingatlantulajdonos, akinek a Hgt. 3.. c) pontja, illetve a 21.. (2) bekezdése szerinti települési szilárd hulladéka keletkezik, de az ingatlana egyidejőleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásában bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezeteknek az ingatlanon folytatott gazdálkodási tevékenysége során keletkezett fogyasztói és települési hulladéktól elkülönítetten győjteni, és arra közszolgáltatást igénybe venni. (5) Az ingatlanon a (3) bekezdésben foglaltak szerint kötelezı települési hulladékra nézve a Hgt (1) bekezdésében foglalt nyilvántartási és bejelentési kötelezettség a közszolgáltatót, az egyidejőleg a gazdálkodási tevékenység során keletkezı fogyasztói és települési hulladékra vonatkozóan ezen kötelezettség a gazdálkodó szervezetet terheli. V. fejezet A közszolgáltatás keretében kötött szerzıdés, illetve az adatkezelés szabályai 7. (1) A települési szilárd hulladék győjtésére és elszállítására irányuló közüzemi (közszolgáltatási) szerzıdés létrejön a Szolgáltató rendelkezésre állásával.

6 (2) A Szolgáltató jogosult a személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevı neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében, valamint a települési szilárd hulladék győjtésére, elszállítására és a hulladék elhelyezésére irányuló közszolgáltatást végzı szolgáltató köteles a díjhátralék behajtása érdekében történt megkeresésében a fenti adatokat közölni. A Szolgáltató a személyes adat kezelése során az adatvédelmi jogszabályok elıírásainak megfelelıen köteles eljárni. VI. fejezet A szolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti jogviszony 8. (1) Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által nyújtott helyi közszolgáltatást köteles igénybe venni. (2) A helyi közszolgáltatás körében a Szolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti szerzıdéses jogviszonyt a települési szilárd hulladék esetén a Szolgáltató rendelkezésre állása hozza létre. (3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettséget nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja. A hulladékkezelési közszolgáltatás megvalósulása esetén alkalmazandó minimális díj a legkisebb szabványos győjtıedény heti egyszeri ürítésének díja. (4) A Ptk ában meghatározott esetben a szolgáltatás igénybevételére közüzemi szerzıdés jön létre. (5) A tulajdonos által megjelölt mennyiségnek megfelelıen a Szolgáltató és a tulajdonos külön szerzıdést köt a lom összegyőjtésére, elszállítására és elhelyezésére. (6) A közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost a változás bekövetkezte elıtt írásban köteles értesíteni. Ha elıre nem látható rendkívüli okból következik be változás, a Szolgáltató értesítési kötelezettségének egyéb alkalmas módon is eleget tehet. (7) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggı tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi elıírásokban foglalt mőszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelıen köteles ellátni. (8) A Szolgáltató a szolgáltatással összefüggı írásban beérkezett panaszokat köteles megvizsgálni, és a vizsgált eredményrıl a panaszost 30 napon belül tájékoztatni. VII. fejezet A közszolgáltatás ellátásának rendje 9. (1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon keletkezı települési szilárd hulladékot az annak begyőjtésére e rendeletben feljogosított hulladékkezelınek, a Szolgáltatónak köteles átadni.

7 (2) A települési szilárd hulladék győjtésének, szállításának, elhelyezésének külön szabályai: a) Az ingatlanon összegyőjtött, a közterületre szabványos az ingatlantulajdonos választása szerint 120 literes, illetve 240 literes - győjtıedényben kihelyezett települési szilárd hulladékot a Szolgáltató heti 1 alkalommal szállítja el. b) A Szolgáltató a többlet hulladékot az általa forgalmazott emblémás zsákban külön díjazás ellenében szállítja el, melynek díja magába foglalja a szállítás és a deponálás díját. c) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék győjtésére, illetve elszállítására a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott szabványos győjtıedényt veheti igénybe, kizárólag azt használhatja. d) A tulajdonos vagy megbízottja a győjtıedényzet átvételét aláírásával köteles igazolni. e) A hulladékszállítás idıpontjának megváltozásáról a Szolgáltató a lakosságot értesíti. f) Ha az ürítés napja ünnepnapra esik, akkor is biztosítja a szolgáltatást, kivéve minden év január elsı napját. g) A győjtıedényzet megırzése és tisztántartása az ingatlan tulajdonosának kötelezettsége. h) A győjtıedény környezetének tisztántartásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni, kivéve, ha a hulladék a Szolgáltató hibájából szóródik el. i) A Szolgáltató a közszolgáltatás keretében a településen hulladékudvart üzemeltet. A hulladékudvarba díjmentesen naponta maximum 1 m 3 lakossági győjtésbıl származó szelektív hulladékok (papír, mőanyag, üveg, fém), zöldhulladék helyezhetı el. A hulladékudvarban a fentieken túl maximum 5 m 3 /háztartás/év mennyiségben beszállított építési törmelék és lom hulladék, valamint lakossági veszélyes hulladék vehetı át díjmentesen, melynek átvétele, biztonságos tárolása, ártalmatlanítási célú elszállítása a Szolgáltató feladata. A hulladékudvarba kizárólag a nyitvatartási idıben, a feltüntetett típusú és mennyiségő hulladék helyezhetı el. j) A Szolgáltató a közszolgáltatás keretében ellátja a közterületen kialakított szelektív hulladékgyőjtı szigeteken lévı edényzet ürítését és a hulladék elszállítását. A hulladékgyőjtı szigeteken elhelyezett edényzetbe kizárólag a feltüntetett típusú hulladék helyezhetı el. A hulladékgyőjtı szigetek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza. (3) A hulladék ingatlanon történı tárolását a hatályos környezetvédelmi, közegészségügyi, tőzrendészeti és köztisztasági elıírások figyelembevételével kell megvalósítani. Hulladék ingatlanon történı felhalmozása tilos. VIII. fejezet A közszolgáltatás díja 10. (1) A helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

8 A közszolgáltatási díj megállapításához szükséges ürítési díjakat edényzet-típusonként - e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) A kalkulációs séma, illetve a díjképlet e rendelet 2. számú mellékletét képezi. (3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének díját a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.8.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel kell megállapítani. (4) A települési szilárd hulladékért fizetendı díjat negyedévente a számlán feltüntetett idıpontban kell megfizetni. A közszolgáltatási díj megfizetése a Szolgáltató által kiküldött csekken utólag történik. (5) Az ingatlantulajdonos a hulladékszállítási díjat az igénybevétel napjától számítva köteles megfizetni. Az igénybevétel tényét a Szolgáltató részére 15 napon belül kell jelenteni, a Szolgáltató a díjat ennek figyelembe vételével állapítja meg és helyesbíti. (6) Az ingatlantulajdonos mentesül a díjfizetési kötelezettség alól, ha legalább 30 nappal a kívánt idıpont elıtt írásban kéri a Szolgáltatótól a kötelezı közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 30 napig, megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán, és az ingatlant más sem használja. (7) A folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb egy naptári évre vonatkozhat, a szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a tárgyévet követı év január 15-ig az ingatlan tulajdonosa, illetve használója írásban köteles kérni a Szolgáltatótól. A Szolgáltató a szünetelés meghosszabbítására vonatkozó kérelmet akkor fogadja el, ha a kérelmezı a bázis évre vonatkozólag legalább kettı közüzemi számlával igazolja, hogy az ingatlant életvitelszerően a kedvezményezett idıszakban nem használta. Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos köteles azt haladéktalanul írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. (8) A szüneteltetési kérelmet a Szolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a kérelmezınek díjhátraléka nincs. (9) A lommal kapcsolatos közszolgáltatás díjának megállapításához a tulajdonos és a Szolgáltató által kötött szerzıdésben meghatározott díj alkalmazásánál a győjtıedényzet/győjtızsák méretét és ürítési gyakoriságot kell alapul venni. (10) Az ingatlan tulajdonosi (használati) viszonyaiban bekövetkezett változást a felek 15 napon belül kötelesek írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. (11) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azt követıen az új tulajdonos köteles fizetni. (12) A közszolgáltatás díjának késedelmes kiegyenlítése esetén a meg nem fizetett összeg után a Ptk. által meghatározott mértékő késedelmi kamatot lehet felszámolni. (13) A tulajdonos felszólítása az elmaradt díj, illetve kamat megfizetésére írásban történik. Az írásbeli felszólítás kézhezvételét követı 30 nap eredménytelen elteltével a követelésnek a Hgt.

9 26..-ában foglaltaknak megfelelıen lehet érvényt szerezni (díjhátralékként adók módjára behajtandó köztartozás). (14) A Szolgáltató minden év november 15-ig a következı évre vonatkozóan kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát. A közszolgáltatási díjat meghatározó rendelet elfogadását megelızıen, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvényben 43. -a szerinti vizsgálati elemzés részeként a közszolgáltatás módjára és rendjére tekintettel a Szolgáltató részletes költségelemzést készít. (15) A közszolgáltatás díját tartalmazó számlával kapcsolatban a tulajdonos a Szolgáltatónál kifogást emelhet, melynek halasztó hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra a Szolgáltató 15 napon belül írásban válaszolni köteles. Ha a túlszámlázást megállapító kifogásnak a Szolgáltató helyt ad, a többletösszeget és annak idıarányos kamatait a tulajdonosnak visszafizeti vagy írásbéli kérelemre az esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. (16) A Szolgáltató köteles tevékenységérıl évente részletes költségelszámolást készíteni és az önkormányzathoz beterjeszteni. Hulladékkezelési díjkedvezmények 11. Az éves díj egyösszegő kifizetése esetén az ingatlantulajdonos 8 %-os díjkedvezményben részesül, melyet a Szolgáltató biztosít. Az éves díj befizetésére tárgyév február 28-ig van lehetıség. 12. (1) A 120 literes szabványedényzet 1. számú melléklet szerinti hulladékkezelési közszolgáltatási díja 50 %- ának megfelelı díjkedvezményre (a továbbiakban: 50 %-os díjkedvezmény) jogosult írásbeli kérelemre: a) az egyedül élı 65. életévét betöltött nyugdíjas személy (ingatlantulajdonos), amennyiben havi jövedelme nem haladja meg a Ft-ot, valamint b) az önálló (kétszemélyes) háztartásban élı házaspár, illetve élettársak, ha mindkettıjük 70. életévét betöltött személy, amennyiben a családban az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180 %-át.* (2) Az 50 %-os díjkedvezménynek megfelelı összeget az önkormányzat téríti meg a Szolgáltatónak. A támogatás fedezetét a képviselı-testület a költségvetési rendeletében a szociális elıirányzatokon belül biztosítja. (3) A kérelem tárgyában - a kérelmezı anyagi helyzete és a feltételek vizsgálata mellett a Képviselı-testület Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottsága dönt. * módosította a 5/2010. (II.24.) KNÖT r.2. -a

10 (4) A jogosultság elbírálása során Kiszombor Község Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2008. (I. 30.) KKÖT rendeletének eljárási rendelkezései az irányadók. (5) A díjkedvezményre vonatkozó írásbeli kérelemnek csak abban az esetben lehet helyt adni, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelı kérelmezınek a Szolgáltató felé a közszolgáltatási díj fennmaradó részére díjhátraléka nincs. A díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a díjkedvezményre való jogosultság a mulasztást követı díjfizetési idıszak elsı napjától megszőnik. 13. (1) Az 50 %-os díjkedvezmény a kérelem benyújtását követı díjfizetési idıszak kezdetétıl számított egy évi idıtartamra állapítható meg. (2) Az önkormányzat a díjkedvezményrıl szóló döntés meghozatalát követıen a díjkedvezményben részesített ingatlantulajdonosokról az átvállalt díj összegét is tartalmazó kimutatás megküldésével tájékoztatja a Szolgáltatót. (3) Az 50 % -os díjkedvezmény biztosítása esetén a kedvezményben részesülı ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díj fennmaradó részének megfizetését közvetlenül a Szolgáltatónak teljesíti. (4) Amennyiben a díjkedvezményben részesülı ingatlantulajdonos a hulladékkezelési közszolgáltatási díj fennmaradó részének megfizetését nem teljesíti, úgy annak behajtására a Hgt. rendelkezései az irányadók. (5) A 12. (1) bekezdése szerinti kedvezményezettek körérıl és a bekövetkezett változásokról az önkormányzat díjfizetési idıszakonként tájékoztatja a szolgáltatót. (6) A 10. (13) bekezdésben és a 12. (5) bekezdésében foglaltak érvényesítése céljából a szolgáltató a hátralékosokról tájékoztatja az önkormányzatot. IX. fejezet Egyéb rendelkezések A győjtıedények használatával, kezelésével és elhelyezésével kapcsolatos kötelezettségek 14. (1) Az ingatlantulajdonosnak az átadott győjtıeszközt az ingatlanon belül kell tárolnia. Győjtıeszközt közterületen tartósan elhelyezni vagy tárolni az önkormányzat közterülethasználati rendelete, illetve engedély alapján lehet. (2) Tilos a győjtıeszközökben veszélyes, folyékony, robbanó, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozó vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét.

11 (3) Az ingatlantulajdonos köteles a győjtıeszközt a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató által megjelölt napon (tájékoztató alapján), az ingatlan elıtti közterületen, közvetlenül az úttest mellé a győjtést végzı gépjármővel megközelíthetı, elszállításra alkalmas helyen elhelyezni. (4) A kihelyezett győjtıeszköz nem akadályozhatja a jármő- és gyalogos forgalmat, és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének elıidézésével, vagy mások jó közérzetének, illetve a településképnek az indokolatlan megzavarásával. A hulladék elszállításának megtagadása 15. A Szolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha a) az nem rendszeresített győjtıeszközökben kerül átadásra, illetve a többlethulladék nem emblémás zsákban kerül kihelyezésre, b) a hulladék ürítés és elszállítás során a szállítást végzı személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a jármőben vagy berendezésében kárt okozhat, c) megállapítható, hogy a győjtıeszköz mérgezı, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem győjthetı, nem szállítható, vagy nem minısül települési szilárd hulladéknak. A közszolgáltatás alá nem tartozó körben szerzıdés alapján végzett tevékenység 16. (1) Az ingatlantulajdonos a Szolgáltatónak a hulladék elszállítására irányuló megrendelését bejelenti, ha ingatlanán a közszolgáltatás alá nem esı alkalmi többlet háztartási szilárd hulladék vagy lom is keletkezik. (2) Ha az ingatlantulajdonos a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történı megállapítás alapján a Szolgáltatót bízza meg, úgy a Szolgáltató a megjelölt idıpontra vagy idıtartamra a megjelölt mennyiségő többlet hulladéknak megfelelı győjtıeszközt a tulajdonos rendelkezésére bocsátja, és annak elszállításáról és elhelyezésérıl megállapodás szerint díj ellenében gondoskodik. A köztisztasági szabálysértés és a hulladékgazdálkodási bírság 17. A köztisztasági szabálysértésrıl az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet 7. - a rendelkezik. 18. A hulladékgazdálkodási bírság mértékérıl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001.(XII.21.) Korm. rendelet 2. határozza meg a bírság kiszabásának módját és mértékét.

12 X. fejezet Vegyes és záró rendelkezések 19. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerzıdésrıl szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény rendelkezései az irányadók Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti Kiszombor Község Önkormányzata Képviselı-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 13/2003. (VII. 29.) KKÖT rendelete, valamint az azt módosító 23/2003. (XII.15.) KKÖT r. ; a 8/2004. (III.30.) KKÖT r.; a 24/2004. (XII. 15.) KKÖT r.; a 36/2005. (XII.20.) KKÖT r.; a 18/2006.(IX.12.) KKÖT r.;a 29/2006. (XII.14.) KKÖT r.; továbbá a 28/2008. (X.29.) KKÖT rendelet. A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Szegvári Ernıné sk. polgármester Dr. Kárpáti Tibor sk. jegyzı A rendelet kihirdetésének idıpontja: november 25. Módosította: 8/2009. (IV.1.) KKÖT rendelet Egységes szerkezetbe foglalva: április 1. Kiszombor, április 1. Dr. Kárpáti Tibor sk. jegyzı Dr. Kárpáti Tibor sk. jegyzı Záradék: E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Módosította: 17/2009. (X.28.) KKÖT rendelet Egységes szerkezetbe foglalva: október 28. Kiszombor, október 28. Módosította: 19/2009. (XII.16.) KKÖT rendelet Egységes szerkezetbe foglalva: december 16. Kiszombor, 2009.december 16. Módosította: 5/2010. (II.24.) KNÖT rendelet Egységes szerkezetbe foglalva: február 24. Kiszombor, 2010.február módosította a záradékkal a 17/2009. (X.28.) KKÖT r. Dr. Kárpáti Tibor sk. jegyzı Dr. Kárpáti Tibor sk. jegyzı Dr. Kárpáti Tibor jegyzı

13 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelet 1 1. sz. melléklete A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás díjai (települési szilárd hulladék győjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése*) (A díjak az Áfa-t nem tartalmazzák) 120 literes edényzet 283,- Ft/ürítés/db 240 literes edényzet 372,- Ft/ürítés/db hulladékgyőjtı zsák 283,- Ft/db *A közszolgáltatás díja tartalmazza az évi egyszeri lomtalanítás költségét is. 1 módosította a 19/2009. (XII. 16.) KKÖT r. 1. -a

14 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelet 2 2. sz. melléklete CSONGRÁD MEGYEI TELEPÜLÉSTISZTASÁGI KFT ÉVI DÍJKALKULÁCIÓJA (ÁFA NÉLKÜL) KISZOMBOR MEGNEVEZÉS ALAPKALKULÁCIÓ (FT) 360 NAPON TÚLI KINTLÉVİSÉGGEL (FT) Beszállított háztartási hulladék (kg) Hulladékgyőjtésbe bevont lakás (db) Hulladékgyőjtésbe bevont közület (db) ÖSSZESEN HULLADÉKELHELYEZÉS Lakossági hulladékszállítás Lomtalanítás Értékcsökkenés Tevékenység általános költségei Diszpécserszolgálat általános költségei GYŐJTÉS, SZÁLLÍTÁS ÖSSZ. Hulladékudvar üzemeltetése Szelektív hulladékértékesítésbıl bevétel Fogyasztói árindex (6,1%) évi várható költségek Igénybe vett edény liter 2009.év várható 1 liter ürítési és deponálási díja ebbıl deponálás 1 literre ürítés 1 literre 1 db l ürítés és deponálás ebbıl deponálás ürítés 1 db 110 literes ürítés és deponálás HAVI ebbıl deponálás ürítés liter Ft/liter 2, ,16693 Ft/liter 0, ,85091 Ft/liter 1, ,30413 Ft/1 db edény Ft/1 db edény Ft/1 db edény Ft/hó Ft/hó Ft/hó JELENLEGI ÁR AJÁNLATI ÁR EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJ HAVI DÍJ (HETI GYAKORISÁGGAL) EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJ HAVI DÍJ (HETI GYAKO- RISÁGGAL) % 1 db l ürítés és deponálás (L) Ft/ürítés(1 db edény) ,00% 1 db 240 l ürítés és deponálás (L) Ft/ürítés(1 db edény) ,00% Emblémás zsák Ft/db ,00% A 12%-os díjemelés tartalmazza az évi egyszeri lomtalanítás költségét is módosította a 19/2009. (XII.16.) KKÖT r. 2. -a

15 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelet 3. sz. melléklete A lakossági, illetve zöldhulladék szállítására használt konténerek elhelyezkedési pontjai: 1100 literes konténerek Helyszín Nagyszentmiklósi utca 74. Porgányi utca (Kisteleki tér) Vasút utca József Attila utca (buszváró) József Attila utca (játszótér) Rákóczi utca (Öregek Otthona) Árpád utca Dózsa György Általános Iskola (Óbébai utca 6.) Összesen Darabszám 3 db 2 db 2 db 2 db 3 db 2 db 3 db 3 db 20 db 4200 literes konténer Szent István tér Helyszín Összesen Darabszám 1 db 1 db

16

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek -

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a települési szilárdhulladékokkal

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési szilárd hulladék szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről Ivánc község Önkormányzatának

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. (1) bekezdésében

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1.

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1. Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 32/2002.(XII.12.),

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról Mád Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben az időközi módosításokat

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-31 -tól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2003. (I.31.) sz. Önk. Rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.29.) számú r e n d e l e t e Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban: Önkormányzat - a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzatának 9/2001. (XII.28.) rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről A Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2002. (06. 29.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről A Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonlelle Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, illetőleg

Részletesebben

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról az azt módosító 7/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(XII.10.) rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó, szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 37/2014. (XII.16.)

Részletesebben

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc 1/18 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21//2003.(V.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról a 4/2004. (I.30.), a 45/2005. (X.28.), a 44/2006. (XII.21.), a 36/2007. (XII.19.), a 32/2008.

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Csabacsűd Nagyközség

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki.

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki. Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./XII.30./ rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséről 1 Adásztevel Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 30.) rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezősas községi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2016-02-01-tól Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonberény Község Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének 33/2008.(XI.24.) és 8/2005.(03.09.)rendelettel módosított, 5/2009.(I.26.)rendelettel kijavított egységes szerkezetbe foglalt 31/2003(11.25) sz. rendelete

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A közterületeken elvárt magatartásformák

A közterületeken elvárt magatartásformák - MEZİCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK 7/ 2007. (V.24.) évi R E N D E L E T E a közterületek használatáról Mezıcsát Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-01-01 -tól Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2009 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 1/2009. (I. 30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására 1 Nyergesújfalu Város

Részletesebben

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/20. (VIII.3.) önkormányzati rendelete a települési kommunális szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról Szigetújfalu

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE a szilárd hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (egységes

Részletesebben

M Á S O L A T 56/2013. (XI.

M Á S O L A T 56/2013. (XI. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 56/2013. (XI. 22.) rendelete a kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben!) Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pereszteg Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Abony Város Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzati Képviselı- testülete 4/1996. ( II.26 ) számú önkormányzati rendelete

Varsány Község Önkormányzati Képviselı- testülete 4/1996. ( II.26 ) számú önkormányzati rendelete Varsány Község Önkormányzati Képviselı- testülete 4/1996. ( II.26 ) számú önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásról Varsány község Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 13/2002.(XII.16.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nagymaros Város Önkormányzatának

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK '1 l1l{1z.g'141 1--t:. Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008.(IX. 19.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 26092/2013. Iktatószám: 12071/2014. Ügyintézı: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről (Egységes szerkezetben a 10/2015. (V.07.) 4, 22/2014. (VIII.08.)

Részletesebben

I. FEJEZET. Lakóépületek, ingatlanok rendje

I. FEJEZET. Lakóépületek, ingatlanok rendje Budapest Fıv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testülete 33/2005. (IX.14.) rendelete a két-vagy több lakásos 100 %-os, illetve többségi, avagy kisebbségi önkormányzati tulajdonú, vagy kezeléső

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2010. (XII. 30.) rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 25949/2013. Iktatószám: 74617/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-17409/2015., 38824 /2016. Ügyintézı: Várdai Enikı, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Lovászpatona, Pölöskei major 07/7 hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 8 9. SZÁM ÁRA: 1470 Ft 2008. augusztus 22. A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. rész Gárdony Város Önkormányzatának 19/2004. (IV. 28.) többször

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (II.20.) önkormányzati rendelete 1 A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének.. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2001. (IX. 14.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2001. (IX. 14.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2012. december 1-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2001. (IX. 14.) számú

Részletesebben

2. A rendelet hatálya. 3. A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma, rendje

2. A rendelet hatálya. 3. A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma, rendje Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. március 5.)

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2011.(I.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben