KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 8155/2014. Iktatószám: 54859/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes: Selector Elektronikai Termék Újrahasznosító Korlátolt Felelısségő Társaság Székhelye: 8053 Bodajk, Bányász ltp. 16. Statisztikai azonosító jele: Ügyfél azonosító (KÜJ): Telephely: 8053 Bodajk, Bányász ltp. 16., 291/6 hrsz. Telephely koordinátái: EOVx = m, EOVy = m Telephely azonosító (KTJ): Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység: - nem veszélyes és veszélyes hulladék győjtés, - nem veszélyes hulladék elıkezelés. Az Engedélyes részére környezetvédelmi szempontból engedélyezem, hogy a 3.00 pontban megadott fajtájú és mennyiségő hulladékkal hulladékgazdálkodási tevékenységet végezzen Győjthetı és elıkezelhetı hulladékok jellemzıi: 3.01 Győjthetı nem veszélyes és veszélyes hulladékok jellemzıi: Azonosító kódszám Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 16 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRİL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK elektromos és elektronikus berendezések hulladéka * veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a tıl ig terjedı hulladéktípusoktól kiselejtezett berendezés, amely különbözik a tıl ig terjedı hulladéktípusoktól 20 TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra! Telefon: (22) Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Ügyfélfogadási idı: Hétfı: Telefax: (22) Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 Szerda: és Ügyfélszolgálat: (22) Honlap: Péntek: Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás y:\dokutar\hirdetmeny\kozzetetelrevar\ doc

2 2 ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŐJTÖTT FRAKCIÓT IS elkülönítetten győjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01) * veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a tıl és a tól kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a tıl, a tól és a tıl Összesen: Telephelyen elıkezelhetı nem veszélyes hulladékok jellemzıi: Azonosító kódszám Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 16 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRİL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK elektromos és elektronikus berendezések hulladéka kiselejtezett berendezés, amely különbözik a tıl ig terjedı hulladéktípusoktól TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŐJTÖTT FRAKCIÓT IS elkülönítetten győjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01) kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a tıl, a tól és a tıl Összesen: Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység, technológia ismertetése: 4.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület, telephely megnevezése: A hulladék győjtési tevékenységet Magyarország területén végzi, majd beszállítja a 8053 Bodajk, Bányász ltp. 16., 291/6 hrsz. alatti telephelyre. A hulladék elıkezelési tevékenységet a 8053 Bodajk, Bányász ltp. 16., 291/6 hrsz. alatti telephelyen végzik A telephelyre vonatkozó információk: A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett, 8053 Bodajk, Bányász ltp. 16., 291/6 hrsz. alatti telephelyen a volt szövıgyár épületei közül a 3, 4, 8, 10 és 11 épületeket használják, melyek összesen m 2 területőek sz. épület: szétszerelı mőhely - 4. sz. épület: osztályozó, raktár - 8. sz. épület: öltözı, szociális blokk sz. épület üveghasznosító sz. épület: iroda, raktár Az üzem rendelkezik önálló víz, gáz és elektromos hálózattal, teljes területén csatornázott. A telephely az utcafronton két helyen rendelkezik nagy tehergépjármővek közlekedésére is alkalmas bejárattal, az épületek közötti terület jelentıs részét beton burkolat fedi.

3 3 Az áramellátás a saját tulajdonú kva teljesítményő transzformátor állomásról, teljes körően kiépített hálózaton keresztül történik. A telephely térvilágítással rendelkezik. A hulladékgazdálkodási tevékenységet kettı fedett, zárt nagy csarnokban, illetve az egyikbıl leválasztott szétszerelı mőhelyben végzik, melynek betonozott burkolata van. A válogató és másodlagos hulladék raktár 1044 m 2 (4. sz. épület), hulladék raktár 1140 m 2 és bontó mőhely 300 m 2 (3. sz. épület) Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése: Győjtési technológia: Az elektronikai veszélyes és nem veszélyes hulladékokat az átvételt követıen a telephelyen szétválogatják, osztályozzák. A szétválogatást követıen a hulladékok tömegét lemérik és egy nyilvántartó lapon rögzítik. Ezután a nyilvántartó lap alapján átadásra kerülnek a raktár részére. Az elektronikai hulladékokat berendezés kategóriánként csoportosítva győjtik. A nagy gépeket a padlón egymás mellett, a kis gépeket rekeszekben. A monitorokat külön győjtik, mivel azok további feldolgozása azonos a televíziók feldolgozásával. A győjtött berendezések adatait állványcímkéken a győjtött hulladék mellett jelölik. A hőtı és fagyasztó berendezések átvétele megtörténik, azonban a győjtést követıen a bontásra engedéllyel rendelkezı más hulladékkezelı szervezethez kerülnek. A győjtött nem veszélyes hulladékok elıkezelését az Engedélyes a 4.03 pontban ismertetett bontási technológiával, a győjtött veszélyes hulladékok elıkezelését az Engedélyes részére 30303/2010. ügyés 29783/2011. iktatószámon kiadott engedéllyel végzi. Elıkezelési technológia: Az Engedélyes által használt elıkezelési technológia a kézi bontáson alapul, segédanyagokat nem használnak. A nem veszélyes hulladékok elıkezelése során azokat szétszerelik, a szétszerelést követıen másodlagos hulladékok keletkeznek, melyek továbbadásra kerülnek más kezelı szervezetekhez. A bontást külön bontó mőhelyben végzik. A bontás kézi-, elektromos kézi- és pneumatikus szerszámokkal forgózsámolyos asztalokon hajtják végre. A bontó mőhelyben csak a heti munkavégzéshez szükséges elektronikai hulladékokat és keletkezı másodlagos hulladékokat győjtik. Az elektronikai hulladékokat hetente, hétfı reggel veszik át, a másodlagos hulladékokat pedig hetente péntek délután adják át a raktár részére. A bontás során csak a kézi erıvel szétszerelhetı részekre bontják a hulladékokat. A kézzel tovább nem bontható hulladékok egyben kerülnek tovább a különbözı frakciókba. Kiemelt figyelmet fordítanak a veszélyes anyagokat tartalmazó részegységek sérülésmentes bontására. A bontás során folyamatosan megtörténik a másodlagos hulladékok frakciókra való szétosztása. Az egyes frakciókat fém és mőanyag rekeszekben győjtik. A másodlagos hulladék frakciók tisztítására, osztályozására a bontást követıen a raktárba helyezést megelızıen kerül sor. A frakciók kialakítása után a bontó részlegbıl a raktárba kerülnek hetente. A raktárba történı szállítás elıtt ezen hulladékok mennyiségét lemérik és a hulladék átadó lapon feltőntetik kg-ban. A hulladékokat az elszállításra gazdaságos mennyiség összegyőjtéséig a raktárban győjtik egymásra rakható kalodákban, illetve mőanyag rekeszekben és ládákban. A másodlagos hulladékok adatait állványcímkéken, a győjtött hulladék mellett jelölik. A győjtés zárt csarnokban történik, az idıjárás hatásaitól mentesen, idegen személyek számára nem hozzáférhetı módon. A raktárban a szállításra gazdaságos mennyiség összegyőjtését követıen a másodlagos hulladék szállítólevélen átadásra kerül más, az adott hulladék kezelésére engedéllyel rendelkezı szervezetnek további kezelés céljából. Kezelés kódja: R12 Átalakítás az R1 R11 mőveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a mővelet magában foglalhatja a hasznosítást megelızı elıkészítı

4 4 mőveleteket, mint például az R1 R11 mőveleteket megelızıen végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés) 4.04 A telephelyen egyidejőleg maximum 500 tonna hulladék győjthetı Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia mőszaki és környezetvédelmi jellemzıi, tárgyi eszközei: A telephelyen folytatott tevékenység nem jár technológiai vízfelhasználással, légszennyezı anyagot kibocsátó pontforrás nem üzemel. A létesítmény megfelelı mőszaki védelmének köszönhetıen a felszíni, felszín alatti vizek és a talaj szennyezése nem valószínősíthetı. Az engedélyezett kezelési tevékenység nem jár a külön rendelet által elıírt határértéket meghaladó zajkibocsátással és a hatásterületen nincs védendı létesítmény. Tárgyi eszközök: - Hídmérleg, süllyesztett mérleg, mérleges villás raklapemelı - Targoncák, villás raklapemelı - Vaskalodák, fakalodák - Forgózsámolyos vas munkaasztalok - Kézi szerszámok, kézi elektromos szerszámok - Mőanyag, fém zárt konténerek, mőanyag ládák 4.06 Az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét szolgáló személyi és pénzügyi feltételei: Személyi feltételek: Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat, valamint 2 fı felsıfokú végzettségő és 1 fı középfokú végzettségő szakembert foglalkoztat. Pénzügyi feltételek: Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkezı környezeti károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelısségbiztosítással rendelkezik, valamint banki igazolással igazolta a rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket A tevékenység hibás mőködésére vonatkozó információk: Nem várt esemény, veszélyhelyzet bekövetkezése esetén a szükséges intézkedéseket, teendıket a havária tervben foglaltaknak megfelelıen hajtják végre Elıírások: 5.01 Győjtésre a 3.01 pontban szereplı veszélyes és nem veszélyes hulladékok, elıkezelésre a 3.02 pontban szereplı nem veszélyes hulladékok kerülhetnek A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehetı legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélı ártalmatlanítását A tevékenység folytatása során csak megfelelı mőszaki állapotú munkagépek és berendezések üzemeltethetık A telephelyen az egyidejőleg győjthetı hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a határozat 4.04 pontjában rögzített kapacitás adatot. Ezen mennyiségi küszöbérték elérése esetén a további hulladékátvételt fel kell függeszteni. Az átvétel ismételt megkezdése csak a felszabaduló szabad kapacitás esetén, illetve annak mértékéig engedélyezett.

5 Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képzıdı, vagy egyéb módon a birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott hulladékról naprakész nyilvántartás alapján, a jogszabály szerinti adatszolgáltatást megküldeni a Felügyelıségre A kezelésrıl sorszámozással ellátott üzemnaplót kell vezetni, melynek legalább az alábbiakat tartalmaznia kell: az átvett/beszállított hulladék fajtánkénti mennyiségét; a telephelyre történı beszállítás idıpontját; a hulladék átvevıinek azonosító adatait, a kiszállítás idıpontját, az egyéb adatszolgáltatásokhoz szükséges információkat, adatokat, valamint a kezelılétesítmény mőködésére vonatkozó adatokat Az Engedélyes köteles az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését, továbbá ha tevékenysége megváltozik vagy megszőnik az adatszolgáltatási kötelezettségének megváltozását vagy megszőnését a kötelezettség keletkezésétıl, megváltozásától vagy megszőnésétıl számított 60 napon belül a Felügyelıségnek írásban bejelenteni Az elektromos és elektronikus berendezésekbıl származó hulladékok kezelése során azokból el kell távolítani a vonatkozó jogszabályban meghatározott anyagokat A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezés tömegét a kezelést megelızıen, a képzıdött hulladékfrakciók tömegét a kezelés befejezését követıen mőszakonként kell megmérni Amennyiben az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell gyızıdnie arról, hogy az átvevı az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, illetve nyilvántartásba vétele megtörtént A hulladékgazdálkodási tevékenységbıl fakadó környezeti károk elhárítására szolgáló pénzügyi fedezetet folyamatosan biztosítani kell Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, a bekövetkezéstıl számított 15 napon belül a Felügyelıség felé jelenteni kell A tevékenység során elıforduló rendkívüli eseményeket a Felügyelıségnek haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély idıbeli hatálya után is végezni kívánja, úgy az erre irányuló kérelmet legalább 60 nappal korábban be kell nyújtani a Felügyelıségre a jogszabály szerinti adattartalommal Amennyiben az Engedélyes a tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat elıírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelıen tesz eleget, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérıen végzi, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni Tekintettel arra, hogy az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységet folytat, felügyeleti díjat köteles fizetni A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei: Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését a megszüntetést, befejezést megelızıen legalább 30 nappal a Felügyelıségnek köteles bejelenteni. A bejelentéssel egyidejőleg az Engedélyesnek a Felügyelıségre benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely mőködése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévı hulladék elszállításáról és további kezelésérıl gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Felügyelıség az engedélyt hivatalból visszavonja. A Felügyelıség az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve szakhatósági állásfoglalását az alábbi kikötésekkel adta meg: - A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekrıl szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 3. (3) bekezdése szerint a tevékenység végzése során

6 6 folyamatosan biztosítani kell a hulladékkezelést végzı egészségét, biztonságát nem veszélyeztetı munkavégzés feltételeit. - A veszélyes anyagokkal, keverékekkel végzett tevékenység során be kell tartani az Európai Parlament és a Tanács vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) rendeletében, a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvényben és valamennyi végrehajtási rendeletében foglaltakat. - A tevékenység megkezdése elıtt a kémiai biztonságról szóló évi XXV. 19. szerinti kémiai kockázatbecslést kell végezni, és a kockázatok csökkentése érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. - A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekrıl szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 3. (1) bekezdésének megfelelıen a hulladékkezelésre szolgáló gép, berendezés és más eszköz rendszeres tisztítását, fertıtlenítését el kell végezni. Ennek helye lehet olyan térburkolattal ellátott, mosótérrel rendelkezı terület, ahonnan az elhasznált víz elıkezelést, elıtisztítást követıen közmőpótló berendezésbe vagy közmőcsatornába kerül. - Fenti rendelet 3. (2) bekezdése alapján a gépi és egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente el kell végezni a fertızıbetegségek és a járványok megelızése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrıl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet elıírásaival összhangban. - Az üzemi és szabadidıs létesítményektıl származó zaj határértékei, a zajtól védendı területeken nem léphetik túl a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM EüM együttes rendelet 2. (1) bekezdése alapján a zajtól védendı területeken az üzemi vagy szabadidı zajforrástól származó zajterhelési, 1. számú mellékletben meghatározott határértékeket Az Engedélyest és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelıs személy a határozat kiadmányozását követıen gondoskodjon a határozatnak a személyes adatnak minısülı adatokat ide nem értve - a Felügyelıség internetes honlapján való közzétételérıl Határozatom idıbeli hatálya július 20., környezetvédelmi érdekbıl bármikor visszavonható Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel Jogorvoslat A szakhatósági állásfoglalás ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az jelen döntésem elleni fellebbezés keretében támadható meg Döntésem ellen, annak közlésétıl számított 15 napon belül, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıfelügyelıséghez (továbbiakban: Fıfelügyelıség) címzett, de hozzám 2 példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A Fıfelügyelıség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat A jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a. A természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendı díj a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a. A civil szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a. I N D O K O L Á S A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelıségen (továbbiakban: Felügyelıség) a Selector Elektronikai Termék Újrahasznosító Korlátolt Felelısségő Társaság (továbbiakban: Engedélyes) kérelme alapján március 12-én eljárás indult nem veszélyes hulladékoknak a 8053 Bodajk, Bányász ltp. 16., 291/6 hrsz. alatti telephelyen történı elıkezelésének engedélyezése tárgyában. Az Engedélyes kérelmét áttanulmányozva megállapítottam, hogy az nem felelt meg a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. (1)

7 7 bekezdésében foglaltaknak, mert nem tartalmazta teljes körően a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Ht.), a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételérıl, valamint hatósági engedélyezésrıl szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: hull.eng.r.), a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrıl szóló 440/2012. (XII.29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: hull.nyilv.r.), és az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrıl szóló 443/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rend.) foglaltakat, ezért a 24250/2014. iktatószámú végzésben hiánypótlási kötelezettség teljesítésére szólítottam fel az Engedélyest. Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıfelügyelıség (továbbiakban: Fıfelügyelıség) a 26722/2014. számon iktatott végzésében az Engedélyesnek a Fıfelügyelıségre benyújtott kérelmét a veszélyes és nem veszélyes hulladékok győjtése tekintetében a Felügyelıségre részben áttette, így a Felügyelıség a Az Engedélyes a hiánypótlásban kért adatokat a 31107/2014. számon iktatott beadványához csatoltan megküldte a Felügyelıség részére. A Felügyelıség a 36294/2014. iktatószámú végzésében tényállás tisztázására és díjfizetésére szólította fel az Engedélyest, aki a 38594/2014. számon iktatott beadványában megküldte a kért adatokat és a díjfizetést is igazolta. A Felügyelıség a 48481/2014. iktatószámú végzésében belföldi jogsegélyt kért Bodajk Város Jegyzıjétıl az Engedélyes telepengedélyével kapcsolatban. Bodajk Város Jegyzıje az 50480/2014. számon iktatott beadványában megküldte a kért belföldi jogsegélyt, amely szerint: Nyilatkozom, hogy a Társaság a nem veszélyes hulladék győjtési tevékenységet jogszerően végezheti az 1/3165/2009. sz. határozat birtokában; nem veszélyes hulladék elıkezelési, valamint veszélyes hulladék győjtési tevékenység végzésére telepengedéllyel nem rendelkezik. Fentiek alapján a Felügyelıség az 51670/2014. iktatószámú végzésében tényállás tisztázása érdekében adatok megküldésére szólította fel az Engedélyest, a nem veszélyes hulladék elıkezelési, valamint veszélyes hulladék győjtési tevékenység végzésére jogosító telepengedély másolatának benyújtása érdekében. Bodajk Város Jegyzıje az 52846/2014. számon iktatott levelében a következı nyilatkozatot küldte: A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelı és egyes szolgáltató tevékenységekrıl, valamint a telepengedélyezés rendjérıl és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: telepr.) 2. (2) bekezdése alapján e rendelet hatálya nem terjed ki többek között a fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységekre. A Társaság hatóságomnál bemutatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Vám- és Pénzügyıri Igazgatósága által, FE számon kiadott fémkereskedelmi engedélyét, valamint nyilatkozta, hogy kizárólag fém hulladék feldolgozását végzik a telephelyükön. A fentiek értelmében nyilatkozom, hogy a Társaság tevékenysége nem tartozik a telepr. hatálya alá, hatóságom hatáskörrel nem rendelkezik ez ügyben. A Felügyelıség az 50373/2014. iktatószámú végzésében további igazgatási szolgáltatási díj befizetésére szólította fel az Engedélyest, a díjfizetési felszólítást a következıképp indokolta: A Kérelmezı március 12-én érkezett, 21708/2014. számon iktatott nem veszélyes hulladék elıkezelési tevékenységre vonatkozó engedélyezési dokumentációjához 16. számon mellékelve csatolt egy befizetési igazolást, melyben Ft megfizetését igazolta. A Ft-ot március 11-én utalta el a Kérelmezı a számlaszámra, amely nem a Felügyelıség számlaszáma. Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıfelügyelıség (továbbiakban: Fıfelügyelıség) a március 27-én érkezett, 26722/2014. számon iktatott végzésében a Kérelmezı által a Fıfelügyelıségre benyújtott nem veszélyes és veszélyes hulladék szállítási, közvetítési, kereskedelmi és győjtési tevékenységekre vonatkozó kérelmét a nem veszélyes és veszélyes hulladékok győjtése tekintetében részben áttette a Felügyelıségre. Az igazgatási szolgáltatási díjak nyilvántartása alapján a Fıfelügyelıség a nem veszélyes és veszélyes hulladék győjtési tevékenységre vonatkozóan megfizetett Ft és Ft igazgatási szolgáltatási díjakat átutalta a Felügyelıség részére április 28-án. A Felügyelıség 36294/2014. iktatószámú végzésében tényállás tisztázására, valamint díjfizetésre szólította fel a Kérelmezıt. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a DíjR. 1. számú melléklet I. részének 4.6, 5. és 11.

8 8 pontjai szerint nem veszélyes és veszélyes hulladékok győjtésének, valamint nem veszélyes hulladékok elıkezelésének engedélyezése esetében Ft. Fenti igazgatási szolgáltatási díj tévesen lett megállapítva a nem veszélyes és veszélyes hulladék győjtési tevékenység tekintetében, tekintettel arra, hogy a Fıfelügyelıség a DíjR. 1. számú melléklet I. részének 4.5 és 11. pontjai alapján megfizetett Ft és Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Felügyelıség részére átutalta. A Kérelmezı május 12-én érkezett, 38594/2014. számon iktatott beadványában jelezte a nem veszélyes hulladék elıkezelésért kért Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését már igazolta, valamint kéri, hogy a nem veszélyes és veszélyes hulladék győjtés tekintetében az igazgatási szolgáltatási díj megállapítása tekintettel arra, hogy a Fıfelügyelıségen folytatott nem veszélyes és veszélyes hulladék szállítási, kereskedelmi, közvetítıi tevékenységre vonatkozó engedélyezési eljárással párhuzamosan kéri jelen eljárás lefolytatását a DíjR. 1. számú melléklet I. részének 4.6 és 11. pontja ( Ft) helyett a DíjR. 1. számú melléklet I. részének 4.5 és 11. pontja ( Ft) alapján kerüljön megállapításra. Ezen Ft május 9-én történt megfizetésérıl az igazolást csatolta a beadványhoz. A Felügyelıség a 38594/2014. számon iktatott beadványban jelzett, a kérelemhez csatolt Ft megfizetésérıl szóló igazolásról megállapította, hogy nem a Felügyelıség számlaszámára lett megfizetve. Fentiek alapján megállapítható, hogy a Kérelmezı május 9-én Ft-ot megfizetett jelen eljárás keretében, valamint a Fıfelügyelıség április 28-án átutalt a győjtési tevékenységre vonatkozóan Ft-ot, így összesen Ft lett megfizetve. A Felügyelıségen 8155/2014. ügyszámon folyamatban lévı nem veszélyes és veszélyes hulladék győjtési, valamint nem veszélyes hulladék elıkezelési tevékenység tekintetében az igazgatási szolgáltatási díj a DíjR. 1. számú melléklet I. részének 4.5 és 11. pontja ( Ft, nem veszélyes és veszélyes hulladék győjtési tevékenység esetén figyelembe véve, hogy a Fıfelügyelıségen engedélyezett tevékenységekhez kapcsolódó győjtési tevékenység) és 5. pontja ( Ft, nem veszélyes hulladék elıkezelési tevékenység) alapján Ft, azaz kettıszázhúszezer forint, melybıl Ft megfizetésre került, azonban további Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése szükséges. Az Engedélyes az 51926/2014. számon iktatott beadványában a további Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolta. Az Engedélyes a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: DíjR.) 1. számú melléklete I. részének 4.5. és 11., valamint az 5. pontja szerint Ft eljárás igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az Engedélyes kérelme tartalmazta a hull.eng.r. 7. (1) bekezdésében és a 9. (1) bekezdésében foglaltakat, így - az engedélyt kérelmezı nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait; - a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység és kezelési mővelet megnevezését, az alkalmazandó módszerek, technológia leírását; - a telephelyen győjteni és elıkezelni kívánt hulladékok azonosító kód szerinti megnevezését, mennyiségét tonna/év mértékegységben, valamint az egy év alatt összesen győjteni, illetve elıkezelni kívánt mennyiséget tonna/év mértékegységben; - a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését; - a hulladékgazdálkodási tevékenységekhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket; - a tervezett tevékenységgel érintett telephely címét, helyrajzi számát, mőszaki és környezetvédelmi jellemzıit, állapotát, minıségét, felszereltségét, kapacitását; - a telephely helyszínrajzát; - a havária tervet; - a környezetszennyezési felelısségre is kiterjedı felelısségbiztosítási szerzıdés meglétére vonatkozó igazolást; - a céltartalék képzési tervet; - a pénzügyi eszközök meglétérıl szóló banki igazolást;

9 9 - Fehér Tibor környezetvédelmi szakmérnök szakirányú szakképzettséget igazoló oklevélének másolatát, Börcsög László radiokémiai üzemmérnöki végzettségét igazoló oklevél másolatát, valamint a környezetvédelmi referens képzés teljesítésérıl szóló tanúsítvány másolatát és Laki Bertold hulladéktelepkezelı szakképesítését és hulladékgyőjtı és szállító részszakképesítését igazoló bizonyítványok másolatát. - a kérelmezı korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységérıl szóló, a hull.eng.r a szerinti nyilatkozatot; - a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerıpiacon hátrányos helyzetben lévı álláskeresık alkalmazása lehetıségének figyelembevételérıl szóló nyilatkozatot, - nyilatkozatot arról, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, - Bodajk Város Jegyzıjének nyilatkozatát, hogy az Engedélyes tevékenysége nem tartozik a telepr. hatálya alá. A Felügyelıség iktatószámú levelében értesítette az érintett civil szervezeteket az eljárás megindításáról. Civil szervezet az engedélyezési eljárásba ügyfélként nem jelentkezett be. Az eljárás során a 40860/2014. iktatószámú végzésben megkerestem az ügyben érintett szakhatóságokat, akik az alábbi állásfoglalásokat adták: A Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete a FE-06R/045/ /2014. ügyiratszámú állásfoglalásában szakhatóságként közegészségügyi szempontból kikötések nélkül járult hozzá az engedély kiadásához. A szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: [ ] A benyújtott engedélyezési dokumentációban valamint az intézetünknél rendelkezésre álló adatok alapján a kérelmezı a szükséges közegészségügyi feltételeket teljesíti. A fentiekre tekintettel a rendelkezı részben foglaltak szerint döntöttem. Az ügyintézési határidı leteltének napja: június 6. A szakhatósági állásfoglalás megadásánál figyelembe vettem a fertızı betegségek és járványok megelızése érdekében szükséges járávnyügyi intézkedésekrıl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, valamint a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvényt, és a nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. tv-t. Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam. Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetıségérıl. Hatóságom hatáskörét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi feladatok ellátásról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormány rendelet 19. (1) bekezdés, illetékességét 4. (7) állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (6) bekezdésben foglaltak alapján adtam ki. A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a FER/043/ /2014. ügyiratszámú állásfoglalásában szakhatóságként közegészségügyi szempontból a 7.00 pontban szereplı elıírások betartásával járult hozzá az engedély kiadásához. A szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: [ ]Megállapítottam, hogy a kérelmezı által elkészítetett és a megkeresı szerv által a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervünknek megküldött dokumentáció közegészségügyi szempontból a rendelkezı részben foglalt kikötésekkel tesz eleget a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvénynek, a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvénynek, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekrıl szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendeletnek, az Európai Parlament és a Tanács vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl engedélyezésérıl és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) rendeletének, az üzemi és szabadidıs létesítményektıl származó zaj terhelési határértékei, a zajtól védendı területeken nem

10 10 léphetik túl a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM EüM együttes rendeletnek és az egyéb vonatkozó közegészségügyi elıírásoknak. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegő szolgáltatásaiért fizetendı díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. (1) bekezdésében és az 1. számú melléklet XI. 14. pontban elıírt igazgatási szolgáltatási díjat ( Ft) a kérelmezı befizette. A fentiekre tekintettel a rendelkezı részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely alapján hoztam meg. Az önálló jogorvoslat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 44. (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetıségérıl. Az ügyben hatáskörömet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 35. (1) bekezdése biztosítja. Illetékességünket az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése határozza meg. A Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság a KDTVH /2014. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez kikötések nélkül hozzájárult. A szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: [ ] A hulladékkezelı telep vízbázis védıterületet, folyó parti sávját nem érinti. A nem veszélyes és veszélyes hulladék elıkezelési tevékenység engedélyezési tevékenység ellen vízgazdálkodási szempontból nem emelek kifogást, az engedély kiadásához szakhatósági hozzájárulásomat megadtam. A Vízügyi Hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 35. (1) bekezdése e) pontja, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény 44. (1) bekezdése (továbbiakban: Ket.) határozza meg. A jogorvoslati utat a Ket. 44. (9) bekezdése alapján állapítottam meg. A Vízügyi Hatósági az ügyintézést a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidıt megtartottnak tekinti. Határozatom 3.00 és 5.01 pontjaiban meghatároztam a győjthetı és elıkezelhetı hulladékok fajtáját, mennyiségét a benyújtott kérelem alapján. Határozatom 5.02 pontjában szereplı elıírást a Ht. 4. alapján tettem. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelızze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján az 5.03 pontban elıírást tettem. A hulladékkezelı telepen egyidejőleg átvehetı hulladék mennyiségét meghatároztam az 5.04 pontban, tekintettel arra, hogy a telephelyen lévı kezelı terek kapacitása behatárolja az egyidejőleg biztonságosan átvehetı hulladék mennyiséget. Az elıírás betartásával elkerülhetı a környezetveszélyeztetés kialakulásának lehetısége, valamint a telephelyen történı indokolatlan hulladék felhalmozódás. A tevékenység során keletkezı, illetve más birtokostól átvett vagy másnak átadott hulladékkal, a hulladék kezelésével, a kezelı létesítmény mőködésével kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség és az adatszolgáltatási bejelentésére vonatkozóan az 5.05 pontban tettem elıírást, a hull.nyilv.r. 4. (1), (2) bekezdés b) pontja, a 10. (4) bekezdés b) pontja és a 13. (1) bekezdés alapján. Az üzemnapló vezetési kötelezettséget a Ht. 82. (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján, - a Felügyelıség a kezelıtıl tájékoztató adatot, összefoglalót, igazolást, jelentést kérhet - írtam elı határozatom 5.06 pontjában. Meghatároztam a minimális tartalmi követelményeit, mely a végzett kezelési tevékenység nyomon követését is segíti. Az 5.07 pontban szereplı elıírást a hull.nyilv.r. 11. (1) bekezdése alapján tettem.

11 11 Az 5.08 pontban szereplı elıírást a Korm.rend. 23. (1) bekezdése alapján tettem. A Korm.rend 8. számú melléklete határozza meg a kezelés során eltávolítandó anyagok körét. A Korm.rend. 23. (3) bekezdését figyelembe véve az 5.09 pontban elıírást tettem. Az 5.10 pontban elıírást tettem, tekintettel a Ht. 31. (5) bekezdésében foglaltakra. Az Engedélyes kérelméhez mellékelte a havária helyzet elhárítása céljából, a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetként, a környezetszennyezési felelısségbiztosítás igazolásának másolatát. A pénzügyi fedezetet mindaddig folyamatosan biztosítani kell, amíg a tevékenységet folytatja. Erre vonatkozóan a Ht. 80. (1) bekezdés e) pontjára tekintettel, figyelembe véve a hull.eng.r. 7. (1) bekezdés e) és i) pontjait az 5.11 pontban szerepeltetek elıírást. Amennyiben jelen határozatban meghatározott feltételekben változás következik be, a változást annak bekövetkezésétıl számított 15 napon belül a Felügyelıség felé jelenteni kell a Kvt. 82. (1) bekezdésben és a hull.eng.r. 14. (1) bekezdésben foglaltak alapján. Erre vonatkozó elıírást szerepeltetek határozatom rendelkezı részének 5.12 pontjában. Az 5.13 pontban szereplı elıírást a Kvt. 8. (1) és (2) bekezdése alapján tettem. Az 5.14 pontban az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettség teljesítési határidejét az eljárás idıszükségletének figyelembevételével a hull.eng.r. 14. (5) bekezdéssel összhangban állapítottam meg, miszerint az engedély jogosultjának az engedélye idıbeli hatályának lejárta elıtt legalább 60 nappal kell benyújtania az új engedély iránti kérelmét. A tevékenység engedélytıl eltérı végzésének jogkövetkezményeirıl a Ht. 86. (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján az 5.15 pontban rendelkeztem. A Ht. 82/A. (1) bekezdése alapján felügyeleti díj megfizetését írtam elı a határozatom 5.16 pontjában. A felügyeleti díj mértékét a 82/A. (3) bekezdése határozza meg. Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a 6.00 pontban tettem elıírásokat a hull.eng.r. 14. (2) bekezdésére és a 15. (2) bekezdés b) pontjára tekintettel. A Ht. 80. (3) bekezdését figyelembe véve, a 9.00 pontban rendelkeztem. Az engedély idıbeli hatályát a pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. (1) bekezdése alapján állapítottam meg, figyelemmel a vesz.hull.r. 27. (1) bekezdés g) pontjára és a 27. (2) bekezdésére. A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történı végzéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A környezetvédelmi elıírások maradéktalan betartása mellett a környezet veszélyeztetésével nem kell számolni, ezért a hulladékkezelési tevékenységet környezetvédelmi szempontból engedélyeztem. Határozatomat a Ht. 12. (2) bekezdés és a 62. (1) bekezdés alapján hoztam meg. Az eljárási költség megállapításáról határozatom pontjában foglaltak szerint, a Ket. 72. (1) bekezdés de) és dd) pontja valamint a pontja alapján rendelkeztem. Az ügyintézési határidı leteltének napja: július 30. A Felügyelıség az ügyintézést jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidıt megtartottnak tekinti. A határozat Jogorvoslat címő fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem: - A Ket. 44. (9) bekezdésére figyelemmel - mely szerint, a szakhatóság szakhatósági állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntetı végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg jelen határozatom pontjában rendelkeztem. - Az ügy érdemében hozott elsı fokú határozat elleni fellebbezés jogát a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés lehetıségérıl a Ket. 72. (1) bekezdés dg) pontjára figyelemmel, a pontban rendelkeztem. Azon ügyfelek, akikkel a Felügyelıség döntését postai úton közli, a Ket. 78. (10) bekezdése, és a 99. (1) bekezdése alapján a közléstıl, azaz a kézhezvételtıl számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

12 12 A jelen döntésem, amennyiben fellebbezést nem terjesztettek elı, a közlés utáni 15. napot követı napon külön értesítés nélkül jogerıre emelkedik a Ket. 73/A. (1) bekezdés a) pontja alapján. - A pontban az alábbiakra tekintettel rendelkeztem: Fellebbezés esetén a DíjR. 2. (4) bekezdése alapján a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-át kell fizetni, amely jelen esetben ,- Ft. Természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében a jogorvoslati eljárás díja a DíjR. 2. (5) és (7) bekezdései alapján az alapeljárás díjának 1 %-a, azaz 2200,- Ft. - Felterjesztés esetén a másodfokú eljárás során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegő szolgáltatásaiért fizetendı díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. (5) bekezdése szerint a szakhatóság jogorvoslati díját - amelynek mértéke azonos az elsıfokú eljárás díjtételével - a jogorvoslati eljárást kezdeményezı fél az eljárás megindításakor köteles a másodfokon eljáró intézet részére a (3) bekezdésben meghatározottak szerint megfizetni. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 34. (2) bekezdés szerint határozatomat tájékoztatásul megküldöm az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak. Jelen határozatot a 7/2000. (V.18.) KöM rendelet alapján nyilvántartásba vettem. A Felügyelıség hatáskörét a Korm. rendelet 8. (1)-(2) bekezdése és a Ht. 12. (2) bekezdése és a 62. (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 4. (2) bekezdése és 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. (1) bekezdés c) pontja állapítja meg. Székesfehérvár, július 22. dr. Zay Andrea igazgató megbízásából Bognár József engedélyezési igazgatóhelyettes

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 26092/2013. Iktatószám: 12071/2014. Ügyintézı: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 25949/2013. Iktatószám: 74617/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 22535/2013. Iktatószám: 11441/2014. Ügyintézı: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 23018/2013. Iktatószám:6193/2014. Ügyintézı: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Ügyszámunk: 14452/2013. Iktatószámunk: 80384/2013. Ügyintézınk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 14494/2014. Iktatószám: 79007/2014. Ügyintézı: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 17288/2013. Iktatószámunk: 79543/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 26409/2013. Iktatószám: 10557/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 23837/2013. Iktatószám: 45004/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 14080/2014. Iktatószám:71709/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2228/2014. Iktatószám: 72622/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 7888/2013. Iktatószámunk: 43912/2013. Ügyintézőnk: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem,

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem, KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 22461/2014. Iktatószám: 2504/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 13194/2013. Iktatószámunk: 63567/2013. Ügyintézőnk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16943/2014. Iktatószám: 68548/2014. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 3095/2013. Iktatószámunk: 72247/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15936/2014. Iktatószám:73474/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2901/2014. Iktatószám: 44939/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25632/2014. Iktatószám: 24353/2015. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-17409/2015., 38824 /2016. Ügyintézı: Várdai Enikı, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Lovászpatona, Pölöskei major 07/7 hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Ügyszámunk: 28567/2012. Iktatószámunk: 74879/2013. Ügyintézınk: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékkezelési engedély H A T Á

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T Ügyszám: 19619/2013. Iktatószám: 16483/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18857/2013. Iktatószámunk: 92289/2013. Ügyintézőnk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG HATÁROZAT KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG Ügyszámunk: 2311/2010. Iktatószámunk: 44072/1 O Ügyintézőnk: Simon Zsuzsanna Tárgy: Hulladékkezelési

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 85684-1-4/2011. Tárgy: hulladékkezelési engedély - nem veszélyes hulladékok szállítással történ országos-, valamint

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal

Vas Megyei Kormányhivatal Vas Megyei Kormányhivatal Iktatószám: VAV/KTF/1924-16/2015 Ügyintézık: dr. Bodorkós Erzsébet Telefon: (94) 506-719 Tárgy: A Duka 0176/18 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátásának elızetes vizsgálati

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt Iktatószám: 10572-9/2015. Előadó: Wéber Béla dr. Ötvös Tünde Tárgy: A C és R Kft. nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye HATÁROZAT A C és R Közlekedésépítő

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes környezethasználati

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 10434-22/2015. Ügyintéző: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Inke, 072 hrsz. alatti ingatlanon majorközpont létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-22777/2015.,34649/2016. Ügyintézı: Stéger Ferenc, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Pápai szennyvíztisztító telep környezetvédelmi mőködési

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11601-15/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Tóth Ilona Mária Melléklet: BÜCHL HUNGARIA Kft. KÜJ: 100409899 KTJ: 100882646 Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 256-3/2016. Tárgy: K & NY Kft. (Esztergom) Előzetes vizsgálati eljárás Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Winkler Anett Mellékletek: Telefon: +36 (96) 524-612

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/754-11/2016. KTFO-azonosító: 91078-8-10/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Dr. Hegedűs Márta Báló Bertalan Barnabás

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14898/2014. Iktatószám: 82656/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

A közterületeken elvárt magatartásformák

A közterületeken elvárt magatartásformák - MEZİCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK 7/ 2007. (V.24.) évi R E N D E L E T E a közterületek használatáról Mezıcsát Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyiratszám: 454-6/2016. Ügyintéző: Juronicsné Füredi Krisztina dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: Mell.: Szederkény, 030 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep környezetvédelmi engedélye L melléklet

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 80659-1-4/2011. Ügyintéz: Huszár Milán Tárgy: Hulladékhasznosítási engedély Hiv. szám: Melléklet: KÜJ: 100494183

Részletesebben

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek -

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a települési szilárdhulladékokkal

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: A 77160/2010., 29338/2010., 67743/2009., 47437/2009., iktatószámú határozatokkal módosított 66599/2006. környezethasználati

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 77.487-1-11/2012. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat, települési hulladékkezelési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80888-1-8/2011. Ügyintéz : Huszár Milán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Kalo - MÉH Trans Kft.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Iktatószám: Ügyintéz : 80771-4-5/2015. Király Dániel Dr. Séra Judit Tárgy: Siemens Zrt. Kisk rös 4355/17 hrsz. beavatkozási terv elbírálása

Részletesebben

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t Szám: ÉPI/4-10/2013. Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Ügyintéző: Cseriné Inhaizer Beatrix versenyuszoda együttes építési engedélye Győr 8712/2 hrsz Illeték leróva! H a t á r o z a t Mosonmagyaróvár

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Hivatkozzon iktatószámúnkra! Iktatószám: 93409-002/2014. Ügyintéző: Dombovári-Csukás Krisztina. Határozat

Hivatkozzon iktatószámúnkra! Iktatószám: 93409-002/2014. Ügyintéző: Dombovári-Csukás Krisztina. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldliatosag.hu TELEFONJ 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 8682/2012. Iktatószámunk: 62423/2012 Ügyintézőnk: Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.107/12/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG I:\I_DOCS\2010\7684-7.DOC

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG I:\I_DOCS\2010\7684-7.DOC KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG I:\I_DOCS\2010\7684-7.DOC Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 7684-7/2010. Tárgy: Salgótarján,

Részletesebben

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 12635-46/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Egységes környezethasználati engedély - módosítás Ügyintéző: dr. Karácsony Edina Tóth Ilona Mária Melléklet: - H A

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1 1. oldal 2005. évi XVIII. törvény a távhıszolgáltatásról 1 Az Országgyőlés a felhasználók biztonságos, megfelelı minıségő és gazdaságos távhıellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstıl

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.2/16/2013. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 4681-12/2016. Ügyintéző: dr. Karácsony Edina/ Ódor Imre Telefon: +36 (96) 524-000 Tárgy: SWIETELSKY Magyarország Kft. 9300 Csorna, Vasutas u. 9. - Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 6230-20/2015. Előadó: Geresics Angéla dr. Jeges-Varga Ferenc Tárgy: KÜJ: KTJ: Töttös, Mohács-Töttös 22kV-os gerincvezeték 97-122. sz. oszlopok között rekonstrukciójának előzetes vizsgálati

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Abasár község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - együttmőködési megállapodástól való elállásról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 1 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u.28-32. Levélcím:9002 Győr,Pf.471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Győr,

H A T Á R O Z A T Győr, Iktatószám: VIII-B-005/2431-18/2012. Ügyintéző: Varga Csaba Telefon: (96) 507-230 Tárgy: Az Audi Hungária Motor Kft-nek a győri 5475/83 hrsz-ú ingatlanon építendő G78 jelű benzinkúthoz tartozó kiszolgáló

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T.

H A T Á R O Z A T O T. Ügyintézı: Kecskeméti Ottó vezetı fıtanácsos Telefon: 459-7741 Telefax: 459-7739 E-mail: kecskemetio@eh.gov.hu Határozat Száma: 50/2007. Tárgy: Az ELMŐ DSO Elosztóhálózati Szolgáltató Korlátolt Felelısségő

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben