A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.2/16/2013. A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T - ot. A Döntıbizottság a Red-Scorpions Észak-Magyarország Monitoring Kft. (1133 Budapest, Pannónia u. 102, a továbbiakban: kérelmezı) által a Nógrád Volán Zrt. (3100 Salgótarján, Rákóczi út , a továbbiakban: ajánlatkérı) İrzés-védelmi és takarítási feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárása 1. része ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet elutasítja. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétıl számított tizenöt napon belül keresettel a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet az illetékes bírósághoz címezve, kizárólag a Döntıbizottsághoz lehet benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntıbizottság a közbeszerzési eljárás rendelkezésre bocsátott iratai és a felek jogorvoslati eljárás során tett nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg: Az ajánlatkérı a rendelkezı részben meghatározott tárgyban napján feladott és napján megjelent ajánlati felhívásával a Kbt. második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012/S szám alatt jelent meg. Ajánlatkérı a részekre történı ajánlattételt két részben lehetıvé tette, az alternatív ajánlattétel lehetıségét nem biztosította.

2 2 Az ajánlattételi felhívás II.2.1.) pontjában a szerzıdés szerinti teljes mennyiség az 1. részre a következık szerint került meghatározásra: İrzés-védelmi feladatok ellátása az alábbi helyszíneken: I. Központi Telephely (3100 Salgótarján, Rákóczi út ) 3 fıvel II. Helyi autóbusz-pályaudvar (3100 Salgótarján, Rákóczi út 113.) 1 fıvel III. Forgalmi telephely (3070 Bátonyterenye, Béke út ) 1 fıvel IV. Helyközi autóbusz-pályaudvar (3100 Salgótarján, Bartók Béla út 6.) 1 fıvel V. Autóbusz-pályaudvar (2660 Balassagyarmat Ipolypart út 42.) 1 fıvel VI. Autóbusz-pályaudvar (3170 Szécsény, Király utca 15.) 1 fıvel. Ajánlatkérı a szerzıdés idıtartamát a szerzıdés megkötésétıl számított 18 hónapban határozta meg. Ajánlatkérı a kizáró okokra vonatkozó elıírásait a következık szerint határozta meg: Az eljárásban a Kbt. 56. (1) bekezdése, és az 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok érvényesülnek mind az ajánlattevı, mind az alvállalkozó(k) és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevı gazdasági szereplı(k) vonatkozásában. Az eljárásban a Kbt. 56. (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevı vonatkozásában. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevı(k)nek és alvállalkozó(ik)nak, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevı gazdasági szereplı(k)nek nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 56. (1) bekezdésben, illetve ajánlattevı esetében a Kbt. 56. (2) bekezdésében is, valamint az 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban foglaltaknak mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki. Megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet elıírásai szerint kell igazolni, figyelemmel a 11. -ban foglaltakra is. A Kbt. 56. (1) bekezdés f) és i), valamint 57. (1) bekezdés a)-c) és f) pontjaiban foglaltak fenn nem állását közjegyzı vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozattal kell igazolni. A Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjára vonatkozó nyilatkozat mintáját a dokumentáció tartalmazza. A Kbt. 56. (2) bekezdésében foglaltakról az ajánlattevınek egyszerő nyilatkozatot kell csatolni. Ajánlattevınek nyilatkozni szükséges továbbá a Kbt. 58. (3) bekezdése szerint. A többi kizáró ok fenn nem állását ajánlatkérı ellenırzi.

3 3 Ajánlatkérı az ajánlatokat az összességében legelınyösebb ajánlat értékelési szempontja szerint kívánta elbírálni a következı részszempontok alapján: 1. Élıerıs ırzés-védelmi feladatok ellátásának havi díja. Súlyszám Kivonuló szolgálat 3060 Pásztó, vasútállomási jegypénztár alkalmi díja. Súlyszám 1 3. Távfelügyelet 3060 Pásztó, vasútállomási jegypénztár havi díja. Súlyszám 1 4. Kivonuló szolgálat 3170 Szécsény, Király utca 15. szám alatti távolsági autóbusz-pályaudvar alkalmi díja. Súlyszám 1 5. Távfelügyelet 3170 Szécsény, Király utca 15. szám alatti távolsági autóbuszpályaudvar havi díja. Súlyszám 1 6. Kivonuló szolgálat 3104 Salgótarján, Rózsafa út 117. szám alatti szabadidıs létesítmény alkalmi díja. Súlyszám 1 7. Távfelügyelet 3104 Salgótarján, Rózsafa út 117. szám alatti szabadidıs létesítmény havi díja. Súlyszám 1 8. Alkoholszondás ellenırzés díja személyenként. Súlyszám 1 9. Véralkohol ellenırzés díja személyenként. Súlyszám Autós járırszolgálat ellátása Salgótarján területén (helyi járati, helyközi autóbusz-állomások, központi telephely). Súlyszám 1 Ajánlatkérı az ajánlattételi határidıt napjában határozta meg. Ajánlatkérı dokumentációt is készített. A dokumentáció az ajánlatok kötelezı formai és tartalmi követelményeit, iratmintákat, szerzıdéstervezetet, mőszaki leírást tartalmazott. Ajánlatkérı án helyszíni bejárást tartott, valamint án, én, án kiegészítı tájékoztatást adott az ajánlattevık kérdéseire. Ajánlatkérı a i kiegészítı tájékoztatásában közölte, hogy az ajánlattételi határidıt a Kbt. 45. (4) bekezdése alapján meghosszabbította, az új ajánlattételi határidı a. Az új ajánlattételi határidıre az 1. részre 4 ajánlattevı nyújtotta be az ajánlatát, a következık szerint: - Korrekt Security Kft. Részszempont Ajánlati ár (nettó Ft) 1. Élıerıs ırzés-védelmi feladatok ellátásának havi díja Kivonuló szolgálat 3060 Pásztó, vasútállomási jegypénztár alkalmi díja Távfelügyelet 3060 Pásztó, vasútállomási jegypénztár havi díja Kivonuló szolgálat 3170 Szécsény, Király utca 15. szám alatti távolsági autóbusz-pályaudvar alkalmi díja 3000

4 4 5. Távfelügyelet 3170 Szécsény, Király utca 15. szám alatti távolsági autóbusz-pályaudvar havi díja 6. Kivonuló szolgálat 3104 Salgótarján, Rózsafa út 117. szám alatti szabadidıs létesítmény alkalmi díja 7. Távfelügyelet 3104 Salgótarján, Rózsafa út 117. szám alatti szabadidıs létesítmény havi díja Alkoholszondás ellenırzés díja személyenként Véralkohol ellenırzés díja személyenként Autós járırszolgálat ellátása Salgótarján területén (helyi járati, helyközi autóbusz-állomások, központi telephely) a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt., az S-System Service Védelmi és Biztonsági Kft., a PFM Zrt., a System-SP Corporation Üzemeltetı Kft., és a Kelet-İr Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft. közös ajánlattevık Részszempont Ajánlati ár (nettó Ft) 1. Élıerıs ırzés-védelmi feladatok ellátásának havi díja Kivonuló szolgálat 3060 Pásztó, vasútállomási jegypénztár alkalmi díja Távfelügyelet 3060 Pásztó, vasútállomási jegypénztár havi díja Kivonuló szolgálat 3170 Szécsény, Király utca 15. szám alatti távolsági autóbusz-pályaudvar alkalmi díja 5. Távfelügyelet 3170 Szécsény, Király utca 15. szám alatti távolsági autóbusz-pályaudvar havi díja 6. Kivonuló szolgálat 3104 Salgótarján, Rózsafa út 117. szám alatti szabadidıs létesítmény alkalmi díja 7. Távfelügyelet 3104 Salgótarján, Rózsafa út 117. szám alatti szabadidıs létesítmény havi díja Alkoholszondás ellenırzés díja személyenként Véralkohol ellenırzés díja személyenként Autós járırszolgálat ellátása Salgótarján területén (helyi járati, helyközi autóbusz-állomások, központi telephely) a T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. Részszempont Ajánlati ár (nettó Ft) 1. Élıerıs ırzés-védelmi feladatok ellátásának havi díja Kivonuló szolgálat 3060 Pásztó, vasútállomási jegypénztár alkalmi díja Távfelügyelet 3060 Pásztó, vasútállomási jegypénztár havi díja 4800

5 5 4. Kivonuló szolgálat 3170 Szécsény, Király utca 15. szám alatti távolsági autóbusz-pályaudvar alkalmi díja 5. Távfelügyelet 3170 Szécsény, Király utca 15. szám alatti távolsági autóbusz-pályaudvar havi díja Kivonuló szolgálat 3104 Salgótarján, Rózsafa út 117. szám alatti szabadidıs létesítmény alkalmi díja 7. Távfelügyelet 3104 Salgótarján, Rózsafa út 117. szám alatti szabadidıs létesítmény havi díja 8. Alkoholszondás ellenırzés díja személyenként Véralkohol ellenırzés díja személyenként Autós járırszolgálat ellátása Salgótarján területén (helyi járati, helyközi autóbusz-állomások, központi telephely) és kérelmezı Részszempont Ajánlati ár (nettó Ft) 1. Élıerıs ırzés-védelmi feladatok ellátásának havi díja Kivonuló szolgálat 3060 Pásztó, vasútállomási jegypénztár alkalmi díja Távfelügyelet 3060 Pásztó, vasútállomási jegypénztár havi díja Kivonuló szolgálat 3170 Szécsény, Király utca 15. szám alatti távolsági autóbusz-pályaudvar alkalmi díja Távfelügyelet 3170 Szécsény, Király utca 15. szám alatti távolsági autóbusz-pályaudvar havi díja 6. Kivonuló szolgálat 3104 Salgótarján, Rózsafa út 117. szám alatti szabadidıs létesítmény alkalmi díja 7. Távfelügyelet 3104 Salgótarján, Rózsafa út 117. szám alatti szabadidıs létesítmény havi díja Alkoholszondás ellenırzés díja személyenként Véralkohol ellenırzés díja személyenként Autós járırszolgálat ellátása Salgótarján területén (helyi járati, helyközi autóbusz-állomások, központi telephely) 605 A Korrekt Security Kft. ajánlatának oldalán található az ajánlattevı nyilatkozata a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdése, valamint az 57. (1) bekezdés a)- c) pontjai tekintetében. A Korrekt Security Kft. az ajánlatának 138. oldalán csatolta a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Nógrád Megyei Igazgatósága Ügyfélkapcsolati Osztály én kelt a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján kiállított együttes adóigazolást, mely a következıket tartalmazta: A Korrekt Security Kft.

6 6 adóalanynak a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott adótartozása és vámtartozása, adók módjára behajtandó köztartozása és végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs. Ajánlatkérı én, és én hiánypótlásra hívta fel az ajánlattevıket. A Korrekt Security Kft. esetében az ajánlatkérı hiánypótlást nem rendelt el. Ajánlatkérı az ajánlatokat elbírálta, án írásbeli összegezést készített, amely szerint a közbeszerzési eljárás nyertese a Korrekt Security Kft. lett, a nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot a kérelmezı tette. Kérelmezı án elızetes vitarendezési kérelmet nyújtott be az ajánlatkérıhöz. Kérelmezı az elızetes vitarendezési kérelméhez mellékelte a nyertes án készült cégkivonatát. Ajánlatkérı a kérelmezı elızetes vitarendezési kérelmét án elutasította. Kérelmezı a napján jogorvoslati kérelmet terjesztett elı az ajánlatkérı eljárást lezáró döntése ellen. Kérelmében a Korrekt Security Kft. nyertesnek történı nyilvánítását kifogásolta. A D.577/2012. számon folyamatban volt jogorvoslati eljárásban meghozott D.577/18/2012. számú jogerıs határozatában a jogorvoslati kérelem 3. kérelmi eleme tekintetében helyt adott a Döntıbizottság a kérelmezı kérelmének és megállapította, hogy ajánlatkérı megsértette a Kbt. 67. (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 63. (1) bekezdését. A Döntıbizottság ajánlatkérı eljárást lezáró döntését és az azt követı valamennyi döntését az 1. rész tekintetében megsemmisítette, a jogorvoslati kérelem 1. és 2. kérelmi eleme tekintetében a jogorvoslati eljárást megszüntette. Ajánlatkérı az eljárást lezáró döntésének megsemmisítését követıen lefolytatta a hiánypótlási eljárást ei levelében az alábbiakat kérte a Korrekt Security Kft.-tıl: A Döntıbizottság határozata azt állapította meg, hogy A Kbt (2) bekezdése alapján alkalmazandó a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 11. (1) bekezdése meghatározza a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontja szerinti igazolás kötelezı tartalmát, a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontjával összhangban elıírja az igazolásban annak feltőntetését, hogy van-e a gazdasági szereplınek a hatóság által nyilvántartott köztartozása, és ha van, milyen idıpontban járt le a gazdasági szereplı arra vonatkozó fizetési kötelezettsége és annak megfizetésére halasztást kapott-e, illetve milyen idıtartamú halasztást kapott. A Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró ok alóli mentesülést ugyanis az jelenti, ha az ajánlattevı a lejárt köztartozás megfizetésére halasztást kapott.

7 7 Ennek megfelelıen a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 11. (1) bekezdése elıírja, hogy lejárt köztartozás esetén a hatóság - köztartozás esetén - feltüntesse az igazolásban a fizetési kötelezettség lejártának idıpontját, továbbá azt, hogy a gazdasági szereplı a megfizetésére halasztást kapott-e, illetve milyen idıtartamú halasztást kapott. A határozatban foglaltak alapján kérjük a NAV igazolásának ismételt csatolását, figyelemmel a határozat tartalmára, illetve a 310/2011. Kr. elıírásaira. Ajánlattevı a hiánypótlás teljesítésére megküldte a NAV i keltő határozatát, melyben az adóhatóság hozzájárult a fizetési könnyítési kérelemben foglaltakhoz és ütemezett fizetést írt elı ajánlattevı számára. A határozat tartalmazta, hogy a kérelem a hatósághoz i kérelemmel indult. A határozat végrehajtás alá vont (általános forgalmi adó , i eredeti esedékességi dátummal) és végrehajtás alá nem vont (szja , és általános forgalmi adó i eredeti esedékességi dátummal) kötelezettségeket rögzített. A határozat tartalmazta továbbá, hogy a társaság kérelme a határozat készítésekor fennálló tartozás rendezésére irányul. Ajánlattevı bankszámlakivonatokkal támasztotta alá, hogy az esedékesség napjáig a törlesztı részleteket kiegyenlítette. Emellett csatolta a NAV i, 10.9-i, 11.9-i, i és i igazolását arról, hogy nincs tartozása. A én elkészített és megküldött módosított összegezés 7.a) pontja szerint az 1. rész tekintetében az eljárás eredményes volt. Ajánlatkérı nyertes ajánlattevınek ismételten a Korrekt Security Kft.-t nyilvánította, míg a nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot kérelmezı tette. Kérelmezı napján postára adta a jogorvoslati kérelmét, amelyben kérte, hogy a Döntıbizottság állapítsa meg a jogsértést és semmisítse meg az eljárást lezáró döntést azzal, hogy a jogsértı esemény megtörténtének és a kérelmezı arról való tudomásszerzésének idıpontjaként napját jelölte meg. Kérelmezı egy kérelmi elemet terjesztett elı, abban sérelmezte, hogy az ajánlatkérı megsértette a Kbt. 56. (1) bekezdése e) pontjában elıírt rendelkezést, tekintettel arra, hogy a nyertesnek nyilvánította a Korrekt Security Kft. ajánlattevıt, úgy, hogy vele szemben fennállt a felhívásban megfogalmazott kizáró ok. A Korrekt Security Kft i adóhatósági határozattal igazolta azt, hogy egy éven túli adótartozása megfizetésére fizetési könnyítést kapott, továbbá , , napi és napi keltő igazolásokkal igazolta, hogy tartozása nincsen.

8 8 A napi dátumból is tisztán és világosan látható, hogy az ajánlattételi határidıben, azaz napján a Korrekt Security Kft. még nem kapott fizetési könnyítést, azaz a Kbt. 56. (1) bekezdése e) pontja szerinti kizáró ok a vonatkozásában fennállt, hiszen a hivatkozott jogszabályhely szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevı, aki egy évnél régebben lejárt adó- /stb./ fizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve ha a fizetésre halasztást kapott. A Korrekt Security Kft. a fizetésre napján még nem kapott könnyítést. Egyáltalán nem eleve elrendelt egy ilyen tárgyú eljárás sikeres végeredménye, hiszen ha az adóhatóság elvárásait nem tudja teljesíteni egy cég, akkor a fizetési kötelezettségeire sem kap könnyítési lehetıséget. Tehát éppen a jogszabály nem adhat lehetıséget az ajánlatkérıknek, hogy az ajánlattételi határidıtıl függetlenítsék magukat. Kérelmezı szerint az adóhatóság joggyakorlatának megkérdıjelezhetı a jogszabályszerősége, hiszen abban az esetben is nemleges igazolást állít ki az adott cég tartozásairól, ha a fizetési könnyítés iránt kérelem elbírálása folyamatban van, mely igazolás tartalma félrevezeti az ajánlatkérıt az eljárás eredménye megállapításában. Kérelmezıi álláspont szerint a 310/2011. Korm. rendelet 11. -a, az Art. 85/A. -a és az Art (4) bekezdése konkurálnak a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontjával, melynek következtében az adóhatóság nemleges igazolást állít ki abban az esetben is, ha végrehajtási eljárás - mint például a Korrekt Security Kft. esetében is - szünetelt július-augusztusban egészen ig. Tehát a Korrekt Security Kft., mint adózó kérésére a jogszabályban írt tartalommal állította ki az adóhatóság az igazolást, mely azonban nem tartalmazott utalást arra, hogy fizetési könnyítés iránti eljárás van folyamatban, hiszen abban az esetben, az ajánlatkérı elutasította volna a pályázatát. Kérelmezı nem vonta kétségbe, hogy az adott fizetési könnyítési eljárás a Korrekt Security Kft. vonatkozásában már folyamatban volt napján, azonban a könnyítés lehetıséget csak nappal kapta meg. A kizáró okok hiányának napi dátummal kellett fennállnia. Ajánlatkérı észrevételében elsıdlegesen a jogorvoslati kérelem elkésettségére hivatkozott, tekintettel arra, hogy a jogorvoslatra nyitva álló határidı napján lejárt, ugyanakkor a Döntıbizottságnál csak án került a jogorvoslati kérelem iktatásra. Másodlagosan a megalapozatlan jogorvoslati kérelem elutasítását kérte. Hivatkozott a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontjára, és rögzítette, hogy az ajánlattevı ajánlatában csatolta a NAV i igazolását, amely szerint köztartozása nincs. Mivel az igazolás teljes egészében megfelel a törvényi elıírásoknak, így azt ajánlatkérı elfogadta. Ajánlatkérı a kizáró okok fenn nem állását az elıírt nyilvántartásokból és honlapokról, illetve az ajánlatból ellenırizte. Az ajánlattevı ajánlatában csatolta a NAV eredeti, i

9 9 keltő igazolását arról, hogy ezen igazolás kiállításának napján nyilvántartott adótartozása és vámtartozása, adók módjára behajtandó köztartozása és végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs. Ajánlatkérı ezen irat alapján állapította meg azt, hogy ajánlattevıvel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontjában foglalt kizáró okok. Mivel a Céginformációs Szolgálat honlapján elérhetı cégkivonat i állapotot mutat, így egy késıbbi idıpontban kiadott NAV igazolás megnyugtató módon igazolta a kizáró okok fenn nem állását. A D.577/18/2012. sz. határozat értelmében ajánlatkérınek vizsgálnia kellett volna a halasztás körülményeit az adófizetési kötelezettség vonatkozásában, ezért hiánypótlás keretében kérte a halasztásra vonatkozó dokumentumok csatolását. Ajánlatkérı hivatkozott a 310/2011. Korm. rend 11. -ára, majd rögzítette, mivel az ajánlathoz csatolt eredeti NAV igazolásban az szerepelt, hogy nincs köztartozása az ajánlattevınek, így a halasztásra vonatkozó vizsgálati kötelem az ajánlatkérıt nem terhelte. Ajánlatkérı megjegyezte továbbá, hogy az ajánlattevıt akkor kellett volna kizárni az eljárásból, ha egy évnél régebben lejárt tartozása lett volna, amely szintén lehetelten volt a fenti körülmények miatt. Korrekt Security Kft egyéb érdekelt észrevételében a jogorvoslati kérelem elutasítását kérte. Egyéb érdekelt elkésettségre hivatkozott, tekintettel arra, hogy a Kbt (3) bekezdése alapján jogorvoslati kérelem benyújtására a feltételezett jogsértı döntés tudomásra jutásától eltelt 10 napon belül van lehetıség. Az eljárást lezáró döntésrıl pedig kérelmezı én értesült, kérelmét ugyanakkor napján nyújtotta be. Érdemben elıadta, hogy álláspontja szerint a kérelmezı a beadványában valótlan adatokkal megkísérli félrevezetni a Döntıbizottságot. Ezt bizonyítja a kérelemben szereplı azon kitétel, hogy egyéb érdekeltnek az adóhatóság felé 1 éven túli adótartozása volt a közbeszerzési pályázat benyújtásakor, illetve a pályázat ideje alatt is. Ennek ellenkezıjét már bizonyította egyéb érdekelt a megelızıt jogorvoslati eljárás ideje alatt, továbbá a korábbi jogorvoslati eljárásban a Döntıbizottságnál megtartott tárgyalás során is, amelyen a jogorvoslati eljárást kezdeményezı cég nem is képviseltette magát. Egyéb érdekelt a közbeszerzési pályázathoz valamennyi igényelt dokumentumot becsatolt, kizáró tényezı sem az eljárás megindításakor, sem pedig az eljárás ideje alatt nem állt, és jelenleg sem áll fenn. A és e közötti idıszakra nem volt követelmény becsatolni az adóhatóság együttes adóigazolását, ezért a megtámadott közbeszerzési pályázathoz ilyen dokumentumot nem kért egyéb érdekelt az adóhatóságtól. Rendelkezésre áll azonban egy másik közbeszerzési pályázathoz kikért, ai és ei keltezéső adóigazolás, ami egyértelmően bizonyítja, hogy nem

10 10 volt adótartozása, így bizonyított a jogorvoslati kérelmet benyújtó cég rosszhiszemősége, a Döntıbizottság valótlan adatokkal történı félrevezetésének megkísérlése. A Korrekt Security Kft.-nek egy éven túli köztartozása soha nem volt és jelenleg sincs. További egyéb érdekelt az eljárásban nyilatkozatot nem tett. A Döntıbizottság megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem nem alapos. A Döntıbizottság megállapította, hogy ajánlatkérı a Kbt. Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, az Európai Unió Hivatalos Lapjában én közzétételre került ajánlati felhívással. Az ajánlati felhívás én került feladásra az Európai Unió Hivatalos Lapjába, melyre tekintettel jelen jogorvoslati eljárásra az ebben az idıpontban hatályos Kbt. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ajánlatkérı és egyéb érdekelt elkésettségi kifogására figyelemmel a Döntıbizottság elıször azt vizsgálta meg, hogy fennállnak-e a kérelem elbírálásának eljárásjogi feltételei. A Kbt (3) bekezdése alapján, a kérelem - a (4) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmezı tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértı döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmezı tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétıl számított kilencven napon túl kérelmet elıterjeszteni nem lehet. A fentiek értelmében a jogorvoslati kérelem eljárást lezáró döntés esetében a jogsértésnek a kérelmezı tudomásra jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jelen esetben a kérelmezı az ajánlatkérı második, napján meghozott összegezésében foglalt eredményt kifogásolja. Ez az idıpont minısül a jogsértésnek. Ettıl az idıponttól számított tíz napon belül nyújtható be a jogorvoslati kérelem. A kérelmezı a jogorvoslati kérelmét napján postára adta. A Kbt (1) bekezdése értelmében A Közbeszerzési Döntıbizottság eljárására - e törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján alkotott kormányrendelet eltérı rendelkezése hiányában - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

11 11 A Ket. 65. (4) bekezdése szerint a postán küldött beadvány és megkeresés elıterjesztési ideje a postára adás napja. Tekintettel arra, hogy a kérelmezı a jogorvoslati kérelmét a jogorvoslat elıterjesztésére nyitva álló határidı utolsó napján azaz én postára adta, az a Ket. 65. (4) bekezdése alapján én elıterjesztettnek minısül, ezért az nem elkésett, így azt a Döntıbizottságnak érdemben kellett elbírálnia. A kérelem érdemi elbírálása során a Döntıbizottság a következıket állapította meg: A Kbt. releváns rendelkezései a következık: A Kbt. 56. (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevı, részvételre jelentkezı, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplı, aki e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérı székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; (3) Az (1) bekezdés e) pontjában említett adófizetési kötelezettség alatt a belföldi székhelyő gazdasági szereplı tekintetében az állami adóhatóság és a vámhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettséget kell érteni. (6) Az ajánlatkérı az eljárást megindító felhívásban köteles hivatkozni az (1) és (2) bekezdésekben foglalt kizáró okokra. A Kbt. 58. (2) bekezdése szerint a Kormány rendeletben határozza meg, hogy az ajánlatkérı az alkalmasság és a kizáró okok ellenırzésére milyen igazolási módokat, illetve milyen dokumentumok benyújtását írhatja elı, illetve köteles elfogadni. A Kbt. 63. (1) bekezdése értelmében az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérınek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati (ajánlattételi) vagy több szakaszból álló eljárás esetén a részvételi és ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. (3) Az ajánlatkérı köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevı, akit az eljárásból ki kell zárni. A Kbt. 74. (1) bekezdése alapján az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha c) az ajánlattevıt, részvételre jelentkezıt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevı szervezetet az eljárásból kizárták.

12 12 A Kbt. 75. (1) bekezdése kimondja, hogy az ajánlatkérınek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevıt, részvételre jelentkezıt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevı szervezetet, aki a) a kizáró okok [ ] hatálya alá tartozik; b) részérıl a kizáró ok [ ] az eljárás során következett be. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési mőszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. -a alapján Magyarországon letelepedett ajánlattevı, illetve részvételre jelentkezı esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérı a Kbt a tekintetében a következı igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következıképpen köteles ellenırizni a kizáró okok hiányát: d) a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontjában foglalt kizáró ok hiányát az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérı ellenırzi, amennyiben a gazdasági szereplı az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást. A Korm. rendelet 11. (1) bekezdése alapján a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontja szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolásának [2. d) pontja] azt kell tartalmaznia, hogy az igazolás kiállításának idıpontjában van-e a gazdasági szereplınek a hatóság által nyilvántartott köztartozása, és ha van, milyen idıpontban járt le a gazdasági szereplı arra vonatkozó fizetési kötelezettsége és annak megfizetésére halasztást kapott-e, illetve milyen idıtartamú halasztást kapott. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérı köteles megvizsgálni azt, hogy a beérkezett ajánlatokat az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott formában és tartalommal készítették-e el. A Kbt. kógens rendelkezései alapján érvénytelenné kell nyilvánítani az olyan ajánlatot, amely nem felel meg az ajánlatkérı által az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban meghatározott elıírásoknak, vagy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A konkrét esetben az ajánlatkérı az ajánlati felhívás III.2.1) pontjában meghatározta a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontja szerinti kötelezıen alkalmazandó kizáró okot, mely a következıket írja elı: Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, részvételre jelentkezı, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplı, aki egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési

13 13 kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérı székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott. A felhívás III.2.1) pontja szerint a kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevıknek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet elıírásai szerint kellett igazolniuk, figyelemmel a 11. -ban foglaltakra is. A nyertes ajánlattevı az ajánlatának 138. oldalán csatolta a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Nógrád Megyei Igazgatósága Ügyfélkapcsolati Osztály július 12-én kelt a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján kiállított együttes adóigazolását, mely azt tartalmazta, hogy a Korrekt Security Kft. adóalanynak a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott adótartozása és vámtartozása, adók módjára behajtandó köztartozása és végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs. Ugyanakkor amint az a D.577/18/2012. sz. határozatban is rögzítésre került, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Megyei Igazgatósága Ügyfélkapcsolati Osztálya a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontja alapján kiadta a nyertes ajánlattevı számára az együttes adóigazolást, az igazolás alapján azonban nem eldönthetı, hogy a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontjában elıírt adattartalomnak megfelelıen került-e kiállításra az Art. 85/A. (1) bekezdésére figyelemmel, tekintettel arra, hogy a nyilvános cégadatokból, a nyertes által csatolt okiratokból az volt megállapítható, hogy a nyertes ajánlattevı végrehajtási eljárás hatálya alatt állt, melynek elrendelésére a cégnyilvántartás szerint október 24-én került sor, ügyszámon. Amint az a D.577/2012. sz. ügyben hozott határozatban rögzítésre került, a Kbt. 58. (2) bekezdése alapján alkalmazandó a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 11. (1) bekezdése meghatározza a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontja szerinti igazolás kötelezı tartalmát, a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontjával összhangban elıírja az igazolásban annak feltüntetését, hogy van-e a gazdasági szereplınek a hatóság által nyilvántartott köztartozása, és ha van, milyen idıpontban járt le a gazdasági szereplı arra vonatkozó fizetési kötelezettsége és annak megfizetésére halasztást kapott-e, illetve milyen idıtartamú halasztást kapott. A Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró ok alóli mentesülést ugyanis az jelenti, ha az ajánlattevı a lejárt köztartozás megfizetésére halasztást kapott. Ennek megfelelıen a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 11. (1) bekezdése elıírja, hogy lejárt köztartozás esetén a hatóság - köztartozás esetén - feltüntesse az igazolásban a fizetési kötelezettség lejártának idıpontját, továbbá azt, hogy a gazdasági szereplı a megfizetésére halasztást kapott-e, illetve milyen idıtartamú halasztást kapott. A fentiek rögzítését követıen a Döntıbizottság vizsgálta, hogy a hiánypótlási eljárás során pótlólagosan benyújtott dokumentumok alapján jogszerően nyilvánította-e érvényesnek a nyertes ajánlattevı ajánlatát az ajánlatkérı.

14 14 A Kbt. 75. (1) bekezdés a) pontja szerint az ajánlatkérınek ki kell zárnia az eljárásból többek között azt az ajánlattevıt, aki kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részérıl a kizáró ok az eljárás során következett be. A kizáró okok hiányának tehát nem csupán az ajánlattételi határidıben, de az eljárás folyamán is fenn kell állniuk. A Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontja alapján nem lehet ajánlattevı az, aki egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérı székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott. A kérelmezı jogorvoslati kérelmében azt állította, hogy a nyertes ajánlattevı az ajánlattételi határidıben kizáró ok hatálya alatt állt a halasztási ügyben hozott határozatból kitőnıen, ezért ajánlatkérınek ki kellett volna zárnia, és ajánlatát érvénytelenné kellett volna nyilvánítani. A Döntıbizottság rögzíti, hogy a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró ok egy évnél régebben lejárt fizetési kötelezettségre vonatkozik, a halasztás tárgyában hozott határozat szerint - amely pedig valamennyi nyertes ajánlattevıi tartozásra vonatkozik annak szövegezésébıl kitőnıen ( határozat készítésekor fennálló tartozás rendezésére irányul ) - a legrégebben lejárt tartozás eredeti esedékessége napja volt, amely az ajánlattételi határidıt megelızı egy éven belüli idıpont. Erre figyelemmel nem volt megállapítható a kérelmezı által kifogásolt okból a nyertes ajánlattevı ajánlata érvénytelensége, így a Döntıbizottság a jogorvoslati kérelmet elutasította. A fentiek alapján a Döntıbizottság a Kbt (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Kbt (2) bekezdés a) pontja alapján a megalapozatlan jogorvoslati kérelmi elemet elutasította. A Döntıbizottság a Kbt (1) bekezdése alapján alkalmazandó Korm. rendelet 3. -a alapján rendelkezett az eljárási költségek viselésérıl. A Korm. rendelet 3. (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntıbizottság az ügy érdemében hozott határozatában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 154. (1) bekezdésétıl eltérıen az eljárási költségekrıl való döntés keretében az igazgatási szolgáltatási díjról a (2)-(3) bekezdés szerint rendelkezik.

15 15 A Korm. rendelet 3. (2) bekezdés szerint amennyiben a jogorvoslati ügyet lezáró érdemi határozatban a Közbeszerzési Döntıbizottság a Kbt.152. (2) bekezdés c)-f) pontja szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza, a befizetett igazgatási szolgáltatási díj forintot meghaladó része a kérelmezınek a Közbeszerzési Döntıbizottság érdemi határozatának megküldését követıen visszajár. Az igazgatási szolgáltatási díj összegébıl forint ilyenkor is a Közbeszerzési Hatóság saját bevétele, amelynek viselésérıl a Közbeszerzési Döntıbizottság a Ket. szerint az eljárási költségekre vonatkozó általános szabályok szerint rendelkezik. Az alaptalan kérelem esetében a díj nem kerül visszatérítésre, a kérelmezı viseli az igazgatási szolgáltatási díj teljes összegét. A határozat bírósági felülvizsgálatát a Kbt a biztosítja. A Döntıbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen határozat bírósági felülvizsgálatára - mivel az ajánlatkérı nem központi költségvetési szerv - a Pp (12) bekezdés r) pontja és a Pp (2) bekezdése alapján a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróság az illetékes. A Pp (11) bekezdés b) pontja szerint a fıvárosi székhelyő, azonban mőködését kizárólag Pest megye területén végzı felperesi szervezetet a bíróság illetékessége szempontjából úgy kell tekinteni, mintha székhelye Pest megye területén lenne. Amennyiben a felperes belföldi székhellyel (lakóhellyel) nem rendelkezik, úgy a Pp (5) bekezdése értelmében a Fıvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az illetékes. A Kbt (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel hívta fel a Döntıbizottság a felek figyelmét arra, hogy amennyiben nem tárgyaláson kívül kívánják a határozat bírósági felülvizsgálatát, akkor a tárgyalás tartását a keresetlevélben kell kérni. Budapest, február 11. Dr. Kenessey Réka sk közbeszerzési biztos Ságodi Nándor sk közbeszerzési biztos Dr. Módos István sk közbeszerzési biztos A kiadmány hiteléül: Liszi Barbara

16 16 Kapják: 1. Red-Scorpions Észak-Magyarország Monitoring Kft. (1133 Budapest, Pannónia u. 102.) 2. Nógrád Volán Zrt. (3100 Salgótarján, Rákóczi út ) 3. OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. (1139 Budapest, Gömb u. 33.) 4. T.O.M. Controll (1106 Budapest, Maglódi út 25.) 5. TOP-NET Nívó Kft. (1041 Budapest, Görgey u. 92.) 6. Kérész 2006 Kft. (7400 Kaposvár, Malom u. 1.) 7. Korrekt Security Kft. (3100 Salgótarján, Bajcsy-Zs. út ) 8. Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. (1149 Budapest, Angol u. 77.) 9. S-System Service Védelmi és Biztonsági Kft. (1039 Budapest, Bajtárs köz 6/B.) 10. PFM Zrt. (1221 Budapest, Duna u. 1-3.) 11. System-SP Corporation Üzemeltetı Kft. (1039 Budapest, Bajtárs köz 6/B.) 12. Kelet-İr Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft. (1195 Budapest, Üllıi út 283.) 13. Sabina 2000 Kft. (2193 Galgahévíz, Arany János u. 1.) 14. Irattár

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.980/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.490/11/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T - ot.

H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.115/15/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.477/16/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.696/8/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.107/12/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.402/8/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.534/18/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.869/18/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.447/10/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.190/4/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.428/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.593/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S-t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S-t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.337/4/2012 A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S t. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.168/6/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.491/11/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.479/17/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.:D. 835/11/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.604/19/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.9/10

Részletesebben

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.285/14/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.445/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 3. K32. 097/2010/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Bíróság a dr. Szamosi Katalin ügyvéd által képviselt Larabay Food Vendéglátóipari Kft (Dunaharaszti) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSIHATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.32/12/2015. A Közbeszerzési

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/046-138/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Lenkei Gábor ügyvezetı (Budapest) által vezetett és az 1000. számú Ügyvédi Iroda, ügyintézı: dr. D. P. ügyvéd

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.302/11/2013. A Közbeszerzési

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.435/6/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.840/ 13 /2009. A

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

HU-Salgótarján: Épülettakarítási szolgáltatások 2012/S 112-185822. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Salgótarján: Épülettakarítási szolgáltatások 2012/S 112-185822. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185822-2012:text:hu:html HU-Salgótarján: Épülettakarítási szolgáltatások 2012/S 112-185822 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.338/14/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Bíróság 27. 11. K. 34. 04312007/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a KÖNYVMÍVES Könyvkiadó Kft (Budapest) felperesnek a GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL (Budapest) alperes ellen verseny ügyben

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.147/21/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Hetyésy Ügyvédi Iroda 9021 Győr, Baross Gábor út 31. Tel.: 96/ 519-485 Fax: 96/519-486 e-mail: hetyesy@hetyesy.hu

Hetyésy Ügyvédi Iroda 9021 Győr, Baross Gábor út 31. Tel.: 96/ 519-485 Fax: 96/519-486 e-mail: hetyesy@hetyesy.hu Hetyésy Ügyvédi Iroda 9021 Győr, Baross Gábor út 31. Tel.: 96/ 519-485 Fax: 96/519-486 e-mail: hetyesy@hetyesy.hu Közbeszerzési Döntőbizottság Budapest Riadó u. 5. 1026 Tisztelt Döntőbizottság! Alulírott

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.211/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 37/ 16

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.715/11 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-071-018/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a KiK Textil és Non-Food Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.561/ 19 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf. 27. 441/2010/5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. E. M. vezetı jogtanácsos által képviselt Telenor Magyarország Zrt. (korábbi neve: Pannon GSM Távközlési

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.226/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ÁROP Projekt Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 1 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 18 Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 936/

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.490/ 12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Elıterjesztés 4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Elıterjesztés 4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Elıterjesztés 4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: A Megbízási szerzıdés a Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.797/ 9 /2009. A

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.117/17/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/50 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.546/2010/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. K. Sz. jogtanácsos által képviselt OTP Bank Nyrt. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.330/19/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot Ikt.sz.: D.749/12 /2011. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.812/

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. Ügyszám: ES-1018/2006 ÜGYINTÉZİ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D. 784/13/2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D. 679/ 8

Részletesebben

Árubeszerzésre ir... - 221969-2010

Árubeszerzésre ir... - 221969-2010 1. oldal, összesen: 5 Árubeszerzésre ir... - 221969-2010 28/07/2010 S144 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerzıdés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Gönc: Orvosi felszerelések

Részletesebben

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Email cím:dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 783/ 10

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182551-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2014. (V.21.) Önkormányzati számú határozata:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T.

H A T Á R O Z A T O T. Ügyintézı: Kecskeméti Ottó vezetı fıtanácsos Telefon: 459-7741 Telefax: 459-7739 E-mail: kecskemetio@eh.gov.hu Határozat Száma: 50/2007. Tárgy: Az ELMŐ DSO Elosztóhálózati Szolgáltató Korlátolt Felelısségő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás BKV Zrt. 15/TB-491/11. Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás (Eljárás száma: 15/TB-491/11.) MÓDOSÍTOTT RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2012. január BKV Zrt. 15/TB-491/11. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t.

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNT BIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.422/ 12 /2010. A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S :

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S : Vagyongyarapodás lakáscélú kedvezmény Fővárosi Bíróság 1055. Budapest, Markó u. 27. 11.K. 31.800/2006/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság Kövesdy Ügyvédi Iroda (..., ügyintéző: dr. Kövesdy Attila

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Üzleti intelligencia (BI) alkalmazás fejlesztése és bevezetése tárgyú, Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf. 27. 152/2010/5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. Turcsányi Dániel ügyvéd által képviselt Crystal Institute Kft. (Budapest) I.r., Flavinárium Elsı Magyar

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a Kistérségi Közösségi Ház

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.558/18/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 825/

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. 1 Ikt. sz.: D. 653/ 16 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 e -mail cím:dont obi zottsag@ koz be szerzesekt

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7392/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. számára A Pénzügyi

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/34 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.31.052/2015/12. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.31.052/2015/12. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.31.052/2015/12. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/42 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben