KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 25949/2013. Iktatószám: 74617/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes: Bachl Hıszigetelıanyag-Gyártó Korlátolt Felelısségő Társaság Székhely: 5091 Tószeg, Parkoló tér 21. KSH azonosító száma: Ügyfél azonosító (KÜJ): Telephely: 8147 Balatonfőzfı, Almádi út 3., 1485/4, 1485/5, 1485/7 és 1490/1 hrsz. Telephely EOV koordinátái: EOV x : m; EOV y : m Telephely azonosító (KTJ): Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység: - nem veszélyes hulladékok elıkezelése, - nem veszélyes hulladékok hasznosítása R12 Átalakítás az R3 mővelet elvégzése érdekében (az R3 mőveleteket megelızıen végzett válogatás, aprítás, törés); R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást, más biológiai átalakítási mőveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az összetevıket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel) Az Engedélyes részére környezetvédelmi szempontból engedélyezem, hogy, a 3.00 pontban megadott fajtájú és mennyiségő nem veszélyes hulladékok elıkezelését és hasznosítását végezze Az elıkezelhetı és hasznosítható nem veszélyes hulladékok jellemzıi: 3.01 Elıkezelhetı és hasznosítható nem veszélyes hulladékok jellemzıi: Azonosító kód Hulladék megnevezése Mennyiség (t/év) 07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK mőanyagok, mőgumi és mőszálak gyártásából, kiszerelésébıl, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék hulladék mőanyag 1000 Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra! Telefon: (22) Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Ügyfélfogadási idı: Hétfı: Telefax: (22) Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 Szerda: és Ügyfélszolgálat: (22) Honlap: Péntek: Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás y:\dokutar\hirdetmeny\kozzetetelrevar\ doc

2 CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRİL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLİKENDİK, SZŐRİANYAGOK ÉS VÉDİRUHÁZAT csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan győjtött települési csomagolási hulladékot) mőanyag csomagolási hulladék 1000 Összesen: Az engedélyezett kezelési technológia mőszaki és környezetvédelmi jellemzıi: 4.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület (telephely) megnevezése és mőszaki jellemzıi, valamint a hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzıi: A 8147 Balatonfőzfı, Almádi út 3., 1485/4, 1485/5, 1485/7 és 1490/1 hrsz. alatti telephely Balatonfőzfın, a 71-es úton a településrıl kifele haladva jobbra található a Főzfı gyártelepen, amely szilárd burkolatú úton közelíthetı meg. A telephely teljes területe körbekerített, ırszolgálattal védett. A telephelyen 22 db épület található. Az épületek főtését 2 MW teljesítményő gázkazán biztosítja. A füstgázelvezetést egy 10 m magasságú 700 mm átmérıjő szigetelt kémény biztosítja. A hıszigetelıanyag-gyártás tevékenység végzéséhez alkalmazott légszennyezıanyag kibocsátásával járó technológiáknak és a hozzájuk tartozó helyhez kötött bejelentés köteles légszennyezı pontforrásainak mőködési engedélyét a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelıség (továbbiakban: Felügyelıség) a 11405/2013. ügy- és 49964/2013. iktatószámú határozatában megadta. A telephely vízellátása városi közmőhálózatról biztosított, a szociális szennyvíz elvezetése a Nitrokémia Zrt. szennyvízhálózatán keresztül biztosított. A telephelyen technológiai/ipari szennyvíz nem keletkezik. A telephelyen üzemelı gépek, szállítóeszközök mosása, tisztítása nem a telephelyen történik, hanem vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezı szakcégeknél biztosított. A csapadékvíz elvezetés részben nyitott csatornákon a központi irodaépület mellett ÉK irányban a 71-es útra merıleges csatornában, valamint a DNY telekhatáron futó nyitott, a 71-es útra merıleges csatornába vezetéssel megoldott. Mindkettı csatorna gyöngyfogóval ellátott. A telephely településrendezési terv szerinti besorolása ipari-gazdasági terület. A telephellyel szomszédos ingatlanok szintén ipari-gazdasági besorolásúak. A telep szomszédságában lakó funkciójú védendı létesítmény nincs. A gépek karbantartását, javítását szakszerviz biztosítja. A telephelyen a gépek hidraulikus rendszerének utántöltésébıl keletkezhet veszélyes hulladék, jellemzıen olajos flakon és olajos rongy. A keletkezı veszélyes hulladékokat munkahelyen győjtik, és további kezelésükrıl gondoskodnak. A veszélyes hulladék munkahelyi győjtıhely zárható helyiségben található és kármentı tálcával ellátott, az alkalmazott győjtıedényzetek feliratozással ellátottak. A keletkezı kommunális hulladékokat 2 db 1100 l-es győjtıedényben győjtik, majd a közszolgáltató hetente szállítja el. A telephelyen egyidejőleg győjthetı hulladékok mennyisége 150 tonna Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység: Az Engedélyes a 3.01 pontban megjelölt nem veszélyes hulladékok elıkezelését és hasznosítását végzi a 4.01 pontban ismertetett telephelyen. Az Engedélyes balatonfőzfıi üzemében gyártott hıszigetelı-anyagot (nikecell, polisztirol lemez, EPS) a vevık a felhasználás során 100 %-ig nem tudják felhasználni, mivel általában méretre kell vágni a felhasználáshoz. Ezért darabok maradnak ki, amelyek így felhasználásra alkalmatlanok. A felhasználóknál ez hulladékként jelenik meg, melyet az Engedélyes elıkezelésre és hasznosításra átvesz.

3 3 A tiszta és újrafeldolgozásra alkalmas hıszigetelı-anyag darabokat (nem veszélyes hulladékként) minıségellenırzést követıen (csak tiszta felülető és megfelelı minıségő hıszigetelı-anyag hulladékot) zsákban vagy big-bag zsákban visszaveszik. A védıfelszereléssel ellátott alkalmazott gyalog vagy villástargoncával a bedarálás helyszínére szállítja a zsákokat. A zsákok tartalmát egy elıtépıvel rendelkezı késes darálóba öntik, elıtte szemrevételezéssel még egyszer minıségellenırzést végeznek. A kiürített zsákokat az összegyőjtésükre kijelölt helyre viszik, ahonnan idıközönként elszállításra kerülnek. A pneumatikus szállítórendszer segítségével az apróra darált polisztirol hulladék az erre a célra kijelölt daráléksilóba kerül. Innen szintén pneumatikus szállítórendszer segítségével a tömbösítıbe jut, ahol felhabosítják és tömbösítik, ezt követıen megfelelı méretőre darabolják, így újrahasználható hıszigetelı-anyagot állítanak belıle elı. A hulladék feldolgozása során segédanyagot nem használnak fel. Kritikus ellenırzési pont: A beérkezı hulladék elkülönítése a csomagolóanyagtól 4.03 A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek: A hulladékkezeléssel 49 fı dolgozó érintett, továbbá a környezetvédelmi feladatok ellátására az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat alkalmaz A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek: - 2 db bérelt villástargonca - darálógép - tömbösítıgép - EPS vágógépsor 4.05 A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek: Az Engedélyes egyszerősített beszámolójelentéssel igazolta a rendelkezésére álló pénzügyi eszközeit, továbbá környezetvédelmi felelısségbiztosítással rendelkezik A tevékenység felhagyására, utógondozásra vonatkozó információk: Esetleges felhagyás esetén a hulladékgazdálkodási technológia során alkalmazott épületek lebontása valószínősíthetı. A felhagyás során a telephelyen lévı hulladékokat elszállíttatják további kezelésükrıl gondoskodnak A tevékenység hibás mőködésére vonatkozó információk: Nem várt esemény, veszélyhelyzet bekövetkezése esetén a szükséges intézkedéseket, teendıket a havária tervben foglaltaknak megfelelıen hajtják végre Elıírások: 5.01 Elıkezelésre és hasznosításra csak a 3.00 pontban szereplı nem veszélyes hulladékok kerülhetnek A telephelyen az egyidejőleg átvett hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminıség szerinti elkülönített győjtésre alkalmas, a 4.01 pontban ismertetett helyek összes befogadó kapacitását, illetve az egyidejő győjtési mennyiséget Amennyiben az elıkezelési és hasznosítási tevékenység bármely okból meghiúsulna, úgy a telephelyen további hulladék átvételt tilos végezni és a telephelyen lévı hulladék további kezelésérıl az Engedélyes köteles gondoskodni A termékfelelısség, valamint a gyártói felelısség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során elıállított termék minısége nem megfelelı, illetve felhasználása, értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezelésérıl gondoskodni kell A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehetı legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélı ártalmatlanítását.

4 A kezelés során keletkezı hulladékok átadása elıtt meg kell gyızıdni arról, hogy az átvevı az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént A kezelésrıl sorszámozással ellátott telephelyi nyilvántartást kell vezetni, melynek tartalmaznia kell a kezelésbe bevont hulladékok fajtánkénti mennyiségét és összetételét; a telephelyre történı beszállítás idıpontját, a kezelılétesítmény mőködésére vonatkozó adatokat, az elıállított hasznosított anyag mennyiségét, a hasznosítás idıpontját Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képzıdı, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott hulladék mennyiségérıl és fajtánkénti összetételérıl naprakész nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni A hulladékgazdálkodási tevékenységbıl fakadó környezeti károk elhárítására szolgáló pénzügyi fedezetet folyamatosan biztosítani kell A tevékenység folytatása során csak megfelelı mőszaki állapotú munkagépek és berendezések üzemeltethetık Tekintettel arra, hogy az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységet folytat, felügyeleti díjat köteles fizetni Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, a bekövetkezéstıl számított 15 napon belül a Felügyelıség felé jelenteni kell A hulladékstátusz megszőnésére vonatkozó bizonyítékokat be kell nyújtani a Felügyelıségre. Határidı: október A tevékenység során elıforduló rendkívüli eseményeket a Felügyelıségnek haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély idıbeli hatálya után is végezni kívánja, úgy az erre irányuló kérelmet legalább 60 nappal korábban be kell nyújtani a Felügyelıségre a jogszabály szerinti adattartalommal Szakhatósági elıírások 6.01 Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete kiemelte: A hulladék győjtési, elıkezelési és hasznosítási tevékenység, a közegészségügyi követelmények érvényesülése, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelme, a levegı higiénés követelményeinek teljesülése mellett végezhetı és a tevékenység emberi egészséget nem veszélyeztethet Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elıírása: A földtani közeg, illetve a felszín alatti víz esetleges szennyezettségének észlelése esetén, valamint a kockázatos anyagokkal kapcsolatban a felszín alatti vizek védelmérıl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint kell eljárni A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett telephely bezárásának feltételei: Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését a megszüntetést, befejezést megelızıen legalább 30 nappal a Felügyelıségnek köteles bejelenteni. A bejelentéssel egyidejőleg az Engedélyesnek a Felügyelıségre benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely mőködése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévı hulladék elszállításáról és további kezelésérıl gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Felügyelıség az engedélyt hivatalból visszavonja. A Felügyelıség az engedély

5 5 visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket Amennyiben az Engedélyes tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat elıírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelıen tesz eleget, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérıen végzi, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelıs személy a határozat kiadmányozását követıen gondoskodjon a határozatnak a személyes adatnak minısülı adatokat ide nem értve - a Felügyelıség internetes honlapján való közzétételérıl Határozatom október 31-ig hatályos Az igazgatási szolgáltatási díj, amelyet az Engedélyes köteles viselni, megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel. A megfizetett Ft többlet igazgatási szolgáltatási díj visszafizetésérıl intézkedem Az Engedélyest és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem Jogorvoslat A szakhatósági állásfoglalások ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, azok jelen döntésem elleni fellebbezés keretében támadhatók meg Döntésem ellen annak közlésétıl számított 15 napon belül, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıfelügyelıséghez (továbbiakban: Fıfelügyelıség) címzett, de hozzám 2 példányban benyújtandó igazgatási szolgáltatási díjköteles - fellebbezéssel lehet élni. A Fıfelügyelıség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat A jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a. A természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendı díj a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a. A társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a. I N D O K O L Á S A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelıségen (továbbiakban: Felügyelıség) a Bachl Hıszigetelıanyag-Gyártó Korlátolt Felelısségő Társaság (továbbiakban: Engedélyes) november 21-én érkezett kérelme alapján 25949/2013. ügyszámon hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás indult. Az Engedélyes kérelmét a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.), a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételérıl, valamint a hatósági engedélyezésérıl szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: hull.eng.r.), valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) alapján vizsgáltam. A Felügyelıség a /2013. iktatószámú végzésében tárgyalást tőzött ki december 11. napjára és a /2013. iktatószámú végzésében hiánypótlásra szólította fel az Engedélyest, amelyben kérte a cégjegyzésre jogosult(ak) által aláírt kérelem, vagy a dr. Simon Ottó részére szóló, a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelı meghatalmazás benyújtását. Az Engedélyes a /2013., /2013. és /2013. számokon iktatott beadványaival megküldte a kért meghatalmazást. A Felügyelıség a /2013. iktatószámú végzésében nyilatkozattételre és adatok megküldésére szólította fel az Engedélyest. Az Engedélyes a /013. számon iktatott beadványában a /2013. iktatószámú végzésben biztosított teljesítési határidı meghosszabbítását kérte. A Felügyelıség fentiekre tekintettel a 3104/2014.

6 6 iktatószámú végzésében módosította a /2013. iktatószámú végzésben biztosított határidıt január 31-re. Az Engedélyes a 8870/2014. számon iktatott beadványában megküldte a kért nyilatkozattételt és az adatokat. A Felügyelıség ezt követıen a 13001/2014. iktatószámú végzésében hiánypótlás benyújtására szólította fel az Engedélyest. Az Engedélyes a 22344/2014. és 25440/2014. számokon iktatott beadványaival megküldte a kért hiánypótlást. A Felügyelıség a 26031/2014. iktatószámú végzésében hiánypótlásra szólította fel az Engedélyest a veszélyes hulladék üzemi győjtıhely kialakítása végett. Az Engedélyes a 35259/2014. iktatószámú levelében bemutatta a veszélyes hulladék üzemi győjtıhelyet, majd a 41147/2014. számon iktatott beadványában kérte, hogy a veszélyes hulladék üzemi győjtıhely kialakításától a Felügyelıség tekintsen el, mivel : Korábban a cég profiljához tartozó vakolatgyártást a cég eladta és a nagyobb mennyiségő veszélyes hulladék ebbıl keletkezett. Jelenlegi technológia EPS habgyártása, mely során csekély mennyiségő veszélyes hulladék keletkezik. A fentiek miatt a Kft. munkahelyi győjtıhelyet fog kialakítani az egyik csarnok épületben. Zárható helyiségben, a folyékony hulladékok alatt kármentı tálcával fogja ellátni a győjtıhelyet. A Felügyelıség ezt követıen hiánypótlásra és díjfizetésre szólította fel az Engedélyest, a hiánypótlás többek között a győjtési tevékenységre is irányult. A Kft /2014. számon iktatott beadványában megküldte a kért hiánypótlást, valamint igazolta a díjfizetést (a díjfizetési felszólítás alapján Ft megfizetését), továbbá a győjtési tevékenységet illetıen a következı nyilatkozatot adta: A Kft. kíván győjtési tevékenységet végezni. A tevékenységre engedélyt az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıfelügyelıségtıl fogunk kérni. Jelenleg a hulladékgazdálkodási engedély jogerıre emelkedésétıl a szállítási engedélyünk jogerıre emelkedéséig a mellékletben csatolt szállítási engedélyi engedéllyel rendelkezı szakcéggel végeztetjük. A Felügyelıség az 53290/2014. iktatószámú végzésében ismételt hiánypótlásra szólította fel az Engedélyest, a veszélyes hulladék munkahelyi győjtıhely kialakítását illetıen. Az Engedélyes az 58373/2014. számon iktatott beadványa szerint igazolta a veszélyes hulladék munkahelyi győjtıhely kialakítását. A Felügyelıség az 59263/2014. iktatószámú végzésében adatok megküldésére szólította fel az Engedélyest, többek között az érintett telephely címe és helyrajzi számára tekintettel a KTJ változás megtételére. Az Engedélyes a KTJ változást a 20354/2014. ügy- és 64800/2014. iktatószámon bejelentette, a Felügyelıség a KTJ változást átvezette. Az Engedélyes az 59654/2014., 62851/2014. és 64231/2014. számokon iktatott beadványaiban részben küldte meg a kért adatokat, ezért a 65123/2014. iktatószámú végzésében ismét adatok megküldésére szólította fel az Engedélyest, aki a 68627/2014. számon iktatott beadványában megküldte a kért adatokat. Az érintett civil szervezeteket a 66701/2014. iktatószámú levelemben elektronikus úton értesítettem az eljárás megindításáról. Az engedélyezési eljárásban civil szervezet ügyféli jogállásának megállapítását nem kérte. Az eljárás során a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 34. (1) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdése alapján a 66664/2014. iktatószámú levelemben megkerestem az érintett szakhatóságokat. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatalának Járási Népegészségügyi Intézete a VE-03R/094/ /2014. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában közegészségügyi szempontból a 6.01 pontban szereplı kikötéssel járult hozzá az engedély kiadásához. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

7 7 [ ]A megküldött dokumentációt a környezetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 481/2013. (XII.17.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 6. sz. mellékletben foglalt szakkérdések vonatkozásában áttekintettük. A rendelkezı részben kiemelt szakkérdések tekintetében egyedi szakhatósági elıírásunkat az egészségügyrıl szóló évi CLIV. törvény 46. -a alapján tettük, mely szerint A talajt, a vizeket és a levegıt nem szabad fertızni, illetıleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti. Hatáskörünket az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl szóló évi XI. törvény 2. (1) d) pontja; a Kormányrendelet 34.. (1) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. -ban foglaltak állapítják meg. Illetékességünket az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 4. (2) pontja határozza meg. Jogorvoslati lehetıséget a Ket. 44. (9) bekezdés alapján biztosítottuk. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 657-2/2014/F-VH számú szakhatósági állásfoglalásában a 6.02 pontban szereplı kikötéssel járult hozzá az engedély kiadásához. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: [ ]A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében szeptember 10. napjától a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 18. (2) bekezdés c) pontja értelmében a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság jogutódja. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében szeptember 10. napjától a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 18. (2) bekezdés c) pontja értelmében a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság jogutódja. A Kft.EPS és PUR alapanyagból mőanyag termék gyártásával foglalkozik. A telephely vízellátása és szennyvíz-elvezetése a települési közmőhálózatról megoldott, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. A tiszta csapadékvíz a 71-es útra merıleges, részben nyitott csatornákba kerül. Tárgyi ingatlan vízbázis hidrogeológiai védıterületet nem érint. Tárgyi ingatlan szennyezıdés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelmérıl szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny terület. A rendelkezésre álló dokumentáció alapján, a hatáskörömbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy tárgyi tevékenység vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért a szakhatósági hozzájárulást a fenti elıírással megadom. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az ügyintézést jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidıt megtartottnak tekinti. Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. (1) bek. ed) pontja értelmében a határozat indokolásának tartalmaznia kell a szakhatósági állásfoglalás indokolását. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntetı végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg a Ket. 44. (9) bekezdése alapján. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. (1) bekezdés 4. pontja, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 34. (1) bekezdés b) és c) pontja, 6. melléklet 2. pontja, a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 28. (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.)

8 8 Korm. rendelet 1. (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja 4. pontja állapítja meg. Az Engedélyes 48147/2014. számon iktatott beadványában a győjtésrıl adott nyilatkozat alapján jelen eljárásban a győjtési tevékenységrıl nem rendelkeztem, így a győjtésért megfizetett Ft többlet visszautalásáról a pontban gondoskodtam. Jelen esetben az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban: DíjR.) 1. számú melléklet I. fejezetének 5. pontja (nem veszélyes hulladék elıkezelése) és 7. pontja (nem veszélyes hulladék hasznosítása) szerint Ft., azaz ötszázkilencvenezer forint. A Felügyelıségre benyújtott hulladékgazdálkodási engedélyezési dokumentáció és kiegészítései tartalmazták a kérelmezı nevét, statisztikai azonosító jelét, a telephely adatait, a tevékenység mőszaki és környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevonni kívánt nem veszélyes hulladék összetételét, mennyiségét, a kezelési technológiáját, az anyagmérleget, a kezelési technológia mőszaki és környezetvédelmi jellemzıit, a kezelés telephelyére vonatkozó információkat, a környezetbiztonságra vonatkozó tervet, a hull.eng.r a szerinti nyilatkozatokat valamint a hulladékkezelést szolgáló mőszaki és pénzügyi eszközök, személyi feltételek ismertetését. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat. A hulladékkezelést szolgáló személyi feltételek megfelelnek a hull.eng.r. 9. (1) bekezdés l) pontjában, valamint annak 10. -ában foglaltaknak. Megállapítható, hogy a nem veszélyes hulladékgazdálkodási tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történı végzéséhez a személyi, tárgyi, mőszaki, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A környezetvédelmi elıírások maradéktalan betartása mellett a környezet veszélyeztetésével nem kell számolni, ezért a rendelkezı részben foglaltak szerint döntöttem és a nem veszélyes hulladékgazdálkodási tevékenységet környezetvédelmi szempontból engedélyezem. Határozatom 3.00 és 5.01 pontjaiban megadtam az elıkezelhetı, valamint a hasznosítható hulladékok fajtáját, mennyiségét figyelemmel a kérelemben foglaltakra. Az 5.02 pontban a hull.eng.r. 9. (2) bekezdés b) pontja alapján meghatároztam a telepen egyidejőleg átvehetı hulladékok mennyiségét, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló befogadó kapacitás, valamint a technológia szők keresztmetszete behatárolja a telephelyen egyidejőleg kezelhetı hulladék mennyiségeket. Az elıírás betartásával elkerülhetı a telephelyen történı indokolatlan hulladék felhalmozódás. Az 5.03 pontban a hull.eng.r. 9. (2) bekezdés a) pontja, továbbá a hull.eng.r. 9. (2) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján az üzemeltetés feltételeként elıírást tettem. Az 5.04 pontban szereplı elıírást a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi V. törvény 6:550-6:559. -ai, a Ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelısség elve, valamint a hull.eng.r. 9. (2) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján tettem. Határozatom 5.05 pontjában szereplı elıírást a Ht. 4. alapján tettem. Az 5.06 pontban tett elıírást a Ht. 31. (1) és (5) bekezdései alapján tettem. A tevékenység során keletkezı, illetve más birtokostól átvett vagy másnak átadott hulladék kezelésével, a kezelılétesítmény mőködésével kapcsolatos nyilvántartási és bejelentési kötelezettségeket a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrıl szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: hull.nyilv.r.) rögzíti, erre vonatkozóan az 5.07 pontban tettem elıírást, összhangban Ht. 65. (1) bekezdésében foglaltakkal. A Felügyelıség a kezelıtıl tájékoztató adatot, összefoglalót, igazolást, jelentést kérhet a Ht. 82. (1) bekezdése alapján. A tevékenység során keletkezı, illetve más birtokostól átvett vagy másnak átadott hulladékkal, a hulladék kezelésével, a kezelı létesítmény mőködésével kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség és az adatszolgáltatási bejelentésére vonatkozóan az 5.08 pontban tettem elıírást hull.nyilv.r. 4. (1) bekezdése és a (2) bekezdése b) pontja, a 8. (1), (3) és a 13. (1) bekezdés b) pontja alapján. Az Engedélyes kérelméhez mellékelte a havária helyzet elhárítása céljából, a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetként, a környezetszennyezési felelısségbiztosítás igazolásának másolatát. A pénzügyi fedezetet

9 9 mindaddig folyamatosan biztosítani kell, amíg a tevékenységet folytatja, hiszen ez a tevékenység végezhetıségének egyik alapfeltétele a Ht. 80. (1) bekezdés e) pontjában és a hull.eng.r. 9. (1) bekezdés i) pontjában foglaltakra tekintettel. Erre vonatkozóan az 5.09 pontban szerepeltetek elıírást. A Kvt. 6. (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelızze a környezetveszélyeztetést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján az 5.10 pontban elıírást tettem. A Ht. 82/A. (1) bekezdése alapján felügyeleti díj megfizetését írtam elı a határozatom 5.11 pontjában. A felügyeleti díj mértékét a 82/A. (3) bekezdése határozza meg. Amennyiben jelen határozatban meghatározott feltételekben változás következik be, a változást annak bekövetkezésétıl számított 15 napon belül a Felügyelıség felé jelenteni kell a Kvt. 82. (1) bekezdésben és a hull.eng.r. 14. (1) bekezdésben foglaltak alapján. Erre vonatkozó elıírást szerepeltetek határozatom rendelkezı részének 5.12 pontjában. Tekintettel arra, hogy az Engedélyes a hulladékstátusz megszőnésére vonatkozó bizonyítékokat bemutatni nem tudta, így próbaüzemi jelleggel engedélyeztem a 3.00 pontban szereplı hulladékok hasznosítását, a rendelkezı rész 5.13 pontjában foglalt elıírás mellett. Az elıírás jogalapja a hull.eng.r. 9. (1) bekezdés h) pontja, valamint a 9. (2) bekezdés e) pontja, valamint a Ht. 9. és 10. -ai. Az 5.14 pontban szereplı elıírást a Kvt. 8. (1) és (2) bekezdése alapján tettem. Az 5.15 pontban az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettség teljesítési határidejét az eljárás idıszükségletének figyelembevételével a hull.eng.r. 14. (5) bekezdéssel összhangban állapítottam meg, miszerint az engedély jogosultjának az engedélye idıbeli hatályának lejárta elıtt legalább 60 nappal kell benyújtania az új engedély iránti kérelmét. Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a 7.00 pontban tettem elıírásokat a hull.eng.r. 14. (2) bekezdésére és a 15. (2) bekezdés b) pontjára és 15. (3) bekezdésére tekintettel. Határozatomat a Ht. 62. (1) bekezdése alapján hoztam meg. A Ket. 72. (1) bekezdés df) pontja, valamint a Ht. 86. (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján a tevékenység engedélytıl eltérı módon való végzésének jogkövetkezményeirıl a 8.00 rendelkeztem. A Ht. 80. (3) bekezdését figyelembe véve, a 9.00 pontban rendelkeztem. Az engedély idıbeli hatályát a pontban foglaltak szerint a Ht. 79. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. Az eljárási költség megállapításáról a határozat pontjában foglaltak szerint a Ket. 72. (1) bek. dd) és de) pontja, a pontja, illetve a 158. (1) bekezdése alapján rendelkeztem. A határozat Jogorvoslat címő fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem: A Ket. 44. (9) bekezdésére figyelemmel - mely szerint, a szakhatóság szakhatósági állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntetı végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg jelen határozatom pontjában rendelkeztem. Az ügy érdemében hozott elsı fokú határozat elleni fellebbezés jogát a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés lehetıségérıl a Ket. 72. (1) bekezdés dg) pontjára figyelemmel, a pontban rendelkeztem. Felterjesztés esetén a másodfokú eljárás során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegő szolgáltatásaiért fizetendı díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. (5) bekezdése szerint a a szakhatóság jogorvoslati díját - amelynek mértéke azonos az elsıfokú eljárás díjtételével - a jogorvoslati eljárást kezdeményezı fél az eljárás megindításakor köteles a másodfokon eljáró intézet részére a (3) bekezdésben meghatározottak szerint megfizetni.

10 10 Azon ügyfelek, akikkel a Felügyelıség döntését postai úton közli, a Ket. 78. (10) bekezdése, és a 99. (1) bekezdése alapján a közléstıl, azaz a kézhezvételtıl számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására. A jelen döntésem, amennyiben fellebbezést nem terjesztettek elı, a közlés utáni 15. napot követı napon külön értesítés nélkül jogerıre emelkedik a Ket. 73/A. (1) bekezdés a) pontja alapján. A pontban az alábbiakra tekintettel rendelkeztem: Fellebbezés esetén a DíjR. 2. (4) bekezdése alapján a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-át kell fizetni, amely jelen esetben Ft. Természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében a jogorvoslati eljárás díja a DíjR. 2. (5) és (7) bekezdései alapján az alapeljárás díjának 1 %-a, azaz 5 900,- Ft. Az ügyintézési határidı leteltének napja: október 27. A Felügyelıség az ügyintézést a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidıt megtartottnak tekinti. A Korm. rendelet 34. (2) bekezdése alapján jelen határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közölni kell. A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételérıl intézkedtem határozatom pontjában foglaltaknak megfelelıen. A Felügyelıség döntését a Korm. rendelet 8. (1)-(2) bekezdése és Ht. 62. (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. rendelet 4. (2) bekezdése és 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg. Székesfehérvár, október 22. dr. Zay Andrea igazgató megbízásából Bognár József engedélyezési igazgatóhelyettes

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 22535/2013. Iktatószám: 11441/2014. Ügyintézı: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 26092/2013. Iktatószám: 12071/2014. Ügyintézı: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Ügyszámunk: 14452/2013. Iktatószámunk: 80384/2013. Ügyintézınk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 8155/2014. Iktatószám: 54859/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 13194/2013. Iktatószámunk: 63567/2013. Ügyintézőnk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15936/2014. Iktatószám:73474/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 7888/2013. Iktatószámunk: 43912/2013. Ügyintézőnk: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 17288/2013. Iktatószámunk: 79543/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 14494/2014. Iktatószám: 79007/2014. Ügyintézı: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 26409/2013. Iktatószám: 10557/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 23837/2013. Iktatószám: 45004/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2228/2014. Iktatószám: 72622/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 23018/2013. Iktatószám:6193/2014. Ügyintézı: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem,

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem, KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 22461/2014. Iktatószám: 2504/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 3095/2013. Iktatószámunk: 72247/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 14080/2014. Iktatószám:71709/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16943/2014. Iktatószám: 68548/2014. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-17409/2015., 38824 /2016. Ügyintézı: Várdai Enikı, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Lovászpatona, Pölöskei major 07/7 hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2901/2014. Iktatószám: 44939/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25632/2014. Iktatószám: 24353/2015. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Ügyszámunk: 28567/2012. Iktatószámunk: 74879/2013. Ügyintézınk: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékkezelési engedély H A T Á

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18857/2013. Iktatószámunk: 92289/2013. Ügyintézőnk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes környezethasználati

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG HATÁROZAT KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG Ügyszámunk: 2311/2010. Iktatószámunk: 44072/1 O Ügyintézőnk: Simon Zsuzsanna Tárgy: Hulladékkezelési

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T Ügyszám: 19619/2013. Iktatószám: 16483/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt Iktatószám: 10572-9/2015. Előadó: Wéber Béla dr. Ötvös Tünde Tárgy: A C és R Kft. nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye HATÁROZAT A C és R Közlekedésépítő

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 8682/2012. Iktatószámunk: 62423/2012 Ügyintézőnk: Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11601-15/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Tóth Ilona Mária Melléklet: BÜCHL HUNGARIA Kft. KÜJ: 100409899 KTJ: 100882646 Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 80659-1-4/2011. Ügyintéz: Huszár Milán Tárgy: Hulladékhasznosítási engedély Hiv. szám: Melléklet: KÜJ: 100494183

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: A 77160/2010., 29338/2010., 67743/2009., 47437/2009., iktatószámú határozatokkal módosított 66599/2006. környezethasználati

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 4681-12/2016. Ügyintéző: dr. Karácsony Edina/ Ódor Imre Telefon: +36 (96) 524-000 Tárgy: SWIETELSKY Magyarország Kft. 9300 Csorna, Vasutas u. 9. - Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal

Vas Megyei Kormányhivatal Vas Megyei Kormányhivatal Iktatószám: VAV/KTF/1924-16/2015 Ügyintézık: dr. Bodorkós Erzsébet Telefon: (94) 506-719 Tárgy: A Duka 0176/18 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátásának elızetes vizsgálati

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5478-10/2011. Tárgy: A GE Hungary Kft. Váci Fényforrásgyárának

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG I:\I_DOCS\2010\7684-7.DOC

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG I:\I_DOCS\2010\7684-7.DOC KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG I:\I_DOCS\2010\7684-7.DOC Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 7684-7/2010. Tárgy: Salgótarján,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 85684-1-4/2011. Tárgy: hulladékkezelési engedély - nem veszélyes hulladékok szállítással történ országos-, valamint

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 10434-22/2015. Ügyintéző: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Inke, 072 hrsz. alatti ingatlanon majorközpont létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 6230-20/2015. Előadó: Geresics Angéla dr. Jeges-Varga Ferenc Tárgy: KÜJ: KTJ: Töttös, Mohács-Töttös 22kV-os gerincvezeték 97-122. sz. oszlopok között rekonstrukciójának előzetes vizsgálati

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-22777/2015.,34649/2016. Ügyintézı: Stéger Ferenc, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Pápai szennyvíztisztító telep környezetvédelmi mőködési

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5062-25/2012. Tárgy: Budapest XVIII. kerület, Nefelejcs u.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyiratszám: 454-6/2016. Ügyintéző: Juronicsné Füredi Krisztina dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: Mell.: Szederkény, 030 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep környezetvédelmi engedélye L melléklet

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 12635-46/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Egységes környezethasználati engedély - módosítás Ügyintéző: dr. Karácsony Edina Tóth Ilona Mária Melléklet: - H A

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14898/2014. Iktatószám: 82656/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3239-6/2012. Tárgy: Zalakerámia Zrt. Romhányi Gyáregysége

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek -

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a települési szilárdhulladékokkal

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 256-3/2016. Tárgy: K & NY Kft. (Esztergom) Előzetes vizsgálati eljárás Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Winkler Anett Mellékletek: Telefon: +36 (96) 524-612

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1863-5/2012. Tárgy: A Wienerberger Téglaipari Zártkörűen Működő

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 27403-10/2011. Tárgy: Horváth Rudolf Intertransport Kft.,

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 18579-9/2012. Tárgy: A Robert Bosch Kft. 1103 Budapest, Gyömrői

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-15808/2015., 34232/2016. Ügyintéző: Stéger Ferenc, Dr. Somlai Ildikó Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Egységes környezethasználati engedély Melléklet:

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezelésérıl és a komposztálás mőszaki követelményeirıl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 10661-22/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Bartókné Hajnali Beáta Melléklet: - Győr-Bőny-Pér, geotermikus hőerőmű előzetes

Részletesebben

A P É C S I Í T É LİTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA

A P É C S I Í T É LİTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA A P É C S I Í T É LİTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA A Pécsi Ítélıtábla Polgári Kollégiumának 3/2006.(06.02.) számú kollégiumi véleménye az egyszerősített felszámolás vitás kérdéseirıl I. A felszámoló az egyszerősített

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MW th és annál nagyobb névleges bemenı hıteljesítményő tüzelıberendezések mőködési feltételeirıl és légszennyezı

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33863-11/2012. Tárgy: Ócsa, Szociális Családiház-építési Program

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 77.487-1-11/2012. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat, települési hulladékkezelési

Részletesebben

Hivatkozzon iktatószámúnkra! Iktatószám: 93409-002/2014. Ügyintéző: Dombovári-Csukás Krisztina. Határozat

Hivatkozzon iktatószámúnkra! Iktatószám: 93409-002/2014. Ügyintéző: Dombovári-Csukás Krisztina. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldliatosag.hu TELEFONJ 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben