A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:"

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt Postafiók 166. Tel: Fax: Ikt.sz.: D.840/ 13 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T ot: A Döntőbizottság a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. (1126 Budapest, Tarcsay Vilmos u. 13., a továbbiakban: kezdeményező) által a Gógánfa Települési Önkormányzat (8346 Gógánfa, Deák F. u. 23., képviseli: Deák Ügyvédi Iroda, 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 1-2., a továbbiakban: kérelmezett) a KDOP /2 F kódszámú program keretében a gógánfai iskola, illetve dabronci iskola felújítása és fejlesztése vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárásban megállapítja, hogy a kérelmezett megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 250. (3) bekezdés g) pontja alapján alkalmazandó 88. (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a Kbt. 81. (3) bekezdését, valamint a 91. (1) bekezdését. A Döntőbizottság az ajánlatkérőt ,-, azaz kétmillió forint pénzbírság megfizetésére kötelezi. A Döntőbizottság kötelezi ajánlatkérőt, hogy a bírságot a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a Közbeszerzések Tanácsa Magyar Államkincstárnál (MÁK) vezetett MNB számú számlájára fizesse be. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

2 I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a rendelkezésére álló iratok, a felek írásban előterjesztett észrevételei, nyilatkozatai, valamint a tárgyaláson tett nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg. Az ajánlatkérő a Közép-Dunántúli Operatív Program Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés KDOP 5.1.1/2 F , Fekete István Általános Iskola Gógánfa- Ukk-Dabronc Intézmény Infrastrukturális Fejlesztési Program keretében nyújtott támogatásból megvalósítandó, a rendelkező részben meghatározott tárgyú projektben május 27. napján a KÉ 9902/2008. szám alatt, a Kbt. VI. fejezetében foglalt, a nemzeti értékhatárokat elérő beszerzésekre vonatkozó szabályok szerint ajánlattételi felhívást jelentetett meg. A felhívás szerint három részajánlati körben lehetett ajánlatot tenni rész: energiatakarékos és korszerű közoktatási intézmények akadálymentes kialakítása, felújítása, átépítése, több funkcióssá tétele rész: több közoktatási feladat ellátására való alkalmassá tétel a Dabronci és Gógánfai intézmény egységnél is rész: info- kommunikációs akadálymentesítés eszközeinek beszerzése. A felhívásban megadott ajánlattételi határidőig (2009. július 30. napjáig) összesen két ajánlattevő nyújtott be ajánlatot mindhárom részajánlati körre, a Gáz-Coop Kft., valamint a VEMÉVSZER Építő és Szerelőipari Kft. Az ajánlatkérő ajánlattevőkkel két fordulóban folytatott tárgyalásokat, majd a tárgyalások lezárását követően beadott végső ajánlatok értékelése során megállapította, hogy mind a két ajánlattevő alkalmas és mindkét ajánlat érvényes, valamint hogy a végső ajánlati árak meghaladják az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét. Ezért az ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 92. e) pontja alapján augusztus 17. napján kelt döntésével eredménytelenné nyilvánította. Ezt követően az ajánlatkérő augusztus 27-én hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indított a Kbt (1) bekezdés b) pontja alapján. A hirdetmény megküldésével ajánlattételre hívta fel a Gáz-Coop Kft-t és a VEMÉVSZER Kft-t. Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás d) pontjában a beszerzés tárgyát a megelőző eljárásban megjelölt beszerzési tárggyal azonosan jelölte meg. Mindhárom részajánlati körben részletesen megadta a beszerzés teljes mennyiségét. Ezek között a harmadik részajánlati kör, az info-kommunikációs 2

3 akadálymentesítés eszközeinek beszerzése tárgyában az alábbiak szerint: egyéni készülékek (adó-vevő + mikrofon), ellenőrző készülék, szünetjelző, csengő + villogó, hangosan beszélő számítógép szoftver, nagyító program, állítható magasságú tábla, állítható magasságú szék, lábtartóval, diktafon, nagyító- Luperesz, teleszkópos nagyító, speciális körző, vonalzó, parkoló tábla, központi tábla, térkép, menekülési útvonal szolgáltatást jelző, iránytábla, információs tábla, korlát, kapaszkodó, egyéni készülékek (adó-vevő + mikrofon), szünetjelző, csengő + villogó, Braille nyomtató szoftverrel, központi tábla, menekülési útvonal szolgáltatást jelző, iránytábla, információs tábla) Az ajánlattételi felhívásban közölte, hogy a részajánlati körökre külön lehet ajánlatot tenni. A többváltozatú ajánlattétel lehetőségét kizárta. A szerződés teljesítési határidejeként augusztus 31-ét jelölte meg azzal, hogy a tárgyalás során módosulhat. A j) pont szerint az ajánlatok bírálati szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat volt az alábbi részszempontok és súlyszámok alapján: részszempont súlyszám 1.) ajánlati ár (nettó Ft) 10 2.)fizetési határidő (naptári nap) 5 3.) többlet jótállás vállalása (év) 6 4.) késedelmi kötbér (%/nap) 5 Az ajánlattételi felhívás k) pontja tartalmazta a kizáró okokat és azok igazolási módját. Az l) pont az alkalmassági követelmények között a műszaki, illetve szakmai alkalmasság és a megkövetelt igazolási mód tekintetében 1. pont alatt az alábbiakat tartalmazta: Az I. részajánlati kör vonatkozásában: az ajánlattevő mutassa be a Kbt. 67. (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak alapján az előző 5 évben befejezett fővállalkozóként megvalósított legjelentősebb magasépítési referenciáit. A bemutatott referenciákat a Kbt. 68. (2) bekezdésének megfelelően kell az ajánlatban igazolni. A referenciaigazolások mellett az ajánlattevőnek a becsatolt referenciákkal kapcsolatban referencialevélben és/vagy nyilatkozatban meg kell adni a kezdési és a befejezési határidőt (naptári napban), továbbá meg kell jelölni a felvilágosítást adó személy nevét, beosztását és telefonszámát, az épület jellegét és a közintézmény esetében azt, hogy az építési munkálatok üzemelés közben folytak-e. A II. és III. részajánlati kör vonatkozásában: az ajánlattevő mutassa be a Kbt. 67. (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak alapján, az előző három évben befejezett legjelentősebb szállítási referenciáit. A bemutatott referenciákat a Kbt. 68. (1) bekezdésének megfelelően kell az ajánlatban igazolni. 3

4 A 2.) pontban az ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlattevő az 1. részajánlati kör tekintetében mutassa be azokat a szakembereket (szervezeteket), akiket be kíván vonni a teljesítésbe, megnevezésükkel, önéletrajz és felelős műszaki vezetőknél a hatósági nyilvántartásba vételt igazoló érvényes okirat becsatolásával és a rendelkezésre állást igazoló okirat szándéknyilatkozat csatolásával. Közölte a felhívásban azt is, hogy az előző eljárásban alkalmasság igazolásra becsatolt okiratok, amennyiben azok megfelelnek a kiírási feltételeknek, egyszerű másolati formában jelen eljárásban újra becsatolhatók. Az alkalmatlansági minimumkövetelmények között 1.5. pont alatt rögzítette az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban, hogy alkalmatlan az ajánlattevő a harmadik részajánlati kör vonatkozásában nem rendelkezik az előző három évben befejezett összesen legalább egy darab info-kommunikációs akadálymentesítési eszközök beszerzéséből származó pozitív referenciával, melynek értéke eléri legalább a nettó 3 M Ft-ot. A 2.) pont szerint alkalmatlan az ajánlattevő az első részajánlati kör vonatkozásában, ha nem rendelkezik legalább a kivitelezés idejére szóló tartós munkavégzésre irányuló jogviszonnyal, legalább: - 1 fő ( A kategória), magasépítési szakterületen nyilvántartásba vett felelős műszaki vezetővel, aki megfelel az ajánlat benyújtásakor hatályos 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben előírt feltételeknek. - 1 fő műszaki vezető épületgépészeti szakterületen gyakorlattal rendelkező műszaki vezetővel, aki megfelel az ajánlat benyújtásakor hatályos 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben előírt feltételeknek. Az ajánlattételi felhívás m) pontjában az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt-ben meghatározottak szerint biztosította az n) pontban határozta meg, hogy az ajánlattételi határidő szeptember 7. napja. Az s) pontban közölte a tárgyalás lefolytatásának menetére vonatkozó szabályokat. A t) pont szerint az eredményhirdetés időpontja a tárgyalások lezárását követő 5. nap, előreláthatólag szeptember 16. napja. A szerződéskötésre az eredményhirdetést követő 15. napon kerül sor. A v) pontban közölte az ajánlatkérő az egyéb információkat. Ennek 14. pontja tartalmazta, hogy az ajánlatkérő ajánlati biztosíték adását köti ki, melynek mértéke az első rész ajánlat esetében 1 M Ft, a második és harmadik rész ajánlati körben e Ft. Az ajánlati biztosíték nyújtásának formája lehet készpénz befizetése (átutalása) az ajánlatkérő nevében eljáró AXA Banknál vezetett letéti számlára vagy az ajánlatkérő nevére szóló bankgaranciával, vagy 4

5 teljesíthető biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak a szerződéskötés tervezett időpontjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére állnia, érvényesnek lennie. A bankgaranciának a lejáratig visszavonhatatlannak és létrejöttét meghatározó jogviszonytól függetlennek lennie. Az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló eredeti okiratot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának a napjáig beérkezőleg kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlattételi felhívást az ajánlatkérő, mindkét, a megelőző eljárásban ajánlatot tevő részére megküldte. Az ajánlatkérő dokumentációt bocsátott az ajánlattevők rendelkezésére, melyben a részletes előírásait közölte és szerződéstervezeteket csatolt. A dokumentáció 2. sz. mellékleteként az ajánlatkérő V. fejezetként az ajánlatkérő benyújtandó igazolások nyilatkozatok jegyzékét közölte, mely szerint az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló eredeti okiratot kell csatolni. A dokumentáció 1. sz. melléklete a felolvasó lap volt, a 2. sz. melléklete pedig összefoglaló táblázat minta. Az összefoglaló táblázatban szerepelnie kellett annak, hogy az alkalmassági feltételek mely pontjának, mely bemutatott elemmel (dokumentummal) felel meg az ajánlattevő. A táblázat három hasábból állt, az elsőben az ajánlattételi felhívás alkalmassági követelményét, a második a megnevezését, a harmadikban pedig azt kellett közölni, hogy a referencia az ajánlat mely oldalán található. A táblázat alján magyarázó szövegként szerepelt, hogy az alkalmassági követelmény esetében meg kell jelölni az alkalmassági követelmény beazonosítására szolgáló számot (pl. ajánlattételi felhívás III.2.3. francia bekezdés szerint alkalmassági követelmény), illetve a vonatkozó alkalmassági követelmény szövegét. Az ajánlatok bontására szeptember 7-én került sor, mindkét meghívott ajánlattevő benyújtotta az ajánlatát. A Gáz-Coop Kft. ajánlatának 7. oldalán csatolásra került nyilatkozat az ajánlati biztosítékra vonatkozóan szeptember 2-ai dátummal, mely szerint az első részajánlati körben való részvételhez az ajánlati biztosítékot az ajánlatot tevő készfizetési kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel teljesíti. A 9. oldalon kezességnyilatkozat kerül csatolásra Szabó Béla ügyvezető részéről 1 M Ft ajánlattételi biztosíték tekintetében. A második részajánlati körben az ajánlati biztosíték készfizető kezességvállalását tartalmazó kötelezvénnyel való teljesítéséről szóló nyilatkozat kezesi nyilatkozata a 291. oldalon szerepelt, a harmadik részajánlati 5

6 körben pedig a nyilatkozata 309. oldalon a kezességnyilatkozata 311. oldalon szerepelt. Az ajánlat 321. oldalán volt az összefoglaló táblázat a dokumentáció 2-es melléklete szerint, az alkalmassági követelmény a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével, a referencia megnevezése oszlopban az egyes sorokban feltüntetésre került, hogy melyik önkormányzattól, illetőleg ajánlatkérőtől származik a referencia. A referencia tárgya nem került megjelölésre. Ajánlatkérő szeptember 9. napján hiánypótlási felhívást intézett az ajánlattevőkhöz. A Gáz-Coop Kft. vonatkozásában két pontban kérte hiányok pótlását az ajánlatkérő. Az első pont szerint kérte az ajánlattételi felhívás l) pontjának műszaki szakmai alkalmasság 2. alpontjában a szakemberek bemutatásával kapcsolatban Szabó Béla ügyvezető vonatkozásában, a rendelkezésre állást igazoló okirat (szándéknyilatkozatot) csatolását. A 2. pont szerint a dokumentáció 2. sz. mellékletében szereplő összefoglaló táblázat megfelelő csatolását kérte, olyan összefoglaló táblázatot, amely röviden tartalmazza a vonatkozó alkalmassági követelmény szövegét, valamint az oldalszámokat, amely megfelelnek az ajánlat oldalszámozásának. A Gáz-Coop Kft. hiánypótlásaként a Döntőbizottsághoz benyújtott iratok között szeptember hó 10-ei keltezéssel szándéknyilatkozat található Szabó Béla teljesítésben való közreműködéséről, valamint összefoglaló táblázat az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről, eredeti, illetőleg másolati példányban. A beadott iratok egy fűzős dossziéban kerültek lefűzésre, az átvétel az iratokon nem szerepel. Csatolásra került továbbá egy befűzhető genotherm tasakban, önkéntes hiánypótlás felirattal, szeptember 2-ai keltezésű nyilatkozat az ajánlattételi biztosítékra vonatkozóan, mely szerint az első részajánlati körben való részvételhez a Gáz-Coop Kft., az ajánlati biztosítékot továbbra is fenntartja. Csatolásra került szeptember 7-i dátumú bankgarancia nyilatkozat a második és harmadik ajánlati körben az ajánlati biztosíték vonatkozásában, csatolásra került egy bankszámla kivonat június 26-i dátummal, amely szerint a Gáz-Coop Kft. átutalt 1 M Ft-ot a Deák Ügyvédi Iroda Szekszárd számlájára, Dabronc Gógánfa ajánlati biztosíték tekintetében. A hiánypótlási iratok között található továbbá egy referenciaigazolás, amelyet Gógánfa Település Önkormányzat adott ki, akadálymentesítés és infokommunikációs eszközök beszerzése, munkálat elvégzéséről Ft + ÁFA = ,- Ft értékben, valamint egy szeptember 9-i dátumú szándéknyilatkozat Szabó Béla vonatkozásában. 6

7 Az ajánlatkérő szeptember 11-én tárgyalt az ajánlattevőkkel. A tárgyalási jegyzőkönyv tartalmazza, hogy az ajánlattevők által a tárgyaláson átadásra kerültek a hiánypótlási felhívásban rögzítetteknek megfelelően a hiánypótlások, melyek megtörténtét a felek a tárgyalási jegyzőkönyvben rögzítik. A tárgyalást követően az ajánlattevők megtették a végső ajánlatukat. Az ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat elbírálta. Mindkét ajánlatot érvényesnek, mindkét ajánlattevőt alkalmasnak ítélte. Az eljárás nyerteseként a Gáz-Coop Kft-t hirdette ki a nyertes ajánlattevővel az előre meghatározott időpontban a szerződéseket megkötötte, az I. rész tekintetében ,-Ft, a II. rész tekintetében ,-Ft, a III. rész tekintetében ,-Ft ajánlati árral. Kezdeményező december 28-án kelt jogorvoslati kérelmében jogsértés megállapítását és bírság kiszabását kérte. Előadta, hogy a kedvezményezettnél a 281/2006. Korm. rendelet 32.. (5) bekezdésének g) pontja alapján lefolytatott ellenőrzés során december 8. napján helyszíni ellenőrzést végzett, melyről jegyzőkönyv készült. Előadta, hogy álláspontja szerint a Gáz-Coop Kft. az ajánlattételi felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2. pontjában előírtakat (rendelkezésre állás-nyilatkozattal) Szabó Béla tekintetében a hiánypótlást követően sem igazolta. Ugyancsak nem igazolta a nyertes ajánlattevő a hiánypótlás keretében az ajánlattételi dokumentáció 2. sz. mellékletében (összefoglaló táblázat) az alkalmassági követelmények kapcsán előírtakat. (A dokumentumok a hiánypótlás keretén túl állnak rendelkezésre). Álláspontja szerint a nyertes ajánlattevő által az I. részajánlati körben benyújtott ajánlati biztosíték nem felelt meg az ajánlattételi felhívás V/14. pontjában előírt feltételeknek. A nyertes ajánlattevőnek a harmadik rész ajánlati kör kapcsán benyújtott referenciaigazolása (referencia Gógánfa Település Önkormányzata) nem felel meg az ajánlattételi felhívásnak. Mindezek alapján az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő érvényessé nyilvánításában megsértette a Kbt g) pontja szerint alkalmazandó 88. (1) bekezdés b) és e) pontjára tekintettel a Kbt. 81. (3) bekezdését. A kezdeményezés 2-es mellékleteként csatolta a helyszíni szemle jegyzőkönyvét, a referenciaigazolást, és az ajánlattételi felhívás másolatát. Az ajánlatkérő január 5-én tett észrevételt a jogorvoslati eljárásban. A tényállás ismertetésében előadta, hogy az értékelés közben a Gáz-Coop Kft. 7

8 2009. szeptember 9. napján a Kbt. 83. (4) bekezdésében biztosított önkéntes hiánypótlás lehetőségével élve további iratokat nyújtott be (az ajánlati biztosíték rendelkezését igazoló okiratokat, az erre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot, Szabó Béla rendelkezésére állását igazoló okiratot, valamint egy, az alkalmasságot igazoló összefoglaló táblázatot). Tekintettel arra, hogy ez az iratanyag az értékelés megkezdését követően érkezett és még az iktatóban volt, ezért azt a hiánypótlási felhívás összeállításakor és kiküldésekor nem vizsgálta meg az eljáró, ezért hiánypótlási felhívás szeptember 9. napján úgy került kiküldésre az ajánlattevők számára, hogy az önkéntes hiánypótlás keretében benyújtott, fentiekben részletezett dokumentumokra vonatkozóan is tartalmazott hiánypótlási felhívást. A hiánypótlási felhívásban kért dokumentum átvételére szeptember 11. napján megtartott tárgyaláson került sor. Az ajánlatok hiánypótlást követő vizsgálata során észlelte csak, hogy önkéntes hiánypótlás keretében is kerültek iratok csatolásra, többek között az ajánlati biztosíték nyújtására vonatkozóan is. Előadta továbbá, hogy az ajánlatkérő novemberében azt kérte bonyolítótól, hogy soron kívül kerüljenek számára a közbeszerzési eljárás során keletkezett anyagok összekészítésre és megküldésre. Ekkor küldte meg az ajánlatkérő nevében eljáró az ajánlatkérő számára a rendelkezésre álló dokumentumokat azzal, hogy a tárgyaláson átadott hiánypótlási anyagok sem Gáz-Coop Kft., sem a VEMÉVSZER Kft. vonatkozásában adminisztrációs okok miatt nem került postázásra az ajánlatkérőnek. A kérelmező december 8. napján tartott ellenőrzése során ezért ezek az anyagok nem álltak az ajánlatkérő rendelkezésére, amire akkor derült fény, amikor a kérelmező jegyzőkönyvében jelezte, hogy olyan anyagok hiányoznak az iratok közül, amik a hiánypótlás során pótolva lettek. A kimaradt dokumentumokat tudomása szerint az ajánlatkérő a helyszíni ellenőrzést követően megküldte a kezdeményezőnek. Érdemi nyilatkozatában az első kérelmi elem vonatkozásában alaptalanságra hivatkozva kérte a kezdeményezés elutasítását. Előadta, hogy Szabó Béla szakember tekintetében tekintettel arra, hogy a felhívásban előírt rendelkezésre állási szándéknyilatkozatot csak azon szakemberek esetében kellett csatolni, akik nem saját állományú munkaviszonyban vannak alkalmazásban, ezért álláspontja szerint Szabó Béla tekintetében nem is kellett volna csatolni a hivatkozott nyilatkozatot. Tekintettel azonban arra, hogy a saját állományú munkaviszonyban foglalkoztatás és az ügyvezetői poszt nem teljesen ugyanaz a jogi kategória, bár több szempontból is átfedik egymást, az ajánlatkérő amellett döntött, hogy a 8

9 későbbi értelmezési problémák megelőzése érdekében Szabó Béla vonatkozásában is bekéri hiánypótlás keretében a felhívásban előírt szándéknyilatkozatot. Az ajánlattevő a szándéknyilatkozatot, mind az önkéntes, mind az ajánlatkérő által kiküldött hiánypótlási felhívás keretében csatolta, az ajánlat tehát ebben a tekintetben megfelel a felhívásban előírtaknak. A második kérelmi elem vonatkozásában szintén alaptalanságra hivatkozva kérte a kezdeményezés elutasítását. Előadta, hogy az ajánlattevő az összefoglaló táblázatot, mind az önkéntes, mind az ajánlatkérő által küldött hivatalos hiánypótlás keretében csatolta. Azonban a korábban történt önkéntes hiánypótlás keretében csatolt táblázat nem felelt meg a dokumentáció előírásainak. Az önkéntes hiánypótlás keretében egyidejűleg kiküldött hiánypótlási felhívás 2. pontjára benyújtott összefoglaló táblázat viszont mindenben megfelelt a dokumentáció vonatkozó előírásainak, így azt az ajánlatkérő elfogadta. A harmadik kérelmi elem tekintetében szintén alaptalanságra hivatkozva kérte a kezdeményezés elutasítását. Előadta, hogy a nyertes ajánlattevő csatolta az ajánlati biztosítékra vonatkozó dokumentumokat. Hivatkozott arra, hogy az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazoló okiratok, valamint az ajánlatkérői nyilatkozat alapján egyértelműen megállapítható, hogy a 2. és 3. részajánlati kör tekintetében a kiadott bankgarancia szeptember 7-ei, vagyis az ajánlattételi határidő lejártakor már érvényes volt, az első részajánlat tekintetében pedig a 1 M Ft valóban átutalásra került az Ügyvédi Iroda letéti számlájára. A fentiek alapján tehát egyértelműen megállapítható volt, hogy az ajánlattevő mindhárom részajánlati kör vonatkozásában, az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlattevő rendelkezésre bocsátotta az ajánlattételi felhívásban előírt ajánlattételi biztosítékokat, csak azok megfelelő igazolását nem csatolta az ajánlatában. E tekintetben hivatkozott a Közbeszerzési Döntőbizottság D.100/4/2008. számú határozatára is, amely kimondja, hogy az ajánlati biztosíték igazolása hiánypótolható hibának tekinthető. A negyedik kérelmi elem tekintetében előadta, hogy a kezdeményező kérelmi elemével egyetért, a nyertes ajánlattevő harmadik részajánlati köre kapcsán benyújtott referenciaigazolásból valóban nem lehet egyértelműen megállapítani azt, hogy az megfelel az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a beszerzés infokommunikációs akadálymentesítés eszközök értéke nem állapítható meg a referenciából tekintettel arra, hogy a részajánlati körben a beszállítási szerződés még egyik fél által teljesítése sem történt meg, az ajánlatkérő a szerződést közös megegyezéssel megszüntette. Hivatkozott a negyedik kérelmi elem vonatkozásában arra, hogy a jogsértés nem szándékosan történt és kérte a bírság kiszabásának mellőzését. 9

10 2010. január 8-án csatolta a Döntőbizottsághoz a hivatkozott megállapodást, melyben az info-kommunikációs akadálymentesítés eszközeinek beszerzésére vonatkozó szerződés megszüntetésre került, a megállapodás dátuma december 28. A tárgyalást követően benyújtotta a Budapest Banknál megszűnt letéti számlájának október 16. napjával kelt bankszámlakivonatát, amely bizonyítja, hogy az egymillió forint összegű ajánlati biztosíték visszafizetésére ezen a napon került sor. Csatolta továbbá a Gáz-Coop Kft. nevére kiállított átvételi elismervény másolatát, amely szerint szeptember 9-én 15,30 perckor átvételre került a postán beérkezett 1 nyilatkozat AB-ra, 1 K&H bankszámlakivonat, 2 K&H bankgarancia, 1 szándéknyilatkozat, 1 összefoglaló táblázat január 21-én megküldte a Települési Önkormányzat polgármesterének nyilatkozatát, mely szerint a helyszíni ellenőrzés keretében valamennyi, az eljáró Deák Ügyvédi Iroda által az Önkormányzat rendelkezésére bocsátott közbeszerzési dokumentumot átadták az ellenőr részére, melyben benne voltak a korábban eredménytelenül zárult eljárás keretében készültek is. Arról, hogy ezen okiratok pontosan mik voltak, nem tud nyilatkozni. Az ellenőrzést követően tájékoztatta az Ügyvédi Irodát a feltárt szabálytalanságokról. Az Iroda elismerte, hogy az iratanyag átadása során náluk maradtak a hiánypótlások és adminisztratív hiba miatt csak a Gáz-Coop Kft. önkéntes hiánypótlás keretében csatolt dokumentumait csatolták december 14. napján az Ügyvédi Iroda részéről személyesen dr. Bakó Zoltán hozott két iratanyagot, amire azt mondta, hogy a Gáz-Coop Kft. és a VEMÉVSZER Kft. hiánypótlása. Ezeket ekkor csatolták a Döntőbizottság részére. Nyilatkozott arról is, hogy a szeptember 11. napján tartott tárgyaláson ahol részt vett, a jegyzőkönyvben foglaltak szerint mind a két ajánlattevő átadta a hiánypótlását, amelyet utána az ügyvédi iroda megvizsgált és ezek alapján javasolta mind a két ajánlatot érvényesnek kihirdetni január 21-én az ajánlatkérő észrevételt is előterjesztett, amelyben előadta, hogy álláspontja szerint a kezdeményező a jogorvoslati tárgyaláson új kérelmi elemként hivatkozott arra, hogy azért nem vehette volna figyelembe az ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot, mert azt az ajánlattevő a korábbi eljárásban bocsátotta a rendelkezésére. A kezdeményezésben ugyanis csak azt kifogásolta, hogy nem felel meg az ajánlattételi felhívás v/14. pontjának. Hivatkozott arra, hogy a Kbt. csak arra tartalmaz előírást, hogy milyen időpontig kell az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésre bocsátani, de arról nem, hogy milyen időponttól teheti ezt meg az ajánlattevő. Előadta, hogy kizárólag abban nem járt el a Kbt. szabályainak megfelelően, amikor a Kbt. 59. (5) bekezdésében rögzítettek ellenére visszafizetési 10

11 kötelezettségének az eljárás lezárását követő 10 napon belül nem tett eleget, ennek azonban az ajánlat érvénytelenségére kihatása nincs. Megismételte a tárgyaláson előadott azon véleményét, hogy a kezdeményező a helyszíni ellenőrzés során a korábbi eljárás hiánypótlását tekintette meg január 19-én az egyéb érdekelt észrevételt tett, amelyben arra hivatkozott, hogy Szabó Béla rendelkezésre állását hiánypótlás keretében csatolta, az összefoglaló táblázatot megfelelő tartalommal a hiánypótlásban csatolta, továbbá az ajánlati biztosíték igazolás tekintetében a korábban benyújtott ajánlati biztosíték fenntartására hivatkozott. A benyújtott referencia álláspontja szerint megfelelt a kiírás követelményeinek, azonban az önkormányzat kérésének eleget téve közös megegyezéssel a szerződést megszüntette. A Döntőbizottság megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem az alábbi indokokra tekintettel részben megalapozott. Ajánlatkérő a Kbt. harmadik rész VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó, tárgyalásos, egyszerű eljárást folytatott le. A Kbt (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához kötve van, kivéve, ha az eljárás tárgyalásos. A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. A (3) bekezdés d) pontja szerint az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatra a 70. (1) és (2), valamint (4) bekezdése, a 71. (1) és (2), valamint (4) és (5) bekezdése, továbbá a 73., a g) pont alapján pedig az ajánlatok elbírálására a 81-89/A. és a 90. (5) bekezdése, továbbá a 91. és 92. ; is megfelelően alkalmazandó azzal, hogy az ajánlati felhívás helyett ajánlattételi felhívást kell érteni. A Kbt. 70. (1) bekezdés első fordulata szerint az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. A Kbt. 81. (3) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. A Kbt. 88. (1) bekezdés b) pontja szerint az ajánlat érvénytelen az ajánlattevő a biztosítékot nem vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre, 11

12 Az e) pont szerint pedig, ha az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek. A Kbt. 91. (1) bekezdése szerint az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az 57. (2) bekezdésében meghatározott bírálati szempontok egyike szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. A kezdeményező az első kérelmi elemében kérte jogsértés megállapítását arra tekintettel, hogy a Gáz-Coop Kft. az I. részajánlat vonatkozásában az ajánlattételi felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2. pontjában előírtakat Szabó Béla tekintetében a hiánypótlást követően sem igazolta. A Döntőbizottsághoz benyújtott iratok között szerepelt a szándéknyilatkozat szeptember 9-i és 10-i dátummal is, a hiánypótlási felhívásra beadott iratok és az önkéntes hiánypótlásként beadott iratok között is. A kezdeményező a tárgyalási nyilatkozatában azt adta elő, hogy a hiánypótlások között az iratokat látta, azonban jogszerűnek nem fogadta el. A Döntőbizottság a csatolt iratok alapján elfogadta, hogy a szeptember 9-i hiánypótlási felhívásra az ajánlattevő az iratot határidőben csatolta. Ezt igazolta a tárgyalási jegyzőkönyv, a csatolt átvételi elismervény és a polgármester nyilatkozata is, melyekkel szemben a kezdeményezőnek az az álláspontja állt, hogy a szándéknyilatkozat csatolása nem volt szabályszerű. Fentiek alapján a Döntőbizottság a kezdeményezésnek e körben nem adott helyt. A kezdeményező a második kérelmi elemben azt kifogásolta, hogy a dokumentáció 2. sz. mellékletében csatolt összefoglaló táblázat nem került megfelelő módon benyújtásra, így mindhárom rész tekintetében az ajánlat érvénytelenségét kellett volna az ajánlatkérőnek megállapítania. A Döntőbizottsághoz benyújtott iratok szerint az ajánlatban a táblázat nem megfelelően került csatolásra, ezért az ajánlatkérő hiánypótlási felhívásában a táblázat csatolását előírta. Az ajánlattevő önkéntes hiánypótlásként benyújtott egy táblázatot, amely szintén nem tett eleget az ajánlatkérő előírásainak, mivel nem tartalmazta a vonatkozó alkalmassági követelmény rövid megjelölését, valamint a pontos oldalszámokat. Az ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásra ismételten benyújtott összefoglaló táblázat megfelelőségére hivatkozott. A Kbt. 83. (4) bekezdése lehetővé teszi az önkéntes hiánypótlást, azonban az (5) bekezdés értelmében a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók, így a Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlatkérő jogsértően vette figyelembe az ajánlattevő által teljesített önkéntes 12

13 hiánypótlást követően, ismételten benyújtott hiánypótlást, ezért a Döntőbizottság a kérelmi elemnek helyt adott és megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja alapján alkalmazandó 81. (3) bekezdését és a 91. (1) bekezdését. A harmadik kérelmi elemben a kezdeményező azt kifogásolta, hogy a nyertes ajánlattevő által az I. rész tekintetében benyújtott ajánlati biztosíték nem felelt meg az ajánlati felhívás v/14. pontjában megfogalmazott előírásnak. Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban az I. részajánlat vonatkozásában ajánlati biztosíték adását kötötte ki, melynek mértéke egymillió forint volt. Az ajánlati biztosíték nyújtásának formája vonatkozásban azt írta elő, hogy történhet készpénz befizetésével (átutalás) az ajánlatkérő nevében eljáró AXA Banknál vezetett letéti számlára. Az ajánlati biztosítéknak a szerződéskötés tervezett időpontjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére állnia, érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló eredeti okiratot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának a napjáig beérkezőleg kell rendelkezésre bocsátani. A Gáz-Coop Kft. az ajánlatában csatolt egy kezesi nyilatkozatot egymillió forint ajánlati biztosíték vonatkozásában, tehát az egyértelműen megállapítható, hogy az ajánlattevő az ajánlati biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettségének kezesi nyilatkozat csatolásával kívánt eleget tenni. Az önkéntes hiánypótlásban szeptember 9-én az ajánlattevő benyújtott egy szeptember 2-án kelt nyilatkozatot, mely szerint az I. részajánlati körben való részvételhez az ajánlati biztosítékot továbbra is fenntartja. A Döntőbizottság álláspontja szerint a Gáz-Coop Kft. nem tett eleget az ajánlattételi felhívásban foglalt ajánlatkérői rendelkezésnek tekintettel arra, hogy az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának a napjáig beérkezőleg kellett rendelkezésre bocsátani. Ezen időpontban azonban az ajánlattevő kezesi nyilatkozattal, azaz nem megfelelő módon nyújtotta a biztosítékot. Azt az ajánlatkérő sem vitatta, hogy az ajánlati biztosíték vonatkozásában hiánypótlásnak nincs helye. Arra hivatkozott, hogy az igazolás pótlólag került csatolásra. A Döntőbizottság megítélése szerint azonban az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása az ajánlattételi határidőig nem történt meg azon túlmenően, hogy a más eljárásban nyújtott ajánlati biztosíték fenntartása sem lehetséges mivel az ajánlattevő csak szeptember 9-én nyújtotta be az ajánlatkérő számára azt a nyilatkozatot, hogy a vissza nem fizetett összeget tekintse a jelen eljárás biztosítékának. Az ajánlattételi határidőben még csak a kezesi nyilatkozat állt az ajánlatkérő rendelkezésére. Nem fogadható el az az ajánlatkérői nyilatkozat sem, hogy az ajánlatkérő kérte fel az ajánlattevőket a nyilatkozat fenntartására, hiszen más banknál vezetett 13

14 más számlára kérte az ajánlati biztosíték átutalását, mely előírásnak a másik ajánlattevő a VEMÉVSZER Kft. eleget is tett. Az ajánlatkérő által csatolt átvételi elismervényből megállapítható, hogy a nyilatkozat szeptember 9-én került benyújtásra, tehát az ajánlattevő az szeptember 7-i ajánlattételi határidőt követően bocsátotta az ajánlatkérő rendelkezésére az ajánlati biztosítékot. Fentiek szerint a Döntőbizottság helyt adott a kezdeményezésnek és megállapította, hogy az I. részajánlat vonatkozásában ajánlat nem felelt meg az ajánlattételi felhívás v/14. pontjában előírt feltételeknek. Fentiek alapján a Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 88. (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 81. (3) bekezdését. Az ajánlatkérő azzal, hogy érvénytelen ajánlatot tevő ajánlattevőt hirdetett ki az eljárás nyerteseként megsértette a Kbt. 91. (1) bekezdését is. A negyedik kérelmi elemben a kezdeményező azt sérelmezte, hogy a nyertes ajánlattevőnek a III. részajánlati kör kapcsán benyújtott referenciaigazolása nem felelt meg az ajánlattételi felhívásnak. Ajánlatkérő e körben elismerte, hogy nem az ajánlattételi felhívásban előírt követelményeknek megfelelően vizsgálta a Gáz-Coop Kft. által benyújtott referencia igazolást, az alkalmasságot a benyújtott igazolás alapján jogsértően állapította meg. A fentiek alapján a Döntőbizottság a kérelemnek helyt adott és megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a Kbt. 81. (3) bekezdését, valamint a 91. (1) bekezdését. A fentiek alapján a Döntőbizottság a Kbt (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a hivatalbóli kezdeményezésnek helyt adott és a Kbt (2) bekezdés d) pontja alapján megállapította, hogy a kérelmezett megsértette a Kbt (3) bekezdés g) pontja alapján alkalmazandó 81. (3) bekezdését, valamint a 91. (1) bekezdését, és alkalmazta a (3) bekezdésben felsorolt jogkövetkezményeket. A Kbt (3) bekezdés e) pontja szerint amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában jogsértést állapít meg bírságot szabhat ki - kivéve a 306/A. (2) bekezdés szerinti körülmények fennállása esetén - az e törvény szabályait megszegő szervezettel (személlyel), valamint a jogsértésért felelős személlyel, illetőleg a szervezettel jogviszonyban álló, a jogsértésért felelős személlyel és szervezettel szemben. A Kbt (2) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetőleg a bírság összegének megállapításában az eset összes körülményét - így különösen a jogsérelem súlyát, a közbeszerzés tárgyát és értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást 14

15 lezáró döntésre gyakorolt befolyását, az e törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítását, a jogsértőnek az eljárást segítő együttműködő magatartását - veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. A Döntőbizottság a körülmények mérlegelése alapján indokoltnak ítélte a bírság alkalmazását. A Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlatkérő súlyos jogsértést követett el azzal, hogy olyan ajánlattevőt hirdetett ki az eljárás nyerteseként és olyan ajánlattevővel kötötte meg az eljárást lezáró szerződést, akinek az ajánlata nem volt érvényes. A Döntőbizottság a bírság összegének meghatározása során a fentieken túl - figyelembe vette a beszerzés 170 millió forintos értékét, valamint a közbeszerzési eljárás iratainak nem megfelelő kezelését is. E tények magas összegű bírság kiszabását indokolnák, ugyanakkor a Döntőbizottság figyelembe vette azt is, hogy az ajánlatkérő a III. részajánlat tekintetében, ahol az alkalmasság nem volt megállapítható, a szerződést felbontotta, így alacsonyabb összegű bírság alkalmazásáról döntött. Ezen tényezőket együttesen mérlegelve a Döntőbizottság a bírság összegét ,- Ft-ban állapította meg. A Döntőbizottság a Kbt (2) bekezdés f) pontja alapján rendelkezett a jogorvoslati eljárás költségeinek viseléséről. A bírósági jogorvoslatot a Kbt (1) bekezdése biztosítja. Budapest, január 27. Dr. Telek Katalin sk közbeszerzési biztos A kiadmány hiteléül: Kapják: Székelyné Bihari Mária sk közbeszerzési biztos Dr. Szathmári Réka sk közbeszerzési biztos Liszi Barbara 1. VÁTI Nonprofit Kft. (1016 Budapest, Gellérthegy u ) 2. Gógánfa Települési Önkormányzat (8346 Gógánfa, Deák F. u. 23.) 3. Gáz-Coop Kft. (8300 Tapolca, Vasút u. 2-4.) 4. VEMÉVSZER Építő és Szerelőipari Kft. (8200 Veszprém, Pillér u. 11.) 5. Közbeszerzések Tanácsa Elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85.) 6. Irattár 15

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.606 /16/2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85 1025. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 936/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.150/9 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 825/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.445/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.338/14/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.715/11 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.561/ 19 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt. sz.: D.741/18 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság)

Részletesebben

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t.

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNT BIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.422/ 12 /2010. A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D. 341/17 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D110/ 5 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D. 482/12-I /2008. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.812/

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.696/8/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28757-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.837/15/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt. sz.: D.22 /7 /2010 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.447/10/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 37/ 16

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA - jóváhagyva a 363/2008. (XI. 27.) sz. Kt. határozattal 1 Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.563/17/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.491/11/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Általános egyszerű eljárás Kbt. 251. (2) bekezdés alapján ajánlattételi felhívás

Általános egyszerű eljárás Kbt. 251. (2) bekezdés alapján ajánlattételi felhívás Általános egyszerű eljárás Kbt. 251. (2) bekezdés alapján ajánlattételi felhívás 1.) Ajánlatkérő neve: Kaba Város Önkormányzata Címe: 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Kapcsolattartó: Szegi Emma polgármester

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83363-2010:text:hu:html HU-Zalaegerszeg: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 56-083363 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSIHATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.32/12/2015. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése Tartalomjegyzék Eljárási információk az Ajánlattevők számára...3 I. Tájékoztatás az Ajánlattevők

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171315-2010:text:hu:html HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/ / /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Dr. X.Y (továbbiakban, mint Kérelmező) által az egyenlő bánásmód

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34356-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 21-034356 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.797/ 9 /2009. A

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Mosonszolnok Község Önkormányzata 9245 Mosonszolnok, Fő utca 44. Tel.: 06/96/566-017 Fax: 06/96/215-982 e-mail: mosonszolnok@mosonszolnok.hu www.mosonszolnok.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az egyszerű közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.593/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119595-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109342-2011:text:hu:html HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.190/4/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.869/ 14 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények:

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények: 15-JOGI/../2015. Ajánlattételi felhívás Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár épülete kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében tárgyú, a

Részletesebben

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125352-2012:text:hu:html HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.27. Iktatószám: 8516/2015 CPV Kód: 72212517-6;72260000-5 Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.27. Iktatószám: 8516/2015 CPV Kód: 72212517-6;72260000-5 Állami Egészségügyi Ellátó Központ Egységes tulajdoni nyilvántartást és üzemeltetést támogató szoftver fejlesztése, illetve tizenkét hónapos szoftverkarbantartás és support biztosítása a TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosító számú projekt

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116

Részletesebben

8. A vitatott, adott esetben perek vagy más vitarendezési eljárások, az európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdések

8. A vitatott, adott esetben perek vagy más vitarendezési eljárások, az európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdések 8. A vitatott, adott esetben perek vagy más vitarendezési eljárások, az európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdések A 2010. május 14-ei állapot szerint az Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegzítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 1/9 HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Magyar Posta Zrt., Beszerzési

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2008 / 131 Ajánlatkérı: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Dorogi

Részletesebben

HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285582-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Kecel: Játszótéri felszerelés 2010/S 51-075647

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Kecel: Játszótéri felszerelés 2010/S 51-075647 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:75647-2010:text:hu:html HU-Kecel: Játszótéri felszerelés 2010/S 51-075647 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.285/14/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Balatonszemes közigazgatási területén Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Ajánlatkérő: Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Csanádpalota Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben